19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister"

Transkriptas

1 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto pavadinimas] dėl pastatų rekonstravimo, priežiūros bei viešųjų paslaugų pirkimo 2012 [mėnesio] [diena] d. Vilnius 1

2 ĮŽANGA Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, kurio adresas yra L.Sapiegos g. 1, LT-10312, Vilnius, Lietuva, juridinio asmens kodas , [atstovo pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimą Nr. 571, (toliau Valdžios subjektas); [Finansuotojas ([jei yra keli finansuotojai, jų atstovas)], kurio adresas yra [adresas, juridinio asmens kodas], atstovaujamas [atstovo pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [nurodyti atstovavimo pagrindą (finansuotojo nuostatai, sprendimas, etc.)], (toliau Finansuotojas); ir [Privatus subjektas], pagal [šalis] įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios adresas yra [adresas], juridinio asmens kodas [juridinio asmens kodas], atstovaujama [atstovo pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [nurodyti atstovavimo pagrindą] (toliau Privatus subjektas); toliau Valdžios subjektas, Finansuotojas ir Privatus subjektas atskirai vadinami Šalimi, o visi kartu Šalimis; ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD: A. Valdžios subjektas ir Privatus subjektas [įrašyti Sutarties pasirašymo datą] sudarė Sutartį dėl pastatų rekonstravimo, priežiūros bei viešųjų paslaugų teikimo, pagal kurią Privatus subjektas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka atlikti Darbus ir teikti Paslaugas, prisiimti su tuo susijusias rizikas, tinkamai valdyti ir naudoti Turtą ir pasibaigus Sutarčiai grąžinti jį Valdžios subjektui taip pat tinkamai vykdyti kitas savo pareigas pagal Sutartį, o Valdžios subjektas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka Privačiam subjektui suteikti valdyti ir naudoti Perduotą turtą, prisiimti nustatytą riziką, laiku atlikti mokėjimus už atliktus Darbus ir suteiktas Paslaugas bei tinkamai vykdyti kitas savo pareigas pagal Sutartį; B. Šalys siekia užtikrinti tinkamą Projekto įgyvendinimą net ir tuo atveju, kai atsiranda Sutarties nutraukimo pagrindas dėl Privataus subjekto kaltės; C. Finansuotojas siekia užtikrinti Privačiam subjektui suteikto finansavimo susigrąžinimą iš Privačiam subjektui už Projekto įgyvendinimą mokamo atlygio tuo atveju, jeigu kiltų rizika neįgyvendinti Projekto dėl Privataus subjekto kaltės. Valdžios subjektas, Finansuotojas bei Privatus subjektas, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė šį tiesioginį susitarimą (toliau Susitarimas): 1. Susitarime naudojamos sąvokos ir jų aiškinimas 1.1. Šiame Susitarime didžiąja raide pateikti terminai ir sąvokos reiškia tą patį, kaip apibrėžta Sutartyje arba kaip apibrėžta žemiau, jeigu kontekstas nereikalauja kitaip: Būtinasis laikotarpis Įgaliotinis reiškia laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Pranešimo apie sutarties nutraukimą dienos ir kuris: (a) darbų stadijoje baigiasi po 20 (dvidešimt) dienų; ir (b) eksploatavimo stadijoje baigiasi po 90 (devyniasdešimt) dienų; reiškia: 2

3 (a) Finansuotoją ir / ar jo dukterines įmones; (b) administratorių, valdymo administratorių, Privataus subjekto administratorių ar vadybininką; (c) asmenį, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai yra valdomas ar kontroliuojamas Finansuotojo ir / ar bet kurio kito pagrindinio kreditoriaus; arba (d) bet kurį kitą asmenį, patvirtintą Valdžios subjekto (toks patvirtinimas neturėtų būti nepagrįstai atmestas ar atidėliojamas); Įstojimo data Įstojimo laikotarpis reiškia datą, kurią Finansuotojas pradeda atlikti bet kuriuos veiksmus, nurodytus šio Susitarimo 4.5 punkte; reiškia (priklausomai nuo to, kuris pasibaigia anksčiau) [nurodyti terminą] mėnesių laikotarpį nuo Įstojimo datos arba laikotarpį nuo Įstojimo datos iki: (a) (b) datos; Pasitraukimo datos; Bet kokio perleidimo, nurodyto šio Susitarimo 8 punkte, (c) Sutarties nutraukimo dėl pažeidimo, remiantis šio Susitarimo 5 punktu, datos; ir (d) Sutarties galiojimo pabaigos; Likvidi rinka reiškia, kad rinkoje yra tinkamos norinčios dalyvauti ir teikti Sutartyje nurodytas paslaugas šalys (mažiausiai dvi šalys, iš kurių kiekviena gali būti paskirta Tinkamu substitutu); Kredito sutartis reiškia [nurodyti kredito sutarties pavadinimą] kredito sutartį, sudarytą [data] tarp Privataus subjekto, Finansuotojo ir kitų pagrindinių kreditorių ir finansų įstaigų; Pasitraukimo data reiškia datą sueinančią po 30 (trisdešimt) dienų po įteikto pranešimo pagal šio Susitarimo 6 punktą ( Pasitraukimas ); Pranešimas apie sutarties nutraukimą reiškia Valdžios subjekto pranešimą Finansuotojui pagal šio Susitarimo 3.1 punktą; Privataus subjekto įsipareigojimų nevykdymas Privataus subjekto įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas, laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 3

4 Sutartis Tinkamas substitutas reiškia [nurodyti datą] Valdžios subjekto ir Privataus subjekto sudarytą Partnerystės sutartį dėl pastatų rekonstravimo, priežiūros bei viešųjų paslaugų teikimo įgyvendinimo valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu; reiškia asmenį, patvirtintą Valdžios subjekto (toks patvirtinimas negali būti nepagrįstai atmetamas ar atidėliojamas) kuris: (a) atitinka Sutartyje Privatų subjektą keičiančiam subjektui keliamus reikalavimus, turi teisinį veiksnumą, kompetenciją ir įgaliojimus tapti Sutarties šalimi ir vykdyti Privataus subjekto įsipareigojimus pagal Sutartį; ir (b) yra įdarbinęs tinkamą kvalifikaciją, patirtį ir techninę kompetenciją turinčius asmenis, galinčius naudotis išteklių šaltiniais (įskaitant finansinius išteklius ir subrangos sutartis) ir kurie yra visiškai kompetentingi įvykdyti Privataus subjekto įsipareigojimus pagal Sutartį Jeigu sąvokos vartojimo kontekstas nenurodo kitaip, Susitarime: vyriškąja gimine vartojami žodžiai apima ir žodžius, vartojamus moteriškąją gimine ir atvirkščiai; vienaskaitos forma vartojami žodžiai apima žodžius, vartojamus daugiskaitos forma ir atvirkščiai; nuorodos į skyrius, straipsnius, straipsnių punktus, lenteles ar priedus reiškia nuorodas į Susitarimo skyrius, straipsnius, straipsnių punktus, lenteles ar priedus, nebent aiškiai nurodoma kitaip; nuorodos į Susitarimą taip pat reiškia nuorodas ir į jos priedus; Susitarimo ar bet kokio dokumento sudarymas reiškia, kad Susitarimą ar kitą dokumentą pasirašė visos Susitarimo ar atitinkamo dokumento šalys; bet kokia nuoroda į teisės aktus suprantama kaip nuoroda į Susitarimo įgyvendinimo metu aktualią teisės aktų redakciją, išskyrus atvejus, kai aiškiai numatyta kitaip; straipsnių ir kitų nuostatų pavadinimai rašomi tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Susitarimo aiškinimui. 2. Sutikimas dėl užtikrinimo 2.1. Valdžios subjektas patvirtina, kad sutinka su užtikrinimu, sukurtu Finansuotojo naudai vadovaujantis šio Susitarimo 8 dalimi ( Reikalavimo teisių perleidimas ), siekiant užtikrinti Privataus subjekto prievoles pagal Kredito sutartį ar kitus Finansavimo dokumentus, kurie apriboja Privataus subjekto teises pagal Sutartį Valdžios subjektas patvirtina, kad nėra gavęs pranešimo apie jokią kitą užtikrinimo priemonę, skirtą suvaržyti Privataus subjekto teises pagal Sutartį. 3. Pranešimas apie sutarties nutraukimą ir egzistuojančias prievoles 3.1. Valdžios subjektas įsipareigoja nenutraukti ar nepateikti įspėjimo apie Sutarties nutraukimą dėl Privataus subjekto įsipareigojimų nevykdymo, prieš tai Finansuotojui nesuteikęs mažiausio Būtinojo laikotarpio, 4

5 išsiųsdamas išankstinį rašytinį pranešimą, kuriame nurodoma siūloma Sutarties nutraukimo data ir detaliai paaiškinami Sutarties nutraukimo pagrindai Valdžios subjektas ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) dienų po Pranešimo apie sutarties nutraukimą dienos, įsipareigoja Finansuotojui pateikti pranešimą, kuriame nurodoma informacija apie bet kokią sumą, kurią Privatus subjektas yra skolingas Valdžios subjektui ir apie visas kitas prievoles ar neįvykdytus įsipareigojimus, apie kuriuos Valdžios subjektas žino Pranešimo apie sutarties nutraukimą metu ir / ar kurie sueis Būtinojo laikotarpio metu. 4. Nelikvidi rinka 4.1. Bet kuriuo metu per Būtinąjį laikotarpį, Finansuotojas turi teisę pateikti rašytinį pranešimą ( Pranešimas apie nelikvidžią rinką ) Valdžios subjektui, jame nurodant priežastis, kodėl Finansuotojas mano, kad Likvidi rinka neegzistuoja Per 14 (keturiolika) dienų imtinai nuo Pranešimo apie nelikvidžią rinką gavimo dienos, Valdžios subjektas turi Finansuotojui pranešti savo nuomonę, ar Likvidi rinka egzistuoja ar ne. Jei Valdžios subjektas mano, kad rinka yra likvidi, tokiu atveju pranešime turi būti nurodomos priežastys, kuriomis remdamasis Valdžios subjektas taip mano. Jei šalys nesutaria dėl to, ar egzistuoja Likvidi rinka ar ne, bet kuri iš šalių gali inicijuoti ginčo sprendimą Susitarimo 13 punkte ( Ginčų sprendimas ) nurodytu būdu Jei Šalys taikiai susitaria ar išsprendus ginčą paaiškėja, kad Likvidi rinka neegzistuoja, Sutartis gali baigtis / nutrukti joje nustatyta tvarka Jei bet koks ginčas, kylantis iš šio Susitarimo 4 punkto, yra sprendžiamas remiantis Susitarimo 13 punkto nuostatomis ( Ginčų sprendimas ), Būtinasis laikotarpis pratęsiamas ginčo nagrinėjimo laikotarpiui Finansuotojas laikotarpiu, kol tęsiasi Privataus subjekto įsipareigojimų nevykdymas (nepriklausomai nuo to ar jam pateiktas Pranešimas apie sutarties nutraukimą) arba per Būtinąjį laikotarpį gali paskirti Įgaliotinį vykdyti Privataus subjekto įsipareigojimus ir prisiimti teises pagal Sutartį, kartu ar atskirai su Privačiu subjektu. Apie bet kokius šiame punkte nurodytus veiksmus Finansuotojas privalo Informuoti Valdžios subjektą mažiausiai prieš 5 (penkias) dienas. 5. Įstojimo laikotarpis ( Step-In Period ) 5.1. Nepažeidžiant šio Susitarimo 3 punkto nuostatų, pagal kurias Sutarties negalima nutraukti prieš tai nepateikus Pranešimo apie sutarties nutraukimą, tačiau atsižvelgiant į Susitarimo 5.2 ir 5.3 punktą, Valdžios subjektas negali nutraukti Sutarties per Įstojimo laikotarpį: tuo pagrindu, kad Finansuotojas pranešė apie bet kokius veiksmus, nurodytus šio Susitarimo 4.5 punkte; jei nutraukimo pagrindas yra atsiradęs iki Įstojimo datos, apie kurį Valdžios subjektas yra informuotas; ar jei nutraukimo pagrindas atsiradęs išimtinai dėl Privataus subjekto Susitarimo punkto atveju, Sutartis gali būti nutraukiama jei nutraukimo pagrindas yra atsiradęs: [nurodyti stadijos pavadinimą, pvz., Darbų atlikimo] stadijos laikotarpiu 2 ir [nurodyti veiksmus, kurie turi būti atlikti atitinkamoje stadijoje] dar nėra baigti imtinai iki [nurodyti skaičių] 3 1 Pavyzdžiui, Privataus subjekto nemokumas. 2 Kartais sunku atskirti stadijas. Bet kurios stadijos netinkamas užbaigimas gali lemti pagrindą sutarties nutraukimui ir yra taikoma punktas. 3 Laiko tarpai priklauso nuo daugelio aplinkybių, įskaitant ir paties Projekto sudėtingumą bei statymo stadijos ilgumo. Jei nėra poreikio pradėti Projektą iki tam tikros datos ar šalys mano, kad jų finansavimo sistema yra pakankama, tokiu atveju dalis punktas gali būti taikoma ir statymo stadijos metu. 5

6 mėnesių datos po to, kai Valdžios subjektas įgijo teisę nutraukti Sutartį dėl laiku neatliktų [pasirinkti darbų / arba paslaugų]; 4 arba [nurodyti stadijos pavadinimą, pvz., Eksploatavimo] stadijos metu ir nei paskirtas Įgaliotinis, nei Privatus subjektas tinkamai nesistengia (įskaitant bet kokią trūkumų šalinimo programą) 5 pašalinti Sutarties pažeidimų, kurie: (a) (b) (c) atsirado iki Įstojimo dienos; ir toliau tęsiasi (ir yra galima juos ištaisyti); ir suteikia pagrindą Valdžios subjektui nutraukti Sutartį Valdžios subjektas įgyja teisę nutraukti Sutartį pateikdamas rašytinį pranešimą Privačiam subjektui ir paskirtam Įgaliotiniui: jei bet kokia įsipareigojimų suma, nurodyta šio Susitarimo 3.2 punkte, nėra sumokėta Valdžios subjektui iki Įstojimo dienos imtinai arba iki paskutinės Būtinojo periodo dienos; jei sumos, apie kurias Valdžios subjektas nebuvo informuotas Pranešimo apie sutarties nutraukimą ar Privataus subjekto įsipareigojimų neįvykdymo metu, vėliau tampa apmokėtinos, tačiau nėra apmokamos per 30 (trisdešimt) dienų terminą imtinai, nuo dienos, kai Įgaliotiniui buvo pranešta apie šias sumas Įstojimo laikotarpiu Valdžios subjektas tariasi ne su Privačiu subjektu, bet su paskirtu Įgaliotiniu Įstojimo laikotarpiu Įgaliotinis atsako už visus savo veiksmus, atliktus jam veikiant Įgaliotiniu, kaip Privatus subjektas pagal Sutartyje numatytas sąlygas. 6. Pasitraukimas ( step-out ) 6.1. Įstojimo laikotarpiu, paskirtas Įgaliotinis, Finansuotojui ar paskirtam Įgaliotiniui apie tai ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) dienų pateikus rašytinį pranešimą Valdžios subjektui, yra atleidžiamas nuo visų jo prievolių ir įsipareigojimų Valdžios subjektui, kylančių iš Sutarties ir atsiradusių iki Pasitraukimo datos, ir visos paskirto Įgaliotinio teisės prieš Valdžios subjektą yra atšaukiamos Privatus subjektas toliau lieka saistomas Sutarties, neatsižvelgiant į Pasitraukimo datą. 7. Novacija 7.1. Atsižvelgiant į šio Susitarimo 7.2 punktą, laikotarpiu, kai tęsiasi Privataus subjekto įsipareigojimų nevykdymas ar Įstojimo laikotarpiu Finansuotojas, ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų pateikęs rašytinį pranešimą Valdžios subjektui ir bet kuriam iš paskirtų Įgaliotinių, remiantis Sutartimi gali organizuoti Privataus subjekto teisių ir pareigų perleidimą Tinkamam substitutui Valdžios subjektas praneša Finansuotojui apie asmens, kuriam Finansuotojas pasiūlo perleisti Privataus subjekto teises ir įsipareigojimus pagal Sutartį, tinkamumą imtinai per 30 (trisdešimt) dienų po visos pakankamos Valdžios subjekto reikalaujamos informacijos, būtinos nuspręsti, ar asmuo, kuriam bus perleidžiamos teisės ir pareigos, yra Tinkamas substitutas, gavimo Valdžios subjektas negali nepagrįstai sulaikyti ar atidėlioti savo sprendimo dėl asmens, kuriam bus perleidžiamos teisės ir pareigos, tinkamumo būti Tinkamu substitutu Kai įsigalioja bet koks teisių ir pareigų perleidimas pagal šio Susitarimo 7.1 punktą: 4 Žiūrėti 7 išnašą. 5 Dar prieš Įsitraukiant Pagrindiniams kreditoriams, tikėtina, kad Valdžios subjektas bus paprašytas patvirtinti atstatymo programą, atitinkamai pagal tai, kokius atstatymo veiksmus siūlo pagrindiniai kreditoriai, siekdami išgelbėti Projektą. Toks būdas yra priimtinas tik tokiu atveju, jei Valdžios subjektas neįžvelgia jokios papildomos rizikos, galinčios atsirasti dėl tokio patvirtinimo suteikimo. 6

7 Privatus subjektas yra atleidžiamas nuo visų įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties nuo dienos, kai Tinkamas substitutas perima visas teises ir pareigas; Bet kuris egzistuojantis Sutarties nutraukimo pagrindas Valdžios subjekto yra laikomas neturintis įtakos ir bet kuris pranešimas apie Sutarties nutraukimą yra automatiškai atšaukiamas; ir Valdžios subjekto tiesioginis susitarimas su Finansuotoju įsigalioja naujam Tinkamam substitutui tomis pačiomis sąlygomis ir pagrindais kaip ir šiame Susitarime Privatus subjektas patvirtina, kad jis sutinka su bet kokiu jo teisių ir pareigų, kylančių iš Sutarties ir/ar šio Susitarimo, perleidimu, kuris gali būti atliekamas kaip numatyta šiame Susitarime. 8. Reikalavimo teisių perleidimas 8.1. Šiuo Susitarimu Privatus subjektas, siekdamas užtikrinti savo įsipareigojimus pagal Kredito sutartį, neatšaukiamai ir besąlygiškai perleidžia Finansuotojui 100% (šimtą procentų) savo reikalavimo teisių į visus esamus ar ateities mokėjimus, kuriuos Valdžios subjektas yra įsipareigojęs sumokėti Privačiam subjektui pagal Sutartį Valdžios subjektas pareiškia, kad sutinka su Susitarimo 8.1 punkte nurodytu reikalavimo teisių perleidimu ir yra tinkamai informuotas apie reikalavimo teisių perleidimą Pasinaudojus perleistomis reikalavimo teisėmis, Finansuotojo iš Valdžios subjekto gautos sumos bus naudojamos Privataus subjekto įsiskolinimui Finansuotojui, kuris šio Susitarimo sudarymo dieną yra lygus [suma] Lt ([suma žodžiais] litų),] dengti. Už reikalavimo teisių pagal Sutartį perleidimą papildomas atlyginimas Privačiam subjektui nemokamas Finansuotojui perleidžiamos reikalavimo teisės pereina nuo šio Susitarimo pasirašymo momento Šalys susitaria, kad po šio Susitarimo pasirašymo momento visi mokėjimai, atsirandantys pagal Sutartį, turi būti mokami tiesiogiai Finansuotojui į banko sąskaitą (-as) Nr. [sąskaitos numeris], [banko pavadinimas], banko kodas [banko kodas] Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po šio Susitarimo pasirašymo dienos Privatus subjektas pagal perdavimo-priėmimo aktą perduoda Finansuotojui Privataus subjekto turimos Sutarties ir visų su ja susijusių dokumentų, pagrindžiančių Privataus subjekto reikalavimo teisę į Valdžios subjektą, notariškai patvirtintas kopijas. Bet kokios išlaidos, susijusios su šių dokumentų paruošimu ir perdavimu Finansuotojui, tenka Privačiam subjektui, nebent Privatus subjektas ir Finansuotojas susitaria kitaip Privatus subjektas pareiškia ir garantuoja, kad pagal šį Susitarimą perleistos reikalavimo teisės yra galiojančios. Siekiant išvengti abejonių, Privatus subjektas negarantuoja ir neatsako (i) už Valdžios subjekto įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar vengimą juos įvykdyti, (ii) bet kokį Valdžios subjekto ar bet kurios trečiosios šalies užtikrinimą, garantiją ar pareiškimą, susijusį su Sutartimi, (iii) Privataus subjekto ar bet kurios trečiosios šalies finansinę būklę ar kredito riziką arba (iv) Valdžios subjekto nuosavybės ar finansinės atskaitomybės patikrinimą, išskyrus tuos atvejus, jei paaiškės, kad šio Susitarimo sudarymo metu Privačiam subjektui buvo žinomos aplinkybės, dėl kurių Valdžios subjektas negalėtų įvykdyti savo įsipareigojimų Finansuotojui Finansuotojas pareiškia ir patvirtina, kad jam visiškai žinoma Valdžios subjekto ūkinė-finansinė būklė, turto, o taip pat visų kitų faktų ir aspektų visuma tokia apimtimi, kiek jo manymu reikalinga šio Susitarimo sudarymui ir įgyvendinimui ir kad jis, priimdamas sprendimus sudaryti šį Susitarimą ir jį sudarydamas, nesiremia kokiais nors Privataus subjekto ar jos atstovų pareiškimais ar patvirtinimais, nepateiktais šiame Susitarime. 7

8 8.9. Nuo reikalavimo teisių pagal šį Susitarimą perleidimo momento, Finansuotojas yra visiškai atsakingas už tinkamą reikalavimo teisių perleidimo įforminimą, jų įgyvendinimą ir / arba priverstinį vykdymą. 9. Pareiškimai ir patvirtinimai 9.1. Pasirašydami šį Susitarimą, Finansuotojas ir Privatus subjektas patvirtina, kad jei Privataus subjekto akcijos bus įkeistos Finansuotojui, akcijų įkeitimo lakšte bus numatyta, kad vykdant išieškojimą iš akcijų, jos bus perduodamos Finansuotojo nuosavybėn, o vykdant bet kokius šio Susitarimo 7 straipsnyje numatytus veiksmus tai atitiks Sutartyje išieškojimui iš Privatus subjekto akcijų taikomas sąlygas. Finansuotojas, pasirašydamas šį Susitarimą, pateikia besąlyginį ir neatšaukiamą patvirtinimą, kad iš anksto informuos Valdžios subjektą apie numatomą išieškojimą iš Privataus subjekto akcijų. Išankstinis raštiškas Finansuotojo pranešimas Valdžios subjektui turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki numatomo išieškojimo, nurodant Privataus subjekto įsiskolinimo Finansuotojui dydį Finansuotojas, pasirašydamas šį Susitarimą, pareiškia ir patvirtina, kad neprieštarauja Valdžios subjekto laikino Privataus subjekto įsipareigojimų vykdymo perėmimo galimybei, kuri numatyta Sutartyje ir tokiu atveju nepasinaudos Įstojimo galimybe tol, kol nesibaigs Valdžios subjekto perimtų iš Privataus subjekto įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo terminas Valdžios subjektas patvirtina, kad jis Privataus subjekto sąskaita atliks bet kuriuos veiksmus, kurie gali būti reikalingi siekiant užtikrinti, kad būtų įvykdyti Susitarime numatyti veiksmai, tai yra, bet kokia Novacija (Susitarimo 7 punktas), teisių ir pareigų perdavimas Įgaliotiniui Step-in (Susitarimo 4.5 punktas), pasitraukimas Step-out (Susitarimo 6 punktas), įskaitant pasirašyti bet kokius perleidimo dokumentus, pateikti bet kokius pranešimus, įspėjimus atliekant registracijas ir pan., kurių kiekvienu atveju gali reikalauti Finansuotojas, Įgaliotinis ar Privatus subjektas. 10. Pranešimai Tam, kad būtų laikomi tinkamai įteiktais ir sukeltų numatytas pasekmes, su Susitarimu susiję pranešimai turi būti sudaromi raštu, lietuvių kalba (arba į ją išversti, vertimą patvirtinti vertėjo parašu ir antspaudu) ir: įteikiami pasirašytinai, arba siunčiami iš anksto apmokėtu registruotu paštu, arba siunčiami kurjeriu, arba siunčiami faksu (vėliau privalomai pateikiant šį pranešimą ir kitu šiame straipsnyje numatytu būdu) Visi su Susitarimu susiję pranešimai turi būti siunčiami Šalims šiais adresais: Šalis Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos [Finansuotojui] [Privačiam subjektui] Kontaktiniai duomenys Kam: Kęstučiui Širvaičiui Adresas: L. Sapiegos g. 1, LT Vilnius Fakso Nr.: (8 5) Kam: [atsakingo asmens vardas, pavardė] Adresas: [adresas] Fakso Nr.: [fakso numeris] Kam: [atsakingo asmens vardas, pavardė] 8

9 Adresas: [adresas] Fakso Nr.: [fakso numeris] Šalys apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas informuoja viena kitą ir kitus suinteresuotus asmenis. Iki tokio informavimo nurodytais kontaktiniais duomenimis pateikti pranešimai yra laikomi tinkamai įteiktais. 11. Pakeitimai Bet kokie Susitarimo pakeitimai, papildymai ar priedai prie jo galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami vienu arba keliais rašytiniais dokumentais, kuriuos pasirašo visos Susitarimo Šalys, su kurių teisėmis ir pareigomis susiję pakeitimai, papildymai ar priedai. 12. Taikoma teisė Susitarimui, iš jo kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai Susitarimas ir jo pagrindu sudaromi sandoriai yra komerciniai, ne viešieji ar valstybiniai, aktai. Nei viena Šalis Susitarimo atžvilgiu neturi, o jei turi atsisako imuniteto nuo teisinių procesų, arešto ar teismo sprendimo vykdymo savo pačios ar savo turto atžvilgiu (Valdžios subjekto atveju tik piniginių lėšų atžvilgiu). 13. Ginčų sprendimas Bet kurį iš Susitarimo kylantį ginčą ar prieštaravimą Šalys bandys spręsti tarpusavio derybomis ir visapusiškai bendradarbiaudamos. Jei per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo kitai Šaliai apie iškilusį ginčą, prieštaravimą ar reikalavimą datos Šalys nepasieks bendro susitarimo arba nepradedamos tarpusavio derybos, bet kurį iš Susitarimo kylantį ginčą, prieštaravimą ar reikalavimą, taip pat klausimus dėl Susitarimo pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo spręs Lietuvos Respublikos teismai pagal Valdžios subjekto registruotos buveinės vietą. 14. Atskirų susitarimo nuostatų negaliojimas Jeigu kuri nors Susitarimo nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kurios nors priežasties tampa iš dalies arba visiškai negaliojančia, ji jokiomis sąlygomis nedaro negaliojančiomis likusių Susitarimo nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga kita nuostata, kuri turėtų kiek įmanoma artimesnį teisinį ir / ar ekonominį rezultatą pakeičiamai nuostatai. 15. Susitarimo galiojimas Šis Susitarimas galioja iki tol, kol Viešasis subjektas atliks visus mokėjimus, kuriuos jis turi atlikti Privačiam subjektui pagal Sutarties sąlygas. 16. Susitarimo egzemplioriai Susitarimas sudarytas 3 (trimis) originaliais egzemplioriais lietuvių kalba po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI: Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo [Pareigos, vardas, pavardė] 9

10 ministerijos vardu: parašas A.V. [Finansuotojo] vardu: [Pareigos, vardas, pavardė] parašas A.V. [Privataus subjekto] vardu: [Pareigos, vardas, pavardė] parašas A.V. 10

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: kilnojamasturtas@snoras.com Turto savininkas

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

PARTICIPATION BY THE JRC

PARTICIPATION BY THE JRC VISŲ 7BP PAVYZDINIAM DOTACIJOS SUSITARIMUI EUROPOS SĄJUNGOS IR EURATOMO SEPTINTAJAI BENDRAJAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TAIKYTINŲ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ SĄRAŠAS TURINYS 1. JTC DALYVAVIMAS...3 2. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr Patvirtinta 2018 09 28 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1.

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

(!)Turistas įsipareigoja, kad pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas ir kt. ne ES valst

(!)Turistas įsipareigoja, kad pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas ir kt. ne ES valst (!)Turistas įsipareigoja, kad pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas ir kt. ne ES valstybės) (vykstant į kai kurias valstybes, gali būti reikalaujama

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Meteorų lietumi pasipuošusio rugpjūčio naujienlaiškis 2013 m. - Skolų pirkimas; - Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas; - Bankroto bylos inicijavimas ir iškėlimas įmonės kreditoriaus vardu;

Detaliau

Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose

Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose Turinys 2 I. Įvadas: Europos civilinė procedūra..........................................................................................

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 28.7.2009 KOM(2009) 373 galutinis 2009/0100 (CNS) C7-0156/09 PASIŪLYMAS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJOS SUDARYTINOS KONVENCIJOS DĖL VAIKO IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė Teisiniai mažosios bendrijos (MB) veiklos aspektai dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros Zabiela, Zabielaitė ir partneriai advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė MB TEISINIS STATUSAS

Detaliau

BUDG FR-TRA-00 (EN)

BUDG FR-TRA-00 (EN) Sutarties bendrosios sąlygos Sutartį sudaro pirkimo užsakymas ir šios bendrosios sąlygos. Jeigu yra kokių nors prieštaravimų tarp besiskiriančių šios sutarties nuostatų, būtina taikyti šias taisykles:

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT- 09235 Vilnius, juridinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau