NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome"

Transkriptas

1 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 216 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą. Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 216 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus. Pagrindas nuomonei pareikšti Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą. Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis. Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat: Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų UAB Finansų auditas Duomenys kaupiami ir saugomi LR Įmonės kodas Juridinių asmenų registre PVM mokėtojo kodas LT Respublikos g. 36, LT-35173, Panevėžys Tel.faks. (8 45) El.paštas :

2 tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą. Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos. Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją. Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, jeigu juos nustatėme audito metu. 217 m. kovo 16 d. Panevėžys Auditorius Drąsutis Liatukas Auditoriaus pažymėjimo Nr. 149 UAB Finansų auditas Audito įmonės pažymėjimo Nr. 139 UAB Finansų auditas Duomenys kaupiami ir saugomi LR Įmonės kodas Juridinių asmenų registre PVM mokėtojo kodas LT Respublikos g. 36, LT-35173, Panevėžys Tel.faks. (8 45) El.paštas :

3 UAB PANEVĖŽIO GATVĖS", (įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas) Beržų g.12, Panevėžys, duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre (buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys) (teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi) PATVIRTINTA Eurai Eil. Nr. (ataskaitinis laikotarpis) 216 m. gruodžio 31 d. BALANSAS (ataskaitos sudarymo data) Straipsniai Pastabos Nr. (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis TURTAS A. ILGALAIKIS TURTAS NEMATERIALUSIS TURTAS Plėtros darbai Prestižas Programinė įranga Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės Kitas nematerialusis turtas Sumokėti avansai MATERIALUSIS TURTAS Žemė Pastatai ir statiniai Mašinos ir įranga Transporto priemonės Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai Investicinis turtas Žemė Pastatai Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai FINANSINIS TURTAS Įmonių grupės įmonių akcijos Paskolos įmonių grupės įmonėms Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos Asocijuotųjų įmonių akcijos Paskolos asocijuotosioms įmonėms Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos Ilgalaikės investicijos Po vienų metų gautinos sumos Kitas finansinis turtas KITAS ILGALAIKIS TURTAS B. Atidėtojo pelno mokesčio turtas Biologinis turtas Kitas turtas TRUMPALAIKIS TURTAS ATSARGOS Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai Produkcija Pirktos prekės, skirtos perparduoti Biologinis turtas Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti Sumokėti avansai PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

4 2.1. Pirkėjų skolos Įmonių grupės įmonių skolos Asocijuotųjų įmonių skolos Kitos gautinos sumos TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS Įmonių grupės įmonių akcijos Kitos investicijos PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS TURTO IŠ VISO NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI D. NUOSAVAS KAPITALAS KAPITALAS Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas ( ) Savos akcijos, pajai ( ) AKCIJŲ PRIEDAI PERKAINOJIMO REZERVAS REZERVAI Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas Savoms akcijoms įsigyti Kiti rezervai NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) E. F. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS ATIDĖJINIAI G. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai Mokesčių atidėjiniai Kiti atidėjiniai MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Skoliniai įsipareigojimai Skolos kredito įstaigoms Gauti avansai Skolos tiekėjams Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Skoliniai įsipareigojimai Skolos kredito įstaigoms Gauti avansai Skolos tiekėjams Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos Pelno mokesčio įsipareigojimai Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO Direktorius Vyr.buhalterė (parašas) (parašas) Gintaras Petrauskas Jolanta Rimkuvienė

5 UAB PANEVĖŽIO GATVĖS ", (įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas) Beržų g.12, Panevėžys, duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre (buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys) (teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi) PATVIRTINTA Eil. Nr Eurai (ataskaitinis laikotarpis) 216 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA Straipsniai Nr. (ataskaitos sudarymo data) Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 1. Pardavimo pajamos Pardavimo savikaina 7 ( ) ( ) 3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis 4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) Pardavimo sąnaudos 6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos (321151) (298839) 7. Kitos veiklos rezultatai Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos 9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos 1. Kitos palūkanų ir panašios pajamos Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas 12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos (987) (1619) 13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ Pelno mokestis (49993) (12791) 15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu. (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) Direktorius Gintaras Petrauskas (parašas) Vyr.buhalterė Jolanta Rimkuvienė (parašas)

6 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ PANEVĖŽIO GATVĖS Įmonės kodas , Beržų 12, Panevėžys Duomenys kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registre PATVIRTINTA 2 m. d. protokolu Nr FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Įregistravimo data ir veikla Uždaroji akcinė bendrovė Panevėžio gatvės įregistruota 1995 m. rugpjūčio 31 d., registracijos Nr.A Bendrovė dėl įmonės kodo pasikeitimo perregistruota 24 m. spalio 15 d., registravimo pažymėjimo Nr.16, Valstybės Įmonės Registrų centro Panevėžio filiale. Įmonės kodas , bendrovė PVM mokėtoja nuo 1994 m. gegužės mėn. 1 d. PVM kodas LT Bendrovės pagrindinė (tipinė) veikla, numatyta bendrovės įstatuose: miesto gatvių, šaligatvių, aikščių, kelių, tiltų, parkų, mažosios architektūros eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbai, miesto apšvietimo tinklų eksploatavimo ir remonto darbai, miesto želdinių priežiūros darbai, miesto LK tinklų infrastruktūros remonto darbai, miesto lietaus nuotakyno priežiūros darbai, avarinių naftos produktų išsiliejimų gatvėse ir vandens telkiniuose likvidavimas, nafta užterštų sorbentų šalinimas, užtvankų ant Nevėžio upės priežiūra ir reguliavimas, ištekančio iš nuotakyno vandens laboratorinė kontrolė. Kita bendrovės veikla: negyvenamųjų patalpų, esančių Beržų g.12 bei Kėdainių g.7 nuoma. Finansiniai metai Bendrovės finansiniai metai (kalendoriniai) prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d. Darbuotojų skaičius Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais 69 darbuotojai, praėjusiais metais - 67 darbuotojai. Kita informacija Bendrovės veikla apdrausta bendrosios civilinės atsakomybės draudimu, bendrovės darbuotojai apdrausti draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, ligos arba darbingumo netekimo, mirties atveju. 216 m. bendrovės finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad bendrovė tęs savo veiklą. Bendrovės vadovybei nėra žinomos jokios aplinkybės, kurios galėtų įtakoti veiklos tęstinumą.

7 2 II. APSKAITOS POLITIKA Bendrovės apskaitos politika keičiama ir papildoma įvykus pokyčiams LR įstatymuose, teisės aktuose, bendrovės vidaus politikoje. Bendrovėje taikomas detalus sąskaitų planas. Pagrindinės veiklos pajamos bei sąnaudos apskaitomos atskirose balanso sąskaitose, atsižvelgiant į darbų pobūdį. Bendrovė buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines atskaitas rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus: - LR buhalterinės apskaitos įstatymą; - LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą; - Verslo apskaitos standartus; - Kitus apskaitai reikšmingus teisės aktus. Apskaita tvarkoma naudojant LR piniginį vienetą Eurą. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. Nematerialusis turtas Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas: Eil. Nr. Turto grupė Naudingo tarnavimo laikas (metais) 1. programinė įranga 3 Ilgalaikis materialus turtas Bendrovės ilgalaikis materialus turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. Balanse ilgalaikis materialus turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. Ilgalaikiam turtui priskiriamas toks turtas, kuris naudojamas pajamoms uždirbti ilgiau kaip vienerius metus. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, nudėvint turto vertę iki likutinės vertės,29 Eur per numatomą turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Nustatytos šios materialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas: Eil. Nr. Ilgalaikio materialiojo Minimali vertė (Eur) Naudingo tarnavimo turto grupė laikas (metais) 1. Pastatai ir statiniai nepriklausomai nuo vertės Mašinos ir įrengimai Transporto priemonės Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai Ilgalaikio turto apskaita vedama pagal materialiai atsakingus asmenis. Kai apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiam turtui požymių, nudėvimas iki likutinės vertės ar perleidžiamas, šis turtas nurašomas. Ilgalaikio turto nurašymo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu. Pelnas arba nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo nustatomas kaip skirtumas tarp įplaukų ir perleisto materialiojo ilgalaikio turto likutinės vertės bei pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip kitos veiklos pajamos arba sąnaudos. Turto įsigijimo savikaina didinama atliktų

8 remonto darbų verte ir patikslinamas to turto naudingas tarnavimo laikotarpis, jei ilgalaikio materialiojo turto remonto darbai pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina naudingąsias savybes. Remonto darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jei tokie remonto darbai nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina naudingo tarnavimo laiko, o tik palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę. Finansinis turtas, po vienerių metų gautinos sumos Po vienerių metų gautinose sumose atspindima pirkėjų skolos už atliktus remonto darbus bei paslaugas, kurios bus grąžintos po vienerių metų. Po vienerių metų gautinos sumos apskaitomos įsigijimo savikaina, balanse parodomos amortizuota savikaina. Atsargos Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, balanse parodomos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, ta iš jų, kuri mažesnė. Atsargų apskaitai taikomas nuolat apskaitomų atsargų būdas, atsargos įkainojamos taikant FIFO būdą. Su atsargų įsigijimu susijusiomis išlaidomis laikomos jų transportavimo, paruošimo naudoti išlaidos, visi su pirkimu susiję mokesčiai, rinkliavos (išskyrus tuos, kurie bus atgauti), atimant suteiktų nuolaidų sumas. Nustatytos šios atsargų grupės: - medžiagos; - kuras, degalai; - atsarginės detalės; - pagaminta produkcija. Atsargų apskaita vykdoma sandėlyje ir pas materialiai atsakingus asmenis. Per vienerius metus gautinos sumos Per vienerius metus gautinos sumos pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, balanse parodomos įsigijimo savikaina, atėmus abejotinas skolas. Abejotinų skolų suma nustatoma kiekvieną gautiną sumą nagrinėjant atskirai. Įsipareigojimai Bendrovė trumpalaikius finansinius įsipareigojimus pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruoja ir finansinėje atskaitomybėje parodo savikaina, o ilgalaikius finansinius įsipareigojimus pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruoja savikaina, o finansinėje atskaitomybėje parodo amortizuota savikaina. Atostoginių kaupiniai Pagal apskaitos politiką Bendrovė apskaičiuoja atostoginių kaupinius, kurių dydis priklauso nuo darbuotojų nepanaudotų atostogų dienų skaičiaus ir vidutinio atlyginimo, apskaičiuotų kiekvienų metų gruodžio 31 d. 3 Pajamų ir sąnaudų pripažinimas Pajamos pripažįstamos, vadovaujantis kaupimo principu. Pajamos registruojamos apskaitoje tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į jų apmokėjimą. Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į apmokėjimo laiką.

9 Veikos sąnaudoms priskiriamos ataskaitinio laikotarpio išlaidos, susijusios su įprastine bendrovės veikla. Ataskaitinio laikotarpio išlaidos, kurių negalima tiesiogiai susieti su konkrečių ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, priskiriamos veiklos sąnaudoms. Veiklos sąnaudoms priskiriamos bendrosios ir administracinės sąnaudos. Kitai veiklai išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas, negyvenamųjų patalpų nuoma bei kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ar sąnaudos. Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudos, delspinigiai, finansinio turto perleidimo rezultatas, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas. Baudos ir delspinigiai pripažįstami pajamomis (sąnaudomis) tada, kai susidaro. Mokesčiai Bendrovė priskaičiuoja ir moka šiuos mokesčius: - PVM mokestį; - mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių šaltinių; - mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių šaltinių; - žemės nuomos mokestį; - nekilnojamojo turto mokestį; - įmokas į Garantinį fondą; - pelno mokestį; - Socialinio draudimo mokesčius. Vadovaujantis bendrovės direktoriaus įsakymu dėl metinės inventorizacijos komisijų sudarymo, bendrovėje atliekama ilgalaikio bei trumpalaikio turto, skolų, piniginių lėšų, griežtos apskaitos blankų inventorizacija. Bendrovės darbo apmokėjimo tvarka nustatyta darbo apmokėjimo nuostatuose. Apskaitos politikos keitimas Pagal LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą Bendrovė yra priskiriama mažų įmonių kategorijai (kol nepakis įmonės kategoriją lemiantys rodikliai). Todėl 216 m. ir vėlesnių metų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ir aiškinamasis raštas. 4 III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 1. Nematerialusis turtas Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį apskaitoma 9 vienetai nematerialaus turto. Bendrovė savo veikloje naudoja: apskaitai Navision programą, kuri pilnai apjungia visas apskaitos dalis, sąmatų sudarymui programą Sąmata, miesto apšvietimo valdymui kompiuterinę programą Agatas, kurios yra pilnai amortizuotos. Nematerialaus turto pakitimai atspindimi lentelėje.

10 5 Rodikliai Plėtros darbai Prestižas Programinė įranga Kitas nematerialusis turtas Iš viso Likutinė vertė praėjusių finansinių metų a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pokyčiai: - turto įsigijimas - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) b) Amortizacija Praėjusių finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų amortizacija - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) c) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) d) Likutinė vertė finansinių metų (a) - (b) - (c) 2. Materialusis turtas Per ataskaitinį laikotarpį apskaitoma 158 vienetai materialaus ilgalaikio turto, pakito šio turto vertė. Ilgalaikio turto pakitimai pagal turto grupes atsispindi lentelėje.

11 6 Rodikliai Pastatai ir statiniai Mašinos ir įranga Transporto priemonės Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai Iš viso Likutinė vertė praėjusių finansinių metų a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pokyčiai: - turto įsigijimas perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) b) Perkainojimas Praėjusių finansinių metų pokyčiai: - vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) c) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų nusidėvėjimas atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)

12 d) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) e) Likutinė vertė finansinių metų (a) + (b) - (c) - (d) Ilgalaikio turto būklė (įvertinus nusidėvėjimą) 216 m. gruodžio 31 d. pateikta lentelėje: Eil. TURTO GRUPĖS Įsigijimo vertė Nusidėvėjimas Balansinė Nusidėvėjimo Nr. PAVADINIMAS (Eur) (Eur) vertė (Eur) % 1. Pastatai ir statiniai Mašinos ir įrengimai Transporto priemonės Kiti įrenginiai ir įrankiai Viso: Lentelėje matyti, kad bendrovės bendras ilgalaikio turto nusidėvėjimas 75 %. Bendrovė savo veikloje naudoja ilgalaikį materialųjį turtą, kurio likutinė vertė lygi,29 (pilnai nusidėvėjęs), tačiau jo būklė yra patenkinama ir jis uždirba pajamas. Šis turtas pagal grupes atspindėtas lentelėje: Eil. TURTO GRUPĖS Įsigijimo vertė (Eur) Nr. PAVADINIMAS 1. Pastatai ir statiniai Mašinos ir įrengimai Transporto priemonės Kiti įrenginiai ir įrankiai 9419 Viso: Atsargos Eil ATSARGŲ PAVADINIMAS Nr. 1. Žaliavos,medžiagos ir inventorius Likutis Eur Likutis Eur Pasikeitimas metus Eur per

13 8 2. Degalai Atsarginės detalės Viso: Lentelėje matyti atsargų likučių sumažėjimas 179. Paaiškiname, kad didžiąją dalį atsargų metų sudarė: dolomitinė skalda, šulinių dangčiai, šviestuvai ir t.t. Šios medžiagos naudojamos gatvių priežiūros darbams sekančių metų pradžioje. Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė neturėjo įkeistų ir pas trečiuosius asmenis apskaitomų atsargų. 4. Per vienerius metus gautinos sumos Rodikliai Pirkėjų skolos Abejotinos skolos Kitos gautinos sumos: deponuotos lėšos banke, rangos konkurso 63 2 užtikrinimui - investicinio projekto sąnaudų finansavimas iš APVA Iš viso: Skolos už atliktus 216 metų darbus bei paslaugas 485. Didžiausią įsiskolinimų dalį sudaro Panevėžio miesto savivaldybės skola už miesto infrastruktūros priežiūros ir remonto atliktus darbus gruodžio mėnesį Kitas skolas sudaro įvairių miesto bendrovių, įmonių įsiskolinimai už atliktus darbus bei paslaugas: UAB Baltic metalglass 585, UAB Ukmergės inžinerija ir kt. Atliekant metinę skolų inventorizaciją pasirašyti ir patvirtinti tarpusavio suderinimo aktai. 5. Kapitalas Bendrovės akcinis kapitalas ,3 Eur. Jis padalytas į paprastąsias vardines akcijas, vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė,29 Eur. Savivaldybei priklauso 93,7% visų akcijų 482,3 Eur, fiziniams bei juridiniui asmeniui 6,3 % ,73 Eur. Rodikliai Akcijų skaičius Suma (Eur) Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų Pagal akcijų rūšis 1.1. Paprastosios akcijos Privilegijuotosios akcijos 1.3. Darbuotojų akcijos 1.4. Specialiosios akcijos 1.5. Kitos akcijos IŠ VISO: Valstybės arba savivaldybių kapitalas Savos akcijos, kurias turi pati įmonė 4. Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės

14 9 6. Per vienerius metus mokėtinos sumos Rodikliai Skolos tiekėjams Gauti avansai (iš pirkėjų) Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Pelno mokesčio įsipareigojimai Kiti mokėtini mokesčiai Iš viso: Skolų tiekėjams 4534 detalizavimas: UAB Panevėžio keliai 1542 už medžiagas, UAB EMSI 8187 už degalus, UAB Wirtgen Lietuva 391 už prekes ir paslaugas, UAB RATC 1475 už paslaugas, UAB Pantusa 139 už paslaugas ir t.t. Atliekant metinę skolų inventorizaciją pasirašyti ir patvirtinti skolų suderinimo aktai. Tiekėjų skolos susidarė per gruodžio mėnesį ir padengiamos per sekantį mėnesį. Bendrovė ilgalaikių įsipareigojimų neturi, banko bei kitų kredito institucijų kreditais nesinaudojo. 7. Pajamos, sąnaudos Rodikliai Pardavimo pajamos Pardavimo savikaina Bendrasis pelnas: Panevėžio miesto savivaldybės užsakymu (213 m. gruodžio 18 d. rangos sutartis Nr ) atliekami darbai sudaro 62 % visų atliekamų darbų, darbai iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 3 %, kitų užsakovų atliekami darbai 8 %. Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį ir su juo susijusius mokesčius: Sąnaudų rūšis Apskaičiuotas darbuotojų darbo užmokestis Apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos Apskaičiuotos įmokos į garantinį fondą Iš viso:

15 1 8. Informacija apie finansinius ryšius su įmonės vadovais Pažymime, kad bendrovės stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams bei bendrovės direktoriui (jis tuo pačiu ir valdybos pirmininkas), kurių veiklą reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas bei bendrovės įstatai, per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paskolų, garantijų, neapibrėžtų įsipareigojimų, mokėtinų tantjemų nebuvo. 9. Pobalansiniai įvykiai Bendrovės finansinės ataskaitos koreguojamos, jeigu pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintiems ataskaitų duomenims. Tokių pobalansinių įvykių sudarant ataskaitas nebuvo. Direktorius... Gintaras Petrauskas Vyriausioji buhalterė... Jolanta Rimkuvienė

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

2016_Radviliskio_vanduo_Reguliuojamos_veiklos_Isvada_Atask_

2016_Radviliskio_vanduo_Reguliuojamos_veiklos_Isvada_Atask_ NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcins bendrovs Radviliškio vanduo vadovybei, Valstybinei kain ir energetikos kontrols komisijai Nuomon Mes atlikome Uždarosios akcins bendrovs Radviliškio vanduo

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų, kurias

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knyg

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB CENTRINIS KNYGYNAS Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB Centrinis knyg 3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knygynas" įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau