ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 1, LT Šilutė, tel. (8 441) 53110,

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 1, LT Šilutė, tel. (8 441) 53110,"

Transkriptas

1 ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133, tel. (8 441) 53110, (8 441) faks. (8 441) , el. p. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas RIBOTOS APIMTIES FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO ATASKAITA DĖL INVENTORIZACIJOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE ATLIKIMO TVARKOS 2013 m. sausio 21 d. Nr. K2-1 Auditas atliktas, vykdant Savivaldybės kontrolieriaus 2012 m. birželio 29 d. pavedimą Nr. K8-4 Auditą atliko: Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja Judita Subačienė (grupės vadovė) Audito ataskaita skelbiama internete adresu Kontrolės ir audito tarnybos puslapyje

2 2 TURINYS TURINYS Į ž a n g a 3 A u d i t o a p i m t i s i r m e t o d a i...4 A u d i t o p a s t e b ė j i m a i Pasirengimas inventorizacijai Inventorizacijos atlikimas Inventorizacijos įforminimas Geros praktikos sklaida Rekomendacijos Audito metu teiktų rekomendacijų sąrašas (1 priedas)...12 ĮŽANGA

3 3 Ribotos apimties finansinis auditas atliktas vadovaujantis s rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos planu ir vykdant Savivaldybės kontrolieriaus pavedimą Nr. K Auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė, Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja Judita Subačienė. Audituojami subjektai savivaldybės biudžetinės įstaigos: Eil. Nr. 1. Pavadinimas Adresas Direktorius M. Jankaus pagrindinė mokykla 2. Pamario pagrindinė mokykla Žemaičių gimnazija Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė Lopšelis-darželis Gintarėlis Naumiesčio 6. s senelių globos namai 7. F. Bajoraičio viešoji biblioteka 8. Vydūno gimnazija 9. Usėnų pagrindinė mokykla 10. Rusnės pagrindinė mokykla 11. Visuomenės sveikatos biuras 12. s švietimo pagalbos tarnyba Sodų g. 7, Žalgirio g. 16, Dariaus ir Girėno g. 17, Ž. Naumiestis Atgimimo al. 1, Kęstučio g. 14, Taikos g. 12, Tilžės g. 10, Atgimimo al. 4, Nemuno g. 1C, Usėnai Neringos g. 29, Rusnė Dariaus ir Girėno g. 1, Liepų g. 16, Audrius Astasevičius Įmonės kodas Vyr. buhalteris Edita Mikužienė Jonas Bendžius Aušra Sudeikienė Liudvikas Genys Laimutė Kniukštienė Donė Normantienė ReginaBliūdžiuvienė Stefanija Petkienė Danutė Valodskienė Genovaitė Matevičienė Laima Bičiužienė Dalia užpelkienė Stasė Stankevičienė Marina Stirbienė Rasa Siliuvienė Liucija Jasevičienė V. Mickuvienė Giliara Peteraitienė Rita Krivošėjėvienė Virginija Vaivadaitė Judita Blinkevičienė Danutė Baikauskienė Viktorija Šiaudvytytė Mindaugas Rimkus Audito tikslas įvertinti, ar faktiškai atliekamos inventorizacijos Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, ar jos atliekamos pagal nustatytą tvarką, ar teisingai įformintos inventorizacijos, dalyvauti biudžetinės įstaigos atliekamoje inventorizacijoje. Audituojamas laikotarpis 2012 metais įstaigų atliktos metinės 2011 metų inventorizacijos. Šio audito metu mes nevertinome biudžetinių įstaigų finansinės atskaitomybės, nes tai nėra šio audito tikslas, todėl nuomonės apie tai nepareiškiame ir audito išvados nerašome. Ataskaita teikiama s rajono savivaldybės administracijos direktoriui bei jos kopija s rajono merui. Audituotų biudžetinių įstaigų vadovams dėl nustatytų klaidų ir neatitikimų surašyti raštai. Ši ataskaita yra dalis išvados, teikiamos Tarybai dėl 2012 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto ataskaitos. AUDITO APIMTIS IR METODAI Ribotos apimties finansinio audito metu buvo vertinama, ar savivaldybės biudžetinės įstaigos tinkamai pasirengė ir atliko 2012 metų viso turto (ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo, biologinio, finansinio, kuriamo (statomo), atsargų, gautinų sumų, piniginių lėšų) ir įsipareigojimų 1 s rajono savivaldybės kontrolieriaus 2012 m. birželio 29 d. pavedimas Nr. K8-4.

4 4 (ilgalaikių ir trumpalaikių) inventorizacijas, vadovaujantis patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis 2 (toliau - Taisyklės) ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS). Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą 3 apskaitos duomenys, kurių pagrindu rengiamos finansinės ir kitos ataskaitos, turi būti pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Inventorizacija - turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir faktiškai rastų jų likučių palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis. Taisyklėse numatyta, kad biudžetinės įstaigos privalo inventorizuoti: ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, biologinį turtą, pagamintą produkciją, žaliavas, medžiagas ir kitas atsargas, nebaigtą gamybą, nebaigtus mokslo tiriamuosius darbus, nebaigtos statybos darbus, vertybinius popierius, skolas (mokėtinas ir gautinas), įsipareigojimus, maisto produktus, žemės ūkio produkciją, nepanaudotus numeruotus blankus, kurie nepriskirti saugiųjų dokumentų blankų kategorijai, grynuosius pinigus kasoje, nepanaudotus saugiuosius dokumentų blankus. Siekiant teisingai įvertinti atliktų metinių inventorizacijų rezultatus buvo peržiūrėti įstaigų pateikti metinės inventorizacijos dokumentai (direktorių įsakymai dėl inventorizacijos atlikimo, praėjusių metų atliktų inventorizacijų aprašai sutikrinimo žiniaraščiai, materialinės atsakomybės sutartys, ilgalaikio turto apskaitos kortelės ir sąrašai, ilgalaikio turto informacija Aiškinamajame rašte ir kt.), patikrintas atliktų inventorizacijų įforminimas, audito metu atsirinktose įstaigose buvo atliktos ištisinės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto inventorizacijos, kurių metu faktiškai rastus kiekius palyginome su buhalterinės apskaitos duomenimis. Ištisinių ilgalaikio turto inventorizacijų metu biudžetinėse įstaigose faktiškai patikrinta ilgalaikio turto iš viso: ,6 tūkst. Lt. Auditas atliktas pagal valstybinio audito reikalavimus. AUDITO PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 1. Pasirengimas inventorizacijai Inventorizacija atliekama remiantis įmonės vadovo įsakymu arba potvarkiu (toliau įsakymas), kuriame nurodomi inventorizacijos komisijos pirmininko ir narių vardai, pavardės, pareigos, pavedama laiku ir tinkamai atlikti inventorizaciją pagal įsakyme nurodytos dienos būklę, nurodomas inventorizacijos pradžios ir užbaigimo laikas, įpareigojama šį faktą įforminti dokumentais. Buhalterinės apskaitos įstatymo 14 straipsnyje 4 nurodyta, kad ūkio subjekto vadovas patvirtina asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus. Inventorizacijos komisija, atlikusi inventorizaciją, ją įformins pasirašydama inventorizavimo aprašus. Prieš atliekant inventorizaciją, patikrinome ar inventorizacijos komisijos nariai patvirtinti kaip galintys surašyti ir pasirašyti inventorizavimo aprašus ir ar patvirtinti jų parašų pavyzdžiai. Inventorizacijos komisijai Pamario pagrindinėje mokykloje tokie įgaliojimai nebuvo suteikti. Pradėjus inventorizaciją nustatėme, kad inventorizacijos komisija nevykdė įstaigos vadovo įsakymo (dėl inventorizacijos atlikimo) reikalavimų bei nesivadovavo parengtos Inventorizacijos atlikimo tvarkos nuostatomis. Inventorizacijai nebuvo pasiruošta. Nesivadovaujant Vyriausybės 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo // V. žinios, 1999, Nr Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas Nr. X-1212 // V. žinios, 2007, Nr Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymas Nr. IX-574 // V. žinios, 2001, Nr

5 5 nutarimo Inventorizacijos tvarkos 12 straipsniu 5, nepasinaudota galimybe, kad į komisiją gali būti įtrauktas vyriausiasis buhalteris (buhalteris). Vyr. buhalteris, atsižvelgdamas į Inventorizacijos tvarkos 16 punkto nuostatas, pamoko komisijos narius, kaip atlikti inventorizaciją ir įforminti jos rezultatus. Vyriausiasis įstaigos buhalteris atsako už tai, kad atskaitomybės duomenys būtų pagrįsti inventorizacijos duomenimis. Jis turi garantuoti, kad visi buhalteriniai įrašai būtų teisingi, o informacija būtų teikiama tiksli. Inventorizacijos komisija nebuvo susipažinusi su Inventorizacijos tvarka 6, įstaigos vyr. buhalteris nepamokė komisijos narių, kaip atlikti inventorizaciją ir ją įforminti: M. Jankaus pagrindinėje mokykloje, Rusnės pagrindinėje mokykloje, Visuomenės sveikatos biure, Pamario pagrindinėje mokykloje. Kiekvienoje įstaigoje turi būti paskirti už kiekvieną inventorizuojamą turtą ir įsipareigojimus atsakingi arba materialiai atsakingi asmenys. Materialiai atsakingi asmenys laikomi tie asmenys, su kuriais pasirašytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys. Inventorizacijos komisija, rengdamasi inventorizacijai turi patikrinti, ar su visais materialiai atsakingais asmenimis yra sudarytos visisškos materialinės atsakomybės sutartys. Visuose audituotuose subjektuose įstaigų vadovai yra sudarę visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Materialinė atsakomybė yra grindžiama materialinių vertybių perdavimo dokumentais (perdavimo priėmimo aktais). Todėl inventorizacijos komisija turėtų patikrinti, ar yra pasirašyti šie dokumentai. Materialiai atsakingi įstaigų darbuotojai nepakankamai susipažinę su Inventorizacijos tvarka 7, kaip reikia tinkamai atlikti inventorizacijas, apie jiems priskirtą turtą inventorizacijos metu neturėjo detalios informacijos: Rusnės pagrindinės mokyklos, M. Jankaus pagrindinės mokyklos, Pamario pagrindinės mokyklos. Rusnės pagrindinėje mokykloje inventorizacijai ( ) iš esmės nebuvo pasiruošta, todėl Kontrolės ir audito tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 12 punktu, ėmėsi prevencinių priemonių, kad pakartotinai mokyklos komisija tinkamai atliktų inventorizaciją. Vadovaujantis Inventorizacijos tvarka inventorizuojamas visas turtas, esantis įstaigoje, - ir įtrauktas į apskaitą ir dėl kokių nors priežasčių į ją neįtrauktas, taip pat inventorizuojamas, įstaigoje esantis, bet jai nepriklausantis turtas (pasiskolintas, išsinuomotas, gautas pagal panaudos sutartis ir kitas), kad keičiantis materialiai atsakingiems asmenims, turi būti perduodama vieno materialiai atsakingo asmens kitam materialiai atsakingam asmeniui (pagal reikalų perdavimo ir priėmimo dienos būklę) ir kiti inventorizavimo etapai bei procedūrų atlikimas. Rusnės pagrindinėje, Pamario pagrindinėje mokyklose inventorizacijai nebuvo pasiruošta, neatkreiptas dėmesys į teisės aktais nustatytą atsakomybę. Inventorizacijos tvarkos 9 straipsnio nuostatomis reglamentuota, kad įstaigos vadovas įstatymų nustatyta tvarka atsako už inventorizacijos organizavimą ir atlikimą laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, kartu su vyriausiuoju buhalteriu atsakingas už teisingų inventorizacijos rezultatų įtraukimą į apskaitą. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 8 reikalavimus už apskaitos organizavimą atsako ūkio subjekto vadovas. Išanalizavus Kontrolės ir audito tarnybai pateiktus Rusnės pagrindinės mokyklos 5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo // V. žinios, 1999, Nr , 12 straipsnis. 6 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo // V. žinios, 1999, Nr Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo // V. žinios, 1999, Nr Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymas Nr. IX-574 // V. žinios, 2001, Nr

6 6 direktorės įsakymus Nr. P3-45, P ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo priėmimo aktus Nr. 1 ir Nr. 2 10, darytina išvada, kad, keičiantis materialiai atsakingiems asmenims, Mokykloje atliktas perdavimas neteisingai, pažeidžiant teisės aktus ir tik iš dalies. Atkreiptinas dėmesys, kad direktorės įsakymuose Nr. P3-45 ir P buvo nurodyta perduoti bei perimti tik ilgalaikį turtą. Nebuvo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, nebuvo apžiūrėtas visas turtas pagal kiekvieną turto sąskaitą (savivaldybės ar valstybės turtas) ir kiekvienoje turto buvimo vietoje, dalyvavo tik du suinteresuoti, materialiai atsakingi asmenys: perduodantis ilgalaikį turtą ir perimantis ilgalaikį turtą asmuo. Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo priėmimo aktuose nurodyta, kad perduotos perimtos 115 vienetų materialinių vertybių, turto vertės aktuose nenurodytos, kokios dienos (datos) duomenimis atliktas perdavimas nei aktuose, nei direktoriaus įsakyme nenurodyta. Pagal pateiktus apskaitos dokumentus nustatyta, kad faktiškai mokykloje yra ilgalaikio turto (materialaus ir nematerialaus), trumpalaikio turto (inventoriaus, atsargų, medžiagų). Rusnės pagrindinėje mokykloje turto likučiai perdavimo ir priėmimo būklei atvaizduoti lentelėje. Rusnės pagrindinės mokyklos turtas pagal atskiras turto grupes lentelė (tūkst. Lt) Eil. Nr. Turto pavadinimas Turto perdavimas Turto priėmimas Vnt. Turto vertė Vnt. Turto vertė 1. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas , , Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas , ,2 balansinėse sąskaitose 1.2. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas nebalansinėse sąskaitose , , Iš jų: ilgalaikis nematerialusis turtas , ,7 2. Biologinis turtas 0 0,0 0 0,0 3. Trumpalaikis turtas 246,3 246,6 3.1 Trumpalaikis turtas balansinėse sąskaitose 243,4 243,7 3.2 Trumpalaikis turtas nebalansinėse sąskaitose 2,9 2,9 Iš viso: 4573,9 4574,2 Nesivadovauta Vyriausybės nutarimo Inventorizacijos tvarkos 5 straipsnio 12 nuostatomis, kad keičiantis materialiai atsakingiems asmenims, turi būti inventorizuojama turto dalis, perduodama vieno materialiai atsakingo asmens kitam atsakingam asmeniui pagal reikalų perdavimo ir priėmimo dienos būklę. Keičiantis materialiai atsakingiems asmenims turi būti inventorizuojamas visas jų atsakomybėje esantis turtas, pagal visus balanso straipsnius. Keičiantis materialiai atsakingiems asmenims reikia atlikti įsakyme nenumatytą inventorizaciją, turi būti rašomas atskiras įsakymas, kuriuo nuolat veikiančiai komisijai pavedama atlikti tokią neplanuotą inventorizaciją. Pamario pagrindinės mokyklos direktorius, nesilaikė Vyriausybės nutarimo Inventorizacijos tvarkos reikalavimų 13, neparašė atskiro įsakymo dėl inventorizacijos, nepavedė 9 s r. Rusnės pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. P3-45 Dėl išėjimo iš darbo ; s r. Rusnės pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. P3-85 Dėl Aidos Paulauskienės priėmimo į darbą. 10 s r. Rusnės pagrindinės mokyklos Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo - priėmimo aktas Nr. 2; s r. Rusnės pagrindinės mokyklos Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo - priėmimo aktas Nr s r. Rusnės pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. P3-45 Dėl išėjimo iš darbo ; s r. Rusnės pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. P3-85 Dėl Aidos Paulauskienės priėmimo į darbą. 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo // V. žinios, 1999, Nr Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo // V. žinios, 1999, Nr

7 7 inventorizacijos komisijai atlikti neplanuotą inventorizaciją dėl materialiai atsakingo asmens pasikeitimo, neorganizavo reikalų perdavimo priėmimo priėmęs naują darbuotoją. Keičiantis materialiai atsakingiems asmenims, Mokykloje turto perdavimas atliktas iš dalies, pažeidžiant teisės aktus. Nebuvo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, yra rizika, kad nebuvo apžiūrėtas visas turtas pagal kiekvieną turto sąskaitą ir kiekvienoje turto buvimo vietoje, dalyvavo tik du suinteresuoti, materialiai atsakingi asmenys: perduodantis ilgalaikį turtą mokyklos direktorius ir perimantis ilgalaikį turtą asmuo direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Rusnės pagrindinės, Pamario pagrindinės mokyklų atsakingi darbuotojai Kontrolės ir audito tarnybai nepateikė įrodančių dokumentų, kurie atitiktų turto perdavimo priėmimo inventorizacijos įforminimą. Nesudaryti pagrindiniai inventorizacijos atlikimą įrodantys dokumentai inventorizavimo aprašai sutikrinimo žiniaraščiai, kuriuose pasirašo komisija, perduodantis turtą asmuo, kad jį perdavė, o priimantysis, - kad jį priėmė. Vadovaujantis Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių 14 4 punktu, už biudžetinės įstaigos buhalterinės apskaitos organizavimą atsako biudžetinės įstaigos vadovas, o vadovaujantis taisyklių 20 punktu, vyriausiasis buhalteris atsako už visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą, buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui, apskaitos informacijos patikimumą, ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka, tinkamo apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę, biudžetinės įstaigos finansinės atskaitomybės sudarymą pagal sąskaitų duomenis. Rusnės pagrindinės mokyklos direktorė nesivadovauja Buhalterinės apskaitos įstatymo 9 straipsnio 15 reikalavimais, kad ūkio subjekto vadovas turi parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas...< >... ir vadovaudamasis viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais. Mokykloje patvirtinta Apskaitos politika 2009 metais 16, neatitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartų, neparengti tvarkų aprašai, kuriais vadovaujantis apskaita būtų tvarkoma pagal naująjį apskaitos reformos kaupimo principą. Vadovaujantis 12-ojo VSAFAS nuostatomis 17, jei perėjimo prie VSAFAS dienai įstaiga nepakeitė turto inventorinių numerių, tai nuo VSAFAS įsigaliojimo naujai gautam ilgalaikio turto vienetui inventorinius numerius suteikia taip, kaip tai numatyta Apskaitos politikoje. Visuomenės sveikatos biuro, Rusnės pagrindinės mokyklos Tvarkoje, nenurodyta, kaip ilgalaikio materialiojo turto vienetui suteiktas inventorinis numeris, kaip jis bus suteikiamas naujai įsigytam turto vienetui, kad būtų aiški numeracijos sandara (kiek skaičių sudaro inventorinį numerį, ką kiekvienas skaičius parodo). Visuomenės sveikatos biuro Inventorizacijos atlikimo tvarka, patvirtinta Visuomenės sveikatos biuro direktorės 18 ir Inventorizacijos tvarka, pateikta Centralizuotos buhalterijos buhalterio (nepatvirtinta). Kadangi pastaroji Inventorizacijos tvarka (pateikta buhalterio) nepatvirtinta, darytina išvada, kad tvarka yra negaliojanti ir netaikytina. M. Jankaus pagrindinės mokyklos, Pamario pagrindinės mokyklos, l/d Raudonkepuraitė, l/d Gintarėlis, s senelių globos namų, Usėnų pagrindinės mokyklos Apskaitos politika neišbaigta, ne visi tvarkų aprašai detalūs, nenurodytos konkrečios sąskaitų korespondencijos. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Apskaitos politikoje (Apskaitos vadove) nurodyta dalis konkrečių 14 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 1K-170 // V. žinios, 2005, Nr Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymas Nr. IX-574 // V. žinios, 2001, Nr Rusnės pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. VI-46a Dėl Apskaitos politikos patvirtinimo. 17 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1K-466 Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo pakeitimo // V. žinios, 2010, Nr s rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2011 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. N-46 Dėl s rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro Inventorizacijos atlikimo tvarkos patvirtinimo.

8 8 sąskaitų korespondencijų. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Apskaitos politika išbaigta, nurodytos konkrečios sąskaitų korespondencijos, detalizuoti visi Tvarkų aprašai. Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių straipsnio nuostatose numatyta, kad biudžetinės įstaigos vadovas užtikrina, kad būtų laiku priimami sprendimai, susiję su buhalterine apskaita bei sudaro sąlygas: įsigyti ir naudoti kompiuterines programas ir kitas priemones apskaitai tvarkyti ir skaičiavimams atlikti. Rusnės pagrindinės mokyklos direktorė nevykdo minėtų Taisyklių reikalavimų,- buhalterinei apskaitai tvarkyti neįdiegtos kompiuterinės programos, kad vyr. buhalterė galėtų atsisakyti daug laiko sąnaudų reikalaujančių rankiniu būdu atliekamų operacijų. M. Jankaus pagrindinės mokyklos, Pamario pagrindinės mokyklos, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos, l/d Raudonkepuraitė, l/d Gintarėlis, s senelių globos namų, Usėnų pagrindinės mokyklos vyr. buhalteriai buhalterinės apskaitos programomis dirba tik iš dalies, didžiąją dalį apskaitos operacijų vykdo rankiniu būdu naudoja, skaičiavimus atlieka pagal savo sukurtas Excel lenteles. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. buhalterė pilnai įsisavino ir dirba, Rusnės specialiosios mokyklos vyr. buhalterė baigia pilnai įsisavinti ir dirbti su buhalterinės apskaitos programa. Kiekvienų finansinių metų pabaigoje atliekant metinę inventorizaciją arba esant poreikiui, vadovo įsakymu sudaryta komisija arba jo įgalioti asmenys nustato, ar yra požymių, kad ilgalaikis materialusis turtas gali būti nuvertėjęs. Jei ilgalaikis materialusis turtas atitinka bent vieną iš vidinių ar išorinių 22 ajame VSAFAS 20 Turto nuvertėjimas nurodytų turto nuvertėjimo požymių komisija turi įvertinti ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamąją vertę. Biudžetinių įstaigų vadovų įsakymuose dėl metinės inventorizacijos atlikimo nenurodyta (visų audituotų įstaigų), kad komisija ar kitas įgaliotas asmuo turi nustatyti požymius, ar turtas nuvertėjęs ir įvertinti jį atsiperkamąją verte, surašant atskirą inventorizavimo aprašą. Ilgalaikis turtas, turintis nuvertėjimo požymių, nebuvo įvertintas ir jam nesurašyti atskiri inventorizacijos aprašai, nors tokio turto įstaigos turi (Rusnės pagrindinė mokykla, Pamario pagrindinė mokykla kompiuteriai, M. Jankaus pagrindinė mokykla baldų komplektas Žilvitis ). Neatlikus procedūrų, ilgalaikis turtas įstaigose buvo dirbtinai padidintas, apskaitoje užregistruoto ilgalaikio turto vertė neparodo tikrosios turto būklės. Audituotų įstaigų vadovai nepakankamai gerai organizavo inventorizacijos atlikimą, kadangi nenurodė inventorizacijos komisijai ar kitam įgaliotam asmeniui nustatyti požymius, ar ilgalaikis materialusis turtas gali būti nuvertėjęs, ir jį įvertinti. Visas įstaigos ilgalaikis materialusis turtas, atsargos, nebaigta statyba ir kitas turtas inventorizuojami atskirai kiekvienoje jo buvimo vietoje faktiškai jį patikrinant ir sulyginant su apskaitos duomenimis. Todėl įstaigose turinčiose daug turto gali būti įstaigos vadovo įsakymais sudaromos centrinė ir vietinės komisijos, kadangi viena inventorizacijos komisija nepajėgi faktiškai apžiūrėti kiekvieną turto vienetą ir inventorizaciją atlikti pagal nustatytas taisykles, kaip antai, F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ir jos 23 filialuose. 2. Inventorizacijos atlikimas Ilgalaikis materialusis turtas, atsargos, grynieji pinigai ir kitas turtas inventorizuojamas atskirai kiekvienoje jo buvimo vietoje ir pas kiekvieną už turto saugojimą atsakingą asmenį. Komisija, inventorizuodama ilgalaikį materialųjį turtą ir kitas materialines vertybes, turi būtinai apžiūrėti kiekvieną turto vienetą ir jo dalis natūra. 19 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 1K-170 // V. žinios, 2005, Nr Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas Nr. X-1212 // V. žinios, 2007, Nr

9 9 Pagal Taisykles inventorizuojamas visas įstaigoje esantis turtas ir įtrauktas į buhalterinę apskaitą ir dėl kokių nors priežasčių į ją neįtrauktas. Inventorizacijos metu visas esantis apskaitoje turtas turi būti faktiškai mokykloje Audito metu nustatyti atvejai, kai nesilaikant Taisyklių ir įstaigos vadovų įsakymų reikalavimais, turtas nebuvo inventorizuotas: M. Jankaus pagrindinėje mokykloje nerasti 2 kompiuteriai. Remiantis atsakingų mokyklos darbuotojų paaiškinimais, minėtus kompiuterius mokytojai buvo išsinešę į namus darbų, užduočių pasirengimui. M. Jankaus pagrindinėje mokykloje rastas į apskaitą neįtrauktas kompiuteris. Komisija dėl minėto kompiuterio nepateikė dokumentų. Aptarimo metu buvo paaaiškinta, kad tai mokytojo asmeninis kompiuteris. Neparengta asmeninių daiktų naudojimo tvarka mokykloje Nustatyti ilgalaikio materialiojo turto ženklinimo apskaitoje ir natūroje neatitikimai, kurie sudaro prielaidas ir rizikas klaidoms ir apgaulėms apskaitoje atsirasti. Nustatyti atvejai, kai ilgalaikia turtas nepaženklintas, inventoriniai numeriai nusitrynę, neįskaitomi: M. Jankaus pagrindinėje mokykloje 18 vnt., Visuomenės sveikatos biure 8 vnt. (pradinė vertė 10,1 tūkst. Lt), Pamario pagrindinėje mokykloje 42 vnt (pradinė vertė 111,3 tūkst. Lt, likutinė vertė 37,9 tūkst. Lt) Garažas, kuriuo naudojasi Visuomenės sveikatos biuras, - nepaženklintas inventoriniu numeriu. Inventorizacijos komisija apie turto vienetą informacijos ir dokumentų dėl garažo naudojimosi, Tarybos sprendimo dėl turto perdavimo, turto perdavimo - priėmimo akto nepateikė. Yra rizika, kad Savivaldybėje minėti dokumentai nebuvo parengti Nustatyti ilgalaikio nematerialiojo turto ženklinimo apskaitoje ir natūroje neatitikimai Pamario pagrindinėje mokykloje 30 vienetų programinė įranga ir jos licencijos nepaženklintos inventoriniais numeriais (pradinė vertė 7806,02 Lt, likutinė vertė 0,0). Inventorizacijos komisija dėl aukščiau minėto nepaženklinto, neteisingai ženklinto ilgalaikio turto inventoriniuose aprašuose savo nuomonės nepareiškė, nepateikė raštiškų pastabų Pamario pagrindinėje mokykloje nesivadovauta viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto 21, mokyklos direktoriaus patvirtinto Aprašo IV skyriaus 13, 14, 18 straipsnių 22 nuostatomis. Kiekvienam ilgalaikio turto vienetui turėjo būti suteiktas atskiras numeris, kiekvienas IT turto vienetas turėjo būti pažymėtas atskiru inventoriniu numeriu. Inventorizacijos metu nustatyta: - kompiuterinė klasė I, kurioje yra 15 vienetų kompiuterių, visi ilgalaikio turto vienetai paženklinti vienu ir tuo pačiu inventoriniu Nr kompiuterinė klasė II, kurioje yra 15 vienetų kompiuterių, visi ilgalaikio turto vienetai paženklinti vienu ir tuo pačiu inventoriniu Nr Pamario pagrindinėje mokykloje neįtraukta į apskaitą: - pagal panaudos sutartį 23, perdavimo priėmimo aktu 24 gauti 12 vienetų kompiuterių iš ŠMM, kurie turėjo būti apskaityti nebalansinėje sąskaitoje (kompiuterių įsigijimo vertė 18,7 tūkst. Lt); - kompiuteris Lenovo Signature 3,14 tūkst. Lt. 21 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1K-466 Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo // V. žinios, 2010, Nr s Pamario pagrindinės mokyklos 2012 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. VI-209 Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo, Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas. 23 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir s Pamario pagrindinės mokyklos 2010 m. lapkričio 10 d. Valstybės panaudos sutartis Nr. F3-264-(04). 24 Valstybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo aktas Nr. F3-265-(04).

10 Pagal Taisykles ir kitus teisės aktus atiduotam naudoti ilgalaikiam turtui yra suteikiamas inventoriaus numeris, kuris nekeičiamas per visą to turto naudojimo laiką. Sukomplektuoto turto vieneto sudėtinės dalys turi turėti tą patį inventoriaus numerį. Atliktų inventorizacijų metu nustatyta, kad ne visi turto vienetai yra sukomplektuoti, pažymimi jiems suteiktais inventoriniais numeriais. Tokie atvejai nustatyti M. Jankaus pagrindinėje mokykloje (kompiuteriai raštinėje, buhalterijoje, direktoriaus kabinete), Pamario pagrindinėje mokykloje (kompiuteriai). 3. Inventorizacijos įforminimas Inventorizacijai įforminti sudaromi inventorizavimo aprašai, kuriuose yra numatyti privalomi bei kiti papildomi rekvizitai ir jų pildymo tvarka detaliai reglamentuota Taisyklėse. Peržiūrėjus įstaigose sudarytus praėjusių metų atliktų inventorizacijų, 2011 metų inventorizavimo aprašus nustatyti Taisyklių reikalavimų pažeidimai visose įstaigose, kuriose buvo atliktos audito procedūros: inventorizavimo aprašuose nenurodė dokumento sudarymo pradžios ir pabaigos datos ir vietos, faktiškai rasto turto kiekių ir jų sumų; ant inventorizacijos aprašų nėra buhalterijos darbuotojų parašų, kad inventorizacijos duomenis sutikrino su buhalterinės apskaitos duomenimis pagal įsakyme nurodytos dienos būklę; inventorizacijos aprašai nesunumeruoti. Šioje audito ataskaitoje pateikiame, 2012 metais atliktų inventorizacijų neatitikimus teisės aktams: 3.1. Visų audituotų subjektų Inventorizacijos komisija neatliko inventorizacijos rezultatų apibendrinimo ir nepateikė įstaigos vadovui pranešimo apie inventorizacijos rezultatus: ar buvo nuvertėjusio, netinkamo naudoti turto, trūkumo bei pertekliaus ir kt Pagal Taisykles inventorizacijos metu rastas netinkamas naudoti turtas surašomas į atskirą inventorizavimo aprašą ir nurodomos netinkamumo naudoti priežastys. Ši informacija pateikiama įstaigos vadovui, kuris priima sprendimą dėl turto pripažinimo nereikalingu (negalimu) naudoti. Nustatyta, kad visų audituotų subjektų inventorizacijos komisija (išskyrus F. Bajoraičio viešoji biblioteka) nesudarė atskirų netinkamo naudoti inventorizavimo aprašų bei neinformavo direktoriaus apie reikalingumą nurašyti tokį turtą, o vadovas nepriėmė galutinio sprendimo (rašytinio) dėl inventorizacijos rezultatų. Pažymėtina, kad neatlikus turto nurašymo procedūrų netinkamas naudoti turtas nenurašomas iš apskaitos ir taip iškraipomi finansinės atskaitomybės duomenys. Taisyklių pažeidimai įforminant inventorizacijos rezultatus nustatyti visose audituotose įstaigose, kuriose buvo atliktos audito procedūros. Taisyklių nesilaikymas įforminant inventorizacijos rezultatus neužtikrina apskaitos bei iš jų sudaromos finansinės atskaitomybės duomenų tikrumo ir teisingumo. Inventorizacijos metu nustatyta, kad Rusnės pagrindinėje mokykloje, Pamario pagrindinėje mokykloje nėra įdiegta kontrolės procedūrų, kad turtas būtų gabenamas, nešiojamas iš vienos patalpos į kitą, nežinant materialiai atsakingam asmeniui. Be to, atsakingi darbuotojai nepakankamai turį informacijos apie įstaigoje esantį turtą, informacija nepakankamai kaupiama. 4. Geros praktikos sklaida Atliekant biudžetinių įstaigų metinių inventorizacijų auditą mes vertinome ne tik daromas klaidas, bet ir kaupėme informaciją apie geros praktikos pavyzdžius, kurie gali būti naudingi kitoms įstaigoms padėti taisyti klaidas ir išvengti jų ateityje. Kaip keletą iš geros praktikos pavyzdžių norime paminėti atliktų inventorizacijų kokybę ir jos rezultatų apiforminimą Vydūno gimnazijoje, F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, Usėnų

11 11 pagrindinėje mokykloje. Šiose įstaigose inventorizacijoms aprašai buvo surašyti pagal kiekvieną turto buvimo vietą. Inventorizacijos rezultatai apibendrinti inventorizacijos aprašų suvestinėse, kurios palengvino faktiškai rasto turto palyginimą su buhalterinės apskaitos duomenimis. 5. Rekomendacijos Audituojamieji subjektai apie nustatytas klaidas ir neatitikimus buvo informuojami raštu (žr. 1 priedą) nedelsiant, iš karto po audito procedūrų užbaigimo, todėl šioje ataskaitoje pateikiame tik tas rekomendacijas, kurios buvo suformuluotos ataskaitos rengimo metu. Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja Judita Subačienė Ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito ataskaitos

12 12 Dėl inventorizacijos savivaldybės biudžetinėse įstaigose atlikimo tvarkos 1 priedas AUDITO METU TEIKTŲ REKOMENDACIJŲ SĄRAŠAS Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas 1. s rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka. 2. M. Jankaus pagrindinė mokykla. 3. Rusnės pagrindinė mokykla. 4. s rajono švietimo pagalbos tarnyba 5. Usėnų pagrindinė mokykla 6. s rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Rašto data, Nr Nr. K Nr. K Nr. K Nr. K6- (3.18) Nr. K Nr. K6-95 Neatitikimų nenustatyta. Teiktos rekomendacijos 1. Atnaujinti ilgalaikio turto numerius. 2. Sukomplektuoti kompiuterius (raštinėje, buhalterijoje, direktoriaus kabinete), jiems suteikti inventorinius numerius. 3. Baldų komplektą Žilvitis perkelti iš ilgalaikio turto grupės į ūkinį inventorių. 1.Patvirtinti Rusnės pagrindinės mokyklos Inventorizacijos tvarką. 2. Įpareigoti materialiai atsakingą asmenį susipažinti, prisiimti, įforminti visą mokyklai priklausantį turtą pagal atskiras turto sąskaitas, gavimo šaltinius bei turto buvimo vietą. 3. Parengti ir patvirtinti Apskaitos politiką, atitinkančią viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus, parengti tvarkų aprašus, kuriais vadovaujantis apskaita būtų tvarkoma pagal naująjį apskaitos reformos kaupimo principą, numatyti konkrečias sąskaitų korespondencijas. 4.Vadovaujantis Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis tinkamai organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą. 5.Vadovaujantis Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, užtikrinti, kad būtų laiku priimami sprendimai, susiję su buhalterine apskaita, įsigyti ir naudoti kompiuterines programas bei kitas priemones apskaitai tvarkyti ir skaičiavimams atlikti. 6.Atnaujinti vyr. buhalterio pareiginius nuostatus, įtraukiant teisės aktais įpareigojančias darbo funkcijas. 7.Reglamentuoti sutarčių sudarymą, registravimą ir laikymą.. 8.Atnaujinti direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareiginius nuostatus, atitinkančius faktiškai atliekamas darbo funkcijas. 9.Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 23-ojo VSAFAS nuostatomis mokyklos interneto svetainėje pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, finansines tarpines ataskaitas bei finansinių ataskaitų metinį rinkinį. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 23-ojo VSAFAS nuostatomis, savo interneto svetainėje pateikti 2012 metų finansines tarpines ataskaitas. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 23-ojo VSAFAS nuostatomis, savo interneto svetainėje laiku pateikti 2012 metų finansines tarpines ataskaitas. s rajono savivaldybės Administracijos direktoriui: 1. Įpareigoti Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėją: 1.1. atnaujinti, papildyti buhalterio, tvarkančio Visuomenės sveikatos biuro apskaitą, pareigybės aprašymą, kuris atitiktų faktiškai atliekamą darbą bei priskirtas funkcijas įpareigoti buhalterę Viktoriją Šiaudvytytę, tvarkančią Visuomenės sveikatos biuro apskaitą, vadovautis Vyriausybės nutarimo Nr. 719 nuostatų reikalavimais, susipažinti su tvarkomos apskaitos duomenimis

13 13 7. s r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija. 8. s senelių globos namai. 9. s Vydūno gimnazija. 10. s Pamario pagrindinė mokykla 11. s lopšelis darželis Nr. K Nr. K Nr. K Nr. K Nr. K6-5 bei faktine turto būkle įpareigoti buhalterę (V. Š.), tvarkančią Visuomenės sveikatos biuro apskaitą, vadovautis Visuomenės sveikatos biuro direktorės patvirtinta Inventorizacijos tvarka įpareigoti buhalterę (V. Š.), įforminant inventorizacijų rezultatus, vadovautis nustatytų Vyriausybės nutarimo Inventorizacijos tvarkos 55, 57 straipsnių reikalavimų, kad atskiri inventorizavimo aprašai sudaromi pagal turto buvimo vietas, inventorizavimo metu gautą turtą, inventorizavimo metu išduotą turtą, materialiai atsakingus asmenis, buhalterinės apskaitos sąskaitas. Atskiri aprašai inventorizuojant išsinuomotą, nuomojamą, sugedusį ir netinkamą naudoti, priimtą naudoti, saugoti, perdirbti, perduoti arba parduoti turtą. 2. Išsiaiškinti, kokiu teisiniu pagrindu Visuomenės sveikatos biuras naudojasi garažu, esančiu Kęstučio g., je. 3. Įpareigoti atsakingą darbuotoją, kuris parengtų Tarybos sprendimo projektą dėl negyvenamųjų patalpų (garažo) teisėto perdavimo Biurui. 4. Vykdyti Savivaldybės turto valdymo, naudojimo kontrolę. Visuomenės sveikatos biuro direktorei: 1. Paženklinti visus ilgalaikio turto vienetus taip, kaip to reikalauja Inventorizacijos tvarkos 23 straipsnio nuostatos. 2. Vykdyti kontrolę ilgalaikio turto srityje, kad faktiškai įstaigoje esančių ilgalaikio turto vienetų inventoriniai numeriai atitiktų esančius apskaitos registre. 3. Kreiptis į Savivaldybės administraciją, kad būtų gautas leidimas dėl garažo naudojimosi. 4. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 23-ojo VSAFAS nuostatomis Biuro interneto svetainėje pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, finansines tarpines ataskaitas bei finansinių ataskaitų metinį rinkinį. Neatitikimų nenustatyta. Neatitikimų nenustatyta. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 23-ojo VSAFAS nuostatomis, savo interneto svetainėje laiku pateikti 2012 metų finansines tarpines ataskaitas. 1. Suteikti įgaliojimus inventorizacijos komisijos nariams pasirašyti inventorizavimo aprašus, patvirtinant jų parašų pavyzdžius. 2. Įdiegti rašytines kontrolės procedūras, kad turtas būtų gabenamas, nešiojamas iš vienos patalpos į kitą, žinant materialiai atsakingam asmeniui. 3. Pareikalauti iš komisijos bei materialiai atsakingų asmenų raštiškų paaiškinimų ir atsakomybės dėl susidariusių inventorizacijos rezultatų skirtumų. 4. Įpareigoti inventorizacijos komisiją rastą į apskaitą neįtrauktą turtą apskaityti tinkamose buhalterinės apskaitos sąskaitose. 5. Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui tinkamai suteikti inventorinius numerius, kurie atitiktų ir apskaitos registrų, ir faktinius duomenis. 6. Vadovaujantis Vyriausybės nutarimo Inventorizacijos tvarkos 25 straipsnio 25 reikalavimais, sudarytis netinkamam naudoti ilgalaikiam materialiajam turtui atskirą inventorinį aprašą. 7. Imtis priemonių ir vykdyti kontrolę dėl aukščiau nurodytų teisės aktų nevykdymo, kad įstaigoje atliekamos inventorizacijos vyktų neformaliai, kad vyktų detalus, faktinis turto patikrinimas natūroje, kad mokykloje nebūtų prielaidų ir rizikų klaidoms bei apgaulėms atsirasti. Neatitikimų nenustatyta. 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo // V. žinios, 1999, Nr

14 14 Raudonkepuraitė 12. s lopšelis darželis Gintarėlis Nr. K6-6 Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 23-ojo VSAFAS nuostatomis, savo interneto svetainėje laiku pateikti 2012 metų finansines tarpines ataskaitas.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 41, (8 45) 58 29 12, faks. (8 45) 58 29 75, el. p.

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

Turinys ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA... 3 ĮVADAS... 3 BIUDŽETA

Turinys ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA... 3 ĮVADAS... 3 BIUDŽETA Turinys ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA... 3 ĮVADAS... 3 BIUDŽETAS IR FINANSAI. CENTRALIZUOTA BUHALTERIJA... 4 Savivaldybės

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ Lietuvos Respublikos Seimui IŠVADA DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO 2011 METAIS ATASKAITOS 2

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ Lietuvos Respublikos Seimui IŠVADA DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO 2011 METAIS ATASKAITOS 2 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ Lietuvos Respublikos Seimui IŠVADA DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO 2011 METAIS ATASKAITOS 2012 m. lapkričio 28 d. Nr. FA-P-60-2-61 Vilnius Vykdydami

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontro

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontro LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontrolė, išnagrinėjusi AB Lietuvos jūrų laivininkystė privatizavimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau