PRIEMONIŲ PLANAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRIEMONIŲ PLANAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS"

Transkriptas

1 Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr.39-V PRIEMONIŲ PLANAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Priemonių planas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (toliau Planas) nurodo Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos (toliau mokyklos) bendruomenei pasirengimo ir vykdymo taisykles ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 2. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 Dėl Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 kovo 19 d. įsakymu Nr. V-396 Dėl rekomendacijų dėl profesinio mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo. 3. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos. II SKYRIUS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU 4. Siekiant organizuoti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, mokykla: 4.1. įsivertinusi galimybes dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį, naudoja tokias nuotolinio mokymosi aplinkas, kurios užtikrina ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku: Eil. Nr. Mokytojo vardas pavardė Naudojama el. aplinka, platforma ir pan. 1. Alvydas Adamonis Classroom; Gmail 2. Rolandas Brazauskas Classroom; Gmail 3. Violeta Garškienė klasė.eduka.lt; klaidutis.lt; Gmail; Messenger 4. Rimantas Guzikauskas autoemokymas.lt; Microsoft Teams, alsket.lt 5. Vilius Jankauskas Classroom; Messenger 6. Valdas Jukna Classroom; klasė.eduka.lt; Gmail 7. Arūnas Kairys Classroom; Messenger 8. Darius Kišūnas autoemokymas.lt; autoemokymas.lt; Messenger; Youtube 9. Vytautas Lapinskas Classroom; Gmail 10. Žydra Lomakienė Classroom; Gmail; Messenger 11. Lena Pavilavičienė Classroom; Messenger 12. Audrius Rinkevičius Tamo 13. Vida Seibutienė Classroom; Messenger

2 14. Evelina Siniauskienė klase.eduka.lt; Gmail; Messengeris 15. Donatas Žemaitis Classroom; Gmail 16. Santa Jurgelytė Classroom; Messenger; Google Zoom 17. Danutė Stočkuvienė Classroom; Messenger; Gmail 18. Jūratė Rakauskaitė Classroom; Messenger 19. Aldevinas Kubilius Classroom; Gmail 20. Asta Mikulionienė Classroom; Skype 21. Dovilė Galinienė Classroom; Gmail; Messenger 22. Nijolė Girvydienė Classroom; Messengeris 23. Vida Bugailiškienė Classroom; Gmail 24. Jūratė Šaučiūnienė Classroom; Gmail 25. Gražina Ragauskienė Classroom; Gmail 26. Kęstutis Juknevičius Classroom; Gmail 27. Virginija Baltrukėnienė Classroom; klasė.eduka.lt; Gmail 28. Valius Kazlauskas Classroom; klasė.eduka.lt; Gmail 29. Raisa Malinovskaja Classroom; klasė.eduka.lt; Gmail 30. Nemira Statulevičienė Classroom; Gmail 31. Paulius Tūbelis Classroom; Gmail * mokytojų nurodytos nuotolinio mokymo aplinkos, kurias naudojant yra vykdomas nuotolinis mokymas 4.2. mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, sudaro galimybę jam namuose naudotis mokyklos kompiuteriu ar kitokia turima įranga pagal turimus išteklius; 4.3. skelbia mokyklos interneto svetainėje kontaktinę informaciją, kur mokytojai ir mokiniai galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės pagalbos; 4.4. pasitarimus rengia elektroninėje erdvėje dalyviams jungiantis prie tiesioginių vaizdo konferencinių platformų per Zoom; 5. Mokytojus ir mokinius konsultuoja technologijų naudojimo klausimais skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius) Remigus Juodelis ir IT mokytoja Virginija Baltrukėnienė. III SKYRIUS NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS 6. Mokytojai ir mokiniai prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų arba mokytojai atvyksta į darbo vietą, kur jie galėtų prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos, turėdami kompiuterį su vaizdo kamera. 7. Nuotolinis mokymas organizuojamas savarankišką mokinių mokymąsi derinant su tiesioginėmis vaizdo konsultacijomis (pamokomis). Vaizdo konsultacijos galimos esamuoju laiku (gyvai), su vienu ar grupe mokinių mokytojo naudojamoje elektroninėje (Messenger, Skype, Google Duo, Viber, Zoom...) aplinkoje ar platformoje (toliau- Aplinka). Taip pat transliaciją galima įrašyti ir talpinti Youtube aplinkoje. 8. Pamokos nuotoliniu būdu per elektronines mokymo aplinkas vykdomas pagal pamokų tvarkaraštį ( pamokų metu pagal tvarkaraštį kiekvieno dalyko/modulio mokytojas privalo būti prisijungęs prie tų nuotolinio mokymo Aplinkų kurias jis yra nurodęs*); 9. Tvarkaraštis gali būti koreguojamas kiekvieną savaitę. 10. Nurodytu pamokų metu pagal tvarkaraštį mokiniai jungiasi prie tų mokytojų nuotolinio mokymo Aplinkų, kurio dalyko/modulio pamoka; 11. Mokiniai, negalintys prisijungti pagal tvarkaraštį prie nuotolinio mokymo Aplinkos,

3 jas peržiūri jiems palankiu metu pagal mokytojo nurodytus peržiūrų būdus; 12. Pagrindinė mokinių ir jų tėvų informavimo priemonė TAMO dienynas. Kiekvienas Mokytojas (iki kovo 25 d.) TAMO dienyne informuoja mokinius, kokiu būdu bus dirbama kaip bus pateikiamos užduotys, konsultuojama, tikrinama, vertinama. 13. Kilus neaiškumams ar norint papildomos konsultacijos, mokiniai gali kreiptis į mokytoją ir konsultuotis raštu ar individualiai tiesioginių video konsultacijų metu per Tamo dienyną ar kitas nuotolinio mokymo mokytojo naudojamas Aplinkas. Jei prašoma konsultacijos raštu mokytojas pateikia atsakymą nevėliau kaip per 1 val. 14. Grįžtamasis ryšys mokiniams apie atliktas užduotis teikiamas nuotolinio mokymo Aplinkose (EMA, Egzaminatorius, Classroom, Ugdymo sodai, Eduka klasė, Messenger, Skype, TAMO dienyną, etestai.lt platformą ir kt.) 15. Mokyklos bibliotekininkas pagal poreikį skenuoja ir siunčia mokomąją skenuotą medžiagą mokytojams; 16. Bendri mokymosi medžiagos pateikimo ir užduočių skyrimo principai: 17. Mokytojai dirbantys pagal profesinio mokymo programas nuotoliniu būdu įgyvendina profesinio mokymo programų teorinio mokymo dalis, kelia į naudajamą Aplinką mokomąją medžiagą pagal temas. Dalis profesinio mokymo programų praktinio mokymo, atsižvelgiant į galimybes ir profesinio mokymo programos ypatumus, gali būti įgyvendinama naudojant informacijos ir ryšio technologijų priemones, jei taip užtikrinama mokymo kokybę, ir / ar dalis praktinio mokymo gali būti atidedama, iki bus atnaujintas įprastas mokymo procesas. Jei įmanoma ilgalaikes kūrybines, praktines, tiriamąsias, atsiskaitomąsias užduotis skiria atsižvelgdami į teminiame plane numatytą dalyko/modulio mokymui skirtą tai temai valandų skaičių, nurodo iki kada užduotys turi būti atliktos. 18. Mokytojai dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas ir mokytojai vedantys pamokas pagal socialinių įgūdžių programą kelia mokomąją medžiagą į naudojamą Aplinką ir užduotis savarankiškam darbui skiria atsižvelgdami į teminiame plane numatytą dalyko mokymui skirtą savaitinį valandų skaičių, nurodo iki kada užduotys turi būti atliktos. 19. Rekomenduojama daugiau dėmesio skirti bendrosioms kompetencijoms ugdyti. 20. Mokykla vykdydama mokymą nuotoliniu būdu laikosi profesinio mokymo programoje nustatytos modulių apimties ir jų įgyvendinimo sekos; 21. Profesinio mokymo programos turinio įgyvendinimas, atsižvelgiant į programos apimtį ir į situaciją šalyje dėl koronaviruso grėsmės gali būti planuojamas etapais; 22. Mokomosios užduotys vertinamos kaupiamaisiais balais (pagal aiškius, iš anksto sutartus kriterijus), kurie ne mažiau kaip kartą per mėnesį konvertuojami į pažymį elektroniniame dienyne. 23. Specialiųjų poreikių mokiniams mokymosi medžiaga ir užduotys pritaikomos pagal jų gebėjimus ir jų mokymas vykdomas ta pačia tvarka pagal punktus. 24. Dėl techninės pagalbos mokiniai, mokytojai, tėvai gali kreiptis į gimnazijos techninių mokymo priemonių ir kompiuterių inžinierių, dėl virtualių mokymosi aplinkų naudojimo į mokyklos IT mokytoją. IV SKYRIUS REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA 25. Ugdymo programos įgyvendinti, rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu: Emokykla ( skaitmeninių priemonių paieška; Ugdymo sodas ( mokymosi

4 medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams; projekto Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis medžiaga ( brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai ( Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje ( 26. Rekomenduojama taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu. 27. Profesinio mokymo programoms įgyvendinti rekomenduojama pasinaudoti esamu visiems teikėjams laisvai prieinamu skaitmeniniu mokymo turiniu: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro tinklalapyje ( skelbiamomis profesinio mokymo(si)bišteklių suvestinėmis ir mokomosios literatūros sąrašais ( m.), teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuviniais ( 28. Interaktyvi elektroninė mokymosi priemonė, skirta iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendriesiems gebėjimams ugdyti, pasiekiama adresu bendriejigebejimai.lt. Teikėjai, dar neturintys prieigos prie interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės bendriejigebejimai.lt, 29. Rekomenduojama naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomus skaitmeniniu turiniu bei Erasmus+ programos tarptautinių projektų metu parengtomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis ( SUDERINTA Metodinės tarybos posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.3-MT)

5