OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS"

Transkriptas

1 OJEKTO PVDINIMS 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OJEKTO DRESS Šilutės r. sav. Pagrynių k., K. Griniaus g. 7. Žemės sklypo unikalus Žemės sklypo kadastrinis 884/2:334. PROJEKTO UŽSKOVS Darius Samuolis K. Griniaus g. 9, Pagrynių k., Šilutės r. sav. PROJEKTUOTOJS U TS Projects Lietuvininkų g. 6-8, Šilutė Tel./fax.: E-paštas: PROJEKTO STDIJ Projektiniai pasiūlymai PROJEKTO RENGIMO METI 27 PROJEKTO NUMERIS 727 Pareigos Vardas, pavardė Parašas Direktorė Laura Kovzinaitė Projekto vadovas Osvaldas Jankauskas

2 TDP STR.4.4:27 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 5 priedas ENDRIEJI STTINIŲ RODIKLII Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. endrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje. Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos I SKYRIUS SKLYPS. sklypo plotas m 2 233, 2. sklypo užstatymo intensyvumas % 6 3. sklypo užstatymo tankis % 6 II SKYRIUS PSTTI. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). Pagalbinis ūkio pastatas 2. Pastato bendrasis plotas.* m 2 339,42 3. Pastato naudingasis plotas. * m 2 339,42 4. Pastato tūris.* m³ ukštų skaičius.* vnt. I 6. Pastato aukštis. * m 7,5 7. utų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt kambario vnt ir daugiau kambarių vnt Energinio naudingumo klasė - 9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė - Į / k: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fax.: (8-44) PV O. Jankauskas 27 Projektuotoja 27 Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. ENDRIEJI STTINIO RODIKLII Laida UŽSKOVS: D. Samuolis 727-PP-SR Lapas Lapų

3 Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos. Statinio atsparumo ugniai laipsnis III. Kiti papildomi pastato rodikliai - Pagalbinis ūkio pastatas 2 2. Pastato bendrasis plotas.* m 2 339,42 3. Pastato naudingasis plotas. * m 2 339,42 4. Pastato tūris.* m³ ukštų skaičius.* vnt. I 6. Pastato aukštis. * m 7,5 7. utų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt kambario vnt ir daugiau kambarių vnt Energinio naudingumo klasė - 9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė -. Statinio atsparumo ugniai laipsnis III. Kiti papildomi pastato rodikliai - * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. aigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos, data) 727-PP-SR Lapas Lapų Laida 2 2

4 iskinmsis RSTS

5 IŠKINMSIS RŠTS PROJEKTINIŲ PSIŪLYMŲ IŠKINMSIS RŠTS. PROJEKTUOJMO STTINIO PŽINTINII DUOMENYS Statinio pavadinimas. 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. Statybos adresas. Šilutės r. sav. Pagrynių k., K. Griniaus g. 7. Žemės sklypo unikalus Žemės sklypo kadastrinis 884/2:334. Statytojas (užsakovas). Darius Samuolis. Projektuotojas. Projektinius pasiūlymus parengė U TS Projects, projekto vadovas ir projekto architektas Osvaldas Jankauskas (kvalifikacijos atestatas 722). Statinio statybos rūšis. Nauja statyba. Statinių paskirtis. Pagalbinis ūkio pastatas sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (7.7.) Pagalbinis ūkio pastatas 2 sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (7.7.) Statinių kategorija. Pagalbinis ūkio pastatas neypatingas statinys. Pagalbinis ūkio pastatas 2 neypatingas statinys. Projekto rengimo pagrindas. Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: - nuosavybės dokumentais; - žemės sklypo ribų planu; 2. PRIVLOMŲJŲ TP DOKUMENTŲ EI PGRINDINIŲ NORMTYVINIŲ STTYOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIIS VDOVUJNTIS PRENGTS, SĄRŠS LR ĮSTTYMI. LR Statybos įstatymas. 2. LR tliekų tvarkymo įstatymas. 3. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. STTYOS TECHNINII REGLMENTI Eil. Reglamentas Pavadinimas. STR.4.4:27 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 2. STR.6.:26 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 3. STR.5.:27 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos Į / k: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fax.: (8-44) 5487 OJEKTS: Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. PV O. Jankauskas 27 Inž. 27 IŠKINMSIS RŠTS Laida Užsakovas: Darius Samuolis 727-PP-R Lapas Lapų 6

6 pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 4. STR..3:27 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį. 5. STR..8:22 Statinio statybos rūšys. 6. STR 2..():25 Mechaninis atsparumas ir pastovumas 7. STR 2..(2):999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 8. STR 2..(3):999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 9. STR 2..(4):28 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.. STR 2..(5):28 Esminis statinio reikalavimas. psauga nuo triukšmo.. STR 2..(6):28 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 2. STR 2..2:26 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 3. STR 2..6:29 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 4. STR 2..7:23 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 5. STR 2..:22 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos 6. STR 2.2.:24 Gyvenamieji pastatai 7. STR 2.2.2:24 Visuomeninės paskirties statiniai 8. STR 2.2.4:24 Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos 9. STR 2.2.6:24 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos. 2. STR 2.2.8:22 utomobilių saugyklų projektavimas 2. STR 2.2.:24 Šaldomieji pastatai ir patalpos. 22. STR 2.3.:2 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. 23. STR 2.5.2:28 Statinių konstrukcijos. Stogai. 24. STR 2.5.3:23 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 25. STR 2.5.4:23 Poveikiai ir apkrovos. 26. STR 2.5.5:25 etoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 27. STR 2.5.7:25 Medinių konstrukcijų projektavimas. 28. STR 2.5.9:25 Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 29. STR 2.5.3:24 Statinių konstrukcijos grindys. 3. STR 2.5.2:26 Langai ir išorinės įėjimo durys. 3. STR 2.6.4:24 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. endrieji reikalavimai. 32. STR 2.7.:23 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. 33. STR 2.9.2:25 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. HIGIENOS NORMOS Norma Pavadinimas. HN 24:23 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. 2. HN 2:2 Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore. 3. HN 24:23 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. 4. HN 36:29 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos. 5. HN 33:2 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 6. HN 42:29 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. KITOS TISYKLĖS 727-PP-R Lapas Lapų Laida 2 6

7 . Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 3. pšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 4. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. 5. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 6. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės. 7. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės. 8. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės. 9. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės.. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės. PST: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams ir tesės aktams, automatiškai vadovaujamasi juos pakeitusiais. 3. ENDRIEJI DUOMENYS Žemės vertinimas Projektuojami pagalbiniai ūkio pastatai yra Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav. Žemės sklypo unikalus Žemės sklypo kadastrinis 84/2:334. Pagrindinė naudojimo paskirtis žemės ūkio. Sklypas yra lygioje vietoje. Žemės sklypo plotas,233 ha. Į sklypą patenkama iš esamų įvaževimų K. Griniaus ir Naujosios gatvių. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Sklype esantys statiniai ir inžineriniai tinklai: Šiuo metu sklype nėra pastatų. Sklype yra drenažo linija d75. Želdiniai: Sklype nėra saugotinų želdynių. Sklypo naudojimo sąlygos: XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona. XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. VI. Elektros linijų apsaugos zonos. II. Kelių apsaugos zonos. Gretimybės Šiaurunė pusė ribojasi su K. Griniaus gatve. Rytinė pusė ribojasi su Naujaja gatve. Pietinė pusė ribojasi su privačiais sklypais. Vakarinė pusė ribojasi su Tujų gatve. Sklypo gretimybėse nėra kultūros vertybių ar jų apsaugos zonų taip pat objektų sąlygojančių sanitarinių apsaugos zonų suformavimą. Klimato sąlygos: - vidutinė šalčiausia mėnesio temperatūra 4,7º C; - vidutinė šilčiausia mėnesio temperatūra +7,º C; - vidutinė metinė oro temperatūra 6,8º C; - vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra +,7º C; - vidutinis metinis kritulių kiekis 797 mm; - vėjo greitis galimas vieną kartą per metus 6 m/s; - maksimalus dekadinis sniego dangos storis 4 cm; - maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (galimas vieną kartą per 5 metų) 8 cm; - santykinis metinis oro drėgnumas 82 %. Higieninė ir ekologinė situacija: 727-PP-R Lapas Lapų Laida 3 6

8 Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis galiojančiais projektavimo ir statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis ir normomis. 4. SKLYPO SUTVRKYMO DLIS plinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas Į sklypą patenkama iš esamų įvaževimų iš K. Griniaus ir Naujosios gatvių. Sklypo gretimybėse nėra kultūros vertybių ar jų apsaugos zonų taip pat objektų sąlygojančių sanitarinių apsaugos zonų suformavimą. Inžineriniai geodeziniai, geologiniai tyrinėjimai. Kadastrinius matavimus atliko M Deinuva. altijos aukščių sistemoje, LKS-94 koordinačių sistemoje, horizontalių laiptas,5 m. Inžineriniai geologiniai tyrimai neatliekami. Sklypo paruošimas statybai: esamų pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų iškėlimas arba jų apsaugojimas, medžių ir krūmų iškirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas. Dirvožemio augalinis sluoksnis nukasamas rytinėje sklypo dalyje, kur projektuojami pagalbiniai ūkio pastatai ir įrengiama kieta danga. Į sklypą patenkama iš esamų įvažiavimų Šiaurinėje ir rytinėje sklypo pusėje. Laikini privažiavimo keliai ir inžineriniai tinklai neįrengiami. Teritorijos aptvėrimas ir apsaugos priemonės tsižvelgiant į statybos mastus ir aplinkinę teritoriją statybos aikštelę būtina aptverti. Statybinės medžiagos sandėliuojamos greta projektuojamo pastato. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti, kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimus į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikšteles už sklypo ribų; Į sklypą patenkama iš esamų įvaževimų iš K. Griniaus ir Naujosios gatvių. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. Stovėjimo aikštelės už sklypo ribų neįrengiamos.. PROJEKTINII SPRENDINII Pagalbinis ūkio pastatas Nr: Projektuojamo statinio paskirtis: pagalbinis ūkio pastatas sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (7.7.) Projektuojamas pagalbinis ūkio pastatas yra aukšto. Maksimalus pagalbinio ūkio pastato aukštis nuo žemės paviršiaus iki stogo kraigo 7,7 m. Statinio bendrasis plotas 339,42 m², tūris 222 m³. Statinio architektūra Cokolis tinkas, spalva pilka. Fasadas skardos lakštai, spalva ruda RL 82. Fasadas polikarbonato lakštai, spalva skaidri; Durys pakeliami vartai tamsiai ruda RL 86; Stogas skardos lakštai, spalva tamsiai ruda (RL 86) Pagalbiniame ūkio pastate numatoma įrengti šias patalpas: vieną pagalbinę patalpą. 727-PP-R Lapas Lapų Laida 4 6

9 Projektuojamo pagalbinio ūkio pastato konstrukcijos: Pamatai poliniai. Sienos medinio karkaso, apsuktas skarda. Stogas medinių konstrukcijų, dengtas skardos lakštais. Pagalbinis ūkio pastatas Nr2: Projektuojamo statinio paskirtis: pagalbinis ūkio pastatas sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (7.7.) Projektuojamas pagalbinis ūkio pastatas yra aukšto. Maksimalus pagalbinio ūkio pastato aukštis nuo žemės paviršiaus iki stogo kraigo 7,7 m. Statinio bendrasis plotas 339,42 m², tūris 222 m³. Statinio architektūra Cokolis tinkas, spalva pilka. Fasadas skardos lakštai, spalva ruda RL 82. Fasadas polikarbonato lakštai, spalva skaidri; Durys pakeliami vartai tamsiai ruda RL 86; Stogas skardos lakštai, spalva tamsiai ruda (RL 86) Pagalbiniame ūkio pastate numatoma įrengti šias patalpas: vieną pagalbinę patalpą. Projektuojamo pagalbinio ūkio pastato konstrukcijos: Pamatai poliniai. Sienos medinio karkaso, apsuktas skarda. Stogas medinių konstrukcijų, dengtas skardos lakštais. 6. STTYOS ĮTK PLINKI Statybos aikštelė. tsižvelgiant į statybos mastus kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti, kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. Statybinių atliekų tvarkymas. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VII -787) 3 straipsnio nustatyta tvarka. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į tinkamas naudoti vietoje atliekas, kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai, į tinkamas perdirbti atliekas, į netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas, išvežamas į sąvartynus. Statytojas, baigęs statybą, turi turėti dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartynus. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (26 m. gruodžio 29 d. D-637). Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos plinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba. Statybvietėje atliekos turi būti rūšiuojamos: susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos antrinės žaliavos, pavojingos atliekos.. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal tliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 2. Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia įranga statybvietėje. 3. sbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų. 727-PP-R Lapas Lapų Laida 5 6

10 4. Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos: statybvietėje, energijos gavybai, kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga, atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose. Statytojas, baigęs statybą, turi turėti dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartynus. Statybos įtaka aplinkai. Triukšmo lygiai nebus viršijami, transportas gretimų sklypų savininkams judėti netrukdys. Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos reglamentą), kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai (nurodant šios vertybės apsaugos reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; Sklypui yra nustatytos specialios naudojimo sąlygos: XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona. XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. VI. Elektros linijų apsaugos zonos. II. Kelių apsaugos zonos. Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu. Statinys yra suprojektuotas ir turi būti pastatytas taip, kad kilus gaisrui:. statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas; 2. būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje; 3. būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius; 4. žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio ar butų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis; 5. ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. psauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas; Įėjimų į projektuojamą pagalbinį ūkio pastatą neturi slėpti želdiniai ir priestatai. Įėjimai į projektuojamą pagalbinį ūkio pastatą turi būti apšviesti. Prieigos prie pastatų turi būti atviros, apžvelgiamos iš toliau. Duryse įstatomi patikimi užraktai. psaugai nuo nelaimingų atsitikimų parenkamos neslidžios medžiagos. Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus, nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 727-PP-R Lapas Lapų Laida 6 6

11 REZINII

12 2m Objekto vieta SUTRTINII ŽYMĖJIMI 2m Vandens telkinio aptarnavimo spindulys (2 m) ; tviri vandens telkiniai. Objekto vieta; Įmonės kodas: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fax.: (8-44) Mob.tel.: PV Projektuotoja O. Jankauskas Situacijos schema UŽSKOVS : D. Samuolis 727-PP- SP - LPS LPŲ

13 X Y X Y X Y X Y Objekto vieta SUTRTINII ŽYMĖJIMI Sklypo riba; Įsiterpęs žemės sklypas (namų valda); 9. Projektuojamas pagalbinis ūkio pastatas (7.7); 2 2 Projektuojamas pagalbinis ūkio pastatas 2 (7.7); Įėjimai į pastatą; 9. Esamas įvažiavimas. 6.7 X Y X Y X Y X Y SKLYPS Žemės sklypo plotas : 233, m² Sklypo užstatymas: 723,54 m² Projektuojamas pagalbinis ūkio pastatas (7.7.) m² Projektuojamas pagalbinis ūkio pastatas 2 (7.7.) 36,77 m² Sklypo užstatymo tankumas: 6% Sklypo užstatymo intensyvumas: 6% pželdintas žemės plotas: 959,46 m² Projektuojama kieta danga: 93, m² Esama kieta danga: 22, m² Įmonės kodas: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fax.: (8-44) Mob.tel.: PV Projektuotoja O. Jankauskas Sklypo planas M: 5 UŽSKOVS : D. Samuolis 727-PP- SP - 2 LPS LPŲ

14 Objekto vieta SUTRTINII ŽYMĖJIMI Sklypo riba; Įsiterpęs žemės sklypas (namų valda); 9. Projektuojamas pagalbinis ūkio pastatas (7.7); 2 2 Projektuojamas pagalbinis ūkio pastatas 2 (7.7); Įėjimai į pastatą; Esamas įvažiavimas. Projektuojama kieta danga. Projektuojama žalia veja. Esama kieta danga. SKLYPS Žemės sklypo plotas : 233, m² Sklypo užstatymas: 723,54 m² Projektuojamas pagalbinis ūkio pastatas (7.7.) m² Projektuojamas pagalbinis ūkio pastatas 2 (7.7.) 36,77 m² Sklypo užstatymo tankumas: 6% Sklypo užstatymo intensyvumas: 6% pželdintas žemės plotas: 959,46 m² Projektuojama kieta danga: 93, m² Esama kieta danga: 22, m² Įmonės kodas: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fax.: (8-44) Mob.tel.: PV Projektuotoja O. Jankauskas plinkotvarkos planas M: 5 UŽSKOVS : D. Samuolis 727-PP- SP - 3 LPS LPŲ

15 V m² Pagalbinė patalpa 6 V rchitektūrinis pjūvis - aukšto patalpų žiniaraštis Pavadinimas Plotas Pagalbinė patalpa m² m² 3.8 Įmonės kodas: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fax.: (8-44) Mob.tel.: , .: PV rchitektas O. Jankauskas 27 Pagalbinis pastatas : raižė 27 Pirmo aukšto planas M: UŽSKOVS: D. SMUOLIS 727-PP-S- LPS LPŲ

16 Stogo danga - skardos lakštai (43, kv.m.); Lietloviai (d) - 6,6 m; Lietvamzdžiai (d85) - 2, m. PSTOS:. Matmenys nurodyti milimetrais. 2. ukščių altitudės nurodytos metrais. PV rchitektas raižė Įmonės kodas: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fax.: (8-44) Mob.tel.: , .: O. Jankauskas Pagalbinis pastatas : Stogo planas M: UŽSKOVS: D. SMUOLIS 727-PP-S- 2 LPS LPŲ

17 Įmonės kodas: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fax.: (8-44) Mob.tel.: , .: PV rchitektas O. Jankauskas 27 Pagalbinis pastatas : raižė 27 Fasadai M: UŽSKOVS: D. SMUOLIS 727-PP-S- 3 LPS LPŲ

18 Įmonės kodas: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fax.: (8-44) Mob.tel.: , .: PV rchitektas O. Jankauskas 27 Pagalbinis pastatas : raižė 27 Fasadai M: UŽSKOVS: D. SMUOLIS 727-PP-S- 4 LPS LPŲ

19 V m² Pagalbinė patalpa 6 V rchitektūrinis pjūvis - aukšto patalpų žiniaraštis Pavadinimas Plotas Pagalbinė patalpa m² m² 3.8 Įmonės kodas: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fax.: (8-44) Mob.tel.: , .: PV rchitektas raižė O. Jankauskas Pagalbinis pastatas 2: Pirmo aukšto planas M: UŽSKOVS: D. SMUOLIS 727-PP-S- 5 LPS LPŲ

20 Stogo danga - skardos lakštai (43, kv.m.); Lietloviai (d) - 6,6 m; Lietvamzdžiai (d85) - 2, m. PSTOS:. Matmenys nurodyti milimetrais. 2. ukščių altitudės nurodytos metrais. PV rchitektas raižė Įmonės kodas: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fax.: (8-44) Mob.tel.: , .: O. Jankauskas Pagalbinis pastatas 2: Stogo planas M: UŽSKOVS: D. SMUOLIS 727-PP-S- 6 LPS LPŲ

21 Įmonės kodas: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fax.: (8-44) Mob.tel.: , .: PV rchitektas O. Jankauskas 27 Pagalbinis pastatas 2: raižė 27 Fsadai M: UŽSKOVS: D. SMUOLIS 727-PP-S- 7 LPS LPŲ

22 Įmonės kodas: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fax.: (8-44) Mob.tel.: , .: PV rchitektas O. Jankauskas 27 Pagalbinis pastatas 2: raižė 27 Fasadai M: UŽSKOVS: D. SMUOLIS 727-PP-S- 8 LPS LPŲ

23 Žymuo Eskizas Pagalbinis ūkio pastatas Matmenys (mm) plotis x aukštis Durys Kiekis Plotas Pastabos V- nga 5x ,5 m² Pakeliami lauko vartai. Matmenis tikslinti vietoje 45 5 Pagalbinis ūkio pastatas 2 V- nga 5x ,5 m² Pakeliami lauko vartai. Matmenis tikslinti vietoje 45 5 Įmonės kodas: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fax.: (8-44) Mob.tel.: , .: PV rchitektas raižė O. Jankauskas Durų žiniaraštis M: UŽSKOVS: D. SMUOLIS 727-PP-S- 9 LPS LPŲ

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

UAB,,Arsva" 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.:

UAB,,Arsva 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.: UB,,rsva" 1.k. 3331254 Reg. datar 214 geguzes 19 d. lm. adr.r.vivulskio g. 12-1, Vilnius, LT-322'l Tel./fax.: 8-5-265'123i mob. tel.: 8-699-53755 l. p.; arsva.uab@gmail.com Statytojas: Kompleksas; U. l.

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

Atestato Nr. Ž. Radvilavičiaus Projektavimo biuras A818 PV Ž. Radvilavičius A1709 PDV G. Bulatovienė TECHNINIO DARBO PROJEKTO SKLYPO P

Atestato Nr. Ž. Radvilavičiaus Projektavimo biuras A818 PV Ž. Radvilavičius A1709 PDV G. Bulatovienė TECHNINIO DARBO PROJEKTO SKLYPO P testato Nr. Ž. Radvilavičiaus Projektavimo biuras 88 PV Ž. Radvilavičius 207 08 709 PDV G. Bulatovienė 207 08 TEHNINIO DRBO PROJEKTO SKLYPO PLNO IR STTINIO RHITEKTŪROS DLIS IŠKINMSIS RŠTS (SP.S-R). NORMTYVINII,

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT 1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) 461831, Įmonės kodas 147853682, PVM kodas LT478536811, A.s. LT55 704 0600 0267 5047AB SEB bankas Panevėžio filialas, banko

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) , Statyt

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) ,   Statyt U P R O G R E S Y Ū S P R O J E K I J. Zauerveino g. -, -9 Klaipėda, el. (),, info@pprojektai.lt Statytojas: Objektas: Statybos vieta: Projektavimo stadija: Statybos rūšis: Statinio naudojimo paskirtis

Detaliau

Statytojo (užsakovo) pavadinimas UAB "XXT", į.k.: Saltoniškių g. 7, Vilnius Tel.: ; e. paštas:

Statytojo (užsakovo) pavadinimas UAB XXT, į.k.: Saltoniškių g. 7, Vilnius Tel.: ; e. paštas: Statytojo (užsakovo) pavadinimas U "XXT", į.k.: 044704 Dokumentą rengusio genprojektuotojo pavadinimas (atest. Nr. 596) į.k. 0059759 Tauro g., 04 Vilnius, Tel.: 85 075, e - paštas.: Dokumentą rengusio

Detaliau

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS VIETA Malūnų

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 O 3. Atliekų tvarkymo kiekių lentelė 13 O Esamos medinės perdangos konstrukcijos

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni UAB KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-5, Vilnius Tel. 64 74 65 Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3 Vilnius; Statybos projektas Statinio kategorija Statybos rūšis Ypatingas statinys Nauja statyba Dalis

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865558235, kulturosvertybes@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sodų g. 9A, (Joniškis)

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

UAB SENAMIESČIO PROJEKTAI ĮM. KODAS: KONSTITUCIJOS PR VILNIUS LT TEL.: UŽSAKOVAS/ LIETUVOS JĖZ

UAB SENAMIESČIO PROJEKTAI ĮM. KODAS: KONSTITUCIJOS PR VILNIUS LT TEL.: UŽSAKOVAS/ LIETUVOS JĖZ U SENMIESČIO PROJEKTI ĮM. KODS: 30764487 KONSTITUIJOS PR. -304 VILNIUS -09308 TEL.: 8 686 836 INFO@SENMIESIO. UŽSKOVS/ LIETUVOS JĖZUITŲ PROVINIJ STTYTOJS PROJEKTS: POLIKLINIKOS PSTTO DIDŽIOJI G. 3, VILNIUJE

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS 2013 m. spalio 16 d. Nr. T-

Detaliau

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U3-25995) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstravimo projektas; UZSAKOVAS PAREIGOS PAVARDE PARASAS

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Vilniaus g.6a (Vilkaviskis)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel El. p.: KPD atestato Nr III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono

Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel El. p.: KPD atestato Nr III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel. 8 688 94125 El. p.: archeologe@gmail.com KPD atestato Nr. 1338 III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158

Detaliau

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa 2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas Planuojami

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūk

Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūk Daugiabučio gyvenamojo namo (gyvenamųjų patalpų įvairioms socialinėms grupėms), keičiant dalies patalpų paskirtį į pagalbines ūkio paskirties, Šilutės pl. 8, Klaipėda, kapitalinio remonto projektas 128

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Titulinis lapas SN-11-093-TP-BD-T Projekto dalies turinys 2-3 SN-11-093-TP-BD-PDSŽ

Detaliau

Prekybos paskirties pastatas Juozapavičiaus pr. PAV atranka 02 01

Prekybos paskirties pastatas Juozapavičiaus pr. PAV atranka 02 01 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA Planuojamos ūkinės veiklos atranka atliekama remiantis: Lietuvos Respublikos

Detaliau

Paroc akmens vatos gaminių kainynas

Paroc akmens vatos gaminių kainynas PAROC AKMENS VATOS GAMINIŲ KAINYNAS 2015 Statybinė izoliacija Kiekis je s Lt/ Lt/ Eur/ Eur/ Universalios 8537274 8539435 PAROC extra 50 1220 610 14 10,42 24 250,08 4,83 5,85 1,40 1,69 8537286 8539512 75

Detaliau

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS...

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS... 3 2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... 3 3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ... 3 3.1.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau