UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PROJEKTAS PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS (NR. VP1-2.2-

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PROJEKTAS PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS (NR. VP1-2.2-"

Transkriptas

1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PROJEKTAS PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS (NR. VP1-2.2-ŠMM-02-V ) PROFESIJOS MOKYTOJŲ/DĖSTYTOJŲ MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 1. Teikėjas 1.1. Teikėjo rekvizitai (kodas, adresas, pašto Lietuvos pramonininkų konfederacija indeksas, telefonas, faksas, el. paštas, Įmonės kodas atsiskaitomoji sąskaita) A.Vienuolio g. 8, LT Vilnius Tel. (8~5) , faks. (8~5) e-paštas: A/s Nr. LT AB SEB bankas 1.2. Teikėjo atsakingo asmens vardas ir pavardė Sigitas Besagirskas Programos pavadinimas Miškininkystės technologinių kompetencijų tobulinimo programa 2.2. Programos lygis nacionalinė 2.3. Programos vykdytojas Ugdymo plėtotės centras 3. Programos rengėjai Nerijus Marcinkevičius, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Profesinio 1

2 mokymo skyriaus vedėjas; Arūnas Jurkonis, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Profesinio mokymo skyriaus profesijos mokytojas ekspertas; Giedrius Vaičiukynas, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Profesinio mokymo skyriaus profesijos mokytojas metodininkas; Gediminas Kazlovas, mokomosios miškų urėdijos urėdo pavaduotojas, Algis Petkevičius, UAB Algire direktorius, Saulius Turskis, Dariaus Beconio individualios įmonės gamybos vadovas. 4. Programos anotacija Miškininkystės technologinių kompetencijų tobulinimo programa parengta vykdant Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos projektą Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas. Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio mėn. 3 d. įsakymu Nr. ISAK 2333 ( programos pakeitimas LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. ISAK 3329), pažymima, kad per pastaruosius 15 metų smarkiai pasikeitusi šalies ūkio struktūra nulėmė mažesnį tam tikrų profesijų ir šių profesijų asmenis rengiančios profesinio mokymo sistemos patrauklumą. Po nepriklausomybės atgavimo Lietuvos miškų ūkis stipriai keitėsi. Patys ryškiausi pasikeitimai buvo stebimi medienos ruošos ir apdirbimo srityje. Nuo naujovių neatsiliko ir sodmenų išauginimo technologijos. Keičiantis medienos ruošos technologijoms t.y. perėjus nuo stiebinių ar viso medžio technologijų prie sortimentinių, buvo pradėta naudoti ir modernias medžių kirtimo bei medienos transportavimo mašinas. Šalies mokymo įstaigos negalėjo taip greitai įsigyti šių mašinų todėl parengtiems miškų ūkio specialistams trūko kompetencijų, dėl to didelė dalis jų mokėsi užsienio kompanijose. Tokia situacija privertė profesijos mokytojus persikvalifikuoti ir mokyti besimokančius naujausių medienos ruošos technologijų. Šios srities profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimas yra ypač aktualus, kadangi technologinė įranga yra sudėtinga ir brangi, o ir galimybės išmokti su ja dirbti lig šiol nebuvo. Miškininkystės technologinių kompetencijų tobulinimo programos paskirtis tobulinti miškininkystės srities profesijos mokytojų medienos ruošos, diskinių ir juostinių pjūklų paruošimo pjovimui, medienos tūrio nustatymo ir mašinų valdymo technologines kompetencijas. Programą sudaro 9 moduliai: du bendrieji ir septyni specialieji.. Iš viso programą sudaro 444 valandos. Siekdamas gauti programos baigimo pažymėjimą, profesijos mokytojas privalės baigti abu bendruosius ir bent vieną specialųjį modulį. 2

3 Programos tikslinė grupė profesijos mokytojai, rengiantys kvalifikuotus miško darbininkus. Išankstinio pasirengimo iš programos tikslinės grupės nereikalaujama. Programos realizavimui bus naudojami darbui su įrengimais, instruktavimo, pažintinio vizito, savarankiško darbo, įtraukiančios paskaitos, diskusijos metodai. Programos dalyvio įgytos technologinės kompetencijos formaliai bus vertinamos Įskaityta /Neįskaityta atlikus pirmajame bendrajame modelyje Mokytojo ataskaitą, savarankiškai parengus ir pristačius antrajame bendrajame modulyje projektą, specialiuose moduliuose sėkmingai atlikus savarankišką praktinę užduotį. Programos įgyvendinimo metu bus naudojami paskaitų konspektai, įmonių dokumentacija, bus dirbama su mašinomis ir įrengimais, organizuojami mokomieji vizitai, paskaitos bei diskusijos. Mokomoji medžiaga bus pateikta kiekvienam mokymų dalyviui elektronine forma prieš prasidedant mokymams projekto Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas informacinėje sistemoje Bendrųjų modulių mokymas gali būti vykdomas nuosekliuoju arba nenuosekliuoju būdu VĮ Dubravos mokomosios miškų urėdijoje ir UAB Algire. Specialiųjų modulių mokymas bus vykdomas pagal suderintą su įmone ir mokytoju individualų praktinio mokymo grafiką Valstybės įmonės Dubravos mokomosios miškų urėdijos, ir Dariaus Beconio individualios įmonės gamybinėse bazėse ir Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų sektorinio praktinio profesinio mokymo centro gamybin4se dirbtuvėse.. 5. Programos tikslas / paskirtis Tobulinti profesijos mokytojų miškininkystės technologines kompetencijas 6. Programos uždaviniai 6.1. Supažindinti su miškininkystės technologinių procesų organizavimu įvairiose Lietuvos įmonėse; 6.2. Supažindinti su miškininkystės technologijų naujovėmis ir plėtros tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje; 6.3. Tobulinti mechanizuoto sodinimo technologines kompetencijas; 6.4. Tobulinti motorinių pjūklų priežiūros technologines kompetencijas; 6.5. Tobulinti technologines kompetencijas dirbant su medienos ištraukimo ir kirtimo technika; 6.6. Tobulinti mechanizuotų ir iš dalies mechanizuotų medienos ruošos darbų atlikimo technologines kompetencijas; 3

4 6.7. Tobulinti technologines kompetencijas dirbant medvežėmis, medkirtėmis; 6.8. Tobulinti mechanizuotos-automatizuotos tūrio apskaitos atlikimo technologines kompetencijas; 6.9. Tobulinti diskinių ir juostinių pjūklų paruošimo pjovimui technologines kompetencijas. 7. Programos struktūra Modulių kodai ir pavadinimai Trukmė val. Bendrieji moduliai: 24 B.5.1. Miškininkystės technologinių procesų organizavimas 12 B.5.2. Miškininkystės technologijų naujovės ir plėtros tendencijos 12 Specialieji moduliai: 420 S.5.1. Mechanizuotas sodinimas 60 S.5.2. Motorinių pjūklų priežiūra 60 S.5.3. Darbas su medienos ištraukimo ir kirtimo technika 34 S.5.4. Medienos ruošos darbai 60 S.5.5. Darbas medvežėmis, medkirtėmis 86 S.5.6. Mechanizuota-automatizuota tūrio apskaita 60 S.5.7. Diskinių ir juostinių pjūklų paruošimas pjovimui 60 Bendrieji moduliai yra privalomi visiems pagal programą besimokantiems mokytojams. Specialieji moduliai yra mokytojo pasirenkami. Siekdamas gauti tobulinimo pažymėjimą, mokytojas turi baigti abu bendruosius modulius ir bent vieną specialųjį modulį. 8. turinys Bendrieji moduliai Pirmojo bendrojo modulio kodas ir pavadinimas B.5.1. Miškininkystės technologinių procesų organizavimas Modulio paskirtis Supažindinti su miškininkystės technologinių procesų organizavimu įvairiose Lietuvos įmonėse elementai turinys Mokymui skirta vieta ir elemento eil. Nr. medžiaga jos aprašymas trukmė, ir pavadinimas val. 4

5 1.Miškininkystės Paskaitų 5 technologinių konspektas. procesų mokomosios miškų Informacinė mokomosios miškų organizavimas urėdijos darbo ir medžiaga. urėdijos gamybos organizavimas, administracijos, eksperimentinėje taikomos inovacijos. techninio padalinio, mokomojoje Medelyno darbo girininkijų patalpos, miškų urėdijoje organizavimas. Medienos medelynas ruošos ir techninio padalinio darbo ir medienos ruošos darbų organizavimas Pagamintos produkcijos realizavimas. metodai: pažintiniai vizitai, diskusija su atsakingais įmonės darbuotojais. 2. gamybinio Paskaitų. 5 Miškininkystės proceso organizavimas. konspektas. Draugystės g. 20, technologinių Reikalavimai Informacinė Kėdainiai procesų darbuotojams. Medienos medžiaga. LT organizavimas ruošoje naudojami mechanizmai ir mašinos. Darbo objektai Plėtros galimybės. miške. Medienos ruošos darbų organizavimas. Kirtaviečių paruošimas. Valksmų sistemos įrengimas. Medžių kirtimas ir medienos transportavimas. metodai: pažintiniai vizitai, 5

6 diskusija su atsakingais įmonės darbuotojais. Mokytojo Mokytojo ataskaitoje Ataskaitos 2 ataskaita atsakoma į 5 klausimus forma ir apie lankytų įmonių diskusijos mokomosios miškų technologinio proceso klausimai. urėdijos organizavimą. administracijos patalpos. metodai: savarankiškas darbas, diskusijos. Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos Algis Petkevičius, UAB Algire direktorius. V. Drūlia, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, medkirtės operatorius E. Vitkevičius, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, inžinierius S. Bagdžiūnas, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, girininkas J. Paičius, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, medelyno viršininkas R. Čiukšys, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, miško darbininkas Antrojo bendrojo modulio kodas ir pavadinimas B.5.2. Miškininkystės technologijų naujovės ir plėtros tendencijos Modulio paskirtis Supažindinti su miškininkystės technologijų naujovėmis ir plėtros tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje elementai elemento eil. Nr. ir pavadinimas turinys Mokymui skirta medžiaga vieta ir jos aprašymas trukmė, val. 1. Miškininkystės Naujausios sodmenų Konspektas 5 6

7 technologinių išauginimo bei sodinimo Informacinė naujovių technologijos, Naujausios medžiaga. mokomosios apžvalga. medienos ruošos miškų urėdijos technologijos. Medžių administracijos kirtimo ir medienos patalpos. transportavimo priemonės ir mechanizmai. Paskaitų temos: 1) Naujausios sodmenų išauginimo technologijos su uždara ir atvira šaknų sistema; 2) Medienos ruošos naujovės Lietuvoje; 3) Naujausios medienos ruošos mašinos metodai: paskaita, diskusija. 2. Miškininkystės Mechanizavimo ir Konspektas 5 technologijų automatizavimo didinimas Informacinė plėtra Lietuvoje ir miškininkystėje. Medienos medžiaga. mokomosios užsienio šalyse ruošos mašinų miškų urėdijos panaudojimas Lietuvoje. administracijos Modernių medienos tūrio patalpos. apskaitos technologijų pritaikymas Lietuvoje ir ES šalyse. Paskaitų temos: 1) Informacinių technologijų plėtra miškų ūkyje; 2) Medienos ruošos mašinų panaudojimo patirtis Lietuvoje ir Vakarų 7

8 Europos bei Skandinavijos šalyse. 3) Pažangiausi medienos tūrio apskaitos metodai ir jų plėtra Lietuvoje. metodai: paskaita, diskusija 3. Įgytų žinių Mokytojo projektas Mokytojo 2 pritaikymas Miškininkystės projekto profesinio technologijų naujovių ir jų struktūra: mokomosios rengimo procese plėtros tendencijų titulinis lapas, miškų urėdijos pritaikymas profesinio turinys, įvadas, administracijos rengimo procese, skirtas turinio patalpose. įgytų žinių pritaikymui ir dėstymas, vertinimui. Projekte išvados. pateikiamos miškininkystės technologinių naujovių ir plėtros tendencijų sąsajos su profesinio rengimo programų turiniu. metodai: savarankiškas darbas, diskusija grupėje Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos Algis Petkevičius, UAB Algire direktorius. V. Drūlia, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, medkirtės operatorius E. Vitkevičius, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, inžinierius S. Bagdžiūnas, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, girininkas J. Paičius, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, medelyno viršininkas R. Čiukšys, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, miško darbininkas 8

9 Specialieji moduliai Modulio kodas ir pavadinimas S.5.1. Mechanizuotas sodinimas Modulio paskirtis Tobulinti mechanizuoto sodinimo technologines kompetencijas elementai turinys Mokymui skirta vieta ir elemento eil. Nr. medžiaga jos aprašymas trukmė, ir pavadinimas val. 1. Dirvos Dirvos įdirbimo sodmenų Darbuotojų 6 paruošimas sodinimui organizavimas. saugos ir eksperimentinė sodmenų Reikalavimai sveikatos mokomoji miškų sodinimui darbuotojams dirbant su instrukcija. urėdija, kultivatoriumi žemės įdirbimo Padargo - medelynas, KLL-4. mechanizmais. kultivatoriaus pasitarimų Parinkto dirvos sklypo KLL-4 techninė kambarys, įdirbimas kultivatoriumi charakteristika. mechanizmai ir KLL-4. Technologinio padargai skirti proceso aprašas. dirvos įdirbimui. metodai: Miško atkūrimas praktinis ir įveisimas darbas su žemės įdirbimo (techninės mechanizmais. sąlygos). 2. Sodmenų Sodmenų iškasimo Technologinio 12 iškasimas organizavimas. proceso aprašas. eksperimentinė iškasimo Reikalavimai Mechanizmo mokomoji miškų įrenginiu darbuotojams dirbant su Egedal RO urėdija, Egedal RO. iškasimo įrenginiu. techninė medelynas, Sodmenų iškasimas charakteristika ir pasitarimų iškasimo įrenginio naudojimo kambarys, Egedal RO, jų instrukcija. sodmenų 9

10 transportavimas ir iškasimo baras. sandėliavimas. metodai: praktinis darbas su sodmenų iškasimo įrenginiu Egedal RO. 3. Sodmenų Mechanizuoto sodmenų Technologinio 18 sodinimas su sodinimo organizavimas. proceso aprašas. eksperimentinė sodinamąja Reikalavimai Mechanizmo mokomoji miškų Egedal darbuotojams dirbant su Egedal urėdija, medelyne. sodinamąja. techninė medelynas, Sodinamosios Egedal charakteristika ir pasitarimų paruošimas sodinimui, naudojimo kambarys, sodinimo žingsnio instrukcija. paruoštas dirvos reguliavimas. sklypas sodmenų Sodinamosios medžiagos sodinimui. paruošimas sodinimui ir sodinimas sodinamąja Egedal. metodai praktinis darbas sodinamąja Egedal. 10

11 4. Sodinukų Mechanizuoto Sodmenų 18 sodinimas organizavimas. sodinimo eksperimentinė sodinamąja Reikalavimai technologinio mokomoji miškų RZS-2 darbuotojams dirbant su proceso aprašas. urėdija, želdavietėje. sodinamąja RZS-2. Sodinamosios Vaišvydavos Sodinamosios RZS-2 RZS-2 girininkija, paruošimas sodinimui, techninė želdavietė. sodinimo žingsnio charakteristika ir nustatymas. Sodinukų naudojimo paruošimas sodinimui ir instrukcija. sodinimas. metodai praktinis darbas su sodinamąja RZS Savarankiška Operacijų savarankiškas Užduoties 6 užduotis. atlikimas: sodmenų aprašymas. eksperimentinė iškasimas medelyne mokomoji miškų iškasimo įrenginiu urėdija, Egedal RO ; Vaišvydavos sodinamosios medžiagos girininkija, sodinimas su sodinamąja želdavietė. Egedal paruoštame dirvos sklype; sodinukų sodinimas sodinamąja RZS-2 želdavietėje. Atlikimo kokybės vertinimas. metodas: savarankiškas darbas. Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos E. Vitkevičius, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, inžinierius S. Bagdžiūnas, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, girininkas 11

12 J. Paičius, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, medelyno viršininkas Modulio kodas ir pavadinimas S.5.2. Motorinių pjūklų priežiūra Modulio paskirtis Tobulinti motorinių pjūklų priežiūros technologines kompetencijas elementai ir jų aprašymas turinys Mokymui skirta vieta ir elemento eil. Nr. medžiaga jos aprašas trukmė, ir pavadinimas val. 1.Grandininių Įvairių gamintojų Grandininių pjūklų 8 pjūklų, grandininių pjūklų, naudojimo krūmapjovių krūmapjovių techninių instrukcijos, mokomosios parinkimas galimybių palyginimas specifikacijos miškų urėdijos numatytam ir parinkimas pagal mechaninės darbui atlikti. kirtimo rūšis, medynų dirbtuvės. amžių, tankumą Pjūklai, krūmapjovės. metodai: Liepų g. 2, praktinis darbas testuojant grandininius pjūklus ir krūmapjoves bei parenkant juos konkrečiam darbui 2. Nesudėtingų Dalinis pjūklų ardymas, Pjūklų gamintojų 14 gedimų detalių išėmimas- serviso katalogai, pjūkluose įdėjimas, pjūklų naudojimo mokomosios šalinimas surinkimas instrukcijos miškų urėdijos mechaninės 12

13 metodai: dirbtuvės, darbo stalas, remontui praktinis darbas ardant skirti įrankiai, ir surenkant pjūklą pjūklai. Liepų g. 2, 3. Kasdieninė Pjūklų priežiūros Grandininių pjūklų 10 pjūklų priežiūra darbai, atliekami prieš naudojimo darbo pradžią, darbo instrukcijos, mokomosios metu ar baigus darbą. skaidrės miškų urėdijos Grandininių pjūklų mechaninės metodai: priežiūra dirbtuvės, pjūklai, darbo stalas, pjūklų aptarnavimas pjūklų priežiūros įrankiai. Liepų g. 2, 4. Savaitinė Savaitinės priežiūros Pjūklų naudojimo 6 pjūklų priežiūra metu atliekami darbai instrukcijos, skaidrės mokomosios metodai: Grandininių pjūklų miškų urėdijos priežiūra mechaninės pjūklų aptarnavimas dirbtuvės, pjūklai, darbo stalas, pjūklų priežiūros įrankiai. Liepų g. 2, 13

14 5. Mėnesinė Mėnesinės priežiūros Pjūklų naudojimo 8 pjūklų priežiūra metu atliekami darbai instrukcijos, skaidrės mokomosios metodai: Grandininių pjūklų miškų urėdijos priežiūra mechaninės praktinis pjūklų dirbtuvės, pjūklai, aptarnavimas darbo stalas, pjūklų priežiūros įrankiai. Liepų g. 2, 6. Savarankiška Grandininio pjūklo ir Užduoties 14 užduotis. krūmapjovės aprašymas. paruošimas darbui: mokomosios grandinės galandimas, miškų urėdijos įtempimas, gylio mechaninės ribotuvų žeminimas, dirbtuvės, pjūklai, disko galandimas, krūmapjovės, dantų išvartymas. darbo stalas, pjūklų priežiūros metodas - įrankiai, savarankiškas darbas. praktinio mokymo aikštelė. Liepų g. 2, 14

15 Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos Algis Petkevičius, UAB Algire direktorius. V. Drūlia, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, medkirtės operatorius E. Vitkevičius, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, inžinierius R. Čiukšys, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, miško darbininkas Modulio kodas ir pavadinimas S.5.3. Darbas su medienos ištraukimo ir kirtimo technika Modulio paskirtis Tobulinti technologines kompetencijas dirbant su medienos ištraukimo ir kirtimo technika elementai turinys Mokymui skirta vieta ir jos elemento eil. Nr. medžiaga aprašymas trukmė, ir pavadinimas val. 1. Medienos Techninis medienos Medienos ruošos 8 ištraukimo ir ištraukimo ir kirtimo mašinų kirtimo technikos mašinų aptarnavimas operatoriaus mokomosios miškų paruošimas ir priežiūra. Smulkių knygos. urėdijos techninis darbui. gedimų šalinimas. padalinys. Medkirtė. metodai: Girionių km. praktinis darbas su mašinų priežiūros ir remonto įranga. Medkirtė. Darbo objektai miške. Draugystės g. 20, Kėdainiai LT

16 2. Darbų saugos Galimi pavojai Darbų saugos 4 reikalavimai dirbant medienos instrukcijos. dirbant medienos kirtimo ir ištraukimo Mašinų mokomosios miškų kirtimo ir technika. operatorių knygų urėdijos techninis ištraukimo metodai: darbų saugos padalinys. Objektai technika skyriai. miške. diskusija Medkirtė. Girionių km. Medkirtė. Darbo objektai miške. Draugystės g. 20, Kėdainiai LT Medienos Sortimentų sąrašų Medienos ruošos 16 ištraukimo ir sudarymas, medkirtės mašinų kirtimo technikos agregato operatoriaus mokomosios miškų programinė kalibravimas. knygos ir urėdijos medkirtė- įranga. programinės medvežė Ponsse metodai: įrangos Dual. instrukcijos. Girionių praktinis darbas su km. medžių kirtimo programine įranga. medkirtė John Deere1270E. Draugystės g. 20, Kėdainiai LT

17 4. Savarankiška Savarankiškas Užduoties 6 užduotis operacijų atlikimas ir aprašymas atlikimo kokybės mokomosios miškų vertinimas: urėdijos medkirtė- 1) atlikti mašinų medvežė Ponsse techninę priežiūrą ir Dual. paruošti jas darbui, Girionių sutepti visus tepimo km., taškus, patikrinti techninių skysčių lygį; 2) sudaryti gaminamų Medvežė. sortimentų sąrašus; Draugystės g. 20, 3) kalibruoti Kėdainiai medkirtės agregatą. LT Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos Algis Petkevičius, UAB Algire direktorius. V. Drūlia, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, medkirtės operatorius E. Vitkevičius, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, inžinierius Modulio kodas ir pavadinimas S.5.4. Medienos ruošos darbai Modulio paskirtis Tobulinti mechanizuotų ir iš dalies mechanizuotų medienos ruošos darbų atlikimo technologines kompetencijas elementai elemento eil. Nr. turinys Mokymui skirta medžiaga vieta ir jos aprašymas trukmė, val. ir pavadinimas 1. Technologinis Valksmų sistemos ir Biržių 18 17

18 miškų tarpinių medienos eksploatavimo sutvarkymas. sandėlių įrengimas. technologinės mokomosios miškų Medžių vertimo ir kortelės. urėdijos medienos Miškotvarkos girininkijos. transportavimo kartografinė krypties parinkimas. medžiaga. metodai: praktinis darbas įrengiant tarpinius Draugystės g. 20, medienos sandėlius. Kėdainiai LT Mechanizuotų Mechanizuoto Biržių 18 medienos ruošos medienos ruošos eksploatavimo technologijų darbo organizavimas: technologinės mokomosios miškų taikymas. medienos ruoša pagal kortelės. urėdijos girininkija. miškų technologinio Miškotvarkos Medienos ruošos sutvarkymo kartografinė mašinos. reikalavimus, medžiaga. medienos ruošos mašinos, medienos transportavimas, mechanizuotų technologijų pritaikymas esant skirtingiems darbo objektai. atstumams tarp Medienos ruošos valksmų. mašinos. metodai: Draugystės g. 20, Kėdainiai praktinis darbas LT ruošiant medieną pagrindinio ir tarpinio 18

19 naudojimo biržėse. 3. Dalinai Dalinai mechanizuotų Biržių 18 mechanizuotos technologijų taikymo eksploatavimo medienos ruošos galimybės Lietuvoje. technologinės mokomosios miškų technologijos. Naudojama technika. kortelės. urėdijos girininkija. Konkretūs atvejai Miškotvarkos kada taikomos šios kartografinė technologijos. medžiaga. metodai: praktinis darbas darbo objektai. atliekant dalinai Draugystės g. 20, mechanizuotą Kėdainiai medienos ruošą LT pagrindinio ir tarpinio naudojimo biržėse. 4. Savarankiška Savarankiškas Užduoties 6 užduotis užduoties atlikimas ir aprašymas atlikimo kokybės mokomosios miškų vertinimas. urėdijos girininkija. 1) Savarankiškai suprojektuotos ir įrengtos valksmų sistemos skirtingose biržėse. 2) Savarankiškai parenkamos darbo objektai. medienos ruošos Draugystės g. 20, technologijos, Kėdainiai pateikiama LT konkrečios vietos ir technologijos analizė. metodas: savarankiškas darbas. 19

20 Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos Algis Petkevičius, UAB Algire direktorius. V. Drūlia, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, medkirtės operatorius E. Vitkevičius, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, inžinierius S. Bagdžiūnas, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, girininkas R. Čiukšys, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, miško darbininkas Modulio kodas ir pavadinimas S.5.5. Darbas medvežėmis, medkirtėmis Modulio paskirtis Tobulinti technologines kompetencijas dirbant medvežėmis, medkirtėmis elementai turinys Mokymui skirta vieta ir jos elemento eil. Nr. medžiaga aprašymas trukmė, ir pavadinimas val. 1. Darbas medžių Medžių kirtimas Darbų saugos 45 kirtimo kirtimo mašinomis, instrukcijos. mašinomis genėjimas ir stiebų Medžių kirtimo mokomosios miškų sortimentavimas. mašinų urėdijos girininkijos. Sortimentų operatoriaus Medžių kirtimo mašina. sukrovimas. knygų skyriai Girionių apie darbą su km., kompiuterine metodai: mašinų įranga. darbo praktinis darbas su objektai miške. medžių kirtimo mašinomis. Draugystės g. 20, Kėdainiai LT

21 2. Darbas Stiebų traukimas. Darbų saugos 35 medienos Sortimentų krovimas instrukcijos. ištraukimo į priekabą ir jų Medvežės mokomosios miškų mašinomis vežimas. Rietuvės operatoriaus urėdijos girininkija. formavimas ir knyga. Girionių sortimentų krovimas. km. Medienos ištraukimo metodai: mašina. praktinis darbas su medienos ištraukimo mašinomis. darbo objektai. Medienos ištraukimo mašina. Draugystės g. 20, Kėdainiai, LT Savarankiška Savarankiškas Užduoties 6 užduotis operacijų atlikimas ir aprašymas atlikimo kokybės mokomosios miškų vertinimas urėdijos medkirtė- 1) atlikti medžių medvežė Ponsse Dual. kirtimo operacijas; Girionių 2) atlikti medienos km. vežimo ir krovimo operacijas. metodai savarankiškas darbas. Draugystės g. 20, Kėdainiai LT Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos Algis Petkevičius, UAB Algire direktorius. V. Drūlia, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, medkirtės operatorius 21

22 E. Vitkevičius, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, inžinierius Modulio kodas ir pavadinimas S.5.6. Mechanizuota-automatizuota tūrio apskaita Modulio paskirtis Tobulinti mechanizuotos - automatizuotos tūrio apskaitos technologines kompetencijas elementai turinys Mokymui skirta vieta ir elemento eil. Nr. medžiaga jos aprašymas trukmė, ir pavadinimas val. 1. Apvaliosios Medžių kirtimo Darbuotojų 26 medienos organizavimas. saugos ir eksperimentinė gaminių tūrio Techninis mašinos sveikatos mokomoji miškų apskaita su aptarnavimas ir instrukcija. urėdija, miškas, medkirtėje priežiūra. Darbų saugos Medkirtės medkirtė Ponsse Ponsse Wisent reikalavimai dirbant Ponsse Wisent Wisent Dual ir joje Dual įdiegta medkirte. Medžių Dual įtechninė įdiegta medienos tūrio apskaitos kirtimas, genėjimas, charakteristika. tūrio apskaitos sistema. stiebų sortimentavimas. Tūrio apskaitos sistema. Mechanizuotas- sistemos techninė. automatizuotas charakteristika. apvaliosios medienos Technologinio gaminių tūrio proceso aprašas. apskaitos organizavimas. Apvaliosios medienos gaminių tūrio apskaita pagal sortimentinį sąrašą, jų kalibravimas. metodai 22

23 praktinis darbas su medkirte Ponsse Wisent Dual ir joje įdiegta tūrio apskaitos sistema. 2. Apvaliosios Medžių kirtimo Darbuotojų. 26 medienos organizavimas. saugos ir Kėdainių miškų gaminių tūrio Techninis mašinos sveikatos urėdijos miškai. apskaita su aptarnavimas ir instrukcija. Vykdomi darbai medkirtėje priežiūra. Darbų saugos Medkirtės kirtavietėje. JOHN DEERE reikalavimai dirbant JOHN DEERE Medkirtė JOHN 1270E įdiegta medkirte. Medžių 1270E techninė DEERE 1270E ir tūrio apskaitos kirtimas, genėjimas, charakteristika. joje įdiegta sistema. stiebų sortimentavimas. Tūrio apskaitos medienos tūrio Mechanizuotas- sistemos techninė apskaitos sistema. automatizuotas charakteristika.. apvaliosios medienos Technologinio gaminių tūrio apskaitos proceso aprašas. organizavimas. Tūrio lentelės. Draugystės g. 20, Apvaliosios medienos Kėdainiai gaminių tūrio apskaita LT pagal sortimentinį sąrašą, jų kalibravimas. metodai praktinis darbas su medkirtėje JOHN DEERE 1270E įdiegta tūrio apskaitos sistema. 23

24 3. Savarankiška Savarankiškas Užduoties. 8 užduotis. operacijos atlikimas. aprašymas. Kėdainių miškų Nupjauti medkirte Medienos tūrio urėdijos miškai. JOHN DEERE lentelės. Vykdomi darbai 1270E šešis medžius kirtavietėje. (tris spygliuočius ir tris lapuočius), juos nugenėti, stiebus Draugystės g. 20, susortimentuoti pagal Kėdainiai Technologinėje LT kortelėje pateiktą sortimentų sąrašą, atlikti jų apskaitą. Atlikto darbo kokybės vertinimas. metodas: savarankiškas darbas. Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos Algis Petkevičius, UAB Algire direktorius. V. Drūlia, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, medkirtės operatorius E. Vitkevičius, eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, inžinierius Modulio kodas ir pavadinimas S.5.7. Diskinių ir juostinių pjūklų paruošimas pjovimui Modulio paskirtis Tobulinti diskinių ir juostinių pjūklų paruošimo pjovimui kompetencijas elementai turinys Mokymui skirta vieta elemento eil. Nr medžiaga ir jos aprašymas trukmė, 24

25 ir pavadinimas val. 1. Diskinių ir Pjūklų paruošimo darbui Darbuotojų D. Beconio 4 juostinių organizavimas saugos ir individualios pjūklų D. Beconio individalioje sveikatos įmonės paruošimo įmonėje. instrukcija. administracinės darbui ir gamybinės organizavimas metodai: Diskinių ir patalpos. diskusija. juostinių pjūklų naudojimo instrukcijos. Metalistų g. 2 B LT Šiauliai 2. Diskinių Diskinių pjūklų diskų Diskinių pjūklų D. Beconio 26 pjūklų montavimas jų naudojimo individualios nustatymas ir balansavimas, instrukcijos. įmonės paruošimas galandinimas bei administracinės darbui. kalimas. ir gamybinės patalpos. metodai: praktinis Metalistų g. 2 B darbas su diskiniais LT pjūklais. Šiauliai 3. Juostinių Juostinių pjūklų juostų Juostinių pjūklų D. Beconio 24 pjūklų montavimas ir naudojimo individualios nustatymas ir galandinimas. instrukcijos. įmonės paruošimas administracinės darbui. metodai: ir gamybinės praktinis patalpos. darbas su juostiniais pjūklais. Metalistų g. 2 B LT Šiauliai 4. Savarankiška Diskinių ir juostinių Užduoties Medienos 6 užduotis pjūklų paruošimas darbui aprašymas technologijų ir 25

26 1) disko ir juostos išėmimas, 2) disko ir juostos galandinimas, 3) disko ir juostos įstatymas, sureguliavimas. metodas savarankiškas darbas. baldų gamybos inovacijų sektorinis praktinio profesinio mokymo centras, operatoriaus darbo vieta. V. Krėvės pr. 114 LT Kaunas D. Beconio individualios įmonės administracinės ir gamybinės patalpos. Metalistų g. 2 B LT Šiauliai Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos Saulius Turskis, Dariaus Beconio individualios įmonės gamybos vadovas. Rolandas Černiauskas, Dariaus Beconio individualios įmonės pjovimo staklių operatorius. Teikėjas Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius Sigitas Besagirskas 26

27 A.V. Pildoma po akreditacijos: Akredituotos Programos registracijos Nr. ir data , Programos akreditacijos galiojimo terminas (nurodyti datą, iki kada) PROFESINIO MOKYTOJŲ/DĖSTYTOJŲ MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMOS RENGIMUI NAUDOTA LITERATŪRA 1. Bankauskienė N., Augustienė A., Čiučiulkienė N. (2008). Patarimai rengiantiems mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokytojui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas. Mokytojų kompetencijos centras. 2. Laužackas R., Dienys V. (2004) Profesijos mokytojų strateginių kompetencijų nustatymo ir jų kvalifikacijos tobulinimo modulių rengimo metodika. Vilnius:Profesinio mokymo metodikos centras. 3. Dainius Šišlavas, Traktoriai 2010m.K, Akademija 2010m. 4. Gaurys V., Pauliukas A. Traktoriai ir automobiliai: konstrukcija, priežiūra, naudojimas K,.Akademija, 2007 m. 5. Giedra K., Janulevičius A. Traktorių valdymo sistemos K, Akademija 2005 m. 6. Kazakevičius V. Šiuolaikinė lauko augalų purškimo technika LŽŪU, Žemės ūkio inžinerijos institutas, Raudondvaris, 2007 m. 7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas (2007 m. gruodžio 3 d. Nr. ISAK- 2333) Dėl profesinio mokymo išteklių plėtros programos patikslinimo bei jo pakeitimai: 2010 m.birželio 2 d. Nr.V-815, 2011 m. kovo 17d. Nr. V 440, 2011 m. lapkričio 2d. Nr. V-2053, 2012m. vasario 8 d. Nr. V-235, 2012 m. gegužės 7d. Nr. V Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas (2007m. lapkričio 23 d. Nr. ISAK- 2275) Dėl mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, 27

28 mokytojų, pagalbos mokytojui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų tvarkos aprašo patvirtinimo. 9. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas (2007 m.kovo 29 d. Nr. ISAK - 556) Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokytojui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų aprašo patvirtinimo. 10. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas (2008 m. sausio 22 d. Nr. ISAK- 131 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. ISAK - 591) Dėl profesijos mokytojų kvalifikacijos nuostatų pakeitimo. 11. Pukelis K.,Savickienė I.,Fokienė I. (2009) Profesijos pedagogų kvalifikacijos kėlimo programų rengimo metodologija. Leonardo da Vinci programos projektas Profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinimas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 12. Sork T., Newman M. (2007). Suaugusiųjų švietimo ir mokymo programų kūrimas / Folei G. Suaugusiųjų mokymosi metmenys: suaugusiųjų švietimas globalizacijos laikais. Vilnius: Kronta, p Miško atkūrimas ir įveisimas (teisės aktų rinkinys). V., HEIL, K. Vorlesungsskript im Fach Arbeitstechnik an der FHS Schwarzburg MARCINKEVIČIUS, N. ( 2004) Untersuchung der Holzernteverfahren mit Seilkran und Gebirgsharvester im Steilhanggelände des Landeswaldes der Thüringer Landesforstverwaltung Schwarzburg, FHS für Forstwirtschaft Diplomarbeit AT Kuliešis A., Petrauskas ir kt. Medienos tūrio lentelės. K., Marcinkevičius N., Medienos ruošos technologijos K., Miško kirtimų taisyklės. V., MORAT, J.; FORBIG, A.; GRAUPNER, J. (2001) Vergleichende Erhebung und Beurteilung der Holzernteverfahren in der Bundesrepublik Deutschland, KWF Groß-Umstadt; Bericht Nr. 25/ Medkirčių Ponsse Dual ir Jofn Deere 1270E operatoriaus knygos Derenka E. Medkirčio profesija ir medžiapjūtė. V., Derenka E. Motorinio pjūklo darbinės įrangos priežiūra. V.,

29 27. Jurkonis A. Motorinių pjūklų įrengimas ir eksploatacija. 1-3 dalys. PHARE, - K., Jurkonis A. Motoriniai instrumentai ir jų panaudojimas, - KMAI kolegija,

PROFESIJOS MOKYTOJŲ/DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA

PROFESIJOS MOKYTOJŲ/DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA PROFESIJOS MOKYTOJŲ / DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 1. Tiekėjas 1.1. Tiekėjo rekvizitai (kodas, adresas, pašto indeksas, telefonas, faksas, el. paštas, atsiskaitomoji sąskaita)

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS 2013 m. kovo 7 d. VILNIUS 1 Bendras kirtimo tūris valstybiniuose miškuose 2013m. 3.76 mln. m³. iš jo pagrindinio naudojimo 2.63 mln. m³; iš jo tarpinio naudojimo

Detaliau

Kaimo pletra Lietuvai integruojantis i ES

Kaimo pletra Lietuvai integruojantis i ES Biokuro gamyba alternatyvus verslas žemdirbiui Darius Liutikas Kaimo plėtros departamentas Žemės ūkio ministerija 2006 01 11 Paramos galimybės greitai augančių medžių rūšių augintojams 2004-2006 metais

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2007 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-672 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė technologinė agregato paskirtis: Skirta minimalizuotoms

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar Nelaimingų atsitikimų darbe analizė metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA darbe). Įmonėse įvyko lengvi, sunkūs ir mirtini NA darbe. metų mirtinų

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo 30-49 metų amžiaus asmenys, tyrintys profesinę kvalifikaciją ir

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Suvirintojas_M _M

Suvirintojas_M _M KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS SUVIRINTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43071501, M44071501 Suteikiama kvalifikacija: suvirintojas Europos mokymosi

Detaliau

Sausis Eil. Nr. Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pasirinkimo priežastys Pirkimo sutarties kaina Laimėjusio dalyvio pavadinimas Laimėjusio dalyvio pasiri

Sausis Eil. Nr. Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pasirinkimo priežastys Pirkimo sutarties kaina Laimėjusio dalyvio pavadinimas Laimėjusio dalyvio pasiri Sausis 1 2 3 IT : subdomeno kpmpc.lt galiojimo pratęsimas Elektroninių knygų rinkinys: PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA PAGAL VSAFAS Keleivių pervežimo oro transportu (Vilnius-Hamburgas-Vilnius; 6 asmenys) p.,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŢEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES III KOMITETO 2008 M. RUGSĖJO 16 D. POSĖDŢIO NR. 4 PROTOKOLO NUTARIAMOJI

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Dekoratyvinio_zeldinimo_ir_aplinkos_tvarkymo_verslo_darbuotojas_M _M

Dekoratyvinio_zeldinimo_ir_aplinkos_tvarkymo_verslo_darbuotojas_M _M KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS DEKORATYVINIO ŽELDINIMO IR APLINKOS TVARKYMO VERSLO DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43081102, M44081103 Suteikiama

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI PATVIRTINTA VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-110 TARPTAUTINIO SUVIRINTOJO NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA Programos kodas: 1508311101 Įgyjama

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

Microsoft Word Nr P-135.doc

Microsoft Word Nr P-135.doc MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLINGUMAS Vilnius 2005 m. VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA 2 T U R I N Y S SANTRAUKA 3 ĮŽANGA 5 AUDITO REZULTATAI 8 Mokslinių tyrimų vertinimas 8 Ministerijų užsakomų

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAKVIESTŲJŲ STUDIJUOTI KTK IR KITOSE LIETUVOS KOLEGIJOSE 1 PRIEDAS PAGAL PAGEIDAVIMO NUMERĮ REZULTATŲ DINAMIKA 2014 M., 2015 M., 2016 M. Atkreiptinas dėmesys į pakviestųjų pagal pageidavimo numerį rezultatą:

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALI

LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALI LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALISTAS ARBA RASITE UŽIMTUMO TARNYBOS INTERNETO SVETAINĖJE

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Lietuvos darbo rinkos tendencijos 2018 m. I pusmetis Vilnius

Lietuvos darbo rinkos tendencijos 2018 m. I pusmetis Vilnius Lietuvos darbo rinkos tendencijos 2018 m. I pusmetis Vilnius Turinys Užimtumo tendencijos... 3 Registruoto nedarbo tendencijos... 5 Regioniniai skirtumai... 7 Darbo jėgos pasiūla kas ieškojo darbo?...

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO Mechanikos inžinerijos krypties studijų programų išorinio išsamiojo vertinimo IŠVADOS Ekspertų grupės vadovas: nariai: prof. habil. dr. Jonas Vobolis dr. Andrius Čapas

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos Patvirtinta bendra forma 2015-05-26, potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos studijų dalyko ĮVADAS Į STUDIJAS APRAŠAS Studijų programą

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos BPCIS, esančios

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS

ALEKSANDRO STULGINSKIO  UNIVERSITETAS Programos kodas Dėstomoji kalba Studijų sritis ir kryptis (šaka) Studijų pakopa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS Antrosios pakopos studijų programa LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bibliotekos ištekliai ir paslaugos BIBLIOTEKA Centrinė biblioteka Gedimino g. 50 Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Studentų g. 56 Informatikos fakulteto biblioteka Studentų g. 50 Statybos

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė 2016-01-12 BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė Laima Vaicekauskienė I. ĮVADAS Gimnazijos biblioteka

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Microsoft Word - Kauno_kolegijos_veiklos_vertinimo_isvados_2005.doc

Microsoft Word - Kauno_kolegijos_veiklos_vertinimo_isvados_2005.doc . KAUNO KOLEGIJOS VEIKLOS ALYTAUS VERTINIMO KOLEGIJOS IŠVADOS VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA Pastabos: Pastabos: Vertinimas organizuotas Profesinio mokymo metodikos centro vadovaujantis LR švietimo ir mokslo

Detaliau