UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d."

Transkriptas

1

2 UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

3 UAB GA Joniškis Bendrovės kodas: , adresas: Jogailos g. 4, Vilnius TURINYS PUSLAPIAI NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 5 REGULIUOJAMOS VEIKLOS ATASKAITOS UŽ 2017 METUS

4 į Š š Ų ų ė ą ė ė ą š ė Į ė ž ų ų ų ų ė ų ąž ū ų š ū ų š ą š ų ų č ė ž ų ų š ž š ų ą ą ė ų ė ą š ž ė ė ų ą ū ų ž ė ė Š ž ž ė ė ū ų ū ė ę ė Žė ž ų ū ą ą ę ė ė ž ė ų ž ą ą ų ų ą ų ų ė ą ū ų ė Š š ū š š ė ž ų ą ė ų ų ų š ą ų ų ą ų ų ė ų ų ų ų ų ū ų ū ų ą ėž ė ą ė Š ą š ėž Š ų ų ė ė ę ą ė Š ė ė Š ė č ė ė Š ū Ū ų ų ė ų ė ų ų ų č ų ē ė ė ė ė ė

5 ū ų š ų ė ū š ų š ė ė š ė ė ė Ž ž ė ė ą ė ą š ą ą ė ų ą ž ė ė ū ų ė ų ė ė ė ė ų š ė ž ą ų ų ė ž ė ž š ų ą ą ę ė ū š ų Š ų ė ė š ė ė ė ą ę ą ū ę ę Š ė ę ą ų ų ų ž ą ž ū ė ė ų ą į ė ž ų ą ū ų ą ž ą ė ė š š ė ė Š š ą ū ų ė ž Š ž Š ą Š ą ą Š ė ė š ė ė ų ą ė ė ė ė ė ų Š š ė ė ų ą ū ą ą ą ų ų ų ū ų š š ė ė ė š š ė ų ū č č š ų ė č ū ė š ę ė ė ą Į ų ų ą ė ų ų ų ų ų ą ė ė ė ų ų ų č ų š ė ė ė

6 ė š ą ė ę ė ą ę Š ėž ė Š ų ų ė ė ė ę ą š ą š ėž š ė ų ų ę ū ų Š Š č ū ą Į ė ė ę ą ų ą ū ą ž ų ų ų ų ž ą ą Š ė ė ū ė ą ž ė Š ė ė ė ų ų Ų č Ų Š ė ē ė

7

8

9

10

11

12

13 UAB GA Joniškis Bendrovės kodas: , adresas: Jogailos g. 4, Vilnius PARENGIMO PAGRINDAS (visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) Reguliuojamos veiklos ataskaitos už 2017 metus 1 Bendroji informacija UAB GA Joniškis (toliau Bendrovė) Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau Komisija) 2013 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3-739 nepripažinta nereguliuojama nepriklausoma šilumos gamintoja, t. y. Bendrovei privaloma šilumos gamybos kainodara. Komisija 2017 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3E-327 (toliau Nutarimas) Dėl UAB GA Joniškis įtakos reikšmingumo UAB Fortum Joniškio energija aptarnaujamoje teritorijoje ir Pakluonių katilinės centralizuotos šilumos tiekimo (CŠT) sistemos teritorijoje nustatė, kad Bendrovė Pakluonių CŠT sistemoje išlieka reguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju, o centrinėje CŠT sistemoje nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju. Įmonė, sudarydama 2017 metų reguliuojamos veiklos ataskaitas, vadovavosi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinėmis rekomendacijomis, parengtomis pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (toliau Metodika) ir Bendrovės parengtu Reguliuojamos apskaitos sistemos (RAS) aprašu. Už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus Bendrovė vykdė licencijuojamą šilumos gamybos ir tiekimo veiklą, kitos Bendrovės veiklos nelicencijuojamos. Bendrovė valdo vieną katilinę, kurioje yra eksploatuojami du katilai. Abu katilai sudaro bendrą šilumos gamybos junginį ir yra prijungti prie abiejų CŠT sistemų, kurios šilumą tiekia pagal tuo metu esantį poreikį kiekvienoje CŠT sistemoje. Kadangi Bendrovė pagal priimtą nutarimą nuo 2017 m. liepos 21 d. vykdė ir reguliuojamos, ir nereguliuojamos šilumos gamybos veiklas, todėl pajamas, sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus paskirstė tiesiogiai, tą dalį, kurią buvo galima tiesiogiai susieti su reguliuojama veikla, ir netiesiogiai likusią dalį. Pajamos reguliuojamai veiklai paskirstytos tiesiogiai, sąnaudos paskirstytos tiesiogiai arba netiesiogiai naudojant nešiklį (proporcingai pagamintam šilumos kiekiui), turtas ir įsipareigojimai paskirstyti netiesioginiu būdu pagal visų sąnaudų ir reguliuojamai veiklai priskiriamų sąnaudų santykį. Reguliuojamos veiklos ataskaitos atspindi Įmonės 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų pajamas, sąnaudas, turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus paskirstytus paslaugoms, atskirai identifikuojant nepaskirstytinas ir nebūtinąsias sąnaudas. Įmonės finansiniai metai prasideda atitinkamų kalendorinių metų sausio 1 d. ir baigiasi kitų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Visos Įmonės ūkinės operacijos, susijusios ir nesusijusios su licencijuojama veikla, yra registruojamos, įvedant papildomus požymius, grupuojamos ir apibendrinamos atskirose buhalterinėse sąskaitose ir apskaitos registruose. Pateikta informacija remiasi pirminiais buhalteriniais dokumentais ir yra parengta kaupimo principu. Informacija reguliuojamos veiklos ataskaitose yra pateikiama eurais. 2 Veiklos tęstinumas 2017 m. Bendrovė dirbo nuostolingai ir jos nuosavas kapitalas buvo neigiamas. Nuo 2015 m. I ketv. Bendrovė susidūrė su veiklos nesklandumais dėl nepalankaus šilumos rinkos reguliavimo tarp šilumos tiekėjo ir nepriklausomo gamintojo. Dėl reguliavimo specifikos Bendrovės užimama šilumos rinka sumažėjo nuo 14 GWh 2014 m. iki 6.6 GWh 2015 m. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. vasario 28 d. posėdžio metu vienbalsiai patvirtino atitinkamų tvarkų ir metodikų pakeitimus, kurie įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. Esminiai planuojami pakeitimai: šilumos supirkimo kainų lubų padidinimas, tiesioginė koreliacija su biokuro rinkos kainomis bei konkurencijos sąlygų suvienodinimas tarp nepriklausomų gamintojų bei šilumos tiekėjų. Planuojamas metinis efektas turėtų lemti teigiamus Bendrovės veiklos srautus - turėtų didėti Bendrovės pajamos dėl didesnių šilumos realizacijos apimčių bei didesnių šilumos kainų. Akcininkai priėmė sprendimą kapitalizuojant paskolas didinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir spręsti neigiamo nuosavo kapitalo klausimus. Bendrovės vadovybės manymu, tai parodo akcininkų norą tęsti veiklą ir užtikrinti Bendrovės finansinį pajėgumą m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis prielaida, kad Bendrovė tęs savo veiklą

14 ataskaitinio laikotarpio sudarymo data Šilumos kainų nustatymo metodikos 4 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Duomenys apie kontaktinį Pavadinimas UAB "GA Joniškis" V., pavardė Indra Kekienė Kodas Pareigos Įgaliotas asmuo Buveinės adresas Kareivių g. 11B, Vilnius Telefonas Telefonas El.paštas Tinklalapis El.paštas 2017 M. ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO ATASKAITA Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS Inventorinis numeris Įvedimo į eksploataciją data Nudėvėjimo (eksploat.) laikotarpis Įsigijimo savikaina, iš viso: Įsigijimo savikainos dalis iš Ūkio subjekto lėšų Ataskaitinio laikotarpio pradžiai Nesuderinta vertė** Nenaudojama vertė*** Turto reguliavimo apskaitoje Nudėvėtina įsigijimo savikaina Sukauptas nusidėvėjim. Nudėvėtina likutinė vertė Įsigijimo savikainos pokytis iš viso: Įsigijimo savikainos pokytis iš Ūkio subjekto lėšų Nesuderinto s vertės pokytis** Per ataskaitinį laikotarpį Nenaudojamos vertės pokytis*** Turto reguliavimo apskaitoje Nudėvėtina įsigijimo savikainos pokytis Sukaupto nusidėvėjim. Pokytis Nudėvėtinos likutinės vertės pokytis Įsigijimo savikaina, iš viso: Įsigijimo savikainos dalis iš Ūkio subjekto lėšų Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Nesuderinta vertė** Nenaudojama vertė*** Turto reguliavimo apskaitoje Nudėvėtina įsigijimo savikaina Sukauptas nusidėvėjim. Nudėvėtina likutinė vertė I. II. II.2. II.3. II. 6. III. IV. Pastabos NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS PASTATAI IR STATINIAI GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KATILINĖS Pastatas KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: VAMZDYNAI Šilumos tiekimo trasa iki Bažnyčios 4 Šilumos tiekimo trassas iki Pakluonių 57 (a) (b) (c) (d) metai EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (h)=(d)-(e)-(f)- (g) (i) (j) (k)=(h)-(i)-(j) (l) (m)=(k)-(l) (n) (r)=(n)-(o)-(p)- (q) (s) (t) (u)=(r)-(s)-(t) (v) (z)=(u)-(v) (aa) MAŠINOS IR ĮRENGIMAI MAŠINOS IR ĮRENGIMAI: VANDENS ŠILDYMO Biokuro katilinės įrengimai KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI, SPEC. DRABUŽIAI, KILIMAI, UŽUOLAIDOS IR PAN. TURTAS Stalas ir stalčių blokas Rašomasis stalas Spinta Nešiojamasis kompiuteris Toshiba Satellite Spausdintuvas Suvirinimo aparatas INVESTICINIS TURTAS KITAS ILGALAIKIS TURTAS IŠ VISO: (ae)=(aa)-(ab)- (ac)-(ad) (af) (ag) (ah)=(ae)-(af)- (ag) (ai) (aj)=(ah)-(ai) * ESSF, D, S - Europos Sąjungos struktūrinių fondų, taip pat dotacijų, subsidijų lėšomis ** Su Komisija, atitinkamos savivaldybės taryba nesuderinta ilgalaikio turto (investicijų) vertė *** Nenaudojamo, esančio atsargose, užkonservuoto turto, nebaigtos statybos vertė **** Vartotojų ir nepriklausomų šilumos gamintojų už prijungimą prie tinklų sumokamomis lėšomis sukurta vertės dalis ***** Veikloje naudojamas turtas, nuomojamas koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos būdu TvirtinDirektorius Artūras Kliukevičius

15 Šilumos kainų nustatymo metodikos 5 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Duomenys apie kontaktinį asmenį: Pavadinimas UAB "GA Joniškis" V., pavardė Indra Kekienė Kodas Pareigos Įgaliotas asmuo Buveinės adresas Kareivių g. 11B, Vilnius Telefonas Telefonas El.paštas Tinklalapis El.paštas 2017 M. VERSLO VIENETO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO ATASKAITA sudarymo data Ataskaitinio laikotarpio pradžiai Per ataskaitinį laikotarpį Ataskaitinio laikotarpio pabaigai ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS Įsigijimo savikainos dalis iš Inventori Įsigijimo savikaina, iš nis viso: numeris Ūkio subjekto lėšų Nesuderinta vertė** Įsigijimo savikainos Turto reguliavimo apskaitoje Turto reguliavimo apskaitoje pokytis iš Įsigijimo savikainos Nesuderintos vertės Nudėvėtina įsigijimo Sukauptas Nudėvėtina likutinė pokytis iš viso: pokytis** Nudėvėtina Sukaupto Nudėvėtinos Ūkio subjekto lėšų įsigijimo savikainos nusidėvėjim. likutinės vertės savikaina nusidėvėjim. vertė pokytis Pokytis pokytis Įsigijimo savikaina, iš viso: Įsigijimo savikainos dalis iš ES strukt. fondų Dotacijų, subsidijų Vartotojų Ūkio subjekto lėšų Nesuderinta vertė** Nenaudoja-ma vertė*** Turto reguliavimo apskaitoje Nudėvėtina Sukauptas Nudėvėtina likutinė įsigijimo savikaina nusidėvėjim. vertė EUR %* EUR %* EUR %* EUR %* EUR %* EUR %* EUR %* EUR %* EUR %* EUR %* EUR %* EUR %* EUR %* Lt %* Lt %* Lt %* EUR %* EUR %* Lt %* EUR %* EUR %* EUR %* Pastabos (a) (b) (g) (j) (k)=(i)-(j) (l) (q) (t) (u)=(s)-(t) (v) (z) (aa) (ab) (ad) (ae) (ag) (f)=(b)-(c)- (d)-(e) (i)=(f)-(g)- (h) (p)=(l)-(m)- (n)-(o) (s)=(p)-(q)- (r) (ac)=(v)-(z)- (aa)-(ab) (af)=(ac)- (ad)-(ae) (ah)=(af)- (ag) II. II.2. MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS PASTATAI IR STATINIAI GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KATILINĖS II.3. II.4. II.5. II. 6. II.7. III. IV. Pastatas KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: VAMZDYNAI Šilumos tiekimo trasa iki Bažnyčios 4 MAŠINOS IR ĮRENGIMAI MAŠINOS IR ĮRENGIMAI: VANDENS ŠILDYMO KATILAI Biokuro katilinės įrengimai KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI TRANSPORTO PRIEMONĖS KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI, SPEC. DRABUŽIAI, KILIMAI, UŽUOLAIDOS IR PAN. TURTAS NEBAIGTA STATYBA Ilgalaikio turto INVESTICINIS TURTAS Ilgalaikio turto KITAS ILGALAIKIS TURTAS Ilgalaikio turto IŠ VISO: * nurodoma dalis rodiklio, tenkančio verslo vienetui, palyginus su bendra rodiklio reikšme (4 priedo duomenimis) ** veikloje naudojamas turtas, nuomojamas koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos būdu *** - nenaudojamo, esančio atsargose, užklonservuoto turto ir nebaigtos statybos

16 Ūkio subjektas: GA Joniškis Ataskaitinis laikotarpis: Veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (Didžiosios knygos) ataskaita SĄNAUDŲ KATEGORIJA TIESIOGINĖS SĄNAUDOS NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS BENDROSIOS SĄNAUDOS NEPASKIRSTYTINOS SĄNAUDOS Šilumos kainų nustatymo metodikos 7 priedas SĄNAUDOS IŠ VISO SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI Eur % Eur % Eur % Eur % Eur % I. ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS 0 0,00% 0 0,00% I.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos 0,00% 0 0,00% I.2. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0 0,00% I.3. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0 0,00% I.4. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0 0,00% I.5. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0 0,00% I.6. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0 0,00% I.7. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0 0,00% II. KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI 0 0,00% ,70% ,70% II.1. Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.2. Mazuto įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.3. Medienos kilmės biokuro įsigijimo sąnaudos 0,00% ,70% ,70% II.4. Skiedrų įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.5. Pjuvenų įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.6. Biokuro mišinio įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.7. Malkinės medienos įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.8. Medžio drožlių įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.9. Medžio granulių įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.10. Medienos briketų įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.11. Kito medienos kilmės biokuro įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.12. Skalūnų alyvos įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.13. Dyzelino įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.14. Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.15. Akmens anglies įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.16. Biodujų įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.17. Šiaudų įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.18. Durpių įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.19. Grūdų išvalų, atliekų įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.20. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.21. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.22. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.23. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.24. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.25. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.26. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.27. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.28. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.29. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% II.30. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0 0,00% III. ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS 0 0,00% ,99% 0 0,00% 0 0,00% ,99% III.1. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 0,00% ,99% 0,00% 0,00% ,99% III.2. Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% III.3. Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% III.4. Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% III.5. Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% III.6. Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% III.7. Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IV. VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS 0 0,00% 121 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 121 0,04% IV.1. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 0,00% 121 0,04% 0,00% 0,00% 121 0,04% IV.2. Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IV.3. Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IV.4. Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IV.5. Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IV.6. Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IV.7. Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IV1. KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS 0 0,00% ,85% 0 0,00% 0 0,00% ,85% IV1.1. Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos 0,00% ,40% 0,00% 0,00% ,40% IV1.2. Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IV1.3. Laboratorinai biokuro tyrimai 0,00% ,44% 0,00% 0,00% ,44% IV1.4. Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IV1.5. Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IV1.6. Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IV1.7. Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% V. APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% V.1. Apyvartinių taršos leidimų įsigjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% V.2. Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% V.3. Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% V.4. Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VI. NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS ,17% ,09% 0 0,00% 0 0,00% ,25% VI.1. Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VI.2. Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VI.3. Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VI.4. Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VI.5. Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VI.6. VI.7. VI.8. VI.9. VI.10. VI.11. VI.12. Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% ,58% 0,00% 0,00% ,58% Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% ,17% ,15% 0,00% 0,00% ,31% VI.13. Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VI.14. Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VI.15. Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VI.16. Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%

17 VI.17. VI.17. Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% ,32% 0,00% 0,00% ,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VI.19. Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VI.20. Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VI.21. Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VI.22. Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VI.23. Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VI.24. Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VI.25. Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 150 0,04% 0,00% 0,00% 150 0,04% VI.26. Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VI.27. Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII. EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS 0 0,00% ,79% 0 0,00% 0 0,00% ,79% VII.1. Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos 0,00% ,74% 0,00% 0,00% ,74% VII.2. Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.3. Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.4. IT aptarnavimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.5. Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.6. Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.7. Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.8. Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.9. Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.10. Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.11. Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.12. Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.13. Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.14. Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.15. Mažaverčio inventoriaus sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.16. Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.17. Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.18. Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos 0,00% 721 0,21% 0,00% 0,00% 721 0,21% VII.19. Transporto priemonių kuro sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.20. Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos 0,00% 542 0,16% 0,00% 0,00% 542 0,16% VII.21. Nuotekos ir kondensatas 0,00% 142 0,04% 0,00% 0,00% 142 0,04% VII.22. Automobilių svėrimo sąnaudos 0,00% 108 0,03% 0,00% 0,00% 108 0,03% VII.23. Kiti kaštai 0,00% ,81% 0,00% 0,00% ,81% VII.24. Krautuvo numos/biokuro stumdymas 0,00% ,79% 0,00% 0,00% ,79% VII.25. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.26. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.27. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.28. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.29. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.30. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.31. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.32. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.33. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.34. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.35. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.36. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.37. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.38. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.39. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.40. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VII.41. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VIII. PERSONALO SĄNAUDOS 0 0,00% ,85% 235 0,07% 0 0,00% ,92% VIII.1. Darbo užmokesčio sąnaudos 0,00% ,95% 179 0,05% 0,00% ,00% VIII.2. Privalomojo socialinio draudimo sąnaudos 0,00% ,00% 56 0,02% 0,00% ,02% VIII.3. Garantinio fondo įmokų sąnaudos 0,00% 88 0,03% 0,00% 0,00% 88 0,03% VIII.4. Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos 0,00% ,55% 0,00% 0,00% ,55% VIII.5. Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos 0,00% 912 0,27% 0,00% 0,00% 912 0,27% VIII.6. Išeitinės pašalpos, kompensacijos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VIII.7. Apsauginiai ir darbo drabužiai 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VIII.8. Kelionės sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VIII.9. Atostoginių kaupimai 0,00% 135 0,04% 0,00% 0,00% 135 0,04% VIII.10. Kitos personalo sąnudos 0,00% ,02% 0,00% 0,00% ,02% VIII.11. Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VIII.12. Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VIII.13. Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VIII.14. Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VIII.15. Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VIII.16. Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VIII.17. Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VIII.18. Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% VIII.19. Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IX. MOKESČIŲ SĄNAUDOS 0 0,00% ,11% 0 0,00% 0 0,00% ,11% IX.1. Žemės mokesčio sąnaudos 0,00% 518 0,15% 0,00% 0,00% 518 0,15% IX.2. Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos 0,00% ,96% 0,00% 0,00% ,96% IX.3. Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IX.4. Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IX.5. Žyminio mokesčio sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IX.6. Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IX.7. Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IX.8. Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IX.9. Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IX.10. Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IX.11. Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IX.12. Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IX.13. Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IX.14. Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IX.15. Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IX.16. Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IX.17. Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% X. FINANSINĖS SĄNAUDOS 0 0,00% ,92% 0 0,00% 0 0,00% ,92% X.1. Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos 0,00% 200 0,06% 0,00% 0,00% 200 0,06% X.2. Palūkanų sąnaudos 0,00% ,86% 0,00% 0,00% ,86% X.3. Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% X.4. Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% X.5. Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% X.6. Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% X.7. Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%

18 X.8. Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% X.9. Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% X.10. Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% X.11. Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% X.12. Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% X.13. Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% X.14. Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XI. ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS 0 0,00% ,79% ,74% 0 0,00% ,53% XI.1. Teisinės paslaugos 0,00% ,83% 0,00% 0,00% ,83% XI.2. Konsultacinės paslaugos 0,00% 0,00% ,96% 0,00% ,96% XI.3. Ryšių paslaugos 0,00% 0,00% 197 0,06% 0,00% 197 0,06% XI.4. Pašto, pasiuntinių paslaugos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XI.5. Kanceliarinės sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XI.6. Org.inventoriaus, remontas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XI.7. Profesinė literatūra, spauda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XI.8. Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XI.9. Patalpų priežiūros sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XI.10. Notarinės paslaugos 0,00% 0,00% 201 0,06% 0,00% 201 0,06% XI.11. Apskaitos tvarkymo paslaugos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XI.12. Valdymo mokesčio snaudos 0,00% 0,00% ,66% 0,00% ,66% XI.13. Komadiruočių sąnaudos 0,00% ,96% 0,00% 0,00% ,96% XI.14. Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XI.15. Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XI.16. Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XI.17. Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XI.18. Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XI.19. Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XI.20. Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XII. RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% XII.1. Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XII.2. Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XII.3. Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XII.4. Rinkos tyrimų sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XII.5. Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XII.6. Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XII.7. Reprezentacijos sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XII.8. Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XII.9. Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XII.10. Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XII.11. Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XII.12. Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XII.13. Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XII.14. Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XII.15. Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XII.16. Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XII.17. Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XII.18. Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIII. ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% XIII.1. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIII.2. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIII.3. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIII.4. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIII.5. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIII.6. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIII.7. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIII.8. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIII.9. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIII.10. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIII.11. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIII.12. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIV. KITOS PASKIRSTOMOS SĄNAUDOS ,56% ,54% ,35% 0 0,00% ,44% XIV.1. Turto draudimo sąnaudos 0,00% ,54% 0,00% 0,00% ,54% XIV.2. Veiklos rizikos draudimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIV.3. Audito (finansinio, reguliavimo apskaitos) sąnaudos ,56% 0,00% ,35% 0,00% ,90% XIV.4. Audito (kito) sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIV.5. Skolų išieškojimo sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIV.6. Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIV.7. Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIV.8. Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIV.9. Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIV.10. Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIV.11. Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIV.12. Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIV.13. Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIV.14. Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIV.15. Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIV.16. Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIV.17. Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XIV.18. Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XV. NEPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,47% ,47% XV.1. Labdara, parama, švietimas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XV.2. Beviltiškos skolos 0,00% 0,00% 0,00% ,47% ,47% XV.3. Priskaitytos baudos ir delspinigiai 0,00% 0,00% 0,00% 2 0,00% 2 0,00% XV.4. Tantjemos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XV.5. Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XV.6. Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XV.7. Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XV.8. Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XV.9. Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XV.10. Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XV.11. Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XV.12. Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XV.13. Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XV.14. Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% XV.15. Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% IŠ VISO: ,72% ,65% ,16% ,47% ,00% XVI. Investicijų grąžos sąnaudos * IŠ VISO (su investicijų grąžos sąnaudomis): ,72% ,65% ,16% ,47% ,00% * ataskaitiniam laikotarpiui praėjusio kainų nustatymo metu nustatyta investicijų grąža per metus (ataskaitiniame laikotarpyje atitinkanti investicijų grąžos sąnaudas).

19 I. ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS Ūkio subjektas: GA Joniškis Ataskaitinis laikotarpis: Tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita IŠ VISO Centralizuotos šilumos tiekimo sistema 1 Mažmeninio aptarnavimo Šilumos gamybos verslo Šilumos perdavimo verslo verslo IŠ VISO tiesioginių sąnaudų IŠ JŲ - nebūtinosios sąnaudos SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI Šiluma šilumos perdavimas šiluma balansavimas rezervinės galios centralizuoto šilumos termofikacinėse centralizuoto šilumos užtikrinimas tiekimo sistemos elektrinėse tiekimo sistemoje tinklais ES ES aplinkosaugos aplinkosaugos Pastatų šildymo ir sistemų priežiūros verslo Kitos reguliuojamos veiklos Nereguliuojamos veiklos Mažmeninio aptarnavimo verslo Karšto vandens tiekimo verslo įgyvendinimo Šilumos gamybos verslo Šilumos perdavimo verslo Karšto vandens tiekimo verslo Pastatų šildymo ir sistemų priežiūros verslo Šilumos gamybos verslo Šilumos perdavimo verslo verslo verslo verslo įgyvendinimo verslo pastatų pastatų šildymo šildymo ir šilumos šilumos pastatų šildymo ir balansavimas ir karšto pastatų šildymo ir balansavimas karšto karšto šiluma rezervinės perdavimas šiluma rezervinės perdavimas apskaitos Šiluma centralizuoto apskaitos vandens Šiluma centralizuoto vandens vandens termofikacinėse galios centralizuoto termofikacinėse galios centralizuoto prietaisų sistemų šilumos tiekimo tiekimas prietaisų sistemų sistemų šilumos tiekimo tiekimas sistemų elektrinėse užtikrininmas šilumos tiekimo elektrinėse užtikrininmas šilumos tiekimo rekonstrukcija sistemoje einamoji rekonstrukcija sistemoje einamoji sistemos tinklais sistemos tinklais priežiūra priežiūra I.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos I.2. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti) I.3. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti) I.4. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti) I.5. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti) I.6. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti) I.7. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti) II. KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI II.1. Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos II.2. Mazuto įsigijimo sąnaudos II.3. Medienos kilmės biokuro įsigijimo sąnaudos II.4. Skiedrų įsigijimo sąnaudos II.5. Pjuvenų įsigijimo sąnaudos II.6. Biokuro mišinio įsigijimo sąnaudos II.7. Malkinės medienos įsigijimo sąnaudos II.8. Medžio drožlių įsigijimo sąnaudos II.9. Medžio granulių įsigijimo sąnaudos II.10. Medienos briketų įsigijimo sąnaudos II.11. Kito medienos kilmės biokuro įsigijimo sąnaudos II.12. Skalūnų alyvos įsigijimo sąnaudos II.13. Dyzelino įsigijimo sąnaudos II.14. Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos II.15. Akmens anglies įsigijimo sąnaudos II.16. Biodujų įsigijimo sąnaudos II.17. Šiaudų įsigijimo sąnaudos II.18. Durpių įsigijimo sąnaudos II.19. Grūdų išvalų, atliekų įsigijimo sąnaudos II.20. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos II.21. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos II.22. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos II.23. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos II.24. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos II.25. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos II.26. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos II.27. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos II.28. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos II.29. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos II.30. Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos III. ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS III.1. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos III.2. Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti) III.3. Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti) III.4. Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti) III.5. Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti) III.6. Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti) III.7. Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti) IV. VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS IV.1. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos IV.2. Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti) IV.3. Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti) IV.4. Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti) IV.5. Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti) IV.6. Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti) IV.7. Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti) IV1. KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS IV1.1. Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos IV1.2. Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos IV1.3. Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti) IV1.4. Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti) IV1.5. Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti) IV1.6. Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti) IV1.7. Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti) V. APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS V.1. Apyvartinių taršos leidimų įsigjimo sąnaudos V.2. Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti) V.3. Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti) V.4. Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti) VI. NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS VI.1. Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos VI.2. Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos VI.3. Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos VI.4. Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos VI.5. Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos VI.6. Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos VI.7. Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos VI.8. Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos VI.9. Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos VI.10. Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos VI.11. Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos VI.12. Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos VI.13. Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos VI.14. Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos VI.15. Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos VI.16. Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos VI.17. Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos VI.17. Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos VI.19. Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos VI.20. Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos VI.21. Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos VI.22. Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos VI.23. Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos VI.24. Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos VI.25. Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos VI.26. Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos VI Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos VII. EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS VII.1. Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos VII.2. Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos VII.3. Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos VII.4. IT aptarnavimo sąnaudos VII.5... Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos VII.6. Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams VII.7. Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams VII.8. Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams VII.9. Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT VII.10. Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti) VII.11. Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos VII.12. Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos VII.13. Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos VII.14. Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos VII.15. Mažaverčio inventoriaus sąnaudos VII.16. Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos VII.17. Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų) VII.18. Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos VII.19. Transporto priemonių kuro sąnaudos VII.20. Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos VII.21. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.22. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.23. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.24. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.25. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.26. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.27. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.28. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.29. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.30. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.31. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.32. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.33. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.34. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.35. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.36. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.37. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.38. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.39. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.40. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VII.41. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) VIII. PERSONALO SĄNAUDOS VIII.1. Darbo užmokesčio sąnaudos VIII.2. Privalomojo socialinio draudimo sąnaudos

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

PowerPoint design manual

PowerPoint design manual Biokuro kogeneracinės elektrinės Technologiniai ir ekonominiai duomenys Daniška patirtis Martynas Nagevičius Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas martynas@nagevicius.lt

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2018-01-15 įsakymu

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau