Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa"

Transkriptas

1 Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė (toliau Įstaigos) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2017 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita bei aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą. Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įstaigos 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą. Pagrindas nuomonei pareikšti Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą. Mes esame nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. Kita informacija Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją. Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 1

2 Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais: Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir Įstaigos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR viešųjų įstaigų įstatymo reikalavimų. Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą. Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis. Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat: Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įstaigos vidaus kontrolės veiksmingumą. Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą. 2

3 Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos. Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją. Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, jeigu juos nustatėme audito metu m. kovo 21 d. Šiauliai Auditorė Gražina Ribinskienė Auditoriaus pažymėjimo Nr

4 Viešoji įstaiga Šiaulių krepšinio akademija "Saulė" (ūkio subjekto pavadinimas) , Pramonės g. 13, Šiauliai (kodas, buveinės adresas) (Tvirtinimo žyma) PAGAL 2017 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS Nr. S-27 (data) TURTAS BALANSAS Pastabų Nr. Ataskaitinis laikotarpis (Eurais) Praėjęs ataskaitinis laikotarpis A. ILGALAIKIS TURTAS I. NEMATERIALUSIS TURTAS Patentai, licencijos 2. Programinė įranga 3. II. Kitas nematerialusis turtas MATERIALUSIS TURTAS Žemė 2. Pastatai ir statiniai 3. Mašinos ir įrengimai 4. Transporto priemonės Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 6. Nebaigta statyba 7. Kitas materialusis turtas III. FINANSINIS TURTAS Po vienerių metų gautinos sumos 2. Kitas finansinis turtas B. TRUMPALAIKIS TURTAS I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 1. Atsargos Išankstiniai apmokėjimai Nebaigtos vykdyti sutartys II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS Pirkėjų įsiskolinimas Kitos gautinos sumos III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS Trumpalaikės investicijos 2. Terminuoti indėliai 3. Kitas trumpalaikis turtas IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI TURTAS, IŠ VISO

5 NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI C. NUOSAVAS KAPITALAS I. KAPITALAS II. PERKAINOJIMO REZERVAS III. KITI REZERVAI IV. VEIKLOS REZULTATAS Ataskaitinių metų veiklos rezultatas Ankstesnių metų veiklos rezultatas D. FINANSAVIMAS Dotacija Tiksliniai įnašai Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 2.2. Kiti tiksliniai įnašai Nario mokesčiai 4. Kitas finansavimas E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Finansinės skolos Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis Finansinės skolos 3. Skolos tiekėjams Gauti išankstiniai apmokėjimai 5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO Direktorius Vyr. buhalterė Martynas Pocius (ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Pastabų Nr. Ataskaitinis laikotarpis Vilma Valiušaitytė (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba (parašas) (vardas ir pavardė) galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

6 Viešoji įstaiga Šiaulių krepšinio akademija "Saulė" (ūkio subjekto pavadinimas) , Pramonės g. 13, Šiauliai (kodas, buveinės adresas) (Tvirtinimo žyma) VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS Nr. S-27 (data) Eil. Nr. Straipsniai Pastab ų Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis I. PAJAMOS Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes Finansavimo pajamos Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto panaudojimo pajamos Kitos finansavimo pajamos Kitos pajamos II. SĄNAUDOS Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina 2. Kitos sąnaudos Veiklos sąnaudos Pardavimo Darbuotojų išlaikymo Nusidėvėjimo (amortizacijos) Patalpų išlaikymo Ryšių Transporto išlaikymo Draudimo sąnaudos Kitos veiklos Suteiktos labdaros, paramos Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ IV. PELNO MOKESTIS V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS Direktorius (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba (parašas) (vardas ir pavardė) galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) Martynas Pocius (ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė (Eurais) Vilma Valiušaitytė

7 VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ KREPŠINIO AKADEMIJA SAULĖ Savivaldybės viešoji įstaiga, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas Akademijos duomenys: Pramonės g. 13, Šiauliai, tel. (8 41) , , faks. (8 41) METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. kovo 07 d. BENDROJI DALIS 1. Adresas: - Pramonės g. 13 LT Šiauliai Įmonės rūšis -Viešoji įstaiga Įmonės kodas Įregistravimo data m. lapkričio 30 d. Įstaiga turi atsiskaitomąją sąskaitą - Swedbank AB Įstaigos savininkas -Šiaulių miesto savivaldybė, adresas: Vasario 16-osios g., LT Šiauliai Pagrindinė įstaigos veiklos sritis - kūno kultūra ir sportas Darbuotojų skaičius ataskaitinių metų pradžioje - 24 Darbuotojų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje - 27 Patalpas pagal panaudą suteikė Šiaulių miesto savivaldybė 2. Krepšinio akademijos veiklos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Siekdama savo tikslų, Krepšinio akademija veikia sporto, švietimo, pramogų ir poilsio srityse, plėtoja vaikų ir jaunimo užimtumą, mėgėjų sportą, organizuoja, vysto ir populiarina krepšinį, ugdo aukštos kvalifikacijos, visapusiškai išsilavinusius krepšininkus. APSKAITOS POLITIKA 3. Viešoji įstaiga Šiaulių krepšinio akademija Saulė (toliau įstaiga), tvarkydama finansinę apskaitą ir atskaitomybę vadovaujasi: LR buhalterinės apskaitos įstatymu, Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372,,Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo Kitais teisiniais aktais ir norminiais dokumentais bei tvarkomis. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 4. Už buhalterinės apskaitos organizavimą, atskaitomybės pateikimą laiku, apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako Įstaigos vadovas. Finansininko atsakomybės ribos organizuojant

8 apskaitos tvarkymą bei teikiant finansinę atskaitomybę nurodytos atitinkamose apskaitos politikos tvarkose bei pareiginiuose nuostatuose. 5. Už apskaitos dokumentų išrašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų teisingumą ir ūkinės operacijos teisėtumą atsako asmenys, surašiusieji ir pasirašiusieji apskaitos dokumentus. 6. Įvykiai, įvykę pasibaigus finansiniams metams, tačiau dar nepatvirtinus finansinės atskaitomybės, tikslinami, atliekant koreguojančius įrašus (surašoma buhalterinė pažyma) turto ir nuosavybės sąskaitose per ataskaitinį laikotarpį išaiškintos klaidos taisomos, datuojant klaidos išaiškinimo dieną, atvirkštiniais įrašais naikinant klaidingus ir atliekant teisingus įrašus; pajamų ir sąnaudų sąskaitose aptiktos klaidos iki metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo taisomos darant atvirkštinį klaidingajam įrašą. Minimalios apskaitos politikos nuostatos Nematerialusis turtas 7. Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo ūkio subjektas disponuoja ir kurį naudodamas tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. 8. Nematerialusis turtas pripažįstamas, jeigu jis atitinka visus šiuos nematerialiojo turto pripažinimo požymius: 8.1. ūkio subjektas pagrįstai tikisi ateityje gauti iš turto ekonominės naudos; 8.2. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės; 8.3. ūkio subjektas gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. 9. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 10. Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma (ar kitokio sunaudoto turto vertė), įskaitant muitus ir kitus negrąžinamus mokesčius. Turto įsigijimo savikainai gali būti priskiriamos ir kitos tiesioginės turto paruošimo numatomam naudojimui išlaidos. Tokių išlaidų pavyzdys gali būti atlyginimai už teisines paslaugas. 11. Balanse nematerialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš nematerialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus amortizacijos sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. 12. Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama amortizacijos sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos po jo įsigijimo ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo arba pardavimo ir tada, kai visa ilgalaikio nematerialiojo turto vertė perkeliama į sąnaudas. 13. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama remiantis metine amortizacijos suma, kurią ūkio subjektas nusistato, atsižvelgdamas į: planuojamą turto naudingo tarnavimo laiką; informaciją apie panašaus ir panašiai naudojamo turto naudingo tarnavimo laiką; techninį, technologinį ir kitokį senėjimą; turto kontrolės laikotarpį ir teisinius bei kitokius veiksnius, ribojančius naudojimo laiką; turto naudingo tarnavimo laiko priklausomybę nuo kito ūkio subjekto turto naudingo tarnavimo laiko.

9 Ilgalaikis materialusis turtas 14. Ilgalaikis materialusis turtas (IMT). Tai Įstaigai nuosavybės teise priklausantis turtas, kuris daugelį kartų dalyvauja veiklos procese, teikdamas Įstaigai ekonominę naudą, ir išsaugodamas savo natūrinę formą nusidėvi naudojamas ne trumpiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) vertė yra didesnė nei 750Eur. 15. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o balanse rodomas balansine verte lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. 16. Jeigu ūkio subjektas ilgalaikį materialųjį turtą gauna steigėjų (savininkų, dalininkų, narių) turtinių įnašų forma, turto įsigijimo savikainą sudaro dalininkų patvirtinta investuoto turto vertė, kuri negali būti didesnė už jo tikrąją vertę, ir šio turto įregistravimo bei parengimo naudoti išlaidos. 17. Neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje ar kitame perdavimo dokumente nurodyta to turto vertė ir su šio turto gavimu bei paruošimu naudoti susijusios išlaidos. Kai turto vertė nenurodyta, gauto ilgalaikio materialiojo turto vertę, kuri ir bus laikoma įsigijimo savikaina, nustato ūkio subjektas, atsižvelgdamas į to turto tikrąją vertę jo gavimo metu ir su šio turto gavimu bei paruošimu naudoti susijusias išlaidas. 18. Taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Atsargos 19. Atsargos trumpalaikis turtas, kurį ūkio subjektas sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną ūkio subjekto veiklos ciklą. Atsargoms priskiriamos: žaliavos, medžiagos ir komplektuojamieji gaminiai, nebaigta gaminti produkcija, pagaminta produkcija, prekės, skirtos perparduoti. 20. Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant finansinę atskaitomybę balanse jos rodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 21. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos. Atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis (pardavimo savikaina) tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos, jei sumos yra nereikšmingos. 22. Į atsargų įsigijimo savikainą įskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, nes šis mokestis negrąžinamas (neatskaitomas). 23. Trumpalaikis turtas per vieną ataskaitinį laikotarpį pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) vertė neviršija 750 Eur. 24. Įstaigoje naudojamas nuolat apskaitomų atsargų būdas. 25. Atsargos nurašomos į sąnaudas tą mėnesį, kai jos perduodamos naudoti. 26. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Kapitalas 27. Ūkio subjekto nuosavą kapitalą sudaro: kapitalas; perkainojimo rezervas; kiti rezervai;

10 27.4. veiklos rezultatas. 28.Kapitalas teisės aktų nustatyta tvarka yra lygus steigėjų ( dalininkų ) įnašų vertei. Piniginių įnašų dydį, nepiniginių įnašų vertės nustatymo tvarką nustato teisės aktai, reglamentuojantys ūkio subjekto veiklą, steigimo dokumentai, ūkio subjekto įstatai Finansavimo sumos 29. Gautas finansavimas apskaitoje registruojamas pagal finansavimo straipsnius (dotacija, tiksliniai įnašai, kitas finansavimas) tada, kai yra faktiškai gaunamas. 30. Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų pinigų. 31. Tiksliniams įnašams priskiriama iš savivaldybės biudžetų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. 32. Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažįstama kompensuotomis. 33. Panaudotos dotacijos dalis lygi ilgalaikio turto nudėvimo sumai. Įsipareigojimai 34. Ilgalaikiai įsipareigojimai tie, kuriuos Įstaiga turės įvykdyti per ilgesnį nei vieneri metai laikotarpį nuo balanso sudarymo datos. 35. Trumpalaikiai įsipareigojimai tie, kuriuos Įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo balanso sudarymo datos. Vienas iš trumpalaikio įsipareigojimo pavyzdys yra Įstaigoje sudaromi atostoginių kaupimas darbuotojams. 36. Trumpalaikiai įsipareigojimai apima ūkio subjekto įsiskolinimus bei įsipareigojimus tiekėjams, kredito įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims. Trumpalaikiams įsipareigojimams taip pat priskiriama ilgalaikių įsiskolinimų ir įsipareigojimų dalis, kuri turės būti apmokėta (įvykdyta) per vienerius metus. Pajamos 37. Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik ūkio subjekto ekonominės naudos padidėjimas. 38. Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už prekes (paslaugas), apskaitoje rodomi kaip ūkio subjekto įsipareigojimų pirkėjams didėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažįstamos tik pardavus prekes (suteikus paslaugas). Pajamos iš mokymo veiklos, kultūrinių bei įvairių kitų panašaus pobūdžio renginių pripažįstamos suteikus šias paslaugas. 39. Įstaigos pajamas sudaro pajamos už suteiktas paslaugas. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos 40. Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas. Sąnaudos, tenkančios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems laikotarpiams, kuriais jos teiks Įstaigai ekonominės naudos. 41. Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį

11 laikotarpį, kurį jos patirtos. Skirto tikslinio finansavimo dalis, susijusi su programos tikslų įgyvendinimu per ataskaitinį laikotarpį, registruojama atskiroje sąskaitoje finansavimo pajamos. 42. Prie veiklos sąnaudų priskiriamos darbuotojų darbo apmokėjimo, patalpų išlaikymo, draudimo, mokesčių (neatskaitomo PVM ir kt., išskyrus pelno mokestį), transporto ir ryšių ir kitos veiklos sąnaudos. PASTABOS Ilgalaikis turtas Ilgalaikis turtas gautas iš Šiaulių miesto savivaldybės pagal turto panaudos sutartį 2013 m. birželio 7 d. Nr. SŽ 674 suma ,16 Eur. Turtas gautas pagal panaudos sutartį apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. 43. Įstaigos ilgalaikis turtas, tai autobusas Volkswagen Crafter 50, kurio įsigijimo vertė Eur. Transporto priemonės registruojamos 1230 sąskaitų plano sąskaitoje. Transporto priemonės nusidėvėjimas registruojamos 1233 sąskaitų plano sąskaitoje. Transporto priemonės likutinė vertė ,02 Eur Įstaiga finansinio turto ataskaitinių metų pabaigoje neturėjo. Atsargos ir ūkinis inventorius 44. Įstaiga per 2017 m. įsigijo atsargų už 10960,89 Eur ir sportinio inventoriaus už ,33 Eur. Atsargos registruojamos 2011 sąskaitų plano sąskaitoje, o inventorius 2012 sąskaitų plano sąskaitoje. Pagal panaudos sutartį 2013m. birželio 7 d. Nr. SŽ gauta trumpalaikio turto už Eur. Per 2017 m. nurašyta trumpalaikio turto už Eur. Trumpalaikis turtas gautas iš Šiaulių miesto savivaldybės apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Išankstiniai apmokėjimai 45. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos registruojamos 2022 sąskaitų plano sąskaitoje. Sąskaitos likutis 363,28 Eur, tai draudimo įmokos. Gautinos sumos 46. Įstaigos gautinos sumos, tai pirkėjų skolos 179,41 Eur už komunalines paslaugas (2102 sąskaitų plano sąskaita), 1 018,02 Eur už suteiktas paslaugas (2101 sąskaitų plano sąskaita), tėvų įnašai 2316,15 Eur (2103 sąskaitų plano sąskaita) ir kitos gautinos sumos ,87 Eur iš savivaldybės biudžeto (2113 sąskaitų plano sąskaita). Pinigai ir pinigų ekvivalentai 47. Pinigai banko sąskaitoje 33,31 Eur (2310 sąskaitų plano sąskaita), pinigai banko sąskaitoje (paslaugų) 5 722,89 Eur (2311 sąskaitų plano sąskaita), pinigai banko sąskaitoje (dalininko mokestis) 3 541,71 Eur ir pinigai kasoje 155,36 Eur.

12 Kapitalas 48. Įstaigos dalininkais yra juridiniai asmenys, tai Šiaulių miesto savivaldybė ir KK Šiauliai. Kapitalą sudaro 33,31 Eur. Finansavimo sumos 49. Per 2017 m. įstaiga iš savivaldybės biudžeto gavo Eur, Valstybės Eur, gauta paramos 10358,40 Eur, talentų finansavimas 2880 Eur, dalininkai 4344 Eur. Nepanaudotos finansavimo sumos, tai dalininko mokestis 1 368,41 Eur, parama 7780,49 Eur ir talentų finansavimas 1 238,16 Eur. Įsipareigojimai 50. Ilgalaikiai įsipareigojimai ,73 Eur lizingo sutartis automobilio pirkimui. 51. Trumpalaikiai įsipareigojimai ,22 Eur., tai sudaro : ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 7 900,94 Eur skolos tiekėjams 2 364,80 Eur skola už paslaugas. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ,48 Eur sukaupti atostoginiai. Pajamos ir sąnaudos m. įstaigos pajamos ,25 Eur, tai pajamos už suteiktas paslaugas ,10 Eur, tėvų įnašai ,53 Eur ir finansavimo pajamos ,62 Eur 53. Iš viso per 2017 m. įstaigos veiklos sąnaudos ,61 Eur. 54. Viešoji įstaiga per ataskaitinį laikotarpį dirbo pelningai. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas 12,64 Eur 55. Rengiant finansinę atskaitomybę, buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t.y. numanoma, kad VšĮ ir artimiausioje ateityje tęs savo veiklą. Direktorius Martynas Pocius Vyr. buhalterė Vilma Valiušaitytė

13 VŠĮ ŠIAULIŲ KREPŠINIO AKADEMIJOS SAULĖ DIREKTORIAUS MARTYNO POCIAUS 2017 METŲ ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA 1. Oficialusis pavadinimas - viešoji įstaiga Šiaulių krepšinio akademija Saulė, sutrumpintas pavadinimas Krepšinio akademija, įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas Įstaigos adresas - Pramonės g. 13, Šiauliai, Krepšinio akademija įkurta 2013 m. 3. Mokyklos pagrindinė paskirtis sportininkų atranka, jų rengimas, neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų vykdymas. 4. Mokyklos veiklos sritis kūno kultūra ir sportas. 5. Kultivuojamos sporto šakos krepšinis. II. KREPŠINIO AKADEMIJOS VEIKLOS REZULTATAI 6. Sportinių grupių struktūra. Sportininkų skaičius 2013/2014 m. m. buvo suformuotos 21 sporto mokymo grupė, 336 moksleiviai, 2014/2015 m. m. 23 sporto mokymo grupės, 356 moksleiviai, 2015/2016 m. m. 26 sporto mokymo grupės, 357 moksleiviai, 2016/2017 m. m. 26 sporto mokymo grupės, 389 moksleiviai. 2017/2018 m. m. 31 sporto mokymo grupės, 430 moksleivių. 7. Sportinės veiklos rezultatai: 7.1. Dalyvauta 11 Lietuvos moksleivių lygos krepšinio čempionatų (15 komandų, 240 akademijos moksleivių), 8 komandos dalyvavo A divizione, 7 komandos B divizione: Jaunių vaikinų U 18 (1999 m. g.) krepšinio čempionatas (A divizionas) 10 vieta; Jaunių vaikinų U17 (2000 m. g.) krepšinio čempionatas (B divizionas) 4 vieta; Jaunių merginų U18 (1999/2000 m. g.) krepšinio čempionatas (A divizionas) 6 vieta; Jaunučių vaikinų U16 (2002 m. g.) krepšinio čempionatas (A divizionas) 5 vieta; Jaunučių vaikinų U15 (2002) krepšinio čempionatas (B divizionas) 1 vieta; Jaunučių merginų U16 (2001/2002 m. g.) krepšinio čempionatas (A divizionas) 3 vieta; Vaikų berniukų U14 (2003 m. g.) krepšinio čempionatas (A divizionas) 10 vieta; Vaikų berniukų U13 (2004 m. g.) krepšinio čempionatas (A divizionas) 9 vieta; Vaikų mergaičių U13 (2003/2004 m. g.) krepšinio čempionatas (A divizionas) 5 vieta; Vaikų mergaičių C krepšinio čempionatas (1 divizionas) 6 vieta; Vaikų berniukų krepšinio čempionatas Pirmasis iššūkis I komanda pateko į TOP 16 (B divizionas); Vaikų mergaičių krepšinio čempionatas Pirmasis iššūkis I komanda pateko į II-ą etapą (B divizionas) Lietuvos jaunių sporto žaidynių krepšinio varžybos merginos 2 vieta Dalyvauta Baltijos berniukų krepšinio lygoje (2 komandos, 36 sportininkai); 7.4. Dalyvauta NBA Jr. projekto varžybose (20 sportininkų). 8. Organizuota renginių: Lietuvos moksleivių krepšinio lygos čempionato (11 čempionatų) rungtynių; Vaikų berniukų (2008 m. g.) krepšinio turnyras Saulės kalėdos 2016 (72 dalyviai); Vaikų mergaičių (2007 m. g. ir jaunesni) krepšinio turnyras (72 dalyviai); Vaikų berniukų (2009 m. g.) krepšinio turnyras (90 dalyvių); Kalėdinė sporto šventė Saulės Kalėdos (360 dalyvių). 9. Kiti renginiai: Dalyvauta Šiaulių dienos 2017 ir Šiaulių naktys renginiuose; Dalyvauta Lietuvos olimpinėje dienoje, suorganizuotos įgūdžių rungtys ir 3x3 Aš ir mano šeima varžybos Šiauliuose; Dalyvauta projekte Ką veiki ;

14 Surengta vasaros dienos stovykla (2 pamainos 100 dalyvių); Surengta atvirų durų diena Pasirink žaisti krepšinį ; Surengta miesto bendrojo lavinimo mokyklų 4 klasių vaikams atvira treniruotė ir pažintinė diena akademijoje (30 dalyvių); Surengtos 9-ios krepšinio popietės miesto bendrojo lavinimo mokyklose (600 dalyvių); Krepšinio akademijos auklėtiniams suorganizuoti susitikimai su žymiais Šiaulių krepšininkais (100 dalyvių); Suorganizuotos rungčių varžybos Įgūdžių diena (100 dalyvių). 10. Rinktinės nariai. Lietuvos vaikinų U18 krepšinio rinktinei atstovavo Mantvydas Žukauskas, Tadas Pažėra (kandidatas). Mantvydas Žukauskas laimėjo 6 vietą Pasaulio vaikinų U19 krepšinio čempionate. Lietuvos merginų U18 krepšinio rinktinę Ligita Tamutytė, Gabija Šėgždaitė. Lietuvos merginų U16 rinktinei atstovavo Brigita Sinickaitė, Enrika Matiukaitė, Dominyka Paliulytė. Kandidatai į Lietuvos vaikinų U16 rinktinę Lorenas Stoškevičius ir Deividas Visockis. 11. Talentų U15 karta. Lietuvos krepšinio federacijos vykdomame Talentų U15 karta projekte dalyvavo Saulė Dambrauskaitė. LKF projekte Aukime kartu dalyvavo Ramunė Dambrauskaitė ir Rusnė Augustinaitė. 12. Bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos krepšinio federacija dėl krepšinio talentų ugdymo. Pasirašytos 3 bendradarbiavimo sutartys (mokama stipendija sportininkui ir parama krepšinio akademijai) su Gabija Šėgždaite, Saule Dambrauskaite, Mantvydu Žukausku. 13. Kvalifikacinės kategorijos ir meistriškumo rodikliai (MP): Trenerių-sporto mokytojų kategorijos: 1 penktos kategorijos, 1- trečios kategorijos, 1 ketvirtos kategorijos, 2 pirmos kategorijos, 7 treneriai be kategorijos. Vidutinis pedagoginis darbo stažas yra 23 m., vidutinis pedagogų amžius yra 46 m Sportininkų meistriškumo pakopų rodikliai (MP): MP sportininkai MP sportininkai MP 4 31 sportininkai. 2 III. KREPŠINIO AKADEMIJOS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 14. Struktūra. Darbuotojų funkcijos. Krepšinio akademijos organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas, valdyba ir vienasmenis valdymo organas įstaigos vadovas direktorius. Krepšinio akademijos Saulė organizacinė struktūra (1 pav.) Darbuotojų funkcijos, teisės ir pareigos yra reglamentuotos įstaigos įstatuose, vidaus tvarkos ir darbo tvarkos taisyklėse, direktoriaus parengtuose pareigybės aprašymuose bei parengtose ir patvirtintose tvarkose m. mokykloje dirbo 25 darbuotojai: 1 vykdantysis direktorius, 1 direktoriaus pavaduotoja sporto reikalams (pedagogas) laikinai einanti direktoriaus pareigas, 1 projektų vadovė, 1 vyr. buhalterė, 1 techninio aptarnavimo vadybininkai, 2 administratorės, 2 valytojos, 1 darbininkas, 1 gydytojas, 1 kasininkas, 1 kiemsargis, 1 vairuotojas, 1 biuro administratorė, 12 krepšinio trenerių (pedagogai), 2 iš jų dirba ne pagrindinėse pareigose. Krepšinio treneriai (pedagogai) yra įgiję šias kvalifikacines kategorijas: 1 penktos kategorijos, 1 trečios kategorijos, 1 ketvirtos kategorijos, 2 pirmos kategorijos, 7 treneriai be kategorijos. Vidutinis pedagoginis darbo stažas yra 23 m., vidutinis pedagogų amžius yra 46 m. Visi įstaigoje dirbantys krepšinio treneriai turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą. Krepšinio treneriai nuolat tobulinasi seminaruose, savo patirtį perduoda ir naujovėmis dalijasi su kolegomis bei savo auklėtiniais.

15 3 1 pav. Krepšinio akademijos Saulė organizacinė struktūra. Krepšinio akademijoje sportuojančių skaičius išlieka stabilus: 2013/2014 m. m. buvo suformuotos 21 sporto mokymo grupė, 336 moksleiviai, 2014/2015 m. m. 23 sporto mokymo grupės, 356 moksleiviai, 2015/2016 m. m. 26 sporto mokymo grupės, 357 moksleiviai, 2016/2017 m. m. 26 sporto mokymo grupės, 389 moksleiviai. 2017/2018 m. m. 31 sporto mokymo grupės, 430 moksleiviai. Moksleivių amžius nuo 7 m. iki 18 m. Įstaigos darbuotojai, pedagogai turi didelę patirtį organizuojant, vykdant, koordinuojant miesto bei šalies krepšinio varžybas, turnyrus ir kitus sporto renginius bei užsakovų vykdomus sporto renginius. 15. Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos. Krepšinio akademija naudojasi įvairiomis ryšių priemonėmis, naudoja modernias technines priemones: sukurta visuotinė (100 proc.) prieiga prie interneto, įrengtos bevielio interneto ryšio zonos, yra naudojami 8 kompiuteriai skirti administracijos reikmėms (direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, vyriausiojo buhalterio, vykdančiojo direktoriaus, techninio aptarnavimo vadybininkui, projektų vadovei, administratorėms), 1 kompiuteris skirtas krepšinio treneriams. Krepšinio akademijoje informacija perduodama elektroniniu paštu. Bankiniai pavedimai atliekami naudojant bankų internetines sistemas, Sodros ir Mokesčių inspekcijos deklaracijos pateikiamos per elektroninę aptarnavimo sistemą. Šiuo metu 8 kompiuterizuotos vietos su interneto prieiga. Darbuotojai gali naudotis 7 laidiniais ir 1 mobiliuoju darbiniu telefonais. Informacija apie akademijos veiklą skelbiamos internetinėje svetainėje adresu naujausios naujienos skelbiamos Facebook paskyroje Moksleivių krepšinio lygos A-o diviziono varžybos transliuojamos internetu bei vedami techniniai protokolai su SmartStats programa, statistika sukeliama į mkl.baskethotel.com ir kiekvienas apsilankęs MKL internetinėje svetainėje gali sekti kiekvieno sportininko statistiką. Visi krepšinio

16 akademijos sportininkai registruojami MKL registre, sportininkai dalyvaujantys Lietuvos moksleivių krepšinio lygos čempionatuose turi jiems išduotas licencijas, kurios yra privalomos dalyvaujant varžybose. Buhalterijoje naudojamasi kompiuterinėmis programomis FINAS ir FINALGA, naudojamasi elektronine bankininkyste. 16. Kvalifikacijos tobulinimas. Neformalųjį ugdymą krepšinio akademijoje vykdė 12 krepšinio trenerių. Krepšinio treneriai kasmetiniuose krepšinio trenerių seminaruose m. krepšinio treneriai dalyvavo: 2017 m. sausio 24 d. (Kaune) Jaunųjų krepšininkų technikos mokymas (8 val.), 2017 m. liepos d. (Klaipėdoje) Jaunųjų krepšininkų rengimas: požiūriai ir tendencijos. Buhalterė 2017 m. lankė šiuos seminarus Seimo sesijai pasibaigus: darbo teisės pertvarka buhalteriams, nauji VSD tarifai ir mokesčių pakeitimai. Projektų vadovė 2017 m. dalyvavo seminare Naujasis Darbo kodeksas; aktualūs reikalavimai ir jo praktinis taikymas nuo 2017 m. liepos 1 d. (6 val.), Marketingo elementorius ABC (8 val.), Verslumo ugdymas sporto ir sveikatinimo sektoriuje Šiaulių rajone, UAB Mokesčių srautas seminare Darbo teisės konsultacijų seminaras: darbo sutarčių ir vidinių tvarkų revizija bei naujų reikalavimų įgyvendinimas. 17. Darbo aplinka. Visi administracijos darbuotojai aprūpinti kompiuteriais darbo vietoje, bevieliu interneto ryšiu. Akademijoje naudojama papildoma įranga: 1 kopijavimo aparatas, 3 spausdintuvai 1 skaitmeninis fotoaparatas, 1 video kamera, renginių įgarsinimo aparatūra (1 laidinis, 2 nešiojami mikrofonai). Krepšinio akademijos administracijos darbuotojai, aptarnaujantis personalas, krepšinio treneriai nuolat aprūpinai reikiamomis darbo bei ugdymo priemonėmis. Sportininkams sudaromos kuo kokybiškesnės ugdymosi sąlygos m. sporto salėje pakeistos apšvietimo lempos, išdažytos sporto salės grindys ir sienos, nuolat atnaujinamas sporto inventorius, įsigyta sporto įrangos. Sporto salės, kuriose ugdomi sportininkai aprūpinamos reikiamais medikamentais, med. priemonėmis. Mokomosios krepšinio treniruotės ir varžybos vykdomos septyniose bendrojo lavinimo mokyklose, AB Šiaulių energija, UAB Šiaulių plentas, KANE S arenoje, KA Saulė sporto salėje, kuri nuolat prižiūrima, kad sportininkų ugdymas būtu saugus ir kokybiškas. Krepšinio akademija turi pastato (sporto bazės, Pramonės g. 13) higienos pasą bei varžybų reikalavimus atitinkančias dvi sporto sales. 4 IV. KREPŠINIO AKADEMIJOS FINANSŲ IR IŠTEKLIŲ VALDYMAS 18. Krepšinio akademijos veiklos finansavimas. Krepšinio akademija išlaikoma iš savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. Ugdymo procesas finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų pagal suformuotą Mokinio krepšelį. Papildomai lėšos pritraukiamos iš spec. programų, kurias vykdo akademija, rėmėjų ir 2 % gyventojų pajamų mokesčio. Krepšinio akademija turi paramos gavėjo statusą. Finansinius išteklius akademija valdo neviršydama asignavimų valdytojo patvirtintos sąmatos. Finansinės veiklos ataskaitas krepšinio akademija teikia Šiaulių savivaldybės finansų ir apskaitos skyriui, audito tarnybai. Įstaiga finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Skirtos lėšos naudojamos darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms, bazės eksploatacijai bei inventoriaus įsigijimui. Įstaiga teikia mokamas paslaugas pagal patvirtintus įkainius juridiniams ir fiziniams asmenims. Gautos lėšos naudojamos sportinei veiklai vystyti, bazės materialinės techninės būklės gerinimui, daliniam bazių eksploatacijos išlaidų padengimui. 19. Finansinė kontrolė. Finansinę veiklą kontroliuoja įstaigos dalininkai. Įstaigoje vykdoma išankstinė finansinė kontrolė m. gautos lėšos (palyginimui ir 2016 m.): Biudžetas (savivaldybės lėšos) 2016 m. 322,9 tūkst. Eur, 2017 m. 326,2 tūkst. Eur Ugdymo lėšos 2016 m. 146,9 tūkst. Eur m. 145,7 tūkst. Eur Aplinkos lėšos 2016 m. 176,0 tūkst. Eur m. 180,5 tūkst. Eur.

17 20.2. Pajamos už teikiamas paslaugas 2016 m. 10,9 tūkst. Eur m. 11,8 tūks. Eur Tėvų įmokos (nario mokestis) 2016 m. 29,6 tūkst. Eur 2017 m. 33,3 tūks. Eur proc. GPM lėšos 2016 m. 0,25 tūkst. Eur., 2017 m. 0,28 Eur Paramos lėšos 2016 m. 3,1 tūkst. Eur m. 10,0 tūkst. Eur Projektų lėšos 2016 m. 5,3 tūkst. Eur m. 6,8 tūkst. Eur Kompensuotas nario mokestis (atlyginimas) 2016 m. 0,5 tūkst. Eur m. 0,35 tūkst. Eur Moksleivio krepšelis 2016 m. 19,0 tūkst. Eur m. 14,3 tūkst. Eur Valstybės lėšos darbo užmokesčiui 2016 m. 6,0 tūkst. Eur m. 4,3 tūkst. Eur Kiti finansavimo šaltiniai 2016 m. 7,2 tūkst. Eur m. 7,2 tūkst. Eur m. finansinė veiklos ataskaita: Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos 296,5 tūkst. Eur Veiklos išlaidos 29,8 tūkst. Eur Transporto nuomai 10,2 tūkst. Eur Mokomosioms treniruočių stovykloms ir varžyboms namuose 23,5 tūkst. Eur Medikamentams 0,4 tūkst. Eur Sportinei aprangai ir inventoriui 7,0 tūkst. Eur Kvalifikacijos kėlimui 1,7 tūkst. Eur Remonto ir eksploatacijos išlaidos 46,3 tūkst. Eur Kitos veiklos išlaidos 0,6 tūkst. Eur Nusidėvėjimas 9,4 tūkst. Eur Turto išpirkimo įmokos (2015 m. krepšinio akademija lizingo būdu įsigijo 17 vietų autobusą) 7,7 tūkst. Eur. 22. Viešieji pirkimai: Atlikta paslaugų ir prekių pirkimų už 110,7 tūkst. Eur. V. KREPŠINIO AKADEMIJOS SPORTO INFRASTRUKTŪRA 23. Sporto bazė. Krepšinio akademija turi pagal panaudos sutartį perduotą sporto bazę, esančią Pramonės g. 13, kurios bendras plotas 3010,32 kv. m., sporto aikštyną lauke 2,0485 ha. 24. Turto administravimas m. savo lėšomis pakeistos sporto salės apšvietimo lempos už 248,0 Eur, atlikta remonto darbų už 5,7 tūkst. Eur (2,1 tūkst. Eur iš biudžeto lėšų, 3,6 tūkst, Eur iš savo lėšų). Iš mokinio krepšelio lėšų įsigyta sportinio inventoriaus ir sporto įrangos už 4,0 tūkst. Eur., nupirkta sporto įranga ir kitos prekės už 1,0 tūkst. Eur. 5 VI. KREPŠINIO AKADEMIJOS BENDRADARBAVIMO IR PARTNERYSTĖS VALDYMAS 25. Bendradarbiavimas ir partnerystė. Pasirašytos ir vykdomos šios bendradarbiavimo sutartys: 25.1.Trišalė bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos krepšinio federacija, krepšinio akademija ir sportininku dėl krepšinio talentų ugdymo (3 sutartys) Trišalė Šiaulių universiteto, ŠU studento ir krepšinio akademijos studento praktinio mokymo sutartis (3 sutartys) Dvišalė sutartis su bendro lavinimo mokyklomis dėl projekto Pasirink žaisti krepšinį vykdymo (3 sutartys) m. įgyvendinti/dalyvauta projektuose: Lietuvos krepšinio federacijos projektai Talentų U15 karta, Aukime kartu Sporto programa Mokome žaisti komandoje Šiaulių miesto vaikams surengta vasaros dienos stovykla Nenuobodžiauk, juk atostogos Projektas Pasirink žaisti krepšinį bendradarbiaujant su bendro lavinimo mokyklomis.

18 6 VII. KREPŠINIO AKADEMIJOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS 27. Problemos ir jų sprendimo būdai: Savomis lėšomis planuojama spręsti šias problemas: Valytojų buitinių patalpų remontas, medicinos kabineto remontas; Sporto salės balkono turėklų; Persirengimo kambarių santechnikos remontas; Sporto salės grindų dažymas; Administracinių patalpų remonto darbai; Rėmėjų lėšomis planuojama spręsti šias problemas: Sporto salės lempų keitimo darbai; Administracinių patalpų remonto darbai; Pirties remonto darbai Biudžeto lėšomis planuojama spręsti šias problemas: Vandens šildymo katilų keitimas ir spindulinės šildymo sistemos remontas; Pagrindinio įėjimo į pastatą koridoriaus remonto darbai; Pastato, esančio Pramonės g. 13, stogo remonto darbai; Šilto vandens rezervuaro įsigijimas; Atsarginės laiptinės remonto darbai. Direktorius Martynas Pocius

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

2016_Radviliskio_vanduo_Reguliuojamos_veiklos_Isvada_Atask_

2016_Radviliskio_vanduo_Reguliuojamos_veiklos_Isvada_Atask_ NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcins bendrovs Radviliškio vanduo vadovybei, Valstybinei kain ir energetikos kontrols komisijai Nuomon Mes atlikome Uždarosios akcins bendrovs Radviliškio vanduo

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau