problemos analizė 2012, gruodis Nr. 20 (84) ISSN Švietimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Pagrindiniai klausimai: Neform

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "problemos analizė 2012, gruodis Nr. 20 (84) ISSN Švietimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Pagrindiniai klausimai: Neform"

Transkriptas

1 problemos analizė 0, gruodis Nr. 0 (8) ISSN 8-56 Švietimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Pagrindiniai klausimai: Neformalusis vaikų švietimas Europos kontekste Neformaliojo vaikų švietimo samprata Lietuvoje Ką rodo Lietuvos statistika? Neformalusis ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose: ką rodo mokyklų veiklos išorės vertinimo rezultatai? Ką rodo tyrimų rezultatai? Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo naujovės * Valstybės pažangos strategija Lietuva 00 siekiama paskatinti esminius visuomenės pokyčius ir sudaryti sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei. Reikia tokių pokyčių, kurie užtikrintų kiekvieno asmens individualių gebėjimų ugdymą, pritaikymą ir pripažinimą. Lietuva viena iš tų valstybių, kurios siekia sukurti atvirą, atsakingą, sąmoningą pilietinę visuomenę, valstybę sėkmingiems ir laimingiems piliečiams. 0 m. Europos Komisija savo komunikate Švietimo persvarstymas. Investavimas į gebėjimus siekiant geresnių socialinių ir ekonominių rezultatų atkreipia valstybių narių dėmesį į neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo svarbą. Tai padėtų piliečiams įgyti visą ar dalinę kvalifikaciją remiantis už formaliojo švietimo ribų įgytais gebėjimais ir kompetencija. Europoje neformaliuoju švietimu domimasi jau seniai. Šiuolaikiniai vaikai ir jaunimas, vis didėjanti kokybiško laisvo laiko praleidimo reikšmė reikalauja visai naujo požiūrio į formalųjį ir neformalųjį švietimą. Prieš keletą metų Europos Taryba padarė tokias išvadas: Formaliojo švietimo sistema, veikianti izoliuotai, negali atitikti nuolat daugėjančių technologinių, socialinių ir ekonominių pokyčių, todėl turi būti praturtinta neformaliojo švietimo patirtimi. Šalių vyriausybės ir kitos valdžios turi pripažinti nevyriausybines organizacijas kaip partnerius ilgalaikėje perspektyvoje ir neformalųjį švietimą padaryti visiems prieinamą. Neformalusis švietimas yra neatskiriama mokymosi visą gyvenimą koncepcijos dalis, leidžianti jauniems žmonėms bei suaugusiesiems įgyti ir išlaikyti įgūdžius, mokėjimus bei kompetencijas, kurie reikalingi jų adaptacijai nuolat kintančioje aplinkoje. Europos dokumentuose neformaliajam vaikų ir jaunimo ugdymui teikiama ypatinga svarba, pabrėžiant teikiamas galimybes asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius. Toks mokymas ir mokymasis jaunimui neabejotinai yra patrauklus ir reikšmingas, nes vadovaujamasi specifiniais ugdymo principais: ugdymosi grupėje, pozityvumo bei patirties, t. y. kai ugdymas grindžiamas patyrimu ir jo refleksija, savanoriškumo, prieinamumo, aktualumo, demokratiškumo ir kt. principais. Nauja Lietuvos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija taip pat pabrėžia šiuos dalykus. Neformalusis vaikų švietimas suteikia ugdymosi alternatyvas, nukreiptas į socialinių, bendrųjų kompetencijų, gebėjimų ugdymą, saviraiškos poreikių tenkinimą bei asmenybės tobulėjimą. Ši švietimo sritis yra ypač aktuali ir socialinės atskirties rizikos grupėms, imigrantams, specifinių gebėjimų vaikams, nes padeda jų socializacijai bei įsitraukimui į visuomeninius procesus, sprendžia vaikų ugdymosi po pamokų problemas. Neformalusis vaikų švietimas ne tik sukuria prasmingo vaikų laisvalaikio praleidimo galimybes, bet taip pat suteikia alternatyvas itin gabiems, talentingiems vaikams, kurie linkę plėtoti savo gebėjimus ir ieško priimtinos ugdymosi formos. Tačiau švietimo dalyviai, tyrėjai ir vertintojai kaip pagrindines neformaliojo švietimo kokybės problemas Lietuvoje įvardija: nepakankamai veiksmingą organizavimą, nepakankamą prieinamumą bei finansavimą. Aktualūs yra neformaliojo vaikų švietimo kokybės užtikrinimo, neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūlos ir paklausos disproporcijų klausimai. Vienas iš Valstybinės švietimo 0 0 metų strategijos (projekto) tikslų kuo labiau plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo aprėptį suteikti mokiniams bei studentams palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. * Šiame leidinyje nagrinėjamos aktualijos, susijusios su neformaliuoju vaikų švietimu neaptariant NVO, kitų nevalstybinių organizacijų veiklos.

2 NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS EUROPOS KONTEKSTE Neformalusis švietimas tai ne paprastas laisvalaikio praleidimas. Tai malonus ir įdomus žinių, įgūdžių ir kompetencijų įgijimo būdas. Neformalusis švietimas nėra pažinimas dėl pažinimo, jo paskirtis tenkinti poreikius, kurie užtikrina gyvenimo kokybę dabar ir ateityje. Vaikų ir jaunimo laisvalaikis Europos šalyse organizuojamas sudarant sąlygas mokinių pasirinkimui. Daugelis šalių vykdo specialią politiką, leidžiančią vaikams ir jaunimui veiksmingai išnaudoti savo laisvalaikį. Laisvą nuo mokyklos laiką jiems siūloma praleisti pasirinktose vietose, poilsiaujant, pramogaujant arba dalyvaujant ugdomosiose veiklose pagal labai įvairias sritis: meno, sporto, pilietinio ugdymo, gamtos ir ekologijos, techninės kūrybos ir kt. Daugeliu atveju ugdomąsias veiklas siūlo tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek biudžetinės ar verslo įstaigos. Skirtingose Europos šalyse praktiškai tiems patiems neformaliojo ugdymo ar švietimo reiškiniams apibūdinti vartojamos skirtingos sąvokos. Anksčiau Europos valstybėse, taip pat ir Lietuvoje, vaikų užimtumas laisvalaikiu buvo vadinamas užmokykliniu, užklasiniu, popamokiniu, papildomu ugdymu, užklasiniu ugdymu, mokymu pagal interesus, užklasine neplanine veikla, netgi nemokykline veikla ir pan. Dabar Europos Tarybos ir Europos Sąjungos dokumentuose tikslingai laisvalaikio veiklai apibūdinti vartojama sąvoka neformalusis ugdymas arba, labiau sistemiškai žvelgiant, neformalusis švietimas. Gali pasirodyti, kad neformalusis ugdymas yra tarsi kažkas priešingo formaliajam, ir tai iš dalies yra teisinga. Kontrastas tarp neformaliojo ir formaliojo ugdymo yra naudingas, jis padeda atskleisti abiejų sričių naudą tiek vaikui, tiek ir visuomenei. Europos šalyse neformaliojo vaikų švietimo sistemos pasižymi savo ypatumais, tačiau jos turi ir gana daug bendrų bruožų. Posovietinės šalys turi kitą neformaliojo švietimo tradiciją nei Vakarų šalys, tačiau dabar jos juda naujos, europinės, kultūros link. Skirtingos sampratos nereiškia, kad koncepcijos, metodai, tikslai, finansavimo šaltiniai suvokiami skirtingai. Tačiau kiekvienos šalies aktyvią neformaliojo švietimo politiką nulemia jos kultūrinės ir istorinės ypatybės. Vis dėlto tai, kad daugelis Europos šalių turi savitą neformaliojo švietimo sistemą, apibūdinimą, įgyvendinimą ir filosofiją, nėra problema, nes tokiu būdu šalys gali mokytis viena iš kitos. Neformalųjį švietimą tyrinėjantys autoriai (Hoppers, Rogers) pastebi ryškių neformaliojo švietimo pokyčių visame pasaulyje. Pagrindinės tendencijos yra neformaliojo švietimo iniciatyvų skaičiaus ir masto augimas, ribų tarp formaliojo ir neformaliojo švietimo nykimas. Po Dakaro konferencijos (000) įtakos pastebima itin ryški neformaliojo švietimo iniciatyvų skaičiaus ir masto augimo tendencija. Tai siejama su mokymosi visą gyvenimą koncepcija, kuria vadovaujasi daugumos Šiaurės Šiame skyriuje remiamasi leidiniu Leisure and Non-Formal Education. A European Overview of After- and Out-of-School Education. Rene Clarijs (ed.). EAICY, 008. Ruškus J., Žvirdauskas D., Stanišauskienė V. Neformalusis švietimas Lietuvoje. Faktai, interesai, vertinimai. Vilnius, 009. šalių (tokių kaip Švedija, Belgija, JAV, Vokietija ir kt.) švietimo strategai. Šiaurės šalyse švietimo, taip pat ir neformaliojo, srityje pabrėžiama lygybė, paslaugų prieinamumas visiems ir valstybės atsakomybė už teikiamas paslaugas. Neformalusis švietimas kur kas įvairiapusiškesnis už formalųjį. Europoje neformalusis švietimas reiškia solidarumą, bendrumą, grupinį mokymą ir socialinius įgūdžius, tuo tarpu formaliojo ugdymo centre tai individualūs pažintiniai pasiekimai. Neformalusis ugdymas vaikams ir jaunimui yra gerokai patrauklesnis nei formalusis mokymasis. Jį galima sėkmingai išnaudoti sprendžiant visai Europai opias jaunimo nesimokymo ir iškritimo iš mokyklinės ugdymo sistemos bei socialinės atskirties problemas. Būtent neformalusis švietimas laiduoja daugiau galimybių, yra lengviau prieinamas dirbantiems jaunuoliams, leidžia lanksčiai reaguoti į dinamiškus darbo rinkos ir kitus pasaulinės kaitos nulemtus reikalavimus. Estija : 007 m. priėmus Hobio mokyklos (Hobby school) įstatymą, Estijoje neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir centrai (sporto, muzikos, meno, šokio, kalbų, dramos mokyklos, kultūros ir mokslo centrai) tapo hobio mokyklomis, kuriose jaunuoliams pagal akredituotas programas sudaromos galimybės kokybiškam neformaliajam ugdymuisi pagal pomėgius. Šių mokyklų veiklą organizuoja savivaldybės. Hobio mokykloms lėšos skiriamos iš savivaldybių biudžetų lėšų. Vyriausybė nustato sąlygas ir tvarką, pagal kurią nustatomos lėšos vienam mokiniui, o savivaldybės pačios formuoja krepšelį. Latvija: švietimas pagal interesus asmens individualių poreikių ir interesų įgyvendinimas, neatsižvelgiant į amžių ar įgytą išsilavinimą. Suomija: Neformaliuoju laikomas mokymasis, kuris vyksta už mokyklos ribų, laisvu laiku, dažniausiai NVO ir kitose organizacijose. NVO ir neformaliojo vaikų švietimo veiklos sritis Suomijoje suprantama kaip būtinas gyvos demokratijos elementas. Nyderlandai: Vyriausybės politika ypač aktyvi sprendžiant problemų turinčių vaikų ir jaunimo klausimus. Dauguma iniciatyvų už mokyklos ribų yra privačios. Slovakija: Kokybė tampa tuo veiksniu, kuris nulemia kiekvieno lėšų davėjo sprendimą finansuoti neformaliojo ugdymo veiklas. Lenkija: Tradicinis požiūris į švietimą kaip darbą su pastoviais ugdymo proceso dalyviais jau paseno. Dabar neformaliojo švietimo organizacijos imasi žingsnių, atliepiančių šiuolaikinio ugdymo reikalavimus ir lūkesčius: darbas regionuose, kuriuose žemas kultūrinis lygis; bendradarbiavimas su vietos valdžia; rūpinimasis pedagogų kvalifikacija. Ne vienas Europos mokslininkas pabrėžia, kad formalusis ugdymas ne visada gali būti toks veiksmingas, kaip norėtųsi. Vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, vaikams, nepritampantiems tradicinėje mokymo sistemoje, imigrantų vaikams ir rizikos grupių atstovams tradicinis formalusis ug- html

3 dymas dažnai neduoda norimų rezultatų. Europos mokymo ir mokymosi tyrimų asociacijos prezidentė S. Vosniadou formaliojo švietimo sistemai pateikia tokias rekomendacijas: mokymasis tai pirmiausia socialinis procesas, ir dalyvavimas mokyklos visuomeniniame gyvenime yra svarbiausias veiksnys, užtikrinantis sėkmingą mokymąsi; geriausių rezultatų mokiniai pasiekia tuomet, jei jie veiklą suvokia kaip reikšmingą jų realiam gyvenimui ir svarbią kultūrine prasme; mokymas veiksmingesnis tuomet, kai atsižvelgiama į individualias vaikų savybes. Akivaizdu, kad tokie formaliojo švietimo neveiksmingumo įveikimo būdai turi neformaliojo švietimo bruožų. Lyginamųjų tyrimų rezultatai yra įdomūs tiek šalių politikams, tiek ir neformaliojo švietimo mokyklų vadovams. Tyrėjai, apibendrindami ES šalyse plėtojamus neformaliojo ugdymo modelius, teigia, kad nepaisant neformaliojo ugdymo pritaikymo būdų ir priemonių įvairovės, visos ES narės supranta neformaliojo ugdymo reikšmę, taip pat mato būtinybę tobulinti ir kurti jo sistemą viduje. Nors patirtis įvairiose šalyse skirtinga, tačiau problemos iš esmės panašios: formaliojo ir neformaliojo švietimo integralumas; neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų įteisinimas; finansavimo klausimai. Lietuvoje tiek nacionaliniu mastu, tiek atskirose savivaldybėse neformaliojo vaikų švietimo srityje problemos tos pačios, su kuriomis susiduriama ir ES šalyse. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SAMPRATA LIETUVOJE Kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, neformalusis švietimas tai švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas. Neformaliajam vaikų švietimui priskiriamas taip pat ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas. Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reguliuojančiuose švietimo sritį, vaikų laisvai pasirenkamai veiklai po pamokų apibūdinti vartojamos skirtingos sąvokos: neformalusis vaikų švietimas, neformalusis ugdymas, saviraiška, vaikų užimtumas, popamokinė veikla, jaunimo neformalusis ugdymas ir kitos. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojama sąvoka neformalusis švietimas apima ikimokyklinį ugdymą, priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, tačiau jų organizavimo, programų rengimo ir veiklos finansavimo principai skiriasi. Naujoje Švietimo įstatymo redakcijoje (0) yra įteisinta nauja sąvoka formalųjį švietimą papildantis ugdymas. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamą sąvoką neformalusis vaikų švietimas siūloma keisti sąvoka pasirenkamasis vaikų ugdymas. Pasirenkamojo vaikų ugdymo paskirtis tenkinti pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių vaikų ir jaunimo iki 9 metų (specialiųjų poreikių iki metų) pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Ilgalaikės iki 0 metų trunkančios neformaliojo vaikų švietimo mokyklų programos ir keletą mėnesių trunkančios programos siekia skirtingų ugdymo tikslų, yra parengtos, vykdomos ir finansuojamos skirtingais principais. Koncepcijoje siūloma pasirenkamąjį vaikų ugdymą skirstyti į dvi skirtingas paskirtis turinčias grupes: Formalųjį švietimą papildantis ugdymas Paskirtis: pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikras žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, taip pat suteikti asmeniui papildomų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas gali vykdyti muzikos, dailės, menų, sporto ir kitos mokyklos. Neformalusis vaikų ugdymas Paskirtis: ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas. Neformaliojo vaikų ugdymo programas gali vykdyti neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliojo vaikų švietimo sričiai šiuo metu priskiriama tiek vaikų ir jaunimo organizacijų, vaikų ir jaunimo klubų, laisvalaikio centrų veikla, tiek muzikos, meno, dailės, sporto ir kitų panašių mokyklų veikla. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas ir per epizodines (projektines) veiklas, taip pat įgyvendinant kryptingo vaikų užimtumo ir ugdymo mokinių atostogų metu veiklas. Neformaliojo vaikų švietimo kaitos procesai (pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją) Švietimo terminai Išskiriamos programos Pasirenkamojo vaikų ugdymo principai Keičiamas finansavimo principas Kuriama pasirenkamojo vaikų ugdymo IT sistema Pasirenkamasis vaikų ugdymas Neformaliojo ugdymo Formalųjį švietimą papildančio ugdymo Įtraukiami trys nauji labai svarbūs ugdymui principai: patirties, ugdymosi grupėje ir pozityvumo Pinigai paskui vaiką Sąsajos tarp bendrų švietimo registrų IT taikomos administravime Šaltinis: A. Morkūnienės skaidrės, UPC Daubarienė I. Neformaliojo vaikų švietimo politikos įgyvendinimas: Telšių rajono savivaldybės atvejis. Magistro darbas. Kaunas,

4 Pagrindinis kaitos siekis į pasirenkamojo vaikų ugdymo veiklas įtraukti kuo daugiau vaikų, o tai yra įmanoma didinant prieinamumą ir veiklų įvairovę. Sąvokos pasirenkamasis vaikų ugdymas įvedimas ir programų skirstymas į dvi grupes atskleis programų specifiką, bus įvardyti esminiai programų rengimo, vykdymo ir kokybės užtikrinimo svertai, padidinta programų įvairovė, vaikų galimybė pasirinkti ir dalyvauti pasirenkamojo vaikų ugdymo veiklose. Institucijų vykdomų programų įvairovė leis sumažinti pasirenkamojo vaikų ugdymo išlaidas ir taip sudarys sąlygas didesniam vaikų skaičiui dalyvauti pasirenkamojo vaikų ugdymo programose. Pasirenkamojo vaikų ugdymo metu įgyjamoms kompetencijoms pripažinti kuriama sistema, kuri suteiks asmeniui didesnes galimybes tobulėti, siekti aukštojo mokslo, tinkamai pasirengti, sėkmingai įgyti profesinę kvalifikaciją ir įsidarbinti. Kol kas neformaliojo vaikų švietimo rezultatai tėra vaiko asmeninis reikalas. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje suformuluotas pasirenkamojo vaikų ugdymo tikslas ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius. Koncepcijoje apibrėžti pasirenkamojo vaikų ugdymo uždaviniai susišaukia su strategijos Lietuvos 00 siekiais plačiąja prasme ir yra konkretūs neformaliojo vaikų švietimo sistemai tobulinti: ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą; ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę; ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje; spręsti socialinės integracijos problemas; padėti spręsti integravimosi į darbo rinką problemas; tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių kompetencijų. KĄ RODO LIETUVOS STATISTIKA? Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos. AIKOS duomenimis, 0 m. rudenį šalyje veikia 89 neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos (toliau NVŠ mokyklos). 5 neformaliojo vaikų švietimo mokyklos yra nevalstybinės, tik viena iš jų yra kaimo vietovėje. Nors NVŠ mokyklų vykdomų veiklų įvairovė didelė, vis dėlto didžiausią skaičių sudaro muzikos ir meno mokyklos (meno 5, muzikos 7, dailės ). Didelė dalis mokyklų yra sporto pakraipos (66 sporto mokyklos ir centrai, 0 kultūros ir sporto, meno ir sporto). Didesniuose miestuose veikia nemažai vaikų ir jaunimo klubų bei vaikų ir jaunimo centrų (9). Kaip NVŠ mokyklos veikia 5 universalūs daugiafunkciai centrai. Be muzikos, sporto, meno ir dailės mokyklų, mokiniai gali visapusiškai lavintis ir ugdytis arba tiesiog turiningai ir tikslingai leisti laisvalaikį ir kitose įvairaus pobūdžio mokyklose, centruose, pav. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos Lietuvoje 0 m. (lapkričio 5 d.) Mažeikiai joniškis skuodas 6 Biržai Pasvalys Palanga telšiai Šiauliai Pakruojis rokiškis kretinga 6 kupiškis Zarasai radviliškis rietavas 8 Visaginas utena raseiniai ignalina Nida jurbarkas jonava Šakiai kaunas Širvintos kaišiadorys 75 Prienai Vilkaviškis Birštonas VilNius trakai alytus kalvarija lazdijai druskininkai Duomenų šaltinis: AIKOS klubuose (turistų, techninės ir kitos kūrybos, kultūros, sekmadieninėse tautinių mažumų mokyklose, moksleivių namuose, kompiuterių ir daugelyje kitų įvairių įstaigų). Deja, švietimo registrai neatspindi tikros neformaliojo vaikų švietimo mastų situacijos, nes ne visos organizacijos, vykdančios bent kokią neformaliojo vaikų švietimo veiklą, registruojasi valstybiniuose registruose. Neturime informacijos apie visas šalyje veikiančias nevyriausybines organizacijas, kultūros centrus, įgyvendinančius neformaliojo vaikų švietimo veiklas. Pažvelgus į žemėlapį (žr. pav.) akivaizdu, kad neformaliojo vaikų švietimo mokyklos šalyje yra išsidėsčiusios tolygiai šios grupės mokyklos veikia visose savivaldybėse. Tačiau kiek pasigilinus matyti, kad beveik visos mokyklos susitelkusios rajonų centruose arba kituose miestuose. Kaimo vietovėse yra tik 6 šio tipo įstaigų (-oje savivaldybių). Miestuose vaikams po pamokų vykti į užsiėmimus paprastai sunkumų neturėtų būti, ten ir mokyklų daugiau, ir atstumai įveikiami. Tačiau rajonuose vaikams iš atokesnių nuo centro mokyklų nuvykti į neformaliojo vaikų švietimo įstaigas gali būti gana keblu. Galbūt todėl pastebimi tokie dideli skirtumai lyginant miesto ir kaimo mokyklų mokinių neformaliojo švietimo mokyklų lankomumą. Plačiausiai išsidėsčiusios meno ar muzikos mokyklos bent po vieną yra visose savivaldybėse. Sporto mokyklos ir centrai taip pat išsidėstę gana plačiai bent po vieną jų turi 7 savivaldybės. Dailės mokyklas turi savivaldybių. Daugumoje savivaldybių yra po neformaliojo vaikų švietimo ar formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas. Aštuonios savivaldybės turi tik po vieną tokią mokyklą. Galbūt vienos neformaliojo vaikų švietimo mokyklos užtenka mažose savivaldybėse (pvz., Birštono, Pagėgių, Kalvarijos, Rietavo), tačiau keista, kai tik po vieną mokyklą veikia tokių rajonų kaip Panevėžio, Jurbarko, Pakruojo ar Skuodo rajonų savivaldybėse. Kai kurių rajonų švietimo centruose taip pat veikia neformaliojo ugdymo skyriai.

5 5 0 m. gruodį, AIKOS duomenimis, 95 įstaigos, įregistruotos kaip kiti švietimo teikėjai, veikė ir kaip neformaliojo vaikų švietimo grupės mokyklos, vykdančios sportinio, muzikinio, dailės, techninio, teatrinio, choreografinio, kalbų ugdymo veiklas, kaip universalūs daugiafunkciai centrai arba kaip formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos. Šios įstaigos tai įvairūs muziejai, klubai, kultūros centrai, bibliotekos, viešosios įstaigos, bendruomenės ir kt. Pažymėtina, kad minėtos įsiregistravusios įstaigos yra tų savivaldybių, kurios dalyvauja Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimo ir išbandymo savivaldybėse projekte, bei dar kelių savivaldybių. Norint turėti išsamų NVŠ teikėjų vaizdą šalyje, tokią informaciją registrams ateityje turėtų pateikti visos savivaldybės. Kai kurios švietimo pagalbos įstaigos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centras taip pat teikia neformaliojo švietimo paslaugas dideliam būriui vaikų ir jaunimo. Kadangi šios dvi įstaigos yra Vilniuje, jų veikla prieinamesnė Vilniaus miesto ir rajono mokiniams. Ugdymas NVŠ mokyklose dėl jų tinklo išsidėstymo prieinamesnis miesto vaikams kaimo ir miestelių vaikams reikėtų specialaus pavėžėjimo, deja, jis ne visose savivaldybėse organizuojamas. Neformaliajame švietime dalyvaujantys mokiniai. Pastaraisiais metais (00 0) mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, skaičius šalyje augo, nors bendras mokinių skaičius mažėjo. Šių mokinių dalis šalies mastu taip pat padidėjo. 0 0 m. m. pradžioje šalyje, proc. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lankė neformaliojo vaikų švietimo mokyklas. Mokinių, kurie lanko užsiėmimus neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, ir skaičius, ir dalis mieste didėja, tačiau kaime 0 m. vėl sumažėjo. Išlieka dideli neformaliojo švietimo skirtumai tarp miesto ir kaimo. 0 m. mieste mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo mokyklas, dalis buvo, karto didesnė nei kaime (žr. lentelę). lentelė. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, skaičius ir dalis, palyginti su visais mokiniais (proc.) Mokinių skaičius Dalis Mokinių skaičius Dalis Mokinių skaičius Dalis Šalyje ,6 5 06,5 5 0, Mieste 0 5, , , Kaime 80 5, 68 7, ,0 Duomenų šaltinis: ŠVIS Skirtumai tarp miesto ir kaimo mokinių dalyvavimo NVŠ mokyklų veiklose labai ryškūs daugumos rajonų savivaldybėse. Taip pat dideli skirtumai pastebimi ir tarp atskirų savivaldybių. 0 0 m. m. didžiausia miesto mokyklų mokinių dalis neformaliojo vaikų švietimo mokyklas lanko Elektrėnų (6, proc.), Visagino (57 proc.) savivaldybėse. Tačiau net -ose savivaldybėse mieste NVŠ mokyklas lanko mažesnė dalis mokinių nei vidutiniškai šalyje (t. y. mažiau kaip 6, proc.). Palyginti su 0 m., daugumoje savivaldybių miestų mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, padaugėjo. Kaime mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, dalis įvairiose savivaldybėse taip pat ženkliai skiriasi, didžiausia ši dalis Elektrėnų savivaldybėje (6,5 proc.). Per pastaruosius metus beveik trečdalyje savivaldybių kaimo vietovių mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, dalis sumažėjo. Mažiausia dalis kaimo mokyklų mokinių, lankančių NVŠ mokyklas, yra būtent tose savivaldybėse, turinčiose vos po vieną neformaliojo vaikų švietimo mokyklą Birštono, Kalvarijos, Rietavo, Jurbarko r. Tad jei miestuose neformaliojo vaikų švietimo prieinamumas gerėja, kaimuose to konstatuoti, remiantis ŠVIS duomenimis, negalima. 0 m. daugiausia mokinių lankė sporto ir meno krypties neformaliojo vaikų švietimo mokyklas (žr. pav.). Tai natūralu, nes šios pakraipos įstaigų šalyje daugiausia, dauguma savivaldybių pav. Mokinių skaičius (tūkst.) pagal neformaliojo švietimo kryptis saugus eismas teatras gamta ekologija turizmas kitos kryptys Choreografija muzika sportas 0 0,,,,6,7,8 6, 7,, ,6,8 Duomenų šaltinis: LSD

6 6 turi šio tipo įstaigas. Sporto ir muzikos mokyklų gausa, ypač rajonuose, atitinka tradicinio ugdymo stereotipą, kai tiek mergaitėms, tiek berniukams yra užtikrinama veikla, nes tyrimai rodo, kad sporto užsiėmimus lanko daugiau berniukai, muzikos ir dailės daugiau mergaitės. Tad visų poreikiai tarsi patenkinami. Kartu tai įrodo didelę disproporciją tarp lyčių ir būrelių lankymo. O jei vaikas nei šoka, nei dainuoja, nei sportuoja, jo pasirinkimas, ką veikti po pamokų, yra gerokai apribojamas įstaigų ar veiklų stoka, ypač provincijoje. Palyginti su 00 m., labiau suaktyvėjo mokinių dalyvavimas sportinėje, dailės, ekologijos veikloje. Palyginti nedaug mokinių šalyje lanko techninės kūrybos, informacinių technologijų krypties užsiėmimus. Disproporcija tarp ugdymo krypčių pasirinkimo išlieka. pav. Mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, dalis (proc.) pagal mokyklos tipus 0 m Mokyklos-darželiai 0,8 5,7 0, jaunimo,, gimnazijos 7, 8, konservatorijos, specialiosios, Progimnazijos Duomenų šaltinis: ŠVIS Didžiausia dalis lankančių neformaliojo ugdymo užsiėmimus mokosi progimnazijose ir pradinėse mokyklose (žr. pav.). Gimnazijų ir vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių mokiniai, matyt, yra labiau užsiėmę rengimusi egzaminams nei neformaliuoju ugdymusi. Jaunimo mokyklose taip pat vertėtų daugiau laiko skirti mokinių neformaliajam ugdymui, nes jiems tradicinis mokymas nėra pati palankiausia mokymo(si) rūšis. Net ir specializuotose mokyklose (menų gimnazijose, konservatorijose) dalis mokinių taip pat linkę lavintis papildomai kitose neformaliojo vaikų švietimo mokyklose. Savivaldybių duomenimis, neformaliojo ugdymo būrelius bendrojo ugdymo mokykloje 00 0 metais lankė vidutiniškai apie 70 proc. mokinių. Deja, švietimo valdymo informacinėje sistemoje negalima rasti duomenų, kiek mokinių pačiose mokyklose lanko neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus. Neformaliojo ugdymo mokytojai (pedagogai). ŠVIS duomenimis, 0 0 m. m. bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 7 neformaliojo ugdymo mokytojai (00 0 m. m. jų buvo tik 85). Dauguma (59) neformaliojo ugdymo mokytojų bendrojo ugdymo mokykloje turi ne visą krūvį jiems dažniausiai tenka dvi valandos per savaitę. Apie 70 proc. neformaliojo ugdymo mokytojų turi aukštąjį išsilavinimą, o iš jų apie 70 proc. turi pedagoginį išsilavinimą. Tačiau tik 5 proc. neformaliojo ugdymo mokytojų yra atestuoti, pusė jų turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją, o trečdalis vyr. mokytojo. Akivaizdu, kad neskiriant reikiamo dėmesio neformaliojo ugdymo mokytojų kvalifikacijos tobulinimui ar šių pedagogų rengimui, nukenčia neformaliojo vaikų švietimo kokybė. NEFORMALUSIS UGDYMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE: KĄ RODO MOKYKLŲ VEIKLOS IŠORĖS VERTINIMO REZULTATAI? Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimų, atliktų , bei 0 metais, duomenys parodė, kad neformalusis vaikų švietimas yra vienas iš geriausiai vertinamų mokyklos veiklos aspektų. Vertinant neformalųjį ugdymą mokykloje tiriama neformalaus ugdymo programų pasiūlos ir paklausos atitiktis. Nors vertinamos skirtingos mokyklos, jau ketvirti metai iš eilės išorės vertintojų dažniausiai nustatomi beveik tapatūs stiprieji mokyklos veiklos aspektai. Neformalusis ugdymas, kaip mokyklos bendrojo ugdymo organizavimo temos rodiklis, jau keleri metai yra tarp mokyklos veiklos aspektų, kurie dažniausiai įvertinami kaip stiprieji. Kas antroje vertintoje mokykloje išorės vertintojai konstatavo, kad pasirenkamųjų programų pasiūla pakankama, kad mokiniai noriai ir aktyviai dalyvauja popamokinėje veikloje. Tačiau, palyginti su 0 metų išorės vertinimais, šis aspektas kaip stiprusis buvo įvertintas jau mažiau nei pusėje mokyklų. Neformalusis ugdymas kaip tobulintinas veiklos aspektas buvo įvertintas tik beveik 6 proc. mokyklų. Mokinių apklausos duomenimis, neformalųjį ugdymą teigiamai įvertino ir mokiniai 6 proc. jų atsakė, kad mokykloje yra daug įdomių būrelių ir užsiėmimų m. išorinių vertinimų duomenimis, neformalusis ugdymas nebuvo tarp dažniausiai minėtų stipriųjų mokyklos veiklos aspektų, o jau metų vertinimu neformalusis ugdymas kaip stiprusis mokyklos veiklos aspektas pagal mokyklų dalį buvo ketvirtoje vietoje (žr. 5 pav.). Vertinimo rezultatai išryškino kai kuriuos skirtumus vertinant skirtingų tipų mokyklas ir skirtingų vietovių mokyklas m. vertinimuose neformalusis ugdymas kaip stiprusis mokyklos veiklos aspektas buvo užfiksuotas pradinėse, pagrindinėse, vidurinėse mokyklose ir gimnazijose, o 0 m. tik pagrindinėse, vidurinėse bei jaunimo ir suaugusiųjų mokyklose. 0 metais tiek didžiųjų miestų, tiek kitų miestų, tiek ir miestelių bei kaimų mokyklose neformalusis ugdymas buvo fiksuotas kaip stiprusis aspektas. Lyginant su m. mokyklų išorinio vertinimo ir įsivertinimo duomenis, pasirodė, kad daugiau nei pusėje vertintų mokyklų vertintojai įžvelgė neformaliojo ugdymo organizavimą kaip stiprybę, tačiau mokyklos, įsivertindamos veiklą, jo kaip stipriojo veiklos aspekto daugumoje atvejų nepažymėjo metų išorinių vertinimų rezultatai 6 parodė, kad daugiausia labai gerus ir gerus įvertinimus (skalėje nuo 0 iki 6 Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybė. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metinis pranešimas. 0 ().

7 7 ) gavo neformaliojo ugdymo ir kūno kultūros pamokos. Išorės vertintojai geriausiai įvertino neformaliojo ugdymo pamokas beveik visų pamokos komponentų (išskyrus mokymosi aplinką ir pamokos planavimą) įvertinimų vidurkiai čia aukščiausi. Neformaliojo ugdymo pamokose itin gerai vertintas mokymasis ( lygiu mokymosi veikla įvertinta penktadalyje stebėtų pamokų, lygiu pusėje stebėtų pamokų) (žr. 6 pav.). 5 pav ir 0 metų vertintų mokyklų dalis (proc.) pagal stipriuosius veiklos aspektus ,8 69,... kiti pasiekimai 9,... Bendroji 6,9 mokiniais politika 6, 57,6 mikroklimatas 6, 55,9... tradicijos ir ritualai,5 55,9... mokytojo ir mokinio dialogas 7,6 5, su kitomis institucijomis 5, 9,5..5. Neformalusis ugdymas , Valdymo demokratiškumas 9,,,,, 9,6... tapatumo jausmas... santykiai... mokyklos vaidmuo vietos Duomenų šaltinis: 0 m. išorinių vertinimų rezultatų apžvalga, NMVA 6 pav. Neformaliojo ugdymo pamokos komponentų vidutinis įvertinimas balais,97,76,75,87,5,6,6,5 0 santykiai aplinka mokymas mokymasis Planavimas Pagalba Vertinimas Pasiekimai Duomenų šaltinis: NMVA KĄ RODO TYRIMŲ REZULTATAI? Švietimo ir mokslo ministerija nuo 000 m. inicijavo nemaža tyrimų, atskleidžiančių įvairius neformaliojo vaikų švietimo aspektus: jo sąnaudų ir prieinamumo, popamokinės veiklos veiksmingumo, jaunimo dalyvavimo visuomeninių organizacijų ir savivaldos veikloje ir kt. Pagrindinės tyrimų, nors ir atliktų įvairiais metais, išvados sutampa. Problemos išlieka tos pačios: institucijų tinklas ir įvairovė; prieinamumas; finansavimas. 00 m. atliktas tyrimas Popamokinės veiklos veiksmingumas (VPU) išryškino užklasinių veiklų naujumo, įvairovės stoką, organizacinius nesklandumus ir per didelį mokymosi krūvį mokykloje, trukdantį užsiimti popamokine veikla. 006 m. atliktas tyrimas Neformaliojo vaikų švietimo sąnaudos ir prieinamumas (VPU) atskleidė: neformaliojo vaikų švietimo institucijų tinklo nepakankamumą (ypač mažesniuose miesteliuose ir kaimo vietovėse); neformaliojo vaikų švietimo sistemoje dalyvaujančių vaikų kiekybinio pasiskirstymo netolygumą (dideli dalyvavimo masto svyravimai skirtingose savivaldybėse); nevienodą neformaliojo vaikų švietimo finansavimą, pažeidžiantį vaiko teises į vienodos apimties neformaliojo vaikų švietimo paslaugas. 008 m. VDU ir KTU mokslininkai Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atliko tyrimą apie vaikų dalyvavimą neformaliojo vaikų švietimo veiklose ir jų kokybę 7. Tyrimo rezultatai atskleidė ne tik įdomių faktų ir tendencijų, bet ir išryškino šioje švietimo srityje esančias problemas. Tyrimo duomenys leido tyrėjams padaryti prielaidas, atsakyti į probleminius klausimus ir pateikti rekomendacijas. Pagrindinės tyrimo išvados išryškino aktualiausias neformaliojo vaikų švietimo problemas: mokinių dalyvavimas neformaliajame vaikų švietime nėra pakankamas, o veiklų pasirinkimai nesubalansuoti; mokinių poreikiai tenkinami iš dalies, yra pasiūlos ir paklausos disproporcija; neformaliojo švietimo sistemoje geriausiai įgyvendinami užimtumo ir socializacijos tikslai; neformalusis švietimas itin diferencijuojasi pagal vyriškas ir moteriškas veiklas. Neformalusis švietimas yra labiau subalansuotas merginų populiacijos atžvilgiu; Lietuvoje formalusis švietimas yra pervertintas neformaliojo švietimo sąskaita. Aukščiau tyrėjų atskleistos, savivaldybių švietimo specialistų ir pedagogų išsakytos problemos, taip pat socialiniai, ekonominiai pokyčiai bei nauji strateginiai Europos Sąjun- 7 Ruškus J., Žvirdauskas D., Stanišauskienė V. Neformalusis švietimas Lietuvoje. Faktai, interesai, vertinimai. Vilnius, 009.

8 8 gos ir Lietuvos dokumentai privertė politikus bei švietimo bendruomenę imtis priemonių neformaliojo vaikų švietimo veiksmingumui, prieinamumui didinti, kokybei gerinti ir finansavimui tobulinti. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO NAUJOVĖS Bene didžiausia pastarojo meto aktualija, susijusi su neformaliuoju vaikų švietimu šalyje, yra pasirenkamojo vaikų ugdymo finansavimo modelio sukūrimas, pritaikymas ir išbandymas. Neformalusis vaikų švietimas yra savarankiška savivaldybių funkcija, todėl atskirose savivaldybėse neformaliojo vaikų švietimo teikėjų tinklas ir neformaliajam vaikų švietimui skiriamas finansavimas labai netolygus, dėl to vaikų dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo programose nėra socialiai teisingas. Įvairiose savivaldybėse tiek neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ugdytiniui, tiek ir vienam bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui neformaliajam švietimui tenkančios lėšos svyruoja labai smarkiai. Pasirenkamojo vaikų ugdymo programoms iš dalies finansuoti numatoma taikyti finansavimo modelį, pagrįstą principu pinigai paskui vaiką, t. y. formuojamas pasirenkamojo vaikų ugdymo krepšelis, kurį sudarys teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuota lėšų suma, skirta vaikui ugdyti per nustatytą laikotarpį pagal pasirenkamojo vaikų ugdymo programą. Bendrąjį ugdymą teikiančiose mokyklose visiems mokiniams sudarytos galimybės valandas per savaitę dalyvauti neformaliojo ugdymo veiklose, finansuojamose mokinio krepšelio lėšomis. Ugdymo plėtotės centras įgyvendina projektą Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse 8. Projekto partnerėmis yra keturios savivaldybės Panevėžio m., Panevėžio r., Anykščių r. ir Klaipėdos r. bei Informacinių technologijų centras. Minėtos savivaldybės dalyvauja kuriant, išbandant ir tobulinant pasirenkamojo vaikų ugdymo finansavimo sistemą. Projekto tikslas tobulinti Lietuvos pasirenkamojo (neformaliojo) vaikų švietimo sistemą, siekiant gerinti jo prieinamumą ir veiklų įvairovę. Įgyvendinant projektą jau yra sukurta ir išbandoma finansavimo sistema pinigai paskui vaiką : parengta krepšelio apskaičiavimo metodika, sukurtos ir išbandytos pasirenkamojo vaikų švietimo programų rengimo ir akreditavimo procedūros. Teisę įgyvendinti pasirenkamojo vaikų ugdymo programas krepšelio lėšomis turės visi švietimo teikėjai, teisės aktų nustatyta tvarka akreditavę pasirenkamojo vaikų ugdymo programas. Tikimasi, kad sukūrus pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo (krepšelio principu) modelį ir įdiegus informacinę pasirenkamojo vaikų švietimo sistemą: didės pasirenkamojo vaikų švietimo prieinamumas; bus racionaliau ir veiksmingiau panaudojamos pasirenkamajam švietimui skiriamos valstybės ir savivaldybių lėšos; Elektroninė duomenų bazė ir finansų valdymo sistema leis veiksmingai valdyti informaciją bei lėšas, užtikrinant, kad jas gaus mokinių pasirinkti ir valstybės nustatytus reikalavimus atitinkantys paslaugų teikėjai. Sudarius lygias galimybes valstybiniams ir nevalstybiniams neformaliojo ugdymo teikėjams teikti šias paslaugas ir gauti finansavimą bei tokiu būdu valstybei skatinant pasirenkamąjį vaikų ugdymą: augs visuomenės narių pilietiškumas ir sąmoningumas, mažės emigruojančių žmonių skaičius; savarankiškos, motyvuotos asmenybės gebės kurti bendruomenišką aplinką ir į ją įtraukti daugiau narių; didėjant darbo rinkoje gebančių prisitaikyti visuomenės narių skaičiui, šalyje mažės nedarbas ir valstybės išlaidos socialinėms išmokoms. 8 ŠVIETIMO PROBLEMOS ANALIZĖ Švietimo ir mokslo ministerijos leidinių serija, skirta politikams, savivaldybių švietimo padalinių specialistams ir plačiajai visuomenei, nušviečianti kylančias ir sprendžiamas švietimo problemas. Serijoje Švietimo problemos analizė pateikiama glausta, konkreti ir aktuali švietimo sistemos funkcionavimo problemų analizė. Leidiniai skelbiami internete adresu ir portale Emokykla. Pasiūlymus, pastabas ar komentarus prašome siųsti Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginio planavimo ir analizės skyriaus vedėjui Ričardui Ališauskui Autorius, norinčius publikuoti savo parengtas analizes serijoje Švietimo problemos analizė, prašome kreiptis į Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vyriausiąją specialistę Jūratę Vosylytę-Abromaitienę (el. p. tel. (8 5) 9 ). Analizę parengė Laima Paurienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus metodininkė. Konsultavo Aušra Birietienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė, Asta Morkūnienė, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo skyriaus vedėja, ir Giedrė Tumosaitė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė. NEFORMALIOJO UGDYMO AKTUALIJOS Redaktorė Ramutė Pinkevičienė Maketavo Gintautas Vaitonis 0--. Tir. 700 egz. Išleido Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, Geležinio Vilko g., LT-0 Vilnius Spausdino UAB Grafija, Sėlių g. A, LT-085 Vilnius ISSN 8-56

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės Telšių rajono savivaldybės patirtis, įgyvendinant NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarką Irena Daubarienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO 2012, rugsėjis Nr. 13 (77) ISSN Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Ikimokyklinio ugdymo kokybė P

PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO 2012, rugsėjis Nr. 13 (77) ISSN Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Ikimokyklinio ugdymo kokybė P PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO 2012, rugsėjis Nr. 13 (77) ISSN 1822-4156 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Pagrindiniai klausimai: Kodėl skiriasi įvairių šalių ikimokyklinio ugdymo sistemos?

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokini

PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokini PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga Lietuvos bendrojo

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

Filosofija. Sociologija T. 22. Nr. 4, p , Lietuvos mokslų akademija, 2011 Neformaliojo vaikų švietimo prieinamumo geografinis veiksnys

Filosofija. Sociologija T. 22. Nr. 4, p , Lietuvos mokslų akademija, 2011 Neformaliojo vaikų švietimo prieinamumo geografinis veiksnys Filosofija. Sociologija. 2011. T. 22. Nr. 4, p. 455 465, Lietuvos mokslų akademija, 2011 Neformaliojo vaikų švietimo prieinamumo geografinis veiksnys ONA PETRONIENĖ, MEILUTĖ TALJŪNAITĖ Lietuvos edukologijos

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDRASIS PLANAS I SKYRIUS

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 2016 m. gruodžio 1 d. Nr. T-405 Šiauliai

Detaliau