LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 29 d. Nr. D1-704 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 11 dalimi, statybos techninio reglamento STR :2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 Dėl statybos techninio reglamento STR :2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas, 30 punktu: 1. T v i r t i n u pridedamas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programas E LSIS, E LSIS, E LSIS, E LSIS, E LSIS. 2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. D1-821 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo su visais pakeitimais ir papildymais. Aplinkos ministras Kęstutis Navickas

2 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1-704 LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA Programos žymuo: E LSIS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Programos pavadinimas: ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio ekspertizės vadovo, neypatingojo statinio projekto vadovo, neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau Programa). 2. Programos tikslas: nustatyti statybos inžinierių, pageidaujančių įgyti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti Programos 3 punkte nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas (toliau Pareiškėjų), profesinių žinių apimtį, detalumą ir vertinimo tvarką. 3. Programos paskirtis: Programa skirta Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti, kai siekiama įgyti teisę eiti šias statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas: 3.1. ypatingojo statinio projekto vadovo (toliau YSPV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio; 3.2. ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (toliau YSPVPV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio; 3.3. ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (toliau YSSTPV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio, valstybinės reikšmės kelio ir geležinkelio kelio; 3.4. statinio projekto ekspertizės vadovo (toliau SPEV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio; 3.5. statinio ekspertizės vadovo (toliau SEV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio; 3.6. neypatingojo statinio projekto vadovo (toliau NSPV); 3.7. neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (toliau NSPVPV); 3.8. neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (toliau NSSTPV), išskyrus geležinkelio kelio; 3.9. Pareiškėjų, siekiančių eiti Programos papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas ir įgyti teisę vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje tvarkomųjų statybos darbų projektavimui, tokio statinio statybos techninei priežiūrai ir (ar) tokio statinio ekspertizei, profesinės žinios papildomai vertinamos pagal Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programą E LSIS. II SKYRIUS PROGRAMOS ANOTACIJA 4. Pagal šią Programą Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (toliau LSIS) vertina Pareiškėjų profesines žinias ir gebėjimus, reikalingus planuoti, organizuoti ir vadovauti statinio

3 projektavimui, vykdyti statinio projekto vykdymo ir (ar) statinio statybos techninę priežiūrą, atlikti statinio projekto ir (ar) statinio ekspertizę, atsižvelgiant į: 4.1. esminius reikalavimus statiniams ir statybos gaminiams, taip pat funkcinius, architektūrinius, technologinius, techninius, ekonominius bei kokybės reikalavimus, kitus projektuojamų, prižiūrimų (kontroliuojamų) ir (ar) ekspertuojamų statinių rodiklius bei charakteristikas; 4.2. aplinkos, gaisrinės saugos, sveikatos apsaugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių išsaugojimo, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus. 5. Pareiškėjų profesinės žinios vertinamos pagal Programoje nurodytas temas. III SKYRIUS PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS TURINYS 6. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje. Eil. Nr. Temos pavadinimas DUOMENYS STATINIO PROJEKTAVIMO PROCESUI PRADĖTI IR VYKDYTI 1. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai: 1.1. statybos techninio normavimo principai; 1.2. normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema, rengimo, įteisinimo ir taikymo tvarka; 1.3. statinio saugos ir paskirties normatyviniai dokumentai; 1.4. esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų lygius ir klases reglamentuojantys teisės aktai; 1.5. tarptautinių ir Europos organizacijų, užsienio valstybių nacionalinių ir užsienio valstybių organizacijų normatyvinių statybos techninių dokumentų įteisinimo ir šių dokumentų taikymo tvarka. 2. Normatyviniai teritorijų planavimo dokumentai ir jų taikymo tvarka projektavimo procese. 3. Statinio statybos rūšys. 4. Statinių klasifikavimas: 4.1. statinių klasifikavimas pagal kategorijas; 4.2. statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį. 5. Teritorijų planavimo dokumentų rūšys, jų paskirtis ir rengimo tvarka. Atvejai, kai nerengiami detalieji planai. 6. Potencialiai pavojingi įrenginiai, jų importavimo ir naudojimo tvarka. 7. Statinio projekto rengimo dokumentai ir duomenys: 7.1. projektiniai pasiūlymai (jų paskirtis, privalomumas, sudėtis, rengimo tvarka); 7.2. statinio projektavimo užduotis (jos paskirtis, sudėtis, rengimo tvarka); 7.3. tipinio statinio projekto rengimo dokumentai (jų paskirtis, sudėtis, rengimo tvarka); 7.4. statinio statybos pagrindimas (jo tikslai, sudėtis, rengimo tvarka); 7.5. prisijungimo sąlygos (jų paskirtis, sudėtis, išdavimo ir gavimo tvarka). Energetinių ir kitų išteklių, reikalingų rengiant paraiškas prisijungimo sąlygoms gauti nustatymas (iliustruoti konkretaus pasirinkto statinio pavyzdžiu); 7.6. specialieji architektūros, paveldosaugos bei saugomos teritorijos tvarkymo Vadovų pareigos YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV

4 Eil. Nr. Temos pavadinimas ir apsaugos reikalavimai (jų paskirtis, sudėtis, išdavimo ir gavimo tvarka); 7.7. projektavimui pradėti ir (ar) vykdyti statytojo projektuotojui pateikiami kiti dokumentai (duomenys) (jų sudėtis, apimtis, privalomumas, gavimo ir teikimo tvarka). 8. Projektavimo darbų sutartis (sutarčių sudarymo principai, pagrindinės nuostatos ir sąlygos nurodomos jose, sutarčių pagal FIDIC standartines sąlygas rengimo tvarka). 9. Statinio projektuotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas. 10. Visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą bei dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus atvejai ir tvarka. Projektuotojo vaidmuo šios tvarkos įgyvendinime. STATINIO PROJEKTAVIMO PROCESAS 11. Statinio projekto rūšys. 12. Reikalavimai statinio projekto pavadinimui ir jame privalomai nurodyti informacijai. 13. Statinio projekto rengimo etapai: vieno etapo projekto rengimo atvejai; dviejų etapų projekto rengimo atvejai. 14. Statinio techninio projekto paskirtis ir sudėtis. 15. Statinio darbo projekto paskirtis ir sudėtis. 16. Statinio techninio darbo projekto sudėtis. 17. Statinio supaprastinto projekto sudėtis. 18. Statinio tipinio projekto paskirtis, sudėtis, rengimo ir tvirtinimo tvarka. 19. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto sudėtis, rengimo ir tvirtinimo tvarka. 20. Statinio projekto sprendinių dalys bendruoju atveju. 21. Statinio projekto rengimo technologija ir projektavimo darbų koordinavimo bei kokybės valdymo principai. 22. Techninių specifikacijų paskirtis, rengimo principai ir sudėtis. 23. Reikalavimų statybos produktams ir įrenginiams pateikimas statinio projekte. 24. Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka. 25. Statinio techninio projekto bendrųjų duomenų bylos sudėtis. 26. Projektinių sprendinių derinamas projektavimo metu. 27. Statybinių (geodezinių, geologinių ir kt.) tyrinėjimų ir esamų statinių techninės būklės įvertinimo privalomumas ir atlikimo tvarka. 28. Projektavimo paslaugų pirkimo konkursų organizavimas ir dokumentavimas. 29. Statinio projektavimo valdytojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Jo parinkimo ir samdymo tvarka. 30. Projekto dalių vadovų ir projektavimo paslaugas teikiančių fizinių ar juridinių asmenų parinkimo ir samdymo tvarka. 31. Statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalies(-ių) vadovo(-ų) skyrimo tvarka, jų pareigos, teisės ir atsakomybė. 32. Statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų taikymas statinio projektavimo procese. STATINIO PROJEKTO ĮFORMINIMAS, KOMPLEKTAVIMAS, PASIRAŠYMAS, TVIRTINIMAS, ATIDAVIMAS STATYTOJUI, KEITIMAS IR SAUGOJIMAS Vadovų pareigos YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV YSPV, YSPVPV, SPEV,

5 Eil. Nr. Temos pavadinimas 33. Pagrindiniai standartai ir dokumentai, reglamentuojantys projekto įforminimo tvarką. 34. Brėžinių braižymo taisyklės (reikalavimai) ir grafiniai žymėjimai. 35. Brėžinio ir kitų projekto sprendinių dokumentų pagrindinio įrašo struktūra. 36. Statinio projekto dokumentų žymenys ir jų struktūra. 37. Statinio techninio projekto struktūra ir dokumentų komplektavimas. Atskiru tomu ar byla komplektuojamos statinio projekto dalys. 38. Statinio techninio ir darbo projekto bylų įforminimo tvarka. Paslaugų teikėjų (subrangovų) parengtų projekto dokumentų įforminimo tvarka. 39. Atskirų statinio projekto dalių sprendinių suderinamumas ir atsekamumo užtikrinimas. 40. Statinio projekto dokumentų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, rengimo, įforminimo ir saugojimo tvarka. 41. Statinio projekto dokumentų originalų ir kopijų identifikavimas. 42. Statinio projekto dokumentų pasirašymo tvarka. 43. Statinio projekto dokumentų, rengiamų keliomis kalbomis, įforminimo ir pasirašymo tvarka. 44. Projekto tvirtinimo tvarka. 45. Projekto dokumentų perdavimas statytojui. Statytojui perduodamos statinio projekto dokumentacijos popierinio varianto sudėtis ir reikalavimai kompiuterinėms projekto laikmenoms. 46. Projekto dokumentų keitimo, papildymo ir(ar) taisymo tvarka. 47. Statinio projekto dokumentų saugojimo tvarka. APLINKOS APSAUGA 48. Poveikį aplinkai mažinančių priemonių nustatymas ir aprašymas statinio projekte. 49. Apsaugos zonos ir jų nustatymo principai. 50. Atliekos (jų pavojingumas, tvarkymas, naudojimas). 51. Potencialūs paviršinio ir požeminio vandens taršos židiniai. 52. Priemonės, mažinančios nuotekų ir teršalų jose susidarymą. 53. Pagrindiniai oro teršalai ir jų susidarymo šaltiniai. 54. Planuojamos veiklos sąlygojama dirvožemio tarša. 55. Taršos šaltinių inventorizacija. 56. Aplinkos taršos mažinimo priemonės. 57. Bendrieji aplinkos monitoringo principai. 58. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas. 59. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo tvarka. GAISRINĖ SAUGA 60. Esminiai gaisrinės saugos reikalavimai statiniams. 61. Projekto gaisrinės saugos dalis (privalomumas, sudėtis, rengimo tvarka). 62. Statinių atsparumo ugniai laipsniai ir jų nustatymo kriterijai (faktoriai). 63. Pastatų, patalpų ir išorės įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. 64. Statybos produktų klasifikavimas pagal degumą ir atsparumą ugniai. 65. Statinių grupės pagal gaisro grėsmę juose. 66. Gaisro apkrovos, kategorijos ir jų nustatymo principai. 67. Konstrukcijų ir konstrukcinių elementų atsparumo ugniai užtikrinimo būdai. 68. Gaisro plitimo bei gaisro ar degimo produktų sklidimo ribojimo statinyje Vadovų pareigos SEV, NSPV, NSPVPV YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV

6 Eil. Nr. Temos pavadinimas sprendimai. 69. Gaisrinio skyriaus ir jo ploto statinyje nustatymas. 70. Reikalavimai žmonėms evakuoti ir(ar) gaisro gesinimo bei gelbėjimo darbams atlikti skirtiems laiptams, laiptinėms, išėjimams ant pastato stogo ir kitoms priemonėms. 71. Gaisrinės saugos reikalavimai elektros instaliacijai. 72. Gaisro aptikimo ir signalizavimo, gaisrų gesinimo (aušinimo) bei dūmų šalinimo sistemos. 73. Gaisrinio vandentiekio sistemos. 74. Reikalavimai gaisrui, sprogimui pavojingų, kitų specifinių patalpų vėdinimui. 75. Žaibosaugos sistemos. 76. Reglamentuojami minimalūs atstumai tarp statinių, statinių išdėstymo sklype reikalavimai. 77. Reikalavimai gaisriniams pravažiavimams ir privažiavimų keliams gaisrinei technikai. 78. Išorės gaisrų gesinimas iš talpyklų (jų išdėstymas, privažiavimai, vandens paėmimas). 79. Gaisriniai hidrantai vandentiekio tinkluose (jų tipai, išdėstymas, privažiavimai). 80. Reikalavimai krosnimis šildomiems pastatams ir patalpos. 81. Gaisro ir sprogimo prevencinės priemonės, gaisrų (avarijų) likvidavimo priemonės. HIGIENINĖ SAUGA 82. Bendrieji higienos ir sveikatos apsaugos reikalavimais statiniams ir juos reglamentuojantys teisės aktai. 83. Bendrosios sveikos aplinkos užtikrinimo priemonės, jų parinkimas projektuojant statinius. 84. Leistina oro užterštumo koncentracija gyvenamoje aplinkoje ir darbo zonoje. 85. Pagrindiniai reikalavimai geriamam vandeniui. 86. Nuotekų, nuvedamų į atvirus vandens telkinius arba miesto nuotekų sistemas leistina užterštumo koncentracija. 87. Techninės priemonės gamybinio triukšmo lygio gyvenamoje aplinkoje (pastato išorėje) mažinimui. 88. Techninės priemonės gamybinio triukšmo lygio darbo zonoje mažinimui. 89. Leistini triukšmo lygiai darbo zonoje, gyvenamojoje aplinkoje darbo ir poilsio laikotarpiais. 90. Maksimali vandens ir karšto oro temperatūra, leidžiama naudoti šildymo prietaisams ir buities reikmėms. 91. Patalpos, kurioms nebūtinas natūralus apšvietimas. 92. Gyvenamų, darbo ir poilsio patalpų minimalus tūris, užtikrinantis žmogaus higienines sąlygas. 93. Minimali patalpų temperatūra, nustatyta higieninėse normose būstui ir gamybinėms patalpoms. 94. Oro keitimo mechaniniu būdu dažnis patalpoje, kurioje neįrengtas natūralus vėdinimas. 95. Pavojų žmogaus sveikatai keliantys cheminiai elementai ar jų junginiai. 96. Reikalavimai pastatų ir patalpų insoliacijai. Vadovų pareigos YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV

7 Eil. Nr. Temos pavadinimas 97. Ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tvarka. 98. Sanitarinės apsaugos zonos ir jų nustatymas. PASTATŲ ENERGINIS NAUDINGUMAS 99. Bendrieji reikalavimai pastatų energiniam naudingumui Pastatų klasifikavimas pagal energinį naudingumą Bendrieji pastatų energinio naudingumo įvertinimo principai: skaičiavimo metodai ir vertinami pastato rodikliai; pastatų energijos sąnaudų skaičiavimams reikalingi išeities duomenys ir jų nustatymo būdai. Kaip ir kokie duomenys nurodomi pastato projekte; pastatų atitvarų šiluminių techninių rodiklių verčių nustatymas. Atitvaros šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas; papildomi reikalavimai A, A+, A++ energinio naudingumo klasės pastatų būklės duomenų nustatymui. Kaip ir kokie duomenys nurodomi pastato projekte; atitinkamos energinio naudingumo klasės pastatų energijos vartojimo efektyvumo rodikliai Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas (privalomumas; sertifikavimo dalyviai, jų pareigios teisės ir atsakomybė; reikalavimai pastatų energinio naudingumo sertifikavimą atliekantiems asmenims; pastato energinio naudingumo sertifikatas). SKLYPO PLANAVIMAS IR STATINIŲ ARCHITEKTŪRA 103. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys sklypo planavimo sprendinius Statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies sudėtis ir rengimo tvarka Sklypo planavimo projektinius sprendimus sąlygojantys faktoriai (zonavimas, statinių išdėstymas, transporto judėjimas (auto, geležinkelio, pėsčiųjų ir kt.), inžineriniai tinklai, sklypo aplinkotvarkos elementai, apželdinimas, apsauginės zonos) Sklypo insoliacija Statinių statybą sanitarinėje apsaugos zonoje lemiantys faktoriai Sklypo planavimo projektinius sprendinius įtakojantys gretimos teritorijos užstatymo faktoriai Pagrindiniai faktoriai, kuriuos reikia įvertinti rengiant teritorijos vertikalųjį planą ir statinių grindų lygio altitudę Esminiai statinio architektūros reikalavimai Statinio projekto architektūrinės dalies sudėtis ir rengimo tvarka Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų pagrindinės funkcinės patalpų grupės: gyvenamuose pastatuose; viešojo naudojimo pastatuose; gamybos ir pramonės paskirties pastatuose Patalpų natūralus apšvietimas (reikalavimai ir užtikrinimo priemonės) Statinių projektiniai sprendiniai ir priemonės, kurios turi būti numatytos žmonių su negalia reikmėms Pastatų ir atitvarų šiluminės savybės (reikalavimai, charakteristikos ir užtikrinimo priemonės) Priemonės (projektiniai sklypo planavimo sprendiniai) įgalinančios sumažinti triukšmo, atmosferinio oro taršos, požeminio vandens užteršimo, Vadovų pareigos YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV

8 Eil. Nr. Temos pavadinimas gaisrinės saugos ir kitas zonas Priemonės (projektiniai sprendiniai) įgalinančios sumažinti triukšmo, vibracijos lygį darbo ir poilsio patalpos Buitinių patalpų gamybos ir pramonės paskirties pastatuose poreikio nustatymas Faktoriai, kuriuos reikia įvertinti parenkant grindų konstrukcijas ir medžiagas gamybos ir pramonės paskirties statiniuose. SUSISIEKIMAS 120. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys projekto susisiekimo dalies rengimą Statinio projekto susisiekimo dalies sudėtis ir rengimo tvarka Gatvių techninio projekto sudėtis ir rengimo tvarka Gatvių klasifikacija ir pagrindiniai jų techniniai parametrai, pagrindiniai skirtumai tarp gatvių ir automobilių kelių Automobilių kelių klasifikacija ir pagrindiniai jų techniniai parametrai Gatvių raudonosios linijos ir jų paskirtis 126. Gatvių sankryžų tipai ir reikalavimai jų įrengimui Reikalavimai prisijungimui prie gatvių ir automobilių kelių Gatvių skersinio profilio elementai Automobilių kelių skersinio profilio elementai Reikalavimai mašinų stovėjimo aikštelėms Pėsčiųjų perėjų tipai ir reikalavimai jų įrengimui Reikalavimai susisiekimo statinių projektams, įvertinant žmonių su negalia poreikius Gatvių važiuojamųjų dalių dangų sluoksniai ir jiems naudojamos medžiagos Gaminiai ir medžiagos naudojami gatvių, aikštelių įrengimui Gruntai nepalankūs gatvių ir privažiavimų įrengimui. Priemonės neigiamam gruntų poveikiui sumažinti Inžinerinių tinklų išdėstymas gatvių skersiniame profilyje Kelių eismo taisyklių reikalavimai privalomi įvertinti projektuojant susisiekimo projekto dalį Priemonės apsaugai nuo triukšmo gatvių projektuose. STATINIŲ KONSTRUKCIJOS 139. Statinio techninio projekto konstrukcijų dalies sudėtis ir rengimo tvarka Statinio darbo projekto konstrukcijų dalies sudėtis ir rengimo tvarka Skaičiavimai, kuriuos privalo atlikti projekto konstrukcijų dalį rengiantys specialistai Pastatų skaičiuojamosios schemos ir konstrukcinės sistemos. Pastato standumo elementai (diafragmos, standūs rėmai ir kt.), jų paskirtis ir poreikio nustatymas Pagrindinės statinio konstrukcijas veikiančios apkrovos ir poveikiai Norminė ir skaičiuojamoji sniego apkrova Lietuvoje Norminė ir skaičiuojamoji vėjo apkrova Lietuvoje Maksimalus skirtingų gruntų įšalo gylis Lietuvoje Gruntų tipai Lietuvoje Palankūs ir nepalankūs gruntai pamatų (pagrindų) įrengimui Minimalus geologinių gręžinių skaičius, rengiant pastato projektą Mūrinės, surenkamo ir monolitinio gelžbetonio statinių (pastatų) Vadovų pareigos YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV

9 Eil. Nr. Temos pavadinimas laikančiosios konstrukcijos, trumpa jų charakteristika, kokios paskirties statiniams tikslinga jas naudoti Metalinės ir lengvos metalinės statinių laikančiosios konstrukcijos, trumpa jų charakteristika, kokios paskirties statiniams tikslinga jas naudoti Sienų, kolonų, sijų ir perdangų elementų tipai ir medžiagos Pastato atitvarų, perdangų, denginių, pertvarų, priešgaisrinių sienų paskirtis ir konstrukcijos Sunkus ir lengvas betonas (savybės ir kokiems konstrukciniams elementams jie naudojami) Klijuotų medinių konstrukcijų savybės ir kokios paskirties statiniams jas tikslinga naudoti Degios ir nedegios konstrukcijos Priemonės didinančios konstrukcijų ugniai atsparumą Temperatūrinės technologinės ir sėdimo siūlės Pagrindiniai konstrukcijų antikorozinės apsaugos sprendimai Konstrukcinės priemonės statiniams su sprogimui pavojinga aplinka Pamatų, numatomų įrengti netoli esamų statinių ar inžinerinių tinklų, įrengimo specifika. GAMYBOS (PASLAUGŲ) TECHNOLOGIJA 162. Statinio projekto technologijos dalies sudėtis ir rengimo tvarka Statinio projekto technologijos dalies rengėjo duomenys (užduotys), teikiami kitų projekto dalių rengėjams Pagrindiniai technologiniai duomenys, reikalingi buitinių patalpų poreikio nustatymui Pagrindinės kėlimo-transportavimo įrengimų rūšys ir reikalavimai jų įrengimui bei eksploatacijai. VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS 166. Statinio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies sudėtis ir rengimo tvarka Vandens tiekimo sistemos, jų skirstymas pagal paskirtį ir vandens kokybę Vandentiekio tinklų ir inžinerinių sistemų tipai, jų paskirtis, vandens paėmimo šaltiniai ir jų apsaugos zonos Vamzdynai naudojami geriamojo vandens tiekimui Gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemos Vandens apskaita statiniuose Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų minimalūs įgilinimai ir atstumai nuo statinių Lietaus nuotekų šalinimo sistemos ir galimos nuvedimo vietos Buitinių ir pramoninių nuotekų šalinimo sistemos Vandentiekio nuotekų šalinimo tinklų ir įrenginių apsaugos zonos Buitinių ir pramoninių nuotekų siurblinių įrengimas Namo, namų grupės, miestelio ar miesto nuotekų išleidimas Lietaus vandens surinkimo, valymo ir išleidimo reikalavimai Pastatų ir įrenginių drenažo įrengimo principai Vandentiekio, nuotekų šalinimo ir drenažo tinklų žymėjimas projektuose ir topografiniuose planuose Technologiniam procesui ar kitai ūkinei veiklai vykdyti reikalingų vandens poreikio nustatymo principai Vandens atsarga vienam ar keliems gaisrams gesinti. Vadovų pareigos YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV

10 Eil. Nr. Temos pavadinimas 183. Užterštų lietaus nuotekų valymo principai ir įrenginiai Buitinių ir pramoninių nuotekų siurblinių projektavimo ypatumai Apytakio lietaus vandens naudojimas ir ruošimas Buitinių, pramoninių ir lietaus nuotekų valyklos ir jų apsaugos zonos. ŠILDYMAS, VĖDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS 187. Statinio projekto šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies sudėtis ir rengimo tvarka Normuojami patalpų mikroklimato parametrai Statinio šildymo inžinerinės sistemos, jų tipai ir bendrieji projektavimo principai Statinio vėdinimo inžinerinės sistemos, jų tipai ir bendrieji projektavimo principai Statinio oro kondicionavimo inžinerinės sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai Šaldymo inžinerinės sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai Pastato šildymo sistemos galia Pastato šilumos poreikius lemiantys faktoriai Priemonės užtikrinančios taupų energijos naudojimą ir šilumos išsaugojimą Dūmų šalinimo ir šilumos valdymo sistemų projektavimo principai. ŠILUMOS GAMYBA IR TIEKIMAS 197. Statinio projekto šilumos gamybos ir tiekimo dalies sudėtis ir rengimo tvarka Šilumos nešėjai, šilumos tiekimo tinklų bendrieji projektavimo principai Šilumos punktų paskirtis, rūšys ir bendrieji projektavimo principai Karšto vandens buities ir kitiems poreikiams ruošimo būdai Katilinės, jų klasifikavimas ir bendrieji projektavimo principai Skaičiuotino katilinių galingumo nustatymas Šilumos vartotojų kategorijos pagal šilumos tiekimo patikimumą Pagrindiniai reikalavimai šalčio gamybos kompresorinių projektavimui. DUJOTIEKIS 205. Statinio projekto dujotiekio dalies sudėtis ir rengimo tvarka Dujų tiekimo tinklų klasifikacija, charakteristikos ir techniniai rodikliai Dujų reguliavimo, skirstymo, matavimo ir apskaitos priemonės Dujas deginantys įrengimai ir bendrieji jų projektavimo principai Pagrindiniai reikalavimai patalpoms, kuriose įrengiami dujiniai prietaisai Bendrieji dujinių šildymo konvektorių ir infraraudonųjų spindulių šildytuvų projektavimo ir įrengimo reikalavimai Projektiniai sprendiniai, užtikrinantys sprogimo, gaisrinės ir darbo saugos prevencines priemones. ELEKTROTECHNIKA 212. Statinio projekto elektrotechnikos dalies sudėtis ir rengimo tvarka Lietuvos Respublikoje naudojamos elektros parametrai, įtampos, srovės, galingumo, sunaudojimo matavimo vienetai, žymenys Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos Transformatorinės pastotės paskirtis, pagrindinė įranga, patalpos Reikalavimai kabelinių kanalų, tunelių, kolektorių įrengimui pastatuose ir teritorijoje Požymiai, pagal kuriuos galima nustatyti esamų orinių linijų įtampą (1, 10, Vadovų pareigos YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV

11 Eil. Nr. Temos pavadinimas 35 ar 110 kv) Sutartiniai ženklai naudojami topografiniuose brėžiniuose žemos ir aukštos įtampos kabelinių ir orinių linijų pažymėjimui Patalpų, gatvių ir teritorijų elektrinio apšvietimo būdai Pagrindiniai patalpos apšviestumą nustatantys faktoriai Elektros įrangos įžeminimo tikslas ir įrengimo principai. Dirbtinių įžeminimo kontūrų įrengimo ypatybės priklausomai nuo gruntų savybių Žaibosauga ir jos įrengimas Projektuojamo statinio naudojimo saugumo užtikrinimas, vartojant elektros energiją. ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) 224. Statinio projekto elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies sudėtis ir rengimo tvarka Telefoninio ir radijo ryšio sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai Telekomunikacijų (kompiuterinės, įeigos kontrolės, vaizdo priėmimo, perdavimo, stebėjimo bei įrašymo ir kt.) sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai Sutartiniai ženklai naudojami ant topografinių planų (kabelinių, orinių linijų, atramų, telefoninės kanalizacijos ir šulinių žymėjimas). APSAUGINĖ IR GAISRINĖ SIGNALIZACIJA 228. Statinio projekto apsauginės ir gaisrinės signalizacijos dalių sudėtis ir rengimo tvarka Gaisrinės signalizacijos sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai Apsauginės signalizacijos sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai. PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA 231. Statinio projekto procesų valdymo ir automatizacijos dalies sudėtis ir rengimo tvarka Statiniai, įrengimai, įranga ir (ar) procesai, kuriems galima, reikalinga arba būtina įrengti automatizuotą valdymą, matavimą, signalizavimą, registravimą ir kt Automatizacijos įranga, prietaisai, kompiuterinė technika ir reikalavimai jos parinkimui bei išdėstymui Technologinių procesų ir inžinerinių sistemų automatizavimo valdymo, reguliavimo, matavimų, kontrolės, signalizavimo sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai Elektros energijos tiekimo ir pavarų valdymo įrenginių teleinformatikos ir televaldymo sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai. STATINIO STATYBOS SKAIČIUOJAMOJI KAINA IR EKONOMIKA 236. Projekto statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir ekonominės dalių sudėtis ir rengimo tvarka Statybos kainodarą reglamentuojantys normatyviniai dokumentai Rinkos dėsnių ir kainodaros metodų taikymas nustatant statybos darbų kainas Statybos resursų poreikio apskaičiavimo pagrindai Bendrieji statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principai Projektavimo ir inžinerinių paslaugų kainų apskaičiavimo tvarka Sustambinti statinių ir statybos darbų kainų apskaičiavimai Sąmatos, kaip statinio statybos finansinės išraiškos dokumento, sudėtis ir Vadovų pareigos YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV

12 Eil. Nr. Temos pavadinimas rengimo tvarka Statinio skaičiuojamieji ekonominiai rodikliai bei normatyvai Investicijų statyboje planavimas, projektų įgyvendinimo modeliai Statybos kaina rangos darbų sutartyse ir atsiskaitymo dokumentuose Statybos darbų kainų bei jos struktūros analizė, kitimo prognozavimas. STATYBOS ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS IR UŽBAIGIMAS 248. Statinio projekto pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalies privalomumas, sudėtis ir rengimo tvarka Bendrieji pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalies sprendiniai Projektiniai sprendiniai, nustatantys sąlygas ir reikalavimus gamybinės, ūkinės ir(ar) kitos veiklos sustabdymui arba tęsimui, vykdant rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus veikiančioje įmonėje Statybą leidžiančio dokumento gavimo tvarka Rangos darbų konkursinės dokumentacijos sudėtis Investicinių statybos projektų įgyvendinimo modeliai ir rangos sutartys pagal tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) rekomendacijas Statinio projekto sprendinių keitimas po statybą leidžiančio dokumento išdavimo Statybos užbaigimas. Statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalies vadovų vaidmuo statybos užbaigimo etape. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA 256. Statinio projekto vykdymo priežiūros veiklos organizavimo ir atlikimo bendrosios nuostatos (veiklą reglamentuojantys norminiai dokumentai, statinio projekto vykdymo priežiūros paskirtis) Statinio projekto vykdymo priežiūros privalomumas Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo samdymo (skyrimo) tvarka. Statinio projekto vykdymo priežiūros sutarties sudarymo bendrosios nuostatos Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovų samdymo (skyrimo) tvarka ir jų veiklos koordinavimas Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigos, teisės, atsakomybė Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos, teisės atsakomybė Statinio projekto vykdymo priežiūra (kontrolės rodikliai, periodiškumas, atlikimo bei dokumentavimo tvarka) Statinio statybos sustabdymo sąlygos ir tvarka Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo santykiai (bendravimas ir bendradarbiavimas) su kitais statybos dalyviais ir kitomis su statinio statyba susijusiomis šalimis Statinio projekto vykdymo priežiūros veiklos gerinimo priemonės. STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 266. Statybos techninės priežiūros veiklos organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, tikslai, uždaviniai, statybos techninės priežiūros sritys ir jų privalomumas) Statinio statybos techninio prižiūrėtojo samdymo (skyrimo) tvarka. Statinio statybos techninės priežiūros sutarties sudarymo bendrosios nuostatos. Vadovų pareigos YSPV, YSPVPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV YSPV, YSPVPV, NSPV, NSPVPV YSSTPV, NSSTPV

13 Eil. Nr. Temos pavadinimas 268. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų skyrimo (samdymo) tvarka ir jų veiklos koordinavimas Pasiruošimas statinio statybos techninei priežiūrai (tikslai, uždaviniai, atliekami veiksmai, jų rezultatų įtaka statinio statybos rezultatyvumui ir efektyvumui) Statinio statybos techninio prižiūrėtojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas Statinio statybos dokumentų analizė ir vertinimas. Statinio projekto keitimų statybos metu valdymas Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos ir atsakomybė statinio statybos metu Statinio statybos eigos ir rezultatų kontrolė (kontrolės rodikliai, periodiškumas, atlikimo bei dokumentavimo tvarka) Statybos metu naudojamų produktų ir įrenginių kokybės kontrolė Statybos techninės priežiūros ypatumai pastatų atnaujinimo (modernizavimo) atveju Statinio statybos techninės priežiūros vadovo veikla, kai statybos sutartis sudaryta pagal FIDIC Statybos techninės priežiūros ypatumai statinių statybos saugomose teritorijose atveju Statinio statybos techninės priežiūros veiksmai užtikrinant aplinkos apsaugos, saugos ir sveikatos reikalavimus statybos metu Statinio statybos techninę prižiūrą vykdančių asmenų įgaliojimai ir teisės Statinio statybos sustabdymo sąlygos ir tvarka Bendrosios ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais statybos dalyviais ir kitomis su statinio statyba susijusiomis šalimis Statinio statybos užbaigimo tvarka. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiksmai statinio statybos užbaigimo metu Statinio statybos techninės priežiūros veiklos gerinimo priemonės Techniniai-technologiniai klausimai: Statybos darbų technologijos projektas (privalomumas, sudėtis ir rengimo tvarka) Projekto ekspertizė (privalomumas ir bendrieji atlikimo principai) Statybvietės inžinerinis parengimas, eksploatavimas ir priežiūra Geodeziniai darbai prieš statybą ir statybos metu Paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų kontrolės ir priėmimo tvarka Statinio statybos techninės priežiūros ypatumai kontroliuojant (tikrinant) šiuos statybos darbus (technologinius procesus): žemės darbus, iškasų ir pylimų įrengimą, gruntų tankinimą; pagrindų ir pamatų įrengimą; armavimo ir betonavimo darbus; surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų montavimą; mūro darbus; metalinių konstrukcijos montavimą ir jų apsaugą; medinių konstrukcijos montavimą ir jų apsaugą; stogų įrengimo darbus; langų, vitrinų, durų ir vartų montavimo darbus; Vadovų pareigos

14 Eil. Nr. Temos pavadinimas statinių ir jų elementų izoliavimo bei apsaugos darbus; apdailos darbus. STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖ 285. Statinio projekto ekspertizės organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, privalomumas, tikslai, uždaviniai, dalyviai ir jų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas) Bendrosios ir dalinės statinio projekto ekspertizės sudėtis ir atlikimo (vykdymo) tvarka Specialiosios statinio projekto ekspertizės sudėtis ir atlikimo (vykdymo) tvarka Pakartotinės statinio projekto ekspertizės sudėtis ir atlikimo (vykdymo) tvarka Statinio projekto ekspertizės akto sudėtis, rengimo ir įforminimo tvarka Statinio projekto įvertinimas Projektuotojo pareigos ir teisės, taisant projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pastabas Bendrosios ir dalinės projekto ekspertizės vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė Projektų ekspertizės rangovo veiklos ataskaita, jos rengimo ir teikimo tvarka. STATINIO EKSPERTIZĖ 295. Statinio ekspertizės organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, privalomumas, tikslai, uždaviniai, dalyviai ir jų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas) Statinio techninės būklės įvertinimas Statinio ekspertizės dalyviai ir vykdytojai, jiems keliami reikalavimai Bendrosios ir dalinės statinio ekspertizės sudėtis ir atlikimo (vykdymo) tvarka Pakartotinės statinio projekto ekspertizės sudėtis ir atlikimo (vykdymo) tvarka Statinio ekspertizės akto sudėtis, rengimo ir įforminimo tvarka Bendrosios ir dalinės statinio ekspertizės vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė Statinio ekspertizės rangovo veiklos ataskaita, jos rengimo ir teikimo tvarka Statinių ir(ar) atskirų jų konstrukcijų deformacijos, avarijos, griūtys (priežastys, jų tyrimo ir likvidavimo tvarka) Konstrukcijų senėjimo, pažaidų ir defektų vertinimo kriterijai, nustatymo priemonės ir būdai Statinių konstrukcijų būklės rodiklių nustatymo metodai Statybinių medžiagų fizinių bei mechaninių savybių tyrimai ir rezultatų vertinimas Gaisro pažeistų konstrukcijų būklės vertinimas. Vadovų pareigos SPEV SEV IV SKYRIUS TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS 7. Programa parengta remiantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais: 7.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

15 7.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 7.3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 7.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 7.5. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; 7.6. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 7.7. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas; 7.8. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas; 7.9. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas; Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas; Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB; statybos techninis reglamentas STR :2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. D1-669 Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 Dėl statybos techninio reglamento STR :2002 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai patvirtinimo pakeitimo ; statybos techninis reglamentas STR :2017 Statinių klasifikavimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 Dėl statybos techninio reglamento STR :2017 Statinių klasifikavimas patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-905 Dėl statybos techninio reglamento STR :20135 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2002 Statinio statybos rūšys, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 Dėl statybos techninio reglamento STR :2002 Statinio statybos rūšys patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 Dėl statybos techninio reglamento STR :2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 Dėl statybos techninio reglamento STR :2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija patvirtinimo; statybos techninis reglamentas STR :2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 Dėl statybos techninio reglamento :2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 Dėl statybos techninio reglamento STR :2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.

16 Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-848 Dėl statybos techninio reglamento STR :2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR (1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 Dėl statybos techninio reglamento STR (1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR (2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 Dėl statybos techninio reglamento STR (2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR (3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 Dėl statybos techninio reglamento STR (3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR (4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 Dėl statybos techninio reglamento STR (4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR (5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 Dėl statybos techninio reglamento STR (5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR (6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 Dėl statybos techninio reglamento STR (6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 Dėl statybos techninio reglamento STR :2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2004 Gyvenamieji pastatai, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 Dėl statybos techninių reglamento STR :2004 Gyvenamieji pastatai patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 Dėl statybos techninio reglamento STR :2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2004 Visuomeninės paskirties statiniai, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 Dėl statybos techninių reglamento STR :2004 Visuomeninės paskirties statiniai patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2004 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-376 Dėl statybos techninio reglamento STR :2004 Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2004 Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 18 d.

17 įsakymu Nr. D1-538 Dėl statybos techninio reglamento STR :2004 Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2012 Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-344 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-100 Dėl statybos techninio reglamento STR :2004 Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai patvirtinimo pakeitimo ; statybos techninis reglamentas STR :2012 Automobilių saugyklų projektavimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-345 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. D1-83 Dėl statybos techninio reglamento STR :2005 Automobilių saugyklų projektavimas patvirtinimo pakeitimo ; statybos techninis reglamentas STR :2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 Dėl statybos techninio reglamento STR :2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2005 Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-309 Dėl statybos techninio reglamento STR :2005 Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2001 Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 319 Dėl statybos techninio reglamento STR :2001 Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai patvirtintas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 Dėl statybos techninio reglamento STR :2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. D1-468 Dėl statybos techninio reglamento STR :2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai., patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 Dėl statybos techninio reglamento STR :2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. patvirtinimo ; Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr Dėl Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo ; Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr Dėl Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo ; Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22 Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašo patvirtinimo ; Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677

18 Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo ; Lietuvos standartas LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai ; Rekomendacijos R Rekomendacijos. Santrumpos ir vardiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje; Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo ; Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr Dėl Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ; Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr Dėl Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ; Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr Dėl gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ; Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr.1-44 Dėl Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ; Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo Nr Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo pakeitimo ; Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo Nr Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo pakeitimo ; Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1 Dėl Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo ; Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo Nr Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo pakeitimo ; Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr Dėl Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ; Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr Dėl Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo ; Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr Dėl Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ;

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

patvirtintos 2012 m. programos(1)

patvirtintos 2012 m. programos(1) LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS APSAUGOS TECHNOLOGIJŲ INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sodų g. 9A, (Joniškis)

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS VIETA Malūnų

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

Projekto

Projekto LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.07.03:2017 STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO

Detaliau

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT 1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) 461831, Įmonės kodas 147853682, PVM kodas LT478536811, A.s. LT55 704 0600 0267 5047AB SEB bankas Panevėžio filialas, banko

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Vilniaus g.6a (Vilkaviskis)

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

STATYBOS DARBŲ PIRKIMŲ GAIRĖS Rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė, parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valsty

STATYBOS DARBŲ PIRKIMŲ GAIRĖS Rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė, parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valsty STATYBOS DARBŲ PIRKIMŲ GAIRĖS Rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė, parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą Viešųjų

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Titulinis lapas SN-11-093-TP-BD-T Projekto dalies turinys 2-3 SN-11-093-TP-BD-PDSŽ

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 O 3. Atliekų tvarkymo kiekių lentelė 13 O Esamos medinės perdangos konstrukcijos

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau