PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės m. m. veiklos programa parengta vadovaujantis m. m. strateginiu planu ir atsižvelgiant į m. m. įsivertinimo ir Veiklos tobulinimo planą metams (pagal išorinio vertinimo išvadas) m. m. veiklos programa parengta siekiant suderinti bendruomenės interesus, įtakoti visus bendruomenės narius prisiimti atsakomybę dėl veiklos tęstinumo ir nukreipti bendruomenės narių veiklą tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. 3. Programa parengta atsižvelgiant į misiją, jos strateginius tikslus. 4. Progimnazijos veiklos programa rengiama vadovaujantis demokratiškumo, atsinaujinimo, profesionalumo, tęstinumo, atsakomybės principais ir vertybėmis. 5. Veiklos programoje laikomasi strateginėse kryptyse deklaruotų vertybių, principų, realizuojant numatytą misiją ir viziją. 6. Progimnazijos m. m. veiklos programa parengta remiantis m. m. metų pokyčių analize. 7. Veiklos programą rengia 2017 m. birželio 7 d. Nr. V- 43 direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. 8. Siekiant įgyvendinti veiklos programos tikslus telkiamos mokinių, mokytojų, tėvų ir kitų progimnazijoje dirbančių specialistų pastangos. 9. Progimnazijos metinė veiklos programa tvirtinama tarybos, mokytojų tarybos nutarimais ir direktoriaus įsakymu. PROGIMNAZIJOS VIZIJA Šiuolaikiška, besimokanti, atvira kaitai, mokyklos tradicijas bei savitumą puoselėjanti progimnazija. PROGIMNAZIJOS MISIJA Įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas, progimnazija kiekvienam suteikia galimybę ugdymuisi, saviraiškai ir visapusiškam asmenybės plėtojimui. VERTYBĖS Geri bendruomenės narių santykiai, supratingumas ir pasitikėjimas, tobulėjimas, noras gerai atlikti savo pareigas, atsakingumas, įžvalgumas bei profesionalumas.

2 METINIO VEIKLOS PLANO PASKIRTIS IR SITUACIJOS ANALIZĖ (svarbiausi pasiekimai, didžiausios problemos, su kuriomis susidūrė progimnazija) m. m. 2 Progimnazija įgyvendina pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas metų rugsėjo 1-ąją dieną mokslo pradėjo 79 mokiniai m. m. į progimnaziją atvyko m. m. iš išvyko 10 mokinių iš 4 klasės -1, iš 5 klasės 3, iš 6 klasės 3, iš 7 klasės - 1 ir iš 8 klasės - 2. Mokėsi 12 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių: iš jų 7 su dideliais ir labai dideliais ugdymosi poreikiais. Palikta kartoti kursą m. m. pradinio ugdymo programą baigė 35 mokiniai m. m. pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį baigė 34 mokiniai. 8 klasės mokinių tolesnis mokymasis: Tęsia mokymąsi bendrąjį vidurinį išsilavinimą teikiančios ugdymo įstaigos IX klasėje Tęsia mokymąsi profesinėje mokykloje Kartoja kursą VIII klasėje Nedirba ir nesimoko Metinis pažangumas 1 4 klasėse 100%, 5 8 klasėse 100%. Progimnazijoje dirbo 21 pedagogas. Pedagogų išsilavinimas: aukštasis 21 (iš jų pedagoginis 21), pagrindinė darbovietė 17 mokytojų m. m. progimnazijoje dirbo 3 metodininkai, 16 vyresniųjų mokytojų, mokytojo kvalifikacinę kategoriją turinčių mokytojų 1, neatestuotų pedagogų mokslo metų ugdymo planas visiškai įgyvendintas. Atsižvelgus į mokinių poreikius, tėvų pageidavimus ir mokyklos galimybes buvo tikslingai panaudotos ugdymo plano ir neformaliojo vaikų švietimo valandos. Ukmergės Pašilės progimnazija mokslo metais įgyvendino mokyklos veiklos programoje bei pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programų ugdymo plane suformuluotus tikslus ir uždavinius: teikė socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo ir pedagoginę pagalbą įvairių poreikių ir galimybių mokiniams, siekiant aukštesnės mokymosi motyvacijos ir formuojant saugią, draugišką, be smurto ir patyčių mokyklą: klasių auklėtojai konsultavo mokinius bei jų tėvus/globėjus, padėjo spręsti iškilusias problemas. Mokinių socialiniai ir gyvenimo įgūdžiai buvo ugdomi kasdieninėje veikloje ir per įvairius renginius. 1-6 klasių mokiniai, vadovaujami klasių auklėtojų lankėsi Vilniuje, kur dalyvavo edukacinėje pamokėlėje Žaislų muziejuje, taip pat džiaugėsi judėjimo galimybėmis Lazerių arenoje; 5-8 klasių mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę birželio 1 dieną pakeliauti po Molėtų kraštą. Kelionė prasidėjo pakankamai anksti, ir pirmasis sustojimas buvo viename įdomiausių objektų Lietuvoje Etnokosmologijos muziejuje. Norint atskleisti, kaip kalbų mokymasis praturtina gyvenimą, suteikia naujų idėjų, kalbų dienai paminėti pakvietėme socialinius partnerius iš Ukmergės pramonės parko ir mokiniai galėjo išgirsti norvegų, švedų kalbas ir sužinoti tų šalių papročius, tradicijas, kultūrą. Progimnazijos bendruomenė tradiciškai prisijungė prie Tarptautinės tolerancijos dienos pilietinės akcijos, kur pradinių klasių mokiniai kartu su tėveliais išpuošė popierinius paukštelius pačiais gražiausiais žodžiais ir jais dekoravo mokyklos erdves, Spalvoto meduolio diena vyko kartu su Varinės bendriuomene ir mokinių tėveliais. Dalyvavome jau tradiciniu tapusiame konkurse RAŠAU LIETUVOS VARDĄ ir mūsų darbas pripažintas pačiu gražiausiu ir paskelbtas konkurso nugalėtoju, mokiniai sukvietė savo šeimų ir Varinės bendruomenės narius į renginį Mano šeima mano pasaulis, kuris buvo

3 3 skirtas Šeimos dienai paminėti, tradicinėje miesto šventėje mūsų progimnazija dalyvavo eitynėse ir papuošė miesto alėjoje medžius spalvotais paukščiais, drugeliais ir gėlėmis, šiais metais pilietinė iniciatyva pavadinta Palikti namai... Paliktų namų maketą, kurie primintų XX a. viduryje Lietuvos kaimo, miestelio vaizdus, pabandė sukurti ir Pašilės mokiniai su mokytojomis Lina Pežinskiene ir Kristina Vašatkevičiene. Augančioms kartoms svarbu priminti, kokia yra laisvės kaina, skleisti Lietuvos laisvės siekį, mokyti gerbti Lietuvos valstybės simbolius, mylėti tėvynę. Specialioji pedagogė atsižvelgdama į mokinių poreikius ir galimybes užsiėmimų metu stengėsi suprantamai ir aiškiai perteikti ugdymo(si) turinį, lanksčiai taikė įvairias mokymo ir mokymosi strategijas, skatinančias mokinius mokytis savarankiškai, mokymąsi siejo su praktiniu pažinimu; gerino mokymo ir mokymosi kokybę, plėtojant mokytojų kompetencijas ir efektyvinant edukacinių aplinkų kūrimą: įgyvendindami ugdymo planą, mokytojai rėmėsi diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatais, integravo informacines technologijas geografijos, anglų kalbos, lietuvių kalbos, rusų kalbos, fizikos, chemijos, matematikos, žmogaus saugos, gamta ir žmogus, muzikos, dailės, etikos bei kitų mokomųjų dalykų pamokose, formavo mokinių vertybines nuostatas, pilietiškumą, pozityvų elgesį ir sveiką gyvenimo būdą; 5-8 klasėse buvo produktyviai išnaudotos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti (buvo skiriamos lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos konsultacijos). Džiugu, kad specialiųjų poreikių mokiniai daro pažangą, stengiasi atlikti individualias užduotis pagal savo sugebėjimus, tobulina skaitymo įgūdžius, sėkmingai dalyvauja neformalaus ugdymo užsiėmimuose, renginiuose mokslo metų ugdymo planas visiškai įgyvendintas. Atsižvelgus į mokinių poreikius, tėvų pageidavimus ir mokyklos galimybes buvo tikslingai panaudotos ugdymo plano ir neformaliojo vaikų švietimo valandos. Analizuojant 2 os klasės mokinių rezultatus pastebima, kad antrokams geriausiai sekėsi skaitymo testas (vidutiniškai surinktų taškų dalis 96,2 % ). Sunkiau mūsų mokiniams sekėsi atlikti matematikos (vidutiniškai surinktų taškų dalis 88,4 % ), rašymo 1 d. kalbos sandaros pažinimą (vidutiniškai surinktų taškų dalis 88%). rašymo 2 d. testą teksto kūrimą (vidutiniškai surinktų taškų dalis 87,7%). Analizuojant mokinių surinktų taškų dalis pagal atskiras dalykų turinio ir kognityvinių gebėjimų sritis pastebima, kad mokiniams užtenka žinių, gebėjimų jas taikyti, supratimo, bet trūksta aukštesniųjų mąstymo gebėjimų. Mokiniams puikiai sekėsi spręsti matematikos geometrinius uždavinius, matus ir matavimus, skaitant - atkreipti dėmesį į teksto detales, veikėjus, rasti aiškiai pateiktą informaciją, įvertinti teksto turinį, kalbos ir teksto elementus, interpretuoti ir daryti išvadas. Stipriosios rašymo pusės kalbos sandara, raštingumas ir kalbinė raiška, turinys, struktūra. Sunkiau sekėsi atlikti uždavinius, kur reikalingas komunikavimas ir bendrųjų problemų sprendimo strategijos, žodžių sandara, garsai. Lyginant 4 os klasės mokinių rezultatus su šalies pradinių mokyklų ir progimnazijų rezultatais pastebima, kad mūsų ketvirtokams geriausiai sekėsi matematikos (vidutiniškai surinktų taškų dalis 79%, šalies progimnazijų 56,1%, pradinių mokyklų 49,6%), skaitymo testas (vidutiniškai surinktų taškų dalis 77,3 %, šalies progimnazijų 56,9%, pradinių mokyklų 59,9%), Pasaulio pažinimo testo (vidutiniškai surinktų taškų dalis 73,9%, šalies progimnazijų 55,7%, pradinių mokyklų 60,5%). Rašymo testo rezultatai žemesni lyginant su šalies mokyklų (vidutiniškai surinktų taškų dalis 62,1%, šalies progimnazijų 58,7%, pradinių mokyklų 65,5%). Analizuojant 6 os klasės mokinių surinktų taškų dalis pagal atskiras dalykų turinio ir kognityvinių gebėjimų sritis pastebima, kad mokiniams pakanka žinių ir supratimo, turimas žinias jie geba pritaikyti. Visų dalykų mokinių aukštesnio lygio mąstymo gebėjimai yra nepakankami. Mokiniams geriau sekėsi spręsti stochastikos uždavinius, sunkiau sekėsi spręsti uždavinius su skaičiais ir skaičiavimais, ieškoti problemų sprendimo, geometrinius uždavinius. Skaitant geriau sekėsi ieškoti informacijos, daryti išvadas, analizuoti, sunkiau sekėsi - interpretavimas /vertinimas ir analizavimas; stipriosios rašymo pusės struktūra, turinys, sunkiau sekėsi - raiška ir raštingumas.

4 4 Analizuojant 8 os klasės mokinių surinktų taškų dalis pagal atskiras dalykų turinio ir kognityvinių gebėjimų sritis pastebima, kad mokiniams trūksta matematikos žinių ir supratimo, tačiau turimas žinias jie geba pritaikyti. Matematikos mokinių žinių taikymas yra nepakankamas. Matematikos žinių lygis siekia šalies aukštesniojo lygio vidurkį. Mokiniams geriau sekėsi spręsti uždavinius su skaičiais ir skaičiavimais, matematinius reiškinius, lygtis, nelygybės, sunkiau sekėsi ieškoti problemų sprendimo, spręsti stochastikos ir geometrinius uždavinius. Skaitant geriau sekėsi analizuoti, daryti išvadas, sunkiau sekėsi - interpretuoti /vertinti, ieškoti informacijos; stipriosios rašymo pusės struktūra, silpnosios rašymo pusės - turinys, raštingumas. Skaitymo ir rašymo žinių lygis yra tarp šalies patenkinamo ir pagrindinio lygio vidurkių. Gamtos mokslų žinių lygis yra tarp šalies pagrindinio ir patenkinamo lygio vidurkių. Mokinių aukštesnio lygio mąstymo gebėjimai yra patenkinami. Mokiniai turi problemų su turimų žinių pritaikymu. Chemijos ir fizikos dalykų žinios aukštesnio lygio nei biologijos. Socialinių mokslų žinių lygis yra tarp šalies patenkinamo ir pagrindinio lygio vidurkių. Geriau sekasi tyrimas ir interpretavimas, visuomenės pažinmas, sunkiau - orientavimasis istoriniame laike ir geografinėje erdvėje, istorinės raidos supratimas, bendrieji geografiniai dėsningumai ir jų modeliavimas. Aukštesnio lygio mąstymo gebėjimai, žinios ir supratimas siekia šalies aukštesniojo lygio vidurkį. Matematikos, skaitymo ir rašymo, gamtos mokslų dalykų berniukų pasiekimai aukštesni nei mergaičių socialinių mokslų mergaičių pasiekimai aukštesni nei berniukų. REKOMENDACIJOS: parengti mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo planą, kuriame išanalizuoti esamą situaciją, išskirti tobulintinas sritis, numatyti siektinus pokyčius ir rezultatus, numatyti mokymosi gerinimo veiksmus, drauge su mokiniu sudaryti individualų mokinio mokymosi planą, sekti kiekvieno mokinio rezultatus ir pasiekimus, atlikti darbų analizę m. m. progimnazijoje veikė 13 neformaliojo ugdymo būrelių: Keramikos, Sveikos gyvensenos, 9 amatai, Dramos, Dailės, Taisyklingos tarties, Aktyvistų, Sporto, Jaunųjų metraštininkų, Turizmo, Žvilgsnio į ateitį, Muzikos. Visi užsiėmimai buvo vedami po 1 val. per savaitę, išskyrus muzikos ir taisyklingos tarties po 2 val. per savaitę. Būrelius lankė 70 iš 80 - ties mokinių. Pagal pateiktus būrelių vadovų užsiėmimus lankiusių mokinių sąrašus, paklausiausi buvo Keramikos, Dailės, Dramos ir Aktyvistų būreliai. Neformaliojo švietimo valandų panaudojimas m. m. pagal ugdymo koncentrus: I-IV kl. V- VIII kl. Priklausė neformaliojo švietimo valandų pagal Bendruosius ugdymo planus Neformaliojo švietimo valandos pagal mokyklos ugdymo planą Panaudota švietimo valandų pagal mokyklos ugdymo planą Nepanaudota neformaliojo švietimo valandų pagal mokyklos ugdymo planą 1 1 Neformaliojo švietimo valandos naudojamos: meninei saviraiškai sportui 1 1 turizmui 1 1 techninei kūrybai 1 1 informacinių technologijų būreliams verslumo ir (ar) ekonomikos būreliui 1 1 itin gabių vaikų mokymui turinčių mokymosi sunkumų vaikų mokymui 2 2 kitai veiklai Iš viso

5 mokslo metais 5-8 klasių mokiniai naudojosi Mano elektroniniu dienynu, tai leido efektyviau derinti ir kontroliuoti kontrolinių darbų skyrimą bei reguliuoti mokinių mokymosi krūvį, bendradarbiauti su tėveliais bei globėjais. Mokyklos mokiniai sėkmingai dalyvavo projekte apie profesijų pasirinkimą, kurio tikslas teikti sistemingas, kokybiškas ir inovatyvias ugdymo karjerai paslaugas, skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą. Ugdymo karjerai suburta komanda padėjo planuoti ir koordinuoti profesinio informavimo, konsultavimo veiklas. Buvo pravestos integruotos karjeros ugdymo pamokos su technologijų, matematikos ir informacinių technologijų dalykais: AB UMEGA bendrovėje, Ukmergės meteorologijos stotyje, Ukmergės miškų urėdijos medelyne, Ukmergės priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. supažindindama mokinius su informacinių technologijų praktiniu pritaikymu, matematinio tikslumo būtinumu ir jo suvokimu. Atsakinga už karjeros ugdymą mokytoja organizavo profesinio veiklinimo pažintinę išvyką į UTVM. Progimnazijos mokiniai kasmet pasiekia gerų rezultatų dalyvaudami meninės saviraiškos konkursuose, olimpiadose, sportinėse varžybose: džiugina mokinių pasiekimai respublikiniuose konkursuose Olympis, Kalbų kengūra, kur 7 klasės mokinės Aurelija Bakšytė ir Ugnė Sličiūtė užsienio Kalbos (anglų) laimėjo Auksinės Kengūros diplomus. Ukmergės rajono informacinių technologijų olimpiada 3-ioji vieta - Benas Grabauskas ir Aurelija Bakšytė (7 klasė); Ukmergės rajono dailiojo skaitymo konkurse - 3-ioji vieta Arnas Daunoravičius (7 klasė) lietuvių; Ukmergės rajono lietuvių kalbos pradinių klasių dailiojo rašto konkurse - 2-oji vieta pirmos klasės mokinė Vesta Bartkutė ir 2-oji vieta penktos klasės mokinė Karina Bartkutė; Ukmergės rajono trečių klasių matematikos olimpiada 1-oji vieta Dominykas Uselis; 7 klasės mokiniai dalyvavo tarptautiniame projekte LET`S PLAY OLD STREET GAMES AND EXCHANGE OUR CULTURES (Žaisdami gatvės žaidimus pasidalinkime kultūrų skirtumais) Turkija, Ispanija, Italija. Projekto rezultatai patalpinti virtualioje Twincpace erdvėje Ukmergės rajono mergaičių lengvosios atletikos komandinės varžybos 2-oji vieta; Ukmergės rajono šaškių varžybos 1-oji vieta Linas Katiliavas (7 klasė), Lukas Miškinis (5 klasė). Mokinių lankomumas m.m.: Mokslo Metai Per mokslo praleido iš viso pamokų Per mokslo praleido pamokų dėl nepateisinamų priežasčių 1 4 kl. Vidutiniškai tenka 1 mokiniui 5 8 kl. Vidutiniškai tenka 1 mokiniui 1 4 kl. 5 8 kl. 2016/2017 m. m , , m. m. praleistų pamokų skaičius, lyginant su ankstesniais mokslo metais, padidėjo 14,18 %. Praleistų nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui per sumažėjo: 1 4 klasių mokiniai per mokslo dėl nepateisinamų priežasties praleido 14 pamokų, o 5 8 kl. 46 pamokas; vidutiniškai tenka 1 mokiniui 1-4 kl. 10,29 pamokos, o 5-8 kl. 68,76 pamokos. Kiekvieną mėnesį klasių auklėtojai pateikdavo ataskaitas apie pamokų lankymą soc. pedagogei. Progimnazijoje veikė tėvų informavimo telefonu linija. Iškilus problemoms, klasių auklėtojai, socialinė pedagogė lankėsi pas mokinių, nelankančių, tėvus, kvietėsi mokinius ir mokinių tėvus pokalbiams į Vaiko gerovės komisiją. Lankomumo rezultatai buvo svarstomi Vaiko gerovės komisijoje. Progimnazijoje veikė Progimnazijos taryba, Mokytojų taryba ir Mokinių taryba. Veikiančios savivaldos institucijos aktyviai dalyvavo sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius, finansinius bendruomenės veiklos klausimus.

6 6 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS GILUMINIO VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ANALIZĖ Įsivertinimo sritis: 4. Pagalba mokiniui Tema: 4.3. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas Veiklos rodiklis: Gabių vaikų ugdymas PRIVALUMAI: 1. Progimnazijoje sukurta palanki aplinka gabiems mokiniams ugdyti(s): organizuojamos dalykinės konsultacijos, projektai, varžybos; mokiniai noriai juose dalyvauja. 2. Mokiniai dalyvauja rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose. 3. Gabūs vaikai savo gebėjimus gali plėtoti lankydami neformaliojo vaikų švietimo būrelius progimnazijoje. TRŪKUMAI: 1. Per pamokas gabiems mokiniams nepakankamai individualizuojamos ir diferencijuojamos užduotys. 2. Gabiems mokiniams turi būti sudarytos kitokios, specialios sąlygos. VERTINIMO LYGIS: Veiklos rodiklis: Gabių vaikų ugdymas atitinka 3 vertinimo lygį. REKOMENDACIJOS: 1. Vadovautis gabių ir talentingų vaikų ugdymo metodinėmis rekomendacijomis m. m. rugsėjo, spalio, lapkričio mėn. stebint pamokas Pamokos stebėjimo protokole fiksuoti darbą su gabiais mokiniais. 3. Sukurti olimpiadų organizavimo progimnazijoje struktūrą. 4. Organizuoti seminarą gabių vaikų ugdymo klausimais. Įsivertinimo sritis: 2. Ugdymas ir mokymasis Tema: 2.5. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas Veiklos rodiklis: Mokymosi veiklos diferencijavimas PRIVALUMAI: 1. Mokytojai, atsižvelgdami į mokinių darbo tempą, parengia papildomas užduotis. 2. Mokytojai teikia pagalbą mokiniui individualiai, dažniausiai pagal poreikį. TRŪKUMAI: 1. Veiklų, ugdymo turinio, darbo atlikimo formos ir tempo parinkimas atskiriems mokiniams ir mokinių grupėms pagal jų poreikius ir gebėjimus VERTINIMO LYGIS: Veiklos rodiklis Mokymosi veiklos diferencijavimas atitinka 3 vertinimo lygį. REKOMENDACIJOS: 1. Švietimo pagalbos mokiniui specialistams iki 2016 m. rugsėjo 16 d. atlikti tyrimą,,mokinio mokymo(si) stilius ir nustatyti kiekvieno mokinio vyraujantį(-čius) mokymosi stilių(- ius). Tyrimo dalyviai 2-8 klasių mokiniai: 1.1 iki 2016 m. rugsėjo 23 d. pateikti apibendrintus kiekvieno mokinio ir klasės tyrimo rezultatus klasių vadovams, dalykų mokytojams;

7 7 1.2 mokytojams planuoti ugdymo turinį atsižvelgiant į individualius mokinių ir klasės mokymosi ypatumus. 2.Kartą per metodinėse grupėse organizuoti gerosios patirties sklaidą dėl užduočių diferencijavimo ir individualizavimo m. m. rugsėjo, spalio, lapkričio mėn. stebint pamokas Pamokų stebėjimo protokole fiksuoti mokymo(si) veiklos diferencijavimą ir individualizavimą. SSGG ANALIZĖ Stiprybės Progimnazija atvira ir svetinga. Dėmesys mokinių asmenybės ugdymui ir tobulėjimui. Tinkamas tėvų informavimas apie mokymo(-si) sėkmę. Geri mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, varžybose ir projektuose. Pakankamai kryptinga specialioji pagalba. Geras mokinių profesinis švietimas Lanksti tėvų švietimo politika. Tinkamas materialinių išteklių valdymas. Progimnazijoje organizuojamos matematikos, lietuvių k. ir anglų k. konsultacijos, kuriuose mokiniai konsultuojami pagal poreikius ir polinkius (91% mokytojų, 70% mokinių ir 54% tėvų tai patvirtina). Mokytojai mokinius skatina dalyvauti įvairiose olimpiadose, konkursuose, projektuose, akcijose, sporto varžybose (pasisako 88% mokytojų, 73% mokinių ir 78% tėvų). Progimnazijoje veikia būreliai, kuriuose gilinama pagilinti žinios Galimybės Ugdyti gabius ir talentingus mokinius. Puoselėti aplinką. Kurti poilsio zonas vaikams. Dalyvauti projektuose. Gerinti edukacines aplinkas pritraukiant 2% gyventojų fizinių pajamų ir rėmėjų lėšas. Stiprinti bendradarbiavimą su miesto bendruomene. Dalyvauti projektuose, siekiant pritraukti žmoniškuosius ir materialinius išteklius. Silpnybės Nepakankamas ugdymo aplinkos finansavimas. Tobulintinas mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas.. Dalis mokinių stokoja mokymosi motyvacijos. Nepakankamai individualizuojamos ir diferencijuojamos užduotys pamokose pagal mokinių gebėjimus. Nepakankamai konsultuojami gabūs mokiniai, nepateikiama papildomų užduočių (40% mokinių, 43% tėvų). Grėsmės Mokinių sveikatos būklė. Atskirų mokinių elgesio problemos. Socialiai remtinų šeimų skaičiaus didėjimas. Neigiamų reiškinių visuomenėje, ypač nepilnamečių tarpe ir didėjančios neigiamos informacijos žiniasklaidoje įtaka.

8 M. M. METINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 1. Siekti lūkesčius atitinkančių mokinių mokymosi rezultatų: 1.1. pamokos struktūros tobulinimas; 1.2. veiklos ir užduočių skirtingų gebėjimų mokiniams dferencijavimas; 1.3. mokymąsi skatinančių metodų taikymas; 1.4. mokinių išmokimo stebėjimas ir rezultatų pamatavimas; 1.5. gabių vaikų ugdymas. 2. Tobulinti mokymosi pagalbos teikimo būdus: 2.1. mokymosi pagalbos ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo aprašo paruošimas; 2.2. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų komandos tobulinimas. 3. Progimnazijos materialinės bazės modernizavimas: 3.1. informacinių technologijų kabineto atnaujinimas; 3.2. aktyviojo ugdymo sistemų įrengimas 2-juose pradinių klasių kabinetuose. 4. Plėtoti bendruomenės kultūros, tradicijų ir vertybinių nuostatų formavimo veiklą: 4.1. Pašilės krašto istorijos pažinimas edukacinės programos su Ukmergės kraštotyros muziejumi parengimas apie Vaitkuškio dvaro savininkų grafų Kosokovskių gyvenimą; 4.2. socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas ir vykdymas: 1 klasėje tarptautinė programa Zipio draugai, 2,3,4 klasėse Obuolio draugai, 5-8 klasėse patyčių prevencijos programa Olweus sveikos gyvensenos įgūdžių tobulinimas integruojant į formalųjį ugdymą ir neformaliojo ugdymo metu; 4.4. tėvų pedagoginis švietimas. II. PEDAGOGINĖS BEI KITOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ PASISKIRSTYMAS Progimnazijos direktorė 1.Pagal funkcijas: 1.1. bendras vadovavimas progimnazijai, administracijos narių funkcijų vykdymo ir darbuotojų veiklos priežiūra; 1.2. perspektyvinio-strateginio plano sudarymas; 1.3. švietimo politikos, strateginio plano ir ilgalaikių programų įgyvendinimo bei savivaldos institucijų priimtų nutarimų priežiūra; 1.4. darbo ir ugdymo(-osi) sąlygos, mikroklimatas, mokytojų bendradarbiavimas; 1.5. intelektualinių, finansinių ir materialinių resursų paieška, planavimas, globa - priežiūra ir tausojimas; 1.6. ryšiai, bendradarbiavimas, socialinių partnerių paieška, įstaigos reprezentavimas; 1.7. ugdomojo proceso organizavimas, koordinavimas ir priežiūra; 1.8. mokinių mokymo namie organizavimas ir priežiūra; 1.9. neformalaus ugdymo organizavimas, koordinavimas ir priežiūra; šventės, minėjimai, pramoginiai renginiai, išvykos; veiklos programa; ugdymo planas; vaikų apskaita iki 16 metų; darbuotojų priėmimas ir atleidimas; mokinių kontingento komplektavimas; ugdymo organizavimas asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pradinio ar pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą. 2. Pagal mokomuosius dalykus: klasė;

9 klasė; klasė; klasė; 2.5. užsienio (rusų) kalba; 2.6. istorija; 2.7. geografija; 2.8. dailė; 2.9. dorinis ugdymas; muzika; žmogaus sauga; lietuvių kalba; užsienio (anglų) kalba; matematika; fizika; informacinės technologijos; kūno kultūra; technologijos; chemija, biologija, gamta ir žmogus. 3. Pagal kitas veiklos sritis: 3.1. taryba; 3.2. mokytojų taryba; 3.3. atestacijos komisija; 3.4. visuotiniai tėvų susirinkimai, tėvų savivalda, švietimas; 3.5. pažymėjimų ir kitos dokumentacijos užsakymas ir apskaita; 3.6. darbų sauga ugdomojo proceso organizavimas, koordinavimas ir priežiūra; 3.8. sergančių mokinių ir vaikų su negalia mokymo priežiūra; 3.9. neformalaus ugdymo organizavimas, koordinavimas ir priežiūra; šventės, minėjimai, pramoginiai renginiai, išvykos; pamokų tvarkaraštis; neformaliojo ugdymo tvarkaraštis; mokinių asmens bylos; veiklos įsivertinimo organizavimas; klasių, neformalaus ugdymo žurnalų vedimo, pildymo kontrolė; 3.15.elektroninio dienyno administravimas; pagalbos mokiniams specialistų veikla. 4. Pagal kitas veiklos sritis: 4.1. mokytojų metodinės grupės metodinis darbas; 4.2. vadovėlių ir metodinės literatūros apskaita ir kontrolė; 4.3. klasių auklėtojų veikla; 4.4. darbuotojų darbo apskaita ir žiniaraščiai; 4.5. vaiko gerovės komisija; 4.6. mokytojų ir mokinių asmens duomenų administravimas. Pavaduotoja ūkio reikalams 1. Pagal funkcijas: 1.1. darbo ir ugdymo (-osi) sąlygos, mikroklimatas, mokytojų bendradarbiavimas; 1.2. intelektualinių, finansinių ir materialinių resursų paieška, planavimas, globa - priežiūra ir tausojimas; 1.3. ūkinė veikla; 1.4. techninio ir pagalbinio personalo darbas. 2. Pagal kitas veiklos sritis: 2.1. mokinių maitinimo organizavimas;

10 techninių ir kitų mokymo priemonių užsakymas, paskirstymas ir įsigijimas, aprūpinimas materialiniais ir informaciniais ištekliais; 2.3. darbuotojų darbo apskaita ir žiniaraščiai; 2.4. pastatų, inventoriaus ir mokymo priemonių apsauga, paruošimas darbui; 2.5. patalpų estetinis apipavidalinimas; 2.6. sanitarijos ir higienos reikalavimų vykdymas; 2.7. gaisrinė apsauga; 2.8. elektros ūkio priežiūra; 2.9. darbo saugos reikalavimų vykdymas. III. PROGIMNAZIJOS TARYBOS POSĖDŽIAI Eil. Nr. Darbotvarkė Data Atsakingi pasiruošimas mokslo metams. Mokinių ir klasių komplektų skaičius. Etatinės pareigybės ir pareiginių funkcijų persiskirstymas. Progimnazijos ir personalo veiklos bei ugdymo dokumentų svarstymas; m. m. ugdymo plano ir veiklos Progimnazijos direktorė, tarybos pirmininkė programos suderinimas ir tvirtinimas; 1.3. patalpų paruošimo naujiems mokslo metams svarstymas; 1.4. tarybos veiklos plano sudarymas m. m; m. m. ugdymo tvarka, tvarkaraščiai; 1.6. mokytojų apdovanojimo ir skatinimo Mokytojų dienos proga svarstymas; 1.7. tarybos papildymas naujais nariais, pasiskirstymas pareigomis; 2. Progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupės sudarymas m. m Progimnazijos direktorė lėšų panaudojimo analizė; 3.2. surinktų pajamų mokesčių 2% paramos progimnazijai paskirstymas; 3.3. finansinės veiklos ataskaitos už 2017 m. svarstymas ir biudžeto projekto rengimas Progimnazijos direktorė, tarybos pirmininkė, mokinio krepšelio (MK) ir aplinkos lėšų naudojimo 2017 m. ataskaita; m. biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų sąmatų bei finansų naudojimo prioritetų pristatymas. MK lėšų mažėjimo (didėjimo) tendencija; 4.3. sąmatos suderinimas; 4.4. mokytojų atestacijos perspektyvinės programos tikslinimas; 4.5. mokytojams skirtų lėšų kvalifikacijai kelti preliminarus nustatymas 2018 metams; 4.6. visuotinio tėvų susirinkimo - atvirų durų dienos aptarimas mokinių mokymosi rezultatai ir pasiekimai rajono olimpiadose bei konkursuose; 5.2. prevencinė veikla ir priemonės kovai su žalingais įpročiais. Bendra veikla su Ukmergės policijos nuovada; 5.3. mokinių maitinimo kokybė; 5.4. nemokamo maitinimo organizavimas apsirūpinimas vadovėliais. Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių užsakymo prioritetų bei paraiškų m. m. buhalterė Progimnazijos tarybos pirmininkė, buhalterė Progimnazijos direktorė, tarybos pirmininkė Progimnazijos direktorė,

11 11 svarstymas; 6.2. finansinės-ūkinės veiklos svarstymas; 6.3. numatomi remonto darbai vasaros atostogų metu; 6.4. tėvų informavimas apie vaiko pasiekimus elektroninės informacinės sistemos Mano dienynas pagalba mokytojų darbo krūvių nuo svarstymas; 7.2. veiklos programos projekto m. m. svarstymas; 7.3. mokinių prašymų į progimnaziją, preliminarių klasių komplektų statistika ir bendrosios tendencijos. Progimnazijos veiklos perspektyvos ir darbo kryptys; m.m. ugdymo plano projekto svarstymas: dėl mokslo metų pradžios ir pabaigos 1 8 klasių mokiniams; neformalaus ugdymo organizavimo būdai ir tvarka tarybos atsikaitymas bendruomenei; 7.6. mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose ir varžybose m. m.; 7.7. klasės vadovų vaidmuo ir vaidmenys ugdant mokinius bei stiprinant klasės bendruomenę; m. m. ugdymo plano ir veiklos programos suderinimas; 8.2. patalpų paruošimo naujiems mokslo metams svarstymas; 8.3. tarybos veiklos plano sudarymas m. m. tarybos pirmininkė Progimnazijos tarybos pirmininkė Progimnazijos tarybos pirmininkė

12 12 IV. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI Eil. Darbotvarkė Data Atsakingi Nr pirmos klasės mokinių mokyklinė branda ir adaptacija progimnazijoje; 1.2. penktos klasės mokinių adaptacija progimnazijoje; 1.3. naujai atvykusių mokinių adaptacija progimnazijoje; 1.4. ugdymo diferencijavimo galimybių mokiniui ir mokinių grupei išnaudojimas pirmojo pusmečio 1 8 klasių mokinių mokymosi rezultatų ir lankymo aptarimas; 2.2. mokinių saviraiškos ir užimtumo poreikių tenkinimas ir paklausa. Mokinių dalyvavimas neformaliojo mokinių veikloje; 2.3. savivaldos institucijų vaidmuo ugdytinius motyvuojančios ir ugdymo kokybę įtakojančios aplinkos tobulinimas ir palaikymas; 3.2. mokinių pažangos stebėjimo, vertinimo ir gautos informacijos panaudojimo pamokose kokybė; 3.3. stebėtų pamokų analizė. Konsultacijų gabiems ir silpniau besimokantiems kokybė; 3.4. mokinių sergamumo analizė 2017 metais. Vykdytų sveikatos žinių ugdymo, projektų įgyvendinimo aptarimas tautinės mažumos mokinių ugdymo rezultatų aptarimas 2-4 ir 5,7 klasėje; 4.2. pedagoginės, psichologinės, socialinės pagalbos gabiems ir silpnai besimokantiems mokiniams sėkmės ir nesėkmės. Palankių ugdymo ir ugdymosi sąlygų užtikrinimas įvairių gebėjimų mokiniams. Ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo kokybė; 4.3. spec. poreikių mokinių ugdymas, problemos ir pasiekimai; 4.4. ugdymo galimybių išnaudojimas gabių mokinių žinių gilinimui kvalifikacijos tobulinimo programos; 5.2. mokytojų metodininkų gerosios patirties sklaida ruošiantis pamokoms individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį; 5.3. ugdymas karjerai informavimo, veiklinimo, vertinimo ir konsultavimo dermė: mokinių ugdymosi ir savirealizacijos galimybės renkantis neformalųjį ugdymą; gabių mokinių ugdymas krūvio optimizavimas. Mokymosi intensyvumas (kontrolinių ir rašomųjų darbų grafiko efektyvumo analizė bei suderinamumas); 6.2. klasės vadovo vaidmuo stiprinant mokinio individualius gebėjimus bei bendradarbiavimo kompetencijas organizuojant klasės bendruomenės veiklas. Efektyvūs darbo su klase metodai; 6.3. mokinių tėvų informavimas, bendradarbiavimas su tėvais, naudojant elektroninį dienyną Progimnazijos direktorė, dėstantys mokytojai, klasių auklėtojai, Progimnazijos direktorė, dėstantys mokytojai, klasių auklėtojai, tarybos pirmininkė Progimnazijos direktorė, metodinių grupių pirmininkai, spec. pedagogė Dėstantys mokytojai, klasių auklėtojai, spec.pedagogė Progimnazijos direktorė, mokytojai metodininkai Progimnazijos direktorė, dėstantys mokytojai, klasių auklėtojai

13 13 Darbotvarkė Data Atsakingi Eil. Nr klasių mokinių kėlimas į aukštesnę klasę; 7.2. papildomų darbų skyrimas 1 5 klasių mokiniams; 7.3. netradicinio ugdymo užsiėmimų 6 8 klasių mokiniams organizavimas. Mokinių mokymosi motyvacijos kėlimas per neformalųjį ugdymą; 7.4. vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymas m. m.; 7.5. giluminio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų ir rekomendacijų už m.m. pateikimas klasių mokinių kėlimas į aukštesnę klasę; 8.2. papildomų vasaros darbų skyrimas ir organizavimas 6 8 klasių mokiniams; m. m. ugdymo plano projekto svarstymas, pasiūlymų teikimas; m. m mokytojų krūvių projekto svarstymas; 8.5. neformaliojo ugdymo poreikių tenkinimo ir pasiekimų m.m. analizė bei valandų paskirstymo m. m. preliminarus tvirtinimas; m. m. veiklos programos įgyvendinimo analizė ir m. m. veiklos programos projekto pristatymas, svarstymas, pasiūlymų teikimas; 8.7. Vaiko gerovės komisijos ir specialistų darbo ataskaitos už m. m.; 8.8. metodinių grupių vadovų ataskaita už m. m.; 8.9. ugdomojo proceso ir neformaliojo ugdymo ataskaitos už m. m.; tarybos ataskaita už m. m mokinių kėlimo į aukštesniąją klasę po papildomo darbo svarstymas; m. m. ugdymo plano, mokytojų krūvių svarstymas ir tvirtinimas; 9.3. Rugsėjo 1-osios šventės organizavimas; 9.4. mokinių saugumo progimnazijoje užtikrinimas; 9.5. aktualių ugdymo proceso ir veiklos organizavimo klausimų svarstymas. 10. Neeiliniai posėdžiai Progimnazijos direktorė, dėstantys mokytojai, klasių auklėtojai Progimnazijos direktorė, dėstantys mokytojai, klasių auklėtojai, metodinių grupių pirmininkai, spec. pedagogė Progimnazijos direktorė, metodinių grupių pirmininkai Esant reikalui Progimnazijos direktorė

14 14 V. KALENDORINIS PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 5.1. PAGRINDINIS MOKYMAS Eil.Nr. Veiklos pavadinimas Data Atsakingas 1. Pašilės mikrorajone gyvenančių 7 16 metų Iki Progimnazijos direktorė mokinių ir paauglių sąrašų patikslinimas. 2. Būsimų pirmokų sąrašų patikslinimas. Iki Pirmos klasės mokytoja 3. 8 klasės mokinių apklausa apie tolesnį Iki mokymąsi ir ugdymo įstaigos pasirinkimą. Progimnazijos direktorė 4. Individualaus mokymo mokiniams, I pusmetis Dalykų mokytojai perkeltiems į aukštesnę klasę su nepatenkinamais pažymiais, organizavimas. 5. Mokinių prašymų dėl priėmimo mokytis Visus mokslo Progimnazijos direktorė priėmimas. 6. Mokinių aprūpinimas mokinio Esant reikalui Sekretorė pažymėjimais. 7. Informacijos apie planuojamą klasių bei Iki Progimnazijos direktorė mokinių skaičių Ukmergės Švietimo ir sporto skyriui pateikimas. Iki Darbo su būsimais pirmokais mėn. Progimnazijos direktorė, organizavimas. 9. Pritaikytų ir individualizuotų programų spec. poreikių mokiniams, atitinkančių jų gebėjimus ir vadovaujantis specialistų rekomendacijomis parengimas. 10. Mokinių lankomumo ir pažangumo klasių ir tėvų susirinkimuose aptarimas. Tėvų dienų progimnazijoje organizavimas klasių mokinių tėvų apklausos dėl antrosios užsienio kalbos pasirinkimo penktoje ir šeštoje klasėse organizavimas. 12. Tėvų ir mokinių apklausos dėl dorinio ugdymo pasirinkimo organizavimas. 13. Pagal galimybes aprūpinimas mokinių vadovėliais. 14. Pažymėjimų, išvykstantiems iš pasibaigus mokslo metams, baigusiems pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas mokiniams, išdavimas. 15. Sutarčių su naujai atvykusiais/pradėjusiais mokytis pagal naują ugdymo programą mokiniais arba jų tėvais (globėjais, rūpintojais) sudarymas. I sav. Iki mokslo metų pradžios, o pirmos klasės ir naujai atvykusiems mokiniams iki spalio 1 dienos pirmokų mokytoja Dalykų mokytojai, specialioji pedagogė Progimnazijos direktorė, klasių auklėtojai /04 4 kl.mokytoja, 5 kl.auklėtoja /05 klasių auklėtojai Iki rugsėjo Dalykų mokytojai pirmos dienos /08 Progimnazijos direktorė Iki rugsėjo pirmos dienos, vėliau mokiniui atvykus Sekretorė 16. Bendradarbiavimas su Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba (tėvams sutikus, vaikus su spec. poreikiais ištyrimas). Specialioji pedagogė, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai

15 15 Eil.Nr. Veiklos pavadinimas Data Atsakingas 17. Ugdomojo proceso pagal m. m. ugdymo planą organizavimas m. m. Progimnazijos direktorė 5.2. DIREKCINIAI PASITARIMAI Eil. Pavadinimas Data Atsakingi Nr metodinių grupių veiklos programos mokslo metams; 1.2. specialistų veiklos programos; Metodinių grupių pirmininkai, pavaduotoja ūkio reikalams 1.3. ilgalaikiai dalykų planai; 1.4. individualizuotos ir pritaikytos programos; 1.5. pamokų, klasės valandėlių ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščiai; 1.6. mokinių asmens bylos, mokymosi sutartys, medicininės pažymos; 1.7. sanitarinių higieninių ir Darbo saugos reikalavimų reikalavimų užtikrinimas kl. mokinių elektroninio dienyno, neformaliojo švietimo žurnalų pildymas; 2.2. mokinių sveikatos būklės analizė Atsakingas už neformalųjį ugdymą,, pirmos, penktos klasės ir naujai atvykusių mokinių adaptacija progimnazijoje; 3.2. ugdymo diferencijavimas; 3.3. signalinio trimestro rezultatų aptarimas; 3.4. mokytojų aktyvus ir konstruktyvus bendradarbiavimas mokytojų ir mokinių budėjimo organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas; 4.2. mokinių saviraiškos ir užimtumo poreikių tenkinimas; 4.3. mokinių savivaldos veikla; 4.4. pagalba mokiniui saugaus ir įvairius gebėjimus atitinkančio ugdymo pagrindas Pritaikytų ir individualizuotų programų įvairių gebėjimų mokiniams kiekis ir kokybė finansinės veiklos 2017 metais ataskaita; 5.2. programų ir ilgalaikių planų įgyvendinimas; 5.3. tvarkaraščiai; mokinių, atleistų nuo kūno kultūros, muzikos, dailės pamokų atsiskaitymo analizė; 5.5. ugdymas karjerai informavimo, veiklinimo, vertinimo ir konsultavimo dermė; 5.6. gabių mokinių ugdymas ir ugdymo individualizavimas; slaugytoja Progimnazijos direktorė, metodinių grupių pirmininkai Progimnazijos direktorė, Spec.pedagogė Progimnazijos direktorė, buhalterė

16 mokytojų ir mokinių veiklos pamokose. Mokytojų metodininkų gerosios patirties sklaida ruošiantis pamokoms individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį neformaliojo švietimo būrelių veikla ir atsiskaitymo formos, renginių progimnazijoje kokybė; 6.2. mokinių lankomumas ir vėlavimas į pamokas; 6.3. pagalba mokiniui. Konsultacijų gabiems ir silpniau besimokantiems kokybė. 7. Ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo kokybė. Spec. poreikių mokinių ugdymas, problemos ir pasiekimai elektroninio dienyno pildymas; 8.2. mokymosi intensyvumas. Kontrolinių, rašomųjų darbų, namų darbų efektyvumas ir suderinamumas; 8.3. vertinimo tikslingumas ir reguliarumas; 8.4. signalinio trimestro analizė; 8.5. mokinių nelankymo analizė; 8.6. tėvų informavimas, naudojant elektroninį dienyną. Tėvų pagalba mokantis; 8.7. klasės vadovo veikla. Efektyvūs darbo su klase metodai vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymas m. m.; 9.2. giluminio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai ir rekomendacijos; 9.3. mokinių žinių atitikimas ugdymo programai; 9.4. integruotų pamokų efektyvumas mokslo metų veiklos analizė ir apibendrinimas; pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, dorinio ugdymo pasirinkimai; programų ir ilgalaikių planų įgyvendinimas m. m.; mokytojų darbo savianalizės anketos; savivaldos institucijų darbas; dokumentacijos pildymas metodinių grupių veiklos kryptys, m. m. veiklos analizė; higieninių sanitarinių reikalavimų progimnazijoje vykdymas; kabinetų aprūpinimas techninėmis priemonėmis. Materialinės bazės turtinimas Atsakingas už neformalųjį ugdymą, soc.pedagogė Dėstantys mokytojai, klasių auklėtojai, spec.pedagogė Progimnazijos direktorė, L. Pežinskienė Progimnazijos direktorė, Buhalterė Progimnazijos direktorė Progimnazijos direktorė, buhalterė, pavaduotoja ūkio reikalams 5.3. MOKINIŲ PROFESINIS ORIENTAVIMAS Eil. Nr. 1. Veiklos pavadinimas Data Atsakingas Laukiami rezultatai Mokinių aprūpinimas informacine ir metodine medžiaga, susijusia su profesiniu orientavimu. Klasių auklėtojai, Mokiniai mokysis pažinti save, išsiaiškinti savo asmeninius sugebėjimus dėl tolesnės karjeros.

17 2. Profesinio informavimo temų integravimas mokomųjų dalykų pamokose (1 8 kl.). 3. Aštuntos klasės mokinių tolimesnio mokymosi kelio pasirinkimas. 4. Profesinių įgūdžių formavimas neformaliojo ugdymo užsiėmimuose. 5. Mokinių profesinio švietimo vykdymas klasių valandėlių metu, konsultavimas profesinio orientavimo klausimais. 6. Pažintinės mokomosios ekskursijos į: 6.1. įmones ir įstaigas; 6.2. Ukmergės darbo biržą kl. mokinių testavimas asmenybės savybių ir profesinių gebėjimų nustatymui (testai, metodikos). 8. Pagalbos mokiniams pasirenkant tolimesnio mokymosi įstaigą po 8 kl. (gimnaziją/profesinę mokyklą ir kt.) teikimas. 9. Bendradarbiavimas su Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, gimnazijomis, siekiant užtikrinti mokinių mokymosi tęstinumą: 9.1. pažintinės ekskursijos; 9.2. dalyvavimas atvirų durų dienose; 9.3. individualios konsultacijos klasės mokinių dalyvavimas Ukmergės technologijų verslo mokyklos konferencijoje Tavo sėkmės kelias klasių mokinių supažindinimas su profesijomis (kokios tai yra profesijos jų turinys ir kt.), su darbo organizacija/darbo sąlygomis įvairiose veiklos srityse, su reikalavimais, kurie keliami tam tikrai profesijai, o taip pat su būdais, kaip galima įgyti tam tikrą specialybę. 17 Visus mokslo Dalykų mokytojai Mokytojai taps aktyviais mokinio pagalbininkais renkantis mokymo kryptį Klasės auklėtojas Įvertinę asmenines savybes ir gebėjimus, mokiniai apsispręs, kur toliau jie mokysis po 8-os klasės. Bus išaiškinti mokinių norai ir poreikiai. Visus mokslo Visus mokslo Visus mokslo Neformaliojo ugdymo užsiėmimų vadovai Klasių auklėtojai Klasių auklėtojai /06 Klasės auklėtojas Visus mokslo Visus mokslo Klasių auklėtojai Klasių auklėtojai klasės auklėtoja, atsakingas už karjeros ugdymą Visus mokslo 5 8 klasių auklėtojai Mokiniai geriau pažins savo profesinius polinkius. Klasių auklėtojos supažindins mokinius su profesijų pasaulio įvairove, darbo rinka, įsidarbinimo ir profesinės karjeros galimybėmis. Bus teikiama pažintinė informacija apie profesijas, profesinio konsultavimo paslaugas teikiančias įstaigas. Mokiniai pažins save, išsiaiškins savo asmeninius sugebėjimus dėl tolesnės karjeros. Susipažins su gimnazijų, profesinių mokyklų pasirinkimo galimybėmis. Bus teikiama pažintinė informacija, mokiniai pažins savo polinkius. Mokiniai susipažins su profesijų pasaulio įvairove. Bus suteikta informacija apie įvairias profesijas.

18 12. Metodiniame kampelyje medžiagos profesinio orientavimo klausimais, žinių apie Lietuvos aukštesniąsias mokyklas kolegijas kaupimas. 13. Integracija su technologijų pamokomis. Išvyka į miesto įmones darbo aplinkos pažinimas. 18 Visus mokslo 2018 m. I pusmetis Atsakingas už karjeros ugdymą Atsakingas už karjeros ugdymą Bus suteikta informacija apie įvairias profesijas. Susipažins su darbo rinkos pasauliu, įsidarbinimo ir profesinės karjeros galimybėmis.

19 Eil. Nr MOKYTOJŲ METODINIO LYGIO KĖLIMAS Veiklos pavadinimas Data Atsakingas Pastabos dalyvavimas rajono metodinių būrelių veikloje; 1.2. dalyvavimas pedagogų kvalifikacijos centrų kvalifikacijos programose. 2. Mokytojų metodininkų gerosios patirties sklaida ruošiantis pamokoms individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį. 3. Metodinės medžiagos, priemonių, testų rengimas, aprobavimas ir kaupimas mokytojų tarpusavio bendravimo skatinimas; 4.2. atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas; 4.3. mokytojų dalykininkų apsilankymas 4 klasėje vedamose pamokose. 5. Sąlygų mokytojams kelti kvalifikacinę kategoriją seminaruose, kursuose, projektuose pagal pasirinktas programas sudarymas mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas; 6.2. stebėtų pamokų aptarimas. 7. Aplankytų seminarų, paskaitų, metodinės medžiagos ir gerosios patirties sklaida, naujų patirčių paieška. 8. Neformaliojo ugdymo valandų efektyvus panaudojimas ugdymo procese. Progimnazijos direktorė Progimnazijos direktorė Metodinės grupės Ugdymo kokybės gerinimas pagal poreikius ir galimybes. Progimnazijos direktorė Progimnazijos direktorė Progimnazijos direktorė Progimnazijos direktorė Progimnazijos direktorė

20 RYŠIAI SU PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENE MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ TĖVŲ BENDRADARBIAVIMAS TIKSLAI Progimnazijos, kaip besimokančios organizacijos, bendruomenės telkimas. Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais kultūros kūrimas. UŽDAVINIAI Visapusiškai ir įvairiais lygmenimis informuoti tėvus apie mokinių pasiekimus, veiklą. Įtraukti tėvus į aktyvų dalyvavimą mokinių ugdymo procese. Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Data Atsakingas Laukiami rezultatai 1. Tėvų dienų organizavimas progimnazijoje Klasių auklėtojai, mokytojai, administracija Pagerės mokinių ugdymo rezultatai. Mokinių tėvai aktyviau dalyvaus organizuojant tėvų susirinkimus ir kitus renginius. 2. Klasės auklėtojų ir tėvų susirinkimų organizavimas. Kartą per trimestrą Progimnazijos direktorė Tėvai aktyviau lankysis tėvų susirinkimuose, progimnazijoje, glaudžiai bendradarbiaus su klasės auklėtoju, domėsis savo vaiko veikla. 3. Bendrų mokinių tėvų, klasėje dėstančių mokytojų ir mokinių susirinkimų-diskusijų Kas šiandieną aktualu organizavimas (dalyvauja kviesti mokiniai ir jų tėvai) individualūs klasių auklėtojų pokalbiai su nemotyvuotais, linkusiais nusižengti mokiniais ir jų tėvais; 4.2. individualūs pokalbiai su turinčiais elgesio arba mokymosi problemų mokinių tėvais. 5. Pedagogų lankymasis mokinių namuose: 5.1. socialinės aplinkos tyrimas; 5.2. informacija apie mokinių pasiekimus; 5.3. pamokų praleidinėjimo priežasčių aiškinimasis. 2 kartus per mokslo (klasių auklėtojų nuožiūra) Pagal kl. auklėtojų individualius planus Klasių auklėtojai, spec. pedagogė, mokytojai, mokinių tėvai, mokiniai Klasių auklėtojai, spec. pedagogė Klasių auklėtojai, direktorė Bendras problemų sprendimas Sėkmingas iškilusių problemų sprendimas. Pagerės mokinių ugdymo rezultatai. Pagerės mokinių ugdymo rezultatai.

21 Eil. Nr. 21 Veiklos pavadinimas Data Atsakingas Laukiami rezultatai informacijos sklaida mokinių tėvams: mokinių pasiekimų komentarai; elektroninis dienynas; mokinių tėvų bendri susirinkimai; klasės mokinių tėvų susirinkimai; tinklapis; šviečiamojo pobūdžio skrajutės tėvų anketinės apklausos organizavimas, jų pageidavimų dėl pedagoginio tėvų švietimo nustatymas; 7.2. apklausos rezultatų įvertinimas. 8. Tėvų nuomonės tyrimas: 8.1. greičiau ir išsamiau susipažinti su mokinių šeimomis, jų gyvenimo sąlygomis, sveikata, problemomis; 8.2. sužinoti tėvų nuomonę ugdymo(si) klausimais; 8.3. atlikti ir analizuoti ugdymo(si) rezultatus; 8.4. vaiko adaptacija, perėjus į dalykinę sistemą; 8.5. socialinės aplinkos poveikis vaiko asmenybei. 9. Šeimos sporto šventės organizavimas tėvų konsultavimas vaiko ugdymo klausimais; specialistų konsultacijų tėvams organizavimas. Klasių auklėtojai, direktorė Pagerės mokinių ugdymo rezultatai /10 Soc.pedagogė Tikslingai organizuojamas tėvų pedagoginis švietimas. Pagal klasių auklėtojų, pagalbos mokiniui specialistų nuožiūrą Klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai, mokinių tėvai Kūno kultūros mokytojas Klasių auklėtojai, spec. pedagogė 11. Ryšius su darbo birža palaikymas. Atsakingas už karjeros ugdymą informacijos internetinėje svetainėje talpinimas: bendruomenės renginių planas; nuotraukų ekspozicijos, straipsniai apie mokinių veiklą, progimnazijoje vykstančius renginius; pedagoginės - psichologinės rekomendacijos tėvams. Mokytojai geriau pažins mokinius, sėkmingiau spręs iškilusias problemas. Sutvirtės ir šeimos bendradarbiavimas. Bus bendrai sprendžiamos ugdymo problemos. Mokytoja Susiformuos teigiama tėvų nuostata atžvilgiu. Bus gerinamas įvaizdis, visuomenė supažindinama su veikla, pasiekimais.

22 Eil. Nr. 22 Veiklos pavadinimas Data Atsakingas Laukiami rezultatai atvirų durų dienų organizavimas; atvirų pamokų dienų organizavimas. 14. Būsimų pirmokų tėvų susirinkimo ir šventės organizavimas klasių auklėtojų bendravimas su mokinių tėvais: dėl nemokamo maitinimo skyrimo; dėl dorinio ugdymo krypčių tikslinimo; dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 5 klasėje; dėl kai kurių mokinių sveikatos problemų. 16. Progimnazijos mokinių tėvų įtraukimas į dalyvavimą renginiuose, šventėse. 17. Pedagoginis tėvų švietimo organizavimas. 18. Mokinių tėvų dalyvavimas savivaldoje, savivaldos pasitarimuose ( taryboje, klasių tėvų komitetuose). 19. Progimnazijos bendruomenės supažindinimas su m. m. tikslais bei uždaviniais, kokybės vidaus įsivertinimo rezultatais mokytojų tobulinimasis: seminarai klasių vadovams; mokytojų dalyvavimas tobulinimosi renginiuose Progimnazijos direktorė, metodinių grupių pirmininkai Progimnazijos direktorė, būsimų pirmokų mokytoja Klasių auklėtojai, direktorė Klasių auklėtojai, direktorė Klasių auklėtojai, direktorė Progimnazijos direktorė Progimnazijos direktorė, įsivertinimo grupė Progimnazijos direktorė Tėvai susipažins su ugdymo procesu, naujovėmis, pasiekimais, problemomis. Įgis pedagoginių psichologinių žinių. Pamokų lankymas, paskaitos, indiviualūs pokalbiai su mokytojais. Būsimųjų pirmokų tėvai susipažins su jų vaikų būsima mokytoja ir ugdymosi aplinka. Sėkmingai organizuotas ugdymo procesas. Bus bendrai sprendžiamos ugdymo problemos. Bus glaudus ryšys tarp bendruomenės narių. Padės tėvams geriau pažinti savo vaikus. Kryptinga savivaldos institucijų veikla padės geriau organizuoti mokinių ugdymą. Sėkmingas bendrų problemų sprendimas. Progimnazijos bendruomenė bus supažindinta su veikla m. m. bei su vidaus įsivertinimo išvadomis patirties sklaida: metodinė diena klasių vadovams ir dėstantiems mokytojams Darbo su tėvais patirtis ; seminarų medžia- Progimnazijos direktorė

23 gos dėl darbo su tėvais pristatymas metodinėje grupėje MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS BENDRADARBIAVIMAS Eil. Nr. 1. Bendradarbiavimas su Pašilės mikrorajono biblioteka. 2. Bendradarbiavimas su Ukmergės policijos nuovada, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi. 3. Bendradarbiavimas su Deltuvos, Dainavos, Vidiškių pagrindinėmis mokyklomis, Pašilės lopšeliu-darželiu Šilelis bendrų renginių organizavimas. 4. Būsimųjų pirmokų ir jų tėvelių susitikimo organizavimas. 5. Informacinio leidinio apie progimnaziją, tinklapio rengimas. Veiklos pavadinimas Data Atsakingas Pastabos Lietuvių kalbos mokytoja Progimnazijos direktorė Progimnazijos direktorė Pirmokų mokytoja Mokytoja 6. Atvirų durų dienos organizavimas Progimnazijos direktorė 7. Bendrų renginių su Pašilės mikrorajono bendruomene, Varinės bendruomene organizavimas. Progimnazijos direktorė, Neformalaus ugdymo organizatorius

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

Projektas

Projektas SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjos 2016 m. rugpjūčio 31 d.. įsakymu Nr.Š1-85. PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2016 m. rugsėjo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

m. BUP.docx

m. BUP.docx SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. Š1-52 PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2018 m. rugpjūčio

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au Vidaus audito ataskaita 2016 m. 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus auditas yra organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis,

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu Nr. V-175 VILKAVIŠKIO RAJONO VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS- DAUGIAFUNKC

PATVIRTINTA Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu Nr. V-175 VILKAVIŠKIO RAJONO VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS- DAUGIAFUNKC PATVIRTINTA Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 218-12-31 įsakymu Nr. V-175 VILKAVIŠKIO RAJONO VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO 219-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS I. Bendrosios

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4 VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2016-11-04 Nr.V4 45 Alvydas Virbalis Užsiėmimo pavadinimas Laikas, vieta

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2006 m. 12 mėn 01d. įsakymu Nr. A-500-1296- -(1.2.- KSD-1) VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO LIEPSNELĖ N U O S T A T A I ( Nauja

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau