TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS...

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS..."

Transkriptas

1

2 TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas Planuojamas ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija (teikiamos paslaugos), gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo trukmė Informacija, kokiuose ūkinės veiklos atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ Planuojamos ūkinės veiklos vieta Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas (-ai), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Vietovės infrastruktūra Ūkinės veiklos vietos įvertinimas atsižvelgiant į greta esančias, planuojamas ar suplanuotas teritorijas, statinius, pastatus, objektus ar kitus visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingus objektus PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR KOKYBINIS APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos vertinimas Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus Fizikinės taršos vertinimas Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai Ekonominiai, socialiniai, psichologiniai planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai Gyventojų sergamumo rodiklių analizė Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO PAGRINDIMAS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų pasirinkimo pagrindimas Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO STEBĖSENOS, EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys 2

3 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS Pavadinimas: UAB RIFAS Adresas: Tinklų g. 35R, LT Panevėžys Įmonės kodas: Telefonas: El. p.: 2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS Pavadinimas: UAB Aplinkos vadyba Adresas: Subačiaus g. 23, Vilnius Įmonės kodas: Telefonas: , El. p.: Kontaktinis asmuo: Kornelijus Klinga, mob Ataskaitą parengė: Kornelijus Klinga, Rimas Šiaulys, Nerijus Dilba. Juridinio asmens licencija Nr. VSL-358. Fizinio asmens visuomenės sveikatos peržiūros specialisto licencija Nr MH/SE/PV PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 3.1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) pavadinimas Pramoninių procesų valdymo įrenginių gamyba, Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys. Įmonės veikla bus vykdoma pagal ekonominės veiklos rūšies kodą: Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo Planuojamas ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija (teikiamos paslaugos), gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai Šiuo metu nagrinėjamoje teritorijoje veikianti įmonė UAB RIFAS projektuoja ir gamina energijos skirstymo ir energijos konvertavimo iš elektros į mechaninę sistemas moderniausią laivų įrangą kuriančiomis įmonėms. Pajėgumo padidinimui yra planuojamos investicijos į naują technologinę įrangą ir esamo gamybos paskirties pastato rekonstrukciją. Įmonės parduodamas resursas gamybinės valandos ir projektavimo valandos. Parduodami resursai pateikti lentelėje. Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys 3

4 3.2.1 lentelė. Parduodami resursai Pajėgumai gamybai, val./mėn. Pajėgumai projektavimui, val./mėn Naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai Planuojamos ūkinės veiklos metu vanduo naudojamas tik buitinėms reikmėms, gamybos procese vanduo nėra naudojamas. Vanduo darbuotojų buities reikmėms tiekiamas prisijungus prie centralizuotų vandentiekio tinklų. Viso įmonėje šiuo metu per metus sunaudojama apie m 3 geriamojo vandens, preliminarus planuojamas vandens poreikis po veiklos išplėtimo padidės iki 2700 m 3. Vandens apskaita vykdoma pagal įrengtus vandens apskaitos prietaisus. Per metus suvartojama apie kwh elektros energijos. Po veiklos išplėtimo numatomas projektinis elektros energijos poreikis išaugs iki ~ kwh/metus. Ūkinės veiklos teritorijoje veiks dujiniai šildytuvai bei dujiniai kondensaciniai katilai, kurių pagalba bus šildomos patalpos bei vanduo. Planuojamas metinis gamtinių dujų poreikis 173,4 tūkst. m Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas Planuojama ūkinė veikla, pramoninių procesų valdymo įrenginių gamybos veikla, bus vykdoma Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys esančiame viename žemės sklype (1 pav.). PŪV vieta 1 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (inf. šaltinis Ūkinę veiklą planuojama vykdyti dviejuose žemės sklypuose: 1. Kadastrinis Nr. 2701/0014:135, unikalus numeris Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis kita, žemės sklypo naudojimo būdas pramonės ir sandėliavimo Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys 4

5 objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas 1,4108 ha. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso UAB RIFAS. Sudaryta preminari nuomos sutartis su UAB Energijos skirstymo operatorius. Žemės sklype esantys pastatai: 1) Pastatas Gamybinis pastatas. Unikalus daikto numeris Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis Gamybos, pramonės. Užstatytas plotas 2482 m 2 ; 2) Pastatas Administracinis pastatas. Unikalus daikto numeris Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis Administracinė. Užstatytas plotas 345 m Kadastrinis Nr. 2701/0014:136, unikalus numeris Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis kita, žemės sklypo naudojimo būdas susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas 0,4846 ha. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Patikėjimo teisė Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Sudaryta preliminari nuomos sutartis su UAB Rifas. Žemės sklype pastatų nėra. Prekių priėmimas Komponentai į sandėlį gaunami dviem srautais: komponentai iš tiekėjų (metalinės detalės, elektriniai komponentai, žaliavos) bei iš atskirų įmonės gamybinių cechų (varinės šynos, metalinės detalės, taisytos detalės). Įmonės sandėlyje nėra laikomos cheminės medžiagos, nes tokių medžiagų poreikio gamybai nėra. Prekių priėmimo metu vykdoma kokybės bei atitikimo pagal važtaraštį patikra (Incoming inspection). Esant kiekio neatitikimams/netinkamai prekių kokybei yra informuojami pirkimų skyrius bei kokybės vadovas. Tokiu atveju prekės yra nukeliamos į izoliatorių ir fiziškai atskiriamos nuo kitų komponentų. Prekių patikros metu kai kurios prekės yra išpakuojamos iš originalių pakuočių, todėl sandėlyje pasilieka kartoninės bei plastikinės pakuočių atliekos. Šios atliekos yra rūšiuojamos vietoje, o vėliau perdirbamos. Dauguma komponentų yra perkami projektui, tačiau sandėlyje yra palaikomas dažnai naudojamų komponentų bei montažinių komponentų lygis. Jeigu yra užsilikusių komponentų nuo senesnių projektų, taikomas FIFO (first-in, first-out) principas, kuris užtikrina, jog seniausiai esantys komponentai būtų sunaudojami pirmiausia. Komplektavimas Prieš gamybą yra atliekamas gaminių komplektavimas, kuris vyksta sandėlyje. Kiekvienas gaminys yra išskiriamas į mechanines ir elektrines dalis. Pirmiausia yra skiriamas dėmesys mechaniniams komponentams (metaliniai rėmai, varinės šynos), nes tai yra gaminio pagrindas. Sekantis etapas - elektrinių komponentų komplektavimas. Tiek mechanika, tiek elektriniai komponentai yra komplektuojami ant medinių palečių. Siekiant užtikrinti, jog komponentai nesusimaišytų, paletės yra numeruojamos ir žymimos pagal projektus. Surinkimas Gaminio surinkimas prasideda tada, kai montuotojas prisiima visas gaminiui skirtas medžiagas pagal meistro nurodymą. Idealiu variantu gaminys yra išstatomas vienas šalia kito transportavimo vienetais pagal projektus. Pirmas etapas yra metalinio rėmo surinkimas, kurio metu yra surenkamas pagrindas, ant kurio bus montuojami elektriniai komponentai. Montavimo darbai vyksta pasitelkus 3D modelius, kuriuos montuotojai gali pasiekti prie gaminių per JT2Go programą. Prie kiekvieno gaminio yra gaminio dokumentacija, kurioje yra nurodytos elektrinės schemos bei gaminiui reikalingi komponentai. Baigus surinkti mechaniką ir sumontavus pagrindinę šynuotę, yra vykdoma tarpinė kokybės patikra, kurios metu yra suvaržomi pagrindiniai jungiamieji elektriniai mazgai (vėlesniuose etapuose jų pasiekti nebus įmanoma). Sekantis etapas yra elektrinių komponentų montavimas (laidai, elektriniai prietaisai, matuokliai). Šiame etape yra vadovaujamasi elektrinėmis Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys 5

6 schemomis, kuriose yra nurodytas bendras elektrinių prietaisų tarpusavio sujungimas. Baigus atlikti elektrinių komponentų montavimo darbus meistras atlieka tarpinį gaminio patikrinimą. Po šio patikrinimo gaminys yra priduodamas kokybei ir transportuojamas į kokybės zoną. Surinkimo darbų metu kiekvienas montuotojas turi susitvarkyti savo darbo vietą bei išskirstyti po gamybos likusias atliekas (kartonas, laidai, plastikas) į tam skirtas šiukšliadėžes. Vėliau šios atliekos yra utilizuojamos pagal ISO 14001:2015 standarto reikalavimus ir perdirbamos atliekų rūšiavimo įmonėse. Kokybės patikra Meistrui deklaravus, jog darbas yra pabaigtas, gaminys priduodamas į kokybės zoną, kuriama yra vykdoma pilna gaminio patikra prieš išsiunčiant klientui. Kokybės patikra prasideda nuo gaminio reikalavimų patikros t.y. yra tikrinama, ar gaminys atitinka visus RIFAS bei kliento keliamus reikalavimus. Patikrinama, ar komponentai yra tarpusavyje teisingai sujungti pagal elektrines schemas, taip pat įvertinama schemų logika. Patvirtinus, jog atskiros gaminio dalys yra saugiai sujungtos, yra atliekami funkciniai testai, gaminys yra išbandomas prie jo pajungus elektrą bei testuojant atskiras jo dalis. Kokybei išbandžius gaminį seka klaidų taisymas, kurį atlieka montuotojai bei pakartotinis prisidavimas kokybei. Gaminys neišvažiuoja iš kokybės zonos, kol to neleidžia kokybės inžinieriai. Darbo režimas (bendragamyklinis): Darbo dienų skaičius metuose 251; Darbo laikas nuo 8.00 iki Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo trukmė lentelė. Veiklos vykdymo terminai, eiliškumas Eil. Nr. Darbų pavadinimas Įvykdymo terminas 1. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų atlikimas 2018 m. III ketv. 2. Techninio darbo projekto parengimas, derinimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas 2018 m. III-IV ketv. 3. Statybos darbai 2018 m. 4. Numatomas eksploatacijos laikas Neterminuotas 3.5. Informacija, kokiuose ūkinės veiklos atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas Poveikio visuomenės sveikatos vertinimas atliekamas sanitarinės apsaugos zonos nustatymo etape, kaip atskiras dokumentas Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos Alternatyvių planuojamos ūkinės veiklos vietų nenumatyta. Planuojamos ūkinės veiklos vietos pasirinkimą lėmė tai, kad nagrinėjama teritorija yra lengvai pasiekiama, netoli yra reikalinga inžinerinė infrastruktūra. Planuojama veikla atitinka pasirinktos teritorijos Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius. 4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ 4.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys 6

7 Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys (1 pav.). Nagrinėjama teritorija yra rytinėje Panevėžio miesto dalyje. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis Panevėžio mieste 2017 m. gyveno gyventojai. Remiantis Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr Dėl Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo (bei jo korektūra, kuria buvo ištaisomos techninės klaidos ir spragos, patvirtinta 2017 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimu Nr ) (toliau Panevėžio miesto teritorijos bendrasis planas) patvirtintu pagrindiniu žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu nustatyta, kad: Planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į pramonės ir sandėliavimo objektams skirtą zoną; Teritorijoje planuojama vykdyti ūkinė veikla atitinka Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius. Artimiausias gyvenamasis namas, esantis Venslaviškių g. 2, Venslaviškiai, Panevėžio r. sav., nuo PŪV teritorijos nutolęs per ~0,29 km į pietryčius, jo aplinka per ~0,28 km. Artimiausias visuomeninės paskirties pastatas, Panevėžio r. Dembavos progimnazija, esantis Dembavos g. 28, Dembava, Panevėžio r. sav., nuo PŪV teritorijos nutolęs per ~1,18 km į pietvakarius, jo aplinka per ~1,17 km. Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos požeminio vandens vandenviečių su VAZ ribomis žemėlapiu nustatyta, kad: Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pastatų viduje; Artimiausia naudojama požeminio vandens vandenvietė, skirta geriamojo gėlo vandens gavybai (Reg. Nr. 2376), nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi per ~0,83 km į pietryčius. Vandenvietė neturi įsteigtos VAZ, nėra parengto VAZ projekto; Planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į požeminio vandens vandenvietės, skirtos geriamojo gėlo vandens gavybai (Reg. Nr. 79), parengto VAZ projekto 3-čiosios cheminės taršos apribojimų juostos 3b sektorių, kurioje ribojama cheminę taršą galinti sukelti ūkinė veikla; Cheminė tarša dirvožemiui, paviršiniams bei požeminiams vandenims nebus daroma, reikšmingas neigiamas poveikis požeminio vandens vandenvietei nenumatomas, nes: Susidarančios buitinės nuotekos bus nuvedamos į kiemo nuotekų tinklus; Technologiniame procese vanduo nebus naudojamas, gamybinės nuotekos nesusidarys; Paviršinės lietaus nuotekos bus nuvedamos į paviršinių nuotekų tinklus; Planuojamos ūkinės veiklos metu cheminės medžiagos ir preparatai, radioaktyviosios medžiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos. Vykdoma veikla nedarys neigiamo poveikio aplink esantiems objektams, nes planuojama ūkinė veikla bus vykdoma teritorijoje, kurioje jau vykdoma tokio pobūdžio veikla, artimoje teritorijoje vyrauja žemės ūkio, komercinės paskirties ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Tankiau apgyvendinta teritorija prasideda už ~0,5 km į pietvakarius. Visuomeninės paskirties pastatų, rekreacinių, kurortinių teritorijų artimoje planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra. Sklypai, kuriuose vykdoma ūkinė veikla, neturi istorinės kultūrinės vertės, nėra valstybinių rezervatų, nacionalinių ar regioninių, gamtos draustinių apsaugos zonų ar juostų ir kitų saugomų teritorijų. Kultūros paveldo vertybių ar archeologinių paminklų žemės sklype nėra. Informacija apie sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą ir įregistravimą Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys 7

8 Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr.V-586 Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo (Žin., , Nr ) priedo 18.2 punktu, pramoninių procesų valdymo įrenginių gamybos veiklai nustatoma normatyvinė sanitarinė apsaugos zona 100 m. Į normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną, kai neatliekamas PVSV, (SAZ ribos pažymėtos nuo pastatų išorinių sienų) patenka 12 žemės sklypų, daugumą jų žemės ūkio, komercinės bei pramonės ir sandėliavimo paskirties žemės sklypai. Į normatyvinės SAZ ribas (100 m), kai poveikio visuomenės sveikatai vertinimas nebūtų atliekamas, gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka nepatenka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 2 punktu - planuojamos ūkinės veiklos - planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Vyriausybės patvirtinti sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžiai gali būti sumažinti. Taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punktu - planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, gali būti nustatyti kitokie negu Vyriausybės patvirtinti sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžiai. Vadovaujantis 2004 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-586 Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykles (Žin., 2004, Nr ir vėlesni pakeitimai), atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio tikslas įvertinus fizikinę ir cheminę taršą, jų sklaidos sąlygas, esamų ir planuojamų lygių vertes gyvenamojoje aplinkoje atlikti sanitarinės apsaugos zonos tikslinimą. Šioje PVSV ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos (patikslintos) SAZ ribos, įvertinus ūkinę veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos ir kvapų vertes bei ūkinės veiklos dienos triukšmo lygį. Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribos apima abu žemės sklypus, kuriuose planuojama vykdyti ūkinę veiklą. Rekomenduojamos SAZ plotas yra 1,8954 ha. Į rekomenduojamos SAZ ribas gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka nepatenka Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas (-ai), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ūkinę veiklą planuojama vykdyti dviejuose žemės sklypuose: Kadastrinis Nr. 2701/0014:135, unikalus numeris Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis kita, žemės sklypo naudojimo būdas pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas 1,4108 ha. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso UAB RIFAS. Sudaryta preliminari nuomos sutartis su UAB Energijos skirstymo operatorius. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: XXVII. Saugotinis želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje. Plotas 0,012 ha; XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. Plotas 0,2429 ha; XX. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos. Plotas 1,4108 ha; Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys 8

9 XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos. Plotas 0,0257 ha; IX. Dujotiekių apsaugos zonos. Plotas 0,0327 ha; VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas 0,0838 ha; I. Ryšių linijų apsaugos zonos. Plotas 0,0175 ha. Kadastrinis Nr. 2701/0014:136, unikalus numeris Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis kita, žemės sklypo naudojimo būdas susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas 0,4846 ha. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Patikėjimo teisė Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Sudaryta preliminari nuomos sutartis su UAB Rifas. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje. Plotas 0,4846 ha; XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. Plotas 0,0439 ha; XX. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos. Plotas 0,4846 ha; XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos. Plotas 0,0111 ha; VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas 0,0172 ha; III. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona. Plotas 0,0403 ha Vietovės infrastruktūra Vandens tiekimas. Planuojamos ūkinės veiklos metu vanduo naudojamas tik buitinėms reikmėms, gamybos procese vanduo nėra naudojamas. Vanduo pagal sutartį su UAB Aukštaitijos vandenys tiekiamas iš miesto vandens tiekimo tinklų. Vandens apskaita vykdoma pagal įrengtus vandens apskaitos prietaisus. Visoje įmonėje per metus sunaudojama apie m 3 geriamojo vandens. Sunaudojamo vandens kiekiai dėl veiklos plėtros padidės iki 2700 m 3 /metus. Energijos tiekimas. Įmonėje naudojami energijos ištekliai yra gamtinės dujos ir elektros energija. Planuojama, kad po veiklos išplėtimo per metus bus sunaudojama ~ kwh el. energijos ir 173,4 tūkst. m 3 gamtinių dujų. Nuotekų surinkimas. Buitinės nuotekos Planuojamos ūkinės veiklos metu susidaro buitinės nuotekos. Buitinės nuotekos iš san. mazgų surenkamos ir išleidžiamos į miesto nuotekų tinklus. Per metus įmonėje susidarys ir į nuotekų tinklus bus išleidžiama apie 2700 m 3 buitinių nuotekų. Išleidžiamų nuotekų užterštumas: pagal BDS7 350 mgo2/l; pagal suspenduotas medžiagas 350 mg/l; naftos produktų 25,0 mg/l; riebalų 100,0 mg/l; bendras azotas 50,0 mg/l; fosforas- 10,0 mg/l. Gamybinės nuotekos Planuojamos ūkinės veiklos metu gamybinės nuotekos nesusidaro. Paviršinės nuotekos Paviršinės nuotekos susidarys nuo pastatų stogų, kurių plotas 8140 m 2 ir nuo kietųjų dangų, kurių plotas 4450 m 2 (automobilių stovėjimo aikštelės su pravažiavimo keliais). Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys 9

10 Metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis nuo pastato stogo apskaičiuojamas pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo (Žin., 2007, Nr ir vėlesni pakeitimai), 8 punkte pateiktą formulę: Q metų = 10 H Y F k = m 3 /metus Čia: H faktinis praėjusio mėnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis). Vadovaujantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis vidutinis kritulių kiekis teritorijoje 596 mm (inf. šaltinis - AB Panevėžio statybos trestas parengtas techninis darbo projektas). Y paviršinio nuotėkio koeficientas (0,85 stogų dangoms); F teritorijos plotas, ha; k paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinantį sniego išvežimą (1,0 sniegas neišvežamas, 0,85 sniegas išvežamas). Q metų = ,85 0,814 1 = 4123,72 m 3 /metus Paviršinės lietaus nuotekos, kurioms nebūtinas papildomas valymas (nuo pastatų stogų), bus nuvedamos į esamus lietaus nuotekų tinklus. Metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis nuo kietų dangų apskaičiuojamas pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo (Žin., 2007, Nr ir vėlesni pakeitimai), 8 punkte pateiktą formulę: Q metų = 10 H Y F k = m 3 /metus Čia: H faktinis praėjusio mėnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis). Vadovaujantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis vidutinis kritulių kiekis teritorijoje 596 mm (inf. šaltinis - AB Panevėžio statybos trestas parengtas techninis darbo projektas). Y paviršinio nuotėkio koeficientas (0,83 kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms); F teritorijos plotas, ha; k paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinantį sniego išvežimą (1,0 sniegas neišvežamas, 0,85 sniegas išvežamas). Q metų = ,83 0,445 1 = 2201,33 m 3 /metus Paviršinės lietaus nuotekos nuo kietų dangų bus nuvedamos į esamus lietaus nuotekų tinklus. Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo (Žin. 2007, Nr ir vėlesni pakaitimai) teritorija nepatenka į galimai teršiamų teritorijų kategoriją, todėl paviršinių nuotekų nuo kietų dangų valymas nenumatomas, susidarančių paviršinių nuotekų užterštumas neviršys minėtame įsakyme patvirtintų ribinių užterštumo dydžių. Bendras metinis paviršinių nuotekų kiekis iš PŪV teritorijos: Q metų = 4123, ,33 = 6325,05 m 3 /metus. Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. Planuojamos ūkinės veiklos metu statybos ir griovimo darbų metu susidarys griovimo ir statybinės atliekos. Susidarančios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys 10

11 įsakymas Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787). Bus pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas bus organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas nebus teršiama aplinka, atliekos bus vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo statybvietėje bus pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje bus išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: Komunalinės atliekos (maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kt. buitinės atliekos); Inertinės atliekos (betonas, plytos, keramika ir kt. atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai); Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos (pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kt. tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir/ar perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos); Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.); Pavojingosios atliekos (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą). Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos bus laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos bus laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo bus laikomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse. Įmonėje yra vykdoma atliekų apskaita, pildomas atliekų susidarymo apskaitos žurnalas, rengiama atliekų susidarymo apskaitos metinė ataskaita. Planuojamos ūkinės veiklos metu susidaro pavojingos ir nepavojingos atliekos. Pavojingos atliekos yra laikomos sandariose talpose ir konteineriuose ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Pavojingų atliekų laikinas laikymas vyksta laikantis Atliekų tvarkymo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr ir vėlesni pakeitimai)) III skyriuje Atliekų laikinas laikymas ir XII skyriuje Pavojingųjų atliekų pakavimas, ženklinimas ir laikymas nurodytais reikalavimais. Pavojingosios atliekos yra supakuotos taip, kad jos nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai. Pavojingųjų atliekų pakuotės, konteineriai yra sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių (talpų) medžiagos yra atsparios juose supakuotų pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoja su šiomis atliekomis ar jų komponentais. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai yra tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, kad jie laikymo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką. Visi pavojingųjų atliekų konteineriai ar pakuotės yra paženklinti pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Pavojingųjų atliekų Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys 11

12 ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija yra aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui. Nepavojingosios atliekos yra laikinai laikomos ne ilgiau kaip vienerius metus ir perduodamos atliekų tvarkytojams pagal iš anksto sudarytas sutartis. Planuojamos ūkinės veiklos radioaktyviosios atliekos nesusidaro Ūkinės veiklos vietos įvertinimas atsižvelgiant į greta esančias, planuojamas ar suplanuotas teritorijas, statinius, pastatus, objektus ar kitus visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingus objektus Remiantis Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano pagrindiniu žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu nustatyta, kad: Planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į pramonės ir sandėliavimo objektams skirtą zoną; Teritorijoje planuojama vykdyti ūkinė veikla atitinka Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius. Artimiausias gyvenamasis namas, esantis Venslaviškių g. 2, Venslaviškiai, Panevėžio r. sav., nuo PŪV teritorijos nutolęs per ~0,29 km į pietryčius, jo aplinka per ~0,28 km. Artimiausias visuomeninės paskirties pastatas, Panevėžio r. Dembavos progimnazija, esantis Dembavos g. 28, Dembava, Panevėžio r. sav., nuo PŪV teritorijos nutolęs per ~1,18 km į pietvakarius, jo aplinka per ~1,17 km. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma teritorijoje, kurioje jau vykdoma tokio pobūdžio veikla, artimoje teritorijoje vyrauja žemės ūkio, komercinės paskirties ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Tankiau apgyvendinta teritorija prasideda už ~0,5 km į pietvakarius. Visuomeninės paskirties pastatų, rekreacinių, kurortinių teritorijų artimoje planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra. 5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR KOKYBINIS APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS 5.1. Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos vertinimas Suskaičiuotos teršalų anglies monoksido ir azoto oksidų koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu planuojamos ūkinės veiklos objekto aplinkoje bei gyvenamosios aplinkos ore neviršija nustatytų aplinkos oro užterštumo normų Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus Planuojamos ūkinės veiklos metu nebus naudojamos medžiagos ir produktai turintys kvapo pajutimo slenkstį, todėl kvapai neišsiskirs Fizikinės taršos vertinimas Prognozuojama, kad pramoninių procesų valdymo įrenginių gamybos veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir prie planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribų Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys 12

13 dienos metu neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33: lentelės 4 punktą. Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su procesų valdymo įrenginių gamybos veikla susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33: lentelės 3 punktą Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai Planuojama ūkinė veikla reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai nedarys Ekonominiai, socialiniai, psichologiniai planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai Visuomenę sudaro įvairių psichologinių tipų, įvairios sveikatos ir socialinės padėties, išsilavinimo žmonės, todėl ir reakcija į aplinką šalia gyvenamosios vietovės gali būti skirtinga. Be to, psichoemocinio poveikio įvertinimui nėra sukurtų ir patvirtintų metodikų. Planuojama ūkinė veikla numatoma pramonės ir sandėliavimo objektams skirtoje teritorijoje (remiantis Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių pagrindiniu žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu), artima PŪV aplinka nėra tankiai apgyvendinta, sutinkami pavieniai gyvenamieji namai. Tankiau apgyvendinta teritorija prasideda už ~0,5 km į pietvakarius. Visuomeninės paskirties pastatų, rekreacinių, kurortinių teritorijų artimoje planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra. Teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, šiuo metu jau vykdoma tokio pobūdžio veikla, visuomenei psichologinis poveikis dėl kraštovaizdžio pakitimo nenumatomas. Remiantis Panevėžio teritorinės darbo biržos informacija 2018 m. balandžio mėn. nedarbo lygis (DAG mėnesio pabaigoje) Panevėžio m. sav. siekė 7,8 %. Šiuo metu įmonėje dirba 143 darbuotojai. Planuojama, kad pastačius išplėtus veiklą įmonėje papildomai bus įdarbinta 60 žmonių. Manoma, kad dėl įmonės veiklos sukuriamos darbo vietos visuomenei daro teigiamą ekonominį, socialinį ir psichologinį poveikį. Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys 13

14 6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI Planuojama ūkinė veikla visuomenės sveikatai neigiamo poveikio neturės, todėl papildomos priemonės jam mažinti nenumatomos. 7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ 7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai Išanalizavus Panevėžio miesto savivaldybės bei Lietuvos demografinius rodiklius, matyti, kad dauguma rodiklių yra panašūs. Didžiausias skirtumas pastebimas gyventojų sk., natūralios gyventojų kaitos ir mirtingumo rodikliuose Gyventojų sergamumo rodiklių analizė Išanalizavus Panevėžio miesto savivaldybės bei Lietuvos sergamumo rodiklius, matyti, kad dauguma rodiklių yra panašūs Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė Populiacija tai žmonių grupių, kurios skiriasi savo jautrumu žalingiems sveikatai veiksniams, visuma. Žmonių grupės jautrumą sveikatai darantiems įtaką veiksniams lemia keli faktoriai: amžius, lytis, esama sveikatos būklė. Atliekant poveikio visuomenės sveikatai įvertinimą galima išskirti dvi pagrindines rizikos grupes: 1) Dirbantieji, tai grupė žmonių, kurie darbo sutartyje nustatytą laiką dirba galimos padidintos emocinės įtampos, fizikinių, cheminių bei ergonominių rizikos veiksnių sąlygomis. 2) Gyventojai, tai grupė asmenų, gyvenančių arčiausiai nagrinėjamos teritorijos. PŪV veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms pateiktas lentelėje. Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys 14

15 7.3.1 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms Visuomenės grupės 1. Veiklos poveikio zonoje esančios visuomenės grupės (vietos populiacija) 2. Darbuotojai 3. Veiklos produktų vartotojai Veiklos rūšys ar priemonės, taršos šaltiniai Grupės dydis (asm. skaičius) Poveikis: teigiamas (+) neigiamas (-) Komentarai ir pastabos Remiantis Lietuvos statistikos Triukšmas, oro tarša, departamento duomenimis kvapas Panevėžio m. savivaldybėje metais gyveno asmenys Pramoninių procesų valdymo įrenginių gamyba Pramoninių procesų valdymo įrenginių gamyba 143 darbuotojai 0 Neigiamas poveikis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dėl planuojamos ūkinės veiklos nenumatomas Atliktas darbo vietų profesinės rizikos vertinimas Neapibrėžtas skaičius + Aprūpinami produkcija naudotojai 4. Mažas pajamas turintys asmenys 0 0 nevertinta 0 5. Bedarbiai Pramoninių procesų valdymo įrenginių 60 darbuotojų + Galimybė įsidarbinti gamyba 6. Etninės grupės 0 0 nevertinta 0 7. Sergantys tam tikromis ligomis (lėtinėmis priklausomybės ligomis ir pan.) 0 0 nevertinta 0 8. Neįgalieji 0 0 nevertinta 0 9. Vieniši asmenys 0 0 nevertinta Prieglobsčio ieškantys ir emigrantai, pabėgėliai 0 0 nevertinta Benamiai 0 0 nevertinta Kitos populiacijos grupės (areštuotieji, specialių profesijų asmenys, atliekantys sunkų fizinį darbą ir pan.) 0 0 nevertinta Kitos grupės (pavieniai asmenys) 0 0 nevertinta 0 Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys 15

16 7.4. Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenis pateiktas 7.1 ir 7.2 poskyriuose Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei Planuojama ūkinė veikla visuomenės sveikatai neigiamo poveikio neturės. Planuojamos ūkinės veiklos metu galimas vietinis triukšmo ir aplinkos oro taršos padidėjimas dėl automobilių transporto manevravimo teritorijoje bei gamyboje naudojamų įrengimų. Suskaičiuotos oro teršalų koncentracijos artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir prie PŪV sklypų ribų neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai. Suskaičiuotas planuojamos ūkinės veiklos ir autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir prie PŪV sklypų ribų neviršys HN 33: lentelės 4 punkte nustatytų ribinių dydžių. 8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO PAGRINDIMAS Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr.V-586 Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo (Žin., , Nr ) priedo 18.2 punktu, pramoninių procesų valdymo įrenginių gamybos veiklai nustatoma normatyvinė sanitarinė apsaugos zona 100 m. Į normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną, kai neatliekamas PVSV, (SAZ ribos pažymėtos nuo pastatų išorinių sienų) patenka 12 žemės sklypų, daugumą jų žemės ūkio, komercinės bei pramonės ir sandėliavimo paskirties žemės sklypai. Į normatyvinės SAZ ribas (100 m), kai poveikio visuomenės sveikatai vertinimas nebūtų atliekamas, gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka nepatenka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 2 punktu - planuojamos ūkinės veiklos - planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Vyriausybės patvirtinti sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžiai gali būti sumažinti. Taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punktu - planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, gali būti nustatyti kitokie negu Vyriausybės patvirtinti sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžiai. Vadovaujantis 2004 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-586 Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykles (Žin., 2004, Nr ir vėlesni pakeitimai), atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio tikslas įvertinus fizikinę ir cheminę taršą, jų sklaidos sąlygas, esamų ir planuojamų lygių vertes gyvenamojoje aplinkoje atlikti sanitarinės apsaugos zonos tikslinimą. Šioje PVSV ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos (patikslintos) SAZ ribos, įvertinus ūkinę veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos ir kvapų vertes bei ūkinės veiklos dienos triukšmo lygį. Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys 16

17 Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribos apima abu žemės sklypus, kuriuose planuojama vykdyti ūkinę veiklą. Rekomenduojamos SAZ plotas yra 1,8954 ha. Į rekomenduojamos SAZ ribas gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka nepatenka. 9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS 9.1. Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų pasirinkimo pagrindimas PVSV atliktas vadovaujantis Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo metodai: Informacijos surinkimas ir apdorojimas; Demografijos, sergamumo duomenų rinkimas, statistinis apdorojimas ir analizė; Triukšmo taršos modeliavimas; Aplinkos oro taršos skaičiavimas; Sveikatai darančių veiksnių kokybinis įvertinimas. Vertinant vietovės demografinius bei sveikatos rodiklius buvo remtasi Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos sveikatos informacijos centro rodiklių duomenų bazių duomenimis. Atliekant triukšmo sklaidos skaičiavimus buvo naudota kompiuterinė programa CadnaA. Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno ar kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro transportas, taškiniai - pramonės įmonės ir kt.), įvertinant teritorijos reljefą, sudėtingas kelių bei tiltų konstrukcijas ir pan. Programa taip pat įvertina ir prieštriukšmines priemones, jų konstrukcijas bei parametrus (aukštį, atspindžio nuostolį decibelais arba absorbcijos koeficientą ir t.t.). Vienas iš programos privalumų yra tas, kad triukšmo sklaida skaičiuojama remiantis Europos Sąjungos patvirtintomis metodikomis (kelių transportui NMPB-Routes-96, pramonei ISO 9613, geležinkeliams SRM II, bei oro transportui ECAC. Doc. 29). Triukšmo lygio skaičiavimai gali būti atliekami pagal dienos, vakaro, nakties transporto eismo intensyvumą, taškinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą, taip pat galima atlikti skirtingų scenarijų (eismo intensyvumas, greitis, sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių procentinė dalis skaičiuojamame sraute) skaičiavimą ir palyginti rezultatus. Atliekant aplinkos oro teršalų iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimą remtasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 395 Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos (Žin., 1999, Nr ; aktuali redakcija) patvirtinta į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo 35 punkte nurodyta metodika EMEP/EEA emission inventory guidebook 2016 update 2017, skyrių 1.A.3.b Road transport. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada). AERMOD View programa tai naujos kartos oro taršos modeliavimo programa, sukurta remiantis JAV Aplinkos apsaugos agentūros reikalavimais. Programos galimybės leidžia įvertinti skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškinių, ploto, linijinių) išskiriamų teršalų koncentracijas. Skaičiavimo metu galima įvertinti nagrinėjamos teritorijos geografinę platumą, paviršiaus šiurkštumą bei pagrindinius meteorologinius parametrus: vyraujančią vėjo kryptį bei greitį, oro temperatūrą bei debesuotumą. AERMOD View modelis taip Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys 17

18 pat leidžia įvertinti nagrinėjamos vietovės reljefą ir statinių aukštingumą. Tam tikslui naudojama AERMAP paprogramė. Lietuvos mastu dažniausiai naudojami globalūs SRTM3 (Shuttle Radar Topography Mission) reljefo skaitmeniniai duomenys. Šių duomenų rezoliucija siekia 90 m. AERMOD View modelis yra įtrauktas į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos, tiek su Lietuvos Respublikos teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimais Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų demografiniai, mirtingumo bei sergamumo duomenys gali netiksliai atspindėti nagrinėjamos teritorijos gyventojų duomenis. Vietinių gyventojų sergamumo bei mirtingumo rodikliai išsamiai nenagrinėti, nes prognozuojama, kad ūkinė veikla nedarys reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai, taip pat gyventojų sergamumo ar mirtingumo rodiklių pokyčiams. Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo skaičiavimo metodikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB, o rezultatų atitikimas realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo standarto ir įvesties duomenų tikslumo. Aplinkos oro teršalų iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimams atlikti buvo naudota tam skirta metodika. Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra pakankamai tikslūs ir objektyvūs. Įvertinus tai, kad skaičiavimai buvo atlikti pagal metodinius nurodymus, laikoma, kad gauti rezultatai neviršija leistinų neapibrėžčių. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį. Šis Gauso tipo modelis remiasi ribinio sluoksnio panašumo teorija, kuri padeda apibrėžti tolydžius turbulencijos ir dispersijos koeficientus, o tai leidžia geriau įvertinti dispersiją skirtinguose išmetimo aukščiuose. Skaičiuojant teršalų dispersiją, reikalinga turėti daug duomenų apie teršalų išmetimus ir vietovės meteorologines sąlygas. AERMOD algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, taip pat valandos vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams įvertinti. Oro taršos modeliavime galimos paklaidos daugiausia susijusios su ilgalaikių meteorologinių duomenų seka, todėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/50/EB "Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje" I priede pagrindiniams oro teršalams yra nustatytos neapibrėžčių ribos. Laikoma, kad modeliavimo rezultatai, gauti AERMOD View programa, neviršija leistinų neapibrėžčių. 10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS 1) Suskaičiuotas planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir prie PŪV sklypų ribų neviršys HN 33: lentelės 4 punkte nustatytų ribinių dydžių, SAZ ribos gali būti sutapatinamos su įmonės žemės sklypo ribomis; 2) Prognozuojamas transporto įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys HN 33: lentelės 3 punkte nurodytų ribinių dydžių, SAZ ribos gali būti sutapatinamos su įmonės žemės sklypo ribomis; 3) PŪV veiklos metu numatomas vietinis bendras aplinkos oro taršos padidėjimas dėl mobilių taršos šaltinių įtakos yra nežymus, suskaičiuotos teršalų anglies monoksido ir azoto oksidų koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu planuojamos ūkinės veiklos objekto aplinkoje bei gyvenamosios aplinkos ore neviršija nustatytų aplinkos oro užterštumo normų, SAZ ribos gali būti sutapatinamos su įmonės žemės sklypo ribomis; Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys 18

19 4) Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo rezultatai nenumato galimo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, todėl kompensacinės priemonės nenumatomos. 11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS UAB RIFAS pramoninių procesų valdymo įrenginių gamybos planuojamai ūkinei veiklai apskaičiuotos rekomenduojamos SAZ ribos, įvertinus ūkinę veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos ir kvapų vertes bei ūkinės veiklos dienos triukšmo lygį. Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribos apima abu žemės sklypus, kuriuose planuojama vykdyti ūkinę veiklą. Rekomenduojamos SAZ plotas yra 1,8954 ha. Į rekomenduojamos SAZ ribas gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka nepatenka. 12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO STEBĖSENOS, EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN. Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas nereglamentuoja triukšmo šaltinių valdytojo pareigos vykdyti triukšmo monitoringą. Įstatymas nustato, kad triukšmo šaltinių valdytojas privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsena netikslinga, nes neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenustatytas. Tinklų g. 35R ir 35B, Panevėžys 19

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Sistem PVSV santrauka

Sistem PVSV santrauka UAB SISTEM VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS BILIŪNO G. 1, ŠLIENAVOS K., SAMYLŲ SEN., KAUNO R. SAV POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS Ūkinės veiklos organizatorius: UAB SISTEM PVSV

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 O 3. Atliekų tvarkymo kiekių lentelė 13 O Esamos medinės perdangos konstrukcijos

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

Prekybos paskirties pastatas Juozapavičiaus pr. PAV atranka 02 01

Prekybos paskirties pastatas Juozapavičiaus pr. PAV atranka 02 01 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA Planuojamos ūkinės veiklos atranka atliekama remiantis: Lietuvos Respublikos

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI PRIVALOMO VERTINIMO Naujo 52000m 3 naftos rezervuaro statyba Akcinės bendrovės ORLEN Lietuva, Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

PVSV_Ekonetas

PVSV_Ekonetas Nepavojingų statybinių inertinių atliekų, mišrių statybinių ir griovimo atliekų bei medienos atliekų tvarkymo adresu Antakalnio g. 25, Antakalnių k., Dūkštų sen., Nepavojingų statybinių inertinių atliekų,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa 2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas Planuojami

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Turinys 1. PAV atrankos ataskaita ir priedai lapų PAV atrankos ataskaita...52 lapai 1 priedas. Kvalifikacijos dokumentai...11 lapų 2 priedas. NT

Turinys 1. PAV atrankos ataskaita ir priedai lapų PAV atrankos ataskaita...52 lapai 1 priedas. Kvalifikacijos dokumentai...11 lapų 2 priedas. NT Turinys 1. PAV atrankos ataskaita ir priedai...151 lapų PAV atrankos ataskaita...52 lapai 1 priedas. Kvalifikacijos dokumentai...11 lapų 2 priedas. NT registro duomenys, sklypų planai...23 lapai 4 priedas.

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

LENTELIŲ APIE KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMAS

LENTELIŲ APIE KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMAS Informacijos apie regioniniuose tvarkymo planuose, Valstybiniame tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo 14 priedas Eil.

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-17 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ BALDŲ IR MEDIENOS PLOKŠČIŲ GAMYBAI KONTROLINIS KLAUSIMYNAS Priedas prie patikrinimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2018-01-15 įsakymu

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS m. AT

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS m. AT PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimu Nr.T11-672 KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS 2009-2020 m. ATNAUJINTOS 2011 M. 1 TURINYS 1. REGIONINĖS ATLIEKŲ TVARKYMO

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

UAB Ferikas eksploatuoti netinkamų krovininių transporto priemonių ardymo aikštelės ir transporto priemonių serviso informacija atrankai dėl PAV Stikl

UAB Ferikas eksploatuoti netinkamų krovininių transporto priemonių ardymo aikštelės ir transporto priemonių serviso informacija atrankai dėl PAV Stikl UAB Ferikas eksploatuoti netinkamų krovininių transporto priemonių ardymo aikštelės ir transporto priemonių serviso informacija Stikloplastikinių variklinių laivų gamybos įmonės (Eglių g. 1, Ilgakiemio

Detaliau

Microsoft Word - TYNDP

Microsoft Word - TYNDP GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ (2018 2027 M.) TINKLO PLĖTROS PLANAS Vilnius, 2018 m. TURINYS ĮŽANGA... 3 1. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO ŠALTINIAI IR PERDAVIMO PASLAUGŲ POREIKIS...

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo 30-49 metų amžiaus asmenys, tyrintys profesinę kvalifikaciją ir

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau