NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U"

Transkriptas

1 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2014 m. gruodžio 31 dienos balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita bei aiškinamasis raštas, auditą. Vadovyb s atsakomyb už finansines ataskaitas Vadovyb yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teis s aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovyb s nuomone, yra būtina finansin ms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų d l apgaul s ar klaidos. Auditoriaus atsakomyb Mūsų atsakomyb apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytum m s etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansin se ataskaitose n ra reikšmingų iškraipymų. Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų d l finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo d l apgaul s ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su Unijos finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkyb mis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie Unijos vidaus kontrol s veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovyb s atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti. Nuomon Mūsų nuomone, toliau pateiktos finansin s ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Ukmerg s ūkininkų kredito unijos 2014 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir jos 2014 m. finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikoje

2 galiojančius teis s aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus. Dalyko pabr žimas Atkreipiame d mesį į Aiškinamojo rašto 3 pastabą, jog pagal kreditavimo sutartį išduotai UAB Fidas 5 rizikos grup s paskolai (neįvykdyti įsipareigojimai sudaro 393 tūkst. Lt) dienos datai yra sudarytas 117 atid jinys ( Valdybos pos džio protokolas Nr. V-53). D l šio dalyko mūsų nuomon nebuvo sąlygota. Išvada d l kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 53 str. 1-6 punktuose, pateikiama Audito ataskaitoje. Auditor Aldona Kabokien 2015 m. vasario 26 d. A.V. Kauno g. 2-3, LT Ukmerg Auditoriaus pažym jimo Nr UAB Auditorių profesin bendrija Audito įmon s pažym jimo Nr

3 Ukmergės ūkininkų kredito unija (įmonės pavadinimas) Įm.k , Vytauto g Ukmergė, tel./faks (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys) 2014m gruodžio mėn.31 d. BALANSAS 1/27/2015 (ataskaitos sudarymo data) (Tvirtinimo žyma) 2014 metų (ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) TURTAS Pastab os Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai A. TURTAS I. Pinigai ir pinigų ekvivalentai II. Investicijos į vertybinius popierius III. Kredito įstaigoms suteiktos paskolos ir kitos iš jų gautinos sumos IV. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos iš jų gautinos sumos V. Kitas finansinis turtas VI. Atsargos, už skolas perimtas ir kitas turtas VII. Ilgalaikis materialusis turtas VIII. Nematerialusis turtas TURTO IŠ VISO: NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastab os Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai B. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI I. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kredito įstaigoms II III. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai IV. Atidėjiniai V. Subordinuoti įsipareigojimai C. NUOSAVAS KAPITALAS I. Pajinis kapitalas II. Privalomieji rezervai ir kapitalas III. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams Perkainojimo rezervas IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 0 NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: Administracijos vadovas Alvydas Dilys (įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyriausioji buhalterė Zita Kavaliauskienė (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio (parašas) (vardas ir pavardė) tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

4 Ukmergės ūkininkų kredito unija (įmonės pavadinimas) Įmonės kodas , Vytauto g.4-19 Ukmergė, telef./faksas (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys) (Tvirtinimo žyma) Eil. Nr m. gruodžio mėn. 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 1/27/2015 ataskaitos sudarymo data) 2014 metų (ataskaitinis laikotarpis) Straipsniai Pastabos Nr. (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) Finansiniai metai Praėję finansiniai metai I. Palūkanų pajamos II. Palūkanų sąnaudos III. Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos IV. Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos V. Finansinio turto vertės pasikeitimo ir pardavimo rezultatas V.1. Specialiųjų atidėjinių sąnaudos V.2. Kitas finansinio turto vertės pasikeitimo ir pardavimo rezultatas VI. Kitas finansinės ir investicinės veiklos pelnas (nuostoliai) VII. Bendrosios ir administracinės sąnaudos VIII. Kitos veiklos pajamos IX. Kitos veiklos sanaudos X. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ XI. Pelno mokestis XII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) Administracijos vadovas Alvydas Dilys (įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyriausioji buhalterė Zita Kavaliauskienė (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio (parašas) (vardas ir pavardė) tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

5 Ukmergės ūkininkų kredito unija AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 M. GRUODŽIO 31 D. (visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip) BENDROJI INFORMACIJA APSKAITOS PRINCIPAI Žemiau yra išdėstyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2014 metų finansinių ataskaitų parengimui. Pagrindas parengimui Finansinės ataskaitos yra paruoštos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus, Lietuvos banko nutarimus reglamentuojančius kredito unijų apskaitos tvarkymą bei unijos apskaitos politiką. Sudarydama finansines ataskaitas unija taikė 43-ąjį verslo apskaitos standartą Kredito unijų apskaita ir finansinės ataskaitos. Šio standarto nuostatos taikytos nuo 43-ojo standarto įsigaliojimo datos ( ). Unijos apskaitos politika patvirtinta ir pakeista Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną. Sumos finansinėse ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta tūkst. litų (tūkst. Lt). Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas buvo susietas prie euro santykiu 3,4528 lito = 1euras. Sandoriai užsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutų kursus, galiojančius keitimo dieną: pelnas ir nuostoliai, atsiradę įvykdžius šias operacijas bei perskaičiavus užsienio valiuta įvertintus piniginius turto bei įsipareigojimų likučius vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Metų pabaigoje likučiai užsienio valiuta perkainojami metų pabaigoje galiojusiu kursu. Pagrindiniai principai Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais jos turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos būtų įvertinti apdairiai, t. y. kad jų vertė nebūtų nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta. Turinio, o ne formos pirmenybė. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai kredito unijos apskaitoje įrašomi pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal jų juridinę formą. Reikšmingumas. Finansinėse ataskaitose kredito unija pateikia visą pakankamai reikšmingą informaciją. Informacija reikšminga tada, kai ją praleidus arba pateikus neteisingai finansinių ataskaitų vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus. Veiklos tęstinumas. Finansinės ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija veiks ir tęs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruošia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus reikšmingai apribotos. 1

6 Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingų laikotarpių finansinių ataskaitų duomenys yra palyginami. Kaupimas. Veiklos operacijos pripažįstamos tada, kai jos įvyko (ne pinigų gavimo arba išleidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinėse ataskaitose. Finansinės ataskaitos, parengtos taikant kaupimo principą, informuoja vartotojus ne tik apie praeities įvykius, bet ir apie įsipareigojimus mokėti arba gauti pinigus ateityje. Suprantamumas. Finansinės ataskaitos turi būti suprantamos vartotojams, turintiems pakankamų ekonomikos bei apskaitos žinių ir sugebantiems analizuoti pateiktą informaciją. Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams įvertinti praeities, dabarties ir ateities įvykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksčiau priimtų sprendimų veiksmingumą. Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, išsami ir joje nėra reikšmingų klaidų. Iš kredito unijos finansinės ataskaitos turi būti matyti tikra ir teisinga finansinė būklė, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansinės būklės pasikeitimai. Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Pinigai ir pinigų ekvivalentai Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose kredito įstaigose įvairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indėliai iki pareikalavimo, kurie pripažistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai nuostatas. Finansinis turtas Investicijų į vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos į Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių vyriausybių vertybinius popierius. Šie vertybiniai popieriai pripažistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai nuostatas. Kredito įstaigoms suteiktų paskolų ir kitų iš jų gautinų sumų straipsnyje parodomos šalies ir užsienio kredito įstaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indėliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir iš anksto kredito įstaigoms pervestos lėšos pripažįstamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai nuostatas. Šiame straipsnyje taip pat parodomos paskolų ir terminuotųjų indėlių sukauptos palūkanos. Kredito unijos nariams suteiktų paskolų ir kitų iš jų gautinų sumų straipsnyje parodomos kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir iš jų gautinos sumos kartu su sukauptomis palūkanomis. Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripažįstamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai nuostatas (amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaičiuotų palūkanų metodą). Paskolų vertės sumažėjimas Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Banko valdybos nutarimais, kredito unijos paskolų vertinimo taisyklėmis, kredito unijos finansinės skolininko būklės vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais. Paskolos vertinamos ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Kredito unija paskolų vertinimo metu nustato, ar nebuvo nuostolio įvykių ir ar paskolos vertė nesumažėjo. Atsižvelgus į vertinimo rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolų rizikos grupei. 2

7 Paskolos, įvertinus riziką, grupuojamos į penkias grupes. Atsižvelgus į paskolos rizikos grupę, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinėse ataskaitose taikyti tikėtini paskolos apskaitinės vertės dalies sumažėjimo dydžiai pateikti lentelėje: Paskolų rizikos grupė Apskaitinės vertės sumažėjimo dydis proc m m. standartinė (I rizikos grupė) 0 0 galimos rizikos (II rizikos grupė) 1 1 padidintos rizikos (III rizikos grupė) abejotina (IV rizikos grupė) nuostolinga (V rizikos grupė) Paskolų vertės sumažėjimas skaičiuojamas atsižvelgiant į paskolų rizikos grupę (tikėtiną atgauti paskolos apskaitinės vertės dalį) ir užtikrinimo priemonę (užtikrinimo priemonės pinigų srautą). Apskaičiuojant užtikrinimo priemonės pinigų srautą taikoma 7 proc. diskonto norma (2013 metais taikyta 12,68 proc. diskonto norma). Paskolų vertės sumažėjimas 2013 ir 2014 metais buvo skaičiuojamas pagal Unijos patvirtintas paskolų vertinimo ir specialiųjų atidėjinių taisykles, parengtas vadovaujantis Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 38. Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos už kredito unijos perleistą materialųjį ir nematerialųjį turtą, biudžeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripažįstamas ir vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai nuostatas. Nefinansinis turtas Atsargų, už skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimų atsargų, už skolas perimto nefinansinio turto, kurį artimiausiu metu ketinama parduoti, ir į kitus turto straipsnius neįtraukto turto vertė. Už skolas perimtas nefinansinis turtas, kurį artimiausiu metu ketinama parduoti, pripažįstamas tikrąja verte atėmus pardavimo išlaidas, o vėliau kaip ir atsargos vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto Atsargos nuostatas. Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje užregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto Ilgalaikis materialusis turtas nuostatas, vertė. Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo turto, pripažinto ir apskaitoje užregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto Nematerialusis turtas nuostatas, vertė. Ilgalaikis turtas patvirtinta minimali ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 1000 Lt, (2013 m Lt) parodomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo (amortizacijos) ir turto nuvertėjimo suma. Nusidėvėjimas (amortizacija) apskaičiuojamas naudojant tiesinį būdą, proporcingai nurašant kiekvieno atskiro turto vieneto įsigijimo vertę per numatomą jo naudojimo laikotarpį. Turto naudojimo laikotarpiai pateikti žemiau: Ilgalaikio turto grupė Nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpis, metais Programinė įranga 1 Pastatai 25 3

8 Lengvieji automobiliai 10 Baldai 6 Kompiuterinė įranga 3 Lengvasis automobilis 6 Kita įranga 4 Remonto ir priežiūros išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato. Finansiniai įsipareigojimai Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų kredito įstaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos įsipareigojimų šalies ir užsienio bankams bei kitoms kredito įstaigoms suma. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kredito įstaigoms pripažįstami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai nuostatas. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma visa kredito unijos įsipareigojimų klientams, kurie nėra kredito įstaigos, ir kredito unijos nariams suma. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripažįstami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai nuostatas. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų straipsnyje parodomos kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, neparodyti kituose mokėtinų sumų ir įsipareigojimų straipsniuose. Šiame straipsnyje parodomos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai pripažįstami ir vertinami pagal 24-ojo verslo apskaitos standarto Pelno mokestis, 31-ojo verslo apskaitos standarto Atlygis darbuotojui ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus. Subordinuotuosius kredito unijos įsipareigojimus sudaro kredito unijos išleisti ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitikėtinės (subordinuotosios) paskolos požymius. Skolintos lėšos iš pradžių pripažįstamos tikrąja verte, kurią sudaro grynoji gautų lėšų suma, atskaičiavus sandoriui sudaryti patirtas sąnaudas. Vėliau skolintos lėšos apskaitomos amortizuota savikaina, o tarp gautų grynųjų įplaukų ir padengimo vertės susidaręs skirtumas pripažįstamas pajamomis arba sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje per visą skolos padengimo laikotarpį taikant galiojančias palūkanų normas. Skolintos lėšos pripažįstamos atsiskaitymo momentu. Finansinis turtas ir įsipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisinė galimybė užskaityti pripažintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turtą ir įsipareigojimus vienu metu. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas Palūkanų pajamų straipsnyje parodomos pajamos, uždirbtos iš kredito įstaigose laikomų pinigu, kredito unijos nariams suteiktų paskolų ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrąja verte. Amortizuota savikaina įvertinto finansinio turto palūkanų pajamos apskaičiuojamos taikant apskaičiuotų palūkanų metodą. Palūkanų pajamos pripažįstamos kaupimo principu, jei tikėtina, kad bus gauta ekonominė nauda ir pajamų suma gali buti patikimai įvertinama. Palūkanų sąnaudų straipsnyje parodomos kredito įstaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems klientams priskaičiuotos palūkanos už indėlius, gautas paskolas ir kitus įsipareigojimus, kurie nevertinami tikrąja verte. 4

9 Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamų ir sanaudų straipsniuose parodomos už tarpininkavimą uždirbtos pajamos ir patirtos sanaudos. Šiame straipsnyje taip pat parodomos kitos pagrindinės veiklos pajamos ir sanaudos. Visi papildomai gauti paskolų administravimo mokesčiai yra nereikšmingi ir pajamomis pripažinami iškarto juos gavus. Komisinių sąnaudos yra pripažįstamos, kai patiriamos. Komisinių pajamos iš operacijų yra pripažįstamos, kai atliekama susijusi operacija. Finansinio turto vertės pasikeitimo ir pardavimo rezultatų straipsnyje parodomas kredito įstaigoms ir kredito unijos nariams suteiktų paskolų vertės sumažėjimo ir nuostolio dėl vertės sumažėjimo panaikinimo rezultatas. Šiame straipsnyje taip pat parodomas vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo, vertybinių popierių ir kito finansinio turto vertės sumažėjimo ir nuostolių dėl vertės sumažėjimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Šiame straipsnyje parodomi specialiųjų atidėjinių, kuriuos formuoja atsižvelgdama į kiekvieno savo sandorio dėl finansinių paslaugų teikimo rizikingumą, į kliento finansinę ir ekonominę būklę, į prievolių pagal sandorius dėl finansinių paslaugų teikimo vykdymą, į turimas užtikrinimo priemones šioms prievolėms įvykdyti ir kitas aplinkybes, turinčias įtakos kredito unijos turto vertei, sanaudas. Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostolių) straipsnyje parodomi operacijų užsienio valiuta, kitų finansinių priemonių pirkimo ir pardavimo operacijų rezultatai. Bendrųjų ir administracinių sanaudų straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla. Kitos veiklos pajamų ir kitõs veiklos sanaudų straipsniuose parodomos kituose pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniuose neparodytos įprastinės veiklos pajamos ir sanaudos. Pelno mokesčio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio ir atidėtojo pelno mokesčio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesčio įstatymu, 2014 metų apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokesčio tarifas, 2013 metų - 15 proc. Atidėtas pelno mokestis yra paskaičiuojamas naudojant mokesčio tarifus, galiojančius ar patvirtintus balanso sudarymo dieną ir kuriuos tikimasi taikyti atidėto pelno mokesčio turto realizavimo ar atidėtų mokesčių įsipareigojimų įvykdymo laikotarpiu. Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda dėl sukauptų sąnaudų ir patirtų nuostolių perkėlimo. Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dieną yra naudojami atidėto pelno mokesčio paskaičiavimui. Kai apskaičiuojamas bendras atidėtųjų mokesčių turtinis likutis, jis pripažįstamas finansinėse ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybės nuomone, yra tikėtinas. Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, nepripažintos šio laikotarpio pajamomis, balanse parodomos kaip įsipareigojimai, o per ataskaitinį laikotarpį įvykdytos išmokos, ataskaitiniu laikotarpiu nepripažintos sąnaudomis, balanse parodomos kaip turtas. Palyginamieji skaičiai KU nustatytas esminės klaidos dydis taikytas sudarant šias finansines ataskaitas yra 2 % visos turto balansinės vertės. FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS 1 PASTABA PALŪKANŲ PAJAMOS IR SĄNAUDOS Straipsnis 2014m. 2013m. Pokytis, 5

10 Už paskolas Už lėšas bankuose Už lėšas LCKU Už vertybinius popierius Iš viso pajamų Už indėlius Už LCKU paskolas Už tikslinių programų paskolas Iš viso sąnaudų Grynosios palūkanų pajamos PASTABA KOMISINIŲ IR KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos Grynosios komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos PASTABA FINANSINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMO IR PARDAVIMO REZULTATAS Specialiųjų atidėjinių sąnaudos: Kitas finansinio turto vertės pasikeitimo ir pardavimo rezultatas Iš viso pajamų Iš viso sąnaudų

11 Rezultatas Unija sudarė paskolos (kreditavimo) sutartį su UAB Fidas litų kreditui, paskolos grąžinimą užtikrinant Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (70 proc.) garantija ir pastatogrūdų sandėlio, unikalus Nr , esančio Zaviesiškio k., Anykščių r. įkeitimu ( papildomai buvo įkeistos prekių atsargos ir gautinos sumos). Nevykdant mokėjimų pagal minėtąją sutartį, dienai UAB Fidas neįvykdyti įsipareigojimai pagal minėtąją sutartį Ukmergės kredito unijai sudaro ,92 litų. Realus paskolos užstatas dienos datai yra UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija 70% nuo negrąžinto paskolos likučio ir nekilnojamas turtas pastatas grūdų sandėlis. Suformuoti spec. atidėjiniai sumoje ,61 Lt, tai paskolos daliai, kuri buvo apdrausta atsargomis ir gautinomis sumomis. Kadangi klientas unijai padarė didelės turtinės žalos, Ukmergės ūkininkų kredito unijos valdyba savo sprendimu sustabdė palūkanų skaičiavimą paskolai ir 2015 m. nusprendė kreiptis į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo UAB,,Fidas pradėjimo. 4 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS Darbo jėgos išlaidos Nusidevėjimo išlaidos FA audito išlaidos Reklamos ir marketingo išlaidos Kitos išlaidos Iš viso PASTABA KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS Delspinigų pajamos Už pažymas Kitos veiklos pajamos Iš viso pajamų Indėlių draudimo įmokos Atskaitymų į stabilizacijos fondą Kitos veiklos sąnaudos Iš viso sąnaudų Grynosios kitos veiklos pajamos PASTABA PELNO MOKESČIO SĄNAUDOS 7

12 Atidėto pelno mokesčio turtas arba įsipareigojimai skaičiuojasi atsiradus finansinės ir mokestinės apskaitos laikiniesiems skirtumams. Atidėto pelno mokesčio sąnaudos neskaičiuiojamos, nes nesusidarė skirtumas tarp priskaičiavimo ir nurašymo, apmokama tais pačiais metais. Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos Iš viso pelno mokesčio sąnaudų Atidėtojo pelno mokesčio turto judėjimas Likutis metų pradžioje Turto pokytis dėl sukauptų kaupimų atostogoms Turto pokytis dėl mokestinių nuostolių Likutis metų pabaigoje t.sk. dėl sukauptų kaupimų atostogoms dėl mokestinių nuostolių 7 PASTABA PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigų ekvivalentai parodytas sumas sudaro pinigai įvairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko sąskaitose ir kitose kredito įstaigose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokios lėšos yra be nustatyto termino, o vertės pokyčių rizika yra labai nedidelė. Pinigų ir pinigų ekvivalentų struktūra ir pokyčiai: Grynieji pinigai Lėšos LR komerciniuose bankuose turimose atsiskaitomosiose sąskaitose Lėšos LCKU turimose atsiskaitomosiose sąskaitose Iš viso PASTABA KREDITO ĮSTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IŠ JŲ GAUTINOS SUMOS Šiame balanso straipsnyje parodytos šalies ir užsienio kredito įstaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indėliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indėliai rodomi kartu su sukauptomis palūkanomis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, įvertinus vertės sumažėjimą dėl galimų nuostolių. Apskaičiuotosios palūkanų normos už terminuotus indėlius 2014 m. svyravo nuo 0,20 % iki 1,00 % (2013 m. nuo 0,30 % iki 1,00%). 8

13 Terminuoti indėliai LCKU Terminuoti indėliai Lėšos laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU Iš viso Kredito unija laiko specialiosios paskirties lėšas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris yra sudaromas LCKU visuotinio narių susirinkimo nustatytu būdu. Šis rezervas skirtas kredito unijų, LCKU narių veiklos likvidumui užtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba išmokant sukauptas lėšas pagal kredito unijos pareikalavimą jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos LCKU narės specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje sąskaitoje turi laikyti LCKU visuotinio narių susirinkimo patvirtintą dalį lėšų nuo visų terminuotų ir neterminuotų indėlių kredito unijoje litais ir užsienio valiuta lėšų. Už likvidumo palaikymo rezervo lėšas kredito unijoms mokamos 0,20% dydžio metinės palūkanos (2013 metais 0,20 %). 9 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IŠ JŲ GAUTINOS SUMOS Šiame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos ir iš jų gautinos sumos kartu su sukauptomis palūkanomis ir įvertinus vertės sumažėjimą dėl galimų nuostolių. Paskolų portfelio struktūra ir pokyčiai: Eil. Nr. Rizikos grupė Pokytis Apskaitinė vertė( su spec.atidėji niais) Spec. atidėjini ai Apskaiti nė vertė Spec. atidėjiniai Apskaitinė vertė Spec. atidėjiniai 1 Standartinė Galimos rizikos 3 Padidintos rizikos 4 Abejotina Nuostolinga Iš viso Specialiųjų atidėjinių santykis su kredito unijos nariams suteiktų paskolų suma, proc. 0,01 0,01 XXXX XXXX Visų didžiausių paskolų sumų ir unijos perskaičiuoto kapitalo santykis dienos būklei buvo 75,90 proc., o yra 91,51 proc. 10 PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS 9

14 Šiame balanso straipsnyje parodytos gautinos sumos už kredito unijos perleistą materialųjį ir nematerialųjį turtą, biudžeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso straipsniuose. Straipsnis Pokytis per metus, Apskaitinė vertė Spec. atidėjiniai Apskaitinė vertė Spec. atidėjiniai Apskaitinė vertė Spec. atidėjiniai 1. Finansinis turtas 2. Gautinos sumos 2.1. Gautinos sumos už kredito unijos perleistą materialųjį ir nematerialųjį turtą 2.2. Gautinos sumos už perleistą finansinį turtą 2.3. Biudžeto skolos kredito unijai 2.4. Kitos gautinos sumos Sukauptos pajamos Iš viso: PASTABA ATSARGOS, UŽ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS Šiame straipsnyje parodytos turimos atsargos, už skolas perimtas nefinansinis turtas, kurį artimiausiu metu ketinama parduoti, ir į kitus straipsnius neįtrauktas turtas. A. Už skolas perimtas nefinansinis turtas 1. Už skolas perimto nefinansinio turto vertė laikotarpio pradžioje Už skolas perimtas nefinansinis turtas Parduota už skolas perimto nefinansinio turto Už skolas perimto nefinansinio turto nuvertinimo

15 suma 5. Už skolas perimto nefinansinio turto vertė laikotarpio pabaigoje B. Kito turto vertė laikotarpio pabaigoje Atsargų, už skolas perimto ir kito turto vertė laikotarpio pabaigoje, iš viso: PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS Unija visą ilgalaikį materialųjį turtą naudoja savo veikloje. Jis nėra niekam įkeistas ar kitaip apribotos teisės į jį. Informacija apie paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kredito unijos turimo ilgalaikio materialiojo turto struktūrą ir pokyčius pateikiama lentelėje. Rodikliai Pastatai ir kitas nekilnojamas is turtas Transport o priemonės Kita įranga, prietaisa i, įrankiai ir įrenginia i Kitas materialusi s turtas Iš vis o Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: turto įsigijimas 6 6 perleistas ir nurašytas turtas (-) perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) Finansinių metų pabaigoje b) Perkainojimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-) kitiems asmenims perleisto 11

16 ir nurašyto turto (-) perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-) Finansinių metų pabaigoje c) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: finansinių metų nusidėvėjimas atstatantys įrašai (-) kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) Finansinių metų pabaigoje d) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: finansinių metų vertės sumažėjimas atstatantys įrašai (-) kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) Finansinių metų pabaigoje d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d) PASTABA MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI KREDITO ĮSTAIGOMS Paskolos iš LCKU PASTABA MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO UNIJOS NARIAMS 12

17 Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams kredito unijų asocijuotų narių kredito unijų asociacijų kitoms organizacijoms Viso iki pareikalavimo: Terminuoti indėliai: - fiziniams narimas kredito unijų asocijuotų narių kredito unijų asociacijų kitoms organizacijoms Viso terminuotų: Iš viso Palūkanų normos už terminuotuosius indėlius fiziniams nariams svyruoja 2014 m. nuo 0,25 % iki 2,2 % (2013 m. nuo 0,25 % iki 2,5 %), juridiniams nariams nuo 0,25% iki 2,2 % (2013 m. nuo 0,25 % iki 2,2 %), už indėlius iki pareikalavimo 0 % (2013 m. nuo 0 %). 15 PASTABA KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Lėšos skirtos ilgalaikėms programoms Mokėtinos indėlių draudimo įmokos Sukauptos audito išlaidos Surinkti mokėtini mokesčiai Atostogų rezervas Mokėtinos išlaidos už įvairias paslaugas Kt. įsipareigojimai Iš viso PASTABA SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI Įsipareigojimo aprašymas Likutis Likutis Per 2014 metus, (pirminė suma, valiuta, palūkanų norma, terminas) Grąžinta Priskaičiuota 31 suma palūkanų Lt, 5%, Iš viso PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS Pajinis kapitalas Unijos pajinį kapitalą sudaro 2347 tūkst. litų (2013 m ). Jis sudarytas iš pagrindinių ir papildomų pajų. Nominali vieno pajaus vertė yra 100 litų. Visas Unijos pajinis kapitalas apmokėtas. Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindinį pajų, turi vieną balsą, nepriklausomai nuo jo apmokėto papildomo pajaus dydžio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma grąžinant išpirktų privalomo ir papildomų pajų įmokas. 13

18 Privalomasis rezervas Unijos privalomąjį rezervą sudaro visuotinio narių susirinkimo sprendimu į privalomąjį rezervą pervestas visas arba ne mažiau kaip 20 % visų metų nepaskirstyto pelno ir 2014 m. rezervą sudarė 605 (2013 m. 463 ). Nuosavo kapitalo pokyčiai pateikti aiškinamojo rašto priede Nr.1 Nuosavo kapitalo pokyčiai 18 PASTABA TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ GRUPAVIMAS PAGAL LAIKĄ Unijos turto ir įsipareigojimų struktūra pagal terminus Iki 3 mėn. Nuo 3 mėn. iki 1 metų Nuo 1 iki 5 metų Ilgiau kaip 5 metai IŠ VISO Turtas Įsipareigojimai, kapitalas ir rezervai Skirtumas tarp turto ir įsipareigojimų, kapitalų, rezervų Likvidusis turtas 4579 Einamieji įsipareigojimai Iki 3 mėn. Nuo 3 mėn. iki 1 metų Nuo 1 iki 5 metų Ilgiau kaip 5 metai IŠ VISO Turtas Įsipareigojimai, kapitalas ir rezervai Skirtumas tarp turto ir įsipareigojimų, kapitalų, rezervų Likvidusis turtas 4107 Einamieji įsipareigojimai PASTABA VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANTYS NORMATYVAI Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos riziką ribojančius normatyvus, taikomus kredito unijoms. Per ataskaitinį laikotarpį normatyvai buvo vykdomi. Informacija apie unijos rodiklius: Rodiklis LB nustatytas dydis Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 31,12 32,35 13 Likvidumo rodiklis, proc. 39,12 34,29 30 Atviros vienos užsienio valiutos pozicijos rodiklis 15 14

19 Bendroji atviros užsienio valiutos pozicijos rodiklis 25 Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui 15,33 15,27 25 normatyvas, proc, nuo Unijos kapitalo Suteiktų didelių paskolų bendroji suma, proc. nuo Unijos kapitalo. 75,90 91, PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGŲ SRAUTUS Informacija apie pinigų srautus pateikta priede Nr.2 Pinigų srautų pokyčiai. 21 PASTABA SUSIJUSIOS ŠALYS Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai (5 asmenys), stebėtojų tarybos nariai (3 asmenys), paskolų komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito unijos vadovu artimaisiais ryšiais susijusiais asmenimis šiame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos vadovas valdo jų kvalifikuotą įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį. Tantjemų mokėjimo terminą ir sumą kredito unijoje patvirtina VNS susirinkimas. Valdybos posedžio metu apsvarstoma ar kredito unija baigė ketvirtį pelningai, tada paskirstoma tantjemų suma valdymo organams. Priskaičiuota su darbo užmokesčiu susijusių išmokų ir joms tenkančių socialinio draudimo įmokų suma 1) Administracijos vadovas 2) Vidaus auditorius 3)Vienas valdybos narys 4) Su valdymo organais susijęs asmuo(valdybos nario dukra) Tantjemos valdymo ir stebėtojų tarybos nariams,paskolų komiteto pirmininkui. Įsipareigojimų vadovybei, neįskaitant priimtų indėlių, likučiai laikotarpio pabaigoje 2014 m m Unijos susijusioms šalims išduoda paskolas bei priima indėlius rinkos sąlygomis. Susijusioms šalims išduotų paskolų ir priimtų indėlių likučiai: Išduotų paskolų likučiai Priimtų indėlių likučiai PASTABA ĮSTATYMŲ ATITIKIMAS Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo, maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros užsienio valiutų pozicijos normatyvus m. gruodžio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus. 15

20 Kredito unijoje, įgyvendinat vidaus kontrolės sistemą pagal Lietuvos banko valdybos nutarimą Nr.03-25, , dirbama pagal naujai patvirtintas šias tvarkas: KU veiklos ir rizikos valdymo strategija (versija 1.1, patvirtinta kredito unijos stebėtojų tarybos posėdžio protokolu Nr.07, ), KU rizikos valdymo politika (versija 1.1, patvirtinta valdybos posėdžio protokolu Nr.V-24, ), KU likvidumo rizikos valdymo politika (versija 1.1, patvirtinta valdybos posėdžio protokolu Nr.V-24, ), KU operacinės rizikos valdymo politika (versija 1.1, patvirtinta valdybos posėdžio protokolu Nr.V-24, ), KU likvidumo palaikymo ir laisvų lėšų valdymo tvarka (versija 1.7, patvirtinta valdybos posėdžio protokolu Nr.V- 29, ), KU vidaus kontrolės organizavimo tvarka (versija 1.5, patvirtinta valdybos posėdžio protokolu Nr.V-29, ). 23 PASTABA NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Unija per 2014 m. paskolų nenurašė (2013 m. paskolų nenurašė), o susigrąžino 23. Šią sumą sudaro paskolos, susigražintos per antstolius, priteistos teismo būdu m. gruodžio 31 d. kredito unijos nebalansinių įsipareigojimų 29 tūkst.lt. 24 PASTABA PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO PROJEKTAS Unija planuoja ataskaitinių metų pelną sumoje 55 padėti į rezervą. Administracijos vadovas Vyriausiasis buhalteris Alvydas Dilys Zita Kavaliauskienė 16

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų, kurias

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knyg

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB CENTRINIS KNYGYNAS Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB Centrinis knyg 3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knygynas" įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų

Detaliau