VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr"

Transkriptas

1 VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau Taryba) Taryba nėra atlikusi išsamaus paslaugų, kurios yra nagrinėjamos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau Tarnyba) atliktame Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos (toliau Rinka) tyrime, vertinimo, todėl konkrečių pastabų dėl Rinkos tyrimo rezultatų neturi Taryba Rinkos tyrimo ataskaitos projekto skyriuje įvertintas paklausos pakeičiamumas ir nustatyta, kad televizijos ir radijo transliacijomis yra pateikiamas skirtingas turinys, kuris tenkina skirtingus paslaugų gavėjų poreikius. Dėl šios priežasties išskiriamos atskiros radijo bei televizijos transliacijų perdavimo rinkos. Taryba atkreipia dėmesį į tai, kad skirtingos paslaugų savybės savaime nebūtinai reiškia, kad jos tenkina skirtingus vartotojų poreikius, nes net ir skirtingos savo savybėmis paslaugos vartotojų gali būti laikomos pakaitalais. Rinkos tyrimo ataskaitos projekte nesant daugiau informacijos apie minėtų paslaugų paklausos pakeičiamumą, kyla abejonių dėl pateiktų argumentų bei duomenų pakankamumo televizijos ir radijo transliacijų perdavimo paslaugų pakeičiamumo iš paklausos pusės įvertinimui Rinkos tyrimo ataskaitos projekto skyriuje televizijos transliacijų rinka yra skaidoma pagal transliavimo būdus, atsižvelgus į papildomai prieinamų televizijos programų skaičių, tačiau taip pat nurodyta, kad tam tikrais tinklais teikiamos televizijos transliacijos turi panašų papildomų programų skaičių, todėl abejotina, ar Rinkos tyrimo ataskaitos projekte pateiktų aplinkybių užtenka išvadai padaryti. Tarnybos nuomone Tarybos pateiktas pastebėjimas yra neobjektyvus. Tarnyba Rinkos tyrimo ataskaitos projekto skyriuje konstatavo, kad televizijos ir radijo transliacijomis yra pateikiamas skirtingas turinys, kuris tenkina skirtingus paslaugų gavėjų poreikius. Ši išvada buvo padaryta remiantis tuo, kad televizijos transliacijų ir radijo transliacijų paslaugos yra fundamentaliai skirtingos ir siekiančios patenkinti skirtingus vartotojų poreikius. Televizijos transliacijos yra orientuotos į vaizdinės informacijos perteikimą, o radijo transliacijos į garsinės informacijos. Tarnyba pastebi, kad netgi esant situacijai, kuomet televizijos transliacijų ir radijo transliacijų paslaugos tenkina vienodus paslaugų gavėjų poreikius, pavyzdžiui, informacijos gavimo, pramogų ir pan., radijo transliacijų paslaugos gali būti vertinamos tik kaip papildančios televizijos transliacijų paslaugas. Tai reiškia, kad egzistuotų tik vienpusis pakeičiamumas, kuris nesąlygotų absoliutaus minėtųjų paslaugų pakeičiamumo iš paklausos pusės Tarnybos nuomonė Tarybos pateikta pastaba yra nepagrįsta ir neobjektyvi. Rinkos tyrimo ataskaitos projekto skyriuje Tarnyba konstatavo, kad televizijos transliacijos, teikiamos atitinkamais tinklais, nėra pakeičiamos paklausos atžvilgiu. Šią išvadą Tarnyba padarė įvertinusi ne tik televizijos programų kiekį, bet ir geografinį padengiamumą, kainą (įskaitant mėnesinius užmokesčius, vienkartinius užmokesčius ir įrangos kainą) bei vartotojų nuomonę. Rinkos tyrimo ataskaitos projekto skyriuje buvo nustatyta, kad visais būdais teikiamos televizijos transliacijos vartotojams suteikė galimybę matyti 7 pagrindines televizijos programas TV3, LNK, LRT televizija, Lietuvosrytas.tv, TV6, BTV ir TV1. Taip pat buvo nustatyta, kad atitinkamais būdais buvo transliuojamas tam tikras

2 2 kiekis papildomų televizijos programų: DVB-T tinklais nuo 2 iki 26; Kabelinės televizijos tinklais nuo 13 iki 93; IPTV tinklais nuo 18 iki 93; Palydovinio ryšio tinklais nuo 41 iki 46; Internetu iki 30. Vertinant tai, kas nurodyta aukščiau galima daryti išvadą, kad Taryba teigdama, kad tam tikrais tinklais teikiamos televizijos transliacijos turi panašų papildomų programų skaičių, orientavosi į televizijos transliacijas, teikiamas kabelinės televizijos tinklais, ir televizijos transliacijas, teikiamas IPTV tinklais. Vis dėlto Tarnyba atkreipia dėmesį į tai, kad Taryba neatsižvelgė į tai, kad ženkliais skiriasi minėtųjų televizijos transliacijų kainodara. Visų pirma, nors televizijos transliacijoms, teikiamoms kabelinės televizijos tinklais, ir televizijos transliacijoms, teikiamoms IPTV tinklais, priimti yra reikalingi specialūs priedeliai, kurių kaina tiek pirmuoju, tiek antruoju atveju yra panaši, televizijos transliacijoms, teikiamoms IPTV, tinklais, priimti yra papildomai reikalingas maršrutizatorius, kurio kaina siekia nuo 69,00 Eur iki 99,90 Eur. Užmokesčiai (vienkartiniai ir mėnesiniai) už minėtąsias televizijos transliacijas taip pat skiriasi. Mėnesinis užmokestis už minėtąsias televizijos transliacijas: Televizijos transliacijos, teikiamos kabelinės televizijos tinklais nuo 2,03 Eur/mėn. iki 16,49 Eur/mėn. Televizijos transliacijos, teikiamos IPTV tinklais nuo 10,00 Eur/mėn. iki 40,00 Eur/mėn. Kaip matyti iš aukščiau pateiktos informacijos minėtųjų dviejų televizijos transliacijų mėnesiniai užmokesčiai ženkliai skiraisi. Galiausiai Taryba neįvertino ir skirtingų papildomų naudų ir (arba) funkcijų, kurias gauna televizijos transliacijų, teikiamų atitinkamais būdais, paslaugų gavėjai. Pavyzdžiui, televizijos transliacijų, teikiamų IPTV tinklais, paslaugų gavėjai taip pat gauna ir interneto prieigos paslaugas, kurios yra suteikiamos kaip bendras paslaugų paketas (angl. bundle). Atsižvelgiant į visą tai, kas paminėta, Tarnyba mano, kad televizijos transliacijų, teikiamų skirtingais būdais, išskaidymas į

3 Telia Lietuva, AB, (toliau Telia) raštas Nr Telia teigimu, įsakymo Dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką Televizijos transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais priemonių teikimo paslaugų rinkoje, kurios geografinė teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija (toliau Įsakymas dėl SMP DVB-T priemonių rinkoje) projekto papunktyje nurodyta nuostata, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau Telecentras) pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui, privalo pakeisti transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais priemonių teikimo paslaugų (toliau DVB-T priemonių teikimo paslaugos) kainas, kai dėl pasikeitusio paslaugų gavėjų skaičiaus šių paslaugų savikaina pasikeičia daugiau nei 5 proc., prieštarauja nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusiems Sąnaudų apskaitos pagal visiškai paskirstytų sąnaudų metodą taisyklių (toliau SAT) pakeitimams, kurie numato, kad reguliuojamų paslaugų kainos gali būti keičiamos ne daugiau nei vieną kartą per metus Telecentras Telecentro teigimu, Europos Komisijos 2014 m. spalio 9 d. priimtoje rekomendacijoje 2014/710/ES dėl elektroninių ryšių sektoriaus atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų, kurioms gali būti taikomas ex ante reguliavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl atskiras rinkas yra pagrįstas. Sąnaudų apskaitos taisyklių 50(1) punktas numato Ūkio subjektas teikiamų reguliuojamų paslaugų kainas savo iniciatyva gali keisti ne daugiau nei vieną kartą per metus. Įpareigojimo papunktis sako, kad Ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų pasibaigus atitinkamam einamųjų metų ketvirčiui privalo atnaujinti viešai skelbiamą informaciją apie televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugų kiekį ir vienos televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugos savikainą ir pakeisti televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugos kainas Prieigos taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis, jei taikomos televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugos kainos ir pagal atnaujintą televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugos savikainą taikytinos televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugos kainos skirtumas viršija 5 proc. (skaičiuojant nuo taikomos kainos). Ūkio subjektas Telecentras privalo nekeisti televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugų kainų, jei toks skirtumas neviršija 5 proc. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, Tarnyba daro išvadą, kad papunkčiu numatyta kainų keitimo procedūra nėra kainų keitimas ūkio subjekto iniciatyva, t. y. kainų keitimas nepriklauso nuo ūkio subjekto valios ir jis negali pasirinkti keisti kainas ar ne, jei de facto yra nustatytos visos papunktyje numatytos aplinkybės pasikeitus DVB-T priemonių teikimo paslaugų kiekiui. Įsakymu taikomas reguliavimas yra prievolė Telecentrui peržiūrėti DVB-T priemonių teikimo paslaugų kainas 1 kartą per ketvirtį ir jas pakeisti, jei pasikeitus paslaugų kiekiui, anksčiau taikytinos kainos ir naujai pagal savikainą apskaičiuotos kainos skirtumas viršija 5 proc. ir tokiu būdu lanksčiau reaguoti į pokyčius siekiant, kad nei Telecentras, nei DVB-T priemonių teikimo paslaugas perkantys ūkio subjektai nepatirtų nepagrįstų nuostolių. Tarnyba sutinka su Telecentro pastebėjimu, kad Europos Komisija neapibrėžė Rinkos nei 2003 m. rekomendacijoje, nei 2007 m. rekomendacijoje, nei 2014 m. rekomendacijoje, tačiau pagal 2014 m. rekomendacijos 2 punktą, nacionalinės reguliavimo institucijos (šiuo atveju Tarnyba), nustatydamos

4 4 elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (OL 2014 L 295, p. 79) (toliau 2014 m. rekomendacija), Rinka nėra neapibrėžta. Ši rinka taip pat nėra apibrėžta nei 2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos rekomendacijoje 2007/879/EB dėl elektroninių ryšių sektoriaus atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų, kurioms gali būti taikomas ex ante reguliavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (OL 2007 L 344, p. 65) (toliau 2007 m. rekomendacija) nei 2003 m. vasario 11 d. Komisijos rekomendacijoje 2003/311/EB dėl atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų elektroninių ryšių srityje, reikalaujančių ex ante reguliavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (OL 2003 L 114, p. 45) (toliau 2003 m. rekomendacija) Telecentras Telecentro teigimu, mažmeninės televizijos transliacijų perdavimo paslaugos, teikiamos skirtingomis technologijomis, yra pakeičiamos tarpusavyje ne tik iš paklausos, bet ir iš pasiūlos pusės kitas rinkas, nei 2014 m. rekomendacijos priede nurodytos rinkos, turi atlikti Trijų kriterijų taikymo gairėse nurodytą trijų kriterijų testą, kad būtų įrodyta, jog ex ante reguliavimas yra būtinas. Įrodžius, kad nagrinėjama rinka tenkina visus tris trijų kriterijų testo vertinimo kriterijus, ji laikoma rinka, kurioje gali būti taikomas ex ante reguliavimas (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau Įstatymas)17 straipsnyje nurodytas reguliavimas) pagal Pagrindų direktyvą. Priešingu atveju, ex ante reguliavimas negali būti taikomas. Tarnyba Rinkos tyrime atlikto nuodugnią vertikaliai su Rinka susijusios mažmeninės elektroninių ryšių paslaugų rinkos (toliau mažmeninė rinka) analizę, įskaitant mažmeninių paslaugų, teikiamų skirtingomis technologijomis, pakeičiamumo iš paklausos ir pasiūlos pusės tyrimą. Jame nustatyta, kad: 1. Didžiojoje dalyje Lietuvos Respublikos teritorijos vartotojai galėjo rinktis iš daugiau nei vieno televizijos transliacijų teikimo būdo. 2. Skirtingi televizijos transliacijų priėmimo būdai vartotojams suteikia galimybę matyti skirtingą kiekį televizijos programų. Tarnyba konstatavo, kad ne tik žiūrimiausios 7 televizijos programos, bet ir papildomos programos daro ženklią įtaką galutinių vartotojų apsisprendimui. Minėtosios 7 televizijos programos buvo pasirinktos kaip etalonas, pagal kurį vertinama, ar atitinkama televizijos transliacijų platforma gali būti vertinama ir įtraukiama į mažmeninę rinką. Be to, skirtingomis technologijomis teikiamos televizijos transliacijos galutiniams vartotojams suteikia skirtingas papildomas naudas/funkcijas. 3. Vartotojų mokami užmokesčiai už televizijos transliacijas, teikiamas skirtingais būdais, skiriasi priklausomai nuo televizijos transliacijų priėmimo būdo. Be to, televizijos transliacijoms, teikiamoms skirtingais būdais, priimti yra reikalinga skirtinga įranga, kurios kaina ženkliai skiriasi.

5 5 4. Galutinių vartotojų nuomone, jų migraciją tarp skirtingų televizijos transliacijų platformų labiausiai skatina programų paketai. Taip pat įtakos turi ir kaina. Atsižvelgiant į visą tai Tarnyba nustatė, kad skirtingos technologijos nėra pakeičiamos tarpusavyje paklausos atžvilgiu. Kiek tai liečia televizijos transliacijų, teikiamų skirtingomis technologijomis, pakeičiamumą tarpusavyje pasiūlos atžvilgiu, Tarnyba nustatė, kad operatorius norėdamas pradėti teikti atitinkamas mažmenines televizijos transliacijų paslaugas kita technologija turėtų investuoti į atitinkamą fizinę infrastruktūrą, o tai pareikalauti didelių finansinių ir laiko sąnaudų. Tai reiškia, kad per trumpą laikotarpį nebūtų įmanoma pakeisti vienos technologijos kita. Be to, televizijos transliacijų teikimas tam tikromis technologijomis reikalauja dažnių, kurie yra ribotas išteklius. Atsižvelgdama į visą tai Tarnyba konstatavo, kad skirtingomis technologijomis teikiamos mažmeninės televizijos transliacijų paslaugos nėra pakeičiamos tarpusavyje pasiūlos atžvilgiu. Pakeičiamumo pasiūlos ir paklausos atžvilgiu nebuvimas neleidžia skirtingomis technologijomis teikiamų mažmeninių televizijos transliacijų paslaugų įtraukti į vieną bendrą mažmeninę rinką. Tarnybos nuomone, skirtingomis technologijomis teikiamų televizijos transliacijų paslaugų skirtumai programų kiekis ir papildomos naudos/funkcijos, kaina, galutinių vartotojų požiūris, naudojamos technologijos aiškiai atskleidžia, kad jos nėra pakeičiamos nei paklausos, nei pasiūlos atžvilgiu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Telecentro pastabose nurodyta migracija tarp technologijų, kai galutiniai vartotojai vis dažniau renkasi IPTV tinklais teikiamas televizijos transliacijas, negali būti siejama su technologijų pakeičiamumu iš paklausos pusės. Taip yra dėl to, kad IPTV tinklais teikiamų televizijos transliacijų paslaugos buvo įtrauktos į bendrą paslaugų paketą su interneto prieigos paslaugomis. Tai reiškia, kad galutiniai vartotojai rinkosi ne televizijos transliacijų paslaugas, teikiamas atitinkama technologija, o paslaugų paketą, kuris teikė jiems didžiausią naudą ir praktinį patogumą. Kitaip tariant, paslaugų paketas, kuriame buvo ir IPTV paslaugos, vartotojo atžvilgiu nėra pakeičiamas pvz., televizijos transliacijų, teikiamų skaitmeninės antžeminės televizijos (toliau DVB-T) tinklais paslaugomis.

6 6 3.3 Telecentras Telecentro teigimu, konkurencija mažmeninėje televizijos transliacijų, teikiamų skirtingomis technologijomis, perdavimo rinkoje yra efektyvi, veiksminga ir be teikiamų didmeninių transliacijų perdavimo DVB-T tinklais paslaugų reguliavimo. Atsižvelgiant į visą tai, Tarnyba dar kartą patvirtina, kad skirtingomis technologijomis teikiamos televizijos transliacijų paslaugos nėra pakeičiamos paklausos ir pasiūlos atžvilgiu, o skirtingomis technologijomis teikiamos televizijos transliacijų paslaugos sudaro atitinkamas atskiras rinkas. Tarnyba nustatė, kad televizijos transliacijų, teikiamų kabelinės televizijos tinklais, rinkoje, televizijos transliacijų, teikiamų IPTV tinklais, rinkoje ir televizijos transliacijų, teikiamų palydovinio ryšio tinklais, rinkos pasižymi konkurencingumu ir tikėtina, kad šiose rinkose tokia pati situacija išliks nesant reguliavimo. Taip pat Tarnyba konstatavo, kad mažmeninėje televizijos transliacijų, teikiamų DVB-T tinklais, rinkoje yra veiksminga konkurencija tik dėl transliacijų perdavimo DVB-T tinklais paslaugoms taikomo reguliavimo vertikaliai susijusioje Transliacijų perdavimo paslaugų rinkoje ir mažai tikėtina, kad tokios tendencijos išliks nesant šių paslaugų reguliavimo. Pastaroji išvada padaryta dėl to, kad minėtoji mažmeninė rinka pasižymi aukštais įėjimo barjerais, kurie gali būti sumažinti tik esant atitinkamam reguliavimui. Siekiant pradėti veikti televizijos transliacijų, teikiamų DVB-T tinklais, rinkoje yra būtina turėti ribotą resursą (dažnį) bei atlikti dideles pradines investicijas, reikalingas DVB-T tinklo arba vietinių DVB-T stočių įsteigimui arba pirkti didmenines transliacijų perdavimo DVB-T tinklais paslaugas iš kitų asmenų (siuntėjų). Šiuo metu taikomas reguliavimas Telecentro ir Telia teikiamoms didmeninėms transliacijų perdavimo DVB-T tinklais paslaugoms užtikrina, kad didmeninės transliacijų perdavimo DVB-T tinklais paslaugos yra suteikiamos vienodomis sąlygomis visiems (re)transliuotojams, o tai leidžia jiems veiksmingai konkuruoti tarpusavyje teikiant atitinkamas mažmenines televizijos transliacijų paslaugas bei sumažina minėtus barjerus, kurie riboja patekimą į minėtąją rinką. Tarnybos nuomone, nesant reguliavimo Telecentras ir Telia turėtų motyvų nesuteikti prieigos prie savo DVB-T tinklų, skirtingiems prieigos gavėjams suteikti prieigą skirtingomis (diskriminacinėmis) sąlygomis ir (arba) nustatyti sau palankias ir (arba) nepagrįstai aukštas transliacijų perdavimo DVB-T tinklais paslaugų kainas. Atkreiptinas dėmesys, kad Tarnyba Rinkos tyrimo ataskaitos projekto skyriuje nustatė ir įrodė, kad veiksmingai konkurencijai mažmeninėje televizijos transliacijų,

7 Telecentras Telecentro teigimu, Tarnyba netinkamai atliko didmeninės paslaugos pakeičiamumo paklausos ir pasiūlos atžvilgiu vertinimą, dėl ko buvo pažeistos Europos komisijos pranešime dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo įtvirtintos taisyklės. a) Telecentro teigimu, Tarnyba atlikdama DVB-T tinklais priemonių teikimo paslaugų pakeičiamumo, kitų tipų transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugomis analizę vietoj to, kad nagrinėtų ar televizijos transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų gavėjai, šių paslaugų kainoms padidėjus 5-10 proc. pradėtų pirkti kitų tipų transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugas, nagrinėja ar kitų technologinių platformų transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų teikėjai sukurtų DVB-T tinklą. teikiamų DVB-T tinklais rinkoje užtikrinti yra būtinas ne tik transliacijų perdavimo paslaugų reguliavimas, bet ir DVB-T priemonių teikimo paslaugų reguliavimas. a) Tarnyba pažymi, kad Rinkos tyrimo ataskaitos projekto skyriuje atliktoje transliacijų priemonių teikimo paslaugų tarpusavio pakeičiamumo analizėje yra nagrinėjamas tiek pakeičiamumas paklausos atžvilgiu tiek ir pasiūlos atžvilgiu. Pakeičiamumo paklausos atžvelgiu analizė atlikta vertinant paslaugų gavėjų reakciją į kainų išaugimą 5-10 proc., t. y. ar vienos technologijos transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų gavėjai, šių paslaugų kainoms padidėjus 5-10 proc. pradėtų pirkti kitomis technologijomis teikiamas transliacijų priemonių teikimo paslaugas. DVB-T priemonių teikimo paslaugų pirkėjams t. y. televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais paslaugų teikėjams yra reikalinga gauti prieigą prie antžeminio statinio, technologinių patalpų, televizijos antenos ir kitų elementų tam, kad jie galėtų sukurti savo DVB-T stotį ir ja teiktų transliacijų perdavimo paslaugas sau arba kitiems asmenims. Pakeičiamumo paklausos atžvilgiu analizėje yra nagrinėjama, ar DVB-T priemonių teikimo paslaugų kainoms, išaugaus 5-10 proc., šių paslaugų gavėjai, nepakeisdami savo veiklos pobūdžio t. y. išlikdami televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais paslaugų teikėjais, savo veiklą galėtų tęsti pirkdami kitų technologijų transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugas. Atlikdama pakeičiamumo paklauso atžvilgiu analizę Tarnyba konstatuoja, kad technologiškai neįmanoma teikti televizijos transliacijų perdavimo DVB-T paslaugų perkant transliacijų perdavimo IPTV/ kabelinės televizijos / palydovinio ryšio tinklais priemonių teikimo paslaugas. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad DVB-T priemonių teikimo paslaugos nėra pakeičiamos transliacijų perdavimo IPTV/ kabelinės televizijos / palydovinio ryšio tinklais priemonių teikimo paslaugomis.

8 8 b) Telecentro teigimu, analizuojant transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų pakeičiamumą paklausos atžvilgiu Tarnyba privalo įvertinti ne tik tiesioginį, bet ir netiesioginį konkurencijos spaudimą. Anot Telecentro, būtina nagrinėti vertikaliai organizuotą rinką, kurioje svarbus netiesioginių suvaržymų poveikis, norint nustatyti, ar didmeninės transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugos kainos padidėjimas įtakotų kainų pokyčius mažmeninėje rinkoje. b) Atkreiptinas dėmesys, kad atlikta tiesioginio konkurencijos spaudimo transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų tarpusavio pakeičiamumo paklausos atžvilgiu analizė aiškiai parodė, kad paklausos atžvilgiu skirtingų technologijų transliacijų priemonių teikimo paslaugos yra nepakeičiamos paklausos atžvilgiu, todėl atlikti netiesioginio konkurencinio spaudimo vertinimą nėra būtinybės. Taip pat pastebėtina, kad Tarnybos apibrėžta mažmeninė televizijos transliacijų, teikiamų DVB-T tinklais rinka, apima tiek mokamas, tiek nemokamas televizijos transliacijas, o absoliuti dauguma televizijos transliacijų, teikiamų DVB-T tinklais, žiūrovų, šias transliacijas žiūri nemokamai, todėl DVB-T priemonių teikimo paslaugų kainų padidėjimas niekaip nepaveiktų šia technologija televizijos transliacijas žiūrinčių žiūrovų, tačiau padidintų sąnaudas tiek transliacijų perdavimo paslaugų, tiek ir transliacijų teikėjams. c) Telecentro teigimu, DVB-T priemonių teikimo paslaugos yra pakeičiamos kitomis technologijomis teikiamomis transliacijų priemonių teikimo paslaugomis pasiūlos atžvilgiu, nes pasinaudojus jau Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiais aukštuminiais statiniais, yra nesunku sukurti DVB-T priemones. d) Ataskaitos projekte nėra pagrindžiama DVB-T priemonės vieneto pastatymo kaina ir reikalingas DVB-T priemonių skaičius. c) Tarnyba sutinka su Telecentru teiginiu, kad Lietuvos Respublikoje yra daug antžeminių statinių, kuriuose įdiegus kitus DVB-T priemonę sudarančius elementus (pvz., anteną, sudėjimo tiltus ir t.t.) galima sukurti DVB-T priemones ir teikti prieigą prie jų. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad tokie antžeminiai statiniai, yra skirti kitai paskirčiai nei DVB-T priemonių teikimo paslaugos, todėl šių statinių aukštis ir geografinis išdėstymas nėra pritaikytas transliacijų perdavimo paslaugų teikimui. d) Rinkos tyrimui atlikti naudojamos anketos, kitų Tarnybos atliktų rinkų tyrimų metu surinkta informacija (įskaitant 2014 m. rinkos tyrimą), Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-340 Dėl Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo, nustatyta tvarka ir sąlygomis pateikta informacija, taip pat kita Tarnybos turima ar viešai paskelbta informacija. Taip pat, Tarnyba pati atliko tam tikrus DVB-T tinklų modeliavimus Telecentras Telecentro teigimu, DVB-T priemonių teikimo paslaugos yra pakeičiamos Radijo priemonių teikimo paslaugomis ne tik iš pasiūlos pusės, bet ir iš paklausos pusės. Dalis Radijo priemonę ir DVB-T priemonę sudarančių elementų tokių kaip antžeminis statinys ir/ar technologinė patalpa, gali būti bendri. Tačiau skiriasi tokie elementai, kaip sudėjimo tiltai,

9 9 3.6 Telecentras Telecentro teigimu, DVB-T priemonių rinka turi būti nagrinėjama kaip vietinė Telecentras Telecentro teigimu, DVB-T priemonių rinka netenkina pirmojo trijų kriterijų testo reikalavimo, kadangi įėjimo į rinką barjerai nėra dideli. fiderinė įranga, antena. Todėl pvz., Radijo priemonių teikimo paslaugų gavėjas, pirkdamas DVB-T priemonių teikimo paslaugas, negalės be papildomų investicijų į radijo transliacijoms tinkamų elementų įdiegimą, teikti radijo transliacijų perdavimo paslaugų. Be technologinių skirtumų, taip pat skiriasi ir šių priemonių suteikimo kaina. Pvz., Telecentro didžiausia kaina už Radijo priemonių teikimo paslaugas (kai priemonės aukštis didesnis nei 96 m.) 2016 m. siekė 495 Eur., tuo tarpu mažiausia DVB-T priemonių teikimo paslaugų kaina (kai priemonės aukštis mažesnis nei 100 m.) 2016 m. siekė 985 Eur. Kainų skirtumas du kartai. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad Radijo priemonių teikimo paslaugų gavėjams, šių paslaugų negali pakeisti DVB-T priemonių teikimo paslaugos. DVB-T priemonių teikimo paslaugos yra teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šių paslaugų teikimo principai yra vienodi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, o tam tikros teikimo sąlygos gali skirtis dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip televizijos transliacijų perdavimo DVB-T tinklais priemonės, prie kurios yra suteikiama prieiga, aukštingumas. Didžiausias DVB-T priemonių teikimo paslaugų teikėjas šias priemones valdo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Lietuvoje yra sukoordinuoti 7 DVB-T tinklai, kurių aprėptis nacionalinė. Didžiausių tiriamuoju laikotarpiu veikusių DVB-T transliacijų perdavimo paslaugų teikėjų (Telecentro ir Telia) tinklai, taip pat yra nacionalinės aprėpties ir jiems reikalingos DVB-T priemonių teikimo paslaugos visoje šalies teritorijoje. Atsižvelgiant į tai nėra pagrindo smulkinti DVB-T priemonių rinką iki vietinio lygmens. Teoriškai, norint įeiti į DVB-T priemonių rinką užtektų sukurti vieną DVB-T transliacijų perdavimo priemonę ir teiki prieigą prie jos, tačiau, kaip nurodyta Ataskaitos skyriuje, DVB-T priemonių rinka yra nacionalinė, didžiausias paslaugų teikėjas Telecentras valdo DVB-T priemones ir teikia jų teikimo paslaugas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, o didžiausiems DVB-T priemonių teikimo paslaugų gavėjams šios paslaugos aktualios taip pat visoje Lietuvoje. Todėl norint sudaryti realią konkurenciją DVB-T priemonių rinkoje, reikia sukurti tiek DVB- T priemonių, kad iš jų perduodamos televizijos transliacijos būtų matomos visoje Lietuvoje. Tokio DVB-T priemonių tinklo

10 Telecentras a) Telecentro teigimu, DVB-T priemonių rinka netenkina antrojo trijų kriterijų testo reikalavimo, kadangi DVB-T priemonių rinka pasižymi charakteristikomis, kurios lemia veiksmingą konkurenciją šioje rinkoje. Telecentro teigimu DVB-T priemonių rinkoje padidėjo paslaugų teikėjų skaičius, bei sumažėjo Telecentro užimama rinkos dalis. Sumažėjo DVB-T priemonių teikimo paslaugų kainos. sukūrimas, reikalautų didelių finansinių ir laiko išteklių tiek DVB-T priemonei sukurti statant naujus antžeminius statinius (jei jų aukštis būtų 100 m., tokių statinių reiktų 40-50), tiek panaudojant esamus aukštuminius statinius (pvz., judriojo ryšio operatorių anteninius bokštus, pagal Tarnybos atliktą modeliavimą reiktų panaudoti 57 tokius bokštus). Be to, dėl mažos paklausos įėjimas į DVB-T priemonių rinką yra itin rizikingas. Taip pat, pabrėžtina, kad net atsiradus naujam DVB-T priemonių teikimo paslaugų teikėjui, šiam būtų sudėtinga konkuruoti su Telecentru, dėl galimos antenų kryptingumo problemos. a) Pažymėtina, kad nors Telecentro rinkos dalis sumažėjo nuo 92,7 proc m. pab., iki 90,7 proc m., tačiau Telecentro rinkos dalis išliko itin didelė (viršijanti 90 proc.), be to nors ir atsirado daugiau DVB-T priemonių teikimo paslaugų teikėjų nei vienas iš jų neteikė prieigos prie daugiau nei 1 DVB-T priemonės, t. y. teikė paslaugas itin lokalioje vietovėje. Telecentras ir toliau valdo didžiausias visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje išdėstytas DVB-T priemones ir šiuo atžvilgiu išlaiko reikšmingą konkurencinį pranašumą prieš kitus esamus ar potencialius DVB- T priemonių teikimo paslaugų teikėjus. Telecentras prieš kitus priemonių teikėjus išlaiko konkurencinį pranašumą, kadangi pats yra tiek DVB-T priemonių teikimo paslaugų teikėjas, tiek gavėjas, DVB-T priemonių teikimo paslaugas, kur tik yra techninės galimybės teikiantis sau. Telecentro teikiamų DVB-T priemonių teikimo paslaugų kainos m. laikotarpiu mažėjo dėl taikomo reguliavimo DVB- T priemonių rinkoje ir Telecentras nepateikia jokių argumentų, kad nesant reguliavimo, Telecentras šias kainas būtų sumažinęs savo iniciatyva. Telecentro teikiamas DVB-T priemonių teikimo paslaugas ir toliau perka ir antras pagal dydį šių paslaugų gavėjas Telia, o tai tik parodo, Telecentro ir jo teikiamų DVB-T priemonių teikimo paslaugų pranašumus prieš kitus DVB-T paslaugų teikėjus.

11 11 b) Telecentro teigimu, Telecentras susiduria su didele pirkėjo derybine galia dėl to, kad iš jo paslaugas perka antras pagal dydį DVB-T priemonių teikimo paslaugų gavėjas Telia. b) Telecentras nesusiduria su pirkėjo derybine galia, nes nors Telia buvo antras pagal dydį DVB-T priemonių teikimo paslaugų pirkėjas, perkantis paslaugas iš Telecentro, šis operatorius neturėjo jokio kito pasirinkimo iš kur galėtų pirkti DVB-T priemonių teikimo paslaugas, kadangi nebuvo tokias paslaugas visoje Lietuvos Respublikoje teritorijoje teikiančio asmens išskyrus Telecentrą. Be to, pirkdama paslaugas iš kitų, esamų ar potencialių DVB-T priemonių teikimo paslaugų teikėjų, Telia susidurtų su antenų kryptingumo problema. c) Telecentro teigimu, Tarnyba neįvertino esamo teisinio reguliavimo (Įstatymo 39 str., Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių (toliau Elektroninių ryšių infrastruktūros taisyklės), kuris Telecentro teikiamų DVB-T priemonių teikimo paslaugų teikėjams leidžia turėti didelę derybinę galią. c) Pažymėtina, kad ex ante reguliavimo (didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčių ūkio subjektų reguliavimas) ir bendro naudojimo institutai taikomi skirtingiems pagal savo pobūdį santykiams ir subjektams, reikalaujantiems skirtingos reguliavimo apimties. Pastebėtina, kad ūkio subjektai, pripažįstami turinčiais didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, kai atlikus šios rinkos tyrimą, nustatoma, kad joje konkurencija neveiksminga ir būtina riboti atitinkamų ūkio subjektų elgesį teisinėmis priemonėmis reguliuojant atitinkamą jų veiklą. Todėl didelę įtaką turinčių ūkio subjektų reguliavimas yra griežtesnis, negu kitų rinkos dalyvių, nes juo siekiama sudaryti sąlygas konkurencijai atsirasti, išvengti piktnaudžiavimo ūkio subjektų turima didele įtaka. Europos Sąjungos teisėje (Prieigos direktyvoje) yra numatyti vadinamieji asimetriniai įpareigojimai, įskaitant prieigos įpareigojimą, taikomi išimtinai ūkio subjektams, turintiems didelę įtaką rinkoje. Šių įpareigojimų tikslas nustatyti griežtesnį reguliavimą šiems subjektams siekiant išvengti konkurencijos ribojimo rinkoje, piktnaudžiavimo jų turima didele įtaka. Bendro naudojimo institutas taikomas platesniam subjektų ratui ir yra švelnesnis, t.y. atitinkamiems subjektams taikomi vadinamieji simetriniai įpareigojimai. Įstatymo 39 str. ir Infrastruktūros bendro naudojimo taisyklės yra taikomos visiems infrastruktūros valdytojams, nepriklausomai nuo jų užimamos rinkos dalies. Tarnybos vertinimu galiojantis teisinis reguliavimas neužtikrintų DVB-T priemonių teikimo paslaugų teikėjams derybinės galios, kadangi nors pagal Įstatymo 39 str. 2 dalies nuostatas infrastruktūros valdytojas privalo sudaryti sutartį su

12 12 infrastruktūros prašytoju, tačiau pagal Elektroninių ryšių infrastruktūros taisyklių 338 punktą, sutartis turi būti sudaryta arba raštu atsisakyta sudaryti sutartį per 2 mėn. Dėl atsisakymo sudaryti sutartį potencialus infrastruktūros gavėjas gali kreiptis į Tarnybą, kad ši išspręstų ginčą ir Tarnyba, išnagrinėjusi ginčą, gali priimti sprendimą įpareigoti infrastruktūros valdytoją suteikti prieigą prie šios infrastruktūros. Ginčo sprendimas gali trukti 4 mėn. Vadinasi nesant ex ante reguliavimo Telecentras turėtų galimybių vilkinti DVB-T priemonių teikimo paslaugų suteikimą, o tai reiškia, kad DVB-T priemonių teikimo paslaugų gavėjai Telecentro atžvilgiu derybinės galios neturėtų. d) Telecentro teigimu, Tarnyba neatliko išsamaus antrojo kriterijaus vertinimo ateities perspektyvoje ir apsiribojo vieninteliu argumentu, kad Tarnyba neturi žinių, kad į šią rinką planuoja įžengti naujas DVB-T paslaugų teikėjas, galintis pasiūlyti prieigą prie daugiau nei vienos DVB-T priemonės. d) Rinkos tyrimai įprastai atliekami kas trejus metus, todėl vertinant ateities perspektyvą, yra tikslinga nagrinėti galimus pokyčius, technologines naujoves artimiausiu trejų metų laikotarpiu. Kaip nurodė Telecentras, Tarnyba neturi informacijos apie trijų metų laikotarpiu įvyksiančius reikšmingus pokyčius, kurie galėtų iš esmės pakeisti konkurencinę aplinką DVB-T priemonių teikimo rinkoje. Pabrėžtina, kad Telecentras nepateikia jokių argumentų, kurie įrodytų kad 3 metų laikotarpiu padėtis DVB-T priemonių rinkoje pasikeistų taip, kad šioje rinkoje didelę įtaką turinčiam ūkio subjektui jau šio rinkos tyrimo metu reiktų panaikinti taikomas reguliavimo priemones Telecentras Telecentro teigimu, Tarnyba realiai neatliko ir trečiojo trijų kriterijų testo kriterijaus (bendrosios konkurencijos teisės pakankamumas sumažinti ar pašalinti kliūtis, kurios trukdo pradėti veikti rinkoje ir (ar) vystyti konkurencijai joje, ir (ar) įtvirtinti veiksmingą konkurenciją atitinkamoje rinkoje) analizės ir apsiribojo bendrais deklaratyviais teiginiais Telecentras Telecentro teigimu, Rinkos tyrimo ataskaitos 2.3 skyriuje pateikta klaidinga išvada Radijo transliacijų rinkoje veiksminga konkurencija yra tik dėl <...> Radijo priemonių teikimo paslaugų reguliavimo., o remiamasi šia išvada yra klaidingai apibrėžiamos rinkos. Pastebėtina, kad Taryba neturėjo Tarnybai pastabų dėl trečiojo trijų kriterijų testo kriterijaus (bendrosios konkurencijos teisės pakankamumas sumažinti ar pašalinti kliūtis, kurios trukdo pradėti veikti rinkoje ir (ar) vystyti konkurencijai joje, ir (ar) įtvirtinti veiksmingą konkurenciją atitinkamoje rinkoje) vertinimo. Tai reiškia, kad Tarnybos pateikta išvada, kad, siekiant efektyvios ir nuolatinės DVB-T priemonių rinkos priežiūros, būtina taikyti ex ante ir ex post reguliavimą kartu yra teisinga. Rinkos tyrimo ataskaitos projekto skyriuje, Tarnyba nagrinėja ar konkurencija mažmeninėje Radijo transliacijų rinkoje išliktų veiksminga, jei būtų panaikintas reguliavimas Transliacijų perdavimo priemonių rinkoje. Tarnyba nustatė, kad radijo transliacijų teikėjai galėtų efektyviai konkuruoti tarpusavyje teikdami radijo transliacijų, teikiamų analoginio antžeminio radijo tinklais, paslaugas turi vienodomis sąlygomis pirkti radijo transliacijų perdavimo analoginio antžeminio radijo tinklais

13 Telecentras Telecentro teigimu, radijo transliacijos, teikiamos IPTV tinklais ir kabelinės televizijos tinklais, gali pakeisti radijo transliacijas, teikiamas analoginio antžeminio radijo tinklais, todėl šios paslaugos turėjo būti įtrauktos į bendrą mažmeninę radijo transliacijų rinką Telecentras Telecentro teigimu, radijo transliacijos, teikiamos internetu, gali pakeisti radijo transliacijas, teikiamas analoginio antžeminio radijo tinklais, todėl šios paslaugos turėjo būti įtrauktos į bendrą mažmeninę radijo transliacijų rinką Telecentras Radijo transliacijų perdavimo priemonių rinka, turėtų būti apibrėžta, kaip vietinė. priemonių teikimo paslaugas (toliau Radijo priemonių teikimo paslaugas). Kadangi Radijo priemonių rinkoje vienas ūkio subjektas Telecentras turi didelę įtaką, tai tik šio ūkio subjekto reguliavimas Radijo priemonių rinkoje sudarys sąlygas veiksmingai konkurencijai mažmeninėje Radijo transliacijų rinkoje. Tarnyba išlaiko savo poziciją, kad nors radijo transliacijas, teikiamas IPTV ar kabelinės televizijos tinklais, galėjo klausyti daugiau nei 580 tūkst. IPTV ir KTV abonentų, tačiau šios transliacijos nebuvo populiarios ir negali būti laikomos pakeičiančiomis radijo transliacijas teikiamas analoginio antžeminio radijo tinklais. Kaip jau minėta Rinkos tyrimo ataskaitos projekto skyriuje, IPTV ir KTV tinklai pirmiausia yra naudojami teikti televizijos transliacijas, tuo tarpu radijo transliacijos, yra teikiamos tik kaip pridėtinė paslauga. Be to, nei vienas radijo transliuotojas nepateikė pastabų, kuriose nesutiktų su tokiu Tarnybos vertinimu. Tarnybos vertinimu, radijo transliacijos, teikiamos internetu, negali pakeisti radijo transliacijų, teikiamų analoginio antžeminio radijo tinklais. Šios internetu teikiamos radijo transliacijos yra skirtos padidinti radijo klausytojų susidomėjimą, informuoti apie grojamus muzikinius kūrinius, įtraukti į radijo programose vykdomus žaidimus, diskusijas ir pan., t. y. padidinti radijo transliacijų pridėtinę vertę. Tačiau šios paslaugos negali pakeisti radijo transliacijų, teikiamų antžeminio analoginio radijo tinklais. Telecentro pateikti pavyzdžiai, apie du radijo transliuotojus, kurie atsisakė antžeminio radijo transliacijų, ar pasirinko teikti radijo transliacijas tik internetu, tiriamuoju laikotarpiu buvo vienetiniai ir išimtiniai, o tai nerodo tendencijų, kad radijo transliuotojai artimiausių 3 metų laikotarpių (iki kito rinkos tyrimo), pradėtų keisti radijo transliacijas, teikiamas analoginio antžeminio radijo tinklais, į radijo transliacijas, teikiamas tik internetu. Radijo transliacijos, teikiamos analoginio antžeminio radijo tinklais, yra transliuojamos visoje šalies teritorijoje, todėl ir Radijo priemonių teikimo paslaugos yra aktualios bei yra teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šių paslaugų teikimo principai yra vienodi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, o tam tikros teikimo sąlygos gali skirtis dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip Radijo priemonės, prie kurios yra suteikiama prieiga aukštingumas. Tarnybos vertinimu,

14 14 konkurencinė aplinka visoje Lietuvos teritorijoje irgi iš esmės nesiskiria. Todėl Tarnyba nemato poreikio smulkinti rinkos geografinę teritoriją iki vietinio lygmens. Be to, jei būtų atliekamas rinkos geografinis segmentavimas, t. y. skaidymas iki vietinio lygmens, būtų susiduriama su didelėmis problemomis nustatant vietinių rinkų ribas, nes skirtingų radijo dažnių (kanalų), naudojamų radijo transliacijoms teikti, aprėpties teritorijos nesutampa tarpusavyje, bei nesutampa su šalies admisnistracinio suskirstymo ribomis.tarnyba sutinka su Telecentro teiginiu, kad Radijo priemonių teikėjas, nėra susaistomas naudotis to paties Radijo priemonių teikimo paslaugų teikėjo paslaugomis visoje šalies teritorijoje. Atsižvelgiant į tai, skaičiuodama Radijo priemonių rinkoje veikiančių paslaugų teikėjų rinkos dalis Tarnyba įtraukia ir tuos teikėjus, kurie teikia prieigą tiek prie vienos Radijo priemonės, tiek ir prie visoje šalyje išdėstytų Radijo priemonių Telecentras Telecentro teigimu, Tarnyba netinkamai atlikimo transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų analizę paklausos atžvilgiu, kadangi, vietoj to, kad nagrinėtų ar Radijo priemonių teikimo paslaugų gavėjai šių paslaugų kainoms padidėjus 5 10 proc., pradėtų pirkti kitų transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugas, nagrinėja ar kitų technologinių platformų transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų teikėjai sukurtų analoginio radijo priemones. Tarnyba pažymi, kad Rinkos tyrimo ataskaitos projekto skyriuje atliktoje Radijo priemonių teikimo paslaugų pakeičiamumo kitų tipų transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugomis analizėje yra nagrinėjamas tiek pakeičiamumas paklausos atžvilgiu, tiek ir pasiūlos atžvilgiu. Pakeičiamumo paklausos atžvelgiu analizė atlikta vertinant paslaugų gavėjų reakciją į kainų išaugimą 5 10 proc., t. y. ar vienos technologijos transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų gavėjai, šių paslaugų kainoms padidėjus 5 10 proc. pradėtų pirkti kitomis technologijomis teikiamas transliacijų priemonių teikimo paslaugas. Radijo priemonių teikimo paslaugų pirkėjams, t. y. radijo transliacijų perdavimo analoginio antžeminio radijo tinklais paslaugų teikėjams yra reikalinga gauti prieigą prie antžeminio statinio, technologinių patalpų, radijo antenos ir kitų elementų, tam, kad jie galėtų sukurti savo analoginio antžeminio radijo stotį ir ja teiktų transliacijų perdavimo paslaugas sau arba kitiems asmenims. Pakeičiamumo paklausos atžvilgiu analizėje yra nagrinėjama, ar Radijo priemonių paslaugų kainoms, išaugaus 5 10 proc., šių paslaugų gavėjai, nepakeisdami savo veiklos pobūdžio, t. y. išlikdami radijo transliacijų perdavimo analoginio antžeminio radijo tinklais paslaugų teikėjais, savo veiklą galėtų tęsti pirkdami kitų technologijų transliacijų perdavimo priemonių

15 Telecentras Telecentro teigimu, Radijo priemonių teikimo paslaugos yra pakeičiamos DVB-T priemonių teikimo paslaugomis ne tik pasiūlos, bet ir paklausos atžvilgiu Telecentras Telecentro teigimu, Radijo priemonių teikimo paslaugos yra pakeičiamos transliacijų perdavimo IPTV/kabelinės televizijos tinklais priemonių teikimo paslaugomis pasiūlos atžvilgiu Telecentras Telecentro teigimu, Tarnyba neteisingai atliko pirmojo trijų kriterijų testo kriterijaus vertinimą Radijo priemonių rinkoje, kadangi operatorius, turintis vieną priemonę, sėkmingai gali konkuruoti su kitais Radijo priemonių paslaugų teikėjais. Taip pat, nėra techninių ar paklausos sąlygų sąlygojamų teikimo paslaugas. Atlikdama pakeičiamumo paklausos atžvilgiu analizę Tarnyba konstatuoja, kad technologiškai neįmanoma teikti radijo transliacijų perdavimo analoginio antžeminio radijo tinklais paslaugų perkant transliacijų perdavimo IPTV/ kabelinės televizijos / palydovinio ryšio tinklais priemonių teikimo paslaugas. Atsižvelgiant į tai Radijo priemonių teikimo paslaugos nėra pakeičiamos transliacijų perdavimo IPTV/ kabelinės televizijos / palydovinio ryšio tinklais priemonių teikimo paslaugomis. Dalis Radijo priemonę ir DVB-T priemonę sudarančių elementų, tokių kaip antžeminis statinys ir/ar technologinė patalpa, gali būti bendri. Tačiau skiriasi tokie elementai, kaip sudėjimo tiltai, fiderinė įranga, antena. Todėl, pvz., Radijo priemonių teikimo paslaugų gavėjas, pirkdamas DVB-T priemonių teikimo paslaugas, negalės be papildomų investicijų į radijo transliacijoms tinkamų elementų įdiegimą, teikti radijo transliacijų perdavimo paslaugų. Be technologinių skirtumų, taip pat skiriasi ir šių priemonių suteikimo kaina. Pvz., Telecentro didžiausia kaina už Radijo priemonių teikimo paslaugas (kai priemonės aukštis didesnis nei 96 m.) 2016 m. siekė 495 Eur., tuo tarpu mažiausia DVB-T priemonių kaina (kai priemonės aukštis mažesnis nei 100 m.) 2016 m. siekė 985 Eur. Kainų skirtumas du kartai. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad Radijo priemonių teikimo paslaugų gavėjai, šių paslaugų kainoms padidėjus 5 10 proc., nekeis paslaugų DVB-T priemonių teikimo paslaugomis. Vadinasi Radijo priemonių teikimo paslaugos nėra pakeičiamos DVB-T priemonių teikimo paslaugomis paklausos atžvilgiu. Tarnybos vertinimu šios paslaugos nėra pakeičiamos tarpusavyje pasiūlos atžvilgiu, kadangi šių technologijų transliacijų perdavimo priemonių statyba yra brangi ir užima daug laiko. Todėl, pvz., Radijo priemonių teikimo paslaugų kainoms padidėjus 5 10 proc., asmenys teikę prieigą prie kitų technologijų transliacijų perdavimo priemonių nepradės statyti Radijo priemonių ir teikti prieigos prie jų paslaugų. Atlikdama atitinkamų rinkų tyrimus ir vertindama įėjimo į rinką barjerus, Tarnyba nagrinėja tokio naujo paslaugų teikėjo atsiradimą, kuris turėtų reikšmingą poveikį konkurencijos veiksmingumui rinkoje užtikrinti. Atsižvelgiant į tai tirdama Radijo priemonių rinką, Tarnyba vertino tokio naujo paslaugų

16 16 barjerų įeiti į šią rinką Telecentras Telecentro teigimu, Radijo priemonių rinka pasižymi charakteristikomis, kurios lemia veiksmingą konkurenciją joje. Atsižvelgta iš dalies teikėjo įėjimą į rinką, kuris galėtų efektyviai konkuruoti su didelę įtaką šioje rinkoje turinčiu paslaugų teikėju Telecentru. Vadinasi, tokiam paslaugų teikėjui nepakanka sukurti vieną Radijo transliacijų perdavimo priemonę, o reikia sukurti tokių priemonių, kad pirkdami prieigos prie šių priemonių paslaugas radijo transliacijų paslaugų perdavimo paslaugų teikėjai galėtų teikti transliacijų perdavimo paslaugas, kurios būtų girdimos nacionaliniu lygmeniu. Kaip detaliai aprašyta Rinkos tyrimo ataskaitos projekto skyriuje tokių priemonių pastatymas reikalauja didelių tiek finansinių, tiek ir laiko išteklių tiek statant jas naujuose antžeminiuose statiniuose, tiek panaudojant jau esamus antžeminius statinius (pvz., judriojo ryšio operatorių valdomus anteninius bokštus). Techniniai įėjimo į rinką barjerai, t. y. radijo dažnio (kanalo) aprėpties apribojimai yra mažesnis techninis apribojimas nei antenų kryptingumo problema DVB-T priemonių rinkoje. Tačiau dėl galimybės perkelti analoginio antžeminio radijo stotį iš vienos Radijo priemonės į kitą yra sprendžiama individualiai. Toks vertinimas užtrunka iki 1 mėn., vadinasi reikalauja laiko sąnaudų, o tai didina įėjimo į Radijo priemonių rinką barjerus. Paklausos sąlygos nėra esminis įėjimo į Radijo priemonių rinką barjeras, tačiau situacija, kai paslaugų teikėjai realiai konkuruoja dėl galimybės teikti Radijo priemonių teikimo paslaugas ne visiems paslaugų gavėjams, o 70 proc. jų, gali daryti įtaką potencialaus Radijo priemonių teikimo paslaugų teikėjo sprendimui įeiti į šią rinką. Tarnybos vertinimu Radijo priemonių rinka nepasižymi charakteristikomis, lemiančiomis veiksmingą konkurenciją. Visu tiriamuoju laikotarpiu Telecentras užėmė daugiau nei 70 proc. šios rinkos. Taip pat akcentuotina, kad nors rinkoje be Telecentro paslaugas teikė daugiau nei 30 kitų paslaugų teikėjų, o jų skaičius tiriamuoju laikotarpiu netgi išaugo nuo 30 iki 33, tačiau atskirai kiekvieno iš jų užimamos rinkos dalys, buvo itin nedidelės, kad jos galėtų daryti bent kiek reikšmingesnį poveikį kainų lygiui ir (arba) paslaugų teikimo sąlygoms. Be to, konkuruoti su Telecentru kitiems Radijo priemonių teikimo paslaugų teikėjams yra itin sudėtinga, kadangi Telecentras yra ne tik didžiausias Radijo priemonių teikimo paslaugų teikėjas, bet ir gavėjas. Taip pat Telecentras valdo didžiausio aukščio ir ekonomiškai nedubliuotinas Radijo priemones prie didžiausių Lietuvos miestų,

17 Telecentras Telecentro teigimu, Tarnyba realiai neatliko ir trečiojo trijų kriterijų testo kriterijaus (bendrosios konkurencijos teisės pakankamumas sumažinti ar pašalinti kliūtis, kurios trukdo pradėti veikti rinkoje ir (ar) vystyti konkurencijai joje, ir (ar) įtvirtinti veiksmingą konkurenciją atitinkamoje rinkoje) analizės ir apsiribojo bendrais deklaratyviais teiginiais. kuriose įrengtos radijo stotys geriausiai gali padengti radijo transliacijos teikti skirtą, sukoordinuoto radijo dažnio (kanalo) aprėptį. Tarnyba sutinka, kad tiriamuoju laikotarpiu Telecentras sumažino radijo priemonių teikimo paslaugų kainas proc., tačiau Tarnyba pažymi, kad šis kainų sumažinimas buvo atliktas dėl šiuo metu galiojančio reguliavimo, o Telecentras nepateikia jokių įrodymų, kad kainos būtų sumažintos ir nesant ex ante reguliavimo. Potencialios konkurencijos vertinimas yra aprašytas Rinkos tyrimo ataskaitos projekto skyriuje. Atlikusi potencialios konkurencijos vertinimą Radijo priemonių rinkoje, Tarnyba konstatavo, kad potencialios konkurencijos šioje rinkoje nėra. Tačiau Tarnyba sutinka papildyti antrojo kriterijaus vertinimą potencialios konkurencijos analize, kurios rezultatai tik dar labiau patvirtina Tarnybos suformuluotas išvadas, kad Radijo priemonių rinka nepasižymi charakteristikomis, kurios lems veiksmingos konkurencijos atsiradimo tendenciją, t.y. Radijo priemonių rinka tenkina antrąjį trijų kriterijų testo kriterijų. Pastebėtina, kad Taryba neturėjo Tarnybai pastabų dėl trečiojo trijų kriterijų testo kriterijaus (bendrosios konkurencijos teisės pakankamumas sumažinti ar pašalinti kliūtis, kurios trukdo pradėti veikti rinkoje ir (ar) vystyti konkurencijai joje, ir (ar) įtvirtinti veiksmingą konkurenciją atitinkamoje rinkoje) vertinimo. Tai reiškia, kad Tarnybos pateikta išvada, kad, siekiant efektyvios ir nuolatinės Radijo priemonių rinkos priežiūros, būtina taikyti ex ante ir ex post reguliavimą kartu yra teisinga.

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ, SKIRTŲ TURINIO PASLAUGOMS GALUTINIAMS VART

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ, SKIRTŲ TURINIO PASLAUGOMS GALUTINIAMS VART LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ, SKIRTŲ TURINIO PASLAUGOMS GALUTINIAMS VARTOTOJAMS TEIKTI, RINKOS TYRIMO IR TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKL

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKLUOSE RINKOS TYRIMO REZULTATŲ PASTABŲ VIEŠASIS APTARIMAS

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Sanaudu apskaitos taisykles

Sanaudu apskaitos taisykles LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA GINČŲ TARP ŪKIO SUBJEKTŲ, TEIKIANČIŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLUS IR (AR) PASLAUGAS, SPRENDIMO KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL SPLIUS, UAB, UAB CGATES, UAB INIT IR

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninė televizija po analoginės išjungimo. Kas mūsų laukia? Mindaugas Žilinskas Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius 2012 1 Slide Turinys 1.

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS I. ĮŽANGA Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17 2005 1 11 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos,

Detaliau

MergedFile

MergedFile Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAUTA 2019-01-14 Nr. R1-410 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai El. p.: rastine@regula.lt 2019-01- Nr. SD- Į 2019-01-07 Nr. R2-(RPS)-20

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Rodiklio pavadinimas Data

Rodiklio pavadinimas Data LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS ATASKAITA APIE ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ 2016 M. IV KETVIRTĮ VYKDYTĄ ELEKTRONINIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninės kabelinės televizijos galimybės Mindaugas Žilinskas Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius, 2012 m. 1 Turinys 1. Raiškiosios (HD) televizijos standartai ir

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų komitetui

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA Projektas NACIONALINIO TARPTINKLINIO RYŠIO (ROAMINGO) LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJOS ATASKAITA 2017 m. d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA Projektas NACIONALINIO TARPTINKLINIO RYŠIO (ROAMINGO) LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJOS ATASKAITA 2017 m. d. LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA NACIONALINIO TARPTINKLINIO RYŠIO (ROAMINGO) LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJOS ATASKAITA 2017 m. d. Nr. LD- Vilnius Turinys 1 ĮVADAS... 3 1.1 NACIONALINIO ROAMINGO

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Title

Title Šiuolaikiškos ir labiau visai Europai pritaikytos autorių teisių sistemos kūrimas Vita Juknė Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų skyrius Išsakyta nuomonė yra asmeninė ir negali būti

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLOS ATASKAITA PAGAL ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA: Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Rugsėjo 30 d. Naujiems ir esamiems privatiems klientams. Neskolingiems Telia Lietuva, AB. Pa

TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA: Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Rugsėjo 30 d. Naujiems ir esamiems privatiems klientams. Neskolingiems Telia Lietuva, AB. Pa TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA: Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Rugsėjo 30 d. Naujiems ir esamiems privatiems klientams. Neskolingiems Telia Lietuva, AB. Pasiūlymas negalioja kartu su kitais specialiais pasiūlymais.

Detaliau

CODE2APC

CODE2APC EUROPOS PARLAMENTAS 2004 Plenarinio posėdžio dokumentas 2009 C6-0068/2009 2007/0248(COD) 19/02/2009 Bendroji pozicija 2009 m. vasario 16 Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV Suvestinė redakcija nuo 2016-07-02 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21227 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninis dividendas Antrasis etapas 2014 02 18 Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo ryšio departamentas 1 Turinys 1. Skaitmeniniai dividendai. 2. Situacijos apžvalga. 3. Problemos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

LT.DOC

LT.DOC LT Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklų diegimui 1. ĮVADAS (1) Galimybė naudotis plačiajuosčiu ryšiu yra svarbiausias informacijos ir ryšių technologijų

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau