KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA Bendros žinios apie įstaigą. Mokykla įgyvendino 2017

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA Bendros žinios apie įstaigą. Mokykla įgyvendino 2017"

Transkriptas

1 KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 201 M. VEIKLOS ATASKAITA Bendros žinios apie įstaigą. Mokykla įgyvendino 201 metų tikslus, uždavinius bei veiklas, numatytas šiuose patvirtintuose dokumentuose: Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos ir mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo plane, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos ir mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo plane, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos 201 metų veiklos plane, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos metų strateginiame plane ir parengtose veiklų tvarkose ir aprašuose metais mokykla įgyvendino šiuos tikslus ir uždavinius: 1. Tobulinti visų mokyklos bendruomenės grupių bendradarbiavimą siekiant užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę Tobulinti pedagogų kvalifikaciją, nukreipiant juos dirbti individualizuotai, personalizuotai, pagal kiekvieno vaiko mokymosi galias ir poreikius Sudaryti sąlygas ir padėti mokiniui aktyviai mokytis Pritaikyti ugdymo turinį konkrečiam vaikui. 1.. Efektyvinti mokymąsi namuose permąstant namų darbų poveikį mokymuisi Siekti, kad mokinių mokymosi pasiekimų stebėsenos duomenys būtų panaudoti mokinių mokymuisi Susikurti mokymosi pagalbos sistemą pagal mokinių mokymosi poreikius. 2. Plėtoti mokyklos bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais kultūrą Įgyvendinti ilgalaikę programą Tėvai - ugdymo partneriai Inicijuoti tėvų įtraukimą į ugdymo procesą panaudojant jų profesinę veiklą Tobulinti bendradarbiavimo su tėvais formas. 2.. Organizuoti tėvų konsultavimą svarbiais vaiko ugdymo ir mokymo klausimais. 3. Atnaujinti ir pritaikyti edukacines erdves naujoms ugdymo(si) reikmėms Įsigyti ugdymo proceso kokybės užtikrinimui reikalingas priemones Sukurti mokymuisi ir neformaliam ugdymui pritaikytas ir mokinių poreikius atitinkančias edukacines aplinkas ir poilsio zonas m. įstaigoje įdiegtos naujovės: klasių mokiniai lietuvių kalbos mokosi pagal naujas lietuvių kalbos (1 klasėse) ir lietuvių kalbos ir literatūros (5 10 klasėse) programas. Programa užtikrina ugdymo dermę ir tęstinumą. Siekiama aukštesnių mokinių pasiekimų, nuoseklesnio mokymosi proceso, labiau į bendrąsias kompetencijas orientuoto, aktyvaus, kūrybiško ugdymosi proceso; stipresnės mokinių motyvacijos. 2. Nuo 201 m. rugsėjo 1 d. mokykla įgyvendina OLWEUS prevencinę programą, kuria siekiama sumažinti patyčias, ugdyti emocinį mokinių raštingumą, skatinti bendravimą ir tarpusavio supratimą. 3. Mokykloje sudarytos galimybes kiekvienam mokiniui, ypatingai turinčiam nepalankias socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas (veikia 18 būrelių).. Mokiniai dalyvauja kultūrinės-meninės krypties edukacinėje programoje Muzikos paslaptys ir technologijų ir kūrybinių industrijų krypties edukacinėje programoje Interaktyvusis

2 dizainas ir technologijos ; gamtinės ir ekologinės krypties edukacinėje programoje Išgyvenimo pagrindai. 5. Skirtos apmokamos valandos ilgalaikėms lietuvių kalbos, matematikos, istorijos konsultacijoms. Jas lanko 1,6% mokinių. Ugdymo kokybė pakilo %. 6. Įkurtas konsultacinis ugdymo centras. Teikiama savalaikė pagalba kiekvienam mokiniui: jei vaikas turi mokymosi sunkumų (tarp jų ir atvykusiam ar iš užsienio sugrįžusiam), jam suteikiama pagalba ne tik per pamokas, bet ir konsultacijų metu. Mokiniams, kurie neturi tinkamų sąlygų paruošti namų darbų namuose, sudaromos sąlygos tai padaryti mokykloje.. Įsteigta pailgintos dienos grupė: individualiai dirbama su vaiku, likviduojamos žinių spragos, gerėja vaiko savijauta ir savivertė. 8. Stiprinamas mokyklos ir tėvų bendravimas. Mokykla organizuoja ne mažiau kaip 3 tėvų ir mokytojų susitikimus per mokslo metus. 9. Įgyvendinama programa Tėvai - ugdymo partneriai. Programa siekiama plėtoti mokyklos bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais kultūrą, įtraukiant juos į ugdymo procesą, panaudojant jų profesinę veiklą (pamokos, seminaro arba praktinio užsiėmimo pravedimas, ekskursija į darbovietę). Organizuota tėvų diena tėvai vedė pamokas. 10. Nuo 201 m. rugsėjo 1 d. įkurtas tėvų aktyvas. Jis įtraukia 1-10 klasių mokinių tėvus ugdymo kokybei gerinti. 11. Išplėtotos mokinių ugdymo netradicinėse aplinkose galimybės % dalykų mokytojai ir klasių auklėtojai taiko vaiko individualios pažangos (VIP) fiksavimo ir analizės sistemą. 2. Įstaigos darbuotojų skaičius, kvalifikacija, kaita. Bendras skaičius Administracijos darbuotojai Pedagoginiai darbuotojai Nepedagoginiai darbuotojai metais darbuotojų skaičius nekito: 1 mokytojas išvyko, 1 atvyko. 3. Etatų skaičius įstaigoje Etatai Pedagoginiai darbuotojai Techninio / pagalbinio personalo darbuotojai Iš viso 5 12 Patvirtinti savivaldybės 5 13,25 Tarybos Priklauso 5 13,25. Pedagogų kvalifikacija Kvalifikacinė kategorija Dėstomi dalykai Iš viso mokytoja vyresnysis mokytojas ekspertas mokytojų s mokytojas metodininkas Lietuvių kalba 2 2 I užsienio kalba (anglų) 2 2 II užsienio kalba (rusų, vokiečių). Matematika 1 1 Informacinės 1 1 technologijos Biologija 1 1 Chemija 1 1 Fizika 1 1

3 Geografija 1 1 Ekonomika 1 1 Menai (dailė, šokis, muzika) Dorinis ugdymas 2 2 (tikyba, etika) Technologijos Kūno kultūra 1 1 Pradinės klasės 1 3 Iš viso Procentai 12% 8% 36% % Vadovai ir pedagogai tobulino savo kvalifikaciją 12 dienas: Kiekvienas mokytojas vidutiniškai tobulino kvalifikaciją 5 dienas. Pedagogų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius 25 Skirta MK lėšų 1000 Eur Panaudota 1000 Eur 5. Mokinių skaičius, kaita, išsilavinimas. Bendras mokinių skaičius Bendras mokinių skaičius m. m m. m Mokinių kaita Bendras Mokinių kaita mokinių m. m. skaičius (migracija) Išvyko 2 Atvyko kl. mokinių skaičius 18, iš jų baigė 18 Gavo pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimus Tolimesnė baigusių mokinių veikla Gimnazija 6 MPRC Ugdymo proceso organizavimas. Klasė 6.1. Pamokų skaičius klasėse pagal Bendrąjį ugdymo planą 6.2. Panaudota pamokų Minimalus pamokų Maksimalus pamokų Panaudota pamokų skaičius skaičius 1 klasė klasė klasė klasė I- IV klasių koncentre klasė klasė V-VI klasių koncentre klasė klasė VII-VIII klasių koncentre 9 klasė

4 10 klasė IX-X klasių koncentre Neformaliojo švietimo valandų skaičius klasėse. 6..Panaudotas neformaliojo švietimo valandų skaičius klasėse. Klasės Skirta valandų Panaudota valandų I-IV 8 6 V-VI VII-VIII IX-X 5. Įstaigos finansavimas 201 m. Patvirtinti asignavimai 201 m. Iš viso Realiai gautos Negauta (tūkst. Eur) lėšos 365, ,2 Iš to skaičiaus: aplinkos lėšos 102,8 102,8 Nemokamas maitinimas 12,8 12,6 0,2 Mokinio krepšelio lėšos 21,2 21,2 Specialiųjų programų lėšos 0,8 0,8 Aplinkai iš valstybės biudžeto 1, 1, Mokinio krepšeliui iš valstybės biudžeto 6,2 6,2 201 metais gauta paramos lėšų (pajamų mokesčio 2%) 29,28 Eur Bendras biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas iki nėra 8. Įstaigos dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, sporte: 8.1. Veikla: Renginys Lygmuo Mokinio vardas, pavardė Klasė Pasiekimai, vieta, apdovanojimai Ruošęs pedagogas Informatikos olimpiada Savivaldybės Lukas Čiuplys 10 Padėka J. Deveikis Chemijos olimpiada Savivaldybės Raminta Jackauskaitė 10 2 vieta J. Mickevičienė Matematikos olimpiada Savivaldybės Raminta Jackauskaitė 10 3 vieta R. Berteškienė Biologijos olimpiada Savivaldybės Raminta Jackauskaitė 10 3 vieta J. Rutkauskienė Fizikos olimpiada Savivaldybės Raminta Jackauskaitė 10 3 vieta M. Greviškis 9-10 kl. mokinių anglų Savivaldybės Lukas Čiuplys vieta R. Staniševskė kalbos konkursas Raminta Jackauskaitė vieta Istorijos olimpiada Savivaldybės Gediminas Kučinskas 9 Padėka V. Savčenkienė IV-V kl. matematikos olimpiada Savivaldybės Medūnė Patinskaitė Tomas Navikas 5 Padėkos D. Kazlauskienė R. Berteškienė Kajus Kvedaras 5 Technologijų olimpiada Savivaldybės Emilija Vaitukaitytė 9 1 vieta G. Knyzienė Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada Gediminas Kučinskas 9 3 vieta G. Kazlauskas Savivaldybės Gediminas Kučinskas 9 3 vieta I.Bendaravičiūtė Geografijos olimpiada Savivaldybės Raminta Jackauskaitė 10 2 vieta G. Valaitytė Dailės olimpiada Savivaldybės Raminta Jackauskaitė 10 Padėka G. Knyzienė Meninio skaitymo konkursas Savivaldybės Ignas Vosylius Renatas Maceika m. Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso Tramtatulis. Regiono Rusnė Zalieckaitė Odeta Kuzmickaitė 8 8 Laureatė Vietinio turo nugalėtoja I.Bendaravičiūtė Mokinių kūrybos Savivaldybės Gediminas Skroblas 10 Nugalėtojas G. Kazlauskas

5 parodos Jurgelis Meistrelis -201 Mokinių kūrybos parodos Jurgelis Meistrelis -201 Moksleivių rudens kroso čempionatas Šventės Šypsausi savo kraštui bėgimas Bėgam už Kalvariją Nacionalinis teisinių žinių konkursas Projekto Veiklus jaunimas Tritaškių metimų konkurse 1- pradinių klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkursas Mano darbai puošia gimtinę Informatikos konkursas Kompiuterinė Kalėdų pasaka Moksleivių pavasario kroso varžybos Edukacinis anglų kalbos Rudens sesija Edukacinis lietuvių kalbos ir literatūros Rudens sesija Edukacinis biologijos Rudens sesija Edukacinis matematikos Rudens sesija Edukacinis biologijos 201- pavasario sesija Regiono Gediminas Kučinskas 9 Laureatas Gytis Grinevičius Dalyvis D. Kazlauskienė Respublikos Gediminas Kučinskas 9 Nugalėtojas G. Kazlauskas Savivaldybės Nojus Minevičius Viktorija Tamošiūnaitė Emilija Slavickaitė Smiltė Simanavičiūtė Mantas Grigaitis Lina Grigaitytė vieta 1 vieta 1 vieta 2 vieta 3 vieta 2 vieta J. Kasputienė Savivaldybės Mokyklos komanda Padėkos J. Kasputienė Raminta Jackauskaitė Ieva Pajaujytė Emilija Vaitukaitytė Tadas Čiuplys Gediminas Kučinskas I turo nugalėtojai V. Savčenkienė Savivaldybės Mokyklos komanda 9-10 Padėkos J. Kasputienė Savivaldybės Tarptautinis Gytis Grinevičius Enrika Enzelaitytė Gytis Grinevičius Enrika Enzelaitytė Viktorija Tamošiūnaitė Nojus Minevičius Kamilė Koregina Emilija Slavickaitė Rusnė Klemaitė Smiltė Simanavičiūtė Lina Grigaitytė Gustė Zeikutė Nojus Brokas Grantas Kilinskas Unė Liškauskaitė 2 vieta 2 vieta D. Kazlauskienė Diplomai D. Kazlauskienė Aukso medaliai 5 3 Sidabro medaliai 10 Bronzos medaliai 3 I laipsnio diplomas I laipsnio diplomas Padėkos 3 II laipsnio diplomas II laipsnio diplomas Padėkos 3 II laipsnio diplomas II laipsnio diplomas 2 Padėkos už 3 I laipsnio diplomas II laipsnio diplomas Padėka už J. Kasputienė A. Makaveckienė

6 Edukacinis matematikos 201- pavasario sesija Edukacinis lietuvių kalbos ir literatūros 201- Pavasario sesija Edukacinis anglų kalbos 201- Pavasario sesija Edukacinis geografijos 201- Pavasario sesija Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas Kalbų kengūra 201 (anglų kalba) Lietuvos1- pradinių klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkursas Mano svajonė Konkursas Sveikuolių sveikuoliai Tarptautinis Tarptautinis Tarptautinis Unė Liškauskaitė Unė Liškauskaitė 3 II laipsnio diplomas Padėka už Padėka už 3 I laipsnio diplomas II laipsnio diplomas II laipsnio diplomas Padėka už 3 I laipsnio diplomas Padėka už Makaveckienė Tarptautinis Ieva Ulčickaitė 10 I laipsnio diplomas G. Valaitytė Tarptautinis Donatas Dranginis Lukas Markūnas Gytis Gutauskas Goda Liutkevičiūtė Gustė Kilinskaitė Medūnė Patinskaitė Nojus Brokas Enrika Enzelaitytė Ugnė Zinkevičiūtė Gytis Grinevičius Denis Djačenko 8 6 Auksinės kengūros diplomai R. Staniševskė Sidabrinės kengūros diplomai Gustė Grinevičiūtė 1 2 vieta D. Kazlauskienė Savivaldybės 9 klasės komanda 2 vieta S. Razvickienė A. Černulytė 8.2.Laimėjimai: Savivaldybės Respublikiniai Tarptautiniai Kiti Dalyvavusių skaičius Nugalėtojų skaičius Įstaigos materialinės bazės pokyčiai: (aplinkos lėšos, kiek kam skirta, kiek kam panaudota, kas įsigyta, kas dėl lėšų trūkumo neįgyvendinta). Aplinkos lėšų panaudota 10262, Eur Darbo užmokesčiui 5800 Eur Socialiniam draudimui Eur Komunalinėms išlaidoms 1000 iš jų: Šildymui 921,23 Eur Elektros energijai 2829,05 Eur Vandeniui ir kanalizacijai 850,83 Eur Atliekų išvežimui 598,59 Eur Ryšiams 00 Eur (vienas telefono aparatas, interneto paslaugos) Transportui 200 Eur (kuras, draudimas, patikros, remontas)

7 Kvalifikacijai 500 Eur (vyr. buhalterio, ūkvedžio kursai). Kitoms paslaugoms 00 Eur (draudimo išlaidos, varžų matavimas, gesintuvų pildymas, priešgaisrinės signalizacijos patikra). Kitoms prekėms 3600 Eur (termometrai, monometrai, vejapjovės priežiūra, kanceliarinės prekės, lėšos mokyklos ūkio priežiūrai) Už Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos projekto Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas administravimo ir rangos darbų valdymo išlaidas MB Jūsų projektai , Eur 10. Pagrindinės įstaigos problemos. 1. Mokytojų darbas keliose mokyklose. 2. Didėjantis specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių skaičius mokykloje. 3. Dėl nepalankios socialinės situacijos mažėja mokyklos gaunamos 2 proc. paramos lėšos. 11. Vadyba ir administravimas. Mokyklai vadovauja direktorė Dalė Skrupskienė, II vadybinė kategorija. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Babeckienė, II vadybinė kategorija, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Vadovavimo principai: tvarumo užtikrinimas mokykloje, planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės funkcijų vykdymas, užtikrinant pokyčius, numatant viziją ir perspektyvas. Vadyba ir administravimas mokykloje orientuotas į Geros mokyklos koncepciją: prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais ir mokymusi. Mokykloje vyrauja valdymo bruožai: bendradarbiavimas visais lygmenimis; aukštas pedagogų profesionalumas ir meistriškumas; veiksminga lyderystė ir mokyklos valdymas; kokybiškas mokymas ir mokinių gebėjimas mokytis; tėvų įtraukimas; jaukus, draugiškas mikroklimatas. Tobulinant veiklą, aktyviai mokyklos valdyme dalyvauja metodinės grupės (2), metodinė, mokytojų, mokinių bei mokyklos tarybos, tėvų aktyvas. Šios savivaldos institucijos veikia pagal mokyklos nuostatuose nustatytus veiklos principus ir teikia siūlymus bei dalyvauja svarstymuose pagal mokyklos nuostatuose priskirtą kompetenciją. Mokyklos taryba 201 m. aprobavo šiuos dokumentus: 2016 m. mokyklos direktoriaus veiklos ataskaitą, 2016 m. vaiko gerovės komisijos ataskaitą, 2016 m. ataskaitą apie panaudotas MK lėšas vadovėliams ir mokymo priemonėms, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokamos pailgintos dienos grupės (popamokinės veiklos) teikimo tvarkos aprašą, m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planus, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių taisykles, m. m. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių pasiekimų gerinimo priemonių planą, 2018 m. mokyklos veiklos planą, m. mokyklos strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą, Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitą, parinko įsivertinimo sritį 2018 m. Mokytojų taryba 201 m. aprobavo šiuos dokumentus: Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarką, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašą. Pozityvaus elgesio skatinimo tvarką, m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planus, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisykles,

8 Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos ir tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimo sistemos modelį, Ugdymo kokybės gerinimo priemonių m. m. planą, m. m. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklos įsivertinimo ataskaitas, Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos 201 m. veiklos įsivertinimo ir pažangos ataskaitą, kuri pateikta Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai, 2018 m. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos veiklos planą. 201 m. mokyklos vadovai inicijavo šiuos tyrimus: Smurto formos ir paplitimas tarp 5-10 kl. mokinių, Mokinių savijauta kl, sociometrinis 8 kl. tyrimas Ar man gera mokykloje?, Asmenybės profesinio kryptingumo nustatymas 10-oje klasėje, Pirmokų brandumo mokyklai tyrimas, Pirmokų adaptacijos mokykloje psichologiniai aspektai, Penktokų adaptacijos dalykinėje sistemoje psichologiniai ypatumai klasių mokinių Mokėjimo mokytis kompetencijų tyrimas, Mokytojų lyderystės vaidmuo mokykloje, Mokinių mokymosi pasiekimų lūkesčių ir metinių įvertinimų atitiktis, Tėvų pagalba vaikui mokantis, IKT naudojimo pamokose ir neformaliajame ugdyme lygis ir tobulinimo priemonės. Su tyrimų rezultatais ir išvadomis supažindinti mokiniai, tėvai, pateiktos rekomendacijos mokytojams Mokymosi pasiekimai ir pažanga 201 m mokymosi pasiekimų vertinimas, panaudojant nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatus 201 m klasės mokinių rezultatai: Dalykas Dalyvavusių Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius pasiskirstymas (proc.) Klasės mokinių sk. aukštesnysis pagrindinis patenkinamas nepatenkinamas vidurkis Matematika 8 12,50 8, ,3 Skaitymas 8 12,50 3,50 62,50-59,1 Rašymas 8 3,50 62, Pasaulio pažinimas 9 33,3 55,56 11,12-61, klasės mokinių rezultatai: Dalykas Dalyvavusių Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius pasiskirstymas (proc.) Klasės mokinių sk. aukštesnysis pagrindinis patenkinamas nepatenkinamas vidurkis Matematika 11-36, 5,5 18,2 31,8 Skaitymas 10-50,0 0,0 10,0 36,2 Rašymas 8 3,50 62, , klasės mokinių rezultatai: Dalykas Dalyvavusių Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius pasiskirstymas (proc.) Klasės mokinių sk. aukštesnysis pagrindinis patenkinamas nepatenkinamas vidurkis Matematika 19-31,6 63,2 5,3 38, Skaitymas 1 1,6 58,8 23,5-63,1 Rašymas 18 5,6 83,3 11,1-61, Gamtos 1 11,8 6, 23,5-5,8 mokslai Socialiniai mokslai 1 11,1 2,2 11,1 5,6 55, klasės mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatai: Dalykas Mokinių Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius pasiskirstymas (proc.) Klasės

9 sk. aukštesnysis pagrindinis patenkinamas nepatenkinamas vidurkis Lietuvių k. 16 6,25 3,5 56,25 5,9 Matematika 16 6,25 12,50 56,25 25,0,3 201 m. nacionalinių pasiekimų patikrinimų rezultatai tenkina bendruomenės lūkesčius. Mokyklos vadovai skatina kūrybines, pilietines mokinių, mokytojų, tėvų iniciatyvas, sudaro sąlygas jų įgyvendinimui. Mokykloje suvokiama, kad gyvybinga organizacija turi būti savikritiška, kūrybinga ir nuolat besimokanti. Joje apmąstoma, ką būtų galima atlikti geriau ar patobulinti, ir siekiama nuolatinės pažangos įvairiose aktualiausiose mokyklos veiklos srityse: ugdymo rezultatų, ugdymo proceso, ugdymo aplinkų kūrimo bei kt. 12. Partnerystė, veiklos tobulinimas m. sausio 25 d. pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis su Kalvarijos savivaldybės administracija bendradarbiauti įgyvendinant vietos projektą Nr. KALV-LEADER-6B-I-1-3 Jungėnų pagrindinės mokyklos stadiono bėgimo takų įrengimas ir pritaikymas jaunimo poreikiams m. rugsėjo 8 d. pasirašyta Olweus patyčių prevencijos programos diegimo Jungėnų pagrindinėje mokykloje sutartis su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru m. gruodžio 5 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru siekiant įgyvendinti iš Europos sąjungos lėšų finansuojamo projekto Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklas.. Nuo 2012 m. bendradarbiaujama su Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centru (Nr. 1/2-100) organizuojant karjeros (profesinio orientavimo) paslaugų teikimą mokykloje besimokantiems mokiniams m. sausio 5 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kalvarijos sporto centru m. kovo 30 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Marijampolės teritorine darbo birža.. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kalvarijos vaikų lopšeliu-darželiu Žilvitis Jungėnų skyriumi. 8. Mokykla nuolat bendradarbiauja su Kalvarijos savivaldybės administracija, Kalvarijos parapijos bažnyčia, Kalvarijos gimnazija, Marijampolės apskrities PK Kalvarijos PK, Marijampolės švietimo centru, Marijampolės pedagogine psichologine tarnyba, Marijampolės profesinio rengimo centru. Partnerystės tobulinimo tikslas: ieškoti naujų socialinių partnerių Kalvarijos savivaldybės teritorijoje mokinių darbinės kompetencijos plėtrai metų tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus. 1. Siekta tobulinti visų mokyklos bendruomenės grupių bendradarbiavimą užtikrinant mokymo ir mokymosi kokybę: % įgyvendintas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo planas, kurio prioritetas - ugdymas - įvairus įvairiems. 100% visi pedagoginiai darbuotojai dalyvavo seminare Socialinės ir emocinės kompetencijos-raktas mokinio galimybėms ats(sis)kleisti. Mokymai turėjo didžiausią poveikį pamokos kokybei (mokytojas kuria pasitikėjimu, pagarba, tolerancija grįstus santykius). Palanki mokymosi aplinka (inovatyvios, laisvos, kūrybingą ugdymąsi skatinančios fizinės erdvės; maloni, draugiška, motyvuojanti mokytis atmosfera, palaikantys mokytojai). Sistemingas vaikų nuomonės aiškinimasis (anketa mokiniams po pamokos mokytojas analizuoja anketų duomenis, atsižvelgia į vaikų nuomonę ir koreguoja savo sąveiką su mokiniais). Ugdymo (si) procese nuolat taikomas formuojamasis, ugdymui padedantis grįžtamasis ryšys ir pagalbą teikiantis vertinimas % mokytojų organizuoja ugdymą mokydami mokinius dalyvauti bendrose veiklose. 90% mokinių žino darbo bendradarbiaujant taisykles ir jų laikosi, įsivertina savo asmeninę kompetenciją, geba adekvačiai nusistatyti savo mokymosi lūkesčius ir kryptingai jų siekti.

10 1.3. 5% mokytojų ugdymo turinį pritaiko skirtingiems mokinių poreikiams, jį individualizuojant ir diferencijuojant. 35% mokinių mokosi aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu. 201 m. patobulinta mokomųjų dalykų vertinimo sistema ji pritaikyta individualiems mokinio poreikiams užtikrinti. Pasiekimai suasmeninami. Mokinių skatinimas grindžiamas kasdieniais pagyrimais, savalaikiu pastangų įvertinimu. Vaikai žino savo gabumus ir polinkius. Mokykloje jiems sudarytos sąlygos realizuoti save neformaliojo švietimo veiklose. 88,6% mokinių lanko jiems patinkančius užsiėmimus po pamokų. Savivokos ir savivertės ugdymo tobulinimas turėjo teigiamo poveikio mokinių brandai, pasiekimams ir pažangai: 92,31% apklaustųjų teigiamai vertina save (+ 10%), 83,3% specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai teigiamai vertina save, visi padarė pažangą (+5%). Tyrimas atskleidė, kad mokykloje save pervertinančių mokinių sumažėjo 1%, o save nuvertinančių - 10%. 91,80% mokinių atsparūs neigiamoms įtakoms, 6% sumažėjo negatyvaus elgesio pamokose apraiškų. Ugdymosi kokybė pagerėjo 5%, nėra nepažangių mokinių. Detaliai nagrinėta ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo įtaka mokinių individualiai pažangai. Dalykų mokytojai po kiekvieno trimestro pateikia mokinių individualios pažangos per trimestrą rezultatus: nusako pažangos gerėjimo pokytį, vertina mokymosi kokybės blogėjimo priežastis, nurodydami, kokios priemonės naudotos vaiko individualiai pažangai gerinti % mokytojų skiria diferencijuotas namų darbų užduotis, suteikiant galimybę mokiniams rinktis pagal apimtį, atlikimo būdą, šaltinius ir užduoties turinį. Namų darbai skiriami tikslingai, jie siejami su mokomąja medžiaga. Ugdymo turinys pritaikytas pagal skirtingą mokinių sugebėjimų lygį, mokymosi stilius ir patirtį, atsižvelgiant į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus % mokyklos mokiniai dalyvavo žinių patikrinimuose. Pasiekimų stebėsenos duomenys panaudoti mokymui (si): mokytojų ugdomieji planai parengti atsižvelgiant į mokinių mokymosi lygius pagal 5 klasės diagnostinius testus, 2,, 6, 8 klasių standartizuotus testus, PUP rezultatus, mokinių mokymosi lygius praeitais metais (pagal pažangumo ataskaitų duomenis), mokymosi stilius, individualius poreikius (specialių ugdymosi poreikių mokiniai, m. m. ištirti gabūs mokiniai) Mokymosi pagalbos sistema atitinka mokinių mokymosi poreikius: teiktos konsultacijos spragoms likviduoti, gilinti žinias, pasiruošti žinių patikrinimams. Sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis, patirti mokymosi sėkmę. 100% patenkinti mokinių poreikiai dėl psichologo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo ir logopedo konsultacijų. Pagal poreikį vyksta mokinių konsultavimas dėl emocinių, elgesio, mokymosi motyvacijos bei socialinės adaptacijos problemų. Efektyvus pagalbos mokiniui specialistų darbas 201 m. atlikta 12 tyrimų. Laiku nustatomos probleminės sritys, įgyvendinamos specialistų rekomendacijos. 2. Plėtota mokyklos bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais kultūra: 2.1. Metų eigoje aktualizuotas bendradarbiavimas su mokinių tėvais/globėjais. Susitarta veikti pagal mokyklos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo sistemos modelį. Sistemingai teikta pedagoginė, psichologinė, socialinė pedagoginė ir kitą pagalba tėvams, ugdant savo vaikus ir stiprinant šeimos integralumą padedant tėvams, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių prarado reikiamą emocinį ryšį su savo vaikais Pagal programą Tėvai ugdymo partneriai organizuota diena, kai tėvai dirbo vaikų mokytojais. Karjeros dienos metu tėvai supažindino mokinius su savo profesijomis Po kiekvieno trimestro organizuojamos tėvų dienos mokykloje. Vyksta konsultacijos mokinių pasiekimų gerinimo klausimais. Apsilanko 80 proc. tėvų. Jie gauna savalaikę informaciją apie vaikų pasiekimus. Gerėja mokyklos mokinių mokymosi kokybė. 3. Atnaujintos ir pritaikytos edukacinės erdvės naujoms ugdymo(si) reikmėms: 3.1. Ugdymo procese naudojama įranga ir priemonės 80% atitinka šiuolaikinius ugdymo reikalavimus ir pagal poreikį ir galimybes atnaujinamos % mokytojų išnaudoja mokyklos erdves netradicinėms pamokoms organizuoti.

11 Mokyklos interjeras kuria gerą nuotaiką bei mokinių amžiui derantį jaukumą. Mokykloje, susipinant veikloms, susilieja gyvenimas ir ugdymas(is), ugdymui(si) skirtos erdvės kuriamos tam, kad rastųsi naujų patirčių ir idėjų, kaip mokytis būtų įdomiau, prasmingiau metų laukiami rezultatai. 1. Sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrinat tinkamą ir savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas % mokyklos pedagoginiai darbuotojai susieja formaliąsias ugdymo pamokas su neformaliomis praktinėmis veiklomis siekdami nuosekliai ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 3. Mokytojai panaudoja sukurtus stebėjimo įrankius, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų duomenis planuodami ugdomąją veiklą.. 100% mokytojai ir klasių auklėtojai diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui, ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi % mokiniai, tėvai/globėjai gauna reikiamą pagalbos mokiniui specialistų ir dalykų mokytojų pagalbą. 6. Mokyklos vadovai sistemingai vertina įvairių mokinių grupių, klasių pasiekimų dinamiką, kiekvieno mokytojo darbo poveikį ir mokyklos indėlį į mokinių pažangą.. Mokyklos direktorė Dalė Skrupskienė

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDRASIS PLANAS I SKYRIUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

m. BUP.docx

m. BUP.docx SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. Š1-52 PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2018 m. rugpjūčio

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 2016 m. gruodžio 1 d. Nr. T-405 Šiauliai

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

m. m. Pradinių klasių mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, viktorinose

m. m.  Pradinių klasių mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, viktorinose Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos-daugiafunkcio centro 1-10 klasių mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, viktorinose 2015-2016 m. m. Tarptautiniai konkursai Tarptautinės plaukimo varžybos Dzūkijos

Detaliau

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2.1.4E-KS) PATVIRTINTA Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau