UAB “Šilutės polderiai “

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UAB “Šilutės polderiai “"

Transkriptas

1 UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale. Bendrovės Registravimo pažymėjimas pakeistas 2005 m. rugsėjo 2 d. keičiant bendrovės pavadinimą (Uždaroji akcinė bendrovė Šilutės polderiai ) Valstybės įmonėje Registrų centre. Reg. Nr Bendrovės veikla skirstoma į tipinę veiklą ir netipinę veiklą. Bendrovės tipinė (pagrindinė) veikla polderinės sistemos eksploatacijos ir remonto darbai; kelių remontas, miško valymo darbai, siurblinių rekonstrukcija; valstybės sienos ženklinimo darbai, ežero valymo darbai. Bendrovės netipinė veikla skirstoma į kitą veiklą bei finansinę ir investicinę veiklą: Bendrovės kita veikla transporto ir mechanizmų nuoma, elektros energijos ir GSM paslaugų perpardavimas Bendrovės finansinė ir investicinė veikla paskolos, lizingo (finansinės nuomos, palūkanų) mokėjimai, gautos banko palūkanos sumokėti delspinigiai. Bendrovės neįprastinė veikla registruojama pagautės ir netekimų straipsniuose. Šiuose straipsniuose parodomi tik atsitiktiniai įvykiai, kurie gali atsirasti dėl nebūdingų tai vietovei gamtos reiškinių, ar kitų aplinkybių, nepriklausančių nuo bendrovės veiklos ir kurių pasikartojimo tikimybė labai maža. Svarbi sąlyga bendrovės pagrindinei veiklai yra klimatinės oro sąlygos, nuo kurių priklauso pagrindinės veiklos pajamos. Vidutinis bendrovės sąraše esančių darbuotojų skaičius 2013 m. 113, 2012 m. buvo 105. Vidutinis atlyginimas 2013 m Lt., 2012 m Lt. II. Apskaitą reglamentuojantys teisės aktai, apskaitos politikos principai ir apyskaitinis įvertinimas Bendrovė tvarko apskaitą pagal šiuos finansinę apskaitą ir įmonių veiklą reglamentuojančius teisės aktus: - Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas; - Verslo apskaitos standartai; - Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas; - Lietuvos Respublikos pinigų įstatymas; - Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas; - Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; - Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; - Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto direktoriaus 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VAS-9 - Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 179 Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo ; - Lietuvos Respublikos nutarimas Nr. 719 Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo ; - Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymas Nr. 38 Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų. 1

2 Bendrovės finansiniai metai trunka 12 mėnesių. Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31d. Bendrovės apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu. Balanse parodomas visas bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Bendrovė pildė sutrumpintas metines finansines ataskaitas, o 2013 metais pilną. Pelno (nuostolių) ataskaita yra sudedamoji metinių finansinių ataskaitų dalis, kurioje pateikiami ir palyginami su ankstesnių laikotarpių informacija susiję duomenys, iš kurių galima spręsti apie bendrovės veiklos rezultatus. Pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomos bendrovės pajamos ir sąnaudos. Pagal jas apskaičiuojamas pelnas ir nuostoliai, susiję su įprastine bendrovės veikla bei ypatingaisiais straipsniais. Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje pateikiami visi su nuosavo kapitalo pasikeitimu susiję atvejai nuo 2011 m. gruodžio 31d. Klaida bendrovėje laikoma esmine klaida ir metinėse finansinėse ataskaitose straipsnis laikomas reikšmingu, kai jų suma yra didesnė nei 0,5 procentai metinėse finansinėse ataskaitose pateikiamų pardavimo pajamų (pajamos tūkst. Lt). Esminės klaidos dydis 62 tūkst. Lt. Bendrovė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama metinių finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi visais Verslo apskaitos standartais. Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų) įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiuose bendrovės apskaitos politikos tvarkose. Apskaitos politikai priskirtinų apskaitos būdų ir metodų keitimas registruojamas retrospektyviniu būdu apskaitos politikos pakeitimas parodomas taip, tarsi naujoji apskaitos politika būtų taikyta ūkinėms operacijoms ir įvykiams nuo jų atsiradimo. Taikant retrospektyvinį būdą, koreguojamas nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutis. Kartu perskaičiuojami ir pateikiami ankstesnių ataskaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų straipsniai, aiškinamajame rašte pateikiama lyginamoji informacija. Tais atvejais, kai taisoma ankstesnių ataskaitinių laikotarpių suma negali būti tiksliai įvertinta taikant naują politiką, taikomas perspektyvinis būdas. Taikant perspektyvinį būdą, praėjusio laikotarpio metinių finansinių ataskaitų informacijos nereikia koreguoti. Pagal šį būdą nauja apskaitos politika taikoma nuo sprendimo ją taikyti priėmimo dienos ir būsimais ataskaitiniais laikotarpiais. Poveikis, kurį apskaitos politikos pakeitimas daro einamojo ir ankstesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams, parodomas einamojo laikotarpio metinėse finansinėse ataskaitose ir aprašomas aiškinamajame rašte. Apskaitos politikos pakeitimu nelaikoma: a) apskaitinių įvertinimų keitimas; b) naujos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir įvykiams, kurių turinys iš esmės skiriasi nuo ankstesnių įvykių ar ūkinių operacijų; c) naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir įvykiams, kurių bendrovė iki to laiko nevykdė. Jei sudėtinga nustatyti, ar pasikeitimas apskaitoje laikytinas apskaitos politikos keitimu, ar apskaitinio įvertinimo pakeitimu, toks pasikeitimas traktuojamas kaip apskaitinio įvertinimo keitimas. Apskaitiniai įvertinimai atliekami remiantis informacija, kuri yra žinoma įvertinimo atlikimo metu. Taip pat atsižvelgiant į pobalansinius įvykius. Pasikeitus įmonės planams, prognozėms, prielaidoms arba gavus naujos papildomos informacijos, darančios įtaką ankstesniam vertinimui, apskaitinis įvertinimas tikslinamas. Apskaitinio įvertinimo tikslinimo poveikis priskiriamas: - laikotarpiui, kada buvo atliktas pakeitimas, jei jis turi įtakos tiktam laikotarpiui; - laikotarpiui, kada buvo atliktas pakeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei pakeitimas ir jiems turės įtakos. Apskaitinio įvertinimo tikslinimo poveikis įtrauktas į tą pačią pelno (nuostolių) ataskaitos eilutę, kurioje buvo užfiksuotas pirminis įvertinimas. 2

3 Balanse turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų eilutėse likučiai pateikiami palyginimui su praėjusiais finansiniais metais ir lyginamoji praėjusių finansinių metų informacija yra pateikiama tokia kaip ir finansiniai metai. Bendrovėje pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Paslaugų teikimo pajamos bendrovėje laikomos atsižvelgiant į tai, ar paslaugų teikimo rezultatas gali būti patikimai įvertintas, sandoris baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai įvertintas. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos įvertinamos tikrąją verte. Ataskaitose pateikiamos grynosios pardavimo pajamos. Paslaugų teikimo pajamos pripažįstamos tik tais atvejais, kai tikimasi, kad už suteiktas paslaugas bus gauta ekonominės naudos. Tačiau jeigu kyla abejonių, ar bus gauta jau į pajamas įtraukta suma, tuomet skola, kurios nebesitikima gauti, įtraukiama į ataskaitinio laikotarpio sąnaudas, neatsižvelgiant į tai, kurį laikotarpį pajamos buvo pripažintos. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos patikimai įvertinamos tikrąją verte. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos metinėse finansinėse ataskaitose kaip turtas. Turto dalis, skirta pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, priskiriamos tiems laikotarpiams, kuriais jos teiks bendrovei ekonominės naudos. Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos metinėse finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už suteiktas paslaugas. Paslaugų teikimo sąnaudos apima teikiant paslaugas sunaudotas žaliavas, medžiagas, komplektuojamuosius gaminius bei kitą trumpalaikį turtą, darbo užmokesčio sąnaudas, teikiant paslaugas naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas ir panašias sąnaudas. Metinėse finansinėse ataskaitose pateikiama paslaugų teikimo grynoji savikaina. Veiklos sąnaudos atspindi per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine bendrovės veikla. Veiklos sąnaudoms priskiriamos administracinės sąnaudos. Administracinės sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos metinėse finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos. Atidėtas pelno mokestis yra paskaičiuojamas naudojant mokesčio tarifus, galiojančius ar patvirtintus balanso sudarymo dieną ir kuriuos tikimasi taikyti atidėto pelno mokesčio turto realizavimo ar atidėtų mokesčių įsipareigojimų įvykdymo laikotarpiu. Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda dėl sukauptų sąnaudų ir patirtų nuostolių perkėlimo. Palyginamieji skaičiai Bendrovė vadovaudamasi 24-tu verslo apskaitos standartu Pelno mokestis paskaičiavo atidėto pelno mokesčio turtą ir dėl pardavimo sąnaudų palyginamumo koregavo šiuos palyginamuosius straipsnius: duomenys po koregavimo duomenys iki koregavimo Koregavimo suma BALANSAS IV KITAS ILGALAIKIS TURTAS IV.1.1 Atidėtojo mokesčio turtas IV NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

4 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA II. PARDAVIMO SAVIKAINA IV. VEIKLOS SĄNAUDOS IV.1 Pardavimo XII. PELNO MOKESTIS PAAIŠKINIMAI APIE 2013 m. gruodžio mėn. 31 d. balansą I. ILGALAIKIS TURTAS 1.1. Nematerialusis turtas. Nematerialusis turtas, skirtas naudoti Bendrovės veikloje ilgiau nei vienerius metus, apskaitoje pripažįstamas nematerialiuoju turtu, jei atitinka šiuos pripažinimo kriterijus: pagrįstai tikėtina, kad bendrovė ateityje gaus iš turto ekonominės naudos; turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės; Bendrovė turtu disponuoja, jį kontroliuoja arba apriboja teisę juo naudotis kitiems asmenims. Naujai įsigyto nematerialaus turto amortizacijos skaičiavimui taikomas trijų metų normatyvas m. bendrovė nematerialus turto neįsigijo. Nematerialinio turto nusidėvėjimas per metus 5825 Lt. Nematerialiuoju turtu bendrovėje laikoma programinė įranga, kokybės sertifikatas ISO Materialusis turtas. Bendrovėje įsigytas materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius: Bendrovė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; Bendrovė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais; Bendrovė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą; Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą, bendrovės nustatytą turto grupei: įrankiams 1000 Lt, kitoms grupėms 500 Lt. Vadovaujantis 2013 m. rugsėjo 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-38, atlikta metinė ilgalaikio turto inventorizacija 2013 m. lapkričio 30 d. Taikant įsigijimo savikainos būdą, įsigytas (pasigamintas) turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o metinėse finansinėse ataskaitose parodomas balansine verte, kuri paskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą. Ilgalaikiu materialiuoju turtu bendrovėje laikomas šis turtas: pastatai ir statiniai, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai ir kitas materialus turtas. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje atliekamas vadovaujantis Verslo apskaitos standartais. Bendrovėje sudaryta komisija, kuri priimdama sprendimą dėl remonto darbų įvertinimo ir registravimo apskaitoje vadovaujasi Verslo apskaitos standartais. Turto likvidacinė vertė 1,00 Lt. 4

5 Pagrindiniai ilgalaikio materialiojo turto pokyčiai atspindėti: Rodikliai Pastatai ir statiniai Mašinos ir įrengimai Transporto priemonės Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje turto įsigijimas perleistas ir nurašytas turtas (-) perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) Finansinių metų pabaigoje c) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: finansinių metų nusidėvėjimas atstatantys įrašai (-) kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) Finansinių metų pabaigoje Iš viso a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d) Per 2013 metus bendrovė nurašė turto už Lt (likutinė verte 8 Lt). Bendrovė savo veikloje naudoja ir pilnai nusidėvėjusį ilgalaikį materialųjį turtą: Ilgalaikio materialiojo turto grupės Įsigijimo savikaina (Lt) Pastatai ir statiniai Mašinos ir įrengimai Transporto priemonės Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai Iš viso: Laikinai nenaudojamas bendrovės veikloje ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas specialiai tam skirtose atitinkamos ilgalaikio materialiojo turto grupės subsąskaitose. Balanse toks turtas parodomas toje pačioje turto grupėje, kuriai jis buvo priskirtas, kol buvo naudojamas: Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina Likutinė vertė (Lt) Mašinos ir įrengimai Iš viso:

6 Informacija apie turtą, kuris įkeistas bankams: Turto pavadinimas Įsigijimo savikaina (Lt) Likutinė vertė Sandėlis Ž. Naumiestis 858,30 kv. m Mechaninės dirbtuvės 641,72 kv. m Garažas 318,37 kv. m. 1 1 Naftos produktų sandėlis 161,78 kv. m. 1 1 Cemento sandėlis 21,66 kv. m Sargo namelis 4,12 kv. m Kiemo statiniai 1 1 Žemės sklypas 3,8308 ha, nuomos teise pagal nuomos sutartį Nr. N88/ Iš viso: Atidėtojo mokesčio turtas. Straipsnis 2013 m m. Atidėtojo pelno mokesčio turto judėjimas metų pradžioje Ataskaitinių metų pokytis: Dėl sukauptų nepanaudotų atostoginių sąnaudų metų pabaigoje Kitas ilgalaikis turtas. Kitas ilgalaikis turtas tai iš anksto sumokėtos ilgalaikės draudimo sumos. II. TRUMPALAIKIS TURTAS 2.1. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. Atsargomis laikomas bendrovės trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargomis bendrovėje laikomas šis trumpalaikis turtas: žaliavos ir medžiagos, kuras ir degalai, inventorius ir spec. rūbai. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas nuolat. Buhalterinės apskaitos sąskaitose registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. Inventorizacija atlikta dienos direktoriaus įsakymu Nr. V dienai. Atsargos pagal grupes: Straipsniai pasikeitimas % Žaliavos ir komplektavimo gaminiai Kuras Spec. rūbai Iš viso: T. sk. nejudėjusių atsargų

7 Išankstiniai apmokėjimai. Bendrovė išankstiniuose apmokėjimuose atspindėta: Straipsniai pasikeitimas % Išankstiniai apmokėjimai Ateinančio laikotarpio sąnaudos Iš viso išankstiniai apmokėjimai: Per vienerius metus gautinos sumos. Šiame straipsnyje apskaitomos sumos yra atvaizduotos skolų nominalia verte, įvertinus jų grąžinimo tikimybę. Balanso per vienerius metus gautinų sumų straipsnio struktūra ir dinamika: Skolų grupė pasikeitimas % Pirkėjų įsiskolinimas viso: Už atliktus darbus tame sk. abejotinos skolos Kitos gautinos sumos viso: Kitos gautinos sumos Užsakovų įsiskolinimas priskaičiuotas pagal pajamų pripažinimą atliekamiems darbams (10 VAS 6 sk. 18 p) - tame sk. abejotinos skolos Grąžintinos sumos iš biudžeto Iš viso per vienerius metus gautinos sumos: Kitos gautinos sumos Lt tai garantija pagal sutartį Nr. T1-94/13-17 su Trakų r. savivaldybės administracija. Sutartis baigiasi Atlikti pagal pasirašytas sutartis bet nepasirašyti užsakovo rangos darbai: Atlikti darbai per 2013 m. Neapmokėta skola Atlikti darbai per 2012 m. tūkst. Lt Neapmokėta skola Šilutės rajono savivaldybės administracija Kiti pirkėjai Iš viso: Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje yra atvaizduoti nominalia verte, likutis susideda iš: pasikeitimas % Kasa Atsiskaitomoji sąskaita Iš viso:

8 III. NUOSAVAS KAPITALAS 3.1. Kapitalas. Bendrovės įstatinis kapitalas Lt. Pagrindiniai akcininkai: LR Žemės ūkio ministerija 81,02 proc. emitento įstatinio kapitalo tai Lt, kiti akcininkai fiziniai asmenys turintys 18,98% emitento įstatinio kapitalo tai Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas per 2013 metus nepakito Rezervai. Rezervų struktūra ir dinamika nepasikeitė Nepaskirstytas pelnas Šiame balanso straipsnyje atspindėtas bendrovės rezultatas. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje atspindėta informacija apie bendrovės nuosavo kapitalo pasikeitimą nuo iki d. Nepaskirstytas pelnas sudaro Lt. Nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas padidėjo Lt. dėl atidėto pelno mokesčio turto priskaičiavimo m. pelno paskirstymo projektas: Straipsniai Suma (Lt) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - ataskaitinių finansinių metų Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) Pervedimai iš rezervų Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso Pelno paskirstymas iš viso pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti darbuotojams pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti valstybei pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms ir kitiems tikslams Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus fin. metus Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Įmonė 2013 metais ilgalaikių skolų neturėjo Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai Per vienerius metus mokėtinų finansinių sumų ir įsipareigojimų struktūra ir dinamika: Skolų, įsipareigojimų grupė pasikeitimas % AB SEB banko kreditinė linija Skolos tiekėjams už prekes Iš viso:

9 pratęsta pagal kreditavimo sutartį Nr /25 AB SEB banke atidarytos kredito linija Lt. Gražinimas po 12 mėn Per vienerius mokėtinos sumos su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: Skolų, įsipareigojimų grupė pasikeitimai % Atostogų kaupimai Atlyginimai (deponuoti) Mokėtina Sodra Gyventojų pajamų mokestis Iš viso: Per vienerius kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai: Skolų, įsipareigojimų grupė pasikeitimai % Skolos VMI (mokėtinas PVM ir aplinkos teršimo mokestis) Dividendai fizin. asmen Pelno mokestis Kitos mokėtinos sumos Avansas apmokėtas už rangos darbus (Šilutės r sav. adm.) Iš viso Pardavimai V. Paaiškinimai apie 2013 metų pelno (nuostolio) ataskaitą. s metais bendrovės pardavimų apimčių, pagal veiklą iš kurių gauta pajamų, struktūra ir dinamika: Veiklos šaka Pajamos 2013 m. Lt Pajamos 2012 m. Lt Pasikeitimas % Melioracijos įrenginių ekspl., kelių remonto, miško valymo ir kiti darbai Materialinių vertybių pardavimas Kitos paslaugos (transporto nuoma ir kt.) Iš viso Parduotų prekių ir atliktų darbų (paslaugų) savikaina s metais įmonės patirtos sąnaudos, tenkančios gautoms pajamoms, pagal veiklos sritis, struktūra ir dinamika: Veiklos šaka Savikaina 2013 m. Lt Savikaina 2012 m. Lt Pasikeitimas % Melioracijos įrenginių ekspl., kelių remonto, miško valymo ir kiti darbai Materialinių vertybių pardavimas Kitų paslaugų (Transporto paslaugos ir kt.) Iš viso:

10 5.3. Veiklos sąnaudos: s metais bendrovės patirtų veiklos sąnaudų struktūra ir dinamika: Sąnaudos 2013 m. Lt Sąnaudos 2012 m. Lt Pasikeitimas % Straipsniai Atlyginimai Socialinis draudimas IMT nusidėvėjimas Abejotinos skolos Atostoginių ir soc. draudimo kaupimas Mokesčių sąnaudos Audito sąnaudos Teisinės išlaidos Kitos Iš viso Lyginant su praėjusiais metais padidėjo bendrovės veiklos sąnaudos Kita veikla s metais bendrovės gautų pajamų ir patirtų sąnaudų iš kitos veiklos struktūra ir dinamika: Pajamos: Straipsniai 2013 metai 2012 metai Pasikeitimas % Kitų paslaugų pardavimo pajamos Ilgalaikio turto pardavimo rezultatas Rezultatas Finansinė ir investicinė veikla. s metais bendrovės finansinė ir investicinė veikla: Rodikliai a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS 2013 metai 2012 metai 8 30 Banko procentai 8 30 b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS Sumokėtos palūkanos Baudos ir delspinigiai Neigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)

11 5.6. Grynasis finansinių metų pelnas prieš apmokestinimą Lt. Pelno mokesčio įstatymo nuostatomis bendrovė pelną apmokestino 15% pelno mokesčio tarifu. Pelno mokesčių sąnaudų struktūra ir dinamika: Straipsnis 2012 metai 2013 metai Einamųjų metų pelno mokestis Atidėtasis pelno mokestis Iš viso pelno mokesčio sąnaudų lentelėje: 5.7. ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis atskleisti Rodikliai metai Praėję finansiniai metai A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: 1. Vadovams Vidutinis vadovų skaičius per metus Po balansiniai įvykiai d. Klaipėdos apygardos teismas įmonei bei Šilutės rajono savivaldybei solidariai priteisė 561,47 tūkst. Lt žalą, dėl 2010 metų birželį Minijos kaime iškirstų medžių. Įmonės teisininkai paruošė apeliacinį skundą dėl šio sprendimo panaikinimo ir visiško ieškinio atmetimo ir šiuo metu nagrinėjama apeliaciniame teisme. Iki tol, kol byla bus išnagrinėta apeliacine tvarka Lietuvos apeliacinio teismo, šis sprendimas nėra laikomas įsigaliojusiu ir nesukelia prievolės mokėti kokias nors sumas. Tauragės r. apskrities teismas išnagrinėjo bylą Nr pagal ieškovės UAB Šilutės polderiai ieškinį atsakovui Tauragės rajono savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo ieškovės pusėje nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB Kintai, dėl Tauragės rajono savivaldybės. administracijos reikalavimo dėl delspinigių mokėjimo pagal d. rangos sutartį Nr pripažinimo neteisėtu d. šalys sudarė taikos sutartį (b.l.53-55). Tauragės r. apylinkės teismo nutartis d. Nr /2014. Direktorius Arūnas Jagminas Direktoriaus pavaduotoja finansams Nijolė Žemaitienė 11

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knyg

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB CENTRINIS KNYGYNAS Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB Centrinis knyg 3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knygynas" įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau