ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj"

Transkriptas

1 ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėjo prašymas sudaryti darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartį 3. Draudžiamieji įvykiai 4. Nedraudžiamieji įvykiai 5. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo objektas 6. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo galiojimas laiko, asmenų ir vietos atžvilgiu; laikinoji draudimo apsauga 7. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sumos ir besąlyginė išskaita 8. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo įmokos apskaičiavimo ir mokėjimo pagrindai; terminai ir pasekmės dėl jų nesilaikymo, mokėjimų valiuta 9. Draudimo rizikos pokyčiai ir jų pasekmės 10. Ikisutartinės draudėjo ir draudiko teisės bei pareigos 11. Bendrosios draudėjo ir draudiko pareigos draudimo sutarties galiojimo metu 12. Draudėjo pareigos draudžiamojo įvykio atveju 13. Draudėjo pareigų draudžiamojo įvykio atveju nesilaikymo pasekmės 14. Žalos nustatymo tvarka 15. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo išmokų rūšys; teismo ir kitos išlaidos. Dvigubo draudimo sąlygos 16. Draudimo išmokų mokėjimo tvarka ir terminai 17. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutarties pakeitimas, sutarties nutraukimo prieš terminą pasekmės 18. Draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimo kitam draudikui ar kitiems draudikams tvarka 19. Ginčų tarp draudėjo ir draudiko sprendimo tvarka 1. Bendrosios sąvokos 1.1. Draudėjas - asmuo, kuris kreipėsi į draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo ar kuriam draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį su draudiku Draudikas ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą Draudimo taisyklės draudiko parengtos standartinės draudimo sutarties sąlygos, kurios yra neatskiriama draudimo sutarties dalis Draudimo sutartis sutartis, kuria draudikas įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti draudimo išmoką draudėjui arba asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jei įvyksta draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis. Draudimo sutartį sudaro šios draudimo taisyklės, rašytinis prašymas sudaryti draudimo sutartį (jei jis buvo pateiktas), draudimo liudijimas, draudimo sutarties sąlygos, draudimo liudijimo papildymai ir pakeitimai Draudimo rizika draudimo objektui gresiantis tikėtinas pavojus Apdrausta rizika draudėjo kaip darbdavio civilinė atsakomybė už žalą, kuri dėl nelaimingo atsitikimo darbe buvo padaryta nukentėjusiam asmeniui. Įvykiai, kurie nėra tiesiogiai susiję su apdraustąja rizika, nelaikomi draudžiamaisiais Draudžiamasis įvykis draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas privalo mokėti draudimo išmoką Nedraudžiamasis įvykis draudimo sutartyje ir/ar įstatymuose nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas nemoka draudimo išmokos Nelaimingas atsitikimas darbe įvykis darbe, įskaitant eismo įvykį darbo laiku, nustatyta tvarka ištirtas ir pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe, kurio padarinys darbuotojo trauma (lengva, sunki, mirtina). Nelaimingu atsitikimu darbe taip pat laikomas įvykis, taip pat ir eismo įvykis, darbuotojui vykstant į darbą ar iš darbo, įvykęs darbuotojo darbo dienomis kelyje tarp darbovietės ir gyvenamosios vietos arba ne darbovietėje esančios vietos, kurioje darbuotojui išmokamas darbo užmokestis arba vietos ne darbovietės teritorijoje, kurioje darbuotojas gali būti pertraukos pailsėti ir pavalgyti metu. Įvykis darbe, kai žala nukentėjusiam asmeniui buvo padaryta dėl nelaimingo atsitikimo, nesusijusios su darbu, nepriskiriamas prie nelaimingo atsitikimo darbe Profesinė liga - ūmus ar lėtinis darbuotojo sveikatos sutrikimas, kurį sukėlė vienas ar daugiau kenksmingų ir/ar pavojingų darbo aplinkos veiksnių, nustatyta tvarka pripažintas profesine liga Numatomas draudimo laikotarpis laikotarpis, nurodytas draudimo liudijime. Jei draudimo sutartyje nenurodyta kitaip, numatomas draudimo laikotarpis yra 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių. Tuo atveju, kai draudėjas tinkamai įvykdo pareigą sumokėti visą arba pirmą draudimo įmoką, numatomas draudimo laikotarpis sutampa su draudimo apsaugos laikotarpiu Draudimo apsaugos laikotarpis - laikotarpis, apimantis retroaktyvų draudimo sutarties galiojimo laikotarpį (jei dėl jo šalys susitarė ir aiškiai nurodė draudimo liudijime arba kai retroaktyvi data nustatoma automatiškai pagal šių taisyklių 1.13 punktą), numatomą draudimo laikotarpį ir išplėstinį pranešimo terminą Retroaktyvi data draudimo liudijime nurodyta data, buvusi prieš numatomo draudimo laikotarpio pradžios datą. Jei draudimo sutarties šalys susitarė dėl retroaktyvios datos nustatymo, tai reiškia, kad draudžiamuoju įvykiu yra laikomi taip pat ir numatomu draudimo laikotarpiu draudėjo gauti reikalavimai atlyginti nukentėjusiam asmeniui dėl nelaimingo atsitikimo darbe padarytą žalą, kai nelaimingas atsitikimas darbe įvyko draudimo sutartyje nustatytu laikotarpiu nuo retroaktyvios datos iki numatomo draudimo laikotarpio pradžios datos (retroaktyviu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu). Draudimo apsauga galioja retroaktyviai, jei apie nelaimingą atsitikimą darbe draudėjas nežinojo ir negalėjo žinoti sudarydamas draudimo sutartį, ERGO Insurance SE Lietuvos filialas. Adresas Geležinio Vilko g. 6A, LT Vilnius. Įmonės kodas PVM kodas LT Telefonai: 1887, (8 5) Faksas (8 5) El. paštas Tinklalapio adresas Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, VĮ Registrų centras, Vilniaus filialas. Filialo steigėjas ERGO Insurance SE. Įmonės kodas PVM kodas EE Adresas A. H. Tammsaare 47, Talinas 11316, Estijos Respublika. Duomenys kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje. 1

2 arba apie tokį nelaimingą atsitikimą buvo pranešęs draudikui pagal nelaimingo atsitikimo dieną galiojusią darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartį, sudarytą su draudiku, kai reikalavimą atlyginti padarytą žalą nukentėjęs asmuo pareiškė kitu (t.y. vėlesniu) numatomu draudimo laikotarpiu. Jei draudimo sutarties šalys nesusitarė kitaip ir aiškiai nenurodė draudimo liudijime, retroaktyvi data yra draudimo liudijime nurodyto numatomo draudimo laikotarpio pirma diena. Draudimo sutartį tęsiant nenutrūkstamai (t.y. nenutrūkus numatomam draudimo laikotarpiui, o skiriantis tik draudimo liudijimų numeriams) ir per tą laikotarpį iš esmės nepasikeitus draudimo sąlygoms, retroaktyvi data yra pirmą kartą sudarytos draudimo sutarties numatomo draudimo laikotarpio pirma diena; ir draudimo apsauga galioja draudėjo kaip darbdavio civilinei atsakomybei, kai nelaimingas atsitikimas darbe, apie kurį draudėjas informavo draudiką pagal šiose draudimo taisyklėse nustatytą tvarką, įvyko vienu numatomu draudimo laikotarpiu, o reikalavimą dėl žalos atlyginimo nukentėjęs asmuo pareiškė kitu (t.y. vėlesniu) numatomu draudimo laikotarpiu. Išplėstinis pranešimo terminas neįskaičiuojamas į nenutrūkstamą numatomą draudimo laikotarpį. Draudimo apsaugai retroaktyviu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu yra taikomos visos draudimo sutarties nuostatos, kurios galioja numatomu draudimo laikotarpiu, o draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma už visus draudžiamuosius įvykius per numatomą draudimo laikotarpį reiškia draudimo sumą visam draudimo apsaugos laikotarpiui, įskaitant retroaktyvų draudimo sutarties galiojimo laikotarpį Draudimo sutarties sąlygų pasikeitimas iš esmės - draudimo taisyklių, draudimo sumos (-ų), besąlyginės išskaitos, draudimo teritorijos pasikeitimas, naujos (-ų) apdraustos (-ų) rizikos (-ų) atsiradimas Išplėstinis pranešimo terminas 30 kalendorinių dienų terminas po numatomo draudimo laikotarpio pabaigos, kai draudimo sutartis nėra sudaroma (nenutrūkstamai pratęsiama) kitam numatomam draudimo laikotarpiui. Išplėstinis pranešimo terminas reiškia, kad draudžiamuoju įvykiu yra taip pat laikomas ir reikalavimas atlyginti žalą, kurią dėl nelaimingo atsitikimo darbe patyrė nukentėjusysis asmuo, pareikštas draudimo sutartyje nustatytu laikotarpiu po numatomo draudimo laikotarpio pabaigos datos (išplėstiniu pranešimo terminu), kai nelaimingas atsitikimas darbe įvyko numatomu draudimo laikotarpiu ir/ar retroaktyviu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu (jei jis buvo nustatytas). Draudimo apsaugai išplėstiniu pranešimo terminu yra taikomos visos draudimo sutarties nuostatos, kurios galioja numatomu draudimo laikotarpiu, o draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma už visus draudžiamuosius įvykius per numatomą draudimo laikotarpį reiškia draudimo sumą visam draudimo apsaugos laikotarpiui, įskaitant išplėstinį pranešimo terminą Draudimo liudijimas draudiko išduodamas dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą Draudimo suma draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma arba pinigų suma, kuri apskaičiuojama draudimo sutartyje nustatyta tvarka, kurios neviršydamas draudikas atlygina draudžiamojo (-ųjų) įvykio (-ių) metu patirtus nuostolius. Draudikui išmokėjus draudimo išmoką dėl nuostolių, lygių draudimo sumos daliai, draudiko prievolė lieka galioti iki draudimo apsaugos laikotarpio pabaigos likusiai draudimo sumos daliai. Draudikui išmokėjus draudimo išmoką (išmokas) dėl nuostolių, lygių draudimo sumai, draudiko prievolės pagal tokią draudimo sutartį pasibaigia Sublimitas - draudimo sutartyje nurodytos maksimalios draudimo sumos (limito) dalis, kuri galioja draudimo sutartyje atskirai nurodytais atvejais Besąlyginė išskaita - tai suma, kurią kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju apmoka pats draudėjas ir draudiko atsakomybė kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju lygi nuostolių dydžiui, atėmus besąlyginę išskaitą. Besąlyginė išskaita gali būti išreikšta absoliučiu skaičiumi ir/ arba procentais nuo nuostolių dydžio Žala draudėjo darbuotojo sužalojimas ar jo gyvybės atėmimas ir dėl to patirtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) bei negautos pajamos, kurias draudėjo darbuotojas būtų gavęs, jei nebūtų padaryta žala. Įstatymų nustatytais atvejais yra atlyginama ir neturtinė žala. Žalos sąvoka neapima žalos dalykinei reputacijai, žalos, susijusios su profesine liga ir žalos turtui Nuostoliai žalos piniginė išraiška. Sąvoka nuostoliai neapima palūkanų Finansinė žala (nuostoliai) žala (nuostoliai), nesusiję su materialaus turto sugadinimu ir/ar sunaikinimu bei žala žmogaus sveikatai ir/ar ar dėl gyvybės atėmimo ir (ar) nekyla kaip materialaus turto sugadinimo ir/ar sunaikinimo ir/ar žalos žmogaus sveikatai ar dėl gyvybės atėmimo pasekmė, įskaitant, tačiau neapsiribojant atvejais, kai finansinė žala (nuostoliai) atsiranda dėl negalėjimo naudotis bet kokia įranga ar įrenginiais bei su tuo susijusio pelno netekimo, dėl patento, prekės ženklo ar kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, profesinės veiklos vykdymo ir ar veiklos (veikimo, neveikimo) kaip įmonės valdymo ar kontrolės organas (institucija) ar jo (jos) dalis, dėl pinigų ženklų, vertybinių popierių, čekių, vekselių, mokėjimo bei kreditinių kortelių, kitų skolos bei kredito dokumentų sugadinimo, sunaikinimo ar negalėjimo naudotis Bylinėjimosi išlaidos - advokato honoraras, žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu Darbuotojas - fizinis asmuo, dirbantis pagal rašytinę darbo sutartį už atlyginimą. Darbuotoju nelaikomas asmuo, veikiantis pagal kitą rašytinę ar nerašytinę sutartį ir/ar darbo santykių neįforminęs Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka Nukentėjęs asmuo (nukentėjusysis) - draudėjo darbuotojas, kuriam dėl nelaimingo atsitikimo darbe buvo padaryta žalos, arba jo įpėdinis (-iai) (draudėjo darbuotojo mirties atveju) Dideliu neatsargumu laikomas elgesys, pasireiškiantis veiksmais (veikimu, neveikimu), kurių asmuo, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir dėmesingumo reikalavimų, nebūtų padaręs Su draudėju susijęs asmuo - tai juridinis ar fizinis asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja draudėją ar yra kontroliuojamas draudėjo arba kartu su draudėju yra kontroliuojami trečiosios šalies, o taip pat draudėjo giminaičiai ir šeimos nariai. Su draudėju susijusiu asmeniu nelaikomas draudėjo darbuotojas. Kontrolė tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai įsigytas arba valdomas įmonės akcijų (pajų ar kitokių kapitalo dalių) paketas, suteikiantis jo savininkams arba valdytojams teisę į daugiau kaip 20 procentų balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime, o taip pat teisė skirti (išrinkti) ar atšaukti administracijos vadovą, daugiau negu pusę valdybos arba stebėtojų tarybos narių (juos atitinkančių valdymo organų), faktiškai kontroliuoti susijusio asmens priimamus sprendimus (dėl didesnės negu kitų asmenų akcijų (pajų ar kitokių kapitalo dalių) dalies valdymo, sudarytų sutarčių ar kitų aplinkybių) Jungtinės Amerikos Valstijos - reiškia Jungtines Amerikos Valstijas, kiekvieną jų valstiją ir kiekvieną Jungtinių Amerikos Valstijų politinį-administracinį padalinį ar bet kurią jo valstiją Draudimo teritorija geografinė teritorija, dėl kurioje atsitikusių nelaimingų atsitikimų darbe galioja draudimo apsauga. Jei draudimo sutarties šalys nesutarė kitaip ir kita draudimo teritorija nėra aiškiai nurodyta draudimo liudijime, draudimo teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija Teroristiniai aktai (terorizmas) - reiškia pavojaus žmogaus gyvybei ar sveikatai, turtui arba infrastruktūros objektams sukėlimą asmeniui ar jų grupei panaudojant arba grasinant panaudoti jėgą (pvz.: sprogdinant, padegant, paskleidžiant radioaktyviąsias, biologines ar chemines kenksmingas medžiagas, preparatus ar mikroorganizmus ir pan.), veikiantiems savo vardu ar organizacijos ir/ar valdžios institucijų nurodymu ar pavedimu, siekiant politinių, religinių, ideologinių ar etninių tikslų, tame tarpe ir turint tikslą paveikti ar įbauginti vyriausybę ir/ ar visuomenę ar jos dalį Kitos draudimo taisyklėse ir draudimo sutartyje naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme, kituose įstatymuose bei teisės aktuose, ir bendrinėje lietuvių kalboje vartojamas sąvokas. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr

3 2. Draudėjo prašymas sudaryti darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartį 2.1. Draudėjas, norėdamas sudaryti darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartį, pateikia draudikui prašymą raštu. Tai reiškia, kad draudėjas užpildo iš draudiko gautą anketos blanką ir pristato jį draudikui. Prašymas sudaryti draudimo sutartį gali būti pateikiamas per atstovą. Esant reikalui, draudikas gali reikalauti dokumentų, patvirtinančių atstovo įgaliojimus Draudėjas privalo išsamiai atsakyti į anketos klausimus. Sudarius draudimo sutartį, raštu pateiktas prašymas laikomas sudėtine draudimo sutarties dalimi. Kartu su užpildyta anketa draudikas gali pareikalauti pateikti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą ar kitą jam prilygintą dokumentą. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad draudėjas suteikė draudikui žinomai melagingą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikai įvertinti, tai draudikas turi teisę reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, išskyrus atvejus, kai aplinkybės, kurias draudėjas nuslėpė, išnyko iki draudžiamojo įvykio ar neturėjo įtakos draudžiamajam įvykiui Prieš sudarant draudimo sutartį, draudėjas privalo raštu atsakyti į raštu pateiktą draudiko papildomą paklausimą dėl žinomos informacijos apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), jeigu tos aplinkybės nėra ir neturi būti žinomos draudikui Draudikas, sudarydamas darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartis, naudoja teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą standartinę draudimo liudijimo formą. Draudikas, nusprendęs, jog išankstiniai duomenys nėra būtini arba jeigu ankščiau sudaryta draudimo sutartis yra pratęsiama kitiems draudimo metams, darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartis gali sudaryti draudėjo žodinio prašymo pagrindu Draudikui pageidaujant, draudėjas prieš sutarties pasirašymą turi sudaryti draudikui sąlygas pačiam įvertinti draudimo riziką. Ši draudėjo pareiga - suteikti draudikui galimybę pačiam įvertinti draudimo riziką - išlieka visą darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutarties galiojimo laikotarpį. 3. Draudžiamieji įvykiai 3.1. Jei draudimo sutarties sąlygose nėra nustatyta kitaip, draudžiamasis įvykis yra draudėjui numatomu draudimo laikotarpiu nukentėjusio asmens pareikštas rašytinis reikalavimas atlyginti žalą, kuri atsirado dėl draudėjo veikos (veiksmo, neveikimo), atitinkantis šių taisyklių 3.2. punkte nurodytus požymius Nukentėjusiojo asmens reikalavimo draudėjui pateikimas pripažįstamas draudžiamuoju įvykiu esant visoms šioms sąlygoms: reikalavimas pareikštas draudėjui numatomu draudimo laikotarpiu (arba per išplėstinį pranešimo terminą) dėl žalos, padarytos nukentėjusiam asmeniui dėl nelaimingo atsitikimo darbe, atlyginimo; reikalavimas atlyginti žalą draudėjui pareikštas dėl nelaimingo atsitikimo darbe, įvykusio numatomu draudimo laikotarpiu (arba retroaktyviu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, jei jis buvo nustatytas); draudėjas pranešė draudikui apie jam pareikštą reikalavimą atlyginti žalą numatomu draudimo laikotarpiu (arba per išplėstinį pranešimo terminą); žala nukentėjusiam asmeniui yra draudėjo veikos (veikimo, neveikimo) pasekmė, t.y. egzistuoja priežastinis ryšys tarp Draudėjo veikos (veiksmo, neveikimo) ir padarytos žalos; reikalavimas atlyginti žalą draudėjui pareikštas rašytinės pretenzijos ir/ar ieškinio forma; draudėjui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus kyla civilinė atsakomybė dėl padarytos žalos Vienu draudžiamuoju įvykiu laikomas įvykis, kilęs dėl tos pačios priežasties, nepaisant to, kad dėl tokio įvykio gali būti pareikšti keli nukentėjusių asmenų reikalavimai. Jeigu žalos padarymo momento neįmanoma nustatyti, laikoma, kad žala padaryta tuo momentu, kai draudėjui buvo pareikštas pirmasis rašytinis reikalavimas atlyginti žalą Draudžiamasis įvykis gali būti įrodomas vienu iš šių dokumentų: draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes ir padarytos žalos dydį patvirtinančiais rašytiniais įrodymais; trišaliu nukentėjusio asmens, draudėjo ir draudiko susitarimu; įsiteisėjusiu teismo sprendimu civilinėje byloje pagal nukentėjusio asmens ieškinį draudėjui; Įsiteisėjusia teismo nutartimi, patvirtinančia taikos sutartį civilinėje byloje pagal nukentėjusio asmens ieškinį draudėjui. 4. Nedraudžiamieji įvykiai 4.1. Jeigu darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartyje nėra aiškiai nustatyta kitaip, draudžiamaisiais įvykiais nelaikomi atvejai, kai reikalaujama atlyginti: žalą, kurią draudėjas ar jo darbuotojas padarė tyčia, o taip pat būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ir/ar kitų toksinių medžiagų; žalą, kuri buvo padaryta ar atsirado nukentėjusiam asmeniui dėl to, kad nukentėjusysis buvo apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ir/ar kitų toksinių medžiagų ir tai nebuvo susiję su technologiniu procesu; žalą, atsiradusią nukentėjusiajam asmeniui ne dėl draudėjo darbuotojui atsitikusio nelaimingo atsitikimo darbe; žalą, kuri buvo padaryta nukentėjusiam asmeniui, jam darant tyčinę nusikalstamą veiką; žalą, kuri buvo padaryta nukentėjusiam asmeniui, jam savavališkai (be draudėjo žinios) veikiant (veiksmu, neveikimu) ne draudėjo naudai (ne draudėjo interesais); žalą, kuri buvo padaryta nukentėjusiam asmeniui, jam sąmoningai siekiant, jog įvyktų nelaimingas atsitikimas; žalą, kuri buvo padaryta nukentėjusiam asmeniui, kai nelaimingas atsitikimas darbe įvyko dėl lėtinių ar įgimtų, ar degeneracinių ligų, ar ligos sukelto priepuolio (pavyzdžiui, insulto, infarkto), psichikos ar sąmonės sutrikimų, apopleksijos, epilepsijos ar kitų konvulsinių traukulių, ištinkančių visą apdraustojo kūną; žalą, kuri buvo padaryta nukentėjusiam asmeniui dėl susirgimo profesine liga; žalą, kuri buvo padaryta nukentėjusiam asmeniui, kai jis aktyviai dalyvavo trukdant dirbti kitiems, stabdant darbo procesą, dalyvaujant kituose įmonės vidaus neramumuose, streike, lokaute; žalą ir/ar nuostolius, atsiradusius dėl draudėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jeigu tos nuostatos savo apimtimi viršija galiojančių įstatymų reikalavimus; netiesioginius nuostolius (išskyrus nukentėjusiojo asmens negautas pajamas) ir/ar pelno netekimą; nuostolius, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su teisinėmis nuobaudomis, paskirtomis draudėjui ar nukentėjusiam asmeniui; žalą ir/ar nuostolius, kuriuos sukėlė dietilstilbestrolis (DES), dioksinas ar įgytas imunodeficito sindromas (AIDS), infekcija, užkrėtimas liga ar medikamentai; nuostolius, kurie atlyginami pensija ar kitokia socialinio draudimo išmoka, taip pat pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Ši nuostata netaikoma, kai socialinio draudimo įstaiga ar transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudikas įgyja regreso teisę į draudėją; žalą ir/ar nuostolius, kai draudžiamasis įvykis įvyko dėl to, kad draudėjas per nustatytą laikotarpį nepašalino ypač pavojingų aplinkybių, kurias pašalinti teisėtai reikalavo draudikas. Aplinkybė, dėl kurios kilo žala, iš karto laikoma ypač pavojinga; žalą ir/ar nuostolius, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai sukelia programinės įrangos ir visų rūšių mikroprocesorių bei tokius mikro- Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr

4 procesorius turinčių sistemų, įskaitant kompiuterius, sutrikimai dėl neteisingos datų interpretacijos, kilusios dėl dviejų ženklų naudojimo metų žymėjime; bet kokią žalą, susijusią su asbestu, tabaku ir/ar jų produktais bei filtrais; bet kokią žalą, susijusią su elektromagnetiniais laukais; žalą, padarytą nukentėjusiajam, kai jis dirbo kurioje nors Šiaurės Amerikos žemyno valstybėje ar valstybėje, kurioje vyksta karo veiksmai; žalą, atsiradusią dėl didelio neatsargumo; žalą, kuri atsirado dėl visų rūšių (motorinių, bemotorių) skraidymo aparatų ir/ar oro transporto priemonių valdymo Jeigu draudimo sutartimi šalys nesusitarė kitaip, pagal šias taisykles neatlyginama bet kokia žala, nuostoliai ir išlaidos, tiesiogiai ar netiesiogiai sąlygotos arba susijusios su sekančiais įvykiais, neatsižvelgiant į tai, kad žalos, nuostolių, išlaidų atsiradimui ar jų dydžiui galėjo turėti įtakos kitos priežastys ir aplinkybės: a) karas, invazija, agresija, priešiški užsienio jėgų veiksmai, karinio pobūdžio veiksmai (nepriklausomai nuo to, ar buvo paskelbtas karas, ar ne), pilietinis karas, maištas, revoliucija, sukilimas, vidaus neramumai, pasiekę sukilimo, karinės arba neteisėtos jėgos panaudojimo mastą; b) bet kokio pobūdžio teroristiniai aktai (terorizmas). Pagal šią išlygą neatlyginama taip pat žala, nuostoliai arba išlaidos, sukeltos arba susijusios su reagavimu, kelio užkirtimu ar nuslopinimu a) ir b) papunkčiuose nurodytų veiksmų ir įvykių. 5. Draudimo objektas 5.1. Draudimo objektas yra darbdavio civilinė atsakomybė už žalą, kuri dėl nelaimingo atsitikimo darbe buvo padaryta nukentėjusiajam asmeniui. Pagal šias draudimo taisykles draudimo objektu nelaikoma draudėjo civilinė atsakomybė dėl profesinės ligos (profesinių ligų). 6. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo galiojimas laiko, asmenų ir vietos atžvilgiu; laikinoji draudimo apsauga 6.1. Visais atvejais draudimo sutarties įsigaliojimas yra siejamas su visos ar pirmos draudimo įmokos sumokėjimu, t.y. draudimo sutartis įsigalioja tik po to, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, neatsižvelgiant į tai, ar draudimo sutartyje numatyta, kad visa ar pirma draudimo įmoka privalo būti sumokėta sutarties sudarymo dieną, ar sutartyje yra numatytas vėlesnis visos ar pirmos draudimo įmokos sumokėjimo terminas: Jei draudimo sutartyje yra numatyta, kad visa ar pirma draudimo įmoka privalo būti sumokėta draudimo sutarties sudarymo dieną, ir draudėjas tinkamai įvykdo prievolę mokėti draudimo įmoką (t.y. nurodytu terminu ir mokėjimo būdu sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką), tai draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodyto numatomo draudimo laikotarpio pradžios dienos ir valandos, o draudimo apsauga yra taikoma tik po draudimo sutarties įsigaliojimo įvykusiems draudžiamiesiems įvykiams Jei draudimo sutartyje yra numatyta, kad visa ar pirma draudimo įmoka privalo būti sumokėta vėliau nei draudimo sutarties sudarymo dieną, ir draudėjas tinkamai įvykdo prievolę mokėti draudimo įmoką (t.y. nurodytu terminu ir mokėjimo būdu sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką), tai draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo įmokos sumokėjimo momento, o draudimo apsauga yra taikoma ir draudžiamiesiems įvykiams, apie kuriuos draudimo sutarties šalys nežinojo sudarydamos draudimo sutartį, įvykusiems nuo sutartyje nurodytos numatomos draudimo laikotarpio pradžios dienos ir valandos iki sutarties įsigaliojimo momento Jei draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, praleidęs draudimo sutartyje numatytą įmokos sumokėjimo terminą, tai neatsižvelgiant į tai, ar draudimo įmoka privalėjo būti sumokėta sutarties sudarymo dieną, ar sutartyje buvo numatytas vėlesnis jos sumokėjimo terminas, draudimo sutartis įsigalioja tik nuo 3 kalendorinės dienos, einančios po draudimo įmokos sumokėjimo, 00 valandų, o draudimo apsauga yra taikoma tik po draudimo sutarties įsigaliojimo įvykusiems draudžiamiesiems įvykiams Visais šių taisyklių 6.1 punkte numatytais atvejais draudimo apsauga pradedama taikyti ne anksčiau nei draudimo sutartyje nurodyta numatomo draudimo laikotarpio pradžia Draudėjui draudimo sutartyje numatytu terminu nesumokėjus atidėtos draudimo įmokos ar jos dalies, draudikas praneša draudėjui raštu, kad po 15 dienų nuo pranešimo apie nesumokėtą įmoką išsiuntimo draudimo apsauga bus sustabdyta, o po 30 dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo - draudimo sutartis pasibaigs Jeigu draudėjas sumokės draudimo įmoką laikotarpiu nuo draudimo apsaugos sustabdymo iki jos pasibaigimo, nurodyto šių taisyklių 6.2. punkte, draudimo apsauga bus atnaujinta nuo 3 (trečios) dienos, einančios po įmokos sumokėjimo, 00 val Jei draudžiamasis įvykis įvyko draudimo apsaugos sustabdymo metu arba tuo metu, kai draudimo sutartis nebuvo įsigaliojusi, tai draudikas nemoka draudimo išmokos Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartis sudaroma laikotarpiui, kuris nurodomas draudimo liudijime Atskirame draudiko rašte gali būti nurodoma, kad draudikas suteikia draudėjui laikinąją draudimo apsaugą, kol nėra baigtas rizikos įvertinimas arba nėra galutinai susitarta dėl draudimo įmokos dydžio. Laikinoji draudimo apsauga pasibaigia nuo to momento, kai draudikas nustato draudimo rizikos laipsnį, kai šalys susitaria dėl draudimo įmokos dydžio arba nuo momento, nurodyto draudiko rašte. Laikinosios draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu taikomos visos šių taisyklių nuostatos, reglamentuojančios draudėjo ir draudiko statusą bei draudimo apsaugos apimtį. Nesudarius draudimo sutarties, laikina draudimo apsauga yra laikoma negaliojančia nuo pat pirmos jos suteikimo dienos ir draudikas nėra įpareigotas mokėti draudimo išmokų dėl draudžiamųjų įvykių, atsitikusių laikinos draudimo apsaugos laikotarpiu Jeigu darbdavio civilinės atsakomybės draudimo liudijime, be draudėjo, yra nurodomi ir kiti asmenys, kurių kaip darbdavio civilinė atsakomybė apdrausta pagal tą pačią darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartį, tai visos nuostatos, kuriose yra minimas draudėjas, atitinkamai taikomos ir tiems asmenims Šiose taisyklėse ir draudimo liudijime numatytomis teisėmis naudojasi vien tiktai draudėjas. Draudėjas ir asmenys, kurių kaip darbdavio civilinė atsakomybė apdrausta pagal tą pačią darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartį, privalo vykdyti draudimo sutartimi nustatytas pareigas ir yra atsakingi už tinkamą pareigų vykdymą Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutarties nuostatos netaikomos, jeigu asmenys, kurių civilinė atsakomybė apdrausta ta pačia darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartimi, pareiškia civilinės atsakomybės reikalavimus vienas kitam Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo apsauga galioja tik dėl Lietuvos teritorijoje atsitikusių nelaimingų atsitikimų darbe. Draudėjui ir draudikui dėl to atskirai susitarus ir aiškiai nurodžius draudimo liudijime, draudimo apsaugos teritorija gali būti išplėsta ir dėl kitose valstybėse atsitikusių nelaimingų atsitikimų darbe. 7. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sumos ir besąlyginė išskaita 7.1. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo suma yra nustatoma draudimo sutarties šalių susitarimu ir nurodoma draudimo liudijime. Ja yra apibrėžiama draudimo sutartimi apdraudžiamų turtinių draudėjo interesų maksimali vertė Jeigu darbdavio civilinės atsakomybės draudimo liudijime nenurodomos kitos sumos, tai draudimo suma yra ,- eurų vieno draudžiamojo įvykio atveju ir už visus draudžiamuosius įvykius, įvykusius per draudimo apsaugos laikotarpį. Jei darbdavio civilinės atsakomybės draudimo liudijime nenurodoma kita suma, tai sublimitas draudimo Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr

5 sumoje neturtinės žalos atveju yra 20% draudimo sumos, nustatytos vienam draudžiamajam įvykiui Draudimo sumos dydžiu yra ribojama didžiausia draudimo išmoka draudžiamojo įvykio atveju. Tai reiškia, kad draudikas, atsitikus draudžiamajam įvykiui, patenkins pagrįstus ir teisėtus nukentėjusiųjų reikalavimus tokia suma, kuri neviršys nustatytos draudimo sumos vienam draudžiamajam įvykiui Jeigu dėl tos pačios priežasties draudimo laikotarpiu atsitinka keletas įvykių, kurių metu keletui nukentėjusiųjų yra padaroma žala, tai yra vertinama kaip vienas draudžiamasis įvykis ir draudiko mokamų draudimo išmokų suma negali viršyti nustatytos draudimo sumos Ta aplinkybė, kad draudimo apsauga pagal darbdavio civilinės atsakomybės draudimo liudijimą galioja dviems ar daugiau asmenų, neturi jokios įtakos draudimo sumos ir draudimo išmokos santykiui, nustatytam šių taisyklių 7.3 punkte Draudėjo ir draudiko susitarimu darbdavio civilinės atsakomybės draudimo liudijime gali būti nustatomas besąlyginės išskaitos dydis. b) draudikas gali nedelsiant pareikalauti sumokėti atidėtas einamojo numatomo draudimo laikotarpio draudimo įmokų dalis, jeigu draudėjas laiku nesumoka visos arba dalies atidėtos draudimo įmokos dalies. Tokiu atveju draudikas įgyja teisę vienašališkai išsiųsti draudėjui pranešimą apie draudimo įmokos mokėjimo būdo pakeitimą, kuris tampa privalomu draudėjui Nenutrūkstamai tęsiant darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartį kitam numatomam draudimo laikotarpiui, draudimo įmoka turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki naujo numatomo draudimo laikotarpio pirmo mėnesio pirmos dienos pagal draudiko surašytą oficialų dokumentą įmokų sąskaitą arba kitą jį atitinkantį dokumentą, išskyrus jei draudimo liudijime yra nurodyta kitaip Draudimo įmoka ir draudimo suma draudimo liudijime gali būti nurodoma nacionaline ir/ar užsienio valiuta. Draudimo įmokos ir išmokos gali būti mokamos nacionaline ir/ar užsienio valiuta, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Metinė draudimo įmoka perskaičiuojama į nacionalinę valiutą mokėjimo dienos oficialiu valiutos kursu. 8. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo įmokos apskaičiavimo ir mokėjimo pagrindai; terminai ir pasekmės dėl jų nesilaikymo; mokėjimų valiuta 8.1. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo įmoka yra apskaičiuojama, atsižvelgiant į: a) vidutinį draudėjo darbuotojų skaičių per metus; b) draudėjo darbo užmokesčio fondą; c) draudėjo veiklą; d) draudimo teritoriją; e) kitus konkrečią draudimo riziką individualiai apibūdinančius kriterijus Apskaičiuojant draudimo įmoką pagal 8.1 punktą, ji gali būti koreguojama, atsižvelgiant į drausmingumo (nedrausmingumo) kategorijas Drausmingumo ar nedrausmingumo kategorija siejama su draudimo sutartimi. Šių taisyklių prasme drausmingumu yra vadinamas draudžiamųjų įvykių nebuvimas per draudimo metus Yra 5 drausmingumo kategorijos nuo D1 iki D5, 0 kategorija bei 5 nedrausmingumo kategorijos nuo ND1 iki ND Draudėjui, pirmą kartą pagal šias taisykles sudarančiam darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartį, suteikiama 0 kategorija Draudimo įmokos mokėjimo pagrindas yra draudėjo ir draudiko pasirašytas draudimo liudijimas arba draudiko perduoto draudimo liudijimo priėmimo faktas, patvirtintas draudėjo ir draudiko ar jo atstovo parašais Draudimo įmoka mokama draudimo įmonei grynaisiais pinigais arba naudojantis banko ar pašto paslaugomis Draudimo įmokos mokėjimo tvarka: Pasirašęs draudimo sutartį, draudėjas privalo sumokėti visą draudimo įmoką arba jos pirmąją dalį iki draudimo sutartyje numatytų įmokos mokėjimo terminų Draudėjas gali pasirinkti draudimo įmokos mokėjimo būdą - mokėti metinę draudimo įmoką iš karto arba dalimis. Jei pasirenkamas draudimo įmokos mokėjimas dalimis, tai priklausomai nuo mokėjimo būdo draudimo įmokos dalims gali būti taikomas priedas: a) mokant kas pusmetį - 3%, b) mokant kas ketvirtį - 5% Jeigu yra sutarta metinę draudimo įmoką mokėti dalimis, tai: a) visos kitos po pirmosios draudimo įmokos dalies įmokos dalys yra laikomos atidėtomis draudimo įmokos dalimis, nes jų mokėjimas atidedamas iki sutartyje numatyto mokėjimo termino; 9. Draudimo rizikos pokyčiai ir jų pasekmės 9.1. Draudimo rizikos padidėjimu vadinami tie atvejai, kai padidėja skaitmeninė išraiška kriterijų, esančių draudimo įmokos apskaičiavimo pagrindu (pavyzdžiui, padidėja vidutinis draudėjo darbuotojų skaičius, pasikeičia draudėjo darbuotojų darbo pobūdis), o taip pat kai draudėjo veikloje atsiranda nauja draudimo rizika (pavyzdžiui, draudėjas pakeičia veiklos sritį, draudėjas susijungia su kitu juridiniu asmeniu) ar kitaip iš esmės pasikeičia informacija, kurią draudėjas pateikė draudikui, prieš sudarant darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartį Iš esmės pasikeitus draudimo sutartyje numatytoms aplinkybėms, dėl kurių padidėja arba gali padidėti draudimo rizika, draudėjas privalo tuoj pat, kai tik sužinojo apie draudimo rizikos pasikeitimus, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sužinojimo dienos pranešti apie tai draudikui. Draudikas, kuriam buvo pranešta apie draudimo rizikos padidėjimą, turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba padidinti draudimo įmoką. Jeigu draudėjas tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mokėti didesnės draudimo įmokos, draudikas turi teisę kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms. Jeigu draudėjas nepraneša apie draudimo rizikos padidėjimą per nustatytus terminus, draudikas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos. Tačiau draudikas neturi teisės reikalauti nutraukti draudimo sutartį, jeigu išnyko aplinkybės, galėjusios sukelti draudimo rizikos padidėjimą Draudžiamiesiems įvykiams, atsitikusiems dėl padidėjusios draudimo rizikos, galioja draudimo liudijime nurodytos draudimo sumos, jeigu darbdavio civilinės atsakomybės draudimo liudijime padidėjusiai draudimo rizikai nenurodomos kitos sumos Išnykus apdraustai rizikai, draudėjas atleidžiamas nuo pareigos mokėti draudimo įmokas už tą riziką nuo jos išnykimo dienos. Apie apdraustos rizikos išnykimą draudėjas privalo per vieną mėnesį informuoti draudiką. Šiuo atveju draudėjui grąžinama draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laiką Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu iš esmės pasikeičia draudimo sutartyje nustatytos aplinkybės, dėl kurių sumažėja ar gali sumažėti draudimo rizika, draudėjas dėl draudimo rizikos sumažėjimo turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti draudimo įmoką. Jeigu draudikas tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų arba sumažinti draudimo įmokos, draudėjas turi teisę kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr

6 10. Ikisutartinės draudėjo ir draudiko teisės bei pareigos Draudikas turi teisę reikalauti iš asmens, ketinančio sudaryti darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartį, pateikti reikalingą informaciją apie pageidaujamą apdrausti riziką, etatines darbo vietas, darbų saugos būklę, nelaimingų atsitikimų darbe statistiką, draudimo galiojimo ribas, draudimo sumas, pageidaujamą draudimo apimtį ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos draudimo rizikos įvertinimui Draudikas privalo suteikti draudėjui informaciją apie draudiko pavadinimą, draudiko įmonės rūšį, adresą, draudiko padalinio ar draudiko atstovo adresą (jei draudimo sutartis sudaroma ne draudiko buveinėje), iš draudimo sutarties kylančių ir su ja susijusių ginčų sprendimo tvarką, draudiko elgesį, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimus draudimo rizikos padidėjimo atvejus, draudimo sutarčiai taikomą teisę, draudimo sutarties nutraukimo sąlygas ir būdus, nedraudžiamuosius įvykius ir kitus atvejus, kai draudikas turi teisę atsisakyti mokėti arba sumažinti draudimo išmoką, o taip pat sudaryti sąlygas viešai susipažinti su darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklėmis ir išduoti darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklių kopiją. 11. Bendrosios draudėjo ir draudiko pareigos draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas privalo: a) laiku mokėti draudimo įmokas; b) laikytis teisinių normų, žinybinių, sutartų ir kitų protingų saugumo priemonių Draudikas privalo: a) atsitikus draudžiamajam įvykiui, mokėti draudimo išmokas; b) draudėjui raštu pareikalavus, išduoti draudimo liudijimo dublikatą ar kitus draudimo sutarties sudarymą patvirtinančių dokumentų kopijas; c) neskelbti apie draudėją ar kitus asmenis informacijos, gautos vykdant draudimo sutartis, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais; d) sumažėjus draudimo rizikai, pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti draudimo įmoką. 12. Draudėjo pareigos draudžiamojo įvykio atveju Atsitikus nelaimingam atsitikimui darbe, draudėjas privalo: a) nedelsdamas imtis priemonių neigiamoms nelaimingo atsitikimo pasekmėms sumažinti ar jų išvengti, tinkamai suteikti nukentėjusiajam pirmąją pagalbą, kreiptis į medicinos įstaigas ir kitais jam prieinamais protingais būdais siekti sumažinti neigiamas nelaimingo atsitikimo pasekmes, laikydamasis draudiko nurodymų, jeigu tokie nurodymai buvo duoti. Būtinas išlaidas, draudėjo turėtas stengiantis išvengti žalos ar ją mažinant arba vykdant draudiko nurodymus, atlygina draudikas, neatsižvelgdamas į tai, kad atitinkamos priemonės nedavė teigiamo rezultato; b) nedelsiant (per 24 val.) žodžiu, o papildomai per 7 kalendorines dienas išsamiai raštu informuoti draudiką apie kiekvieną nelaimingą atsitikimą darbe. Jeigu nukentėjusysis dėl draudėjo padarytos žalos atlyginimo pareiškia civilinės atsakomybės reikalavimą ir/ar kreipiasi į teismą, apie tai draudėjas privalo nedelsdamas raštu informuoti draudiką papildomai net ir tuo atveju, kai apie patį nelaimingą atsitikimą darbe jau yra pranešta; c) teisingai užpildyti draudiko atsiųsto pranešimo apie draudžiamąjį įvykį anketą ir nedelsdamas išsiųsti draudikui; d) stengtis, kad kaip galima greičiau būtų paruošti draudikui reikalingi pranešimai bei išvados; e) neprieštarauti, kad nukentėjusįjį apžiūrėtų draudiko paskirti gydytojai, jei tam būtinas išlaidas apmoka draudikas; f) leisti draudikui atlikti nelaimingo atsitikimo darbe priežasties ir dydžio tyrimus, suteikti draudikui visą ir teisingą informaciją ir pateikti jo reikalaujamus dokumentus Draudėjas ir nukentėjusysis privalo atleisti visus nukentėjusįjį gydžiusius dėl draudžiamojo įvykio medicininių įstaigų gydytojus nuo pareigos saugoti mediko paslaptis Jei nelaimingas atsitikimas darbe baigėsi mirtimi, apie tai būtina pranešti draudikui per 3 kalendorines dienas (72 valandas) raštu, net jeigu apie patį nelaimingą atsitikimą darbe jau buvo pranešta. Pranešti reikia raštu (faksograma arba elektroniniu paštu, arba registruotu paštu, arba atvykstant į draudiko centrinę būstinę ar regioninį centrą ir raštu informuojant apie nelaimingą atsitikimą darbe). Draudikas turi teisę reikalauti, kad skrodimą atliktų jo paskirtas gydytojas Jeigu nukentėjusysis, reikalaudamas atlyginti žalą, pareiškia ieškinį teisme ar perduoda reikalavimą atlyginti žalą nagrinėti trečiųjų teismui (arbitražui), o reikalavimo suma neviršija draudimo sumos dydžio ar viršija ją ne daugiau kaip 10%, tai draudėjas privalo perleisti draudikui bylos vedimą, suteikti įgaliojimus draudiko paskirtam advokatui ir pateikti visus, pastarojo arba draudiko nuomone, reikalingus paaiškinimus. Tuo atveju jei nukentėjusysis, reikalaudamas žalos atlyginimo, pareiškia ieškinį teisme ar perduoda reikalavimą atlyginti žalą nagrinėti trečiųjų teismui (arbitražui) ir ieškininio reikalavimo suma 10% ir daugiau viršija darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sumą, draudėjas ir draudikas bendru sutarimu skiria advokatą ir kartu dalyvauja bylos vedime Be aiškaus, raštiško ir išankstinio draudiko sutikimo draudėjas neturi teisės visiškai ar iš dalies pripažinti arba patenkinti reikalavimo atlyginti žalą ir/arba sutarti dėl kitos valstybės nei Lietuva teisės taikymo Tais atvejais, kai žalos atlyginimo reikalavimo suma neviršija darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sumos dydžio ar viršija ją ne daugiau kaip 10%, draudėjas privalo draudiko reikalavimu raštu įgalioti pastarąjį daryti draudėjo vardu visus, draudiko nuomone, tikslingus pareiškimus, susijusius su nukentėjusiųjų reikalavimų patenkinimu arba atmetimu. Jei žalos atlyginimo reikalavimo suma viršija darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sumą daugiau kaip 10%, draudėjas ir draudikas bendru sutarimu daro pareiškimus, susijusius su reikalavimų patenkinimu arba atmetimu. 13. Draudėjo pareigų draudžiamojo įvykio atveju nesilaikymo pasekmės Jeigu draudėjas raštu nepraneša draudikui ar jo atstovui apie nelaimingą atsitikimą darbe ir draudžiamąjį įvykį šių draudimo taisyklių 12 punkte nurodytais terminais, draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti, atsižvelgdamas į tai, ar draudėjas savo pareigos neįvykdė tyčia ar dėl neatsargumo, išskyrus kai įrodoma, kad apie nelaimingą atsitikimą ir draudžiamąjį įvykį draudikas sužinojo laiku arba kai nepranešimas apie nelaimingą atsitikimą ir draudžiamąjį įvykį neturėjo įtakos draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką Jeigu nelaimingas atsitikimas darbe ir/ar žala nukentėjusiajam atsirado dėl to, kad draudėjas sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių nelaimingam atsitikimui ir/ar žalai išvengti ar sumažinti, draudikas atleidžiamas nuo žalos atlyginimo Jei draudėjas be aiškaus, raštiško ir išankstinio raštiško draudiko sutikimo visiškai ar iš dalies pripažino arba patenkino nukentėjusiojo reikalavimus atlyginti žalą, nesuteikė įgaliojimų draudiko pasirinktam advokatui ar kitokiu būdu pažeidė savo pareigas, numatytas šių draudimo taisyklių 12 punkte, draudikas gali atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti. 14. Žalos nustatymo tvarka Gavęs raštišką pranešimą apie nelaimingą atsitikimą darbe ir/ar gautą reikalavimą atlyginti žalą, draudikas ar jo atstovas nedelsdamas pateikia draudėjui užpildyti pranešimo apie draudžiamąjį įvykį blanką (anketą). Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr

7 14.2. Draudėjas privalo kiek galima išsamiau atsakyti į anketos klausimus ir pateikti tinkamai užpildytą anketą draudikui Draudikas, gavęs pradinę informaciją, atlieka draudžiamojo įvykio tyrimą, kurio metu apklausiami įvykio liudytojai, apžiūrima įvykio vieta, užklausiamos atitinkamos teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijos bei kitos kompetentingos institucijos, peržiūrimi dokumentai, susiję su draudžiamuoju įvykiu. Prireikus draudikas daro nuotraukas ir įvykiui tirti reikšmingų dokumentų kopijas Prireikus draudikas užklausia gydymo ir medicininės ekspertizės įstaigas, taip pat organizacijas, kuriose yra sudaromi psichoneurologinės, toksikologinės ar narkologinės įskaitų sąrašai Draudžiamajam įvykiui tirti draudikas gali pasitelkti įvairaus profilio ekspertines tarnybas, organizacijas, ekspertus arba nagrinėjamos srities specialistus bei mokslininkus. 15. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo išmoka; bylinėjimosi ir kitos išlaidos. Dvigubo draudimo sąlygos Draudimo išmoka kiekvienu konkrečiu draudžiamojo įvykio atveju yra apskaičiuojama ir jos mokėjimo pagrindas yra nustatomas pagal galiojančius darbdavio civilinę atsakomybę reguliuojančius teisės aktus, tačiau neviršijant draudimo sumos Dėl draudžiamojo įvykio atsiradusio pastovaus nedarbingumo atveju draudimo išmoka išmokama nukentėjusiajam vienu kartu draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos ribose. Apskaičiuojant draudimo išmoką atsižvelgiama į Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos nustatytą nuolatinio nedarbingumo laipsnį ir nuostolių dalį, kurią atlygino ir/ar atlygins socialinis draudimas Jeigu dėl nelaimingo atsitikimo darbe kaltas ne tik draudėjas, bet ir nukentėjęs asmuo (mišri kaltė), draudimo išmoka yra mokama proporcingai draudėjo kaltei Jeigu dėl draudžiamojo įvykio kyla solidari draudėjo (apdraustojo) ir kitų asmenų prievolė atlyginti žalą, draudikas moka draudimo išmoką, proporcingą draudėjo atsakomybės daliai, t.y. tik dėl draudėjui (apdraustajam) tenkančios solidarios prievolės dalies. Solidariosios atsakomybes atveju preziumuojama, kad šią prievolę visi atsakingi asmenys privalo įvykdyti lygiomis dalimis, jeigu teismas nenustato kitaip Draudėjui ir draudikui dėl to susitarus ir aiškiai nurodžius draudimo liudijime, be tiesioginių nuostolių yra atlyginamos šios pagrįstos išlaidos: 1) ekspertizei, siekiant ištirti nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybes ir priežastis; 2) darbuotojo profesinei reabilitacijai ir/ar pakartotiniam jo apmokymui po nelaimingo atsitikimo darbe; 3) susijusios su naujo darbuotojo suradimu ir apmokymu - darbuotojui mirus ar privalėjus pakeisti darbo pobūdį dėl nelaimingo atsitikimo darbe Jei draudimo sutarties šalys susitarė dėl papildomos draudimo apsaugos pagal šių taisyklių 15.5 punktą ir tai aiškiai nurodė draudimo liudijime, bet nenustatė kitos draudimo sumos dėl tokių papildomų išlaidų, tai draudimo suma 15.5 nurodytoms papildomoms išlaidoms atlyginti yra 1500,- eurų už visus draudžiamuosius įvykius per draudimo apsaugos laikotarpį. Papildomos išlaidos pagal šių taisyklių 15.5 punktą yra draudiko atlyginamos, tik jei nelaimingas atsitikimas darbe buvo pripažintas draudžiamuoju įvykiu pagal šias taisykles Dėl draudžiamojo įvykio vykstančiame teismo procese, kuriame nukentėjusysis asmuo reikalauja draudėjo padarytos žalos atlyginimo, draudėjo vardu ir savo lėšomis dalyvauja draudikas. Jeigu tokiame teismo procese draudiko pageidavimu yra samdomas advokatas, tai šitos išlaidos tenka draudikui. Bylinėjimosi išlaidos yra priskaičiuojamos prie draudimo išmokos ir išskaičiuojamos iš draudimo sumos Draudikas neprivalo atlyginti bylinėjimosi išlaidų ir turi teisę reikalauti grąžinti atlygintas bylinėjimosi išlaidas, jei draudėjas žalą padarė tyčia Jeigu nukentėjusiojo asmens reikalavimas dėl žalos atlyginimo viršija draudimo sumą, tai draudikas atlygina bylinėjimosi išlaidas santykiu, proporcingu draudimo sumos ir nukentėjusiojo asmens reikalavimų santykiui. Draudikas, patenkinęs nukentėjusiojo asmens reikalavimą, neviršydamas draudimo sumos, ir padengęs savo dalį bylinėjimosi išlaidų, neviršydamas draudimo sumos, bus visiškai atlikęs savo įsipareigojimus pagal darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartį konkretaus draudžiamojo įvykio atveju Jeigu draudėjas arba apdraustasis nesutinka su tuo, kad draudikas pripažintų nukentėjusiojo asmens reikalavimus pagrįstais, taikingai susitartų su nukentėjusiuoju arba patenkintų jo reikalavimus, tai dėl šio nesutikimo atsiradusių papildomų išlaidų (įskaitant palūkanas) draudikas neapmoka Įvykus draudžiamajam įvykiui ir nustačius, kad dėl tų pačių rizikų draudėjas yra sudaręs darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartis daugiau nei su viena draudimo įmone, draudimo išmoką draudikas moka proporcingai, kad bendra išmoka neviršytų bendro žalos dydžio. 16. Draudimo išmokų mokėjimo tvarka ir terminai Atsitikus draudžiamajam įvykiui, draudimo išmokos yra mokamos asmenims, kurie pagal galiojančius darbdavio civilinę atsakomybę reguliuojančius įstatymus turi teisę reikalauti žalos atlyginimo iš draudėjo Draudimo išmoka 16.1 punkte nurodytiems asmenims mokama naudojantis banko ar pašto paslaugomis Draudimo išmoka 16.1 punkte nurodytiems asmenims turi būti išmokėta ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai draudikas arba kompetentinga valstybės institucija pripažino pareigą mokėti draudimo išmoką ir draudikui buvo pateikti visi draudžiamojo įvykio faktą bei draudimo išmokos dydį patvirtinantys dokumentai. Šiame punkte nustatytais terminais draudikas neišmokėjęs draudėjui draudimo išmokos moka 3 procentus metinių palūkanų už uždelstą laikotarpį išmokėti draudimo išmoką Atsisakydamas mokėti draudimo išmoką ar ją sumažindamas, draudikas privalo pateikti draudėjui ir nukentėjusiajam išsamų ir motyvuotą paaiškinimą apie tokio sprendimo priežastis. Jei draudimo išmoka nėra išmokėta per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie draudžiamąjį įvykį dienos, draudikas privalo raštu išsamiai informuoti draudėją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą Draudikas neturi teisės: a) išmokėti draudimo išmokos ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs draudžiamojo įvykio buvimu; b) atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos. 17. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutarties pakeitimas; sutarties nutraukimo prieš terminą pasekmės Visi draudimo sutarties pakeitimai atliekami išrašant jos priedus. Pakeitimai įsigalioja nuo priede prie draudimo sutarties nurodytos datos Visi draudikui skirti pranešimai ir paaiškinimai yra išdėstomi raštu ir adresuojami draudiko centrinei būstinei arba siunčiami darbdavio civilinės atsakomybės draudimo liudijime nurodytu adresu. Draudimo tarpininkai nėra įgalioti priimti šiuos pranešimus arba paaiškinimus Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nustatytą jos galiojimo terminą, jeigu po sutarties įsigaliojimo išnyko galimybės įvykti draudžiamajam įvykiui. Jei draudimo sutartis nutraukiama šiuo pagrindu, draudikas turi teisę į dalį draudimo įmokos, kuri yra proporcinga draudimo sutarties galiojimo terminui Jeigu darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartis nutraukiama draudėjo iniciatyva, sumokėta draudikui draudimo įmoka draudėjui negrąžinama, jei draudimo sutartyje nenustatyta ko kita. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo 2013 04 01 1. Bendrosios sąvokos 2. Transporto priemonių valdytojų

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr. 2015-03 Pensijų draudimo taisyklės Nr. 009 1. Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d. 1.1. Gyvybės

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

ERGO nelaimingu taisykles.indd

ERGO nelaimingu taisykles.indd UADB ERGO LIETUVA 1 Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2007) Nr. 009 Patvirtinta UADB ERGO LIETUVA 2007 04 06 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 40. Galioja nuo 2007 05

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 2016-10 Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu taisyklės Nr. 011 Įsigalioja nuo 2016 m. gegužės

Detaliau

UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma i

UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma i UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr. 009 1. Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma ir turinys, draudimo sutarties šalys 2. Draudžiamieji

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 1. BENDROJI

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr Patvirtinta 2018 09 28 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1.

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

UGD indd

UGD indd Patvirtinta 2018 12 27 valdybos nutarimu Galioja nuo 2019 01 01 Universalaus gyvybės draudimo taisyklės Nr. 001/12 Pagal Universalaus gyvybės draudimo taisykles (toliau taisyklės) sudarius Draudimo sutartį,

Detaliau

PATVIRTINTA Seesam Insurance AS valdybos 2018 m. spalio 16 d. Asmens civilinės atsakomybės draudimo taisyklės (galioja nuo 2018 m. lapkričio 15 d.) 1.

PATVIRTINTA Seesam Insurance AS valdybos 2018 m. spalio 16 d. Asmens civilinės atsakomybės draudimo taisyklės (galioja nuo 2018 m. lapkričio 15 d.) 1. PATVIRTINTA Seesam Insurance AS valdybos 2018 m. spalio 16 d. Asmens civilinės atsakomybės draudimo taisyklės (galioja nuo 2018 m. lapkričio 15 d.) 1. BENDROJI DALIS 1.1. Seesam Insurance AS Lietuvos filialas

Detaliau

ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO I

ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO I ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas. Draudėjas AB SEB bankas.

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudimo rūšis pagal Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymą:

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktuali verslui naujausia darbo kodekso taikymo praktika Advokatė Regina Derkintytė - Kaupienė Teisininkas Ignas Kerbelis 2019-05-09, Klaipėda DK įgyvendinimas 2018 metais (1): VDI suteikiamų konsultacijų

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 201

AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 201 AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 2019 m. sausio 1 d. draudimo sutartimi B1511180024KT,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (2014.01.01 redakcija, galioja nuo 2014.01.01) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... III. PAPILDOMOS DRAUDIMO APSAUGOS SĄLYGOS... IV.

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios nuo 2019 m. vasario mėn. 26 d. TURINYS 1. Sąvokos ir

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Pilna LITLEX užklausa | INFOLEX

Pilna LITLEX užklausa | INFOLEX ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS SUTARTIS Nr. xxxx Data 2019-xx-xx SPECIALIOJI DALIS 1.1.Turistas (i): Turisto vardas Vardenis Mob.tel. Turisto pavardė Pavardenis Gimimo data xxxx-xx-xx Tel. Turisto adresas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

Form A - Claim Form

Form A - Claim Form EUROPOS IEŠKINIŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA A FORMA IEŠKINIO FORMA (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau