JONIŠKIO ,,SAULĖS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "JONIŠKIO ,,SAULĖS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA"

Transkriptas

1 JONIŠKIO,,SAULĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I SKYRIUS BENDROS ŽINIOS 1. Joniškio Saulės pagrindinė mokykla, kodas , adresas Livonijos g. 6, LT Joniškis, tel./faks. (8 426) , el. p. 2. Mokyklos direktorius Tomas Armonavičius. 3. Tai bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti formaliojo švietimo programas: pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas, teikia dienos užimtumo ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas. 4. Prie mokyklos veikia Dienos užimtumo centras, teikiantis socialinės globos paslaugas. 5. Prie mokyklos veikia bendrabutis, kuriame gyveno 15 moksleivių, besimokančių Joniškio miesto bei Jaunimo ir suaugusiųjų mokyklose. 6. Mokymo forma dieninė, mokymo kalba lietuvių kalba. II SKYRIUS MOKYMOSI APLINKOS, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 1. Mokyklos darbuotojai : Bendras darbuotojų Pedagoginiai Administracijos Techninis personalas skaičius darbuotojai darbuotojai vadovai II kvalifikacinė kategorija, 2 mokytojo metodininko, 1 trenerio metodininko kvalifikacinė kategorija. 1 pedagogas ekspertas, 35 pedagogai metodininkai, 23 vyresnieji pedagogai, 9 pedagogai. 3. Mokykloje besimokančių mokinių skaičius: 649 mokiniai Švietimo pagalbos teikimas: - specialiojo pedagogo pagalba teikiama 34 mokiniams; - logopedo pagalba teikiama 129 mokiniams; - socialinio pedagogo pagalba teikiama 152 mokiniams; - psichologo asistento pagalba teikiama 23 mokiniams; - surdopedagogo pagalba teikiama 2 mokiniams; - mokytojo padėjėjo 49 mokiniams. 5. Specialiojo ugdymo skyriuje mokėsi 26 mokiniai. 6. Po mokslo metų liko kartoti kurso 2 mokiniai klasių komplektas: 1 4 klasės 12; 5 10 klasės 15; specialiosios lavinamosios klasės 3, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. socialinių įgūdžių ugdymo klasė 1 komplektas klasėse mokėsi 29 mokiniai, iš jų 26 mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, 3 mokiniai mokėsi lavinamojoje klasėje. 26 mokiniai gavo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, 3 mokiniai gavo pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus. Standartizuoti testai 2016 (lyginama su respublikos pagrindinėmis mokyklomis) 2 klasė Matematika 493 (490)

2 Skaitymas 466 (492) Rašymas 451 (497) 4 klasė Matematika 61,8 % (47,4) % Skaitymas 69,9 % (41,4) % Rašymas 64,5 % (57,4) % Pasaulio paž. 59,2 % (46,3) % 6 klasė Matematika 45,8 % (38,3) % Skaitymas 55,5 % (50,6) % Rašymas 49,0 % (37,7) % 8 klasė Matematika 39,9 % (41,9) % Skaitymas 68,2 % (38,5) % Rašymas 57,4 % (41,6) % Gamtos mokslai 45,1 % (44,5) % Socialiniai mokslai 50,0 % (42,10) % Išvada Visų standartizuotų testų rezultatai (15 iš 12), palyginus su respublikos pagrindinių mokyklų rezultatais, mokyklos yra aukštesni, išskyrus 2 klasės skaitymą, rašymą, 8 klasės matematiką. III SKYRIUS MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI Vizija ugdyti savarankišką, visapusiškai išsilavinusią, galinčią pritaikyti įgytas žinias, sugebėjimus ir kompetencijas besikeičiančioje visuomenėje, realizuojančią mokymosi visą gyvenimą idėją, mokančią įsitvirtinti Lietuvos ir Europos kultūros erdvėje jaunąją kartą. Misija realizuoti valstybinius standartus atitinkantį ugdymo turinį, suteikiant sąlygas įgyti pradinį išsilavinimą ir baigti pagrindinio ugdymo pirmąją ir antrąją dalis mokiniams, gyvenantiems mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. Teikti kokybiškas žinias, derinant tradicinius ir inovacinius mokymo metodus. Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką. Visiems ugdytiniams ir darbuotojams garantuoti lygias galimybes. Vertybės kiekvienas mokinys, kvalifikuotas mokytojas, bendradarbiaujantys tėvai, darbinga aplinka. Filosofija tik pats augdamas gali auginti. Strateginis tikslas: 1. Tikslas realizuoti priemonių kompleksą mokymosi organizavimui, įtraukiant mokinius į įsivertinimą. 2. Tikslas ugdyti klientų savarankiškumą, integruojant juos į visuomenę. Joniškio Saulės pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ypatumai: metais atliktas strateginio plano metų tarpinis matavimas už 2016 metus. 2. Įvykdytas m. m. ugdymo planas, atsižvelgiant į mokinių, tėvų, mokytojų pasiūlymus ir poreikius. 3. Atsižvelgus į mokinių, tėvų, mokytojų pasiūlymus, parengtas ugdymo planas m. m. 4. Aptartas 2016 metų veiklos programos vykdymas, išrinkti 3 teigiami ir 3 tobulintini veiklos programos aspektai: teigiami aspektai: plėtoti mokinių saviraišką; privalomi kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai; taikyti karjeros kompetencijų modelį mokykloje:

3 tobulintini aspektai: plėtoti mokymo ir mokymosi diferencijavimą; matuoti mokinių pažangą ir pasiekimus; naudotis elektroninėmis mokymo(-si) priemonėmis, bendru sutarimu 2017 metų veiklos programos prioritetas mokinių įsivertinimas. 5. Darbo grupė parengė mokyklos 2017 metų veiklos programą. 6. Iš dalies vertinimui pritaikomi NEC 2016 metų tyrimai, OECD PISA 2015 tyrimų rezultatai. 7. Visų standartizuotų testų rezultatai (15 iš 12), palyginus su respublikos pagrindinių mokyklų rezultatais, mokyklos yra aukštesni, išskyrus 2 klasės skaitymą, rašymą, 8 klasės matematiką % stebėtų pamokų ugdoma mokėjimo mokytis kompetencija % stebėtų mokytojų vedamų pamokų parenkami tikslingi ugdymo metodai ir užduotys % stebėtų mokytojų vedamų pamokų mokymas(-is) diferencijuojamas pagal pasiekimų lygius. 11. Patobulintas 9 10 klasių mokinių asmeninės pažangos stebėjimas ir fiksavimas. 12. Įvykdyta renginių sistemos Kartu su Saule ciklo Metų laikai dalis Ruduo. 13. Sukurtas renginių sistemos Kartu su Saule trijų metų renginių ciklas Saulės glėbyje. 14. Įvykdyta Jubiliejinių šventinių renginių programa % tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukta į mokyklos bendruomenės ir klasės gyvenimą, kartu su jais aptariamas jų vaiko ugdymasis, mokymosi tikslai ir numatomi rezultatai, saviraiškos galimybės, tolesnio mokymosi krypties pasirinkimas. 16. Pakoreguoti kvalifikacijos tobulinimo dokumentai, vykdomos apklausos. 17. Mokykla tapo Olweus mokykla metams. 18. Mokykla 2013 metais tapo sveikatą stiprinančia mokykla iki 2018 metų. 19. Mokyklai įteikti DofE programos licencija ir 10-čio draugystės apdovanojimas. 20. Mokyklos veiklos įsivertinimo ir mokinių pažangos stebėjimo darbo grupė naudojasi IQES online įsivertinimo ir tobulinimo sistema. 21. Suformuotos 9 ir 10 jaunimo klasės. 22. Analizuota pagrindinėse pareigose dirbančių pedagoginių darbuotojų m. m. veikla. IV SKYRIUS APDOVANOJIMAI, DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE Mokytojų apdovanojimai: Saulės vardadienio šventėje įteikta nominacija Daugiau saulės daugiau šviesos už aktyvią veiklą matematikos mokytojai metodininkei Daivai Rocienei. Mokyklos jubiliejaus proga direktoriaus padėkos raštais apdovanoti 20 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų. Tarptautinės mokytojo dienos proga direktoriaus padėkos raštais apdovanoti 15 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, kurie mokykloje dirbo 5, 10, 15, 25, 30, 35 metus. Organizavo, vedė, skaitė pranešimus konferencijose, seminaruose Tomas Armonavičius, Irena Bartašiūnienė, Lina Valiukienė: skaitė pranešimą Nauji keliai ir patirtis bendruomenės gyvenimo pagrindas tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje Sutelkta bendruomenė vaiko gerovės garantas (JRŠC), skaitė pranešimą Renginių sistema Kartu su Saule tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje Kartu su Saule (JRŠC), skaitė pranešimą Bendruomenės narių partnerystė vykdant renginių sistemą Kartu su Saule respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje Mokyklos bendruomenės narių partnerystė: erdvė augti (ŠMSŠC).

4 Tomas Armonavičius, Antanas Bartašiūnas, Irena Bartašiūnienė, Aistė Fiurst, Ričardas Norkus, Nijolė Radionova, Rasa Vaitkienė, Dalia Žilevičienė organizavo tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją Kartu su Saule (JRŠC). Vida Augienė, Ramunė Barzdaitė skaitė pranešimą Bendravimu ir bendradarbiavimu paremtas ugdymo procesas socialinei kompetencijai ugdyti tarptautinėje konferencijoje Netradiciniai ugdymo metodai jaunų žmonių socialinių kompetencijų ugdyme (PSJŠC). Vida Augienė, Jurgita Mažrimienė skaitė pranešimą Integruotos užsienio (rusų) kalbos pamokos respublikinėje metodinėje užsienio kalbų mokytojų konferencijoje Kūrybiška klasė (JRŠC). Inga Augustauskaitė: skaitė pranešimą Užimtumas atostogų metu: savarankiškas ir kūrybiškas asmenybės ugdymas tarptautinėje konferencijoje Netradiciniai ugdymo metodai jaunų žmonių socialinių kompetencijų ugdyme (PSJŠC), organizavo rajoninę socialinių pedagogų konferenciją skirtą savaitei be patyčių Netoleruokime patyčių ir skaitė pranešimą Auginame gerumo medį ; skaitė pranešimą Mokyklos VGK iššūkiai ir geroji patirtis metodinėje praktinėje konferencijoje Vaiko gerovė ugdymo įstaigoje: aktualijos ir sprendimai (ŠMSŠC), organizavo metodinę dieną Socialinių kompetencijų ugdymas paremtas bendradarbiavimu (JRŠC), skaitė pranešimą seminare Socialinių pedagogų bendradarbiavimo patirtis, iššūkiai, galimybės (PSJŠC), organizavo rajoninę mokinių kūrybinių darbų parodą Mano draugystės istorija (JRŠC). Ramunė Barzdaitė, Vidutė Manikienė, Loreta Viečienė paruošė ir pristatė stendinį pranešimą Sėkminga patirtis organizuojant ketvirtų klasių anglų kalbos renginį Spring is here respublikinėje metodinėje užsienio kalbų mokytojų konferencijoje Kūrybiška klasė (JRŠC). Zita Bulienė: skaitė pranešimą Užimtumas atostogų metu: savarankiškas ir kūrybiškas asmenybės ugdymas tarptautinėje konferencijoje Netradiciniai ugdymo metodai jaunų žmonių socialinių kompetencijų ugdyme (PSJŠC), skaitė pranešimą Mokyklos VGK iššūkiai ir geroji patirtis metodinėje praktinėje konferencijoje Vaiko gerovė ugdymo įstaigoje: aktualijos ir sprendimai (ŠMSŠC). Salomėja Dovidaitienė, Vidutė Manikienė skaitė pranešimą Projektinės veiklos sėkmė komandinis darbas tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje Kartu su Saule (JRŠC) Aistė Fiurst: parengė programą ir vedė seminarą Lietuvių kalbos gramatikos ugdymas(is) pradinėse klasėse. Fonologinio kalbos sutrikimo vertinimo ir įvertinimo galimybės (KMPŠKC), skaitė pranešimą Klasės vadovo, tėvų ir vaikų bendravimas skatina visų pusių tobulėjimą; patirtys, sėkmės ir nusivylimai tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje Sutelkta bendruomenė vaiko gerovės garantas (JRŠC), parengė kvalifikacijos tobulinimo programą ir vedė seminarą Lietuvių kalbos gramatikos ugdymas(is) pradinėse klasėse. Fonologinio kalbos sutrikimo vertinimo ir įveikimo galimybės (KMPŠKC), skaitė pranešimą Kūrybiškas darbas raktas į vaiko kalbos sutrikimo įveikimą respublikinėje konferencijoje Pagalba vaikui, šeimai, mokytojui. Gerosios patirties sklaida (KMPŠKC), pravesta atvira pamoka logopedams ir specialiesiems pedagogams (JRŠC), organizavo rajoninį renginį Įdomioji logopedija (JRŠC), skaitė pranešimą Kalbos ugdymo priemonių panaudojimas, padedantis rašymo ir skaitymo gebėjimų formavimuisi respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje (ŠMSŠC), skaitė pranešimą Žodyno įtaka vaiko kalbinės veiklos kokybės gerinimui metodinėje praktinėje konferencijoje Ypatingas vaikas: kartu kelyje į sėkmę (PSŠPTSŠC), skaitė pranešimą seminare Socialinių pedagogų bendradarbiavimo patirtis, iššūkiai, galimybės (PSJŠC). Sigita Gecevičienė skaitė pranešimą Auginame gerumo medį rajoninėje socialinių pedagogų konferencijoje, skirtoje savaitei be patyčių Netoleruokime patyčių (JRŠC). Antanas Gecevičius, Alma Gronskienė, Lina Kuzminskienė, Edita Vėtaitė pristatė improvizaciją Draugystė šalies specialiųjų ugdymo įstaigų muzikos ir teatro improvizacijų festivalyje Šakar makar-2016 (ŠIDKUC). Alma Gronskienė, Lina Kuzminskienė, Edita Vėtaitė skaitė pranešimą Komunikacinių ir kalbinių gebėjimų ugdymo ypatumai Joniškio Saulės pagrindinės mokyklos lavinamosiose ir socialinių įgūdžių klasėse šalies ugdymo įstaigų pedagogų gerosios patirties sklaidos konferencijoje-praktikume Komunikacinių ir kalbinių gebėjimų ugdymo ypatumai (ŠIDKUC).

5 Jurgita Kublickienė, Giedrė Satkauskytė: vedė technologinę dalį kursus Kompiuterinio raštingumo mokymai (technologinė dalis) (JRŠC), vedė technologinę dalį kursus Kompiuterinio raštingumo mokymai (edukologinė dalis) (JRŠC). Jurgita Mažrimienė, Silvija Vilimienė skaitė pranešimą Aš, tėvai ir mokykla mes viena šeima tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje Sutelkta bendruomenė vaiko gerovės garantas. Nijolė Radionova skaitė pranešimą Integruota rusų k., lietuvių k., dailės ir muzikos pamoka Nusišypsok ir gyventi bus linksmiau respublikinėje metodinėje užsienio kalbų mokytojų konferencijoje Kūrybiška klasė (JRŠC). Rasa Vaitkienė: skaitė pranešimą Saulės vitražas tarptautinėje konferencijoje Netradiciniai ugdymo metodai jaunų žmonių socialinių kompetencijų ugdyme (PSJŠC), skaitė pranešimą Netradicinis ugdymas, mokomės kitaip... tarptautinėje konferencijoje-seminare Socialinis ugdymas: iššūkis pedagogui ir galimybė vaikui (ŠU), skaitė pranešimą Auginame gerumo medį rajoninėje socialinių pedagogų konferencijoje, skirtoje savaitei be patyčių Netoleruokime patyčių (JRŠC), organizavo metodinę dieną Socialinių kompetencijų ugdymas paremtas bendradarbiavimu (JRŠC), skaitė pranešimą Sveikatos dienoraštis Saulės kalendorius tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje Kartu su Saule (JRŠC), skaitė pranešimą seminare Socialinių pedagogų bendradarbiavimo patirtis, iššūkiai, galimybės (PSJŠC), organizavo metodinę dieną Padėkime vaikui įveikti sunkumus: geroji bendradarbiavimo mokyklose patirtis (JRŠC). Silvija Vilimienė organizavo rajoninį renginį Įdomioji logopedija (JRŠC). Dalia Žilevičienė: vedė seminarą Ugdymo karjerai iššūkiai ir sprendimai (JRŠC), vedė seminarą Kaip pažinti savąjį Aš? (JRŠC), skaitė pranešimą Linksmai apie profesijas tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje Kartu su Saule (JRŠC), vedė trečiojo amžiaus universiteto Informacinių technologijų fakulteto klausytojams išmaniąją pamoką Mokykimės linksmai (JRŠC). Mokykloje gauta paramos per metus, dalyvaujant programose ir projektuose: 1. ES pieno teikimo programa Pienas vaikams (gauta produktų už 3 187,68 Eur). 2. Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministerijos programa Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose (gauta produktų už 1 916,60 Eur.). 3. Surinkta 2 % paramos lėšų 4 301,21 Eur. 4. Paramos lėšos 6 146,97 Eur. Projektai, programos: Patyčių ir smurto mokykloje prevencijos programa Olweus m. Koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Bartašiūnienė. Respublikinis projektas Sveikatiada vyksta nuo 2011 m. Koordinatorė vyr. socialinė pedagogė Rasa Vaitkienė. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, THE DUKE OF EDINBURGH S INTERNATIONAL AWARD LIETUVA PROGRAMA. Nuo 2014 metų rugpjūčio 22 d. Koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Bartašiūnienė. Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centras, Programa Sveikatą stiprinanti mokykla. Nuo 2013 m. koordinatorė socialinė pedagogė Rasa Vaitkienė. LIONS QEST programa. Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas. Koordinatorė psichologo asistentė Sigita Gecevičienė. Vaikų Kūrybinės Iniciatyvos Fondo (VKIF) vertimų ir iliustracijų projektas Tavo žvilgsnis. Internetinis tarptautinis projektas Say hello to the World koordinuojamas Slovėnijos. Nuo 2014 m. koordinatorė anglų k. mokytoja Asta Valienė.

6 Prizinės vietos rajono, zonos, respublikos, tarptautiniuose konkursuose, varžybose, olimpiadose per 2016 metus Mokiniai mokyklą atstovauja rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose ir yra potencialūs prizinių vietų laimėtojai, tampa prizininkais ir laureatais. Dauguma mokytojų padeda mokiniams pasiruošti šiai veiklai. 1 4 kl. mokiniai laimėjo: 14 prizinių vietų rajone, 19 respublikoje, 1 zonoje; 5 10 kl. mokiniai: 44 prizines vietas rajone, 1 tarpzoniniame lygyje, 2 apskrityje, 19 respublikoje. Mokytojai ir mokiniai Sėkmės šventėje už pasiekimus apdovanojami padėkos raštais. V SKYRIUS MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA Mokyklai 2016 m. priklausančios lėšos pagal moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką ,40 Eur. Savivaldybės 2016 m. skirta moksleivio krepšelio lėšų Eur. Savivaldybės 2016 m. ugdymo aplinkai skirtos lėšos Eur. Iš viso skirta lėšų mokyklai 2016 m Eur. (mokyklai ,22 Eur., Dienos užimtumo centrui ,69 Eur.) Iš viso lėšos gautos iš kitų šaltinių 6146,97 Eur. Surinkta paramos lėšų 2016 m. 6146,97 Eur., iš jų 2% 4301,21 Eur. Nefinansuota 2016 m. 0 Eur. Kreditorinis įsiskolinimas 2016 m ,33 Eur. Mokymo priemonėms Vadovėliams Kvalifikacijos kėlimui Kitoms reikmėms Mokinių pažintinei veiklai Skirta lėšų 3424, ,66 900, ,56 Panaudota lėšų 3424, ,66 900, ,56 Mokyklos kompiuterinė technika Kompiuterinė technika Vnt. Daugialypės terpės projektoriai 50 Interaktyvios lentos 18 Planšetiniai kompiuteriai 86 Iš viso kompiuterių 211 Profesijos pasirinkimo konsultavimui Mokinių skaičius vienam kompiuteriui 3 (mokinių skaičius/mokymui naudojami kompiuteriai). Nemokamas maitinimas: nemokamai valgė 207 mokiniai, nemokamai valgė 173 mokiniai. Pavėžėjimas: Mokykloje 133 mokiniai, gyvenantys toliau kaip 3 km; Mokykloje 2 mokykliniai autobusai, turintys po 19 sėdimų vietų; Autobusas, turintis 50 sėdimų vietų; Mokykliniais autobusais pavežami 78 mokiniai; Maršrutiniu autobusu pavežami 55 mokiniai.

7 VI SKYRIUS VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PARTNERYSTĖ, VEIKLOS TOBULINIMAS Mokyklos direktorius Tomas Armonavičius, II vadybos kvalifikacinė kategorija, KKI (1994 m.); direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Bartašiūnienė, II vadybos kvalifikacinė kategorija, ŠPI (1980 m.); pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Lina Valiukienė, II vadybos kvalifikacinė kategorija, ŠPI (1991 m.). Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Tikslas plėsti mokyklos ryšius su socialiniais partneriais, tobulinti bendradarbiavimo kultūrą, gerinti mokinių saviraišką, skleisti gerąją patirtį. Joniškio Saulės pagrindinė mokykla įstaiga, kurianti bendradarbiavimo kultūrą, todėl turi nemažai socialinių partnerių. Mokykloje egzistuoja trys socialinės partnerystės lygiai: rajoninis, nacionalinis, tarptautinis. Bendradarbiavimas vyksta su ugdymo įstaigomis, tokiomis kaip: ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, pagrindinėmis mokyklomis, vidurinėmis mokyklomis, gimnazijomis, profesinėmis mokyklomis. Ryšiai plėtojami su ugdymo įstaigomis, kurių mokiniai dalyvauja programinėje veikloje, yra kolegiški, grįsti bendradarbiavimu ir bendro tikslo siekimu. Su šiomis ugdymo įstaigomis vykdomos bendros programos, remiantis bendradarbiavimo sutartimis. Daugumos ugdymo įstaigų ugdytiniai ir jų mokytojai lankosi ekskursijose, edukacinėse programose, dalyvauja įvairiuose konkursuose, olimpiadose bei kituose renginiuose. Su mokyklomis bendradarbiaujama, vykdant vaikų vasaros poilsio programas, nusikalstamumo prevencijos ir žalingų įpročių prevencijos renginius. Socialiniais partneriais esami su: Joniškio lopšeliais-darželiais,,saulutė,,,ąžuoliukas, Vyturėlis ; Joniškio r. Gaižaičių pradinė mokykla; Joniškio žemės ūkio mokykla; Joniškio Aušros gimnazija; Alytaus Šaltinių pagrindine mokykla; Baisogalos pradine mokykla darželiu; Telšių Džiugo gimnazija; Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija; Šiaulių profesinio rengimo centru; Šiaulių valstybine kolegija; Šiaulių universitetu; Latvijos Respublikos Jelgavos miesto vakarine vidurine mokykla; Latvijos Respublikos Naukšenu vidurine mokykla. Taip pat, bendradarbiaujama su šiomis įstaigomis ir organizacijomis: Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešąja biblioteka; Joniškio istorijos ir kultūros muziejumi; Joniškio kultūros centru; Joniškio krepšinio muziejus; Joniškio stalo teniso muziejus; Joniškio rajono policijos komisariatu; Joniškio priešgaisrinę gelbėjimo tarnyba; Nepriklausomu rajono laikraščiu Joniškio dienos ; Šiaulių,,Aušros muziejumi. Bendradarbiavimas vykdomas su įmonėmis ir organizacijomis, įgyvendinant Karjeros ugdymo programą, supažindinant mokinius su įmonių veikla, ten dirbančiųjų profesijos ypatumais bei suteikiant galimybę stebėti nuolatinį darbą. Sudarytos sutartys su šiais partneriais: IĮ Šiaurės vartai ;

8 Individualiomis automobilių remonto įmonėmis; UAB Joniškio baldai ; Joniškio rajono savivaldybės administracija. Veiklos, vykdomos su socialiniais partneriais: Eil. Veikla Nr. 1. Renginiai būsimiesiems pirmokams l. d.,,saulutė,,,ąžuoliukas, Vyturėlis. 2. Pirmokų adaptacijos aptarimas mokykloje su darželių auklėtojais. 4. Susipažinimas su Joniškio žemės ūkio mokykla. 5. Visuomenės sveikatos biuras, Socialinės paramos ir sveikatos skyrius. 6. Edukacinės išvykos-pamokos į Jono Avyžiaus viešąją biblioteką. 7. Rajoniniai renginiai su Joniškio kultūros centru. 8. Edukacinės išvykos-pamokos į Joniškio istorijos ir kultūros muziejų. 9. Straipsniai rajoninėje spaudoje 10. Išvyka į Šiaulių profesinio rengimo centrą 11. Joniškio rajono policijos komisariatas. 12. Bendradarbiavimas su Baisogalos pradine mokykla darželiu, Telšių Džiugo gimnazija. Veiklos pobūdis Aptariamas pasiruošimas mokyklai, veiklos, edukacinės aplinkos pristatymas. Meninė programėlė būsimiems mokiniams ir jų tėvams. Informaciniai susirinkimai būsimųjų pirmokų tėvams darželyje ir mokykloje. Aptariama adaptacija, išryškėję sunkumai, problemos ir numatomi problemų šalinimo, veiklos tobulinimo aspektai. Supažindinimas tolimesnio ugdymo ir karjeros galimybėmis. Organizuoti bendri renginiai, varžybos. Dalyvavimas prevenciniuose projektuose, ekskursijose. Dalyvavimas bibliografinėse pamokose, renginiuose, parodose, edukaciniuose užsiėmimuose. Bendri renginiai, koncertai mokyklos ir miesto bendruomenei. Bendri edukaciniai projektai, netradicinės pamokos. Dienos užimtumo centro dalyvavimas mugėse. Informaciniai straipsneliai apie renginius, veiklą. Susipažinimas su profesijomis, dalyvavimas konkursuose, mokinių supažindinimas su karjeros galimybėmis. Saugaus eismo pamokėlės, prevencinės paskaitos. Abipusiai vizitai švenčių, jubiliejų metu, dalijimaisis gerąja darbo patirtimi. OLWEUS programos užtikrinimo sistemos vykdymas. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos veiklą: Planavimas. Ugdymo kokybė. Kvalifikacijos kėlimas ir gerosios patirties sklaida. Aktyvus komandinis darbas. VII. LAUKIAMI REZULTATAI metais atliktas strateginio plano metų tarpinis matavimas. 2. Įvykdytas m. m. ugdymo planas, atsižvelgiant į mokinių, tėvų, mokytojų pasiūlymus ir poreikius. 3. Parengtas ugdymo planas m. m., atsižvelgiant į mokinių, tėvų, mokytojų pasiūlymus ir poreikius.

9 4. Išanalizavus 2017 metų veiklos programos įgyvendinimą, teigiamus, tobulintinus aspektus, parengta mokyklos 2018 metų veiklos programa. 5. Atliktas giluminis auditas Ugdymas kaip vertinimas. 6. Parengtas mokyklos pažangos ir vertinimo aprašo projektas. 7. Parengtas 4 7 klasių mokinių asmeninės pažangos sistemos projektas. 8. Parengtas kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas. 9. Parengtos rekomendacijos dėl skirtingas kvalifikacines kategorijas turinčių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklos. 10. Vertinimui pritaikomi NEC tyrimai. 11. Visų standartizuotų testų rezultatai, palyginus su respublikos pagrindinių mokyklų rezultatais yra lygūs, arba truputį aukštesni. 12. Įvykdyta Olweus kokybės plano už metus 2017 metų dalis. 13. Įvykdytas renginių programos Saulės glėbyje metams renginių ciklas Dangus. Atmosfera. 14. Sukurta bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) sistema. Mokyklos direktorius Tomas Armonavičius

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

PRITARTA Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A-246 PATVIRTINTA Joniškio Saulės pagrindinės mokykl

PRITARTA Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A-246 PATVIRTINTA Joniškio Saulės pagrindinės mokykl PRITARTA Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A-246 PATVIRTINTA Joniškio Saulės pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-147

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės Telšių rajono savivaldybės patirtis, įgyvendinant NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarką Irena Daubarienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr.

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr. JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 2015-11-27 Nr. 1R- 482 EIL NR. RENGINIO PAVADINIMAS 1. Seminaras

Detaliau

Microsoft Word - ataskaita_veiklos_2016

Microsoft Word - ataskaita_veiklos_2016 PRITARTA: Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-613 VARĖNOS R. MERKINĖS VINCO KRĖVĖS GIMNAZIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Kontaktinė informacija (adresas, tel.,

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Microsoft Word - 7. balandis 2018

Microsoft Word - 7. balandis 2018 PILIUONOS GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS TVIRTINU 2018 m. BALANDŽIO MĖN. 2018-04-03 Direktorė Diena Val. Vieta Renginio / veiklos pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Dalyviai / Pastabos vadovas 3 (A) 10.00 Viršužiglio

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 TURINYS I. ĮVADAS II. III. IV. 2012 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 2012 METŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 2012 METŲ ŪKINĖS FINANSINĖS

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc 2010-2011 m. m. bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų vadovai ir jų mokslinių interesų sritys Edukologijos katedra Kūno kultūra priešmokyklinis Meninis vaiko doc. dr. Aušrin Gumuliauskien 1 - - - - 2

Detaliau

KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI

KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS...3 II. 2015 METŲ CENTRO VEIKLOS PLANO ANALIZĖ...3 III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2016 METAMS...9

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4 VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2016-11-04 Nr.V4 45 Alvydas Virbalis Užsiėmimo pavadinimas Laikas, vieta

Detaliau

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė 2016-01-12 BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė Laima Vaicekauskienė I. ĮVADAS Gimnazijos biblioteka

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val.

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė 2018-12-03 KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. Renginio pavadinimas Vieta Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 01 Š 17.00

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2014 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS PATVIRTINTA Švietimo direktoriaus 2013-12-20 įsakymu Nr.1VT-66 Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda, LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS 2019-2023 M. Klaipėda, 2019 1 TURINYS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 3 II. SITUACIJOS ANALIZĖ 3 III. 2019-2023 M.M.

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDRASIS PLANAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Ramutė Latvelienė 2019 M. KOVO MĖNESIO 1-4 KLASIŲ VEIKLOS PLANAS Diena Sav. diena Val.

KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Ramutė Latvelienė 2019 M. KOVO MĖNESIO 1-4 KLASIŲ VEIKLOS PLANAS Diena Sav. diena Val. KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Ramutė Latvelienė 2019 M. KOVO MĖNESIO 1-4 KLASIŲ VEIKLOS PLANAS Diena Sav. diena Val. Renginio pavadinimas Koordinatorius Dalyvauja Vieta

Detaliau

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 1. Posėdžiai, pasitarimai

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė

2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė Suaugusiųjų mokymosi savaitės Mokymosi galia ir žavesys programa 2017 m. lapkričio 20 26 dienomis Organizatoriai: 1. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras Kontaktinis asmuo: Violeta Lideikytė,

Detaliau