2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė"

Transkriptas

1 AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota)

2 Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės būklės ataskaita... 5 Bendrųjų pajamų ataskaita... 7 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita... 8 Pinigų srautų ataskaita

3 Informacija apie įmonę AB Vilniaus degtinė Telefonas Faksas: Įmonės kodas Registracijos adresas Panerių g. 47/Smolensko g. 2, Vilnius, Lietuva Vadovybė Generalinis direktorius Pirkimų ir pardavimų direktorius Gamybos direktorė Juozas Daunys Dalius Rutkauskas Aistė Rasmussen Valdyba Darius Žaromskis Juozas Daunys Dalius Rutkauskas Aistė Rasmussen Auditorius UAB,,Grant Thornton Rimess Bankai AB DNB bankas AS UniCredit Bank Lietuvos skyrius AB SEB bankas AB Swedbank 3

4 4

5 Finansinės būklės ataskaita Kovo 31 d. Pastabos TURTAS Ilgalaikis turtas Materialusis turtas Nematerialusis turtas Finansinis turtas Iš viso ilgalaikio turto Trumpalaikis turtas Atsargos Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos Pirkėjų įsiskolinimas Kitos gautinos sumos 12, Grynieji pinigai ir grynųjų pinigų ekvivalentai Iš viso trumpalaikio turto IŠ VISO TURTO Paaiškinimai, pateikiami puslapiuose, yra neatskiriama šios finansinės ataskaitos dalis. 5

6 Finansinės būklės ataskaita (tęsinys) Kovo 31 d. Pastabos NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Kapitalas ir rezervai Akcinis kapitalas Įstatymo numatytas rezervas Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) Iš viso nuosavo kapitalo Ilgalaikiai įsipareigojimai Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos Vyriausybės dotacijos Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų Trumpalaikiai įsipareigojimai Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos Skolos tiekėjams Kitos mokėtinos sumos Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų Iš viso įsipareigojimų IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ Paaiškinimai, pateikiami puslapiuose, yra neatskiriama šios finansinės ataskaitos dalis. 6

7 Bendrųjų pajamų ataskaita Kovo 31 d. Pastabos 2012 m m. Pardavimo pajamos Pardavimo savikaina ( ) ( ) Bendrasis pelnas Kitos pajamos Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos 6 ( ) ( ) Administracinės sąnaudos 7 ( ) ( ) Kitos sąnaudos 5 (18 849) (8 899) Veiklos pelnas (nuostoliai) ( ) ( ) Finansinės veiklos pajamos Finansinės veiklos sąnaudos 9 ( ) ( ) Pelnas (nuostoliai) iki mokesčių ( ) ( ) Pelno mokestis Laikotarpio pelnas (nuostoliai) ( ) ( ) Paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), 22 (0,01) (0,03) tenkantis vienai akcijai Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) 0 0 Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso, atskaičius mokesčius ( ) ( ) Paaiškinimai, pateikiami puslapiuose, yra neatskiriama šios finansinės ataskaitos dalis. 7

8 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita Kovo 31 d. Pastabos Akcinis kapitalas Įstatymų numatytas rezervas Kiti rezervai Nepaskirstytas pelnas Iš viso nuosavo kapitalo Kapitalas ir rezervai 2011 m. sausio 1 d m. sausio kovo nuostoliai ( ) ( ) Kapitalas ir rezervai 2011 m. kovo 31 d Kapitalas ir rezervai 2012 m. sausio 01 d m. sausio kovo nuostoliai ( ) ( ) Kapitalas ir rezervai 2012 m. kovo 31 d Paaiškinimai, pateikiami puslapiuose, yra neatskiriama šios finansinės ataskaitos dalis. 8

9 Pinigų srautų ataskaita Kovo 31 d m m. Laikotarpio pelnas (nuostoliai) ( ) ( ) Nusidėvėjimas ir amortizacija Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų vertės sumažinimas (5 364) 0 Finansinės sąnaudos grynąja verte Ilgalaikio turto perleidimo ir nurašymo (pelnas) nuostoliai 0 0 Pelno mokesčio sąnaudos (43 912) (82 770) Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos iki pokyčių apyvartiniame kapitale Atsargų pokytis ( ) Išankstinių apmokėjimų pokytis (46 670) (78 465) Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų pokytis Skolų tiekėjams ir kitų mokėtinų sumų pokytis ( ) ( ) Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos ( ) Sumokėtas pelno mokestis 0 0 Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos ( ) Pajamos iš ilgalaikio turto perleidimo 0 0 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas ( ) ( ) Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas 0 (1 496) Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos ( ) ( ) Kreditų grąžinimas ( ) ( ) Kreditų gavimas Kitų finansinių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) Finansinės nuomos mokėjimai (77 704) ( ) Gautos dotacijos Sumokėtos palūkanos ( ) ( ) Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos ( ) Grynieji pinigų srautai iš įprastinės, investicinės ir finansinės veiklos (2 512) Grynieji pinigai ir grynųjų pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje Grynieji pinigai ir grynųjų pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje Paaiškinimai, pateikiami puslapiuose, yra neatskiriama šios finansinės ataskaitos dalis. 9

10 1 Ataskaitą pateikusi įmonė AB Vilniaus degtinė (toliau - Įmonė) įregistruota 1990 m. lapkričio 23 d., įsikūrusi Vilniuje, Lietuvoje. Įmonė turi filialą Rokiškio rajone. AB Vilniaus degtinė yra listinguojama Lietuvos įmonė, kurios akcijomis yra prekiaujama AB NASDAQ OMX Vilnius. Įmonės akcininkai 2012 m. kovo 31 d. duomenimis: Akcininkas Akcijos Nominali vertė, litais Vertė iš viso, litais Sobieski Sp.zo.o Kiti akcininkai Kapitalo iš viso Įmonės pagrindinė veikla yra alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba: degtinės, trauktinės, likerio ir kiti alkoholiniai gėrimai. Alkoholinių gėrimų gamybos įrenginiai yra Vilniuje, maistinio distiliuoto etilo alkoholio gamybos įrenginiai yra Įmonės filiale Rokiškio rajone. Pagrindinę dalį Įmonės pardavimų sudaro pardavimai Lietuvos rinkoje. Pardavimai Europos Sąjungos ir užsienio rinkose didėja. Jų lyginamasis svoris bendroje pardavimų apimtyje didėja. Įmonės personalą 2012 m. kovo 31 d. sudarė 151 darbuotojas (2011 m. kovo 31 d. 163 darbuotojai). 2 Reikšmingų apskaitos principų santrauka Atitikimas nustatytiems standartams Finansinės ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau - TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Finansinės ataskaitos už laikotarpį,, yra neaudituotos. Metinių finansinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2011 m. gruodžio 31 d., auditą atliko UAB,,Grant Thornton Rimess. Atskaitomybės parengimo pagrindas Finansinėse ataskaitose skaičiai pateikti nacionaline valiuta - litais, kuri yra ir Įmonės funkcinė valiuta. Atskaitos yra parengtos remiantis istorine savikaina. Rengdama finansines ataskaitas pagal TFAS, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, vadovybė turi atlikti skaičiavimus ir įvertinimus, remdamasi tam tikromis prielaidomis, kurios įtakoja apskaitos principų pasirinkimą bei turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų sumas. Įvertinimai ir su jais susijusios prielaidos yra pagrįsti istorine patirtimi bei veiksniais, atspindinčiais esamas sąlygas. Minėtų prielaidų ir įvertinimų pagrindu yra daroma išvada dėl turto ir įsipareigojimų likutinių verčių, apie kurias negalima spręsti iš kitų šaltinių. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo daromų įvertinimų. Įvertinimai ir jų prielaidos nuolat peržiūrimi. 10

11 2 Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys) Atskaitomybės parengimo pagrindas (tęsinys) Apskaitinių įvertinimų pasikeitimo įtaka yra pripažįstama tame laikotarpyje, kuriame įvertinimas yra peržiūrimas, jei jis turi įtakos tik šiam laikotarpiui, arba įvertinimo peržiūros laikotarpyje bei ateinančiuose laikotarpiuose, jei įvertinimas įtakoja ir peržiūros, ir ateinančiuosius laikotarpius. Vadovybės nuomonė dėl TFAS, priimtų taikyti Europos Sąjungoje, taikymo, kai jie turi reikšmingos įtakos finansinėms atskaitoms, ir įvertinimai dėl reikšmingų kitų metų koregavimų yra aptariami atskiroje pastaboje. Žemiau pateikti įmonės apskaitos principai buvo nuosekliai taikomi ir sutampa su taikytais praėjusiais metais. Užsienio valiuta Sumų užsienio valiuta įvertinimas nacionaline valiuta Operacijos užsienio valiuta įvertinamos litais operacijos atlikimo dieną galiojusiu oficialiu Lietuvos banko skelbiamu lito ir užsienio valiutos santykiu (toliau-oficialiu valiutos kursu). Piniginis turtas ir piniginiai įsipareigojimai užsienio valiuta įvertinami litais finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną gaiojusiu oficialiu valiutos kursu. Valiutos kurso pasikeitimo skirtumai, atsiradę įvykdžius šias operacijas, apskaitomi bendrųjų pajamų ataskaitoje. Neišvestinės finansinės priemonės Neišvestinės finansinės priemonės apima pirkėjų įsiskolinimą ir kitas gautinas sumas, grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų ekvivalentus, paskolas ir kreditus, skolas tiekėjams ir kitas mokėtinas sumas. Grynuosius pinigus ir jų ekvivalentus sudaro grynųjų pinigų likučiai ir indėliai pagal pareikalavimą. Neišvestinės finansinės priemonės pradžioje pripažįstamos tikrąja verte, įtraukiant (išskyrus priemonėms, apskaitytoms bendrųjų pajamų ataskaitoje tikrąja verte) visas tiesiogiai priskirtinas sandorio sąnaudas. Po pirminio pripažinimo neišvestinės finansinės priemonės yra įvertinamos taip, kaip nurodyta toliau. Finansinės priemonės apskaitoje pripažįstamos sandorio sudarymo dieną. Įmonė nustoja pripažinti finansinį turtą, kai nustoja galioti sutartinės teisės pinigų srautams iš to turto, arba kai sandorio metu yra perduodamos teisės gauti sutartus grynųjų pinigų srautus iš to finansinio turto, t.y. visa rizika ir nauda iš finansinio turto nuosavybės yra perduodamos. Finansinis įsipareigojimas nustojamas pripažinti, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar pasibaigia jo terminas. Gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas ir nėra kotiruojamos aktyvioje rinkoje. Jos yra įtrauktos į trumpalaikį turtą, išskyrus tas sumas, kurių terminas yra ilgesnis nei 12 mėnesių. Pradžioje išduotos paskolos ir gautinos sumos pripažįstamos tikrąja verte. Po pirminio pripažinimo paskolos ir gautinos sumos yra įvertinamos amortizuota savikaina, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Trumpalaikės gautinos sumos nėra diskontuojamos. 11

12 2 Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys) Neišvestinės finansinės priemonės (tęsinys) Kreditai ir paskolos, pasiskolintos sumos ir kiti finansiniai įsipareigojimai apskaitomi amortizuota savikaina, taikant efektyvios palūkanų normos metodą. Trumpalaikiai įsipareigojimai nediskontuojami. Išvestinės finansinės priemonės Per laikotarpį,, Įmonė išvestinių finansinių priemonių nenaudojo ir ataskaitos pateikimo dieną jų neturėjo. Ilgalaikis materialusis turtas Pripažinimas ir įvertinimas Ilgalaikis materialusis turtas įvertinamas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius. Įmonės turto įsigijimo savikainą sudaro išlaidos, tiesiogiai susijusios su turto įsigijimu. Įmonės pasigaminto turto savikainą sudaro medžiagų savikaina, tiesioginės darbo sąnaudos ir kitos išlaidos, patirtos gaminant šį turtą iki jo naudojimo pradžios, turto išmontavimo, išvežimo bei turto gamybinės vietos sutvarkymo išlaidos iki turto naudojimo pradžios. Kai ilgalaikio materialiojo turto dalių naudingo tarnavimo laikas skiriasi, jos yra apskaitomos kaip atskiras ilgalaikis materialusis turtas. Vėliau patirtos sąnaudos Po pirminio turto pripažinimo, sąnaudos, patiriamos keičiant ilgalaikio materialiojo turto komponentą arba susijusios su turto rekonstrukcija, yra kapitalizuojamos tik jeigu iš to turto tikėtina gauti ateityje ekonominės naudos ir naujojo komponento savikaina gali būti patikimai įvertinta. Visos kitos patirtos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis bendrųjų pajamų ataskaitoje, kai patiriamos. Nusidėvėjimas Nusidėvėjimas apskaičiuojamas tiesioginiu būdu per numatomą ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką ir apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje. Numatomas naudingo tarnavimo laikas yra toks: Pastatai ir statiniai 8 20 metų Mašinos ir įrengimai 5 20 metų Transporto priemonės 4 10 metų Kitas turtas 5 15 metų Nusidėvėjimo metodai, likvidacinės vertės ir turto naudingo tarnavimo laikotarpiai yra peržiūrimi kiekvieną finansinių ataskaitų pateikimo dieną. 12

13 2 Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys) Ilgalaikis nematerialusis turtas Nematerialusis turtas, kurio numatomas naudingo tarnavimo laikas yra ribotas ir kurį sudaro Įmonės įsigyta kompiuterinė programinė įranga ir licencijos bei prekių ženklai, apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą. Amortizacija bendrųjų pajamų ataskaitoje apskaitoma tiesioginiu metodu per visą numatomą naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra toks: Programinė įranga ir licencijos 3 metai Sobieski prekių ženklas 20 metų Vėlesnės nematerialiojo turto išlaidos kapitalizuojamos tik tada, kai dėl jų padidėja konkretaus turto, su kuriuo yra susiję išlaidos, būsima ekonominė nauda. Visos kitos išlaidos yra pripažįstamos sąnaudomis, kai patiriamos. Nuomojamas turtas Nuoma, kai įmonė prisiima reikšmingą riziką ir naudą, susijusią su turto nuosavybe, yra laikoma finansine nuoma. Turtas, įgyjamas finansinės nuomos būdu, pripažįstamas Įmonės turtu finansinės nuomos laikotarpio pradžios dieną ir apskaitomas mažesniąja iš turto tikrosios vertės ir minimalių finansinės nuomos įmokų dabartinės vertės atėmus nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius. Visa kita nuoma yra laikoma veiklos nuoma. Atsargos Atsargos, įskaitant nebaigtą gamybą, apskaitomos mažesniąja iš verčių (savikainos ar grynosios realizacinės vertės). Grynoji realizacinė vertė yra įvertinta pardavimo kaina, atėmus įvertintas produkcijos gamybos užbaigimo ir pardavimo sąnaudas. Atsargų savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Kai atsargos yra pasigaminamos bei nebaigtos gamybos atveju į savikainą įtraukiama ir atitinkama dalis netiesioginių gamybos sąnaudų, paskirstomų pagal normas, apskaičiuotas atsižvelgiant į gamybos pajėgumų panaudojimą. Atsargos nurašomos, kai yra pradedamos naudoti Įmonės veikloje, praradimo atveju, parduodamos arba yra apskaitomos pagamintų prekių savikainoje, jei yra panaudojamos gamyboje. Įmonė apskaito butelius kaip atsargas, kadangi Įmonė nesitiki, kad po pradinio pardavimo juos bus galima dar kartą panaudoti. Gamyboje naudojami buteliai yra įtraukiami į pagamintų prekių savikainą. Apyvartinė tara (plastikinės dėžės alkoholinių gėrimų buteliams sudėti) nurašoma į veiklos sąnaudas iš karto pradėjus ją naudoti. Vyriausybės dotacijos Dotacijos apskaitomos kaupimo principu, t.y. gautos dotacijos arba jų dalys pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos. 13

14 2 Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys) Dotacijos susijusios su turtu Dotacijos, susijusios su turtu, apima dotacijas, kurios yra gautos ilgalaikio turto forma arba skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti. Dotacijos yra apskaitomos gauto turto tikrąja verte ir vėliau pripažįstamos pajamomis, mažinant turto nusidėvėjimo sąnaudas, per susijusio ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką. Vertės sumažėjimas Finansinio turto vertė yra sumažėjusi, jei yra objektyvių įrodymų, kad tam tikras įvykis ar įvykiai gali turėti neigiamos įtakos su turtu susijusiems pinigų srautams ateityje. Reikšmingam finansiniam turtui vertės sumažėjimas yra vertinamas individualiai. Likęs finansinis turtas suskirstomas į turto grupes pagal panašią kredito riziką ir toms grupėms vertės sumažėjimas yra nustatomas bendrai. Turtas, kuriam vertės sumažėjimas yra nustatytas individualiai ir kuriam yra vertės sumažėjimo nuostolių yra ir toliau pripažįstamas, nėra įtraukiamas į bendrai nustatomą vertės sumažėjimą. Įmonės nefinansinio turto likutinė vertė, išskyrus atsargas ir atidėtojo mokesčio turtą, yra peržiūrima kiekvieną ataskaitų pateikimo dieną, siekiant išsiaiškinti, ar yra nuvertėjimo požymių. Jeigu tokių požymių yra, įvertinama turto atsiperkamoji vertė. Turto su neapibrėžtu naudingo tarnavimo laiku bei dar neįvesto į eksploataciją nematerialiojo turto atsiperkamoji vertė įvertinama kiekvieną finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną. Nuostoliai dėl nuvertėjimo apskaitomi, kai turto arba jam priklausančio grynuosius pinigus uždirbančio vieneto apskaitinė vertė viršija atsiperkamąją vertę. Grynuosius pinigus uždirbantis vienetas yra mažiausia pinigus uždirbančio turto grupė, sukurianti pinigų srautus, nepriklausomus nuo kito turto ar turto grupių. Visi dėl nuvertėjimo patirti nuostoliai yra apskaitomi bendrųjų pajamų ataskaitoje. Atsiperkamosios vertės apskaičiavimas Gautinų sumų, apskaitomų amortizuota savikaina, atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip būsimų pinigų srautų dabartinė vertė, diskontuota taikant pradinę efektyvią palūkanų normą, t.y. efektyvią palūkanų normą, apskaičiuotą pradinio šių gautinų sumų pripažinimo momentu. Trumpalaikės gautinos sumos nėra diskontuojamos. Nefinansinio turto atsiperkamoji vertė yra didesnė iš dviejų verčių: grynosios realizacinės, atskaičius pardavimo sąnaudas ar turto naudojimo vertės. Turto naudojimo vertė apskaičiuojama diskontuojant būsimus pinigų srautus iš turto naudojimo iki jų dabartinės vertės, taikant mokestinę diskonto normą, atspindinčią realias rinkos prielaidas dėl pinigų vertės laike ir riziką susijusią su tuo turtu. Vertės sumažėjimo atstatymas Gautinų sumų, apskaitytų amortizuota savikaina, vertės sumažėjimo nuostoliai atstatomi, jeigu atsiperkamosios vertės vėlesnis padidėjimas gali būti objektyviai susietas su įvykiu, įvykusiu po vertės sumažėjimo nuostolių pripažinimo. 14

15 2 Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys) Vertės sumažėjimo atstatymas (tęsinys) Jeigu įvyksta tam tikri įvykių ar aplinkybių, kurių pagrindu buvo vertinama nefinansinio turto atsiperkamoji vertė, pasikeitimai, liudijantys, kad nefinansinio turto apskaitinė vertė gali būti atgauta, vertės sumažėjimo nuostoliai yra atstatomi. Vertės sumažėjimo nuostoliai atstatomi taip, kad turto likutinė vertė neviršytų tos likutinės vertės, kuri būtų nustatyta, jei vertės sumažėjimo nuostoliai nebūtų buvę pripažinti, atskaičius amortizaciją ar nusidėvėjimą. Dividendai Dividendai apskaitomi kaip įsiskolinimas laikotarpyje, kada jie yra paskelbiami. Išmokos darbuotojams Įmonė neturi apibrėžtų įmokų ir skatinimo planų bei mokėjimo schemų Įmonės akcijomis. Išėjusiems į pensiją buvusiems Įmonės darbuotojams įsipareigojimus vykdo valstybė. Atidėjiniai Atidėjiniai įsipareigojimams yra apskaitomi finansinės būklės ataskaitoje kai tikėtina, kad dėl praeityje įvykusių įvykių atsiradusiems esamiems teisiniams įsipareigojimams arba neatšaukiamiems pasižadėjimams įvykdyti reikės papildomų lėšų. Pajamos Prekių pardavimai Pajamos pardavus prekes pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje tuomet, kai reikšminga rizika ir nuosavybė yra perduotos pirkėjui, kai yra tikėtina, kad Įmonė gaus ekonominės naudos, susijusios su operacija, ir kai pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. Pardavimai yra pripažįstami atėmus pardavimo pridėtinės vertės, akcizo mokesčius ir suteiktas nuolaidas, tiesiogiai susijusias su pardavimais. Suteiktos paslaugos, perleistas turtas Pajamos, suteikus paslaugas, pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje tas paslaugas suteikus atsižvelgiant į paslaugų įvykdymo lygį. Pajamos pripažįstamos atėmus pardavimo pridėtinės vertė mokestį ir suteiktas nuolaidas. Nuomos pajamos pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje tiesioginiu būdu per atitinkamos nuomos laikotarpį. Pajamos iš perleisto turto bendrųjų pajamų ataskaitoje pripažįstamos, kai reikšminga rizika ir nauda, susijusi su nuosavybe, yra perduotos pirkėjui. Pajamos nepripažįstamos, jeigu yra didelių abejonių dėl pajamų atgavimo ar su tomis pajamomis susijusių sąnaudų atsiradimo arba, kai tikėtinas prekių grąžinimas ar tikėtina reikšminga rizika ir prekės negali būti laikomos perduotomis pirkėjui. 15

16 2 Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys) Sąnaudos Veiklos nuomos mokėjimai Veiklos nuomos mokėjimai pagal atitinkamas veiklos nuomos sutartis pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje sistemingai išdalijant juos per visą nuomos laikotarpį. Finansinės nuomos mokėjimai Minimalūs nuomos mokėjimai yra paskirstomi į finansines sąnaudas ir nepadengto įsipareigojimo dengimą, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. Finansinės sąnaudos paskirstomos per visą finansinės nuomos laikotarpį, apskaičiuojant jas pagal pastovią periodinę palūkanų normą, taikomą nepadengtam įsipareigojimo likučiui. Grynosios finansavimo sąnaudos Grynąsias finansavimo sąnaudas sudaro palūkanų sąnaudos, įvertintos efektyvios palūkanų normos metodu, palūkanų pajamos iš investuotų lėšų ir užsienio valiutos kursų pasikeitimo įtaka. Palūkanų pajamos pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje, kai jos sukaupiamos, remiantis efektyvios palūkanų normos metodu. Finansinės nuomos mokėjimų palūkanų sąnaudų sudedamoji dalis bendrųjų pajamų ataskaitoje pripažįstama naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. Pelno mokestis Pelno mokestį sudaro einamasis ir atidėtasis mokesčiai. Pelno mokestis apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje, išskyrus, kai jis yra susijęs su straipsniais, tiesiogiai apskaitomais nuosavame kapitale, tada jis apskaitomas nuosavame kapitale. Einamasis pelno mokestis yra mokestis, apskaičiuotas nuo apmokestinamojo pelno, taikant galiojančius ir taikomus tarifus finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną, ir nereikšmingi ankstesniųjų metų pelno mokesčio koregavimai. Atidėtasis mokestis pripažįstamas naudojant,,balansinį metodą. Jis apskaičiuojamas, atsižvelgiant į laikinus skirtumus tarp turto ir įsipareigojimų verčių finansinėse ataskaitose bei jų verčių mokesčių tikslais. Atidėtasis mokestis neskaičiuojamas laikiniems skirtumams, atsiradusiems turto arba įsipareigojimų pradinio pripažinimo momentu, kai tie skirtumai neįtakoja nei ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių), nei apmokestinamojo pelno (nuostolių). Atidėtasis mokestis yra vertinamas taikant mokesčio normas, kurios galios, kai minėti laikini mokestiniai skirtumai realizuosis remiantis mokesčių įstatymais, priimtais arba iš esmės priimtais ataskaitų pateikimo dieną. Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas tik tuomet, kai tikimasi, kad ateityje Įmonė turės pakankamai mokestinio pelno, kuris leis panaudoti mokesčio turtą. Atidėtojo mokesčio turtas yra peržiūrimas kiekvieną ataskaitų pateikimo dieną ir mažinamas tokia suma, kokia mokestinė nauda tikėtina nebus realizuota ateityje. 16

17 2 Reikšmingų apskaitos principų santrauka (tęsinys) Segmentų ataskaitos Segmentas yra reikšminga Įmonės veiklos dalis, išskiriama pagal tiekiamus produktus ar teikiamas paslaugas (verslo segmentas), arba pagal produktų ar paslaugų tiekimą tam tikroje ekonominėje aplinkoje, kuriai būdinga savita rizika ir ekonominė nauda (geografinis segmentas). Paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai Įmonė pateikia duomenis apie paprastąjį pelną (nuostolius), tenkantį vienai akcijai, ir apie sumažintą pelną (nuostolius), tenkantį vienai akcijai. Paprastasis pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai, yra skaičiuojamas padalijant pelną (nuostolius), tenkančius Įmonės akcininkams, iš svertinio paprastųjų akcijų skaičiaus vidurkio per laikotarpį. Sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai, yra skaičiuojamas pelną (nuostolius), tenkančius akcininkams, bei svertinį paprastųjų akcijų skaičiaus vidurkį per laikotarpį koreguojant visomis potencialiomis paprastosiomis akcijomis. Per atskaitinius laikotarpius Įmonė nebuvo išleidusi potencialių paprastųjų akcijų. 3 Reikšmingi apskaitos įvertinimai ir sprendimai Įvertinimai ir prielaidos yra nuolat peržiūrimi ir yra paremti istorine patirtimi bei kitais veiksniais, atspindinčiais esamą situaciją bei pagrįstai tikėtinais ateities įvykiais. Įmonės vadovybė, atsižvelgdama į prognozes ir biudžetą, skolinimosi poreikį, įsipareigojimų vykdymą, produktus ir rinkas, finansinės rizikos valdymą, atlikusi veiklos tęstinumo vertinimą mano, kad neaiškumų vertinant Įmonės veiklos tęstinumą, bei abejonių dėl tolesnės jos veikos nėra. Įmonė daro įvertinimus ir prielaidas dėl ateities įvykių, todėl apskaitos įvertinimai pagal apibrėžimą ne visada atitiks faktinius rezultatus. Žemiau aptariami įvertinimai ir prielaidos, kurie reikšmingai įtakoja turto ir įsipareigojimų vertes ir dėl kurių pasikeitimo tos vertės gali reikšmingai kisti kitais finansiniais metais. Gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostoliai Įmonė peržiūri savo gautinas sumas, įvertindama vertės sumažėjimą kartą per ketvirtį. Įmonė nuspręsdama, ar vertės sumažėjimo nuostoliai turi būti apskaityti bendrųjų pajamų ataskaitoje, įvertina, ar yra prieinamų duomenų, rodančių, kad pinigų srautai iš gautinų sumų portfelio pastebimai sumažės prieš tai, kai šis sumažėjimas gali būti nustatytas šio portfelio kiekvienai gautinai sumai individualiai. Toks įrodymas gali būti prieinami duomenys rodantys, kad yra neigiami skolininkų mokėjimų arba nacionalinių ar vietinių ekonominių sąlygų pokyčiai, įtakojantys gautinų sumų grupę. Gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostoliai pripažįstami mokėti pradelsus 1 metus ir daugiau. Vadovybė, įvertina tikėtinus pinigų srautus iš skolininkų, remiantis skolininkų su panašia kredito rizika istorine nuostolių patirtimi. Metodai ir prielaidos, naudojami pinigų srautų sumų ir jų gavimo laiko ateityje įvertinimui, yra pastoviai peržiūrimi, siekiant sumažinti skirtumus tarp įvertintų ir faktinių nuostolių. 17

18 3 Reikšmingi apskaitos įvertinimai ir sprendimai (tęsinys) Nebaigtos statybos vertės sumažėjimo nuostoliai Nebaigta statyba yra susijusi su 1994 metais nutrauktomis nealkoholinių gėrimų gamybos patalpų statybomis, kurios buvo nutrauktos dėl Įmonės strateginių planų pasikeitimo. Iki 2009 metų skaičiuotas nebaigtos statybos nusidėvėjimas kiekvieną ketvirtį buvo tikrinamas ir remiantis vadovybės vertinimais šis vertės sumažėjimas buvo pripažįstamas vertės sumažėjimo nuostoliais. Nuo 2009 metų nebaigtai statybai skaičiuojamas nusidėvėjimas. Pastato ir žemės vertės sumažėjimo nuostoliai 2009 metais įsigyto pastato ir žemės vertinimas rinkos kainomis atliktas 2011 metų pabaigoje. Pripažinti turto vertės sumažėjimo nuostoliai. Prekės ženklo vertės sumažėjimo nuostoliai Įmonė naudojasi prekės ženklu Sobieski, kuriam amortizacija skaičiuojama tiesiniu būdu per 20 metų laikotarpį. Šio prekės ženklo ekonominio tarnavimo laikas gali skirtis nuo šiuo metu naudojamų apskaitos vertinimų dėl rinkos sąlygotų šiuo ženklu pažymėtų produktų gyvavimo ciklo galimų pasikeitimų. Vadovybės manymu, atsižvelgiant į dabartinę padėtį, apskaitoje naudojamas tarnavimo laikotarpis yra pateisinamas. 4 Segmentų ataskaitos Atsižvelgiant į parduodamų produktų pardavimų dalį, išskiriamas Įmonėje pagamintų produktų segmentas alkoholiniai gėrimai, maistinis rektifikuotas etilo alkoholis, denatūruotas etilo alkoholis. Segmentams nepriskiriamos kitos ir finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos, pelno mokesčiai yra kontroliuojami m. sausio-kovo mėn. pajamos ir bendrasis pelnas Alkoholiniai gėrimai Rektifikuotas etilo alkoholis Denatūruotas etilo alkoholis Nepaskirstyta Iš viso Pajamos Bendrasis pelnas (50 162) m. sausio-kovo mėn. pajamos ir bendrasis pelnas Alkoholiniai gėrimai Rektifikuotas etilo alkoholis Denatūruotas etilo alkoholis Nepaskirstyta Iš viso Pajamos Bendrasis pelnas Pardavimai vykdomi Lietuvos rinkoje. Dalis produkcijos eksportuojama į Europos Sąjungos (toliau ES) ir kitas užsienio šalis m. sausio - kovo pardavimai ES ir kitose užsienio rinkose sudarė litus (2011 m. sausio kovo mėn litus). Atsižvelgiant į pardavimo užsienio rinkose dalį visose pajamose, geografiniai segmentai neišskirti. 18

19 2012 m m. 5 Kitos pajamos ir sąnaudos Patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos Medžiagų ir žaliavų pardavimo pelnas Kitos pajamos Iš viso kitų pajamų Kitos sąnaudos (10 141) (8 899) Medžiagų ir žaliavų pardavimo nuostoliai (8 708) 0 Iš viso kitų sąnaudų (18 849) (8 899) Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos grynąja verte m m. 6 Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos Reklama ( ) ( ) Personalo sąnaudos ( ) ( ) Transportavimas ( ) (92 111) Rinkos tyrimai (9 535) (16 494) Pakavimas (18 553) (17 230) Kitos sąnaudos ( ) (67 822) Iš viso pardavimo ir paskirstymo sąnaudų ( ) ( ) 2012 m m. 7 Administracinės sąnaudos Personalo sąnaudos ( ) ( ) Veiklos mokesčiai ( ) ( ) Turto remontas ir priežiūra (41 854) (79 911) Amortizacija ir nusidėvėjimas ( ) ( ) Konsultacijos ir mokymai ( ) ( ) Krovininių automobilių eksploatavimas (77 379) ( ) Apsauga (74 221) (78 000) Ryšių ir IT priežiūros sąnaudos (31 068) (39 675) Komunalinės paslaugos ( ) ( ) Kitos sąnaudos ( ) ( ) Iš viso administracinių sąnaudų ( ) ( ) 19

20 2012 m m. 8 Personalo sąnaudos Atlyginimai ( ) ( ) Atostogų rezervas ( ) ( ) Įmokos į garantinį fondą (1 820) (1 156) Socialinis draudimas ( ) ( ) Iš viso personalo sąnaudų ( ) ( ) 2012 m. sausio kovo mėn. išeitinės išmokos su socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokomis personalo sąnaudose sudarė litus (2011 m. sausio - kovo mėn litą) m. sausio kovo mėn. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 144 (2011 m. sausio - kovo mėn. 164 darbuotojai). 9 Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos 2012 m m. Palūkanų pajamos Valiutos kurso pasikeitimo teigiama įtaka Iš viso finansinės veiklos pajamų Palūkanų sąnaudos ( ) ( ) Kitos sąnaudos (9 560) (21 707) Iš viso finansinės veiklos sąnaudų ( ) ( ) Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos grynąja verte ( ) ( ) 10 Pelno mokesčio sąnaudos 2012 m m. Atidėtojo mokesčio pokytis Iš viso pelno mokesčio sąnaudų m m. 11 Atidėtasis mokestis Laikinieji skirtumai Atidėtasis mokestis (15%) Laikinieji skirtumai Atidėtasis mokestis (15%) Atidėtojo mokesčio turtas Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai grynąja verte

21 11 Atidėtasis mokestis (tęsinys) 2012 m m. Atidėtojo mokesčio pokytis Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai laikotarpio pradžiai Atidėtojo mokesčio pokytis (43 912) (82 770) Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai laikotarpio pabaigai m m. 12 Pelno mokestis Pelno mokesčio įsipareigojimai laikotarpio pradžiai Laikotarpio pelno mokestis 0 0 Pelno mokesčio įsipareigojimai laikotarpio pabaigai Ilgalaikis nematerialusis turtas Patentai, licencijos Programinė įranga Kitas turtas Iš viso Savikaina 2011 m. sausio 1 d Įsigijimai Savikaina 2011 m. kovo 31 d Sukaupta amortizacija 2011 m. sausio 1 d Amortizacija Sukaupta amortizacija 2011 m. kovo 31 d Grynoji likutinė vertė 2011 m. kovo 31 d Savikaina 2012 m. sausio 1 d Savikaina 2012 m. kovo 31 d Sukaupta amortizacija 2012 m. sausio 1 d Amortizacija Sukaupta amortizacija 2012 m. kovo 31 d Grynoji likutinė vertė 2012 m. kovo 31 d Visos amortizacijos sąnaudos yra apskaitytos veiklos sąnaudose. 21

22 14 Ilgalaikis materialusis turtas Žemė ir pastatai Mašinos ir įrengimai Transporto priemonės Kiti įrenginiai Nebaigta statyba Kitas turtas Iš viso Savikaina 2011 m. sausio 1 d Įsigijimai Pergrupavimai ( ) 0 Savikaina 2011 m. kovo 31 d Sukauptas vertės sumažėjimas 2011 m. sausio 1 d Sukauptas vertės sumažėjimas 2011 m. kovo 31 d Sukauptas nusidėvėjimas 2011 m. sausio 1 d Nusidėvėjimas Sukauptas nusidėvėjimas 2011 m. kovo 31 d Grynoji likutinė vertė 2011 m. kovo 31 d Savikaina 2012 m. sausio 1 d Įsigijimai Pergrupavimai ( ) 0 Savikaina 2012 m. kovo 31 d Sukauptas vertės sumažėjimas 2012 m. sausio 1 d Sukauptas vertės sumažėjimas 2012 m. kovo 31 d Sukauptas nusidėvėjimas 2012 m. sausio 1 d Nusidėvėjimas Sukauptas nusidėvėjimas 2012 m. kovo 31 d Grynoji likutinė vertė 2012 m. kovo 31 d m m. Nusidėvėjimo sąnaudų paskirstymas Pardavimo savikaina Atsargos Administracinės ir kitos sąnaudos Iš viso nusidėvėjimo sąnaudų

23 Finansinis turtas Suteiktos ilgalaikės paskolos Gautinos palūkanos Iš viso finansinio turto Susijusiai įmonei suteiktų paskolų ir palūkanų grąžinimo terminas 2015 m. rugpjūčio mėn Atsargos Žaliavos ir medžiagos Pagaminta produkcija Pirktos prekės perpardavimui Nebaigta gamyba Iš viso atsargų Išankstiniai mokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos Išankstiniai mokėjimai tiekėjams Ateinančių laikotarpių reklamos sąnaudos Ateinančių laikotarpių draudimas ir prenumerata Kitos sąnaudos Iš viso išankstinių mokėjimų ir atidėtųjų sąnaudų Pirkėjų įsiskolinimas Pirkėjų įsiskolinimas Vertės sumažinimas ( ) ( ) Pirkėjų įsiskolinimas grynąja verte Vertės sumažinimo pirkėjų skoloms pokytis Vertės sumažinimas pirkėjų skoloms laikotarpio pradžiai ( ) ( ) Vertės sumažinimas pirkėjų pradelstoms skoloms 0 ( ) Vertės atstatymas pirkėjų pradelstoms skoloms Vertės sumažinimas pirkėjų skoloms laikotarpio pabaigai ( ) ( ) Gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostoliai pripažįstami mokėti pradelsus 1 metus ir daugiau. 23

24 Kitos gautinos sumos Užstatas mokesčių inspekcijai Iki 1 m. deponuotos sumos banko garantijai Kitos gautinos sumos Abejotinos gautinos sumos Iš viso kitų gautinų sumų prieš vertės sumažinimą Vertės sumažinimas ( ) ( ) Iš viso kitų gautinų sumų grynąja verte Užstatas mokesčių inspekcijai yra akcizo mokesčio suma už išvežamus į Europos Sąjungos šalis alkoholio produktus Vertės sumažinimo kitoms gautinoms sumoms pokytis Vertės sumažinimas kitoms gautinoms sumoms laikotarpio pradžiai ( ) ( ) Vertės atstatymas kitoms gautinoms sumoms Vertės sumažinimas kitoms gaut. sumoms laikotarpio pabaigai ( ) ( ) Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai Pinigai banke ir kasoje Iš viso grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų Kapitalas ir rezervai Akcinis kapitalas Akcinį kapitalą sudaro paprastoji vardinė nematerialioji akcija, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, o bendra akcinio kapitalo suma yra litas. Akcinis kapitalas yra pilnai apmokėtas. Viena visiškai apmokėta paprastoji akcija jos savininkui suteikia vieno balso teisę akcininkų susirinkime. Akcininkai turi teisę gauti dividendus, kai jie paskelbiami, atsiimti kapitalo dalį akcinio kapitalo mažinimo atveju ir kitas turtines ir neturtines teises, nustatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose. Įstatymo numatytas rezervas Įstatymo numatytas rezervas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra privalomasis rezervas. Kasmet į privalomąjį rezervą turi būti pervedama ne mažiau kaip 5 procentai nepaskirstytojo pelno, iki tol, kol privalomasis rezervas sudarys 10 procentų akcinio kapitalo. Šis rezervas negali būti paskirstytas. Rezervas gali būti naudojamas tik sukauptiems nuostoliams dengti. 24

25 22 Paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai Paprastasis pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai, apskaičiuojamas laikotarpio pelną (nuostolius), tenkančius akcininkams, dalijant iš svertinio išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus vidurkio per laikotarpį m m. Paprastųjų akcijų skaičiaus vidurkis, vienetais Laikotarpio pelnas (nuostoliai), priskiriamas nuosavo kapitalo savininkams, litais ( ) ( ) Paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai, litais (0,01) (0,03) Įmonė nėra išleidusi kitų vertybinių popierių potencialiai konvertuojamų į akcijas. Dėl to, sumažintas pelnas (nuostoliai) yra lygus paprastajam pelnui (nuostoliams), tenkančiam vienai akcijai Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos Ilgalaikiai įsipareigojimai Banko kreditas Finansinė nuoma (lizingas) Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų Trumpalaikiai įsipareigojimai Kredito linija Banko kreditas Finansinė nuoma (lizingas) Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų Iš viso Iš viso Iki 1 metų Nuo 1 iki 5 metų Po 5 metų Grąžinimo grafikas Banko kreditai ir kredito linija Finansinė nuoma (lizingas) Iš viso finansinių įsipareigojimų Ilgalaikių kreditų grąžinimo terminas 2015 m. gruodžio mėn., kredito linijų m. rugpjūčio 31 d. Bankas dalinai finansuoja ir projektą Žliaugtų panaudojimas elektros energijos gamybai. Informacija apie kreditų grąžinimui užtikrinti įkeistą turtą 28 pastaboje. Pagal finansinės nuomos sutartis įsigyti įrengimai ir transporto priemonės. Finansinės nuomos terminas iki 3 metų. 25

26 Vyriausybės dotacijos Likutinė vertė laikotarpio pradžioje Gautos dotacijos Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje Įmonė yra gavusi iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal Sanglaudos augimo veiksmų programos 3-ą prioritetą,,energijos gamybos efektyvumo didinimas. Parama gauta projekto Žliaugtų panaudojimas elektros energijos gamybai ilgalaikio turto įsigijimui. Projektą pabaigti planuojama dar šiais metais Kitos mokėtinos sumos Mokėtinas akcizo mokestis Mokėtinas PVM Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Mokėtini mokesčiai Sukauptos sąnaudos Kitos mokėtinos sumos Iš viso kitų mokėtinų sumų Finansinės rizikos valdymas Naudodamasi finansiniais instrumentais Įmonė susiduria su šia rizika: Kredito rizika; Likvidumo rizika; Rinkos rizika. Šioje pastaboje pateikiama informacija apie kiekvieną Įmonės patiriamą aukščiau paminėtą riziką, Įmonės rizikos vertinimo tikslus, politiką ir rizikos vertinimo ir valdymo procesus, taip pat apie Įmonės kapitalo valdymą. Išsamesni kiekybiniai atskleidimai pateikiami šioje pastaboje. Valdyba yra visiškai atsakinga už Įmonės rizikos valdymo struktūros sukūrimą ir priežiūrą. Įmonės rizikos valdymo politika yra skirta rizikos, su kuria susiduria Įmonė, nustatymui ir analizei, atitinkamų rizikos ribų ir kontrolių nustatymui bei rizikos ir limitų laikymosi stebėjimui. Rizikos valdymo politika ir rizikos valdymo sistemos yra reguliariai peržiūrimos, kad atitiktų rinkos sąlygų ir Įmonės veiklos pokyčius. Apmokymų, valdymo standartų procedūrų pagalba Įmonė siekia sukurti drausmingą ir konstruktyvią valdymo aplinką, kurioje visi darbuotojai žinotų savo funkcijas ir vykdytų įsipareigojimus. 26

27 26 Finansinės rizikos valdymas (tęsinys) Kredito rizika Kredito rizika yra rizika, kad Įmonė patirs finansinių nuostolių, jei klientas arba kita šalis neįvykdys numatytų įsipareigojimų, ir kuri yra dažniausiai yra susijusi su iš klientų gautinomis sumomis. Įmonė kontroliuoja kredito riziką taikydama kredito sąlygas ir atlikdama rinkos analizės procedūras. Įmonėje nėra reikšmingos kredito rizikos koncentracijos, nes pardavimai yra paskirstyti skirtingiems pirkėjams. Įmonė apskaito vertės sumažėjimą remdamasi iš prekybos ir kitų gautinų sumų patirtų nuostolių įvertinimu. Šį vertės sumažėjimą sudaro tik konkretus nuostoliai, susiję su atskiromis reikšmingomis prekybos ir kitomis gautinomis sumomis. Likvidumo rizika Likvidumo rizika yra rizika, kad suėjus terminui Įmonė nepajėgs įgyvendinti savo finansinių įsipareigojimų. Įmonės likvidumo valdymo tikslas yra kiek įmanoma geriau užtikrinti, pakankamą Įmonės likvidumą, leidžiantį įvykdyti įsipareigojimus tiek esant įprastoms, tiek sudėtingomis sąlygoms, nepatiriant nepriimtinų nuotolių ir nerizikuojant prarasti savo gerą vardą. Įmonė užsitikrina, kad prireikus turėtų pakankamai grynųjų pinigų, kad galėtų padengti planuojamas veiklos išlaidas ir finansinius įsipareigojimus. Šis užsitikrinimas neapima galimų nenuspėjamų nepaprastųjų aplinkybių (pvz., stichinių nelaimių) įtakos. Reikiamam apyvartinių lėšų poreikiui užtikrinti Įmonė yra sudariusi su banku kredito linijų litais ir eurais sutartį. Rinkos rizika Rinkos rizika yra rizika, kad rinkos kainų pokyčiai, pvz. užsienio valiutos keitimo kursai ir palūkanų normos, turės įtakos Įmonės pajamoms arba turimų finansinių instrumentų vertei. Rinkos rizikos valdymo tikslas yra valdyti ir kontroliuoti rinkos riziką atsižvelgiant į tam tikras ribas, optimizuojant grąžą. Palūkanų rizika Įmonės finansinėms skoloms taikomos kintamos palūkanų normos, susijusios su EURIBOR, LIBOR EUR ir VILIBOR m. kovo 31 d. Įmonė nesinaudojo finansinėmis priemonėmis, kad apsisaugotų nuo pinigų srautų rizikos, susijusios su skolos priemonėmis su kintančia palūkanų norma arba nuo kainų rizikos, susijusios su skolos priemonėmis su pastovia palūkanų norma. Valiutos rizika Įmonės funkcinė valiuta yra litas. Įmonė nesusiduria su užsienio valiutos kurso kitimo rizika dėl pirkimų ir pasiskolintų sumų, kurios yra apskaitomos kitomis valiutomis nei litais ar eurais. Rizika, susijusi su operacijomis eurais, laikoma nereikšminga, nes litas yra susietas su euru pastoviu kursu 3,4528 lito už 1eurą. Įmonė neturėjo reikšmingos užsienio valiutos keitimo rizikos. 27

28 26 Finansinės rizikos valdymas (tęsinys) Kapitalo valdymas Valdybos politikos tikslas palaikyti reikšmingą nuosavo kapitalo dalį lyginant su skolintomis lėšomis tam, kad nediskredituoti investuotojų, kreditorių ir rinkos pasitikėjimo, o taip pat palaikyti veiklos plėtojimą ateityje. Valdyba seka kapitalo grąžą ir pateikia siūlymus dėl dividendų išmokėjimo paprastųjų akcijų savininkams, atsižvelgdama į Įmonės finansinius rezultatus ir strateginius planus. Valdyba taip pat siekia palaikyti pusiausvyrą tarp didesnės grąžos, kuri galėtų būti pasiekiama esant didesniam skolintų lėšų lygiui, ir tarp saugumo, kurį suteikia didesnis nuosavo kapitalo lygis. Įmonės kapitalo valdymo politika nesikeitė. 27 Sandoriai su susijusiomis šalimis Įmonės susijusios šalys: - šalys kontroliuojančios Įmonę, Įmonės kontroliuojamos kitos įmonės bei tos įmonės, kurios kontroliuoja kartu su Įmone; - šalys galinčios reikšmingai įtakoti Įmonės veiklą; - šalys, kurios yra Įmonės ar ją kontroliuojančios įmonės vadovybės nariai; - asmenys susiję artimais giminystės ryšiais su aukščiau paminėtais asmenimis; - įmonės, kurias kontroliuoja arba reikšmingai įtakoja aukščiau paminėti asmenys. Patronuojanti ir vadovaujančioji patronuojanti įmonės: Sobieski Sp. Z o.o. Belvedere S.A. Įmonė Patronuojanti įmonė Ryšiai Vadovaujančioji patronuojanti įmonė Kitos pagrindinės susijusios šalys: Įmonė, fizinis asmuo UAB Belvedere prekyba Sobieski Destylarnia S.A. Vinimpex PLC UAB Belvedere Baltic Fabryka Wodek Polmos Lancut PHP Wieslav Wawrzyniak Moncigale S.A.S. Gognac Gautier Marie Brizard&Roger Inten. Marie Brizard Espagne IOOO Galiart Chais Beaucairois SAS Domain Menada Sp. Z o.o. Fizinis asmuo Kiti asmenys Ryšiai Belvedere grupės įmonė Belvedere grupės įmonė Belvedere grupės įmonė Belvedere grupės įmonė Belvedere grupės įmonė Belvedere grupės įmonė Belvedere grupės įmonė Belvedere grupės įmonė Belvedere grupės įmonė Belvedere grupės įmonė Belvedere grupės įmonė Belvedere grupės įmonė Belvedere grupės įmonė Akcininkas, valdybos pirmininkas Valdybos nariai, vadovybės nariai 28

29 27 Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys) Pirkimai ir pardavimai susijusioms šalims Sandorio rūšis 2012 m m. Pirkimai Atsargos Pirkimai Palūkanos Pirkimai Paslaugos Iš viso pirkimų Pardavimai Atsargos su akcizo mokesčiu Pardavimai Palūkanos Pardavimai Paslaugos Pardavimai su akcizo mokesčiu Akcizo mokestis Pardavimai, atėmus akcizo mokestį Gautinos ir mokėtinos sumos susijusioms šalims Gautinos sumos Mokėtinos sumos Gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostolių pripažinta nebuvo. Informacija apie susijusiai įmonei suteiktas paskolas pateikta 15 pastaboje. 28 Įsipareigojimai, neatvaizduoti finansinės būklės ataskaitoje Iš banko gautų kreditų grąžinimui užtikrinti įkeistas turtas: Įkeistų pastatų ir statinių likutinė vertė Įkeistų prekių ženklų likutinė vertė Įkeistų atsargų likutinė vertė Pinigai banko sąskaitose Gautinos sumos iš pirkėjų Žemės sklypų nuomos teisės 0 0 Įmonė finansinius įsipareigojimus, banko nustatytus rodiklius ir papildomus reikalavimus kontroliuoja ir vykdo. 29

30 29 Finansinių priemonių tikroji vertė Tikroji vertė yra suma, kuria gali būti pakeista priemonė sandoryje sudarytame tarp norinčių šalių ir kuris yra vykdomas rinkos sąlygomis, o ne priverstinai parduodant arba likviduojant. Tikroji vertė yra paremta kotiruojamomis rinkos kainomis, diskontuotų pinigų srautų modeliais arba pasirinkimo sandorių (,,opcionų ) kainų modeliais, priklausomai nuo aplinkybių. Tikroji turto ir įsipareigojimų vertė reikšmingai nesiskiria nuo jų 2012 m. kovo 31 d. finansinės būklės ataskaitoje pateiktos likutinės (faktinės) vertės, išskyrus nekilnojamą ilgalaikį turtą, kurio nudėvėta savikaina reikšmingai skiriasi nuo jo tikrosios vertės. Finansinis turtas ir finansiniai įsipreigojimai 2012 m. kovo 31 d. Faktinė vertė Tikroji vertė Suteiktos ilgalaikės paskolos ir kitos gautinos sumos Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos Pirkėjų įsiskolinimas Kitos gautinos sumos Grynieji pinigai ir grynųjų pinigų ekvivalentai Iš viso finansinio turto Kreditai ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos Skolos tiekėjams Kitos mokėtinos sumos Iš viso finansinių įsipareigojimų Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio Įmonei patikslinus pelno mokesčio deklaracijas už ankstesnius laikotarpius, bus perskaičiuoti atidėtojo mokesčio įsipareigojimai ir nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) už ankstesnius laikotarpius. 30

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus T U R I N Y S NEPRIKLAUSOMO

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,

AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, IR KONSOLIDUOTASIS

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau