Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2"

Transkriptas

1 Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 28_ Nr. T&Otf-S33 Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr ) 16 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 2013 m. III ketvirtį atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Analizuotas laikotarpis. Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko įsakymu Nr. V-66 buvo sudaryta antikorupcinė komisija posėdyje antikorupcinės komisijos nariai, siekdami įvertinti korupcijos tikimybę teisme, vadovaudamiesi Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-158-(7.1.2) korupcijos pasireiškimo tikimybės Lietuvos Respublikos teismuose nustatymo metodika (toliau - Metodika), nustatė korupcijos pasireiškimo tikimybės sritis ir nutarė įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę įvairiose teismo veiklos srityse. Komisijos nariai pasidalino sritimis: Gaunamų dokumentų registravimo tvarka - raštinės vedėja Violeta Daciuk; Informacijos apie korupciją ir kitą nesąžiningą veiklą gavimo šaltiniai - raštinės vedėja Violeta Daciuk; Informacijos teikimas Valstybės tarnautojų registrui - raštinės vedėja Violeta Daciuk; Bylų skirstymo tvarka - teismo pirmininkės patarėja Lina Umbražiūnienė; Gaunamų dokumentų registravimo tvarka - teisėjo padėjėja Milda Jokubauskaitė; Teismo pirmininko pavedimų vykdymas - teisėjo padėjėja Skaidrė Mikutavičienė; Viešųjų pirkimų vykdymas - teismo kancleris Darius Lučinski; Teismo turto valdymas - teismo kancleris Darius Lučinski; Teismo finansų valdymas - finansų skyriaus vedėja Veronika Banevičiūtė; Teismo archyvo veikla - archyvo vedėja Birutė Šlėderienė. Informacija buvo renkama analizuojant tikrinimo laikotarpiu galiojusius teisės aktus, vertinant esamą faktinę situaciją teisme. Vertinimas atliktas vadovaujantis Metodikos II ir III dalyse nustatyta tvarka ir kriterijais. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės skirstant bylas Vilniaus miesto apylinkės teisme teismo pirmininko 2013 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-103 bylas skirstančiais asmenimis yra paskirti: teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojai, administracijos sekretorė ir ją pavaduojanti - teismo pirmininkės patarėja. Šiems darbuotojams pagal minėtą įsakymą yra priskirta rolė Teismo pirmininkas", kadangi ji pagal Teisėjų tarybos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 13P-126-(7.1.2) Dėl darbo su Lietuvos teismų informacine sistema Liteko apylinkių teismuose funkcinio paskirstymo tvarkos patvirtintą aprašą leidžia atlikti bylų skirstymo veiksmus Bylų skyrimo teisėjams modulyje. Realiai bylas (išskyrus ikiteisminio tyrimo veiksmus bei skundus) teisme skirsto teismo administracijos sekretorė, jai nesant darbe ją pavaduotoja teismo pirmininkės patarėja. Bylų skirstymą teisme reglamentuoja Gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių teisės pažeidimų bylų valdymo ir priskyrimo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašas (iki galiojusi Gaunamų dokumentų registravimo, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto

2 apylinkės teisme tvarka). Ši tvarka detalizuoja dokumentų registravimą ir priskyrimą teisėjams nagrinėti. Tvarkos dalis dėl pačių bylų suformavimo, teisėjų paskyrimą yra parengta pagal 2011 m. kovo 25 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-29-(7.1.2) (pakeistas ir papildytas 2012 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 13P-172-(7.1.2)) patvirtintą Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių patvirtintą aprašą. Įvertinus šias aplinkybes, konstatuotina, kad bylas skirstančiam asmeniui tvarkoje yra nurodytos visos įmanomos aplinkybės kaip skirti dokumentą teisėjui nagrinėti. Rankiniu būdu, t.y. ne modulio pagalba atliekant veiksmus, paskirti bylos nėra jokios galimybės. Naujos registruotos bylos teisme skiriamos tik automatizuotu būdu, t.y. teisėją parenka modulis. Visos naujos bylos yra užregistruojamos teismo raštinės poskyriuose, todėl bylas skirstantis asmuo neturi jokios galimybės tikrinti bylų, lemti jų užregistravimo momento ir tokiu būdu įtakoti bylos paskyrimą konkrečiam teisėjui. Pačio bylas skirstančio darbuotojo atlikti veiksmai modulyje yra lengvai patikrinimai, kadangi kiekvienas veiksmas jame yra automatiškai fiksuojamas, t.y. pasižymi data, konkretus laikas, kada buvo atlikti tokie pakeitimai, ir tą pakeitimą atlikusio darbuotojo pavardė. Nuo 2013 m. kovo pradžios bylų skyrimo teisėjams modulis yra labai pakeistas, t.y. modulyje yra pašalintos bet kokios galimybės įtakoti skyrimo atvejus konkretiems teisėjams. Modulis šiuo metu leidžia įvesti tik laikotarpį, kada teisėjui negali būti skiriamos bylos (teisėjas serga, atostogauja - visi neskyrimo atvejai yra patarti Gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių teisės pažeidimų bylų valdymo ir priskyrimo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos apraše, procentinį užimtumą kitoje veikloje, kuris nustatomas teismo pirmininko įsakymu, taip pat tvarkoje nustatytais atvejais galima paskirti bylą teisėjui, pasinaudojant funkcija Privalo nagrinėti". Norint pasinaudoti šia funkcija, privaloma įvesti priežastį (pvz., teikimas baudžiamojoje byloje, ieškinys po teismo įsakymo panaikinimo ir kt.). Skiriant bylą formuojamas protokolas. Bylų skyrimo protokolus gali tikrinti teismo pirmininkė, pavaduotojai, teisėjai ir Nacionalinės teismų administracijos atsakingi darbuotojai. Atvejis, kai byla neskiriama pirmam modulio parinktam teisėjui, protokole atsižymi kita spalva, todėl labai lengva kontroliuoti visus neskyrimo atvejus ir patikrinti, ar nebuvo nukrypta nuo nustatytos bylų skyrimo tvarkos. Didžiausia problema yra ikiteisminio tyrimo veiksmų ir skundų skirstymas, kadangi šiom bylom skirstyti nėra sukurtas elektroninis modulis. Veiksmus ir skundus skirsto ikiteisminio tyrimo poskyrio darbuotojai rankiniu būdu. Šiuo metu yra pradėta kurti nauja ikiteisminio tyrimo poskyrio darbo ir bylų skirstymo tvarka teisme siekiant detaliau reglamentuoti poskyrio darbuotojų veiksmus, jų atsakomybę už veiksmų netinkamą atlikimą bei jų darbo kontrolę. Gaunamų dokumentų registravimo tvarka. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę buvo analizuojami nuo iki galioję vidiniai teisės aktai, susiję su gautų dokumentų registravimo tvarka. Siekiant užtikrinti tinkamą ir aiškų dokumentų registravimą Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko įsakymu Nr. V- 1 buvo patvirtintos: Gaunamų dokumentų registravimo, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarka, Darbo su teismų informacine sistema LITEKO" tvarka, bei Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo Vilniaus miesto apylinkės teisme taisyklės. Gaunamų dokumentų registravimo, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme bei Darbo su teismų informacine sistema LITEKO" tvarkomis buvo nustatyta, kad Teisme gautus procesinius dokumentus registruoja Teismo priimamojo, Baudžiamųjų bylų, Ikiteisminio tyrimo, Civilinių bylų ir Administracinių teisės pažeidimų bylų poskyrių darbuotojai. Šias jiems priskirtas funkcijas Teismo

3 darbuotojai atlieka laikydamiesi šiuose aktuose aiškiai, pakankamai detaliai ir išsamiai nustatyta dokumentų registravimo tvarka. Procesinių dokumentų registravimo tvarkos laikymosi priežiūra reglamentuojama Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko įsakymu Nr. V-94 patvirtintame Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 metų organizacinės veiklos priežiūros plane numatytais Apeliacinių, atskirųjų skundų priėmimo, registravimo bei išsiuntimo patikrinimu civilinių bylų raštinėje", Apeliacinių skundų priėmimo, registravimo bei išsiuntimo patikrinimu baudžiamųjų bylų raštinėje", Apeliacinių skundų priėmimo, registravimo bei išsiuntimo patikrinimu administracinių bylų raštinėje", bei atliekant duomenų suvedimo į teismų informacinę sistemą LITEKO" patikrinimus. Analizuojamu laikotarpiu Teisme buvo atlikti 2013 m. vasario - balandžio mėnesiais gautų apeliacinių, atskirųjų skundų registravimo, priėmimo bei išsiuntimo civilinių bylų raštinėje, apeliacinių skundų priėmimo, registravimo bei išsiuntimo baudžiamųjų bylų ir administracinių bylų raštinėse patikrinimai, kurių metu nebuvo nustatyta pažeidimų, susijusių su korupcine veikla. Be to, visų procesinių dokumentų registravimo kontrolė ir priežiūra vykdoma nuolat, yra paskirti už tai atsakingi asmenys. Todėl galima teigti, kad korupcinės veiklos pasireiškimas procesinių dokumentų, gautų Vilniaus miesto apylinkės teisme, registravimo tvarkoje yra mažai tikėtinas. Vadovaujantis taip pačiais vidiniais Teismo teisės aktais analizuojamu laikotarpiu buvo registruojami ir Vilniaus miesto apylinkės teisme gauti kiti, t.y. neprocesiniai dokumentai (prašymai, pareiškimai, skundai). Šie aktai buvo priimti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 875 Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo" reikalavimus. Analizuojamu laikotarpiu buvo nustatyta, kad tokie asmenų Teismui pateikti dokumentai, atitinkamai nuo jų pobūdžio, buvo registruojami teismo priimamajame ir teismo raštinėje, arba tik teismo raštinėje, kurių darbuotojai gautus dokumentus registruoja teismo dokumentų registre pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 88 (Žin., 2002, Nr ; 2005, Nr ; 2010, Nr ), bei pagal Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-12 (Žin., 2006, Nr ). Prašymų, skundų registravimą ir jų perdavimą nagrinėti pagal kompetenciją organizuoja teismo raštinės darbuotojai. Neprocesinių dokumentų registravimo kontrolės mechanizmas numatytas Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo Vilniaus miesto apylinkės teisme taisyklių 23 punkte, kuriame įtvirtinta, kad priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo teisme asmens nurodytu adresu išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas - pažyma apie priimtą skundą ar spaudu pažymėta prašymo kopija. Be to, jų registravimo kontrolė ir priežiūra vykdoma nuolat, yra paskirti už tai atsakingi asmenys. Analizuojamu laikotarpiu asmenų skundų, susijusių su dokumentų registravimu, įtariant korupcinę veiklą, teisme nebuvo gauta. Todėl galima teigti, kad ir šiuo atveju registruojant neprocesinio pobūdžio dokumentus teismo darbuotojų galimybė atlikti korupcinio pobūdžio veiksmus yra mažai tikėtina. Išvada dėl informacijos apie korupciją ir kitą nesąžiningą veiką gavimo šaltinius Atliekant vertinimą dėl informacijos apie korupciją ir/ar kitą nesąžiningą veiką gavimo šaltinius, buvo patikrinta, ar Vilniaus miesto apylinkės teisme pakanka informacijos, nukreipiančios, kur galima kreiptis asmenims, kurie teisme susidūrė su korupcija, bei pateikti skundus, susijusius su korupcijos pasireiškimo tikimybe.

4 Nustatyta, kad asmenys, susidūrę su korupcijos požymiais Vilniaus miesto apylinkės teisme, teismo internetinėje svetainėje, adresu kurioje patalpinta STT nuoroda gali pateikti informaciją apie neteisėtus veiksmus. Nurodytoje internetinėje svetainėje viešai paskelbta apie teisme veikiančią teismo pirmininko 2013 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-66 sudarytą ir nuolat veikiančią Antikorupcinę komisiją. Interesantams sudaryta galimybė susipažinti su Lietuvos Respublikos teismų antikorupcine programa ir metų Vilniaus miesto apylinkės teismo antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planu, patvirtintu 2013 m. kovo 6 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. V-100. Pažymėtina, kad teismo internetinėje svetainėje galima lengvai rasti Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, pareiškimų bei skundų nagrinėjimo Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašą kuriame reglamentuotas fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimas bei neprocesinių prašymų, pareiškimų ir skundų priėmimo, nagrinėjimo tvarka, informacija apie teismo pirmininko ir jo pavaduotojų interesantų priėmimo laikas. Asmenys, susidūrę su korupcijos požymiais, gali teikti skundus priėmimo skyriuje dirbantiems darbuotojams ar palikti priėmimo skyriuje įrengtose skundų dėžutėse, užsirašyti į priėmimą pas teismo pirmininką ir teismo pirmininko pavaduotojus. Be to interesantų priėmimo valandos svetainėje išskirtos atskira skiltimi. Skunduose nurodytos aplinkybės turi būti ištirtos ir besikreipiantiems asmenims pateikti atsakymai arba iškeltos problemos išspręstos priėmimo pas teismo pirmininką teismo pirmininko pavaduotojų priėmimo metu. Skundų, gautų dėl teisėjų atliekamų pareigų, kopijos ir jų nagrinėjimo medžiagų, vadovaujantis Informacijos teikimo Nacionalinei teismų administracijai tvarkos aprašu, patvirtintu Teisėjų tarybos nutarimu, teikiamos Nacionalinės teismų administracijai. Patikrinus gautus fizinių ir juridinių asmenų skundus, nustatyta, kad skundų, susijusių su korupcijos pasireiškimo tikimybe teisme, nebuvo registruota. Nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 2 iki 2013 m. birželio 30 d. dažniausiai buvo skundžiami teisėjų įvairūs procesiniai ir neprocesiniai veiksmai (dėl bylos nagrinėjimo vilkinimo, pripažinimo netinkamu asmeniu atstovauti teisme, teisėjo šališkumo, teisėjo elgesio teismo proceso metu, baudos paskyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, neužtikrinimo teisės į gynybą netinkamo bylos nagrinėjimo). Teisme taip pat buvo išnagrinėti skundai dėl teismo sprendimo nepateikimo, apeliacinio skundo nepateikimo, nesutikimo su privataus kaltintojo siūloma bausme, susipažinimo su bylomis, Teisėjų etikos kodekso nuostatų pažeidimo, nesąžiningai atliktų teisėjo pareigų, teisėjo procesinės veiklos veiksmų, bylų skirstymo teisėjams, nutarties klastojimo, sprendimo neįkėlimo į LITEKO sistemą. Atliekant patikrinimą nustatyta, kad visi gauti skundai užregistruoti registruose, nurodytuose Vilniaus miesto apylinkės teismo dokumentacijos plane, išnagrinėti atsakymai išsiųsti asmenims nustatyta Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, pareiškimų bei skundų nagrinėjimo Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarka. Susipažinus ir išanalizavus visus Vilniaus miesto apylinkės teisme laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 2 d. iki 2013 m. spalio 15 d. gautus skundus ir jų nagrinėjimo medžiagas, darytina išvada - teisėjai ir teismo darbuotojai, atlikdami jiems paskirtas funkcijas, vykdė tinkamai, laikosi įstatymų reikalavimų. Analizuojamu laikotarpiu fizinių ar juridinių asmenų skundų dėl valstybės tarnautojų neteisėtų veiksmų, dėl korupcijos ar veikų, turinčių korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymiu teisme gauta nebuvo. Esant anksčiau nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina: piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, korupcinių pažeidimų ar korupcijos faktų nenustatyta. Išvada apie informacijos pateikimą Valstybės tarnautojų registrui. Atliekant informacijos pateikimo Valstybės tarnautojų registrui (toliau - Registrui) analizę, pasirinktas tikrinimo laikotarpis nuo 2013 m. sausio 2 d. iki 2013 m. birželio 30 d. Nustatyta, kad

5 Vilniaus miesto apylinkės teisme atsakingi už duomenų teikimą ir tvarkymą Registre, asmenys paskirti 2013 m. sausio 16 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. V-33, 2013 m. vasario 6 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. V-64, 2013 m. rugpjūčio 19 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. V-216. Pasirašius valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkytojo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį, paskirtiems asmenims Valstybės tarnybos departamentas suteikė teises tvarkyti Registro duomenis. Nurodytų įsakymų pagrindu Registrui teikia duomenis teismo darbuotojai, atsakingi už personalo valdymą - vyriausiosios specialistės S. Miškinienė, R. Venckuvienė ir teismo raštinės (skyriaus) vyriausiosios specialistės J. Žaliauskaitė, R. Žagelienė m. sausio 16 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. V-33 raštinės vedėja V. Daciuk paskirta kontroliuoti duomenų įvedimą į Registrą. Valstybės tarnybos departamentas, kaip Registro tvarkymo įstaiga, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja įstaigų registrų tvarkymą bei atlieka jų priežiūrą. Pažymėtina, kad kiekvienam teismo darbuotojui suteikta galimybė pačiam kontroliuoti įvestų jo duomenų tikslumą prisijungiant prie Registro savitarnos portalo. Pastebėję, kad pateikti duomenys yra neteisingi, ar gavus teismo darbuotojo pranešimą netikslumai ištaisomi, apie tai informuojamas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, kuris juos pastebėjo. Teismo darbuotojų funkcija tvarkyti Registro duomenis numatyta teismo darbuotojų pareigybių aprašymuose, kurios patvirtintos 2013 m. sausio 21 d. teismo pirmininko įsakymais Nr. V-42, V-43. Patikrinimo metu nustatyta, kad pirmiau nurodyta funkcija įtraukta į vyriausiojo specialisto, dirbančio teismo kanclerio tarnyboje ir teismo raštinės (skyriaus) vedėjo pareigybių aprašymus. Įvertinus šią funkciją vykdančių asmenų pareigybių aprašymus, darytina išvada, kad tikslinga papildyti vyriausiojo specialisto (raštinės darbuotojo) ir vyriausiojo specialisto (dirbančio teismo kanclerio tarnyboje), dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybių aprašymus, įtraukiant įjuos Registro tvarkymo funkciją. Darbuotojai, tvarkantys Registro duomenis, pasirašytinai įspėti, kad netinkamas asmens duomenų tvarkymas, Lietuvos Respublikos įstatymų nesilaikymas ar Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimai gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Valstybės tarnautojų registro nuostatais ir vidaus teisės aktais. Paskirti asmenys Registro duomenis įrašo (keičia) ar objektus išregistruoja vadovaujantis teismo pirmininko įsakymais: dėl valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigybės įsteigimo (ar panaikinimo); dėl valstybės tarnautojo ar darbuotojo priėmimo į pareigas (ar atleidimo iš jų) ir kitais teisės aktais. Patikrinus Registro duomenų įvedimą nustatyta, kad jame įregistruota: teismo pavadinimas; kodas Juridinių asmenų registre; įsteigimo data ir teisinis pagrindas; duomenys apie teismo struktūrą; struktūrinių padalinių pavadinimai, įsteigimo data ir teisinis pagrindas; valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių duomenys; valstybės tarnautojų/darbuotojų ir jų darbo užmokesčio duomenys; informacija apie laisvas ir užimtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybes; valstybės tarnautojo pareigų pavadinimai; valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigybės įsteigimo (ar panaikinimo) teisinis pagrindas ir data; valstybės tarnautojo pareigybės grupė, lygis ir kategorija; valstybės tarnautojo/ darbuotojo pareigybės užimtumas; valstybės tarnautojo pareigybės aprašymai; žyma, ar valstybės tarnautojo arba darbuotojo pareigybė yra įtraukta į didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių skaičių; duomenys apie kvalifikacinės klases; apie tarnybos laiko pratęsimą; duomenys apie leidimus valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą, duomenys apie tarnybinės veiklos vertinimus; duomenys apie tarnybinių nuobaudų paskyrimą ir kiti duomenys.

6 Nustatyta, kad, pasikeitus registro objektų duomenims, jie atnaujinami laiku, ne vėliau kaip per tris darbo dienas po pasikeitimo. Duomenys apie valstybės tarnautojo arba darbuotojo priėmimą į pareigas į registro duomenų bazę įrašomi valstybės tarnautojo ar darbuotojo priėmimo į pareigas dieną. Pastebėta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo struktūrinių padalinių nuostatai, patvirtinti teismo pirmininko įsakymais Nr. V-5; V-82; V-243; V-266, nėra įkelti į Registrą. Dėl to siūlytina pavesti asmenims, atsakingiems už duomenų tvarkymą per dvi savaitės pašalinti nustatytą duomenų trūkumą. Per tikrinamąjį laikotarpį Vilniaus miesto apylinkės teisme valstybės tarnautojų, kurie būtų patraukti drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su viešųjų ir privačiųjų interesų pažeidimais, padarytais siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ir/ar kitiems asmenims, bei asmenų, dėl kurių būtų pradėtas baudžiamasis procesas arba vyktų ikiteisminis tyrimas, nenustatyta. Per analizuojamąjį laikotarpį asmenų, atsakingų už duomenų tvarkymą piktnaudžiavimų tarnybine padėtimi užfiksuota nebuvo. Tvarkydami duomenis Registre, atsakingi asmenys įregistruoja ir atnaujina duomenis laiku. Patikrinimo metu nenustatyta, kad suvesti duomenys būtų netikslūs, neteisingi, neišsamūs ar kad jie nebūtų nuolat atnaujinami, papildomi. Išanalizavus pateiktus Valstybės tarnautojų registrui duomenis, korupcinių pažeidimų nenustatyta, užfiksuotų korupcijos faktų nėra. Išvada dėl korupcijos tikimybės teismo pirmininko pavedimų vykdymo srityje Teismo pirmininko pavedimų vykdymas yra nustatytas Vilniaus miesto apylinkės teismo darbo reglamente (toliau - Darbo reglamentas), patvirtintame Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-l. Kaip teisme vykdomi įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, kontroliuoja teismo pirmininkas bei darbuotojai teismo pirmininko pavedimu. Raštiškų pavedimų vykdymą kontroliuoja raštinės vedėjas. Keičiantis darbuotojams, atsakingiems už atitinkamo teisės akto įgyvendinimą bei tokio įgyvendinimo kontrolę, reikalų perėmimo akte (jei jis nerašomas - teismo pirmininko įsakyme) turi būti nurodoma, kam pavedama toliau įgyvendinti šį teisės aktą ir vykdyti jo įgyvendinimo kontrolę. Teismo pirmininko pavedimai konkretiems darbuotojams vykdyti įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą, taip pat gauti kitų institucijų pavedimai ir prašymai įforminami rezoliucijomis ant pačių dokumentų arba nurodžius žodžiu. Visi teisme gauti procesiniai dokumentai yra registruojami teismų informacinėje sistemoje LITEKO, ne procesiniai dokumentai, adresuoti teismo pirmininkei ar teismui, registruojami teismo raštinėje (skyriuje). Tada jie perduodami teismo pirmininkei vizuoti ir vėl grąžinami į teismo raštinę (skyrių), kuri minėtus dokumentus išskirsto atsakingiems darbuotojams. Todėl pagrindinę teismo pirmininkės raštiškų pavedimų (dokumentų) kontrolę vykdo raštinė (skyrius). Minėtos kontrolės vykdymas nėra sudėtingas, kadangi teismo raštinės skyrius veda elektroninį registrą xls. formatu, kuriame yra įrašoma dokumento gavimo data, dokumento pavadinimas, institucija ar fizinis asmuo, iš kurio dokumentas yra gautas, bei atsakingo asmens už vykdymą pavardė. Remdamasi registro duomenimis raštinės (skyriaus) vedėja kontroliuoja dokumento (pavedimo) įvykdymo terminus. Nustačius, kad dokumento (pavedimo) įvykdymo termino pabaiga artėja, raštinės (skyriaus) vedėja perspėja apie tai atsakingą darbuotoją arba imasi priemonių nustatytą terminą pratęsti. Teismo darbuotojų, kuriems teismo pirmininkė paveda atlikti darbus, nėra daug, todėl pavedimų kontrolė tarp atsakingų asmenų nėra sudėtinga. Išvada dėl korupcijos tikimybės viešųjų pirkimų srityje

7 7 Vilniaus miesto apylinkės teisme viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuoja teismo pirmininko 2013 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-40 patvirtinti: Vilniaus miesto apylinkės teismo viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės, Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas bei teismo pirmininko 2013 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-14 patvirtintos Vilniaus miesto apylinkės teismo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. Teisme viešiesiems pirkimams vykdyti ir atlikti yra sudaryta penkių narių viešųjų pirkimų komisija, du darbuotojai yra paskirti pirkimo iniciatoriais ir organizatoriais, vienas asmuo paskirtas atsakingu už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą pirkimų planavimą pirkimų suvestinės paskelbimą CVP IS, pirkimo žurnalo pildymą už pirkimų vykdymą naudojantis centrinės perkančios organizacijos elektroniniu katalogu. Visi šie asmenys yra pasirašę nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus. Sudaryta komisija vykdo visus viešuosius pirkimus kurių suma didesnė nei Lt. Komisijos sprendimai priimami balsu dauguma ir įforminami protokolu. Mažos vertės pirkimus teisme organizuoja pirkimų organizatoriai ir iniciatoriai, kurie vienasmeniškai negali priimti esminių sprendimų. Pirkimo iniciatoriaus užpildytai paraiškai turi pasirašytinai pritarti teismo kancleris, finansų skyriaus vedėjas bei asmuo, atsakingas už pirkimų planavimą. Šią paraišką privalo patvirtinti ir teismo pirmininko pavaduotojas, kuruojantis viešųjų pirkimų sritį. Po atliktos apklausos sutarties sudarymui turi pritarti teismo kancleris. Supaprastinti viešieji pirkimai (išskyrus mažos vertės pirkimus) teisme vykdomi priimant paraiškas vien tik CVP IS priemonėmis. Kai prekių specifikacijos atitinka teismo reikalavimus, pirkimai organizuojami remiantis CPO katalogu. Nemažą dalį viešųjų pirkimų (vertimo, pašto paslaugų, telefoninio ryšio, popieriaus) teismas vykdo suteikdamas įgaliojimus pirkimus atlikti Nacionalinei teismų administracijai. Apibendrinant visas šias aplinkybes galima padaryti išvadą jog Vilniaus miesto apylinkės teismo viešųjų pirkimų vykdyme yra maža korupcijos pasireiškimo tikimybė. Išvada dėl korupcijos tikimybės teismo turto valdymo srityje Vilniaus miesto apylinkės teisme turto valdymą reglamentuoja teismo pirmininko 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-85 patvirtinti: Vilniaus miesto apylinkės teismo tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos aprašas, Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklės, Vilniaus miesto apylinkės teismo materialinių vertybių išdavimo tvarka, Inventorizacijos atlikimo tvarka, Vilniaus miesto apylinkės teismo reprezentacinių lėšų naudojimo tvarka, Vilniaus miesto apylinkės teismo nereikalingo ar netinkamo naudoti turto nurašymo ir likvidavimo taisyklės, Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir normatyvų taikymo tvarka. Šiose tvarkose numatyta, jog svarbiausi klausimai, susiję su teismo turto valdymu, nėra priimami vienasmeniškai, o komisijų (inventorizacijos, aukciono, turto pripažįstamo nereikalingu arba netinkamu, negalimu naudoti ir t.t.). Teisme yra sudaryta nuolat veikianti materialinių vertybių inventorizavimo ir nurašymo komisija, yra paskirtas atsakingas asmuo už nurašyto turto likvidavimą. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-128 teismo kancleriui pavesta pasirašinėti išvardintus teismo turto valdymo dokumentus: pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktus, kuro nurašymo aktus, Atsargų nurašymo aktus, Atsargų perdavimo ir priėmimo aktus, Ūkinio inventoriaus atidavimo naudoti aktus, Ūkinio inventoriaus nurašymo iš nebalansinių sąskaitų aktus. Šio įsakymo kontrolė pavesta teismo pirmininkui.

8 8 Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-136 yra paskirti asmenys, kuriems pavesta pasirašyti išvardinto teisme gaunamo (perduodamo) turto, atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktus, yra išvardinti asmenys, su kuriais turi būti pasirašytos visiškos materialinės atsakomybės suartys. Vykdant šį įsakymą, individualios visiškos materialinės atsakomybės sutartys yra pasirašytos su Ūkio ir Informatikos skyriaus vedėjais bei vairuotojais - kurjeriais, kuriems yra perduotos valdyti teismo turimos transporto priemonės. Apibendrinant visas šias aplinkybes galima padaryti išvadą, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo turto valdyme yra maža korupcijos pasireiškimo tikimybė. Išvada dėl korupcijos tikimybės archyvo ir finansų skyriaus veikloje Analizuojamuoju laikotarpiu korupcinio pobūdžio teisės aktų pažeidimų archyvo veikloje ar finansų valdymo srityje nenustatyta. Valstybės tarnautojų atsakingų už šias veiklas pareigybinėse instrukcijose aiškiai nustatytos funkcijos bei darbo pasidalijimas. Teismui skirtų asignavimų panaudojimo ataskaitos nustatyta tvarka (mėnesinės, ketvirtinės) teikiamos LR finansų ministerijai. Lėšų panaudojimą analizuoja Nacionalinė teismų administracija. Rizikos korupcijos pasireiškimui finansų skyriaus ir archyvo veikoje nepastebėta. Atlikus analizę galima teigti, kad didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė neegzistuoja. Komisijos pirmininkas, Teismo pirmininko pavaduotojas ' Alenas Piesliakas Komisijos nariai: Teismo kancleris Darius Lučinski Teismo pirmininkės patarėja Lina Umbražiunienė Teismo raštinės vedėja Violeta Daciuk Teisėjo padėjėja Skaidrė Mikutavičienė Teisėjo padėjėja Milda Jokubauskaitė Archyvo vedėja Birutė Šlėderienė Finansų skyriaus vedėja Veronika Banevičiūtė

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis 2017-04-28 direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO 2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 2018 m. kovas Parengė Vyriausioji specialistė teismo kanclerio tarnyboje Kristina Videikienė 2018-03-14 TURINYS ĮŽANGA...3 I. BYLŲ NAGRINĖJIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE REGITRA 2018 m. rugsėjo 08 d. Vilnius Siekiant nustatyti kokie išor

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE REGITRA 2018 m. rugsėjo 08 d. Vilnius Siekiant nustatyti kokie išor MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE REGITRA 2018 m. rugsėjo 08 d. Vilnius Siekiant nustatyti kokie išoriniai, vidiniai ar individualūs rizikos veiksniai valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

IŠVADA

IŠVADA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2018 m. spalio 24 d. Radviliškis Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 12 straipsnio 4 punktu, 16 straipsnio

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT

0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT 0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA 2019-04-15 Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx)

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-10 (Žurnalistų etikos inspektoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-2 redakcija) ASMENŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir korupcijos rizikos analizė

Korupcijos pasireiškimo  tikimybės nustatymas ir  korupcijos rizikos analizė Korupcijos rizikos analizės aktualijos Vyr. specialistai Algirdas Kestenis Korupcijos prevencijos valdyba Korupcijos rizikos skyrius 2009 m. gruodžio 7 d. 1 Korupcija - valstybės tarnautojo ar jam prilyginto

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 20

ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 20 ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 2017-2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINI

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINI LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ, ĮMONIŲ KORUPCIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-10 (1.3) (Kauno

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau