PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA"

Transkriptas

1 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO K. DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO 2012 m. lapkričio 22 d. Nr. T-285 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr ; 2008, Nr ; 2011, Nr ) 6 straipsnio 1 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr ; 2004, Nr ; 2009, Nr ) 26 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2012 m. lapkričio 5 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP (19.4), Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a, patvirtinti dviejų žemės sklypų suformavimo, tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymo vėjo jėgainėms pastatyti Pakruojo r. sav., Pakruojo sen., Akmenėlių k. sklype (kadastrinis Nr. 6543/0011:146) ir Pakruojo k. sklype (kadastrinis Nr. 6543/0014:215) detalųjį planą, paruoštą 2012 m. uždarosios akcinės bendrovės R. G. studija. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. PRIDEDAMA. Detaliojo plano sprendiniai (aiškinamasis raštas ir teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo brėžinys), 9 lapai. Merė Asta Jasiūnienė

2 Akmenėlių ir Pakruojo k. detalusis planas 1 Objektas: Dviejų žemės sklypų suformavimo, tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymo vėjo jėgainėms pastatyti Pakruojo r. sav., Akmenėlių ir Pakruojo k. detaliojo plano projektas. Planavimo organizatorius: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. Bendrieji duomenys Atliekamas sklypų, esančių Pakruojo r. sav., Akmenėlių ir Pakruojo kaimuose suformavimo dviejų vėjo jėgainių statybai detalusis planas. Planavimo tikslas suformuoti du žemės sklypus, pakeisti vieno sklypo paskirtį, nustatyti sklypų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus dviem vėjo jėgainėms pastatyti; pasiūlyti servitutus; organizuoti susisiekimo sistemą (privažiavimo kelius, aikšteles ir kt.); parengti vėjo jėgainių prijungimo prie AB LESTO elektros tinklų schemą (numatyti komunikacinius koridorius); nustatyti (pažymėti ir esamas) sanitarines apsaugos zonas, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Detalusis planas rengiamas pagal šiuos dokumentus: 1. planavimo užduotį, patvirtintą 2012 m. liepos 27 d. planavimo organizatoriaus; 2. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 7 d. sprendimą Nr. T-201 Dėl vėjo jėgainių parkų plėtros specialiojo plano ir detaliųjų planų rengimo vėjo jėgainėms pastatyti ; 3. planavimo sąlygų sąvadą detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr , išduotą 2011 m. spalio 21 d; 4. žemės nuosavybės dokumentus; 5. Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, registro Nr ; 6. Mažeikonių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektus, registro Nr , Nr , Nr ; 7. Vėjo elektrinių statybos Pakruojo r., Akmenėlių k. sklypuose, Pakruojo k. sklype ir prisijungimo prie elektros tinklų detalujį planą, registro Nr ; 8. vėjo jėgainių parkų plėtros Pakruojo rajone, Pakruojo ir Lygumų seniūnijose specialųjį planą, registro Nr ; 9. Pakruojo r. Akmenėlių k. 81,461 ha sklypo (kad. Nr.6543/0011:146) tvarkymo režimo reikalavimų pakeitimų detalųjį planą, registro Nr ; 10. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Pakruojo žemėtvarkos skyriaus raštus dėl leidimo rengti detalųjį planą valstybinėje žemėje (Nr. 29SD-571, išduotą ir Nr. 29SS-( )-68, išduotą ); 11. ŠRAAD 2011 m. rugsėjo 8 d. atrankos išvadą Nr.60 Dėl vėjo elektrinių parkų plėtros poveikio aplinkai vertinimo ; 12. Šiaulių visuomenės sveikatos centro planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos sprendimą Nr. PVSVS-40, išduotą ; 13. toponuotrauką M 1:500, parengtą UAB Imposta. II. Esamos padėties analizė Planuojami sklypai yra Akmenėlių ir Pakruojo kaimuose, Mažeikonių kadastrinėje vietovėje. Planuojami sklypai: 1. Sklypas, kurio kadastrinis Nr. 6543/0011:146. Sklypas yra Akmenėlių kaime, žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė; naudojimo būdas naudingųjų iškasenų teritorijos, žemės sklypo plotas: 81,4619 ha; valdymo (disponavimo) forma: patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Naudojimo apribojimai: vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: laikinos elektros perdavimo linijos. Naudingos iškasenos šiame sklype yra išeksploatuotos, dalinai rekultivuotas paviršius, planuojamoje dalyje supilti pylimai. 2. Sklypas, kurio kadastrinis Nr. 6543/0014:215. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; žemės sklypo plotas: 0,82 ha; valdymo (disponavimo)

3 Akmenėlių ir Pakruojo k. detalusis planas 2 forma: patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Naudojimo apribojimai: vandens telkinių apsaugos zonos ir juostos; žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: melioracijos sistemos bei įrenginiai. Užstatymas. Sklypas, kurio kadastrinis Nr. 6543/0014:215 yra neužstatytas. Sklype, kurio kadastrinis Nr. 6543/0014:215, yra pastatyta dolomito akmens technologinė linija. Šalia planuojamų dviejų vėjo jėgainių yra pastatytos 3 vėjo jėgainės. Inžineriniai tinklai. Sklypas, kurio kadastrinis Nr. 6543/0014:215 yra melioruotas. Želdiniai. Sklypuose želdinių nėra. Gamtos ir kultūros paveldo objektai. Sklypai nepatenka į NATURA 2000 teritoriją. Artimiausi gamtos saugomi objektai planuojamam vėjo jėgainių parkui yra Gedžiūnų miško poligonas, esantis už 2,8 km. Artimiausi kultūros paveldo objektai yra Pakruojo dvaro teritorija ( už 0,91 km). Privažiavimo keliai. Prie planuojamų sklypų yra privažiuojama esamais privažiavimo keliais. Planuojamos situacijos reljefas. Pagal pateiktą planuojamos teritorijos topografinę medžiagą (rengė UAB Imposta ), paviršiaus altitudės kinta nuo 58,13 m iki 70,40 m. Teritorijos reljefas lygus, su nedideliais reljefo bangavimais ir lomomis. III. Sprendiniai. Planuojamo vėjo jėgainių šeštojo parko plano sprendiniai atitinka vėjo jėgainių parkų plėtros Pakruojo rajone, Pakruojo ir Lygumų seniūnijose specialiojo plano sprendinius. Šiame parke buvo suplanuota 5 vėjo jėgainių statyba, iš kurių trys yra pastatytos. Planuojama dviejų vėjo jėgainių statyba, kurių kiekvienos galia iki 3 MW. Įvertinus gamtines sąlygas (vietovių reljefą, vyraujančių vėjų kryptis), esamą infrastruktūrą (galimybes prisijungti prie 35 kv elektros tinklų bei esamą kelių tinklą), galimų ūkinės veiklos vietų padėtį urbanizuotų (gyvenamųjų) teritorijų atžvilgiu, šių vietų padėtį saugomų teritorijų ir teritorijų, kuriose yra istorinių, kultūros vertybių, atžvilgiu, planuojama teritorija pasirinkta kaip tinkamiausia numatomai ūkinei veiklai vykdyti. Sklypai vėjo jėgainių statybai planuojamoje teritorijoje formuojami taip, kad būtų užtikrintas efektyvus vėjo jėgainių darbas, o vėjo jėgainių bokštai sudarytų tam tikrą kompoziciją kraštovaizdyje, kad maksimaliai būtų sumažintas vėjo jėgainių poveikis gretimoms teritorijoms. Planuojamų vėjo jėgainių aukštis 154 m (bokšto aukštis 100 m, rotoriaus diametras 108 m). Iš esamų sklypų atidalinami sklypai vėjo jėgainių statybai. Nustatomas žemės sklypų naudojimo būdas ir pobūdis: naudojimo būdas inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I); naudojimo pobūdis susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (indeksas I1; I kodas tp10). Likusiose sklypų dalyse pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama. Suformuotiems sklypams nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentai, patikslintos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir servitutai. Įvertinus esamas sąlygas, pateikiamas sprendimo projektas, kuriame suformuojami du inžinerinės infrastruktūros, vienas žemės ūkio paskirties sklypas ir vienas kitos paskirties naudingųjų iškasenų sklypas. Sklypuose Nr. 1, 2 bus statomos vėjo jėgainės. Planuojamiems sklypams sanitarinė apsaugos zona nenustatoma (vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis LR Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1640). Prieš gaunant statybą leidžiantį dokumentą, pagal statybos techninio reglamento STR :2010 Statybą leidžiantys dokumentai 11 priedo reikalavimus, statant vėjo jėgainę mažesniu negu jos aukštis atstumu iki gretimo sklypo ribos, būtina pateikti gretimų sklypų savininkų arba valdytojų sutikimus. Detalesni sprendiniai bus pateikti techniniame vėjo jėgainių statybos projekte. Transporto organizavimas. Planuojama, jog transportas į vėjo jėgainių sklypus pateks esamais servitutiniais keliais per gretimus vėjo jėgainių sklypus ir suprojektuotais keliais. Artimiausia vėjo jėgainė (Nr. 2) suplanuota nuo krašto kelio sankasos briaunos 182 m atstumu. Numatomas kelio servitutas patekimui į sklypą Nr. 1 nuo esamų servitutinių kelių. Į sklypą Nr. 2 bus patenkama žemėtvarkos projekte numatytu

4 Akmenėlių ir Pakruojo k. detalusis planas 3 keliu. Planuojamų privažiavimo kelių plotis 4,5 m, techniniai parametrai privalo užtikrinti sunkiasvorės statybinės technikos ir didelių gabaritų vėjo jėgainių konstrukcijas gabenančio transporto judėjimo galimybes. Eksploatacijos laikotarpiu, privažiavimo keliai bus naudojami atliekant vėjo elektrinių įrenginių priežiūros ir remonto darbus. Inžinerinė įranga. Elektros perdavimui numatoma tiesti dvi požemines 10 kv elektros linijas iki esamo transformatorių pastato. Šioms linijoms nustatoma apsaugos zona po 1 m. Melioracijos tinklai. Sklypai Nr. 2 ir Nr. 4 yra melioruotoje teritorijoje. Rengiant detaliujį planą ir parenkant vietas vėjo jėgainei atsižvelgta į esamą melioracijos įrenginių tinklą. Numatoma, kad melioracijos įrenginių tinklas bus išsaugotas arba atskiri įrenginiai bus iškeliami ir užtikrinamas jų funkcionavimas. Darbai turi būti vykdomi pagal melioracijos techninio reglamento MTR :2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai ir MTR :2008 Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės nuostatas. Gaisrinė sauga. Vėjo jėgaines numatoma statyti saugiais atstumais viena nuo kitos. Vėjo jėgainė yra autonomiškai veikiantis, automatikos valdomas įrenginys be pastovių darbo vietų. Elektros įrenginių, turbinų ir kitų mechanizmų darbas fiksuojamas davikliais, duomenys nuotoliniu ryšiu nuolat perduodami į vėjo jėgainių parko valdymo centrą. Bet kurio įrenginio ar mechanizmo gedimo atveju, vėjo jėgainės darbas stabdomas automatiškai. Vėjo jėgainių įrenginių ir mechanizmų darbo kontrolė vykdoma naudojant stebėjimo sistemą. Vėjo jėgainės turi apsaugos nuo žaibo sistemą, kuri apsaugo visą įrenginį nuo sparnų galų iki pamato. Sistema priverčia žaibo energiją aplenkti visus gyvybiškai svarbius jėgainės komponentus sparnuose, gondoloje ir bokšte jų nepažeidžiant. Vėjo jėgainės technologinių įrenginių skyriai (sekcijos) yra aprūpintos pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Vėjo jėgainėse turi būti įrengiamas įžeminimo kontūras. Krašto apsaugos sistema. Pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, V skyrių Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos, aerodromų apsaugos zonoje draudžiama statyti 15 km atstumu 100 metrų ir aukštesnius pastatus, nesuderinus su Civilinės aviacijos administracija ir kariuomenės vadu. Planuojamas vėjo jėgainių parkas nutolęs nuo Šiaulių aerodromo 30,4 km atstumu. Visa Pakruojo rajono teritorija yra V RLP radiolokatoriaus tiesioginio matymo zonoje, vėjų jėgainių statytojai privalo derinti vėjo jėgainių projektavimo darbus ir vietas su Lietuvos kariuomene. Vėjo jėgainės turės būti paženklintos pagal aukštų statinių ženklinimo taisykles, patvirtintas Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 4R-72 ( Žin., 2009, Nr ). Planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimai, servitutai, specialiosios sąlygos. Sklypas Nr m 2. Planuojamam sklypui nustatomas šis tvarkymo ir naudojimo režimas: Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita; teritorijos naudojimo būdas inžinerinės infrastruktūros teritorijos; pobūdis susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1, tp 10). Leistinas statinių aukštis 160 m. Leistinas užstatymo tankumas 30 %. Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas 25%. Sklypui nustatomas kelio ir inžinerinių tinklų servitutas s m 2 (101, 106, 107, 108) ir inžinerinių tinklų servitutai s m 2, s3 339 m 2 ir s4 dalis 133 m 2 (106, 107, 108). Sklypas Nr m 2. Planuojamam sklypui nustatomas šis tvarkymo ir naudojimo režimas: Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita; teritorijos naudojimo būdas inžinerinės infrastruktūros teritorijos; pobūdis susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1, tp 10). Leistinas statinių aukštis 160 m. Leistinas užstatymo tankumas 30 %.

5 Akmenėlių ir Pakruojo k. detalusis planas 4 Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas 25%. Sklypui nustatomas inžinerinių tinklų servituto s4 dalis 217 m 2 (106, 107, 108), kelio servitutai s m 2 (201) ir s6 781 m 2 (201). Planuojamos teritorijos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatomos pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas LR Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1640: 21 žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI); 52 dirvožemio apsaugos zona (LII). Sklypas Nr m 2. Planuojamam sklypui nustatomas šis tvarkymo ir naudojimo režimas: Teritorijos naudojimo paskirtis kitos paskirties žemė; naudojimo būdas naudingųjų iškasenų teritorijos, naudojimo pobūdis naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų), (N1, tp12) ; Leistinas statinių aukštis 12 m; Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas 15 %; Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 25 %; b dolomito skaldos gamybos technologinės linijos statyba ir eksploatavimas. Sklypui nustatoma kelio ir inžinerinių tinklų servituto s1 dalis 829 m 2 (201, 206, 207, 208). Planuojamos teritorijos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatomos pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas LR Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1640: 23 naudingųjų iškasenų telkiniai (XXIII); 29 vandens telkinių apsaugos zonos ir juostos (XXIX). 52 dirvožemio apsaugos zona (LII). Sklypas Nr m 2. Planuojamam sklypui nustatomas šis tvarkymo ir naudojimo režimas: Žemės sklypo naudojimo paskirtis žemės ūkio paskirties žemė; naudojimo būdas kiti žemės ūkio paskirties sklypai (Z4, tp1). Planuojamos teritorijos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatomos pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas LR Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1640: 21 žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI); 52 dirvožemio apsaugos zona (LII). IV. Sprendinių pasekmių vertinimas Išnagrinėjęs vėjo jėgainių Pakruojo rajone, Akmenėlių ir Pakruojo kaimuose poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentus, parengtus UAB COWI Lietuva, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas 2011 rugsėjo 8 d. pateikė atrankos išvadą Nr.60, kurioje teigiama, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Pritaikius šiuolaikinius sprendinius ir technologijas, aplinkos kokybė ir higieninė būklė turi atitikti aplinkosaugos ir higienos reikalavimus. Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimybes, detaliajame plane nustatytas ūkinės veiklos sąlygas ir apribojimus, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė veikla turės minimalų poveikį aplinkai, nesukels papildomų apribojimų gretimiems žemės sklypams ir jų paskirčiai. Vėjo jėgainių sukeliamas triukšmas, elektromagnetinė spinduliuotė, sparnų šešėliavimas gali daryti žmogaus sveikatai neigiamą poveikį. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, bei Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės (Žin., 2004, Nr ) nenustato planuojamos veiklos normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos (SAZ). Planuojama 2 vėjo jėgainių statyba, kurių

6 Akmenėlių ir Pakruojo k. detalusis planas 5 kiekvienos galia iki 3 MW. Artimiausia gyvenama sodyba yra už 280 m nuo planuojamos artimiausios vėjo jėgainės. Triukšmo lygio bei šešėliavimo skaičiavimus atliko UAB COWI Lietuva, įvertindama 3 esamų ir 2 planuojamų vėjo jėgainių poveikį. Triukšmo lygiai įvertinti vadovaujantis HN 33:2011,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (Žin., 2011, Nr ) nuostatomis ir ribiniais dydžiais. Vadovaujantis HN 33:2011, triukšmo lygio skaičiavimui atlikti buvo vertinamas tik stacionarių taršos šaltinių Enercon tipo vėjo jėgainių indėlis, t. y. maksimalus kiekvieno šaltinio skleidžiamas triukšmo lygis. Daroma išvada, kad perspektyvoje numatomų eksploatuoti 5 vėjo jėgainių skleidžiamas triukšmo lygis nagrinėjamiems gyvenamiesiems namams įtakos neturės. Triukšmo lygiai prie sodybų bet kuriuo paros metu liks nepakitę ir neviršys HN 33:2011 nurodytų leidžiamų ribinių dydžių 45 db(a). Vėjo jėgainės kaip ir kiti aukšti statiniai, esant saulėtam orui, meta šešėlius ant gretimų objektų. Gyvenant arti vėjo jėgainių, galimas besisukančių sparnų keliamo šviesos mirgėjimo poveikis. Šešėliavimo poveikio vertinimui buvo naudota matematinio skaičiavimo programa WindPRO v 2.7. Šiuo metu nei Lietuvoje, nei Europos Sąjungos šalyse nėra galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių vėjo jėgainių šešėliavimo įtaką gretimybių gyventojams. Iš tarptautinės praktikos yra žinoma, kad vėjo jėgainių sparnų rotacijos sukeliamas šešėliavimas, kurio trukmė yra iki 30 val. per metus, nesukelia neigiamo poveikio aplinkiniams gyventojams. Remiantis šešėliavimo skaičiavimų rezultatais prognozuojama, kad planuojamo 6 vėjo jėgainių parko sukeliamas šešėliavimas artimiausiems gyvenamiesiems namams neigiamos įtakos neturės, nes šešėliavimas truks mažiau nei 30 val. per metus, ir sieks 29 min. per metus. Pagal higienos normą HN 80:2011 Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 khz 300 GHz dažnių juostose elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų didžiausios leidžiamos vertės gyvenamojoje aplinkoje: magnetinio lauko stipris nuo 0,01 MHz iki 300 MHz dažnių juostose yra nenormuojamas. VEJ naudoja generatorius 60/250kW. Generatoriai asinchroninio tipo, generuojama elektros srovė 50 Hz dažnio, 415 V įtampos. Kadangi generatorius yra gondoloje, 100 m virš žemės, elektromagnetinis stipris, kuris kinta pagal kubinę atstumo priklausomybę, visiškai neturės poveikio aplinkai. Vėjo jėgainių parko sudaromo elektromagnetinio lauko spinduliavimas neigiamo poveikio žmonių sveikatai neturės, nes sveikatą įtakojantis elektromagnetinio lauko stiprumas susidarytų tik greta aukštos įtampos (110 kv) elektros transformavimo ir perdavimo įrenginių bei greta elektros generatorių, kurie būtų 100 m aukštyje. Detalesni sprendiniai bus pateikti rengiant techninį projektą. Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas. Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai. Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius prognozuojamas ilgalaikis teigiamas poveikis teritorijos vystymo darnai. Ženkliai sustiprėtų planuojamos teritorijos svarba rajono ir net šalies mastu. Rajonas aprūpintų šalį elektros energija iš atsinaujinančių šaltinių. Numatomas esamos infrastruktūros išsaugojimas užtikrintu tolesnę teritorijos vystymosi darną. Sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu galimas trumpalaikis neigiamas poveikis. Jis sietinas su žemės darbais, sunkiasvorės statybinės technikos panaudojimu. Statybos metu galimas kietos kelio dangos sugadinimas. Siekiant sušvelninti ar išvengti šio, kad ir trumpalaikio neigiamo poveikio numatoma: nenaudoti sunkiosios statybų technikos pavasarinio polaidžio ir lietingaisiais laikotarpiais; esant kelių suardymo atvejams nedelsiant juos atstatyti. Poveikis ekonominei aplinkai. Lietuvai yra strategiškai svarbu naudotis kuo daugiau vietinių energijos resursų taip išvengiant energetinės priklausomybės. Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas turės ilgalaikį teigiamą poveikį visai šalies ekonominei aplinkai. Teigiamo ekonominio poveikio tikimasi ir vietovės lygmenyje. Pajamos už parduodamą elektros energiją ženkliai sureikšmintų teritorijos ekonominę svarbą tiek rajono, tiek šalies mastu. Gaminant elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių sutaupomos išlaidos organiniam kurui pirkti (išorės išlaidos).

7 Akmenėlių ir Pakruojo k. detalusis planas 6 Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu bus daromas ir trumpalaikis teigiamas ekonominis poveikis. Detaliojo plano įgyvendinimas pritrauks investicijų. Bus sukurtos papildomos darbo vietos. Detaliojo plano sprendinių neigiamas poveikis ekonominei aplinkai nenumatomas. Sprendinių poveikis socialinei aplinkai. Reikšmingas ilgalaikis teigiamas poveikis ekonominei aplinkai skatins ir socialinės aplinkos gerėjimą. Teritorijos panaudojimas ne tik žemės ūkiui, bet ir vėjo energetikai didins žemės naudmenų vertę. Žemių savininkai turės galimybę gauti pajamų ne tik iš žemės ūkio, bet ir iš elektros energijos gamybos arba žemės nuomos šiai ūkinei veiklai. Šios lėšos gali būti nukreiptos gyventojų socialiniams poreikiams tenkinti. Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas skatins naujų darbo vietų kūrimą. Sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu bus pritrauktos investicijos statybos ir inžinerinių tinklų tiesimo srityje. Sprendinių poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Pasaulinis vėjo energetikos vystymas skatina mažesnį iškasamo kuro panaudojimą, teršalų į atmosferą išmetimą, švelnina šiltnamio efekto susidarymą bei globalinio atšilimo intensyvumą, sumažina CO 2. Planuojamas vėjo jėgainių parkas darytų teigiamą ilgalaikį poveikį gamtinei aplinkai šiuo aspektu. Dabar vykdoma aktyvi žemdirbystė įtakoja gamtinę aplinką bei biologinę įvairovę planuojamoje teritorijoje. Atliekant strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, buvo atliktas galimo poveikio biologinei įvairovei ir migruojantiems paukščiams vertinimas ir priimta išvada, kad planuojamas vėjo jėgainių šeštasis parkas Pakruojo ir Akmenėlių kaimuose neturės reikšmingo poveikio gretimai Natura 2000 teritorijai Gedžiūnų miške saugomai Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšiai Mažajam ereliui rėksniui, nei teritorijose perinčioms saugomoms gyvūnų rūšims, nei migruojančių paukščių sankaupoms bei tranzitu praskrendantiems paukščių srautams. Numatomi žemėnaudos pokyčiai yra nereikšmingi, neįtakojantys gretimybių ir bendro kraštovaizdžio ekologinio stabilumo. Planuojamas vėjo jėgainių parkas keičia, tačiau neardo vietovės kraštovaizdžio. Aukštos, modernios architektūros vėjo jėgainės, nudažytos šviesaus atspalvio žalia spalva, kuri pereina į pilką (apatinėje bokšto dalyje ir tolygiai šviesėjanti iki baltos) spalvą, susilieja su aplinka ir dangaus fonu. Natūralios gamtos ir įspūdingų statinių derinys sukuria naują kraštovaizdžio kokybę. Sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu galimas trumpalaikis neigiamas poveikis gamtinei aplinkai. Jis sietinas su dideliais žemės darbų kiekiais klojant inžinerinius tinklus bei sunkios statybinės technikos panaudojimu vėjo jėgainių statybos metu. Jų eigoje bus ardomas dirvožemio sluoksnis. Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo poveikis rekreacijai ir turizmui nebus reikšmingas. Vėjo jėgainių parko įrengimas iš esmės pakeis planuojamos teritorijos kraštovaizdį. Šiuo metu planuojamos teritorijos kraštovaizdį formuoja monotoniška lyguma su nedideliais aukščių perkritimais. Vėjo jėgainių parkas sukurs naują specifinį industrinį kraštovaizdį. Tokį kraštovaizdžio pakitimą vertiname kaip teigiamą. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo lentelė 1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius 2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB R.G. studija, direktorė R. Siriūnaitė 3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Dviejų žemės sklypų suformavimo, tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymo vėjo jėgainėms pastatyti Pakruojo r. sav., Akmenėlių ir Pakruojo k. detalusis planas 4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, reg. Nr ; Mažeikonių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektai, registro Nr , Nr , Nr

8 Akmenėlių ir Pakruojo k. detalusis planas 7 5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta LR Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160; Nacionalinė energetikos strategija (patvirtinta 2007 m. sausio 17 d.); Šiaulių regiono plėtros planas m. 6. Status quo situacija: Planuojama 2 vėjo jėgainių statyba Pakruojo rajono savivaldybės Akmenėlių ir Pakruojo k.. Šioje teritorijoje dominuoja dirbami laukai, dolomito karjeras, yra pastatytos 3 vėjo jėgainės. 7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: suformuoti du žemės sklypus, pakeisti vieno sklypo paskirtį, nustatyti sklypų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus dviem vėjo jėgainėms pastatyti; pasiūlyti servitutus; organizuoti susisiekimo sistemą (privažiavimo kelius, aikšteles ir kt.); parengti vėjo jėgainių prijungimo prie AB LESTO elektros tinklų schemą (numatyti komunikacinius koridorius); nustatyti (pažymėti ir esamas) sanitarines apsaugos zonas, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas). Įgyvendinus detaliajame plane numatytus sprendimus, padidės gaunamas elektros kiekis iš atsinaujinančių nepriklausomų šaltinių, bus įgyvendinama nacionalinės energetikos strategija. Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) Neigiamas (trumpalaikis, poveikis ilgalaikis) poveikis 9. Sprendinio poveikis: teritorijos vystymo darnai ir (ar) Teigiamas ilgalaikis Neigiamas trumpalaikis planuojamai veiklos sričiai ekonominei aplinkai Teigiamas ilgalaikis. Teigiamas Nenumatomas trumpalaikis socialinei aplinkai Teigiamas ilgalaikis. Teigiamas trumpalaikis gamtinei aplinkai ir Teigiamas ilgalaikis Neigiamas trumpalaikis kraštovaizdžiui Kultūros paveldui Nenumatomas Nenumatomas 10. Siūlomos alternatyvos poveikis: Alternatyva nenagrinėjama teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai ekonominei aplinkai socialinei aplinkai gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui Išvada. Įvertinus planuojamos teritorijos urbanistinę situaciją, gretimų žemės sklypų paskirtį bei numatomą ūkinę veiklą, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė veikla, vykdoma laikantis nustatytų apribojimų, planuojamai teritorijai galiojančių aplinkos apsaugos, higienos bei statybos ir projektavimo normatyvinių dokumentų reikalavimų, neturės neigiamo poveikio aplinkai bei gretimybėms. Ūkinė veikla bus vykdoma neviršijant nustatytų leidžiamų triukšmo lygių (LTL). Šio detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja galiojančių teritorinio planavimo dokumentų nuostatoms. 06). Projektavo: R. Siriūnaitė, projekto vadovė (kvalifikacijos atestatas Nr. 11, galioja iki

9 Akmenėlių ir Pakruojo k. detalusis planas 8 Planavimo organizatorius: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius V. Grigonis.

10 PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS PLANAVIMO TIKSLAI: SUFORMUOTI DU ŽEMĖS SKLYPUS, PAKEISTI VEINO SKLYPO PASKIRTĮ, NUSTATYTI SKLYPŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMUS DVIEM VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI; PASIŪLYTI SERVITUTUS; ORGANIZUOTI SUSISIEKIMO SISTEMĄ (PRIVAŽIAVIMO KELIUS, AIKŠTELES IR KT.); PARENGTI VĖJO JĖGAINIŲ PRIJUNGIMO PRIE AB " LESTO" ELEKTROS TINKLŲ SCHEMĄ (NUMATYTI KOMUNIKACINIUS KORIDORIUS); NUSTATYTI(PAŽYMĖTI IR ESAMAS) SANITARINES APSAUGOS ZONAS, SPECIALIĄSIAS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGAS. 6543/ 0011:260, 6543/ 0011:12, PASTABOS: 1. SKLYPŲ KOORDINATĖS NUSTATYTOS GRAFIŠKAI. ATLIEKANT TIKSLIUS KADASTRINIUS MATAVIMUS, SKLYPŲ ILGIAI, PLOTAI KOORDINATĖS GALI KEISTIS REGLAMENTAI Kelias Nr. 151 "Pakruojis Linkuva" 6543/ 0011:262, S S / 0011:261, 6543/ 0011:259, S N VĖJO JĖGAINĖS CENTRO KOORDINATĖS X= , Y= b SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI X Q a Y Z b SKLYPO NUMERIS SKLYPO PLOTAS, m² X - ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO POBŪDIS (INDEKSAS): I1 SUSISIEKIMO IR INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ APTARNAVIMO OBJEKTŲ STATYBOS Z4 KITI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPAI N1 NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ GAVYBOS ATVIRŲ KASINIŲ (KARJERŲ) Y - LEISTINAS STATINIŲ AUKŠTIS Q - LEISTINAS ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS Z - LEISTINAS ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS a - MELIORACIJOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJA b - DOLOMITO SKALDOS GAMYBOS TECHNOLOGINĖS LINIJOS STATYBA IR EKSPLOATAVIMAS PLANUOJAMOS TERITORIJOS RIBA PLANUOJAMAS 10 kv ELEKTROS KABELIS I % 25% 6543/ 0011 :146, PLANUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS SERVITUTAI 6543/ 0011:258, 3-3 ESAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS I1 PLANUOJAMA INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS TERITORIJA 6543/ 0011:257, S UŽSTATYMO ZONA Ž4 ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES TERITORIJA ESAMI DRENAŽO TINKLAI N1 NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ TERITORIJA 6543/ 0011 :267, ESAMA 35 KV ELEKTROS LINIJA PLANUOJAMOS EISMO KRYPTYS Z / 0014 :259, / 0014 :63, I. Klevinienė S6 781 S Dolomito skaldos gamybos technologinė linija ESAMAS 10 KV ELEKTROS KABELIS KRAŠTO KELIO APSAUGOS ZONA NUO VĖJO JĖGAINIŲ ESAMA VĖJO JĖGAINĖ PLANUOJAMAS DRENAŽO TINKLŲ IŠKĖLIMAS PLANUOJAMA VĖJO JĖGAINĖ / 0014 :260, AB "Dolomitas" 6543/ 0011 :181, ESAMA TRANSFROMSTORINĖ 10/35 kv / 0011 :231, ESAMAS KELIAS SUDERINIMŲ NUORAŠAS: SUPROJEKTUOTAS KELIAS I % 25% a VĖJO JĖGAINĖS CENTRO KOORDINATĖS X= , Y= / 0014 :273, 1. NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PAKRUOJO ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VYR. SPECIALISTĖ,ATLIEKANTI SKYRIAUS VEDĖJO FUNKCIJAS BIRUTĖ VAITIEKAITIENĖ (PARAŠAS), PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS VIRGINIJUS GRIGONIS (PARAŠAS) PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINĖS PLĖTROS IR STATYBOS SKYRIAUS VEDĖJAS GINTARAS MAKAUSKAS (PARAŠAS) NR. 9, KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ŠIAULIŲ TERITORINIO PADALINIO VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ ELENA ČEPUKIENĖ (PARAŠAS), VĮ "ŠIAULIŲ REGIONO KELIAI" E. GUDONIS (PARAŠAS), TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO PATIKRINIMO AKTO NR. TP (19.4) PATIKRINIMO IŠVADA TEIGIAMA (PARAŠAS) šiaulių TPSVP SKYRIAUS SPECIALISTAS RIMVYDAS ŠILEIKA 7. NUORAŠAS TIKRAS: PROJEKTO VADOVĖ R. SIRIŪNAITĖ Įmonės kodas: Tel.: ,(8 421) El.p.: A/s : LT AB DnB NORD BANKAS Dviejų žemės sklypų suformavimo, tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymo vėjo jėgainėms pastatyti Pakruojo r. sav., Akmenėlių ir Pakruojo k. detalusis planas SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 21 ŽEMĖS SKLYPE ĮRENGTOS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOS MELIORACIJOS SISTEMOS BEI ĮRENGINIAI (XXI); 23 NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ TELKINIAI (XXIII); 29 VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS ZONOS IR JUOSTOS (XXIX); 52 DIRVOŽEMIO APSAUGA (LII). 11 A1845 Stadija: DET.PL. DIREKTORĖ PV R. SIRIŪNAITĖ R. SIRIŪNAITĖ L. LAPINSKAS PLANAVIMO ORGANIZATIUS: PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO NUSTATYMO BRĖŽINYS M 1:5000 LAPAS D.PL-2

11 ia i M 1: / 0011 :146, No r ei ko n 0 1 SKL.NR /0011:146 LIETUVOS RESPUBLIKA Dolomito skaldos gamybos 55 6 SKL.NR /0014:215 2 SKL.NR /0011:181 LIETUVOS RESPUBLIKA Elektros perdavimo linija 35 kv 914 SKL.NR /0014:231 LIETUVOS RESPUBLIKA 6543/ 0014 :273, Esami gyvenamieji namai Pakruojo dvaras Tel.: ,(8 421) El.p.: A/s : LT AB DnB NORD BANKAS PLANAS 11 A1845 PV PDV L. LAPINSKAS PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: M 1: LAPAS Stadija: DET.PL. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS DPL-4

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS 2013 m. spalio 16 d. Nr. T-

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJA LIETUVOS DURPIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACIJA Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB GJ Magma Dr. Tatjana Kuzavinienė,

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų III dolomito telkinyje planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai. AB Dolomitas,

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2017-09-28 Nr. 4D-2017/2-628 Vilnius

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

TURINYS:

TURINYS: Verslo liudijimas Nr. QD114821-1, Piniava, Panevėžio sen., Panevėžio r. tel.(45) 465765 OBJEKTO NR. 116-10-2010-3 UŽSAKOVAS Roma Lebedevienė, Gintaras Lebedevas OBJEKTAS Žemės sklypas (6613/0003:400) ADRESAS

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS...

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS... 3 2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... 3 3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ... 3 3.1.

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖS PAŽYMA VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO KAUNO MIESTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖS PAŽYMA VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO KAUNO MIESTO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖS PAŽYMA VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO KAUNO MIESTO IR KAUNO RAJONO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN PROJEKTO NR.

Detaliau

DARBOTVARKĖ

DARBOTVARKĖ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2019 m. rugpjūčio 27 d. (ANTRADIENIS) posėdžio Nr. 6 d a r b o t v a r k ė Eil. Nr. Proj. reg. Nr. Reg. data Pagrindinio komiteto pavadinimas SPRENDIMO PROJEKTO PAVADINIMAS

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Projektas Nr. VP-13-723 SPL Panevėžio miesto želdynų

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU 1. Planuojamos

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

UAB Palterna (Debesų g. 20, Pociūnų k., Ašmintos sen., Prienų r. sav.), kartoninių padėklų gamybos įmonės, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas Vi

UAB Palterna (Debesų g. 20, Pociūnų k., Ašmintos sen., Prienų r. sav.), kartoninių padėklų gamybos įmonės, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas Vi UAB Palterna (Debesų g. 20, Pociūnų k., Ašmintos sen., Prienų r. sav.), kartoninių padėklų gamybos įmonės, Vienos vėjo elektrinės (Kad. Nr. 7730/0005:229, Gilandviršių k., Lauksargių sen., Tauragės r.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių pelkės paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus Tyruliai-Life LIFE12 NAT/LT/001186 Projekto rezultatai ir šios teritorijos

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO (redakcija nuo 2013 m. sausio 1 d.) KOMENTARAS Vilnius 2 ATSKIRŲ KOMENTARO DALIŲ SPAUSDINIMAS (trumpi paaiškinimai) 1. Atskiro puslapio spausdinimas 2. Kelių

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA ĮVADAS Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV) yra ruošiamo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalies valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga K

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga K LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga Kaunas, ardiva, 2008 UDK Antanas Miknius Kaimo plėtros

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

A_GRAUZINIAI_ Detaliojo plano tekstas po NSK

A_GRAUZINIAI_ Detaliojo plano tekstas po NSK UAB GJ MAGMA Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel./ faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo tirti žemės gelmes Nr. 82 OBJEKTAS: Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 3920/0005:5710,

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2018-04-27 Nr. 4D-2017/1-1262 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau