MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE REGITRA 2018 m. rugsėjo 08 d. Vilnius Siekiant nustatyti kokie išor

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE REGITRA 2018 m. rugsėjo 08 d. Vilnius Siekiant nustatyti kokie išor"

Transkriptas

1 MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE REGITRA 2018 m. rugsėjo 08 d. Vilnius Siekiant nustatyti kokie išoriniai, vidiniai ar individualūs rizikos veiksniai valstybės įmonėje Regitra (toliau VĮ Regitra, įmonė) tarnybinio transporto naudojimo srityje gali sudaryti galimybę pasireikšti korupcijai bei kokio laipsnio (nedidelė ar didelė) ši rizika yra, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr , buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės VĮ Regitra tarnybinio transporto naudojimo srityje nustatymas. Analizuojamas laikotarpis nuo iki Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą buvo naudojami dokumentų ir veiklos analizės metodai, leidę nustatyti VĮ Regitra tarnybinio transporto naudojimo srities atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams: 1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. Per analizuojamąjį laikotarpį VĮ Regitra transporto priemonių naudojimo srityje nebuvo nustatyta, kad būtų padarytos Korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, tačiau analizuojamu laikotarpiu buvo nustatyti penki korupcinio pobūdžio pažeidimai du tarnybinio transporto naudojimo ne tarnybos reikmėms faktai ir trys atvejai, kuomet buvo nustatyta kuro, skirto tarnybiniam transportui, pasisavinimo atvejai. 2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas. Įmonė tarnybinio transporto naudojimo srityje nepavaldžių subjektų atžvilgiu nevykdo kontrolės ir priežiūros funkcijų. 3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti. 1

2 Analizės metu nustatyta, kad atskirų įmonės darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė VĮ Regitra tarnybinio transporto naudojimo srityje nėra išsamiai reglamentuoti. 4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu. Įmonė tarnybinio transporto naudojimo srityje nevykdo veiklos, susijusios su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu (t.y. nesuteikia įgaliojimų išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo). 5. Daugiausia priimti sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Įmonė tarnybinio transporto naudojimo srityje priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. 6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. Įmonė tarnybinio transporto naudojimo srityje nenaudoja valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos. 7. Anksčiau buvo atlikta korupcijos rizikos analizė, buvo nustatyti veiklos trūkumų. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės VĮ Regitra tarnybinio transporto naudojimo srityje. VĮ Regitra veikla tarnybinio transporto naudojimo srityje atitinka tris Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX straipsnio4 dalyje nustatytus kriterijus, o būtent: 1 kriterijus. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika; 3 kriterijus. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti; 5 kriterijus. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. todėl ši VĮ Regitra veiklos sritis priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė ir joje būtina nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius. Įmonės veikla tarnybinio transporto naudojimo srityje vertinta vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr , kurio atskiros nuostatos taikant jas VĮ Regitroje atliekamam korupcijos tikimybės pasireiškimo nustatymui buvo pritaikytos ne paraidžiui, o atsižvelgiant į tai, kad korupcijos pasireiškimo 2

3 tikimybė nustatoma valstybės įmonėje (ne valstybės įstaigoje) ir vertinamas buvo ne tik sprendimų priėmimo procesas, bet ir tai, kaip tarnybinio transporto naudojimo srityje yra sunormintos ir vykdomos kontrolės ir priežiūros funkcijos. Žemiau pateikta visų trijų vertinimo kriterijų, pagal kuriuos VĮ Regitra veikla tarnybinio transporto naudojimo srityje priskirtina prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė detali analizė, prisilaikant Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr patvirtinto Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimyne nustatyto eiliškumo. Minėtas klausimynas buvo minimaliai pakeistas/adaptuotas, atsižvelgiant į vertinamo juridinio asmens specifiką. 1 kriterijus. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. Per analizuojamąjį laikotarpį VĮ Regitra transporto priemonių naudojimo srityje nustatyti penki korupcinio pobūdžio nusižengimai priskirtini drausminių nusižengimų sričiai: 1) Šiaulių filialo direktorius tarnybinį automobilį naudojo asmeninėms reikmėms, Jam paskirta drausminio poveikio priemonė neskiriamas priedas prie algos laikotarpiui nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d.); 2) Panevėžio filialo direktorius tarnybinį transportą naudojo asmeninėms reikmėms, be to, ignoravo įmonėje nustatytą tarnybinio automobilio ženklinimo tvarką, t.y. pašalino skiriamąjį ženklinimą. Už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą su Panevėžio filialo direktoriumi nutraukta darbo sutartis; 3) Panevėžio filialo darbuotojas į jam nuosavybės teise priklausantį automobilį bei kuro talpyklas 3 kartus pylėsi kurą apmokėdamas už jį įmonės kortele. Atsižvelgiant į padarytos žalos dydį, įmonės vadovybė įvertino pažeidimą kaip mažareikšmį ir drausminės nuobaudos neskyrė. Visi nusižengimai buvo išaiškinti kitų institucijų Vidaus reikalų ministerijos, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno skyriaus, taip pat darbuotojams kreipusis į žiniasklaidos priemones, Seimo narius. Atkreiptinas dėmesys, kad nei vienas piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi atvejis nebuvo išaiškintas tarnybinio transporto naudojimo priežiūrą ir kontrolę vykdančių atsakingų įmonės padalinių ar darbuotojų. Situaciją apsunkina (o tuo pačiu ir paaiškina) ta aplinkybė, kad pažeidimus darė filialo direktoriai ir jų paskirtas už transporto priemonių eksploataciją atsakingas darbuotojas. Įmonėje yra sudaryta galimybė darbuotojams ir kitiems asmenims kreiptis ir informuoti apie galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus pasitikėjimo telefonu, elektroniniu paštu arba užpildžius anoniminę formą internetu. Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta 12 tokių pranešimų, iš jų 2 atvejai (po 1 Šiauliuose ir Klaipėdoje) susiję su vertinama sritimi. Šiauliuose egzamino metu egzaminuotojas nurodė sustoti prie parduotuvės. Klaipėdoje ūkio reikmėms skirtu automobiliu buvo pervežama įranga. Atlikus tyrimus pagal pranešimus tarnybinio transporto naudojimo srityje galimų pažeidimų atvejai nepasitvirtino. Priimtas sprendimas Šiaulių atveju rekomenduota vengti panašių situacijų, Klaipėdos atveju konstatuota, kad informacija nepagrįsta. Pagal galiojančią tvarką gavus tokius pranešimus jie perduodami generaliniam direktoriui, kuris nusprendžia kurios srities specialistai tirs pranešimą ir vykdys kitas priemones. Nei vienas darbuotojas 3

4 ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo patrauktas drausminėn atsakomybėn dėl tarnybinio transporto panaudojimo ne tarnybos tikslais pagal gautus anoniminius pranešimus. Įmonė atskirai netyrė, kokios įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas padaryti aukščiau paminėtus korupcinio pobūdžio nusižengimus, tačiau ėmėsi priemonių tam, kad ateityje užkirsti kelią panašaus pobūdžio pažeidimams, o būtent: 1) įsidiegė visų tarnybinių automobilių valdymo ir kontrolės sistemą (AVIKS); 2) priėmė sprendimą atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą įmonės tarnybinio transporto naudojimo srityje. 3 kriterijus. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė tarnybinio transporto naudojimo srityje nėra išsamiai reglamentuoti. Analizuojamu laikotarpiu VĮ Regitra darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka didžiaja dalimi buvo apibrėžti pareigybių aprašymuose, Įmonės įstatuose, struktūrinių padalinių nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse ar kituose teisės aktuose. VĮ,,Regitra vadovo kompetencija (uždaviniai ir funkcijos) nustatyta VĮ,,Regitra įstatuose, taip pat LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 11 str. VĮ,,Regitra filialų vadovų kompetencija (uždaviniai ir funkcijos) nustatyta VĮ,,Regitra įstatuose ir filialų nuostatuose. VĮ,,Regitra vidaus administravimo padalinių vadovų (departamento direktoriaus ir skyriaus vadovo) kompetencija (uždaviniai ir funkcijos) nustatyta atitinkamai VĮ,,Regitra departamento ar skyriaus nuostatuose ir pareiginėse instrukcijose. Visi VĮ,,Regitra darbuotojai pasirašytinai supažindinami su pareiginėmis instrukcijomis. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys tarnybinio transporto naudojimą VĮ,,Regitra, yra: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 993 Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose (toliau Vyriausybės nutarimas); VĮ Regitra generalinio direktoriaus įsakymu Nr.V-116 patvirtintos Valstybės įmonės Regitra tarnybinių bei specialiosios paskirties transporto priemonių naudojimo taisyklės (nauja redakcija, įsakymas Nr. V-180). Vyriausybės nutarimo 1.12 punkte įtvirtinta: 1. Nustatyti, kad: 4

5 1.1. Valstybės įmonės tarnybiniais lengvaisiais automobiliais tarnybos reikmėms gali naudotis valstybės įmonės vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji buhalteriai, struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai (toliau vadovaujantys darbuotojai) Vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašą nustato valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija Kitų darbuotojų, turinčių teisę naudotis valstybės įmonės lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašą ir naudojimosi lengvaisiais automobiliais taisykles nustato valstybės įmonės vadovas, atsižvelgdamas į darbuotojų darbo pobūdį ir šio nutarimo punktuose nustatytus reikalavimus, pagal šio nutarimo punkte nurodytas taisykles. Šio Vyriausybės nutarimo 2 punktu pavedama: 2.1. valstybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms patvirtinti: valstybės įmonių vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašą; tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse taisykles, vadovaujantis šio nutarimo 1 punktu; Nors valstybės įmonės savininko teises įgyvendinanti Vidaus reikalų ministerija iki šiol nenustatė VĮ Regitra vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais pareigybių sąrašo ir lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisyklių, tokias taisyklės nustatytos Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus įsakymu, o jų 9.2. punkte numatyta, kad Darbuotojai, vairuojantys Įmonei priklausančią transporto priemonę, privalo... griežtai laikytis nuostatos, kad transporto priemonę galima naudoti tik darbo metu ir tarnybiniais reikalais; esant būtinumui naudoti transporto priemonę tarnybiniais reikalais kitu laiku turi būti gautas Įmonės vadovybės leidimas. Šių taisyklių 10 punkte numatyta Transporto priemonės po darbo, poilsio ir švenčių dienomis turi būti laikomos užrakinamuose garažuose arba aptvertose ir saugomose teritorijose. 21 punkte įtvirtinta, kad Įmonės transporto priemonės žymimos užrašu VĮ REGITRA, kuris turi būti iš abiejų pusių ant priekinių durelių (raidžių aukštis ne mažesnis kaip 75 mm). Išimtis vairuotojų praktiniam egzaminavimui naudojamos transporto priemonės, kurioms nustatomas skirtingas žymėjimas. Manytina, kad šios imperatyvios įmonės generalinio direktoriaus įsakymo nuostatos visiškai atitinka aukščiau paminėto Vyriausybės nutarimo dvasią ir aiškiai apibrėžia pagrindinius reikalavimus, keliamus tarnybinio transporto ženklinimui bei naudojimui ir sprendimas dėl išsamesnio transporto priemonių naudojimo reglamentavimo galėtų būti priimtas tik tuo atveju, jei būtų siekiama išspręsti, sureguliuoti paribio ar, kitaip tariant, formalių pažeidimų problemą (sustojimai prie pakelėje esančių parduotuvių, kavinių, automobilio laikymas prieš išvykstant į komandiruotę, komandiruotės metu ir pan.). Tikėtina, kad tokius pažeidimus gali padaryti daugelis darbuotojų, besinaudojančių tarnybine transporto priemone, o, 5

6 kaip visuotinai žinoma, peržengęs tam tikrą ribą žmogus pradeda save laikyti pažeidėju ir tuomet padaryti kitą, net ir didesnį pažeidimą tampa mažesne problema, nes ir formaliai nusižengęs ir esminiai pažeidę s nustatytą tvarką žmogus tampa pažeidėju. Tam, kad būtų įgyvendinami vieni ar kiti teisiniai reikalavimai darbuotojo elgesiui, nepakanka vien juos įtvirtinti ir tikėtis, kad jų bus laikomasi. Tai būtų įmanoma jei visi įmonės darbuotojai būtų labai aukšto sąmoningumo ir sąžiningumo lygio (ko, žinoma, reikia irgi siekti), tačiau be to, reikalingas efektyvus priežiūros ir kontrolės mechanizmas. Siekiant nustatyti ir įvertinti VĮ,,Regitra sprendimų priėmimo ir vykdymo kontrolės lygį tarnybinio transporto naudojimo srityje, atsižvelgta į tai, kad šioje srityje aktualu yra ne sprendimų priėmimo ir vykdymo kontrolė, o darbuotojų elgesio kontrolė, t.y. kaip darbuotojas, naudodamasis jam priskirta tarnybine transporto priemone, laikosi nustatytų reikalavimų ir draudimų. Siekdami išsiaiškinti kaip sureguliuotas ir kaip realiai įgyvendinama tarnybinio transporto naudojimo kontrolė (naudojimo tik tarnybos tikslais, laikymo nustatytose vietose, ženklinimo reikalavimų laikymasis) išanalizuota: VĮ Regitra generalinio direktoriaus įsakymu Nr.V-116 patvirtintos Valstybės įmonės Regitra tarnybinių bei specialiosios paskirties transporto priemonių naudojimo taisykles (nauja redakcija įsakymas Nr. V-180); VĮ Regitra Administravimo departamento Turto valdymo skyriaus nuostatus patvirtintus Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V 263; Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Vilniaus, Šiaulių filialų nuostatus; VĮ Regitra Panevėžio filialo direktoriaus įsakymu Nr. 2V-19 patvirtintą valstybės įmonės Regitra Panevėžio filialui paskirtų transporto priemonių naudojimo tvarką; VĮ Regitra Alytaus filialo direktoriaus įsakymą Nr. (1.1.1K)-V-AL/18/238 Dėl tarnybinių transporto priemonių paskyrimo ir eksploatacijos; VĮ Regitra Administravimo departamento Turto valdymo skyriaus vadovo pareiginę instrukciją, patvirtintą generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-264; VĮ Regitra Administravimo departamento Turto valdymo skyriaus vyresniojo specialisto pareiginę instrukciją patvirtintą generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-16; VĮ Regitra Vilniaus filialo mechaniko pareiginę instrukciją, patvirtintą Vilniaus filialo viršininko įsakymu Nr. 19; VĮ Regitra Vilniaus filialo mechaniko-vairuotojo pareiginę instrukciją, patvirtintą Vilniaus filialo viršininko įsakymu Nr. 2V-89; 6

7 VĮ Regitra Alytaus filialo Marijampolės grupės ūkvedžio pareiginę instrukciją, patvirtintą Alytaus filialo direktoriaus įsakymu Nr. (1.1.K)-V-AL/297. VĮ Regitra generalinio direktoriaus įsakymu Nr.V-116 patvirtintose Valstybės įmonės Regitra tarnybinių bei specialiosios paskirties transporto priemonių naudojimo taisyklėse (nauja redakcija įsakymas Nr. V-180) nėra nei vienos nuostatos, susijusios su tarnybinio transporto naudojimo kontrole. VĮ Regitra Administravimo departamento Turto valdymo skyriaus nuostatuose patvirtintose Generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V 263 skyriui pavedama: 4.6 punktu užtikrinti racionalų Įmonės tarnybinių automobilių naudojimą, tinkamą jų techninę priežiūrą ir saugojimą; 5.12 punktu organizuoti racionalų transporto panaudojimą. Vykdyti transporto paslaugų užsakymus, užtikrinti tinkamą automobilių techninę būklę, eksploatavimą, remontą ir saugojimą. Planuoti lėšų poreikį šios funkcijos įgyvendinimui; 12 punktas suteikia Skyriaus darbuotojams teisę pagal kompetenciją tikrinti, kaip vykdomi su Skyriaus veikla susiję generalinio direktoriaus įsakymai, kiti teisės aktai. VĮ Regitra Administravimo departamento Turto valdymo skyriaus vadovo pareiginėje instrukcijoje patvirtintoje generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-264 jam pavedama: 3.1. organizuoti ir planuoti Skyriaus darbą, užtikrinti sklandų Skyriaus kompetencijai priskirtų užduočių vykdymą; 3.6. analizuoti Įmonės valdomo turto naudojimą ir teikti išvadas bei pasiūlymus, siekiant racionalaus ir efektyvaus turto panaudojimo; organizuoti materialinių vertybių saugojimą...; 4.1. pagal kompetenciją tikrinti, kaip vykdomi su Skyriaus veikla susiję generalinio direktoriaus įsakymai, kitų institucijų teisės aktai. VĮ Regitra Administravimo departamento Turto valdymo skyriaus vyresniojo specialisto pareiginėje instrukcijoje patvirtintoje generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-16 numatyta, kad jis 3.5. kontroliuoja, kad įmonės turtas, patalpos, inventorius būtų naudojami pagal paskirtį, laikantis eksploatacinių reikalavimų. Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Vilniaus, Šiaulių filialų nuostatų 10.1 papunkčiuose numatyta, kad filialo vidaus administravimo veiklą kontroliuoja Įmonės vadovybė planuotų ir neplanuot ų patikrinimų metu bei atitinkamus įgaliojimus turintys Įmonės darbuotojai. Filialų vadovams punktais pavedama užtikrinti filialo veiklos rentabilumą, tinkamą disponavimą turtu, jo tausojimą.... 7

8 VĮ Regitra Vilniaus filialo mechaniko pareiginėje instrukcijoje patvirtintoje Vilniaus filialo viršininko įsakymu Nr. 19 numatyta, kad jis privalo: 3.2. Užtikrinti, kad transporto priemonės būtų naudojamos pagal paskirtį, jas vairuotų tik įgalioti tai daryti įmonės darbuotojai; , kontroliuoti kelionės lapų pildymą,... VĮ Regitra Vilniaus filialo mechaniko-vairuotojo pareiginėje instrukcijoje patvirtintoje Vilniaus filialo viršininko įsakymu Nr. 2V-89 numatyta, kad jis 4.2. vairuoja ir prižiūri Vilniaus filialo transporto priemones, užtikrina, kad jos būtų naudojamos pagal paskirtį ir jas vairuotų tik įgalioti įmonės darbuotojai. VĮ Regitra Panevėžio filialo direktoriaus įsakymu Nr. 2V-19 patvirtintoje valstybės įmonės Regitra Panevėžio filialui paskirtų transporto priemonių naudojimo tvarkoje numatyta: 4 punktas. Už transporto priemonės naudojimą bei jos būklę atsako darbuotojas, kuriam nustatyta tvarka ši transporto priemonė priskirta naudoti nuolat arba apibrėžtos trukmės užduočiai atlikti... ; 12 punktas. Pasinaudojus transporto priemone ji parkuojama aikštelėje arba garaže....transporto priemonė užrakinama įjungiant apsauginę signalizaciją. Įsakymo kontrolę vykdo filialo direktorius. VĮ Regitra Alytaus filialo direktorius įsakymu Nr. (1.1.1K)-V-AL/18/238 paskyrė konkrečius Alytaus filialo darbuotojus atsakingais už atskiras Alytaus filialui priskirtas tarnybines transporto priemones ir nurodė, kad transporto priemonės negali būti naudojamos asmeniniais tikslais. Po darbo automobiliai privalo būti saugojami uždaroje teritorijoje, užtikrinant saugumą. Tuo pačiu įsakymu (4 punktas) Alytaus filialo direktorius įpareigojo filialo ūkvedį-prižiūrėtoją atitinkamai kontroliuoti nurodytų transporto priemonių eksploatavimą, priežiūrą ir saugojimą. VĮ Regitra Alytaus filialo Marijampolės grupės ūkvedžio pareiginėje instrukcijoje, patvirtintoje Alytaus filialo direktoriaus įsakymu Nr. (1.1.K)-V-AL/297 numatyta, kad jis organizuoja eksploatuojamų transporto priemonių remontą ir priežiūrą, kasdieninį techninį aptarnavimą ir švarą. Pateiktų teisės aktų analizė atskleidžia, kad tarnybinio transporto priemonių naudojimo pagal paskirtį kontrolė nėra išsamiai ir tinkamai reglamentuota. Ją galima tik numanyti ir tik dviejų darbuotojų pareigybių aprašymuose (Vilniaus filialo mechaniko, Vilniaus filialo mechaniko-vairuotojo) numatyta, kad jie privalo užtikrinti, kad transporto priemonės būtų naudojamos pagal paskirtį. Turto valdymo skyriaus vyresniojo specialisto pareiginėje instrukcijoje numatyta, kad jis kontroliuoja, kad įmonės turtas, patalpos, inventorius būtų naudojami pagal paskirtį, laikantis eksploatacinių reikalavimų. Tačiau ši nuostata taip pat neužtikrina, kad pareigybė skirta tarnybinio transporto naudojimo pagal paskirtį kontrolei. 8

9 Darytina išvada, kad transporto priemonių naudojimo, saugojimo, ženklinimo kontrolės mechanizmo aprašymas yra nepakankamas ir suteikia galimybę nevykdyti jokios kontrolės šioje srityje ir nepatirti dėl to jokių neigiamų padarinių, o nesąžiningam darbuotojui tai suteikia galimybę piktnaudžiauti pasitikėjimu. Suprantama, kad dažnai aprašytoji, sunorminta kontrolė prasilenkia su realiai vykdoma, ir siekiant objektyvumo suinteresuotiems atsakingiems asmenims buvo pateikti klausimai, į kuriuos atsakius būtų galima susidaryti objektyvų vaizdą apie realiai egzistuojantį tarnybinio transporto naudojimo pagal paskirtį, saugojimo ir ženklinimo kontrolės mechanizmą. 1. Klausimas. Kiek kartų ir kokiais būdais buvo vykdyta A) transporto priemonių laikymo (saugojimo nustatytose vietose), B) panaudojimo ne tarnybos tikslais kontrolės ar priežiūros užtikrinimo funkcija (kiekviename iš filialų ir Direkcijoje)? T.y. kaip įgyvendinama ši vidinės kontrolės, priežiūros funkcija - kokiu dažnumu, kokiais būdais. Atsakymas. Periodiškumas ir terminai nėra nustatyti. Kontrolė vietose (Filialuose ir Direkcijoje) vykdoma kasdien. O pasirinktinai vykdomi patikrinimai (Vidaus audito, Turto valdymo (buv. Logistikos) skyriaus darbuotojai ir vadovybė). Papildomi klausimai: Kaip (kokiais būdais) vykdomi patikrinimai ir kur jie fiksuojami (pats tikrinimo faktas)? Ar yra žurnalas, kuriame žymima kas tikrino ir kokią situaciją fiksavo? Kaip Vidaus audito ir Turto valdymo skyriaus darbuotojai ir vadovai atlieka patikrinimą ir kaip tai dokumentuojama? Kiek tokių patikrinimų atlikta laikotarpyje nuo iki ir ar jie dokumentuoti, t.y. ar galima patikrinti ar buvo vykdomi patikrinimai ir jų rezultatus? Atsakymai: Direkcijoje kasdieniniai patikrinimai vykdomi vizualiai darbo dienos pabaigoje ir niekur nedokumentuojami. Visada visi automobiliai po darbo valandų būna uždaroje ir rakinamoje Direkcijos teritorijoje. Visus automobilius, pravažiuojančius pro vartus, fiksuoja automatinė kiemo užtvarų valdymo sistema. Jeigu automobilis vyksta į komandiruotę ir grįžta po darbo valandų, grįžimo faktą fiksuoja automatinė kiemo užtvarų valdymo sistema ir daromas įrašas budėtojo žurnale. Filialuose už transporto priemonių naudojimą atsakingas filialo direktorius. Visi filialų automobiliai naudojami egzaminavimui ir kiti tarnybiniai automobiliai laikomi filialų teritorijose ir niekada nebuvo jokių nusižengimų, todėl ir jų fiksavimui nebuvo jokio specialaus mechanizmo. Per aštuoniolika įmonės gyvavimo metų į tai buvo kreipiamas nuolatinis dėmesys. Aukščiau paminėtus nagrinėjamuoju laikotarpiu užfiksuotus nusižengimus padarė filialų direktoriai. Prieš keletą metų į Įmonės pagrindinių priemonių planus buvo įtraukiami filialų patikrinimai, bet jie buvo labiau nukreipti į automobilių techninių reikalavimų, automobilių priežiūros ir dokumentacijos tvarkymo patikrinimus. Tokių veiklos priemonių plano punktų buvo atsisakyta dėl mažo naudingumo, nes Įmonėje naudojami automobiliai yra pakankamai nauji ir prasmės juos tikrinti beveik 9

10 nėra, o patikrinti visus filialus užima daug darbo laiko ir sąnaudų. Dabar tokie patikrinimai atliekami pasirinktinai, sugretinant su važiavimu į padalinį kitu tikslu. Specialūs patikrinimai ne darbo metu kryptingai nebuvo atliekami. Kaip minėta anksčiau, tai buvo atliekama vadovybės ar Vidaus audito skyriaus, važiuojant pakeliui pro kokį nors padalinį. (Užfiksuotasis Šiaulių filialo atvejis buvo išaiškintas generalinio direktoriaus ir Teisės skyriaus vadovo). Kaip jau paminėta šiame dokumente aukščiau, pagal nustatytus faktus Šiaulių filialo direktoriui buvo paskirta nuobauda. 2. Klausimas. Kiek kartų ir kokiais būdais buvo patikrintas tarnybinių transporto priemonių ženklinimas (jo buvimas, atitikimas nustatytiems reikalavimams)? Kur (kokiuose dokumentuose) fiksuoti pažeidimai (ar patikrinimo duomenys) ir kaip į juos reagavo atsakingi asmenys (atliktas patikrinimas, nubausti asmenys) Atsakymas: Vadovaujantis LRV nutarimu patvirtintų Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių 20 p. visi Įmonės naudojami automobiliai buvo pažymėti m. sausio mėn. žymėjimas buvo suvienodintas ir pasirinktas žymėjimas su Įmonės logotipu. Vadovaujantis tų pačių Taisyklių 19 p. egzaminams naudojami automobiliai iki 2018 m. buvo paženklinti Įmonės logotipais, o ūkio reikmėms naudojami automobiliai Įmonės pavadinimu. Nuo 2018 m. visi naudojami automobiliai imti žymėti ryškesniu Įmonės logotipu. Peržymėjimo faktą visi filialai patvirtino Turto valdymo skyriui pateikdami taip pažymėtų automobilių fotografijas. Buvo fiksuotas pažeidimas Panevėžio filiale (pažeidimą padarė filialo direktorius) tačiau fiksuoti tokius pažeidimus itin sudėtinga dėl padalinių nutolimo nuo centro. Kas dieną patikrinti neįmanoma, be to, tikrinant žymėjimas gali būti, vėliau jis gali dingti. 3 Klausimas. Kokiuose dokumentuose užfiksuoti patikrinimo duomenys? Ar buvo nustatyti pažeidimai, kiek jų buvo ir kaip į juos buvo sureaguota? Atsakymas. Tarnybiniu pranešimu užfiksuotas pažeidimas, kai Šiaulių filialo direktorius tarnybinį automobilį naudojo asmeninėms reikmėms, Jam paskirta drausminio poveikio priemonė neskiriamas priedas prie algos laikotarpiui nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d.); 4 Klausimas. Kaip buvo nustatyti tarnybinio transporto panaudojimo, ženklinimo pažeidimai ir kaip į juos buvo sureaguota? Atsakymas. Per analizuojamąjį laikotarpį VĮ Regitra transporto priemonių naudojimo srityje nustatyti penki korupcinio pobūdžio nusižengimai priskirtini drausminių nusižengimų sričiai: 10

11 1) Šiaulių filialo direktorius tarnybinį automobilį naudojo asmeninėms reikmėms, Jam paskirta drausminio poveikio priemonė neskiriamas priedas prie algos laikotarpiui nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d.); 2) Panevėžio filialo direktorius tarnybinį transportą naudojo asmeninėms reikmėms, be to, ignoravo įmonėje nustatytą tarnybinio automobilio ženklinimo tvarką, t.y. pašalino skiriamąjį ženklinimą. Už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą su Panevėžio filialo direktoriumi nutraukta darbo sutartis; 3) Panevėžio filialo darbuotojas į jam nuosavybės teise priklausantį automobilį bei kuro talpyklas 3 kartus pylėsi kurą apmokėdamas už jį įmonės kortele. Atsižvelgiant į padarytos žalos dydį, įmonės vadovybė įvertino pažeidimą kaip mažareikšmį ir drausminės nuobaudos neskyrė. Visi nusižengimai buvo išaiškinti kitų institucijų Vidaus reikalų ministerijos, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno skyriaus, taip pat darbuotojams kreipusis į žiniasklaidos priemones, Seimo narius. Atkreiptinas dėmesys, kad nei vienas piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi atvejis nebuvo išaiškintas tarnybinio transporto naudojimo priežiūrą ir kontrolę vykdančių atsakingų įmonės padalinių ar darbuotojų. Situaciją apsunkina (o tuo pačiu ir paaiškina) ta aplinkybė, kad pažeidimus darė filia lo direktoriai ir jų paskirtas už transporto priemonių eksploataciją atsakingas darbuotojas. Apibendrinant egzistavusį tarnybinio transporto naudojimo, saugojimo ir ženklinimo kontrolės mechanizmą, galima daryti išvadą, kad kontrolė praktiškai buvo vykdoma tik formaliai, pasitikint įmonės darbuotojų sąmoningumu ir padorumu, neskiriant tam didesnio dėmesio ir išteklių. Tai, kad ilgą laiką nebuvo užfiksuota pažeidimų šioje srityje nereiškia, kad jų negalėjo būti. Piktnaudžiaujantys tarnybine padėtimi filialų vadovai neturi moralinės teisės ir negali tinkamai kontroliuoti, kaip kiti darbuotojai naudoja tarnybines transporto priemones ir tai sukuria terpę visuotiniam piktnaudžiavimui, nors ir nedarančiam didelės materialinės žalos įmonei, tačiau, faktams iškilus viešumon, darančiam didelę žalą Įmonės reputacijai. Pasiūlymai kaip mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę teisinio reglamentavimo būdu: 1) Siūloma apsvarstyti galimybę eliminuoti menamų, formalių pažeidimų galimybę įteisinant tam tikras mažareikšmes, realiame gyvenime dažnai pasitaikančias situacijas susijusias su tarnybinio transporto panaudojimu, dėl kurių darbuotojas tampa pažeidėju. Pvz.: vykstant tarnybos tikslais į komandiruotę ar aptarnaujamoje teritorijoje galima sustoti prie maitinimo įstaigų, maisto parduotuvių, viešųjų tualetų ar pan. nenukrypstant nuo tiesiausio maršruto daugiau kaip nustatytą maksimalų atstumą pavalgyti, atlikti gamtinių, asmens higienos reikalų, nusipirkti būtiniausių prekių ir t.t.; vykstant į komandiruotę leisti tarnybinį automobilį iš vakaro paimti iš nuolatinio laikymo vietos ir laikyti prie namų, o komandiruotės metu nereikalauti laikyti garaže ar saugomoje aikštelėje, jei automobilis draustas nuo vagystės; 11

12 besibaigiant darbo valandoms leisti užpildyti transporto priemonę kuru, jį nuplauti nustatytoje vietoje, jeigu tai yra būtina ir negali būti atlikta darbo valandomis; ir kitos situacijos su kuriomis susiduria įmonės darbuotojai ir formaliai turi pažeisti nustatytą tvarką. 2) Pakeisti Administravimo departamento Turto valdymo skyriaus nuostatus ir Valstybės įmonės Regitra tarnybinių bei specialiosios paskirties transporto priemonių naudojimo taisykles, juos papildant aiškiomis nuostatomis, kas ir kaip konkrečiai vykdo tarnybinio transporto naudojimo pagal paskirtį, taip pat saugojimo ir žymėjimo kontrolę. 3) Papildyti Turto valdymo skyriaus, filialų nuostatus, filialų direktorių ir atitinkamų darbuotojų pareigybių aprašymus/pareigines instrukcijas numatant tarnybinio transporto naudojimo, saugojimo ir žymėjimo kontrolės funkcijas. 4) Papildyti ir pakeisti VĮ Regitra tarnybinių bei specialiosios paskirties transporto priemonių naudojimo taisykles įteisinant mechanizmą, užtikrinantį rezultatyvią ir efektyvią (vertinant kaštų ir naudos požiūriu) transporto priemonių naudojimo kontrolę atsižvelgiant į įmonėje įdiegtos AVIKS galimybes ir specifiką. Tikslinga numatyti koks (kokie) konkretus darbuotojas (darbuotojai), kaip dažnai tikrins tarnybinio transporto buvimo vietą, kam ir kokiu būdu tai turi pranešti. Kur tie tikrinimo duomenys turi būti fiksuojami, saugomi, kad, reikalui esant, būtų galima sugretinti su kitais duomenimis. 5) Kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją, kad ji, kaip valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, nustatytų įmonės vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašą ir patvirtintų tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo įmonėje taisykles. 6) Apsvarstyti galimybę (teisės aktų nustatyta tvarka) pritaikyti LR Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 993 Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose 1.9 punkto nuostatą vadovaujantys darbuotojai, nesinaudojantys tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, gali tarnybos reikmėms naudotis asmeniniais lengvaisiais automobiliais ir kas mėnesį, neviršydami valstybės įmonei nustatyto tarnybinių lengvųjų automobilių išlaikymo arba nuomos išlaidų dydžio, gauti kompensaciją degalų įsigijimo išlaidoms ir automobilio amortizacijai padengti iki vienos minimalios mėnesinės algos dydžio. 5 kriterijus. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Formaliai vertinant pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr patvirtintų Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimyne nustatytus kriterijus konstatuotina, kad Įmonė transporto priemonių naudojimo srityje priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad VĮ Regitra 12

13 nėra viešojo administravimo ir teisėkūros subjektas, todėl VĮ Regitra nėra įgaliota priimti norminių teisės aktų. Remiantis LR vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-638 patvirtintais VĮ Regitra įstatais, įmonės vadovas (generalinis direktorius) leidžia įsakymus bei organizuoja jų vykdymą. Įmonės generalinio direktoriaus pareigine instrukcija įmonės vadovui suteikta teisė leisti įsakymus, susijusius su įvairia įmonės veikla, tuo pačiu ir su tarnybinio transporto naudojimu susijusioje srityje. Vidaus teisės aktų rengimo tvarka yra reglamentuota VĮ Regitra dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose VĮ Regitra generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-55 (2017 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-249 redakcija). Įmonės generalinis direktorius įsakymais tvirtina įvairias taisykles, nuostatus ir tvarkas, kurios yra bendro pobūdžio ir adresuojamos visiems įmonės darbuotojams. Tokio tipo teisės aktai turi vidaus norminio teisės akto pobūdį. Siekiant valdyti korupcijos pasireiškimo riziką dėl priimamų norminio pobūdžio teisės aktų įmonės viduje, rekomenduojama sudaryti darbo grupes dėl norminių teisės aktų rengimo (kolegialaus teisės akto projekto parengimo). Kadangi VĮ,,Regitra nėra įgaliota priimti norminius teisės aktus, joje iki šiol nebuvo atliekamas norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas, Tačiau Įmonės 2018 m. Korupcijos prevencijos priemonių plane numatyta iki 2018 m. spalio 1 d. parengti ir patvirtinti VĮ Regitra direktoriaus priimamų norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimo tvarkos aprašą. Be to, generalinio direktoriaus įsakymu yra paskirtas darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją, o norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimo funkcija numatyta generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintoje pareiginėje instrukcijoje. Nors Įmonė transporto priemonių naudojimo srityje priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, tačiau atsižvelgiant į tai, kad tarnybinio transporto naudojimo srityje priimami sprendimai yra apspręsti aukštesnės galios teisės aktų ir yra susiję tik su įmonės vidaus administravimu, korupcijos rizika sprendimų priėmimo srityje tik formaliai atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytam kriterijui, o realiai korupcijos pasireiškimo tikimybė šioje srityje yra minimali. 13

14 Įmonės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas Įstaiga: Valstybės įmonė Regitra, įmonės kodas Vertinama veiklos sritis tarnybinio transporto naudojimas. Korupcijos pasireiškimo tikimybę nustatė: UAB Corporate securitus ekspertas Vytas Rimkus. Analizuotas laikotarpis: Vertinimo kriterijai 1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika 1. Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, drausminė ar kitokia atsakomybė, įmonėje faktas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)? Išskirtų veiklos sričių atitiktis vertinimo kriterijams Per analizuojamąjį laikotarpį VĮ Regitra transporto priemonių naudojimo srityje nebuvo nustatyta, kad būtų padarytos Korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, tačiau analizuojamu laikotarpiu buvo nustatyti penki korupcinio pobūdžio pažeidimai du tarnybinio transporto naudojimo ne tarnybos reikmėms faktai ir trys atvejai, kuomet buvo nustatyta kuro, skirto tarnybiniam transportui, pasisavinimo atvejai. 1) Šiaulių filialo direktorius tarnybinį automobilį naudojo asmeninėms reikmėms, Jam paskirta drausminio poveikio priemonė neskiriamas priedas prie algos laikotarpiui nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d.); 2) Panevėžio filialo direktorius tarnybinį transportą naudojo asmeniniais tikslais, be to, ignoravo įmonėje nustatytą tarnybinio automobilio ženklinimo tvarką. Už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą su Panevėžio filialo direktoriumi nutraukta darbo sutartis; 3) Panevėžio filialo darbuotojas į jam nuosavybės teise priklausantį automobilį bei kuro talpyklas 3 kartus pylėsi kurą apmokėdamas už jį įmonės kortele. Atsižvelgiant į padarytos žalos dydį, įmonės vadovybė įvertino pažeidimą kaip mažareikšmį ir drausminės nuobaudos neskyrė. Informaciją apie nusižengimus pranešė kitos institucijos Vidaus reikalų ministerija, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno skyrius, taip pat žiniasklaidos priemonės. 14

15 2. Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti? 3. Ar įmonėje sudarytos galimybės įmonės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įmonės vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įmonėje faktus? Ar buvo gauta tokių pranešimų? 4. Ar įmonėje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? 1. Įmonės darbuotojai nėra valstybės tarnautojai, tad informacija valstybės tarnautojų registrui neteikiama. 2. Nustatyti faktai buvo paviešinti įmonės interneto puslapyje - Pranešimai spaudai: Atleidžiamas Regitros Panevėžio filialo direktorius Regitros Panevėžio filialo direktoriaus pareigas laikinai eis R. Polikauskas Taip pat patalpintos žinutės įmonės darbuotojams: DĖMESIO! Primename apie tarnybinių transporto priemonių naudojimo taisykles VĮ Regitra tinklalapyje yra nurodytas anoniminis pasitikėjimo telefono numeris ((8 5) , ), kuriuo anonimiškai galima pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus, taip pat anonimiškai pranešti galima užpildžius tinklalapyje esančią atitinkamą pranešimo formą arba pranešti el. paštu Įmonės padaliniuose klientams sudarytos sąlygos pateikti informaciją atsiliepimams skirtose dėžutėse. Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus d. įsakymu Nr. V-77 patvirtinta Pranešimų, pateiktų valstybės įmonės Regitra anoniminiu pasitikėjimo telefonu, nagrinėjimo tvarkos aprašas. Pagal jį, korupcinio pobūdžio informaciją turintį pranešimą, atsakingas darbuotojas registruota pranešimų apskaitos žurnale ir el. paštu perduoda Įmonės generaliniam direktoriui (arba jį pavaduojančiam asmeniui). Pastarasis priima sprendimą dėl tolimesnės pranešimo nagrinėjimo eigos. Šiuo metu parengtas naujos redakcijos Valstybės įmonės Regitra pasitikėjimo linija pateiktų pranešimų nagrinėjimo tvarkos aprašas. Viso užregistruota ir perduota generaliniam direktoriui 12 pranešimų, iš kurių 2 pranešimai buvo dėl VĮ Regitra tarnybinio transporto naudojimo. Toks tyrimas atliktas nebuvo, tačiau buvo priimtas sprendimas atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą įmonės tarnybinio transporto naudojimo srityje. 15

16 5. Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įmonės vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? Siekiant ateityje užkirsti korupcinio pobūdžio nusižengimams tarnybinio transporto naudojimo srityje įmonėje buvo įdiegta automobilių valdymo ir kontrolės sistema (AVIKS), kuri yra skirta kontroliuoti įmonės eksploatuojamų lengvųjų ir krovininių automobilių maršrutus, buvimo vietą, degalų įpylimo faktą, likutį ir sąnaudas bei identifikuoti transporto priemonę vairuojantį asmenį. Įdiegta AVIKS nuo pat pirmų veikimo dienų efektyviai prisideda prie įmonės vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimo. Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: Kelti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, plėtoti įmonės korupcijos prevencinę veiklą diegiant sistemines korupcijos rizikos valdymo priemones užtikrinančias kompleksinį korupcijos priežasčių ir sąlygų mažinimą, didinančias darbuotojų atsparumą korupcijai 2. Ar analizuojamos srities (VĮ Regitra tarnybinio transporto naudojimo) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas? Įmonė VĮ Regitra tarnybinio transporto naudojimo srityje tokių funkcijų nevykdo Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: Įmonė VĮ Regitra tarnybinio transporto naudojimo srityje kontrolės ir priežiūros funkcijų nevykdo, todėl nėra poreikio teikti pasiūlymus. 3. Atskirų Įmonės darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti 1. Ar valstybės įmonė priėmė teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę? Taip VĮ,,Regitra vadovo kompetencija (uždaviniai ir funkcijos) nustatyta VĮ,,Regitra įstatuose, taip pat LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 11 str. VĮ,,Regitra filialų vadovų kompetencija (uždaviniai ir funkcijos) nustatyta VĮ,,Regitra filialų nuostatuose. VĮ,,Regitra vidaus administravimo padalinių vadovų (departamento direktoriaus ir skyriaus vadovo) kompetencija (uždaviniai ir funkcijos) nustatyta atitinkamai VĮ,,Regitra departamento ar skyriaus nuostatuose. VĮ,,Regitra darbuotojų kompetencija apibrėžta VĮ Regitra generalinio direktoriaus įsakymais, darbuotojo pareiginėse instrukcijose. Šių darbuotojų pareiginėse instrukcijose apibrėžti šie komponentai (pagal užimamas pareigas): reikalavimai kvalifikacija i; pagrindinės funkcijos bei atsakomybė už įgaliojimų viršijimą ir neteisėtus veiksmus. 16

17 1.1. Ar įmonės darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais? 2. Ar priimant valstybės įmonės teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas? 3. Ar valstybės įmonės priimtuose teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti? 4. Ar įmonės priimti teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą? 5. Ar valstybės įmonės priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras? Taip. Visi VĮ,,Regitra darbuotojai pasirašytinai supažindinami su pareiginėmis instrukcijomis. Didžia dalimi. Administravimo departamento ir filialų nuostatai priimti atsižvelgiant į didžiąją dalį įstaigai teisės aktais nustatytų uždavinių ir funkcijų, tačiau tarnybinio transporto priemonių naudojimo srityje nepakankamai atsižvelgta transporto priemonių naudojimo kontrolės ir priežiūros funkcijos užtikrinimą ir tai gali būti viena iš esminių korupcijos pasireiškimo priežasčių. Iš dalies. Priimant pareigines instrukcijas, reglamentuojančias darbuotojų, vykdančių VĮ,,Regitra tarnybinių transporto priemonių naudojimo, priežiūros ir saugojimo uždavinius ir funkcijas, tik iš dalies atsižvelgiama į aukštesnės galios bei Administravimo departamento ir filialų nuostatus, reglamentuojančius tarnybinių transporto priemonių naudojimo sritį uždavinius ir funkcijas. Rengiant ir tvirtinant pareigines instrukcijas nepakankamai detalizuotos transporto priemonių naudojimo kontrolės ir priežiūros funkcijos ir tai sudaro sąlygas įvykti korupciniams incidentams. Iš dalies. Tik VĮ,,Regitra Administravimo departamento Turto valdymo skyriaus nuostatuose ir atskirų darbuotojų pareiginėse instrukcijose yra aiškiai apibrėžta atskirų darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas. VĮ,,Regitra filialų nuostatuose aiškus tik filialo direktoriaus pavaldumas. VĮ,,Regitra filialų ir jų pavaldume esančių darbuotojų, vykdančių transporto priemonių naudojimo, saugojimo kontrolę, pavaldumas ir atskaitingumas nėra aiškiai apibrėžtas arba visai neapibrėžtas. Iš dalies. VĮ Regitra teisės aktų analizė atskleidžia, kad tarnybinio transporto priemonių naudojimo pagal paskirtį kontrolė nėra išsamiai ir tinkamai reglamentuota. Ji konkrečiai paminėta tik dviejų darbuotojų pareigybių aprašymuose (Vilniaus filialo mechaniko, Vilniaus filialo mechaniko-vairuotojo), numatyta, kad jie privalo užtikrinti, kad transporto priemonės būtų naudojamos pagal paskirtį. Turto valdymo skyriaus vyresniojo specialisto pareiginėje instrukcijoje numatyta, kad jis kontroliuoja, kad įmonės turtas, patalpos, inventorius būtų naudojami pagal paskirtį, laikantis eksploatacinių reikalavimų. Tačiau ši nuostata taip pat neužtikrina, kad pareigybė skirta tarnybinio transporto naudojimo pagal paskirtį kontrolei. Darytina išvada, kad transporto priemonių naudojimo, saugojimo, ženklinimo kontrolės mechanizmo aprašymas yra nepakankamas ir suteikia galimybę nevykdyti jokios kontrolės šioje srityje ir nepatirti dėl to jokių neigiamų padarinių iš vienos pusės, o nesąžiningam darbuotojui tai suteikia galimybę piktnaudžiauti pasitikėjimu. 17

18 5.1. Ar tokia kontrolė yra vykdoma? Ar ji veiksminga? Iki įdiegiant įmonėje AVIKS egzistavęs tarnybinio transporto naudojimo, saugojimo ir ženklinimo kontrolės mechanizmas buvo neveiksmingas. Tarnybinio transporto naudojimo kontrolė buvo vykdoma tik formaliai, pasitikint įmonės darbuotojų sąmoningumu ir padorumu, neskiriant kontrolei didesnio dėmesio ir išteklių,. Tai, kad ilgą laiką nebuvo užfiksuota pažeidimų šioje srityje neužtikrina, kad jų negalėjo būti. Piktnaudžiaujantys tarnybine padėtimi filialų vadovai neturi moralinės teisės ir negali tinkamai kontroliuoti kaip kiti darbuotojai naudoja tarnybines transporto priemones ir tai sukuria terpę visuotiniam piktnaudžiavimui, nors ir nedarančiam didelės materialinės žalos įmonei, tačiau, iškilus į viešumą, darančiam didelę žalą Įmonės reputacijai. 6. Ar valstybės įmonės priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą? 7. Ar valstybės įmonėje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė? Ne. VĮ Regitra darbuotojų veiklos vertinimas susietas su VĮ Regitra darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisyklėse nustatyta darbuotojų darbo apmokėjimo ir premijavimo tvarka, pagal kurią darbuotojams skiriamos premijos bei priedo dydis apskaičiuojamas įvertinus darbuotojo veiklos rezultatus. Tačiau tai tik iš dalies atspindi darbuotojų veikloje siektinų rezultatų kokybiškumą ir darbo apmokėjimo bei priedų ir premijų nustatymo objektyvumą bei skaidrumą. Tikslinga minėtas taisykles susieti su atskirai parengta VĮ Regitra darbuotojų veiklos vertinimo tvarka, kurioje būtų apibrėžtos vertinimo formos, vertinimo atlikimo periodiškumas, vertinimo rezultatai ir pasekmės. Taip. VĮ Regitra generalinio direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-197 patvirtintas VĮ Regitra darbuotojų etikos kodeksas. Administravimo departamento Personalo ir darbuotojų saugos skyriui pavesta kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas, o vadovaujantis Etikos kodekso 22 punktu, kodekso reikalavimų ir principų laikymosi priežiūrą vykdo tiesioginiai darbuotojų vadovai ir Įmonės generalinis direktorius. Nustatytu periodiškumu atliekamas slapto kliento tyrimas, t.y. vidinis tyrimas, kai vertinami darbuotojų ir viso padalinio rezultatai kliento aptarnavimo kokybės atžvilgiu. Atlikus slapto kliento tyrimą, parengiamos ataskaitos, kuriose pristatomi apibendrinti rezultatai juos siejant su įmonės filialų vadovų veiklos vertinimu, taip nustatant kintamąją mėnesinio atlyginimo dalį. 18

19 8. Ar šie teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas? Taip. Per analizuojamąjį laikotarpį 2 kartus buvo tobulinamas pranešimų anoniminiu pasitikėjimo telefonu nagrinėjimo tvarkos aprašas. Šiuo metu yra parengtas ir bus patvirtintas naujos redakcijos Valstybės įmonės Regitra pasitikėjimo linija pateiktų pranešimų nagrinėjimo tvarkos aprašas. Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: 1) Siūloma apsvarstyti galimybę eliminuoti menamų, formalių pažeidimų galimybę, įteisinant tam tikras mažareikšmes, realiame gyvenime dažnai pasitaikančias situacijas, susijusias su tarnybinio transporto panaudojimu, dėl kurių darbuotojas tampa pažeidėju. Pvz.: vykstant tarnybos tikslais į komandiruotę ar aptarnaujamoje teritorijoje galima sustoti prie maitinimo įstaigų, maisto parduotuvių, viešųjų tualetų ar pan. nenukrypstant nuo tiesiausio maršruto daugiau kaip metrų pavalgyti, atlikti gamtinių reikalų, nusipirkti būtiniausių prekių ir t.t.; vykstant į komandiruotę leisti tarnybinį automobilį iš vakaro paimti iš nuolatinio laikymo vietos ir, užtikrinant saugumą, laikyti prie namų, o komandiruotės metu nereikalauti laikyti garaže ar saugomoje aikštelėje, jei automobilis draustas nuo vagystės; besibaigiant darbo valandoms leisti užpildyti transporto priemonę kuru, jį nuplauti nustatytoje vietoje, jeigu tai yra būtina ir negali būti atlikta darbo valandomis; ir kitos situacijos su kuriomis susiduria įmonės darbuotojai ir formaliai rizikuoja pažeisti nustatytą tvarką. 2) Pakeisti Administravimo departamento Turto valdymo skyriaus nuostatus ir Valstybės įmonės Regitra tarnybinių bei specialiosios paskirties transporto priemonių naudojimo taisykles, juos papildant aiškiomis nuostatomis, kas konkrečiai vykdo tarnybinio transporto naudojimo pagal paskirtį, taip pat saugojimo ir žymėjimo kontrolę ir kaip. 3) Papildyti Turto valdymo skyriaus, filialų vadovų (filialų nuostatus) ir atitinkamų darbuotojų pareigines instrukcijas (pareigybių aprašymus) numatant, kad jie vykdo tarnybinio transporto naudojimo, saugojimo ir žymėjimo kontrolę. 4) Papildyti ir pakeisti VĮ Regitra tarnybinių bei specialiosios paskirties transporto priemonių naudojimo taisykles įteisinant mechanizmą, užtikrinantį rezultatyvią ir efektyvią (vertinant kaštų ir naudos požiūriu) transporto priemonių naudojimo kontrolę atsižvelgiant į įmonėje įdiegtos AVIKS galimybes ir specifiką. Tikslinga numatyti koks (kokie) konkretus darbuotojas, kaip dažnai tikrins tarnybinio transporto buvimo vietą, kam ir kokiu būdu tai turi pranešti. Kur tie tikrinimo duomenys turi būti fiksuojami, saugomi, kad reikalui esant būt galima sugretinti su kitais duomenimis. 5) Kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją, kad ji, kaip valstybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, nustatytų įmonės vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašą ir patvirtintų tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo įmonėje taisykles. 6) Apsvarstyti galimybę (teisės aktų nustatyta tvarka) pritaikyti LR Vyriausybės nutarimo Nr. 993 Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose 1.9 punkto nuostatą vadovaujantys darbuotojai, nesinaudojantys tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, gali tarnybos reikmėms naudotis asmeniniais lengvaisiais automobiliais ir kas mėnesį, neviršydami valstybės įmonei nustatyto tarnybinių lengvųjų automobilių išlaikymo arba nuomos išlaidų dydžio, gauti kompensaciją degalų įsigijimo išlaidoms ir automobilio amortizacijai padengti iki vienos minimalios mėnesinės algos dydžio. 19

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir korupcijos rizikos analizė

Korupcijos pasireiškimo  tikimybės nustatymas ir  korupcijos rizikos analizė Korupcijos rizikos analizės aktualijos Vyr. specialistai Algirdas Kestenis Korupcijos prevencijos valdyba Korupcijos rizikos skyrius 2009 m. gruodžio 7 d. 1 Korupcija - valstybės tarnautojo ar jam prilyginto

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis 2017-04-28 direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2 Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 28_ Nr. T&Otf-S33 Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 20

ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 20 ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 2017-2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

IŠVADA

IŠVADA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2018 m. spalio 24 d. Radviliškis Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 12 straipsnio 4 punktu, 16 straipsnio

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - elgesio kodeksas.DOCX

Microsoft Word - elgesio kodeksas.DOCX PATVIRTINTA VšĮ Šeduvos PSPC direktoriaus 2014m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-59 VŠĮ ŠEDUVOS PSPC ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šis elgesio kodeksas (toliau Kodeksas)

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro direktoriaus 2014-05-22 įsakymu Nr. V-25 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešosios

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BEN

PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BEN PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Biržų autobusų parkas (toliau

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

PATVIRTINTA Vš Į Kelmės PSC direktoriaus įsakymu Nr. 4 Elgesio kodeksas VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS ELGESIO KODEKS

PATVIRTINTA Vš Į Kelmės PSC direktoriaus įsakymu Nr. 4 Elgesio kodeksas VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS ELGESIO KODEKS PATVIRTINTA Vš Į Kelmės PSC direktoriaus 2013-01-20 įsakymu Nr. 4 Elgesio kodeksas VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS ELGESIO KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šis viešosios įstaigos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINI

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINI LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ, ĮMONIŲ KORUPCIJOS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJO ELGESIO KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietu

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJO ELGESIO KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietu VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJO ELGESIO KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT

0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT 0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA 2019-04-15 Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V- 10 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIO

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V- 10 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIO PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V- 10 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I. SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Motyvuota išvada

Motyvuota išvada LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA MOTYVUOTA IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR SUSISIEKIMO MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS,

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau