LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL MUZIEJŲ VERTINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 429 Vilnius Įgyvendindamas Muziejų modernizavimo metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 275 (Žin., 2007, Nr ), 6.2 priemonę ir siekdamas gerinti muziejų veiklą ir lankytojams teikiamų paslaugų kokybę: 1. T v i r t i n u Muziejų vertinimo nuostatus (pridedama). 2. N u s t a t a u, kad nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurių steigėja yra Kultūros ministerija, dalyvavimas vertinime iki 2012 metų yra savanoriškas, o nuo 2012 metų privalomas. 3. R e k o m e n d u o j u apskričių, savivaldybių, žinybiniams ir kitiems muziejams dalyvauti vertinime. 4. P a v e d u Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vedėjui Laimonui Ubavičiui iki 2009 m. sausio 1 d. organizuoti Kultūros ministerijos metų strateginio veiklos plano programos Visuomenės informacinis aprūpinimas priemonės Užtikrinti muziejų, parkų ir kultūrinių rezervatų veiklą finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-489, pakeitimus, numatančius prioritetą teikti įvertintų muziejų teikiamiems projektams. KULTŪROS MINISTRAS JONAS JUČAS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-429 MUZIEJŲ VERTINIMO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Muziejų vertinimo nuostatai (toliau nuostatai) nustato minimalius reikalavimus muziejams, siekiantiems įvertinimo, prašymų ir dokumentų vertinimui pateikimo, komisijos veiklos organizavimo, įvertinimo suteikimo ir informavimo apie įvertinimą tvarką. 2. Šių nuostatų tikslas nustatyti nacionalinių, respublikinių, apskričių, savivaldybių, žinybinių ir kitų muziejų pasirengimą vykdyti steigimo dokumentuose numatytus tikslus ir funkcijas bei teikti kokybiškas paslaugas lankytojams. 3. Nuostatuose vartojamos sąvokos: Vertinimas muziejaus vertinimo procedūra, kuria siekiama nustatyti, ar muziejus atitinka minimalius muziejaus valdymo ir vadybos, rinkinio vadybos ir paslaugų lankytojams kokybės lygio reikalavimus.

2 Įvertintas muziejus kultūros ministro įsakymu įvertinimą, kad atitinka nustatytus minimalius reikalavimus, gavęs ir į Įvertintų muziejų sąrašą įtrauktas muziejus. Įvertintų muziejų sąrašas kultūros ministro įsakymu įvertinimą gavusių muziejų sąrašas, skelbiamas Kultūros ministerijos (toliau vadinama ministerija) interneto svetainėje. Minimalūs reikalavimai kultūros ministro nustatyti privalomi muziejaus valdymo ir vadybos, rinkinio vadybos ir paslaugų lankytojams kokybės lygio reikalavimai. Kitos nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme (Žin., 1995, Nr ; 2003, Nr ) vartojamas sąvokas. II. MINIMALŪS REIKALAVIMAI MUZIEJAMS, SIEKIANTIEMS ĮVERTINIMO 4. Muziejus, siekiantis įvertinimo, turi atitikti minimalius muziejaus valdymo ir vadybos, rinkinio vadybos ir paslaugų lankytojams reikalavimus, numatytus šių nuostatų 1 priede. 5. Minimalūs muziejaus valdymo ir vadybos reikalavimai taikomi įstaigos teisinės bazės, veiklos planavimo ir kontrolės, organizacinės struktūros ir žmonių išteklių valdymo, finansinių išteklių valdymo, materialinės bazės įvertinimui. 6. Minimalūs rinkinio vadybos reikalavimai taikomi eksponatų įsigijimo, eksponatų saugojimo ir apskaitos, eksponatų restauravimo, rinkinio populiarinimo, partnerystės ir bendradarbiavimo įvertinimui. 7. Minimalūs paslaugų lankytojams reikalavimai taikomi lankytojų informavimo, lankytojų orientavimo, paslaugų lankytojams, atvirumo lankytojui įvertinimui. III. PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ VERTINIMUI PATEIKIMAS 8. Muziejus, siekiantis įvertinimo, ministerijai kartu su prašymu pateikia šiuos dokumentus: 8.1. steigimo dokumento nuorašą; 8.2. juridinio asmens registravimo pažymėjimo nuorašą; 8.3. dokumentų nuorašus apie vykdomą ir numatomą vykdyti veiklą, turimą ir planuojamą metų veiklos programą (strateginį veiklos planą, jei toks yra, praėjusių metų veiklos ataskaitą, metų darbo planą); 8.4. dokumentų nuorašus, patvirtinančius muziejaus valdomų pastatų ir sklypų teisinę registraciją; 8.5. administracijos, kultūros ir meno darbuotojų sąrašą, patvirtinantį šių darbuotojų išsimokslinimą, ir restauratorių (jei tokie muziejuje yra) sąrašą, patvirtinantį jų kvalifikaciją; 8.6. užpildytas minimalių muziejaus valdymo ir vadybos, rinkinio vadybos ir paslaugų lankytojams reikalavimų 1 3 lenteles (toliau lentelės), numatytas šių nuostatų 1 priede. 9. Prašymus vertinimui priima ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyrius ir registruoja juos ministerijos elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje. 10. Gautą muziejaus prašymą kartu su šių nuostatų 8 punkte nurodytais dokumentais ir užpildytomis lentelėmis ministerijos atsakingas Informacinės visuomenės plėtros skyriaus valstybės tarnautojas per 15 darbo dienų patikrina ir pateikia Vertinimo komisijai (toliau Komisija), kuri ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo minėtų dokumentų pateikimo ministerijai dienos įvertina prašymą. 11. Muziejui nepateikus visų šių nuostatų 8 punkte nurodytų dokumentų ar netinkamai užpildžius lenteles, prašymas Komisijai neteikiamas ir yra nesvarstomas, o apie tai

3 ministerijos raštu informuojamas muziejus, nurodant, kad muziejus turi teisę tinkamai parengtus dokumentus vertinimui pateikti pakartotinai. IV. KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 12. Muziejų vertina kultūros ministro įsakymu patvirtinta 7 narių Komisija, į kurios sudėtį įeina 4 nariai, deleguoti Lietuvos muziejų asociacijos, tarp kurių yra bent 1 aukščiausios arba eksperto kategoriją turintis restauratorius ir vyriausiasis rinkinių saugotojas bei 3 ministerijos atstovai. 13. Komisiją sudaro Komisijos pirmininkas ir nariai. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys. 14. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. 15. Pirmajame posėdyje Komisija iš savo narių renka Komisijos pirmininką. 16. Posėdžiams vadovauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant Komisijos pirmininko raštu įgaliotas Komisijos narys. 17. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau nei pusė Komisijos narių. 18. Komisijos posėdžiai rengiami ministerijoje, kuri taip pat techniškai aptarnauja Komisijos veiklą. Komisijos pageidavimu posėdžiai gali būti rengiami ir vertinamame muziejuje. 19. Posėdžio metu rašomas posėdžio protokolas. Protokolą pasirašo Komisijai pirmininkaujantis asmuo ir Komisijos sekretorius. 20. Komisijos posėdžiai rengiami pagal poreikį. 21. Komisijos posėdžio darbotvarkė Komisijos nariams pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatytos posėdžio datos. 22. Komisijos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui arba Komisijos sekretoriui ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki numatytos posėdžio datos. 23. Komisija muziejų vertina atsižvelgdama į steigimo dokumentuose nustatytus tikslus ir funkcijas, ilgalaikius ir metų veiklos planus bei įvertindama muziejaus pasirengimą laikytis nustatytų minimalių muziejaus valdymo ir vadybos, rinkinio vadybos ir paslaugų lankytojams kokybės lygio reikalavimų. 24. Komisijos narys muziejaus veiklą vertina pagal muziejaus pateiktus dokumentus ir užpildytas lenteles, skirdamas balus (nuo 0 iki 5 arba nuo 0 iki 1) už kiekvieną nustatytą minimalų reikalavimą bei skirdamas papildomus balus, jei muziejus atitinka daugiau nei minimalius reikalavimus, užpildydamas Muziejaus vertinimo anketą (toliau anketa), numatytą šių nuostatų 2 priede. 25. Susumavus Komisijos narių balus ir pagal posėdyje dalyvavusių Komisijos narių skaičių išvedus muziejaus surinktų balų vidurkį, pildoma pažyma, kurią pasirašo Komisijos pirmininkas (jeigu jo nėra Komisijai pirmininkaujantis narys) ir Komisijos sekretorius. 26. Tam, kad muziejus būtų įvertintas kaip atitinkantis nustatytus minimalius reikalavimus, pažymoje jis turi surinkti ne mažiau nei 94 balus iš 246 galimų gauti balų. 27. Komisija teikia kultūros ministrui pažymą dėl muziejaus įvertinimo kaip atitinkančio arba neatitinkančio nustatytus minimalius reikalavimus, rekomenduodama arba nerekomenduodama įtraukti muziejų į Įvertintų muziejų sąrašą.

4 28. Muziejus, kuris kultūros ministro įsakymu neįtrauktas į Įvertintų muziejų sąrašą, pakartotinai teikti prašymą ir dokumentus vertinimui gali ne anksčiau kaip po 1 metų nuo ankstesnio prašymo ministerijai pateikimo datos. 29. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, anketos, pažymos, susirašinėjimo medžiaga ir kt.) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr ; 2004, Nr ) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. V. ĮVERTINIMO SUTEIKIMAS IR INFORMAVIMAS APIE ĮVERTINIMĄ 30. Kultūros ministras, atsižvelgdamas į pažymą, kurioje rekomenduojama arba nerekomenduojama muziejų įtraukti į Įvertintų muziejų sąrašą, išleidžia įsakymą dėl įvertinimo atitinkamam muziejui suteikimo arba nesuteikimo ir jo įtraukimo arba neįtraukimo į Įvertintų muziejų sąrašą. 31. Apie muziejaus įvertinimą skelbiama ministerijos interneto svetainėje Įvertintų muziejų sąraše, kartu nurodant pažymoje įvertinto muziejaus gautų balų skaičių. 32. muziejui suteikiamas 3 metams. Muziejus apie įvertinimo rezultatus informuojamas ministerijos raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo kultūros ministro įsakymo išleidimo. Kartu su minėtu raštu siunčiama atitinkamo kultūros ministro įsakymo kopija. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 33. Kultūros ministro įsakymai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5 Muziejų vertinimo nuostatų 1 priedas MINIMALŪS REIKALAVIMAI MUZIEJAMS 1. Teisinė bazė 1.1. muziejaus steigimo ir vidaus darbo tvarką nustatančių dokumentų derinimas su galiojančiais teisės aktais (Muziejų, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais) 1.2. muziejaus veiklos derinimas su tarptautinių organizacijų, veikiančių muziejų srityje, dokumentais (ICOM Statutu, Etikos kodeksu ir kitomis rekomendacijomis) 2. Veiklos planavimas ir kontrolė 2.1. muziejaus veiklos derinimas su Valstybės ilgalaikės raidos strategija, Vyriausybės programa, kitais strateginiais dokumentais 2.2. metų darbo plano derinimas su muziejaus steigimo dokumentuose numatytais tikslais ir funkcijomis 2.3. metų darbo plano sudarymas 2.4. kontroliuojančių institucijų rekomendacijų vykdymas 2.5. ekstremalių situacijų prevencija 3. Organizacinė struktūra ir žmonių išteklių valdymas 3.1. organizacinės struktūros, funkcijų ir pavaldumo nustatymas 3.2. patariamųjų organų dalyvavimas muziejaus valdyme 1 lentelė. Minimalūs muziejaus valdymo ir vadybos reikalavimai derinimas laiku taikomas tik muziejams ICOM instituciniams nariams nurodoma planavimo dokumentuose nurodoma metų darbo plane nurodomi už projektus atsakingi asmenys, įgyvendinimo terminai, finansavimo šaltiniai teigiama kontrolės išvada patvirtintas atsakingų asmenų sąrašas patvirtinta organizacinė struktūra tarybos ir komisijos įrašyti, tai, kas reikalinga, pabraukti, pridėti pridėti patvirtintas vidaus darbo taisykles bei muziejuje veikiančių tarybų sudarymą patvirtinančius dokumentus teigiami / neigiami balai papildomi* balai ir pakomentuoti, kaip derinama 1 balas - (1) a) atsakingi asmenys nurodyti b) vykdymo terminai nurodyti c) finansavimo šaltiniai nurodyti kontroliuojančios institucijos išvada: labai gerai, gerai, patenkinamai, nepatenkinamai (pabraukti) pridėti patvirtinantį dokumentą pridėti patvirtinantį dokumentą išvardyti muziejuje veikiančias tarybas ir komisijas Iš viso: 2 (6) 3 (3) 1 balas / 0 balų 1 (1) Iš viso: 10 (19) 1 balas / 0 balų 1 (1)

6 3.3. atsakingų darbuotojų kontaktų pateikimas 3.4. su eksponatais dirbančių darbuotojų pasirengimas 3.5. vadovaujančių darbuotojų ir specialistų išsilavinimas 3.6. vadovaujančių darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimas 3.7. darbuotojų skatinimas 3.8. specialistų iš šalies pasitelkimas ypač svarbių projektų įgyvendinimui 4. Finansinių išteklių valdymas 4.1. racionalus finansinių išteklių planavimas ir naudojimas pareigos ir kontaktai pateikiami administracijos patalpose ir interneto svetainėje rinkinių saugotojų, restauratorių, jei tokie yra, pareigybių aprašymų atitiktis Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijai (toliau RAAS instrukcijai) 2/3 vadovaujančių darbuotojų ir specialistų, priskiriamų kultūros ir meno darbuotojams, turi aukštąjį išsilavinimą lėšų skyrimas bent 1 2 darbuotojų mokymams, atsižvelgiant į muziejaus reikmes rekomenduojama užtikrinantis steigimo dokumentuose nustatytų tikslų ir funkcijų bei metų veiklos plane numatytų darbų įgyvendinimą įrašyti, tai, kas reikalinga, pabraukti, pridėti a) schema administracijos pastato vestibiulyje b) lentelės ant darbuotojų kabinetų c) kontaktai interneto svetainėje pridėti nurodytų darbuotojų pareigybių aprašymus kiek tokių darbuotojų yra iš viso, kiek iš jų turi aukštąjį (universitetinį arba neuniversitetinį) išsilavinimą a) 2/3 darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą b) darbuotojų, turinčių mokslo laipsnį a) lėšų mokymams skirta (kiek ir kelių darbuotojų) b) LKDTC ir LMA mokymuose dalyvauta (kokiuose, kiek darbuotojų) c) muziejininkystės konferencijose dalyvauta (kokiose, kiek darbuotojų) d) vadybos, finansų ar kituose seminaruose dalyvauta (kokiuose, kiek darbuotojų) a) skiriami priedai arba premijos b) skatinami, sudarant sąlygas kelti kvalifikaciją c) skatinami kitais būdais (kokiais) a) ekspozicijų ar parodų rengimui b) tyrimams c) restauravimui d) mokslinių leidinių rengimui e) investicinių projektų rengimui pakomentuoti metų biudžeto sudarymo principus pridėti B-12 formą (su efektyvumo rodikliais) teigiami / neigiami balai papildomi* balai d) 1 balas / 0 balų a) 1 balas d) 1 balas e) 1 balas ir 2 (3) 1 (2) 2 (4) 1 (3) - (5) Iš viso: 11 (28)

7 4.2. papildomo finansavimo paieška ir pritraukimas 4.3. gautų lėšų įsisavinimas 5. Materialinė bazė 5.1. pastatų ir sklypų teisinė registracija 5.2. pastatų ir patalpų techninės būklės užtikrinimas 5.3. ekspozicijų ir saugyklų įrengimas ir apsaugos užtikrinimas 5.4. darbo vietų kompiuterizavimas vykdoma, teikiant paraiškas projektiniam finansavimui ir kitais būdais lėšų įsisavinimas ir ataskaitų pateikimas laiku įrašyti, tai, kas reikalinga, pabraukti, pridėti a) paraiškos papildomam finansavimui gauti buvo teiktos (kokios) b) projektinis finansavimas buvo gautas (kiek ir kokiems projektams) c) rėmėjų parama buvo gauta TAIP/ NE d) spec. lėšų uždirbta TAIP / NE e) gauta lėšų iš ES fondų a) gautos lėšos įsisavintos arba nustatytais terminais grąžintos (pakomentuoti) b) ataskaitos pateiktos laiku (pridėti) teigiami / neigiami balai papildomi* balai d) 1 balas e) 1 balas ir 2 (2) Iš viso: 6 (12) atlikta 1 balas / 0 balų 1 (1) remontų planavimas laiku, vadovaujantis RAAS instrukcija kompiuterizuota 2/3 vadovų ir specialistų darbo vietų, yra vidinis tinklas ir interneto ryšys pakomentuoti pakomentuoti kiek iš viso yra vadovų ir specialistų darbo vietų, kiek jų kompiuterizuota a) kompiuterizuota 2/3 darbo vietų b) interneto ryšys c) vidinis tinklas 2 (3) Iš viso: 7 (14) IŠ VISO: 36 (79) 1. Eksponatų įsigijimas 1.1. eksponatų įsigijimo strategija 2 lentelė. Minimalūs rinkinio vadybos reikalavimai įrašyti, tai, kas reikalinga, teigiami / neigiami balai pabraukti, pridėti papildomi* balai prioritetų nustatymas pakomentuoti arba pridėti atitinkamą dokumentą 1.2. rinkinių komisijos sudarymas sudaryta pridėti patvirtinantį dokumentą 1.3. rinkinio pildymas pakomentuoti, kada naujais eksponatais paskutinį kartą pildytas rinkinys; kiek iš viso turima eksponatų, kiek per metus įgyta naujų, ar buvo dovanotų eksponatų 1 balas / 0 balų 1 (1) Iš viso: 5 (11) ir

8 2. Eksponatų saugojimas ir apskaita 2.1. eksponatų saugojimas RAAS instrukcijoje nustatyta tvarka 2.2. eksponatų apskaita vykdoma RAAS instrukcijoje nustatyta tvarka 2.3. laikinai priimtų perduotų eksponatų saugojimas ir apskaita 3. Eksponatų restauravimas 3.1. eksponatų restauravimo planavimas 3.2. eksponatų restauravimas 3.3. eksponatų būklės prevencija 3.4. tinkamų saugojimo sąlygų po eksponatų restauravimo užtikrinimas 4. Rinkinio populiarinimas 4.1. nuolatinės ekspozicijos atnaujinimas vykdoma RAAS instrukcijoje nustatyta tvarka RAAS instrukcijoje nustatyta tvarka vykdoma ne rečiau kaip kartą per 2 metus įrašyti, tai, kas reikalinga, pabraukti, pridėti kiek muziejuje yra rinkinių saugotojų; kokio pobūdžio eksponatai saugomi, ar jie laikomi atskirose saugyklose; pakomentuoti, kaip patalpose užtikrinamas tinkamas mikroklimatas (pastovi temperatūra, santykinis drėgnis, vėdinimas, dulkių valymas ir kt.) kiek yra eksponatų iš viso, kiek apskaitytų, kiek neapskaitytų (pakomentuoti neapskaitymo priežastį), ar vykdoma tik rašytinė, ar ir kompiuterinė apskaita jei vykdyta, pakomentuoti ar yra sudaryta Restauravimo taryba, kaip planuojami restauravimo darbai, nustatomos metodikos kiek iš viso turima restauruotinų, kiek ir kur restauruojama eksponatų pakomentuoti, kaip vykdoma, arba jei P.Gudyno restauravimo centras muziejuje atliko tyrimą, nurodyti, kokia konstatuota eksponatų būklė (prie kategorijos nurodyti eksponatų kiekį): A kategorijos B kategorijos C kategorijos D kategorijos pakomentuoti, kaip užtikrinamas pakomentuoti, kada ir kokia apimtimi paskutinį kartą buvo atnaujinta ekspozicija teigiami / neigiami balai papildomi* balai ir - (5) Iš viso: 4 (15) Iš viso: 8 (20)

9 4.2. rinkinį aktualinančių parodų rengimas 4.3. rinkinio tyrimai ir jų publikavimas 4.4. eksponatų skolinimas kitiems muziejams 4.5. rinkinio pristatymas interneto svetainėje 4.6. leidinių ir publikacijų rengimas 4.7. edukacinių programų rengimas 4.8. rinkinio priklausomybės nurodymas 5. Partnerystė ir bendradarbiavimas 5.1. dalyvavimas Lietuvos Muziejų asociacijos ir tarptautinių muziejų organizacijų veikloje ne rečiau kaip kartą per metus vykdomi oficialiuose rekvizituose ir interneto svetainėje dalyvaujama įrašyti, tai, kas reikalinga, pabraukti, pridėti išvardyti surengtas parodas ir trumpai pakomentuoti jų turinį pakomentuoti vykdomus tyrimus, išvardyti publikacijas su nuorodomis į šaltinius a) Lietuvos muziejams skolinta (kokiems) b) parodoms užsienyje skolinta (kokioms) a) rinkinys yra pristatomas b) rinkinys pristatomas ir užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų) išvardyti parengtas ar baigiamas rengti mokslines ir svarbesnes kitas publikacijas, katalogus, skaitmeninius ir kitus leidinius, nurodant jų apimtį ir šaltinius išvardyti, kokios edukacinės programos (ar užsiėmimai) rengiamos, pakomentuoti jų turinį, apimtį, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos a) antspaude ir blanke b) interneto svetainėje c) kvietimuose, plakatuose, pranešimuose spaudai, ant vokų, maišelių, suvenyrų, kt. d) dovanotojai nurodomi ekspozicijoje, leidiniuose ir kt. a) dalyvaujama LMA veikloje b) dalyvaujama tarptautinių muziejų organizacijų veikloje teigiami / neigiami balai papildomi* balai a) 1 balas už kiekvieną užsienio kalbą (maks. 5) (už bent vieną 0,5 1 spaudos lanko publikaciją) (už bent vieną iki 0,5 spaudos lanko publikaciją) (už publikacijas respublikinėje periodinėje spaudoje) (už publikacijas vietos periodinėje spaudoje) d) 1 balas ir - (2) 1 (6) 2 (4) Iš viso: 13 (37) 1 (2)

10 5.2. dalyvavimas internetinio portalo Lietuvos muziejai vystyme 5.3. tyrinėtojų ir specialistų konsultavimas 5.4. muziejaus bičiulių ir partnerių telkimas informacija portalui teikiama 5.5. viešųjų ryšių vystymas rengiami pranešimai spaudai apie renginius, informacija teikiama interneto svetainėje įrašyti, tai, kas reikalinga, pabraukti, pridėti a) jei muziejus neturi interneto svetainės, informacija portalui teikiama bent kartą per 3 mėnesius b) neteikiama, nes skelbiama muziejaus interneto svetainėje kiek ir kokių tyrinėtojų bei specialistų konsultuota a) muziejaus bičiulių klubas b) organizuojami specialūs renginiai a) pranešimai spaudai rengiami b) spaudos konferencijos rengiamos c) nauji projektai pristatomi interneto svetainėje d) reklama žiniasklaidos priemonėse naudojama TAIP /NE teigiami / neigiami balai papildomi* balai ir 1 (2) 1 balas - (1) a) 1 balas d) 1 balas - (2) 2 (4) Iš viso: 4 (11) IŠ VISO: 34 (94) 1. Lankytojų informavimas 1.1. kvietimų į muziejaus renginius siuntimas 1.2. informatyvi interneto svetainė 1.3. lankytojų informavimas vietoje 1.4. informacinių leidinių rengimas 3 lentelė. Minimalūs paslaugų lankytojams reikalavimai įrašyti, tai, kas reikalinga, pabraukti, teigiami / papildomi* balai pridėti kvietimai siunčiami paprastu arba elektroniniu paštu informacija nuolat atnaujinama informacija teikiama kasoje arba specialiai įrengtoje informavimo vietoje išleistas bent vienas informacinis leidinys a) siunčiami paštu b) siunčiami el. paštu a) pristatomos naujos parodos ir renginiai b) pateikta kontaktinė informacija (adresas, telefonai, el. paštas) c) nurodytas susisiekimas iš stoties ir kt. d) informacija pateikta ir užsienio kalba a) informacija teikiama kasoje b) informacija teikiama specialiai įrengtoje lankytojų informavimo vietoje a) išleistas informacinis leidinys (lankstinukas, vadovas po muziejų ar kitas) lietuvių kalba b) informacija leidinyje pateikta ir užsienio kalba c) išleistas atskiras informacinis leidinys užsienio kalba d) 1 balas ir 1 (2) 3 (4) 1 (2) 1 (3) Iš viso: 6 (11)

11 2. Lankytojų orientavimas 2.1. muziejaus matomumas išorėje 2.2. lankytojus aptarnaujančio personalo pasirengimas 2.3. lankytojams skirtų zonų ženklinimas 2.4. savarankiškai vaikštančių po muziejų lankytojų orientavimas 2.5. lankytojų saugumo užtikrinimas 3. Paslaugos lankytojams 3.1. automobilių parkavimas 3.2. rūbinė ir laikinas daiktų saugojimas iškabos ant muziejaus pastatų personalas padedantis susiorientuoti įėjimo ir išėjimo, rūbinės, WC ženklai, judėjimo po ekspoziciją rodyklės situacinė schema evakuacinės schemos ir išėjimų ženklai rodyklė į artimiausią parkavimo vietą rūbinė arba kabykla įrašyti, tai, kas reikalinga, pabraukti, pridėti a) iškabos ant pagrindinių pastatų b) naudojamos kitos priemonės: plakatai, afišos, reklaminiai skydai, vėliavos (pabraukti) a) personalas turi skiriamuosius ženklus arba uniformą b) gali minimaliai susikalbėti užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų) a) įėjimo ir išėjimo ženklai b) rūbinės ir WC ženklai c) ekspozicijos krypties rodyklės d) rodyklės į parodas e) lankytojams uždarų zonų ženklinimas a) situacinė schema b) situacinė schema užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų) c) audiogidai naudojami a) evakuacinės schemos matomoje vietoje b) evakuaciniai ženklai a) rodyklė į artimiausią parkavimo vietą b) galimybė parkuoti automobilius prie muziejaus a) rūbinė (kabykla) b) daiktų saugojimas c) rakinamos spintelės 3.3. gido paslaugos teikiamos a) teikiamos lietuvių kalba b) teikiamos užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų) 3.4. paslaugos specialiųjų poreikių lankytojams 3.5. kitos paslaugos lankytojams neįgaliesiems pritaikytas įėjimas ir WC teikiamos a) neįgaliesiems pritaikytas įėjimas, laiptinė ar liftas b) neįgaliesiems pritaikytas WC c) patalpos šeimoms (mamoms su kūdikiais) a) kavinė b) liftas lankytojams c) atsiskaitymas banko kortelėmis d) muziejaus suvenyrai e) parduotuvė arba knygynas teigiami / papildomi* balai už kiekvieną papildomą priemonę (maks. 4) už kiekvieną užsienio kalbą (maks. 5) d) 1 balas / 0 balų e) 1 balas / 0 balų už kiekvieną užsienio kalbą (maks. 5) ir 1 (5) 1 (6) 4 (5) 1 (7) 2 (2) Iš viso: 9 (25) už kiekvieną kalbą (maks. 5) a) 1 balas d) 1 balas e) 1 balas 1 (2) 1 (3) 1 (6) 2 (3) - (5) Iš viso: 5 (19)

12 4. Atvirumas lankytojui 4.1. darbo laiko patogumas patogus įvairioms lankytojų grupėms įrašyti, tai, kas reikalinga, pabraukti, pridėti a) dirbama savaitgaliais b) nemokama arba pratęsto darbo laiko diena c) nurodyti darbo laiką ir pakomentuoti, kuo jis patogus įvairioms lankytojų grupėms (šeimoms, moksleiviams, pavieniams lankytojams, organizuotoms turistų grupėms) 4.2. lengvatų sistema taikoma a) taikomos tik ministro įsakymu nustatytos lengvatos b) taikomos ir papildomos lengvatos (kokioms lankytojų grupėms) 4.3. šiuolaikiškų eksponavimo būdų naudojimas 4.4. informacijos apie eksponatus pateikimas 4.5. poilsio zonų įrengimas 4.6. lankytojų nuomonės tyrimas taikomas etiketės prie eksponatų ar jų grupių, bent minimali informacija užsienio kalba kėdės arba suoliukai didesnėse nei 1000 kv. m ekspozicijose vykdoma lankytojų apklausa a) naudojami informaciniai terminalai b) naudojamos vaizdo ir garso sistemos c) naudojamos kitos priemonės (kokios) a) etiketės prie eksponato ar jų grupių b) anotacija apie ekspoziciją c) informacija pateikta ir užsienio kalba teigiami / papildomi* balai už kiekvieną lankytojų grupę (maks. 4) a) 1 balas ir 1 (6) 1 (2) - (3) 1 (3) kėdės arba suoliukai 1 balas - (1) a) vykdoma lankytojų apklausa (kas yra jos objektas) b) lankytojui sudaryta galimybė pareikšti nuomonę interneto svetainėje, el. paštu ar kitais būdais (kokiais) c) lankytojams atsakoma Iš viso: 4 (18) IŠ VISO: 24 (73) IŠ VISO: 94 (246) *skiriami už atitiktį rekomendacinio pobūdžio 1 (3) Santrumpos: ICOM International Council of Museums LKDTC Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras LMA Lietuvos muziejų asociacija RAAS instrukcija Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija (Žin., 2006, Nr. 1-3)

13 Muziejų vertinimo nuostatų 2 priedas MUZIEJAUS VERTINIMO ANKETA Muziejaus pavadinimas Eil. Nr. Veiklos pavadinimas ir balų skaičius Komisijos nario įvertinimas balais Komentaras I. Muziejaus valdymas ir vadyba: 36 (79) I.1. Teisinė bazė 2 (6) I.2. Veiklos planavimas ir kontrolė 10 (19) I.3. Organizacinė struktūra ir žmonių 11 (28) išteklių valdymas I.4. Finansinių išteklių valdymas 6 (12) I.5. Materialinė bazė 7 (14) II. Rinkinio vadyba: 34 (94) II.1. Eksponatų įsigijimas 5 (11) II.2. Eksponatų saugojimas ir apskaita 4 (15) II.3. Eksponatų restauravimas 8 (20) II.4. Rinkinio populiarinimas 13 (37) II.5. Partnerystė ir bendradarbiavimas 4 (11) III. Paslaugos lankytojams: 24 (73) III.1. Lankytojų informavimas 6 (11) III.2. Lankytojų orientavimas 9 (25) III.3. Paslaugos lankytojams 5 (19) III.4. Atvirumas lankytojui 4 (18) IŠ VISO 94 (246) Komisijos narys: Vardas, pavardė, parašas 200 m. mėn. d.

14 Muziejų vertinimo nuostatų 3 priedas MUZIEJAUS VERTINIMO PAŽYMA Muziejaus pavadinimas Eil. Veiklos pavadinimas Komisijos Komisijos Komisijos Komisijos Komisijos Komisijos Komisijos Komisijos Komisijos Balų Nr. nario balas nario balas nario balas nario balas nario balas nario balas nario balas nario balas nario balas suma I. Muziejaus valdymas ir vadyba I.1. Teisinė bazė I.2. Veiklos planavimas ir kontrolė I.3. Organizacinė struktūra ir I.4. žmonių išteklių valdymas Finansinių išteklių valdymas I.5. Materialinė bazė II. Rinkinio vadyba II.1. Eksponatų įsigijimas II.2. Eksponatų saugojimas ir apskaita II.3. Eksponatų restaura vima s II.4. Rinkinio populiarinimas II.5. Partnerystė ir bendradarbiavimas III. Paslaugos lankytojams III.1. Lankytojų informa vima s III.2. Lankytojų orienta vimas III.3. Paslaugos lankytojams III.4. Atvirumas lankytojui IŠ VISO: Komisijos narių balų vidurkis IŠVADA (tai, kas tinkama, pabraukti): muziejus ATITINKA / NEATITINKA nustatytus minimalius reikalavimus, gavęs balų. Muziejų įtraukti į Įvertintų muziejų sąrašą REKOMENDUOJAMA / NEREKOMENDUOJAMA. Komisijos pirmininkas: Komisijos sekretorius: Vardas, pavardė, parašas Vardas, pavardė, parašas 200 m. mėn. d.

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-106 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFOMACIJ

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-106 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFOMACIJ PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-106 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFOMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS Nr. Paslaugos pavadinimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FI LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2018 METAIS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų (Projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma) Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų 3 priedas MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU IR DARBO

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 16

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 16 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 16 d. Nr. ĮV-714 Vilnius Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. V3S48 (pakeista Kauno technologijos universiteto senato 2019 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. V3S39) STUDENTŲ PRIĖMIMO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc PATVIRTINTA: Viešosios įstaigos Verslininkų namai 2013 m. balandžio mėn. 26 d. visuotiniame dalininkų susirinkime, protokolo Nr. DAL 01-01-02 2012 METŲ VEIKLOS A T A S K A I TA Kaunas 2013 m. TURINYS I.

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau