leeefjke DeveJej ves hejeej ke er heeöea mes FmleerHe e efoÿee

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "leeefjke DeveJej ves hejeej ke er heeöea mes FmleerHe e efoÿee"

Transkriptas

1 Heâesve: , Hewâkeäme: Je<e&: 68 mebùee: 58 Øeeele peùehegj, eefvejeej 29 efmelecyej, 2018 [ekeâ heb.meb. peùehegj efmeer/001/ he= 10 cetuùe peùehegj keâese yeerkeâevesj GoÙehegj Depecesj peeueesj efn[ewveefmeer Ûet epaper.rashtradoot.com y Poetry World TODA The creative work of words indeed expressed the humble journey of the writer so far in an elevating way Rashtradoot All about feelings and flavours This trait can tell you who is really trustworthy leeefjke DeveJej ves hejeej ke er heeöea mes FmleerHe e efoÿee hejeej Éeje jehesâue ejero cew Øe.ceb$eer vejsvõ ceesoer keâes keäueerve efûe osves mes leeefjkeâ keâeheâer #egyoe Les kewâefueheâesefve&ùee kesâ ceespeejeer [w]pe& keâer [wle Jewueer cew npeejew ieoes Ùeneb Jeneb efjeûeje keâjles efoeef& osles nq hej Jen efove otj vener peye Ùen vepeeje vener efoesiee~ Ssmee vener nw efkeâ Fve ieoeew keâe DeefmlelJe mebkeâ cew nw, Demeue cew yeenj mes Deekeâj Ùeneb yemes Fve peevejejew keâes elejveekeâ keâerì[ew keâer lejn osee peelee nw~ efmleefle Ùen nw efkeâ Fvemes efvepeele heeves kesâ efues FvnW ceej [eueves keâer lewùeejer eer keâj ueer ief& Leer~ hej leeer Skeâ Sve peer Dees FvnW yeûeeves kesâ efues Deeies DeeÙee~ heermehegâue Jewueer [ebkeâer jwmkeäùet (heer.jeer.[er.deej.) veece keâer Fme mebmlee ves veweveue heeke&â meefje&me kesâ meele heebûe meeue keâe keâjej efkeâùee nw, efpemecew Jen ieoeew keâes [wle Jewueer ms heeke&â mes otmejer peien espesiee~ [wle Jewueer veweveue heeke&â kesâ megheefjvwv[q ceefkeâ ves keâne efkeâ Ùes ieoes kewâefueheâesefve&ùee kesâ Øeeke=âeflekeâ efmemce keâe Debie vener nq Deewj Ùes #es$e kesâ hesì[ heewoeew keâes vegkeâmeeve hengbûee jns nq, lelee Ùeneb kesâ cetue efvejeemeer peblegdeew, pewmes [wpe& eerhe kesâ meele eespeve Deewj heeveer kesâ efues ØeeflemheOee& eer keâj jns nq~ heermehetâue Jewueer [ebkeâer jwmkeäùet, efpemekeâe mewve Svpeuees, wkeämeme, cew cegùeeueùe nw, ieoeew keâe cemeerne yevekeâj meeceves DeeÙee nw~ Ùen mebie"ve Ssmes peblegdeew keâe hegvejee&me keâjlee nw efpevnw ØeeÙe ueesie "gkeâje osles nq Deewj pees uecyes meceùe mes Ghes#ee, GlheerÌ[ve Deewj Ie=ee kesâ efekeâej jns nq~ heer.jeer.[er.deej. Deye lekeâ 9000 ieoeew keâe hegvejee&me keâj Ûegkeâe nw Deewj Ùen ØeefeâÙee peejer nw~ heer.jeer.[er.deej. Fve pebieueer ieoeew keâes hekeâì[lee nw, Deewj FvnW mjeùeb Éeje mebûeeefuele DeeÙeejÙe cew espe oslee nw~ Fme oewjeve hetjer mebjesoveeeruelee yejleer peeleer nw Deewj OÙeeve jee peelee nw efkeâ ieoeew keâes Ûees vee ueies~ heer.jeer.[er.deej. kesâ Skeä]peerkeäÙegefJe [eùejwkeäj, ceeke&â cesùeme& ves keâne efkeâ, nceeje cegùe ue#ùe Fve pebieueer ieoeew keâes yeûeevee nw~ heer.jeer.[er.deej. vee kesâjeue veweveue heeke&â mes pebieueer ieoeew keâes vef& peien espe jne nw yeefukeâ Deeme heeme kesâ 14 ueee SkeâÌ[ #es$e cew jnves Jeeues pebieueer ieoeew keâer eer oseeeue eer keâj jne nw, FmeceW Fvekesâ Øepeveve hej efveùeb$ee jeves kesâ DeueeJee yeerceej ieoeew keâe Fueepe eer eeefceue nw~ Ùen mebie"ve ieoeew hej efjmeûe& eer keâjlee nw leeefkeâ Gvekesâ JÙeJenej keâes mecepee pee mekesâ~ meeyejerceuee cebefoj cew ceefnueedeew kes ÿejese hej ueies ÿeefleyeboe ke es nöeÿee! megøeerce keâes& keâer yeqûe ves Ùen efvee&ùe 4-1 kesâ yengcele mes efueùee -peeue ebyeelee- -je ^otle efouueer yÿetjesvef& efouueer, 28 efmelecyej~ otjieeceer ÿeeeje jeves Jeeues Ske Ssefleneefmeke Hew meues kes lenle megÿeerce ke esö& ves egõe Jeej ke es 53 Je<e& hegjeves Gme ÿeefleyeboe ke es nöe efoÿee efpemecew 10 mes 50 DeeŸeg Jeie& ke er ceefnueedeew ke es kes jue kes ÿeefmeê meyejerceuee cebefoj cew ÿejese ke er ceveener Leer~ Fme DeeŸeg Jeie& kes oewjeve ceefnueedeew ke es ceeefmeke Oece& neslee nw~ 4 yeveece 1 kes efvee&ÿe cew mebjewoeeefveke yeq e ves efvee&ÿe efoÿee efke meeer DeeŸeg Jeie& ke er ceefnueesb meyejerceuee efmlele eiejeeve DeŸŸehhee kes ÿeebiee cew ÿejese ke j meke leer nq~ yeq e ke er Ske cee$e ceefnuee pepe Fvog ceunes$ee ves Demenceefle peleeves Jeeueer jeÿe oer, GvneWves esleeÿee efke vÿeeÿeeueÿe ke es ose cew Oece&efvejhes#e JeeleeJeje yevees jeves kes efueÿes ienve Oeee ceke DeefeÿeeŸe Jeeues cegˆew mes sã[ eã[ vener ke jveer eeefns~ GvneWves ceevee efke DeoeueleeW ke es ëëmeleeríí pewmeer meeceeefpeke yegjef&ÿeew Jeeues yeqûe keâer Skeâ cee$e ceefnuee meomùee, vùeeùeeoeere Fvog ceunes$ee, ves Fme efvee&ùe keâe efjejesoe efkeâùee lelee keâne efkeâ, megøeerce keâes& keâes Oeee cekeâ ceevùeleedeew Je ØeLeeDeeW cew oeue vener keâjvee ÛeeefnÙes, peye lekeâ efkeâ, meleer pewmeer etâj ØeLee keâes meceehle keâjves keâe efvee&ùe vener nes~ ceeceueew kes DeefleefjÚe Oeee ceke ÿeleedeew cew nmle#eshe vener ke jvee eeefns~ GvneWves esleejeveer oer efke meyejerceuee cebefoj cew ke esö& cew Fmeer efvee&ÿe ke e hetpee-de e&vee kes DevŸe mleueew hej otjieeceer ÿeeeje heã[siee~ yengcele Jeeues efvee&ÿe cew ke ne ieÿee efke ceefnueedeew ke es cebefoj cebs ÿejese vener ke jves osvee efuebieeso kes meceeve nw Deewj efnvot ceefnuee kes DeefOeke ejew hej Deefleõe cee nw~ mesjeeefveje=efúe mes leerve efove hetje& Deheves Debeflece efvee&ÿeew cew mes Ske cew cegÿe vÿeeÿeeoeere oerheke efceflee ves ceevee efke heefje$e mleue cew ceefnueedeew ke e ÿejese efve<esoe efuebieeso nw Deewj heg <e ÿeoeeve OeejeeDeeW kes DeeOeej hej F&Jej kes ÿeefle eefúe cew meceevelee ke er DeJensuevee ke jves ke er Fpeepele vener oer pee meke leer~ vÿeeÿeeoeere S.Sce. eeveefjeueke j ves Gvemes menceefle peleeles ngs GvneR kes meele efvee&ÿe efoÿee vÿeeÿeeoeere He eueer vejerceve Deewj [er.jeef&. evı etã[ ves eer menceefle peleef& hej eer Deheves Deueie mes efvee&ÿe efoÿes~ cegÿe vÿeeÿeeoeere efceflee ves ke ne efke etbefke Oece& peerjeve peerves ke e Ske lejerke e nw lelee Ÿen peerjeve ke es owjelÿe mes peesã[lee nw~ FmeefueS ceeefmeke Oece& kes oewjeve ceefnueedeew kes ÿejese efve<esoe mes efnvot ceefnueedeew kes DeefOeke ejew ke e nveve neslee nw~ GvneWves JŸeJemLee oer efke eiejeeve DeŸŸehhee kes eúe ew ke e ke esf& Deueie mecegoeÿe vener nw lelee 10 mes 50 DeeŸeg Jeie& ke er ceefnueedeew ke es oe&ve mes efve<esoe ke jves ke er ÿelee ke es DeefveJeeŸe& Oeee ceke efjjeepe vener ceevee pee meke lee~ cegÿe vÿeeÿeeoeere efceflee ves Deeies ke ne efke ëëkes jue ke e ke evetve eejerefjke ke ejeew kes DeeOeej hej ceefnueedeew ke es DeefOeke ejew mes Jebef ele ke jlee nw pees mjeerke eÿe& vener nw~íí Demenceefle JŸeÚe ke jves Jeeues Deheves efvee&ÿe cew vÿeeÿeeoeere Fvog ceunes$ee ves jseebefke le efke Ÿee ëëfme ceeceues cew cegˆe meyejerceuee leke ner meerefcele vener nw~ Fme Hew meues ke e Demej DevŸe hetpee mleueew hej eer heã[siee~íí GvneWves Guuese efke Ÿee efke eiejeeve DeŸŸehhee kes eúe ew kes hetpee hee" kes DeefOeke ej ke e meceevelee kes DeefOeke ej mes öke jeje nes jne nw~ GvneWves ke ne efke mecelee ke e efmeêeble Deveg so 25 kes lenle Jee ele hetpee- De e&vee kes cetueetle DeefOeke ej kes Thej vener Dee meke lee~ vÿeeÿeeoeere ceunes$ee ves ke ne efke ëëeiejeeve DeŸŸehhee kes eúe ew ke e Deueie ner Jeie& nw~ efpemeke e mebj#ee efke Ÿee peevee eeefns Deewj DeoeueleeW ke es Oeee ceke (es<e Debeflece he=â hej) -jseg efceúeue- -je ^otle efouueer yÿetjesvef& efouueer, 28 efmelecyej~ Sve meer heer kes ueeske meee meebmeo leeefjke DeveJej ves heeöea esã[ oer nw~ GvneWves Ÿen ke oce ejo hejeej eje jehes ue meewos hej vejsvı ceesoer ke e ye eeje efke Ÿes peeves kes He uemjeæhe G"eŸee nw~ Gvekes FmleerHes kes yeeo, heeöea cenemeef eje cegveehe neefke ce ves ke ne efke GvneWves (leeefjke DeveJej) veseveefuemö ke eb esme heeöea (Sve.meer.heer.) ke er ÿeeleefceke meomÿelee mes FmleerHe e os efoÿee Deewj ke ne efke hejeej eje ceesoer ke e he#e efueÿes peeves kes yeeo, heeöea ke er efje ke es ye ee heevee yengle cegefke ue Lee~ ceneje ^ jepÿe DeuhemebŸeke DeeŸeesie kes hetje& DeOŸe#e neefke ce ves Ÿen eer ke ne efke Sve.meer.heer. kes Deewj ke eÿe&ke lee& eer leeefjke DeveJej kes Fme ke oce ke e Devegmeje ke j meke les nq~ GvneWves ke ne, ëëejo hejeej ves ke eer eer ke Ûj leeke leew ke e mecele&ve vener efke Ÿee nw~ Deeefej Jes Ssmee kew mes ke n meke les nq efke vejsvı ceesoer jehes ue mecele&ve cetuùe hej ejero kesâ efueùes mleeùeer leb$e efjekeâefmele keäùeew vener efkeâùee? peÿehegj, 28 efmelecyej~ meef eve HeeŸeueö ves eose ke er cegÿeceb$eer JemegbOeje jepes mes 36 JeeB eve Het e nw efke ëëefke meeveesb kes efues ke= <eke megj#ee heeùeue ves 36JeW Øeve cew hetúles ngs keâne efkeâ, mleeùeer leb$e efjekeâefmele vener nesves kesâ keâeje jepùe keâer ceef[ùeew cew cetbie Øeefle efkeäjebue keâer oj mes efyekeâ jner nw, peyeefkeâ Ieesef<ele mecele&ve cetuùe Øeefle efkeäjebue nw~ Fmeer Øekeâej yeepeje heùes Øeefle efkeäjebue keâer oj mes efyekeâ jne nw, peyeefkeâ mecele&ve cetuùe 1950 heùes Ieesef<ele nw~ DeefOeefveŸece ueeiet ke jves Deewj mecele&ve cetuÿe Hej ejero ke e mleef& leb$e efjeke efmele ke jves kes egveejeer Jeeos mes cegke jves Hej ke Ÿee (es<e Debeflece he=â hej) leeefjkeâ DeveJej kesâ yeeo, hejeej keâer heeea kesâ cenemeefûeje cegveeheâ neefkeâce ves eer heeea keâer meeoeeje meomùelee mes FmleerHeâe efoùee~ hejeej keâer heeea kesâ ØeJeòeâe vejeeye ceefuekeâ Je hejeej keâer heg$eer megeføeùee metues ves keâne efkeâ, hejeej kesâ Skeâ ceje"er Ûewveue keâes efoùes ieùes FvjJÙet keâes ueesieew ves megvee nw Deewj yes-jepen ueesie hejeej meenye hej ceesoer keâes keäueerve efûe osves keâe Deejeshe ueiee jns nq~ hej, keâeb«esme kesâ Skeâ Jeefj veslee ves mejeeue G"eÙee efkeâ, hejeej keâer heeea hetjs efjejeeo keâes meceehle keâjves kesâ efueùes, hejeej meenye kesâ ceje"er cew efoùes ieùes FvjJÙet keâe DeefOeke=âle efnvoer DevegJeeo, Øewme keâes Je pevelee keâes GheueyOe keäùeew vener os osles~ ÿeke je cew pevelee ke er vepejew cew oes<eer vener nq? Deeer leke Fmeke er pes heer meer peeb e kes Deeose eer vener efke Ÿes ieÿes nq~íí leeefjke DeveJej ke e efpeõe ke jles ngÿes, neefke ce ves ke ne, ëëleeefjke DeveJej heeöea kes mebmleeheke meomÿeew cew mes Ske nq~ -peeue ebyeelee- -je ^otle efouueer yÿetjesvef& efouueer, 28 efmelecyej~ cepeotjew kes je ^erÿe meccesueve cew egõe Jeej ke es mejke ej ke er cepeotj efjejesoeer veerefle kes efjejesoe cew 8 SJeb 9 pevejejer ke er 2 efove ke er je ^JŸeeheer nã[leeue ke e DeeJneve efke Ÿee ieÿee~ Fme Iees<eee hej 10 je ^erÿe ö^s[ ŸetefveŸeveeW kes vesleedeew lelee mejke ejer ke ce& eeefjÿeew kes yengle mes DevŸe mebie"veew kes vesleedeew lelee DevŸe cepeotj vesleedeew ves nmlee#ej efke Ÿes~ neueebefke Fme Iees<eee cew ueeske meee egveejeew kes yeejs cew keg vener ke ne ieÿee (jehes ue hej) heeöea kes Fme cenljehete& Æe ke es meeje&peefveke efke Ÿes peeles meceÿe, Gvemes ke esf& meueen -ceeefjeje leke vener efke Ÿee ieÿee~ Ssmeer efmleefle cew, hejeej meenye eje jehes ue ÿeke je cew ceesoer ke e mecele&ve efke Ÿes peeves kes yeeo, heeöea ke er efje ke es uesefke ve ŸeneB e eee e ejs ceejeuebke j cew DeeŸeesefpele Fme je ^erÿe meccesueve cew Ske kes yeeo Ske vesleedeew ves mebke uhe ye ee heevee cegefke ue nw~íí yegoejeej ke es Ske öer Jeer ewveue mes yeele ke jles ngÿes, hejeej ves ke ne Lee, ëëceq vener ceevelee efke pevelee ke es JŸeefÚe iele Æhe mes ceesoer kes FjeoeW kes yeejs cew ke esf& mebosn nw~íí j#eeceb$eer jn egkes hejeej ves Ÿen eer ke ne Lee efke ueã[eket efjeceeveew mes pegã[s leke veerke er efjejeje ke es meepee efke Ÿes peeves ke er efjehe#e ke er ceebie ëëefvejle&ke SJeb Devegef eleíí nw~ uesefke ve hejeej ves Ÿen eer ke n efoÿee Lee efke efjeceeve ke er ke ercele yeleeves cew mejke ej ke es ke esf& vegke meeve vener nw~ ejo hejeej ke er Fme eföhheeer mes jepevewefleke ienceeienceer egæ ief& nw~ eepehee DeOŸe#e Deefcele een ves hejeej ke er ÿeebmee ke er nw lelee ke eb esme DeOŸe#e jengue ieeboeer mes ke ne nw efke Jes Deheves meeleer (hejeej) ke er yeele ceeve uew efpevnewves ëëje ^-efnle ke es oueiele jepeveerefle mes Thejíí jee nw~ hejeej kes Fme yeÿeeve mes ngf& #eefle ke er ejheef& ke jves ke er ke esefee ke jles ngÿes, (es<e Debeflece he=â hej) 8 Je 9 Deke ötyej ke es je ^ JŸeeheer nã[leeue ke e DeeJneve ome je ^erùe ßeefcekeâ mebie"veew ves ceesoer mejkeâej keâer ßeefcekeâ efjejesoeer veerefleùeew kesâ efjejesoe cew Fme nì[leeue keâer Iees<eee keâer nw~ Fve ÙetefveÙeveeW keâe Deejeshe nw efkeâ, ceesoer mejkeâej ueieeie meeer mejkeâejer keâcheefveùeew keâes ØeeFJeeF]pe keâj jner nw lelee efjeoseer Je mjeoseer keâcheefveùeew keâer megefjeoee kesâ efueùes Skeâ kesâ yeeo Skeâ ßeefcekeâ efjejesoeer Øeoe&ve keâj jner nw, ßeefcekeâ keâevetveew cew~ efueÿee efke ke ce& eejer Fme Deeboesueve ke es Iej-Iej hengb eeke j ueesieew mes Deheerue (es<e Debeflece he=â hej) ke esjsieebje cegke oces cew megÿeerce ke esö& ves heeb e ëdejyeve veke meefueÿeewí ke er efiejhe leejer ke es peeÿe]pe "njeÿee Ùen efvee&ùe leerve meomùeerùe yeqûe kesâ yengcele keâe efvee&ùe Lee lelee vùeeùeeoeere ÛevõÛetÌ[ ves Deueie mes efvee&ùe efueee -peeue ebyeelee- -je ^otle efouueer yÿetjesvef& efouueer, 28 efmelecyej~ eercee ke esjsieebje ceeceues cew iele 28 Deiemle ke es efiejhe leej efke Ÿes ieÿes heeb e ceevejeeefoeke ej ke eÿe&ke lee&deew hej Hew meuee megveeves kes efueÿes vÿeeÿeeoeere [er.jeef&. evı etã[ megÿeerce ke esö& ke er ke efuemö cebs met eeryeê Les, uesefke ve egõe Jeej megyen Debeflece #eeew cew jefpemö^er ves Iees<eee ke er efke efvee&ÿe vÿeeÿeeoeere S.Sce. eeveefjeueke j Deewj vÿeeÿeeoeere evı etã[ eje megveeÿee peesiee~ uecyeer megvejeef& kes yeeo 20 efmelecyej ke es efvee&ÿe Deejef#ele efke Ÿee ieÿee Lee~ vÿeeÿeeoeere eeveefjeueke j ves mjebÿe kes SJeb cegÿe vÿeeÿeeoeere ke er lejhe mes efvee&ÿe heã{e~ GvneWves efiejhe leeefjÿeeb mener ceeveer Deewj ke eÿe&ke lee&deew ke es legjble efjne vùeeùeeoeere ÛevõÛetÌ[ ves Deheves efvee&ùe cew efueee efkeâ, Fve SefkeäefJemeW keâer efiejheäleejer, efjejesoe keâe mjej oyeeves kesâ efueùes keâer ieùeer nw~ henues cegùe vùeeùeeoeere oerhekeâ efceßee ves JÙeJemLee oer Leer efkeâ, vùeeùeeoeere ÛevõÛetÌ[ yeqûe keâer Deesj mes efvee&ùe efueewies Je megveeùewies~ hejvleg, jele cew peye vùeeùeeoeere Éeje Øemlegle efvee&ùe keâer Øeefleefueefhe GvnW efceueer lees, GvneWves JÙeJemLee yeoueer lelee eeveefjeuekeâj keâes yeqûe keâer yengcele keâe efvee&ùe efueeves Je megveeves keâer efpeccesoejer oer lelee ÛevõÛetÌ[ ves Dehevee ef[mewefvbie efvee&ùe Deueie mes megveeùee~ ke jves ke er Ÿeeef eke e ke es eeefjpe ke j efoÿee~ peyeefke vÿeeÿeeoeere evı etã[ ke er jeÿe ner Deueie Leer~ GvneWves ke ne efke efiejhe leeefjÿeeb Demeblees<e ke e cegbn yebo ke jves kes efues ke er ief&~ GvneWves Feflenemeke ej jesefceuee Leehej Je DevŸe eje oeÿej Fme Ÿeeef eke e ke e eer mecele&ve efke Ÿee efke ceeceues efke megÿeerce ke esö& ke er efveiejeveer cew mheseue FvJesefmöieseve öerce (Sme.DeeF&.öer.) mes peeb e ke jeÿeer pees~ vÿeeÿeeoeereew ke er jeÿe Fme ÿeke ej Deueie-Deueie LeeR uesefke ve Ssmes ceeceueew cew efvee&ÿe yengcele cew efoÿee peelee nw~ ke eÿe&ke lee&deew ke es Ske ner jenle efceueer efke GvnW Deieues eej nhe leew leke kes efueÿes Gveke er vepejyeboer yeã{e oer ief& nw Fme ÿeke ej GvnW efiejhe leejer mes jenle efceueer nw~ Fme DeJeefOe cew Deejesheer Gef ele Deoeuele cew Gef ele ke evetveer GheeŸe ke j mekew ies~ Deieues leerve efove yeeo mesjeeefveje=úe nesves pee jns cegÿe vÿeeÿeeoeere ves Hew meuee efueeves ke e ke ece mhe he mes vÿeeÿeeoeere evı etã[ hej esã[ efoÿee Lee ke ŸeeWefke megvejeeÿeer kes oewjeve evı etã[ ves mele mejeeue efke S Les~ efke vleg mecepee peelee nw efke ieg Jeej jeef$e ke es [^ehe ö efceueves kes yeeo GvneWves Dehevee ceeveme yeoue efoÿee~ Deewj peefmöme eeveefjeueke j mes Deheves Je Gveke er lejhe mes Hew meuee efueeves ke es ke ne~ Ÿes Sefke öefjemö jenle heeves kes efues efke meer eer nef& ke esö& Ÿee megÿeerce ke esö& ke e ojjeepee eöeöe meke les nq~ peefmöme eeveefjeueke j ves ke ne efke Jes kes me ke er cewefjö hej eföhheeer vener ke j jns nq efke ke ner Fme kes me cew DeejesefheŸeeW Deewj DeefeŸeespeve mes he#eheele vee nes pees~ Ÿe eefhe efjö Ÿeeef eke e Ske peveefnle Ÿeeef eke e kes he cew veeieefjke ew eje oeÿej ke er ief& Leer hej keg DeejesefheŸeeW ke er lejhe mes megÿeerce ke esö& cew Gvekes Jeke erue ÿeefleefveefoelje ke j jns Les~ yengcele kes Hew meues cew peefmöme (es<e Debeflece he=â hej)

2 2 jepeoeeveer je<^otle peùehegj, 29 efmelecyej, 2018 iejeve&j netme ke e He peea heersme Je ÿeeemeefveke DeefOeke ejer yeveke j Ietce jne ŸegJeke efiejhe leej ëmceeö&efmeöer ÿeespeske ödme ke es DevŸe enjew mes ueer ief& peeveke eefjÿeew mes megoeejwiesí yepeepe veiej LeeveeefOekeâejer keâes cevecegleeefyekeâ DeÛÚs Leeves cew heesefmbie efoueeves keâe efoùee Peebmee peÿehegj (ke emeb)~ jepÿeheeue ke e He peea efvepeer meneÿeke (heersme) Deewj Hegefueme eeemeefveke DeefOeke ejer yeveke j Ietce jns ŸegJeke ke es yepeepe veiej hegefueme ves efiejhe leej efke Ÿee nw~ hegefueme Deejesheer mes het lee cew pegöer nw~ LeeveeefOeke ejer ceebieerueeue ves yeleeÿee efke egõe Jeej ke es meeue ke e Ske ŸegJeke veerjpe Jew<eJe efvejeemeer efnb[ewveefmeöer Gvekes heeme DeeŸee, pees ego ke es ieje&vej ke e heersme lelee hegefueme ke efcevej mebpeÿe De ejeeue ke e eeme Deeoceer yeleeke j De s Leeves cew heesefmöbie ke jjeeves ke er yeele keâce&ûeejer eefje<ùe efveefoe mebie"ve cew efnboer heejeeì[e mebheve peÿehegj, (ke emeb)~ ke ce& eejer eefje<ÿe efveefoe mebie"ve, #es$eerÿe ke eÿee&ueÿe peÿehegj cew 1 mes 15 leke efnvoer heejeeã[e ke e DeeŸeespeve efke Ÿee ieÿee~ heejeeã[s ke e meceeheve meceejesn 28 efmelebyej ke es meebmke= efleke ke eÿe&õe ce kes meele DeeŸeesefpele efke Ÿee ieÿee~ meceejesn kes cegÿe DeefleefLe keg ceej jesefnle, Dehej kes vıerÿe eefje<ÿe efveefoe DeeŸegÚe, Deeb eefueke ke eÿee&ueÿe peÿehegj Les~ ke eÿe&õe ce ke er DeOŸe#elee heer meer ieghlee #es$eerÿe eefje<ÿe efveefoe DeeŸegÚe peÿehegj ves ke er~ keg ceej jesefnle, Dehej kes vıerÿe eefje<ÿe efveefoe DeeŸegÚe cegÿe DeefleefLe ves Deheves GodyeesOeve cew ke ne efke efnvoer kes ÿeefle efmehe& Deewhe eeefjke lee vener yeefuke JeemleefJeke ÿesce nesvee eeefns ke ŸeeWefke nceejer jepeee<ee ke e Godiece mebmke= le mes ngdee nw Deewj mebmke= le efje e ke er mece=êlece ee<ee nw~ Jewmes lees efnvoer meeer ee<eedeew ke es meceeefnle ke jves ke er #ecelee jeleer nw~ ekeâ nesves hej SmeSÛeDees ves ieje&vej netme mes helee efkeâùee lees egueer heesue ke jkes jewye peceeves ueiee~ yeeleew ner yeeleew cew Gmeves ego kes jepÿeheeue mes De s mebyeboe Deewj oes ueee ÆheŸes cenerves ke er levejeen nesves ke er yeele ke ner~ Fme hej LeeveeefOeke ejer ke es Gme hej eke ngdee~ Fmekes yeeo GvnesveW ŸegJeke veerjpe ke es yew"eke j ieje&vej netme mes helee efke Ÿee lees Jeneb mes helee euee efke Fme veece ke es ke esf& JŸeefÚe Jeneb hej nw ner vener~ Fmekes yeeo LeeveeefOeke ejer ves helee efke Ÿee lees ŸegJeke Deheves meele ke ej cew Ske [^ef&jej kes meele DeeŸee Lee~ hegefueme ves peye [^ef&jej mes meleer mes het lee ke er lees helee euee efke Deejesheer veerjpe ves Jen ke ej iele 15 efmelebyej mes efke jeÿes hej ues jeer nw~ Deejesheer ves ueesieew hej OeeQme peceeves kes efues ke ej hej heer s ke er lejhe ueeue jbie ke er heveer mes ëjepemleeve enj cew OeÃÃ[uues mes nes jns DeJewOe efvecee&eew hej ueeske eÿegke le ves efueÿee emeb%eeve peÿehegj ~ ueeske eÿegke le vÿeeÿecetefle& Sme.Sme.ke es"ejer ves peÿehegj enj cesb lespeer mes nes jns DeJewOe efvecee&eesb kes ceeceues cesb mje esjee mes meb%eeve uesles ngs DeeŸegke le, veiej efveiece peÿehegj Deewj DeeŸegke le, peÿehegj efjeke eme eeefoeke je mes lelÿeelceke efjheesö& leueye ke er nw~ neue ner cesb Ske mecee eej He$e cesb Fme DeeeŸe ke e mecee eej eke eefele ngdee Lee efke veiej efveiece peÿehegj Deewj peÿehegj efjeke eme eeefoeke je kes DeefOeke eefjÿeesb ke er en Hej peÿehegj enj cesb lespeer mes DeJewOe efvecee&e yeãã{ jne nw~ gefûÿeesb kes oewjeve lespeer mes ke ece neslee nw Deewj DeJeke ee ke e He eÿeoe G"eke j OeÃÃ[uues mes DeJewOe efvecee&e nes jne nw~ mecee eej cesb Fme lelÿe ke e eer egueemee efke Ÿee ieÿee nw efke mebyebefoele ueeske mesjeke iee ejeve efjeefveÿeceesb kes Deveg He efvecee&e ke jeves kes efues efveÿeceesb ke er Heeuevee ve lees esâ[ef& jepemleeve ØeerefceÙej ueerie 2 Dekeätyej mes nesieer peÿehegj, (ke emeb)~ ões [ef& jepemleeve Deewj SjesöHe ke er Deesj mes 2 mes 7 Deke ötyej leke ëões [ef& jepemleeve ÿeerefceÿej ueerie-2018í DeeŸeesefpele ke er peeÿesieer~ ões [ef& jepemleeve kes meskes ö^er megveerue pewve ves yeleeÿee efke Ÿen 6 efojemeerÿe ÿeerefceÿej ueerie peÿehegj Fböjveseveue SŸejheesö& öe ceveue 2 kes meeceves efmlele yejefã[ÿee efõe kes ö eeg[, peÿehegj cew esueer peesieer~ Fme ÿeerefceÿej ueerie cew ões [ef& jepemleeve kes cewcyeme ke er keg ue 12 öercew efnmmee uewieer~ ões [ef& jepemleeve kes ke vjeervej oer#eeble ecee& Je ke es-ke vjesvej efvelese De ejeeue ves yeleeÿee efke ÿeerefceÿej ueerie cew efmehe& efjÿeue Smösö ke cheveerpe kes [eÿejske öme& Je möehe ner efnmmee uewies, ÿeeshes eveue efeueeã[er Fme ueerie ke e efnmmee vener newies~ ueerie kes meeer cew e [sveefö newies~ ões [ef& jepemleeve kes peesfbö meskes ö^er efnlese Oeevegke e ves yeleeÿee efke ueerie cew esme kes efues 3-3 öerceew kes 4 eghe yeveeÿes ieÿes nq~ 2mes 5 Deke ötyej leke ueerie cew me newies~ pes[ermeer Deewj veiej efveiece DeeÙegòeâ mes 22 Dekeätyej lekeâ ceebieer lelùeelcekeâ efjhees& peesve JeeFpe DeJewOe efvecee&eew keâer peevekeâejer ceebieer mjeÿeb ke j jns nq Deewj ve ner efyeu[jesb ke es efveÿeceesb ke er Heeuevee kes efues efjejee ke j jns nq~ eke eefele lelÿeesb kes ceˆsvepej ueeske eÿegke le ke es"ejer ves elece lee mebyebefoele ueeske mesjeke esb ke er ke le&jÿenervelee Deewj Goemeervelee ceeveke j Fmes iebeerjlee mes uesles ngs ceeceues cesb mje esjee mes emeb%eeve efueÿee nw Deewj DeeŸegke le, veiej efveiece peÿehegj Deewj DeeŸegke le, peÿehegj efjeke eme eeefoeke je mes 22 Deke ötyej leke lelÿeelceke efjheesö& cebiejeef& nw~ Fmekes Debleie&le ueieeleej oes efove mes pÿeeoe DeJeke ee nesves Hej DeJewOe efvecee&e ke er peeb e HeÃÃ[leeue kes efues G"eS ies ke oceesb ke e efjejeje, efke meer eer #es$e cesb ves efvecee&e kes ceeceues cesb Gme #es$e kes GHeeŸegke le, ke efve<" DeefeŸeblee, ejele&ve DeefOeke ejer ke er efpeccesoejer leÿe ke er peeke j efvecee&e kes efveÿeceevegmeej nesves, ve nesves yeeyele efjejeje, efvecee&e DeJewOe nesves ke er efmleefle cesb mebyebefoele peesve eje ceewkes Hej Hete& mejes& ke jjeeÿee peeke j DeJewOe efvecee&e kes efje Ê ke er ief& ke eÿe&jeener ke e efjejeje cebiejeeÿee ieÿee nw~ mejke ejí ke e uesyeue eer ueiejee efueÿee~ peye [^ef&jej ves Fme hej DeeheefÚe peleef& lees Deejesheer ves ego ke es ieje&vej netme ke e hegefueme ÿeeemeefveke DeefOeke ejer yeleeke j Gme hej jewye peceeÿee Deewj peyejve ke ej hej Ÿen veece efueejee efueÿee~ efke meer ke es eke vener nes, FmeefueS [^ef&jej efke jeÿes hej ues jee Lee~ hegefueme Deejesheer mes meleer mes het lee cew pegöer nw~ ke ŸeeWefke hegefueme ke es eke nw efke Deejesheer ves mebejeleä ueesieew ke es Peebmes cew Heb meeke j Deewj Dehevee jewye peceeke j Jemetueer ke jves kes efues Ÿen ke ejiegpeejer ke er nesieer~ ëjepemleeve cew jke leoeve õe ebefle kes Jeenke yevewies ŸegJee jke leoeleeí peÿehegj, (ke emeb)~ mjeemlÿe ke uÿeee yue[ yeqke Deewj jke leoeve HeefjmebIe ke er Deesj mes Deeieeceer Ske Deke ötyej ke es efceueeheveiej efmlele jepemleeve cesb ŸegJee jke leoeve cesues ke e DeeŸeespeve efke Ÿee pee jne nw~ cesues mes Henues efjues ke e DeeŸeespeve nesiee, efpemecesb jke leoeve mes peg[er Hegjeveer HeerÃÃ{er, Deeves Jeeueer HeerÃ{er ke es efjues ceeeue nmleebleje ke j jke leoeve ke er cenúee Deewj efpeccesoejer ke e Denmeeme ke jeles ngs Gmes jke leoeve kes efues esjee ke e mebjeenke yeveesieer~ mjeemlÿe ke uÿeee yue[ yeqke kes ceeveo meef eje De ejeeue ves ke ne efke eefle Je<e& je ^erÿe jke leoeve efojeme Hej Ske Deke ötyej kes DeJemej Hej yue[ yeqke ke er Deesj mes jke leoeve kes eefle ueesieesb ke es peeieæke ke jves kes efues jwueer, mecceeve meceejesn DeLeJee DevŸe DeeŸeespeve efke S ceeveje lemkeâj mejievee efiejheäleej peÿehegj (ke emeb)~ õe ef&ce ye eb e Deewj Ÿeece veiej Leevee Hegefueme ves mebÿegke le ke ej&jeef& ke jles ngs Ske ceeveje lemke j mejievee ke es efiejhe leej efke Ÿee nw~ Het lee cesb meeceves DeeŸee efke DeejesHeer efhe ues n meeue mes Ÿen ceeveje lemke jer ke e efieveewvee ke ece ke jlee Dee jne nw~ Het lee cesb Gmeves DeHeves ke F& meeefleÿeesw kes veece eer yelees nw~ efpeveke er leueee ke er pee jner nw ~ Hegefueme GHeeŸegke le efjeke eÿe Hee"ke ves yeleeÿee efke efiejhe leej DeejesHeer jepeerle (36) efvejeemeer cetuele Heefßeceer neue meerke j jes[ ke e jnves Jeeuee nw ~ pees Demece, efyenej,heefßeceer yebieeue mecesle DevŸe jepÿeesb mes veeyeeefueie Deewj yeeefueie ueã[efke Ÿeeb Je ueã[kes peÿehegj ueeke j Ske cesb jelee Lee Deewj Gmekes Heßeele Huescecesbö ke e ke ece yelee ke j yeã[s ueesieesw kes Ÿeneb ke ece Hej jejee ke j ceesöer jke ce Jemetuelee Lee~ yeeefueke e ke es ke ece Hej jejeeves ke er SJepe cesb Jesleve-ke ceereve mes veee ke jlee Lee~ meebmeo jece eje yeesnje Deewj mjeemlÿe ke uÿeee yue[ yeqke kes ceeveo meef eje De ejeeue ves Ske Deke ötyej ke es DeeŸeesefpele nesves Jeeues ëÿegjee júe oeve cesuesí ke e heesmöj efjecees eve efke Ÿee~ peeles jns nq~ Fme yeej ŸegJee jke leoelee cesuee ke e DeeŸeespeve efke Ÿee pee jne nw~ Fmekes ceeoÿece mes ŸegJee jke leoeleedeesb ke es jke leoeve ke er cenúee mecepeef& peesieer efpememes peye Jes 18 meeue kes neske j jke leoeve kes efues lewÿeej nesbies lees Gvnsb jke leoeve kes yeejs cesb Hetjer peeveke ejer nesieer~ efpememes Jes jke leoeve pewmes HejesHeke ejer ke eÿe& mes Deemeeveer mes mjeÿeb pegã[ mekesb ies SJeb Deewjesb kes efues eer esjke yevesbies~ mceeö&efmeöer Ske mhees kes meceeheve meceejesn cew egõe Jeej ke es cegÿe meef eje [er.yeer.ieghlee, SmeerSme heer.kes.ieesÿeue, cesÿej Deeeske ueenesöer, pes[ermeer JeweJe ieeueefjÿee Deewj mceeö&efmeöer kes meerf&dees megjse keg ceej Deesuee kes DeueeJee ke F& ÿeefleefveefoe ceewpeto Les~ He esöes-je ^otle peÿehegj (ke emeb)~ jepeoeeveer peÿehegj kes meerleehegje efmlele pesf&meermeer cew leerve efojemeerÿe mceeö& efmeöer Ske mehees ke e egõe Jeej ke es meceeheve nes ieÿee~ meceejesn cew cegÿe meef eje [er.yeer.ieghlee ves ke ne efke leerve efove leke DeeŸeesefpele Ÿen Ske mehees õe ebme ueefveàie ke e ke eÿe&õe ce jne nq~ efpemecesb nce nceejer ke efceÿeew ke es DevŸe enjew Je keb heefveÿeew mes meereke j otj ke j mekesb ies~ veiejerÿe efjeke eme efjeeeie kes DeefleefjÚe cegÿe meef eje Heerkes ieesÿeue ves ke ne efke Ske meheew cew efjees<e%eew ves pees peeveke ejer Ske -otmejs mes meepee ke er nw, Gvekes peefjÿes nce nceejs enjew ke es mceeö& efmeöer cesb leyoerue ke jves cesb ceoo uewies~ cesÿej Deeeske ueenesöer ves ke ne efke peÿehegj enj ke e efmemöce lees Henues mes ner ke ehe er cepeyetle jne nw~ GvneWves ke ne efke efhebke efmeöer ke e ieewjjeeeueer Fefleneme, efjejemeleew ke er Oejesnj, mebmke= efle, mleehelÿe ke uee, Oeeefce&ke cenlje, eewke efã[ÿee yeepeej, esöer-yeã[er eewheã[ ke er Ssefleneefmeke FceejleW Deewj njesefueÿeeb yespeesã[ nw~ peÿehegj oerhekeâ SpeWmeer ngf& [ersjeerheer mes DeefOeke=âle peÿehegj, (ke emeb)~ efõe SeföJe Sb[ ceeref[ÿee SpeWmeer oerheke S[JejöeFeEpeie ves efje%eeheve ke eÿeex kes efues yÿetjes DeeGöjer e Sb[ ke cÿegefvekes eve (hetje& cew [eÿejske öj S[JejöeFeEpeie Sb[ efjepegdeue heefyueefmeöer ([ersjeerheer) ke er DeefOeke= le SpeWmeer yeveves cew mehe uelee ÿeehle ke er nw~ Fmekes efues oseej mes ke F& SpeWefmeŸeeW ves DeeJesove efoÿee Lee Deewj GmeceW oerheke S[JejöeFeEpeie SJeb jepemleeve jerpeve mes Ÿen mehe uelee ÿeehle ke jves Jeeueer henueer Deewj Ske cee$e SpeWmeer nw~ ënef&öweve ueefvew etefceiele ke j 500 ke kes ueesieew ke e peerjeve Je peceerve ye eeÿes mejke ejí -ke eÿee&ueÿe mebjeeooeleepeÿehegj ~ enj kes He=LJeerjepe veiej #es$e cew nef&ösbeve efje egle ueefveew mes ke jerye 500 mes pÿeeoe ke kes ueesieew ke er peeve elejs cew nw, Fmekes yeejepeto eer ÿeeemeve Fve ueefveew ke es etefceiele vener ke jjee jne~ GOej efje egle ueefveebs kes veer es efvejeeme ke jves Jeeues ueesieew ke es pes[ers ÿeeemeve eer megefjeoeesb vener os jne, Fmekes eueles Deecepeve ke es eejer hejseeveer ke e meecevee ke jvee heã[ jne nw~ peyeefke mewke Ã[eW yeej mleeveerÿe efvejeemeer Deewj mebie<e& meefceefle ves efje egle efjeeeie Deewj pes[ers kes DeefOeke eefjÿeew ke es DeJeiele eer ke jjeeÿee nw~ Ÿen ke nvee nw he=ljeerjepe veiej peve DeefOeke ej mebie<e& meefceefle kes DeOŸe#e S[Jeeskes ö IeveŸeece efmebn ke e~ GvneWves jepÿe mejke ej mes ceebie ke er nw efke Jes Fme ceeceues cew nmle#eshe ke j mewke Ã[eW ueesieew kes peerjeve Deewj etvehemeerves ke er cesnvele mes ejeroer ief& peceerve efjeåegle ueefveew keâer TbÛeeF& yeì{eveer yebo vener keâer lees keâjwies yeì[e Deeboesueve mebie<e& meefceefle ves Øecege eemeve meefûeje keâes meeqhee %eeheve ke es ye eeves cew ceoo ke js~ GvneWves ke ne efke efje egle efjeeeie kes DeefOeke eefjÿeew ke er ueehejjeener kes eueles npeejew ueesieebs ke er peeve elejs nw~ Fve ueefveew ke es etefceiele ke jjeeves ke er ceebie ke es ueske j egõe Jeej ke es Tpee& efjeeeie kes ecege eemeve meef eje ke es %eeheve eer efoÿee nw~ GvneWves yeleeÿee efke Ÿen nef&ösbeve ueefvesb njveelehegje mejvee [tbiej leke pee jner nw efpememes #es$e ke er 500 ke eeeefjele nw~ jepÿe mejke ej lelee jepemleeve efje egle emeeje efveiece efueefceös[ kes DeefOeke ejer Jele&ceeve cew ke jesã[ew ÆheŸes e e& ke jkes Fve ueefvees ke er Tb eef& yeã{eves cew ueies nw, peyeefke FvnW etefceiele ke jjeeves cew LeesÃ[e e ee& eues ner pÿeeoe ueies, uesefke ve Deecepeve ke er megj#ee nesieer~ meefceefle kes mebj#eke Deeeske ecee& ves yeleeÿee efke he=ljeerjepe veiej kes ueesieew mes pes[ers ves 1000 ke jesã[ ÆheŸee megefjeoee cegnwÿee ke jeves kes veece hej Jemetue efueÿee, uesefke ve efje egle ueefveew kes veer es yemes ueesieew ke es pes[ers ves megefjeoeesb cegnwÿee vener ke jjeef& nw~ Ssmes cew efje egle efjeeeie Deewj pes[ers ÿeeemeve ke er Deveoseer ke e efmelece Deecepeve hej nes jne nw~ GvneWves yeleeÿee efke nef&ösbeve ueefveew kes ke eje ueesieew ke es eteb[ew ke er etefce Heg ö meã[ke esã[ves metves cekeâeve mes vekeâoer-pesjej Ûeesjer peÿehegj ~ enj kes PeesöJee[e Fueekes cew eesj oes metves ceke eveew kes leeues leesã[ke j ueeeew ÆHeS kes ienves Je veke oer egje ues ieÿes~ Hegefueme ves efjheesö& ope& ke j peeb e eg ke j oer nw~ Hegefueme ves yeleeÿee efke keg ceejele ke PeesöJee[e efvejeemeer megeeruee ves Fme mebyeboe cew ceeceuee ope& ke jeÿee nw~ heerefã[lee ves yeleeÿee efke Jen HeefjJeej meefnle DeHeves efjlesoej kes Ÿeneb ief& Leer~ Heer s mes eesjesb ves ceke eve ke e leeuee leesã[ke j Deueceejer kes j cesb jes meesves- eeboer kes ienves Je npeejew Æ. eesjer ke j efueÿes~ cesb pee jner nw efpemeke er ]ke ercele ke jerye 10 Dejye ÆHeŸee nw peyeefke nef& ösbeve ueefveesb ke es etefceiele ke jves ke e ]e ee& cee$e ke jesã[ ÆHeŸee nw~ S[Jeeskes ö IeveŸeece efmebn ves ke ne efke Deiej peuo ner efje egle efjeeeie ves nef&ösbeve ueef&veew ke er Tb eef& yeã{eves ke e ke ece yebo ke j ueerheeheesleer vener jeske er, lees peuo ner efmeefjeue ueefve Hej yeã[e eoe&ve efke Ÿee peesiee~ GvneWves he=ljeerjepe veiej #es$e kes yeej cew mleeveerÿe efjeoeeÿeke Deewj ceb$eer jepeheeue efmebn eseejele eje efoÿes ieÿes yeÿeeve ke er eer efveboe ke er nw~ GvneWves jepeheeue efmebn eseejele ke es egueer egveewleer osles ngs ke ne nw efke pees ueesie He=LJeerjepe veiej ke es peÿehegj ke e oeie ke n jns nw, Gve Hej Fme yeej He=LJeerjepe veiej ke er pevelee ke eefuee Heesle osieer~ %eeheve osves kes oewjeve nef& ösbeve ueefve mebie<e& meefceefle kes ke ve&ue ieew[, ueeueejece ecee& Je jejeerj Heejeej Je mewke Ã[eW mleeveerÿe ueesie ceewpeto Les~ mcee&efmeer Skeämehees jne ueefveëie keâe keâeùe&eâce ä ieghlee efjejemeleew keâe mebj#ee keâjles ngs peùehegj keâes yeveesbies mcee&efmeer Ske efueefjebie nwefjöspe nw~ nceejs enj ke es Fme lejn mes yemeeÿee ieÿee nw efke Ÿeneb nj #es$e, ieueer-ceesnuuee Deheveer JŸeeJemeeefŸeke hen eeve jelee nw~ Deye efjees<e%eew ke er ceoo mes efjejemele ke es ke eÿece jeles ngs Fmes Deewj yesnúej ke jves kes ÿeÿeeme efke Ÿes pee jns nw~ pes[ers DeeŸegÚe JeweJe ieeueefjÿee ves cegÿeceb$eer JemegbOeje jepes kes [^erce ÿeespeske ö ıjÿejeleer veoer meewvoÿeer&ke je ke er peeveke eefjÿeeb ose-efjeose kes cesnceeveew kes meeceves hese ke er~ cepes efke yeele Ÿen nw efke Ske mehees cew DeeŸes heejees eer Fmeer ÿeespeske ö kes yeejs cew pÿeeoe e ee& ke jles efoes~ ke eÿe&õe ce cew peÿehegj mceeö& efmeöer kes meerf&dees Je efveoseke megjse keg ceej Deesuee, meerdeef&deef& jepemleeve kes efveoseke efveefleve ieghlee Deewj JeeFme esmeer[sbö Deevebo efceflee, efhe je yeeefme&ueesvee ke er Sbef[^Ÿee Goe&ceefHeuesöe eer ceewpeto Les~ JeneR Ske mehees cesb Debeflece efove ke chÿetöj meefbme efje<eÿe kes möt[sbödme Deewj öer eme& ves eer efnmmee efueÿee~ peneb Gvnesves DeHeves eespeske öme ke es ueesieesb kes meeceves jee~ ke chÿetöj meefbme efje<eÿe kes Deefmemösbö eeshes mej ves Svepeer& mesefjebie ke es ueske j yevees eespeske ö ke es ueesieesb kes meeceves jee~ efpemecesb kew ceje ke cejs cesb ceewpeto ueesieesb kes esnjs ke es mkes ve ke j mebÿee ke e Deebke ueve ke jsiee Deewj Gmekes yeeo ueesieesb ke er ceewpetoieer kes efnmeeye mes ner ke cejs cesb ueef&ö peuesieer~ Jenerb yeer öske kes Ske möt[sbö ves DeeF&Deesöer eespeske ö ke e epesvöseve efoÿee~ efpemecesb mesbmeme& kes peefjs Hes][ HeewOeesb Hej efveiejeveer jeer peesieer Deewj Ÿes eer Helee ueie mekes iee efke Deeefej HeewOeesb ke es efke me eerpe ke er pe jle nwb~ meej-meceeûeej vegkeäkeâì[ veekeâ mes efkeâùee peeiekeâ peÿehegj, (ke emeb)~ eejle mejke ej eje DeeŸeesefpele mje lee ner mesjee DeefeŸeeve kes Devleie&le 28 efmelecyej ke es eejleerÿe ee e efveiece, #es$eerÿe ke eÿee&ueÿe, peÿehegj eje mje lee ke er peeie ke lee nsleg ëvegke ke Ã[ veeöke ' ke e DeeŸeespeve efke Ÿee ieÿee~ Ÿen vegke ke ÃÃ[ veeöke cene eyeboeke (#es$e) mebpeerje eemke j SJeb GHecene eyeboeke (meeceevÿe) Deefveue ef{uueve kes meeefveoÿe cesb vesn yeeuees eeve SJeb öesbke jesãã[ kes efjeefevve vegke ke Ã[es Hej efke Ÿee ieÿee~ efpemeke er DeiegJeeŸeer meefjelee ceeuejeer, eyeboeke, eejleerÿe ee e efveiece eje ke er ief&, efpemecesb efveiece kes ke ce& eeefjÿeesb ŸeeHeeue peuegleefjÿee, ceoegke j ecee&, ebke j ueeue, DejefJebo ieghlee, De e&vee, peÿee Hetefe&cee, mee#eer OeeRieje, DeuHee ecee&, Deeeer<e IeerŸee, ieewjje ecee&, oerhee Heeöveer SJeb efjejeske ceelegj ves eeie efueÿee ieÿee Deewj mje eejle DeefeŸeeve ke es peve- peve leke HengB eeves kes efueÿes ueesieesb ke es esefjle efke Ÿee~ 2100 ceefnueedeew ves efvekeâeueer keâueeùee$ee peÿehegj (ke emeb)~ fleerÿeece epeve meboÿee mesjee HeefjJeej mesjee meefceefle ke er Deesj mes egõe Jeej ke es 2100 ceefnueedeew ves ke ueeÿee$ee efveke eueke j 26JeW Jeeef<e&ke eslmeje ke e Deeieepe efke Ÿee~ mebÿeespeke jcese ebo eb[suejeeue ves yeleeÿee efke ieepes-yeepes kes meele ke ueeÿee$ee Heerleue Hew ke ö^er efmlele fleerjeoee oeceesoj cebefoj mes jjeevee ngf&~ FmeceW mewke Ã[eW ceefnueesb Je hegô<e eiejeeve Ÿeece kes peÿeke ejs ueieeles ngs eeefceue ngs~ GvneWves yeleeÿee efke 29 efmelecyej eece 7 yepes mes Deejleer kes meele Ÿeece He eg ke er epeve meboÿee ke e egeejbe nesiee pees efke 30 efmelecyej ke es eer peejer jnsieer~ FmeceW Denceoeyeeo kes veboefke eesj ecee&, cegbyef& kes ueejeerj eemen ueke ee mecesle DevŸe epeve ieeÿeke ÿemlegefleÿeeb owies~ HesâÙej cesb ejerkeâ ngf& 2500 Úe$eeSb peÿehegj (ke emeb)~ DeeF&DeeF&Sme ŸetefveJeefme&öer peÿehegj Deewj flece Je jes]peieej efjeeeie ke er Deesj mes DeeŸeesefpele ke eweue, jes]peieej SJeb G eefcelee meneÿelee efeefjej Hes Ÿej) cew veewke jer leueee jner ke F& e$eesb ueeeeefvjele ngf&~ ŸetefveJeefme&öer heefjmej cew DeeŸeesefpele Fme efeefjej cew yeercee, yeqke, mjeemlÿe, efe#ee, efjeúe, nesöue, DeeöesceesyeeF&ue, DeeF&öer-ke chÿetöj, efjösue, mesuehe esve, megj#ee, Hew eve ef[peef&ve, yeerheerdees, kes HeerDees mes meske öj mes pegã[s ke jerye 50 mebmleeve Je keb heveer ÿeefleefveefoe DeeŸes~ JeneR 2500 mes DeefOeke e$ee Je ceefnueesb eeefceue ngs~ efveùegefòeâ Deeose peejer peÿehegj, (ke emeb)~ jepemleeve jepÿe efje egle GlHeeove efveieceew cew DeefeŸeblee mebjeie& SJeb iewj leke veerke er DeefOeke eefjÿeesb kes keg ue 9 mebjeieex cesb eÿeefvele keg ue 109 DeŸeefLe&Ÿeesb ke es efveÿegefke le Deeose peejer ke j efos ies nw~ Ÿen peeveke ejer ke eefce&ke SJeb eeemeve efjeeeie kes mebÿegke le efveoseke Deeueeske ecee& ves oer nw~ GvneWves yeleeÿee efke Fve DeŸeefLe&Ÿeesb ke es mecyeefoele möseve Je ke eÿee&ueÿe cesb 12 Deke ötyej leke pjeefefvebie ke jveer nw~ uegösjew ke e vener ueiee megjeie, oefyee peejer peÿehegj ~ enj kes meebieevesj Fueekes cew iegôjeej osj jele ke jerye 12 yepes leerve uegösjs Ske JŸeeHeejer mes {ef& ueee ÆHeS uetöke j He jej nes ieÿes~ Jeejoele kes otmejs efove eer egõe Jeej eece leke hegefueme yeoceeeew ke e helee vener ueiee heef& nw~ neueebefke Hegefueme öercew Deeme-Heeme kes Fueeke esb cesb oefyee os jner nw, uesefke ve efhe ueneue Hegefueme ke e uegösjew ke e megjeie venerb ueie HeeŸee nw ~ Hegefueme ke e ke nvee nw efke Hetjer Jeejoele Ske efmevescee kes yeenj ueies meermeeröerjeer kew cejs kes kew o nes ief&~ Hegefueme ves meermeeröerjeer kew cejs mes efceues Heg öspeew kes DeeOeej Hej uegösjew ke es {tb{ jner nw~ ieewjleueye nw efke meebieevesj cesb ue#ceer efmevescee kes Heeme eejevee oeme efmeboeer ke er efke jees ke er ogke eve nw~ eejevee oeme nj jespe osj jele ner DeHeveer ogke eve yebo ke j Iej pee jns Les Fme oewjeve jele ke jerye yeejn yepes Ske JŸeefke le Gveke er Deesj eeieles ngs DeeŸee Deewj {ef& ueee ÆHeS mes eje yewie ervee Deewj oes DevŸe meeefleÿeesb kes meele yeefke mes He jej nes ies~ ceeceues ke er met evee efceueves kes yeeo hegefueme ves Fueekes cew veeke eyeboer eer ke jef&, uesefke ve yeoceeeew ke e megjeie vener ueiee~

3 je ^otle peùehegj, 29 efmelecyej, 2018 jepeoeeveer 3 mebef#ehle 86 kewâefoùeew keâer efjnef& keâer cebpetjer peÿehegj, (ke e.meb.)~ jepÿeheeue ke uÿeee efmebn ves jepemleeve ke er efjeefeve pesueew cew mepee ke eö jns 86 kew efoÿeew ke er efjnef& ke jves ke er cebpetjer oer nw~ jepÿeheeue efmebn ke er Devegceefle kes yeeo Deye cenelcee ieeboeer ke er 150JeeR peÿevleer hej 2 Deke ötyej ke es Fve kew efoÿeew ke es efjne efke Ÿee peeÿesiee~ jepÿeheeue efmebn ves jepÿe mejke ej ke er Deefeeb<ee hej efjees<e ceehe er Ÿeespevee kes lenle 86 kew efoÿeew ke er efjnef& ke es cebpetjer oer nw~ nef&keâes& ves kewâõ keâes veesefme espee peÿehegj, (ke e.meb.)~ jepemleeve nef&ke esö& ves kes vı mejke ej ke er iele 6 efmelebyej ke er Gme DeefOemet evee Hej jeske ueiee oer nw, efpemekes lenle [erdeejöer ke es yeqke kes $e+e mebyeboeer ceeceueesb ke er megvejeef& ke e #es$eeefoeke ej ome ueee ÆHeS mes yeã{eke j yeerme ueee ÆHeS efke Ÿee ieÿee Lee~ Fmekes meele ner Deoeuele ves kes vı mejke ej ke es veeseföme peejer ke j pejeeye leueye efke Ÿee nw~ JeeÙe kesâ meent mecceeefvele peÿehegj~ jeleceesj Jeve DeŸeejŸe kes cegÿe Jeve mebj#eke JeeŸe kes meent ke es vef& efouueer cesb öefieme& eje efye eföe nef& ke efcevej kes efvejeeme Hej DeeŸeesefpele Heeb ejes öefieme& JeeFu[ ueefhe ötefjpce DeJee[& meceejesn cesb Gveke er Glke= Jeve mesjeedeesb kes efues mecceeefvele efke Ÿee ieÿee~ öefieme& kes He egb[j SJeb esÿejcewve petefueÿeve cewletpe ves JeeŸe kes meent ke es eceee He$e eoeve ke j mecceeefvele efke Ÿee~ efcej vener nesves Hej ceebiee pejeeye peÿehegj, (ke e.meb.)~ jepemleeve nef&ke esö& ves jsuejes He eöke Hej meã[ke kes eewjenesb ke er lepe& Hej öefcej vener ueieeves Hej jsuejes ke es veeseföme peejer ke j pejeeye leueye efke Ÿee nw~ cegÿe vÿeeÿeeoeere eoerhe veevıpeesie Deewj vÿeeÿeeoeere Fvıpeerle efmebn ke er eb[heer" ves Ÿen Deeose Hebke pe ecee& ke eket ke er peveefnle Ÿeeef eke e Hej megvejeef& ke jles ngs efos~ efyevee Hejefce vener efyekesâiee yeeùees [erpeue peÿehegj, (ke e.meb.)~ jepemleeve nef&ke esö& ves efyevee Hejefceö yeeÿees [erpeue ke er meeroeer efyeõe er ke jves Hej jeske ueiee oer nw~ Fmekes meele ner Deoeuele ves Fme mebyeboe cesb Ske ueheer" ke er Deesj mes efos iele 28 De ewue kes Deeose ke es eer jˆ ke j efoÿee nw~ cegÿe vÿeeÿeeoeere eoerhe veevıpeesie Deewj vÿeeÿeeoeere Fvıpeerle efmebn ke er eb[heer" ves Ÿen Deeose efos~ veeyeeefueie kesâ DeHenlee& keâes keâejejeeme peÿehegj, (ke e.meb.)~ mees ceeceueesb ke er efjees<e Deoeuele ves veeyeeefueie e$ee ke e DeHenje ke jves Jeeues DeefeŸegke le efjbket GHe& eeieerjle ke es Heeb e meeue ke er mepee megveef& nw~ Fmekes meele ner Deoeuele ves DeefeŸegke le Hej meúej npeej ÆHeS ke e pegcee&vee eer ueieeÿee nw~ DeefeÙegkeäle keâes DeepeerJeve keâejejeeme peÿehegj, (ke e.meb.)~ Deefleefjke le me$e vÿeeÿeeueÿe õe ce-8 ves ejeye Heerke j meeleer ke er nlÿee ke jves Jeeues DeefeŸegke le yeueyeerj efmebn ke e DeepeerJeve ke ejejeeme ke er mepee megveef& nw~ Fmekes meele ner Deoeuele ves DeefeŸegke le Hej 55 npeej ÆHeS ke e pegcee&vee eer ueieeÿee nw~ ojee ke ejesyeej kes efjejesoe cew efoveej yebo jns cesef[ke ue möesj mejkeâejer jenle veekeâeheâer, ojeef&ùeew kesâ efues efoveej ekeâles efoes cejerpe Je heefjpeve peÿehegj (ke emeb)~ ojee ke ejesyeej kes efjejesoe cew egõe Jeej ke es jepeoeeveer peÿehegj mecesle ÿeoseej cew ke jerye 25 npeej cesef[ke ue möesj yebo jns~ Fmekes eueles peneb efoveej cejerpe Deewj Øeose cew vener egueer keâjerye 25 npeej ogkeâevew, 50 keâjesì[ keâe JÙeeheej ØeeeefJele nesves keâe Devegceeve Gvekes heefjpeveew ke es eejer hejseeefveÿeew ke e meecevee ke jvee heã[e, JeneR ke jerye 50 ke jesã[ ÆheŸes ke e ke ejesyeej "he jnves ke e Devegceeve nw~ peeveke ejer kes Devegmeej Deuemegyen mes ner cesef[ke ue möesj yebo jnves mes cejerpeew Deewj Gvekes Heefjpeveesb ke es ojee kes efues eöke vee HeÃ[e~ ojee kes DeeeJe cew ke F& DemheleeueeW cew cejerpeesb kes eer Ske efove kes efues öeueves heã[s nw~ neueebefke ke [ cesef[ke ue möesj Deewj eoeeveceb$eer pevedeew<eefoe kes v egues Les, uesefke ve nj peien ojeefÿeew ke er GHeueyOelee vener nesves mes Ÿen veeke ehe er jns~ JeneR mejke ejer DemHeleeueesb cesb efve:eguke ojee efjeleje kes vıesb ves cejerpeesb ke es keg jenle Hengb eef&, uesefke ve öj Ùeje efueeer meeer ojeef&ÿeeb Ÿeneb eer GHeueyOe nes meke er, efnbot keâe cetue efûebleve meyekeâes meele ueskeâj Ûeueves keâe nw peÿehegj~ je<ö^erÿe mjeÿebmesjeke mebie kes mejmebie eeueke ceesnvejeje eeiejele DeHeves ome efojemeerÿe jepemleeve #es$e kes efveÿeefcele He«Jeeme cesb egõe Jeej ke es peÿehegj cesb efjeefeve me$eesb cesb #es$e kes ieeceevÿe, ÿeeejeer Je meeceeefpeke mlej Hej meefõe Ÿe neske j ose efnle kes j eveelceke etefceke e efveeeves Jeeues JŸeefke leÿeesb mes mesjee meove cesb efceues~ Fvecesb mesjeeefveje=úe ÿeeemeefveke DeefOeke ejer, efjeefoejeslee Je Heodcefleer mes Deuebke= le ÿecege Les~ mechete& eejle cesb mejmebie eeueke kes efjeefeve ÿejeemeesb cesb meceepe peerjeve cesb meefõe Ÿe Ÿeesieoeve osves Jeeues efpeveke er yeele meceepe ceevelee nw~ Ssmeer meppeve eefke le mes esbö Jeelee& ke e õe ce jnlee nw~ mebie ke e mebheke& ke eÿe&efjeeeie efjeefeve mlej Hej Ssmes JŸeefke leÿeesb mes meceÿe meceÿe Hej efceuelee nw, efceuejeeves ke er Ÿeespevee ke jlee nw~ Ssmes meceepe vesle=lje ke er mebie kes efje eej, ke eÿe& ke es mecepeves ke er efpe%eemee Je pegã[ves ke er F e eer jnleer nw, mebie mes mebjeeo, e ee& ke e eer meeer ke e ceve jnlee nw mejmebie eeueke ceesnvejeje eeiejele ves Ssmes ueesieesb mes mece meeceefÿeke efje<eÿeesb Hej e ee& ke er~ e ee& cesb mebie kes ef ebleve Je ke eÿe& ke es Gvekes mece#e jee Je Gvekes efje eej SbJe megpeeje megves~ Gvnesbves yeleeÿee efke je<ö^erÿe mjeÿebmesjeke mebie kes mebmleeheke ns[iesjeej peer ves mebie ke er mleehevee kes meceÿe ner mhe<ö efke Ÿee Lee efke nceke es mechete& meceepe ke e mebie"ve ke jvee nw mebie ke e ceevevee nw efke DeHeves Fme je<ö^ ke es DeHeves efvepe ieewjje Hej eã[e ke jves kes efues, Hejce JeweJe mebheve yeveeves kes efueÿes mechete& meceepe ke es pegã[ke j ÿeÿeeme ke jves nesbies~ Deueie-Deueie mecetn cesb öj eeiejele ves ke ne efke eejle ke er Devleefve&efnle eefke le nw pees peiele ke e ke uÿeee ke j meke leer nw nce meeer eejlejeeefmeÿeesb ke es efceueke j Fmes yeã{eves ke e ke eÿe& ke jvee nw~ Gvnesves ke ne leelke eefueke mecemÿeedeesb ke e eer meceeoeeve mebmke= efle Je mebmke ej kes DeeOeej Hej peerjeve cetuÿeesb ke er mleehevee mes ner efveke uesiee~ ojee ke ejesyeej kes efjejesoe cew egõe Jeej ke es peÿehegj cew mejeef&ceeveefmebn Demheleeue kes yeenj ogke evew yebo jner efpememes cejerpe ojeedeew kes efues FOej-GOej eöke les jns~ Fmekes eueles cejerpe ojee kes efues ojoj eöke les jns~ peÿehegj cesb cesef[ke ue möesme& ke e yebo Hetjer lejn mehe ue vepej DeeŸee~ SmeSceSme DemHeleeue kes meele ner ecege yeã[s mejke ejer DemHeleeueeW kes yeenj efmlele meeer cesef[ke ue möesj lees yebo Les ner, ieueer ceesnuues kes cesef[ke ue möesj eer efoveej vener egues~ jepemleeve kes efcemö SmeesefmeSeve kes DeOŸe#e Decejere ke ewefeke Deewj ejeke lee DepeŸe De ejeeue ves yeleeÿee efke ojee ke ejesyeej ke er DeeÃ[ cew veke ueer ojee ke e OebOee lespeer mes yeã{ peesiee~ meele ner veeerueer ojeedeew ke er hengb e eer Deecepeve leke Deemeeve nes peesieer~ meyemes cenljehete& yeele Ÿen efke cejerpe ke es ojee uesves ke e lejerke e Je meceÿe ke e Helee vener eue mekes iee~ ojeef&ÿeew ke es mener leeheceeve cesb meboeeefjle ke jvee Deeefo ke er peeveke ejer eer cejerpe ke es vener efceue Hee jner nw, Ssmes cesb jejeeye kes DeeeJe cesb mlejnerve ojeedeew mes cejerpeew ke es vegke meeve ner nes jne nw~ SmeesefmeSeve kes GHeeOŸe#e Deesce ceesoer ves mejke ej Hej DeejesHe ueieeles ngs ke ne efke Ske ner JŸeJemeeŸe Hej mejke ej ke er oesnjer veerefle mecepe mes Hejs nw~ GvneWves ke ne efke Deiej mejke ej ves ojee efjeõe Ÿe hej yewve ueieeves kes efues peuo ner mele ke oce vener G"eŸee lees yeã[e Deeboesueve efke Ÿee peeÿesiee~ JeneR otmejer Deesj kes vı kes meceeve Heoveece ke er ceebie ke es ueske j mebie<e&jle vemes&pe ves otmejs efove egõe Jeej ke es eer Deeboesueve peejer jee~ mebÿegke le mebie<e& meefceefle kes yewvej leues SmeSceSme DemHeleeue cesb cegÿe ej Hej vemes&pe Ske $e ngs Deewj efhe j oes Iebös ke e ke eÿe& yeefn<ke ej ke j efjejesoe peleeÿee~ meefceefle HeoeefOeke eefjÿeesb ves Ssueeve efke Ÿee efke peye leke vemes&pe ke er ceebie ke es Hetje vener efke Ÿee peesiee, Deeboesueve peejer jnsiee~ eepehee kes ke F& ceb$eer, efjeoeeÿeke meerö yeoueke j ueã[vee een jns nq egveeje peÿehegj~ eose cesb efjeoeevemeee egveeje ke er lewÿeeefjÿeesb oesvees ner Heeefö&Ÿeesb ke er Deesj mes ŸegÊ mlej Hej ke er pee jner nw~ Fmekes meele ner egveeje ueã[ves kes efues oejesoej eer DeHeves- DeHeves efjeoeevemeee #es$eesb cesb egveeje ueã[ves kes efues DeHeveer lewÿeeefjÿeesb cesb ueie ies nq uesefke ve peerle ke e Tbö efke me ke jjeö yew"siee Ÿes lees egveeje kes veleerpes ner yeleesbies~ Fve meye kes yeer e mejke ej kes keg ceb$eer Deewj efjeoeeÿeke, meebmeo Sböer Fvekeb yesbmeer kes eueles meerö yeoueke j egveeje ueã[vee eenles nq~ JeneR ke F& veslee Ssmes eer nq pees ve eenles ngs eer nj yeej DeHeveer meerö yeoueke j egveeje ueã[les nq~ Fmekes meele ner Fme yeej eepehee kes ke F& veslee, ceb$eer, efjeoeeÿeke, Deewj meebmeo eer efjeoeeùekeâ keâe ÛegveeJe ueì[ves keâes nq lewùeej meemebo DeHeveer ceewpetoe meeröesb ke es yeoke j egveeje ueã[ves ke er lewÿeejer ke j jns nq~ Ssmes cesb Heb eeÿeleerjepe ceb$eer jepesvı je"ewã[ ves lees Henues ner DeHeveer meerö yeoueves ke er Iees<eee ke j oer Leer~ Gvekes meele ceb$eer Ÿegvetme eeve, eegueeue mewveer, DeÆe elegjes&oer Deewj efjeoeeÿeke esb cesb vejhele efmebn jepejeer, Deeeske 4.74 ke jesã[ mes pÿeeoe celeoelee ke jwies celeeefoeke ej ke e Fmlesceeue peÿehegj, (ke e.meb.)~ jepÿe cesb celeoelee metef eÿeesb kes ef leerÿe efjees<e Hegvejer#ee kes meboe& cesb mebef#ehle Hegvejer#ee-2018 kes lenle celeoelee metef eÿeesb ke e Debeflece eke eeve egõe Jeej ke es ke j efoÿee ieÿee~ Debeflece eke eeve kes Devegmeej jepÿe cesb 4 ke jesã[ 74 ueee, 79 npeej 402 celeoelee nq~ Fmecesb 2 ke jesã[, 47 ueee, 60 npeej, 755 HegÆ<e Deewj 2 ke jes][ 27 ueee 18 npeej 647 ceefnuee celeoelee nq~ Gvnesbves yeleeÿee efke 1 ueee 13 npeej 642 meefje&me celeoelee eer nwb~ cegÿe efvejee& eve DeefOeke ejer Deevebo keg ceej ves meef ejeeueÿe efmlele meefceefle ke #e cew DeeŸeesefpele esmejeelee& cesb yeleeÿee efke mebef#ehle Hegvejer#ee kes oewjeve keg ue 7 ueee 84 npeej 61 DeeJesove He veece pegã[jeeves kes efues eehle ngs, efpevecesb mes 7 ueee 60 npeej 288 celeoeleedeesb kes veece pegã[jeeves kes efues DeeJesove mjeerke ej efke S ies~ DeeJesoveesb ke er HeÃ[leeue Deewj eewefleke Deevebo keg ceej melÿeeheve kes yeeo 7 ueee 91 npeej 320 celeoelee veece celeoelee met eer mes nöes ies~ Je<e& 2013 cesb efjeoeevemeee egveeje kes oewjeve eose cesb celeoeleedeesb ke er mebÿee 4 ke jesã[ 7 ueee 26 npeej 144 Leer, efpemeke er leguevee cesb Fme efjeoeevemeee egveeje kes efues celeoeleedeesb metef eÿeesb kes Debeflece eke eeve kes yeeo 67 ueee 53 npeej mes pÿeeoe celeoelee yeã{s nq~ Hejveeceer Deewj eer DevŸe efjeoeeÿeke nq pees DeHeveer meerö yeouevee eenles nq~ Fmekes meele ner meebmeoesb cesb jece eje yeesnje, jepÿejeoe&ve efmebn je"ewã[, Deesce efyeã[uee, mevlees<e DenueeJele, yeneogj efmebn ke esueer meefnle ke F& Ssmes meebmeo nq pees Deeves Jeeues egveejeesb cesb efjeoeeÿeke ke e egveeje ueã[vee eenles nq~ Ssmes cesb eföke ö osves ke e Deefvlece DeefOeke ej eepehee Heeefue&Ÿeecesböjer yees[& ke es nw~ efke me veslee ke es ke neb mes eföke ö oer peesieer Ÿes Deeer eefje<ÿe kes iee& nw uesefke ve egveejeer meceÿe cesb Ssmeer e ee& lespe nesleer pee jner nw~ ieewjleueye nw efke HetJe& GHeje<ö^Heefle mje.ewjesb efmebn eseejele ves eer ke F& yeej DeHeveer meerö yeoueke j egveeje ueã[e Lee~ ëeepehee mejke ej cesb e <öe eej ke e yueske HesHej peejer ke jsieer ke ebie smeí peÿehegj, (ke e.ÿe.)~ eose ke ebie sme ejeke lee SJeb peÿehegj efpeueeoÿe#e eleeheefmebn ee eefjÿeejeeme ves ke ne efke Deeves Jeeues efjeoeevemeee egveeje cesb jepÿe ke er eepehee mejke ej eje efke Ÿes ieÿes e <öe eej ke es ke ebie sme cegÿe cegˆe yeveeÿesieer~ efhe ues Heeb e Je<eeX cesb jepÿe ke er eepehee mejke ej ke e Ssmee ke esf& eer efjeeeie Deewj ceb$eer vener ye ee nw efpemeves e <öe eej vener efke Ÿee nes~ ke ebie sme meeer efjeeeieesb ke e lelÿeesb kes meele yÿeewje osles ngÿes e <öe eej ke e Deueie-Deueie yueske HesHej peejer ke jsieer~ ee eefjÿeejeeme ves ke ne efke Heeb e Je<eeX cesb efjeefevve mecee eej He$eesb cesb lelÿeesb kes meele jepÿe mejke ej kes efjeeeieesb kes Ieesöeues eke eefele efke Ÿes ieÿes nq, efpeveke e jepÿe mejke ej ves ke esf& pejeeye vener efoÿee, ke Ÿeebsefke mejke ej kes Heeme Ieesöeueesb ke e ke esf& pejeeye vener Lee~ ke ebie sme Fve Ieesöeueesb kes eke eefele lelÿeesb kes mebke ueve kes meele pevelee kes meeceves ueske j peeÿesieer Deewj peienpeien Fve Ieesöeueesb ke es eoe&veer Deewj Jeeref[Ÿees kes peefjÿes ueesieebs leke Hengb eeÿee peeÿesiee~ ee eefjÿeejeeme ves ke ne efke Hetjs jepemleeve cesb yengle yeã[s-yeã[s Ieesöeues ngÿes, efpemecesb 45 npeej ke jesã[ ke e n"oeefce&lee ÚesÌ[ keâce&ûeeefjùeesb mes mebjeeo keâjs mejkeâej ä HeeÙeue peÿehegj, (ke e.ÿe.)~ eose ke ebieşme DeOŸe#e meef eve HeeŸeueö ves mejke ejer mebjesovenervelee Je mebjeeonervelee ke es eose cesb ke ce& eeefjÿeesb ke er nã[leeue kes Heer s cegÿe ke eje yeleeles ngs mejke ej mes n"oeefce&lee esã[ ke ce& eeefjÿeesb mes Jeelee& ke jves ke er ceebie ke er nw~ HeeŸeueö ves ke ne efke Ÿen yesno ogee&iÿehete& nw efke Deepe eose ke er mechete& eeemeefveke JŸeJemLee ejceje ief& nw Deewj Fme DeJŸeJemLee kes efues eose ke er eepehee mejke ej Hetjer lejn mes efpeccesoej nw~ Gvnesbves ke ne efke ke eer eer mejke ej Je ke ce& eeefjÿeesb kes yeer e ieeflejesoe nes lees Gmeke e meyemes Gef ele lejerke e nw efke mejke ej kes eefleefveefoe ke ce& eeefjÿeesb kes yeer e Hengb es Je Gvekes meele mebjeeo ke jsb Deewj Gveke er ceebieesb ke es meb%eeve cesb uesb~ Gvnesbves ke ne efke cegÿeceb$eer DeHeveer egveejeer efmeÿeemele kes efues Ÿee$ee Hej nw~ JeneR otmejer Deesj ke ce& eejer nã[leeue mes eose ke er JŸeJemLeeSb yesheöjer nes ief& nw~ efjeoeevemeee ÛegveeJeesb cesb cegùe cegöe yeveesieer Heeea ä eeûeefjùeejeeme Ieeseueesb keâes øeoe&veer Deewj Jeeref[Ùees mes ueesieebs keâes efoeesbies eeve Ieesöeuee meyemes yeã[e Ieesöeuee meeefyele ngdee~ Fme Ieesöeues cesb DeeF&Sme DeefOeke ejer Deeeske efmebiejeer meefnle Deveske DeefOeke eefjÿeesb ke es pesue peevee HeÃ[e~ mejke ej ke es eeveesb ke e DeeJeböve jˆ ke jvee HeÃ[e, uesefke ve mejke ej cesb ceb$eer Deewj cegÿeceb$eer ke er efpeccesoejer leÿe vener ke er ief&~ peueoeÿe efjeeeie cesb 500 ke jesã[ mes pÿeeoe ke e Ieesöeuee ngdee, uesefke ve efmehe& DeefOeke eefjÿeesb Deewj "skes oejesb ke es pesue espeke j mejke ej ves DeHeves ceb$eer ke es ye eeves ke e ke ece efke Ÿee~ meeceeefpeke vÿeeÿe SJeb DeefOeke eefjlee efjeeeie kes DeOeerve peece[esueer efmlele e$eejeeme cesb DeJŸeJemLee Deewj peÿehegj, (ke e.meb.)~ jepemleeve nef&ke esö& ves ieã[s ngs Oeve ke er eeefhle kes efues oes ye eesb ke er yeefue osves kes Ske leerve meeue hegjeves ceeceues cew hegefueme eje ke ej&jeef& vener efke Ÿes peeves hej veejepeieer peleef& nw~ Fmekes meele ner Deoeuele ves Deoeueleer Deeose Hej ieef"le efjees<e peeb e oue Deewj DeueJej SmeHeer ke es 25 Deke ötyej ke es Hese nesves kes Deeose efos nq~ vÿeeÿeeoeere censvı ceensjejer ke er Ske ueheer" ves Ÿen Deeose eerce keg ceej ke er Deesj mes oeÿej DeeHejeefOeke Ÿeeef eke e Hej megvejeef& ke jles ngs efos~ JeneR Deoeuele kes meeceves DeeŸee efke iele 21 vejebyej ke es efos Deeose ke er Heeuevee cesb pevejejer 2018 cesb efjees<e peeb e oue ke e ie"ve efke Ÿee ieÿee, uesefke ve Gmeves eej ceen yeerleves kes yeeo eer efve eueer Deoeuele cesb peeb e efjheesö& Hese vener ke er~ peyeefke Gmes nj Hevın efove cesb peeb e efjheesö& efve eueer Deoeuele cesb Hese ke jveer Leer~ Fme Hej e <öe eej kes ke eje 18 ye eesb ke er ceewle nes ief& Deewj e$eejeemeesb cesb IeeföŸee meeceie er mehueef& ke jves cesb ke jesã[esb ke e Ieesöeuee ngdee lelee IeeföŸee meeceie er kes mesjeve mes ke F& ye es keg Hees<ee ke e efeke ej ngÿes, efpeveke e cegÿeceb$eer Deewj ceb$eer ves peeÿepee uesvee eer Gef ele vener mecepee~ SveDeejS esce Ieesöeuee, meã[ke Ieesöeuee, efje egle efjeeeie cesb Ieesöeuee, peue mjeejeuecyeve cesb Ieesöeuee, etefce DeeJeböve cesb Ieesöeuee, mceeö& efmeöer Ieesöeuee, ıjÿejeleer veoer Ieesöeuee meefnle ke F& DevŸe Ieesöeues ngÿes~ ke ebie sme Fve Heeb e Je<eeX cesb ueieeleej Fve Ieesöeueesb Hej Deeboesueve ke jkes peeb e ke er ceebie ke jleer jner, uesefke ve eepehee mejke ej ves DeHeves ueesieesb ke es ye eeves kes efueÿes peeb e vener ke jef&~ ke ebie sme mejke ej kes meeer cebef$eÿeesb Deewj efjeeeieesb cesb ngÿes e <öe eej ke er Heesue eesueves kes efueÿes e <öe eej ke e yueske HesHej peejer ke jkes pevelee cesb mejke ej ke er Heesue eesueke j, eepehee mejke ej ke es meyeke efmeeeke j meúee mes yeenj ke jves ke e DeeJneve ke jsieer~ ee eefjÿeejeeme ves ke ne efke eepehee mejke ej kes ke eues-ke ejveeces Deewj e <öe eej kes yueske HesHej lewÿeej efke Ÿes pee jns nq efpevnsb peuoer ner pevelee kes meeceves emlegle efke Ÿee peeÿesiee~ ëye eew ke er yeefue uesves Jeeues leebef$eke ke er efiejhe leejer kes efues ke Ÿee efke Ÿee?í Deoeuele ves ke ne efke Ssmes Hegefuemeke efce&ÿeesb ke es Heo Hej vener jee pee meke lee~ JeneR SmeHeer ves Deoeuele ke es yeleeÿee efke Deye vef& öerce yevee oer ief& nw~ Fme Hej Deoeuele ves HetJe& cesb ieef"le peeb e oue ke es Hese nesves kes Deeose efos nq~ Ÿeeef eke e cesb DeefOeJeke lee Sme[er eemehegefjÿee ves yeleeÿee efke 20 cef& 2015 ke es DeueJej kes cegb[ejej Leevee Fueekes kes Hesnue ieebje cesb jnves Jeeues Ÿeeef eke eke lee& kes oes esös ye es ieeÿeye nes ies Les~ oesveesb ke er ueee eej efove yeeo Ske eb[jvetcee cenue mes yejeceo ngf&~ Hegefueme peeb e cesb DeeŸee efke cenue cesb ie][e Oeve efveke eueves kes efues oesveesb ke er yeefue oer ief& nw~ Fme Hej Hegefueme ves cegÿe DeejesHeer efjeõe ce jsjeeef[ÿee, jepet mewve Deewj peerlet keg cnej ke es efiejhe leej efke Ÿee~ peyeefke leebef$eke Fke yeeue Hegefueme efiejhe le cesb venerb DeeŸee~ Fme Hej Ÿeeef eke eke lee& ke er Deesj mes Deoeuele cesb Ÿeeef eke e oeÿej ke er ief& Leer~ jepemleeve efjeúe efveiece ke es Je<e& cesb ke jesã[ ke e egê ueee peÿehegj, (ke e.meb.)~ jepemleeve efjeúe efveiece ke er 63Jeerb Jeeef<e&ke meeoeeje meee ke er yew"ke ke er DeOŸe#elee ke jles ngs efveiece kes DeOŸe#e cegkes e keg ceej ecee& ves efveiece kes GHeefmLele DebeOeeefjŸeesb ke es mecyeesefoele ke jles ngs yeleeÿee efke Je<e& cesb ke jesã[ HeŸes ke er leguevee cesb Je<e& cesb efveiece ves HeŸes ke jesã[ ke e egê ueee Deefpe&le efke Ÿee nw~ yew"ke kes oewjeve ecee& ves yeleeÿee efke Je<e& kes oewjeve efveiece ves Deeieeceer Je<e& cesb eer Ssmes øeùeemeesb keâes peejer jeves kesâ efues øeeslmeeefnle efkeâùee DeHeveer leerveesb cegÿe ieefleefjeefoeÿeesb-$e+e mjeerke= efle, $e+e efjeleje SJeb $e+e Jemetueer-cesb efveoee&efjle ue#ÿe mes DeefOeke GHeueefyOeŸeeb neefmeue ke j ke erefle&ceeve mleeefhele efke Ÿee~ Fme efje<eÿe Hej efjemle=le peeveke ejer osles ngs ke ne efke 350 ke jesã[ HeŸes kes $e+e mjeerke= efle kes ue#ÿe kes cegke eyeues efveiece ves HeŸes jepemleeve efjeúe efveiece ke er 63Jeerb Jeeef<e&ke meeoeeje meee ke er yew"ke egõe Jeej ke es efveiece DeOŸe#e cegkes e ecee& ke er DeOŸe#elee cew DeeŸeesefpele ke er ief&~ ke jesã[ kes $e+e mjeerke= le efke Ÿes, pees efke ue#ÿe ke e eefleele nw~ Jenerb HeŸes 255 ke jesã[ HeŸes kes efveoee&efjle $e+e efjeleje kes ue#ÿe kes cegke eyeues keg ue ke jesã[ HeŸes kes $e+e efjeleefjle efke Ÿes, pees efke ue#ÿe ke e eefleele nw~ Fmeer eke ej $e+e Jemetueer kes 255 ke jesã[ HeŸes kes ue#ÿe kes cegke eyeues ke jesã[ HeŸes ke er Jemetueer ke er ief&~ ecee& ves Deeies yeleeles ngs ke ne efke cee e& 31, 2017 leke pees Sve.Heer.S. HeŸes ke jesã[ Les, Gveke es efveiece ves Ieöeves kes GÊsŸe mes ëëske cegle efveheöeje Ÿeespevee'' kes Debleie&le 230 Fke ef&ÿeesb ke e Hebpeerke je efke Ÿee, efpevecesb mes 113 Fke ef&ÿeesb ke e Ske cegle efveheöeje efke Ÿee ieÿee, efpememes efveiece ke es 6.06 ke jesã[ HeŸes ke er eeefhle ngf&~ Fme eke ej cee e& 31, 2018 leke efveiece DeLeke eÿeemeesb kes He uemje He Sve.Heer.S. ke es HeŸes ke jesã[ Ieöeves cesb mehe ue ngdee~ efveiece ke er eyevoe efveoseke Gefce&uee jepeesefjÿee ves efveieceke efce&ÿeesb ke es Ÿen DeeJeemeve efoÿee efke Jes Gvekes eje efke Ÿes pee jns eÿeemeesb cesb efvejvlej menÿeesie Je ceeie&oe&ve eoeve ke jleer jnsbieer, leeefke efveiece GÚejesÚej veÿes DeeŸeece mleeefhele ke j mekes ~

4 4 Deeme-heeme je ^otle, peùehegj, 29 efmelecyej 2018 mebef#ehle efjejesoe cesb cesef[keâue mesj yebo eeke met, (efveme)~ ojee efyeõe er kes efjejesoe lelee DevŸe ceebieesb ke es ueske j ose JŸeeHeer DeeJneve Hej eeke met cesef[ke ue SmeesefmeSeve kes leljeejeoeeve cesb meeer cesef[ke ue möesj ojee efjeões leedeesb ves cesef[ke ue möesj yebo jes~ cesef[ke ue ojee efjeões lee kew ueee ebo ecee& [esyeuee Jeeues ves yeleeÿee efke mejke ej ke er meeceblejeeoer veerefleÿeesb kes eueles ojee efyeõe er kes efjejesoe cesb osejÿeeheer nã[leeue kes eueles eeke met cesb eer cesef[ke ue ojee ke er ogke evesb yebo jeer ief& nw Fmeke es ueske j eeke met cesb meeer cesef[ke ue yebo jns efpememes cejerpeesb ke es Hejseeveer ke e meecevee G"evee HeÃ[er lelee ke F& eke ej ke er ojeefÿeesb kes efues FOej-GOej ueesie Hejseeve jns~ cesef[ke ue SmeesefmeSeve eeke met kes DeOŸe#e jeceke je ieghlee meefceefle HeoeefOeke eefjÿeesb SJeb ke eÿe&ke lee&deesb lelee DevŸe meeer cesef[ke ue möesj ojee efjeões leedeesb ves DeHeveer ogke evesb yebo jeer~ kegâsb cesb efieje ieesjebe yeenj efvekeâeuee ueeuemeesö,(efvemeb)~ ueeuemeesö veiej Heeefueke e kes DeefOeeemeer DeefOeke ejer megjsbı keg ceej ceeree ke er ieesjebe ye eedees cegefnce jbie ueef& nw~ DeefOeeemeer DeefOeke ejer ceeree eje eueef& ief& ieesjebe ye eedees cegefnce kes lenle egõe Jeej ke es megyen mes[gueef& {eeer cesb keg Sb cesb efiejs Ske ieesjebe ke es mleeveerÿe ueesieesb ke er ceoo mes jsmke Ÿet ke j keg Sb mes mener meueecele efpeboe yeenj efveke eue efueÿee ieÿee~ mes[gueef& {eeer kes mleeveerÿe ueesieesb ves DeefOeeemeer DeefOeke ejer ceeree ke es met evee oer Leer efke Ske DeeJeeje ieesjebe eöke ke j Jeneb yeves Ske keg Sb cesb efiej ieÿee nw~ Fmeke er met evee Heeke j DeefOeeemeer DeefOeke ejer ceeree eje Heeefueke e ke eefce&ke esb ves mleeveerÿe ueesieesb kes ceeoÿece mes jsmke Ÿet ke jeÿee Deewj ieesjebe ke es keg Sb mes yeenj efveke euee~ ceeuehegje kesâ yeepeej yebo jns ceeuehegje (efveme) kes vı mejke ej eje neue ner cesb ueeiet efke Ÿes ieÿes SHe [erdeef& ke evetve kes efjejesoe cesb eose JŸeeHeer mebie"ve kes eejle yevo DeeJneve ke es mecele&ve osles ngs ceeuehegje kes yeepeej egõe Jeej ke es Hete&leŸee yevo jns~ egoje efjeões lee mebie DeOŸe#e meeiejceue Deie«Jeeue ke er DeiegJeeF& cesb JŸeeHeejerŸeesb ves je ^Heefle kes veece lenmeerueoej ceeseceefmebn ke es %eeheve meewbhe DeHevee efjejesoe ope& ke jjeeÿee~ ceeuehegje yevo kes oewjeve meeer JŸeeHeejerke mebie"veesb ves DeHeves eefleöeve yevo jes lees ojee efjeões lee mebie eje eer cesef[ke ue ke er ogke eves yevo jeer ieÿeer~ efyepeueer DeeHetleer& Deepe jnsieer yebo efmeke jeÿe,(efvemeb)~ GHee[ cesb efyepeueer ueefve ke er cejccele ke eÿe& kes ke eje 220 kes Jeer efmeke jeÿe Je 132 kes Jeerb efveneuehegje kes DeOeerve 32 kes Jeer peersmesme Hej efyepeueer DeeHetleer& eefvejeej ke es megyen 8 yepes mes 12 yepes leke yebo jnsieer~ meneÿeke DeefeŸeblee censvo yewjjee ves yeleeÿee efke eefvejeej ke es efyepeueer ueef&ve ke er cejccele ke eÿe& kes ke eje 32kes Jeer peersmesme ieerpeieã{, ieb[jejee, öesjã[e, ieã{, peesoÿee, yenjeje[e,veecevesj, GoŸeHegje, ceevehegj Deeefo He erã[jes ke er efyepeueer DeeHetleer& megyen 8 yepes mes 12 yepes leke yebo jnsieer~ mecceeve meceejesn DeeÙeesefpele eenhegje,(efvemeb)~ ef$ejeseer Oeece cesb efmlele iegpe&j Oece&eeuee cesb iegpe&j meceepe kes eje meceepemesjeer megee<e Hees<eJeeue kes vesle=lje cesb Heermeermeer meomÿe Deeueeske yesefvejeeue ke e mecceeve efke Ÿee~ ueehelee ceefnuee ke e eje keg Sb cew ceveesnjhegj, (efvemeb)~ eenhegje Leevee Fueekes kes IeemeerHegje ke er efjepeÿeejeeueer {eeer cesb egõe Jeej ke es efhe ues keg efoveesb mes ueehelee ceefnuee ke e ienjs metes keg Sb cesb eje efceueves mes mevemeveer Hew ue ief&~ ceefnuee DeHeves Iej mes efjeiele cebieuejeej mes ueehelee Leer~ keg Sb kes Heeme mes efveke ueves Jeeueer Ske ceefnuee ke es yeoyet Deeves hej ceefnuee ves Fme mebyeboe cesb DeemeHeeme kes ie«eceereesb ke es met evee oer~ Fme Hej ie«eceereesb ves Fmeke er met evee Hegefueme ke es oer~ Fme Hej eenhegje [ersmeheer ke ceueefmebn eewneve SJeb SmeDeeF& megee<e ŸeeoJe ceÿe peehles Ieövee mleue Hej Hengb es~ Fme oewjeve ce=leke e kes Heefjpeveesb ves nlÿee ke er Deeebke e peleeles ngs eje ke es SHe SmeSue öerce ke er ceewpetoieer cesb ner efveke eueves ke er yeele hej eje ke es keg Sb mes vener efveke eueves efoÿee~ Fme Hej Hegefueme ves SHe SmeSue öerce ke es ceewkes Hej Hengb eves ke e Dee eemeve efoÿee leye ie«eceere eeble ngs~ Fmekes yeeo Hegefueme ves SHe SmeSue öerce SJeb mke JeeŸe[ ke er ceewpetoieer cesb ie«eceereesb SJeb [esuej ceeerve ke er meneÿelee mes ce=leke e kes eje ke es eejheef& Hej efueöeke j keg Sb mes efveke euee~ SHe SmeSue öerce SJeb mke JeeŸe[ ves mee#ÿe pegöesb~ Fmekes yeeo Hegefueme ves eje efceueves mes Hew ueer mevemeveer ke es DeHeves ke ypes cesb ueske j eenhegje meers emeer cesb Heesmöceeö&ce ke jeÿee efkeb leg Heefjpeve eje uesves mes Deeveeke eveer ke j jns nw~ Fme yeejs cesb lenmeerueoej metÿe&ke eble ecee& ves ceewkes Hej Hengb e Heefjpeveesb mes mecepeefe ke er~ mecee eej efuees peeves leke Heefjpeveesb ves ce=leke e ke e eje vener efueÿee nw~ peeveke ejer Devegmeej eenhegje Leeves eejleerÿe pevelee heeöea ves efke eveieã{ yeeme ke es efjeje mlej Hej Hen eeve oer ä jecensle efke eveie{ yeeme, (efvemeb)~ meyeke es meele ueske j eueves Jeeueer eejleerÿe pevelee Heeöer& ke e meele osvee nw Ÿee efhe j 50 meeue leke ose cesb Pet" yeesueke j jepeveerefle ke jves Jeeueer ke eb esme ke e Hew meuee Deye pevelee ke es ke jvee nw~ Ÿes yeele efjeoeeÿeke jecensle ŸeeoJe ves egõe Jeej ke es efke eveieã{ yeeme kes oenje cewoeve cesb Heb eeÿele meefceefle ke er Deesj mes DeeŸeesefpele ke eÿe&õe ce cesb ueeeeefle&ÿeesbs ke es mecyeesefoele ke jles ngÿes ke ner~ mje eejle efceeve kes lenle Heb eeÿele meefceefle ke er Deesj mes DeeŸeesefpele mlejerÿe Deecegeerke je ke eÿe&eeuee ke e egeejbe #es$eerÿe efjeoeeÿeke jecensle ŸeeoJe, eoeeve Deesce eke ee jesiee, Sme[erSce censvı ŸeeoJe, yeer[erdees nsceble eeoesefueÿee ves oerhe eppejeefuele ke j efke Ÿee~ Fme oewjeve Heb eeÿele meefceefle DeefOeke ejer ke ce& eeefjÿeesb ves efjeoeeÿeke Je eoeeve ke e eenhegje Leevee Fueekes kes IeemeerHegje ke er efjepeÿeejeeueer {eeer cesb ceefnuee ke e eje keg Sb cesb efceueves ke er met evee kes yeeo eenhegje [ersmeheer ke ceueefmebn eewneve SJeb SmeDeeF& megee<e ŸeeoJe ceÿe peehles Ieövee mleue Hej Hengb es meehe e Je ceeuee Henveeke j mjeeiele efke Ÿee~ ke eÿe&õe ce cesb #es$e mes DeeŸes npeejesb ke er mebÿee cesb ueeeeefle&ÿeesb ke es mebyeesefoele ke j jns efjeoeeÿeke jecensle ŸeeoJe ves ke ne eejleerÿe pevelee Heeöer& ves efke eveieã{ yeeme ke es efjeje mlej Hej Hen eeve oer nw~ efke eveieã{ yeeme cesb Ske npeej ke jesã[ ke er ueeiele mes veseveue ŸetefveJeefmeöer& egueves pee jner nw~ Fmeke e egeejbe 1 Deke ötyej ke es kes vıerÿe ceb$eer cegke leej Deyyeeme veke Jeer, Depeg&ve cesiejeeue meefnle DevŸe kes vı Je eose kes ceb$eer ke jwies~ efpemecesb DeefOeke mes DeefOeke mebÿee cesb #es$e mes Heng eves ke er DeHeerue ke er~ eoeeve Deesce eke ee jesiee ves eose mlej Hej leermejs mleeve Hej efke eveieã{ yeeme Heb eeÿele meefceefle ke es mecceeefvele nesves Hej #es$e kes ueesieebs ke es yeoeef& oer Deewj ke ne efke eoeeveceb$eer kes mje eejle kes meheves ke es Hetje ke jvee nce meyeke e ue#ÿe vener ke le&jÿe yevelee nw~ Fueekes ke er IeemeerHegje ie«ece Heb eeÿele ke er { eeer efjepeÿeejeeueer efvejeemeer megceve ceeree Helveer Het ue ebo ceeree cebieuejeej megyen yepes DeHeves Iej mes ke jerye DeeOee efke ceer otj efmlele esle cesb eejs kes efues ief& Leer~ megceve kes eece leke eeje ueske j Iej vener Heng eves Hej Heefjpeveesb ves esle Hej peeke j leueee ke er~ ceewkes Hej megceve vener oewmee, (efvemeb)~ jepemleeve jepÿe eejle mke egö Je ieef[ ke e ceb[ue Heefj<eo DeefOeJeseve egõe Jeej ke es enj kes ŸeeesOeje cesb DeeŸeesefpele efke Ÿee ieÿee~ DeefOeJeseve kes cegÿe DeefleefLe efjeoeeÿeke ebke j ecee& Les lelee Hegefueme DeOeer#eke etveejece peeö Deewj Deefleefjke le efpeuee ke ueske öj jepejeerj efmebn eewoejer eer DeefleefLe kes He cesb ceewpeto jns~ Jeeef<e&ke DeefOeJeseve cesb oewmee kes DeueeJee peÿehegj, meerke j, DeueJej Deeefo efpeueesb kes eer mke egö mes peg[s HeoeefOeke ejer SJeb meomÿeesb ves eeie efueÿee~ DeefOeJeseve cesb jepemleeve jepÿe eejle mke egö ieef[ kes Jeeef<e&ke eeflejesove ke es emlegle efke Ÿee meele ner DeeŸe-JŸeŸe ke e efjejeje eer Hese efke Ÿee ieÿee~ ke eÿe&õe ce cesb Deeieeceer me$e cesb mke egö ieef[ kes Jeeef<e&ke ke eÿe&õe ce Deewj jeveer jlvee keg ceejer He ebg[seve ö^mö kes eje efjejeöveiej efjeoeevemeee #es$e cesb ceefnueedeesb kes efues cetueetle megefjeoeesb pewmes efe#ee, mjeemlÿe, mjeejeuecyeve, ueieg jespeieej Deeefo Hej efke Ÿes pee jns ke eÿeesà ke er peeveke ejer uesves kes efues FpejeŸeue mes DeeŸes ceefnuee eefleefveefoe ceb[ue ves cegueeke ele ke er~ cegueeke ele kes oewjeve FpejeŸeueer eefleefveefoe ceb[ue ke er DeOŸe#e DeemLee SJeb megjbiee ves ö^mö ke er mebÿeesefpeke e jeveer jlvee keg ceejer eenhegje mes ceefnueedeebs Hej efke Ÿes pee jns ke eÿeesà ke er peeveke ejer meepee ke er efpemecew #es$e ke er ceefnueedeesb kes mjeemlÿe, efe#ee, pewmeer cegÿe megefjeoeedeesb ke e efjeke eme nes mekes ~ Jele&ceeve cesb ceemetce yeef eÿeew kes meele nesves Jeeues og<ke ce&, ceefnueedeesb Hej nesves Jeeues DelŸee eej Hej eer e ee& ke er~ Fve meyeke esb jeske ves kes "esme GHeeŸeesb Hej ienve e ee& ke er ief&~ efceueer~ Jener esle cesb ke öe eeje, megceve ke er ehheue, oebleueer Deeefo efceues~ Fme Hej Heefjpeveesb ves ceefnuee ke er DeemeHeeme SJeb efjlesoejer cesb eer leueee ke er~ megjeie vener efceueves Hej Gvnesves 25 efmelecyej cebieuejeej eece ke es eenhegje Leeves cesb ceefnuee ke er iegceegoieer ope& ke jef&~ Fmeer yeer e Heefjpeveesb ves ce=leke e ke es Jeeef<e&ke yepeö ke er mjeerke= efle eer peejer ke er ief&~ DeefOeJeseve cesb mke egö ieef[ kes #es$e cesb GuueseveerŸe ke eÿe& ke jves Jeeues JeefjÖ ke eÿe&ke lee&deesb ke e eer mecceeve efke Ÿee ieÿee~ SHeâSmeSue Deewj mkeâjeeùe[ ves ceewkesâ mes G"eSb mee#ùe neomes ke er Deeebke e peleeles ngs DeemeHeeme efmlele keg Deebs, esleesb SJeb JevŸe #es$e cesb eer ke ehe er leueee ke er uesefke ve ke esf& peeveke ejer efceueer~ egõe Jeej ke es ce=leke e ke e eje efpeme metesb keg S cesb HeeŸee ieÿee nw~ Gme keg Sb kes Deboj yeerue He$e ke er leepee ke öer önefveÿeeb HeeF& ief&~ efpemeke es efveke eue SHe SmeSue öerce ves yeleewj mee#ÿe DeHeves Heeme megjef#ele je efueÿes nw~ peeb e kes oewjeve DeemeHeeme ke esf& yeerue He$e ke e HesÃ[ vener efceuee~ keg Sb mes ke jerye 900 ceeröj ke er otjer Hej Ske yeerue ke e HesÃ[ ceewpeto Lee efkeb leg Fme HesÃ[ mes önefveÿeesb ke e ke öe nesvee vener HeeŸee peeves mes keg Sb cesb efceueer önefveÿeeb mebosn kes Iesjs cesb nw~ peye mke öerce ves ceefnuee kes ke HeÃ[esb ke es ke es megieebÿee lees Jen meeroee ceefnuee kes ke cejs leke ieÿee~ Fmekes yeeo Jen Jener Hej ke ieÿee~ Fmemes ceeceues cesb mebefoioelee vepej Dee jner nw~ ëmke egö kes ke eÿe&õe ce cew eeefceue nesvee cebefoj Deeves pewmee ueielee nwí oewmee cew mke egö DeefOeJeseve cew efjeoeeÿeke ebke j ecee&, Smeheer etveejece peeö Je Deefleefjke le efpeuee ke ueske öj jepejeerj efmebn eewoejer ceewpeto jns~ meceejesn cew oewmee efjeoeeÿeke ves ke ne efke mke egö kes ke eÿe&õe ce cesb Deeves Hej Ssmee ueielee nw efke Jes cebefoj cesb HeefJe$e ke eÿe& kes efues pee jns nw~ mesvee eleer& cesb ŸegJeeDeesb kes efues efve:eguke yeme mesjee ke esöhetleueer, (efvemeb)~ efjeiele keg efoveesb mes peejer jes[jespe ke efce&ÿeesb ke er n[leeue ke es oseles ngs eepehee efke meeve cees ee& kes efpeuee GHeeOŸe#e ebke j ueeue ke meevee eje mesvee eleer& cesb peeves Jeeues ŸegJeeDeesb kes efues efve:eguke yeme mesjee ke er JŸeJemLee ke er ief& nwb~ GuueseveerŸe nw efke peÿehegj efpeues ke er mesvee eleer& Deeieeceer 30 efmelecyej ke es Deecesj kes keg b[e cesb DeeŸeesefpele nesveer nwb~ efpemecesb ke esöhetleueer #es$e mes yeã[er mebÿee cesb ŸegJee DeHevee eefje<ÿe mebjeejves kes efues eleer& oseves peeves Jeeues nwb~ Ssmes cesb jes[jespe ke efce&ÿeesb ke er yeesjepe cew ojee keâer ogkeâevew yevo jner yeesjepe,(efvemeb)~ ojee JŸeeHeej ke e efjejesoe cew egõe Jeej ke es jepemleeve kes efcemö SmeesefmeSeve kes DeeJneve Hej yeesjepe, evos yeeueepeer jespe[er Je efnjveesoe ieebjees kes ces[erke ume yevo jns ~ yeesjepe kes efcemö SmeesefmeŸeve DeOŸe#e efieje&pe keg ceejele ves yeleeÿee efke DeeveueeFve He ece&meer ke es DeefOeke= le yeveeves ke er mejke ej ke er eeue ke e nce yeefn<ke ej ke jles nw ~ n[leeue kes eueles yesjespeieej ŸegJeeDeesb kes eefje<ÿe Hej eleje ceb[je jne Lee~ Deecesj kes keg b[e mewvÿe eleer& cewoeve cesb Hengb eves kes efues yesjespeieej ŸegJeeDeesb ke es eejer mecemÿee ke e meecevee ke jvee He[ jne Lee~ ŸegJeeDeesb ke er Hejseeveer ke es oseles ngs eepehee efke meeve cees ee& kes efpeuee GHeeOŸe#e ebke j ueeue ke meevee ves Henue ke j efve:eguke yeme mesjee ke er JŸeJemLee ke er nwb~ Gke le yemesb eefvejeej 29 efmelecyej jeef$e 7 yepes ke myee efmlele Deeeske e ke esef ebie mebmleeve mes Deecesj kes keg [e kes efues jjeevee nesieer~ cegÿeceb$eer ves ke ueske öj ke es ueieef& ueleeã[ öesbke,(efvemeb)~ cegÿecev$eer JemegvOejepes ves egõe Jeej ke es öesbke efpeuee ke ueske öj Deej meer {svejeeue ke es ueleeã[ ueieeles ngs ke ne efke njeebjelee cesb leerve ke jesã[ HeŸes ke er ueeiele mes mejesjej kes peereexêej cesb ueehejjeener yeoe&le vener nesieer~ cegÿecev$eer JemegvOejepes egõe Jeej ke es öesbke cesb jepemleeve ieewjje Ÿee$ee kes oewjeve meeemleue cesb ceewpeto mebleebs mes DeeeerJee&o ues jner Leer efpeme oewjeve ner öesbke efjeoeeÿeke Depeerleefmebn cesnlee kes meele ner iegpe&j meceepe kes njeebjelee epeveevvoefiejer kes meble yeeueke evevo cenejepe ves cegÿecev$eer mes efeke eÿele ke jles ngs ke ne efke DeeHekes eje njeebjelee mejesjej kes peerees&êej SJeb efceveer Heg<ke j kes He cesb efjeke efmele efke Ÿes peeves kes efues leerve ke jesã[ HeŸes mjeerke= le efke Ÿes Les uesefke ve meebmeo megeyeerj efmebn peewveeheefjÿee SJeb efjeoeeÿeke nerje ueeue jwiej mes ueske j eeemeve leke eke ke j ke eöves kes yeejepeto Deeer leke ke ece eg venebr ngdee~ Fme oewjeve lelke eue öesbke efpeuee ke ueske öj Deej meer {svejeeue ke es leueye efke Ÿee Deewj efpeuee ke ueske öj ke es peceke j ueleeã[ ueieef&~ cegÿecev$eer ves ke ne efke HewmeeW ke e GHeŸeesie Deye leke ke Ÿeesb venerb ngdee~ Gvnesbves ke ne efke leerve ke jesã[ HeŸeesb ke e ke ece peuoer eg ke jeÿee peeÿes Fmecesb ke esleener vener yejlesb~ DeeF&peer mes efeì[s eepeheef& meersce ke er esue mösef[ÿece öesbke cesb DeeŸeesefpele meee cesb megj#ee kes efues yeveeÿes ies ë[erí cesb peeves kes efues eepeheefÿees ke es Depecesj jwpe kes DeeF&peer mes ienceeienceer ner venebr ngf& yeefuke ke eÿe&ke lee&deesb ke es Oeke kes eer efceues~ Flevee ner vener ceb e leke Hengb eves kes efues ceefnuee cees ee& ke er efpeueeoÿe#e yeervee ecegefveÿee meefnle ke F& ke eÿe&ke lee&deebs ke es ke ehe er ceeke ke le ke jveer HeÃ[er ~ ceefnuee cees ee& ke eÿe&ke lee& peye leuejeej ewö jke ves kes efues peeves ueieer lees megj#ee iee[ex ves venebr peeves efoÿee Ssmeer efmleefle cesb efpeueeoÿe#e ecegefveÿee ke es Dekes ues ner ceb e Hej peeke j meersce ke es leuejeej ewö ke jveer HeÃ[er~ ëefe#eke eefje<ÿe ke e DeeFvee nesves kes meele cepeyetle je<ö^ efvecee&e cew yeã[e menÿeesieerí ueeuemeesö,(efvemeb)~ efe#eke eefje<ÿe ke e DeeF&vee nesves kes meele Ske cepeyetle je<ö^ efvecee&e cesb yeã[e menÿeesieer neslee nw Ÿen ke nvee Lee GHeeb[ DeefOeke ejer megveerue DeeŸe& ke e~ Jees efe#eke mebie je<ö^erÿe kes efpeuee mlejerÿe oes efojemeerÿe meccesueve kes GodIeeöve ke jles meceÿe ego kes efje eej GHeefmLele efe#eke mecegoeÿe kes yeer e je jns Les~ GHeeb[ DeefOeke ejer ves efe#eke esb kes efpeuee mlejerÿe meccesueve kes GodIeeöve me$e ke es mebyeesefoele ke jles ngs ke ne efke nceejs yeer e mebmke= efle ke e efvecee&e ke jvee meele ner Deie«eer efje eejoeejedeesb ke e e eej emeej ke jvee efe#eke kes ner efpecces nw~ Ssmes cesb efe#ee ke er Ske ke Ã[er Ssmeer nw efke Jen megjÿejeefmlele mebmke ejesb kes meele nceejer HejbHejeiele jerefle veerefle meefnle meeceeefpeke leeves-yeeves ke es megjÿejeefmlele yevees jeves cesb Dence etefceke e efveeelee nw~ ke eÿe&õe ce ke es mebyeesefoele ke jles ngs je<ö^erÿe mjeÿebmesjeke mebie kes efjeeeieerÿe e eejke hejeve keg ceej ves meveeleve ke eue mes eueer Dee jner iegæ ceefncee Hej eke ee [eueles ueeuemeesö cesb efpeuee mlejerÿe efe#eke meccesueve cew GHeeb[ DeefOeke ejer megveerue DeeŸe&, DeejSmeSme kes efjeeeieerÿe e eejke hejeve keg ceej, efpeueeoÿe#e iegueeye ebo ecee&, efpeuee ceb$eer veeruece pewve Deeefo ceewpeto jns~ ngs ke ne efke iegæ SJeb efe<ÿe kes ceoegj mebyeboe ose Je meceepe cesb efcemeeue ke eÿece ke jles nwb~ Fme ceewkes Hej Gvekes eje mebyeesefoele ke jles ngs ceewpetoe meceÿe cesb yeã{ jns HeeßeelŸeke je kes eeeje ke es ueske j Gmeke er yeã{eslejer Hej ke öe#e efke Ÿee~ Gvnesbves ke ne efke efe#eke DeHeveer mecemle efpeccesoejer ke e efveje&nve Hetjer ke le&jÿeefveöe kes meele ke jlee nw Dele: mejke ej ke e oeefÿelje nw efke Jen efe#eke esb kes DeefOeke ejesb ke e mebj#ee ke jsb~ Fme oewjeve efpeuee mlejerÿe efe#eke meccesueve cesb efpeueeoÿe#e iegueeye ebo ecee&, efpeuee ceb$eer veeruece pewve efpeuee ceneceb$eer, eiejeeve meneÿe ieghlee, eoeevee eeÿe& jepesbı keg ceej ecee&, efpeuee oes efojemeerùe efe#ekeâ meccesueve keâe Deeieepe mebie"ve ceb$eer Deesce eke ee elegje&soer HetJe& eoeevee eeÿe&, ieesheeue ke= <e GHeeeee oewmee ie«eceere DeOŸe#e,jepekeg ceej ecee&, ceb$eer jeceyeeyet ecee&, oewmee veiej ceb$eer Deeeske efjepeÿe, uejeee DeOŸe#e ceesnve efmebn, ceeree ceb$eer jecepeer ueeue yesjjee, cenjee DeOŸe#e DeJeOese ecee&, DeOŸe#e efke eesj keg ceej mewveer, ceb$eer cegkes e ueeue ceeree meefnle efpeues ke er mecemle GHe eeeedeesb kes HeoeefOeke ejer ke eÿe&ke lee& SJeb efe#eke mecegoeÿe ceewpeto jne~ ke eÿe&õe ce kes oewjeve GHeefmLele efe#eke mecegoeÿe ke es Gvekes HeoeefOeke eefjÿeesb eje 2 Deke ötyej ke es emleeefjele efe#ee mebkeg ue peÿehegj cesb Ske efojemeerÿe meecetefnke GHeJeeme jeke j mebie"ve ke er ceebie Hej mejke ej ke e OŸeeve Deeke <e&e ke jves Hej e ee& ke er~

5 je<^otle peùehegj, 29 efmelecyej,

6 mebheeokeâerùe 6 je<^otle peùehegj, 29 efmelecyej, 2018 efjeûeej efyevog oeveer keâeer og:e vener Heelee, Gmes keâeer HeeHe vener Iesjlee~ $e+ijeso nceves ÿeose ke es yeercee mes efjeke emeeerue yeveeÿee ä meersce veje eÿeefvele jepemleeve eeemeefveke mesjee kes DeefOeke eefjÿeew kes DeOetjs eefe#ee Deewj peve ke uÿeee ke er ke ecevee je pemleeve eeemeefveke mesjee (Deej.S.Sme.) kes 48 DeefOeke eefjÿeesb ke e 1 cenerves Henues eefe#ee meceehle ke j Gvnsb HeomLeeHeve osves ke e ke eÿe& nã[yeã[er cesb ke j jepÿe mejke ej ves Ske Ssmeer vepeerj Hese ke j oer nw efpememes ve kes Jeue eeemeve ke e ceveesyeue ejeye nesiee yeefuke Gveke er ke eÿe&keg euelee Hej eer eefleket ue eeeje HeÃ[siee~ jepemleeve cesb eeemeefveke mesjee kes eefe#ee ke e oeefÿelje nefje ebı ceelegj ueeske eefe#ee mebmleeve ke es meeqhee ngdee nw uesefke ve egveejeesb mes Henues nj eerpe ke es DeHeves ueee-neefve kes lejepet cesb leesueves ke er Deeole ves Ske Ssmee ieuele Goenje emlegle ke j efoÿee nw efpemeke e otjieeceer eeeje lees HeÃ[siee ner meele ner Fveke er ke eÿe&keg euelee Deewj iegejeúee eer eeeefjele nesieer~ jepÿe mejke ej ves eefe#ee eehle ke j jns Fve DeefOeke eefjÿeesb ke er eefe#ee DeJeefOe cesb 1 cenerves ke er ke öewleer ke j oer nw Deewj leeyeã[leesã[ eefe#ee Hetje ke jeke j eefe#ee kes efveoee&efjle ceeveo[ Hetjs efke S efyevee ner Hejer#ee ke je ke j Gvnsb HeomLeeefHele ke jves ke er lewÿeejer ke j ueer~ mejke ej ves jepemleeve eeemeefveke mesjee kes DeefOeke eefjÿeesb ke er Ske megefveefßele SJeb JewOeeefveke eefe#ee eefõe Ÿee ke es ner oebje Hej ueiee efoÿee~ ke eefce&ke efjeeeie ves S emeersce efjhee ke es efveos&e efoÿee efke Jes veje eÿeefvele DeefOeke eefjÿeesb ke es lelke eue eeeje mes eefe#ee Hetje ke j jepÿe mejke ej ke es ke eÿe& Hete& nesves ke er met evee osb~ peye mejke ej ke es yeleeÿee ieÿee efke eeemeefveke DeefOeke eefjÿeew ke e 1 ceen ke e eefe#ee yeke eÿee nw lees Hegve: THej mes efveos&e eoeve efke S ies efke Fme mecemle ke eÿe& ke es jefjejeej, ieese elegleer& Deewj DevŸe gefûÿeesb cesb cee$e Ske mehleen ces mecesö ke j 7 efove cesb Hetje ke j efoÿee pees~ mhe nw efke eeemeefveke DeefOeke eefjÿeesb ke e eefe#ee efveoee&efjle ceeveob[ kes Devegmeej Hetje vener efke Ÿee ieÿee~ nce meye peeveles nq efke peye efe#eke esb kes eefe#ee Ÿee efhe j Hegefueme DeefOeke eefjÿeesb kes eefe#ee Hetjs vener nesles nq lees eefe#ee eoeve ke jves Jeeues DeefOeke ejer Gvnsb ke eÿe&cegke le vener ke jles nq lelee He eru[ ces Heesefmöbie vener oer peeleer uesefke ve Ÿeneb lees jepÿe mejke ej ves mjeÿeb ner efmleefle ke es Gueö efoÿee Deewj Ske Ssmee Goenje emlegle ke j efoÿee efpememes Fve DeefOeke eefjÿeesb ke er ke eÿe&keg euelee Hej lees eefleket ue eeeje HeÃ[ meke lee nw meele ner Deeves Jeeues DevŸe GcceeroJeejesb Deewj eefe#eeeefle&ÿeesb Hej eer Fmeke e eefleket ue eeeje HeÃ[siee~ ueesieesb ke es ueielee nw efke Ssmes eefe#ee efoeejee cee$e nesles nq Deewj Fveke er ke esf& eeme GHeŸeesefielee eer efmeê vener nesleer nw~ Ÿeefo Ÿener meye ke jvee nw lees efhe j mejke ej ke es eefe#ee ke e ke eÿe& ke jves ke er DeeJeŸeke lee ner ke Ÿee nw ke Ÿeesb Oeve Deewj meceÿe e e& efke Ÿee pees~ Jemlegle: eeemeefveke DeefOeke eefjÿeesb ke e eefe#ee Gvnsb peve mecemÿeedeesb mes efveheöves, vesle=lje eoeve ke jves Deewj ceveesjew%eeefveke mlej Hej iebeerj Deewj efje<ece HeefjefmLeefleŸeesb mes petpeves ke er leeke le oslee nw lelee Gvemes yeenj efveke ueves ke er keg euelee eoeve ke jlee nw~ nce eefe#ee kes yeeo mesvee cesb eleer& efke S peeves Jeeues jbie öesb cew DeeS HeefjJele&ve ke es ose meke les nq~ peye Ske veewpejeeve mesvee cesb eleer& neslee nw leye Gmes efke meer eer eke ej ke e meueerke e Deewj megj#ee ke er mecepe vener nesleer nw uesefke ve peye Gmeke er meieve eefe#ee ke er eefõe Ÿee eejbe nesleer nw lees Oeerjs-Oeerjs Jener veewpejeeve Ske mewefveke kes He cesb Gej ke j meeceves Deelee nw Deewj efhe j Ske keg eue efveeevesyeepe yeveke j DeHeves e$egdeesb ke e veee ke jlee nw~ "erke Fmeer lejn mes efveÿeesefpele, JŸeJeefmLele Deewj keg eue eefe#ee ke er eefõe Ÿee mes jepemleeve cesb flesö eefe#ee kes Heßeele eeemeefveke DeefOeke ejer lewÿeej efke S peeles nq uesefke ve peye jepÿe mejke ej mjeÿeb ner eefe#ee ke er eefõe ŸeeDeesb ke es Fme eke ej yeeefoele ke jsieer lees De s DeefOeke eefjÿeesb ke er Gcceero ke jvee JŸeLe& nesiee~ yeele ŸeneR meceehle nes peeleer lees ke esf& yeele vener Leer mejke ej ves efpeme nã[yeã[er cesb eefe#ee ke er JŸeJemLee ke es esöe efke Ÿee Gmeke e ue#ÿe Lee ke er lelke eue eeeje mes He eru[ cesb eeueer HeÃ[s Heoesb Hej veje eÿeefvele jepemleeve eeemeefveke mesjee kes DeefOeke eefjÿeesb øeeemeve cesb øeefe#ee keâe efkeâlevee cenlje nw Ùen yeleeves keâer DeeJeÙekeâlee vener~ øeefe#ee veje HeomLeeefHele nesves Jeeues HeoeefOekeâeefjÙeesb keâes %eeve, DevegeJe Deewj JÙeeJeneefjkeâ Oejeleue keâer peevekeâeefjùeeb lees øeoeve keâjlee ner nw meele ner meele øeeemeve kesâ efjeefeve Heoesb Hej keâece keâj Ûegkesâ ueesieesb kesâ DevegeJeesb mes eer Gvnsb -ye- keâjeùee peelee nw~ ke es HeomLeeefHele efke Ÿee peesiee uesefke ve ngdee Fmekes "erke efjehejerle Deepe leke ke e uecyee meceÿe iegpej ieÿee nw Deewj veje eÿeefvele eeemeefveke DeefOeke ejerÿeesb ke es DeesöerSme cesb ner efye"e ke j Gvns HeomLeeHeve ke er eleer#ee ke jef& pee jner nw~ Ÿeefo DeeHe ke er lewÿeejer vener Leer lees DeeHe ves Fme eefe#ee ke es yeer e cesb ke Ÿeesb jeske e Ÿee efhe j DeeHekes Heeme Gvekes efues ke esf& ke ece vener nw~ jepemleeve eeemeefveke mesjee kes efues eÿeefvele efke S peeves Jeeues GcceeroJeejesb ke es Ske uebyeer eÿeve eefõe Ÿee mes iegpejvee HeÃ[lee nw~ flesölece Deewj ŸeesiŸelece GcceeroJeejesb ke e eÿeve efke Ÿee peelee nw~ eÿeve mes HetJe& Ÿes DeeeeLeer& leerve- eej meeue Hejer#ee ke er lewÿeejer cew iegpeejles nq~ Deye DeeHe Devegceeve ke jsb efke meer Ssmes DeeeeLeer& ke es efpemeves DeHeveer ŸeesiŸelee mes veewke jer kes eejbe cesb nes Gmes eg cew ner Fme eke ej kes DevegeJeesb mes iegpejvee HeÃ[ jne nes lees meesef es Gve Hej ceveesjew%eeefveke He mes kew mee eefleket ue eeeje HeÃ[siee? HeomLeeHeve ke er eefõe Ÿee cesb Fblepeej ke jvee meeceevÿele: mesjeeke eue kes oewjeve Ieesef<ele-DeIeesef<ele mepee ceevee peelee nw~ vejeefveÿegke le GcceeroJeejesb kes meele lees Ssmee eer vener nw~ Fvnsb DeHeveer Henueer veewke jer Deejbe ke jveer nw~ efpeve ŸegJee DeefOeke eefjÿeesb ke es De s eefe#ee Deewj G e ceveesyeue kes meele HeomLeeefHele efke Ÿee peevee Lee Gvekes meele veewke jer mes Henues ner Fme lejn ke e DevegeJe nesvee eeemeefveke Deewj ceveesjew%eeefveke o=ef mes Gef ele vener ceevee pee meke lee~ ueeske eeemeve cesb eefe#ee ke e efke levee cenlje nw Ÿen mecepeeves ke er DeeJeŸeke lee vener nw~ eefe#ee veje HeomLeeefHele nesves Jeeues HeoeefOeke eefjÿeesb ke es %eeve, DevegeJe Deewj JŸeeJeneefjke Oejeleue ke er peeveke eefjÿeeb lees eoeve ke jlee ner nw meele ner meele eeemeve kes efjeefeve Heoesb Hej ke ece ke j egkes ueesieesb kes DevegeJeesb mes eer Gvnsb -ye- ke jeÿee peelee nw~ eeemeefveke mesjee kes efues eefe#ee ke eÿe&õe ceesb ke e efveoee&je Deewj Hee"dŸeõe ceesb ke e eÿeve ke jves ke er Ske megoerie& HejbHeje jner nw~ Fme kes DeeOeej Hej efe#ee JŸeJemLee kes efues efveÿece Deewj ke evetve yeves nq eefe#ee osves Jeeueer mebmlee kes efveoseke ke es mejees& e DeefOeke ej efos ies nq uesefke ve Ÿen efje[byevee ner nw ke er Gme DeefOeke ejer mes Het s efyevee mejke ej kes ke efveö DeefOeke eefjÿeesb ves DeLeJee DevŸe ueesieesb ves efyevee efke meer "esme ke eje kes eefe#ee ke er DeJeOeejee ke es ve kes Jeue eesö Hengb eef& nw yeefuke Gme ke er GHeeosŸelee Hej eer eveef evn eã[e ke j efoÿee nq~ efpeve meeefleÿeesb ke es Ske - Ske Heue kes efues ves ves ke ece meewbhesb peeles nesb, eespeske ö efos peeles nesb, vejee eejesb Hej ke e ke jves ke e ceewke e efoÿee peelee nw, efjeefeve mö[erpe ke es HeÃ{ke j Gve Hej DeHeves efje eej lewÿeej ke jves kes efues ke ne peelee nw, Gve meyeke es efyeesj ke j mejke ej ves Ske efveneÿele ner iewjpe jer Deeose peejer ke j Ssmee ke eÿe& efke Ÿee nw pees Deeves Jeeues uebyes meceÿe leke yegje eeeje [euelee jnsiee~ Fve meejs eveesb kes peyeeye cew ke ne pee meke lee nw ke er eefje<ÿe cesb DeefOeke eefjÿeesb ke es ogyeeje yeguee ke j eefe#ee ke er DeewHe eeefjke lee Hetjer ke j oer peesieer uesefke ve ke Ÿee ke esf& yelee meke lee nw ke er ef[ eer neefmeue ke jves kes efues pees HeÃ{eF& DeeHeke es DeHeves DeOŸeŸeve ke eue cesb Hetjer ke jveer Leer DeLeJee efpeme Heo kes efues DeeHe ke e HeomLeeHeve nesvee nw Gmeke e eefe#ee yeeo cesb os efoÿee pees lees ke Ÿee HeomLeeefHele JŸeefke le Gmekes meele mecegef ele vÿeeÿe ke j mekes iee, mebejele vener~ Fme ieueleer ke es megoeejves ke e Deye ke esf& peefjÿee es<e vener jne nw es<e Fme yeele kes ke er mejke ej mebke uhe yeê nes efke eefje<ÿe cesb Ssmeer ieueefleÿeeb vener oesnjef& peesbieer Deewj DeefOeke eefjÿeesb kes eefe#ee ke eÿe&õe ceesb ke er iegejeúee nj neue cew De#egŸe jeer peesieer~ eeemeefveke DeefOeke eefjÿeesb kes yeer e cesb pees Jele&ceeve cesb ke ceer jn ief& nw Gmes eer efke meer ves efke meer He cew Jewke efuheke JŸeJemLee eje ogæmle efke Ÿee peevee eeefns~ Ssmeer eeemeefveke Deewj ke evetveer JŸeJemLee eer leÿe ke er peeveer eeefns efke eefe#ee ve kes Jeue DelŸeeOegefveke nes yeefuke peve ke uÿeee ke er eejeveedeesb mes Deesle- eesle lelee mebefjeoeeve ke er Deelcee kes Deveg He nesb~ ke ne peelee nw efke efpelevee yesnlej eefe#ee neslee nw Glevee ner yesnlej Heefjeece eehle efke S pee meke les nq~ peye jepÿe kes eer<e& HeoeefOeke eefjÿeesb ke er yeele nes lees FmeceW efke meer eer eke ej ke e mecepeewlee efke Ÿee peevee Gef ele vener nw~ jepemleeve cesb mejke ej kes mebhete& efvee&ÿe Deewj ke evetveesb kes efõe ŸeevJeŸeve ke e oeefÿelje jepemleeve eeemeefveke mesjee kes DeefOeke eefjÿeesb kes nele cesb ner neslee nw~ eeemeefveke JŸeJemLee kes Devegmeej Fvecesb mes 50 DeefOeke eefjÿeesb ke er eejleerÿe eeemeefveke mesjee cesb HeoesVeefle eer nesleer nw~ meesef es DeeOes-DeOetjs eefe#ee Jeeues HeoeefOeke ejer eejleerÿe mesjee cesb peesbies lees Heefjeece efke leves ejeye nesbies, Dele: lelke eue eeeje mes ke evetveer Deewj mebjewoeeefveke pe jleesb ke es Hetje efke Ÿee peevee eeefns~ ódeefleefle mecheeoke, jepesvı ceesnve ecee&, (meeefnlÿeke ej, ef evleke SJeb efe#eeefjeod) ceeuehegje,(efveme)~ jepemleeve ieewjje Ÿee$ee egõe Jeej ke es ceeuehegje öes[ejeÿeefmebn efjeoeevemeee Hengb eer~ meersce jepes ves öes[ejeÿeefmebn cegÿeeueÿe Hej efjeeeue pevemeee cesb ceewpeto 40 npeej mes DeefOeke pevemecetn ke es mebyeesefoele efke Ÿee~ meersce ves efjeoeeÿeke eewoejer eje nj Jeke le #es$e kes efjeke eme kes efues eÿelveeerue jnves ke er cegeke b" mes eebmee ke jles ngs ke ne efke jepemleeve kes 200 efjeoeeÿeke esb cesb Henuee efjeoeeÿeke nw pees Deöue efyenejer JeepeHesŸeer kes veoer peesã[esb Ÿeespevee kes mjehe> ke es meeke ej ke jves ke e mebke uhe oesnjeles ngs eÿeemejle jns efpememes kes vı mejke ej ves #es$e ner venerb DeefHeleg öesbke efpeues kes efke meeveesb ke es efmeb eef& lees Deecepeve ke es egêhesÿepeue GHeueyOe ke jjeeves kes efues 37 npeej ke jesã[ ke e yepeö mjeerke= le efke Ÿee efpemecesb mes 5808 ke jesã[ HeŸes ke er ueeiele mes 13 veefoÿeesb ke es peesã[ ye«cneeer veoer ke e Heeveer yeveeme Je yeermeuehegj cebs Henbg eeves ke er Ÿeespevee ke er efjeúeerÿe mjeerke= le peejer nesves ke er meersce ke er Iees<eee mes ceewpeto pevemecetn neleer IeesÃ[e Heeueke er peÿe ke vnwÿeeueeue ke er lees nceejer cegÿeceb$eer kew meer nes JemegvOeje jepes pewmeer nes kes peÿeke ejesb mes Heeb[eue ietbpe HeÃ[e~ öes[ejeÿeefmebn Hengb eves Hej meersce jepes ke es efjeoeeÿeke eewoejer Je ke eÿe&ke lee&deebs ves 101 efke ueesb ke e efjeeeue Heg<Heesb ke e nej HenveeŸee lees efjeoeeÿeke Helveer jeoee eewoejer ves veejer eefke le kes meele meersce ke es egveã[er DeesÃ{e leuejeej esö ke er lees ieodieod ngf& meersce ves ke ne efke efouueer efvee&ÿee nlÿeeke e[ pewmeer IeöveeDeesb ke er jepemleeve cesbb HegvejeJe=efÚe venebr nesieer~ Fme oewjeve mjeeÿeúe eemeve ceb$eer jepeheeue efmebn eseejele, HetJe& eoseeoÿe#e Deeeske Hejveeceer, ieewjje Ÿee$ee eeejer Delej efmebn e[eee, meebmeo megeyeerj efmebn peesveehegefjÿee, efpeuee ecege melÿeveejeÿee eewoejer, efpeueeoÿe#e ieese ceengj, HetJe& efjeoeeÿeke peerlejece eewoejer, Heeefueke eoÿe#e öes[e meblekeg ceej pewve, ceeuehegje Heeefueke eoÿe#e mehevee ösceeeer, eoeeve mejespe eewoejer, öes[e eoeeve eeruee ceeree, jepeveejeÿee Heejerke, ceeuehegje enj DeOŸe#e efovese efjepeÿe, Heg <eeslece mewveer Deeefo ves eer pevemeee ke es mebyeesefoele ke j eepehee mejke ej ke er ŸeespeveeDeesb Hej He eske me [euee~ meee kes yeeo meersce ves efjeoeeÿeke kes meele pevelee kes yeer e Henbg e ceefnueedeew og<ke ce& kes DeejesHeer ke es 14 meeue ke er pesue oewmee, (efvemeb)~ oewmee kes efjees<e vÿeeÿeeueÿe Heeske mees ke esö& ves egõe Jeej ke es 6 Je<eer&Ÿe ceemetce kes meele og<ke ce& kes Ske ceeceues cesb DeejesHeer cegkes e yewjjee ke es Heeske mees Ske ö Deewj Oeeje 363 kes lenle ome meeue ke er mepee megveef&~ Heeske mees ke esö& kes vÿeeÿeoeere nsceble efmebn yeiesuee ves 7 ceen cesb ner Fme ceeceues cesb Hew meuee megveeles ngs DeejesHeer cegkes e yewjjee ke es Heeske mees Ske ö cesb 10 meeue ke er mepee Je 20 npeej ÆHeS ke e DeLe&ob[ meele ner Oeeje 363 kes lenle 4 meeue ke er mepee Deewj 10 npeej ÆHeS ke e DeLe&ob[ ke er mepee megveef&~ eeme yeele Ÿen nw efke oesveesb mepeesb He=Leke He=Leke egieleveer nesbieer~ Ssmes cesb og<ke ce& kes Fme ceeceues cesb Deye DeejesHeer ke es 14 meeue leke pesue cesb ner jnvee HeÃ[siee~ efjees<e ueeske DeefeŸeespeke osjeueer cesb meersce keâes keâebiesçme Úe$e mebie"ve ves efoeeùes keâeues Peb[s öesbke, (efvemeb)~ meersce JemegvOejepes ke es egõe Jeej ke es osjeueer cesb ke ebies«me e$e mebie"ve kes efjejesoe ke e meecevee ke jvee HeÃ[e Fme oewjeve ke cesb eeoÿeeheke ebs ke er ke ceer mes veejepe e$eesb ves meersce kes ke eefhe ues ke es ke eues Peb[s efoeeÿes~ efpeme hej Hegefueme ke es iegmmeesb e$eesb ke es eosã[vee HeÃ[e~ efpeues cesb meersce ke er osjeueer meee cesb eepehee ceefnuee DeeF&öer mesue ke er eose mebÿeespeke eb eue eq ejene ke es megj#ee iee[ex ves ve kes Jeue Oeke kes efoÿes yeefuke eesö eer ueieer nwb~ Flevee ner venerb ke eÿe&ke lee&deesb Je HeoeefOeke eefjÿeebs ke es eer megj#ee iee[ex ves vener yeee~ öesbke mes cegÿecev$eer ke er pevemeee ke er eg Deele ngf& efpemekes yeeo öes[ejeÿeefmebn Je osjeueer cesb ngf&~ Fme oewjeve eepehee ke er iegöyeepeer meehe Peueke er~ Flevee ner venebr eepeheef&ÿeesb ves JŸeefke leiele mjeeiele kes nesef[àime lees etye ueieeÿes uesefke ve ke nerb eer ke e&ÿeõe ce ke e e eej emeej kes yewvej Je nesef[àime venebr efoes~ meersceke er pevemeeedeesb cesb mecele&ke esb ke er #es$eerÿe efjeoeeÿeke ew ves eer[ pegöeves cesb ke esf& ke mej vener esã[er~ öesbke meee cesb jsue ueedees mebie<e& meefceefle DeOŸe#e Deke yejeeve DeHeves mecele&ke esb kes meele meee mleue pee Hengb es peneb cegÿecev$eer ke er meee kes yeer e cesb jsue ueefve kes efues etefce DeJeeefHle ke er Iees<eee ke er ceebie ke er uesefke ve meersce ves meeroee jsue ke e cegodoe kes vı mejke ej kes Heeues cesb [eue efoÿee efpememes öesbke JeeefmeŸeesb ke es ve kes Jeue efvejeee ner nele ueieer yeefuke Deye leke peve eefleefveoeer jsue ke es ueske j uegeejevee JeeŸeoe ke jkes iegcejen ke j jns Les Gveke er eer Heesue egue ief&~ öes[ejeÿeefmebn cegÿeeueÿe Hej cegÿeceb$eer JemegvOeje jepes ke es efjeoeeÿeke ke vnwÿeeueeue eewoejer meefnle eepeheef&ÿeesb ves 101 efke uees Het uees ke e nej henveeÿee~ He=Lekeâ-He=Lekeâ egieleveer nesieer oesveesb mepees ieesheeue ueeue ecee& ves yeleeÿee efke 8 Deiemle 2017 ke es yemejee Leevee Fueekes cesb Ske n Je<eer&Ÿe ceemetce ke es efce"ef& ke e eueeseve oske j Ske ŸegJeke Gmes Iej mes ues ieÿee Deewj meceerhe ner esle cesb ues peeke j og<ke ce& efke Ÿee~ ceeceues cesb He jjejer 2018 cesb Hegefueme eje eeueeve Hese efke Ÿee ieÿee meele ner kes me kes oewjeve 16 iejeen eer Hese efke S ies~ meeer iejeenesb Deewj meyetleesb kes yeeo vÿeeÿeeueÿe ves DeejesHeer cegkes e yewjjee ke es Heeske mees Ske ö cesb mepee megveef& nw~ oewmee, (efvemeb)~ kesb ı mejke ej eje ojeefÿeesb ke er efyeke«er ke es efjeefveÿeceefle ke jves kes eÿeemeesb ke e efjejesoe ke jves kes efues egõe Jeej ke es oseej kes ojee efjeões leedeesb ves DeHeveer ogke evesb yebo jeer~ oewmee cesb eer kew efcemö SmeesefmeSeve kes Ieesef<ele yebo kes eueles meeer ojeedeesb ke er ogke eves yebo jner efpememes cejerpeesb Deewj Gvekes Heefjpeveesb ke es eejer DemegefJeOeeDeesb ke e meecevee ke jvee HeÃ[e~ kew efcemö SmeesefmeSeve HeoeefOeke eefjÿeesb ke e ke nvee Lee efke ojeefÿeesb ke e efjeõe Ÿe Deece GHeeeske leedeesb kes meelepevelee Je ojee JŸeeHeeefjŸeesb kes meele efnle cesb vener nw~ DeueJej~ ojee efjeões leedeesb ves ojeefÿeesb ke er efyeõe er kes efjejesoe cesb egõe Jeej ke es Ske efojemeerÿe nã[leeue jeke j efjejesoe peleeÿee~ ojee efjeõe leedeesb ves DeHeveer ogke evesb yevo ke jkes mejke ej kes efeueehe veejsyeepeer ke j eoe&ve efke Ÿee Je mejke ej eje efyeõe er Hej jeske ke er ceebie ke er ief&~ efpeuee kew efcemö SmeesefmeSeve DeOŸe#e Je ecege ojee efjeões lee yeeyetueeue ke esöjeeue ves yeleeÿee efke DeueJej enj, yenjes[, ieesefyevoie[, ewjleue, efke eveie{yeeme, ue#ceeie{, efejee[er, eflepeeje meefnle meeer lenmeerueesb cesb yevo mehe ue jne~ DeueJej efpeuee efjösue kew efcemö SmeesefmeSeve kes JeefjÖ GHeeOŸe#e ke es ieues ueiee mecemÿeesb megve efjeoeeÿeke Je Heeöer& ke er peceerveer nke erke le mes pegã[s meeroes mejeeo efke Ÿee~ DeuHe mebÿeke cees ee& efpeuee mebÿeespeke DeemeerHe veke Jeer ke er DeieJeeF& cesb cegefmuece meceepe kes ueesieebs ves meersce ke es egvejer DeesÃ{eF&~ Ske Ieöe He eerme efceveö öesã[e cebs ke er meersce ves 42 efceveö yeervee kes eepehee kes efjeke eme ke e iegeieeve ke j 36 ke esce mes DeeeerJee&o efueÿee~ öesbke cesb cegÿecev$eer JemegvOeje jepes ves jepemleeve ieewjje Ÿee$ee kes lenle esue mösef[ÿece cesb DeeŸeesefpele pevemeee cesb efjeoeeÿeke Depeerleefmebn cesnlee ke es eã[e ke jkes efjeke eme kes ke eÿe& efieveeÿes~ jepes ves öesbke kes efjeke eme kes efues efjeoeeÿeke Depeerleefmebn cesnlee ke er Heer" LeHeLeHeeles ngs meheâef& keâeùe& cesb keâesleener Hej leerve keâce&ûeejer efveuebefyele DeueJej(efvemeb.) veiej Heefj<eo ves egõe Jeej ke es Deeke efmceke efvejer#ee ke jles ngs mehe ef& ke eÿe& cesb ke esleener yejleles HeeS ies leerve ke ce& eeefjÿeesb ke es efveuebefyele ke j efoÿee nw peyeefke [dÿetöer Hej Jeoer& Henves vener efceueves Jeeues 31 ke ce& eeefjÿeesb ke es ke eje yeleedees veeseföme LeceeŸee nw~ Heefj<eo eeemeve ves Deeke efmceke efvejer#ee kes oewjeve enj kes meeje&peefveke ceeieesà Hej Deefleõe cee ke jves Jeeues 27 JŸeefke leÿeesb kes efje Ê ke ej&jeef& ke j Gvemes pegcee&vee jeefe Jemetue ke er nw~ veiej Heefj<eo DeeŸegke le jeceefke eesj ceervee ves yeleeÿee efke jepemje DeefOeke ejer, cegÿe mehe ef& efvejer#eke meefnle Heefj<eo ke er öerce ves SveF&yeer meypeer ceb[er, He lesniebpe iegcyeo, nvegceeve eewjene Deeefo mleeveesb Hej Deefleõe cee ke jves Jeeueesb kes efje Ê ke ej&jeef& ke er~ ke ne efke meeje Hewmee öesbke cesb ner e e& ke jesbies ke Ÿee? otmejesb kes efues eer lees esã[ebs~ pevemeee ke es ke= ef<e cev$eer eegueeue mewveer, efjeoeeÿeke Depeerleefmebn cesnlee, meebmeo megeyeerjefmebn peewveeheefgjÿee, nerje ueeue jwiej, efpeuee ecege melÿeveejeÿee eewoejer, veiejheefj<eo öesbke meeeheefle ue#ceer osjeer pewve, eoeeve peieoere iegpe&j ves eer mecyeesefoele efke Ÿee~ meee cesb ke eefyevee cev$eer yeeyetueeue Jecee&, efpeuee eeejer cev$eer jepeheeueefmebn eseejele, eepehee kes HetJe& eoseeoÿe#e Deeeske Hejveeceer,eepeHee efpeuee eeejer egke uee, oerheke mebiele, yeervee ecegefveÿee, njeebjelee Deeflece kes meble yeeueeke Veo cenejepe, meble ceveer<eoeme cenejepe meble esjefmebn Deeefo efjeoeeùekeâ Helveer ves Ûegvejer DeesÌ{e meersce keâes ew keâer leuejeej 40 npeej mes DeefOekeâ jne pevemecetn eer ceewpeto Les~ cegÿecev$eer ke e efke meevee cees ee& ves nue SJeb ceefnuee cees ee& ves leuejeej esbö ke jkes mjeeiele efke Ÿee~ osjeueer cew meersce jepes ieewjje Ÿee$ee kes oewjeve egõe Jeej ke es Hengb eer~ jepes ves ke ebieşme ke es DeeÃ[s nele uesles ngs yeercee mejke ej ke er GHeeOeer mes vejeepee SJeb eepehee mejke ej ke er efieveef&~ egõe Jeej ke es emleeefjele meee ke es mebyeesefoele ke jles ngs cegÿeceb$eer JemegvOeje jepes ke e oewje öesbke öes[ejeÿeefmebn nesles ngs osjeueer ke e jne~ Fmeke es ueske j eepehee ke eÿe&ke lee&deesb Je HeoeefOeke eefjÿeesb cesb JŸemlece efõe ŸeeSsb efoeef& oer~ Hejvleg ke eÿe&ke lee&deesb kes eÿeeme eer eerã[ ke es Ske ef$ele ke jves cesb DemeHe ue jns~ ke euee nllee cewoeve cesb JemegvOeje kes Deeves mes Henues Hee[eue eeueer Je megvee ner efoeef& efoÿee JemegvOeje jepes kes Deeves Hej ke eÿe&ke lee&deesb meefnle cenpe oes mes {ef& npeej ueesie ner ceewpeto efoeef& efoÿes~ meee ke es jeef$e 8.40 yepes meceehle ke j cegÿeceb$eer JemegvOeje jepes jeef$e efjefleece kes efues mleeveerÿe Deejöermeer kes ejlehegj netme kes efues jjeevee nes ief&~ meceÿe hej Ghe eej vener efceuee, yegpegie& ves leesã[e oce yeevemetj,(efvemeb)~ ieebje njmeewje cesb egõe Jeej megyen ef eefke lmeke SJeb möehe kes kes vı Hej vener nesves mes meceÿe Hej Fueepe vener efceueves kes ke eje Ske yegpegie& cejerpe ves Heefjmej cesb ner oce leesã[ efoÿee~ Ieövee mes iegmmeesb ie«eceereesb ves Fme Hej DemHeleeue Heefjmej cesb nbieecee efke Ÿee Deesj ef eefke lmee efjeeeie kes efeueehe veejsyeepeer ke jles ngs mleeveerÿe njmeewje DemHeleeue kes ef eefke lmeke SJeb möehe kes efeueehe ke ej&jeef& ke er ceebie ke er~ Ieövee kes yeeo ef eefke lmee efjeeeie ke er Deesj mes njmeewje HeerS emeer kes ef eefke lmeke ke es SHeerDees ke j cegÿeeueÿe DeueJej ke j efoÿee ieÿee~ peeveke ejer Devegmeej ieebje efke eesjhegje efvejeemeer ueötjceue iegpe&j 55 leyeerÿele ejeye nesves Hej njmeewje ke er HeerS emeer Hej Hengb es uesefke ve Jene megyen meeã{s Dee" yepes leke leeuee ueiee ngdee Lee~ Ssmes cesb cejerpe Jenerb Ske HesÃ[ kes veer es yew" ieÿee Deesj leã[helee jne~ efpemeke er DeeOee Iebös kes yeeo ce=lÿeg nes ief&~ Fme Hej iegmmeesb ie«eceereesb SJeb Heefjpeveesb ves nbieecee ke j efoÿee Deesj ef eefke lmee efjeeeie kes efeueehe veejsyeepeer ke er~ met evee ueieves Hej njmeewje Leevee eeejer mebpeÿe ecee& ceewkes Hej Hengb es Deesj ie«eceereesb ke es mecepeefe ke j ceeceuee eeble ke jjeeÿee~ mejheb e ieerlee mewveer ke er Deesj mes Leevee eeejer ke es Sme[erSce kes veece %eeheve meeqhee Je oes<eer ef eefke lmeke meefnle möehe kes efeueehe ke ej&jeef& ke er ceebie ke er~ FOej Ieövee kes yeeo mleeveerÿe yeermeersces edees ves njmeewje HeerS emeer kes eeejer oerheke veejbie ke es G eeefoeke eefjÿeesb kes efveos&e Hej SHeerDees ke j efoÿee~ ojeedeew ke er efyeõe er kes efjejesoe cew ogke evew jner yebo oewmee cew jepeke erÿe DemHeleeue kes yeenj ojeedeew ke er ogke evesb yebo jner~ jepesvı emeeo, meef eje mebpeÿe Dejes[e, Debkeg j eeie&je, efjepeÿe, megjse, ke ceuee veeieheeue, nefjÿeeoje, meceerj eeie&je, Heoce eke ee, npeejer ueeue, Hetjeceue, Deefveue yebmeue, DejefJevo ceesoer, ceneosje emeeo, Deesce eke ee ve uee, megee<e Deie«Jeeue, DeJeleej efbmebn, jefje pewve, cesne efmebieue Deeefo meeer SmeesefmeSeve kes DeefOeke eefjÿeesb ves yebo ke es mehe ue yeveeves kes efueÿes kew efcemö eef&ÿeesb ke e Deeeej JŸeke le efke Ÿee~ yebo kes yeeo efpeuee ke ueske öj DeueJej ke es mewke ö^er ([^ie) efceefvemö^er nwule Hew ceefue JewueJesŸej, eejle mejke ej kes veece %eeheve eer esef<ele efke Ÿee ieÿee~ otot~ kes efcemö SmeesefmeŸeseve eje efjeefevve ceebieesb ke es ueske j egke Jeej kes efove meeer cesef[ke ue möesj yevo jes ieÿes~ SmeesefmeŸeseve kes HeoeefOeke ejer yeueosje cenefjÿee kes Devegmeej ceebieesb ke e %eeheve eer Hese efke Ÿee ieÿee~ meebejueske ~ ke myes cesb Fbef[Ÿee ces[erke ue SmeesefmeSeve kes DeeJneve Hej ces[erke ue ke er meeer ogke eves yebo jner~ Fmemes cejerpeesb ke es eer DemegefJeOee ke e meecevee ke jvee He[e~ ke myes kes Heg uesje jes[, veÿee yeme möwb[, Hebe e yeúeer Deewj ieesuee yeepeej efmlele ces[erke ue kes meeer eefle<"eve yebo jns~ ewjleue~ ojee efyeõe er kes efjejesoe cesb ojee efjeões leedeesb ke er je ^JŸeeHeer n[leeue cesb eeefceue nesles ngs ewjleue ke er meeer Heg öke j Je nesuemesue ojee ogke eves cejerpeesb keâes DemegefJeOee keâe keâjvee HeÌ[e meecevee yevo jner~goej ke myes kes efvepeer DemHeleeueesb kes Heefjmej cesb ojee ke er ogke evesb jespe ke er lejn mes egueer jner peneb ie«enke esb ke er efoveej eerã[ ueieer jner~ Leeveeieepeer~ ke myes cew meeer ces[erke ue möesj n[leeue kes eueles egõe Jeej ke es yebo jns~ Ÿen yevo Deefveef eleke eue leke yeleeÿee pee jne nw~ HeeJeöe~ ose JŸeeHeer cesef[ke ue n[leeue ke er Iees<eee ke e mecele&ve ie«eceere #es$eesb cesb eer osee ieÿee~ ke myes mecesle #es$e cesb egõe Jeej ke es HeeJeöe kew ceefmö ke ueye SmeesefeSeve kes DeeJÂeve Hej ojeef& JŸeJemeeŸeesb ves DeHeveer DeHeveer ogke evesb yevo je ke j ose JŸeeHeer n[leeue ke es DeHevee mecele&ve efoÿee~ mejke ejer cesb efceueves Jeeueer ojeef& kes DeueeJee öjesb eje yenej ke er efueeer ojeef&deesb ke es ueske j cejerpeebs kes Heefjpeve Hejseeve vepej DeeŸes~ yevo kes ke eje cejerpeesb kes Heefjpeve ojeef& ke er He eer& ues ke j FOej GOej Ietceles vepej DeeŸes~ Deepe cesef[ke ue ke er ogke eve yevo jnves mes cejerpeebs ke es eer DeHeveer ojeef&deesb kes ueeues He[s jns~ jeefeheâue eefvejeej 29 efmelecyej, 2018 DeeefJeve ceeme, ke= <e he#e, elegleea efleefle 8ä05 leke, efjeõe ce mebjele 2075, ke= efúeke e ve#e$e 26ä14 leke, õepe Ÿeesie, yeeueje ke je, evıcee hebef[le ieesheeue ecee& ces<e jeefe cew 8ä24 leke, leoghejeble Je=<e jeefe cew meb eej ke jsiee~ en efmleefleä metÿe&óke vÿee, evıceeóces<e, cebieueóceke j, yegoeó ke vÿee, ieg -leguee, egõe óleguee, eefveóoeveg, jengóke ke&, kes legóceke j jeefe cew~ ege eewieefã[ÿeeä 7ä47 mes 9ä17 leke ege ke e, 12ä17 mes 16ä04 leke eb eue, ueee Je Dece=le ke e jnsiee~ heb eceer ke e fleeê~ jentke eueä 9 mes 10ä30 leke ~ ces<e Deepe ke e efove Deehekes efues meeceevÿe jnsiee~ jepeke erÿe ke eÿeex cew Dee jner yeeoee otj nesieer~ mjeemlÿe ejeye jnsiee, eesö Deeefo eer ueie meke leer nw~ Deheves ke eÿeex hej OŸeeve ow~ ceveesjbpeve kes ceeceues cew efove De e jnsiee~ leguee Deepe DeeefLe&ke efmleefle ejeye jnsieer, e ee& nesiee~ e$eg he#e Deehekes efke meer eer ke eÿe& cew DeÃ[ eve hewoe ke j meke les nq~ eÿe-heerã[e, ef eblee-leveeje ke e JeeleeJeje jnsiee~ PeieÃ[e nes meke lee nw~ Jeeeer hej efveÿeb$ee jew~ Je=<e Deepe eeiÿe Gvveefle kes Ÿeesie nq~ oesmleew kes meele ceveesjbpeve cew meceÿe yeerlesiee~ peceerve-peeÿeoeo mes mebyebefoele ke eÿe& ueee owies~ Deheveer ke erceleer JemlegDeeW ke es mebeeueke j jew~ mebleeve he#e ke er Deesj mes ef eblee yeveer jnsieer~ Je=efÛekeâ DeeefLe&ke ueee mes Gvveefle nes meke leer nw~ JŸeeJemeeefŸeke Ÿee$eeSb mehe ue jnsieer~ eeiÿeesvveefle kes ÿeÿeemeew cew mehe uelee efceuesieer~ mjeemlÿe ejeye jnsiee Je ef eblee yeveer jnsieer~ ef eblee-leveeje ke e JeeleeJeje jnsiee, mebeueke j euew~ eqcelegve Deepe ves ueesieew mes cegueeke ele nesieer Je mebheke& yeã{siee~ heefjjeej kes meele Ietceves-efhe jves pee meke les nq~ efke meer eer yeele ke es ueske j eÿe Je ke yevee jnsiee~ efje eeefle&ÿeew ke es mehe uelee efceuesieer~ Ÿee$eeSb eer nes meke leer nw~ Oeveg ke eÿe& mleue hej ke ce& eeefjÿeew ke e menÿeesie efceuesiee~ Æke e ngdee hewmee efceuesiee~ Oeve ÿeeefhle kes Ÿeesie nq~ heefjflece DeefOeke ke jvee nesiee~ mjeemlÿe ejeye jnsiee~ Ÿee$eeSb mehe ue jnsieer~ efke meer yeele ke es ueske j eÿe Je ke yevee jnsiee~ keâke&â efove ke er eg Deele cew ke eÿeex cew hejseeveer nesieer, pees oeshenj yeeo Deemeeve nesieer~ peuoyeepeer mes neefve mebeje nw~ eejerefjke ke nes meke lee nw~ ogeo mecee eej eer efceue meke les nq~ Jeeeer hej efveÿeb$ee yeveesb jew~ cekeâj vef& ŸeespeveeSb yeveeswies, mehe uelee efceuesieer~ efvejese ke jvee ege jnsiee~ De eeveke Oeve ueee nes meke lee nw~ veÿee Iej eer ues meke les nq~ Deheveer Jeeeer hej efveÿeb$ee jew, keg yegefê-keg mebieefle neefve osieer~ ke eÿe&ewueer cew heefjjele&ve nesiee~ eqmebn Deepe ke e efove De e jnsiee~ ie=nmle mege ÿeehle nesiee~ ÿeÿeeme mehe ue jnwies~ ceeve-mecceeve cew Je=efÊ nesieer~ Oeve ÿeeefhle kes Ÿeesie nq, e ee& eer yeã{siee~ JŸeJemeeŸe cew ves ueesieew mes meleke& jnw~ Oece&-ke ce& cewb DeemLee yeã{sieer~ kegbâe jepeke erÿe menÿeesie efceuesiee~ Oeeefce&ke Ÿee$eeSb eer nes meke leer nw~ heeefjjeeefjke JeeleeJeje ef eblee emle jnsiee~ efvejeseeefo ceveesvegket ue jnwies~ meceÿe jnles Deheves ke eÿeex ke es hetje ke js~ ke ece ke es öeueves ke er ke esefee vee ke jw, vegke meeve nes meke lee nw~ keâvùee Deepe ke esf& eer efvejese ke jwies lees ueee ÿeehle nesiee~ mjeemlÿe ejeye jnsiee, hesö mebyebefoele jesie nes meke les nq~ ke esf& eer ege mecee eej efceue meke lee nw~ JŸeJemeeŸe cew De eeveke IeöveeSb Ieö meke leer nw~ Ÿee$eeSb nesieer~ ceerve Deepe Deehekes JŸeJenej kes ke eje Ækes ngs ke eÿeex ke es hetje ke j uewies~ eesö, eesjer, efjejeeo Deeefo mes neefve mebeje nw~ ke esf& eer peesefece ve G"eSb~ ceelee-efhelee ke er ef eblee yeveer jnsieer~ Fme meceÿe nj ke eÿe& mees e-mecepe ke j ke jw~

7 jepemleeve je<^otle peùehegj, 29 efmelecyej, heersce ke e heeke ke es mebose : veeheeke vepejw G"eF& lees veleerpes Fme yeej pÿeeoe Ieeleke ëssmee cegefeÿee vee egvesb pees efjeke eme kes veece hej nele Tb es ke j osí meefpe&keâue m^efkeâ keâer otmejer Je<e&ieeb" Hej heersce ves Hejeeâce HeJe& keâe egeejbe efkeâùee peesoehegj, (ke emeb)~ iele oes meeue Henues peccet ke ceerj mes meöer efveÿeb$ee jsee Heej ke j Heeefke mleeveer ef"ke eveesb ke es vesmleveeyeto ke jves Jeeueer eejleerÿe Leue mesvee ke er meefpe&ke ue mö^efke ke er otmejer Je<e&ieeb" Hej mesvee, JeeŸegmesvee Deewj veewmesvee kes ke ceeb[me& ke er yew"ke Henueer yeej peesoehegj cesb ngf&~ Fmecesb mesvee kes leerveesb Debieesb kes ceewpetoe mebmeeoeveesb Deewj pe jleesb kes DeueeJee efjeefeve cees eex Hej meeceefjke lewÿeeefjÿeesb Hej e ee& ke er~ yelee os efke j#ee ceb$eeueÿe nj meeue Fme lejn ke er ke esb me DeeŸeesefpele ke jlee nw uesefke ve kesb ı cesb ceesoer mejke ej yeveves kes yeeo ke esb me efouueer kes yeenj nesves ueieer nw~ ke esb me kes efues efouueer kes yeenj meeceefjke o=ef mes Dence ceeves peeves Jeeues SefeŸee kes meyemes yeã[s SŸejyesme peesoehegj ke es egvee ieÿee~ Fme DeJemej Hej eoeeveceb$eer vejsbı ceesoer bves peesoehegj efceefueö^er möseve Hej Hejeõe ce HeJe& ke e egeejbe efke Ÿee~ j#ee ceb$eer efvece&uee meerleejcee, veewmesveeoÿe#e S[efcejue megveerue ueecyee, Leue mesveeoÿe#e pevejue efjeefheve jejele, JeeŸegmesveeOŸe#e SŸej eerhe ceee&ue yeersme OeveesJee Deewj j#ee ceb$eeueÿe kes JeefjÖ DeefOeke ejer eer GHeefmLele Les~ JeneR heersce ceesoer ves JeeŸegmesvee möseve kes ke esb me cesb mebÿegke le ke ceeb[me& ke esb me ke es mebyeesefoele ke jles ngs heeke ke es Deeieen efke Ÿee efke Gmeves efnvogmleeve ke er lejhe veeheeke vepejsb G"eF& lees veleerpes Fme yeej Henues mes pÿeeoe Ieeleke nesbies~ met$eesb kes Devegmeej ke esb me cesb JeeŸegmesvee peesoehegj kes ke eseeke& mösef[ÿece cew heersce ceesoer ves nefleÿeej ÿeoe&veer ke e DeJeueeske ve efke Ÿee~ kes efues ue[eket efjeceeveesb ke er ejero, jehes ue ke e cegˆe, Leue mesvee kes efues nefleÿeejesb ke er ejero, oef#eeer eerve meeiej Je fleeruebke e leke eerveer IegmeHew", ke ceerj cesb jepÿeheeue eemeve kes yeeo kes Jeneb kes neueele Hej eer e ee& ke er ief&~ heersce ves eoe&veer Hejeõe ce HeJe& ke e GodIeeöve ke j eneroesb ke es veceve ke j Gvnsb fleêebpeefue eer oer~ Gvnesbves eneroesb kes veece Ske mebose efueeves kes meele Hejeõe ce HeJe& ke er egædeele ke er~ Fmekes meele ner Gvnesbves peesoehegj kes nefleÿeejesb ke er eoe&veer ke e GodIeeöve eer efke Ÿee~ Fmemes hetje& heersce ke er cegÿeceb$eer JemegbOeje jepes Je kes vıerÿe ke= ef<e Je ke uÿeee jepÿeceb$eer iepesvıefmebn eseejele ves DeieJeeveer ke er~ heersce kes ke eÿe&õe ce cew meersce jepes Deewj kesb ıerÿe ke= ef<e Je efke meeve ke uÿeee jepÿeceb$eer iepesbıefmebn eseejele meele-meele vepej DeeS~ cegÿeceb$eer jepes kes JeeHemeer kes oewjeve ceb$eer eseejele meele oses ies~ SŸejHeesö& Hej Hengb eves Hej oesveesb Ske ner Jeenve mes yeenj Deeles efoes~ Fmekes yeeo Ÿen yeele meehe nesleer nw efke egveejeer meeue cew ye[s veslee DeHeveer eerb eleeve ke es Flej jeles ngs Ske lee ke e Heefj eÿe osles vepej Deeves ueies nwb~ meefpe&ke ue mö^efke ke er otmejer Je<e&ieeb" hej ngs Fme ke eÿe&õe ce kes yeeo meeseue ceeref[ÿee Hej yenme ef Ã[ ief& nw~ DeeŸeespeve ke es ueesie egveeje mes pees[ke j ose jns nw~ eoeeveceb$eer vejsbı ceesoer ke er peesoehegj Ÿee$ee kes oewjeve mheseue eesöske eve ie«ghe (SmeHeerpeer) ves megj#ee ke e efpeccee mebeeue jee Lee~ meeos Jem$eesb cesb megj#ee mesvee kesâ mebùegkeäle keâceeb[me& keâes efkeâùee mebyeesefoele heersce ves jehesâue, ueì[eketâ efjeceeveew keâer ejero hej ÛeÛee& keâer SpesbefmeŸeesb kes pejeeve lewveele efke S ies~ Hegefueme ves eoeeveceb$eer kes Deeieceve kes oewjeve enj ke er ŸeeleeŸeele JŸeJemLee cesb eer HeefjJele&ve efke Ÿee~ eoeeveceb$eer vejsbı ceesoer oeshenj cesb peesoehegj mes efjees<e efjeceeve cesb efouueer kes efues jjeevee nes ies~ Fmemes Henues Gvnesbves meme& cewme cesb ueb e eer efke Ÿee~ Fme oewjeve Gvekes meele j#ee ceb$eer efvece&uee meerleejcee, veewmesveeoÿe#e S[efcejue megveerue ueecyee, Leue mesveeoÿe#e pevejue efjeefheve jejele, JeeŸegmesveeOŸe#e SŸej eerhe ceee&ue yeersme OeveesJee, j#ee ceb$eeueÿe kes JeefjÖ DeefOeke ejer eer Les~ eoeeveceb$eer efjeefpeö JŸeJemLeeDeesb cesb mebeeieerÿe DeeŸegke le ueefuele keg ceej ieghlee, ke ueske öj jefjekeg ceej megjhegj, Hegefueme DeeŸegke le Deeueeske JeefeÖ, GHeeŸegke le Hegefueme HetJe& Deceveoerve efmebn ke Hetj, GHeeŸegke le Heef ece Hegefueme ceewefveke e mewve, GHeeŸegke le ieieveoerhe efmebieuee Je Hegefueme DeOeer#eke ie«eceere jepeve og<ÿevle JŸeJemLeeS mebeeues ngs Les~ öewke kes esue mösef[ÿece cew meersce jepes ves Deecemeee ke es mecyeesefoele ke j mejke ej ke er GheueefyOeŸeeb efieveefà~ öesbke, (efvemeb)~ cegÿecev$eer JemegvOeje jepes ves ke ne efke ke ebie«sme ves peeefle Je cepenye kes veece mes ueã[eves ke e ke ece efke Ÿee nw ~ Gvnesbves ke ebie«sme kes HetJe& cegÿecev$eer Deeeske ienueesle ke es DeeÃ[s neleesb uesles ngs vemeernle oer ke er Ÿeefo HeefjJeej ke e cegefeÿee ner efjeke eme kes efues Hewmes nele Tb es ke j os lees Gmeke es cegefeÿee ner vener yevevee eeefns~ cegÿecev$eer ves mejke ej ke er GheueefyOeŸeeb efieveeles ngs ke ne eqke jepemleeve ke er Heeb e veefoÿeesb ke es Deeheme cew peesã[e peesiee leeefke HesŸepeue SJeb efmeb eef& kes efues Heeveer efceue mekes ~ GvneWves efe#ee SJeb ef eefke lmee ke e efpeõe ke jles ngs ke ne efke Heeb e meeue HetJe& mket ueesb cesb efmehe& He eeme He ermeoer DeOŸeeHeke Les uesefke ve nceves neue ner cesb 68 npeej efe#eke esb ke er eleer& ke er nwb Jenerb 66 npeej veÿes efe#eke efueÿes peeÿewies~ Gvnebsves ke ne efke nceves mee" cesef[ke ue ke eesues nw peyeefke ke ebie«sme ves Fme efoee cesb ke esf& ke ece vener efke Ÿee Deye Ske meeue yeeo ef eefke lmeke esb ke er ke esf& ke ceer venerb jnsieer~ meersce jepes ves öesbke kes esue mösef[ÿece cesb DeeŸeesefpele pevemeee cesb efjeoeeÿeke Depeerleefmebn cesnlee ke es eã[e 68 npeej efe#ekeâesb keâer eleer& keâer, 66 npeej Deewj ueesbies : jepes ke jkes efjeke eme kes ke eÿe& efieveeÿes~ meersce ves öes[ejeÿeefmebn cegÿeeueÿe Hej efjeeeue pevemeee cesb ceewpeto 40 npeej mes DeefOeke pevemecetn ke es mebyeesefoele ke jles ngs ke ne efke ienueesle kes vesle=lje cesb ke ebie«sme mejke ej ves epeevee eeueer nesves ke e {erb{esje Heeröe~ nceves eose ke er 36 ke ewcees ke es ieues ueiee eose ke es efjeke emeeerue eoseesb ke er fleseer cesb ueeke j eã[e ke j efoÿee nw~ meersce ves ceeuehegje-öes[ejeÿeefmebn efjeoeeÿeke eewoejer ke es DeHeves GodyeesOeve kes oewjeve meele eã[e ke j Heeb e meeue kes ke eceew ke er eie=efle efjheesö& pevelee kes mece#e jeer~ jepes ves ceewpeto mes DeefOeke ceefnueedeesb ke e nele peesã[ DeeeerJee&o efueÿee~ nw[ereâeheä cesbs eer<ee Deeie mes ueeeesb keâe vegkeâmeeve peesoehegj, (ke emeb)~ efveke öjeleer& yeesjevee[e kes yeeueesleje jes[ Hej DeeF& Ske nw[erõe ehe ö Hew ke ö^er cesb ieg Jeej- egõe Jeej ke er ceoÿe jele Deeie mes ueeeesb ke e vegke meeve nes ieÿee~ efjke es Deewj veiej efveiece ke er DeeOee ope&ve oceke ueesb ves Fme Deeie Hej ke eyet HeeŸee~ Deeie ueieves ke e ke eje mhe venber ngdee~ ceiej yeleeÿee peelee nw efke Deeie meefke& ö mes ueieer Leer~ peeveke ejer kes Devegmeej yeeueesleje cewve jes[ Hej mesef"ÿee nw[erõe ehe ö DeeF& nw~ Ÿeneb Hej ieg Jeej- egõe Jeej ke er ceoÿejele Deeie ueieves ke er met evee Hej yeesjevee[e mes efjke es He eÿej möseve mes oes ieeefã[ÿeesb ke es ceewkes Hej espee ieÿee~ ceiej yeleeÿee ieÿee efke Deeie ke er leerje«lee pÿeeoe nessves Hej eem$eerveiej, yeemeveer mes eer oceke ue ke er ieeef[ÿeeb Jeneb espeer ief&~ Deeie mes ueeeesb ke e lewÿeej Je ke ee ceeue peueke j ve nes ieÿee~ Deeie Hej egõe Jeej le[kes leke ke eyet HeeŸee pee meke e~ Deeie ueieves ke e ke eje meeceves venerb DeeŸee nw~ met evee Hej yeesjevee[e Leevee Hegefueme eer Ieövee mleue Hej Hengb eer~ jes[jespe Ieeös cew, meelejeeb Jesleve DeeŸeesie ueeiet ke jvee mebeje vener ä ceb$eer eeve [er[jeevee, (efvemeb)~ ÿeose mejke ej cesb meeje&peefveke efvecee&e ceb$eer Ÿegvetme eeve egõe Jeej ke es Ske efojemeerÿe oewjs Hej DeHeves efjeoeevemeee #es$e [er[jeevee Henbg es~ Fme oewjeve jes[jespe ke efce&ÿeew ke er eue jner eosejÿeeheer nã[leeue Hej ceb$eer eeve ves ke ne efke jes[jespe henues mes ner mee{s heeb e npeej ke jesã[ kes Ieeös cew eue jner nw~ eeve ves ke ne efke jes[jespe ke es eefleceen 50 ke jesã[ ke e Ieeöe nes jne nw~ Ssmes cesb Deiej jes[jespe meelejeeb Jesleve DeeŸeesie ueeiet ke jleer nw lees 22 ke jesã[ ke e jes[jespe Hej Deefleefjke le eej [eue efoÿee peesiee lees jes[jespe yebo nesves kes ke ieej Hej Dee peeÿesieer~ ceb$eer eeve ves ke ne efke Ieeös kes ke eje meelejeeb Jesleve DeeŸeesie ueeiet ke jvee mebeje vener nw~ ceb$eer eeve ves ke ne efke jes[jespe mjeeÿeúe efveke eÿe mebmlee nw, meelejeeb Jesleve DeeŸeesie ueeiet ke jvee Gveke e ke ece nw~ Deeer jes[jespe ke ce& eeefjÿeesb ke e 72 ke jesã[ eefleceen Jesleve yevelee nw, efpemecesb jepÿe mejke ej 45 ke jesã[ Jenve ke j jner nw~ Jenebr jepÿe mejke ej ves Ske npeej 6 ke jesã[ ceb$eer Ÿetvegme eeve ves veeieewj jes[ hej ceeeve ke e efeueevÿeeme efke Ÿee~ ÆHeŸes jes[jespe ke es meneÿelee kes He cesb efos nwb Deewj jesã[jespe kes yesã[s cesb 500 vef& yemesb ejero ke j eeefceue ke er nwb~ mejke ej ves jes[jespe ke ce& eeefjÿeesb kes efnleesb ke e OŸeeve jeves cesb ke esf& ke ceer venerb jeer nw, uesefke ve pevelee ke er iee{er ke ceef& ke e Hewmee kes Jeue jes[jespe Hej venerb uegöeÿee pee meke lee~ eose cesb jes[jespe kes DeueeJee meã[ke, Heeveer Deewj efjeke eme kes ke ece nesles nbw~ Ÿegvetme eeve ves jes[jespe kes Oejves Hej yew"s ke ce& eeefjÿeesb mes pevelee ke er mecemÿeedeesb ke es OŸeeve cesb jeles ngs jes[jespe nì[leeue Hej yeesues ceb$eer eeve nce Jeelee& kesâ efues lewùeej pevelee keâer mecemùeedeesb ose ceb$eer ves nì[leeue leesì[ves keâer DeHeerue keâer nã[leeue leesã[ves ke er DeHeerue ke er nw~ eeve ves ke ne efke mejke ej Henues eer mebjesoveeerue Leer nw Deewj jnsieer~ nce Deepe eer Jeelee& kes efues lewÿeej nwb~ GvneWves ke ne efke jes[jespe kes keg efjöeÿe[& ke ce& eejer efveÿeefcele ke ce& eeefjÿeew ke es Gke meeves cew ueies nwb~ Fmemes Henues Ÿetvegme eeve ves veeieewj jes[ efmlele yeef&heeme Hej veiej Heeefueke e eje efveefce&le nesves Jeeues meje& meceepe kes meecetefnke ceeeve Ieeö ke e efeueevÿeeme efke Ÿee~ DeHenje keâj efe#ekeâ keâes Heere peesoehegj, (ke emeb)~ efveke öjeleer& [ebefieÿeejeeme kes meebuejeeke ueeb ieebje cesb jnves Jeeues Ske mejke ejer mket ue DeOŸeeHeke ke es Gmekes ee ee Deewj Gmekes HeefjJeej kes ueesieesb ves peceerve efjejeeo kes eueles DeHenje ke j efueÿee Deewj HesÃ[ mes yeeboe ke j ceejheerö ke er~ DeOŸeeHeke ke er efjheesö& Hej ee ee kes HeefjJeej kes efeueehe ceeceuee ope& ke jjeeÿee~ Jenerb ee ee ves eer öer ej kes efeueehe õe kes me ope& ke jjee efoÿee~ egõe Jeej ke es [ebefieÿeejeeme Hegefueme ves yeleeÿee efke meebuejeeke ueeb efvejeemeer Ÿeece efmebn Heg$e yemeblejepe peeö ves efjheesö& cew yeleeÿee efke Gmeke er peceerve ueske j Gmekes ee ee ebıejece kes meele efjejeeo euee Dee jne nw~ ieg Jeej ke er osj eece Jen DeHeves Iej mes esle ke er lejhe pee jne Lee~ leye yeer e jemles Gmekes ee ee ebıejece, Heg$e jekes e Je Iej ke er DevŸe ceefnueedeesb ves ceejheerö ke j DeHenje ke j Ske HesÃ[ mes yeeboe ceejheerö ke er ief&~ met evee efceueves Hej Hegefueme Jeneb Hengb eer Deewj HeerefÃ[le Ÿeece efmebn ke es cegke le ke jjeeÿee~ otmejer lejhe ebıejece ves õe kes me ope& ke jjeeles ngs efjheesö& oer~ ienueesle mes efceues mewveer meceepe kes ueesie ejlehegj, (efveme)~ Fef[Ÿee mewveer mesjee meceepe kes efpeueeoÿe#e jecesjej mewveer kes vesle=lje cesb mewveer meceepe kes mewke Ã[esb ke eÿe&ke lee&deesb ves ke ebie sme kes je ^erÿe mebie"ve cenemeef eje Deeeske ienueesle mes efouueer SDeeF&meermeer ke eÿee&ueÿe cesb cegueeke ele ke er~ efpeueeoÿe#e ves yeleeÿee efke ejlehegj ueeske meee #es$e cesb mewveer meceepe ke er oes ueee ome npeej celeoelee SJeb elÿeske efjeoeevemeee cesb 15 npeej mes 32 npeej Jeesö nesves kes yeejepeto ke ebie sme Heeöer& ke er Deesj mes ve lees ke esf& Heermeermeer cewcyej yeveeÿee Deewj ve ner efke meer ke es DeOŸe#e yeveeÿee nw~ Ssmes cesb efpeuee ejlehegj efjeoeevemeee mes mewveer meceepe ke er Heeöer& ke e eföefke ö efceuevee eeefns~ Fme ceewkes Hej jcese Hee"ke, Dece=leueeue, Ÿeesiese efmebieue, eke ee mewveer, jengue mewveer, Oece& efmebn mewveer Deeefo ceewpeto jns~ ejlehegj mewveer meceepe kes ueesieew ves heermeermeer cew ÿeefleefveefoelje efoueeves ke er ceebie hetje& meersce ienueesle mes ke er~ meee mes ueehelee jes[tueeue ke e vener ueiee megjeie ceeb[ueieã{, (efvemeb)~ ke jerye leerve ceen HetJe& peÿehegj cesb DeeŸeesefpele eoeeveceb$eer vejsbı ceesoer kes ueeeeleer& meccesueve mes ceeb[ueieã{ GHee[ #es$e kes jepeieã{ ieebje kes ueehelee ngs Ske oefuele JŸeefke le ke es leueee ke jves cesb jepÿe mejke ej Deewj eeemeve veeke ece jne nw~ ueehelee jes[gueeue kes HeefjJeej ke es FbmeeHe efoueeves kes efues efke meeve ke eb esme efpeuee GHeeOŸe#e cegveerj ueewnej kes vesle=lje cesb egõe Jeej ke es mewke Ã[esb ke eÿe&ke lee&deesb ves yeerieeso mes ceeb[ueieã{ GHeeb[ ke eÿee&ueÿe leke jwueer efveke eueer~ Sme[erSce ke eÿee&ueÿe kes yeenj Oejvee oske j meee ke e DeeŸeespeve efke Ÿee ieÿee~ meee cesb efpeuee GHeeOŸe#e cegveerj ueewnej ves ke ne efke 3 ceen yeerle peeves kes yeeo eer yeerpesheer mejke ej kes peve eefleefveefoeÿeesb Je DeefOeke eefjÿeesb ves ueehelee jes[tueeue ke er leueee eer yebo ke j jeer nw Deewj Hegefueme Leeves cesb iegceegoieer ke e cegke ocee eer ope& venerb efke Ÿee nw~ ueehelee ngs jes[tueeue ke er leueee eerie eg ke j Heefjpeveesb ke es vener meewbhee ieÿee lees G e Deeboesueve efke Ÿee peesiee~ ueehelee jes[tueeue kes Heg$e megjse keg ceej ves DeejesHe ueieeÿee efke efhelee ke er leueee ke jves ke er yepees Hegefueme Je DeefOeke eefjÿeesb eje peyejve HeefjJeej Hej oyeeje [euee pee jne nw~ JeneR HeefjJeej ke er DeeefLe&ke efmleefle eer efyeieã[ ief& nw~ meee ke es HetJe& DeOŸe#e efeje keg ceej ef$ehee"er ves eer mecyeesefoele efke Ÿee Deewj jes[tueeue ke er leueee ke jves Je HeefjJeej ke es FbmeeHe efoueeves ke er ceebie ke er~ [btiejhegj cew peere&-#eere& cebefojew ke e nesiee ke eÿeeke uhe [tbiejhegj, (efvemeb)~ [tbiejhegj veiej Heefj<eo veiejerÿe #es$e cesb Je<eeX mes peere&-eere& SJeb GHesef#ele HeÃ[s cebefojesb kes peerees&êej SJeb ke eÿeeke uhe kes ke eÿe& ke es ueske j meeeheefle kes.kes.ieghlee ves lelke eue Ske eve uesles ngs egõe Jeej eece ke es ef eefvnle efke Ÿes ies heeb e cebefojew ke e efvejer#ee efke Ÿee Deewj Fve cebefojew kes ke eÿeeke uhe ke jves ke es ueske j DeefOeke eefjÿeesb ke es efveos&e efoÿes~ Fme oewjeve meeeheefle ves Fme HegŸe ke eÿe& cesb DeHeveer Deengefle osves cesb Deeies Deeves Deewj Ske -Ske cebefoj ke es ieeso ueske j cebefoj kes mebj#eemebjeoe&ve ke er yeele ke nebr~ meeeheefle ves egõe Jeej ke es FbpeerefveŸej ke er ieueer efmlele HeerHeueer ieeheefle cebefoj, cenejejeue mket ue kes "erke meeceves efmlele ege ieeheefle, veiej Heefj<eo kes meeceves efeje cebefoj, Peeuee ce" efmlele Jejooef#eeer ceelee cebefoj SJeb Decyes[ke j ke efmlele JejF& ceelee cebefoj kes meele ner Decyes[ke j ke efmlele yeeyee jeceosje cebefoj Deewj keb meeje eewke cesb [tbiejhegj veiej heefj<eo meeeheefle kes.kes. ieghlee ves cebefojew ke e peeÿepee ueske j peereexêej kes efveoxe efos~ ceneke eueer cebefoj ke e efvejer#ee efke Ÿee~ meeeheefle ieghlee ves cebefojew kes peere&-eere& DeJemLee ke es ose ef eblee peleef& Deewj ke ne efke efpeve osjeer-osjeleedeew ke er ke= Hee mes [tbiejhegj enj ke e ceeve yeã{ jne nw Gvner osjeer-osjeleedeew kes cebefoj peere& eere& nw~ Fme oewjeve meeeheefle ves meele cebefojew kes peerees&êej ke er Hetjer efpeccesoejer "skes oejesb ke es meeqhe oer, efpevnw efojeeueer mes Henues Fve cebefojew ke es megvoj yeveeves ke es ke ne~ meeeheefle ieghlee ves ke ne efke Jees ÿeose kes meeer efveke eÿeew cew peesbies SJeb peveÿeefleefveefoeÿeew ke es cebefojew kes peereexêej kes efues ÿesefjle ke jwies~ meeeheefle ves Fme ke eÿe& ke e esjee m$eesle efpeuee ke uewke öj jepesbı eû Deewj efpeuee Hegefueme DeOeer#eke ebke joúe ecee& ke es yeleeÿee~ meeeheefle ieghlee ves yeleeÿee eqke cebefojesb kes peerees&êej meele cebefojew kesâ peerees&æej keâe keâeùe& "skesâoejesb keâes meeqhee ke es ueske j Ske ke cesöer yeveef& nw efpemekes DeOŸe#e GHemeeeHeefle He eæˆerve yeesnje ke es yeveeÿee nw~ Jenebr enj kes ŸeesieiegÆ eegueeue keb meeje Fve 7 cebefojew cesb nes jns ke eÿeesà ke er osejse ke jsbies~ meele ner enj kes DevŸe cebefojew ke e eer mejes& ke jsbies Deewj otmejs eje cesb DevŸe cebefojew kes peerees&êej kes efues veiej Heefj<eo ke es metef ele ke jsbies~ Fme DeJemej Hej GHemeeeHeefle He ke ƈerve yeesnje, Hee<e&o veieerveueeue pewve, cenerheeue peesefnÿeeuee, efke je ŸeeoJe, "ske oej osjesbı efmebn, evıjeerjefmebn, ewuesvı pewve, ceveespe GHeeOŸeeŸe, veiejheefj<eo kes vejsbı efmebn, efovese eesf&, efjeveeso Jew<eJe meefnle Jee[&Jeemeer GHeefmLele Les~

8 8 jepemleeve je<^otle peùehegj, 29 efmelecyej, 2018 #es$e ke er Deveoseer ke e Deejeshe, penepehegj efjeoeeÿeke ke er ete nã[leeue peejer eeruejeeã[e, (efvemeb)~ penepehegj mes ke ebie sme efjeoeeÿeke Oeerjpe iegpe&j ves mejke ej Hej efjeoeevemeee #es$e penepehegj Je ke esöã[er ke er Deveoseer ke e DeejesHe ueieeÿee~ penepehegj efjeoeeÿeke ke er mejke ej SJeb efpeuee eeemeve kes efeueehe Deefveef eleke eueerve ete nã[leeue egõe Jeej ke es eer peejer nw~ iegpe&j 15 met$eer ceebie ke es ueske j eeruejeeã[e kes ke uewke ö^sö cesb ieg Jeej oeshenj 3 yepes melÿeeie n Hej yew"s Les~ Ÿeneb Gvnsb meee, ceefke kes GHeŸeesie ke er cebpetjer venerb efceueves lelee Gvekes mecele&ke esb kes Jeenve enj kes yeenj ner jeske osves mes iegpe&j ves peue Je Devve lÿeeie osves ke er Iees<eee ke jles ngs ete nã[leeue ke er eg Deele ke er Leer~ iegæjeej jele ke es iegpe&j ves DeHeves mewke Ã[esb mecele&ke esb kes meele jele meã[ke Hej iegpeejer Deewj ŸeneR Hej ner yeã[er mebÿee cesb DeeS ie eceereesb ke es eespeve eer ke jeÿee~ jele ej jeceoegveer kes yeer e epeve Je ieerle ieȩceere ieeles jns~ egõe Jeej megyen efhe j Ÿeneb ke uewke ö^sö cesb iegpe&j Je Gvekes mecele&ke esb cesb peese yevee ngdee nw~ otmejer lejhe Hegefueme Je eeemeve ke uewke ö^sö kes yeenj cegmlewo nw~ ieewjleueye nw efke efjeoeeÿeke iegpe&j ves iele 21 efmelebyej ke es ^sve keâer Ûehes mes hetke& mewefvekeâ keâer ceewle efn[ewve efmeöer, (efvemeb)~ PejsÃ[e jes[ efmlele jsuekes He eöke kes heeme egõe keej oeshenj ö^sve ke er ehesö cesb Deeves mes Ske hetke& mewefveke ke er ceewle nes ief&~ ke eslekeeueer Leeves kes Devegmeej cenekeerjpeer Leevee #es$e kes Deejspe efvemetje ieebke efvekeemeer hetje& mewefveke jepeejece heg$e nefj efmebn ceesöjmeefefke ue mes efnb[ewve mes cenekeerj peer ke er Deesj pee jne Lee~ Fmeer oewjeve Peej[e jes[ efmlele jsuekes He eöke kes heeme heöjer heej ke jles meceÿe iejerye jle meghejhe emö ö^sve ke er ehesö cesb Dee ieÿee efpememes Gmeke er ceewkes hej ceewle nes ief&~ met evee kes yeeo ke eslekeeueer Leevee hegefueme ke meerdeejheershe hegefueme ceewkes hej hengb eer efpevnesbves ce=leke kes eke ke es enj kes ceesnve veiej efmlele jepeke erÿe meeceevÿe ef eefke lmeeueÿe kes cegoe&iej cesb jekeeÿee~ hegefueme ves ke eÿe&keener ke j eke ke e heesmöceeö&ce ke j heefjpeveew ke es meeqhee~ hegefueme ves ceeceues cesb ceie& ope& ke er~ Oeewuehegj kes efceÿeebhegje cew hegefueme yeue lewveele, ngs Debeflece mebmke ej OeewueHegj, (efveme)~ efpeues kes meoj Leevee #es$e cesb iegæjeej megyen efceÿeeb Hegje ieebje cesb oes He#eesb kes yeer e ngf& He eÿeefjbie Deewj ceejheerö cesb 5 ueesieesb ke er ceewle kes yeeo hegefueme ke er ceewpetoieer cew Gveke e Debeflece mebmke ej ke jeÿee~ nlÿeeke eb[ kes yeeo mejheb e iegö kes leke jeryeve Ske ope&ve Iejesb cesb jnves Jeeues ueesie Ieövee kes yeeo ner Iej Hej leeuee [eueke j He jej nes ies nw~ mejheb e kes Heefle ke er ceewle kes yeeo ieebje cesb ceejheerö ke jves kes yeeo ner mejheb e iegö kes ueesie DeHeves meele cejesefeÿeesb ke es ueske j eeie ies ~ Fme Ieövee cew ceejheerö cesb 6 ceefnueedeesb meefnle 9 ueesie IeeŸeue nes ies ~ Ieövee kes yeeo Hetjs ieebje cesb leveeje ke es oseles ngs Hegefueme yeue kes meele DeejSmeer kes pejeeve lewveele ke jefoÿes ieÿes nw~ osj jele ke es Ske He#e kes eej ueesieesb ke e oen Jewef eke efeej meccesueve cew eerhe peefmöme Je ö^bhe ke er hetje& helveer eer ke jwieer efejke le Deeyetjes[, (efvemeb)~ Deeyetjes[ kes ye«ˇekeg ceejerpe mebmleeve kes eebeflejeve cesb eefvejeej mes DeeOŸeeeflceke lee, efje%eeve Deewj HeŸee&Jeje efje<eÿe ke es ueske j JewefJeke efeej meccesueve ke e Deeieepe nesiee~ meccesueve cesb eeefceue nesves kes efues meg eerce ke esö& kes eerhe peefmöme oerheke efceflee Deewj Decesefjke e kes je ^Heefle [esveeu[ ö^che ke er HetJe& Helveer Je öerjeer Ske ö^sme ceejuee cewheue egõe Jeej ke es ner eebeflejeve Hengb e ies~ Jenerb eefvejeej ke es oeshenj 12 yepes ie=nceb$eer jepeveele efmebn Hengb esbies pees nesves Jeeues Jewef eke efeej meccesueve ke e oerhe eppejeueve ke j egædeele ke jsbies~ ie=nceb$eer kes Deeves ke es ueske j egõe Jeej ke es eeemeefveke Deceuee efoveej megj#ee JŸeJemLee kes Fblepeece cesb pegöe jne~ Jenerb eeemeve kes meele Hewje ke ceeb[es ke er öerce mebmke ej ke jeves kes yeeo egõe Jeej ke es mejheb e Heefle kes efjlesoej OeewueHegj DemHeleeue ke er cees e&jer Hengb es ~ peneb mes Gvnesbves mejheb e Heefle kes eje ke es DeHeves meghego&ieer cesb ueske j egõe Jeej oeshenj Hegefueme ke er osejse cesb ieebje cesb oen mebmke ej ke jeÿee~ meoj Leevee Hegefueme ves DemHeleeue cesb IeeŸeue oesveesb He#eesb kes He ee& yeÿeeve kes DeeOeej Hej Ske otmejs kes efeueehe Oeeje 302 cesb cegke ocee ope& efke Ÿee nw~ mejheb e iegö ke er Deesj mes ope& ceeceues cesb yeleeÿee ieÿee nw efke 3 efove meuetbyej meers emeer cew et«e ke es esã[e JeeveeW kes njeeues GoŸeHegj, (ke emeb)~ eose mejke ej eens peveveer megj#ee ke es ueske j efke leves ner oejes ke jleer nes, uesefke ve Ÿes oejes peceerveer mlej Hej eeseues ner vepej Deeles nq~ Ssmee ner Ske ceepeje osee ieÿee GoŸeHegj kes meuetbyej ke myes cesb efmlele meecegoeefÿeke mjeemlÿe kesb ı cesb~ peneb Ske 4 ceen kes et«e ke e Jeeref[Ÿees meeseue ceeref[ÿee Hej etye JeeŸejue nes jne nw, uesefke ve meecegoeefÿeke mjeemlÿe kesb ı kes efpeccesoejesb kes Heeme Fmeke e ke esf& "esme pejeeye venerb nw~ Ÿen Jeeref[Ÿees meeseue ceeref[ÿee Hej JeeŸejue neslee ngdee peye JeeHeme meecegoeefÿeke mjeemlÿe kesb ı kes DeefOeke eefjÿeesb kes Heeme Hengb ee lees Gvekes nese GÃ[ ies~ Fme oewjeve meecegoeefÿeke mjeemlÿe kesb ı kes öjesb ves Deeveve-He eveve cesb DemHeleeue möehe mes Fme et«e kes DemHeleeue Heefjmej mes nöjee ke j ef[mheespeue ke jjeeÿee~ ojdemeue meuetbyej mjeemlÿe kesb ı Hej Ske iee&jeleer ceefnuee Fueepe kes efues eleer& ngf&~ Fme oewjeve Gmeke es oo& G"e lees Jen eew e kes efues yeenj DeeF& peneb Hej Gmeves mjeemle kesb ı Heefjmej cesb ner 4 ceen kes Deveces Ÿeesj et«e ke es pevce efoÿee~ Fme oewjeve emetlee ke es lees Gmekes Heefjpeve DemHeleeue Heefjmej cesb efmlele Jee[& cesb ues ies~ uesefke ve et e ke es Jeneb mes nöeves ke er efpeccesoejer DemHeleeue kes möehe ke er Leer~ Fme Ieövee kes yeeo 20 veefmeàie ke efce&ÿeesb Deewj 9 öjew Jeeues Fme meecegoeefÿeke mjeemlÿe kesb ı kes ueesieesb ke er FbmeeefveŸele ete nã[leeue hej yew"s penepehegj efjeoeeÿeke Je mecele&ke ew ves jeceoegveer yepeeke j efjejesoe peleeÿee~ DeHeves etve mes %eeheve efueeke j #es$e ke er pevelee ke e oo& meeceves ueeves ke e ÿeÿeeme efke Ÿee Lee~ efjeoeeÿeke ves DeejesHe ueieeÿee efke mejke ej Gvekes efjeoeevemeee #es$e cesb s<eleehete& ke ej&jeef& ke j jner nw~ Gveke er ceebieesb cesb efpeues kes meeer Jebef eleesb ke es DeeJeeme Deewj efke mleesb ke e egieleeve, ee e mejhebûe ieg kesâ Skeâ ope&ve heefjjeej Iej Hej leeuee [euekeâj Heâjej DemHeleeue meheâ keâer ueehenjjeener mes etçe keâes JeeveeW ves veesûee Jeeref[Ùees JeeÙejue nesves kesâ yeeo etçe keâe ef[mheespeue keâjjeeùee mleeveerùe veeieefjkeâ ves kewâcejs cew kewâo keâj JeeÙejue efkeâùee meyekes meeceves Dee ieÿeer~ ojdemeue DemHeleeueke ceer& eje Fme et«e ke es Ÿeneb mes lelke eue nöevee Lee, uesefke ve DemebJesoveeerue möehe ke efce&ÿeesb ves Fme e te ke es keg Úeesb kes veesb eves kes efues DemHeleeue ke er eejoerjeejer ke es meã[ke Hej heã[e jnves efoÿee ieÿee~ peye Ÿen ceepeje Ske peeie ke veeieefjke ves DeHeves ceesyeefue cesb kew o efke Ÿee lees DemHeleeue eyeboeve ke er veerbo GÃ[er Deewj Deeveve-He eveve cesb Fme et«e ke es ef[mheespeue ke jeÿee~ Ssmes cesb Fme Ieöveeõe ce kes meeceves Deeves kes yeeo Deeefej mejeeue Ÿen G"lee nw efke ke ŸeeW mejke ej peveveer efeeg megj#ee kes efues mejke ej eje Flevee yepeö e e& efke Ÿee pee jne nw~ megj#ee Ÿeespevee ke e ueee, efke meeveesb ke es cegdeejepee, Hesbeve, ke ef eefke lmeke esb kes efjke le Heo ejves, HesŸepeue mecemÿee, meã[ke efvecee&e, efke meeveesb ke es efmeb eef& kes efues Heeveer, eew eeueÿe efvecee&e Devegoeve jeefe ke e egieleeve ecege nwb~ Fme oewjeve ceeref[ÿee mes Jeelee& ke jles eer Hengb e egke er nw~ pees nj ieefleefjeefoe Hej vepej yevees jes ngs nw~ eebeflejeve Heefjmej cesb eer efjees<e megj#ee kes efues Fblepeece efke S pee jns nw~ meccesueve ke es ueske j [eÿeceb[ ke es efjees<eleewj Hej Deeke <e&ke ueefeföbie mes mepeeÿee ieÿee nw~ öerjeer Ske ö^sme ceejuee cewheue ves egõe Jeej ke es eebeflejeve Heefjmej ke e e«cee ke j Ÿeneb ke er ke eÿe& eeeueer ke es peevee~ Gvnesbves Deeyet kes eeke= efleke meewboÿe& ke er mejenvee ke jles ngs ke ne efke Ÿeneb Deeke j Hengb e De e ueie jne nw~ meele ner Deeeflceke eebefle Deewj megket ve ke er Devegetefle ngf&~ ye ˇekeg ceejerpe ke e cewvespecesbö yengle ner De e nw~ eejle yengle ner etyemetjle ose nw~ egõe Jeej ke es DeeŸeesefpele He$eke ejjeelee& cesb ceeref[ÿee efveoseke yeerkes ke Æee ves ke ne efke eebeflejeve cesb 29 efmelebyej mes 2 Deke ötyej leke DeeOŸeelce, Henues ieebje cesb Deehemeer jbefpee ke es ueske j otmejs He#e kes keg ueesieesb mes ceejheerö nes ief& Leer efpemeke er efeke eÿele ke jves kes efues mejheb e iegö kes ueesie HetJe& efjeoeeÿeke efejejece keg ejeen kes Heeme Hengb es~ yeleeÿee peelee nw efke peneb mes HetJe& efjeoeeÿeke efejejece keg ejeen DeHeves meele otmejs He#e kes ueesieesb ke es nefleÿeejesb kes meele ues DeeŸee ~ otmejs He#e kes ueesieesb ves mejheb e iegö kes meele ceejheerö ke j oer efpemecesb mejheb e kes Heefle efjeõe ce ke er ceewkes Hej ner ceewle nes ief& Jenerb otmejs He#e ke er Deesj mes ce=leke Heeleerjece ke er Helveer ue#ceer ves mejheb e iegö Hej Hegjeveer jbefpee kes eueles uee"er [b[esb mes ceej Heerö ke j nlÿee ke jves ke e ceeceuee ope& ke jeÿee nw~ oesveesb Deesj mes ope& efke S ies ceeceues cesb Hegefueme ves DeejesefHeŸeesb ke er leueee cesb oefyee ke er ke ej&jeef& eg ke j oer nw~ efve<he#e peebûe keâer ceebie, ete nì[leeue peejer meeb eewj, (efvemeb)~ efveke öjeleea [s[jee cesb efjejeeefnlee ke er mebefoioe ceewle kes ceeceues ke er efve<he#e peeb e ke er ceebie ke es ueske j Heernj He#e ves Sme[erSce ke eÿee&ueÿe kes mece#e egõe Jeej ke es eer Oejvee oske j %eeheve meesbhee~ Fme oewjeve ceeceues cesb DeejesefHeŸees ke es efiejhe leej ke jves ke er ceebie ke es ueske j Oeesueer osjeer Helveer eieejece megleej, Deemegjece Heg$e enueeojece megleej ke er ete nã[leeue egõe Jeej ke es leermejs efove peejer jner~ leerve efove mes ete nã[leeue Hej nesves mes Deveeveke eefjÿeebs kes mjeemlÿe cesb eer efiejejeö ope& ke er ief& nw~ ie«eceereesb ves yeleeÿee efke Hegefueme eeemeve ke er Deesj mes DeejseefHeŸeebs kes efeueehe "esme ke eÿe&jeener ke er yepeeÿe vejceer yejleer pee jner nw~ pees ieuele yeele nw~ ie«eceerees ves yeleeÿee efke Hegefueme ke er Goemeervelee ke er Jepen mes Ske ceefnuee eer leerve efove mes ete nã[leeue Hej nw efke vleg Hegefueme ke e ke esf& DeefOeke ejer yeele ke jves ke es lewÿeej venerb nw~ Gvnesves esleejeveer osles ngs %eeheve cesb yeleeÿee efke ef eleuejeevee efvejeemeer Gefce&uee ke er Wceewle ÿelee[vee kes eueles ngf& nw~ heernj he#e ves Deejeshe ueieeÿee efke ceewle kes yeeo Heesmöceeö&ce ke jjeeÿee uesefke ve Heernj He#e kes nmlee#ej vener ke jjees~ peyeke er Gefce&uee kes ejerj Hej eesö kes efveeeve HeeS ies~ Heernj He#e ves nlÿee ke e DeejesHe ueieeles ngs Hegve: Heesmöceeö&ce ke jves Je veecepeo DeejesefHeŸeesb ke er efiejhe leejer ke er ceebie ke er~ ngs efjeoeeÿeke iegpe&j ves ke ne efke meersce ke es ieewjje efke me yeele ke e nw, Ÿen mecepe venebr Dee jne nw~ Deepe eose ej cesb nj Jeie&, nj ke ce& eejer nã[leeue ke j jne nw, uesefke ve meersce ieewjje Ÿee$ee efveke eue ke j pevelee ke er ke ceef& ke es GÃ[eves cesb ueieer ngf& nwb~ efjeoeeÿeke ves ke ne efke nceejer ie=nceb$eer jepeveele efmebn meefnle keâf& nefmleùeeb eeefceue nesieer DeeOÙeeeflcekeâlee, efje%eeve Deewj HeÙee&Jeje hej nesiee cebleve efje%eeve Deewj HeŸee&Jeje efje<eÿe Hej Jewef eke efeej meccesueve ke er egædeele ke er peesieer~ Fmeke e ceke meo ueesieesb ke es peerjeve cesb DeeOŸeelce kes cenlje yeleeves kes meele efje%eeve ke er cenúee ke es yeleevee nw~ meele ner HeŸee&Jeje mebj#ee ke es ueske j ueesieesb ke es peeie ke ke jvee nw~ Fmecesb efje eej mes DeeOŸeelce, efje%eeve Deewj HeŸee&Jeje mes peg[er peeveer-ceeveer nefmleÿeeb eeefceue nesbieer~ meeer Ske meele efceueke j HeŸee&Jeje ye eeves ke es ueske j cebleve ke jsbies~ ye«ˇekeg ceejer ke er cegÿe eeeefmeke e jepeÿeesefieveer oeoer peeveke er, mebÿegke le cegÿe eeeefmeke e oeoer jleveceesefnveer, cenemeef eje yeerkes efvejew&j, ie=nceb$eer jepeveele efmebn, meg eerce ke esö& kes eerhe peefmöme oerheke efceflee, kesb ıerÿe meeceeefpeke vÿeeÿe ceb$eer LeeJej ebo ienueesle, Denceoeyeeo kes meerf&f& kes He egb[j [eÿejske öj He efleer ke eefle&kes Ÿe meejeeef&, Decesefjke e kes je Heefle [esveeu[ ö^che ke er HetJe& Helveer Je öerjeer Ske ö^sme ceejuee cewheue, nsö^es [^ime kes esÿejcewve SJeb cewvesefpebie [eÿejske öj yeboer HeeLe&meejLeer cegÿe DeefLeefLe kes He cesb eeefceue nesbies~ ke jesã[ew ke er "ieer ke jves Jeeuee efiejhe leej efn[ewve efmeöer, (ke e.meb.)~ jepÿemeee meebmeo Je DeejheerSmemeer ewÿejcewve yevejeeves ke e Peebmee oske j Ske ke jes[ ôhes ke er "ieer ke jves Jeeuee efiejesn kes mejie mebpeÿe efmebn veôke e ke es efn[ewve hegefueme ves efiejhe leej efke Ÿee~ efn[ewve Leevee ÿeeejer ves yeleeÿee efke heeref[le ngke ce efmebn ke ßehe ves peieoere efmebn jepehetle neue efvejeemeer ceesnve veiej mleeÿeer efvejeemeer ieebke eeshej ves Gmeke er cegueeke ele Deheves oeceeo mebpeÿe efmebn veôke e efvekeemeer ie«ece meesnvehegj ceeueeesã[e Deuekej mes Ÿen ke n ke j ke ej&keef& ke er mebpeÿe efmebn veôke e kes yeã[s-yeã[s jepevesleedeesb ke DeefOeke eefjÿeesb kes meele IeefveÖ mebyeboe nw~ heeref[le ke er peieoere efmebn mes hegjeveer peeve-hen eeve nesves kes ke eje ken Gvekes Peebmes cesb Dee ieÿee~ Ssmes he«oe&ve ke jlee pewmes Gmes jepÿe kes yeã[s yeã[s jepevesleedeesb ke DeefOeke eefjÿeesb meele ner jepemleeve nef& ke esö& kes pepees kes eer He esve Dee jns nwb ~ FmeefueS heeref[le ngke ce efmebn Fve "ieesb kes Peebmes cesb Dee ieÿee ~ leeer mebpeÿe efmebn veôke e ves heeref[le ngke ce efmebn ke Ÿehe ke es 1 ke jesã[ ôhes cesb jepÿemeee meebmeo yevekeeves ke er yeele ke ner ~ efpemecesb mes 40 ueee ÆheS ke ece nesves mes henues ke 60 ueee ÆheS ke ece nesves kes yeeo osvee leÿe ngdee ~ heereq[le ves Deheveer pecee hetbpeer ke heefjef eleesb mes ÆheS GOeej ueske j 40 ueee ÆheŸes mebpeÿe efmebn veôke e ke es efos~ ke F& cenerves efveke ueves kes yeeo eer ke ece venerb nesves hej heeref[le ves peye ÆheŸeesb ke er ceebie ke er lees Deejesheer öeueceöesue ke jles jns~ ÆheŸeesb ke e leke epee ke jves heeref[le peye Deejesheer mebpeÿe efmebn veôke e kes Iej Gmekes ieebke hengb es lees Gmekes eef& He ewpeer Ÿeekeble efmebn veôke e ves peeve mes ceejves ke er Oeceke er oer~ heeref[le ke es cegke ocee ope& ke jkeevee heã[e~ hegefueme ves mebpeÿe efmebn veôke e ke es peÿehegj mes efiejhe leej efke Ÿee~ efejeiebpe cew eepehee-ke ebie«sme kes Hee<e&oesb ke e Oejvee, efke Ÿee ÿeoe&ve efejeiebpe, (efvemeb)~ Heeefueke e eeemeve ke er leeveeeener ke es ueske j egõe Jeej ke es DeHeves ner yees[& mes ehe e eepehee Hee<e&oesb meefnle ke ebie«sme kes Hee<e&oesb ves Heeefueke e kes yeenj Oejvee- eoe&ve ke j Heeefueke eoÿe#e keb eve meesuebke er, DeefOeee<eer DeefOeke ejer eerceefmebn osjeue Je ke efveö DeefeŸeblee jseueefmebn yeejejer kes efeueehe peceke j veejsyeepeer ke er~ Fme Hej ueesieesb ves Fmeke er met evee GHeeb[ DeefOeke ejer eke ee evı Deie«Jeeue ke es oer~ Hee<e&oesb ves meã[ke kes yeer e cesb yew"ke j jemlee yebo ke j efoÿee~ efpemekes eueles oesveesb lejhe Jeenveesb ke er uecyeer ke leejsb ueie ieÿeer~ Jeenveesb ke er uecyeer ke leejsb oseke j met evee hej hengb es efejeiebpe LeeveeefOeke ejer jepesvı efmebn jepehegjesefnle ceÿe peeylee ceewkes Hej Hengb es Je Hee<e&oesb mes mecepeef&e ke j yeer e jemles mes G"ves ke es ke ne Fme Hej meeer Hee<e&o Heeefueke e eeemeve kes efeueehe veejsyeepeer ebkeâjueeue keâe peerjeve oe&ve Ùetvesmkeâes keâer metûeer cew eeefceue eenhegje, (efvemeb)~ ke myes cesb efmlele jepemleeve ie«eceeslleeve SJeb mebmke= le DevegmebOeeve mebmleeve kes efveoseke mebmke= le efjeêeve ebke jueeue eem$eer ke e peerjeve oe&ve yeleewj eefmeê ueseke, mebmke= le efjeêeve Deewj mebheeoke kes He cesb Ÿetvesmke esb cesb DeHeveer meboe& met eer cesb eeefceue efke Ÿee ieÿee~ ieewjleueye nw efke eem$eer ves 17 Je<eeX mes efvejvlej ueseve SJeb Gvekes eje j es ieÿes eke eefele ie«vleesb, Hee"dŸe ie«vleesb lelee eesoe eke eeve kes #es$e cebs eke eefele j eveedees kes DeeOeej Hej Je eejle mejke ej kes ceeveje mebmeeoeve efjeke eme ceb$eeueÿe eje eke eefele ose kes eef e&le mebmke= le j eveedeesb Je efjeêeveesb eje eeceefeke meboeex ke e melÿeeheve ke j eeceeefeke lee kes meele meboeex meefnle met eer cesb mleeve efoÿee nw~ GuueseveerŸe nw efke eem$eer kes otjoe&ve Deewj Deeke eejeeeer Hej ueieeie 80 mlejerÿe emeejeesb lelee Gvekes Ùeje jef ele ope&veej mlejerÿe ie«vleesb ke es eer eceeefelee kes meele mleeve efoÿee ieÿee nw~ meele ner eem$eer mebmleeefhele mebmleeve ke er GHeueefyOeŸeesb Gvekes ke eÿe&õe ceesb Je eieefle efjejeje kes meele eem$eer mebheeefole Devleje& ^erÿe eesoe Heef$eke e meeefnlÿe ceboeke veer Deeefo ke e eer eceeefeke lee kes DeeOeej Hej melÿeeheve kes yeeo Guuese efke Ÿee ieÿee nw~ iepeefmebnhegj cew lespe yeeefje etô, (ke emeb.)~ ÿeose cew fleeriebieeveiej kes heocehegj iepeefmebnhegj cew lespe yeeefje kes meele nuke er DeesueeJe=ef ngf&~ ceewmece efjeeeie kes Devegmeej Ÿeneb 16.4 efceceer yeeefje ope& ke er ief&~ ceewmece efjeeeie kes Devegmeej Deepe egô cew DeefOeke lece leeheceeve 40.0 ef[ eer mesefumeÿeme Je vÿetvelece leeheceeve 19.8 ef[ eer mesefumeÿeme ope& ngdee nw~ efhe ues efojeme ke er leguevee cew Deepe Ÿeneb DeefOeke lece leeheceeve 1.2 ef[ eer mesefumeÿeme yeã{ ieÿee nw~ peyeefke vÿetvelece leeheceeve 1.2 ef[ eer mesefumeÿeme efiej ieÿee nw~ JeneR yeeme {eke eve meefnle Deemeheeme kes ke F& ieebjeew cew mee"er cees" ke er lewÿeej he meue ke es efhe ues efoveew ngf& yeeefje mes yengle vegke meeve ngdee nw~ JeneR yeerke evesj cew DeefOeke lece leeheceeve 38.4, peesoehegj cew 38, pewmeuecesj cew 38.6, yeeã[cesj cew 38.6, ke esöe cew 35.3, Je efheueeveer cew 36.5, peÿehegj cews 35.8 Je Depecesj cew 35 ef[ eer leeheceeve ope& efke Ÿee ieÿee~ ke jves ueies Je ceewkes Hej GHeeb[ DeefOeke ejer ke es yegueeves ke er ceebie ke jves ueies~ LeeveeefOeke ejer kes DeeJeemeve Hej meeer Hee<e&o Heeefueke e hengb es Je heeefueke e hengb es GHeeb[ DeefOeke ejer mes Jeelee& ke er~ meeer Hee<e&oebs ves ke ne efke uecyes meceÿe mes yees[& ke er yew"ke venerb yegueef& pee jner nw~ Fme mecemÿee mes G eeefoeke eefjÿeebs ke es veeyeeefueie mes og<ke ce& ke e DeejesHeer efiejhe leej megpeeveieã{, (efvemeb)~ mleeveerÿe Hegefueme ves veeyeeefueie ueã[ke er kes meele og<ke ce& ke jves kes DeejesHe cesb Ske ŸegJeke ke es efiejhe leej efke Ÿee nw~ meerdeef& ojpeejece ves yeleeÿee efke iele 22 efmelecyej ke es megpeeveieã{ Leeves cesb HeerefÃ[lee ves ceeceuee ope& ke jjeeÿee Lee efke cesjer ceeb 19 efmelecyej ke es efouueer ief& ngf& Leer jeef$e oes yepes jepeejece ves cegpes He esve Deeves kes yeneves mes yegueeke j Iej mes ues ieÿee Je Heeme cesb efmlele Ske ke ejeeves cesb ues peeke j Gmekes meele og<ke ce& eqke Ÿee~ ceeceues ke es et Hegefueme DeOeer#eke jececetefle& peeseer ves iebeerjlee mes uesles ngs mleeveerÿe Hegefueme Leeves ke er Ske öerce ieef"le ke j egõe Jeej ke es cegeefyej ke er veke oer Je pesjej ueske j eeieer he peea ogunve Heeueer, (efvemeb)~ Heeueer kes Ske ŸegJeke kes meele He peer& DeeF&[er ethe kes menejs ke jerye oes ueee ke e meewoe ke j Pet"er eeoer j ee otmejs ner efove otuns kes Iej mes veke oer, pesjejele Je ceesyeefue ueske j He jej ngf& Ske uegösjer ogunve ke es Heke Ã[ves ief& Hegefueme ke es ogunve lees nele venerb ueieer, ceiej Gmeke er He peer& ceeb Je efjlesoej ke es efiejhe leej ke j pesue ke er meueeeesb cesb [euee~ Jenerb Hegefueme eje uegösjer ogunve Je menÿeesefieÿeesb ke er leueee peejer nw~ peeveke ejer kes Devegmeej ke eslejeeueer Leeveevleie&le Heeueer kes DeeeeHegje veiej kes jnves Jeeues yeeyetoeme ke er otmejer eeoer j eeves kes efues DeHeves eef& nefjoeme ke er yeefnve meerleeosjeer, eeepes efje<egoeme, yenveesf& Ieermetoeme kes meele iele 22 cef& ke es eeruejeeã[e kes efveke ö uees{eceesne ieebje ies~ peneb Gveke es jleveoeme, ceebieerueeue GHe& ceebietoeme efceues~ Fvnesbves Fve meyeke es efveke ö eer DeJeiele ke jjeeÿee ieÿee Lee ceiej Deeer leke Fme efoee cesb ke esf& ke oce venerb G"eŸee ieÿee nw~ yees[& ke er yew"ke peuo yegueef& pees, ke efveö DeefeŸeblee jseueefmebn yeejejer eje Hee<e&oesb ke es Smemeer-Smeöer Ske ö kes Peg"s cegke oces cesb Heb meeves ke er Oeceke er oer pee jner nw efpemekes efeueehe Gef ele ke eÿe&jeener ke er pees~ GHeefmLeefle Hebefpeke e Je meermeeröerjeer kew cejs ke er efjke ke e efceueeve efke Ÿee pees ke Ÿeesbefke DeefOeee<eer DeefOeke ejer eerceefmebn osjeue ke F& cenerveesb mes Heeefueke e cesb GHeefmLele venerb nes jns nw, Gveke e eepe& efke meer DevŸe ke es efoÿee pees~ eepehee Je ke ebie«sme kes Hee<e&oesb ves GHeeb[ DeefOeke ejer eke ee evı Deie«Jeeue ke es DeJeiele ke jeles ngs yeleeÿee efke Jee[esÀ cesb efjeke eme kes ke eÿe& venerb ke jjees ies lees peuo ner pevelee kes menÿeesie mes Gie«Deeboesueve efke Ÿee peesiee efpemeke er leceece efpeccesoejer eeemeve ke er jnsieer~ met evee Hej peÿehegj mes jepeejece ke es efiejhe leej ke j efueÿee~ meerdeef& ojpeejece ves yeleeÿee efke eefvejeej ke es efiejhe leej ŸegJeke ke es Hegefueme ke esö& cesb Hese ke jsieer~ ner Ske keg Sb Hej ues ies~ peneb jeoeeosjeer, ieerleeosjeer, Heşceoeme Je ogunve Hetpee mes Heefj eÿe ke jjeeÿee~ peneb jeoeeosjeer GHe& megefce$ee ke es Hetpee ke er yeã[er yeefnve yeleeÿee~ ieerleeosjeer Hetpee ke er ceeb mes Heefj eÿe ke j Hetpee kes meele 1 ueee 90 npeej oske j yeeyetoeme ke e yÿeen nesvee leÿe ke j Heeueer ueske j Dee ies~ Jenerb otmejs efove iele 23 cef& ke es Hetpee ves hesÿepeue cew veeeruee HeoeLe& efheueeke j Iej ke er Deueceejer cesb jeer veke oer, pesjej Je ceesyeefue ueske j He jej nes ief&~ Fmekes yeeo yeeyetoeme ves iele 13 petve ke es ke eslejeeueer Leeves cesb Fme ceeceues ke er efjheesö& ope& ke jef&~ efpeme Hej ke eslejeeueer LeeveeefOeke ejer ves öerce ieef"le ke j ke ][er Het lee ke er Je Hes ceoeme Je ceebieerueeue oesveesb ke es efnjemele cesb ueske j Heeueer uees~ hegefueme ke es jleveoeme Je uegösjer ogunve Hetpee Je Gmeke er yeã[er yeefnve jeoeeosjeer GHe& megefce$ee ke er leueee peejer nw~ efcevejue Je eef&ef[bie ŸetefveöeW kes ceeefueke ew ke er nã[leeue, yÿeejej yebo jne mehe ue yÿeejej, (efvemeb)~ jepemleeve ceef&vej efcevejue mebie kes leljeejeoeeve cesb efhe ues 3 ceen mes eue jner efcevejue S[ eef&ef[bie Ÿetefveöesb kes ceeefueke esb ke er nã[leeue kes lenle yÿeejej ueieg G eesie kes DeeJneve Hej egõe Jeej ke es yÿeejej yevo mehe ue jne~ megyen mes ner yÿeejej ueieg G eesie mebie kes meomÿe GHee[ DeefOeke ejer ke eÿee&ueÿe kes yeen Oejvee mleue Hej Ske ef$ele nesves kes yeeo meeer JŸeeHeeefjŸeesb ves Deueie-Deueie Æö leÿe ke j ef öhegö egueer ogke eveesb ke es yevo ke jeves kes efues efveke ue HeÃ[s~ GOej SnefleŸeele kes leewj Hej efmeöer Hegefueme ves eer yevo ke es ueske j DeHeves Heglee Fvlepeece ke j jes Les~ eece leke yÿeejej yebo eeefvlehete& lejerkes mes jne~ eece ke es yÿeejej ueieg G eesie mebie kes DeOŸe#e HeoeJele ves meeer JŸeeHeeefjke mebieöveesb ke e Deeeej peleeÿee~ yÿeejej ueieg G eesie mebie kes leljeejeoeeve cesb DeeŸeesefpele yÿeejej yebo kes lenle enj ke er leceece ogke evesb yebo jner~ yebo ke es yÿeejej kes ueieeie 13 mes DeefOeke JŸeeHeeefjke mebie"veesb ves mecele&ve oske j Gveke er peeÿepe ceebieebs ke es cevejeeves kes efues jepÿe mejke ej ke e OŸeeveeke <e&e efke Ÿee~ ueieg G eesie mebie kes DeOŸe#e HeoeJele ves yeleeÿee efke jepemleeve kes ke jerye 50 mes DeefOeke efjeoeevemeee #ew$eesb cesb eue jner ceef&vmesb Je efcevejue Fke ef&ÿeesb kes otmejs efove iegpe&j ves mecele&keâesb kesâ meele meì[keâ Hej jele keâeer Deemeervo, keâjsì[e Je iebieehegj kesâ oewjs keâe nes mekeâlee nw efjejesoe esleejeveer kes yeeo penepehegj, eenhegje Deewj eeruejeeã[e Ÿee$ee ke e ke eÿe&õe ce efvejmle efke Ÿee ieÿee, Gmeer lejn Deemeervo, ke jsã[e Deewj iebieehegj kes ke eÿe&õe ce ke e eer efjejesoe efke Ÿee pee meke lee nw~ JeneR egõe Jeej ke es Oejvee mleue hej ef eefke lmeke ew ves efjeoeeÿeke kes mjeemlÿe ke er peeb e ke er~ ke uewke ö^er kes meeceves peejer Oejves Hej penepehegj Je ke esöã[er #es$e mes jecekegb Jeej ceeree, He=LJeerjepe ceeree, lespesbı efmebn, HetJe& ke ebie sme efpeueeoÿe#e Deefveue [ebieer, cegkes e peeö, Jeerjsbı Oeeke Ã[, penepehegj veiej Heeefueke e DeOŸe#e efjejeske ceeree mecesle yeã[er mebÿee cesb ueesie GHeefmLele Les~ yÿeejej yevo kes oewjeve eebieiesö Hej ogke evew yevo nesves kes ke eje eÿee meveeöe~ eefleefveefoeÿeesb ves jepÿe mejke ej mes ke es ceeue kes efveie&ceve Hej jeske ueieeves ke er ceebie ke j jne nw~ Fmeer kes lenle iele 2 efmelecyej ke es Iees<eee ke er eer ke j oer ief&, uesefke ve Gme Iees<eee Hej efke meer eer lejn ke er ke esf& ke eÿe&jeener venebr ngf&~ Gvnesbves yeleeÿee efke efhe ues Ske mehleen mes yÿeejej ke er ueieeie meeã{s Dee" meew F[mö^erŸeeb yebo HeÃ[er nw~ Fve yebo HeÃ[er F[mö^erŸeesb mes ke jerye ome npeej mes pÿeeoe ueesieesb kes Iejesb kes eguns peueles nwb, uesefke ve jepÿe mejke ej Fve F[mö^er ceeefueke esb ke er Ske venerb megve jner nw~ Gvnesves esleejeveer osles ngs yeleeÿee efke Fme yÿeejej yevo kes yeeo eer mejke ej uecyes meceùe mes yees[& keâer yew"keâ venerb yegueeves mes eheâe nw hee<e&o F&Dees keâf& cenerves mes vener Dee jns heeefuekeâe, yeoueves keâer ceebie G"er megpeeveieã{ Hegefueme ves og<ke ce& kes Deejesheer ke es peÿehegj mes efiejhe leej efke Ÿee~ kes ke eveesb Hej petb venerb jsbieleer nw lees Fme Deeboesueve ke es Deewj G e efke Ÿee peeÿesiee~ eose kes Gve 50 efjeoeevemeee #ew$eesb Je 10 ueeske meee #ew$eesb cesb yevo ke jjeeke j jepÿe mejke ej kes efeueehe cees ee& eesueles ngs efjejesoe eoe&ve efke Ÿee peeÿesiee~ GOej egõe Jeej megyen mes ner yÿeejej 19 efmelecyej keâes Deejesheer ves efkeâùee Lee veeyeeefueie mes og<keâce& cegeefyej keâer metûevee hej peùehegj mes efiejheäleej efkeâùee yebo keâes 13 mes DeefOekeâ JÙeeHeeefjkeâ mebie"veesb ves mecele&ve efoùee yùeejej cew «eef&ef[bie Je efcevejue Ùetefvesb Skeâ mehleen mes yebo nw ueieg G eesie mebie kes HeoeefOeke ejer Deueie- Deueie egheesb cesb peeke j egueer ogke eveesb ke es yevo ke jjeeÿee~ Jenerb Oejvee mleue mes eejleceelee meefke& ue leke jepÿe mejke ej kes efeueehe veejsyeepeer ke jles ngs eoe&ve efke Ÿee~ ueieg G eesie mebie kes DeOŸe#e Deeeer<eHeeue HeoeJele, DepeŸe cetboã[e, ueefuele ke yeeã[er, efjeõe eble ŸeeoJe, DeeefolŸe yeuogdee, cegkes e ieghlee, vejeerve nsã[e, Delegue vejeeue, efoueerhe eejeã[e, efcelese cetboã[e, efvece&ue ecee&, evı eke ee cetboã[e, vejse efceúeue, keg e veecee, jepekeg ceej ieesÿeue, jekes e ceglee, efjeke eme ieie&, cegkes e ieie&, jiegvevove ehejjeeue, Devegpe efmebieue, ieieve eej epe, mebpeÿe ceesoer, IeveŸeece eewenve, kew ueee cetboã[e, megveerue cetboã[e, ceesnve ecee&, efovese ieghlee, Deefveue peeceã[ meefnle ke F& ueesie GHeefmLele Les~

9 hetje& efjeje nwjeerjesö cegke kes yeepe ewefcheÿeve, Ske ke eÿe&õe ce kes oewjeve~ Õæ Üæ¼ðàæ ð çßl h ÖæÚUÌ éçà Ü ð ogyef&, 28 efmelecyej~ DeesHevej efueöve oeme (121) Deewj cesnoer nmeve (32) kes yeer e 120 jve ke er DeesHeefvebie meepesoejer kes oce Hej yebieueeose ke es SefeŸee ke He efõe kes ö ötvee&cesbö kes He efveue cesb eejle ves 48.3 DeesJej cesb 222 jve Hej jeske efoÿee~ neueebefke pejeeye cew eejle ves mecee eej efuees peeves leke 42 DeesJej cew 5 efjekes ö eeske j 186 jve yevee efueÿes nw~ egjeves ej keg ceej (5) Deewj jefjevı pe[spee (14) jve yeveeke j õe erpe hej nw~ pejeeye cew eejle ke er egædeele De er vener jner~ ke hleeve jesefnle ecee& (48) kes meele Deesheefvebie ke jves Glejs efeej OeJeve (15) kes he cew eejle ke eshe nuee Peöke e ueiee~ Deieues yeuuesyeepe jeÿe[t eer oes jve yevee Jeeheme hewjesefueÿeve ueewö ieÿes~ ke hleeve jesefnle ecee& ves efovese ke eefle&ke (37) kes meele heejer ke es mebeeuevee eg efke Ÿee hej yesue ngmewve ke er iewo hej vepecetue Fmueece kes neleew kew e os 48 jve hej hewjesefueÿeve ueewö ies~ Deieues yeuuesyeepe censvı efmebn Oeesveer (36) Deewj efovese ke eefle&ke (37) ves Ske yeej efhe j eejle ke er heejer ke es mebeeueves ke er ke esefee ke er hej Ÿen oesveew eer pÿeeoe osj leke õe erpe hej eã[s ceq mees elee ntb efke Deehe efpeleves iejerye newies Gleves ner yesnlej cegke kes yeepe newies~ meyemes mehe ue ueã[eket Pegiieer mes ner efveke ues nw~ efpeleves ner cegke kes yeepe iejeryeer mes DeeŸes nw Jen mehe ue jns nw~ Deepe kes eer eer<e& cegke kes yeepe Pegiieer mes ner nw~ ñ ceefke öeÿemeve vener jn mekes ~ yebieueeose kes 222 jve cesb Dekes ues 121 jve ke e Ÿeesieoeve efueöve ke e jne efpevnesbves efke meer yebieueeoseer yeuuesyeepe ke e eejle kes efeueehe mejee&efoeke mke esj yeveeÿee~ efueöve ves 117 iesboesb Hej 121 jve cesb 12 eewkes Deewj oes ke kes ueiees~ 23 Je<eer&Ÿe efueöve ves DeHeves 18 Jesb cew e cesb peeke j DeHevee Henuee Jeve[s eleke yeveeÿee~ efueöve ke es eefveecewve iesboyeepe keg ueoerhe ŸeeoJe ves censbı efmebn Oeesveer kes neleesb möbhe ke jeÿee~ efueöve 41Jesb DeesJej cesb öerce kes 188 kes mke esj Hej DeeGö ngs~ eejleerÿe ke Hleeve jesefnle ecee& ves peerleke j Henues #es$ej#ee ke jves ke e Hew meuee efke Ÿee~ Gveke e Ÿen Hew meuee Gme meceÿe leke ieuele ueie jne Lee peye efueöve Deewj nmeve ves eejleerÿe lespe Deewj efmheve iesboyeepeesb ke e cepes mes meecevee ke jles ngs DeesHeefvebie meepesoejer cesb 20.5 DeesJej cesb 120 jve pees][ [eues Les uesefke ve Heeö& öefce efmhevej kes oej peeoeje ves pewmes ner nmeve ke es Debyeeöer jeÿeg[t kes neleesb kew e ke jeke j Fme meepesoejer ke es lees][e, yebieueeose ke er Heejer cesb efjekes ö Oe][eOe][ efiejves eg nes ies~ U¼ ƒææåuù ÅU ÚU ð çüøð ÌñØæÚU ÅUè ð ß ð ÚUÜ ke esueke elee, 28 efmelecyej~ Söerkes Deewj kes jue yueemöme& ves 2014 cesb nerjes Fbef[Ÿeve meghej ueerie kes Deeieepe kes yeeo ke F& jesceeb eke cegke eyeues esues nwb~ Fve oesveesb kes yeer e ke er eeflemheoee& ke es eej meeue Deewj eej mebmke je yeerle egkes nwb uesefke ve Fme eeflemheoee& ke er leepeieer Deye eer yejke jej nw~ Söerkes Deewj kes jue kes yeer e Deye leke oes He efveue cegke eyeues nes egkes nwb~ Ske He efveue cegke eyeuee ueerie kes Henues ner mebmke je ke e Lee Deewj otmeje 2016 cesb yueemöme& kes Iej ke esef e cesb e eee e ejs pejeenjueeue vesn mösef[ÿece cesb esuee ieÿee Lee~ efhe ues meerpeve ke e GodIeeöve cegke eyeuee oesveesb öerceesb kes yeer e esuee ieÿee Lee Deewj Deye oesveesb nerjes DeeF&SmeSue kes Heeb ejesb me$e kes eer GodIeeöve cegke eyeues cesb Deecevesmeeceves nesbieer~ Fme ke eje ke esueke elee cesb jesceeb e ke e ceenewue nw~ oes yeej ke e ewefcheÿeve Söerkes DeHeves eefle b er kes efeueehe 5-1 ke e eeveoej efjke e[& jelee nw uesefke ve eefvejeej ke es meeuö ueske mösef[ÿece veece mes ceentj efjejeske evebo ŸegJee eejleer õe er][ebieve cesb peye Gmeke e meecevee kes jue mes nesiee lees Gmeke er eer meebmesb lespe eue jner nesbieer~ efhe ues meerpeve cesb HuesDeeHe ke e eföke ö ke öe Heeves cesb veeke ece jns Söerkes ves ves meerpeve kes efues ves esnjesb ke es DeHeves meele pees][e~ Fvecesb mes ke F& ves esnjs DeeF&SmeSue kes yeerles mebmke jeesb cesb De e eoe&ve ke j egkes nwb~ ves esnjesb cesb DeefOeke ebe efjeoseer nwb~ Fvecesb ke euet G es, SJeö&ve meebleesme, iesjmeve efjesje Deewj cewvegsue uesbpeejesles eeefceue nwb~ Ssmes efeueeef][ÿees kes öerce cesb jnles Söerkes kes eebmeke Fme meeue ke e Henuee cew e Hetjer Glmegke lee kes meele osevee eensbies~ Söerkes kes ves ke es e möerje çßlæüø ÕÇ UÇUè ÅUè ƒæôçáì peÿehegj, 28 efmelebyej~ 64JeeR je ^erÿe efje eeueÿe ke yeòer (17 Je<e& e$e- e$ee) ÿeefleÿeesefielee nsleg jepemleeve ke er öerce 29 efmelebyej ke es osjeeme ceoÿeÿeose kes efues jjeevee nesieer~ e$e öerce ä ueeskes e IeesmeuŸe (ke hleeve), jengue eewoejer, iebieejece efke eve vesleã[, efohese keg ceej, nefje efmebn, ebke j ueeue, ieesheeue efmebn, efj heeue peeö, ceefnheeue keg ceej, $e+efleke efmebn, ceesncceo oeefvee eeve~ e$ee öerce ä DeeŸe&vee eewoejer (ke hleeve), hetpee eewoejer, efÿeÿee ecee&, heeÿeue, efÿeÿebke e, meercee, ke efjelee eewoejer, ke jervee, Deveg, hetpee efmeÿeeie, ueefuelee SJeb eefce&uee~ àæ àæðúu çâ ãu ð ôçúuøü ÅêUÙæü ð ÅU } âð peÿehegj, 28 efmelebyej~ jepemleeve ke esuödme kes leljeejeoeeve cew 6JeeR eceeesj efmebn cesceesefjÿeue ötvee&cewö 8 Deke ötyejmes Sveyeermeer eegb[, nmevehegje, peÿehegj hej DeeŸeesefpele efke Ÿee pee jne nw~ jepemleeve ke esuödme ke er meef eje efÿeÿebke e eceesj efmebn ves yeleeÿee efke peÿehegj efpeues mes hebpeerke= le 12 öercew Fme ÿeefleÿeesefielee cew eeie ues jner nq~ ötvee&cewö öer-20 DeeOeej hej esuee peeÿesiee~ meeer cew e Sveyeermeer eegb[, nmevehegje, peÿehegj hej esues peeÿewies~ Õèâèâè æ ü ô ÂéÚUæÙè ¼ÚUô ÂÚU ¼ð SÅðUçÇUØ peÿehegj, 28 efmelebyej~ jepemleeve nef&ke esö& ves mheesödme& ke ewefmeue ke es ke ne nw efke Jen Deieues mehleen eg nes jns efõe kes ö me$e kes efues yeermeermeerdeef& ke es hegjeveer ojew hej SmeScesme mösef[ÿece cegnwÿee ke jes~ Fmekes meele ner Deoeuele ves ceeceues ke er megvejeef& heeb e Deke ötyej leke öeue oer nw~ vÿeeÿeeoeere ceveer<e eb[ejer ke er Ske ueheer" ves Ÿen Deeose peÿehegj efpeuee efõe kes ö mebie ke er esj mes oeÿej Ÿeeef eke e hej ÿeejbefeke megvejeef& ke jles ngs efos~ megvejeef& kes oewjeve yeermeermeerdeef& ke er Deesj mes ke ne ieÿee efke Ske Deke ötyej mes efõe kes ö me$e eg nes jne nw, uesefke ve mheesödme& ke ewefmeue mösef[ÿece kes efues vef& ojw ceebie jne nw~ Fme hej Deoeuele ves ke ne efke ke ewefmeue hegjeveer ojew hej mösef[ÿece ow~ Deoeuele ojew ke es Deeieeceer megvejeef& hej osesiee~ JeneR DeejmeerS kes efhekes e Deewj DeejSme veebot ke er Deesj mes Deoeuele cew ÿeelejvee he$e hese ke j Ÿeeef eke e ke es meejnerve Ieesef<ele ke j eeefjpe ke jves ke er iegnej ke er~ oesveew ÿeele&vee he$eew kes efjke e[& hej vener Deeves kes eueles Gve hej megvejeef& vener nes meke er~ ÁðÇUèâè ð Âêßü ŠØÿæ ß âç ß { ke eshesue ves ke ne, ííueerie kes yeerles oes mebmke jeesb cesb cegpes Ssmes efeuee][er venerb efceues, pees cewoeve cesb Deefleefjke le Ÿeesieoeve osves kes efues peeves peeles nwb~ Fme yeej nceejs Heeme uesbpeejesles, SJeö&ve, ke euet Deewj yeuejeble (efmebn) nwb~ Ÿes efeuee][er iesbo kes meele ke efjcee ke j meke les nwb~ cewb Fve meeer efeueeef][ÿeesb ke es ceewke e osves ke er Hetjer ke esefee ke biee uesefke ve Deblele: ncesb öerce kes mebÿeespeve Deewj meblegueve kes yeejs cesb eer mees evee nesiee~íí GuueseveerŸe nw efke ke eshesue ke er osejse cesb kes jue öerce 2016 kes He efveue cesb Hengb eer Leer uesefke ve Gmes Söerkes kes neleesb nej efceueer Leer~ otmejer Deesj, cesnceeve öerce kes [iedeegö cesb ke es e [sefje[ pescme kes He cesb Ske Hegjevee esnje nw~ Fbiuewb[ kes HetJe& ieesueke erhej pescme ke er osejse cesb yeerles meerpeve cesb kes jue ves De e eoe&ve efke Ÿee Lee~ ÚUæÁSÍæÙ è Âýæ èü»éáüúu ÖæÚUÌèØ ãñ UÇUÕæòÜ ÅUè ð peÿehegj, 28 efmelebyej~ Deuceeöer (ke peeefke mleeve) cesb 01 mes 10 Deke ötyej leke nesves Jeeueer leermejer SefeŸeve Jegceve ke ueye ueerie ewbefheÿeveefehe cesb eeie uesves Jeeueer 12 meomÿeerÿe eejleerÿe ceefnuee öerce cesb iegueeyeer veiejer ke er megfleer ee eer iegpe&j ke e eÿeve ngdee nwb~ jepÿe mebie kes meef eje fleer Ÿee eleehe efmebn ves yeleeÿee efke megfleer ee eer iegpe&j jefö yewke SJeb HeerJeö ke er Heespeereve Hej esueleer nwb~ eejleerÿe öerce 01 Deke ötyej 2018 ke es efouueer mes Deuceeöer kes efueÿes jjeevee nesieer lelee 11 Deke ötyej ke es JeeHeme eejle ueewösieer~ eejleerÿe öerce : Fvog ieghlee, pÿeesefle egke uee, cebpeguee Hee"ke, ceesefveke e eveue (eejleerÿe jsujes), ceboerhe ke ewj, njefjeboj ke ewj, ieieveoerhe ke ewj (Hebpeeye), efejeeveer ieewlece (efncee eue eose), ee eer iegpe&j (jepemleeve), ceveer<ee keg ceejer (efyenej), jsee ŸeeoJe (GÚej eose), efhe j&oesefe (Jesmö yebieeue)~ eerhe ke es e: pemeyeerj efmebn (eejleerÿe jsujes), meneÿeke ke es e: meef eve eewoejer (eejleerÿe jsujes)~ Ÿæè æ Ì ô ¼ô SÍæÙ æ È æø¼æ, çâ Ïê ÌèâÚUè Úñ U ÂÚU Õ ÚUæÚU veÿeer efouueer, 28 efmelebyej~ ieesu[ ke esmö je ^ceb[ue esueesb kes jpele Heoke efjepeslee efke oecyeer fleerke eble ke es leepee peejer efjeje yew[efceböve jwbefkeb ie cesb oes mleeve ke e He eÿeoe Hengb ee nw Deewj Jen Heg <e Ske ue cesb "s mleeve Hej Hengb e ieÿes nwb peyeefke SefeŸeeF& esueesb ke er jpele Heoke efjepeslee HeerJeer efmeboet ceefnuee Ske ue cesb DeHeveer leermejer jwbefkeb ie Hej yejke jej nwb~ iele ceen Fb[esvesefeŸee cesb mebheve ngÿes SefeŸeeF& esueesb Deewj Fme Je<e& Deemö^sefueŸee kes ieesu[ ke esmö cesb ngÿes je ^ceb[ue esueesb cesb eeveoej eoe&ve ke jves Jeeues eejleerÿe eöuejesb ke es jwbefkeb ie cesb Fmeke e He eÿeoe Hengb ee nw~ Heg <e Ske ue jwbefkeb ie cesb möej eöuej fleerke eble oes HeeŸeoeve G"ke j "s vebyej Hej Hengb e ieÿes nwb~ Gvekes jseföbie Debke nwb~ Decesefjke e ke er efoiiepe ceefnuee ösefveme efeuee][er mesjsvee efjeefueÿecme eerve DeesHeve ösefveme ötve&cesbö mes nö ief& nwb~ efjheesöesà kes Devegmeej, ŸetSme DeesHeve kes He efveue cesb nejves kes yeeo 37 Je<eer&Ÿee mesjsvee ves Fme me$e cesb Deeies venerb esueves ke e Hew meuee efke Ÿee nw~ ogefveÿee ke er HetJe& vebyej-1 ceefnuee ösefveme möej mesjsvee meesue, 28 efmelebyej~ eejle ke er DevegeJeer eöuej meeÿevee vesnjeeue egõe Jeej ke es peeheeve ke er veespeesceer Deesket neje ke er egveewleer mes Heej venerb Hee meke erb Deewj ke esefjÿee DeesHeve yew[efceböve ötvee&cesbö kes ceefnuee Ske ue ke Jeeö&jHe efveue cesb Gveke er nej kes meele ötvee&cesbö cesb eejleerÿe egveewleer eer meceehle nes ieÿeer~ efjeje ke er 10Jesb vebyej ke er efeuee][er meeÿevee ves leerve iesceesb leke mebie<e& efke Ÿee uesefke ve Jen ueieeie Ske Iebös leke eues cegke eyeues ke es 21-15, 15-21, mes iebjee yew"erb~ meeÿevee ötvee&cesbö cesb Ske cee$e eejleerÿe efeuee][er ye eer Leerb~ oesveesb efeueeef][ÿeesb kes yeer e jesceeb eke Deewj yejeyejer ke er Fme öke ke j cesb Heeb ejeerb JejerŸe meeÿevee çãuüæ çßàß ñçâøùçàæâ ð ÖæÚUÌ è»éßæ ü ÚÔ U»è ñúuè æò veÿeer efouueer, 28 efmelecyej~ jepeoeeveer efouueer cesb 15 mes 24 vejecyej kes yeer e nesves Jeeueer SDeeF&yeerS efjeje Sueerö ceefnuee cegke kes yeepeer ewefcheÿeveefehe cesb Heeb e yeej ke er efjeje ewefcheÿeve Deewj DeesueefcHeke Heoke efjepeslee Scemeer cewjerke 10 meomÿeerÿe eejleerÿe oue ke er DeiegJeeF& ke jsbieer~ DeHeves "s efjeje ewefcheÿeveefehe efeleeye kes efues eÿeemejle cewjerke 48 efke ee Jeie& cesb efejke le ke jsbieer~ cewjerke kes DeueeJee öerce cesb efhebke er peebie][e (51 efke ee), ceveer<ee (54 efke ee), meesefveÿee (57 efke ee), Sue meefjlee osjeer (60 efke ee), efmecejvepeerle (64 efke ee), uejeueervee (69 efke ee), mjeeröer yetje (75 efke ee), eeiÿejeleer ke e eejer (81 efke ee) Deewj meercee HetefveŸee (81 Hueme ) eeefceue nwb~ Fme DeeŸeespeve kes efues egveer ief& 10 cesb mes Heeb e ÚUôÙæËÇUô ÂÚU ñ æ ÕñÙ cewve esmöj, 28 efmelebyej~ möej Hegg öyeeuej pegjesböme kes efõe efmöÿeevees jesveeu[es Hej ŸetF&SHe S ves Ske cew e ke e eefleyeboe ueieeÿee nw uesefke ve Fmekes yeejepeto Jen Deieues cenerves DeHeveer Hegjeveer öerce cewve esmöj ŸetveeFös[ ke e ewbefheÿebme ueerie cew e cesb meecevee ke j mekesb ies~ pegjesböme cesb eeefceue nes egkes möej He ejje[& ke es iele mehleen JesuesbefeŸee kes efeueehe ngÿes cew e cesb pesfmeve cegefjuees kes meele GuePeves kes ke eje ieg Jeej ke es Ske cew e kes eefleyeboe ke er mepee megveef& ieÿeer Leer~ Fme cew e cesb pegjesböme ke er öerce 2-0 efjepeÿeer jner Leer~ uesefke ve jesveeu[es kes JŸeJenej kes ke eje ŸetjesHeerŸe Heg öyeeue mebmlee ŸetF&SHe S ves GveHej Ske cew e ke e yewve ueieeÿee Lee~ mesjsvee efjeefueÿecme je ^otle peÿehegj, 29 efmelecyej 2018 ke Ÿee Deehe peeveles nq kes efjejeke he He efveue cew eejle ke er öerce ves 54.4 DeesJej cew 184 jve yevees~ pejeeye cew oes yeej ke er efjeje ewefcheÿeve JesmöFb[erpe ke er öerce 140 jve yeveeke j DeeGö nes ief&~ ves De er eg Deele ke er Leer Deewj Henues iesce cesb 3-3 ke er yejeyejer kes yeeo nj Debke kes efueÿes mebie<e& efke Ÿee~ Gvnesbves ueieeleej Heeb e Debke ueske j ke er ye]{le yeveef&~ meeÿevee ves efhe j ke er ye]{le yeveef& Deewj mes iesce peerle efueÿee~ otmejs iesce cesb neueebefke leermejer JejerŸe Deesket neje ves JeeHemeer ke j ueer~ 4-4 lelee 7-7 ke er yejeyejer kes yeeo peeheeveer efeuee][er ves 14-9 Deewj ke er ye]{le yeveef&~ peeheeveer efeuee][er efhe j ueieeleej Debke uesleer jnerb Deewj Deblej efke Ÿee lelee kes Deblej mes ner iesce peerle 1-1 ke er yejeyejer ke j ueer~ efveee&ÿeke iesce cesb oesveesb efeueeef][ÿeesb ves peerle kes efueÿes peesj ueiee efoÿee~ uesefke ve Deesket neje ves kes veece 23 ewb[ muewce efeleeye nwbmesjsvee ke er ye][er yenve Jeerveme efjeefueÿecme eer eefvejeej mes yeerefpebie cesb eg nesves Jeeues Fme ötve&cesbö kes efues cesb 64 efeueeef][ÿeesb ke er met eer cesb eeefceue venerb nwb~ ŸetSme DeesHeve He efveue cesb nejves kes leerve mehleen yeeo ner mesjsvee ves Ÿen Hew meuee efke Ÿee nw~ æ ÅðU ð é æõüð ð ãuæúuè âæøùæ ôçúuøæ ôâù Ñ ÖæÚUÌèØ éùõìè Öè â æœì cegke kes yeepe cewjerke uejeueervee, meefjlee, eeiÿejeleer Deewj efmecejvepeerle ves Heesuewb[ (mesefueefmeÿeve cegke kes yeepeer ewefcheÿeveefehe) Deew]j legke e& cesb DeHeves eeveoej eoe&ve kes oce Hej öerce cesb peien yeveef& nw~ cewjerke ves Heesuewb[ cesb mjee& peerlee Lee peyeefke uejeueervee Deewj meefjlee ves DeHeves eej Jeie& cesb ke ebmÿe Heoke peerles Les~ Fmeer lejn efmecejve ves eeiÿejeleer kes meele legke e& cesb mjee& peerlee Lee~ es<e Heeb e cegke kes yeepeesb ke e eÿeve egõe Jeej ke es DeeŸeesefpele ö^eÿeue kes yeeo efke Ÿee ieÿee~ efhebke er ves 51 efke uees eece Jeie& kes ö^eÿeue cesb efjleg esjeeue ke es njeÿee~ Henuee jegb[ efjleg kes nke cesb ieÿee uesefke ve Fmekes yeeo 2010 je ^ceb[ue esueesb cesb ke ebmÿe peerleves Jeeueer efhebke er ves otmejs jegb[ cesb eeveoej JeeHemeer ke jles ngs yeepeer ceej ueer~ ÖæÚUÌ Ùð ÖêÅUæÙ ô y- âð ÚUæñ ¼æ veÿeer efouueer, 28 efmelecyej~ eejle ves eflechet cesb mewhe Deb[j-18 Heg eefleÿeesefielee cesb Oeceekes oej egædeele ke jles ngs etöeve ke es eghe S cew e cesb egõe Jeej ke es 4-0 kes ye][s Deblej mes jewbo efoÿee~ eejle ke er peerle cesb osjeeblee ves oes ieesue ke j ecege etefceke e efveeef&~ osjeeblee ves 33Jesb efceveö cesb eeveoej ceewke e iebjeeÿee uesefke ve keg efceveö yeeo ner eejle ke es ye]{le efouee oer~ DeeOes meceÿe kes Heeb e efceveö yeeo osjeeblee ves eejle ke e otmeje ieesue oeie efoÿee~ Deewj efhe j mes efhe ][ves kes yeejetpeo mes iesce peerle mesceerhe efveue cesb ejese ke j efueÿee peneb Gvekes meeceves eer<e& JejerŸe Deke eves Ÿeeceeieg eer ke er egveewleer nesieer~ efjeje ke er 10Jesb vebyej ke er efeuee][er meeÿevee kes efueÿes Ÿen efoue lees][ves Jeeueer nej jner efpevnesbves Fmemes Henues leke ötvee&cesbö cesb Ske eer iesce venerb neje~ meeÿevee Deewj Deesket neje kes yeer e ke efjÿej ke e Ÿen 10Jeeb cegke eyeuee Lee efpemecesb peerle kes meele peeheeveer efeuee][er ves DeHevee efjke e[& eejleerÿe efeuee][er kes efeueehe 4-6 ke j efueÿee nw~ ke efjÿej cesb n yeej Deesket neje ke es nje egke erb meeÿevee ke er peeheeveer efeuee][er kes neleesb Ÿen Fme Je<e& otmejer nej nw~ Gvnsb iele ceen ngÿes SefeŸeeF& esueesb cesb eer ceefnuee öerce eefleÿeesefielee kes cew e cesb leerve iesceesb cesb Deesket neje ves njeÿee Lee~ ÅUè-w çßàß Â ð ãuúu ÙÂýèÌ ô çãuüæ ÅUè è æù veÿeer efouueer, 28 efmelebyej~ möej yeuuesyee]pe njceve eerle ke ewj ke es vejebyej cesb JesmöFb[er]pe cesb nesves Jeeues DeeF&meermeer ceefnuee efjejeke He ödjeböer 20 ötvee&cesbö cesb eejleerÿe ceefnuee efõe kes ö öerce ke er ke Hleeveer meewbheer ieÿeer nw peyeefke mce=efle ceboeevee ke es GHeke Hleeve egvee ieÿee nw~ yeermeermeerdeef& ves egõe Jeej ke es Fmeke er Iees<eee ke er~ Gvnesbves yeleeÿee efke Deefeue eejleerÿe ceefnuee eÿeve meefceefle ves 9 mes 24 vejebyej leke JesmöFb[er]pe ke er cespeyeeveer cesb nesves Jeeues ceefnuee efjejeke He kes efueÿes je ^erÿe öerce ke e eÿeve efke Ÿee nw~ ceefnuee efjejeke He kes "s mebmke je cesb eejleerÿe öerce ke es eghe yeer cesb eeefceue efke Ÿee ieÿee nw efpemecesb Deemö^sefueŸee, vÿetpeeruewb[, Heeefke mleeve Deewj DeeŸejuewb[ DevŸe öercesb nwb~ keg ue 10 öercesb ötvee&cesbö cesb efeleeye kes efueÿes Glejsbieer~ efjejeke He ke e DeesHeefvebie cew e 9 vejebyej ke es nesiee efpemecesb eejle Deewj vÿetpeeruewb[ kes yeer e iegÿeevee cesb cew e nesiee~ eejleerÿe öerce ke e otmeje cew e 11 vejebyej ke es Heeefke mleeve mes Fmeer cewoeve Hej esuee peesiee~ Fmekes yeeo 15 vejebyej ke es eejleerÿe öerce DeeŸejuewb[ mes, 17 vejebyej ke es Deemö^sefueŸee mes efe][sieer~ eejleerÿe öerce Fme eke ej nwnjceve eerle ke ewj (ke Hleeve), mce=efle ceboeevee (GHeke Hleeve), efceleeueer jepe, pesefcecee jesef[^ipe, Jesoe ke= <eecetefle&, oerefhle ecee&, leevÿee eeeföÿee (efjekes öke erhej), Hetvece ŸeeoJe, jeoee ŸeeoJe, Devegpee Heeeföue, Ske lee efye, [er nsceuelee, ceevemeer peeseer, Hetpee Jem$eke j, De boeefle jsòer~ çõýåðuù- èù ñ âð ãuô»æ çãuüæ ñ çâø â ÅþUæòÈ è æ»æá eebiepet ( eerve), 28 efmelebyej~ Deblejje ^erÿe er cenemebie (SHe DeeF&S e) ves egõe Jeej ke es ceefnuee er ewbefheÿebme er ötvee&cesbö kes ke eÿe&õe ce ke er Iees<eee ke j oer efpemeke er eg Deele efye ösve Deewj cespeyeeve eerve kes yeer e cegke eyeues mes nesieer~ eerve kes eebiepet efmlele efjepegve er mösef[ÿece cesb 17 mes 25 vejebyej leke ceefnuee er ewbefheÿebme er ke e DeeŸeespeve efke Ÿee peesiee~ ötvee&cesbö cesb ogefveÿee ke er eer<e& n ceefnuee öercesb efnmmee ues jner nwb pees 23Jesb ewbefheÿebme er efeleeye kes efueÿes Glejsbieer~ ßáü ð çüøð ç ý ð ÅU âð ÂýçÌÕ çïì peÿehegj, 28 efmelebyej~ hetje& jepeer ke hleeve Je peÿehegj efpeuee efõe kes ö mebie kes hetje& DeOŸe#e ceesncceo Demeuece lelee hetje& meef eje ceesncceo Fke yeeue ke es jepehetleevee ÿeerefceÿej ueerie kes mebyeboe cew oes<eer heeles ngs Deeieeceer 6 meeueew kes efues efõe kes ö ke er mecemle ieefleefjeefoeÿeew mes ÿeefleyebefoele efke Ÿee ieÿee~ jepemleeve efõe kes ö mebie kes SefLeke me ermej mesjeeefveje=le vÿeeÿeeoeere heevee ebo pewve ves Ÿen Deeose heeefjle efke Ÿee~ ceerj yeeieeve efõe kes ö ke ueye kes meef eje necele Deeuece ves mebjeeooeleedeew ke es yeleeÿee efke Gvekes ke ueye ke er efeke eÿele kes DeeOeej hej Ÿen Hew meuee DeeŸee nw~ GvneWves yeleeÿee efke ceesncceo Demeceue Je ceesncceo Fke yeeue ves kes Sue mewveer mösef[ÿece ceevemejesjej hej 11 pegueef& 2017 ke es jepehetleevee ÿeerefceÿej ueerie ke e DeeŸeespeve efke Ÿee lee ÿeefleÿeesefielee kes DeeŸeespeve hej cew e - efhe efke mebie, yeweföbie SJeb meûs ke e mevosn Deewj ienjeves ueiee~ Fmekes eueles eejleerÿe efõe kes ö yees[& (yeermeermeerdeef&) ves 12 pegueef& 2017 ke es Deheves mes mecyeê meeer Fke ef&ÿeew ke es he$e ÿesef<ele ke j jepehetleevee ÿeerefceÿej ueerie cew Ske iewj Devegceesefole ÿeefleÿeesefielee yelee meeer efeueeefã[ÿeew ke es Fmemes otj jnves ke er efnoeÿele oer Leer~ efpemecew yeeo cew DeejmeerSce ves eer Deheveer Fpeepele Jeeheme ues ueer Leer~ Fmekes eueles hegefueme ves eer ehesceej ke j ke F& meöösyeepe heke Ã[s Les~ efpemeke er peeb e eue jner nw~ Fme mebyeboe cew ceerj yeeieeve ke ueye ves 29 pegueef& 2017 ke es efeke eÿele ke er Leer, efpeme hej 27 efmelebyej ke es SefLeke me ermej ves Dehevee Hew meuee megveeÿee~ efpemekes lenle ceesncceo Demeuece Deewj ceesncceo Fke yeeue 6 Je<e& leke efõe kes ö ke er efke meer eer ieefleefjeefoe cew efnmmee vener ues mekew ~ GuueseveerŸe nw efke ceesncceo Fke yeeue Deewj ceesncceo Demeuece oesveew eef& nw~ FOej ceesncceo Fke yeeue ves Ske efje%eefhle peejer ke j SefLeke me ermej ke er efveÿegefúe ke es DemebJewOeeefveke yeleeÿee nw GvneWves efje%eefhle cew ke ne efke meye jepÿe efõe kes ö mebieew kes mebefjeoeeve cew mebeesoeve ke jves nsleg efveoxe efoÿes peeves hej hetje& ke es efveÿegúe SefLeke me ermej ke er efveÿegefúe mjeleä meceehle nes peeleer nw~