L 135/4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "L 135/4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys"

Transkriptas

1 LT L 135/4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 441/ m. gegužės 24 d. kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios bifenazato, bifentrino, boskalido, kadusafoso, chlorantraniliprolio, chlortalonilo, klotianidino, ciprokonazolio, deltametrino, dikambos, difenokonazolio, dinokapo, etoksazolio, fenpiroksimato, flubendiamido, fludioksonilo, glifosato, metalaksilo-m, meptildinokapo, novalurono, tiametoksamo ir triazofoso likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (Tekstas svarbus EEE) EUROPOS KOMISIJA, atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, (4) atitinkama valstybė narė pateiktas paraiškas įvertino, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 396/ straipsnyje, ir Komisijai pateikė vertinimo ataskaitas; atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB ( 1 ), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą, (5) Europos maisto saugos tarnyba (toliau Tarnyba) įvertino paraiškas ir vertinimo ataskaitas, visų pirma atsižvelgdama į galimą grėsmę vartotojams ir, jei reikia, gyvūnams, ir pateikė pagrįstas nuomones dėl siūlomų DLK ( 2 ). Šias nuomones Tarnyba pateikė Komisijai, valstybėms narėms ir visuomenei; kadangi: (1) didžiausia leidžiamoji bifenazato, bifentrino, chlortalonilo, deltametrino, etoksazolio, glifosato, metalaksilo-m ir triazofoso likučių koncentracija (toliau DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede ir III priedo B dalyje. Boskalido, chlorantraniliprolio, klotianidino, ciprokonazolio, dikambos, difenokonazolio, dinokapo, fenpiroksimato, flubendiamido, fludioksonilo, meptildinokapo, novalurono ir tiametoksamo DLK nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedo A dalyje. Kadusafoso DLK nebuvo nustatyta nei viename Reglamento (EB) Nr. 396/2005 priede; (2) vadovaujantis procedūra, taikoma siekiant gauti leidimą naudoti augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos metalaksilo-m, salotoms, sultenėms, salotinėms trūkažolėms, pipirnėms, ankstyvosioms barborytėms, sėjamosioms gražgarstėms, raukšlėtosioms bastutėms, bastutinių šeimos augalų lapams ir daigams apsaugoti, pagal Reglamento (EB) Nr. 396/ straipsnio 1 dalį pateikta paraiška, kuria prašoma pakeisti nustatytą DLK; (3) tokia paraiška pateikta dėl fludioksonilo DLK sultenėse, salotose, salotinėse trūkažolėse, pipirnėse, sėjamosiose gražgarstėse, bastutinių šeimos augalų lapuose ir daiguose, špinatuose, runkelių lapuose ir šviežiose prieskoninėse žolėse. Tokia paraiška pateikta dėl glifosato DLK lęšiuose. Tokia paraiška pateikta dėl chlorantraniliprolio DLK citrusiniuose vaisiuose, braškėse, pupelėse ir žirniuose su ankštimis ir be jų, lęšiuose, kitose ankštinėse daržovėse, artišokuose, ryžiuose ir kavos pupelėse; ( 1 ) OL L 70, , p. 1. (6) Tarnyba pagrįstose nuomonėse padarė išvadą, kad duomenų, pateiktų dėl fludioksonilo naudojimo sultenėms, pipirnėms, sėjamosioms gražgarstėms, bastutinių šeimos augalų lapams ir daigams bei šviežioms prieskoninėms žolėms apsaugoti, nepakako prašomai DLK pagrįsti. Dėl chlorantraniliprolio naudojimo pupelėms be ankščių, žirniams su ankštimis ir be jų, lęšiams ir kitoms ankštinėms daržovėms apsaugoti Tarnyba padarė išvadą, kad pateiktų duomenų nepakako prašomai DLK pagrįsti; (7) dėl visų kitų paraiškų Tarnyba pagrįstose nuomonėse padarė išvadą, kad įvykdyti visi su duomenimis susiję reikalavimai ir kad, remiantis poveikio vartotojams vertinimu, atliktu tiriant 27 konkrečias Europos vartotojų grupes, Tarnybos rekomenduoti DLK pakeitimai vartotojų saugumo atžvilgiu yra priimtini. Tarnyba atsižvelgė į naujausią informaciją apie toksikologines metalaksilo-m savybes. Nustatyta, kad nei visą gyvenimą trunkantis šios medžiagos, gaunamos vartojant visus maisto produktus, kuriuose gali būti šios medžiagos, poveikis, nei trumpalaikis poveikis vartojant labai daug atitinkamų kultūrų nekeltų pavojaus viršyti leidžiamą paros normą (LPN) arba ūmaus poveikio etaloninę dozę (ŪPED); ( 2 ) Europos maisto saugos tarnyba. Nustatytos metalaksilo-m DLK salotose ir kituose salotiniuose augaluose keitimas. EMST leidinys (2012 m.) 10(1):2549. [25 pp.] doi: /j.efsa Galima rasti adresu Europos maisto saugos tarnyba. Nustatytos glifosato DLK lęšiuose keitimas. EMST leidinys 2012 m., 10(1):2550. [25 pp.] doi: / j.efsa Galima rasti adresu efsajournal. Europos maisto saugos tarnyba. Nustatytos fludioksonilo DLK lapinėse daržovėse keitimas. EMST leidinys 2011 m., 9(12):2487. [27 pp.] doi: /j.efsa Galima rasti adresu europa.eu/efsajournal.

2 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135/5 (8) 2011 m. liepos 9 d. Maisto kodekso komisija ( 1 ) patvirtino bifenazato, bifentrino, boskalido, kadusafoso, chlorantraniliprolio, chlortalonilo, klotianidino, ciprokonazolio, deltametrino, dikambos, difenokonazolio, dinokapo, etoksazolio, fenpiroksimato, flubendiamido, fludioksonilo, meptildinokapo, novalurono, tiametoksamo ir triazofoso Kodekse nustatytus DLK. Šie Kodekse nustatyti DLK turėtų būti įtraukti į Reglamentą (EB) Nr. 396/2005 kaip DLK, išskyrus tuos Kodekse nustatytus DLK, kurie nėra saugūs Europos vartotojų grupei ir dėl kurių Sąjunga išreiškė abejonę Maisto kodekso komisijai ( 2 ); (9) remiantis pagrįstomis Tarnybos nuomonėmis bei moksline ataskaita ir atsižvelgiant į su svarstomu klausimu susijusius veiksnius, pasiūlyti DLK keitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/ straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus; (10) todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas; (11) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba, PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 1 straipsnis Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą. 2 straipsnis Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 24 d. Komisijos vardu Pirmininkas José Manuel BARROSO ( 1 ) Kodekso komiteto pesticidų klausimais ataskaitas galima rasti CACe.pdf ALINORM 10/34/REP. JUNGTINĖ FAO IR PSO MAISTO STAN DARTŲ PROGRAMA MAISTO KODEKSO KOMISIJA. II ir II priedai. 34 sesija. Tarptautinis konferencijų centras, Ženeva, Šveicarija, 2011 m. liepos 4 9 d. ( 2 ) Mokslinė parama rengiant ES poziciją 43-ojoje Kodekso komiteto pesticidų klausimais sesijoje 2011 m. rugsėjo 7 d. paskelbta EMST mokslinė ataskaita (

3 LT L 135/6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys PRIEDAS Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami taip: (1) II priede skiltys, kuriose nurodyti bifenazatas, bifentrinas, chlortalonilas, etoksazolis, glifosatas, metalaksilas-m ir triazofosas, pakeičiamos taip:

4 Kodo Nr. Atskirų produktų, kuriems nustatomas didžiausias DLK, grupės ir pavyzdžiai ( a ) Pesticidų likučiai ir didžiausias leistinas likučių kiekis (mg/kg) Bifenazatas Bifentrinas (F) Chlorotalonilas (R) Etoksazolis Glifosatas Metalaksilas ir metalaksilas-m (metalaksilas, įskaitant kitus sudedamųjų izomerų mišinius, įskaitant metalaksilą-m (izomerų suma)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI 0,01 (*) i) Citrusiniai vaisiai 0,01 (*) 0,1 0,01 (*) 0,1 0, Greipfrutai (Greipfrutai, didieji greipfrutai, saldieji greipfrutai (angl. sweeties), tangelai(išskyrus mineolas) ir kiti hibridai) Apelsinai (Bergamotės, aitrieji apelsinai ir kiti hibridai) 0, Citrinos (Citronai, tikrosios citrinos) 0,1 (*) Žaliosios citrinos 0,1 (*) Mandarinai (Klementinai, tikrieji mandarinai, mineolos ir kiti hibridai) 0, Kita 0,1 (*) ii) Medžių riešutai (su kevalais arba be kevalų) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) Migdolai Bertoletijos Anakardžiai Kaštainiai Kokosai Lazdyno riešutai (Didieji riešutai) Makadamijos Karijos Pinijos Pistacijos 0,1 (*) Triazofosas (F) LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135/7

5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Graikiniai riešutai Kita iii) Sėklavaisiai 0,01 (*) 0,3 1 0,02 (*) 0,1 (*) Obuoliai (Miškinių obelų obuoliai) Kriaušės (Japoninės kriaušės) Svarainiai Šliandros (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Lokvos (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita iv) Kaulavaisiai 0,01 (*) 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) Abrikosai 1 0, Vyšnios (Trešnės, vyšnios) 0,01 (*) 0,02 (*) Persikai (Nektarinai ir panašūs hibridai) 1 0, Slyvos (Naminės slyvos, renklodai, mirabelės, dygiosios slyvos) 0,01 (*) 0,02 (*) Kita 0,01 (*) 0,02 (*) v) Uogos ir smulkūs vaisiai a) Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti 0,01 (*) 0,2 3 0,5 0, Valgomosios vynuogės Vynuogės vynui gaminti b) Braškės (žemuogės) 2 0,5 5 0,2 0,1 (*) 0, c) Uogos, augančios ant stiebų 0,01 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) Raukšlėtosios gervuogės Paprastosios gervuogės (Ilgavaisės gervuogės ir tekšės) Avietės (Raudondyglės avietės, šiaurinės katuogės (Rubus arcticus), nektarnės gervuogės (Rubus arcticus x idaeus)) Kita 0,01 (*) 0,05 (*) L 135/8 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys

6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) d) Kiti smulkūs vaisiai ir uogos 0,01 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) Amerikiniai vaivorai (Mėlynės) 0,05 (*) 0,01 (*) Spanguolės (Bruknės (paprastosios bruknės)) 0,05 (*) Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji) 0, Agrastai (Įskaitant kitų uogų veislių hibridus) 0,05 (*) Erškėtuogės (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Šilkmedžio uogos (Žemuoginiai arbutai) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Gudobelės vaisiai (pietinė gudobelė) (Kivių uogos (Actinidia arguta)) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Šeivamedžio uogos (Juodavaisių aronijų, šermukšnių, dygliuotųjų šaltalankių, gudobelių, šermukšnių ir kitų medžių uogos) Kita 0,05 (*) 0,01 (*) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) vi) Kiti vaisiai 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) a) Valgoma luoba 0,05 (*) 0,01 (*) Datulės 0,1 (*) Figos 0,1 (*) Valgomosios alyvuogės Kinkanai (Japoniniai kinkanai, apvalieji kinkanai, puscitrinės (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Karambolos (Agurkinės karambolos) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Persimonai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Gvazdikmedžio vaisiai (Slyvinis gvazdikmedis) (Surinaminis gvazdikmedis, malajinis gvazdikmedis, rausvasis gvazdikmedis, brazilinė eugenija, surinaminė eugenija (eugenijos Eugenia uniflora)) 0,1 (*) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita 0,1 (*) b) Nevalgoma luoba, smulkūs 0,05 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) Kiviai Ličiai (Trumpašeriai rambutanai, paprastieji rambutanai, mangostaninės garcinijos) Kvapiosios pasifloros Opuncijos (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Gelčiai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135/9

7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Virgininiai persimonai (Dvipiesčių juodmedžių, baltųjų kazimierūnių, žaliųjų kazimierūnių, siauralapių sargečių (geltonųjų kazimierūnių) ir marmeladinių sargečių vaisiai) Kita (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) c) Nevalgoma luoba, stambūs 0,1 (*) Avokadai 0,05 (*) 0,01 (*) Bananai (Mažieji bananai, tikrieji bananai) 0,1 0, Mangai 0,3 0,01 (*) Papajos 0, Granatai 0,05 (*) 0,01 (*) Peruvinės anonos (Peruvinės anonos, žvynuotosios anonos (anonos), baltosios anonos ir kitos vidutinio dydžio Annonaceae) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Gvajavos (Raudonvaisių kertuočių vaisiai arba drakonvaisiai (Hylocereus undatus)) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ananasai 0,05 (*) 0,01 (*) Duonvaisiai (Stambieji duonvaisiai) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Durijai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Dygliuotosios anonos (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita 0,05 (*) 0,01 (*) ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS 0,01 (*) i) Šakniavaisiai ir gumbavaisiai 0,01 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) a) Bulvės 0,02 0,5 0,05 (*) b) Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai 0,01 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) Manijokai (Valgomosios kolokazijos, alokazijos, strėlialapės ksantosomos) Valgomieji batatai Diaskorėjos (Tikrosios gumbapupės (ropinės gumbapupės), meksikinės gumbapupės) Sparnuotosios dioskorėjos (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita c) Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius 0,1 (*) Burokėliai 0,01 (*) 0,05 (*) L 135/10 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys

8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Morkos 1 0, Salierai 1 0,05 (*) Valgomieji krienai (Skudučių šaknys, vaistinių gelsvių šaknys, gencijonų šaknys) 0,01 (*) 0, Topinambai 0,01 (*) 0,05 (*) Pastarnokai 0,01 (*) 0, Petražolių šaknys 0,01 (*) 0,05 (*) Ridikai (Juodieji ridikai, japoniniai ridikai, ridikėliai ir panašios mažosios rūšys, valgomosios viksvuolės (Cyperus esculentus)) 0,01 (*) 0, Gelteklės (Valgomosios gelteklės, ispaniniai auksadagiai) 0,01 (*) 0,05 (*) Griežčiai 0,01 (*) 0,05 (*) Ropės 0,01 (*) 0,05 (*) Kita 0,01 (*) 0,05 (*) ii) Svogūninės daržovės 0,01 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) Česnakai 0,5 0, Svogūnai (Sidabriniai svogūnai) 0,5 0, Svogūnėliai 0,5 0, Svogūnlaiškiai (Tuščialaiškiai česnakai ir panašios rūšys) 10 0, Kita 0,01 (*) 0,05 (*) iii) Vaisinės daržovės 0,1 (*) a) Bulvinių šeimos Pomidorai (Vyšniniai pomidorai, stambiavaisės basovijos, Physalis, ožerškiai ((Lycium barbarum ir L. chinense)) 0,5 0,3 0,1 0, Paprikos (Aštriosios paprikos) 2 0,5 0,02 (*) 0, Baklažanai (paprastasis baklažanas) (Kiauliauogės) 0,5 0,3 0,1 0,05 (*) Valgomosios ybiškės 0,01 (*) 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) Kita 0,01 (*) 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) b) Moliūginių šeimos (valgoma luoba) 0,3 0,1 0,02 (*) Agurkai 1 0, LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135/11

9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Kornišonai 5 0,05 (*) Cukinijos (Paprastųjų aguročių kiaušininis porūšis, paprastieji aguročiai (patisonai)) 0,01 (*) 0,05 (*) Kita 0,01 (*) 0,05 (*) c) Moliūginių šeimos (nevalgoma luoba) 0,01 (*) 0,05 (*) 0, Melionai (Raguotieji melionai) 2 0, Moliūgai (Didieji moliūgai) 1 0,05 (*) Arbūzai 1 0, Kita 1 0,05 (*) d) Cukriniai kukurūzai 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) e) Kitos vaisinės daržovės 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) iv) Kopūstinės daržovės 0,01 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) a) Žiedinės 0,2 5 0, Brokoliniai kopūstai (Brokoliniai kopūstai, špinatiniai kopūstai, gausiažiedžiai bastučiai) Žiediniai kopūstai Kita b) Gūžinės Briuselio kopūstai 3 0,05 (*) Gūžiniai kopūstai (Smailiagūžiai kopūstai, raudongūžiai kopūstai, savojiniai kopūstai, baltagūžiai kopūstai) Kita 0,01 (*) 0,05 (*) c) Lapinės 0,05 (*) 0,01 (*) Kininiai bastučiai (Sereptiniai bastučiai, kininiai kopūstai (tai goo choi, choi sum), skroteliniai kopūstai, pekininiai kopūstai (pe-tsai)) Lapiniai kopūstai (Garbanotieji kopūstai, lapiniai kopūstai, portugaliniai lapiniai kopūstai, portugaliniai gūžiniai kopūstai) Kita 0,05 (*) d) Kaliaropės 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,2 L 135/12 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys

10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) v) Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės 0,01 (*) 0,1 (*) a) Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea 2 0,02 (*) Sultenės (Italinės sultenės) 0,01 (*) Salotos (Gūžinės salotos, Lollo rosso (pjaustomosios salotos), romaninės salotos) 0,01 (*) Salotinės trūkažolės (Paprastosios trūkažolės, raudonlapės trūkažolės, garbanotosios trūkažolės, cukraus galvos) Pipirnės 0,01 (*) Ankstyvosios barborytės (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Sėjamosios gražgarstės (Mūriniai šatreiniai) 0,01 (*) Raukšlėtieji bastučiai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Brassica spp lapai ir daigai (Mizuna, žirnių ir ridikų lapai ir kitų kopūstinių kultūrų jauni lapai (derlius imamas susiformavus iki 8 tikrųjų lapų)) Kita 0,01 (*) b) Špinatai ir panašūs (lapai) 0,02 (*) Špinatai (mm) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) Paprastosios portulakos (Permautalapės kleitonijos, portulakos, rūgštynės, smiltyninės druskės, druskės (Salsola soda)) 0,01 (*) 0,01 (*) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Mangoldai (Burokėlių lapai) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) Kita 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) c) Vynmedžių lapai (vynuogių lapai) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) d) Rėžiukai 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) e) Salotinės cikorijos 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0, f) Prieskoninės žolės 0,05 (*) Builiai 0,02 (*) Laiškiniai česnakai 0,02 (*) Salierų lapai (Pankolių lapai, blakinių kalendų lapai, paprastųjų krapų lapai, paprastųjų kmynų lapai, vaistinių gelsvių, vaistinių šventagaršvių, kvapiųjų garduoklių ir kitų Apiacea lapai) Petražolės 0,02 (*) Vaistiniai šalavijai (Kalniniai dašiai, daržiniai dašiai) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kvapieji rozmarinai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) 0,02 (*) LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135/13

11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Čiobreliai (Raudonėliai, paprastieji raudonėliai) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Bazilikai (Vaistinės melisos, mėtos, pipirmėtės) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kilniojo lauro lapai (lauras) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Vaistiniai kiečiai (Vaistiniai izopai) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita (Valgomosios gėlės) 0,02 (*) vi) Ankštinės daržovės (šviežios) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) Pupelės (su ankštimis) (Daržinės pupelės, raudonžiedės pupelės, pupelės, pupuolės) 7 0, Pupelės (be ankščių) (Pupos, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės) 0,4 0,05 (*) Žirniai (su ankštimis) (Cukriniai žirniai) 7 0, Žirniai (be ankščių) (Žirniai, pelėžirniai) 0,4 0,05 (*) 0, Lęšiai 7 0,05 (*) 0,01 (*) Kita 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) vii) Stiebinės daržovės (šviežios) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) Šparagai 0,01 (*) 0,05 (*) Dygieji artišokai 0,01 (*) 0,05 (*) Salierai 20 0,05 (*) Pankoliai 0,01 (*) 0,05 (*) Artišokai 0,01 (*) 0,05 (*) Porai 40 0, Rabarbarai 0,01 (*) 0,05 (*) Bambuko ūgliai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Palmių šerdys (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita 0,01 (*) 0,05 (*) viii) Grybai 0,01 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) Išauginti (Pievagrybiai, gluosninės kreivabudės, Shiitake grybai) 2 0,1 (*) Miško (Voveraitės, triufeliai, briedžiukai, baravykai) 0,01 (*) 50 L 135/14 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys

12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Kita 0,01 (*) 0,1 (*) (ix) Jūros dumbliai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) ANKŠTINIAI, DŽIOVINTI 0,05 (*) 1 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Pupos (Pupos, daržinės pupelės, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės) 0, Lęšiai 0,01 (*) Žirniai (Avinžirniai, žirniai, sėjamieji pelėžirniai) 0,01 (*) Lubinai 0,01 (*) Kita 0,01 (*) 0,1 (*) ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINIAI VAISIAI 0,01 (*) i) Aliejinių augalų sėklos 0,02 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) Sėmenys 0,1 (*) 0,01 (*) Žemės riešutai 0,1 (*) 0,1 0,1 (*) Aguonos 0,1 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) Sezamų sėklos 0,1 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) Saulėgrąžos 0,1 (*) 0,01 (*) Rapsų sėklos (Brassica rapa, A genomas, rapsukai) 0,1 (*) 0,01 (*) Sojų pupelės 0,1 (*) 0,01 (*) Garstyčių sėklos 0,1 (*) 0,01 (*) Medvilnės sėklos 0,5 0,01 (*) Moliūgų sėklos (Kitos cucurbitacea sėklos) 0,1 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) Dažiniai dygminai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Agurkliai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Sėjamosios judros (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kanapių sėklos 0,1 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) Paprastųjų ricinmedžių sėklos (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita 0,1 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135/15

13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ii) Aliejiniai vaisiai 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės 0,05 (*) 1 0,05 (*) Gvinėjinės alyvpalmės riešutai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Gvinėjinės alyvpalmės vaisiai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Tikrojo kapokmedžio vaisiai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) GRŪDAI 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Miežiai 0,5 0, Grikiai (Burnotiniai, bolivinės balandos) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) Kukurūzai 0,05 (*) 0,01 (*) Soros (Italinės šerytės, abisininės posmilgės) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) Avižos 0,5 0, Ryžiai 0,05 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) Rugiai 0,05 (*) 0, Dvispalviai sorgai 0,05 (*) 0,01 (*) Kviečiai (Speltos, kvietrugiai) 0,5 0, Kita 0,05 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI IR KAKAVA 0,02 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) i) Arbatžolės (džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, Camellia sinensis) ii) Kavos pupelės (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) iii) Žolelių užpilai (džiovinti) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) a) Žiedai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ramunėlių žiedai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Jamaikinės kinrožės žiedai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Rožių žiedlapiai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Jazmino žiedai (Šeivamedžių žiedai (Sambucus nigra)) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Liepų žiedai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) L 135/16 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys

14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Kita (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) b) Lapai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Braškių lapai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Siauralapio raibsteglio lapai (Ginkmedžių lapai) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Paragvajinio bugienio lapai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) c) Šaknys (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Valerijono šaknys (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ženšenio šaknys (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) d) Kiti žolelių užpilai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) iv) Kakava (fermentuotos pupelės) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) v) Saldžiavaisis pupmedis (saldžioji ceratonija) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) APYNIAI (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius 0,02 (*) ,1 (*) 10 0,02 (*) PRIESKONIAI (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) i) Sėklos (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Anyžiai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Persiniai gumbakmyniai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Salierų sėklos (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Blakinės kalendros sėklos (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kmynų sėklos (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Krapų sėklos (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Pankolių sėklos (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Vaistinės ožragės sėklos (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Muskatai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135/17

15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ii) Vaisiai ir uogos (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kvapieji pipirai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Pipirinės uosrūtės (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kmynai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kardamonai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kadagio uogos (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Pipirai (juodieji ir baltieji) (Indoneziniai pipirai, švelnieji piruliai) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Vanilės ankštys (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Tamarindas (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) iii) Žievės (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Cinamonai (Kininiai cinamonai) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) iv) Šaknys arba šakniastiebiai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Paprastasis saldymedis (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Imbieras (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Daržinės ciberžolės (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Krienai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) v) Pumpurai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Gvazdikėliai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kaparėliai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) vi) Žiedų purkos (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Krokai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) L 135/18 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys

16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) vii) Kevalai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Muskatai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) CUKRINIAI AUGALAI (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Cukriniai runkeliai (šaknys) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Cukranendrės (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Paprastosios trūkažolės šaknys (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) GYVŪNINIAI PRODUKTAI SAUSUMOS GYVŪNAI 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) i) Mėsa, mėsos gaminiai, mėsos subproduktai, kraujas, gyvūniniai riebalai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti ar perdirbti į miltus arba maistą kiti perdirbti produktai, pvz., dešros ir maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų a) Kiauliena Mėsa 3 0,02 0,05 (*) Riebalai be liesos mėsos 3 0,07 0,05 (*) Kepenys 0,2 0,2 0,05 (*) Inkstai 0,2 0,2 0, Valgomieji mėsos subproduktai 0,2 0,2 0,05 (*) Kita 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) b) Galvijiena Mėsa 3 0,02 0,05 (*) Riebalai 3 0,07 0,05 (*) Kepenys 0,2 0,2 0, Inkstai 0,2 0, Valgomieji mėsos subproduktai 0,2 0,2 0,05 (*) Kita 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) c) Aviena 0,05 (*) Mėsa 3 0, LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135/19

17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Riebalai 3 0, Kepenys 0,2 0, Inkstai 0,2 0, Valgomieji mėsos subproduktai 0,2 0, Kita 0,05 (*) 0,01 (*) d) Ožkiena 0,05 (*) Mėsa 3 0, Riebalai 3 0, Kepenys 0,2 0, Inkstai 0,2 0, Valgomieji mėsos subproduktai 0,2 0, Kita 0,05 (*) 0,01 (*) e) Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Mėsa (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Riebalai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kepenys (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Inkstai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Valgomieji mėsos subproduktai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) f) Paukštiena vištiena, žąsiena, antiena, kalakutiena, perlinių vištų, stručių ir balanžių mėsa 0,05 (*) Mėsa 0,01 (*) 0,05 (*) Riebalai 0,01 (*) 0,05 (*) Kepenys 0,07 0,05 (*) Inkstai 0,07 0,1 (*) Valgomieji mėsos subproduktai 0,07 0,05 (*) Kita 0,01 (*) 0,05 (*) L 135/20 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys

18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) g) Kiti ūkinės paskirties gyvūnai (Triušiai, kengūros) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Mėsa (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Riebalai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kepenys (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Inkstai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Valgomieji mėsos subproduktai (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) ii) Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, sviestas ir kiti iš pieno pagaminti riebalai, sūris ir varškė Galvijai Avys Ožkos Arkliai Kita iii) Paukščių kiaušiniai, švieži konservuoti arba virti Kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, užšaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar saldiklių Viščiukai 0,2 0,07 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) Antys (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Žąsys (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Putpelės (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kita (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) iv) Medus (Bičių pienelis, žiedadulkės) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) v) Varliagyviai ir ropliai (Varlių šlaunelės, krokodilai) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) vi) Sraigės (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) vii) Kiti produktai iš sausumos gyvūnų (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) ( a ) dėl išsamaus augalinės ir gyvūninės kilmės produktų, kuriems taikomi DLK, sąrašo žiūrėti I priedą. (*) Rodo žemutinę analizinio nustatymo ribą. (**) Pesticidų kodo derinys, kuriam taikomas III priedo B dalyje nustatytas DLK. (F) = tirpus riebaluose. (R) = Skiriasi šių pesticidų kodų skaičių derinių likučių apibrėžtys: LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135/21

19 Chlortalonilas - kodas : likučių apibrėžties taikymas: tik kaip chlortalonilas Chlortalonilas - kodas : likučių apibrėžties taikymas: kaip SDS-3701 Chlortalonilas - kodas : likučių apibrėžties taikymas: kaip SDS-3701 Chlortalonilas - kodas : likučių apibrėžties taikymas: kaip SDS-3701 Chlortalonilas - kodas : likučių apibrėžties taikymas: tik kaip chlortalonilas Chlortalonilas - kodas : likučių apibrėžties taikymas: tik kaip chlortalonilas Chlortalonilas - kodas : likučių apibrėžties taikymas: tik kaip chlortalonilas L 135/22 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys

20 Kodo Nr. (2) III priedas iš dalies keičiamas taip: a) A dalis iš dalies keičiama taip: i) Skiltys, kuriose nurodyti boskalidas, chlorantraniliprolis, klotianidinas, ciprokonazolis, dikamba, difenokonazolis, dinokapas, fenpiroksimatas, flubendiamidas, fludioksonilas, meptildinokapas, novaluronas ir tiametoksamas, pakeičiamos taip: Atskirų produktų, kuriems nustatomas didžiausias DLK, grupės ir pavyzdžiai ( a ) Pesticidų likučiai ir didžiausias leistinas likučių kiekis (mg/kg) Boskalidas (F) (R) Chlorantraniliprolis (DPX E-2Y45)(F) Klotianidas Ciprokonazolas (F) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠU TAI i) Citrusiniai vaisiai 2 0,7 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) 0,5 0,01 (*) 10 0,05 (*) 0,01 (*) Greipfrutai (Greipfrutai, didieji greipfrutai, saldieji greipfrutai (angl. sweeties), tangelai(išskyrus mineolas) ir kiti hibridai) Apelsinai (Bergamotės, aitrieji apelsinai ir kiti hibridai) Citrinos (Citronai, tikrosios citrinos) 0, Žaliosios citrinos 0, Mandarinai (Klementinai, tikrieji mandarinai, mineolos ir kiti hibridai) Kita 0, ii) Medžių riešutai (su kevalais arba be kevalų) Migdolai Bertoletijos Anakardžiai Kaštainiai Dikamba Difenokonazolas Dinokapas (dinokapo izomerų ir jų fenolių suma, išreikšta kaip dinokapas) (F) Fenpiroksimatas (F) Flubendiamidas (F) Fludioksonilas Meptildinokapas (2,4 DNOPC ir 2,4 DNOP suma, išreikšta kaip Meptildinokapas) Novaluronas (F) Tiametoksamas (tiametoksamo ir klotianidino suma, išreikšta kaip tiametoksamas) 1 0,05 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,2 0,5 0, LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135/23

21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Kokosai Lazdyno riešutai (Didieji riešutai) Makadamijos Karijos Pinijos Pistacijos Graikiniai riešutai Kita iii) Sėklavaisiai 2 0,5 0,05 0,1 0,05 (*) 0,8 5 0,05 (*) 0, Obuoliai (Miškinių obelų obuoliai) 0,1 0,5 0, Kriaušės (Japoninės kriaušės) 0,05 (*) 0,5 0, Svarainiai 0,05 (*) 0,2 0,5 0,01 (*) Šliandros 0,05 (*) 0,5 0,5 0,01 (*) Lokvos 0,05 (*) 0,5 0,5 0,01 (*) Kita 0,05 (*) 0,2 0,5 0,01 (*) iv) Kaulavaisiai 1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Abrikosai 3 0,1 0,1 0,5 0,3 0, , Vyšnios (Trešnės, vyšnios) 4 0,1 0,1 0,3 0, Persikai (Nektarinai ir panašūs hibridai) 3 0,1 0,1 0,5 0,3 0, , Slyvos (Naminės slyvos, renklodai, mirabelės, dygiosios slyvos) 3 0,02 (*) 0,05 (*) 0,5 0,3 0,01 (*) 0,5 1,5 0, Kita 3 0,02 (*) 0,05 (*) 0,1 0,1 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0, v) Uogos ir smulkūs vaisiai 0,05 (*) a) Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti 5 1 0,2 0, ,01 (*) 0, Valgomosios vynuogės 0,6 0,05 (*) 0, Vynuogės vynui gaminti 0, L 135/24 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys

22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) b) Braškės (žemuogės) ,02 (*) 0,05 (*) 0,4 0,05 (*) 1 0,01 (*) 3 3 0,5 0, c) Uogos, augančios ant stiebų ,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 1 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) Raukšlėtosios gervuogės 0, Paprastosios gervuogės (Ilgavaisės gervuogės ir tekšės) Avietės (Raudondyglės avietės, šiaurinės katuogės (Rubus arcticus), nektarnės gervuogės (Rubus arcticus x idaeus)) 0,1 0,05 (*) 0, Kita 0,1 0,05 (*) d) Kiti smulkūs vaisiai ir uogos 10 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Amerikiniai vaivorai (Mėlynės) 1,5 0,1 0, Spanguolės (Bruknės (paprastosios bruknės)) 1 0,1 0, Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji) 1 0, ,01 (*) Agrastai (Įskaitant kitų uogų veislių hibridus) 1 0,1 0,5 3 0,01 (*) Erškėtuogės 1 0,1 0,5 1 0,01 (*) Šilkmedžio uogos (Žemuoginiai arbutai) Gudobelės vaisiai (pietinė gudobelė) (Kivių uogos (Actinidia arguta)) Šeivamedžio uogos (Juodavaisių aronijų, šermukšnių, dygliuotųjų šaltalankių, gudobelių, šermukšnių ir kitų medžių uogos) 1 0,1 0,5 1 0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 0,5 1 0,01 (*) 1 0,1 0,5 2 0,01 (*) Kita 1 0,1 0,5 1 0,01 (*) vi) Kiti vaisiai 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) a) Valgoma luoba 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Datulės 0, Figos 0, LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135/25

23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Valgomosios alyvuogės Kinkanai (Japoniniai kinkanai, apvalieji kinkanai, puscitrinės (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Karambolos (Agurkinės karambolos) 0, Persimonai 0, Gvazdikmedžio vaisiai (Slyvinis gvazdikmedis) (Surinaminis gvazdikmedis, malajinis gvazdikmedis, rausvasis gvazdikmedis, brazilinė eugenija, surinaminė eugenija (eugenijos Eugenia uniflora)) Kita 0, b) Nevalgoma luoba, smulkūs 0, Kiviai , Ličiai (Trumpašeriai rambutanai, paprastieji rambutanai, mangostaninės garcinijos) 0,1 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Kvapiosios pasifloros 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Opuncijos 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Gelčiai 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Virgininiai persimonai (Dvipiesčių juodmedžių, baltųjų kazimierūnių, žaliųjų kazimierūnių, siauralapių sargečių (geltonųjų kazimierūnių) ir marmeladinių sargečių vaisiai) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Kita 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) c) Nevalgoma luoba, stambūs 0, Avokadai 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Bananai (Mažieji bananai, tikrieji bananai) 0,6 0,05 (*) 0,05 (*) Mangai 0,05 (*) 0,05 (*) 0, Papajos 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Granatai 0,05 (*) 3 0,05 (*) L 135/26 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys

24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Peruvinės anonos (Peruvinės anonos, žvynuotosios anonos (anonos), baltosios anonos ir kitos vidutinio dydžio Annonaceae) Gvajavos (Raudonvaisių kertuočių vaisiai arba drakonvaisiai (Hylocereus undatus)) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Ananasai 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Duonvaisiai (Stambieji duonvaisiai) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Durijai 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Dygliuotosios anonos 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Kita 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽO VĖS i) Šakniavaisiai ir gumbavaisiai 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) a) Bulvės 2 0,02 0,05 0,1 0,05 (*) 1 0,2 0, b) Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai 2 0,02 0,02 (*) 0,1 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) Manijokai (Valgomosios kolokazijos, alokazijos, strėlialapės ksantosomos) Valgomieji batatai Diaskorėjos (Tikrosios gumbapupės (ropinės gumbapupės), meksikinės gumbapupės) Sparnuotosios dioskorėjos 0,05 (*) Kita 0,05 (*) c) Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius Burokėliai 2 0,02 0,02 (*) 0,2 0,05 (*) 1 0,05 (*) Morkos (+) 0,05 0,3 0,05 (*) 1 0, Salierai 2 0,02 0,02 (*) 2 0,1 0,2 0,05 (*) Valgomieji krienai (Skudučių šaknys, vaistinių gelsvių šaknys, gencijonų šaknys) 0,05 (*) 10 0,01 (*) 2 0,02 0,02 (*) 0,2 0,05 (*) 1 0,05 (*) Topinambai 2 0,02 0,02 (*) 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135/27

25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Pastarnokai 2 0,02 0,02 (*) 0,3 0,05 (*) 1 0,05 (*) Petražolių šaknys 3 0,02 0,02 (*) 0,2 0,05 (*) 1 0,05 (*) Ridikai (Juodieji ridikai, japoniniai ridikai, ridikėliai ir panašios mažosios rūšys, valgomosios viksvuolės (Cyperus esculentus)) Gelteklės (Valgomosios gelteklės, ispaniniai auksadagiai) 2 0,5 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 2 0,02 0,02 (*) 0,2 0,05 (*) 1 0,05 (*) Griežčiai 2 0,02 0,02 (*) 0,4 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Ropės 2 0,02 0,02 (*) 0,4 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Kita 2 0,02 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) ii) Svogūninės daržovės 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Česnakai 5 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Svogūnai (Sidabriniai svogūnai) 5 0,05 (*) 0,1 0, Svogūnėliai 5 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Svogūnlaiškiai (Tuščialaiškiai česnakai ir panašios rūšys) 6 0,1 0,3 0,05 (*) Kita 5 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) iii) Vaisinės daržovės 0,05 (*) a) Bulvinių šeimos 3 0,05 0,05 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) Pomidorai (Vyšniniai pomidorai, stambiavaisės basovijos, Physalis, ožerškiai ((Lycium barbarum ir L. chinense)) 0,6 2 0, , Paprikos (Aštriosios paprikos) 1 0,5 0,2 2 0,6 0, Baklažanai (paprastasis baklažanas) (Kiauliauogės) 0,6 0,4 0,2 1 0,5 0, Valgomosios ybiškės 0,6 0,05 (*) 0,01 (*) 0,5 0,01 (*) 0,05 (*) Kita 0,6 0,05 (*) 0,01 (*) 0,5 0,01 (*) 0,05 (*) b) Moliūginių šeimos (valgoma luoba) 3 0,3 0,02 (*) 0,05 (*) 0,1 0,1 0,15 0, Agurkai 0,07 1 0,1 0,1 L 135/28 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys

26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Kornišonai 0,05 (*) 0,5 0,05 (*) 0,01 (*) Cukinijos (Paprastųjų aguročių kiaušininis porūšis, paprastieji aguročiai (patisonai)) 0,07 1 0,1 0, Kita 0,05 (*) 0,5 0,05 (*) 0,01 (*) c) Moliūginių šeimos (nevalgoma luoba) 3 0,3 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,06 0,05 (*) 0, Melionai (Raguotieji melionai) 0,5 0,5 0, Moliūgai (Didieji moliūgai) 0,05 (*) 0,05 (*) 0, Arbūzai 0,05 (*) 0,1 0, Kita 0,05 (*) 0,05 (*) 0, d) Cukriniai kukurūzai 0,5 0,2 0,02 (*) 0,07 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) e) Kitos vaisinės daržovės 3 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) iv) Kopūstinės daržovės 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) a) Žiedinės 5 0,02 (*) 0,01 (*) 0, Brokoliniai kopūstai (Brokoliniai kopūstai, špinatiniai kopūstai, gausiažiedžiai bastučiai) 1 1 0, Žiediniai kopūstai 0,3 0,2 0,01 (*) Kita 0,3 0,05 (*) 0,01 (*) b) Gūžinės 5 0,02 (*) 0,2 0,01 (*) Briuselio kopūstai 0,01 (*) 0,01 (*) 0, Gūžiniai kopūstai (Smailiagūžiai kopūstai, raudongūžiai kopūstai, savojiniai kopūstai, baltagūžiai kopūstai) Kita 0,01 (*) 0,01 (*) 0, c) Lapinės ,01 (*) 0,01 (*) 0, Kininiai bastučiai (Sereptiniai bastučiai, kininiai kopūstai (tai goo choi, choi sum), skroteliniai kopūstai, pekininiai kopūstai (pe-tsai)) LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135/29

27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Lapiniai kopūstai (Garbanotieji kopūstai, lapiniai kopūstai, portugaliniai lapiniai kopūstai, portugaliniai gūžiniai kopūstai) Kita d) Kaliaropės 5 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0, v) Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės a) Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea 20 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Sultenės (Italinės sultenės) ,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Salotos (Gūžinės salotos, Lollo rosso (pjaustomosios salotos), romaninės salotos) Salotinės trūkažolės (Paprastosios trūkažolės, raudonlapės trūkažolės, garbanotosios trūkažolės, cukraus galvos) 30 0,05 (*) 3 7 0,01 (*) 30 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Pipirnės 30 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Ankstyvosios barborytės 30 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Sėjamosios gražgarstės (Mūriniai šatreiniai) 30 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0,01 (*) Raukšlėtieji bastučiai 30 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Brassica spp lapai ir daigai (Mizuna, žirnių ir ridikų lapai ir kitų kopūstinių kultūrų jauni lapai (derlius imamas susiformavus iki 8 tikrųjų lapų)) 30 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Kita 30 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) b) Špinatai ir panašūs (lapai) ,05 (*) Špinatai (mm) ,01 (*) Paprastosios portulakos (Permautalapės kleitonijos, portulakos, rūgštynės, smiltyninės druskės, druskės (Salsola soda)) 2 0,01 (*) 0,01 (*) L 135/30 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys

28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Mangoldai (Burokėlių lapai) 0,2 0,01 (*) Kita 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) c) Vynmedžių lapai (vynuogių lapai) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) d) Rėžiukai ,05 (*) 0,5 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) e) Salotinės cikorijos 0,5 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) f) Prieskoninės žolės 0,05 (*) 0,01 (*) 15 0,01 (*) 0,05 (*) Builiai Laiškiniai česnakai 10 0,02 (*) Salierų lapai (Pankolių lapai, blakinių kalendų lapai, paprastųjų krapų lapai, paprastųjų kmynų lapai, vaistinių gelsvių, vaistinių šventagaršvių, kvapiųjų garduoklių ir kitų Apiacea lapai) 10 0,02 (*) Petražolės 10 0,02 (*) Vaistiniai šalavijai (Kalniniai dašiai, daržiniai dašiai) 10 0,02 (*) Kvapieji rozmarinai 10 0,02 (*) Čiobreliai (Raudonėliai, paprastieji raudonėliai) Bazilikai (Vaistinės melisos, mėtos, pipirmėtės) 10 0,02 (*) ,02 (*) Kilniojo lauro lapai (lauras) 10 0,02 (*) Vaistiniai kiečiai (Vaistiniai izopai) 10 0,02 (*) Kita (Valgomosios gėlės) 10 0,02 (*) vi) Ankštinės daržovės (šviežios) 3 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Pupelės (su ankštimis) (Daržinės pupelės, raudonžiedės pupelės, pupelės, pupuolės) Pupelės (be ankščių) (Pupos, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės) 0,5 0,2 1 0,2 0,5 1 0,7 0,5 0,01 (*) 0,02 (*) 1 0,05 (*) 0,5 0,2 0,7 0,05 (*) LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135/31

29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Žirniai (su ankštimis) (Cukriniai žirniai) 0,01 (*) 0,2 1 0,05 (*) 1,5 0,2 0,01 (*) 0, Žirniai (be ankščių) (Žirniai, pelėžirniai) 0,01 (*) 0,02 (*) 1 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0, Lęšiai 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) Kita 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) vii) Stiebinės daržovės (šviežios) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Šparagai 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,1 5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Dygieji artišokai 0,5 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 4 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Salierai ,04 0,2 0,05 (*) 5 5 0,05 (*) Pankoliai 30 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 5 0,01 (*) 0,1 0,05 (*) Artišokai 0,5 0,3 0,05 0,1 0,05 (*) 0,15 0,01 (*) 0,05 (*) 0, Porai 5 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,5 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Rabarbarai 0,5 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,3 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Bambuko ūgliai 0,5 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Palmių šerdys 0,5 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Kita 0,5 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) viii) Grybai 0,5 0,01 (*) 0,05 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) Išauginti (Pievagrybiai, gluosninės kreivabudės, Shiitake grybai) Miško (Voveraitės, triufeliai, briedžiukai, baravykai) Kita (ix) Jūros dumbliai 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) ANKŠTINIAI, DŽIOVINTI 3 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 1 0,05 (*) 0,05 (*) Pupos (Pupos, daržinės pupelės, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės) 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) Lęšiai 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) L 135/32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys

30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Žirniai (Avinžirniai, žirniai, sėjamieji pelėžirniai) 0,1 0,01 (*) 0, Lubinai 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) Kita 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJI NIAI VAISIAI i) Aliejinių augalų sėklos 0,1 (*) 0,3 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Sėmenys 1 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) Žemės riešutai 1 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Aguonos 1 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Sezamų sėklos 1 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Saulėgrąžos 1 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Rapsų sėklos (Brassica rapa, A genomas, rapsukai) 1 0,01 (*) 0,02 (*) 0,4 0,5 0,01 (*) 0,01 (*) Sojų pupelės 3 0,01 (*) 0,02 (*) 0,07 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Garstyčių sėklos 1 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) Medvilnės sėklos 1 0,3 0,05 0,05 (*) 0,05 (*) 1,5 0, Moliūgų sėklos (Kitos cucurbitacea sėklos) 0,5 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Dažiniai dygminai 1 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Agurkliai 0,5 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Sėjamosios judros 0,5 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Kanapių sėklos 0,5 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Paprastųjų ricinmedžių sėklos 0,5 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Kita 1 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) ii) Aliejiniai vaisiai 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės 0,05 (*) Gvinėjinės alyvpalmės riešutai 1 0,05 (*) Gvinėjinės alyvpalmės vaisiai 0,05 (*) 0,05 (*) LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135/33