Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir korupcijos rizikos analizė

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir korupcijos rizikos analizė"

Transkriptas

1 Korupcijos rizikos analizės aktualijos Vyr. specialistai Algirdas Kestenis Korupcijos prevencijos valdyba Korupcijos rizikos skyrius 2009 m. gruodžio 7 d. 1

2 Korupcija - valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, paţado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui uţ atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, paţado, privilegijos) uţ atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas. Korupcija bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams; 2

3 Tai KORUPCIJOS PREVENCIJA korupcijos prieţasčių sąlygų atskleidimas ir šalinimas atitinkamų priemonių sistemą sudarant bei įgyvendinant taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdţio nusikalstamų veikų darymo 3

4 Korupcijos prevencijos subjektai Korupcijos prevencijos priemonės Korupcija (Jos prieţastys, sąlygos) 4

5 Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 16 str. 1) Lietuvos Respublikoje <...> įstaigos, įgyvendindamos šį Įstatymą, turi teisę: teisės aktų nustatyta tvarka steigti padalinius, skirtus vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę atitinkamos <...> savivaldybės <...> įstaigos veiklos srityje, arba paskirti asmenis, kuriems pavedama atlikti šią funkciją; 2) nustatyti priemones, skatinančias korupcijos prevencijos uţtikrinimą valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinėse įstaigose; 5

6 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 607 Dėl padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo (Ţin., 2004, Nr ) Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymui įgyvendinti <...> įstaigose gali būti steigiami korupcijos prevenciją ir kontrolę vykdantys padaliniai arba skiriami asmenys, kuriems pavedama atlikti šią funkciją. Apie nurodytų asmenų paskyrimo ar atskirų padalinių steigimo tikslingumą sprendţia <...> įstaigos vadovas, atsiţvelgdamas į įstaigos struktūrą ir veiklos specifiką, korupcijos raiškos galimybes, įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė <...> 6

7 KORUPCIJOS PREVENCIJOS priemonės yra šios: (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 str.) 1) korupcijos rizikos analizė; 2) kovos su korupcija programos; 3) teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas; 4) informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas <...> savivaldybės įstaigoje, pateikimas; 5) informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams; 6) visuomenės švietimas ir informavimas; 7) nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas; 8) kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės. 7

8 Rizikos faktorių identifikavimas Korupcija analizė Korupcijos prevencija tikimybė 8

9 Korupcijos rizikos analizės atlikimą / korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą reglamentuoja: 1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Ţin., 2002, Nr ) 2. LRV nutarimas dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo (Ţin., 2002, Nr ) 3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) nustatymo metodika (Ţin., 2003, Nr ) 9

10 KPT rizika, kad valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje egzistuoja prielaida pasireikšti korupcijai padarant korupcinio pobūdţio nusikalstamas veikas KPT KPT nustatymas nuoseklus įvairių būdų ir priemonių taikymas numatytais etapais, siekiant nustatyti valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė KPT. 10

11 Korupcijos rizikos analizės atlikimas susideda iš: Korupcijos pasireiškimo tikimybės Iki kiekvienų metų III ketvirčio pabaigos!!! Korupcijos rizikos analizės KPT KRA <<< Įstaiga <<< STT 11

12 I PROBLEMA: STATIŠKI DIDELĘ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ ĮSTAIGOS VEIKLOJE APIBŪDINANTYS KRITERIJAI ĮSTAIGOS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ VERTINA TOSE PAČIOSE VEIKLOS SRITYSE 12

13 KORUPCIJOS PREVENCIJA SISTEMINĖ VEIKLA nukreipta į korupcijos mastų maţinimą!!! I. Korupcijos būklės analizė: - Korupcijos rizikos faktorių identifikavimas; - Korupcijos prevencijos priemonių planavimas II. Korupcijos prevencijos priemonių taikymas III. Korupcijos prevencijos priemonių efektyvumo ir veiksmingumo stebėsena 13

14 PROBLEMOS SPRENDIMAS Korupcijos pasireiškimo tikimybė per 3 metus turi būti nustatyta visose valstybės ar savivaldybės įstaigos kompetencijai priskirtose veiklos srityse, įvertinant visų, atitinkamose veiklos srityse viešojo administravimo funkcijas vykdančių įstaigos, įstaigos valdymo sričiai priklausančių įstaigų, jų padalinių veiklos teisinį reglamentavimą bei veiklą antikorupciniu poţiūriu. Valstybės ar savivaldybės įstaiga, tose veiklos srityse, kuriose STT atlikto korupcijos rizikos analizę, KPT nustato praėjus trejų metų laikotarpiui po korupcijos rizikos analizės išvados pateikimo. 14

15 KPT nustatymo planavimas KPT nustatymo poreikis įstaigoje nustatomas (koreguojamas) atsiţvelgiant į: 1. valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srities (-čių) apimtį; 2. KPT nustatymo proceso cikliškumą (per 3 metus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas turi būti atliktas visose Lietuvos Respublikos teisės aktais valstybės ar savivaldybės įstaigos kompetencijai priskirtose veiklos srityse, įvertinant visų, atitinkamose veiklos srityse valdymo funkcijas vykdančių įstaigos administracijos, įstaigos valdymo sričiai priklausančių įstaigų ir jų padalinių veiklą); 3. atliktų sociologinių ar kitų tyrimų susijusių su įstaigos veikla rezultatus bei kitus duomenis, leidţiančius įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo poreikį. 15

16 KPT nustatymo etapai: I. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo kriterijų parinkimas. II. III. IV. Esamos situacijos analizė. Korupcijos pasireiškimo tikimybės kriterijų aprašo analizė. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo lapų užpildymas. V. Motyvuotos išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės surašymas. I. Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos atitikties LRV 2002 m. spalio 8 d. nutarimo Nr punkte nustatytiems kriterijams įvertinimas II. Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių analizė bei korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas; III. Išvados dėl didelės korupcijos pasireiškimo tikimybės surašymas ir pateikimas STT 16

17 I etapas. Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimo Nr punkte nustatytiems kriterijams įvertinimas; Šiame etape, subjektai įgalioti nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę atlieka preliminarią valstybės ar savivaldybės įstaigos, įstaigos valdymo sričiai priklausančių įstaigų, jų padalinių pateiktos informacijos bei teisės aktų analizę, bei remdamiesi jos rezultatais nustato pasirinktos valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srities atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimo Nr me punkte nustatytiems kriterijams. 17

18 I etapas. Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimo Nr punkte nustatytiems kriterijams įvertinimas; <...> įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų: 1) padarytas korupcinis nusikaltimas; 2) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar prieţiūros vykdymas; 3) atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uţdaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti; 18

19 . I etapas. Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimo Nr punkte nustatytiems kriterijams įvertinimas; 4) veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu; 5) daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo; 6) naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija; 7) anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų. 19

20 Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudţiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudţiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar uţmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Ţin., 2002, Nr ) 20

21 KPT I etapas: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 6 str. 1) padarytas korupcinio pobūdţio nusikalstama veika Rekomenduojame pasirinkti šį kriterijų nepriklausomai nuo vykstančio aukščiau įvardintų neteisėtų veikų tyrimo baudžiamojo proceso stadijos (pradėtas ikiteisminis tyrimas, vyksta teisminis nagrinėjimas, priimtas nuosprendis ir pan.) 21

22 KPT I etapas: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 6 str. 2) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar prieţiūros vykdymas: Atitiktis šiam kriterijui nustatoma analizuojant - įstaigos administracijos, įstaigos valdymo sričiai priklausančioje įstaigoje, jų padalinyje teisinį statusą bei veiklą, reglamentuojančius teisės aktus, jų priimtus vidaus teisės aktus bei procedūras. 22

23 KPT I etapas: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 6 str. 2) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar prieţiūros vykdymas: Rekomenduojame laikyti, kad veikla atitinka šį kriterijų bei jį pasirinkti, jei preliminarios analizės metu nustatoma, jog minėti teisės aktai suteikia įgaliojimus vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo ar kitokios veiklos srityje ar vykdyti kontrolės funkcijas atitinkamoje administracinio reglamentavimo, administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų teikimo administravimo ar kitokios veiklos srityje. 23

24 KPT I etapas: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 6 str. 2) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar prieţiūros vykdymas: Pvz.: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 punkte įtvirtinta, jog savivaldybės vykdo statinių naudojimo prieţiūrą, 36 punkte įtvirtinta, jog savivaldybės tvirtina sanitarijos ir higienos taisykles, organizuoja jų laikymosi kontrolę, 40 punkte įtvirtinta, jog savivaldybės vykdo alkoholio ir tabako reklamos draudimo ir ribojimo laikymosi ant išorinės reklamos priemonių kontrolę. X įstaigos direktoriaus patvirtintoje,,pluoštinių linų nacionalinio garantuoto kiekio ir paramos uţ pagamintą linų pluoštą administravimą procedūroje nustatyta, kad Kontrolės departamento teritoriniai skyriai atsakingi uţ linų perdirbėjų kontrolę ir tikrinimą; Pasirenkant aptariamą kriterijų pakanka konstatuoti faktą, jog įstaiga (jos padalinys) vykdo kontrolės ar prieţiūros funkcijas. 24

25 KPT I etapas: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 6 str. 3) atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uţdaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti: Atitiktis šiam kriterijui nustatoma, bei šis kriterijus pasirenkamas atlikus preliminarią - įstaigos administracijos, įstaigos valdymo sričiai priklausančioje įstaigoje, jų padalinyje priimtų vidaus teisės aktų bei procedūrų analizę. 25

26 KPT I etapas: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 6 str. 3) atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uţdaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti: Rekomenduojame laikyti jog veikla atitinka šiam kriterijui, bei pasirinkti šį kriterijų jei preliminarios analizės metu nustatomi korupciją skatinantys faktoriai tokie kaip: neapibrėžtos vidaus teisės aktų, nustatančių darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, dispozicijos, teisės aktų ir (ar) procedūrų kolizijos, administracinių procedūrų nebuvimas, platūs diskreciniai darbuotojų įgaliojimai leidžiantys priimti sprendimus savo nuožiūra, nenumatyti formalūs, aiškiai apibrėžti draudimai ir (ar) apribojimai darbuotojams, formaliai neapibrėžti darbuotojų kontrolės ir (ar) atsakomybės mechanizmai, kiti su analizuojamu kriterijumi susiję, korupciją skatinantys faktoriai. 26

27 KPT I etapas: 3) atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uţdaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 6 str. 1 Pvz.: X direktoriaus 200x įsakymu Nr. x patvirtinto BPD priemonių kontrolės procedūros aprašo x punktas numato, jog x departamento kontrolės kokybės skyriaus vedėjas, išnagrinėjęs uţklausimą dėl uţsakomosios patikros atlikimo, turi teisę nuspręsti nevykdyti uţklausimo jei to neįmanoma padaryti dėl objektyvių prieţasčių. Tokia šios normos dispozicijos konstrukcija yra ydinga antikorupciniu poţiūriu, kadangi suteikia per didelę sprendimo priėmimo diskrecijos teisę, nenumatydama jokių formalių kriterijų kada toks 27 sprendimas gali būti priimamas.

28 KPT I etapas: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 6 str. 3) atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uţdaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti: 2 Pvz.: x įstaigos Viešųjų pirkimų taisyklėse nustatyta, kad pirkimo dokumentus Viešųjų pirkimų skyriaus tarnautojai parengia tik pagal Pirkimų iniciatoriaus pateiktą techninę specifikaciją, tiekėjų kvalifikacinius duomenis ir apibrėţtas svarbiausias sutarties sąlygas, o Viešųjų pirkimų skyriaus x darbuotojo pareigybės aprašyme numatyta, kad jis turi teisę pirkimo dokumentus parengti neatsižvelgdamas į pirkimų iniciatoriaus pateiktą techninę specifikaciją, tiekėjų kvalifikacinius duomenis ir apibrėţtas svarbiausias sutarties sąlygas. x įstaigos vyriausiosios specialistės y pareigybės aprašyme numatyta funkcija nagrinėti ginčus tarp suinteresuotų asmenų, jeigu tokie ginčai kyla karjerų rekultivavimo darbų eigoje. Tačiau tokių ginčų nagrinėjimo tvarka bei procedūra nėra nereglamentuota. - akivaizdi teisės normų kolizija. 28

29 3) atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uţdaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti: X savivaldybės patvirtintose maţmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklėse įtvirtinta, jog licencijas verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais išduoda savivaldybės administracijos direktorius. Tačiau šios savivaldybės Finansų ir ekonomikos skyriaus vyr. specialisto Y pareigybės aprašyme nurodyta, kad būtent šis specialistas, o ne administracijos direktorius išduoda minėtas licencijas - akivaizdi teisės normų kolizija. 29

30 KPT I etapas: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 6 str. 4) veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu Rekomenduojame laikyti, kad veikla atitinka šiam kriterijui, bei pasirinkti jį jei atliekant preliminarią administracijos, struktūrinių padalinių (...) teisinį statusą bei veiklą reglamentuojančių teisės aktų, jų priimtų vidaus teisės aktų ir (ar) procedūrų analizę, nustatoma, jog pastarieji suteikia įgaliojimus išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises arba atsisakyti jas išduoti ar suteikti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktais nustatytas kitas teisinio, ekonominio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus, priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo. 30

31 KPT I etapas: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 6 str. 4) veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių Pvz.: suteikimu X savivaldybės ar tarybos apribojimu sprendimais patvirtintos maţmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės ir tabako gaminių pardavimo taisyklės (200x sprendimas Nr. x), Leidimų pardavinėti I, II, TO klasės civilinės pirotechnikos priemones išdavimo tvarka (200y sprendimas Nr. y) ir t.t. suteikia įgaliojimus savivaldybės administracijos z skyriaus darbuotojams įgaliojimus išduoti licencijas ir leidimus. X įstaigos direktoriaus patvirtintų Uţsienio prekybos departamento Paieškų administravimo ir licencijų išdavimo skyriaus nuostatuose nustatyta, kad šis skyrius įgyvendindamas jam pavestus uţdavinius,,administruoja prašymus dėl teisių, kylančių iš licencijų ir sertifikatų, perleidimo ir perleidţia jas teisių perėmėjams arba grąţina licencijos savininkams ; 31

32 KPT I etapas: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 6 str. 5) daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo Atitiktis šiam kriterijui nustatoma bei šis kriterijus pasirenkamas atlikus - įstaigos administracijos, įstaigos valdymo sričiai priklausančioje įstaigoje, jų padalinyje teisinį statusą bei veiklą reglamentuojančių teisės aktų, jų priimtų vidaus teisės aktų ir procedūrų analizę. 32

33 KPT I etapas: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 6 str. 5) daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo Rekomenduojame laikyti, kad veikla atitinka šį kriterijų, kai preliminarios analizės metu nustatoma, jog minėti teisės aktai suteikia jiems įgaliojimus savarankiškai priimti sprendimus administracinio reglamentavimo, administracinių paslaugų teikimo ar viešųjų paslaugų teikimo administravimo ar kitokios veiklos srityje, bei nenustato prievolės derinti juos su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis. 33

34 KPT I etapas: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 6 str. 5) daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo Pvz.: X įstaigos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta, kad sprendimai išduoti importo ar eksporto licencijas yra X įstaigos prerogatyva, priimant sprendimus išduoti minėtas licencijas, nereikalaujama jokios aukštesnės institucijos patvirtinimo. 34

35 KPT I etapas: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 6 str. 6) naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija Atitiktis šiam kriterijui vertinama ir šis kriterijus pasirenkamas preliminariai analizuojant - įstaigos administracijos, įstaigos valdymo sričiai priklausančioje įstaigoje, jų padalinyje teisinį statusą bei veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų priimtus vidaus teisės aktus ir procedūras, patvirtintus įslaptintos informacijos, struktūrinių padalinių, kuriuose dirbama su, ar saugoma įslaptinta informacija, pareigų, kurias einantiems asmenims reikia asmens patikimumo paţymėjimų ar reikia leidimų dirbti su įslaptinta informacija, sąrašus. 35

36 KPT I etapas: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 6 str. 6) naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija Rekomenduojame laikyti, jog veikla atitinka šį kriterijų ir jį pasirinkti jei nustatoma jog administracijos, kitų struktūrinių padalinių (...) veikla susijusi su informacijos įslaptinimu ar išslaptinimu, įslaptintos informacijos naudojimu, jos apsauga, atskiri darbuotojai yra įslaptintos informacijos rengėjai arba gavėjai. 36

37 KPT I etapas: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 6 str. 7) anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų Šis kriterijus yra fakultatyvinis įstaigos veiklos atitiktis šiam kriterijui vertinama tik tuo atveju, jei STT teisės aktų nustatyta tvarka atliko KRA įstaigoje bei jos vadovui pateikė motyvuotą išvadą dėl korupcijos rizikos analizės. 37

38 KPT I etapas: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 6 str. 7) anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų Rekomenduojame laikyti, kad administracijos, kito struktūrinio padalinio, (...) veikla atitinka šį kriterijų, bei pasirinkti šį kriterijų jei STT pateiktoje motyvuotoje išvadoje dėl KRA buvo nurodyti konkretūs įstaigos veiklos trūkumai bei rekomendacijos jiems šalinti. Tuo atveju, kai nustatoma atitiktis šiam kriterijui, analizuojant situaciją rekomenduotina įvertinti ar buvo imtasi priemonių motyvuotoje išvadoje nurodytiems trūkumams šalinti, ar buvo įgyvendintos joje pateiktos rekomendacijos, korupcijos prevencijos priemonių bei rekomendacijų įgyvendinimo laipsnį, jų poveikį korupcijos pasireiškimo tikimybei įstaigoje. 38

39 KPT II etapas: Esamos situacijos analizė Valstybės ar savivaldybės įstaigos esama situacija analizuojama pasitelkiant Valstybės ar savivaldybės įstaigos esamos situacijos analizavimo klausimyną (Metodikos 1 priedas) ir atitinkamus dokumentus. Atsakymai į klausimyne pateiktus klausimus leidţia išskirti rizikingas valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis ir aprašyti jas pagal pasirinktą kriterijų pildant Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo lapus 39

40 II PROBLEMA Esamos situacijos analizavimo klausimynas nepakankamai pritaikytas visapusiškai įstaigos veiklos analizei antikorupciniu poţiūriu atlikti bei identifikuoti galimus korupcijos pasireiškimo tikimybę didinančius veiksnius 40

41 PROBLEMOS SPRENDIMAS II etapas. Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių analizė bei korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas Šiame etape pagal įstaigos, subjektai įgalioti nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę atlieka visapusišką valstybės ar savivaldybės įstaigos, įstaigos valdymo sričiai priklausančių įstaigų, jų padalinių veiklos, bei jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų analizę, nustatant ir įvertinant riziką, dėl valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje egzistuojančių prielaidų pasireikšti korupcijai padarant korupcinio pobūdţio nusikalstamas veikas. 41

42 II etapas. Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių analizė bei korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas Pagrindiniai šio etapo uţdaviniai: 1. visapusiškai įvertinti įstaigos administracinį reglamentavimą; 2. visapusiškai išanalizuoti ir įvertinti įstaigos taikomas administracines procedūras teikiant administracines paslaugas bei administruojant viešųjų paslaugų teikimą, jų pagrįstumą, pakankamumą ir skaidrumą; 3. visapusiškai išanalizuoti ir įvertinti įstaigos įgyvendinamą įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolę, vidaus kontrolės procedūras; 4. visapusiškai išanalizuoti ir įvertinti įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos ir jos vertinimo reglamentavimą; 5. visapusiškai išanalizuoti ir įvertinti įstaigos vidaus administravimą, procedūras susijusias su turto įgijimu, valdymu, naudojimu ir disponavimu juo. 42

43 II etapas. Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių analizė bei korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas Rekomenduojame naudoti tokius metodus kaip: - dokumentų analizė; - statistinė analizė; - apklausa; - tiesioginis stebėjimas ir kt. Pastaba - konkrečius metodus pasirenkame taip, kad jie leistų optimaliausiai nustatyti administracijos, kitų struktūrinių padalinių, įmonių, kontroliuojamų akcinių bendrovių stiprybes ir silpnybes susijusias su KPT nustatymu, t.y. leistų preliminariai vertinti jų veiklos atitiktį Korupcijos prevencijos įstatyme ir Vyriausybės nutarime Nr įtvirtintiems kriterijams. 43

44 II etapas. Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių analizė bei korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas Analizuojant situaciją rekomenduotina naudoti įstaigos veiklos analizavimo klausimyną PASTABA: Klausimynas - bendro pobūdţio, nepritaikytas konkrečiai įstaigai, todėl rekomenduojame jį maksimaliai pritaikyti prie valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos specifikos. 44

45 1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika Nustatyti korupcinio pobūdţio nusikalstamos veikos - kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, kitų nusikalstamų veikų, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudţiavimo tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimo, piktnaudţiavimo oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo ar iššvaistymo, tarnybos paslapties atskleidimo, komercinės paslapties atskleidimo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo, kišimosi į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitų nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar uţmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą atvejai? 45

46 1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika Nustatyti kitų teisės paţeidimų, sudarančių sąlygas korupcijai - bet koks piktnaudţiavimas tarnybine padėtimi: kišimasis pasinaudojant savo statusu arba juo pagrįstu autoritetu, arba ryšiais į kitų valstybinių ar nevalstybinių institucijų veiklą, jei tai neįeina į pareigas; nepagrįsto pirmumo suteikimas fiziniams ar juridiniams asmenims rengiant ar priimant sprendimus; informacijos, gautos atliekant pareigines funkcijas, panaudojimas asmeniniais tikslais, jei tokia informacija negali būti platinama oficialiai; netinkamas panaudojimas savo ar kitų naudai bet kokios rūšies slaptos ar konfidencialios informacijos, kuri tampa prieinama atliekant pareigines funkcijas; dalyvavimas, pasinaudojant savo pareigomis, nagrinėjant ir sprendţiant klausimus, susijusius su asmeniniais arba artimųjų interesais; fizinių ar juridinių asmenų pareiškimų nagrinėjimas ir sprendimų tvarkos paţeidimai; atsisakymas suteikti asmenims informaciją, kurią privaloma suteikti pagal galiojančius teisės aktus ir pan.) - atvejai? 46

47 1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti kokios, įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos sudarė prielaidas šioms neteisėtoms veikoms padaryti? Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti? 47

48 2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas Ar įstaiga įstatymų ir kitų teisės norminių aktų, suteikiančių įgaliojimus vykdyti kontrolės ir prieţiūros funkcijas, pagrindu priėmė būtinus vidaus teisės aktus, procedūras, jų aprašus ir t.t. reglamentuojančius kontrolės/prieţiūros vykdymo formas ir turinį? Ar įstaigos priimtuose vidaus teisės aktuose, procedūrose, jų aprašuose ir t.t. numatyti konkretūs kontrolės/prieţiūros funkcijas vykdantys subjektai (įstaigos padaliniai, atskiri darbuotojai), išsamiai apibrėţtos jų teisės ir pareigos realizuojant šias funkcijas? 48

49 2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas Ar įstatymuose, kituose teisės norminiuose aktuose bei įstaigos priimtuose vidaus teisės aktuose, procedūrose, jų aprašuose ir t.t. įtvirtinti konkretūs priimamų sprendimų, realizuojant kontrolės/prieţiūros funkcijas priėmimo principai, kriterijai, terminai? Ar įstaigos priimti vidaus teisės aktai juos detalizuoja? Ar įstaigos priimti vidaus teisės aktai, reglamentuoja kontrolės/prieţiūros subjektų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras? Ar įstatymuose, kituose teisės norminiuose aktuose bei įstaigos priimtuose vidaus teisės aktuose, procedūrose, jų aprašuose ir t.t. reglamentuojama kontrolės/prieţiūros subjektų priimtų sprendimų realizuojant kontrolės/prieţiūros funkcijas apskundimo tvarka? 49

50 2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdţio informacijos dėl kontrolės/prieţiūros subjektų veiklos/priimtų sprendimų? Ar buvo atliekamas šios informacijos tyrimas įstaigoje? Ar įstaigos priimti vidaus teisės aktai, procedūros, jų aprašai ir t.t. periodiškai perţiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų, kolizijų ir pan. taisymas? 50

51 3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti Ar įstaiga priėmė vidaus teisės aktus (įstaigos, atskirų padalinių, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, pareigybių aprašymus ar nuostatus, kt. teisės aktus) reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uţdavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką bei atsakomybę? Ar priimant įstaigos vidaus teisės aktus reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uţdavinius, funkcijas, atsiţvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uţdavinius, funkcijas? 51

52 3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti Ar įstaigos priimtuose vidaus teisės aktuose apibrėţti atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų uţdaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uţdaviniams ir funkcijoms įgyvendinti? Ar įstaigos priimti vidaus teisės aktai uţtikrina aiškų atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų pavaldumo ir atskaitingumo mechanizmą? Ar įstatymuose, kituose teisės norminiuose aktuose bei įstaigos priimtuose vidaus teisės aktuose reglamentuojami sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai? 52

53 3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti Ar įstaigos priimtuose vidaus teisės aktuose reglamentuojamos valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūros? Ar įstaigos priimti vidaus teisės aktai reglamentuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą? Ar įstaigoje priimtas valstybės tarnautojų/darbuotojų etikos/elgesio kodeksas? 53

54 3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti Ar įstaigos priimti vidaus teisės aktai reglamentuojantys atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uţdavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką bei atsakomybę periodiškai perţiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų, kolizijų ir pan. taisymas? 54

55 4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu Ar įstaiga įstatymų ir kitų teisės norminių aktų pagrindu priėmė būtinus vidaus teisės aktus, procedūras, jų aprašus ir t.t. detalizuojančius leidimų, licencijų, lengvatų, nuolaidų, kitokių papildomų teisių išdavimo/neišdavimo arba suteikimo/nesuteikimo, teisinės atsakomybės, kitų teisinio/ekonominio poveikio priemonių, procedūrą? Ar įstaigos priimtuose vidaus teisės aktuose procedūrose, jų aprašuose ir t.t. numatyti konkretūs leidimus, licencijas lengvatas, nuolaidas, kitokias papildomas teises išduodantys/neišduodantys arba suteikiantys/nesuteikiantys, teisinės atsakomybės, kitas teisinio/ekonominio poveikio priemones taikantys, subjektai (įstaigos padaliniai, valstybės tarnautojai ar darbuotojai), išsamiai apibrėţta šių subjektų kompetencija? Ar šie teisės aktai suteikia įgaliojimus išduoti/suteikti leidimus, licencijas lengvatas, nuolaidas, kitokias papildomas teises taikyti teisinės atsakomybės, kitas teisinio/ekonominio poveikio priemones tik vienam subjektui (valstybės tarnautojui, darbuotojui ir t.t.)/ kolegialiai institucijai? 55

56 4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu Ar šie teisės aktai detaliai reglamentuoja kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo procedūrą? Ar šie teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę uţ priimtus sprendimus? Ar įstaigos priimtuose vidaus teisės aktuose, procedūrose, jų aprašuose ir t.t. įtvirtinti aiškūs kriterijai, principai, kuriais vadovaujantis priimamas sprendimas išduoti/neišduoti leidimus, licencijas lengvatas, nuolaidas, suteikti/nesuteikti kitokias papildomas teises; Ar numatyti sprendimų priėmimų terminai? 56

57 4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu Ar teisinis reglamentavimas uţtikrina licencijuojamos ir t.t. veiklos, ar santykių tarp atskirų tokios veiklos subjektų, skaidrumą? Ar teisinis reglamentavimas nesukuria nepagrįstų administracinių patekimo į rinką apribojimų? Ar teisinis reglamentavimas nesukuria nevienodų (taikant išimtis ar lengvatas kai kuriems tokios veiklos subjektams) ar diskriminuojančių sąlygų tam tikroje srityje veikiantiems subjektams? Ar įstaigos priimtų vidaus teisės aktų nuostatos sudaro sąlygas atriboti sprendimo priėmimo ir veiklos prieţiūros/kontrolės bei sankcijų taikymo funkcijų realizavimą? 57

58 4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu Ar įstaigoje reglamentuota sprendimų išduoti/neišduoti leidimus, licencijas lengvatas, nuolaidas, suteikti/nesuteikti kitokias papildomas teises priėmimo proceso vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūros? Ar įstaigoje, išduodant/neišduodant leidimus, licencijas lengvatas, nuolaidas, suteikiant/nesuteikiant kitokias papildomas teises taikomas vieno langelio principas? 58

59 4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu Ar įstaigoje, išduodant/neišduodant leidimus, licencijas lengvatas, nuolaidas, suteikiant/nesuteikiant kitokias papildomas teises naudojamos informacinės technologijos (diegiama/įdiegta e-vadţios sistema) Ar šiuose teisės aktuose numatyta priimtų sprendimų apskundimo tvarka? Ar buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdţio informacijos dėl leidimus, licencijas lengvatas, nuolaidas, kitokias papildomas teises išduodančių arba suteikiančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų? Ar vidaus teisės aktai, procedūros, jų aprašai ir t.t. periodiškai perţiūrimi? Ar vykdoma nustatytų teisinio reglamentavimo spragų, kolizijų ir pan. taisymas? 59

60 5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo Ar įstatymai įstaigai suteikia teisę priimti norminius administracinius aktus? Ar įstaiga priėmė vidaus teisės aktus detalizuojančius norminių administracinių aktų priėmimo procedūrą? Ar įstaigoje atliekamas priimamų norminių administracinių aktų projektų poveikio vertinimas poveikio korupcijos mastui aspektu? Ar įstaiga priėmė vidaus teisės aktus reglamentuojančius sprendimų, dėl prekių ar paslaugų įsigijimo neskelbiamų derybų, neskelbiamų supaprastintų derybų būdu, arba laikantis įprastos komercinės praktikos, priėmimo procedūrą? 60

61 5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo Ar įstaiga priėmė vidaus teisės aktus, procedūras, jų aprašus ir t.t. reglamentuojančius sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, priėmimo procedūras? Ar įstaigos priimtuose vidaus teisės aktuose numatyti konkretūs sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėţta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija? Ar šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, tik vienam subjektui (valstybės tarnautojui, darbuotojui ir t.t.)/ kolegialiai institucijai? Ar šie teisės aktai detaliai reglamentuoja kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo procedūrą? Ar šie teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę uţ priimtus sprendimus? 61

62 5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo Ar įstaigos priimtuose vidaus teisės aktuose reglamentuojamos sprendimų priėmimo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, taip pat sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūros? 62

63 6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija Ar įstaigoje patvirtintos įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką reglamentuojančios taisyklės? Ar įstaigoje sudaryta nuolatinė ekspertų komisija įslaptintos informacijos apsaugos koordinavimui? Ar įstaigoje paskirtas atsakingas asmuo organizuojantis ir įgyvendinantis įslaptintos informacijos, kuria disponuoja įstaiga, administravimą, apsaugą ir kontrolę? 63

64 6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija Ar įstaigoje buvo uţfiksuota įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos paţeidimų? Ar vidaus teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką periodiškai perţiūrimi? Ar vykdoma nustatytų teisinio reglamentavimo spragų, kolizijų ir pan. taisymas? 64

65 7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų Ar buvo imtasi priemonių Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktoje korupcijos rizikos analizės išvadoje nurodytiems trūkumams pašalinti? Ar įstaigoje buvo įgyvendintos išvadoje pateiktos rekomendacijos? 65

66 KPT III etapas: KPT kriterijų aprašo analizė. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodika Šis aprašas numatytas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. 164 Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodikos patvirtinimo 2 priede 66

67 KPT III etapas: 67

68 KPT IV etapas: KPT vertinimo lapų užpildymas. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodika Šių lapų forma numatyta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. 164 Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodikos patvirtinimo 3 priede; 68

69 KPT IV etapas: 69

70 V. etapas Motyvuotos išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės surašymas 70

71 III PROBLEMA Išvadoje dėl didelės korupcijos pasireiškimo tikimybės daţniausiai formaliai konstatuojama įstaigos veiklos atitiktis teisės aktuose įtvirtintiems didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę apibūdinantiems kriterijams, o ne identifikuojami realūs, korupcijos pasireiškimo tikimybę didinantys rizikos veiksniai; PASEKMĖ: Minimali korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo praktinė nauda korupcijos prevencijai 71 įstaigoje

72 PROBLEMOS SPRENDIMAS: Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Planavimas ir realizavimas stebėsena Konkrečios korupcijos prevencijos priemonės 72

73 PASTABA: Išvada dėl didelės korupcijos pasireiškimo tikimybės pagrindas įvertinti ir esant reikalui tobulinti taikomų praktinių korupcijos prevencijos priemonių įstaigoje efektyvumą ir veiksmingumą, bei įdiegti būtinas naujas korupcijos prevencijos priemones. 73

74 III etapas. Išvados dėl didelės KPT surašymas ir pateikimas STT Subjektai įgalioti nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę, nustatę korupcijos tikimybę įstaigoje, parengia išvadą dėl didelės korupcijos pasireiškimo tikimybės ir pateikia ją <...>, o savivaldybėse - savivaldybės merui. 74

75 Išvada dėl didelės korupcijos pasireiškimo tikimybės turi būti aiškiai išdėstyta ir motyvuota. 75

76 Korupcijos pasireiškimo tikimybės išvados struktūra: 1. įţanginė išvados dalis - nurodoma: korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo motyvai, objektai, subjektai, nustatę korupcijos pasireiškimo tikimybę, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo trukmė, analizuotas laikotarpis, korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti naudoti metodai ir veiksmai bei korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo kriterijai; 76

77 2. aprašomoji išvados dalis - išdėstomi situacijos analizės metu nustatyti faktai ir korupcijos pasireiškimo tikimybę didinantys rizikos veiksniai. 77

78 3. motyvuojamoji išvados dalis - korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu nustatytų faktų bei rizikos veiksnių, susijusių su rizikos kriterijais įtakos korupcijos pasireiškimo tikimybei įstaigos veikloje įvertinimas, išsamus prieţasčių dėl kurių atsirado skirtumų tarp esamos situacijos ir tos situacijos, kuri turėtų būti pagal vertinimo kriterijus paaiškinimas, bei galimų prevencinių priemonių, kurios leistų minimalizuoti ar panaikinti nustatytus rizikos veiksnius identifikavimas. 78

79 III ETAPAS: Išvados dėl didelės KPT surašymas ir pateikimas STT <...> savivaldybių merai įvertina pateiktą išvadą ir ją pasirašo; informuoja STT apie tai, kokiose valstybės ar savivaldybės veiklos srityse buvo nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė, kokių įstaigos, įstaigos valdymo sričiai priklausančių įstaigų, jų padalinių veikla bei jos teisinis reglamentavimas buvo vertinti. Išvada dėl didelės korupcijos pasireiškimo tikimybės saugoma valstybės ar savivaldybės įstaigoje 3 metus. remdamasis išvada imasi priemonių korupcijos prevencijos įstaigoje veiksmingumui ir efektyvumui didinti. 79

80 III ETAPAS: Išvados dėl didelės KPT pateikimas STT Išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje bei Dokumentų, pagrindţiančių korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje, kopijas ĮSTAIGA SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PER 1 MĖNESĮ PATEIKIA TIK GAVUSI PASTAROSIOS PRAŠYMĄ 80

81 Valstybės ar savivaldybės įstaiga, gavusi STT prašymą pateikti informaciją, kurios reikia sprendimui dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo priimti arba korupcijos rizikos analizei atlikti, privalo ne vėliau kaip per mėnesį neatlygintinai pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai turimą informaciją. 81

82 Valstybės ar savivaldybės įstaiga, gavusi iš STT išvadą dėl atitinkamos įstaigos kovos su korupcija programos parengimo ir (ar) pasiūlymus dėl programos turinio, per 3 mėnesius nuo šios išvados ir pasiūlymų gavimo dienos pateikia STT informaciją apie išvadoje nurodytų korupcijos prevencijos priemonių bei kitų rekomendacijų vykdymą. 82

83 Numatomi korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo teisinio reglamentavimo pokyčiai Klausimai? 83

84 A.Jakšto g. 6, LT Vilnius STT Karštoji linija visą parą: (8~5) KORUPCIJOS PREVENCIJOS VALDYBA Korupcijos rizikos skyrius Algirdas Kestenis 84

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis 2017-04-28 direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE REGITRA 2018 m. rugsėjo 08 d. Vilnius Siekiant nustatyti kokie išor

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE REGITRA 2018 m. rugsėjo 08 d. Vilnius Siekiant nustatyti kokie išor MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE REGITRA 2018 m. rugsėjo 08 d. Vilnius Siekiant nustatyti kokie išoriniai, vidiniai ar individualūs rizikos veiksniai valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

IŠVADA

IŠVADA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2018 m. spalio 24 d. Radviliškis Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 12 straipsnio 4 punktu, 16 straipsnio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

Microsoft Word - getfmt.doc

Microsoft Word - getfmt.doc Įstatymas paskelbtas: Žin., 1999, Nr. 105-3019 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMAS 1999 m. lapkričio 25 d. Nr. VIII-1443 Vilnius Nauja įstatymo redakcija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2 Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 28_ Nr. T&Otf-S33 Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 20

ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 20 ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 2017-2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė Teisiniai mažosios bendrijos (MB) veiklos aspektai dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros Zabiela, Zabielaitė ir partneriai advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė MB TEISINIS STATUSAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO 2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 2018 m. kovas Parengė Vyriausioji specialistė teismo kanclerio tarnyboje Kristina Videikienė 2018-03-14 TURINYS ĮŽANGA...3 I. BYLŲ NAGRINĖJIMO

Detaliau

Motyvuota išvada

Motyvuota išvada LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA MOTYVUOTA IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR SUSISIEKIMO MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

é

é LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINI

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINI LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ, ĮMONIŲ KORUPCIJOS

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt. Atsisk. sąsk. LT944010042400050387 AB DNB bankas, banko

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau