NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me"

Transkriptas

1 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos tinklai toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2014 m. gruodžio 31 dienos balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau finansin s ataskaitos), auditą. Vadovyb s atsakomyb už finansines ataskaitas Vadovyb yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teis s aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovyb s nuomone, yra būtina finansin ms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų d l apgaul s ar klaidos. Auditoriaus atsakomyb Mūsų atsakomyb apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytum m s etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansin se ataskaitose n ra reikšmingų iškraipymų. Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų d l finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo d l apgaul s ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmon s finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkyb mis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmon s vidaus kontrol s veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovyb s atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti. Nuomon Mūsų nuomone toliau pateiktos finansin s ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos tinklai 2014 m. gruodžio 31 d. finansinę

2 būklę ir jos 2014 metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teis s aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus. Išvada d l kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų Be to, mes perskait me toliau pateiktą Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos tinklai metinį pranešimą ir nepasteb jome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansin s informacijos neatitikimų Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos 2014 m. finansin ms ataskaitoms. Auditor Aldona Kabokien 2015 m. kovo 12 d. A.V. Kauno g. 23, LT20114 Ukmerg Auditoriaus pažym jimo Nr UAB Auditorių profesin bendrija Audito įmon s pažym jimo Nr

3

4

5

6

7

8

9

10

11 akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai į uždaroji akcinė bendrovė Utenos šilumos tinklai. Bendrovės įstatai įregistruoti įmonių rejestre 2002 m. spalio 16 d m. liepos 8 d. įvykusiame neeiliniame akcininkų susirinkime buvo patvirtinti naujos redakcijos bendrovės įstatai, kurie Juridinių asmenų rejestre įregistruoti 2004 m. liepos 22 d. pakeistas įmonės registracijos pažymėjimas ir kodas. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai (toliau Bendrovė) įmonės kodas , buveinė Pramonės g. 11, LT28216 Utena. 2. Bendrovės veikla Pagrindinė Bendrovės veikla yra licencijuota garo ir karšto vandens gamyba bei tiekimas. Bendrovės tikslai yra užtikrinti Utenos miesto ir rajono šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiama šiluma, karštu vandeniu, užtikrinti tiekiamos energijos kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus bei jos tiekimo nepertraukiamumą, energijos objektų statybą, plėtimą ir modernizaciją, saugų jų eksploatavimą, racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti dirbti rentabiliai, kad būtų patenkinti vartotojų ir akcininkų interesai. Bendrovė, turi LR Ūkio ministerijos išduotą leidimą gaminti elektros energiją. Ataskaitiniais metais buvo gaminama elektros energija termofikacinėje elektrinėje. 3. Darbuotojų skaičius Bendrovėje vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per 2014 metus buvo 78, 2013 metus 80,5. per 2/22

12 II. APSKAITOS POLITIKA 1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus: Verslo apskaitos standartus; LR buhalterinės apskaitos įstatymą; LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą; Akcinių bendrovių įstatymą. Rengiant finansinių ataskaitų rinkinį buvo vadovaujamasi bendrais apskaitos principais.: Bendrovė yra atskiras apskaitos vienetas ir buhalterinėje apskaitoje registruojamas bei finansinių ataskaitų rinkinyje rodomas tik bendrovės turtas, nuosavas kapitalas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai. Pagal veiklos tęstinumo principą numatoma, kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. Finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. Finansiniai metai trunka 12 mėn. ir sutampa su kalendoriniais metais. Pasirinktą apskaitos metodą bendrovė taiko kiekvienais finansiniais metais. Visas Bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai finansinių ataskaitų rinkinyje išreiškiami Litais. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie atsiranda, ir pateikiami tų laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinyje, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ir išmokėjimą. Pagal kaupimo principą pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos. Pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansinių ataskaitų rinkinys parengiamas taip, kad finansinę informaciją galima būtų palyginti su kitų ataskaitinių laikotarpių informacija bei teisingai įvertinti bendrovės finansinės būklės pokyčius. Bendrovė vadovaujasi tokiais apskaitos metodais, kuriais turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų bei pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba sumažinta. Apskaitos informacija pateikiama nešališkai. Turtas ir įsipareigojimai tarpusavyje neužskaitomi. Pajamos ir sąnaudos finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiamos atskirai. 3/22

13 2. Bendrovės apskaitos politika 2.1. Nematerialiojo turto apskaitos politika Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei jos atitinka šiuos kriterijus: pagrįstai tikimasi iš to turto gauti ekonominės naudos ateityje; turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės; įmonė gali turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. Įsigijimo (pasigaminimo) metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu, likvidacinė vertė nenustatyta. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudoms. Perleidus nematerialųjį turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas sandorio rezultatas pelnas arba nuostolis Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį Bendrovės valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą minimalią 500 litų turto vertę, išskyrus karšto vandens skaitiklius, kurių vertė iki 2013 m. gruodžio 1 d. buvo mažesnė už 500 litų. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 1 litas jo įsigijimo vertės. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos gamybos sąnaudoms ir bendrovės veiklos sąnaudoms. Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų rezultatai ir jų apskaita: Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina naudingąsias savybes. Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis. 4/22

14 Pagerina turto naudingąsias savybes. Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką Nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina naudingo tarnavimo laiko, tik palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę. Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis. Darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis Finansinio turto apskaitos politika Finansiniam turtui priskiriami pinigai ir jų ekvivalentai, sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos įmonės ir kitos įmonės išleisti vertybiniai popieriai. Balanse finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Trumpalaikiam finansiniam turtui (įskaitant gautinų sumų ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalį) bendrovė priskiria: Pirkėjų įsiskolinimas; Kitos gautinos sumos; Kitas trumpalaikis turtas; Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Per vienus metus gautinos sumos balanse parodomos pirkėjų įsiskolinimas, atėmus abejotinas skolas. Abejotinų skolų suma nustatoma pagal skolos atsiradimo laiką. Abejotinomis pripažįstamos skolos, kurių apmokėjimas vėluoja daugiau kaip 12 mėnesių. Finansinio turto įvertinimas priklauso nuo turto įsigijimo tikslo. Įvertinimo tikslais finansinis turtas skirstomas į laikomą iki išpirkimo termino ir suteiktas trumpalaikes paskolas ir gautinas sumas. Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje parodomi banke ir kasoje esantys pinigai. Trumpalaikių labai likvidžių skolos vertybinių popierių Bendrovė neturėjo Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika Prie finansinių įsipareigojimų priskiriami sutartiniai įsipareigojimai sumokėti pinigus arba atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Finansinių įsipareigojimų pavyzdžiai gali būti už gautas prekes ar paslaugas mokėtinos sumos, paskolos ir palūkanos, už parduodamą finansinį turtą iš anksto gautos sumos. Balanse finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 5/22

15 Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriami įsipareigojimai, už kuriuos bendrovė privalės atsiskaityti vėliau kaip po vienų metų nuo balanso datos. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriami įsipareigojimai, už kuriuos bendrovė privalės atsiskaityti per vienus metus nuo balanso datos. Finansinių įsipareigojimų vertė apskaitoje ir finansinėse atskaitose priklauso nuo jų pobūdžio ir pasirinkto įvertinimo. Įvertinimo tikslais įsipareigojimai skirstomi į susijusius su rinkos kainomis ir nesusijusius su rinkos kainomis. Pirmą kartą pripažindama finansinį įsipareigojimą, bendrovė turi jį įvertinti savikaina t.y. gauto turto ar paslaugų verte. Su sandorių sudarymu susijusios išlaidos turi būti pripažįstamos sąnaudomis ir parodomos ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje Atsargų apskaitos politika Atsargomis laikomas trumpalaikis materialusis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienus metus. Bendrovėje atsargoms priskiriama žaliavos ir medžiagos, atsarginės dalys, biokuro atsargos, degalai, tepalai ir kitos medžiagos. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro: pirkimo kaina, su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos kurie bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti, bei kitos išlaidos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu. Apskaičiuojant sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą, t. y. pirmiausia sunaudojamos arba parduodamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiausiai, o laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo įsigytos vėliausiai. Atsargų sunaudojimas bendrovėje arba pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat apskaitomų atsargų būdu t.y. apskaitoje registruoja kiekvieną atsargų operaciją Pajamų apskaitos politika Pajamos Bendrovėje pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitomos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik bendrovės ekonominės naudos padidėjimas. Trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos bei pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstama, nes tai nėra bendrovės gaunama ekonominė nauda. Paslaugų teikimo pajamos, atsižvelgiant į tai ar paslaugų teikimo rezultatas gali būti patikimai įvertintas ar ne, bendrovėje pripažįstamos skirtingais būdais. Rezultatas gali būti tiksliai įvertintas tada, kai yra įvykdytos šio sąlygos: 6/22

16 pajamų suma gali būti patikimai įvertinta; sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai įvertintas ; tikėtina, kad bus gauta su paslaugų teikimo sandoriu susijusi nauda; sąnaudos, susijusios su paslaugų teikimo sandoriu ir jo pasibaigimu gali būti patikimai įvertintos. Prie tipinės veiklos pajamų Bendrovėje priskiriamos tokios paslaugų teikimo pajamos: pajamos iš šilumos energijos tiekimo; pajamos iš karšto vandens tiekimo; pajamos iš kondensato ir termofikacinio vandens tiekimo; pajamos iš karšto vandens pastoviosios dalies; pajamos iš šilumos pardavimo vartotojo kainomis; pajamos iš karšto vandens skaitiklių aptarnavimo; pajamos iš elektros energijos gamybos. Kitos veiklos pajamos laikomos pajamos arba pelnas iš įprastinės bet netipinės veiklos, išskyrus finansinę ir netipinę veiklą. Kitoms veiklos pajamos Bendrovėje yra ilgalaikio turto perleidimo teigiamas rezultatas, pajamos iš nurašytų beviltiškų skolų, pajamos gautos iš draudimo įmonių, pajamos už ilgalaikio turto nuomą, pajamos iš apyvartinių taršos leidimų pardavimo ir kitos panašios veiklos pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamomis laikomos ekonominės naudos padidėjimas, susijęs su finansine ir investicine bendrovės veikla. Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriamos baudų ir delspinigių pajamos, banko palūkanų pajamos bei teigiamos valiutų kursų pasikeitimo įtakos pajamos Sąnaudų apskaitos politika Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Pardavimo savikainą Bendrovės apskaitoje sudaro per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtos išlaidos, tenkančios suteiktų paslaugų pajamoms uždirbti. Tipinės veiklos sąnaudos Bendrovėje sudaro ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina ir veikos sąnaudos. Paslaugų teikimo sąnaudos apima, teikiant paslaugas sunaudotas žaliavas, medžiagas, komplektuojamuosius gaminius bei kitą trumpalaikį turtą, darbo užmokesčio sąnaudas, teikiant naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas, trečiųjų asmenų suteiktas paslaugas ir panašias sąnaudas. 7/22

17 Veiklos sąnaudos atspindi per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine Bendrovės veikla. Ataskaitinio laikotarpio išlaidos, kurių negalima tiesiogiai susieti su konkrečių ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, priskiriamos veiklos sąnaudoms. Veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimo bei bendrąsias ir administracines sąnaudas. Kitos veiklos sąnaudomis laikomos sąnaudos ir nuostoliai, susiję su kitos veiklos pajamomis. Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas, įmonės pajamos ir sąnaudos iš patalpų nuomos bei kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ar sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos laikomos ekonominės naudos sumažėjimas, susijęs su finansine investicine veikla. Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanų sąnaudos, baudos ir delspinigiai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas ir kitos panašios finansinės investicinės veiklos sąnaudos Apskaitos politika, susijusi su segmentų informacija Bendrovė išskiria verslo ir geografinius segmentus. Verslo segmentai laikomi pirminiais. Verslo segmentas finansinėse ataskaitose laikomas pateiktinu pirminiu segmentu. Pateiktinu segmentu laikomas segmentas, jeigu jis atitinka nors vieną iš šių kriterijų: segmento pardavimo pajamos sudaro ne mažiau kaip 10 procentų visų įmonės pardavimo pajamų; segmento rezultatai sudaro 10 ar daugiau procentų viso įmonės tipinės veiklos pelno (nuostolių); segmento turtas sudaro 10 ar daugiau procentų viso įmonės turto Dotacijų ir subsidijų apskaitos politika Dotacijos apskaitoje registruojamos, kai jos faktiškai gautos arba yra dokumentais patvirtinti sprendimai ar kiti įrodymai, kad dotacijos bus gautos. Gautos dotacijos turtui įsigyti panaudojimas pripažįstamas dalimis, t.y. mažinamas balanso straipsnis Dotacijos ir subsidijos tiek kiek tas turtas nusidėvi. Nepanaudotos dotacijos dalies likutis parodoma balanso straipsnyje Dotacijos ir subsidijos. 8/22

18 III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 1. NEMATERIALUSIS TURTAS Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą pateikiama 1.1 lentelėje Rodikliai Plėtros darbai Prestižas Patentai, licencijos Programinė įranga 1.1 Lentelė (Lt) Kitas nematerialusis turtas Iš viso Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Pasikeitimai per finansinius metus: turto įsigijimas kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas () ( 323) ( 323) perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / () Finansinių metų pabaigoje b) Amortizacija Praėjusių finansinių metų pabaigoje Pasikeitimai per finansinius metus: finansinių metų amortizacija atstatantieji įrašai () kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija () ( 323) ( 323) perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / () Finansinių metų pabaigoje c) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Pasikeitimai per finansinius metus: finansinių metų vertės sumažėjimas atstatantieji įrašai () kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto verės sumažėjimas() perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / () Finansinių metų pabaigoje d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje(a) (b) (c) Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė įsidiegė šilumos apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo informacinę sistemą už 15,4 tūkst. Lt, nurašytos amortizuotos senos Windows 9/22

19 licencijos. Per 2014 m. Bendrovė priskaičiavo ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos už 26,6 tūkst. Lt. Nematerialiojo turto amortizacija parodoma pelno (nuostolių) ataskaitos veiklos bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje. tarnavimo laikas pateikti 1.2 lentelėje. Bendrovėje nustatytos nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo 1.2 lentelė Nematerialiojo turto grupės Vidutinis amortizacijos laikotarpis metais Plėtros darbai 4 Patentai, licencijos 3 Programinė įranga 3 lentelėje Bendrovėje naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas parodytas lentelė Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina (Lt) Plėtros darbai Patentai, licencijos Programinė įranga Viso: ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS Bendrovėje nustatytos ilgalaikio materialiojo turto grupės ir tų grupių turto vieneto naudingo tarnavimo laikas pateikti 2.1 lentelėje Eil. Nr Ilgalaikio materialiojo turto grupės 2.1 lentelė Naudingo tarnavimo laikas (metais) Pastatai ir statiniai Transporto priemonės 5 10 Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 4 6 Mašinos ir įrengimai 5 25 Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto būklę pateikiama 2.2 lentelėje. 2.2 lentelė (Lt) 10/22

20 Rodikliai Žemė Pastatai ir statiniai Mašinos ir įrengimai Transporto priemonės Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai Nebaigta statyba Kitas materialusis turtas Iš viso Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Pasikeitimai per finansinius metus: turto įsigijimas ( ) perleistas ir nurašytas turtas () ( ) ( ) ( ) perrašymai iš vieno straipsnio į ( ) kitą + / () Finansinių metų pabaigoje b) Perkainojimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Pasikeitimai per finansinius metus: vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / () kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas () perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / () Finansinių metų pabaigoje c) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Pasikeitimai per finansinius metus: finansinių metų nusidėvėjimas atstatantys įrašai () kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas () ( ) ( ) ( ) perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / () Finansinių metų pabaigoje d) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Pasikeitimai per finansinius metus: finansinių metų vertės sumažėjimas atstatantys įrašai () kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto verės sumažėjimas ( ) perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / () Finansinių metų pabaigoje e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) (c) (d) /22

21 Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį įvedė į eksploataciją ilgalaikio materialiojo turto už tūkst. Lt, už 787 tūkst. Lt atliko remonto ir rekonstrukcijos darbų, kurių verte buvo padidinta ilgalaikio turto įsigijimo savikaina. Bendrovėje per praėjusius finansinius metus įvedė į eksploataciją šilumos tiekimo linijų ir įvadų už tūkst. Lt, tame skaičiuje šilumos tiekimo linija ŠK19 iki ŠK21 Vaižganto g. už 870 tūkst. Lt, šilumos tiekimo linija ruožas nuo ŠK283 iki ŠK284 Taikos g. už 526 tūkst. Lt, šilumos tiekimo įvadas J.Basanavičiaus g. 126 už 13 tūkst. Lt, kiti šilumos tiekimo įvadai už 21 tūkst. Lt. Bendrovė įsidiegė kondensato chemiškai valyto vandens perpumpavimo sistemą už 87 tūkst. Lt, įsigijo šilumos apskaitos prietaisų už 63 tūkst. Lt, vandens paruošimo laboratorijos įrangos už 58 tūkst. Lt, baldų ir prietaisų už 31 tūkst. Lt, kitų įrenginių ir įrangos už 38 tūkst. Lt. Administraciniobuitinio korpuso pastate buvo įrengtos buitinės patalpos už 214 tūkst. Lt, katilinės pagrindinio pastato patalpose įrengta cheminė laboratorija už 31 tūkst. Lt, atliktas chemiškai valyto vandens rezervuaro remontas už 204 tūkst. Lt ir katilinės termofikacinio ir cheminio vandens valymo vamzdynų remontas už 39 tūkst. Lt, taip pat buvo rekonstruoti keliai ir aikštelės už 181 tūkst. Lt bei rekonstruota šilumos tiekimo linija nuo ŠKn 25147A iki ŠKn25149 Saulės gimnazija už 118 tūkst. Lt. Ilgalaikio materialiojo turto remonto ir rekonstrukcijos darbų verte buvo padidinta turto įsigijimo savikaina. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė nurašė nusidėvėjusio nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina tūkst. Lt. Per 2014 metus Bendrovė priskaičiavo ilgalaikio materialaus turo nusidėvėjimo už tūkst. Lt. Balanso straipsnyje AII.7 Kitas materialusis turtas pateikiami išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą pagal jungtinę veiklos sutartį su Utenos rajono Savivaldybe. Informacija apie ilgalaikio materialaus turto įkeitimą pateikiama 2.3 lentelėje. 2.3 lentelė Įkeisto turto pavadinimas Balansinė vertė (Lt) Įkeitimo pabaigos data Pastatai, statiniai Šilumos tinklai ir vamzdynai Viso: Bendrovė investicijų projektui Termofikacinės elektrinės statyba Utenoje finansuoti su Lietuvos Respublikos finansų ministerija pasirašė paskolos sutartį. Vykdydama sutarties sąlygas, bendrovė 2009 m. gruodžio mėn. LR finansų ministerijai įkeitė nuosavybės teise valdomą turtą. Projekto įgyvendinimui bendrovė iš LR Finansų ministerijos gavo paskolų už tūkst. Lt. 12/22

22 lentelėje Bendrovėje naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas parodytas lentelė Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina (Lt) Pastatai ir statiniai Transporto priemonės Kita įranga, prietaisai, įrankiai Mašinos ir įrenginiai Viso: FINANSINIS TURTAS Bendrovės ilgalaikio kito finansinio turto straipsnyje parodyta UAB Sveikatos centras Energetikas su buveine Palangoje (Šventoji) akcijų dalis gauta, 1997 metais liepos 1 d. atsiskyrus nuo SPAB Lietuvos energija Panevėžio šilumos tinklų filialo. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikiama 3.1 lentelėje. 3.1 lentelė Turto pavadinimas Įsigijimo savikaina (Lt) Balansinė vertė (Lt) Balansinės vertės kitimas per 2014 m. Kitas finansinis turtas ATSARGOS Bendrovėje atsargų straipsnyje parodytos žaliavų, medžiagų, sudedamųjų dalių, detalių, degalų, biokuro balansinė vertė. Rodikliai Žaliavos ir komplektavimo gaminiai a) Atsargų įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pabaigoje b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas) Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pabaigoje c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) (b) Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas Įkeistų atsargų vertė Atsargos pas trečiuosius asmenis Nebaigta gamyba Pagaminta produkcija Pirktos prekės, skirtos perparduoti 4.1 lentelė Iš viso /22

23 5. GAUTINOS SUMOS Bendrovėje gautinų sumų straipsnyje apskaitomos su įmonės veikla (pirkėjų skolos už parduotą šilumos energiją bei suteiktas paslaugas ir kt.) susijusios pirkėjų skolos. Įprastas šių skolų grąžinimo terminas ne ilgesnis kaip 12 mėnesių. Balanse parodyta pirkėjų skolų suma, atėmus pirkėjų abejotinų skolų dalį. 5.1 lentelė Gautinų sumų grupė Balansinė vertė (Lt) Abejotinos skolos (Lt) Pirkėjų įsiskolinimas Kitos gautinos skolos PINIGAI Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje apskaitomi banko atsiskaitomosiose sąskaitose ir bendrovės kasoje esantys pinigai. Bendrovės banko sąskaitose ir kasoje esančių piniginių lėšų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo tūkst. Lt. 7. NUOSAVAS KAPITALAS Bendrovės įstatinis kapitalas, suformuotas LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka sudarė Lt. Visas įstatinis kapitalas padalintas į paprastų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 10 Lt. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 2014 m. balandžio 29 d. protokolas Nr. 1 nutarta padidinti UAB Utenos šilumos tinklai įstatinį kapitalą Lt iki Lt iš bendrovės lėšų (nepaskirstyto pelno), išleidžiant paprastųjų vardinių 10 Lt nominalios vertės akcijų. Akcijų padidinimas ir įmonės įstatai įregistruoti 2014 m. rugpjūčio 27 d VĮ Registrų centre. Bendrovės Įstatinio kapitalo struktūra parodyta 7.1 lentelėje. 14/22

24 7.1 lentelė Rodikliai Išleistų akcijų Neapmokėtų Nominalioji skaičius akcijų skaičius vertė (Lt) Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje 1. Pagal akcijų rūšis 1.1. Paprastosios akcijos Privilegijuotosios akcijos 1.3. Darbuotojų akcijos 1.4. Specialiosios akcijos 1.5. Kitos akcijos IŠ VISO: Savos akcijos, kurias turi pati įmonė Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės Akcijos, kurias turi asocijuotosios įmonės Bendrovėje pelnas skirstomas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Per ataskaitinius finansinius metus bendrovės uždirbtas grynasis pelnas, likęs atskaičius visus mokesčius, paskirstomas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, tvirtinant metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas, pateikiamas 7.2 lentelėje Straipsniai 7.2 lentelė Suma (Lt) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje Akcininkų įnašai nuostoliams padengti Pervedimai iš rezervų Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) Pelno paskirstymas: pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti pelno dalis, paskirta į kitus rezervus pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiemas tikslams pelno dalis, paskirta įstatinio kapitalo didinimui Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus Metinius atskaitymus į privalomąjį rezervą nustato įmonės savininkai. Jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir 15/22

25 negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno, kol bus pasiektas nustatytas privalomojo rezervo dydis. Kiti rezervai sudaromi Bendrovės įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti ir naikinami įstatymuose nustatyta tvarka. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms ir kitiems tikslams gali sudarysi ne daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno. Informacija apie rezervų sudarymą ir naudojimą per ataskaitinį laikotarpį atskleista nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje. 8. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS Bendrovėje per 2014 metus buvo gautos dotacijos pagal vykdomus projektus: Antžeminių šilumos tiekimo tinklų ruožų Aukštaičių g., Tauragnų g. ir šilumos tinklų ruožo ŠK284 ir iki buvusios boilerinės Nr. 8 Utenoje rekonstrukcija 49 tūkst. Lt; Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, ir kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas Utenos RK tūkst. Lt; Boilerinės Nr. 9 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir įvadų į daugiabučius namus rekonstrukcija bei šilumos tiekimo tinklų ruožo link "Saulės" gimnazija Ladygos g. 18 rekonstrukcija 58 tūkst. Lt; Boilerinės Nr. 12 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir šilumos tiekimo įvadų į gyvenamuosius namus rekonstrukcija, bei šilumos tiekimo atšakos link labiausiai nutolusių vartotojų rekonstrukcija 211 tūkst. Lt. Dotacijos pripažįstamos panaudotomis tokiomis sumomis, kokios gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos įskaičiuojamos į sąnaudas. Informacija apie dotacijų (subsidijų) pokytį parodytas 8.1 lentelėje 8.1 lentelė Dotacijų (subsidijų) rūšis Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. (Lt) Gautos dotacijos (subsidijos) (Lt) Gautinos dotacijos (subsidijos) (Lt) Panaudotos dotacijos (subsidijos) (Lt) Grąžintos dotacijos (subsidijos) (Lt) Likutis 2014 m. gruodžio 31 d. (Lt) Ilgalaikiam turtui įsigyti skirtos dotacijos ĮSIPAREIGOJIMAI Bendrovė pagal paskolos sutartį projekto Termofikacinės elektrinės statyba Utenoje įgyvendinimui iš LR Finansų ministerijos yra gavusi paskolą už 6 076,9 tūkst. Lt, kurią numatoma grąžinti 2015 m. 16/22

26 Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso sudaro tūkst. Lt. Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje susidariusios skolos tiekėjams yra tūkst. Lt tai skolos už atliktus darbus, kurą, atsargas ir paslaugas. Skolos sumokamos nustatytais terminiais, pagal sudarytas sutartis. Įsipareigojimai susiję su darbo santykiais sudaro atostoginių kaupimai. Kitas mokėtinas sumas sudaro sukauptos sąnaudos, apmokėtinos per sekančiu metus, mokėtini nekilnojamo turto, aplinkos taršos mokesčiai. Informacija apie įmonės turimus ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus pateikta 9.1 lentelėje. 9.1 lentelė Įsipareigojimų grupė pagal grąžinimo laikotarpius Suma (Lt) Paskolos valiuta Palūkanos (%) Pastabos Po vienerių metų mokėtinos sumos ie ilgalaikiai įsipareigojimai: Kitos finansinės skolos EUR 4,028 Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikai įsipareigojimai LR Finansų ministerijos suteikta paskola su turto įkeitimu Perimtas įsiskolinimas Nacionalinei žemės tarnybai už žemės sklypo išpirkimą Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai: Ilgalaikių skolų einamoji metų dalis Skolos tiekėjams Gauti išankstiniai apmokėjimai Pelno mokesčio įsipareigojimai Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Sukauptos palūkanų sąnaudos ir kitos mokėtinos sumos apmokėtinos per sekančius metus Kitos moketinos sumos ir trumpoalaikai įsipareigojimai PAJAMOS Bendrovės 2014 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje parodyta ataskaitiniais finansiniais metais uždirbtų tūkst. Lt ir praėjusiais ataskaitiniais finansiniais metais uždirbtų tūkst. Lt pardavimo pajamų, ataskaitiniais finansiniais metais uždirbtų tūkst. Lt ir praėjusiais finansiniais metais uždirbtų 272 tūkst. Lt kitos veiklos pajamų ir 17/22

27 ataskaitiniais finansiniais metais uždirbtų 30 tūkst. Lt ir praėjusiais finansiniais metais uždirbtų 53,6 tūkst. Lt finansinės ir investicinės veiklos pajamų. Pajamų detalizavimas ir palyginimas parodyti 10.1 lentelėje lentelė Pajamų rūšis 2014 metai 2013 metai Palyginimas PARDAVIMO PAJAMOS Pajamos iš šilumos energijos ( ) Pajamos iš karšto vandens Pajamos iš kondensato ir termofikacinio vandens Karšto vandens pastovioji dalis ( 3 347) Pajamos iš šilumos pardavimo vartotojo kainos ( 222) Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis TE pagamintos elektros energijos pardavimo pajamos ( ) Pagamintos elektros energijos pardavimo pajamos Pardavimo pajamų iš viso: ( ) KITOS VEIKLOS PAJAMOS Ilgalaikio turto perleidimo pelnas ( ) Pajamos iš draudimo įmonių Pajamos iš beviltiškų skolų nurašymo ( 5 460) Pajamos iš ilgalaikio turto nuomos Atsargų pardavimo pajamos Sutarčių neįvykdymo pajamos Kitos veiklos pajamos ( ) Kitos veikos pajamų iš viso: FINANSINĖS INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS Baudų ir delspinigių pajamos ( ) Banko palūkanų pajamos ( 5 026) Pajamos iš terminuotų įndėlių Finansinių investicinių pajamų iš viso: ( ) PAJAMŲ IŠ VISO: ( ) 11. SĄNAUDOS Bendrovės 2014 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje parodyta pardavimų savikaina ataskaitiniais finansiniais metais tūkst. Lt ir praėjusiais finansiniais metais tūkst. Lt, veiklos sąnaudos ataskaitiniais finansiniais metais tūkst. Lt ir praėjusiais finansiniais metais tūkst. Lt, kitos veiklos sąnaudos ataskaitiniais finansiniais metais 35 tūkst. Lt ir praėjusiais finansiniais metais 83 tūkst. Lt finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos finansiniais metais 245 tūkst. Lt ir praėjusiais finansiniais metais 249 tūkst. Lt. Sąnaudų detalizavimas ir palyginimas parodyti 11.1 lentelėje. 18/22

28 11.1 lentelė (Lt) Sąnaudų rūšis 2014 metai 2013 metai Palyginimas Pardavimo savikaina Kuras gamybai ( ) Šalto vandens karštam paruošimo, pardavimo sąnaudos Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos ( ) Darbuotojų darbo užmokesčio, soc.draudimo sąnaudos Elektros energijos, vandens sąnaudos Žaliavų, medžiagų, reagentų sąnaudos ( 2 892) TE elektros energijos pagaminimo tiesioginės sąnaudos ( ) Tiesioginių gamybos sąnaudų iš viso: ( ) Ilgalaikio turto remonto sąnaudos ( ) Darbuotojų darbo užmokesčio, soc.draudimo sąnaudos Įrengimų eksploatacijos, priežiūros sąnaudos Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos Transporto sąnaudos ( 5 060) Teritorijos priežiūros, elektros, vandens sąnaudos ( 5 856) Kitos netiesioginės gamybos sąnaudos TE elektros gamybos netiesioginės sąnaudos Netiesioginių gamybos sąnaudų iš viso: ( ) Kitos sąnaudos ( ) Pardavimo savikaina iš viso: ( ) Veiklos sąnaudos Komisinė rinkliava už pinigų surinkimą ( ) Darbuotojų darbo užmokesčio, soc.draudimo sąnaudos ( ) Sąskaitų išrašymo, pranešimų spaudoje sąnaudos Pardavimo sąnaudų iš viso: ( ) Bendrosios sąnaudos ( 4 003) Transporto remonto ir eksplotacinės sąnaudos Draudimo sąnaudos Darbuotojų darbo užmokesčio, soc.draudimo sąnaudos Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo Abejotinų ir beviltiškų skolų sąnaudos ( ) Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos TE elektros gam. Bendrosiosadministracinės sąnaudos Veiklos mokesčių sąnaudos Bendrųjų ir administarcinių sąnaudų iš viso: Veiklos sąnaudų iš viso: Ilgalaikio turto nurašymo nuostolis ( ) Kitos turto pardavimo sąnaudos Kitos veiklos sąnaudos ( ) Kitų veiklos sąnaudų iš viso: ( ) Palūkanų sąnaudos Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka ( 1 396) Kitos finansinėsinvesticinės veikos sąnaudos ( 4 520) Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų iš viso: ( 3 829) IŠ VISO SĄNAUDŲ: ( ) 19/22

29 Informacija apie darbuotojų darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokas parodytos 11.2 lentelėje lentelė (Lt) Atlygis darbuotojams 2014 m m. Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Įmokų į garantinį fondą sąnaudos Iš viso: Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos parodytos 11.3 lentelėje 11.3 lentelė Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos 2014 m m. Finansinių ataskaitų audito sąnaudos Iš viso: SEGMENTŲ ATSKLEIDIMAS FINANSINĖJE ATASKAITOJE Bendrovėje per ataskaitinius finansinius metus buvo gaminama elektros energiją termofikacinėje elektrinėje. Elektros gamybos pajamos atskiriamos nuo pagrindinės veiklos pajamų ir įvertinus sąnaudas, kurios buvo patirtos gaunant šitas pajamos, išvedamas kiekvieno segmento veiklos pelnas. Informacija apie verslo segmentų pajamas ir sąnaudas pateikiama 12.1 lentelėje lentelė (tūkst. Lt) Verslo segmentai Rodikliai A Garo ir karšto vandens tiekimas B Elektros gamyba termofikacinėje elektrinėje Iš viso Pardavimo pajamos Pardavimo savikaina Veiklos sąnaudos Tipinės veiklos pelnas 2014 metai 2013 metai 2014 metai 2013 metai 2014 metai 2013 metai /22

30 Bendrovės veikla vykdoma tik Lietuvoje ir į geografinius segmentus neskirstoma. 13. PELNO MOKESTIS Informacija apie pelno mokesčio sąnaudų apskaičiavimą parodyta 13.1 lentelėje. Laikotarpio rodikliai Tarifas Apmokestinamoji pelno suma Lt 13.1 lentelė Pelno mokesčio suma Lt Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio paskaičiavimas Mokesčio pagal LR PMĮ 401 nuo fiziniams asmenims išmokėtų dividendų iš paskirstyto m. pelno Mokesčio pajamų dėl klaidų už 2013 m. taisymas perspektyviniu būdu Mokesčio pajamų dėl klaidų už 2011 m. taisymas perspektyviniu būdu Mokesčio pajamų dėl klaidų už 2010 m. taisymas perspektyviniu būdu Iš viso pelno mokesčio sąnaudų 2014 metais: Ataskaitinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas buvo sumažintas Lt t.y. 50 % dėl investicinio projekto "Termofikacinės elektrinės statyba Utenoje" įsigyto ilgalaikio turto, priklausančio grupei mašinos ir įrenginiai, pagal PMĮ 461 str. Bendrovė per ateinančius dvejus metrus nesitiki uždirbti pakankamai apmokestinamo pelno, kad galėtų pasinaudoti likusia investicinio projekto "Termofikacinės elektrinės statyba Utenoje" mašinos ir įrenginiai verte Lt. Todėl bendrovė apskaitoje neregistruoja atidėtojo pelno mokesčio turto. 14. SANDORIAI SU SUSIJUSIAIS ASMENIMIS Bendrovės per ataskaitinį laikotarpį buvo 4 darbuotojai, kurie priskiriami vadovams. Per ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį vadovams išmokėtų avansų ir suteiktų paskolų nebuvo. Informacija apie vadovams priskaičiuotas sumas pateikiama 14.1 lentelėje. 21/22

31

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų, kurias

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knyg

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB CENTRINIS KNYGYNAS Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB Centrinis knyg 3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knygynas" įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Bendrovės kodas: 302880253, adresas: Jogailos

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau