ISSN (spausdintas), ISSN (internetinis) Lietuvos rinkėjas: kompetencija, komunikacija, ak

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ISSN (spausdintas), ISSN (internetinis) Lietuvos rinkėjas: kompetencija, komunikacija, ak"

Transkriptas

1 ISSN (spausdintas), ISSN (internetinis) Lietuvos rinkėjas: kompetencija, komunikacija, Vytauto Didžiojo universiteto Politologijos katedra El. paštas: Straipsnyje nagrinėjama politinės kompetencijos ir rinkėjų aktyvumo lygis visuomenėje bei šių savybių formavimo (susiformavimo) aplinka ir sklaida. Politinei kompetencijai apibrėžti pasitelkiama trilypė koncepcija sumuojamas faktinių žinių lygis, kairės ir dešinės ideologijos politikos vertinimai, savęs priskyrimas kairės ir dešinės skalei ir balsavimo ketinimai (suderinamumas su vertybėmis ir žiniomis). Analizės rezultatai parodė politinės kompetencijos priklausomybę nuo socialinės aplinkos ir vertybinės orientacijos. Pagrindinė tyrime atskleista problema dažnai pasitaikantis politinės kompetencijos ir politinio aktyvumo nesuderinamumas: politiškai aktyviausi piliečiai nebūtinai yra kompetentingi politikoje, o politiškai išprusę asmenys nebūtinai bus pilietiškai ir politiškai aktyvūs. Reikšminiai žodžiai: politinė kompetencija, pilietinis, politinis, demografiniai ir psichografiniai kriterijai. Politikoje visuma gali skirtis nuo aritmetikoje suprantamos tam tikrų elementų sumos 1. Paradoksali situacija: pavienių rinkėjų informuotumas ir politinė kompetencija yra gana ribota, bet agreguotu lygmeniu elektorato elgsena yra racionali ir prognozuojama, aprašyta ir analizuota daugelio rinkėjų elgseną aptarusių autorių 2. Piliečių gebėjimai kritiškai vertinti valdžios atstovų veiklą yra viena svarbiausių demokratijos tvarumo sąlygų. Jei ši sąlyga nevykdoma, politinės komunikacijos rezultatai iškraipomi, o jos veikiami politiniai sprendimai kvestionuojami 3. 71

2 Elektorato politinių žinių (išprusimo) ir dalyvavimo modelių tyrimai Lietuvoje yra gana gausūs 4, tik nenuoseklūs. Dėl analizuojamo objekto specifikos didelių išteklių reikalaujančių duomenų rinkimo nemažai tyrimų seka paskui duomenis, t. y. naudojasi prieinamais standartizuotų tęstinių apklausų duomenimis ir adaptuoja tyrimo problemas atsižvelgiant į kintamųjų rinkinį. Straipsnyje nagrinėjama politinės kompetencijos, politinės komunikacijos ir rinkėjų aktyvumo lygis visuomenėje bei šių savybių formavimo (susiformavimo) aplinka ir sklaida. Sudarant rinkėjų portretą (segmentuojant rinkėjus), šalia tradicinių skerspjūvio tyrimuose naudojamų socialinių ir demografinių veiksnių analizės ( kas jie? ), ypatingas dėmesys skiriamas psichografiniams kriterijams (arba klausimui kokie jie? ) ir komunikacijos kanalų analizei. Duomenys ir tyrimo modelis Analizei naudota Humanitarinių ir socialinių mokslų LIDAHSM archyve saugoma tyrimo medžiaga Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai Lietuvoje 2010 m. 5 Dėl lengvesnės interpretacijos ir lygiaverčio palyginimo priklausomi kintamieji (su politikos žiniomis, kompetencija ir komunikacija susiję rodikliai) buvo maksimaliai standartizuoti paversti indeksais. Rinkėjų politinės kompetencijos (angl. political competence, political knowledge ar political performance) koncepcija politiniame diskurse apibrėžiama gana skirtingai. Tarkime, Pilietinės visuomenės institutas matuoja kelis skirtingo turinio parametrus. Instituto teikiamas politinio išprusimo indeksas tinka žinių lygiui apibrėžti (angl. political knowledge), o politinės galios indeksas artimesnis galimybių ir pasitikėjimo daryti įtaką koncepcijai (angl. political performance) 6. Jamesas H. Kuklinski ir Paulas J. Quirkas rinkėjų politinę kompetenciją apibrėžia trimis esminėmis dimensijomis: faktinėmis žiniomis, politinėmis vertybėmis ir vertybių bei veiksmų suderinamumu (angl. consistency) 7. Analizėje politinei kompetencijai apibrėžti naudota analogiška trilypė koncepcija sumuotas faktinių žinių lygis, kairės ir dešinės ideologijos politikos 72

3 Lietuvos rinkėjas: kompetencija, komunikacija, vertinimai, savęs priskyrimas kairės ir dešinės skalei ir balsavimo ketinimai (suderinamumas su vertybėmis ir žiniomis). 1 lentelė. Priklausomi kintamieji Pavadinimas Domėjimosi politika indeksas (0 100) Politikos kompetencijos indeksas (0 100) Politinės komunikacijos indeksas (0 100) Pilietinio aktyvumo indeksas (0 100) Balsavimo aktyvumo indeksas (0 100) Paaiškinimas Išvestinis rodiklis, atspindintis domėjimosi politika aktyvumą (gali įgauti reikšmes: 0 100) Išvestinis rodiklis, atspindintis politinę kompetenciją (gali įgauti reikšmes: 0 100). Turiniu artimas Pilietinės visuomenės instituto 8 naudojamam politinio išprusimo indeksui. Analizėje naudotas indikatorius apima ne tik politikos žinias, bet ir politinių preferencijų suderinamumą Išvestinis rodiklis, atspindintis bendravimo politinėmis temomis aktyvumą (gali įgauti reikšmes: 0 100) Išvestinis rodiklis, atspindintis visuomeninį ir politinį aktyvumą (gali įgauti reikšmes: 0 100) Išvestinis rodiklis, atspindintis balsavimo aktyvumą (gali įgauti reikšmes: 0 100) Psichografija. Segmentavimas pagal nuostatas ir vertybes Rinkėjų žinių lygio klasifikavimas (segmentavimas) pagal socioekonominius kriterijus literatūroje aptinkamas dažniausiai. Tai tradicinis požiūris, bandantis politikos žinias ir politinio dalyvavimo būdą paaiškinti išsimokslinimu, socialine padėtimi ar pajamomis. Šis skirstymas, artimas socialinių takoskyrų teorijai, ne visada tinkamai paaiškina politinių žinių skirtumus 9. Šiuolaikinės komunikacijos priemonės, žiniasklaida, socialiniai tinklai ištrina tradicines politinės komunikacijos ribas, todėl vertybiniai ir nuostatų kriterijai tampa svarbesni už demografinius kriterijus. Segmentavimas pagal vertybes, nuostatas, gyvenimo būdą praktikoje dažniau taikomas vadyboje ir rinkodaroje 10, bet šis įrankis puikiai tinka ir rinkėjų elgsenos tipams klasifikuoti ir tirti. 73

4 Principinių komponentų faktorinė analizė padėjo išskirti dvi skirtingų vertybinių orientacijų visuomenės grupes. Pirmoji grupė, toliau vadinama asketais, tai gana konservatyvių pažiūrų į dvasines vertybes žmonės, antroji, vadinamieji hedonistai, labiau į materialius dalykus, sėkmę ir karjerą orientuoti asmenys (žr. 1 diagramą). 0,8 0,7 0,6 0,5 Aplinka, gamtos apsauga Tradicijos, papročiai Vengti netinkamo elgesio Padėti šalia esantiems žmonėms Gyventi saugioje aplinkoje 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,2-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9-0,1 Sėkmė, kad kiti pamatytų laimėjimus Nuotykiai ir rizika Būti turtingam Gerai leisti laiką, palepinti save Sugalvoti naujų idėjų ir būti kūrybingam Daryti viską savaip -0,2 1 diagrama. Segmentai pagal nuostatas ir vertybes. Faktorinės analizės išskirtos dimensijos Segmentavimas pagal žiniasklaidos kanalus Kaip ir vertybinio segmentavimo atveju, renkantis žiniasklaidos kanalus matoma aiški vartotojų, kurie renkasi lietuviškus tradicinius (radijas, TV, spauda) ir alternatyvius užsienio žiniasklaidos kanalus (prie jų tinka ir interaktyvi Lietuvos internetinė žiniasklaida), takoskyra (žr. 2 diagramą). 74

5 Lietuvos rinkėjas: kompetencija, komunikacija, 1 0,9 0,8 0,7 Užsienio interneto naujienų svetainės Užsienio TV kanalai Užsienio radijo stotys Lietuvos interneto naujienų svetainės 0,6 0,5 0,4 0,3 Vietiniai/ regioniniai TV kanalai Lietuvos nacionaliniai TV kanalai Lietuvos radijo stotys 0,2 0,1 0 Miesto/ rajono laikraščiai Lietuvoje leidžiami žurnalai Respublikiniai laikraščiai 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 diagrama. Segmentai pagal žiniasklaidos kanalų preferencijas. Faktorinės analizės išskirtos dimensijos Aktyvūs ir pasyvūs žiniasklaidos vartotojai Marshallo McLuhano suformuluota karštųjų ir šaltųjų medijų koncepcija 11, kalbanti apie asmeninio įsitraukimo į medijų vartojimą, prasmingai papildo piliečio-rinkėjo portretą. Galima daryti prielaidą, kad šaltiesiems medijų kanalams pirmenybę teikiantys žmonės bus labiau politiškai išprusę ir kritiškesni jų informacijos gavimo būdai reikalauja daugiau pastangų ir asmeninio dalyvavimo. Karštųjų medijų kanalų vartotojai, atvirkščiai, yra ne tokie kritiški, jie gerokai pasyvesni renkasi mažiau pastangų reikalaujančius informacijos šaltinius. Tyrimo duomenys leidžia išskirti tris skirtingo įsitraukimo į žiniasklaidą grupes: šaltosios medijos interneto (interaktyvi medija), spaudos vartotojus, karštosios ir pasyviosios televizijos vartotojus ir vėsiosios žiniasklaidos radijo vartotojus. (McLuhano klasifikacijoje radijas priskirtas prie karštosios ir 75

6 aktyvaus dalyvavimo nereikalaujančios medijos, bet šiuo metu jis tampa vis interaktyvesnis tiesioginiai skambučiai į eterį, komentarai radijo interneto svetainėse, į kuriuos kartais reaguojama beveik realiu laiku.) Tipinės demografinės išskirtų grupių savybės. Radijas: vyresni nei 55 metų, mažesni miestai (5 20 tūkst. gyventojų), pensininkai, bedarbiai. Televizija: metų asmenys, rajonų centrai (20 50 tūkst. gyventojų), nedirbantys, žemesnis išsilavinimas, mažesnės pajamos. Šaltoji žiniasklaida spausdintas žodis ir internetas labiau paplitę tarp jauniausių respondentų (18 24 metų), aukštesnio išsimokslinimo ir didesnių pajamų respondentų, didmiesčiuose (žr. 3 diagramą). Šios grupės savybės tik dar labiau sustiprina argumentą, kad šaltoji žiniasklaida gali būti svarbus politinį išprusimą paaiškinantis veiksnys. Ar jis taip pat reikš ir politinį aktyvumą? TV naujienų laidos Televizijos laidos 1 0,9 0,8 Radijo naujienų laidos Radijo laidos 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Pokalbiai su draugais ir kolegomis Internetas, el. paštas Knygos Žurnalai ,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0, diagrama. Žiniasklaidos segmentai pagal vartotojo įsitraukimą. Faktorinės analizės išskirtos dimensijos

7 Lietuvos rinkėjas: kompetencija, komunikacija, Segmentavimas pagal žiniasklaidos temas Segmentavimas pagal žiniasklaidos temas gali būti traktuojamas kaip tarpinė grandis tarp žiniasklaidos kanalų ir vertybinio (psichografinio) segmentavimo vertiname ne tik žiniasklaidą, bet per įvairioms temoms teikiamas preferencijas, atskleidžiame vertybes ir pomėgius. Skirtingai nuo anksčiau aprašytų vertybinio ir žiniasklaidos kanalų segmentavimo atvejų, žiniasklaidos temų grupavimas nėra nuoseklus ir lengvai interpretuojamas. Faktorinės analizės rezultatai atskleidė, kad mokslo ir technologijų, kultūros ir meno, verslo ir ekonomikos naujienos (daugiau intelektinių pastangų reikalaujančios temos) patenka į vieną grupę su pramogine informacija, o mažiau kritinio mąstymo reikalaujančios kriminalinės ir sporto naujienos draugauja su politinėmis temomis. Pagal teisingą segmentavimą, politiką norėtųsi matyti pirmoje, pramogas antroje grupėje. Deja, analizė rodo, kad skirstymas į giliųjų ir sekliųjų temų skaitytojus yra gana sudėtingas. 1 0,9 0,8 0,7 0,6 Kriminaliniai įvykiai Sportas Politika 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Mokslas Technologijos Kultūra, menas Verslas, ekonomika Įžymybės, mada, pramogos 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 4 diagrama. Segmentai pagal žiniasklaidos temas. Faktorinės analizės išskirtos dimensijos 77

8 Šie rezultatai reikalauja išsamesnės kokybinės sociologinės analizės, todėl toliau apie tai nebus kalbama. Analizės rezultatai Politinė kompetencija ir politinis. Demografiniai veiksniai Duomenų analizė parodė, kad politinių žinių ir politinės kompetencijos rodikliai priklauso nuo piliečių amžiaus: vyriausių (daugiau kaip 65 metų) politinis išprusimas, politinių preferencijų nuoseklumas, kompetencija ir pilietinis yra žemiausi, o politinis (komunikacija, domėjimasis, balsavimas) aukščiausi. Kitas nenuoseklumas matomas analizuojant jauniausių (18 24 metų respondentų) grupę. Jų politinė kompetencija yra viena aukščiausių, bet politinės komunikacijos, domėjimosi ir potencialaus politinio aktyvumo lygis žemiausias (žr. 2 lentelę). 2 lentelė. Politinio aktyvumo, komunikacijos ir kompetencijos indeksai (0 100). Demografinių veiksnių įtaka Balsavimo Politinė komunikacija Domėjimasis politika Pilietinis Politikos kompetencija Amžiaus grupės metų metų metų metų metų metų ir vyresni

9 Lietuvos rinkėjas: kompetencija, komunikacija, Balsavimo Politinė komunikacija Domėjimasis politika Pilietinis Politikos kompetencija Gyvenamosios vietovės dydis Sostinė tūkst. gyventojų tūkst. gyventojų tūkst. gyventojų tūkst. gyventojų tūkst. gyventojų Mažiau nei 2 tūkst. gyventojų Užimtumas Nedirbate Dirbate Užsiėmimas Namų šeimininkė Pensininkas Studentas Bedarbis Darbininkas / ūkininkas Tarnautojas Vadovas Pats sau darbdavys Darbo sektorius Privačiame Valstybės Kita (NVO)

10 Balsavimo Politinė komunikacija Domėjimasis politika Pilietinis Politikos kompetencija Išsimokslinimas Pradinis Nebaigtas vidurinis Vidurinis Aukštesnysis Aukštasis Pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį litų litų litų litų Daugiau kaip 1000 litų Religingumo apibūdinimas Tikintis Netikintis Įsitikinęs ateistas Aukščiausias politinės kompetencijos lygis matomas didmiesčiuose ( tūkst. gyventojų). Įdomu, kad sostinė nepatenka į šią grupę Vilniuje politinė kompetencija neperkopia vidurkio, o balsavimo yra mažesnis už šalies vidutinį lygį. Užimtumas ir veikla taip pat nulemia politikos žinias ir aktyvumą. Dirbantys asmenys (ypač tarnautojai, vadovai, dirbantys savarankiškai) yra geriausiai politiškai išprusę, aktyviausiai bendraujantys politinėmis temomis ir aktyviausiai balsuojantys. Nedirbantys (bedarbiai ir namų šeimininkės) turi mažiau politinės kompetencijos. Ši grupė taip pat pasyviausia politiškai bendraudama ir balsuodama. 80

11 Lietuvos rinkėjas: kompetencija, komunikacija, Pensininkai pasižymi žemiausiu politinės kompetencijos lygiu, bet yra patys aktyviausi rinkėjai. Pagal darbo sektorių politiškai kompetentingiausi ir aktyviausi yra valstybės ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojai. Aukštesnysis ir aukštesnysis-vidurinis sluoksnis (asmenys, kurių šeimų nariams tenka per 800 Lt vienam asmeniui), taip pat asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, pagal politinę kompetenciją lenkia kitų grupių politinės kompetencijos vidurkį. Įdomūs rezultatai matomi politinę kompetenciją ir aktyvumą nagrinėjant religingumo aspektu. Netikintys (save taip apibūdinantys) asmenys yra mažiausiai politiškai aktyvūs, nesidomi ir nebendrauja politikos tema. Save pavadinę įsitikinusiais ateistais pirmauja pagal politinę kompetenciją ir balsavimo aktyvumą. Tikintieji užima vidurio poziciją (žr. 2 lentelę). Politinė kompetencija ir politinis. Politinių pažiūrų įtaka Įdomu, kad savęs priskyrimas kairės ar dešinės ideologijai (neatsižvelgiant į pasirinkimą) puikiai paaiškina politinę kompetenciją, komunikacijos ir balsavimo aktyvumą. Respondentai, galėję aiškiai įvardyti politines preferencijas, yra politiškai kompetentingesni ir aktyvesni už tuos, kurie nepriskyrė savęs nė vienai pusei. 3 lentelė. Politinio aktyvumo, komunikacijos ir kompetencijos indeksai. Politinių pažiūrų įtaka Identifikacija kairės ir dešinės skalėje Politikos kompetencija Pilietinis Balsavimo Politinė komunikacija Kairysis tai aš Dešinysis tai aš Domėjimasis politika 81

12 Domėjimasis politika Politinė komunikacija Balsavimo Pilietinis Politikos kompetencija Rinkimai: balsas už partiją Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) Lietuvos socialdemokratų partija Liberalų demokratų partija Darbo partija Lietuvos valstiečių partija Lietuvos liberalų sąjūdis Tautos prisikėlimo partija Balsavimo pasirinkimas (preferencijos rinkimuose) taip pat atskleidžia įdomią tendenciją. Politiškai kompetentingesni ir politiškai aktyvesni (suderinamumas) yra labiau institucionalizuotų (pagal elektoratą ir sėkmę pasikartojančiuose rinkimuose) ir aiškesnes ideologines nišas užimančių partijų rinkėjai socialdemokratų, konservatorių, liberalų rėmėjai. Partijos, neturinčios aiškaus prekių ženklo Tautos prisikėlimo ir Darbo partijos nepasižymi elektorato politine kompetencija (žr. 3 lentelę). Politinė kompetencija ir politinis. Psichografiniai veiksniai ir žiniasklaidos preferencijos Pagal vertybines orientacijas asketų ir hedonistų politinė kompetencija beveik nesiskiria, tik hedonistai yra kur kas aktyvesni reikšdamiesi politikoje: ir politiškai bendraudami, ir balsuodami. Užsienio 82

13 Lietuvos rinkėjas: kompetencija, komunikacija, ir lietuviškų medijų kanalų preferencijų pjūvio rezultatai nebuvo netikėti iš įvairesnių šaltinių politinę informaciją gaunantys asmenys neabejotinai yra labiau išsilavinę, platesnio akiračio, taigi politinė jų kompetencija aukštesnė nei kitų tiriamųjų. Platesnio domėjimosi ir šaltinių įvairovės argumentą patvirtina politinės kompetencijos lygio skirtumai tarp interneto vartotojų ( šaltoji medija, reikalaujanti aktyvesnio ir interaktyvesnio dalyvavimo) ir televizijos žiūrovų ( karštoji, pasyvioji medija). Interneto ir spaudos vartotojai politinės kompetencijos srityje gerokai lenkia ir televizijos žiūrovus, ir radijo klausytojus ( karštoji ir šaltoji medija). Dažniausiai politines žinias sužinantys iš radijo yra politiškai aktyviausi (politinė kompetencija vidutinė) (žr. 4 lentelę). 4 lentelė. Politinio aktyvumo, komunikacijos ir kompetencijos indeksai. Vertybių, nuostatų ir komunikacijos kanalų poveikis Balsavimo Politinė komunikacija Domėjimasis politika Pilietinis Politikos kompetencija Tipas Asketai / altruistai Hedonistai Informaciniai kanalai Karštoji / šaltoji medija radijas Šaltoji medija interaktyvioji (spaudiniai / internetas / diskusijos) Karštoji medija pasyvioji (televizija) Pasitikėjimas Lietuvos ir užsienio žiniasklaida Lietuvos spauda, radijas ir televizija Užsienio žiniasklaida ir Lietuvos interneto svetainės

14 Diskusija Tyrimo duomenų analizė padėjo atskleisti kai kurias politinės kompetencijos formavimosi sąlygas ir pilietinio bei politinio aktyvumo prielaidas. Demografinių veiksnių įtaka politinei kompetencijai ir politiniam aktyvumui nebuvo netikėta politinis išprusimas ir politinis glaudžiai susijęs su respondentų socialine padėtimi: išsilavinimu, pajamomis, išsimokslinimu ir veikla. Žiniasklaidos vartotojų segmentai taip pat gerai paaiškina politinę kompetenciją užsienio informacijos šaltinių vartojimas susijęs su aukštesne politine kompetencija. Vis dėlto tokio pobūdžio rinkėjo politinės kompetencijos žemėlapis yra pernelyg statiškas konstatuojantis faktą, bet nepaaiškinantis politinio sprendimo priėmimo mechanizmo. Atsekti šį politinio sprendimo taką trukdo politinės kompetencijos ir politinio aktyvumo nenuoseklumas grupė, turinti vieną savybių, dažnai neturi kitos (kompetencija prasilenkia su politine komunikacija ir politiniu aktyvumu). Politikos kokybės diskusijos kontekste politinės informacijos sklaidos mechanizmų supratimas yra itin svarbus ateities tyrimų objektas. NUORODOS IR PASTABOS 1 Huckfeldt, R. The Social Communication of Political Expertise // American Journal of Political Science, 2001, vol. 45, No Downs, A. Economic theory of Democracy. New York: Harper Row, 1957; Campbell, A.; Converse, P. E.; Miller, W. E.; Stokes, D. E. The American Voter. New-York; London; Sydney: John Wiley and sons, Huckfeldt, R. Op. cit.; Shaker, L. Local Political Knowledge and Assessments of Citizen Competence // Public Opinion Quarterly, 2012, vol. 76, No. 3, p Degutis, M. Politinė kultūra // Krupavičius A.; Lukošaitis A. (sud.). Lietuvos politinė sistema. Sąranga ir raida. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 1994, p ; Mažylytė, L. Politinis išprusimas ir jį lemiantys veiksniai // Politologija, 2011, Nr. 1 (61), p ; Imbrasaitė, J. Citizenship and Leadership: Specific Features in the East European Context // Socialiniai mokslai, 2011, Nr. 2 (72), p ; Imbrasaitė, J. Political Participation Typology in Postcommunist Lithuania // Socialiniai mokslai, 2009, Nr. 2 (64), p

15 Lietuvos rinkėjas: kompetencija, komunikacija, 5 Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai Lietuvoje, 2010 m., LIDAHSM archyvas. Imbrasaitė, J., et al. Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai Lietuvoje, 2010 m. gruodis = Perceptions of the Government and Political Acts in Lithuania, December 2010: LiDA [platintojas], 2013 (Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2010). (LVP: Lietuvos valdžia ir politika). Rasta: Žiūrėta: Plačiau žr. 7 Kuklinski, J. H.; Quirk, P. J. Conceptual Foundations of Citizen Competence // Political Behavior, 2001, vol. 23, No. 3, p ; Muller, E. N. Cross-National Dimensions of Political Competence // The American Political Science Review, 1970, vol. 64, No. 3, p Žr. 9 Apostle, R., Economic Segmentation and Politics // American Journal of Sociology, 1986, vol. 91, No Žr., pvz., VALS (Values, Attitudes, Lifestyles) modelį. Rasta: strategicbusinessinsights.com/vals/ustypes.shtml. Žiūrėta: McLuhan, M. Kaip suprasti medijas. Žmogaus tęsiniai. Vilnius: Baltos lankos, SUMMARY THE LITHUANIAN VOTER: COMPETENCE, COMMUNICATION, ACTIVITY Keywords: political competence, political knowledge, civil activity, political activity. The article discusses the issues of political competence, political activity and political communication in Lithuania. The concept of political competence is operationalized and measured in terms of threefold sub-levels: the level of political information, the congruence between the perception of left-right wing politics, and self-placement on the left-right wing political scale together with the actual voting preferences. Analysis revealed the dependence of the level of political competence upon demographic criteria and personal values. The main problem is incompatibility between the level of political competence and political activity. The most active citizens do not necessarily have substantial political knowledge while the most competent citizens often abstain from active civic and political involvement. 85

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. lapkritis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. gruodis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 Pilietinės Galios indeksas 2 0 0 8 m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 UDK 316.3(474.5) Pi67 Tyrimą remia: Ilgalaikė pilietinio ir tautinio

Detaliau

99 ISSN POLITINIS IŠPRUSIMAS IR JĮ LEMIANTYS VEIKSNIAI: LIETUVOS ATVEJIS Liucija Mažylytė Straipsnyje analizuojami keli politinio piliečių i

99 ISSN POLITINIS IŠPRUSIMAS IR JĮ LEMIANTYS VEIKSNIAI: LIETUVOS ATVEJIS Liucija Mažylytė Straipsnyje analizuojami keli politinio piliečių i 99 ISSN 1392 1681 POLITINIS IŠPRUSIMAS IR JĮ LEMIANTYS VEIKSNIAI: LIETUVOS ATVEJIS Liucija Mažylytė Straipsnyje analizuojami keli politinio piliečių išprusimo aspektai: politinio išprusimo kontekste vartojamos

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 148 153 Viešojo administravimo studijų krypties

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, kurią jie norėtų išlaikyti privačią, tipus ir kontekstus,

Detaliau

LTOK Lyciu lygybe sporte

LTOK Lyciu lygybe sporte Komunikacijos analizė Lyčių lygybė sporte Analizės apžvalga Tikslas Įvertinti internete publikuotos informacijos apie Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatus turinį atsižvelgiant į sportininkų lytį. Taip

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Politologija (92) online.indd

Politologija (92) online.indd A. Diržinskaitė. Apolitiška karta: kodėl jauniems STRAIPSNIAI 3 (Online) ISSN 2424-6034 Apolitiška karta: kodėl jauniems Aušrinė Diržinskaitė Lietuva iš visų EBPO šalių išsiskiria ypač dideliu jaunų žmonių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 H2020 Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra Informacinis renginys, Lietuvos mokslo taryba Živilė Ruželė, zivile.ruzele@lmt.lt 2019 m. birželio 7 d. Turinys 1. Plėtros stipendijos 2. Patarimai Twinning

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx AKTYVAUS MOKYMOSI METODAI TEISINIO UGDYMO PASKAITOSE DOC. DR. ROMAS PRAKAPAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA KOKYBĖ KAIP ŠIANDIENOS AKTUALIJA Mokslo ir studijų sistema orientuojama į kūrybingos, išsilavinusios, orios,

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CREAZONE REINVENT # DESIGN IT VERSLO MODELIO RENGIMAS PROGRAMA Marketingo elementai Marketingo planas Rinkotyra Rinkodara ar marketingas? Rinkodara yra pirkimo-pardavimo santykiais grindžiamos ūkio sistemos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

ISSN (Print), ISSN (Online) KULTŪRA IR VISUOMENĖ. Socialinių tyrimų žurnalas (2)

ISSN (Print), ISSN (Online) KULTŪRA IR VISUOMENĖ. Socialinių tyrimų žurnalas (2) ISSN 2029-4573 (Print), ISSN 2335-8777 (Online) KULTŪRA IR VISUOMENĖ. Socialinių tyrimų žurnalas. 2016 7 (2) http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.7.2.1 ar žiniasklaidos vartojimas skatina dalyvauti politiniuose

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje: tarp tolerancijos ir diskriminacijos dr. Milda Ališauskienė Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras milda@religija.lt Religinė įvairovė Lietuvoje ( duomenys

Detaliau

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE BENDROJI INFORMACIJA GYVENIMO APRAŠYMAS Vardas: ERSTIDA Pavardė: ULVIDIENĖ Mokslo laipsnis: Socialinių mokslų daktarė VU el. pašto adresas: erstida.ulvidiene@evaf.lt INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ AUKŠTASIS

Detaliau

Microsoft Word - polgilschemes finalizuojam_Komit.su.Aines_final svarus.leidybai

Microsoft Word - polgilschemes finalizuojam_Komit.su.Aines_final svarus.leidybai VILNIAUS UNIVERSITETAS IEVA PETRONYTĖ NUOSTATŲ POLITINIAIS KLAUSIMAIS FORMAVIMASIS POKOMUNISTINĖJE VALSTYBĖJE: LIETUVOS ATVEJO STUDIJA Daktaro disertacija Socialiniai mokslai, politikos mokslai (02S) Vilnius,

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title 4.2. ORGANIZCACIJOS STRUKTŪRA IR ĮTAKA STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMUI Šioje paskaitoje sužinosite: strategijos ir struktūros ryšio sudėtingumą; strategijos ir struktūros ryšio metodologines prielaidas; centralizacijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d.

Tarptautinė  mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką  ir užimtumą  vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d. BALTIJOS JUODOSIOS JŪROS EKONOMIKOS FORUMAS SPORTAS IR EKONOMIKA Sporto ekonomikos vertinimo situacija Lietuvoje" dr. Vilma Čingienė, Mykolo Romerio universitetas 2018 m. spalio 25 d., Klaipėda Pristatymo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Respublikinių laikraščių kainynas Laikraščio pavadinimas 15 MIN NACIONALINIS ALIO REKLAMA APSKAITOS, AUDITO IR MOKESČIŲ AKTUALIJOS Laikraščio tiražas

Respublikinių laikraščių kainynas Laikraščio pavadinimas 15 MIN NACIONALINIS ALIO REKLAMA APSKAITOS, AUDITO IR MOKESČIŲ AKTUALIJOS Laikraščio tiražas Respublikinių laikraščių kainynas Laikraščio pavadinimas 15 MIN NACIONALINIS ALIO REKLAMA APSKAITOS, AUDITO IR MOKESČIŲ AKTUALIJOS Laikraščio tiražas 75714 2000 4974 BUHALTERIJA 2342 EKSPRES NEDELIA Platinimas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode] Mokslo ir tyrimų klasteris Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje Pilietiškumo kaita, tapatumo iššūkiai: dalyvavimo ir įgalinimo strategijų ieškant Vadovas: prof. dr. Artūras Tereškinas,

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 Turinys Gerb. skaitytojau, 1 Misija, vizija ir vertybės YIT veiklos pagrindas... 4 2 Vadovavimo principai... 5

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

Priedas

Priedas Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą išvardintose katedrose ir mokslo padaliniuose užimti šias pareigas: I. GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETE 1.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

274 PRIEDAI K priedas. Elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo tyrimo duomenų charakteristikos K.1 lentelė. Klausimyno dalies, skirtos elektroninio vart

274 PRIEDAI K priedas. Elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo tyrimo duomenų charakteristikos K.1 lentelė. Klausimyno dalies, skirtos elektroninio vart 274 PRIEDAI K priedas. Elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo tyrimo duomenų charakteristikos K.1 lentelė. Klausimyno dalies, skirtos elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo analizei, patikimumo vertinimas

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau