PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. Įsakymu Nr. V-24) STUDIJŲ KOKYBĖS VALDYMO SISTEMOS VADOVAS

2 TURINYS ĮVADAS Studijų kokybės vadybos sistemos taikymo sritis Išimtys Nuorodos Terminai, apibrėžtys ir santrumpos Kokybės tikslai Pareigų, atsakomybės ir įgaliojimų, susijusių su SKVS, pasiskirstymas Kolegijos klientai ir suinteresuotosios šalys Kliento turto valdymas ir apsauga Utenos kolegijos procesų seka ir sąveika Procesinės procedūros Trumpas procesinių procedūrų pristatymas Studijų kokybės vadybos sistemos vadovo valdymas A PRIEDAS. Utenos kolegijos vizija, misija, kokybės politika B PRIEDAS. Utenos kolegijos organizacinė valdymo struktūra

3 ĮVADAS Kokybės vadybos sistemos vadovas - Utenos kolegijos (toliau tekste Kolegija) studijų kokybės vadybos sistemos (SKVS) dokumentas, aprašantis studijų kokybės vadybos sistemą (SKVS), atitinkančią LST EN ISO 9001:2001 standarto reikalavimus bei EKVF tobulumo modelio nuostatas, kuriame: - apibrėžta SKVS taikymo sritis, išimtys ir jų detalus pateisinimas, pateiktos nuorodos, terminai ir apibrėžimai; - pateikta Kolegijos vizija, misija, kokybės politika; - pateikta organizacinė valdymo struktūra; - aprašyta kokybės vadybos sistemos procesų sąveika; - pateiktos nuorodos į dokumentais įformintas procesines procedūras. Kokybės vadybos sistemos vadovas taikomas, kai Kolegijai reikia: a) informuoti darbuotojus apie vadovybės siekius ir įsipareigojimus kokybės srityje ir apie studijų kokybės vadybos sistemą; b) laiduoti savo sugebėjimą nuolatos teikti mokymo bei mokslo tiriamųjų darbų paslaugas, atitinkančias klientų ir kitus reglamentuojamuosius reikalavimus; c) supažindinti Kolegijos klientus, tiekėjus, partnerius, subrangovus ir auditorius su veikiančia studijų kokybės vadybos sistema. 1. STUDIJŲ KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS TAIKYMO SRITIS Studijų kokybės vadybos sistema taikoma Utenos kolegijoje: - administracijoje (adresas: Maironio g.7, Utena); - Verslo ir technologijų fakultete (adresas: Maironio g.18, Utena), - Medicinos fakultete (adresas: Utenio a. 2, Utena). Studijų kokybės vadybos sistema apima visas Kolegijos teikiamas mokymo bei mokslo tiriamųjų darbų organizavimo paslaugas. 2. IŠIMTYS Išimtis yra 7.5.2, nes visos paslaugos yra išmatuojamos. 3

4 3. NUORODOS Šiame Kokybės vadybos sistemos vadove pateiktos nuorodos į šiuos datuotus išorės dokumentus: 3.1. LST EN ISO 9000:2005 Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (ISO 9000:2005) LST EN ISO 9001:2008 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008) EKVF tobulumo modelis 2010 (EFQM Exellence Model, 2010). 4. TERMINAI, APIBRĖŽTYS IR SANTRUMPOS 4.1. Šiame Kokybės vadybos sistemos vadove vartojami terminai ir jų apibrėžtys pateikti LST EN ISO 9000:2005, tarp jų: Klientas fizinis ar juridinis asmuo, kuris gauna produktą/ paslaugą Kokybė turimųjų charakteristikų visumos atitikties reikalavimams laipsnis Kokybės politika organizacijos visaapimantys ketinimai ir kryptys, susiję su kokybe, aukščiausios vadovybės oficialiai pareikšti. Pastaba. Kokybės politika nurodo gaires kokybės tikslams Kokybės vadyba koordinuoti veiksmai, nukreipiantys ir valdantys organizacijos veiklą, susijusią su kokybe Kokybės vadybos sistema vadybos sistema, skirta organizacijos veiklai, susijusiai su kokybe, nukreipti ir valdyti Procesas - tarpusavyje susijusių ir sąveikaujančių veiklų visuma, kuri gavinius paverčia produkcija (rezultatais) Vadybos sistema politikos ir tikslų nustatymo bei tų tikslų pasiekimo sistema Papildomieji terminai ir jų apibrėžtys Bendroji procedūra procedūra, nustatanti tam tikros veiklos, bendros visai studijų kokybės vadybos sistemai (ir kiekvienam jo procesui), vykdymo tvarką Procesinė procedūra dokumentas, aprašantis proceso veikimą Proceso šeimininkas asmuo, atsakingas už tai, kad būtų pasiekti proceso tikslai ir planuoti veiklos matavimo rezultatų rodikliai, todėl jam yra suteikti įgaliojimai numatyti (nustatyti) proceso eigą ir ją įforminti dokumentu (jei reikia). 4

5 4.3. Studijų kokybės vadybos sistemos dokumentuose ir vadove naudojamos santrumpos Kolegija Utenos kolegija Kokybės vadovas Utenos kolegijos studijų kokybės vadybos sistemos vadovas SKVS studijų kokybės vadybos sistema EKVF - Europos kokybės valdybos fonas 5. KOKYBĖS TIKSLAI Kolegijos kokybės tikslai nustatomi vertinant Strateginio veiklos plano įgyvendinimą ir yra suderinti su kokybės politika, metine sąmata bei nuolatinio gerinimo įsipareigojimu. Tikslų pasiekimas yra matuojamas, o jų įgyvendinimas orientuojamas į teigiamus teikiamų paslaugų kokybės pokyčius, geresnį klientų pasitenkinimą, gerėjantį studijų kokybės vadybos sistemos procesų rezultatyvumą ir Kolegijos finansinius rezultatus. Kolegijos tikslai pagal jų įgyvendinimo tvarką sąlygiškai suskirstyti į dvi grupes: I - valdymo (užtikrinimo) tikslai. Šie tikslai įgyvendinami per nuolat besikartojančius procesus. Jie susiję su paslaugų kokybės ir procesų rezultatyvumo valdymu bei mažų procesų gerinimo žingsnių įgyvendinimu. Šiems tikslams priklauso ir tikslai, susiję su reikalavimų paslaugoms tenkinimu. Procesų tikslai, suderinti su Kolegijos kokybės politika. Jie nustatomi, įforminami ir jų pasiekimas kontroliuojamas procesinėje procedūrose " Studijų kokybės vadybos sistemos planavimas ir administravimas" aprašyme nustatyta tvarka. II - esminio gerinimo tikslai. Šie tikslai įgyvendinami radikalių pakeitimų projektais, kuriais yra iš esmės pagerinami esamieji procesai, įdiegiami nauji procesai ar pagerinama institucijos infrastruktūra. Tokie projektai užtikrina geresnį klientų būsimų poreikių tenkinimą ir Kolegijos plėtrą. Jie įgyvendinami vadovaujantis Kolegijos planais bei naudojant projektų vadybos metodus. Projektų įgyvendinimo tvarka aprašyta procesinėje procedūroje "08.0. Projektinės veiklos valdymas". Kokybės tikslai nustatomi (kai reikia peržiūrimi) siekiant užtikrinti planuojamus Kolegijos strateginius tikslus ir metinius veiklos rezultatus. 5

6 6. PAREIGŲ, ĮGALIOJIMŲ IR ATSAKOMYBĖS, SUSIJUSIOS SU STUDIJŲ KOKYBĖS VADYBA, PASISKIRSTYMAS 6.1. Vadovybės atstovas kokybei Kolegijos vadovybės atstovas kokybei direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai. Vadovybės atstovo pareigos: - užtikrinti, kad SKVS procesai būtų nustatyti, įgyvendinti ir prižiūrimi; - pranešti VVA apie SKVS veiklą ir bet kokį jos gerinimo poreikį; - užtikrinti, kad klientų reikalavimai būtų suprantami visoje Kolegijoje; - užtikrinti sertifikacijos įstaigos atliekamų priežiūros auditų savalaikiškumą ir sertifikato, liudijančio SKVS atitiktį ISO 9001 reikalavimams galiojimą; - organizuoti ir koordinuoti sertifikacijos įstaigos atliekamus auditus; - kontroliuoti, kaip šalinami sertifikacinio audito metu nustatyti trūkumai ir neatitiktys; Vadovybės atstovas atsako už ryšius su išorės šalimis KVS klausimais Procesų šeimininkai Procesų šeimininkai skiriami Kolegijos direktoriaus įsakymu. Procesų šeimininkai nurodyti šio Kokybės vadybos sistemos vadovo nuorodose į procesines procedūras Proceso šeimininkas atsako už: - procesui keliamų tikslų pasiekimą; - procesinės procedūros parengimą (jeigu rengiama) ir parengtos procesinės procedūros priežiūrą siekiant, kad ji nuolat išliktų aktuali; - procesinės procedūros atitiktį susijusiems teisės aktams ir norminiams dokumentams Proceso šeimininko įgaliojimai: - imtis korekcinių/ prevencinių veiksmų, būtinų numatytiems proceso rezultatų rodikliams pasiekti; - priimti sprendimą dėl procesinės procedūros keitimo bei organizuoti keitimą. 7. KOLEGIJOS KLIENTAI IR SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS 7.1. Kolegijos klientai: - studentai, studijuojantys Kolegijoje; 6

7 - suaugę žmonės, gaunantys Kolegijoje neformalaus mokymo paslaugas (turintys mokymosi visą gyvenimą poreikį); - darbdaviai (kolegijos absolventų, kaip specialistų - žmogiškųjų išteklių gavėjai); - mokslo tiriamųjų darbų užsakovai (juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, valstybė) Pagrindinės suinteresuotosios Kolegijos veikla šalys: - Kolegijos darbuotojai; - studentų tėvai ar globėjai; - Kolegijos strateginiai partneriai; - valstybė; - ES fondai. 8. KLIENTO TURTO VALDYMAS IR APSAUGA Mokymo paslaugų teikimo metu ar atliekant mokslo-tiriamuosius darbus kliento turtas, kurį Kolegija valdo yra besimokančiųjų asmens duomenys bei vertinimo rezultatai. Siekdama užtikrinti kliento turto apsaugą bei rūpindamasi, kad asmens duomenys ir žinių/ darbų vertinimo rezultatai būtų naudojami pagal paskirtį, nebūtų neteisėtai naudojami ar viešinami, Kolegijos vadovybė imasi šių veiksmų: - Kolegijos darbuotojų pareiginiuose nuostatuose yra nurodyta ir darbuotojai yra įpareigoti saugoti asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai; - Kolegijos darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su asmens duomenimis (Priėmimo komisijoje, Studijų skyriuje, rengiantys ir išduodantys diplomus ir jų priedėlius/ kopijas ir kt.), vadovaujantis LR asmens duomenų apsaugos įstatymu, asmeniškai pasirašo "Įsipareigojimą dėl asmens duomenų teisinės apsaugos"; - Kolegijos darbuotojai, tvarkantys valstybinį studentų registrą, asmeniškai pasirašo Asmens duomenų naudojimo sutartis (registrą tvarko tik autorizuoti asmenys); - prie dokumentų, kuriuose yra pateikti asmens duomenys ar asmeninė informacija turi teisę prieiti tik juos tvarkantys darbuotojai, kurie pasirašo įsipareigojimus dėl asmens duomenų teisinės apsaugos. 7

8 9. UTENOS KOLEGIJOS PROCESŲ SEKA IR SĄVEIKA 1 pav. Bendroji procesų schema 2 pav. Vadovybės pareigų procesų seka ir sąveika 8

9 3 pav. Rinkodaros, reklamos procesų seka ir sąveika 4 pav. Studijų programų kūrimo ir tobulinimo procesų seka ir sąveika 9

10 5 pav. Studijų vadybos procesų seka ir sąveika 6 pav. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo procesų seka ir sąveika 7 pav. Grįžtamojo ryšio su klientais procesų seka ir sąveika 10

11 8 pav. Tarptautinio bendradarbiavimo procesų seka ir sąveika 9 pav. Išteklių vadybos procesų seka ir sąveika 10 pav. Studijų kokybės vadybos sistemos įvertinimo ir gerinimo procesų seka ir sąveika 11

12 Pastaba. Sąrašas bendrojoje procesų schemoje pavaizduotų procesų, kurie nedetalizuojami į žemesniojo lygmens procesus: 5.0 Mokslo ir taikomosios veiklos vadyba 8.0 Projektų valdymas 10.0 Respublikinis bendradarbiavimas 10. PROCESINĖS PROCEDŪROS Toliau pateiktame procesinių procedūrų sąraše nurodyti procesų identifikaciniai numeriai, atsižvelgiant į sekos ir sąveikos schemas, pateiktas šio Kokybės vadovo 9 skyriuje. 01. Vadovybės pareigų procesai Kolegijos strategijos vystymas Studijų kokybės vadybos sistemos planavimas ir administravimas Teisės aktų ir deklaruojamųjų dokumentų reikalavimų įgyvendinimo valdymas Vidinės komunikacijos valdymas Sąmatos parengimas ir vykdymo kontrolė 02. Rinkodara, reklama Kolegijos pristatymas mokiniams Reklamos organizavimas. Kolegijos įvaizdžio formavimas Kolegijos dalyvavimas renginiuose 03. Studijų programų kūrimas ir tobulinimas Studijų programų kūrimas Studijų programų tobulinimas Elektroninio mokymo kurso kūrimas 04. Studijų vadyba Studentų priėmimas Studijų ir egzaminų tvarkaraščių parengimas Nuolatinių ir ištęstinių studijų organizavimas Profesinės veiklos praktikų valdymas 12

13 Baigiamųjų vertinimų organizavimas Aprūpinimo bendrabučiais valdymas Parama studentų karjeros planavimui Metodinė parama studentams Aprūpinimo stipendijomis, pašalpomis valdymas 05. Mokslo taikomosios veiklos vadyba Mokslo taikomosios veiklos vadyba 06. Neformalus suaugusiųjų švietimas Neformaliojo suaugusiųjų mokymo programos parengimas Neformaliojo suaugusiųjų mokymo organizavimas ir koordinavimas 07. Grįžtamojo ryšio su klientais procesai Klientų nusiskundimų ir pretenzijų valdymas Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis matavimas 08. Projektų valdymas Projektų valdymas 09. Tarptautinis bendradarbiavimas Tarptautinių ryšių planavimas, dalyvavimas tarptautinėje veikloje Tarptautinio bendradarbiavimo su užsienio aukštosiomis mokyklomis (pagal ERASMUS programą) planavimas Išvykstančių dėstytojų/ studentų (pagal ERASMUS programą) veiklos koordinavimas Atvykstančių dėstytojų/ studentų (pagal ERASMUS programą) veiklos koordinavimas 10. Respublikinis bendradarbiavimas Respublikinis bendradarbiavimas 13

14 11. Išteklių vadybos procesai Aprūpinimas pirkiniais Darbuotojų parinkimas ir priėmimas Darbuotojų veiklos vertinimas, skatinimas ir motyvavimas Darbuotojų mokymo ir kompetencijos didinimo valdymas Pastatų ir darbo vietų priežiūra Kompiuterių ir programinės įrangos priežiūra Įrengimų ir įrangos priežiūra Komunalinių, ryšio paslaugų bei energetinio aprūpinimo priežiūra Transporto priežiūra 12. Kokybės vadybos sistemos įvertinimo ir gerinimo procesai Studijų kokybės vadybos sistemos vidaus auditas Savęs vertinimas pagal EKVF tobulumo modelio reikalavimus Darbuotojų pasitenkinimo tyrimas Vadovybinė vertinamoji analizė 11. TRUMPAS PROCESINIŲ PROCEDŪRŲ PRISTATYMAS PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Kolegijos strategijos vystymas Kolegijos direktorius Nurodyti Kolegijos kryptį ir vertybes: nustatyti/ periodiškai peržiūrėti ir, prireikus, keisti organizacijos viziją, kokybės politiką, strateginius tikslus ir organizacinę valdymo struktūrą. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 5.2., 5.3., , , , 8.4. bei EKVF tobulumo modelio Lyderystės galimybių kriterijaus 1a), Strategijos galimybių kriterijaus 2a), b), c), d) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: 14

15 - nustatomi strateginiai tikslai ir uždaviniai; - apibrėžiamos vizija, misija, vertybės, etikos normos; - parengiama kokybės politika; - nustatomi kokybės tikslai; - tikslinama Kolegijos organizacinė valdymo struktūra ir etatų sąrašas. 1 Kolegijos taryba 2 Akademinė taryba 3 Direktoratas 4 Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 5 Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai 6 Fakulteto dekanas 7 Kolegijos direktorius PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Studijų kokybės vadybos sistemos planavimas ir administravimas Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai Identifikuoti studijų kokybės vadybos sistemos procesus, darančius įtaką Kolegijos teikiamų paslaugų kokybei, priskirti šių procesų šeimininkus, nustatyti procesų veiklos vertinimo rodiklius. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 5.4., , , , bei EKVF tobulumo modelio Lyderystės galimybių kriterijaus 1b), Darbuotojų galimybių kriterijaus 3c) (kalbant apie pareigų ir atsakomybės pasiskirstymą), 15

16 Procesų, gaminių ir paslaugų galimybių kriterijaus 5a) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - identifikuojami ir iki reikiamo lygmens detalizuojami studijų kokybės vadybos sistemos procesai, paskiriami procesų šeimininkai; - nustatomi ir įforminami procesų veiklos vertinimo rodikliai; - rengiami procesų aprašai; - nustatytu periodiškumu skaičiuojami kiekvieno proceso veiklos vertinimo rodikliai ir atskaitos pateikiamos analizuoti atitinkamiems pasitarimams. 1 DGA Process modeliuotojas 2 Kolegijos direktorius 3 Padalinių vadovai 4 Procesų šeimininkai 5 Už rodiklių fiksavimą atsakingi asmenys 6 Vadovybės atstovas kokybei PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Teisės aktų ir deklaruojamųjų dokumentų reikalavimų įgyvendinimo valdymas Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai Užtikrinti, kad Kolegijoje būtų žinomi ir įgyvendinami įstatymų bei kitų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, taikomi Kolegijos teikiamoms mokymo paslaugoms bei procesams. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO a), 7.2.1b),c), , , , bei EKVF tobulumo modelio Strategijos galimybių kriterijaus 2a) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - sudaromi ir administruojami įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių atskirų padalinių 16

17 darbą, sąrašai; - susipažįstama su naujais ar pakeistais įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimais ir priimamas sprendimas dėl jų taikymo Kolegijoje; - parengiami organizaciniai dokumentai, kurie užtikrina įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą Kolegijoje; - kontroliuojamas įstatymų bei kitų teisės aktų įgyvendinimas. 1 Administratorius 2 Direktoriaus įsakyme nurodyti vykdytojai 3 Kolegijos direktorius 4 Padalinių vadovai 5 Pagrindiniai vadovai PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Vidinės komunikacijos valdymas Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai Užtikrinti pasikeitimą informacija Kolegijoje apie veiklos rezultatus, pasiekimus bei iškylančias problemas. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO a), 7.2.1b),c), 8.2.3, 4.2.3, 4.2.4, bei EKVF tobulumo modelio Strategijos galimybių kriterijaus 2a) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - sudaromi ir administruojami įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių atskirų padalinių darbą, sąrašai; 17

18 - susipažįstama su naujais ar pakeistais įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimais ir priimamas sprendimas dėl jų taikymo Kolegijoje; - parengiami organizaciniai dokumentai, kurie užtikrina įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą Kolegijoje; - kontroliuojamas įstatymų bei kitų teisės aktų įgyvendinimas. 1 Administratorius 2 Fakulteto administratorius 3 Kolegijos direktorius 4 Kolegijos metinės veiklos ataskaitos parengimo darbo grupė 5 Nutarime, įsakyme ar pavedime nurodyti asmenys 6 Padalinių vadovai 7 Posėdžius/ pasitarimus, susirinkimus organizuojantys asmenys PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Sąmatos parengimas ir vykdymo kontrolė PROCESO ŠEIMININKAS Vyriausiasis buhalteris Parengti metinę Kolegijos pajamų ir išlaidų sąmatą, kuri užtikrintų Kolegijos strateginio plano įgyvendinimo nuoseklumą bei kontroliuoti sąmatos vykdymą. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 4.1, 4.2.3, 4.2.4, bei EKVF tobulumo modelio Lyderystės galimybių kriterijaus 1e), Partnerystės ir išteklių galimybių kriterijaus 4b) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: 18

19 - pateikiamas poreikis; - sudaroma, aprobuojama ir patvirtinama sąmata; - apibendrinami metiniai sąmatos vykdymo rezultatai. 1 Direktoratas 2 Fakulteto dekanas 3 Kolegijos taryba 4 Kompiuterinių sistemų tarnybos vadovas 5 Ūkio tarnybos vadovas 6 Vyriausiasis buhalteris PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Kolegijos pristatymas mokiniams Ryšių su visuomene atstovas Pristatyti Kolegiją ir jos teikiamas paslaugas mokiniams ir motyvuoti bei pakviesti juos studijuoti Kolegijoje. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO a), 4.2.3, 4.2.4, bei EKVF tobulumo modelio Procesų, gaminių ir paslaugų galimybių kriterijaus 5b) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - priimamas sprendimas dėl Kolegijos pristatymo mokyklose; - atliekami pasirengimo darbai; - Kolegija pristatoma mokiniams. 19

20 1 Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 2 Fakulteto dekanas 3 Karjeros centro vadovas 4 Kolegijos direktorius 5 Kolegijos pristatymo mokiniams darbo grupė 6 Ryšių su visuomene atstovas 7 Vyriausiasis buhalteris PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Reklamos organizavimas. Kolegijos įvaizdžio formavimas Ryšių su visuomene atstovas Formuoti Kolegijos įvaizdį bei populiarinti teikiamas paslaugas potencialiems studentams, mokslo-tiriamųjų darbų, neformaliojo suaugusiųjų mokymo užsakovams bei Lietuvos ir užsienio šalių partneriams. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO a), 4.2.3, 4.2.4, bei EKVF tobulumo modelio Procesų, gaminių ir paslaugų galimybių kriterijaus 5b) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - dirbama su darbdaviais (teikiant šiems informaciją apie Kolegiją ir jos veiklą); - organizuojamas reklaminės medžiagos parengimas; - organizuojama Kolegijos reklama. 20

21 1 Administratorius 2 Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 3 Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai 4 Fakulteto dekanas 5 Karjeros centrovadovas 6 Katedros vedėjas 7 Kolegijos direktorius 8 Neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinatorius 9 Praktikos vadovas 10 Ryšių su visuomene atstovas 11 Studijų skyriaus vedėjas 12 Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Kolegijos dalyvavimas renginiuose Ryšių su visuomene atstovas Viešinti kolegijos veiklą bei pristatyti Kolegiją respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose: mugėse, parodose, konferencijose ir kt. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO a), 4.2.3, 4.2.4, bei EKVF tobulumo modelio Procesų, gaminių ir paslaugų galimybių kriterijaus 5b) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - priimamas sprendimas dalyvauti renginyje bei sudaroma darbo grupė; - atliekami paruošiamieji darbai; - Kolegijos atstovai dalyvauja renginyje; - pateikiama informacija apie įvykusį renginį; - viešinami Kolegijos dalyvavimo renginyje rezultatai. 21

22 1 Asmuo, gaunantis informaciją apie organizuojamus renginius 2 Darbo grupė dalyvauti renginyje 3 Kolegijos direktorius 4 Kompiuterinių sistemų tarnybos vadovas 5 Renginyje dalyvaujantys Kolegijos darbuotojai ir studentai 6 Ryšių su visuomene atstovas 7 Vyriausiasis buhalteris PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Studijų programų kūrimas Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai Parengti mokymo aplinkos, rinkos ir klientų poreikius tenkinančias studijų programas. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 4.2.3, 4.2.4, bei EKVF tobulumo modelio Procesų, gaminių ir paslaugų galimybių kriterijaus 5b), e) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - analizuojami reikalavimai naujai studijų programai; - rengiami studijų programų planai; - sudaroma studijų programos rengimo darbo grupė; - rengiamas studijų programos aprašas ir pateikiamas svarstyti Akademinei tarybai; - parengta studijų programa svarstoma Akademinėje taryboje; - parengta studijų programa teikiama SKVC; - gaunamas atsakymas iš SKVC; - įregistruojama nauja studijų programa. 22

23 Ši procesinė procedūra netaikoma rengiant neformaliojo suaugusiųjų mokymo programas. Minėtos programos rengiamos Neformaliojo suaugusiųjų mokymo programos parengimas. 1 Akademinė taryba 2 Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 3 Fakulteto dekanas 4 Katedros vedėjas 5 Kolegijos direktorius 6 Studijų programos rengimo darbo grupė 7 Studijų programo rengimo darbo grupės vadovas 8 Elektroninio mokymo centro vadovas PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Studijų programų tobulinimas Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai Nuolat tobulinti vykdomas studijų programas, atsižvelgiant į besikeičiančius mokymo aplinkos, rinkos poreikius bei Kolegijos strategines veiklos kryptis. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO a), c), 4.2.3, 4.2.4, bei EKVF tobulumo modelio Procesų, gaminių ir paslaugų galimybių kriterijaus 5b), e) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - sudaroma studijų programos savianalizės darbo grupė; - atliekama studijų programų savianalizė; 23

24 - studijų programos koreguojamos (esant poreikiui); - savianalizės rezultatai teikiami SKVC; - gaunama išvada iš SKVC. 1 Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 2 Fakulteto dekanas 3 Katedros vedėjas 4 Kolegijos direktorius 5 Studijų programos savianalizės rengimo grupė PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Elektroninio mokymo kurso kūrimas Elektroninio mokymo centro vadovas Esant poreikiui sukurti elektroninio mokymo kursą pagal parengtas studijų programas tenkinant klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius , 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 4.2.3, 4.2.4, bei EKVF tobulumo modelio Procesų, gaminių ir paslaugų galimybių kriterijaus 5b), e) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - suteikiami prisijungimo prie elektroninės mokymosi aplinkos duomenys studentams bei dėstytojams; - kuriamas studijų elektroninio dalyko mokymo kursas ir talpinamas į elektroninę aplinką; - organizuojamas ir vertinamas (studentų) elektroninio mokymo kursas; - svarstoma elektroninio mokymo kurso dalykinė dalis; 24

25 - atliekama elektroninio mokymo kurso akreditacijos procedūra. III.PROCESO DALYVIAI 1 Elektroninės mokymosi aplinkos administratorius 2 Elektroninio mokymo centro vadovas 3 Elektroninio mokymo kurso akreditavimo komisija 4 Katedros dėstytojas 5 Katedros vedėjas PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Studentų priėmimas Studijų skyriaus vedėjas Priimti studentus studijuoti Kolegijoje pagal LAMA BPO, priimti studijuoti į laisvas valstybės nefinansuojamas vietas, priimti studijuoti į aukštesnius kursus. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO a), 7.5.3, 7.5.4, 4.2.3, 4.2.4, vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - nustatomi reikalavimai būsimiems studentams; - nustatomos studentų priėmimo apimtys bei taisyklės; - suplanuojamas studentų priėmimas ir atliekami paruošiamieji darbai; - priimami bei analizuojami stojančiųjų dokumentai; - pasirašomos studijų sutartys su pakviestaisiais studijuoti, suformuojamos asmens bylos; - pildomas studentų registras. 25

26 1 Asmenys, atsakingi už paruošiamuosius darbus studentų priėmimui 2 Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 3 Kolegijos direktorius 4 Dokumentų priėmimo tarnyba 5 Studijų skyriaus administratorius 6 Studijų skyriaus vedėjas PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Studijų ir egzaminų tvarkaraščių parengimas Studijų skyriaus vedėjas Sklandžiai suplanuoti ir pasirengti studijų paslaugų teikimui. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO b)c), 7.5.3, 7.5.4, 4.2.3, 4.2.4, vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - sudaromi studijų grafikai, paskaitų tvarkaraščiai, egzaminų tvarkaraščiai, mokomųjų praktikų tvarkaraščiai, studentų, studijuo9jančių pagal ERASMUS programą užsiėmimų tvarkaraščiai, - rengiami dėstytojų konsultavimo grafikai, auditorių užimtumo grafikai; - priimami sprendimai minėtais planavimo klausimais; - rengiami ir kaupiami dokumentai, susiję su akademinių skolų likvidavimu. 1 Fakulteto dekanas 2 Katedros dėstytojas 26

27 3 Katedros vedėjas 4 Studijų skyriaus administratorius 5 Studijų skyriausspecialistas (MF) 6 Studijų skyriaus vedėjas PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Nuolatinių ir ištęstinių studijų organizavimas Studijų skyriaus vedėjas Kokybiškai organizuoti nuolatines ir ištęstines studijas pagal parengtas mokymo programas bei tenkinant klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius (numatytus sutartyse bei tuos, kurių klientas ar suinteresuotoji šalis nenurodo, bet kurie yra būtini) bei siekiant viršyti lūkesčius. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 4.2.3, 4.2.4, bei EKVF tobulumo modelio Procesų, gaminių ir paslaugų galimybių kriterijaus 5d) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - dėstytojams pateikiami reikiami su studijomis susiję dokumentai; - vykdomos studijos, organizuojami atsiskaitymai; - parengiami ir studentams išduodami atsiskaitymo dokumentai; - rengiami studentų sąrašai pagal finansavimo pobūdį. 1 Katedros dėstytojas 2 Studijų skyriaus administratorius 3 Studijų skyriaus specialistas (MF) 27

28 4 Studijų skyriaus specialistas ištęstinėms studijoms PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Profesinės veiklos praktikų valdymas Studijų skyriaus vedėjas Kokybiškai organizuoti profesinės veiklos praktikas pagal parengtas studijų programas bei tenkinti klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius (numatytus sutartyse bei tuos, kurių klientas ar suinteresuotoji šalis nenurodo, bet kurie yra būtini) siekiant viršyti lūkesčius. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 4.2.3, 4.2.4, bei EKVF tobulumo modelio Procesų, gaminių ir paslaugų galimybių kriterijaus 5d) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - planuojamos konkrečių studentų praktikos pagal patvirtintas studijų programas; - organizuojamos konkrečių studentų praktikos; - atsiskaitoma už atliktas praktikas. III.PROCESO DALYVIAI Nr. Proceso dalyvis 1 Fakulteto dekanas 2 Katedros dėstytojas 3 Kolegijos direktorius 4 Praktikos vadovas 5 Studijų skyriaus vedėjas 28

29 PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Baigiamųjų vertinimų organizavimas Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai Kvalifikuotai ir objektyviai atlikti baigiamuosius vertinimus. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , , , bei EKVF tobulumo modelio Procesų, gaminių ir paslaugų galimybių kriterijaus 5d) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - suformuojama Kvalifikavimo komisija, egzamino užduočių rengimo komisija; - sudaromi sąrašai studentų, kuriems leidžiama laikyti baigiamąjį/ kvalifikacinį egzaminą, ginti baigiamąjį darbą; - rengiamos baigiamojo/ kvalifikacinio egzamino užduotys; - organizuojamas baigiamasis/ kvalifikacinis egzaminas, baigiamojo darbo gynimas; - atliekamas baigiamojo/ kvalifikacinio egzamino, baigiamojo darbo gynimo rezultatų vertinimas; - parengiami ir išduodami diplomai ir jų priedėliai; - pagal atskirus prašymus išduodami diplomo ir jo priedėlių dublikatai. 1 Darbo grupė egzamino užduotims parengti 2 Fakulteto dekanas 3 Katedros administratorius 4 Katedros vedėjas 5 Kolegijos direktorius 6 Studijų skyriaus administratorius 29

30 7 Kvalifikavimo komisija PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Aprūpinimo bendrabučiais valdymas Ūkio tarnybos vadovas Aprūpinti gyvenamąja vieta studentus, atvykusius studijuoti iš kitų miestų ir pareiškusius norą gyventi Kolegijos bendrabutyje. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 4.2.3, 4.2.4, vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - paskirstomos vietos bendrabutyje; - pagal prašymus studentams suteikiamas bendrabutis; - studentai apgyvendinami bendrabutyje; - pagal prašymus studentai išbraukiami iš bendrabučio. 1 Administratorius 2 Kolegijos direktorius 3 Studentų namų valdytojas 4 Ūkio tarnybos vadovo pavaduotojas PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Parama studentų karjeros planavimui Karjeros centro vadovas 30

31 Kvalifikuotai teikti studentams pagalbą, susijusią su įsidarbinimu, karjeros planavimu. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 4.2.3, 4.2.4, vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - bendradarbiaujama su įdarbinimo agentūromis; - teikiama informacija studentams apie karjeros galimybes; - teikiama pagalba studentams, rengiantiems CV, motyvacinį laišką; - atliekama studentų įsidarbinimo stebėsena; - analizuojami studentų motyvai, renkantis Utenos kolegiją. Nr. Proceso dalyvis 1 Karjeros centro vadovas PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Metodinė parama studentams PROCESOŠEIMININKAS: Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai Kvalifikuotai teikti studentams metodinę paramą, susijusią su studijų dalykais. Kokybiškai parengti metodinę mokymo ir mokymosi medžiagą. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 4.2.3, 4.2.4, vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - atliekamas metodinės medžiagos rengimo planavimas; - parengiama, svarstoma ir tvirtinama planuojamos publikuoti metodinės medžiagos sąmata; 31

32 - priimamas sprendimas dėl publikavimo būtinybės (suteikiamas leidimas publikuoti metodinę medžiagą); - rengiama ir publikuojama metodinė medžiaga; - kaupiama ir saugoma publikuota medžiaga bibliotekoje bei specializuotose auditorijose; - pirmojo kurso studentams dėstomas "studijų įvado" kursas; - organizuojamos konsultacijos studentams rūpimais klausimais. Nr. Proceso dalyvis 1 Bibliotekos vedėjas 2 Elektroninio mokymo centro vadovas 3 Fakulteto administratorius 4 Fakulteto dekanas 5 Informacinių technologijų inžinierius 6 Katedros dėstytojas 7 Katedros posėdyje dalyvaujantys dėstytojai 8 Katedros vedėjas 10 Kolegijos direktorius 11 Leidybos komitetas 12 Padalinių vadovai PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Aprūpinimo stipendijomis, pašalpomis valdymas Studijų skyriaus vedėjas Teisingai paskirti stipendijas studentams bei finansinę paramą neįgaliesiems studentams ir teikti visokeriopą informaciją VSF. 32

33 Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 4.2.3, 4.2.4, vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - sudaromos studentų eilės stipendijai gauti; - skiriamos stipendijos bei daromos reikiamos atžymos studentų registre; - organizuojamas stipendijų išmokėjimas; - organizuojamas finansinės paramos skyrimas neįgaliesiems; - teikiama informacija VSF dėl socialinių stipendijų, paskolų gavimo ir kt.. 1 Kolegijos direktorius 2 Neįgaliųjų reikalų koordinatorius 3 Stipendijų skyrimo komisija 4 Studijų skyriaus administratorius 5 Studijų skyriaus vedėjas 6 Vyriausiasis buhalteris PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: 05.0 Mokslo taikomosios veiklos vadyba Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai Kokybiškai atlikti mokslo taikomuosius tyrimus ir taikomąją veiklą, tenkinant klientų (užsakovų) reikalavimus, numatytus sutartyse, bei siekiant viršyti jų lūkesčius. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , , , vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - renkama informacija apie regiono poreikius taikomiesiems tyrimams ir taikomajai veiklai; 33

34 - atliekami mokslinių interesų krypties tyrimai; - analizuojami gauti paklausimai dėl tyrimų poreikio, derinamos sąlygos ir sudaromos sutartys; - vykdoma mokslo taikomoji veikla pagal sutartis; - publikuojami mokslo taikomosios veiklos rezultatai. III.PROCESO DALYVIAI 1 Akademinė taryba 2 Darbo grupė, vykdanti mokslo taikomąją veiklą 3 Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai 4 Fakulteto dekanas 5 Katedros dėstytojas 6 Katedros vedėjas 7 Kolegijos direktorius PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Neformaliojo suaugusiųjų mokymo programos parengimas Neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinatorius Parengti rinkos bei atskirų klientų poreikius tenkinančias neformalaus suaugusiųjų mokymo programas. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 7.2.2, 7.2.3, 4.2.3, 4.2.4, vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - kaupiama, analizuojama ir sisteminama (pagal profesinės veiklos sritis) informacija, susijusi su neformaliuoju suaugusiųjų mokymu; - inicijuojamas naujų neformaliojo suaugusiųjų mokymo programų parengimas bei priimamas 34

35 sprendimas dėl programų rengimo poreikio; - rengiama, aprobuojama katedroje bei patvirtinama neformaliojo suaugusiųjų mokymo programa. Ši procesinė procedūra netaikoma rengiant studijų programas. Minėtos programos rengiamos pagal procedūros Studijų programų kūrimas aprašymą. Nr. Proceso dalyvis 1 Darbuotojai, atsakingi už naujos neformaliojo suaugusiųjų mokymo programos parengimą 2 Katedros posėdyje dalyvaujantys dėstytojai 3 Katedros vedėjas 4 Kolegijos administratorius 5 Kolegijos direktorius 6 Neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinatorius PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Neformaliojo suaugusiųjų mokymo organizavimas ir koordinavimas Neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinatorius Kokybiškai organizuoti neformalųjį suaugusiųjų mokymą pagal parengtas mokymo programas bei tenkinant klientų bei kitų suinteresuotųjų šalių poreikius (numatytus sutartyse bei tuos, kurių klientas ar suinteresuotoji šalis nenurodo, bet kurie yra būtini) bei siekiant viršyti lūkesčius. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 4.2.3, 4.2.4, vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - kaupiamas neformaliojo suaugusiųjų mokymo poreikis; - sudaromos mokymo paslaugų sutartys; - būsimi mokymai derinami Kolegijoje ir su klientu; 35

36 - organizuojami mokymai. 1 Katedros dėstytojas 2 Kolegijos direktorius 3 Neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinatorius PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Klientų nusiskundimų ir pretenzijų valdymas Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai Rezultatyviai valdyti Kolegijos klientų skundus ir pretenzijas dėl Kolegijos teikiamų paslaugų, kurių rezultatai ar pats teikimo procesas neatitiko nustatytų reikalavimų. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 7.2.3c), 4.2.3, bei EKVF tobulumo modelio Procesų, gaminių ir paslaugų galimybių kriterijaus 5b) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - sudaroma ginčų tarp studentų ir Kolegijos administracijos nagrinėjimo komisija; - nagrinėjami studentų prašymai dėl LR įstatymų, reglamentuojančių mokslą ir studijas, ar kitų teisės aktų nustatytų jų teisių ar teisėtų interesų pažeidimų bei atliekami su tuo susiję veiksmai; - nagrinėjami mokslo taikomosios veiklos, neformaliojo suaugusiųjų mokymo užsakovų pateikti skundai bei atliekami su tuo susiję veiksmai. 1 Administratorius 36

37 2 Akademinės etikos komisija 3 Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai 4 Fakulteto administratorius 5 Ginčų tarp Kolegijos administracijos ir studentų nagrinėjimo komisija 6 Kolegijos direktorius PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis matavimas Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai Nustatyti informacijos apie Kolegijos klientų pasitenkinimą gavimo ir panaudojimo metodus bei atlikti informacijos (susijusios su kliento nuomone apie jo reikalavimų tenkinimą) stebėseną (monitoringą). Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 7.2.3c), 8.2.1, 4.2.3, bei EKVF tobulumo modelio Procesų, gaminių ir paslaugų galimybių kriterijaus 5b) vykdymo tvarkai aprašyti bei siekiant Su klientais susijusiems rezultatams, numatytiems 6a), b) pasiekti. Ja vadovaujantis: - paskiriami asmenys, atsakingi už klientų apklausos organizavimą; - rengiamos klientų apklausos anketos; - organizuojamos studentų ir absolventų apklausos; - organizuojamos darbdavių apklausos; - apibendrinami neformalaus suaugusiųjų mokymo bei mokslo taikomosios veiklos paslaugomis besinaudojusių klientų apklausų rezultatai (pastaba: apklausos atliekamos iš karto suteikus paslaugą). 37

38 1 Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai 2 Fakulteto dekanas 3 Karjeros centro vadovas 4 Katedros vedėjas 5 Kolegijos direktorius 6 Neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinatorius 7 Už klientų pasitenkinimo apklausos anketų parengimą atsakingi asmenys PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: 08.0 Projektų valdymas Strateginės plėtros skyriaus vedėjas Suformuluoti Kolegijos strateginį veiklos planą atitinkančias veiklos gerinimo idėjas, kvalifikuotai ir kompetentingai rengti paraiškas projektų finansavimui gauti bei tinkamai įgyvendinti projektus, t.y., pasiekti šiems projektams keliamus tikslus numatytu laiku ir su patvirtintu biudžetu. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 8.4, 4.2.3, bei EKVF tobulumo modelio Lyderystės galimybių kriterijaus 1e) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - analizuojamos Kolegijos galimybės dalyvauti finansavimo konkurse; - suformuluojama projekto idėja, atitinkanti Kolegijos strateginius tikslus bei Kolegijos disponuojamus išteklius; - nustatomos Kolegijos finansinio indėlio galimybės; - suformuojama projekto paraiškos rengimo darbo grupė; - parengiama ir sukomplektuojama paraiška; - pasirašoma finansavimo sutartis; - sudaroma projekto administravimo darbo grupė; 38

39 - įgyvendinamas projektas; - vertinamas projekto įgyvendinimo efektyvumas bei priimami sprendimai. 1 Administratorius 2 Akademinė taryba 3 Direktoratas 4 Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai 5 Informaciją paraiškos rengimui teikiantys asmenys 6 Kolegijos direktorius 7 Projekto administratorius 8 Projekto vadovas 9 Projekto vykdytojai 10 Strateginės plėtros skyriaus vedėjas 11 Strateginės plėtros skyrius PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Tarptautinių ryšių planavimas, dalyvavimas tarptautinėje veikloje Kolegijos direktorius Vystyti tarptautinę partnerystę bei tarptautinius ryšius Kolegijos Strateginiame veiklos plane numatytomis kryptimis ir siekiant efektyviai valdyti procesus. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 8.4, 4.2.3, bei EKVF tobulumo modelio Lyderystės galimybių kriterijaus 1c, Partnerystės ir išteklių 39

40 galimybių kriterijaus 4a) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - svarstomi katedrų ar fakultetų pasiūlymai/ iniciatyvos dalyvauti tarptautinių asociacijų veikloje bei priimami sprendimai dėl narystės galimybių; - rengiami narystės dokumentai, pasirašoma narystės sutartis bei paskiriami atsakingi asmenys už narystės tarptautinėje asociacijoje ir Kolegijos veiklos joje koordinavimą; - koordinuojama Kolegijos narystė ir veikla tarptautinėje asociacijoje; - svarstomi ir analizuojami pasiūlymai, susiję su tarptautine partneryste bei priimami sprendimai dėl bendradarbiavimo galimybių; - rengiamos, derinamos ir pasirašomos tarptautinio bendradarbiavimo sutartys bei paskiriami asmenys, atsakingi už šių sutarčių koordinavimą; - koordinuojamas tarptautinis bendradarbiavimas pagal pasirašytas sutartis. Ši procesinė procedūra netaikoma planuojant ir organizuojant tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio aukštosiomis mokyklomis pagal ERASMUS programą. Ši tarptautinio bendradarbiavimo sritis reglamentuota ir aprašyta procesinėse procedūrose "09.02 Tarptautinio bendradarbiavimo su užsienio aukštosiomis mokyklomis (pagal ERASMUS programą) planavimas", " Išvykstančių dėstytojų/ studentų (pagal ERASMUS programą) veiklos koordinavimas", " Atvykstančių dėstytojų/ studentų (pagal ERASMUS programą) veiklos koordinavimas". Ši procesinė procedūra netaikoma pristatant Kolegiją bei dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose (parodose, konferencijose ir kt.). Šios veiklos reglamentuotos ir aprašytos procesinėje procedūroje " Kolegijos dalyvavimas renginiuose". 1 Asmuo, atsakingas už veiklos tarptautinėje asociacijoje, koordinavimą 2 Direktoratas 3 Fakulteto dekanas 4 Katedros dėstytojas 5 Katedros vedėjas 6 Kolegijos direktorius 7 Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas 40

41 8 Vyriausiasis buhalteris PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Tarptautinio bendradarbiavimo su užsienio aukštosiomis mokyklomis (pagal ERASMUS programą) planavimas Kolegijos direktorius Tinkamai suplanuoti tarptautinį bendradarbiavimą ERASMUS programos ribose su užsienio aukštosiomis mokyklomis sudarant sąlygas Kolegijos studentams ir dėstytojams išvykti stažuotis į užsienio aukštąsias mokyklas bei užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams atvykti stažuotis Kolegijoje. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 8.4, 4.2.3, bei EKVF tobulumo modelio Lyderystės galimybių kriterijaus 1c, Partnerystės ir išteklių galimybių kriterijaus 4a) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - sudaromos dvišalės bendradarbiavimo sutartys; - skelbiami kvietimai studentams bei dėstytojams teikti paraiškas dėl dalyvavimo ERASMUS programos dalyvių atrankoje; - rengiama ir teikiama EK paraiška lėšoms gauti (ERASMUS programai vykdyti); - pasirašoma dotacijos sutartis (ERASMUS programai vykdyti). 1 Erasmus institucinis koordinatorius 2 Kolegijos direktorius 3 Vyriausiasis buhalteris PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Išvykstančių dėstytojų/ studentų 41

42 (pagal ERASMUS programą) veiklos koordinavimas Kolegijos direktorius Koordinuoti išvykstančių dėstytojų/ studentų (pagal ERASMUS programą) veiklą siekiant jų sėkmingos integracijos užsienio aukštosiose mokyklose bei grįžus į Kolegiją. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 8.4, 4.2.3, bei EKVF tobulumo modelio Lyderystės galimybių kriterijaus 1c, Partnerystės ir išteklių galimybių kriterijaus 4a) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - organizuojama studentų ir personalo darbuotojų atranka; - organizuojamas atrinktų studentų bei personalo darbuotojų mobilumas, suformuojamos asmens bylos; - įskaitomi grįžusių studentų studijų rezultatai; - analizuojami personalo darbuotojų pateikti dokumentai, susiję su jų veikla užsienio aukštosiose mokyklose ir imamasi atitinkamų veiksmų. 1 Erasmus institucinis koordinatorius 2 Kolegijos direktorius 3 Personalo atrankos komisija 4 Studentų atrankos komisija 5 Studijų programų koordinatorius PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Atvykstančių dėstytojų/ studentų (pagal ERASMUS programą) veiklos koordinavimas 42

43 Kolegijos direktorius Koordinuoti atvykstančių dėstytojų/ studentų (pagal ERASMUS programą) veiklą siekiant jų sėkmingos integracijos Kolegijoje. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 8.4, 4.2.3, bei EKVF tobulumo modelio Lyderystės galimybių kriterijaus 1c, Partnerystės ir išteklių galimybių kriterijaus 4a) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - analizuojamos ir derinamos atvykstančių studentų mokymosi/ praktikos sutartys; - suformuojamos ir tvarkomos atvykstančių studentų asmens bylos; - pasibaigus mokymosi/ praktikos laikui rengiami patvirtinimo laiškai ir pažymos apie įvertinimus; - koordinuojama profesinio tobulinimosi tikslais ar skaityti paskaitų atvykstančio personalo veikla bei rengiami reikiami veiklą Kolegijoje pagrindžiantys dokumentai. 1 Erasmus institucinis koordinatorius 2 Praktikos vadovas 3 Studijų programų koordinatorius 4 Katedros vedėjas PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: 10.0 Respublikinis bendradarbiavimas Kolegijos direktorius 43

44 Vystyti respublikinę partnerystę ir santykius su partneriais grįsti vertybėmis ir nuostatomis, sustiprinančiomis Kokybės politikos kryptis, Kolegijos strategiją bei padedančiomis efektyviai vykdyti procesus. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 8.4, 4.2.3, bei EKVF tobulumo modelio Lyderystės galimybių kriterijaus 1c, Partnerystės ir išteklių galimybių kriterijaus 4a) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - inicijuojami bei organizuojami susitikimai bendradarbiavimo galimybėms ir sąlygoms aptarti bei priimami sprendimai dėl bendradarbiavimo; - pasirašomos respublikinio bendradarbiavimo sutartys bei paskiriami vykdytojai, atsakingi už bendradarbiavimo koordinavimą; - koordinuojama respublikinio bendradarbiavimo veikla; - vertinamas respublikinio bendradarbiavimo rezultatyvumas ir sutarčių naudingumas. Ši procesinė procedūra netaikoma pristatant Kolegiją bei dalyvaujant respublikiniuose renginiuose (parodose, konferencijose ir kt.). Šios veiklos reglamentuotos ir aprašytos procesinėje procedūroje " Kolegijos dalyvavimas renginiuose". 1 Administratorius 2 Darbo grupė respublikinių sutarčių įgyvendinimui įvertinti 3 Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 4 Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai 5 Fakulteto dekanas 6 Fakulteto prodekanas 7 Karjeros centro vadovas 8 Kolegijos direktorius 9 Respublikinio bendradarbiavimo iniciatorius 10 Ryšių su visuomene atstovas 44

45 11 Vyriausiasis buhalteris PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Aprūpinimas pirkiniais Ūkio tarnybos vadovas Suplanuoti ateinančiųjų metų prekių, paslaugų ir darbų (infrastruktūrai palaikyti ir sklandžiai procesų veiklai užtikrinti) pirkimus, užtikrinti, kad suplanuoti pirkimai vyktų sklandžiai, skaidriai, o reikalavimai perkamoms prekėms, paslaugoms ir darbams būtų aiškiai apibrėžti bei užtikrinti perkamų prekių, paslaugų ir darbų atitiktį nustatytiems pirkimo reikalavimams. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 7.4.2, 7.4.3, 5.5.1, 4.2.3, vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - pateikiamas pirkimų poreikis; - apibendrinus pirkimų poreikį rengiamas pirkimų planas metams; - rengiamos pirkimų paraiškos-užduotys; - skelbiami pirkimai, rengiami ir skelbiami pirkimo dokumentai; - nagrinėjami tiekėjų pateikti pasiūlymai, atrenkamas tinkamiausias tiekėjas; - pasirašomos pirkimo sutartys; - atliekama pirkimo sutarties vykdymo kontrolė, vertinama priimamų pirkinių kokybė. Nr. Proceso dalyvis 1 Kolegijos direktorius 2 Padalinių vadovai 3 Pirkimo iniciatorius 4 Viešųjų pirkimų komisija 5 Vyriausiasis buhalteris 45

46 PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Darbuotojų parinkimas ir priėmimas Kolegijos direktorius Laiku aprūpinti Kolegiją kvalifikuotais darbuotojais, turinčiais kompetenciją, būtiną Kolegijos teikiamų paslaugų kokybei bei iškeltų tikslų pasiekimui užtikrinti. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 5.5.1, 4.2.3, bei EKVF tobulumo modelio Darbuotojų galimybių kriterijaus 3a) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - rengiami/ koreguojami pareigybių aprašymai; - apibrėžiami reikalavimai kandidatams; - organizuojamas konkursas laisvai darbo vietai užimti; - atliekama kandidatų atranka; - priimami į darbą darbuotojai, sudaromos darbo sutartys, pravedami reikiami instruktažai. 1 Darbo ir civilinės saugos inžinierius 2 Darbuotojų atrankos komisija 3 Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai 4 Kolegijos direktorius 5 Konkurso komisija 6 Padalinio vadovas 7 Personalo specialistas PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Darbuotojų veiklos vertinimas, 46

47 skatinimas ir motyvacija Kolegijos direktorius Periodiškai vertinant darbuotojų pasiekimus ir indėlį į asmeninių bei Kolegijos tikslų pasiekimą bei aptariant kliūtis bei paskatas (įskaitant mokymo poreikį) didinti darbuotojų suvokimą apie jų veiklos svarbą Kolegijos rezultatams bei lojalumą Kolegijai. Pripažinti Kolegijos darbuotojų nuopelnus bei taikyti numatytas skatinimo priemones. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 5.5.1, 4.2.3, bei EKVF tobulumo modelio Darbuotojų galimybių kriterijaus 3 c), d) e) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - organizuojami metiniai pokalbiai su darbuotojais, kurių metu tiesioginiai vadovai aptaria su darbuotojais jų veiklą, pasiekimus, mokymo poreikį ir kt. aktualius klausimus; - teikiami siūlymai atskiriems darbuotojams taikyti skatinimo priemones; - nusipelniusiems darbuotojams taikomos skatinimo priemonės. 1 Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 2 Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai 3 Fakulteto dekanas 4 Katedros dėstytojas 5 Katedros vedėjas 6 Kolegijos direktorius 7 Padalinių vadovai 8 Personalo specialistas PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Darbuotojų mokymo ir 47

48 kompetencijos didinimo valdymas Kolegijos direktorius Nuolat gerinti Kolegijos darbuotojų kvalifikacinius įgūdžius, įgalinančius darbuotojus užtikrinti ir nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 5.5.1, 4.2.3, bei EKVF tobulumo modelio Darbuotojų galimybių kriterijaus 3b), c), d) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - planuojamas darbuotojų kompetencijos kėlimas įvairiuose Kolegijos struktūriniuose lygmenyse; - organizuojami suplanuoti mokymai; - vertinamas mokymų rezultatyvumas (apibendrinant metinius rezultatus). 1 Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 2 Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai 3 Fakulteto dekanas 4 Katedros dėstytojas 5 Katedros vedėjas 6 Kolegijos direktorius 7 Neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinatorius 8 Padalinių vadovai 9 Personalo specialistas PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Pastatų ir darbo vietų priežiūra 48

49 Ūkio tarnybos vadovas Organizuoti Kolegijos pastatų ir darbo aplinkos priežiūrą, užtikrinant nuolatinį pastatų ir darbo vietų tinkamumą teikiamų paslaugų kokybės reikalavimams tenkinti. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO a), 5.5.1, 4.2.3, bei EKVF tobulumo modelio Partnerystės ir išteklių galimybių kriterijaus 4c) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - atliekama nuolatinė ir periodinė Kolegijos pastatų priežiūra, informuojama vadovybė apie priežiūros rezultatus; - planuojami pastatų remontai ir rekonstrukcijos; - atliekama darbo vietų ir darbo aplinkos priežiūra. 1 Darbo ir civilinės saugos inžinierius 2 Kolegijos direktorius 3 Padalinių vadovai 4 Ūkio tarnybos vadovas PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Kompiuterių ir programinės įrangos priežiūra Kompiuterinių sistemų tarnybos vadovas Užtikrinti, kad Kolegijos kompiuterių techninė įranga ir jų tinklas bei naudojama programinė 49

50 įranga nuolat tenkintų darbuotojų bei studentų poreikius, atsižvelgiant į kompiuterių techninės įrangos, tinklo ir programinės įrangos funkcijas ir jų pagalba teikiamas mokymo paslaugas. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO b), 5.5.1, 4.2.3, bei EKVF tobulumo modelio Partnerystės ir išteklių galimybių kriterijaus 4d) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - paskiriami materialiai atsakingi asmenys už kompiuterių techninę įrangą; - atliekama tarnybinių stočių (serverių) priežiūra ir užtikrinamas nepertraukiamas jų darbas; - atliekami kompiuterių ir programinės įrangos priežiūros darbai; - šalinami kompiuterių ir programinės įrangos gedimai; - analizuojami kompiuterių ir programinės įrangos gedimai. 1 IT specialistas 2 Kolegijos direktorius 3 Kompiuterinių sistemų tarnybos vadovas 4 Utenos kolegijos darbuotojas, kuris naudojasi kompiuterių įranga 5 Vyriausiasis buhalteris PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Įrengimų ir įrangos priežiūra Ūkio tarnybos vadovas Organizuoti Kolegijos įrengimų/ įrangos priežiūrą, užtikrinant nuolatinį jų tinkamumą teikiamų mokymo paslaugų reikalavimams tenkinti. 50

51 Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO b), 5.5.1, 4.2.3, bei EKVF tobulumo modelio Partnerystės ir išteklių galimybių kriterijaus 4c) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - paskiriami materialiai atsakingi asmenys už įsigytus įrengimus/ įrangą; - atliekama įrangos/ įrengimų periodinė priežiūra, numatyta vartotojo instrukcijose; - analizuojami įrengimų/ įrangos gedimai bei organizuojamas jų šalinimas. Ši procesinė procedūra netaikoma atliekant kompiuterių ir programinės įrangos priežiūrą. Šios veiklos reglamentuotos ir aprašytos procesinėje procedūroje "11.06 Kompiuterių ir programinės įrangos priežiūra". 1 Kolegijos darbuotojas 2 Kolegijos direktorius 3 Ūkio tarnybos vadovo pavaduotojas PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Komunalinių, ryšio paslaugų bei energetinio aprūpinimo priežiūra Ūkio tarnybos vadovas Užtikrinti Kolegijai teikiamų komunalinių, ryšio bei energetinio aprūpinimo paslaugų kokybę bendradarbiaujant su šių paslaugų tiekėjais. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO b),c) 5.5.1, 4.2.3, bei EKVF tobulumo modelio Partnerystės ir išteklių galimybių kriterijaus 4 a),c) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: 51

52 - atliekama sutarčių dėl komunalinių, ryšio paslaugų teikimo, energetinio aprūpinimo kontrolė; - imamasi veiksmų, numatytų sutartyse, jeigu netenkinami reikalavimai, numatyti sutartyse; - apibendrinami metiniai darbo su tiekėjais rezultatai. 1 Kolegijos darbuotojas 2 Ūkio tarnybos vadovas PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Transporto priežiūra Ūkio tarnybos vadovas Organizuoti Kolegijos transporto priemonių priežiūrą, užtikrinant nuolatinį jų tinkamumą. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO b),c) 5.5.1, 4.2.3, bei EKVF tobulumo modelio Partnerystės ir išteklių galimybių kriterijaus 4c) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - organizuojama įsigytų transporto priemonių registracija bei draudimas; - organizuojama naudojamų transporto priemonių techninė priežiūra; - šalinami transporto priemonių gedimai (ar organizuojamas jų šalinimas). Nr. Proceso dalyvis 1 Ūkio tarnybos vadovo pavaduotojas 52

53 PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Studijų kokybės vadybos sistemos vidaus auditas Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai Suplanuoti ir pagal audito programą turi atlikti vidaus auditus, siekiant įvertinti studijų kokybės vadybos sistemos ir mokymo procesų veiklą bei atitiktį ISO 9001 standarto reikalavimams. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 5.5.1, 4.2.3, vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - planuojami vidaus auditai; - atliekami parengiamieji darbai prieš auditus, siekiant užtikrinti sklandų audito atlikimą; - pagal planą atliekami vidaus auditai; - fiksuojami vidaus audito rezultatai (esamos ir galimos neatitiktys, gerinimo pasiūlymai); - rengiama ir tvirtinama vidaus audito ataskaita. 1 Vidaus audito tarnybos vadovas 2 Kolegijos direktorius 3 Vadovybės atstovas kokybei 4 Vyriausias auditorius PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Savęs vertinimas pagal EKVF tobulumo modelio reikalavimus Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai 53

54 Periodiškai atlikti Kolegijos veiklos vertinimą (pagal EKVF tobulumo modelio reikalavimus), kuris padėtų įvardinti, kur Kolegija vertinimo metu yra jos yra kelyje į tobulumą siekiant padėti Kolegijos vadovams geriau suvokti pagrindines Kolegijos stipriąsias puses ir potencialius trūkumus jų nustatytos vizijos, misijos ir strategijos atžvilgiu. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 5.5.1, 4.2.3, bei EKVF tobulumo modelio principinių nuostatų, susijusių su veiklos vertinimu vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - atliekami parengiamieji darbai prieš savęs vertinimą; - pravedamas įžanginis vertinimo grupės seminaras; - atliekamas savęs vertinimas pagal EKVF tobulumo modelio reikalavimus; - aptariami ir apibendrinami savęs vertinimo rezultatai; - parengiamas bei įgyvendinamas veiklos tobulinimo planas. Nr. Proceso dalyvis 1 Direktoratas 2 Kolegijos direktorius 3 Padalinių vadovai 4 Savęs vertinimo pagal EKVF tobulumo modelio reikalavimus darbo grupė 5 Savęs vertinimo pagal EKVF tobulumo modelio reikalavimus darbo grupės vadovas PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Darbuotojų pasitenkinimo tyrimas Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai 54

55 Reguliariai analizuoti Kolegijos darbuotojų pasitenkinimą, t.y., jų suvokimą, kaip Kolegijoje tenkinami jų poreikiai, susiję su darbo, karjeros sąlygomis, vadovų darbu ir kt. Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 5.5.1, 4.2.3, bei EKVF tobulumo modelio Darbuotojų galimybių kriterijaus 3a), c) vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - parengiama darbuotojų pasitenkinimo Kolegijos vadovybės veikla bei darbo sąlygomis anketa; - organizuojama Kolegijos darbuotojų apklausa; - apibendrinami ir analizuojami apklausos rezultatai. 1 Administratorius 2 Fakulteto administratorius 3 Kolegijos direktorius 4 Vadovybės atstovas kokybei PROCESINĖS PROCEDŪROS PAVADINIMAS: Vadovybinė vertinamoji analizė Kolegijos direktorius Planuotais laiko tarpais analizuoti studijų kokybės vadybos sistemą, atsižvelgiant į Kolegijos poreikius, ir įvertinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, adekvatumą ir tinkamumą įgyvendinant Kolegijos tikslus ir tenkinant reikalavimus. 55

56 Ši procesinė procedūra skirta procesui keliamų reikalavimų, tarp jų ISO , 5.5.1, 4.2.3, vykdymo tvarkai aprašyti. Ja vadovaujantis: - planuojama vadovybinė vertinamoji analizė; - parengiami įvestiniai duomenys; - atliekama vadovybinė vertinamoji analizė, priimami bei įforminami sprendimai; - vadovybinės vertinamosios analizės sprendimai perduodami atsakingiems vykdytojams. Nr. Proceso dalyvis 1 Administratorius 2 Už įvestinių duomenų vadovybinei vertinamajai analizei pateikimą atsakingi asmenys 3 Vadovybės atstovas kokybei 4 Vadovybinės vertinamosios analizės posėdžio dalyviai 12. STUDIJŲ KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS VADOVO VALDYMAS Už Kokybės vadovo valdymą atsakingas Vadovybės atstovas kokybei. Kokybės vadovo peržiūrėjimo periodiškumas - 1 kartą per metus. Plačiau studijų kokybės vadybos sistemos vadovo valdymas aprašytas bendrojoje procedūroje BP-01 Dokumentacijos valdymas. 56

57 А PRIEDAS KOLEGIJOS MISIJA: Rengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius įvairių sričių specialistus, atitinkančius regiono, šalies ir Europos darbo rinkos poreikius, ir sudaryti tęstinio mokymosi sąlygas, ugdant asmens gebėjimus nuolat mokytis ir veikti besikuriančios žinių visuomenės sąlygomis. Kolegijos strateginiai ir kokybės tikslai: m. 1. Rengti regionui ir šaliai reikalingus aukštos kvalifikacijos specialistus, motyvuotus nuolat tobulintis bei dirbti globalizuotos kaitos sąlygomis. 2. Plėtoti regionui ir šaliai aktualią mokslo taikomąją veiklą, tyrimus, neformalaus švietimo paslaugas. KOLEGIJOS VIZIJA: Moderni, dinamiška, pelniusi nacionalinį ir tarptautinį pripažinimą aukštojo mokslo institucija, skatinanti ir puoselėjanti akademinės bendruomenės žinių poreikius, kūrybiškumą, pagrįstą aukštos visų sričių veiklos kokybės reikalavimais ir inovacijų būtinybe, plėtojanti partnerystę ir aktyviai dalyvaujanti Aukštaitijos regiono bei Lietuvos gyvenime. KOLEGIJOS KOKYBĖS POLITIKA Kolegijos vadovybė, siekdama Kolegijos misijos, vizijos ir tikslų įgyvendinimo, aukštos studijų kokybės bei besimokančiųjų ir kitų suinteresuotų šalių poreikių tenkinimo, įsipareigoja savo veikla atitikti Europos aukštojo mokslo erdvės ir Europos mokslinių tyrimų erdvės nuostatų, Lietuvos aukštąjį mokslą reglamentuojančių teisės aktų, ISO standarto, EFQM tobulumo modelio reikalavimus. Kolegijos vadovybė savo veiklą grindžia nuostatomis, orientuotomis į bendruomenės kokybės kultūros kūrimą ir nuolatinį puoselėjimą; besimokančiųjų ir darbuotojų, kaip svarbiausių Kolegijos išteklių, lemiančių jos veiklos sėkmę ir reputaciją visuomenėje, kompetencijos plėtojimą; kiekvieno bendruomenės nario atsakomybę; demokratišką, lankstų, efektyvų valdymą; racionalų išteklių panaudojimą. Atsižvelgdama į tai, Kolegijos vadovybė ĮSIPAREIGOJA: 57

58 1. Gerinti Kolegijos klientų (besimokančiųjų, darbdavių ir mokslo taikomųjų darbų užsakovų) poreikių bei lūkesčių tyrimą, analizę bei siekti juos patenkinti. 2. Sistemingai gerinti studijų kokybės vadybą, vadovybės veiklą nustatant Kolegijos veiklos kryptis ir tikslus siekiant kolegijos valdymo efektyvumo. 3. Gerinti studijų ir mokymo kokybę rengiant aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius specialistus, teikiant kvalifikacijos tobulinimo, neformaliojo suaugusiųjų mokymo paslaugas. 4. Gerinti mokslo taikomosios veiklos kokybę ir šios veiklos sąsajas su studijomis, užtikrinti jos regioniškumo bei tarptautiškumo plėtrą. 5. Siekti abipusiai naudingo bendradarbiavimo su Kolegijos partneriais. Vadovybės vardu Utenos kolegijos direktorius prof. dr. Gintautas Bužinskas 58

59 B PRIEDAS UTENOS KOLEGIJOS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA 59

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ERASMUS+ programa: Tarptautinis studentų biuras Erasmus+ informacinė diena 2014 m. rugsėjo 18 d. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-202-3 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. V3S48 (pakeista Kauno technologijos universiteto senato 2019 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. V3S39) STUDENTŲ PRIĖMIMO

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

Projektas

Projektas 1 priedas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu Vadybos mokslo krypties doktorantūros

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau