PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS m. AT

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS m. AT"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS m. ATNAUJINTOS 2011 M. 1

2 TURINYS 1. REGIONINĖS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS TIKSLAI IR PRINCIPAI REGIONINĖS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS DALYVIAI ATLIEKŲ ŠALINIMO ĮRENGINIAI ATLIEKŲ TVARKYMAS. KELIAMI REIKALAVIMAI IR PLĖTRA ILGALAIKĖ STRATEGINĖ VEIKSMŲ PROGRAMA TRUMPALAIKĖ VEIKSMŲ PROGRAMA

3 1. REGIONINĖS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS TIKSLAI IR PRINCIPAI Dar 1992 metais Rio de Žaneiro konferencijoje priimtoje Dienotvarkėje XXI buvo apibrėžtos pagrindinės gairės atliekų tvarkymo srityje: Sumažinti atliekų kiekį stabilizuoti arba sumažinti atliekų, kurios turėtų būti deponuojamos, kiekį; reikalauti, kad gamintojai skaičiuotų savo atliekų kiekius ir rūšis; užtikrinti, kad būtų įgyvendinta atliekų kiekio mažinimo politika; inicijuoti neigiamai veikiančių aplinką ir žmonių sveikatą atliekų susidarymo mažinimą; plėtoti valstybinius atliekų kiekių mažinimo planus. Vystyti saugų aplinkos atžvilgiu atliekų pakartotiną panaudojimą ir utilizavimą stiprinti valstybines pakartotinio panaudojimo ir utilizavimo sistemas; užtikrinti patikimos informacijos prieinamumą; tinkamai panaudoti politines priemones pakartotinam panaudojimui ir utilizavimui skatinti; sukurti valstybines programas, kuriose būtų numatytas pakartotinis panaudojimas ir utilizavimas; pradėti visuomenės informavimo ir supažindinimo su atliekų problemomis programas. Skatinti saugų aplinkos atžvilgiu atliekų šalinimą sukurti valstybinius atliekų tvarkymo planus; skatinti atliekų tvarkymą kiekvienos šalies ribose; atliekų šalinimo srityje taikyti principą teršėjas moka. Mūsų šaliai įstojus į Europos Sąjungą, ypač svarbiais tampa ES reikalavimai atliekų tvarkymo srityje m. paskelbtame Pranešime apie Bendrijos strategiją atliekų tvarkymo srityje pateikiama Europos Sąjungos atliekų tvarkymo politika. Dokumentas patvirtina 1989 m. Bendrijos atliekų tvarkymo strategijoje nustatytą principų hierarchiją, t.y. atliekų prevencija ir toliau lieka pirmuoju prioritetu, o po jo seka atliekų tvarkymas ir, galų gale, saugus šalinimas. Jei atliekų negalima išvengti, jas reikia tvarkyti, naudoti pakartotinai arba energijai gauti. Atliekų šalinimas sąvartyne ir deginimas pasirenkami tik tuomet, kai nėra jokių galimybių atliekas perdirbti. Europos Sąjungos atliekų tvarkymo politikoje ypač daug reikšmės teikiama ir kitiems - artimiausio atstumo ir vidinio pakankamumo principams. Artimiausio atstumo principas reiškia, kad atliekos turi būti šalinamos pačiame artimiausiame tam skirtame įrenginyje, o vidinio pakankamumo principas reikalauja, kad Bendrijoje susidarę atliekos būtų šalinamos jos viduje, o ne išvežamos už jos ribų. Abu šie principai taikomi tik šalinamoms, o ne perdirbamoms atliekoms metais patvirtintame Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane pabrėžta regioninio atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo svarba. Jame taip pat konstatuojama, kad griežtus aplinkosauginius reikalavimus atliekų tvarkymui galima bus įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu šios sistemos bus pakankamai plačios, t.y. aptarnaus didžiąją dalį regione susidarančių atliekų generatorių. Dėl didelių šios sistemos įgyvendinimo kaštų savivaldybėms tikslinga bendradarbiauti kuriant regionines atliekų tvarkymo sistemas. Pagal Valstybinį strateginį planą Regioninė savivaldybių atliekų tvarkymo sistema apima komunalines atliekas ir kitas savivaldybių teritorijoje susidarančias atliekas, kurios nepatenka į gamybinių atliekų tvarkymo sistemą. Regioninė atliekų tvarkymo sistema apima atliekų surinkimo, rūšiavimo ir naudojimo sistemų planavimą ir sukūrimą ar modernizavimą, senų sąvartynų uždarymą ir rekultivavimą, naujų, modernių atliekų šalinimo įrenginių statybą, efektyvų atliekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimą ir administravimą. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos turi būti organizuojamos taip, kad miestai, miesteliai ir kaimai būtų aprūpinti: 1 atliekų surinkimo ir išvežimo priemonėmis; 2 atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietose priemonėmis; 3 bioskaidžių atliekų atskyrimo iš bendro komanalinių atliekų srauto susidarimo vietose ir kompostavimas (pagal galimybes) susidarimo vietose. 3

4 4 atskirų komunalinių atliekų srautų - buityje susidarančių statybos ir griovimo atliekų, didžiųjų atliekų (baldų, buitinės technikos ir pan.), naudotų padangų - atskiro surinkimo priemonėmis; 5 buityje susidarančių pavojingų atliekų atskiro surinkimo priemonėmis. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatos skatina regionų savivaldybes derinti veiksmus, kooperuoti išteklius organizuojant efektyvias komunalinių atliekų tvarkymo sistemas. Įstatyme nustatyta, kad pagrindinis regioninių atliekų tvarkymo planų tikslas - suderinti savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius. Šis įstatymas taip pat numato, kad eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą savivaldybės gali pavesti savivaldybės arba kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai. Regioninis atliekų tvarkymo planas turi būti paremtas Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano nuostatomis. Atliekų tvarkymo sistema pagrįsta atliekų tvarkymo principų hierarchija, kuri nustato šiuos tris atliekų tvarkymo prioritetus: Atliekų vengimas. Šio prioriteto įgyvendinimui bus vykdomas gyventojų švietimas, siekiant paaiškinti, kodėl reikalinga ši priemonė bei kaip galima mažinti susidarančių atliekų kiekį. Atliekų naudojimas. Įgyvendinant šį prioritetą bus įrengta biodegraduojamų atliekų kompostavimo aikštelės, sukurta atliekų rūšiavimo sistema (susidedanti iš konteinerinių aikštelių, atliekų priėmimo punktų, atliekų rūšiavimo linijos) siekiant atskirti antrines žaliavas iš bendro atliekų srauto. Saugus atliekų šalinimas. Bus pastatytas naujas modernus sąvartynas pagal naujausias technologijas, o visi kiti regiono sąvartynai uždaryti ir rekultivuoti. Atliekų tvarkymo išlaidas pagal principą teršėjas moka turi apmokėti atliekų turėtojas. Atliekų tvarkymo sistemos veiksmingumas tiesiogiai priklauso nuo artimumo ir pakankamumo principų taikymo. Šie principai reikalauja, kad susidariusios atliekos būtų šalinamos artimiausiame tinkamai įrengtame atliekų šalinimo įrenginyje. 4

5 2. REGIONINĖS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS DALYVIAI Atliekų tvarkymą regione organizuoja Savivaldybės, Savivaldybių įmonės (įstaigos), Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) bei atliekų tvarkytojai (atliekų surinkimo paslaugas teikiančios įmonės). Klaipėdos rajono savivaldybės funkcijos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos rėmuose yra šios: 1 tvirtinti savivaldybės atliekų tvarkymo teisės aktus (atliekų tvarkymo planus ir atliekų tvarkymo taisykles); 2 įvesti vietinę rinkliavą už atliekas bei tvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nuostatus, administruoti vietinės rinkliavos rinkimą ir lėšų tvarkymą, arba nustatyti atliekų surinkimo paslaugas teikiančioms įmonėms maksimalius tarifus už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą; 3 sudaryti su KRATC sutartį dėl komunalinių atliekų šalinimo; 4 organizuoti įmonių, teikiančių atliekų surinkimo paslaugas, konkursus, nustatyti jų nugalėtojus ir su jais sudaryti komunalinių atliekų surinkimo paslaugų teikimo sutartis; 5 įvedus vietinę rinkliavą, apmokėti atliekų surinkimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir KRATC už teikiamas paslaugas kaip numatyta atitinkamose sutartyse; 6 skirti subsidijas atliekų tvarkymui; 7 kontroliuoti atliekų surinkimo paslaugas teikiančių įmonių ir KRATC (atliekų tvarkytojo) veiklą savivaldybės teritorijoje; 8 kontroliuoti KRATC veiklą, įgyvendinant KRATC akcininko neturtines teises; 9 kontroliuoti, kaip gyventojai, įmonės ir organizacijos laikosi savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių; 10 skirti lėšas savivaldybės atliekų tvarkymo teisės aktų, planų ir programų projektų rengimui; 11 pagal kompetenciją vykdyti ir kitas funkcijas. Apibendrinant aukščiau išvardintas funkcijas, galima išskirti sekančias pagrindines rajono savivaldybės pareigas: 1 teisinis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos reglamentavimas 2 komunalinių atliekų surinkimo paslaugų atliekų turėtojams teikimo organizavimas; 3 įvedus vietinę rinkliavą, rinkliavos lėšų administravimas; 4 savivaldybės teisinių aktų, reglamentuojančių komunalinių atliekų tvarkymą, bei savivaldybės sudarytų sutarčių atliekų surinkimo, rūšiavimo bei šalinimo srityje, kontrolė. Šiuo metu atliekas į sąvartynus veža ir pačios įmonės ir atliekų tvarkytojai. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro uždaviniai yra regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Klaipėdos apskrities teritorijoje, komunalinių atliekų tvarkymas, komunalinių atliekų sąvartynų bei kitų atliekų tvarkymo objektų statybos, plėtimo ir modernizavimo, saugaus jų eksploatavimo užtikrinimas. Šiuo metu centras eksploatuoja Dumpių regioninį atliekų sąvartyną. Apibendrinant galima išvardinti sekančias KRATC funkcijas organizuojant vieningą Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir šios sistemos funkcionavimą: 1. rengti Klaipėdos apskrities atliekų tvarkymo planų projektus; 2. vykdyti regiono atliekų turėtojų (gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų) švietimą bei propagandą komunalinių atliekų tvarkymo; 3. sutvarkyti ir uždaryti (rekultivuoti) 38 Klaipėdos regiono sąvartynus; 5

6 4. įrengti ir eksploatuoti 7 savivaldybių atliekų priėmimo punktus (rūšiavimo aikšteles); 5. įrengti ir eksploatuoti 7 savivaldybių žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. 6. pagal savo kompetenciją vykdyti regioninį ir savivaldybių atliekų tvarkymo planus. Teikiant komunalinių atliekų rūšiavimo ir šalinimo paslaugas regiono savivaldybių gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, KRATC vykdys sekančias funkcijas: 1.organizuos naujo regioninio sąvartyno eksploatavimą (atliekų šalinimas); 2.organizuos savivaldybių atliekų rūšiavimo ir kompostavimo aikštelių įrengimą. KRATC arba sukurs padalinį (filialą, dukterinę bendrovę) perdirbamų atliekų rūšiavimui arba skelbs konkursus šioms paslaugoms teikti bei aikštelių eksploatacijai ir sudarys su konkursų nugalėtojais atitinkamas sutartis; 3.kaups lėšas regioninio sąvartyno sutvarkymui ir uždarymui (rekultivavimui). Užpildžius atitinkamą regioninio sąvartyno eilę (sekciją), vykdys jos sutvarkymo ir uždarymo darbus; Regiono atliekų tvarkytojų pareigos: 1. turi užsiregistruoti atliekas tvarkančių įmonių registre; 2. įmonės, kurios atliekas naudoja ir (arba) šalina, turi gauti leidimus Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka; 3. atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė turi turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą, kuris smulkiai apibrėžtų visas atliekų priėmimo, saugojimo, naudojimo, šalinimo, aplinkos stebėsenos (monitoringo) ir kontrolės operacijas, užtikrinančias aplinkos apsaugą ir visuomenės sveikatos saugą; 4. atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą taip, kad jos nutraukimo metu ir po veiklos nutraukimo neatsirastų neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai. Šios įmonės turi turėti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parengtus atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planus; 5. kartu su Savivaldybe parengia kolektyvinių konteinerių išdėstymo schemą bei jų surinkimo grafiką; 6. prižiūri ir dezinfekuoja konteinerius ir jų stovėjimo vietas; 7. tvarko surenkamų, išvežamų atliekų apskaitą; Atliekų turėtojų pareigos: 1. rūšiuoti atliekas susidarymo vietose, talpinant jas į tam skirtus konteinerius; 2. kompostuoti bioskaidžias atliekas jų susidarimo vietose, jei tai leidžia daryti sąlygos. 2. mokėti vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą, pagal tarybos nustatytus dydžius; 3. sudaryti sutartis su atliekų tvarkytojais tarifų atveju; 4. vykdyti pirminę atliekų apskaitą (įmonės, įstaigos, organizacijos) 6

7 3. ATLIEKŲ ŠALINIMO ĮRENGINIAI Viso sąvartynai suskirstomi į tris grupes: 1) pagrindiniai rajonų sąvartynai; 2) pagrindiniai seniūnijų sąvartynai; 3) kaimų sąvartynai. Vietos savivaldos institucijos kartu su esamų sąvartynų operatoriais bei sąvartynus turintys ir eksploatuojantys ūkio subjektai, turi parengti ir suderinti su Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentais esamų sąvartynų sutvarkymo planus. 5 lentelė. Sąvartynų skaičius jų sukauptas atliekų kiekis. Eil. Nr. Sąvartyno vieta ir adresas Sukaupta atliekų t. Veikia/neveikia KLAIPĖDOS RAJONAS 1. Kiškėnų sąv. Dovilų seniūnija neveikia 2. Endriejavo sav. Endriejavo seniūnija 700 neveikia 3. Girkalių sąv. Kretingalės seniūnija neveikia 4. Voveriškių sąv. Priekulės seniūnija neveikia 5. Meiskių sąv. Veiviržėnų seniūnija neveikia 6. Dvylių sąv. Veiviržėnų seniūnija neveikia 7. Vėžaičių sąv. Klaipėdos raj. Savivaldybė neveikia Iš Klaipėdos regiono galimybių studijos, 2002 m. pradžioje pagal Klaipėdos rajono pateiktą informaciją čia buvo 13 sąvartynų, tačiau rajone apsilankius 2005 m. buvo nustatyta, kad trys sąvartynai nebenaudojami, iš jų pašalintos atliekos, žemė privatizuota ir rekultivuota. Šiuo metu visi sąvartynai yra uždaryti arba yra rekultivuojami arba laukia savo eilės rekultivacijai. Šiuo metu atliekos yra šalinamaos regioniniame sąvartyne, kurio administratorius yra KRATC. 7

8 4. ATLIEKŲ TVARKYMAS. KELIAMI REIKALAVIMAI IR PLĖTRA Mišrios komunalinės atliekos Komunalinės mišrios atliekos arba atliekos, likusios atskyrus perdirbti tinkamas atliekas, turi būti surenkamos į konteinerius. Betario atliekų surinkimo būtina atsisakyti. Ten, kur neįmanoma pastatyti komunalinių atliekų konteinerių, turi būti parenkamos kitos labiausiai tinkančios gyventojams vietos. Nuo atliekų išnešimo iš namų iki faktinio atliekų surinkimo atliekos tam tikrą laiką laikomos lauko sąlygomis, išskyrus tuos atvejus, kai taikoma betarė surinkimo sistema. Nuo šio laikymo lauko sąlygomis priklauso taikomas atliekų surinkimo metodas ir atvirkščiai. Atliekų surinkimo priemonių pastatymo vietos turi būti parinktos iš anksto. Atstumas nuo gyvenamųjų namų iki šių vietų arba iki kolektyvinių konteinerių turi būti minimalus. Tik gyvenvietėse, kuriose vietoj vietinių šiukšlynų (kuriuose dabar gyventojai šalina atliekas) bus įrengtos konteinerių aikštelės, atstumai iki jų nebus ribojami. Atliekų surinkimas Atliekų surinkimui galima naudoti individualius konteinerius arba įrengti konteinerines aikšteles. Didžiausias gyventojų tankis yra (ir atitinkamai didžiausi atliekų kiekiai susidaro) daugiabučiuose namuose. Todėl ypač svarbu prie daugiabučių įrengti konteinerines aikšteles (su didelės talpos konteineriais). Tuo tarpu individualius namus (ypač kaime) tikslinga aprūpinti individualiais mažos talpos konteineriais. Iš atliekų surinkimo vietų, kolektyvinių konteinerių ir konteinerių aikštelių atliekos turi būti surenkamos didelės talpos sunkvežimiais su presavimo įranga. Atliekų apdorojimas Visos mišrios komunalinės atliekos iš konteinerių turi būti vežamos į regioninį sąvartyną. Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos plėtros užduotys yra: 1. siekti, kad viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos paslauga būtų pasiūlyta iki 2012 metų visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Laikoma, kad paslauga įdiegta, jeigu ja naudojasi 95 procentai ar daugiau tos teritorijos ūkio subjektų (įmonių, įstaigų ir organizacijų) ir gyventojų; 2. rekultivuoti visus kitus regiono teritorijoje esančius sąvartynus. Žinant, kad regioninė sistema realiai pradėjo funkcionuoti tik nuo 2008 metų, galima konstatuoti, kad realus pirmosios užduoties įgyvendinimas galimas tik 2010 metais. Nekomunalinės atliekos Yra daug įvairių pramonės, žemės ūkio, statybos bei griovimo ir kitų į komunalines atliekas neįeinančių atliekų bei jų tvarkymo būdų. Kadangi šias atliekas turi tvarkyti atliekų turėtojas, šių atliekų rūšių elementų pasirinkimas į rajono atliekų tvarkymo planą nėra įtrauktas. Tačiau dalis šių nepavojingų atliekų regioniniame sąvartyne už sutartinį mokestį gali būti priimama (pvz., vidaus kelių tiesimui, atliekų perdengimams ir kt.). Surinkimas Už šių atliekų surinkimą atsakingi patys gamintojai. Apdorojimas Nekomunalinių atliekų apdorojimas neįtraukiamas į regioninę atliekų tvarkymo sistemą, už tai atsakingi patys atliekų turėtojai. Tačiau regioninė sistema skatina atliekų apdorojimą, jų vengimą ir kai kuriais atvejais tai yra net privaloma. Statybos ir griovimo atliekų priėmimas regioniniame sąvartyne yra ribojamas, pvz., priimamos tik atliekos, kurios gali būti panaudojamos kaip perdengimo medžiagos arba vidiniams sąvartyno keliams tiesti. Ribojant priimamų atliekų kiekius, skatinamas statybos ir griovimo atliekų apdorojimas bei naudojimas. 8

9 Atliekų surinkimo organizavimas Visos Klaipėdos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimo pagrindas yra principo teršėjas moka įgyvendinimas, kuris realizuojamas rajono savivaldybei įvedant vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą. Siekiant užtikrinti visos regiono atliekų tvarkymo sistemos vieningumą bei solidaraus rinkliavos dydžio taikymo principą, Klaipėdos rajono savivaldybė, tvirtindama atliekų tvarkymo planą bei taisykles, skaičiuodama rinkliavos dydį naudoja bendrą metodiką. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą, kurią privalo mokėti visi komunaliniu atliekų turėtojai, besinaudojantys savivaldybės atliekų tvarkymo sistema. Vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą dydis kompensuoja atliekų sistemos administravimo, atliekų surinkimo ir transportavimo, vietinės rinkliavos surinkimo ir sąvartyno eksploatavimo, infrastruktūros plėtimo, uždarymo ir priežiūros uždarius išlaidas. Atliekų turėtojai privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą, įskaitant atskirą antrinių žaliavų, stambiagabaričių atliekų surinkimą ir jų paruošimą perdirbti, pavojingų atliekų, esančių komunalinėse atliekose, surinkimą, biodegraduojamųjų atliekų atskirą surinkimą ir jų kompostavimą, atliekų priėmimo ir šalinimo sąvartyne sąnaudas, atliekų sąvartynų įrengimą, eksploatavimą ir jų uždarymą bei priežiūrą po uždarymo. Atliekų turėtojai moka vietinę rinkliavą vadovaudamiesi vietinės rinkliavos nuostatais. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas atsižvelgiant į atliekų tvarkymo kaštus remiantis 1 t palaidų atliekų surinkimo, išvežimo ir tvarkymo, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą ir jų paruošimą perdirbti, stambiagabaričių atliekų surinkimą, buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimą, biodegraduojamųjų atliekų atskirą surinkimą ir jų kompostavimą, atliekų priėmimo ir šalinimo sąvartyne sąnaudas, sąvartynų eksploatavimo sąnaudas. Atliekų transportavimas Atliekos turi būti transportuojamos taikant tiesioginį pervežimą, t. y. atliekos turi būti transportuojamos į atliekų tvarkymo arba šalinimo įrenginius transporto priemone, surenkančia atliekas iš atliekų gamintojų. Mišrios komunalinės atliekos bus transportuojamos tiesiai į galutinę šalinimo vietą atliekų surinkimo autotransportu. Susidarymo vietoje atskirtos atliekos, surinktos iš antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių ir atliekų priėmimo aikštelių, bus pervežamos į komunalinių atliekų apdorojimo įrenginius. Antrinės žaliavos Pakartotinai naudoti ir perdirbti tinkamų atliekų utilizavimo pagrindas atliekų atskyrimas susidarymo vietoje ir atskiras perdirbamų atliekų surinkimas. Surinkimas Surinkimui taikoma antrinių žaliavų surinkimo sistema gyvenvietėse įrengiamos antrinių žaliavų surinkimui skirtos konteinerių aikštelės. Šiose aikštelėse yra bent po vieną specialiai pastatytą konteinerį, skirtą stiklui, popieriui bei kartonui ir plastikui. Didesnėse antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelėse gali būti pastatyta po kelis konteinerius kiekvienai frakcijai, tuomet šiose aikštelėse stiklo atliekos galės būti rūšiuojamos pagal spalvą. Be antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, į kurias gyventojai gali atnešti perdirbamas komunalines atliekas, specialius konteinerius tikslinga pastatyti ir taškuose, kur susidaro dideli perdirbamų atliekų kiekiai, pvz., mažmeninės bei didmeninės prekybos centruose. Apdorojimas Susidarymo vietoje atskirtos atliekos bus toliau rūšiuojamos pagal vartotojo reikalavimus. Pvz., stiklas ir polietileno teraftalatas (PET) bus rūšiuojami pagal spalvą, plaunami bei smulkinami. Popierius ir kartonas bus rūšiuojami pagal kokybę. Bet šis bei tolesnis surūšiuotų perdirbamų atliekų apdorojimas ir utilizavimas į rajoninę sistemą nėra įtrauktas. Tai bus palikta atliekų 9

10 tvarkymu užsiimančioms įmonėms bei gamintojams, kurie naudos perdirbamas atliekas kaip antrines žaliavas. Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane savivaldybei keliami reikalavimai yra: į bendrą tarifą (vietinę rinkliavą) už komunalinių atliekų surinkimą įtraukti antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo ir parengimo perdirbti sąnaudas; remti antrinių žaliavų surinkimą, rūšiavimą ir parengimą perdirbti, skiriant mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuočių atliekomis surinktas lėšas (rekomendacija). Strateginis planas rekomenduoja plėtoti ir šias priemones: antrinių žaliavų surinkimą apvažiavimo būdu; specialių konteinerių (su atsidarančiu dugnu) pastatymą šalia gyventojų dažnai lankomų vietų; atskirą antrinių žaliavų (esančių komunalinėse atliekose) surinkimą iš įmonių, įstaigų ir organizacijų į specialius konteinerius arba maišus. Siekiant Strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytų rūšiavimo uždavinių įgyvendinimo Klaipėdos regione numatoma: sukurti regioninę rūšiavimo sistemą, kad būtų surinkti nustatyti antrinių žaliavų kiekiai. Tikslui pasiekti planuojama: 1 organizuoti antrinių žaliavų atskirą surinkimą Klaipėdos rajone 2010 m.; 2 aprūpinti atliekų turėtojus kolektyvinėmis rūšiavimo priemonėmis visiems gyventojams pasiekiamose vietose iki 2013 m.; 3 esant ekonomiškai pagrįstomoms galimybėms, aprūpinti atliekų turėtojus individualiomis rūšiavimo priemonėmis visiems gyventojams pasiekiamose vietose iki 2015 m.; 4 į bendrą tarifą (vietinę rinkliavą) už komunalinių atliekų surinkimą įtraukti antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo ir parengimo perdirbti sąnaudas; 5 įvesti rūšiavimui (įskaitant biodegraduojančių atliekų atskirą surinkimą) palankią atliekų tvarkymo mokesčių sistemą iki 2013 m.; Siekiant efektyvesnio rūšiavimo atliekų susidarymo vietoje mokestį už atliekų surinkimą tikslinga diferencijuoti. Į nerūšiuotų atliekų tarifą turi būti įskaičiuotos rūšiavimo šalinimo vietoje (t.y. sąvartyne) išlaidos. Be to, įgyvendinant teršėjas moka principą už mažesnį atliekų kiekį tikslinga taikyti mažesnį mokestį. Gyventojams reikalinga aiškinti, kaip galima sumažinti mokesčius už atliekų tvarkymą, t.y. atskiriant nuo bendros susidariusių atliekų masės pakuotes, antrines žaliavas ir biodegraduojančias atliekas, kurių surinkimas jiems bus nemokamas; 6 parengti ir įvesti atliekų apskaitos sistemą iki 2010 m., Reikalavimas nurodyti priemones antrinėms žaliavoms tvarkyti bus įgyvendintas koreguojant savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles. Pakuočių atliekos Pakuočių atliekų tvarkymas yra reglamentuojamas valstybiniu lygiu, jame turi dalyvauti ir gamintojai (pakuočių naudotojai) m. priimtas Įstatymas dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, taip pat Rinkliavų įstatymo pakeitimas padarė pradžią ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo metų užduočių patvirtinimo (Žin., 2006, Nr )apie nustatytų pakuočių atliekų naudojimo ir perdirbimo metų užduočių vykdymą numatė gamintojo atsakomybę. Apdorojimas 10

11 Pakuočių atliekos bus apdorojamos kaip ir kitos antrinės atliekos. Ar bus naudojami tie patys, ar kiti įrenginiai, daugiausiai priklausys nuo gamintojų (pakuočių naudotojų) pasirinkimo. LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas apibrėžia gamintojų atsakomybę už pakuočių atliekų tvarkymo valstybinių užduočių vykdymą, o LR mokesčių už aplinkos teršimą įstatymas nustato pakuočių atliekų apmokestinimą per mokesčius už pirmines pakuotes ūkiniams subjektams, išleidžiantiems gaminius prekinėje pakuotėje į Lietuvos rinką. Šiame įstatyme yra numatyta galimybė nemokėti šių mokesčių tiems ūkiniams subjektams, kurie įvykdo Vyriausybės nustatytas pakuočių atliekų tvarkymo užduotis. Strateginis atliekų tvarkymo planas reikalauja, kad gamintojai ir importuotojai privalo įvykdyti nustatytas pakuočių atliekų tvarkymo užduotis arba mokėti valstybės nustatytą mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduotys yra: iki 2009 metų pabaigos būtų sudarytos organizacinės ir techninės sąlygos kasmet surinkti ir perdirbti ne mažiau kaip 50 procentų pakuočių atliekų ir panaudoti ne mažiau kaip 52 procentus pakuočių atliekų, skaičiuojant pagal išleistą į vidaus rinką pakuočių kiekį; iki 2012 metų pabaigos būtų sudarytos organizacinės ir techninės sąlygos kasmet surinkti ir perdirbti ne mažiau kaip 55 procentus pakuočių atliekų, skaičiuojant pagal išleistą į vidaus rinką pakuočių kiekį, atitinkamai pagal šias pakuočių medžiagas: - stiklinių ne mažiau kaip 60 procentų; - popierinių ir kartoninių ne mažiau kaip 60 procentų; - plastikinių ne mažiau kaip 22,5 procento; - metalinių ne mažiau kaip 50 procentų; - medinių ne mažiau kaip 15 procentų; Be to, rekomenduojama pasinaudoti savivaldybių organizuojamomis komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemomis. Šiuo metu sąvartynuose didžiąją dalį sudaro pakuotės atliekos. Siekiant sumažinti jų patekimą į sąvartyną ir atsižvelgiant į Strateginio plano reikalavimus numatoma: gerinti sąlygas pakuočių surinkimui, kad importuotojai ir gamintojai nuo 2009 m. galėtų pilnai pasinaudoti regionine atliekų surinkimo sistema pakuočių surinkimui. Šiam tikslui pasiekti Klaipėdos rajono Savivaldybė privalo: Šviesti gyventojus atliekų rūšiavimo klausimais. Bendradarbiauti su KRATC pastarajam siekiant reikalauti, kad pakuočių gamintojai ir importuotojai vykdytų Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano numatytas pakuočių atliekų surinkimo ir naudojimo užduotis. Biodegraduojamos atliekos Biodegraduojamos atliekos sudaro didžiausią komunalinių atliekų sudėtinę dalį. Įvertinant jų puvimo savybes ir dėl galimo metano susidarymo šių atliekų anaerobinio skaidymo metu, taip pat atsižvelgiant į valstybinės strategijos bei įstatymų reikalavimus, šiai atliekų frakcijai turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Kompostavimas namų ūkyje yra puikus biodegraduojamų atliekų tvarkymo būdas, jis prilyginamas atliekų vengimui. Kaip ir atliekų vengimas, šis metodas padeda mažinti atliekų surinkimo bei šalinimo kaštus ir jį tikslinga skatinti. 11

12 Klaipėdos rajone suriktos žaliosios atliekos bus vežamos į rajono ar regiono kompostavimo aikšteles. Už kompostavimo įrengininio eksploatavimą atsakingos jas eksploatuojančios įmonės, įstaigos ir savivaldybė. Biodegraduojamų atliekų surinkimas Biodegraduojamos atliekos turi būti surenkamos atskirai. Šiuo metu dalis atliekų, susidarančių komercinėse įmonėse, pvz., maisto perdirbimo įmonėse, daržovių mažmeninėse parduotuvėse, restoranuose, maišomos su kitomis komunalinėmis atliekomis ir patenka į sąvartynus. Įdiegus jų atskyrimą iš bendro atliekų srauto, šios atliekos bus surenkamos ir pervežamos į jų tvarkymo įrenginius. Apdorojimas Surinktos žaliosios biodegraduojamos atliekos bus vežamos į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. Klaipėdos rajono savivaldybėje kuriamose regioninėse atliekų tvarkymo sistemoje numatyti biodegraduojamų atliekų surinkimo ir perdirbimo priemones: atskirą žaliųjų atliekų surinkimą ir apdorojimą paprasčiausiose kompostavimo aikštelėse; individualaus kompostavimo skatinimą; atskirą maitinimo įstaigose susidarančių maisto ruošimo atliekų ir netinkamų maisto produktų surinkimą ir kompostavimą, atskirą biodegraduojamų atliekų, esančių komunalinėse atliekose, surinkimą ir kompostavimą; komunalinių atliekų kompostavimą pramoniniu būdu; biodujų išgavimą specialiuose pramoniniuose įrenginiuose; Savivaldybė privalo nustatyti ir atliekų turėtojams nurodyti biodegraduojamoms atliekoms, esančioms komunalinėse atliekose, tvarkyti priemones. Strateginio plano kiekybiniai biodegraduojamų atliekų tvarkymo uždaviniai yra šie: Užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biodegraduojamos atliekos sudarytų: iki 2010 metų ne daugiau kaip 75 procentus 2000 metų kiekio; iki 2013 metų ne daugiau kaip 50 procentų 2000 metų kiekio; iki 2020 metų ne daugiau kaip 10 procentų 2000 metų kiekio; Įgyvendinant Klaipėdos rajone kiekybinius biodegraduojamų atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo uždavinius Savivaldybė privalo: organizuoti atskirą biodegraduojamų atliekų surinkimą nuo 2012 m. organizuoti gyventojų mokymą kompostuoti namų ūkyje susidarančias biodegraduojamas atliekas nuo 2012 m.; savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyti reikalavimus biodegraduojamų atliekų atskiram surinkimui, kad būtų gaminamas geros kokybės kompostas; Buityje susidarančios pavojingos atliekos Pavojingų atliekų tvarkymas yra organizuojamas per UAB Toksika. Dėl šių atliekų pavojingumo pageidaujama, kad atliekų turėtojas perduotų atliekas surenkančiam arba priimančiam subjektui, žinančiam, kaip reikia elgtis su pavojingomis atliekomis. Todėl tinkamiausia sistema būtų pristatyti šias atliekas į atliekų priėmimo punktus. Kadangi konteinerių aikštelėse nėra nuolatinių darbuotojų, jose pavojingos atliekos nėra tikslinga rinkti. 12

13 Tam tikrų pavojingų atliekų rūšių, ypač farmacinių atliekų, tvarkyme turi dalyvauti ir pradinio gaminio tiekėjai. Farmacinės įmonės turi būti įpareigotos priimti atgal vaistus, kurių galiojimo laikas baigėsi; taip pat mažmenininkai, prekiaujantys tam tikrais produktais (pvz., fotochemikalais, baterijomis ir akumuliatoriais, kuriuose yra pavojingų medžiagų), turėtų būti įpareigoti priimti juos atgal. Įgyvendinant šiuos tikslus Savivaldybė privalo: informuoti gyventojus apie buities pavojingas atliekas ir jų tvarkymą. įgyvendinti, kad komunalinių atliekų vežėjai turi bent kartą per mėnesį apvažiavimo būdu surinkinėti buities pavojingas atliekas iš gyventojų iš anksto juos informavę apie surinkimo grafiką; plėsti pavojingų atliekų surinkimo tinklą, atliekų priėmimo punktuose priiminėti buities pavojingas atliekas. Už atitinkamą mokestį surenkamos pavojingos atliekos bus rūšiuojamos pagal tolesnio tvarkymo pobūdį jų surinkimo vietose; įvertinti buities pavojingų atliekų surinkimo poreikius ateityje; plėsti pavojingų buities atliekų surinkimą, įtraukiant ir pavojingų buities atliekų gamintojus į atliekų surinkimo procesą; Surinktos buities pavojingos atliekos bus perduotos regioniniam pavojingų atliekų tvarkytojui. Gatvių, kitų teritorijų tvarkymo metu susidarančios sąšlavos Tai yra nepavojingos atliekos ir jos gali būti šalinamos regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne. Už šių atliekų šalinimą sąvartyne turi mokėti įmonės, vykdančios teritorijų priežiūrą ir pristatančios šias atliekas į sąvartyną. Atsiskaitymo už šių atliekų šalinimą tvarką suderina tarpusavyje minėtos įmonės, KRATC bei savivaldybė, kurios teritorijoje šios atliekos susidaro, arba kitas teritorijos savininkas. Sąvartyne šias atliekas tikslinga panaudoti perdengimams arba vietos kelių tiesimui. Statybos ir griovimo darbų atliekos Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas reikalauja, kad savivaldybė: reglamentuotų, administruotų ir organizuotų statybos ir remonto atliekų tvarkymą; įdiegtų statybos ir remonto atliekų tvarkymo sistemą; nustatytų privalomą reikalavimą kiekviename statybos ir remonto projekte numatyti, kaip bus sutvarkytos susidariusios atliekos. Savivaldybė privalo parengti statybos ir remonto atliekų tvarkymo taisykles, kuriose turi būti nustatytos šių atliekų tvarkymo sąlygos ir statybos ir griovimo atliekų surinkimo ir tvarkymo priemonės. Strateginiame plane numatoma iki 2015 metų apleistų ūkinių statinių griovimo atliekas perdirbti arba panaudoti ūkio subjektų reikmėms. Tam pasiekti nustatomos žemiau aprašytos. Savivaldybė privalo: savivaldybėse reglamentuoti statybos ir griovimo atliekų tvarkymą iki 2012 m; Bendradarbiauti su KRATC pastarajam siekiant: surinktas statybos ir griovimo atliekas naudoti regioninio sąvartyno vidaus keliams tiesti ir uždaromų sąvartynų kaupui uždengti; įvertinti apleistų statinių griovimo poreikius rajone ir iki 2012 m nustatyti statybos ir griovimo atliekų panaudojimo būdus rajone. 13

14 Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės Pagal Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą ir Europos parlamento ir tarybos direktyvą dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 2000/53/EB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių naudojimo ir perdirbimo užduotys, nustatomos transporto priemonėms, kuriose yra ne daugiau kaip 8 sėdimosios vietas keleiviams ir viena sėdimoji vieta vairuotojui) arba transporto priemonėms, skirtoms kroviniams vežti, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos). Transporto priemonių gamintojai ir importuotojai privalo imtis visų priemonių, kad užtikrintų 17 lentelėje nurodytų užduočių įvykdymą: 9 lentelė. Valstybinės netinkamų eksploatuoti transporto priemonių tvarkymo užduotys Naudojimo procentas (pagal svorį) Perdirbimo procentas (pagal svorį) Iki 2010 m. sausio 1 d. Iki 2015 m. sausio 1 d Transporto priemonių gamintojams ir importuotojams leidžiama patiems organizuoti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimą, naudojimą ir perdirbimą arba pagal sutartis naudotis organizuojamomis atliekų tvarkymo sistemomis. Strateginiame plane nurodoma, kad eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo, naudojimo ir perdirbimo įmonės turėtų būti išdėstytos taip, kad būtų sukurtas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo tinklas ir atstumas nuo bet kurio galimo eksploatuoti netinkamos transporto priemonės savininko iki artimiausios eksploatuoti netinkamas transporto priemones priimančios tvarkymo įmonės būtų priimtinas (rekomenduojamas atstumas apie 50 kilometrų) m. gruodžio 24 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. 710 patvirtintos Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės nustato, kad eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą, kuriame apibrėžtos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo sąlygos. Apdorojimo įmonė gali pagal sutartį įgalioti jos vardu priimti eksploatuoti netinkamas transporto priemones ir išduoti sunaikinimo pažymėjimą kita panašia veikla (automobilių remontu) užsiimančią įmonę. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės turi būti priimamos nemokamai, jeigu atitinka nustatytus reikalavimus. Klaipėdos rajone veikiančiose automobilių demontavimo aikštelėse paprastai galima įsigyti ir panaudotų detalių ar automobilio dalių. Tinkamos perdirbti automobilių dalys yra parduodamos metalo supirkimo įmonėms. Taigi, tam tikras netinkamų eksploatuoti automobilių pakartotinis panaudojimas ir perdavimas perdirbti rajone yra vykdomas, tačiau, nevedant apskaitos, nėra aišku, koks yra jo lygis. Atsižvelgiant į rajone jau susiformavusį automobilių demontavimo aikštelių tinklą, rajoniniame plane nenumatoma sudaryti sąlygų surinkti netinkamų eksploatuoti automobilių savivaldybės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse. Ši veikla ir toliau bus vykdoma privačių ūkio subjektų. Strateginis planas įpareigoja savivaldybę imtis veiksmų pašalinant iš kiemų ir kitų teritorijų paliktas be priežiūros eksploatuoti netinkamas transporto priemones. Įgyvendinant šį reikalavimą numatoma: parengti savivaldybės taisykles dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių pašalinimo iš kiemų ir kitų teritorijų tvarkos ir numatyti atsakingas už tai tarnybas iki 2012 m. 14

15 Elektros ir elektroninės įranga bei jos atliekos Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D įpareigoja fizinius ir juridinius asmenis, kurių veikla susijusi elektros ir elektroninės įrangos gamyba, importu ir (ar) šios įrangos atliekų surinkimu, saugojimu ir apdorojimu turi užtikrinti, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitomis atliekomis, EEĮ atliekos, jose esančios medžiagos, preparatai ir dalys būtų naudojamos pakartotinai. Surinktos EEĮ atliekos, išskyrus įrangą, kuri pakartotinai naudojama jos neišardžius, turi būti atiduotos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo įmonėms, apdorojančioms elektros ir elektroninę įrangą. EEĮ- tai didieji namų apyvokos prietaisai, mažieji namų apyvokos prietaisai, IT ir telekomunikacijų įranga, vartojimo įranga, apšvietimo įranga, elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus), žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga, medicininiai prietaisai (išskyrus visus implantuotus ir sanitarinius produktus), stebėjimo ir kontrolės prietaisai, automatiniai daiktų išdavimo prietaisai. Strateginis planas ir Europos parlamento ir tarybos direktyva 2002/96/EB 2003 m. sausio 27 d. Dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalauja, kad nuo 2009 m. per metus iš privačių namų ūkių būtų vidutiniškai surenkama ne mažiau kaip po 4 kilogramus EEĮ atliekų vienam gyventojui. Nors atsakomybė už EEĮ atliekų tvarkymą tenka gamintojams ir importuotojams Klaipėdos regione numatoma: sudaryti sąlygas regioninėje atliekų tvarkymo sistemoje EEĮ atliekų surinkimui. Šiam tikslui pasiekti planuojama bendradarbiauti su KRATC pastarajam siekiant: elektros ir elektronikos atliekas surinkti didžiųjų atliekų tvarkymo aikštelėse, siekiant sudaryti sąlygas gamintojams ir importuotojams pasinaudoti regionine atliekų tvarkymo sistema surenkant elektros ir elektronikos atliekas iš atliekų turėtojų; koordinuoti šių atliekų tvarkymo veiksmus. Siekiant organizuoti EEĮ atliekų tvarkymą reikalinga organizuoti EEĮ gamintojų (surinkėjų), importuotojų ir pardavėjų susitikimus, kurių metu būtų svarstomi EEĮ atliekų tvarkymo klausimai ir rengiami pasiūlymai dėl reikalingų apskrities ir savivaldybių iniciatyvų. Strateginis planas nustato, kad savivaldybė privalo nustatyti ir atliekų turėtojams nurodyti buitinės technikos įrenginių atliekų surinkimo ir tvarkymo priemones. Šis reikalavimas bus įgyvendintas esant reikalui koreguojant Klaipėdos savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles. Netinkamos naudoti padangos Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatyta, kad netinkamos naudoti padangos kaip ir kitų gamybos atliekų tvarkymą įmonės turi organizuoti pagal gamtos išteklių naudojimo ar TIPK leidimuose ir technologiniuose reglamentuose nustatytą tvarką. Siekiant geriau tvarkyti šias atliekas, turi būti parengti specialūs jų tvarkymo reikalavimai. Klaipėdos rajone užsibrėžiamas šis netinkamų naudoti padangų tvarkymo tikslas: užtikrinti, kad gyventojų automobilių padangos būtų atskirai surenkamos ir perduodamos kompetentingiems tvarkytojams. 15

16 Numatoma organizuoti gyventojų netinkamų naudoti padangų surinkimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams. Netinkamos naudoti padangos bus surenkamos už atitinkamą mokestį atliekų priėmimo aikštelėse. Įmonės taip pat galės naudotis regionine surinkimo sistema pagal sutartis. Iš aikštelių naudotos padangos bus pristatomos į perdirbimo įmones. Regioniniai naudotų padangų perdirbimo įrenginiai neplanuojami, atsižvelgiant į palyginus mažą padangų susidarymą. Nuotekų valymo dumblas Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatyta, kad nuotekų valymo dumblo kaip ir kitų gamybos atliekų tvarkymą įmonės turi organizuoti pagal gamtos išteklių naudojimo ir TIPK leidimuose ir technologiniuose reglamentuose nustatytą tvarką. Siekiant geriau tvarkyti šias atliekas, turi būti parengti specialūs jų tvarkymo reikalavimai. Klaipėdos rajono šiuo metu didžioji dalis susidarančio nuotekų dumblo yra saugoma dumblo aikštelėse. Aktuali yra tolimesnio dumblo panaudojimo problema. Sprendžiant šią problemą Klaipėdos regione yra numatoma: organizuoti nuotekų dumblo panaudojimą. Šiuo tikslu planuojama savivaldybių lygmenyje dalyvauti rengiant šalies nuotekų dumblo tvarkymo galimybių studiją bei bendradarbiauti su KRATC pastarajam siekiant: nustatyti regione sukaupto dumblo panaudojimo galimybes iki 2011 m. Tačiau regioninės dumblo tvarkymo priemonės nebus įgyvendinamos iki bus parengta šalies nuotekų dumblo tvarkymo galimybių studija. 16

17 5. ILGALAIKĖ STRATEGINĖ VEIKSMŲ PROGRAMA EIL. NR VEIKLA ATSAKINGA INSTITUCIJA TERMINAS Papildomų žaliųjų atliekų kompostavimo KRATC Iki 2020 aikštelių įrengimas Savivaldybė Likusių sąvartynų uždarymas ir rekultivavimas KRATC Iki 2012 Atliekų surinkimo maršrutų atnaujinimas Papildomų konteinerių aikštelių įrengimas Papildomas konteinerių įsigijimas visų rūšių atliekoms Atliekas tvarkančios įmonės, savivaldybė KRATC, Savivaldybė Atliekas tvarkančios įmonės, Savivaldybė

18 EIL. NR VEIKLA Visuomenės ekologinio švietimo ir informavimo organizavimas per žiniasklaidos priemones. Atliekų surinkimo maršrutų sudarymas 6. TRUMPALAIKĖ VEIKSMŲ PROGRAMA VYKDANTI INSTITUCIJA KRATC, Savivaldybės Atliekas tvarkančios įmonės, savivaldybės 3. APP įrengimas (1vnt) KRATC Savivaldybė Žaliųjų atliekų kompostavimo KRATC 4. aikštelės įrengimas (10 vnt) Savivaldybė Konteinerių aikštelių įrengimas 5. pagal projektus. TERMINAS Nuo 2009 Nuo 2009 Iki 2013 Iki 2020 FINANSAVIMO ŠALTINIAI KRATC, Savivaldybė KRATC, Atliekas tvarkančios įmonės, savivaldybės KRATC Savivaldybė KRATC Savivaldybė Savivaldybės KRATC savivaldybė Antrinių žaliavų konteinerių bazės atnaujinimas, įsigijimas Mažų ir vidutinių sąvartynų uždarymas ir sutvarkymas Atliekų surinkimo autotransporto ir konteinerių įsigijimas Deponuojamųjų atliekų srauto mažinimas, surenkant ir kompostuojant biodegraduojamas atliekas pagal nustatytus reikalavimus. Pagrindinių savivaldybių sąvartynų uždarymas, sutvarkymas ir priežiūra po uždarymo Atliekų tvarkytojai savivaldybė Atliekas tvarkančios įmonės, savivaldybė KRATC Projekto apimtyje Atliekas tvarkančios įmonės Atliekų tvarkytojai, KRATC, savivaldybė Atliekas tvarkančios įmonės Nuo 2009 KRATC, Atliekas tvarkančios įmonės, savivaldybė KRATC Projekto apimtyje 18

LENTELIŲ APIE KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMAS

LENTELIŲ APIE KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMAS Informacijos apie regioniniuose tvarkymo planuose, Valstybiniame tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo 14 priedas Eil.

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Microsoft Word - METINČ VADOVO ATASKAITA 2018.docx

Microsoft Word - METINÄŒ VADOVO ATASKAITA 2018.docx 1 2018 M. BENDROVĖS METINIS PRANEŠIMAS 2019 m. vasario 28 d. 2 Turinys NAUDOJAMOS SANTRUMPOS... 3 1. DUOMENYS APIE BENDROVĘ... 4 2. UAB PRATC VALDYMAS... 4 2.1. Bendrovės akcininkai ir turimos akcijos...

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa 2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas Planuojami

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Ūkio subjektai 2014 Svencioniu RA (kor).xlsx

Ūkio subjektai 2014 Svencioniu RA (kor).xlsx Eil. Nr. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS VILNIAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO ŠVENČIONIŲ RAJONO AGENTŪROS 2014 METŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ PLANAS Tikrinamo ūkio subjekto pavadinimas,

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 O 3. Atliekų tvarkymo kiekių lentelė 13 O Esamos medinės perdangos konstrukcijos

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

3 priedas

3 priedas PATVIRTINTA: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos

Detaliau

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-17 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ BALDŲ IR MEDIENOS PLOKŠČIŲ GAMYBAI KONTROLINIS KLAUSIMYNAS Priedas prie patikrinimo

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

Užstato už vienkartines pakuotes sistemos plėtros sąnaudų-naudos analizės

Užstato už vienkartines pakuotes sistemos plėtros sąnaudų-naudos analizės Užstato už vienkartines pakuotes sistemos plėtros sąnaudų-naudos analizė Galutinė ataskaita 2019-06-18 Turinys SANTRUMPOS...3 ĮVADAS...4 1. UŽSTATO UŽ VIENKARTINES PAKUOTES SISTEMOS ESAMA SITUACIJA...6

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 12 19 C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

Detaliau

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 72-2487 LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR TAIKYMO ĮSTATYMAS 2004 m. balandžio 22 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

TVIRTINU: Aplinkos ministerija Dokumento rengėjas: UAB Ekokonsultacijos Įmonės kodas: Adresas: J. Kubiliaus g. 6-5, LT Vilnius Tel. (8

TVIRTINU: Aplinkos ministerija Dokumento rengėjas: UAB Ekokonsultacijos Įmonės kodas: Adresas: J. Kubiliaus g. 6-5, LT Vilnius Tel. (8 TVIRTINU: Aplinkos ministerija Dokumento rengėjas: UAB Ekokonsultacijos Įmonės kodas: 300081400 Adresas: J. Kubiliaus g. 6-5, LT 08234 Vilnius Tel. (8 5) 274 54 91 ALYVOS ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOČIŲ ALYVŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

SAMONINGAS_VARTOJIMAS_NG

SAMONINGAS_VARTOJIMAS_NG Kai paskutinė upė bus užteru teršta, ta, kai paskutinė žuvis bus pagauta, kai paskutinis medis bus nukirstas......tik tada baltieji žmonės s supras, kad pinigai nevalgomi! Indėnų posakis Kaip civilizuota

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu C 47/6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2010 2 25 EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

SĄVARTYNŲ KASYBA IR JOS POVEIKIS APLINKAI J. Mickevičiūtė, vad. I. Radžiūnienė Kauno technologijos universitetas, Aplinkosaugos technologijos katedra

SĄVARTYNŲ KASYBA IR JOS POVEIKIS APLINKAI J. Mickevičiūtė, vad. I. Radžiūnienė Kauno technologijos universitetas, Aplinkosaugos technologijos katedra SĄVARTYNŲ KASYBA IR JOS POVEIKIS APLINKAI J. Mickevičiūtė, vad. I. Radžiūnienė Kauno technologijos universitetas, Aplinkosaugos technologijos katedra Įvadas Atliekos yra aktualus aplinkos, socialinis ir

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2017-09-28 Nr. 4D-2017/2-628 Vilnius

Detaliau