PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (VIETŲ PATALPOSE KAVOS APARATAMS IR KARŠTIEMS GĖRIMAMS PASTATYTI IR EKSPLOATUOTI) VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS I. BENDROSIOS SĄLYGOS 1. Nuomos konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr redakcija) patvirtintomis valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 2. Nuomotojas VšĮ Vilniaus dailės akademija (toliau Nuomotojas arba VDA), adresas Maironio g.6, Vilnius. Įmonės kodas , tel. (8 5) , faksas (8 5) Konkursą organizuoja ir vykdo VDA rektoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.VĮU-96 Dėl nuolatinės negyvenamųjų patalpų nuomos komisijos sudarymo sudaryta viešojo nuomos konkurso komisija (toliau Komisija). Nuomos objektas VDA negyvenamosiose patalpose esančios vietos, skirtos kavos aparatams ir karštiems gėrimams pastatyti ir eksploatuoti (toliau patalpos), kurios aprašytos 1 lentelėje: 1 lentelė. VDA negyvenamosios patalpos ir jų charakteristikos: Adresas 1. Vilniaus dailės akademija, Maironio g. 6 Vilnius, unikalus Nr , patalpos inv. Nr Vilniaus dailės akademija, Maironio g. 3 Vilnius, unikalus Nr , patalpos inv. Nr Vilniaus dailės akademija, Malūnų g.5 Vilnius, unikalus Nr , patalpos inv. Nr Nuomojamas plotas, m 2 2,00 2,00 2,00 Pradinė 1 m2 kaina, /mėn. (be PVM) Viso nuomojamo ploto pradinė kaina, /mėn.(be PVM) 10,57 63,42

2 Viso: 6,00 Viso nuomojamo ploto Vilniuje pradinė kaina 63,42 /mėn. (su PVM) - 76,74 Adresas 4.Telšių fakultetas, Muziejaus 29 A, Telšiai, unikalus Nr , Mokykla su sporto sale, patalpoje 1 2. Nuomojamas plotas, m 2 Pradinė 1 m2 kaina, /mėn. (be PVM) Viso nuomojamo ploto pradinė kaina, /mėn.(be PVM) 2,00 1,28 2,56 Viso: 2,00 Viso nuomojamo ploto Telšiuose pradinė kaina 2,56 /mėn. (su PVM) - 3,10 Adresas 5. Kauno fakultetas, Muitinės g. 4, Kaunas, unikalus Nr , patalpos inv. Nr. 130 Nuomojamas plotas, m 2 Pradinė 1 m2 kaina, /mėn. (be PVM) Viso nuomojamo ploto pradinė kaina, /mėn.(be PVM) 2,00 1,84 3,68 Viso: 2,00 Viso nuomojamo ploto Kaune pradinė kaina 3,68 /mėn. (su PVM) - 4,45 4. Tiekėjai turi pateikti pasiūlymus plotams, esantiems 1 lentelėje: atskirai visam plotui Vilniuje 6 m 2, Telšiuose 2 m 2, Kaune - 2 m Numatomose išnuomoti patalpose nuomininkas savo lėšomis turi pastatyti ir eksploatuoti kavos ir karštų gėrimų aparatus, kurie: 5.1. būtų prijungiami prie autonominių vandens talpų; 5.2. gamintų kavą iš natūralių pupelių, sumalamų kiekvienai porcijai atskirai. 6. Patalpų vietų, skirtų kavos aparatams pastatyti ir eksploatuoti nuomos pradžia nuo 2017 m. gegužės 10 d. 7. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21 %. Pasikeitus PVM, Nuomininkas įsipareigoja mokėti pagal galiojančius teisės aktus perskaičiuotą PVM. 8. Numatoma nuomos sutarties trukmė 5 metai, su galimybe sutartį pratęsti dar 5 metams. Patalpos gali būti išnuomojamos ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimą). 9. Konkurso dalyvių registravimo vieta Vilniaus dailės akademijoje, Maironio g. 6, Vilnius, 116 kab., kontaktinis asmuo Eglė Telyčėnienė, tel. Nr.: (8 5) el. p.: Dalyviai

3 registruojami darbo dienomis nuo 2017 m. balandžio 18 d. iki 2017 m. balandžio 28 d val. Vėliau pateikti vokai nepriimami ir grąžinami juos pateikusiems asmenims. Vokai priimami val., pietų pertrauka val. 10. Turto apžiūros sąlygos: patalpas apžiūrėti galima darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (pietų pertrauka val.) iki 2017 m. balandžio 28 d. įskaitytinai, kontaktiniai asmenys: Vilniuje: - Rytis Rimantas tel. Nr.: (8 5) el. p.: - Violeta Vainienė tel. Nr.: (8 5) el. p.: Telšiuose: - Rūta Aleksandravičienė tel. Nr el. p.: Kaune: - Virmantas Laurinavičius, tel. Nr el.p.: 11. Turto nuomos konkurso komisijos posėdžio vieta Vilniaus dailės akademija, Maironio g.6, Vilnius, 116 kab., data m. balandžio 28 d., val. II. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS IR DALYVIŲ REGISTRACIJOS TVARKA 12. Konkurse gali dalyvauti visi fiziniai ar juridiniai asmenys ir įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje (toliau vadinama konkurso dalyviai) arba jų įgalioti atstovai. 13. Negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso etapai: 13.1 Konkurso dalyviai ar jų įgalioti atstovai, šiose sąlygose nurodytu laiku ir vietoje pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas; turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas ( Vilniaus dailės akademijos valstybės ilgalaikis materialusis turtas (vietos patalpose kavos ir karštų gėrimų aparatams pastatyti ir eksploatuoti) ), adresas ir nuoroda Turto nuomos konkursui., konkrečiai nurodant, kokiame mieste nuomojamos patalpos Vilniuje, Kaune, Telšiuose. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys pradinės paskelbtos kainos už visą nuomojamą plotą įnašo už 3 mėnesius mokėjimą į Vilniaus dailės akademijos (įmonės kodas ) atsiskaitomąją banko sąskaitą LT AB Swedbank Pradinis įnašas sumokamas su PVM. 14. Voke turi būti pateikta: 14.1 paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Konkurso dalyvis paraišką privalo parengti pagal pridedamą formą (1 priedas), nurodant kuriame mieste nuomos plotą;

4 14.2 juridinis asmuo turi pateikti juridinio asmens steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas antspaudu ir įgalioto atstovo parašu; 14.3 nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo; 14.4 pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis, mėnesio kaina už 1 m 2 (Eur/mėn., su PVM). Konkurso dalyvis kainą turi nurodyti eurais šimtųjų tikslumu (t. y. du skaičiai po kablelio) (2 priedas); 14.5 konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija, turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai; 14.6 paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą. 15. Neįvykdžius vieno iš 14 punkte nurodytų reikalavimų, nuomos konkurso dalyvis laikomas neįvykdžiusiu nuomos konkurso sąlygų ir toliau konkurse nedalyvauja. 16. Konkurso dalyviai registruojami turto (Vilniaus dailės akademijos negyvenamųjų patalpų vietos kavos aparatams pastatyti ir eksploatuoti, esančios: I. Vilniuje: 1. Vilniaus dailės akademija, Maironio g. 6 Vilnius, unikalus Nr , patalpos inv. Nr Vilniaus dailės akademija, Maironio g. 3 Vilnius, unikalus Nr , patalpos inv. Nr Vilniaus dailės akademija, Malūnų g.5 Vilnius, unikalus Nr , patalpos inv. Nr II. Telšiuose: 4. Telšių fakultetas, Muziejaus 29 A, Telšiai, unikalus Nr , Mokykla su sporto sale, patalpoje 1 2. III. Kaune: 5. Kauno fakultetas, Muitinės g. 4, Kaunas, unikalus Nr , patalpos inv. Nr. 130,), nuomos konkurso vokų registracijos lapuose kiekvienam miestui atskirame lape. Konkurso dalyvius registruoja komisijos narys arba turto valdytojo įgaliotas atstovas. Pasibaigus konkurso dalyvių registravimo laikui, vokų registracijos lapuose įrašoma, kada baigta registracija, lapus turi vizuoti konkurso dalyvius registravęs komisijos narys ar turto valdytojo įgaliotas atstovas ir komisijos pirmininkas. 17. Konkurso dalyviui išduodamas konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas. Jeigu konkurso dalyvis pats nedalyvauja registruojant dokumentus, konkurso dalyvio pažymėjimas išsiunčiamas paštu. 18. Konkurso dalyvio registracijos eilės numeris užrašomas ant konkurso dalyvio pateikto užklijuoto voko. 19. Asmenys, konkurso dalyviais neregistruojami, jeigu: nepateikė finansų įstaigos išduotų dokumentų, patvirtinančių pradinės paskelbtos kainos už visą nuomojamą plotą įnašo už 3 mėnesius sumokėjimą, pateikė neužklijuotą voką arba pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui, pagal užrašą ant gauto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti valstybės turto ir jeigu nurodyti trūkumai neištaisomi, kol dokumentai registruojami.

5 20. Asmenims, dėl šių sąlygų 19 punkte nurodytų priežasčių neregistruotiems konkurso dalyviais, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dokumentų gavimo dokumentai išsiunčiami registruotu laišku. 21. Konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną paraišką. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną paraišką arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelias paraiškas, visos tokios paraiškos bus atmestos. 22. Konkurso dokumentai turi būti rengiami valstybine lietuvių kalba. Jei reikalaujami dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą (kopiją, patvirtintą vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu). 23. Įregistruotas konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką bei kitus 14 punkte nurodytus dokumentus. Tokiu atveju konkurso dalyvių registracijos pažymėjime įrašoma, kad ankstesnė paraiška atšaukta ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma naujo voko pateikimo data ir laikas. Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris. Draudžiama pateikti naują paraišką, neatšaukus ankstesniosios. Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą paraišką, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus konkursui arba, jeigu dalyvauti konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, pasibaigus dokumentų registravimo terminui. 24. Iki komisijos posėdžio pradžios konkurso dalyvių vokai su dokumentais neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius nesupažindinami. III. VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO VYKDYMAS 25. Viešasis nuomos konkursas vykdomas komisijos posėdyje 2017 m. balandžio 28 d., val. adresu Maironio 6, Vilnius, kabinetas Nr Iki komisijos posėdžio pradžios komisijos nariai turi pasirašyti nešališkumo deklaracijas (jeigu nėra pasirašę). 26. Dalyvauti konkurse turi teisę įregistruoti konkurso dalyviai, pateikę komisijai konkurso dalyvio pažymėjimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tuo atveju, jeigu vokų atplėšime dalyvauja konkurso dalyvio įgaliotas atstovas, jis privalo pateikti įgaliojimą. 27. Komisijos pirmininkas leidžia atvykusiems konkurso dalyviams arba jų atstovams įsitikinti, kad vokai, kuriuose įdėti dokumentai nepažeisti ir tik tada jis atplėšia vokus, nepažeisdamas užklijavimo juostos. 28. Atplėšus vokus, komisijos nariai, nustatę, kad konkurso dalyvių vokuose yra visi 14 punkte nurodyti dokumentai, o paraiškose nurodyta visa reikiama informacija, komisijos pirmininkas skelbia konkurso dalyvių pavadinimus ir jų siūlomus 1 kv. m. vieno mėnesio nuompinigių dydžius. 29. Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią valstybės turto nuompinigių dydį mėnesiui už 1 kv. m EUR be PVM. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso dalyviu pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas dalyvių registracijos pažymėjime. 30. Kai konkursą laimi didžiausią valstybės turto nuompinigių dydį pasiūlęs, bet į komisijos posėdį neatvykęs konkurso dalyvis, jam ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo komisijos protokolo pasirašymo komisija registruotu laišku išsiunčia pranešimą, kuriame nurodomi tikslūs nuomos sutarties pasirašymo data ir laikas, taip pat nurodoma galimybė konkurso laimėtojui suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą.

6 Konkurso dalyviai, neatvykę į komisijos posėdį, apie konkurso rezultatus informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) per 3 darbo dienas nuo komisijos protokolo pasirašymo. 31. Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo apie tai informuoti komisiją ir suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą. Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas konkurso laimėtoju, atsisako sudaryti nuomos sutartį arba nepranešęs, kad negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties, neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju komisijos sprendimu konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią valstybės turto nuompinigių dydį. 32. Jeigu dalyvauti patalpų nuomos konkurse nustatyta tvarka užsiregistravo tik vienas konkurso dalyvis ir jo pateikti dokumentai atitinka šių sąlygų 14 punkto reikalavimus (išskyrus papunktį) ir jis pasiūlo nuompinigių dydį ne mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, konkurso dalyvis pripažįstamas konkurso laimėtoju. 33. Jeigu dalyvauti patalpų nuomos konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba visi konkurso dalyviai pasiūlė nuompinigių dydį mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį ir (ar) buvo pateikti ne visi šiose konkurso sąlygose nurodyti dokumentai, ir (ar) pateikti dokumentai neatitinka sąlygose nurodytų reikalavimų, konkursas skelbiamas neįvykusiu. 34. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso, arba šių sąlygų 33 punkte nurodytu atveju konkursą paskelbus neįvykusiu, turto valdytojas per 5 darbo dienas po komisijos protokolo pasirašymo grąžina pradinius įnašus į sąskaitas, nurodytas konkurso dalyvių dokumentuose. 35. Valstybės turto valdytojas bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti konkurso procedūras tik jeigu atsiranda aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr patvirtintose valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklėse (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 36. Konkurso dalyviai apie sprendimą nutraukti konkurso procedūras informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai), ir pradinis įnašas jiems grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti konkursą priėmimo. 37. Paskelbti valstybės turto nuompinigių dydžiai, juos pasiūlę konkurso dalyviai, konkurso rezultatai įrašomi komisijos protokole, kurį ne vėliau kaip kitą dieną po komisijos posėdžio pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos nariai. Konkurso dalyviai ar jų įgalioti atstovai turi teisę susipažinti su komisijos protokolu. IV. SUTARTIES TARP VDA IR NUOMININKO SĄLYGOS 38. Turto valdytojas valstybės turto nuomos sutartį, sudarytą pagal pridedamame 3 priede nustatytą valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pavyzdinę formą, pasirašo su turto nuomos konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu ne anksčiau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos protokolo pasirašymo, išskyrus tuos atvejus, kai konkurso laimėtojui informavus, kad jis negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties, suderinama kita nuomos sutarties pasirašymo data.

7 39. Valstybės turto perdavimas įforminamas valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktu, parengtu pagal sutarties 1 priede nustatytą formą. 40. Nuomininkui nuomos ir komunaliniai mokesčiai skaičiuojami atskirai. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį iki kito mėnesio paskutinės dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą į nurodytą faktūroje atsiskaitomąją sąskaitą. 41. Pradinis patalpų nuomos konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius sutartyje nustatyta tvarka. 42. Kitiems konkurso dalyviams pradinis įnašas per 5 darbo dienas po komisijos protokolo pasirašymo grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą banke. Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas laimėtoju nesudaro nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas. 43. Nuomininkui taikomos tokios sąlygos: Nuomininkas įsipareigoja patalpas naudoti tik pagal paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų. 44. Informaciją konkurso dalyviams dėl nuomos sąlygų Vilniuje teikia VDA įgaliotas atstovas Rytis Rimantas tel. Nr.: (8 5) , el. p.: Telšiuose - Inga Damunskienė tel. Nr.: , el. p.: Rūta Aleksandravičienė tel. Nr.: , el. p.: Kaune - Virmantas Laurinavičius, tel. Nr , el.p.: V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 45. Nuomininkui draudžiama subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis. 46. Valstybės turto nuomininkas neturi teisės įkeisti nuomos teisės, perduoti jos kaip turtinio įnašo ar kitaip jos suvaržyti. 47. Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka už kiekvieną pradelstą dieną įstatymų nustatytus delspinigius. 48. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo.

8 Vilniaus dailės akademijos valstybės ilgalaikio materialiojo turto (vietų patalpose kavos aparatams pastatyti ir eksploatuoti) viešojo nuomos konkurso sąlygų 1 priedas Vilniaus dailės akademijai PARAIŠKA VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (VIETŲ PATALPOSE KAVOS IR KARŠTŲ GĖRIMŲ APARATAMS PASTATYTI IR EKSPLOATUOTI), VIEŠAJAM NUOMOS KONKURSUI VILNIUJE KAUNE TELŠIUOSE (nereikalingus miestus išbraukti) Lentelę pildo juridiniai asmenys: (surašymo vieta) Teisinė forma, pavadinimas Juridinio asmens kodas Adresas (buveinė) Telefono numeris, elektroninio pašto adresas Finansų įstaigos pavadinimas, adresas ir sąskaitos rekvizitai Lentelę pildo fiziniai asmenys: Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė Asmens kodas Gyvenamosios vietos adresas Telefono numeris, elektroninio pašto adresas Finansų įstaigos pavadinimas, adresas ir sąskaitos rekvizitai

9 Pažymime, kad pateikta paraiška atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr patvirtintas valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisykles (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir Vilniaus dailės akademijos valstybės ilgalaikio materialiojo turto patalpų, skirtų kavos aparatams pastatyti ir eksploatuoti, nuomos konkurso sąlygas. Pažymime, kad sutinkame su skelbiamomis Vilniaus dailės akademijos valstybės ilgalaikio materialiojo turto patalpų, skirtų kavos aparatams pastatyti ir eksploatuoti nuomos konkurso sąlygomis. A.V. (Už paraiškos pateikimą atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas ir antspaudas)

10 Vilniaus dailės akademijos valstybės ilgalaikio materialiojo turto (vietų patalpose kavos ir karštų gėrimų aparatams pastatyti ir eksploatuoti) viešojo nuomos konkurso sąlygų 2 priedas (konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono Nr., el. pašto adresas / juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, adresas korespondencijai, telefono Nr., el. pašo adresas) Vilniaus dailės akademijai PASIŪLYMAS DALYVAUTI VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS KONKURSE 20 m. mėn. d. Vilnius Prašau įregistruoti (nuomojamo turto pavadinimas, adresas, plotas, patalpų indeksai) viešo nuomos konkurso, vyksiančio 2017 m. mėn. d. dalyviu. 1. Už 1 m 2 nuomojamų patalpų ploto mėnesiui siūlau mokėti: (suma skaičiais ir žodžiais be PVM) su PVM. (suma skaičiais ir žodžiais su PVM) PVM mokamas apskaičiavimo dieną galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, nuomojant patalpas, kurių nuoma apmokestinama PVM pagal Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.

11 2. Patvirtinu, kad 20 m. mėn. d. įmokėjau pradinį įnašą. (suma skaičiais ir žodžiais) 3. Jeigu nelaimėsiu valstybės turto nuomos konkurso, mano įmokėtą pradinį įnašą prašau grąžinti į sąskaitą Nr. 4. Nuomojamą turtą naudosiu (įrašyti kokiam tikslui bus naudojamas nuomojamas turtas) 5. Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr patvirtintomis valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). PRIDEDAMA: 1. Konkurso dalyvio tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. 2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos. 3. Įgaliojimas (jeigu dalyviui atstovauja kitas asmuo). 4. Bankinio pavedimo originalas (patvirtintas). Konkurso dalyvis ar jo įgaliotas asmuo A.V. (Už pasiūlymo pateikimą atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas ir antspaudas)

12 Vilniaus dailės akademijos valstybės ilgalaikio materialiojo turto (vietų patalpose kavos ir karštų gėrimų aparatams pastatyti ir eksploatuoti) viešojo nuomos konkurso sąlygų 3 priedas (Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties formos projektas) VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIS m d. Nr. (gyvenamosios vietovės pavadinimas) Nuomotojas VŠĮ Vilniaus dailės akademija įm.k , Maironio g.6 Vilnius, (valstybės turto valdytojo teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas) atstovaujama, veikiančio pagal (atstovo vardas, pavardė, pareigos) (atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris) ir nuomininkas (teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas, jeigu nuomininkas yra juridinis asmuo,, arba vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas, jeigu nuomininkas yra fizinis asmuo) atstovaujamas, (atstovo vardas, pavardė, pareigos) veikiančio pagal, (atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris) vadovaudamiesi viešojo nuomos konkurso, įvykusio 2017 m. d., komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr., sudaro šią valstybės turto nuomos sutartį (toliau Sutartis). Toliau Sutartyje nuomotojas ir nuomininkas kiekvienas atskirai gali būti vadinami šalimi, o abu kartu šalimis. I. SUTARTIES DALYKAS 1.1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui nuomos teise valstybės ilgalaikį materialųjį turtą (toliau turtas) Vilniaus dailės akademijos negyvenamųjų patalpų vietas (po m 2 ): -,

13 , viso,00 m 2 ), (nuomojamo turto pavadinimas, adresas, kadastro ar inventorizacijos Nr., statinio plotas, tūris, turto likutinė vertė ir kt.) naudoti ir laikinai valdyti už nuomos mokestį, o nuomininkas įsipareigoja priimti turtą ir už jį mokėti nuompinigius Turtas skirtas kavos ir karštų gėrimų aparatams pastatyti ir eksploatuoti. II. NUOMOS TERMINAS 2. Turto nuomos terminas nustatomas 5 (penkiems) metams nuo turto perdavimo ir priėmimo (skaičiais ir žodžiais) akto pasirašymo dienos su galimybe pratęsti dar penkeriems metams. III. NUOMOS MOKESTIS 3. Nuomininkas už turto nuomą įsipareigoja mokėti nuomotojui nuompinigius su PVM per mėnesį. (suma skaičiais ir žodžiais) 3.1. Pasikeitus PVM, Nuomininkas įsipareigoja mokėti Sutarties nurodyto dydžio nuompinigius bei pagal galiojančius teisės aktus perskaičiuotą PVM. 4. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės dienos. 5. Nuomininkui, pagerinusiam išsinuomotą turtą, už pagerinimą neatlyginama. Nuomininko lėšos, panaudotos paprastojo remonto darbams atlikti į nuompinigius neįskaitomos ir nuomininkas neturi teisės į šių išlaidų atlyginimą. 6. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus mokesčius, nurodytus šios Sutarties 2 priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Šiuos mokesčius už praėjusį mėnesį Nuomininkas privalo sumokėti iki kito mėnesio paskutinės dienos.

14 7. Nuomos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo akto (1 priedas) pasirašymo dienos. Nuo šios dienos pradedami skaičiuoti nuompinigiai ir komunaliniai mokesčiai. 8. Nuomininkui draudžiama išpirkti nuomojamą ilgalaikį materialųjį turtą. Jis gali dalyvauti privatizuojant šį turtą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka. IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 9. Nuomotojas įsipareigoja: 9.1. per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo perduoti nuomininkui nuomojamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą, kuris yra šios Sutarties 1 priedas; 9.2. tiekti elektros energiją ir teikti kitas paslaugas, nurodytas šios Sutarties 2 priede; 9.3. šios Sutarties galiojimo metu atlikti nuomojamo turto ar su juo susijusių inžinerinių sistemų kapitalinio remonto darbus, kai atliekami viso objekto, kurio dalis nuomojama, arba su tuo objektu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai; 9.4. informuoti nuomininką apie išorinių inžinerinių tinklų ir komunikacijų remonto darbus, kurie trukdytų nuomininko veiklai, per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių sužinojimo; nuomotojas neatsako už šildymo, vandentiekio ir elektros tinklų sutrikimus, jeigu šie sutrikimai įvyksta ne dėl nuomotojo kaltės; 9.5. kas mėnesį iki 25 dienos, suformuoti ir išsiųsti Nuomininkui sąskaitas faktūras. Sąskaitos nuomininkui yra siunčiamos paštu arba elektroniniu būdu. Jeigu Nuomininkas iki mėnesio paskutinės dienos negauna sąskaitos faktūros, jis privalo informuoti Nuomotoją. Priešingu atveju laikoma, kad Nuomininkas sąskaitą gavo ir privalo ją apmokėti; 9.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, priimti iš nuomininko turtą ne vėliau kaip prieš du mėnesius pranešti nuomininkui apie šio teisę sudaryti sutartį naujam terminui; 9.8. piniginį įnašą (užstatą), kurį Nuomininkas sumokėjo konkurso metu prieš vokų atplėšimą, įskaityti už pirmus tris nuomos mėnesius. 10. Nuomininkas įsipareigoja: per 5 (penkias) darbo dienas nuo priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo įregistruoti nuomos sutartį valstybės įmonėje Registrų centre; per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo priimti Sutarties 1.1 papunktyje nurodytą turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą; naudoti turtą pagal paskirtį, griežtai laikytis šios paskirties turtui keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir sanitarinių reikalavimų. Nuomininkas privalo apsaugoti Nuomotoją nuo bet kokios atsakomybės, pats prisiimdamas visišką atsakomybę dėl minėtų reikalavimų laikymosi visiems asmenims ir institucijoms. Nuomininkas, nesilaikęs šių reikalavimų, privalo

15 padengti visas išlaidas, susijusias su kontroliuojančių organizacijų sankcijomis, jei šios būtų paskirtos tiesiogiai Nuomotojui, taip pat atlyginti pastarajam kitus nuostolius; mokėti mokesčius už elektros, šilumos energiją, žemės mokestį bei kitus mokesčius nurodytus šios Sutarties 2 priede; pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, perduoti turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą tvarkingą, tokios pat būklės, kokios jis perduotas Nuomininkui, atsižvelgdamas į fizinį turto nusidėvėjimą, su visais padarytais pertvarkymais, kurių negalima atskirti nepadarant žalos turtui; Nuomininkui neatlyginamos turto pagerinimo išlaidos, todėl Nuomininkas, pasibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus, neturi teisės reikalauti kompensacijos už turto pagerinimą; sudaryti Nuomotojo įgaliotam atstovui sąlygas tikrinti Nuomojamo turto būklę. 11. Sutartis nesuteikia Nuomininkui teisės nuomojamo turto adresu registruoti savo ar savo filialų, atstovybių ar patronuojamųjų įmonių, taip pat klientų ar kitų susijusių asmenų buveinių. 12. Nuomininkui draudžiama be rašytinio nuomotojo sutikimo atlikti statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbus. Nuomininkas turi teisę be išankstinio Nuomotojo sutikimo savo lėšomis atlikti turto pertvarkymus, reikalingus tam, kad turtą būtų galima naudoti pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, su sąlyga, kad tokie pertvarkymai nesusiję su statinio rekonstravimu ar kapitaliniu remontu, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. 13. Nuomininkui draudžiama subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis. 14. Valstybės turto nuomininkas neturi teisės įkeisti nuomos teisės, perduoti jos kaip turtinio įnašo ar kitaip jos suvaržyti. V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 15. Už nuomojamo turto pabloginimą Nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. 16. Patalpų ir jose esančio turto apsaugą organizuoja pats Nuomininkas. Nuomotojas neatsako už Nuomininko turto, esančio patalpose, sugadinimą ar praradimą, jeigu tai įvyko ne dėl Nuomotojo kaltės. Atsitiktinė išnuomotose patalpose esančio Nuomininko turto sugadinimo rizika tenka Nuomininkui. Nuomininkas gali savo sąskaita apsidrausti nuo šios rizikos. 17. Nuomininkas, per sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti Nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 18. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo. VI. SUTARTIES GALIOJIMAS, ATNAUJINIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS

16 19. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja, iki visiškai ir tinkamai įvykdomi Sutartyje nustatyti įsipareigojimai arba Sutartis nutraukiama Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka. 20. Nuomininkas, per visą nuomos terminą laikęsis savo įsipareigojimų pagal Sutartį, nuomos terminui pasibaigus turės pirmenybės teisę prieš kitus asmenis sudaryti naują turto nuomos sutartį papildomam terminui. Nuomotojas privalo užtikrinti, kad turto nuomos sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip 10 metų. Nuomotojas ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki nuomos termino pabaigos raštu informuoja nuomininką apie siūlymą sudaryti naują turto nuomos sutartį papildomam terminui, nurodydamas nuomos terminą, nuomos mokestį ir kitas nuomos sąlygas, kurias nuomotojas laiko esant svarbiomis. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo nuomotojo pranešimo gavimo dienos raštu atsakyti nuomotojui, ar sutinka sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui. Nuomininkui raštu neatsakius nuomotojui per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo iš nuomotojo gavimo dienos, laikoma, kad nuomininkas atsisako sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui nuomotojo pasiūlytomis sąlygomis. 21. Nuomininkas neturės pirmenybės teisės sudaryti naujos turto nuomos sutarties papildomam terminui, jeigu nuomotojas iki nuomos termino pabaigos bus pareiškęs nuomininkui bent vieną pagrįstą rašytinį įspėjimą dėl Sutarties nuostatų pažeidimo. Tokiu atveju, pasibaigus turto nuomos terminui, nuomotojas turės teisę (tačiau neprivalės) pasiūlyti nuomininkui išsinuomoti turtą tokiomis pat ar naujomis nuomotojo nuožiūra nurodytomis sąlygomis ir terminais. 22. Visi Sutartis pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti Sutarties šalių. 23. Ši sutartis pasibaigia arba gali būti nutraukta: pasibaigus jos terminui; šalių susitarimu; kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka; Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, kai išnuomoto turto reikia valstybės funkcijoms atlikti. 24. Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį nepasibaigus Nuomos terminui, dėl esminio Sutarties pažeidimo, raštu įspėjant Nuomininką prieš ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų šiais atvejais: Nuomininkas vėluoja sumokėti nuompinigius ir (arba) komunalinius mokesčius ar kitas suteiktas paslaugas daugiau kaip 30 kalendorinių dienų; Nuomininkas naudojasi Patalpomis ne pagal šioje Sutartyje nurodytas sąlygas; Nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo blogina Patalpų būklę. 25. Sutartis Nuomininko gali būti vienašališkai nutraukta prieš terminą, raštu įspėjant Nuomotoją ne mažiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, dėl esminio Sutarties pažeidimo, jeigu: patalpos dėl aplinkybių, už kurias Nuomininkas neatsako, pasidaro netinkamos naudoti; Nuomotojas kliudo Nuomininkui naudotis patalpomis pagal jų paskirtį ir Sutarties sąlygas;

17 26. Kiekviena iš šalių turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai apie tai informavusi raštu kitą sutarties šalį ne mažiau kaip prieš 3 (tris) mėnesius iki sutarties nutraukimo. Šalys susitaria, kad toks vienašalis sutarties nutraukimas nesukelia šaliai, pranešusiai apie sutarties vienašališką nutraukimą, prievolės atlyginti kitai sutarties šaliai dėl tokio nutraukimo patirtas išlaidas. 27. Pasibaigus šiai Sutarčiai ar ją nutraukus, Nuomininkas privalo nedelsiant atlaisvinti Patalpų vietas, palikdamas jas tvarkingas, švarias ir tokios pat būklės, kaip ir perduodant Nuomininkui, atsižvelgiant į jų normalų nusidėvėjimą, ir su Įranga bei visais daiktais, kurie jose buvo šios Sutarties pasirašymo metu, bei sumokėti Nuomotojui visas sumas, kurios turėjo būti sumokėtos pagal šią Sutartį, bet iki jos pasibaigimo nebuvo sumokėtos. Patalpų vietos grąžinamos Šalims pasirašant Patalpų vietų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame turi būti aprašyta grąžinamų Patalpų vietų būklė. 28. Sutarties nutraukimo ar jos kitokio pasibaigimo atveju Nuomininkui yra suteikiamas ne ilgesnis kaip 10 (dešimties) kalendorinių dienų laikotarpis išsikelti iš Patalpų vietų ir jas atlaisvinti. Nuomos mokestis ir kiti pagal šią Sutartį mokėtini mokesčiai už išsikėlimui skirtą laikotarpį yra skaičiuojami ir turi būti mokami Nuomotojui iki galutinio Patalpų vietų atlaisvinimo dienos. Pasibaigus nurodytam laikotarpiui, Nuomotojas įgyja teisę vienašališkai nutraukti elektros energijos tiekimą bei Sutarties 2 priede nurodytų paslaugų teikimą. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 29. Nuomininkas moka žemės nuomos (naudojimo) mokestį (proporcingai išnuomotų patalpų plotui). Šį mokestį, vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir administravimo taisyklių tvirtinimo, paskaičiuoja ir deklaraciją teikia Nuomotojas. 30. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi joje nurodytais šalių pavadinimais, adresais bei kitais įmonės ir rekvizitais. Jei keičiasi šioje sutartyje nurodyti šalių pavadinimai, adresai bei kiti įmonės ir sąskaitų rekvizitai, apie tai šalys privalo kuo skubiau informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jei priešingos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka šios Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus. 31. Šalys susitaria, kad bet koks pranešimas, išsiųstas registruotu laišku šioje Sutartyje arba Šalies atskirai raštiškai nurodytu jos adresu yra laikomas gautu kitos Šalies po 5 (penkių) kalendorinių dienų nuo registruoto laiško įteikimo pašto paslaugas teikiančiai įmonei. Atsisakymas priimti registruotą laišką, adresato nebuvimas, adreso pakeitimas neinformavus kitos šalies arba bet koks veiksmas, darantis įteikimą neįmanomu, negali būti laikomas kaip pranešimo raštu nevykdymas. 32. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik dvišaliu raštišku susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 33. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 34. Ši sutartis sudaroma dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. 35. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

18 36. Šios sutarties priedai: Valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas, 1 priedas Papildomas susitarimas prie nuomos sutarties (Paslaugų skaičiavimas), 2 priedas. 37. Nuomininkas pasirašydamas sutartį patvirtina, kad tinkamai susipažino su Sutarties sąlygomis, jas visiškai suprato ir įsipareigoja tinkamai jas vykdyti. Nuomotojas Nuomininkas Užsakovas: Vilniaus dailės akademija Maironio g. 6, Vilnius Įmonės kodas PVM mok.kodas: A. s. LT AB bankas Swedbank, banko kodas Tel. (8 5) Faks. (8 5) Rektorius Audrius Klimas A.V.

19 Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. 1 priedas VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS Nr. (data) (sudarymo vieta) Nuomotojas VŠĮ Vilniaus dailės akademija įm. k , Maironio g.6 Vilnius, (turto valdytojo teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas) atstovaujamas, veikiančio pagal (atstovo pareigos, vardas, pavardė) (atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris) perduoda, o nuomininkas, (teisinė forma, pavadinimas, registracijos numeris ir adresas, jeigu nuomininkas yra juridinis, asmuo, arba vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas, jeigu nuomininkas yra fizinis asmuo) atstovaujamas, (atstovo pareigos, vardas, pavardė) veikiančio pagal, (atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris) remdamiesi m. d. sudaryta valstybės materialiojo turto nuomos sutartimi Nr., priima valstybės materialųjį turtą (po m 2 ):,

20 -, viso,00 m 2 ), (perduodamo valstybės turto pavadinimas, adresas, kadastro ar inventorizacijos Nr., statinio plotas, tūris, turto būklė ir pan.) Perdavė (nuomotojo atstovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Priėmė A.V. (nuomininko ar jo atstovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) A.V. (Jeigu reikalavimas turėti antspaudą nustatytas įstatymuose.) Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. 2 priedas PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE SUTARTIES Nr. PASLAUGŲ SKAIČIAVIMAS Vilnius VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA, juridinio asmens kodas , kurios registruota buveinė yra adresu Maironio g. 6, Vilnius, atstovaujamas (toliau Nuomotojas), ir įmonės kodas, kurios registruota buveinė yra adresu, atstovaujamas (toliau Nuomininkas), sudarome papildomą susitarimą (toliau Susitarimas), pagal kurį Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui papildomus mokesčius už:

21 1. Elektrą mėnesio elektros energijos sunaudojimas bus apskaičiuotas susumavus visų kavos aparatų elektros energijos sąnaudas pagal dvi kavos aparatų darbo būsenas ir išvedus vidurkį: 1 būsena - kavos aparato elektros energijos sunaudojimas budėjimo būsenoje kw/h per mėnesį. 2 būsena - kavos aparato elektros energijos sunaudojimas gaminant gėrimus, kai kavos aparatas dirba maksimaliu galingumu. Pirmą mėnesį bus vykdoma kavos aparatais paruoštų gėrimų porcijų apskaita, nustatant, kiek laiko per mėnesį kavos aparatas dirba maksimaliu galingumu. Apskaičiavus pirmojo mėnesio kavos aparatų elektros energijos sąnaudas (kw/h), gauta suma bus taikoma visam nuomos sutarties laikotarpiui. 2. Šildymą skaičiuoti pagal šildomų patalpų 1 m 2 vidurkio kainą. 3. Aptarnaujančio personalo paslaugas vadovaujantis akademijos Rektoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. VĮU- 17, už 1 m 2 0,62 /mėn. 4. Šiukšlių išvežimą vadovaujantis akademijos Rektoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. VĮU- 17, už 1 m 2 0,30 /mėn. Nuomotojas: Užsakovas: Vilniaus dailės akademija Maironio g. 6, Vilnius Įmonės kodas PVM mok.kodas: A. s. LT AB bankas Swedbank, banko kodas Tel. (8 5) Faks. (8 5) Nuomininkas: Rektorius Audrius Klimas A.V. (parašas) A. V.

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄL

PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄL PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS PATALPŲ, ESANČIŲ PASTATE VILNIUJE, KATEDROS A.

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_ VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-10 (1.3) (Kauno

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau