KAUNO ATŽALYNO VIDURINĖS MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 1. Įstaigos socialinis kontekstas. I. ĮVADAS PATVIRTINTA Kauno Atžalyno vidurinės mokyklos

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KAUNO ATŽALYNO VIDURINĖS MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 1. Įstaigos socialinis kontekstas. I. ĮVADAS PATVIRTINTA Kauno Atžalyno vidurinės mokyklos"

Transkriptas

1 KAUNO ATŽALYNO VIDURINĖS MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 1. Įstaigos socialinis kontekstas. I. ĮVADAS PATVIRTINTA Kauno Atžalyno vidurinės mokyklos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-266 Mokykla įkurta 1969 m. Dainavos mikrorajone, kur, kaip teigia sociologai, gyventojai senėja. Mokyklos socialinį kontekstą įtakoja mokinių šeimų socialinė padėtis, kuri šiek tiek kinta, netgi pastebimos gerėjimo tendencijos: apie 80 % mokinių gyvena pilnose šeimose, iki 3 % mokinių netekę vieno iš maitintojų, yra 7 oficialiai globojami mokiniai, iš kurių 3 našlaičiai. Rizikos grupei priskirtini apie 4 % mokinių. Nemokamai maitinami 86 mokiniai, iš jų 15 valgo ir pusryčius. Mokyklą renkasi ne tik mikrorajone gyvenantys tėvai. Dažno ne šio mikrorajono gyventojų motyvas saugi mokykla. Mokinių ir jų šeimų socialinė padėtis įpareigoja mokyklą rūpintis saugia socialine pedagogine aplinka, t. y. kurti socialinės gerovės mokyklą, pateisinti 2013 m. gautą Olweus vardą. Vykdant mokyklų tinklo pertvarką, mokykla nuo 2015 m. tampa progimnazija, todėl vienas iš pagrindinių tikslų išlieka progimnazijos įvaizdžio formavimas, mokinių pažangos pokyčių pamatavimas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus. 12 klasėse. 2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita. Mokinių skaičiaus vidurkio kaita 1 4, 5 8 ir Mokinių skaičiaus mažėjimas 2012 m m m. Kauno Atžalyno vidurinėje mokykloje Kauno Atžalyno vidurinėje mokykloje -9,17 % -13,64 % -15,66 % 3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis. Metai 2012 m m m. Mokinių skaičius mokykloje 92,6 % (50) 100 % (54) 95,2 % (79) 2014 m. 83 abiturientai laikė brandos egzaminus, juos išlaikė ir gavo brandos atestatus 79 abiturientai. 4. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis. Mokyklos neformaliojo ugdymo būrelius lanko 85,3 % mokinių.

2 5. Mokinių lankomumo duomenys. 2 Praleista pamokų per mokslo metus iš viso Praleista pamokų per mokslo metus 1 mokiniui Praleista iš viso pamokų be pateisinamos priežasties Praleista pamokų be pateisinamos priežasties 1 mokiniui ,21 54,56 131, ,33 8,32 67,36 6. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis. Mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis. Kategorija 2012 m m m. Ekspertai 3 (3,85 %) 3 (4,29 %) 2 (2,9 %) Metodininkai 29 (37,2 %) 27 (38,57 %) 28 (41,2 %) Vyresnieji mokytojai 35 (44,9 %) 31 (44,29 %) 30 (44,1 %) Mokytojai 11 (14,1 %) 9 (12,86 %) 8 (11,8 %) Aukštasis išsilavinimas 74 (94,9 %) 67 (95,71 %) 66 (97,1 %) Viso mokytojų Žemės panaudos sutartis. Yra valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. M19/ , 2003 m. balandžio 2 d. Įstaigai perduoto nekilnojamojo turto patikėjimo teisė Nekilnojamojo turto registre įregistruota. 8. Higienos pasas. Higienos pasas išduotas 2013 m. kovo 8 d., Nr (6). 9. Energetinis auditas. Energetinis auditas atliktas 2008 m. kovo mėnesį. Kitas auditas planuojamas atlikti 2015 m. II. PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 10. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija. Gyventojų 2 % paramos ir labdaros lėšos m. pradžioje mokykla turėjo likutį 37609,06 Lt (10892,34 Eur). Tų pačių metų spalio gauta 26448,91 Lt (7660,13 Eur). Lėšos panaudotos: sveikatos mokymai 756 Lt (218,95 Eur), stažuočių programa 1000 Lt (289,62 Eur), turto draudimas 424 Lt (122,8 Eur), buhalterinės programos aptarnavimas 701,8 Lt (203,26 Eur), elektroniniai sąvadai 505,78 Lt (146,48 Eur), padėkų spausdinimo paslaugos

3 3 217,80 Lt (63,08 Eur), paklota grindų danga trijose klasėse 11198,55 Lt (3243,32 Eur), Olweus programos instruktoriaus paslaugos 800 Lt (231,7 Eur), darbo saugos instrukcijų paruošimas 2935,70 Lt (850,24 Eur), nupirktos žaliuzės berniukų technologijų kabinete 2650,37 Lt (767,60 Eur), darbuotojų gaisrinės saugos mokymai 240 Lt (69,51 Eur), nupirktos rūbų spintelės 4000 Lt (1158,48 Eur). Išleista 33670,35 Lt (9751,61 Eur). VIP dotacijų neturėjome. Valstybės tikslinės specialiosios dotacijos: gauta ir panaudota Lt (789214,55 Eur): darbo užmokestis Lt (584858,66 Eur), Sodra Lt (184401,07 Eur), spaudiniai Lt (6545,41 Eur), mokymo priemonės Lt (9876,04 Eur), kvalifikacijos kėlimas Lt (1969,42 Eur), pažintinė veikla ir IKT Lt (1563,95 Eur). Savivaldybės lėšos: gauta ir panaudota Lt (293790,55 Eur): darbo užmokestis Lt (109679,10 Eur), Sodra Lt (33711,77 Eur), ryšiai Lt (1882,53 Eur), spaudiniai 100 Lt (28,96 Eur), kitos prekės Lt (810,94 Eur) ilgalaikio turto remontas Lt (6690,20 Eur), komunalinės paslaugos Lt( Eur) kitos paslaugos Lt (3678,17 Eur), nemokamo maitinimo paslaugos Lt (2577,62 Eur), darbdavio socialinė parama 4000 Lt (1158,48 Eur), ilgalaikis turtas Lt (4344,30 Eur), mokinių pavėžėjimas 1000 Lt (289,62 Eur).

4 Kauno Atžalyno vidurinė mokykla K, (atskirais atvejais galimas pamatų sėdimas, semiami rūsiai), gruntas apie pamatus nusėdęs, žemės nuolydis link pastato Reikalingas K, sienos sutrūkinėjusios AK AK AK AP, K AP, K K AP (Savo Lėšomis, koridoriai K, sporto salė AK P Įrenginiai tvarkingi, tačiau reikia atnaujinti įrangą AK 3 patalpos (savo lėšomis), K 1 patalpa AK 6 kabinos įrengtos savo lėšomis, K 1 K 6 patalpos I NR, I AK K (Sporto salėje K, persirengimo kambariuose savo jėgomis įrengėme, reikia P) K (AK viena magistralinė linija K K K Koridoriai K, AK 46 kab. (savo lėšomis) Nepritaikyta, poreikio nėra. Mokykla turi vežimėlį neįgaliųjų poreikiams Įstaigos kodas. Įstaigos pavadinimas Pamatai Išorinės sienos Stogas Langai Lauko durys Vidaus patalpų sienos Lubos Vidaus patalpų durys Grindys Maisto tvarkymo patalpos Virtuvės įrenginiai WC patalpos Uždaro tipo kabinos WC patalpose Įrenginiai WC patalpose Šilumos punktas Šildymo sistema Vėdinimo sistema Vandent. sistema Kanalizac sistema Elektros instaliacija Elektros skydinės Šviestuvai Pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (jei reikia) 11. Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (2014 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis). Komentarai 26 Pastatas priskirtinas IV pastatų grupei. Prioritetiniai darbai, kuriuos atlikus pastatas galėtų būti priskirtas III grupei: atlikti pamatų remonto darbus, atlikti nerekonstruoto šilumos punkto rekonstrukciją, šildymo sistemos kapitalinį remontą, vandentiekio ir nuotekų sistemos rekonstrukciją, elektros ūkio rekonstrukciją, WC patalpų remontą, kiemo aikštelės kapitalinį remontą..

5 5 12. Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas realus rezultatas Maksimalus lauktas rezultatas Stiprinti saugias aplinkas siekiant užtikrinti mokinių socialinę gerovę panaudojant MK ir 2 % GMP lėšas Plečiamas bendradarbiavimas su VDU, įkurtas tėvų Saviugdos klubas, tęsiama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP) Bendradarbiavimas su VDU tęsiamas, ruošiami dokumentai gauti VDU progimnazijos vardą, saviugdos klubas veikia, tačiau dalyvauja 6 žmonės, OPKUS programos įgyvendinimas tęsiamas Tęsiamas bendradarbiavimas su VDU, pasirašyta sutartis su VDU Socialinės gerovės institutu, įkurtas Saviugdos klubas (15 žmonių), 1 % sumažėjusios patyčios, tęsiamas Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimas (OPKUS) Komentaras: Tikslas įgyvendintas gerai. Pasiekta, jog VDU sutinka duoti būsimai Atžalyno progimnazijai VDU vardą ir tęsti bendradarbiavimą ne tik su Socialinės gerovės institutu, bet ir pradedami projektai su Užsienio kalbu institutu. OPPP mokinių apklausos duomenys rodo, kad tiek patyčias patiriančių, tiek besityčiojančių mokinių skaičius sumažėjo daugiau kaip 1 %. Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas realus rezultatas Maksimalus lauktas rezultatas Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją diferencijuojant, nuolat tikrinant ir vertinant namų darbus (ypač 7 8 klasėse), gerinti lankomumo bei vėlavimo prevenciją klasėse. panaudojant MK ir 2 % GPM lėšas proc. mokytojų diferencijuoja namų darbus, atsižvelgdami į įsivertinimo rezultatus, proc. mokytojų nuolat tikrina namų darbus, juos vertina. Vėlavimas ir pamokų praleidimas be pateisinamos priežasties sumažės 2 proc. 48 proc. mokytojų diferencijuoja namų darbus, atsižvelgdami į įsivertinimo rezultatus, 72 proc. nuolat tikrina namų darbus, 53 proc. juos vertina. Pamokų praleidimas be pateisinamos priežasties sumažėjo 6,5 proc. 75 proc. mokytojų diferencijuoja namų darbus, atsižvelgdami į įsivertinimo rezultatus, 75 proc. mokytojų turi namų darbų tikrinimovertinimo sistemą. Vėlavimas ir pamokų praleidimas be pateisinamos priežasties sumažės 5 proc. Komentaras: Tikslas įgyvendintas gerai. Dalis mokytojų diferencijuoja namų darbus, atsižvelgdami į įsivertinimo rezultatus; dauguma mokytojų juos nuolat tikrina ir vertina. Papildyta Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. Pamokų praleidimas be pateisinamos priežasties 1 mokiniui stipriai pagerėjo, manytina, tai susiję su tuo, kad nebeliko 11 klasių mokinių, kurių pamokų praleidimo skaičius buvo didžiausias.

6 6 Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas realus rezultatas Maksimalus lauktas rezultatas Kelti pedagogų kvalifikaciją tobulinant pamokos stebėjimo kompetencijas, panaudojant MK ir 2 % GPM lėšas. 40 proc. mokytojų įgis šiuolaikinės pamokos stebėjimo ir vertinimo kompetencijas 79 proc. mokytojų įgijo šiuolaikinės pamokos stebėjimo ir vertinimo kompetencijas. 80 proc. mokytojų įgis šiuolaikinės pamokos stebėjimo ir vertinimo kompetencijas Komentaras: Atviras pamokas savo mokyklos mokytojams vedė 10 mokytojų (2 pradinių klasių, 1 muzikos, 2 matematikos, 3 užsienio k., 1 technologijų, 1 lietuvių k.). Pamokas stebėjo 57 mokytojai (79 proc.). 3 mokytojoms J. Stankevičienei, D. Žaunerūnaitei ir D. Usonienei pasiūlyta pasidalinti gerąja patirtimi organizuojant seminarus mokyklos mokytojams. Dalijantis patirtimi su kitomis mokyklomis atviras pamokas Šiaulių Jovaro progimnazijos mokytojams vedė 13 mokytojų (1 lietuvių k., 2 pradinių, 5 užsienio k., 1 istorijos, 2 matematikos, 1 informatikos, 1 technologijų). 13. Plačiojo įsivertinimo išvados Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos aspektai 1.1., , , , 2.1.2, , , , Giluminio įsivertinimo išvados Mokymasis bendradarbiaujant yra vertinamas gerai. Atlikus mokinių anketinę apklausą 58 proc. teigia, kad pamokose dažnai dirbama mažose grupėse, 72 proc. atsakė, kad darbas grupėse visuomet yra gerai parengtas, 77 proc. sutinka, kad prasidėjus darbui grupėse mokytoja (-as) leidžia netrukdomiems dirbti, 80 proc. mokinių sutinka, kad pasibaigus darbui grupėse pristatomi grupių darbo rezultatai, 73 proc. aiškūs grupinio darbo reikalavimai, 84 proc. sutinka, kad dirbdami grupėse pasiekia geresnių rezultatų, 70 proc. dirbant grupėse stipresni moksleiviai padeda silpnesniems. Išryškėjusios tendencijos: pamokose dažnai dirbama mažose grupėse 47 proc. 5 6 mokinių nesutinka. Dirbant grupėse stipresni mokiniai padeda silpnesniesiems nesutinka 38 proc. 5 6 mokinių. Atlikus mokytojų anketinę apklausą 96 proc. mokytojų teigia, kad mokiniai per pamokas mokosi bendradarbiaudami su mokytoju, per pamoka skiria užduočių, kurių metu mokiniai aktyviai bendradarbiauja tarpusavyje, 98 proc. mokytojų orientuojasi į aktyvią mokinių veiklą: mokiniai skatinami klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas,

7 7 kurti. 84 proc. mokytojų vieni su kitais tariasi dėl projektinių darbų planavimo, 91 proc. bendradarbiauja su mokinių tėvais jie yra pakankamai supažindinami su mokyklos ugdymo proceso planais Stebėtų pamokų protokoluose mokymasis bendradarbiaujant fiksuotas 30 pamokų (50,8 proc. visų stebėtų pamokų). Dauguma iš jų (32 proc.) mokymą bendradarbiaujant organizavo tinkamai: apgalvotas mokinių susodinimas, paruoštos mokymo priemonės, aiškios funkcijos ir atsakomybės, atsiskaitymo, pristatymo vertinimo tvarka. Verta paminėti biologijos (U. Baronienė), anglų k. (S. Triponis, S. Musiejienė, D. Gailiūnienė) matematikos pradinėse klasėse (B. Viršilaitė, S. Simanavičienė, D. Usonienė, I. Plėštienė), lietuvių k. (R. Alenskaitė, D. Žaunerūnaitė), rusų k. (R. Rakutytė), technologijų (S. Tverskis) pamokas, kuriose mokiniai gebėjo bendradarbiauti, nes buvo aiškūs susitarimai, atsakomybės, atsiskaitymo bei vertinimo tvarka. Pamokose fiksuoti bendradarbiavimą skatinantys metodai: Padėkliukas, Sūkurys, vaidmenų žaidimai. Tačiau dalies mokytojų (18,6 proc.) pamokose mokiniai negebėjo bendradarbiauti, nes nebuvo aiškūs susitarimai, užduočių paskirstymas, atsakomybės, atsiskaitymo, pristatymo bei vertinimo tvarka. Taip pat išryškėjo (ypač 8-ose klasėse), kad mokiniai nemokomi išklausyti kito, trūksta elgesio kultūros. Tėvų pagalba mokantis yra vertinama gerai. Mokytojų anketinės apklausos duomenimis 81 proc. Mokytojų gerai pažįsta savo vadovaujamos klasės mokinių tėvus, 91 proc. bendravimas su mokinių tėvais yra grįstas abipusiu pasitikėjimu, 86 proc. mokytojų teigimu tėvai noriai bendradarbiauja sprendžiant jų vaikų ugdymo klausimus, 98 proc. reguliariai informuoja savo klasės tėvus apie mokykloje galiojančias taisykles ir reikalavimus mokiniams, 82 proc. mokytojų nuomone tėvai noriai dalyvauja mano organizuojamuose tėvų susirinkimuose. Tėvų anketinė apklausos duomenimis 85 proc. teigia, kad šeima pakankamai informuojama apie mokyklos veiklą, 82 proc. respondentų atsakė, kad mokytojai jaučia atsakomybę už savo darbo rezultatus, 70 proc. šeima yra supažindinama su mokyklos ugdymo proceso planais (ko, kaip ir kiek vaikas mokysis,kokia bus užklasinė veikla), 80 proc. tėvų gauna aiškią informaciją apie vaiko mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, mokymosi spragas, 74 proc. tėvų informacija apie mūsų vaiko mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, mokymosi spragas yra pateikiama laiku, 71 proc. gauna išsamią informaciją apie mokinių pasiekimų vertinimo tvarką, mokykloje vykstantys mokinių pasiekimų aptarimai su mokinių tėvais yra organizuojami tinkamai, 79 proc. mano, kad per klasės tėvų susirinkimus, kitų susitikimų su mokytojais metu mūsų vaiko pasiekimai ir pažymiai nėra lyginami su kitų klasės mokinių pasiekimais ir pažymiais, o yra palyginami vaiko ankstesni pasiekimai su dabartiniais pasiekimais. Išryškėjusios tendencijos: Beveik visi 1 4 klasių mokinių tėvų atsakymai yra aukštesnės vertės. Mūsų šeima yra supažindinama su mokyklos ugdymo proceso planais (ko, kaip ir kiek vaikas mokysis, kokia bus užklasinė veikla) 41 proc. 5 8 mokinių tėvų

8 8 nesutinka. Per klasės tėvų susirinkimus nelyginti vaiko pasiekimų su kitų klasės mokinių pasiekimais, o palyginti vaiko ankstesnius pasiekimus su dabartiniais pasiekimais, ypač proc. 1 4 mokinių tėvų nesutinka ( proc.). Mes gauname išsamią informaciją apie mokinių pasiekimų vertinimo tvarką 32 proc. 5 6 mokinių tėvų nesutinka. Savęs įsivertinimo darbo grupė, įvertinusi 2014 m. Mokymasis bendradarbiaujant (2.4.3) ir Tėvų pagalba mokantis (4.5.1) gerai, rekomenduoja 2015 m. veiklos programoje numatyti: 1. Supažindinimą su mokyklos ugdymo proceso planais (ko, kaip ir kiek vaikas mokysis, vertinimo tvarka, kokia bus užklasinė veikla) tėvus mokslo metų pradžioje, ypač 5 8 klasėse per TAMO dienyną, Tėvų susirinkimus, organizuojant Būrelių mugę. 2. Per klasės tėvų susirinkimus nelyginti vaiko pasiekimų su kitų klasės mokinių pasiekimais, o palyginti vaiko ankstesnius pasiekimus su dabartiniais pasiekimais, ypač 1 4 klasėse. 3. Taikyti aktyvius, bendradarbiavimą skatinančius metodus, atkreipiant dėmesį į paramos grupes (stipresniųjų pagalba silpnesniesiems), ypač 5 6 klasėse. 15. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, Vidaus audito skyriaus ir kitų institucijų išvados. Numatytas išorės auditas mokykloje nevyko. Mokyklą tikrino Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Pateiktos rekomendacijos įgyvendintos. III METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 2015 m. mokykla taps progimnazija, siekiančia socialinės gerovės statuso, užtikrinančia ugdymo kokybę ir saugumą kiekvienam. Vadovaujantis Mokyklos strateginio m. plano tikslo Stiprinti saugios aplinkos kūrimą uždaviniu Tobulinti mokyklos įvaizdį siekiant pritraukti būsimuosius 1, 5 klasių mokinius 1-asis 2015 m. veiklos plano tikslas yra Keičiant mokyklos tipą formuoti progimnazijos įvaizdį ir stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais panaudojant MK ir 2 % GMP lėšas. Atsižvelgiant į giluminio įsivertinimo išvadas bei Mokyklos strateginio plano m. 2-ąjį tikslą Diferencijuoti ugdymo turinio kokybę didinant mokinių mokymosi motyvaciją 2-asis 2015 m. veiklos plano tikslas yra Sukurti asmenionės mokinio pažangos stebėjimo, fiksavimo, rezultatų analizavimo ir panaudojimo sistemą panaudojant MK ir 2 % GPM lėšas. Veiklos tikslų įgyvendinimui planuojama išleisti Eur iš MK ir 2 % GPM lėšų.

9 9 IV. VEIKLOS TURINYS Pirmasis tikslas: keičiant mokyklos tipą formuoti progimnazijos įvaizdį ir stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. Sėkmės kriterijus Suteiktas VDU progimnazijos vardas. Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su VDU Rasos gimnazija. Padidėjęs l. gerai ir puikiai besimokančių mokinių skaičius. Laukiami minimalūs rezultatai Mokykla tampa progimnazija. Tęsiamas bendradarbiavimas su esamais socialiniais partneriais. 22 proc mokinių mokosi l. gerai ir puikiai Laukiami maksimalūs rezultatai Pasirašyta sutartis su VDU ir suteiktas VDU Atžalyno progimnazijos vardas. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VDU Rasos gimnazija susitariant dėl papildomų stojimo sąlygų 25 proc. mokinių mokosi l. gerai ir puikiai Eil. Nr. Priemonės Priemonės pavadinimas 1. Bendradarbiavimo sutarties sąlygų aptarimas, parengimas 2. Mokyklos nuostatų keitimas ir įregistravimas Registrų centre 3. Mokyklos atributikos, dokumentacijos, keitimas 4. Edukaciniųkultūrinių programų mainai būsimiesiems pirmokams, penktokams Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai VDU rektorius A. Lydeka, prorektorius K. Šidlauskas VDU Rasos gimnazijos direktorius A. Sakalauskas Įvykdymo terminas Sausio Ištekliai Įstaigų vadovai Švietimo skyrius Kovo 30 Eur A. Gudas A. Pranskietienė Švietimo skyrius Vaikų darželiai: Vaikystė, Girinukas Saulutė Pradinės mokyklos: Papartis, Varpelis, Vėtrungė Iki rugsėjo 1 d. Vasariogegužės Mokyklos bendruomenė Eur 4-tųjų klasių mokytojos, darželio auklėtojos Pastabos

10 10 5. Susitikimai, susirinkimai ir Atvirų durų dienos būsimųjų pirmokų ir penktokų tėvams A. Pranskietienė Sausio-kovo 6. 1, 5 klasių mokinių adaptacijos tyrimas, pamokų stebėsena ir rezultatų analizė A. Pranskietienė Lapkričio 1, 5 klasėse dėstantys mokytojai 7. Energetinis auditas A. Gudas Laimėjusi konkursą UAB Sausiokovo Eur 8. Atvirų durų dienos A. Pranskietienė 9. Ugdymos (-osi) aplinkų gerinimas: 317, 306, 133, 214, 229, 112, 109 kab. (lentos, kėdžių, grindų dangos keitimas, mokytojo stalas, multimedija), 307 kab. atlikti kapitalinį remontą A. Gudas Lapkričio balandžio Birželio rugpjūčio Visi mokyklos mokytojai, specialistai 2896 Eur 10. Poilsio erdvių kūrimas II a. foje ir I a. pradinių klasių korpuse A. Gudas Iki rugsėjo 300 Eur 11. Daiktų saugojimo spintelių įrengimas 5 8 klasių mokiniams 12. OPKUS vykdymo tąsa 13. Tolerancijos centro veikla 14. Bendruomenės savaitės renginiai A. Gudas G. Akelaitienė Tarptautinė istorinio teisingumo komisija Dainavos seniūnija, Kauno m. VPK Dainavos PK Visus metus Mokinių tėvai 1700 Eur Visus metus Mokyklos bendruomenė Visus metus Mokyklos bendruomenė Gegužės Mokyklos bendruomenė 100 Eur

11 Klasių mokinių tėvų susirinkimų kokybės gerinimas KPKC Balandžio 300 Eur 16. Planšetinių kompiuterių klasės įkūrimas A. Cilcius ŠMM Vasario Projekto lėšos 350 Eur 17. Mokinių mokymosi poreikių tyrimas Gegužės Darbo grupė 18. Saviugdos diena Savivertė: pažinimas ir motyvacija VDU Socialinės gerovės institutas spalio Mokiniai 19. Tėvų saviugdos klubo veikla Lietuvos Tėvų forumas Visus metus Tėvai, klubo nariai 20. Pagalba mokiniui, mokytojui Drausmės klasė Visus metus Mokiniai 21. Paskaitų ciklas tėvams apie pozityvią tėvystę Pagalbos vaikui specialistai, VDU socialinės gerovės institutas, Kauno m. VPK Dainavos PK, Dainavos jaunimo centras Visus metus Tėvai 22. Diskusijų ciklas klasių vadovams Ar reikia pažinti mokinį? VDU socialinės gerovės institutas, Dainavos Jaunimo centras Visus metus Klasių vadovai 23. Mokinių socialinės pagalbos grupės SoPa veikla 24. Mentorystės programa VDU socialinio darbo studentų klubas Vesta Asociacija Mentor Lietuva Visus metus SoPa grupės nariai Visus metus Mokiniai

12 12 Antrasis tikslas: Sukurti asmenionės mokinio pažangos stebėjimo, fiksavimo, rezultatų analizavimo ir panaudojimo sistemą. Sėkmės kriterijus Sukurta mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, rezultatų analizavimo ir panaudojimo sistema. Laukiami minimalūs rezultatai Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, rezultatų analizavimo ir panaudojimo sistema veiksminga iš dalies;ją naudoja 30 proc. mokytojų proc. mokinių geba įsivertinti savo pažangą. Laukiami maksimalūs rezultatai Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, rezultatų analizavimo ir panaudojimo sistema veiksminga, ją naudoja 50 proc. mokytojų proc. mokinių geba įsivertinti savo pažangą. Eil. Nr. Priemonės Priemonės pavadinimas 1. Seminaras Atskirų mokinių pažangos pamatavimas 2. Pamokų stebėsena, vykdant tikslą Individualios mokinių pažangos pamatavimas tobulinant vertinimo ir įsivertinimo kriterijus 3. Išplėstiniai direkcinės tarybos posėdžiai pagal klasių grupes Gerosios patirties sklaidavykdant individualios mokinių pažangos pamatavimus tobulinant vertinimo ir įsivertinimo kriterijus 4. Kvalifikacijos kėlimo renginiai pagal mokyklos veiklos tikslus Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai Įvykdymo terminas A.Šimkuvienė KPKC Vasario kovo, A. Pranskietienė, A. Pranskietienė Kas mėnesį Kovo balandžio, Spalio lapkričio Ištekliai 300 Eur Mokytojai pagal klasių grupes Visus metus 300 Eur Pastabos 5. Mokytojų tarybos posėdis, skirtas 2014 m. tikslo Namų darbų diferencijavimas, tikrinimas ir vertinimas įgyvendinimo apibendrinimas A. Pranskietienė Sausio Mokytojų tarybos nariai

13 6. Metodinės tarybos posėdis Gerosios patirties sklaida taikant vertinimo, įsivertinimo kriterijus individualios mokinių pažangos pamatavimui 7. Tyrimas Individualios mokinių pažangos sistemos veiksmingumui nustatyti 8. Mokytojų tarybos posėdis Individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo rezultatų analizė 9. Mokytojų tarybos posėdis Tarpinis veiklos plano rezultatų vertinimas 10. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai Tikslingų metodų parinkimas spec.poreikių mokiniams, jų įtaka individualiai pažangai 13 J. Stankevičienė Balandžio Spalio lapkričio Birželio Rugpjūčio Kauno VPK Dainavos PK Metodinės tarybos nariai Darbo grupė Mokytojų tarybos nariai Mokytojų tarybos nariai Vaiko gerovės komisijos nariai V. ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA Kas atsiskaito, informuoja Kam atsiskaitoma, kas informuojamas Atsiskaitymo ir informavimo forma Įvykdymo terminas Kauno miesto savivaldybė Vadovo veiklos ataskaita,, A. Pranskietienė, Mokytojų tarybai (mokinių pirmojo pusmečio pasiekimų rezultatai ir atsiskaitymas už lėšas, išleistas tikslų įgyvendinimui) Pranešimai Kovo Sausio,, A. Pranskietienė, Mokytojų tarybai (mokinių antrojo pusmečio ir metiniai rezultatai, tarpiniai rezultatai vykdant mokyklos tikslus) Pranešimai Birželio Mokinių tėvų tarybos susirinkime (mokyklos tikslų įgyvendinimo rezultatai) Žodinis pranešimas Gruodžio

14 14 Mokyklos tarybos susirinkime (finansinė ataskaita ir mokyklos tikslų įgyvendinimo rezultatai) Žodinis pranešimas Sausio, A. Pranskietienė,, A. Gudas Direkcinės tarybos posėdyje (direktoriaus pavaduotojų metinės veiklos ataskaita) Ataskaita raštu Gruodžio Direktorė Nijolė Jukštienė (plano rengėjo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) PRITARTA Kauno Atžalyno vidurinės mokyklos tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. posėdžio protokolu Nr. 11-3

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

TVARKA

TVARKA KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro 2018-12-28 įsakymu Nr. 210 (1.3.) 1. Įstaigos socialinis kontekstas. Kauno tautinės

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 22019 m. vasario d. įsakymo Nr. 42 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS DAINIAUS ŽVIRDAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno Dainavos progimnazijos direktorės 2019 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-018 KAUNO DAINAVOS PROGIMNAZIJA 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYR

PATVIRTINTA Kauno Dainavos progimnazijos direktorės 2019 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-018 KAUNO DAINAVOS PROGIMNAZIJA 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYR PATVIRTINTA Kauno Dainavos progimnazijos direktorės 2019 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-018 KAUNO DAINAVOS PROGIMNAZIJA 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS 1. Įstaigos socialinis kontekstas. Kauno

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

IX SKYRIUS

IX SKYRIUS IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 1 tikslas Siekti aukštesnės ugdymo kokybės modernizuojant ugdymo turinį, sudarant sąlygas kiekvieno mokinio socialinės-emocinės raiškos pažangai. Uždavinys

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų prog

3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų prog 3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų programų taikymas 5-6 klasėse parodė, kad 75 proc. apklausos

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDRASIS PLANAS I SKYRIUS

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 1. Posėdžiai, pasitarimai

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au Vidaus audito ataskaita 2016 m. 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus auditas yra organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis,

Detaliau