AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. RUGSĖJO 30 D."

Transkriptas

1 AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

2 TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA TURTAS Ilgalaikis turtas Nematerialusis turtas Materialusis turtas Naudojimo teise valdomas turtas Po vienerių metų gautinos sumos Investicijos į asocijuotas įmones 6 6 Ilgalaikės finansinės investicijos Atidėtojo pelno mokesčio turtas Ilgalaikio turto iš viso Trumpalaikis turtas Atsargos Išankstiniai apmokėjimai Iš pirkėjų gautinos sumos Kitos gautinos sumos Pelno mokesčio avansas Kitas trumpalaikis turtas Pinigai ir pinigų ekvivalentai Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui Trumpalaikio turto iš viso Turto iš viso (tęsinys kitame puslapyje) 2

3 TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys) NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Nuosavas kapitalas Kapitalas Rezervai Nepaskirstytas pelnas Nuosavo kapitalo iš viso Ilgalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikiai įsipareigojimai kredito institucijoms Dotacijos ir subsidijos Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams Ilgalaikiai įsipareigojimai naudojimo teise valdomo turto Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso Trumpalaikiai įsipareigojimai Trumpalaikiai įsipareigojimai kredito institucijoms Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos Trumpalaikiai įsipareigojimai- naudojimo teise valdomo turto Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Mokėtinas pelno mokestis Atidėjiniai Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso

4 TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA Pajamos Pardavimo pajamos Kitos pajamos Veiklos sąnaudos Kuras ir pirkta šiluma (56 341) (55 977) Nusidėvėjimas ir amortizacija (6 576) (6 865) Darbo užmokestis ir soc. draudimas (9 113) (9 480) Remonto ir eksploatacijos sąnaudos (6 576) (6 327) Elektros energija ir vanduo (4 498) (5 195) Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį (2 217) (2 342) Teisinės ir konsultacinės paslaugos (940) (730) Nuoma (373) (760) Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo atstatymas Atidėjiniai ATL (1 788) (2 588) Kito turto vertės sumažėjimo atstatymas 25 - Gautinų sumų vertės sumažėjimo sąnaudos 26 - Kitos (sąnaudos) (1 484) (1 052) (89 849) (90 897) Veiklos pelnas Finansinės veiklos pajamos Finansinės veiklos (sąnaudos) (228) (270) Pelnas prieš apmokestinimą Pelno mokestis (427) (560) Grynasis pelnas Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus pergrupuotos į pelną (nuostolius) Kitos bendrosios pajamos, kurios bus arba gali būti pergrupuotos į pelną (nuostolius) Bendrosios pajamos iš viso

5 TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA Kapitalas Rezervai Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) Iš viso 2018 m. sausio 1 d. likutis (10 827) Grynasis metų rezultatas Kitos bendrosios pajamos Bendrųjų pajamų iš viso Įstatinio kapitalo sumažinimas (11 036) m. rugsėjo 30 d. likutis m. sausio 1 d. likutis Grynasis metų rezultatas Kitos bendrosios pajamos Bendrųjų pajamų iš viso Įstatinio kapitalo didinimas Suformuotas privalomasis rezervas (284) m. rugsėjo 30 d. likutis

6 TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA Pagrindinės veiklos pinigų srautai Grynasis pelnas (nuostoliai) Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: Nusidėvėjimas ir amortizacija Atidėjinių pasikeitimas (1 671) Sukauptų sąnaudų pasikeitimas (295) (147) Gautinų sumų vertės sumažėjimas (26) (142) (Pelnas) nuostolis iš turto pardavimo ir nurašymo (23) 24 Atsargų vertės sumažėjimo atstatymas (24) - Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimo atstatymas) (6) (419) Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas 221 (503) Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos Kitas trumpalaikis turtas (46) (148) Prekybos skolos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (12 322) (4 872) Pinigų srautai iš veiklos (Sumokėtas) pelno mokestis - (74) Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai Investicinės veiklos pinigų srautai Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas (14 642) (11 633) Gautos palūkanos Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (14 367) (9 101) (tęsinys kitame puslapyje) 6

7 TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys) Finansinės veiklos pinigų srautai Gautos paskolos Grąžintos paskolos (1 072) (595) Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas) - (4 567) Naudojimo teise valdomo turto mokėjimai (383) - Sumokėtos palūkanos (228) (226) Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (1 683) (196) Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje