Konkurso sąlygų pavyzdys

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Konkurso sąlygų pavyzdys"

Transkriptas

1 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAINA IR KO" ĮMONĖS KODAS , PVM MOKĖTOJO KODAS - LT PAŠILĖS G. 45, VARINĖS KM., UKMERGĖS RAJ. TEL.: , EL.P.: KONKURSO SĄLYGOS 8 AŠIŲ KLIJUOTOS MEDIENOS GAMINIŲ APDIRBIMO ĮRANGOS (STAKLIŲ) ĮSIGIJIMAS TURINYS 1. BENDROSIOS NUOSTATOS PIRKIMO OBJEKTAS TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS DERYBOS SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS PRIEDAI... 8

2 2 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1 Uždaroji akcinė bendrovė Paina ir Ko (toliau vadinama Pirkėjas) įgyvendindama projektą "Įmonės gamybinės bazės modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas" (Nr LVPA-K ) bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti 8 ašių klijuotos medienos gaminių apdirbimo įrangą (stakles). 1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K- 316 (toliau Taisyklės). 1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. 1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje m. rugsėjo 25 d. 1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. 1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio Tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461 punkte nustatyta tvarka. 1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorė Raimonda Grumadaitė (tel.: , el.p.: Pašilės g. 45, Varinės km., Ukmergės raj.). 2. PIRKIMO OBJEKTAS 2.1. Perkama prekė - 8 ašių klijuotos medienos gaminių apdirbimo įranga (staklės), 1 vnt.. (toliau Prekė) Prekės savybės pateiktos techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1) Pasiūlymas turi būti pateiktas visai techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai Prekė turi būti pristatyta, sumontuota, paleista ir Pirkėjo personalas apmokytas dirbti su perkama linija per 3 mėn. nuo pirkimo pardavimo sutarties įsigaliojimo. Šis terminas gali būti koreguojamas Pirkėjo ir Tiekėjo sutarimu (Pirkėjui pritarus ar paprašius), tačiau negali būti ilgesnis nei ES finansuojamo projekto Įmonės gamybinės bazės modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas pabaiga Prekės pristatymo ir montavimo vieta Pašilės g. 45, Varinės km., Ukmergės raj Prekė turi būti nauja (nenaudota). 3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: Bendrieji Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai Tiekėjo deklaracija (Priedas Nr. 3), patvirtinanti, kad Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su

3 3 Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. pasiūlymas atmetamas Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Tiekėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Tiekėjas per metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) medienos gaminių apdirbimo įrangos (staklių) sutartį (pateikė, sumontavo ir paruošė gamybai liniją/įrangą), kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,7 teikiamo pasiūlymo vertės. Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai Tiekėjo raštas Informacija apie įvykdytas sutartis (Priedas Nr. 4), kad Tiekėjas per metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) medienos gaminių apdirbimo įrangos (staklių) sutartį (pateikė, sumontavo ir paruošė gamybai liniją/įrangą), kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,7 teikiamo pasiūlymo vertės Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

4 4 3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį). 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 4.1 Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas Tiekėjo arba jo įgalioto asmens. 4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama arba lietuvių, arba anglų, arba rusų kalbomis. 4.4 Tiekėjas pasiūlymą pateikia pagal konkurso sąlygų Priede Nr. 2 pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, Tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam Tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke. 4.5 Pasiūlymą sudaro Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: užpildyta Pasiūlymo forma, parengta pagal Priedą Nr. 2; užpildyta Tiekėjo deklaracija pagal Priedą Nr. 3; užpildytas Tiekėjo raštas Informacija apie įvykdytas sutartis pagal Priedą Nr. 4; jungtinės veiklos sutartis arba patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė; kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei Tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą 2.1. punkte nurodytą Prekės kiekį/apimtį. 4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017 m. spalio 04 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Uždaroji akcinė bendrovė Paina ir Ko, Pašilės g. 45, Varinės km., Ukmergės raj. (įmonės darbo laikas: I-V nuo 8 val. iki 17 val.) Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad Tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami Tiekėjui registruotu laišku Pasiūlymuose nurodoma Prekės kaina pateikiama eurais ar kita užsienio valiuta, kuri bus perskaičiuota eurais pagal Europos Centrinio Banko paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną. Kaina turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta

5 5 Priede Nr. 2. Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos: Prekės pristatymas, montavimas, instaliavimas, paleidimas derinimas, draudimas (įskaitant iškrovimą ir instaliaciją) ir darbuotojų apmokymas Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2017 m. lapkričio 30 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad Tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems Tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas, bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems Tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris Tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. 5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. 5.3 Pirkėjas nerengs susitikimų su Tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir Tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Atsakingas asmuo už komunikaciją su Tiekėjais yra Direktorė Raimonda Grumadaitė (Uždaroji akcinė bendrovė Paina ir Ko, Pašilės g. 45, Varinės km., Ukmergės raj., tel , el. paštas: 6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 6.1 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 6.2 Komisija nagrinėja: ar Tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar Tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus; ar Tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos. 6.3 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu Tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo Tiekėją šiuos

6 6 duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie Tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus. 6.4 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, Tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. 6.5 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti Tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 6.6 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą privalo Tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. 6.7 Pasiūlymai vertinami pagal Prekės mažiausios kainos kriterijų. 6.8 Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami be pridėtinės vertės (PVM) mokesčio. 6.9 Pasiūlyme nurodyta kaina užsienio valiuta bus perskaičiuota eurais pagal Europos Centrinio Banko paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną. 7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: Tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi Tiekėjo pasiūlymai); Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų; Tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų; pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (Tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo; Tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; Tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; Tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina. 7.2 Apie pasiūlymo atmetimą Tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos. 8. DERYBOS 8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys Tiekėjai gali būti kviečiami deryboms. 8.2 Derybos yra vykdomos su visais Tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu Tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam Tiekėjui.

7 7 8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamos Prekės charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, Tiekėjų kvalifikacijai, Tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų. 8.4 Komisija, įvertinusi Tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems Tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodo laiką ir vietą, kada ir kur reikia atvykti į derybas. Derybos gali būti organizuojamos ir elektroniniu būdu, išsiunčiant informaciją Tiekėjams elektroniniu paštu. 8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš Tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu Tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas ar nepateikė atsakymo, kai derybos vykdomos elektroniniu paštu, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie Tiekėjo neatvykimą ar atsakymo nepateikimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai. 8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. 8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei Tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio Tiekėjo pasiūlymas. 9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai. 9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. 9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs Tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį. 9.4 Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu Tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio Tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma) Prekė turi būti pristatyta, sumontuota, paleista ir Pirkėjo personalas apmokytas dirbti su perkama linija per 3 mėn. nuo pirkimo pardavimo sutarties įsigaliojimo. Šis terminas gali būti koreguojamas Pirkėjo ir Tiekėjo sutarimu (Pirkėjui pritarus ar paprašius), tačiau negali būti ilgesnis nei ES finansuojamo projekto Įmonės gamybinės bazės modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas pabaiga.

8 Apmokėjimus už Prekę Pirkėjas atlieka tokia tvarka iki 100 proc. Prekės vertės pagal Pirkėjo išstatytą sąskaitą išankstiniam apmokėjimui mokama per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos; 10.5 Likusi suma (jei Šalių susitarimu nustatomas avanso dydis bus mažesnis nei 100 proc.) mokama su Tiekėju sutartyje suderintais terminais ir etapais Pirkėjui laiku nesumokėjus, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti 0,01 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną Pardavėjui numatytais terminais nepristačius Prekės, Pardavėjas moka Pirkėjui delspinigius po 0,01 proc. nuo Pirkėjo apmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną Pristatymo sąlygos EXW (pagal INCOTERMS 2000 klasifikatorių). Pardavėjui vėluojant pristatyti Prekę daugiau nei 60 kalendorinių dienų, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti visų sumokėtų sumų grąžinimo Sutarties šalių kitos teisės ir pareigos, ir kiti svarbūs sutarčiai momentai nustatomi sutarties derinimo metu. 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems Tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, Tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius Tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas Tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis. 12. PRIEDAI 12.1 Techninė specifikacija; 12.2 Pasiūlymo forma; 12.3 Tiekėjo deklaracija; 12.4 Tiekėjo raštas - Informacija apie įvykdytas sutartis.

9 9 PRIEDAS NR. 1 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Pirkimo objektas: 8 ašių klijuotos medienos gaminių apdirbimo įranga (staklės), 1 vnt. Ši techninė specifikacija yra neatsiejama Konkursinių sąlygų dalis. Prekės techninės ir/ar funkcinės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos Pirkėjui, tačiau Tiekėjai gali siūlyti alternatyvius tai yra geresnius parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudotas konkretus Prekės pavadinimas, kilmės šalis, standartai ar pan., Tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertę ar geresnės charakteristikos Prekę. Visa siūloma/parduodama įranga turi būti nauja (nenaudota). Eil. Nr. Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) Techniniai ir/arba funkciniai reikalavimai (rodikliai) 1. Darbo stalo judėjimo charakteristika Sukimasis aplink horizontalią ašį Sukimasis aplink vertikalią ašį 2. Išilginė X ašis ne mažiau 3400 mm. 3. Skersinė Y ašis ne mažiau 2200 mm. 4. Kontūrinis pajėgumas Y ašyje ne mažiau 1200 mm. 5. Vertikalioji Z ašis ne mažiau 1250 mm. 6. B ašis neribojama 7. C ašis ne mažiau 400 (+/- 200 ) 8. Ašis 1 ne mažiau 360 (+/- 180 ) 9. Ašis 2 neribojama 10. Ašies X greitis ne mažiau 100 m./min. 11. Ašies Y ir Z greitis ne mažiau 60 m./min. 12. Gabaritiniai matmenys 8200x4800x2200 mm. (maks.) 13. Darbinės galvutės tipas Integruotas elektroninis įrankio diametro ir ilgio testeris 14. Atskira įrankių saugykla Automatinė/rankinė su ne mažiau 24 įrankių pozicijoms 15. Programinė įranga Suderinamumas su PITAGORA CAM arba lygiaverte CAD CAM programa

10 10 PRIEDAS NR. 2 PASIŪLYMAS DĖL 8 AŠIŲ KLIJUOTOS MEDIENOS GAMINIŲ APDIRBIMO ĮRANGOS (STAKLIŲ) ĮSIGIJIMO Tiekėjo pavadinimas Tiekėjo adresas Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė Telefono numeris El. pašto adresas data vieta Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: konkurso skelbime, pateiktame internetiniame portale m. rugsėjo 25 d. konkurso sąlygose (pirkimo dokumentuose) ir kitoje Pirkėjo pateiktoje informacijoje. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą pirkti Prekę: Eil. Nr. Prekės pavadinimas Kiekis Mato vnt. 1. Siūloma Prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios 1 : Prekės pavadinimas - Eil. Nr Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) Techniniai ir/arba funkciniai reikalavimai (parametrai) Siūlomos Prekės parametrų faktinės reikšmės (pildo tiekėjas) 1 Galima nurodyti atskirame priede Techninė specifikacija ir komplektacija

11 11 Eil. Nr Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) Techniniai ir/arba funkciniai reikalavimai (parametrai) Siūlomos Prekės parametrų faktinės reikšmės (pildo tiekėjas) Siūlomos Prekės kaina nurodoma lentelėje. Į Prekės kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos: Prekės pristatymas, montavimas, instaliavimas, paleidimas derinimas, draudimas (įskaitant iškrovimą ir instaliaciją), darbuotojų apmokymas ir kt. Eil. Nr. Prekės pavadinimas Kiekis 1. IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) Mato vnt. Vieneto kaina, Eur (be PVM) Vieneto kaina, Eur (su PVM) Kaina, Eur (be PVM) Kaina, Eur (su PVM) Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: Eil.Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius Pasiūlymas galioja iki 2017 m. mėn. d. Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurios buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius. Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi. Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas. Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos parašas Vardas Pavardė

12 12 PRIEDAS NR. 3 (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) (Adresatas (pirkimą vykdanti organizacija)) TIEKĖJO DEKLARACIJA Nr. (Data) (Sudarymo vieta) 1. Aš,, (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)), (Tiekėjo pavadinimas) dalyvaujantis (-i) (Pirkimą vykdančios organizacijos pavadinimas) atliekamame (Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo būdas), skelbtame (Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,, data ir numeris ir (arba) nuoroda, kur paskelbtas kvietimas) nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos. Taip pat nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais. 2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 4. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas. (Deklaraciją sudariusio asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

13 13 PRIEDAS NR. 4 (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) (Adresatas (pirkimą vykdanti organizacija)) INFORMACIJA APIE ĮVYKDYTAS SUTARTIS Nr. (Data) (Sudarymo vieta) 1. Aš,, (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)), (Tiekėjo pavadinimas) dalyvaujantis (-i) (Pirkimą vykdančios organizacijos pavadinimas) atliekamame (Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo būdas), skelbtame (Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,, data ir numeris ir (arba) nuoroda, kur paskelbtas kvietimas) per metus įvykdė ir/arba vykdo (Nurodyti laikotarpį) (Nurodyti sutarčių skaičių) medienos gaminių apdirbimo įrangos sutartį/is (pateikė, sumontavo ir paruošė gamybai), kur vienos sutarties vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 šiame konkursiniame pirkime siūlomos Prekės vertė. 2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta informacija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 3. Tiekėjas už pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. (Raštą sudariusio asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos UAB PAINA IR KO Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Pašilės g. 45, Varinės km., Ukmergės raj.; Įmonės kodas 110846971; PVM mokėtojo kodas LT108469716;; Tel.: 834060455; El.paštas: info@paina.lt

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos AKCINĖ BENDROVĖ KLOVAINIŲ SKALDA Akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Gamyklos g. 2,, Beržinių kaimas LT-83209 Pakruojo rajonas; Įmonės kodas 167901031; PVM mokėtojo kodas LT679010314; Tel.: +370 421 44

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1)

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1) PATVIRTINTA Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 14 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt. Atsisk. sąsk. LT944010042400050387 AB DNB bankas, banko

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto Rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ

Detaliau

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES PATVIRTINTA Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-14 KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 51617 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

LSU sup.pirk.taisykles.2015

LSU sup.pirk.taisykles.2015 PATVIRTINTA Lietuvos sporto universiteto Rektoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr ISAK 7 /B LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3.1.-P1-299 (Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. (1.3.)-V1-45 redakcija) NACIONALINIO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS (Viešoji įstaiga, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r., tel.: 837 752300, faks.: 837 397500, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, į.k.

Detaliau

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PATVIRTINTA Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininko 2016 m. 10 03 d. įsakymu Nr.2016-10/3 ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

Projektas

Projektas INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - VPT doc

Microsoft Word - VPT doc PATVIRTINTA ITC Direktoriaus 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V1-121 ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo informacinių technologijų

Detaliau

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015 PATVIRTINTA VĮ Lietuvos paminklai direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. Į-1 VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS PAMINKLAI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

Pirkimo salygos telefono ir interneto 2011

Pirkimo salygos telefono  ir interneto 2011 PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, Alytus, tel./faks. (8 315) , el. p.

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, Alytus, tel./faks. (8 315) , el. p. ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, 62175 Alytus, tel./faks. (8 315) 77 979, el. p. alytausprc@aprc.lt, http://www.aprc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc PATVIRTINTA Akcinės bendrovės Lietuvos pašto generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-66 (2012 m. kovo 20 d. redakcija) AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

Matavimo iranga chem tyr. _dir.isakymas Nr.AV-114_

Matavimo iranga chem tyr. _dir.isakymas Nr.AV-114_ PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. AV- 114 ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS MATAVIMO PRIETAISŲ CHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI VIEŠASIS PIRKIMAS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-10 (1.3) (Kauno

Detaliau

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL)

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL) PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 89 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKAS MAŽOS VERTĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLA

1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLA 1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr.1 2016 m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU CVP IS PRIEMONĖMIS SĄLYGOS TURINYS 1. BENDROSIOS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

(Microsoft Word BSL-3 s\340lygos VPT.doc)

(Microsoft Word BSL-3 s\340lygos VPT.doc) PATVIRTINTA Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr.VK-225 (dokumento, kuriuo patvirtinta data, pavadinimas, numeris) PIRKIMO DOKUMENTAI

Detaliau

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PAVYZDINĖS TAISYKLĖS

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PAVYZDINĖS TAISYKLĖS PATVIRTINTA VĮ Veisiejų miškų urėdijos miškų urėdo 2011 m. spalio 06 d. įsakymu Nr. V-119 VĮ VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. III. IV.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

LOJ pirkimo salygos 2009_09-24 (patikslintos

LOJ pirkimo salygos 2009_09-24 (patikslintos PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. AV-103 (su pakeitimais, padarytais Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. AV-120)

Detaliau

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 2018 m. gegužės 8 d. Nr. DĮ-24 Pasvalys Siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_ VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

autoremonto paslaugu salygos 2011

autoremonto paslaugu salygos 2011 KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldyb s biudžetin įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (VIETŲ PATALPOSE KAVOS APARATAMS IR

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄL

PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄL PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS PATALPŲ, ESANČIŲ PASTATE VILNIUJE, KATEDROS A.

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

prkimu_taisykles_

prkimu_taisykles_ 1 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DöL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 23 d. Nr.

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau