JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d."

Transkriptas

1 JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

2 TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2012 METUS... 5 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA AIŠKINAMASIS RAŠTAS... 20

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VšĮ Jonavos ligoninė dalininkams Išvada apie finansines ataskaitas Mes atlikome psl. pateiktų VšĮ JONAVOS LIGONINĖ (toliau - Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2012 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tuomet pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas, auditą. Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, bei už vidaus kontrolės sistemas, kurios, vadovybės nuomone, yra būtinos finansinių ataskaitų parengimui be reikšmingų netikslumų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos. Auditoriaus atsakomybė Mūsų pareiga - remiantis atliktu auditu, pareikšti apie šias finansines ataskaitas savo nuomonę. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume pagrįstai įsitikinti, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų netikslumų. Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir atskleidimus finansinėse ataskaitose. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos finansinėse ataskaitose rizikos įvertinimo. Įvertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į bendrovės vidaus kontroles, susijusias su finansinių ataskaitų parengimu ir teisingu pateikimu tam, kad galėtų nustatyti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie bendrovės vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų apskaitos principų tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių ataskaitų pateikimas. Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito sąlyginei nuomonei. Sąlyginės nuomonės pagrindimas (a) Mes neatlikome Įstaigos finansinių ataskaitų audito už metus, pasibaigusius 2010 m gruodžio 31 d. Vadovaujantis 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitos duomenimis, nustatomi 2011 m gruodžio 31 d pasibaigusių metų veiklos rezultatai, dėl to mes negalėjome įsitikinti veiklos rezultatų ataskaitos palyginamaisiais skaičiais už 2011 metus.

4 (b) Įstaiga finansinės būklės ataskaitoje 2011 m. gruodžio 31 d. apskaitė 146 tūkst.lt mažesnius atostogų kaupinius ir nesukaupė 130 tūkst.lt gautinų pajamų už nebaigtus gydyti ligonius, kuriems gydymo sąnaudos buvo pripažintos 2011 metais. Šios sąnaudos yra apskaitytos ataskaitiniais metais ir dėl to yra padidintos 2012 metų sąnaudos 276 tūkst.lt ataskaitinių metų veiklos rezultatų ataskaitoje. (c) Įstaiga per 2012 metus suteikė paslaugų, viršijančių nustatytą sutartinių paslaugų, nustatytų teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų sutartyse, sumą tūkst. Lt. Sąnaudos šioms paslaugoms suteikti yra apskaitytos ataskaitinių metų veiklos rezultatų ataskaitoje ir dėl to sumažėjo Įstaigos turtas ir dalininkų nuosavybė. Sąlyginė nuomonė Mūsų nuomone, išskyrus (a) pastraipoje Sąlyginės nuomonės pagrindas aprašytą galimą poveikį ir pastraipose (b) ir (c) nurodytų dalykų poveikį atitinkamiems duomenims finansinės ataskaitos pateikia tikrą ir teisingą VšĮ Jonavos ligoninė 2012 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės bei tuomet pasibaigusių metų jos veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdą pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų Be to, mes perskaitėme 5-13 psl. pateiktą VšĮ JONAVOS LIGONINĖ 2012 m. veiklos ataskaitą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų Įstaigos 2012 m. finansinėms ataskaitoms. Auditorė Dangutė Pranckėnienė 2013 m. kovo 29 d. Auditoriaus pažymėjimo , J.Kubiliaus g. 6, Vilnius, LT UAB Moore Stephens Vilnius Audito įmonės pažymėjimo

5 Metinė veiklos ataskaita už 2012 metus VIEŠOJI ĮSTAIGA JONAVOS LIGONINĖ METINĖ VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2012 METUS Jonava, 2013 m. kovo 29 d. 1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS. 1.1.Bendra informacija apie įstaigą. Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė įregistruota 1997m. rugsėjo 30d. Steigėjas - Jonavos rajono savivaldybes taryba Įstaigos veiklos tikslai. Tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą, gerinant Jonavos rajono gyventojų sveikatą, mažinant gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas Įstaigoje vykdoma veikla. Teikiamos antrinio lygio specializuotos ambulatorines,stacionarinės, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugos, suteikiant galimybę kiekvienam pacientui realizuoti teisę į sveikatos priežiūros prieinamumą ir užtikrinant kiekvieno paciento teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą Įstaigos struktūra. Stacionaras 147 lovos,t.sk.: 11 akušerijos-ginekologijos 15 bendros chirurgijos 10 ortopedijos-traumatologijos 42 I terapijos 19 II terapijos 19 III terapijos 14 vaikų ligų 6 anesteziologijos-reanimacijos 10 slaugos ir palaikomojo gydymo 1 paliatyvios pagalbos Konsultacine poliklinika Dantų protezavimo laboratorija 5

6 Metinė veiklos ataskaita už 2012 metus 1.5. Įstaigos veiklos rezultatai. Rodikliai 2011* 2012* Pokytis (+/-) Abs. sk. Proc. Stacionarinės paslaugos X X X X Lovų skaičius Lovų skaičius (be slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyvios pagalbos) Lovų skaičius (be slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyvios pagalbos) ,1 28,4 1,3 4,8 gyventojų Hospitalizacijos atvejų skaičius ,6 Hospitalizacijos atvejų skaičius 100 gyventojų 14,5 12,7-1,8-12,4 Lovadienių skaičius ,64 Vidutinė gulėjimo trukmė (dienos) 4,7 5,1 0,4 8,5 Lovos apyvarta (ligonių skaičius) 52,2 43,5-8,7-16,7 Lovos funkcionavimas (dienos) 245,7 224,5-21,2-8,62 Akušerinės pagalbos apimtys (gimdymų skaičius) ,14 Operacijų skaičius Iš jų: ,83 nakties metu ( val.) ,5 Dienos stacionaro paslaugų skaičius ,17 Dienos chirurgijos paslaugų skaičius ,91 Stebėjimo paslaugų skaičius ,82 Ambulatorinių konsultacijų skaičius ,62 Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos X X X X Lovų skaičius Lovadienių skaičius (TLK apmokama) ,11 Lovadienių skaičius (finansuojama iš kitų šaltinių) Vidutinė gulėjimo trukmė (dienos) 7,7 10,5 2,8 36,4 Pacientų, gavusių paslaugą, skaičius ,03 Paliatyvios pagalbos paslaugos X X X X Lovų skaičius Lovadienių skaičius (finansuojama iš TLK) ,67 Lovadienių skaičius (finansuojama iš kitų šaltinių) Pacientų, gavusių paslaugą, skaičius Vidutinė gulėjimo trukmė (dienos) 22,6 25 2,4 10,6 2. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE. Jonavos rajono savivaldybė: Piniginis įnašas Lt Trumpalaikis turtas Lt 6

7 Metinė veiklos ataskaita už 2012 metus 3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GAUTAS LĖŠAS BEI JŲ ŠALTINIUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai. Eil. Gautų lėšų šaltiniai Suma, tūkst. Lt Pokytis (+/-) Litais, tūkst. Procentais Iš viso gauta lėšų: 16354, , ,4 1,4 1. Iš PSDF biudžeto Iš jų už: 1.1. Ambulatorines konsultacijas 3619,4 3909,7 290, Stacionarines paslaugas 9049,8 8630,4-419, Dienos stacionaro ir dienos chirurgijos 1210,7 1375,6 164,9 13,6 paslaugas 1.4. Medicininės reabilitacijos paslaugas 272,5 278, , Slaugos ir palaikomojo gydymo, 123,6 149,4 25,8 20,9 paliatyviosios pagalbos paslaugas 1.6. Kitas paslaugas 939,2 1079,0 139,8 14,9 2. Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų 460,1 448,7-11,4-2.5 Iš jų už: 2.1. Mokamas medicinos paslaugas 360,1 348,7-11, Savivaldybė dantų protezavimui Kitos gautos lėšos: 62,6 83, , Kitos veiklos 59,6 81, , Finansinė ir investicinė veikla Savivaldybės biudžeto lėšos 4,3 0-4, VIP lėšos ES ir valstybės biudžeto lėšos 612, Kiti šaltiniai 510,

8 Metinė veiklos ataskaita už 2012 metus 3.2. Įstaigos išlaidos. Eil. Patirtų išlaidų pavadinimas Pokytis (+/-) Lt, tūkst. Proc. Lt, tūkst. Proc. Lt, tūkst. Proc. Iš viso išlaidų: 16847,1 X X Darbuotojų darbo užmokesčiui 9182,7 54, , Socialinio draudimo įmokoms 2834,5 16, , Komunalinėms ir ryšių paslaugoms 784,1 4,7 876,7 4,9 92, Draudimui 73,1 0,4 94,4 129,1 21, Transportui 48 0,3 54,5 52,8 6, Komandiruotėms 0 0 0,6 0 0,6 7. Kvalifikacijos kėlimui ,3 0,2 36, Medikamentams 1470,3 8,7 1456,7 8,1-13,6-0,1 9. Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei 1388,3 8,2 1312,4 7,3-75,9-0,6 10. Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose 16,7 0,1 29,4 0,2 12, Maitinimui 189,3 1,1 201,6 1,1 12,3 6.5 Veiklos rezultatas 17,8 X -1115,8 X Įstaigos įsiskolinimai. Eil. Pavadinimas Suma, tūkst. Lt 2011* Kreditorinis įsiskolinimas: , Tiekėjams X 2535, Darbuotojų darbo užmokestis X 1116 Kiti trumpalaikiai X 571,2 2. Debitorinis įsiskolinimas: , TLK X 1740, Kiti X 108,7 *Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą kreditorinio ir debitorinio įsiskolinimo sumą. 8

9 Metinė veiklos ataskaita už 2012 metus 4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą. Eil. Pavadinimas* n-1** N Suma, Lt Suma, Lt Lėšų šaltinis 1. Reanimacinės lovos komplektas X F 2. Reanimacinės lovos komplektas X F 3. Reanimacinės lovos komplektas X F 4 Oftalmoskopas X 1027 LL 5 Elektrochirurginis aparatas su priedais X 6000 Labd. 6 Velorgometrijos kompleksas X F 7 Blauzdikaulio intramed.vinių instr.rinkinys X LL 8 Artroskopinė įranga X LL 9 Sofa-lova X 1550 LL 10 Optotipų lentelė X 1912 LL 11 Aparatas visai kojai X 2390 LL 12 Aparatas visai kojai X 2390 LL 13 Spinta 2-jų durų su veidrodžiu X 1730 LL 14 Spinta 2-jų durų X 1609 LL 15 Batų dėžė X 1258 LL 16 Stalas rašomasis su dviem tumbom X 1561 LL 17 Stelažas 5 lentynų X 1908 LL 18 Stelažas 5 lentynų X 1908 LL 19 Stelažas 5 lentynų X 1908 LL 20 Stelažas 5 lentynų X 1908 LL 21 Stelažas 5 lentynų X 1908 LL 22 Stelažas 5 lentynų X 1908 LL 23 Stelažas 5 lentynų X 1908 LL 24 Stovas operacinėms atliekoms X 1452 LL 25 Stovas operacinėms atliekoms X 1452 LL 26 Stovas operacinėms atliekoms X 1452 LL 27 Staliukas instrumentinis X 3388 LL 28 Staliukas instrumentinis X 3388 LL 29 Staliukas instrumentinis X 3388 LL 30 Staliukas instrumentinis X 3388 LL 31 Staliukas instrumentinis X 3388 LL 32 Staliukas instrumentinis X 3388 LL 33 Staliukas vaistams,tvarsliavai X 1452 LL 34 Staliukas vaistams,tvarsliavai X 1452 LL 35 Staliukas vaistams,tvarsliavai X 1452 LL 36 Staliukas anestezijai X 4235 LL 37 Staliukas anestezijai X 4235 LL 38 Staliukas anestezijai X 4235 LL 39 Spinta vaistų su seifu X 8470 LL 40 Spinta tirpalų ir vaistų X 4840 LL 41 Spinta tirpalų ir vaistų X 4840 LL 42 Spinta tirpalų ir vaistų X 4840 LL 43 Spinta tirpalų ir vaistų X 4840 LL 44 Spinta tirpalų ir vaistų X 4840 LL 45 Spinta tirpalų ir vaistų X 4840 LL 46 Spinta tirpalų ir vaistų X 4840 LL 9

10 Metinė veiklos ataskaita už 2012 metus 47 Staliukas naujagimiui X 1815 LL 48 Staliukas anestezijai X 9680 LL 49 Staliukas anestezijai X 9680 LL 50 Staliukas anestezijai X 9680 LL 51 Stovas artroskopui X 8530 LL 52 Stovas artroskopui X 1815 LL 53 Defibriliatorius X 9148 LL 54 Inhaliatorius su purkštuku X 3398 LL 55 Kardiotakografas X LL 56 Svarstyklės kūdikių-vaikų X 2178 LL 57 Pulsoksimetras X 3570 LL 58 Pulsoksimetras X 3570 LL 59 Koncentratorius deguonies X 5445 LL 60 Plaučių ventiliacijos aparatas X LL 61 Kompiuteris AMDA8*4 X 1200 LL 62 Kompiuteris X 1089 LL 63 Televizorius Samsung X 1000 Labd. 64 Bazinis modulis X 2504 LL 65 Personalo valdymas ir apskaita X 5022 LL Iš viso įsigyta ilgalaikio turto Informacija apie perleistą ir nurašytą ilgalaikį turtą. Eil. Pavadinimas* 2011** 2012 Suma, Lt Vnt. Vertė, Lt Suma, Lt 1. Skalbimo mašina X Skalbimo mašina X Skalbimo mašina X Skalbimo mašina Lyginimo volas GMP Programos bazinis modulis Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto:

11 Metinė veiklos ataskaita už 2012 metus 5. KITOS Įstaigos patirtos sąnaudos per finansinius metus. Eil. Patirtų sąnaudų pavadinimas n-1 n Pokytis (+/-) Lt, tūkst. Proc. Lt, tūkst. Proc. Lt, tūkst. Proc. 1. Įstaigos vadovo darbo užmokestis 61,8 79, ,6 2. Kitos išmokos įstaigos vadovui 23,8 23, Įstaigos valdymo išlaidos* 645,5 825, Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims** *Valdymo išlaidos - tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų darbo užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos. **Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, ; 2004, ) 3 straipsnio 3 dalyje. 6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS. Darbuotojai Ataskaitinių metų sausio 1 dienai Fizinių asm. skaičiu s Etatų skaičiu s Ataskaitinių metų gruodžio 31 d. Fizinių asm. skaičiu s Etatų skaičiu s Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2011 metais Fizinių asm. skaičius Etatų skaičius Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2012 metais Fizinių asm. Skaičius Etatų skaičius Administracija 13 13, , , ,5 Gydytojai , ,38 105,75 73,84 110,5 74,7 Slaugos personalas , ,75 171,92 183,24 173,8 182,5 Pagalbinis medicinos personalas 72 70, ,0 69,63 70,88 73,0 71,2 Kitas ūkio personalas 36 34, ,25 30,17 33,19 33,2 35,2 Kiti specialistai, dirbantys negydomąjį darbą 17 11, ,5 15,74 11, ,5 Iš viso: , ,38 407,21 387,15 420,5 388,6 11

12 Metinė veiklos ataskaita už 2012 metus 7. Informacija apie įstaigos vykdomus projektus. Projekto pavadinimas Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas) Projekto pareiškėjas Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose Įgyvendinamas VšĮ Jonavos ligoninė Projekto trukmė iki Projekto partneriai Kauno r.sav.,kauno m.sav.,prienų r.sav.birštono sav.kėdainių r.sav.,kaišiadorių r.sav.raseinių r.sav. Finansavimo/paramos šaltiniai ES Projekto vertė ,71 Lt Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis - Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai) Asmuo kontaktams Vyr.gyd.pavaduotojas Gediminas Ramanauskas Projekto pavadinimas Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas) Projekto pareiškėjas Projekto trukmė Projekto partneriai Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas Įgyvendinamas VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos Pradžia 2009m.II ketv. Trukmė 60 mėn. VšĮ Jonavos ligoninė Finansavimo/paramos šaltiniai ES Projekto vertė ,00Lt tame tarpe VšĮ Jonavos ligoninė Lt Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis - Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai) Asmuo kontaktams Projekto veikla bus vykdoma siekiant modernizuoti šalies sveikatos priežiūros infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą,teikiant kvalifikuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Vyr.gyd.pavaduotojas Gediminas Ramanauskas 12

13 Metinė veiklos ataskaita už 2012 metus 8. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS KIEKYBINIŲ IR KOKYBINIŲ RODIKLIŲ ĮVYKDYMĄ Ataskaitiniams metams steigėjo nustatyti vertinimo rodikliai Vertinimo rodiklių įvykdymas Kiekybiniai vertinimo rodikliai: X X 1.Finansinis Įstaigos rezultatas Lygus arba daugiau nei Lt 2.Sąnaudų DU(be mokesčių Ne didesnė nei 65% nuo įstaigos 63% sodrai)dalis pajamų 3.Sąnaudos valdymo išlaidoms Ne didesnės 678,5tūkst. Lt 825,2 tūkst.lt 4.Papildomi finansavimo šaltiniai Ne mažiau kaip 2 finansavimo šaltiniai 1.Chlidren Medical Foundatinparama $. 2.GPM- 2% Kokybiniai vertinimo rodikliai: X X 1.Pagrįstų skundų skaičius Ne daugiau nei 5 4 nepatvirtinti 2.Tobulinti įstaigos kokybės vadybos sistemą Sukurti 1 ir atnaujinti 3 kokybės sistemos procedūras Sukurtos 2 kokybės sistemos procedūros 1.Pacientų teisių ir paregų įgyvendinimo tvarka. 2.Medicininių dokumentų pildymo 3.Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis 4.Didinti prioritetinių paslaugų teikimo apimtis -antro lygio gydytojo spec,konsultacijų skaičius -dienos stacionaro paslaugų skaičius Ne didesnis nei 5% nuo visų darbuotojų skaičiaus tvarka. 4% Ne mažiau Ne mažiau stebėjimo paslaugos skaičius Ne mažiau dienos chirurgijos paslaugos Ne mažiau Dalyvauti projekte E sveikatos paslaugų plėtra Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose Įsisavinta Lt projekto finansuojamų lėšų. Vyriausiasis gydytojas Ivanas Dorošas 13

14 Finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d. (litais) Eil. Straipsniai VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA Pastabos A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS I. FINANSAVIMO PAJAMOS I.1. Iš valstybės biudžeto I.2. Iš savivaldybių biudžetų I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ IV. KOMANDIRUOČIŲ 569 V. TRANSPORTO VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ XI. NUOMOS XII. FINANSAVIMO XIII. KITŲ PASLAUGŲ XIV. KITOS C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 883 E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA G. PELNO MOKESTIS H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 3.10 I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI Vyr.gydytojas Ivanas Dorošas Vyr.buhalterė Daliutė Mickevičienė 14

15 Finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d. (litais) Eil. Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA Pastabos A. ILGALAIKIS TURTAS I. Nematerialusis turtas I.1 Plėtros darbai I.2 Programinė įranga ir jos licencijos I.3 Kitas nematerialusis turtas I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai I.5 Prestižas II. Ilgalaikis materialusis turtas II.1 Žemė II.2 Pastatai II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės II.5 Mašinos ir įrenginiai II.6 Transporto priemonės II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės II.8 Baldai ir biuro įranga II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai III. Ilgalaikis finansinis turtas IV. Kitas ilgalaikis turtas B. BIOLOGINIS TURTAS C. TRUMPALAIKIS TURTAS I. Atsargos I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti II. Išankstiniai apmokėjimai III. Per vienus metus gautinos sumos III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos III.3 Gautinos finansavimo sumos III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas III.5 Sukauptos gautinos sumos III.6 Kitos gautinos sumos IV. Trumpalaikės investicijos 3.6 V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai IŠ VISO TURTO:

16 Finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d. (litais) Eil. Straipsniai Pastabos D. FINANSAVIMO SUMOS I. Iš valstybės biudžeto II. Iš savivaldybės biudžeto III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų IV. Iš kitų šaltinių E. ĮSIPAREIGOJIMAI I. Ilgalaikiai įsipareigojimai I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai II. Trumpalaikiai įsipareigojimai II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui II.7 Mokėtinos socialinės išmokos II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai II.11 Sukauptos mokėtinos sumos II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai F. GRYNASIS TURTAS I. Dalininkų kapitalas II. Rezervai II.1 Tikrosios vertės rezervas II.2 Kiti rezervai III. Nuosavybės metodo įtaka IV. Sukauptas perviršis ar deficitas IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas G. MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: Vyr.gydytojas Ivanas Dorošas Vyr.buhalterė Daliutė Mickevičienė 16

17 Pastabos Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės rezervas Kiti rezer-vai Nuosavybės metodo įtaka Sukauptas perviršis ar deficitas Mažumos dalis Finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d. (litais) GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA Tenka kontroliuojančiajam subjektui Eil. Straipsniai Iš viso 1. Likutis 2010 m. gruodžio 31 d Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x x x x x x x x x x x x x 5. Kiti sudaryti rezervai x x x x x 6. Kiti panaudoti rezervai x x x x x 7. Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x x x Ataskaitinio laikotarpio grynasis 8. x x x perviršis ar deficitas Likutis 2011 m. gruodžio 31 d Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x x x x x x x x x x x x x 13. Kiti sudaryti rezervai x x x x x 14. Kiti panaudoti rezervai x x x x x 15. Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x x x Ataskaitinio laikotarpio grynasis x x x perviršis ar deficitas Likutis 2012 m. gruodžio 31 d Vyr.gydytojas Ivanas Dorošas Vyr.buhalterė Daliutė Mickevičienė 17

18 Pastabos Tiesioginiai pinigų srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų srautai Iš viso Finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d. (litais) PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Eil. Straipsniai A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI I. Įplaukos I.1. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms: I.1.1 Iš valstybės biudžeto I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų I.1.4 Iš kitų šaltinių I.2. Iš mokesčių 1.3. Iš socialinių įmokų I.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų I.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 0 0 I.6. Gautos palūkanos I.7. Kitos įplaukos II. Pervestos lėšos II.1 Į valstybės biudžetą II.2 Į savivaldybių biudžetus 0 0 II.3. ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms II.4 II.5 Į kitus išteklių fondus Asignavimų valdytojų programų vykdytojams II.6 Kitiems subjektams III. Išmokos III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių III.3 Komandiruočių III.4 Transporto III.5 Kvalifikacijos kėlimo III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo III.7 Atsargų įsigijimo III.8 Socialinių išmokų 0 III.9 Nuomos III.10 Kitų paslaugų įsigijimo III.11 Sumokėtos palūkanos III.12 Kitos išmokos B. INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI I. II. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas

19 Finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d. (litais) III. III.1 III.2 III.3 IV. IV.1 IV.2 Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius Investicijos į kitą finansinį turtą Ilgalaikio finansinio turto perleidimas: Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius IV.3 V. VI. VII. VIII. Investicijos į kitą finansinį turtą Po vienų metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas C. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI I. Įplaukos iš gautų paskolų II. III. IV. Gautų paskolų grąžinimas Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti: IV.1 Iš valstybės biudžeto IV.2 Iš savivaldybės biudžeto IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų IV.4 Iš kitų šaltinių V. VI. VII. Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti Gauti dividendai Kiti finansinės veiklos pinigų srautai D. VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Vyr.gydytojas Ivanas Dorošas Vyr.buhalterė Daliutė Mickevičienė 19

20 1. Bendroji dalis AIŠKINAMASIS RAŠTAS Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė (toliau Įstaiga) įregistruota 1997m. rugsėjo30 d. Registracijos pažymėjimo Nr Įstaigos kodas Adresas: Žeimių 19,Jonava. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaigos veikla neterminuota. VšĮ Jonavos ligoninė yra iš valstybės turto ir lėšų įsteigta sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga. Jos steigėjai Jonavos rajono savivaldybės taryba. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas. Pagrindiniai veiklos uždaviniai - organizuoti ir teikti specializuotas bei kvalifikuotas, antrinio lygio ambulatorines ir stacionarines paslaugas visos Lietuvos gyventojams. Įstaigos veiklą reglamentuoja Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke. Įstaiga yra paramos gavėja. VšĮ Jonavos ligoninė įstatuose numatytos ir faktiškai vykdomos veiklos sritys: Bendrosios paskirties ligoninių veikla 2. Apskaitos principai Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d., yra šie: Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį už metus, 2.1. Finansinių ataskaitų forma Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal iki d. įsigaliojusius Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), išskyrus 9 ir 26 VSAFAS bei Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus reglamentuojančiu buhalterinę apskaitą bei finansinės atskaitomybės sudarymą. Įstaiga pirmą kartą pradėjo taikyti VSAFAS pradedant 2010 m. sausio 1 d Finansinės atskaitomybės valiuta Įstaiga apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, litais. Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 litai už 1 eurą, o lito kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos Bankas Nematerialusis turtas Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus: yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų; pagrįstai tikėtina, kad Įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą; Įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti. 20

21 Minimali nematerialaus turto įsigijimo vertė 1000 Lt. Įsigytas nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo riboto naudingo tarnavimo laiko nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir turto nuvertėjimo sumą. Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per numatytą naudingo tarnavimo laiką. Įstaiga nematerialiajam turtui taiko šiuos naudingo tarnavimo laikotarpius: Nematerialaus turto grupė Programinė įranga, jos licencijos, techninė dokumentacija Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisė Kitas nematerialus Naudingo tarnavimo laikotarpis 3 metai 5 metai 5 metai Neatlygintinai gautas turtas Įstaiga gali gauti nematerialųjį turtą neatlygintinai arba įsigyti už simbolinį atlygį, t. y. už reikšmingai mažesnę nei turto rinkos vertę. Prie neatlygintinai gauto turto priskiriamas Įstaigai teisės aktų nustatyta tvarka perduotas ir paaukotas ar padovanotas turtas. Nematerialusis turtas, gautas iš kito viešojo sektoriaus subjekto teisės aktų nustatyta tvarka, apskaitoje registruojamas tokia pačia įsigijimo savikaina, kokia jis buvo užregistruotas perduodančio viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje, taip pat apskaitoma perimto turto sukauptos amortizacijos sumos bei šis turtas amortizuojamas per likusį naudingo tarnavimo laikotarpį. Kai nematerialusis turtas yra gautas neatlygintinai iš ne viešojo sektoriaus subjekto arba įsigytas už simbolinį atlygį, jo įsigijimo savikaina laikoma tikroji vertė turto įsigijimo dieną, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti, faktiškai sumokėtos (mokėtinos) sumos ir tikrosios turto vertės įsigijimo dieną skirtumas, jei turtas įsigytas už simbolinį atlygį, arba visa tikroji turto vertė įsigijimo dieną, jei turtas gautas neatlygintinai, apskaitoje registruojami kaip finansavimo sumos pagal 20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos nuostatas. Tuo atveju, kai tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, neatlygintinai gautas turtas apskaitoje registruojamas simboline vieno lito verte, o už simbolinį atlygį įsigytas turtas apskaitoje registruojamas to simbolinio atlygio verte. Tyrimų ir plėtros sąnaudos Tyrimų sąnaudos pripažįstamo sąnaudomis, kai patiriamos. Plėtros sąnaudos apskaitomos nematerialaus turto straipsnyje vykdant individualius projektus tik tuomet, kai Įstaiga turi technines galimybes pabaigti kurti turtą, kuris bus tinkamas naudojimui ar pardavimui, pagrindžia ketinimą sukurti ir sugebėjimą naudoti arba parduoti turtą, kuris sukurs būsimą ekonominę naudą, turi reikiamus resursus pabaigti kurti turtą ir galimybę tiksliai išmatuoti sąnaudas, susidariusias plėtros laikotarpiu. Jei Įstaiga negali atskirti tyrimų etapo išlaidų nuo plėtros etapo išlaidų, visos išlaidos priskiriamos prie tyrimo etapo išlaidų ir pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos susidarė. Išlaidos, kurias Įstaiga pripažino sąnaudomis ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, vėliau negali būti pripažįstamos nematerialiojo turto pasigaminimo savikainos dalimi. Vėlesnės išlaidos Vėlesnės išlaidos, susijusios su jau pripažintu apskaitoje ir Įstaigos naudojamu nematerialiuoju turtu, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį padaromos. Tačiau, jeigu Įstaiga gali patikimai nustatyti, kad tokios išlaidos leis iš esmės pagerinti naudojamą nematerialųjį turtą ir gauti iš to turto didesnės ekonominės naudos ateityje, ir jeigu jos gali būti patikimai įvertintos ir priskirtos prie konkretaus turto, šių išlaidų suma turi būti didinama turto įsigijimo savikaina Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir šiuos ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus: pagrįstai tikėtina, kad Įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos ; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą; 21

22 Įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, kilnojamąsias, nekilnojamąsias kultūros vertybes ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą ir turto nuvertėjimo sumą (įsigijimo savikainos metodas). Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė turi būti nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Įstaigos veikloje nebenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas neskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai turtas nebenaudojamas, pirmos dienos. Ši nuostata netaikoma laikinai nenaudojamam ilgalaikiam materialiajam turtui. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, į kurią neįeina kasdieninės priežiūros išlaidos, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius. Įsigijimo vertė apima ilgalaikio materialiojo turto dalių pakeitimo išlaidas, kai jos patiriamos, jei šios išlaidos atitinka turto pripažinimo kriterijus. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokius turto naudingo tarnavimo laikotarpius: Materialaus turto grupė Medicinos įranga Kitos mašinos ir įrengimai Lengvieji automobiliai Baldai Kompiuteriai ir jų įranga Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės Kita biuro įranga Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys Kitas ilgalaikis materialus turtas Naudingo tarnavimo laikotarpis 6 metai 10 metų 10 metai 10 metai 4 metai 4 metai 8 metai 10 metai 5 metai Turto likvidacinės vertės, naudingo tarnavimo laikotarpiai ir nusidėvėjimo metodai yra peržiūrimi ir, jei reikia, pakoreguojami kiekvienų finansinių metų pabaigoje. Neatlygintinai gautas turtas Įstaiga gali gauti ilgalaikį materialųjį turtą neatlygintinai arba įsigyti už simbolinį atlygį, t. y. už reikšmingai mažesnę nei turto rinkos vertę. Prie neatlygintinai gauto turto priskiriamas ir Įstaigai perduotas teisės aktų nustatyta tvarka turtas, ir padovanotas turtas. Ilgalaikis materialusis turtas, gautas iš kito viešojo sektoriaus subjekto teisės aktų nustatyta tvarka, kuriam iki perdavimo buvo taikomas įsigijimo savikainos metodas, apskaitoje registruojamas tokia pačia įsigijimo savikaina, kokia jis buvo užregistruotas perduodančio viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje. Perimantis turtą Įstaiga taip pat registruoja sukauptą nusidėvėjimo sumą ir nuvertėjimo sumą turto perdavimo dieną. Tokio turto naudingo tarnavimo laikas turi būti lygus likusiam jo naudingo tarnavimo laikui. Perimto turto balansinė vertė perėmimo momentu taip pat registruojama kaip finansavimo sumos. Ilgalaikio materialiojo turto, gauto iš kito viešojo sektoriaus subjekto teisės aktų nustatyta tvarka, kuriam iki perdavimo buvo taikomas tikrosios vertės metodas, įsigijimo savikaina perėmimo momentu yra prilyginama tikrajai vertei, kuria šis turtas buvo registruotas perduodančio viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje. Tokia pati suma registruojama kaip finansavimo sumos. Kitais atvejais neatlygintinai gautas arba perduotas ne už rinkos kainą turtas apskaitoje registruojamas tikrąja verte, kuri nustatoma pagal rinkos kainą, kai rinkoje prekiaujama šiuo turtu. Jei, neatlygintinai perduodant turtą, dokumente, kuriuo patvirtinamas turto perdavimas, nurodyta vertė neatitinka tikrosios to turto vertės, turto vienetas turi būti registruojamas apskaitoje tikrąja verte. Vėlesnės išlaidos Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos prie to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo padarytos, sąnaudų, jeigu jos nepriskiriamos prie pagamintų atsargų ar kito ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo savikainos. 22

23 Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo, remonto ir pan. atliktų darbų išlaidų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų teikiamo rezultato: esminio turto pagerinimo išlaidos apskaitoje registruojamos didinant atitinkamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą; jei atlikti darbai nėra esminis turto pagerinimas, tokios išlaidos nurašomos į sąnaudas tą ataskaitinį laikotarpį, kai padarytos. Jei Įstaiga, siekdamas įgyvendinti viešąjį interesą, atlieka turto, kurio nevaldo, kuriuo nesinaudoja (nesinuomoja ar kitaip nesinaudoja) ir nedisponuoja, esminio pagerinimo darbus, išlaidas šiems darbams atlikti pripažįsta ilgalaikiu materialiuoju turtu ir savo apskaitoje registruoja atskirą turto vienetą, kurį nudėvi per naudingo tarnavimo laiką. Išnuomotas ir išsinuomotas turtas Išsinuomoto turto eksploatavimo ir paprastojo remonto išlaidos (jei jų nekompensuoja nuomotojas) pripažįstamos nuomininko veiklos sąnaudomis, jeigu jos nepriskiriamos pagamintų atsargų ar kito ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo savikainai. Jei nuomotojas nekompensuoja nuomininko padarytų esminio turto pagerinimo išlaidų, šias išlaidas nuomininkas registruoja kaip atskirą ilgalaikio materialiojo turto vienetą ir pripažįsta jo nusidėvėjimo sąnaudas per likusį nuomos laikotarpį. Ilgalaikis materialusis turtas yra nurašomas jį pardavus arba kai iš jo naudojimo ar pardavimo nebesitikima jokios ekonominės naudos. Bet koks pelnas ar nuostoliai, atsirandantys dėl turto nurašymo (apskaičiuojamas kaip grynųjų pardavimo pajamų ir balansinės turto vertės skirtumas), yra įtraukiami į tų metų veiklos rezultatų ataskaitą, kuriais turtas yra nurašomas Finansinis turtas Vadovaujantis 17 VSAFAS finansinis turtas skirstomas į: ilgalaikį finansinį turtą, trumpalaikį finansinį turtą. Siekiant įvertinti finansinis turtas skirstomas į tris grupes: parduoti laikomą finansinį turtą; iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą; gautinas sumas (prie kurių priskiriamos ir suteiktos paskolos). Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už jį suma arba kito perduoto turto vertė. Tiesioginės sandorių sudarymo išlaidos neįtraukiamos į finansinio turto įsigijimo savikainą ir pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas sandoris, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis. Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas iš naujo įvertinamas taip: parduoti laikomas tikrąja verte, iki išpirkimo termino laikomas ilgalaikis finansinis turtas amortizuota savikaina; iki išpirkimo termino laikomas trumpalaikis finansinis turtas įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius; po vienų metų gautinos sumos amortizuota savikaina; išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus gautinos sumos ir kitas trumpalaikis finansinis turtas įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Parduoti laikomo finansinio turto tikroji vertė nustatoma remiantis kainomis, paskelbtomis aktyviojoje rinkoje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Finansiniai įsipareigojimai Vadovaujantis 17 VSAFAS finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Pirmą kartą pripažindama finansinį įsipareigojimą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. Su sandorių sudarymu susijusios išlaidos turi būti pripažįstamos pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro. 23

24 Suteikta garantija pripažįstama finansiniu įsipareigojimu, kai atsiranda sutartyje numatytos aplinkybės arba sąlygos, kuriomis tenkinami įsipareigojimo pripažinimo kriterijai, ir paaiškėja, kad garantinius įsipareigojimus reikės vykdyti. Iki finansinio įsipareigojimo pripažinimo dienos suteiktos garantijos apskaitoje registruojamos pagal 18-ojo VSAFAS Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai reikalavimus. Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas finansiniai įsipareigojimai (išskyrus trumpalaikius, kurie nesusiję su rinkos kainomis) yra iš naujo įvertinami: finansiniai įsipareigojimai, susiję su rinkos kainomis, tikrąja verte; iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai tikrąja verte; kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai amortizuota savikaina; kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai įsigijimo savikaina. Finansiniams įsipareigojimams, susijusiems su rinkos kainomis, priskiriami įsipareigojimai, kurių vertės kitimas yra susijęs su tam tikro turto tikrosios vertės arba rinkos indekso kitimu. Finansinių įsipareigojimų, susijusių su rinkos kainomis, tikroji vertė nustatoma remiantis atitinkamo turto kainomis arba rinkos indekso vertėmis, paskelbtomis aktyviojoje rinkoje paskutinę ataskaitinio laikotarpio (tarpinio ir metinio) dieną Atsargos Atsargas registruojant apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargos, kurios yra laikomos numatant jas paskirstyti nemokamai ar už simbolinį mokestį arba numatant jas sunaudoti prekių, skirtų paskirstyti nemokamai ar už simbolinį mokestį, gamybai, turi būti vertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, bet ne grynąja realizavimo verte. Apskaičiuodamas sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko pirmas gautas, pirmas išduotas (FIFO) atsargų įkainojimo būdą. Atsargų grynoji realizavimo vertė nustatoma pagrįstai, atsižvelgiant į kainos ar atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainos svyravimus, tiesiogiai susijusius su poataskaitiniais ūkiniais įvykiais Finansavimo sumos, finansavimo pajamos ir finansavimo sąnaudos Finansavimo pajamos finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos turėtoms sąnaudoms kompensuoti. Finansavimo sąnaudos Įstaigos per tam tikrą laikotarpį suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos kitam viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajamų arba Įstaigos suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajamų arba iš gautų ar gautinų finansavimo sumų. Įstaigos finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, kurios apima ne tik finansavimo sumas turtui, tokiam kaip ilgalaikis materialusis, nematerialusis, investicijos į kitų subjektų nuosavybės ir ne nuosavybės vertybinius popierius, biologinis turtas ir atsargos, įsigyti, bet ir finansavimo sumas, apimančias nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą; finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Prie finansavimo sumų nepriskiriama: sumos, gautos teisės aktų nustatyta mokesčių pajamų perskirstymo tarp atskirų savivaldybių tvarka; palūkanos, kurių nereikia mokėti pagal beprocentes paskolas arba paskolas, teikiamas už sumažintas palūkanas; turtas, Įstaigos gautas naudoti panaudos, veiklos nuomos, pasaugos ir kitais pagrindais; trečiųjų asmenų neatlygintinai suteiktos paslaugos (techninė pagalba, savanoriškas darbas ir kitos). Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka šiuos kriterijus: finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos gauti finansavimo sumas; 24

25 yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų rašytinių įrodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas. finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas. Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos perkeliamos iš gautinų finansavimo sumų į gautų finansavimo sumų sąskaitą. Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos), skirtos Įstaigos veiklai finansuoti, mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos. Finansavimo pajamomis pripažįstama: ta finansavimo sumų ilgalaikiam nematerialiajam, materialiajam turtui, biologiniam turtui ir atsargoms įsigyti dalis, kiek per tą laikotarpį yra pripažinta sąnaudų, susijusių su tuo turtu, t. y. ta dalimi, kiek to turto yra nudėvima (amortizuojama) ar dėl kitų priežasčių nurašoma į sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį; finansavimo sumų finansiniam turtui, išskyrus ilgalaikes gautinas sumas, įsigyti dalis, lygi pripažintai ir apskaitoje užregistruotai to turto nuvertėjimo sumai, arba kai toks turtas yra nurašomas; ta finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti dalis, atitinkanti finansuotinų sąnaudų, kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį, sumą. sukauptos finansavimo pajamos Atidėjinai Atidėjinys pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas, kai atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus: Įstaiga turi įsipareigojimą (teisinę prievolę arba neatšaukiamąjį pasižadėjimą) dėl buvusiojo įvykio; tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės; įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Įstaigos įsipareigojimas konstatuojamas, jeigu paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra pakankamai įrodymų, kad įsipareigojimo (dėl buvusiųjų įvykių) atsiradimo tikimybė yra didesnė negu nebuvimo. Atidėjiniais pripažįstami tik tie įsipareigojimai, kurie susiję su buvusiaisiais įvykiais. Atidėjiniai būsimiems veiklos, susijusios su turto naudojimu, nuostoliams ar išlaidoms padengti nepripažįstami. Įstaiga atidėjiniais pripažįsta tik tokius įsipareigojimus dėl buvusiųjų įpareigojamųjų įvykių: kurie nedaro poveikio ir neleidžia Įstaigai keisti būsimos veiklos ir kai būsimos išlaidos yra neišvengiamos nepriklausomai nuo Įstaigos veiksmų ateityje Nuoma ir finansinė nuoma Turto nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda pasilieka nuomotojui, yra laikoma veiklos nuoma. Įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra apskaitomos kaip sąnaudos tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį. Bendra nuomotojo suteikiamų lengvatų nauda yra pripažįstama kaip nuomos sąnaudų sumažėjimas per nuomos laikotarpį tiesiniu metodu. Jeigu pardavimo ir atgalinės nuomos sandorio rezultatas yra veiklos nuoma, ir akivaizdu, kad sandoris yra sudarytas tikrąja verte, bet koks pelnas ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto. Jei pardavimo kaina yra žemesnė nei tikroji vertė, bet koks pelnas ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto, išskyrus atvejus, kai nuostoliai kompensuojami žemesnėmis už rinkos kainas nuomos įmokomis ateityje. Tuomet jie atidedami ir amortizuojami proporcingai nuomos įmokomis per laikotarpį, kurį turtą numatoma naudoti. Jei pardavimo kaina viršija tikrąją vertę, suma, kuria viršijama tikroji vertė, yra atidedama ir amortizuojama per laikotarpį, kurį turtą numatoma naudoti Segmentai Įstaigos vykdoma pagrindinė veikla priskiriama prie vieno valstybės veiklos segmento- sveikatos apsaugos. 25

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansins atskaitomybs standartus FINANSINS

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p.

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p. KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai, tel. (8 347) 683 02, faks. (8 347) 683 02, el. p. kedainiuprc@gmail.com, http://www. prc.kedainiai.lm.lt, Duomenys

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

metine ataskaita internetui

metine ataskaita internetui PRITARTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-158 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGO I ĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. ŽI IOS APIE ĮSTAIGĄ Pagrindinis VšĮ Mažeikių

Detaliau