B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,4

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,4"

Transkriptas

1 B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,47 HA) NAUDOJIMAS Užsakovas (organizatorius): UAB Elektros pasaulis, Trakų g. 50, LT 21043, Semeliškės. Direktorius Bronius Pinkevičius Inžinierė ekologė Sigita Puzaitė - Jurevič Vilnius, 2015 m.

2 Turinys 1.Planuojamos ūkinės veiklos (organizatorius) užsakovas Planuojamos ūkinės veiklos rengėjas Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis Žaliavų naudojimas Gamtos išteklių naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas Energijos išteklių naudojimo mastas Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija Fizikinės taršos susidarymas ir jos prevencija Biologinės taršos susidarymas ir jos prevencija Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų; ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir prevencija Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas Planuojamos ūkinės veiklos vieta Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų fukcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą Informacija apie saugomas teritorijas Informacija apie biotopus Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas Informaciją apie teritorijos taršą praeityje Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai Poveikis biologinei įvairovei Poveikis žemei ir dirvožemiui Poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai Poveikis orui ir meteorologinėms sąlygoms Poveikis kraštovaizdžiui Poveikis materialinėms vertybėms Poveikis kultūros paveldui Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis Planuojamos ūkinės charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią...33 Panaudota metodinė ir fondinė literatūra...34 Tekstiniai priedai Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 8 d. B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2015 m. 2

3 įsakymo Nr Dėl Elektrėnų savivaldybės Lajaus telkinio naujo ploto žvyro ir smėlio išteklių aprobavimo ir įrašymo žemės gelmių registro žemės gelmių išteklių dalyje kopija Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 1-9 Dėl Elektrėnų savivaldybės Lajaus telkinio naujo ploto žvyro ir smėlio išteklių aprobavimo ir įrašymo žemės gelmių registro žemės gelmių išteklių dalyje kopija Žemės sklypo (kad. Nr. 7967/0003:1048) planas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Žemės sklypo (kad. Nr. 7967/0003:149) planas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Žemės sklypo (kad. Nr.7967/0003:100) planas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Žemės sklypo (kad. Nr. 7967/0003:1050) planas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Žemės sklypo (kad. Nr. 7967/0003:150) planas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Kadastro žemėlapio ištrauka, M 1 : Žemės sklypų kad. Nr. 7967/0003:100 ir 7967/0003:1050 nuomos sutartis LR Aplinkos ministerijos išrašo Nr. SRIS iš saugomų rūšių informacinės sistemos kopija Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos...64 B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2015 m. 3

4 I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 1. Planuojamos ūkinės veiklos (organizatorius) užsakovas UAB Elektros pasaulis (juridinio asmens kodas ); adresas Trakų g. 50, LT 21043, Semeliškės; Direktorius Valdas Dzikevičius. Kontaktinis asmuo direktorius Valdas Dzikevičius. Tel Planuojamos ūkinės veiklos rengėjas Elektrėnų savivaldybės Lajaus žvyro ir smėlio telkinio planuojamo naudoti ploto poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija paruošta pagal sutartį tarp B. Pinkevičiaus ind. įmonės ir UAB Elektros pasaulis. B. Pinkevičiaus individuali įmonė ( juridinio asmens kodas ); adresas - Konstitucijos pr. 23, Vilnius; Leidimas užsiimti žemės gelmių (geologiniu, ekogeologiniu) tyrimu Nr. 52. Kontaktinis asmuo inžinierė ekologė Sigita Puzaitė-Jurevič. Tel. (8 5) , el. p. II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas Atrankos informacija rengiama remiantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo aktualia redakcija (Žin., 1996, Nr ) ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-665 patvirtintais Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo ir jų vėlesniais pakeitimais (Žin., 2006, Nr.4 129; 2010, Nr ; TAR Nr ). Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) pavadinimas: Elektrėnų savivaldybės Lajaus žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto (apie 3,47 ha) naudojimas. PŪV atitinka poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo rūšių sąrašo 2.3 punktą - kitų naudingųjų iškasenų kasyba ar akmens skaldymas (kai kasybos plotas mažiau kaip 25 ha, bet daugiau kaip 0,5 ha). 4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos Planuojamos ūkinės veiklos plotas: apie 3,47 ha. Planuojamos ūkinės veiklos paskirtis: naudingosios iškasenos (žvyro ir smėlio) kasyba atviru kasiniu (karjeru). Fukcinės zonos: PŪV teritorija yra žemės ūkio paskirties žemė. Žemės ūkio paskirties žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis į kitos paskirties žemę (naudingųjų iškasenų teritorijos) Lajaus telkinio išteklių gavybai atviru kasiniu (karjeru), atsižvelgiant į vietos gyventojų, gretimų žemės sklypų savininkų ir naudotojų interesus, bus keičiama rengiant žemės gelmių naudojimo planą. B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2015 m. 4

5 1 pav. Planuojamo naudoti Lajaus žvyro ir smėlio telkinio planas su artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis ir produkcijos transportavimo keliu, M 1: Baubonys Lajus Planas sudarytas naudojantis ORT10LT Nacionalinė žemės tarnyba Planuojamas naudoti Lajaus žvvyro ir smėlio telkinio naujas plotas Žemės sklypų ribos (kad. Nr. 7967/0003:149, 7967/0003:1048, 7967/0003:1050, 7967/0003:150, 7967/0003:100) UAB "Elektros pasaulis" kasybos sklypo riba 2014 m. detaliai išžvalgytų išteklių kontūras (pagal 331 kodą) 2011 m. detaliai išžvalgytų išteklių kontūras (pagal 331 kodą) SUTARTINIAI ŽENKLAI Atstumas nuo planuojamo naudoti ploto iki gyvenamosios teritorijos Nr. 1 Nr. 1, nutolusi 220 m 2 Nr. 2, nutolusi 56 m 3 Nr. 3, nutolusi 240 m Atstumas nuo produkcijos transportavimo kelio iki gyvenamosios teritorijos Nr. Produkcijos transportavimo kelias iki rajoninio kelio Nr Kelio apsaugos zona Elektros linijos apsaugos zona 1 Nr. 1, nutolusi 225 m

6 Reikalinga inžinerinė infrastruktūra: Per planuojamo naudoti Lajaus žvyro ir smėlio telkinio sklypo kad. Nr. 7976/0003:150 rytinę dalį pravesta 0,4 kv elektros linija, kurią eksploatacijos eigoje planuojama iškelti. Kita vietovės inžinerinė infrastruktūra eksploatuojant telkinį naudojama nebus. PŪV teritorijoje esančios melioracijos sistemos bei įrenginiai bus pertvarkomi pagal išduotas teritorijų planavimo sąlygas žemės gelmių naudojimo planui rengti. Susisiekimo komunikacijos: Eksploatuojant telkinį žvyrui ir smėliui išvežti į paskirties vietas planuojama naudoti karjero kelią, kuris įsijungs į 0,2 km ilgio lauko kelią (šiuo metu naudojamas Lajaus žvyro ir smėlio telkinio naudingosios iškasenos transportavimui iš eksploatuojamo telkinio) vedantį iki rajoninio kelio Nr Semeliškės Jokūbiškės (1 pav.) 5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis Planuojamos ūkinės veiklos produkcija: natūrali telkinio naudingoji iškasena (žvyras ir smėlis) tinkama automobilių keliams tiesti pagal standarto LST 1331:2002 lt (Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija) (žr. tekst. priedą Nr. 1, 2). Po leidimo naudoti žemės gelmių išteklius gavimo, po žemės gelmių naudojimo plano parengimo, planuojama žvyro ir smėlio kasyba atviru kasiniu (karjeru). Natūrali telkinio naudingoji iškasena atitinka LST 1331:2002 lt reikalavimus ir yra tinkama automobilių kelių dangoms įrengti bei remontuoti. Tipinė žvyro ir smėlio karjero eksploatavimo technologija pateikta 2 paveiksle. Augalinio sluoksnio ir ir mineralinės dangos nukasimas Technologinių karjero vidaus kelių įrengimas Naudingojo klodo iškasimas ir ir pakrovimas į į autosavivarčius Iškastos produkcijos išvežimas iš iš karjero Išeksploatuoto ploto rekultivavimas 2 pav. Žvyro ir smėlio karjero eksploatavimo technologija Planuojamo naudoti ploto kasybos darbuose bus naudojamos šios kasimo, kasimo pakrovimo ir transportavimo mašinos: atvirkščio kasimo ekskavatorius JCB 220 dirbs 110 val. sunaudodamas 1,39 t dyzelinio kuro, frontalinis krautuvas JCB 456 dirbs 70 val. sunaudodamas 1,31 t, buldozeris T130 dirbs 52 val. sunaudodamas 0,63 t dyzelinio kuro, sijojimo įrenginiai Fintex 542 dirbs 260 val sunaudodama 4,78 t ir 12,31 t autosavivartis MAZ (20 t) transportuodamas sąlyginiu 10 km atstumu ir 1,56 t pagalbinėms reikmėms. Taip pat gali būti naudojamos ir kitų markių panašių parametrų kasybos ir transporto mašinos. B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2015 m. 6

7 Augalinio sluoksnio ir mineralinės dangos nukasimas: Dangos gruntas pagal žemės gelmių naudojimo planą bus panaudotas karjero rekultivavimui. Dangos gruntą sudaro augalinis sluoksnis, fliuvioglacialinis kraštinių darinių įvairiagrūdis, vyraujant itin smulkiagrūdžiui, stipriai aleuritingas ir molingas smėlis bei glacialinis gelsvai pilkas priemolis. Jos storis naujame plote kinta nuo 0,1 iki 6,5 m, vidurkis 3,3 m. Eksploatuojant planuojamą naudoti plotą bus nukasta apie 108 tūkst. m 3 dangos grunto, iš jo apie 8 tūkst. m 3 dirvožemio. Danga bus nukasama buldozeriu. Dirvožemio sluoksnis buldozeriu sustumiamas į kaupus ir nukasamas krautuvu, pakraunant į autosavivarčius ir transportuojamas į sandėliavimo vietas. Technologinių karjero vidaus kelių įrengimas: Karjero vidaus keliai tiesiami priklausomai nuo pakrovimo darbų zonos padėties, profiliuojant ir sutankinant kelio pagrindo gruntą buldozeriu. Projektiniai laikinų karjero vidaus kelių (išskyrus kasaviečių kelius) elementai parenkami pagal Lietuvos Respublikos kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 Automobilių keliai reikalavimus šiems karjerų laikiniems technologiniams keliams. Karjero vidaus keliai naudojami dangos gruntų transportavimui. Žvyro ir smėlio naudingojo sluoksnio iškasimas ekskavatoriumi arba krautuvu ir pakrovimas į autosavivarčius: Naudingasis klodas bus kasamas krautuvu ir atvirkščio kasimo ekskavatoriumi 4 pakopomis, vėliau pakraunant į autosavivarčius, Žvyras ir smėlis krautuvu bus pakraunamas į autosavivarčius ir transportuojamas į paskirties vietą. Kasybos darbai, priklausomai nuo žvyro ir smėlio poreikio, bus vykdomi sezoniškai, 5 dienas per savaitę, viena (I) pamaina. Naudingąjį telkinio klodą Lajaus žvyro ir smėlio telkinio naujame plote sudaro viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės kraštinių darinių fliuvioglacialinės nuogulos (ftiiibl). Jas sudaro įvairiagrūdis, vyraujant vidutingrūdžiui iki smulkiagrūdžio, vietomis aleuritingas smėlis ir įvairaus stambumo žvyro nuogulos. Bendras detaliai išžvalgyto telkinio naudingojo sluoksnio storis išteklių apskaičiavimo plote kinta nuo 5,8 iki 29,2 m, vidutiniškai 14,9 m. Žvyro sluoksnio storis kinta nuo 0,0 iki 22,4 m, vidutiniškai sudaro 6,4 m. Smėlio sluoksnio storis nepažeistame kasybos darbais plote kinta nuo 2,7 iki 20,6 m, vidutiniškai sudaro 10,3 m. Visi ištekliai žvalgybos plote sausi. Iškastos produkcijos išvežimas iš karjero: Žvyro ir smėlio transportavimui iš karjero bus naudojami autosavivarčiai. Išeksploatuoto ploto rekultivavimas: Išeksploatuotas plotas bus rekultivuotas. Karjero šlaitai bus apsodinti mišku, prieš tai atlikus šlaitų lėkštinią bei dirvožemio paskleidimą. Rekultivavimo darbai bus atliekami tomis pačiomis kasybos ir transporto mašinomis. Planuojamo ploto kasybos ir rekultivavimo darbų kalendorinis planas bus pateiktas telkinio naudojimo projekte. 6. Žaliavų naudojimas Cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas Karjere nebus vykdomas joks pirminis žaliavos perdirbimas ir nebus naudojamos jokios cheminės medžiagos kasybos atliekų nesusidarys. Radioaktyviųjų medžiagų naudojimas Karjere nebus naudojamos ir saugojamos radioaktyviosios medžiagos. Pavojingų ir nepavojingų atliekų naudojimas B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2015 m. 7

8 Dyzelinis kuras ir tepalai kasybos mašinoms bus atvežami ir užpildomi specialiu transportu su užpildymo įranga. Kasybos mašinų remontas ir techninis aptarnavimas (išskyrus atsitiktinio smulkaus gedimo atvejus) karjere nebus atliekamas. Esant metiniam žvyro ir smėlio iškasimui 20 tūkst. m 3, per metus bus sunaudota apie 17,21 t dyzelinio kuro. Kitų pavojingų medžiagų naudojimas ar saugojimas karjere nenumatomas. Karjero darbuotojų sukauptos mišrios komunalinės atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Per metus susidarys iki 1,2 t/m mišrių komunalinių atliekų. 7. Gamtos išteklių naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas Vandens išteklių naudojimas Planuojamo naudoti Lajaus žvyro ir smėlio telkinio naujame plote vandeningas horizontas nebuvo pasiektas. Gruntinio vandens lygio kitimas aplinkinėje karjero teritorijoje nenumatomas. LR Statybos ir urbanistikos ministerijos ir LR aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76 patvirtintomis Vandens vartojimo normomis RSN 26-90, minimalus geriamo vandens kiekis 25 l/par. 1 darbuotojui. Minimalus geriamo vandens poreikis (planuojama apie 5 darbuotojus) - 0,125 m³/per parą; 22,5 m³/ per metus (planuojamas pamainų skaičius 180). Darbuotojų buitiniams poreikiams tenkinti, geriamasis vanduo bus atvežamas plastikinėje taroje. Mineralinio grunto ir dirvožemio naudojimas Apylinkėje vyrauja velėniniai karbonatiniai ir velėniniai glėjiniai dirvožemiai [9]. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą žemės sklypo žemės ūkio naudmenų našumo balas nuo 19.0 iki 37.8 (žr. tekst. priedą Nr. 4, 6, 8, 10, 12). Eksploatuojant planuojamą naudoti plotą bus nukasta apie 108 tūkst. m 3 dangos grunto, iš jo apie 8 tūkst. m 3 dirvožemio. Dirvožemio sandėliavimo ir saugojimo tvarka yra nustatyta Pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultivavimo metodikoje, patvirtintoje Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu Nr. 166: Derlingasis dirvožemio sluoksnis bus saugomas kaupuose (voluose). Jiems parenkamos vietos, kuo arčiau rekultivuojamo ploto. Kaupų aukštis neturi viršyti 10 m, o šlaitų nuolydis Jeigu derlingo dirvožemio sluoksnio kaupai išbus daugiau kaip dvejus metus, jie apsaugomi nuo erozijos ir defliacijos apsėjant daugiamečių žolių mišiniais. Derlingasis dirvožemio sluoksnis kaupuose gali būti laikomas ne ilgiau kaip 20 metų. Nukasant, sandėliuojant ir paskleidžiant dirvožemio sluoksnį, neišvengiamai susidaro iki 25 % dirvožemio kiekio bei kokybės nuostolių. Dirvožemis pagal žemės gelnių naudojimo planą bus panaudotas karjero rekultivavimui. Žemės gelmių naudojimas Planuojamas naudoti Lajaus žvyro ir smėlio telkinio naujas plotas apima 2014 m. ir 2011 m. detaliai išžvalgytų išteklių plotus m. Lajaus telkinio naujo ploto detaliai išžvalgyti spėjamai vertingi (331) žvyro ištekliai aprobuoti ir apskaičiuoti 2,78 ha plote, sudaro 180 tūkst. m³, detaliai išžvalgyti spėjamai vertingi (331) smėlio ištekliai aprobuoti ir apskaičiuoti tame pačiame 2,78 ha plote, sudaro 235 tūkst. m³ ( žr. tekst. priedą Nr.1) m. detaliai išžvalgyti spėjamai vertingi (331) žvyro kelių dangoms įrengti ištekliai aprobuoti ir yra apskaičiuoti 0,57 ha plote ir sudaro 19 tūkst. m³., iš jų 0,05 ha elektros linijos apsaugos zonoje sudaro 2 tūkst. m³, detaliai išžvalgyti spėjamai vertingi (331) smėlio kelių dangoms įrengti B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2015 m. 8

9 ištekliai aprobuoti ir yra apskaičiuoti 0,80 ha plote ir sudaro 95 tūkst. m³, iš jų 0,05 ha elektros linijos apsaugos zonoje sudaro 6 tūkst. m³ (žr. tekst. priedą Nr.2). Po leidimo naudoti žemės gelmių išteklius gavimo, po žemės gelmių naudojimo plano parengimo, planuojama žvyro ir smėlio kasyba atviru kasiniu (karjeru). Natūrali telkinio naudingoji iškasena atitinka LST 1331:2002 lt reikalavimus ir yra tinkama automobilių kelių dangoms įrengti bei remontuoti. Planuojamas maksimalus metinis žvyro ir smėlio iškasimas 20 tūkst. m 3 per metus. Biologinės įvairovės naudojimas Remiantis literatūros šaltiniais ir internetinėmis duomenų bazėmis planuojamoje naudoti teritorijoje nėra vertingų saugomų augalų ar gyvūnų rūšių. Artimiausių apylinkių ir viso rajono biologinei įvairovei planuojama ūkinė veikla neturės jokios neigiamos įtakos, nebus pažeistos kokioms nors gyvūnų rūšims svarbios specifinės maitinimosi, koncentracijos vietos ar migracijos keliai. 8. Energijos išteklių naudojimo mastas Karjero eksploatavimo metu, esant metiniam žvyro ir smėlio iškasimui 20 tūkst. m 3, kasybos mašinoms bei pagalbiniam transportui per metus bus sunaudota apie 17,21 t dyzelinio kuro. 9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas Eksploatuojant žvyro ir smėlio telkinį pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų nesusidarys. 10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas Planuojamoje teritorijoje gruntinis bei paviršinis vanduo gamybiniams ir buitiniams tikslams nebus naudojamas. Darbuotojų buitiniams poreikiams tenkinti bus įrengta konteinerinio tipo administracinė buitinė patalpa su trumpalaikio buitinių nuotėkų sukaupimo rezervuaru, geriamasis vanduo bus atvežamas plastikinėje taroje. Ūkinės veiklos metu susidariusios buitinės nuotėkos iš buitinių nuotekų sukaupimo rezervuarų, pagal sutartį su nuotėkas tvarkančia įmone, bus išvežamos į buitinių nuotėkų valymo įrenginius. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisykles, vandens tiekėjo priimtų tvarkyti buitinių nuotekų kiekis yra prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui. Planuojama, kad nuotekų susidarys - 0,125 m³/per parą; 22,5 m³/ per metus (planuojamas pamainų skaičius 180). 11. Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija Oro tarša Stacionarių oro teršimo objektų planuojamame karjere nebus. Dirbant kasybos mechanizmams karjere bei pervežant dangos gruntus į aplinkos orą pateks dyzelinių vidaus degimo variklių išmetamos dujos ir iš po automobilio ratų nuo grunto kylančios dulkės (nedidelė dalis kietųjų dalelių gali pakilti kraunant dangos gruntą karjere į autosavivarčius). Vadovaujantis LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 585/V 611 Dėl Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo pakeitimo kietųjų dalelių (KD) paros ribinė vertė, nustatyta gyventojų sveikatos apsaugai yra 0,05 mg/m 3 ir per kalendorinius metus neturi būti viršyta daugiau kaip 35 kartus. Kietųjų dalelių kalendorinių metų ribinė vertė yra 0,04 mg/m 3. B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2015 m. 9

10 būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus. Azoto dioksido kalendorinių metų ribinė vertė yra 0,04 mg/m 3. Anglies monoksido paros 8 valandų vidutinė ribinė vertė yra 10 mg/m 3. Vadovaujantis LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr.D1-329/V469 Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo pakeitimo ir įsakyme Nr. 591/640 Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo nurodoma, kad veiklos poveikio aplinkos orui vertinimui reikia taikyti teršalo pusės valandos ribinę vertę, kuri angliavandeniliams yra nustatyta 1,0 mg/m 3. Karjere kasamas iš natūralaus klodo gruntas (augalinis sluoksnis, smėlis ir kt.) yra pakankamai drėgnas (> 4 %) ir nedulka. Atidengtas karjero paviršius gali labiau pradžiūti vasaros metu, ir ore kietųjų dalelių kiekis padidės. Vykdant žvyro ir smėlio pakrovimo darbus vienos tonos nudulkėjimo koeficientas 0,03 kg/t. Prognozuojamas kietųjų dalelių kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: čia: D santykinis nudulkėjimas, kg/t; B metinės krovos apimtys, t/m; r drėgnumas, %. P = D B (1 r) / 1000, (1) Vidutiniškai per metus būtų iškasama 20 tūkst. m 3 žvyro ir smėlio (35000 t). Prognozuojamas kietųjų dalelių kiekis: P = 0, (1 0,7) / 1000 =0,315 t/m. Papildomai į aplinkos orą gali patekti nuo rekonstruoto lauko kelio pakylančios dulkės. Jų kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos metodiniais nurodymais Kelių su žvyro danga dulkėjimo mažinimas. Žvyro dangos dėvėjimasis skaičiuojamas pagal formulę: h = ( a + 1,15 b VMPEI / 1000) 0,5, (2) čia: a koeficientas, kurio dydis priklauso nuo klimato sąlygų ir žvyro dalelių atsparumo dėvėjimuisi, a 5; b koeficientas, kurio reikšmė priklauso nuo žvyro dalelių atsparumo dėvėjimuisi, drėkinimo laipsnio, transporto važiavimo greičio, b 26; VMPEI vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, aut./parą, VMPEI = 20 aut./parą. 1,0 koeficientas, kurio dydis priklauso nuo kelio pločio, kai kelias 6-7 m. H = (5 + 1, / 1000) 0,5 = 2,76 mm/metus; Iš viso žvyrkelyje išsiskiriančio dulkių kiekis paskaičiuojamas pagal formulę: čia: l žvyrkelio ilgis, m; c žvyrkelio plotis, m; 1,8 žvyro tankis, t/m³. M = 1,8 10 ³ h l c, (3) Produkcija iki asfaltuoto kelio bus transportuojama 2,5 km ilgio žvyrkeliu, kurį šiuo metu UAB Elektros pasaulis naudoja produkcijos transportavimui iš eksploatuojamo telkinio. Iš viso žvyrkelyje B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2015 m. 10

11 Produkcija iki asfaltuoto kelio bus transportuojama 2,5 km ilgio žvyrkeliu, kurį šiuo metu UAB Elektros pasaulis naudoja produkcijos transportavimui iš eksploatuojamo telkinio. Iš viso žvyrkelyje išsiskiriančių dulkių kiekis bus: M = 1,8 10 ³ 2, = 73,52 t/metus. Esant metiniam žvyro ir smėlio iškasimui 20 tūkst. m 3 pagrindiniai ūkinėje veikloje naudojami triukšmo šaltiniai yra atvirkščio kasimo ekskavatorius JCB 220 dirbs 110 val. sunaudodamas 1,39 t dyzelinio kuro, krautuvas JCB 456 dirbs 70 val. sunaudodamas 1,35 t, buldozeris T-130 dirbs 52 val. sunaudodamas 0,63 t dyzelinio kuro, ir 12,31 t autosavivartis MAZ (20 t) transportuodamas dangos gruntus sąlyginiu 10 km atstumu, Sijojimo įrenginys Fintex 542 dirbs val. sunaudodamas t ir 1,56 t pagalbinėms reikmėms. Taip pat gali būti naudojamos ir kitų markių panašių parametrų kasybos ir transporto mašinos. Teršiančių medžiagų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: W(k,i) = m(k,i) Q(i) K1(k,i) K2(k,i) K3(k,i), (4) čia: m (k,i) lyginamasis teršiančios medžiagos k kiekis sudegus i rūšies degalams (kg/t); Q (i) sunaudotas i rūšies degalų kiekis (t); K1 (k,i) koeficientas, įvertinantis mašinos variklio, naudojančio i rūšies degalus, darbo sąlygų įtaką teršiančios medžiagos k kiekiui; K2 (k,i) koeficientas, įvertinantis mašinos, kuri naudoja i rūšies degalus, amžiaus įtaką teršiančios medžiagos k kiekiui; K3 (k,i) koeficientas, įvertinantis mašinos, naudojančios i rūšies degalus, konstrukcijos ypatumų įtaką teršiančios medžiagos k kiekiui. Susidarantis metinis oro teršalų kiekis nuo dirbančios karjero technikos ir transporto: CO 0,7649 t/metus, CH 0,4843 t/metus, NO x 0,2850 t/metus, SO 2 0,0785 ir kietųjų dalelių (KD) 0,0308 t/metus. Į aplinkos orą iš mobilių taršos šaltinių per metus pateks 1,6 t teršalų (CO, CH, NO x, SO 2 ir KD). Dulkėtumo mažinimui, esant sausiems orams, karjero vidaus ir produkcijos išvežimo keliai turi būti laistomi vandeniu. Karjero vidaus keliuose transporto priemonių ir kitų mobiliųjų mechanizmų bei produkcijos išvežimo keliuose (žvyrkelyje) autosavivarčių greitis bus ribojamas iki 20 km/h. Transportuojant gruntą autosavivarčių kėbulai bus dengiami tentais. Numatomo išmesti Lajaus žvyro ir smėlio karjero planuojamame plote į atmosferą iš mobiliųjų mašinų dyzelinių vidaus degimo variklių, apskaičiavimas pateiktas 1 lentelėje. B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2015 m. 11

12 1 lentelė. Apskaičiuoti teršiančių medžiagų kiekiai Teršalai CO Vidutinis mašinų amžius, metai Dyzlinio kuro sunaudojimas kg/h, kg/100 km Iš viso per metus, t Koeficientai M K 1 K 2 K 3 Buldozeris Lyginamoji tarša, kg/t Teršalų kiekis, W t/h, t/100 km Iš viso per metus, t 0,9 0,91 1,1 0, , ,0238 CH 0,9 1,01 1,1 0,31 40,7 0, ,0088 NO x ,63 0,9 0,97 1,05 0,39 31,3 0, ,0 78 SO 2 0,9 1,0 1,0 1,0 1 0, ,0006 KD 0,9 1,23 1,1 0,3 4,3 0, ,0011 Krautuvas CO 0,9 0,91 1,1 0, , ,0494 CH 0,9 1,01 1,1 0,31 40,7 0, ,0184 NO x 5 17,5 1,35 0,9 0,97 1,05 0,39 31,3 0, ,0163 SO 2 0,9 1,0 1,0 1,0 1 0, ,0013 KD 0,9 1,23 1,1 0,3 4,3 0, ,0023 CO Ekskavatorius 0,9 0,91 1,1 0, , ,0525 CH 0,9 1,01 1,1 0,31 40,7 0, ,0195 NO x 5 11,5 1,39 0,9 0,97 1,05 0,39 31,3 0, ,0173 SO 2 0,9 1,0 1,0 1,0 1 0, ,0014 KD 0,9 1,23 1,1 0,3 4,3 0, ,0024 Autosavivartis MAZ (20 t) CO 1,0 1,0 1,1 0, , ,5802 CH 1,0 1,0 1,1 0,31 40,7 0, , ,25 NO x 5 12,31 reisui 1,0 1,0 1,05 0,39 31,3 0, ,1578 SO 2 1,0 1,0 1,0 1,0 1 0, ,0123 KD 1,0 1,0 1,1 0,3 4,3 0, ,0175 Sijojimo įrenginys Fintex 542 CO 1,0 1,0 1,1 0, , ,1982 CH 1,0 1,0 1,1 0,31 40,7 0, ,0663 NO x 16,7 4,78 1,0 1,0 1,05 0,39 31,3 0, ,0613 SO 2 1,0 1,0 1,0 1,00 1 0, ,0048 KD 1,0 1,0 1,1 4,30 4,3 0, ,0068 Pagalbinis transportas CO 0,9 0,91 1,1 0, , ,0590 CH 0,9 1,01 1,1 0,31 40,7 0, ,0219 NO x 5 13,0 1,56 0,9 0,97 1,05 0,39 31,3 0, ,0194 SO 2 0,9 1,0 1,0 1,0 1 0, ,0016 KD 0,9 1,23 1,1 0,3 4,3 0, ,0027 Iš viso per metus CO CH NO x 17, SO KD B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2015 m. 12

13 Lyginamosios degalų sąnaudos buldozeriui, ekskavatoriui, krautuvui skaičiuojamos mašinos darbo valandai, autosavivarčiams 100 km ridos. 12. Fizikinės taršos susidarymas ir jos prevencija Triukšmas Pagrindiniai galintys neigiamai veikti aplinką ir žmonių sveikatą teršalai bus kasybos mašinų bei įrenginių keliamas triukšmas ir mobilių kasybos ir transporto mašinų vidaus degimo variklių išmetamosios dujos bei mineralinės dulkės. Triukšmą sukels dirbančios kasybos ir transporto mašinos. Garso intensyvumas priklausomai nuo atstumo iki triukšmo šaltinio mažėja pagal eksponentinę priklausomybę: I(x)=I 0 e -2γx. LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakyme Nr. V-604 Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje patvirtinimo nustatyti leidžiami triukšmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje pateikti 2 lentelėje. 2 lentelė. Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje Garso lygis, ekvivalentinis Maksimalus garso lygis, Objekto pavadinimas Paros laikas, val. garso lygis, dba dba Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo Kaip matyti iš lentelės ekvivalentinis ir maksimalus leistinas triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje (lauke) nuo 6 iki 18 valandos pagal HN 33:2011 gali būti iki 55(60) dba, nuo 18 iki 22 val 50(55) dba, nuo 22 iki 6 val. gali būti 45(50)dBA. Pagrindiniai ūkinėje veikloje naudojami triukšmo šaltiniai yra atvirkščio kasimo ekskavatorius JCB 220, frontalinis krautuvas JCB 456, buldozeris T130, sijojimo įrenginiai Fintex 542 autosavivartis MAZ (20 t). Taip pat gali būti naudojamos ir kitų markių panašių parametrų kasybos ir transporto mašinos. Triukšmo skaičiavimas atliktas naudojant Lietuvos standartą LST ISO :2004 Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas (tpt ISO :1996). Šis standartas apibūdina garso slopimo sklindant atviroje erdvėje apskaičiavimo metodą nustatant įvairių triukšmo šaltinių garso lygį tam tikru atstumu. Metodas nustato ekvivalentinį nuolatinį (A svertinį) garso slėgio lygį atsižvelgiant į meteorologines sąlygas. Remiantis minėtu standartu garso slėgio lygis gyvenamojoje aplinkoje kiekvienoje iš aštuonių garso oktavų (63 Hz 8 khz) skaičiuojamas pagal formulę: L ft (DW) = L w + D c A, db (5) 22 6 čia: L w kiekvienos oktavos garso slėgio lygis, kurį skleidžia triukšmo šaltinis, db; B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2015 m. 13

14 D c krypties korekcija, db. Kai garsas sklinda visomis kryptimis vienodai, tada šis dydis yra lygus 0. A kiekvienos oktavos garso bangų slopimas tam tikru atstumu nuo šaltinio iki vertinamo taško, db. Jis apskaičiuojamas pagal formulę: čia: A div slopimas dėl geometrinės sklaidos, db; A atm slopimas dėl atmosferos absorbcijos, db; A gr slopimas dėl žemės paviršiaus įtakos, db; A bar slopimas dėl barjero, db; A misc slopimas dėl kitų priežasčių, db. A = A div + A atm + A gr + A bar + A misc, db (6) Slopimas dėl geometrinės sklaidos skaičiuojamas pagal formulę: A div = [20lg(d/d 0 )+8], db (7) čia: d atstumas nuo triukšmo šaltinio iki taško, kuriame vertinamas triukšmo lygis, m; d 0 atskaitos atstumas nuo šaltinio, m. Slopimas dėl atmosferos absorbcijos skaičiuojamas pagal formulę: A atm = αd/1000, db (8) čia: α atmosferinis garso silpnėjimo koeficientas, db/km; d atstumas nuo triukšmo šaltinio iki taško, kuriame vertinamas triukšmo lygis, m; Garso slopinimo dėl atmosferos absorbcijos koeficientas priklauso nuo garso bangų dažnio, aplinkos temperatūros ir santykinės drėgmės. Slėgis turi mažai įtakos. Koeficiento reikšmės nustatomos iš LST ISO :2004 pateiktos lentelės pagal vietovės metines meteorologines sąlygas: metinė oro temperatūra 10 C, santykinė drėgmė 70 % (4.4.2 lentelė). 3 lentelė. Garso slopinimo dėl atmosferos absorbcijos koeficiento α reikšmės Oktavos ,1 0,4 1,0 1,9 3,7 9,7 32,8 117,0 Triukšmo lygio sumažėjimas dėl žemės paviršiaus įtakos skaičiuojamas pagal formulę: A gr = 4,8 (2h m /d)(17+300/d) 0, db (9) čia: h m vidutinis garso sklidimo aukštis virš žemės paviršiaus, m; Triukšmo lygio slopinimas dėl barjero priklauso nuo jo pobūdžio ir parametrų. Triukšmo lygio sumažėjimas dėl barjerų skaičiuojamas pagal formulę: A bar = D z A gr > 0, db (10) čia: D z triukšmo lygio sumažėjimas dėl barjero kiekvienai garso bangų oktavai, m; Remiantis standarte pateikta informacija nurodyta, kad jei gaunama didesnė negu 20 db A bar reikšmė, siūloma nustatyti jos maksimalią reikšmę ir priimti triukšmo lygio sumažėjimą 20 db. Triukšmo lygio sumažėjimas dėl barjero apskaičiuojamas pagal formulę: B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2015 m. 14

15 D z = 10lg[3+(C 2 /λ)c 3 zk met ], db (11) čia: C 2 yra lygus 20 ir išreiškia atspindžio nuo grunto efektą; C 3 yra lygus 1 (viengubiems ekranams); λ oktavos vidurio garso bangos ilgis, m; K met pataisos koeficientas dėl meteorologinių sąlygų įtakos; z bangų kelio ilgio skirtumas tarp išsklaidytų (apėjusių barjerą) ir tiesaus kelio, m. z = [(d ss +d sr ) 2 + a 2 ] 1/2 d], db (12) čia: d ss atstumas nuo triukšmo šaltinio iki ekrano viršutinės difrakcijos briaunos, m; d sr atstumas nuo ekrano viršutinės difrakcijos briaunos iki priėmėjo, m; a atstumo nuo šaltinio iki priėmėjo horizontalios projekcijos ilgis, m; d atstumas nuo šaltinio iki priėmėjo, m. K met = 1 kai z<0. Kai z>0 K met skaičiuojamas pagal formulę: K met = exp[-(1/2000) (d ss d sr d/2 z) 1/2 ] (13) 12 formulė įvertina vietovės reljefą atsižvelgiant kokiame aukštyje yra triukšmo šaltinis ir priėmėjas. Planuojamo kasybai ploto paviršiaus aukščiai kinta nuo 157,50 m iki 169,75 m NN. Skaičiavimuose į reljefo peraukštėjimą neatsižvelgiama, nes aukštėjimas yra tolygus ir neturi įtakos garso sklidimui. Kitų veiksnių, kurie galėtų daryti reikšmingą poveikį sklindančiam triukšmui, nėra. Bendras ekvivalentinis garso slėgio lygio lygis skaičiuojamas pagal formulę: L AT (DW) = 10 lg {Σ n i=1[σ 8 j=110 0,1[L ft (i,j)+a f (j)] ]}, db (14) čia: n triukšmo šaltinių skaičius; j indeksas, išreiškiantis aštuonių standartinių garso bangų oktavų vidurkių dažnius nuo 63 HZ iki 8000 Hz; A f korekcija (dėl žmogaus klausos ypatybių), nustatoma pagal standartą IEC : lentelė. Korekcijos A f reikšmės Oktavos ,2-16,1-8,6-3,2 0,0 1,2 1,0-1,1 Ilgo laikotarpio vidutinis ekvivalentinis triukšmo lygis skaičiuojamas įvertinant ir meteorologines vietovės sąlygas pagal formulę: čia: C met meteorologinių sąlygų korekcija. L AT (LT) = L AT (DW) C met, db (15) LST ISO :2004 standarte nurodyta, kad meteorologinių sąlygų korekcija esant nedideliems atstumams yra lygi 0, kai triukšmo šaltinio ir priėmėjo aukščių suma metrais padauginta iš 10 yra mažesnė negu atstumo tarp jų horizontali projekcija. Atliekant skaičiavimus vertinami atstumai, kada kasybos mechanizmai gali būti arčiausiai nutolę nuo gyvenamosios aplinkos. Apskaičiavus bus gautas maksimalus triukšmo lygis, nes eksploatuojant telkinį karjero mašinos bus nutolusios didesniu atstumu nuo gyvenamųjų teritorijų (jų koordinatės nuolat keisis). B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2015 m. 15

16 Atliekant skaičiavimus buvo priimama, kad artimiausias buldozerio atstumas iki gyvenamosios aplinkos bus 56 m, krautuvo 56, ekskavatoriai 56 m ir autosavivarčio 56 m, sijojimo įrenginiai 200 m. Triukšmo lygis visose vertinamose oktavose nustatytas remiantis Aplinkos apsaugos, maisto ir kaimo reikalų departamento duomenų baze, kurioje nurodyti statybos ir atvirose aikštelėse dirbančių mechanizmų triukšmo lygiai (10 m atstumu nuo šaltinio) oktavose nuo 63 Hz iki 8000 Hz [23]. Pirmiausiai atliekami dangos darbai. Maksimalus buldozerio T130 (97 kw) triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje, nutolusioje 56 m atstumu, atliekamas pagal aukščiau pateiktas formules. Rezultatai ir duomenys pateikti 5 lentelėje. 5 lentelė. Buldozerio keliamo triukšmo gyvenamojoje aplinkoje skaičiavimo duomenys ir rezultatai Rodikliai Oktavos Garso dažnis, Hz Triukšmo šaltinio garso slėgio lygis, L w, db A f pataisa, db -26,2-16,1-8,6-3,2 0,0 1,2 1,0-1,1 Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div, db 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 Slopimas dėl atmosferos absorbcijos, A atm, db 0,01 0,02 0,06 0,11 0,21 0,54 1,84 6,55 Slopimas dėl žemės paviršiaus įtakos, A gr, db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Slopimas dėl barjero, A bar, db 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje, db 48,23 57,21 52,18 48,13 48,03 43,69 39,40 29,68 Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, db Maksimalus krautuvo JCB 456 (160 kw) triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje, nutolusioje 56 m atstumu, atliekamas pagal aukščiau pateiktas formules. Taip pat įvertintas triukšmo slopinimas dėl grunto pylimų. Rezultatai ir duomenys pateikti 6 lentelėje. 52,38 6 lentelė. Krautuvo keliamo triukšmo gyvenamojoje aplinkoje skaičiavimo duomenys ir rezultatai Rodikliai Oktavos Garso dažnis, Hz Triukšmo šaltinio garso slėgio lygis, L w, db A f pataisa, db -26,2-16,1-8,6-3,2 0,0 1,2 1,0-1,1 Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div, db 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 Slopimas dėl atmosferos absorbcijos, A atm, db 0,01 0,02 0,06 0,11 0,21 0,54 1,84 6,55 Slopimas dėl žemės paviršiaus įtakos, A gr, db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Slopimas dėl barjero, A bar, db 16,7 19,6 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje, db 43,49 36,57 31,18 28,13 24,03 19,69 14,4 2,7 Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, db 30,29 Maksimalus autosavivarčio MAZ (298 kw) triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje, nutolusioje 56 m atstumu, atliekamas pagal aukščiau pateiktas formules. Taip pat įvertintas triukšmo slopinimas dėl grunto pylimų. Rezultatai ir duomenys pateikti 7 lentelėje. B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2015 m. 16

17 7 lentelė. Autosavivarčio keliamo triukšmo gyvenamojoje aplinkoje skaičiavimo duomenys ir rezultatai Rodikliai Oktavos Garso dažnis, Hz Triukšmo šaltinio garso slėgio lygis, L w, db A f pataisa, db -26,2-16,1-8,6-3,2 0,0 1,2 1,0-1,1 Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div, db 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 Slopimas dėl atmosferos absorbcijos, A atm, db 0,01 0,02 0,06 0,11 0,21 0,54 1,84 6,55 Slopimas dėl žemės paviršiaus įtakos, A gr, db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Slopimas dėl barjero, A bar, db 16,7 19,6 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje, db 42,49 28,57 32,18 27,13 27,03 27,69 19,4 10,7 Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, db Maksimalaus atvirkščio kasimo ekskavatorius JCB 220 (128 kw) triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje, nutolusioje 56 m atstumu, atliekamas pagal aukščiau pateiktas formules. Taip pat įvertintas triukšmo slopinimas dėl grunto pylimų. Rezultatai ir duomenys pateikti 8 lentelėje. 32,86 8 lentelė. Autosavivarčio keliamo triukšmo gyvenamojoje aplinkoje skaičiavimo duomenys ir rezultatai Rodikliai Oktavos Garso dažnis, Hz Triukšmo šaltinio garso slėgio lygis, L w, db A f pataisa, db -26,2-16,1-8,6-3,2 0,0 1,2 1,0-1,1 Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div, db 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 Slopimas dėl atmosferos absorbcijos, A atm, db 0,01 0,02 0,06 0,11 0,21 0,54 1,84 6,55 Slopimas dėl žemės paviršiaus įtakos, A gr, db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Slopimas dėl barjero, A bar, db 16,7 19,6 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje, db 52,49 38,57 33,18 27,13 24,03 21,69 16,40 4,68 Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, db Maksimalaus sijojimo įrenginio Fintec 570 (74 kw) triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje, nutolusioje 200 m atstumu, atliekamas pagal aukščiau pateiktas formules. Taip pat įvertintas triukšmo slopinimas dėl grunto pylimų. Rezultatai ir duomenys pateikti 9 lentelėje. 32,15 9 lentelė. Autosavivarčio keliamo triukšmo gyvenamojoje aplinkoje skaičiavimo duomenys ir rezultatai Rodikliai Oktavos Garso dažnis, Hz Triukšmo šaltinio garso slėgio lygis, L w, db A f pataisa, db -26,2-16,1-8,6-3,2 0,0 1,2 1,0-1,1 Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div, db 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 Slopimas dėl atmosferos absorbcijos, A atm, db 0,01 0,02 0,06 0,11 0,21 0,54 1,84 6,55 Slopimas dėl žemės paviršiaus įtakos, A gr, db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Slopimas dėl barjero, A bar, db 16,7 19,6 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2015 m. 17

18 Triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje, db 39,62 39,56 38,44 35,26 31,9 27,7 17,08 0,00 Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, db 37,17 Kasybos darbai bendrame Lajaus žvyro ir smėlio telkinyje bus vykdomi vienoje kasavietėje. Suminis triukšmo lygis, apskaičiuotas pagal 14 formulę, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (Sodyboje Nr. 2) siektų 52,13 db. Planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio dėl kasybos mašinų keliamo triukšmo, higienos norma viršyta nebus. Kasybos mašinų keliamas triukšmas higienos normos neviršys (LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 Akustinis triukšmas). Produkcija bus išvežama karjero technologiniu bei lauko keliuku iki rajoninio kelio Nr (Semeliškės Jokūbiškės). Artimiausia nuo transportavimo kelio esanti gyvenamoji teritorija Nr. 1 nutolusi 225 m atstumu. Per parą keliu pravažiuos 20 sunkiasvorių automobilių. Ekvivalentinis kelio mobilių transporto priemonių keliamas triukšmo lygis 7,5 m atstumu nuo važiuojamosios kelio dalies skaičiuojamas pagal formulę [15]: LA ekv = 10 lg N + 13,3 lg V + 8,4 lg ρ l p, (15) čia: N abiem kelio kryptimis pravažiuojančių transporto priemonių skaičius per valandą; N = 3 aut./val.; V vidutinis transporto priemonių greitis, kilometrais per valandą; V = 20 km/val. ρ krovininių ir visuomeninių transporto priemonių srautas (procentais), ρ = 100 % (priimamas maksimalus skaičius); L p papildoma pataisa priklausanti nuo konkrečių sąlygų: jei yra betoninė danga pridedama 3 db, jei yra nuo 3 7 m skiriamoji juosta 1 db, jei transporto srautas juda įkalnėn, pataisa pridedama, o jei nuokalnėn atimama, atsižvelgiant į jos statumą (%) (nuo 2 iki 4% 1 db, o nuo 4 iki 6 % 2 db, nuo 6 iki 8 % 3 db); L p = 0 db. čia: L A ekv. = 10 lg ,3 lg ,4 lg = 45,87 dba. Esant linijiniam triukšmo šaltiniui, ekvivalentinis triukšmo lygis skaičiuojamas [16]: L A ekv2 = L A ekv 10 log (r 2 /r 1 ), (16) LA ekv ekvivalentinis triukšmo lygis taške nutolusiame r1 atstumu nuo šaltinio db(a); LA ekv2 ekvivalentinis triukšmo lygis skaičiuojamame teritorijos taške, nutolusiame r2 atstumu nuo šaltinio db(a); Ekvivalentinis mobilių transporto priemonių keliamo triukšmo lygis įvertinus 225 m atstumą nuo transportavimos (sodyba Nr. 1): L A ekv2 = 45,87 10 log (38/7,5) = 31,10 dba. Šalia sodybos Nr.1, 70 m atstumu, praeina rajoninis kelias Nr (Semeliškės Jokūbiškės). Per parą keliu pravažiuoja 155 automobiliai. Ekvivalentinis kelio mobilių transporto priemonių keliamas triukšmo lygis 7,5 m atstumu nuo važiuojamosios kelio dalies skaičiuojamas pagal formulę [15], kurioje naudojamie šie duomenys: N abiem kelio kryptimis pravažiuojančių transporto priemonių skaičius per valandą; N = 7 aut./val.; B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2015 m. 18

19 V vidutinis transporto priemonių greitis, kilometrais per valandą; V = 70 km/val. ρ krovininių ir visuomeninių transporto priemonių srautas (procentais), ρ = 15 %. L p papildoma pataisa priklausanti nuo konkrečių sąlygų: jei yra betoninė danga pridedama 3 db, jei yra nuo 3 7 m skiriamoji juosta 1 db, jei transporto srautas juda įkalnėn, pataisa pridedama, o jei nuokalnėn atimama, atsižvelgiant į jos statumą (%) (nuo 2 iki 4% 1 db, o nuo 4 iki 6 % 2 db, nuo 6 iki 8 % 3 db); L p = 0 db. L A ekv. = 10 lg ,3 lg ,4 lg = 49,87 dba. Ekvivalentinis mobilių transporto priemonių keliamo triukšmo lygis įvertinus 70 m atstumą nuo kelio (sodyba Nr. 1) [16]: L A ekv2 = 49,87 10 log (70/7,5) = 40,17 dba. Suminis triukšmo lygis sodyboje Nr. 1, apskaičiuotas pagal 14 formulę, įvertinus rajoninio kelio Nr (Semeliškės Jokūbiškės) automobilių keliamą triukšmą, grunto transportavimo keliu važiuojančių sunkiasvorių atomobilių keliamą triukšmą bei karjero triukšmą, siektų 52,4 db. Transportavimo keliu važiuojančių sunkiasvorių mašinų keliamas triukšmas higienos normos neviršys (LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 Akustinis triukšmas). Siekiant sumažinti triukšmo poveikį darbuotojų sveikatai Lajaus žvyro ir smėlio telkinio naujame plote eksploatavimo metu bus naudojami Europos Sąjungos saugias darbo sąlygas atitinkantys mechanizmai. Visų šiuolaikinių kasybos mašinų operatorių darbo vietos (kabinos) yra aprūpintos oro kondicionavimo ir triukšmo slopinimo įrenginiais. Buldozerių, krautuvų, ekskavatorių operatorių kėdės turi apsaugą nuo vibracijos. Visų šių kasybos mašinų operatorių darbo vietų profesinės rizikos vertinimai yra atlikti daugelyje Lietuvos karjerų ir atitinka higienos normų reikalavimus (LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 Akustinis triukšmas). Jų triukšmo lygis neviršys 80 dba ir veikiant ilgesniam laikui neturės neigiamo poveikio darbuotojo klausos sutrikimui. Vibracija Vibracija gyvenamojoje aplinkoje nebus jaučiama. Šviesa Šviesos tarša nesusidarys. Šiluma Šilumos tarša nesusidarys. Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetine) spinduliuotė Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetine) spinduliuotės tarša nesusidarys. 13. Biologinės taršos susidarymas ir jos prevencija Darbuotojų buitiniams poreikiams tenkinti bus įrengta konteinerinio tipo administracinė buitinė patalpa su trumpalaikio buitinių nuotėkų sukaupimo rezervuaru, geriamasis vanduo bus atvežamas plastikinėje taroje. Ūkinės veiklos metu susidariusios buitinės nuotekos iš buitinių nuotekų sukaupimo rezervuarų, pagal sutartį su nuotekas tvarkančia įmone, bus išvežamos į nuotekų valymo įrenginius. B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2015 m. 19

20 14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų; ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir prevencija Remiantis LR AM ministro 2003 liepos 16 d. įsakymu Nr. 367 Dėl planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R patvirtinimo, rizikos objektams yra priskiriami karjerai, kuriuose būdingi pavojingi veiksniai yra inžineriniai geologiniai procesai, kasybos mechanizmų ir transporto priemonių eksploatavimas, požeminis ir paviršinis vanduo. Inžineriniai geologiniai procesai. Kasamuose karjeruose didžiausia rizika yra susijusi su šlaitų, bei pagrindo, kuriuo juda ar ant kurio dirba mechanizmai (tuo pačiu ir juos valdantys darbuotojai) stabilumu. Naudingųjų iškasenų kasybos metu, jei yra laikomasi telkinių išteklių naudojimo planuose numatytų priemonių bei saugaus darbo reikalavimų, grėsmės žmonėms, jų sveikatai, gyvybei, aplinkai sumažėja. Eksploatuojamame karjere pavojų žmonėms ir naudojamai technikai gali sukelti nuošliaužos ir nuogriuvos karjerų šlaituose, sufozija bei gruntų užmirkimas karjero dugne. Prevencinės priemonės. Šioms rizikoms išvengti, telkinys turi būti eksploatuojamas pagal patvirtintą telkinio išteklių naudojimo planą, laikantis darbo saugos taisyklių reikalavimų, vykdyti atliekamų darbų kontrolę. Kasybos mechanizmų ir transporto priemonių eksploatavimas. Kitas karjero eksploatavimo metu būdingas pavojingas veiksnys yra mobilios technikos: buldozerių, krautuvų, ekskavatorių ir kt. mechanizmų su vidaus degimo varikliais ar elektrine pavara naudojimas. Dirbant su šiais mechanizmais, rizika yra analogiška rizikai, kylančiai ir kitose gamybos srityse, naudojant transporto priemones ar įrenginius su besisukančiomis, judančiomis dalimis. Paprastai tokie atvejai, kai šiais įrenginiais sužeidžiami ar negrįžtamai sužalojami, ar net žūva juos aptarnaujantys darbuotojai, neprognozuojami. Tokiais atvejais taikomos prevencinės priemonės: instruktažai, mokymai, tokių atvejų analizė ir darbuotojų supažindinimas su šios analizės išvadomis. Mechanizmų eksploatavimo metu galimi atsitiktiniai naftos produktų išsiliejimai (prakiurus krautuvo kuro bakui ir pan.). Eksploatuojant karjerą, teritorijoje bus saugomas reikiamas sorbento kiekis, kad išsiliejus naftos produktams būtų iškart panaudotas panaikinti galimus avarijos padarinius, nesukėlus didesnio neigiamo poveikio aplinkai. Požeminis ir paviršinis vanduo. Pagal Ūkio subjektų poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymo tvarką (Žin., 2009, Nr ), požeminio vandens monitoringą turi vykdyti ūkio subjektai, kurių ūkinė veikla gali turėti įtakos požeminio vandens išteklių kiekio ir jų kokybės pokyčiams. Požeminis gruntinis vanduo PŪV teritorijoje detalios geologinės žvalgybos plote nesutiktas. Gaisrinė sauga. Žolės, kasybos ir transporto mašinų gaisrų tikimybė yra. Pevencinės priemonės. Gaisrų prevenciją kasybos darbuose, kasybos ir transporto mašinose reglamentuoja atitinkamos įmonių priešgaisrinės saugos, mašinų techninės eksploatavimo ir darbo saugos taisyklės. Katastrofinių reiškinių: potvynių, sprogimų, dujų išsiveržimų ar kt. žvyro kasybos metu įvykti negali. Pagal 2014 m. sausio 30 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymą Nr Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo, vadovai privalo organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą [28]. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą PŪV užsakovas turi parengti per 3 mėnesius nuo ūkinės veiklos vykdymo pradžios. Apibendrinant galima teigti, kad grėsmės žmonėms, jų sveikatai, gyvybei, aplinkai sumažėja, jei telkinys eksploatuojamas pagal telkinio naudojimo planą, saugaus darbo reikalavimus ir kitus teisės aktus. B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2015 m. 20

Naurasiliai_II_pav_atr_2017

Naurasiliai_II_pav_atr_2017 U ž d a r o j i a k c i n ė b e n d r o v ė > Informacija dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo planuojant naudoti Panevėžio rajono Naurašilių II žvyro ir smėlio telkinio II sklypo

Detaliau

Usnenai_pav_atr_2016

Usnenai_pav_atr_2016 U ž d a r o j i a k c i n ė b e n d r o v ė > Informacija dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo planuojant naudoti Kelmės rajono Ušnėnų molio telkinio išteklių dalį LIETUVOS KARJERŲ

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Pasiliu_PAV ataskaita_2014

Pasiliu_PAV ataskaita_2014 Ataskaitos rengėjų sąrašas: Eilės Nr. 1. 2. 3. 4. Vardas, pavardė Telefono Nr. Programos dalis Rengėjo parašas Direktorius, inžinierius geologas - hidrogeologas Bronius Pinkevičius (B. Pinkevičiaus IĮ)

Detaliau

Juodziukas_pav_atr_2017

Juodziukas_pav_atr_2017 U ž d a r o j i a k c i n ė b e n d r o v ė > Informacija dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo planuojant atnaujinti išteklių gavybą Varėnos rajono Juodžiuko durpių telkinyje LIETUVOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI PRIVALOMO VERTINIMO Naujo 52000m 3 naftos rezervuaro statyba Akcinės bendrovės ORLEN Lietuva, Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJA LIETUVOS DURPIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACIJA Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB GJ Magma Dr. Tatjana Kuzavinienė,

Detaliau

A_GRAUZINIAI_ Detaliojo plano tekstas po NSK

A_GRAUZINIAI_ Detaliojo plano tekstas po NSK UAB GJ MAGMA Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel./ faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo tirti žemės gelmes Nr. 82 OBJEKTAS: Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 3920/0005:5710,

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS 2013 m. spalio 16 d. Nr. T-

Detaliau

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa 2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas Planuojami

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų III dolomito telkinyje planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai. AB Dolomitas,

Detaliau

Sistem PVSV santrauka

Sistem PVSV santrauka UAB SISTEM VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS BILIŪNO G. 1, ŠLIENAVOS K., SAMYLŲ SEN., KAUNO R. SAV POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS Ūkinės veiklos organizatorius: UAB SISTEM PVSV

Detaliau

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 O 3. Atliekų tvarkymo kiekių lentelė 13 O Esamos medinės perdangos konstrukcijos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU 1. Planuojamos

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

Prekybos paskirties pastatas Juozapavičiaus pr. PAV atranka 02 01

Prekybos paskirties pastatas Juozapavičiaus pr. PAV atranka 02 01 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA Planuojamos ūkinės veiklos atranka atliekama remiantis: Lietuvos Respublikos

Detaliau

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS...

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS... 3 2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... 3 3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ... 3 3.1.

Detaliau

Turinys 1. PAV atrankos ataskaita ir priedai lapų PAV atrankos ataskaita...52 lapai 1 priedas. Kvalifikacijos dokumentai...11 lapų 2 priedas. NT

Turinys 1. PAV atrankos ataskaita ir priedai lapų PAV atrankos ataskaita...52 lapai 1 priedas. Kvalifikacijos dokumentai...11 lapų 2 priedas. NT Turinys 1. PAV atrankos ataskaita ir priedai...151 lapų PAV atrankos ataskaita...52 lapai 1 priedas. Kvalifikacijos dokumentai...11 lapų 2 priedas. NT registro duomenys, sklypų planai...23 lapai 4 priedas.

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only] PROJEKTO UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS REZULTATAI Antanas Marcinonis,, Mantas Riauka UAB GROTA 2011 10 19 Geologin s s aplinkos tarša Potencialių taršos židinių inventorizavimo rezultatai Potencialių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Klovainių dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai poži

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Klovainių dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai poži Informacija apie priimtą sprendimą dėl Klovainių dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu 2016-02-15 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio

Detaliau

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai UAB Grota Gamtos tyrimų centras Geologijos ir geografijos institutas Hidrogeologijos sektorius Babėnų buitinių atliekų sąvartyno teritorijos aplinkos monitoringas Ataskaita apie 2012 metų stebėjimo rezultatus

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit.

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit. BABĖNŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2011 M. I PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI DALIS 1. Ūkio objekto teisinė forma, pavadinimas ir adresas: VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (adresas: Statybininkų

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

AIKŠTELĖS DARBAI

AIKŠTELĖS DARBAI TECHINĖS SPECIFIKACIJOS NR. 7 DANGOS Objekto pavadinimas: Joniškio žemės ūkio mokykla. Joniškis, Upytės g. 77. Garažo pastato pritaikymaspraktinio mokymo patalpoms 1.1. VIETOS PARUOŠIMAS Iki statybos darbų

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Užsakovas

Užsakovas Užsakovas UAB,,Paupio turtas Objektas Daugiabučių pastatų Paupio g. 50 ir Aukštaičių g. 19 Vilniuje kompleksas. Stadija Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo būtinumo 2017 1 UŽSAKOVAS: UAB,,Paupio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

UAB Ferikas eksploatuoti netinkamų krovininių transporto priemonių ardymo aikštelės ir transporto priemonių serviso informacija atrankai dėl PAV UAB F

UAB Ferikas eksploatuoti netinkamų krovininių transporto priemonių ardymo aikštelės ir transporto priemonių serviso informacija atrankai dėl PAV UAB F UAB Ferikas eksploatuoti netinkamų krovininių transporto priemonių ardymo aikštelės ir transporto priemonių serviso informacija UAB Ferikas, eksploatuoti netinkamų krovininių transporto priemonių ardymo

Detaliau

UAB Ferikas eksploatuoti netinkamų krovininių transporto priemonių ardymo aikštelės ir transporto priemonių serviso informacija atrankai dėl PAV Stikl

UAB Ferikas eksploatuoti netinkamų krovininių transporto priemonių ardymo aikštelės ir transporto priemonių serviso informacija atrankai dėl PAV Stikl UAB Ferikas eksploatuoti netinkamų krovininių transporto priemonių ardymo aikštelės ir transporto priemonių serviso informacija Stikloplastikinių variklinių laivų gamybos įmonės (Eglių g. 1, Ilgakiemio

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

2017 VASARIS UAB AVOCETĖ BROILERIŲ AUGINIMAS KUNIGO P. K. BŽOSTOVSKIO G. 29, RUKAINIŲ K., RUKAINIŲ SEN., VILNIAUS R. INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO

2017 VASARIS UAB AVOCETĖ BROILERIŲ AUGINIMAS KUNIGO P. K. BŽOSTOVSKIO G. 29, RUKAINIŲ K., RUKAINIŲ SEN., VILNIAUS R. INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO 2017 VASARIS UAB AVOCETĖ BROILERIŲ AUGINIMAS KUNIGO P. K. BŽOSTOVSKIO G. 29, RUKAINIŲ K., RUKAINIŲ SEN., VILNIAUS R. ADRESAS UAB "COWI Lietuva" Ukmergės g. 369A LT-12142 Vilnius TEL +370-5-2107610 FAKS

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS m. AT

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS m. AT PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimu Nr.T11-672 KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS 2009-2020 m. ATNAUJINTOS 2011 M. 1 TURINYS 1. REGIONINĖS ATLIEKŲ TVARKYMO

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-28 I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė oficiali šalyje patikimos inės informacijos, reikalingos

Detaliau

ATMINTINE

ATMINTINE TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTUS, ATSKIRŲJŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ, TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ MĖSINIUS GALVIJUS IR (ARBA) MĖSINES AVIS, LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

G_Juozapavicius_NI_istekliai_ir_gavyba_Suvaziavimas_2012

G_Juozapavicius_NI_istekliai_ir_gavyba_Suvaziavimas_2012 LGS XXIII SUVAŽIAVIMAS NEMETALINĖS NAUDINGOSIOS IŠKASENOS: IŠTEKLIAI IR GAVYBA Dr. Ginutis Juozapavičius (UAB GJ Magma ) Lietuvoje įvairiu detalumu ištirta 17 rūšių naudingųjų iškasenų. 1 eksploatuojamos

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius; mob. tel. 860434978 kulturosvertybes@gmail.com, (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros paveldo

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys ir jo praktinis naudojimas 2017 m. Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas bendradarbiauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos strateginius veiklos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau