VŠĮ KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VŠĮ KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA VŠĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1O-114 VŠĮ KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. VŠĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos (toliau - Mokykla) elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo dienyno, profesijos mokymo dienyno, neformaliojo švietimo dienyno administravimo, tvarkymo, priežiūros, spausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną tvarką. 2. Nuostatai parengti vadovaujantis Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-45 Dėl informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo bei 2008 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2008 Dėl dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo patvirtinimo galiojančia redakcija. 3. Dienynas elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudaromas tvarkant identiškus skyrius, įvedant tuos pačius duomenis, kaip ir spausdintame dienyne, kurio formą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Elektroninis dienynas mokyklos sprendimu gali būti naudojamas ir kitoms mokinių ugdymo reikmėms: vertinimo aplankui sudaryti ir kt. Mokykla naudoja elektroninį dienyną TAMO. 4. Mokykla mokinių ugdymo apskaitos pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo spausdintuose dienynuose nevykdo. 5. Nuostatuose vartojamos sąvokos: 5.1. Elektroninis dienynas dienynas, tvarkomas naudojant tam pritaikytas informacines ir komunikacines technologijas; 5.2. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 6. Šiais Nuostatais vadovaujasi ir jų privalo laikytis visi Mokyklos darbuotojai, dirbantys su el. dienynu. II SKYRIUS ASMENŲ, ADMINISTRUOJANČIŲ, PRIŽIŪRINČIŲ, TVARKANČIŲ MOKINIŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITĄ ELEKTRONINIAME DIENYNE FUNKCIJOS 7. Mokyklos direktorius įsakymu paskiria asmenis, atsakingus už el. dienyno administravimą ir priežiūrą. 8. Elektroninį dienyną pildo ir tvarko jo administratorius, mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, mokytojai ir profesijos mokytojai, socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos specialistas. 9. Mokyklos darbuotojai, dirbantys su elektroniniu dienynu, pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus (priedas). Pasižadėjimai saugomi darbuotojų asmens bylose. 10. Mokyklos elektroninio dienyno administratorius: Mokyklos elektroninio dienyno administratorius yra atsakingas už tai, kad būtų teisingai suvesta visa informacija (iki rugsėjo 15 d.), reikalinga elektroninio dienyno funkcionavimui: mokinių ir mokytojų sąrašai, mokslo metų ir pusmečių intervalai, mokinių atostogų laikas, pamokų laikas,

2 dalykai, mokymosi kursai, pažymių tipai, ugdymo planas bei kt. (esant poreikiui, informacija tikslinama); sukuria naujai priimtų mokinių grupes ir joms priskiria mokytojus - grupių vadovus bei tikrina mokinių ir mokytojų sąrašus ir esant reikalui, juos tikslina; sukuria ir įrašo trūkstamus dalykus; įveda į dienyną patvirtintus mokyklos mokslo metų ugdymo planus ir juos užrakina; išdalina elektroninio dienyno vartotojams mokyklos vadovams, mokytojams, profesijos mokytojams prisijungimo duomenis, grupių vadovams mokinių prisijungimo duomenis. Pametus ar užmiršus kuriam iš jų, suteikia naujus prisijungimo duomenis; įveda informaciją apie naujai atvykusius, išbrauktus iš mokinių sąrašų arba pereinančius į kitą ugdymo(si) įstaigą mokinius (pagal mokyklos direktoriaus įsakymus); tvarko ir kontroliuoja mėnesio, pusmečio, mokslo metų duomenų įvedimo ir tvarkymo apsaugos parametrus; mokslo metams pasibaigus, perkelia Elektroninį dienyną į skaitmeninę laikmeną ir perduoda į mokyklos archyvą ne vėliau kaip iki rugsėjo 5 d.; supažindina darbuotojus su konfidencialumo pasižadėjimais; teikia elektroninio dienyno vartotojams konsultacijas, pats konsultuojasi su elektroninio dienyno paslaugų teikėjo administratoriumi. 11. Skyrių vedėjai: pasibaigus pusmečiui ir mokslo metams, grupių vadovų pateiktas iš elektroninio dienyno išspausdintas ir pasirašytas Grupės/klasės lankomumo ataskaitas, Grupės/klasės pusmečio pažangumo lenteles deda į bylą, kuri tvarkoma Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka pasibaigus mokslo metams, mokytojus ir grupių vadovus pasirašytinai supažindina su elektroniniu dienynu, perkeltu į skaitmeninę laikmeną. Skaitmeninė laikmena dedama į bylą, kuri tvarkoma Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka; pasibaigus mėnesiui, aptaria su grupių vadovais mokinių lankomumo ataskaitas ir suvestines deda į bylą, kuri tvarkoma Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka; pasibaigus pusmečiui ir mokslo metams, deda į bylą grupių vadovų pateiktus iš Elektroninio dienyno išspausdintus ir pasirašytus skyrius Grupės lankomumo ataskaita, Grupės pusmečio pažangumo lentelė. 12. Grupės / klasės vadovas: prasidėjus mokslo metams (iki rugsėjo 15 d.), patikrina savo grupės mokinių sąrašus (dalykų, laikinų grupių bei praktinio mokymo pogrupių); patikrina, ar mokiniai teisingai pasirinko individualų ugdymosi planą ir jį užrakina; patikrina vadovaujamos grupės pamokų tvarkaraštį, apie netikslumus informuoja dalyko mokytojus; pateikia vadovaujamos grupės mokiniams jų Elektroninio dienyno prisijungimo duomenis; gavęs iš mokinio praleistas pamokas pateisinančius dokumentus, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas įveda duomenis į elektroninį dienyną; vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, grupėje dėstančiais mokytojais, mokyklos administracija, pagalbos mokiniui specialistais; skelbia informaciją apie tėvų susirinkimus, kitus renginius; kiekvieną kartą atlikęs saugaus elgesio instruktažą arba supažindinęs mokinius su mokyklos tvarkos taisyklėmis, brandos egzaminų organizavimo tvarkos aprašu, kitais dokumentais, išspausdina instruktažo lapus, kuriuos mokiniams pasirašius perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui; tėvams (pageidaujantiems raštiškai), neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno, kas mėnesį išspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas; pasibaigus pusmečiui, mokslo metams, išspausdina mokinio pusmečio, metines pažangumo ir lankomumo ataskaitas; paruošia elektroninio dienyno ataskaitas iš mokyklos išvykstantiems mokiniams (ataskaitą patvirtina pavaduotojos ugdymui parašu bei antspaudu); pasibaigus mėnesiui, iš Elektroninio dienyno išspausdina skyrių Detalus

3 mėnesio lankomumas pagal dienas, pasirašo išspausdintuose lapuose, patvirtindamas juose esančių duomenų tikrumą, analizuoja vadovaujamos grupės mokinių lankomumo ataskaitas ir jas aptaria su skyriaus vedėju. Suvestinė dedama į bylą, kuri tvarkoma Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka; pasibaigus pusmečiui ir mokslo metams, iš Elektroninio dienyno išspausdina skyrius Grupės lankomumo ataskaita, Grupės pusmečio pažangumo lentelė, išspausdintuose lapuose pasirašo, patvirtindamas juose esančių duomenų tikrumą, ją pateikia skyriaus vedėjui; nuolat pildo Elektroninio dienyno skyrių Pagyrimai, pastabos bei kt. 13. Mokytojai: mokslo metų pradžioje suformuoja grupių, pogrupių arba laikinųjų grupių sąrašus; suveda dėstomų dalykų tvarkaraštį, pasikeitus tvarkaraščiui, sukuria visos savaitės pamokas; mokiniui pakeitus individualų ugdymo(si) planą, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas pažymi apie tai elektroniniame dienyne; tą pačią arba kitą dieną įveda pravestų pamokų duomenis: pamokos temą, namų darbų užduotis, įvertinimus, pažymi neatvykusius į pamokas mokinius, rašo pagyrimus bei pastabas mokiniams pagal poreikį; ne vėliau kaip prieš savaitę elektroniniame dienyne pažymi numatomus atsiskaitymo ir kontrolinius darbus; pasibaigus mėnesiui per 5 darbo dienas baigia pildyti elektroninį dienyną, pažymi, kad mėnesio ugdymo rezultatai yra suvesti (per meniu punktą Mėnesio užbaigimas ); kūno kultūros mokytojai užpildo mokinių fizinio ugdymo rodiklius, pasiektus rudenį ir pavasarį; prireikus keisti informaciją užrakintose sistemos skiltyse, raštu kreipiasi nustatytos formos prašymu į elektroninio dienyno administratorių; pasibaigus pusmečiui, mokslo metams, ne vėliau kaip paskutinę pusmečio pamoką išveda pusmečio/ mokslo metų mokymosi pasiekimų įvertinimus ir užpildo skyrių Trimestrai/ pusmečiai ; išspausdintose Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinėse pasirašo, duomenų tikrumą patvirtindamas parašu pasibaigus mokslo metams, parašu patvirtina Elektroninio dienyno, perkelto į skaitmeninę laikmeną, duomenų tikrumą; mokinio, besimokiusio kitoje mokykloje, per mokslo metus / mokymosi laikotarpį kitoje mokykloje gautus įvertinimus perkelia iš kitų dokumentų (pažymos, kt.) Išspausdina instruktažo lapą ir mokiniams pasirašius perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui; supažindinęs mokinius su dalyko ir brandos egzaminų, įskaitų programomis, vykdymo instrukcijomis, vertinimo bei kitomis tvarkomis, išspausdina skyriaus Saugaus elgesio ir kiti instruktažai lapą, ir mokiniams pasirašius perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui; vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, grupių vadovais, mokyklos administracija. 14. Socialinis pedagogas: stebi ir analizuoja mokinių lankomumą, gautas pastabas, aiškinasi pamokų nelankymo priežastis, teikia informaciją apie lankomumą mokyklos vadovams; stebi į rizikos grupę įtrauktų mokinių lankomumą, gautas pastabas; vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, mokytojais, grupių vadovais. 15. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: ne vėliau kaip iki rugsėjo mėn. 15 d. pateikia patvirtintą mokyklos ugdymo planą ir mokytojų krūvių paskirstymo ataskaitą (žiniaraštį) dienyno administratoriui; vykdo elektroninio dienyno pildymo ir reikalingų ataskaitų parengimo priežiūrą; mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui nutraukus darbo sutartį per mokslo metus, jo tvarkytą ugdymo apskaitą patikrina ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui; elektroniniame dienyne nustačius klaidą/ klaidingą žodį, tekstą ar įvertinimą, klaidą padariusiam asmeniui leidžia (patvirtina motyvuotą prašymą) klaidą ištaisyti; elektroniniame dienyne rašo pastabas mokytojams ir grupių vadovams dėl dienyno

4 pildymo, kontroliuoja jų įvykdymą; pasibaigus mokslo metams, kontroliuoja, kad Elektroniniame dienyne esantys duomenys būtų atspausdinti arba perkelti į skaitmenines laikmenas ir perduoti saugoti pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatytą tvarką Saugo spausdintame dienyne mokytojų ir grupių vadovų pateiktus mokinių pasirašytus saugaus elgesio ir kitų instruktažų lapus. 16. Direktorius užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, dienyno sudarymą elektroninio dienyno duomenų pagrindu, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka. III SKYRIUS ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PERKĖLIMAS Į SKAITMENINĘ LAIKMENĄ 17. Mokslo metams pasibaigus sudaromos Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylos. 18. Ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos, direktoriaus pavaduotojas ugdymui kartu su grupės / klasės vadovu iš el. dienyno išspausdina skyrių Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė, išspausdintuose lapuose pasirašo, patvirtindami duomenų juose teisingumą, tikrumą, ir deda į bylą, tvarkomą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, nustatyta tvarka. 19. Mokiniui nutraukus mokymąsi Mokykloje nepasibaigus mokslo metams, jo pasiekimai išspausdinami. Pasiekimų dokumentas išduodamas mokiniui / mokymo įstaigai teisės aktų nustatyta tvarka. 20. Elektroninio dienyno administravimą vykdantis asmuo: visą elektroninį dienyną perkelia į skaitmeninę laikmeną iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos ir perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui; teisės aktų nustatyta tvarka atsako už perkeltų į skaitmeninę laikmeną duomenų teisingumą, tikrumą ir autentiškumą. 21. Elektroniniame dienyne užfiksavus pusmečio, metinį rezultatą, jis patvirtinamas užrakinant įrašytus atitinkamo laikotarpio įvertinimus po 2 darbo dienų nuo jo pabaigos. Jei užrakinus el. dienyną nustatoma klaida, atrakinimo faktas fiksuojamas surašant laisvos formos aktą. 22. Elektroninio dienyno duomenų pagrindu išspausdintose Mokinių mokymosi apskaitos suvestinėse nustačius klaidą (klaidingą žodį, tekstą ar įvertinimą), klaidą padaręs asmuo kartu su el. dienyno administratoriumi ją ištaiso. Tekstas ar įvertinimas taisomas perbraukiant juos vienu brūkšniu. Išnašoje nurodomas mokinio vardas ir pavardė, teisingas žodis, tekstas ar įvertinimas (skaičiumi ir žodžiu), taisiusio asmens vardas ir pavardė, parašas ir taisymo data. Atitinkama klaida ištaisoma ir elektroniniame dienyne. IV SKYRIUS DIENYNO SAUGOJIMAS 23. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, sudarytą, išspausdintą ir perkeltą į skaitmenines laikmenas, dienyną, perduoda archyvui, pasibaigus mokslo metams per 10 darbo dienų. 24. Šių Nuostatų nustatyta tvarka sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. liepos 3 d. įsakymu NR.ISAK-1385/V-49 ir Profesinių mokyklų pavyzdinės bylų nomenklatūroje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1999 m. liepos 20 d. įsakymu Nr.925 bei Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo Nr. V-100 nustatytą laiką.

5 V SKYRIUS ATSAKOMYBĖ 25. Darbuotojai, sudarantys dienyną, jį spausdinantys ir perkeliantys į skaitmenines laikmenas, administruojantys, prižiūrintys, saugantys ir aktyvuojantys, tvarkydami duomenis, vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamenti ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir (OL 2016 L119, p. 1) Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 26. Mokyklos direktorius paskiria asmenį (elektroninio dienyno administratorių), atsakingą už elektroninio dienyno administravimo ir duomenų tikslinimo darbus. 27. Už Nuostatų reikalavimų laikymosi priežiūrą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 28. Kiekvienas asmuo (mokytojas, grupės vadovas, kt.), tvarkantis elektroninio dienyno informaciją, asmeniškai yra atsakingas už įvedamų duomenų tikslumą ir teisingumą. Mokytojui, grupės/klasės vadovui, kt. nutraukus darbo sutartį per mokslo metus, jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą patikrina direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir direktoriaus įsakymu perduoda tvarkyti kitam asmeniui. 29. Už atspausdintų dienynų archyvavimą atsako mokyklos archyvaras. VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 30. Nuostatai įsigalioja 2019 rugsėjo 1 d. 31. Nuostatai papildomi ir (ar) keičiami Mokyklos direktoriaus įsakymu. 32. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatuose nepaminėti ir nenumatyti atvejai nagrinėjami vadovaujantis nuostatų 2 punkte nurodytais teisės aktais. 33. Nuostatai papildomi ir (ar) keičiami Mokyklos direktoriaus įsakymu. Pritarta mokytojų tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d, protokolu Nr. 3V- 8

6 VŠĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų priedas VŠĮ KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 2019 m. d. (pareigos) (vardas, pavardė) 1. Pasižadu neatskleisti konfidencialios informacijos VŠĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklą lankančių mokinių ir jų tėvų (globėjų) asmens duomenų, kuriuos sužinojau naudodamasis(i) mokyklos elektroniniu dienynu bei tvarkydamas(a) tėvų (globėjų) ir jų vaikų asmens duomenis. 2. Žinau, kad už šio pasižadėjimo nesilaikymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisines apsaugos įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. (parašas)