Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam"

Transkriptas

1 Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testamento ištrauką ir suformuluok moralinę problemą pagal vieną iš šių aprašymų, iškelk moralės klausimų. A. Moralinė problema gali kilti dėl asmeninio intereso ir žmogaus vertybių sankirtos. Toks moralinis klausimas kyla, kai siekiama pateisinti elgesį, kuris atrodo naudingas, bet nėra teisingas. Tai yra faktų ir vertybių problema, kurios pavyzdys galėtų būti: meluoti ar sakyti tiesą, tačiau tiesa ne visada naudinga. B. Moralinė problema galbūt kyla iš tam tikro emocinio žmogaus patyrimo, t. y. gėdos, kaltės ar puikybės jausmo. Šie jausmai skiriasi intuityviai nuo kitų jausmų, pavyzdžiui, religinių ar estetinių. Moraliniai jausmai siejami su simpatija, užuojauta, gailesčiu. Moralinis jautrumas būdingas žmonėms ne vienodai, o priklauso didžia dalimi nuo to, kaip žmogus buvo auklėjamas. Pavyzdžiui, sutrikusios raidos asmenybės gali nejausti kaltės ar gailesčio, bet elgtis šiurkščiai, impulsyviai, savanaudiškai. C. Moralinė problema gali būti susijusi su žmonių požiūriais, nesutampančiais su kitų žmonių įsitikinimais. Tai gali būti skirtingų nuomonių, pasaulėžiūros, pareigų sau ir kitiems susidūrimas. Įdomu, kad dėl šių prieštaravimų gali būti sudėtinga pritaikyti auksinę taisyklę kaip universalų moralės principą. D. Moralinę problemą sukelia tie veiksmai, kuriais asmuo gali padėti arba pakenkti kitiems ar sau pačiam. Moralinį susirūpinimą gali kelti ir kas nors gera (gėris), nors dažnai žmonės galvoja, kad moralinė problema keliama, kai susiduriama su tam tikru klaidingu veiksmu. Pagal šią apibrėžtį labai nedaug žmonių sprendimų ir veiksmų yra neutralūs be pasekmių, galinčių padėti arba pakenkti kitiems arba sau. Šiuo požiūriu, neatsargumas ir netyčiniai veiksmai, pvz., avarija, yra moralinio pobūdžio problema. 1

2 A. (Ką reiškia..? Ką nori pasakyti..?) (Ar įmanoma iš tiesų egzistuoja teisinga..?) C. (Kas tai yra..? Kas įrodo..? (Kodėl..?) Pirmoji Samuelio knyga 18 Dovydo vedybos 17 Saulius tarė Dovydui: Štai mano vyresnioji duktė Meraba. Duosiu ją tau žmona. Tik būk mano kovotojas ir kovok VIEŠPATIES kovas. Mat Saulius galvojo: Pats prieš jį rankos nekelsiu. Tepakelia ranką prieš jį filistinai! 18 Dovydas atsakė Sauliui: Kas aš, kas mano giminės ir kas mano tėvo namai Izraelyje, kad tapčiau karaliaus žentu? 19 Bet atėjus laikui, kai Sauliaus duktė Meraba turėjo būti duota Dovydui, ji buvo atiduota kaip žmona Adrieliui Meholatiečiui. 20 Sauliaus duktė Michalė buvo pamilusi Dovydą. Kai apie tai buvo pasakyta Sauliui, jis buvo patenkintas. 21 Saulius sakė sau: Duosiu ją jam! Ji gali būti jam žabangos, kad filistinai pakeltų prieš jį ranką. Todėl Saulius tarė Dovydui: Mano žentu net dabar gali tapti per mano antrąją. 22 Savo dvariškiams Saulius įsakė: Šnabždėkite Dovydui į ausį, sakydami: Žiūrėk, karalius tavimi žavisi, o visi jo dvariškiai tave myli. Tad kodėl tau netapti karaliaus žentu? 23 Sauliaus dvariškiai kartojo šiuos žodžius Dovydui į ausis. Bet Dovydas sakė: Argi manote, kad tapti karaliaus žentu lengvas dalykas? Esu tik neturtingas ir menkas žmogus. B. (Kaip šis pasakojimas susijęs derėtų suprasti galima interpretuoti..?) (Jeigu.., tai..?) D. (Koks yra..? Kokių minčių kelia..?) (Kuo ši ištrauka svarbi..?) 2

3 2. Užduotis. Istorinė kritinė teksto analizė Perskaityk Naujojo Testamento ištrauką, išanalizuok ją pagal lentelėje nurodytus aspektus ir klausimus, pagrįsk, kad Jėzaus Dievo Karalystės skelbimas Evangelijose nėra mitas. Kontekstas: kuriuo istoriniu laikotarpiu gyveno Jėzus? Kaip tekste atsispindi to laikotarpio šeimos papročiai? Kaip istorinis kontekstas padeda geriau suprasti tekstą? Raktažodžiai: ką reiškia (ne)pripažinti mirusiųjų prisikėlimą (-o)? Ką reiškia: Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas? Mt 22 Mirusiųjų prisikėlimas 23 Tą pačią dieną atėjo pas jį sadukiejų, kurie nepripažįsta mirusiųjų prisikėlimo, ir klausė: 24 Mokytojau, Mozė yra pasakęs: Jei kas mirtų bevaikis, tegul jo brolis veda jo žmoną ir pažadina savo broliui palikuonių. 25 Šit pas mus yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedęs mirė ir, neturėdamas vaikų, paliko savo žmoną broliui. 26 Taip atsitiko antrajam ir trečiajam iki septintojo. 27 Visų paskiausiai numirė ta moteris. 28 Tad, kai mirusieji prisikels, kuriam iš septynių ji bus žmona? Juk visi yra ją turėję. 29 Jėzus jiems atsakė: Jūs klystate, nepažindami nei Raštų, nei Dievo galybės. 30 Prisikėlę nei ves, nei tekės, bet bus kaip Dievo angelai danguje. 31 O apie mirusiųjų prisikėlimą ar nesate skaitę, kas jums Dievo pasakyta: 32 Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Jis ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas! 33 Tai girdėdama, minia stebėjosi jo mokslu. Pagrindiniai veikėjai, jų santykiai su Moze, Jėzumi ir Dievu: koks buvo sadukiejų atėjimo pas Jėzų tikslas? Kodėl jie klydo nepažindami nei Raštų, nei Dievo galybės? Kodėl minia stebėjosi? 3

4 Teksto pobūdis, žanras: koks evangelijų pasakojimo pobūdis grožinis literatūrinis, istorinis, alegorinis mitinis, teologinis, mišrus? Biblijos autorius ir adresatas: kas yra įkvėptasis šio teksto autorius? Kam buvo adresuotas šis Evangelijos pasakojimas? Svarbiausi, susiję įvykiai: kokiu tikslu Jėzus kaip Mesijas įžengė į Jeruzalę, kur susitiko su sadukiejais ir fariziejais? Ištraukos reikšmė, prasmė: kokia pasakojimo pagrindinė mintis išaiškėja? Kuo grindžiamas krikščioniškasis tikėjimas šiandien, kad evangelijų pasakojimas apie Jėzų ir Šv. Rašto žodžiai nėra mitas? Asmeninė nuomonė, patirtas įspūdis: kaip manai, kodėl svarbu tikėti Jėzaus žodžiais mums šiandien? Kodėl kai kuriuos piktina moralinė nuostata dėl šeimos ištikimybės ir tikėjimo nuostata dėl mirusiųjų prisikėlimo? 4

5 3. Užduotis. Teksto dvasinės prasmės interpretacija Šventajame Rašte atskleidžiama ir dvasinė prasmė, pranokstanti žodinę, įkvėptojo autoriaus tiesiogiai išreikštą prasmę. Dvasinės prasmės pagrindas yra žodinė prasmė. Dvasinė prasmė gali būti trejopo pobūdžio: tipologinio, moralinio ir mistinio pagal Katalikų Bažnyčios Tradiciją. Tipologinis dvasinės Šventojo Rašto prasmės pobūdis susieja Senojo Testamento išganymo istorijos įvykius su Kristumi. Pavyzdžiui, izraeliečių perėjimas per Nendrių jūrą yra ženklas ir nuoroda į Kristaus pergalę perėjimą iš mirties į Prisikėlimą ir Krikšto sakramentą. Moralinis dvasinės Šventojo Rašto prasmės pobūdis yra pamokomas. Šventajame Rašte pasakojamų įvykių tikslas skatinti skaitytoją būti dorą ir elgtis teisingai. Mistinis dvasinės Šventojo Rašto prasmės pobūdis primena, kad svarbu išganymo istorijos dalykuose ir įvykiuose atpažinti nuorodą į jų amžinąją reikšmę, vedančią žmogų į tikrąją Pažadėtąją žemę. Taip Bendrija žemėje yra nuoroda į dangiškąją Jeruzalę. Pabandyk interpretuoti, ką šis išganymo istorijos įvykis Naujosios Jeruzalės apreiškimas Jonui, aprašytas šioje Šventojo Rašto ištraukoje, reiškia dvasiniu trejopu teologiniu požiūriu. Tipologinis požiūris: kaip šis tekstas simboliškai apreiškia Jėzaus Kristaus ir Bažnyčios Naujosios Sandoros tautos santykį? 5

6 Apreiškimas Jonui Apr 21 Naujoji Jeruzalė 1 Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko, ir jūros taip pat nebeliko. 2 Ir aš išvydau šventąjį miestą naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo išpuošta kaip nuotaka savo sužadėtiniui. 3 Ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo sosto: Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. 4 Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. Moralinis požiūris: kaip ši ištrauka simboliškai vaizduoja Santuokos sakramento vertybes, kokios jos? Mistinis požiūris: koks buvo apaštalo Jono santykis su Dievu ir įvairių laikų krikščionybės mistikais bei šventaisiais? Ką reiškia Naujoji Jeruzalė žmogaus religinis santykis su Dievu kaip Amžinuoju Tu Meile? 6

Darius Kundrotas

Darius Kundrotas Darius Kundrotas Krikštas Jei užduotume žmonėms klausimą Ar esi pakrikštytas?, beveik visi pagalvotų, kad turime omeny vandens krikštą. Jei to paties paklaustume tikinčiųjų, dauguma irgi manytų, kad kalbame

Detaliau

Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai

Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai Religija 275 Išleido Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia Solt Leik Sitis, Jutos valst. Būsime dėkingi už atsiliepimus ir pastabas. Juos

Detaliau

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI  Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau,

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

Darius Kundrotas IZRAELIS IR PAGONYS DIEVO PLANE

Darius Kundrotas IZRAELIS IR PAGONYS DIEVO PLANE Darius Kundrotas IZRAELIS IR PAGONYS DIEVO PLANE . TURINYS Trys Dievo bendravimo su žmonija laikotarpiai 5 Praeities laikotarpis 6 Dabartinis laikotarpis ir pagrindiniai jo bruožai 13 Ateities laikotarpis

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

Microsoft Word Mano Atpirkėjas gyvas.doc

Microsoft Word Mano Atpirkėjas gyvas.doc MANO ATPIRKĖJAS GYVAS 1 Velykiniai sveikinimai jums visiems šitą rytą. Labai džiaugiuosi būdamas šiandien čia, maldykloje, šią didį, įsimintiną Velykų laiką. Viešpats davė mums nuostabią dieną šiam garbinimui.

Detaliau

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje: tarp tolerancijos ir diskriminacijos dr. Milda Ališauskienė Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras milda@religija.lt Religinė įvairovė Lietuvoje ( duomenys

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia Pradžia Giesmė Štai mirkčioja žvaigždės (TG 9) 1. Štai mirkčioja žvaigždės, o žemėj tamsu, Ramiai ilsis žmonės visi po darbų. Tiktai ties Betliejum sužibo žvaigždė,

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Judėjų religija 1. Užduotis. Knygų rinkinys, kurį krikščionys vadina Senuoju Testamentu, judėjų tradicijoje vadinamas Tanach

Kritinio mąstymo užduotys Judėjų religija 1. Užduotis. Knygų rinkinys, kurį krikščionys vadina Senuoju Testamentu, judėjų tradicijoje vadinamas Tanach Judėjų religija 1. Užduotis. Knygų rinkinys, kurį krikščionys vadina Senuoju Testamentu, judėjų tradicijoje vadinamas Tanachu. Pirmos penkios judėjų šventraščio knygos taip pat vadinamos Tora (žydams šio

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip mes priimame sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo 1 Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke paaiškinama kaip valstybinės prokuratūros vadovas (DPP) priima sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

Detaliau

DRĄSA

DRĄSA DRĄSOS DORYBĖ Dievas gi mums davė ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir protingumo Dvasią (2 Tim 17). Ar ne geriau būti dėl Kristaus ištremtu, surakintu, negu pačiam laisvu noru lindėti savo rankomis

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Bažnyčios žinios kovo 28, Nr. 6

Bažnyčios žinios kovo 28, Nr. 6 2011 kovo 28 ISSN 1392-6098 Nr. 6 / 366 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Joseph Ratzinger / Benediktas XVI JĖZUS IŠ NAZARETO II dalis. Nuo įžengimo į Jeruzalę iki prisikėlimo

Detaliau

Microsoft Word Bet pradžioje taip nebuvo.doc

Microsoft Word Bet pradžioje taip nebuvo.doc BET PRADŽIOJE TAIP NEBUVO 1 Labas vakaras, draugai. Labai džiaugiuosi vėl sugrįžęs šiandien vakare į tarnavimą Viešpačiui Dievui. Ir tikiu Jo palaiminimais šiandieniniuose tarnavimuose. 2 Džiaugiuosi matydamas

Detaliau

ĮSPĖJIMAS SĄŽINĖS APŠVIETIMAS PASIRUOŠIMAS ANTRAJAM JĖZAUS KRISTAUS ATĖJIMUI

ĮSPĖJIMAS SĄŽINĖS APŠVIETIMAS PASIRUOŠIMAS ANTRAJAM JĖZAUS KRISTAUS ATĖJIMUI ĮSPĖJIMAS SĄŽINĖS APŠVIETIMAS PASIRUOŠIMAS ANTRAJAM JĖZAUS KRISTAUS ATĖJIMUI Šioje brošiūroje yra ištraukos iš Pranešimų esančių Tiesos Knygoje (nuo 2010 metų 2015) suteiktų per Dieviškojo Gailestingumo

Detaliau

02/2016/LT Laimėti su Kristumi: Dievobaimingumas ir pasitikėjimas Pamaldos Brazilijoje: Išpažinti tikėjimą Iš Katekizmo: Sakramentai Klausimai ir atsa

02/2016/LT Laimėti su Kristumi: Dievobaimingumas ir pasitikėjimas Pamaldos Brazilijoje: Išpažinti tikėjimą Iš Katekizmo: Sakramentai Klausimai ir atsa 02/2016/LT Laimėti su Kristumi: Dievobaimingumas ir pasitikėjimas Pamaldos Brazilijoje: Išpažinti tikėjimą Iš Katekizmo: Sakramentai Klausimai ir atsakymai: Gyvenimas po mirties New Apostolic Church International

Detaliau

Paᅤᄀaukimas

Paᅤᄀaukimas Pašaukimas Vienas iš daugelio krikščionių Pašaukimas 2011 Gerimantas Gaigalas Visos teisės saugomos. Be autoriaus sutikimo šios knygos negalima perspausdinti ar kaip kitaip dauginti ir kopijuoti. Pirmas

Detaliau

Microsoft Word Jėzaus Kristaus Apreiškimas.doc

Microsoft Word Jėzaus Kristaus Apreiškimas.doc JĖZAUS KRISTAUS APREIŠKIMAS VILJAMAS MARIJONAS BRANHAMAS Serija pamokslų iš Jėzaus Kristaus Apreiškimo Knygos (The Revelation of Jesus Christ Series) Šiuos penkiolika pamokslų brolis Viljamas Marijonas

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

Langas 1 (3), Pavasaris 2013 Langas Langas 1 (3), Pavasaris 2013 vedamasis Luko 5 skyriuje, yra trumpa istorija apie Jėzaus susitikimą su Petru ir jo

Langas 1 (3), Pavasaris 2013 Langas Langas 1 (3), Pavasaris 2013 vedamasis Luko 5 skyriuje, yra trumpa istorija apie Jėzaus susitikimą su Petru ir jo Langas vedamasis Luko 5 skyriuje, yra trumpa istorija apie Jėzaus susitikimą su Petru ir jo pašaukimą. Istorija prasideda neasmeniškai didelės minios žmonių, kurios veržiasi klausytis Dievo žodžio, kone

Detaliau

2017 spalio 30 ISSN Nr. 10 / 448 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežiaus katechezės Popiežius Pranciškus KRIKŠTA

2017 spalio 30 ISSN Nr. 10 / 448 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežiaus katechezės Popiežius Pranciškus KRIKŠTA 2017 spalio 30 ISSN 1392-6098 Nr. 10 / 448 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežiaus katechezės Popiežius Pranciškus KRIKŠTAS VILTIES VARTAI 2 NUODĖMIŲ ATLEIDIMAS ŽADINA VILTĮ

Detaliau

Jėzus žmonijai MALDOS KRYŽIAUS ŽYGIS Maldų intencijos kiekvienai savaitės dienai Kryžiaus žygio maldas galima pasirinkti pagal skirtingas intencijas i

Jėzus žmonijai MALDOS KRYŽIAUS ŽYGIS Maldų intencijos kiekvienai savaitės dienai Kryžiaus žygio maldas galima pasirinkti pagal skirtingas intencijas i Jėzus žmonijai MALDOS KRYŽIAUS ŽYGIS Maldų intencijos kiekvienai savaitės dienai Kryžiaus žygio maldas galima pasirinkti pagal skirtingas intencijas ir melstis kuomet tik galite. /19.08.2012, 22:56/ Perspejimas.lt

Detaliau

ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį

ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį prašymą) Viešpaties malda Dieve Tėve ir Motina mūsų,

Detaliau

Bažnyčios žinios spalio 30, Nr. 20

Bažnyčios žinios spalio 30, Nr. 20 2008 spalio 30 ISSN 1392-6098 Nr. 20 / 308 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Benediktas XVI Pamokslas per šv. Mišias pradedant Vyskupų sinodą 2 Kalba pradedant Vyskupų

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padaryti dvasios, neregimybės, Dievo pasaulį jusliškai suvokiamą, negana to, kiek įmanoma

Detaliau

LITHUANIAN -After Skype Edit.indd

LITHUANIAN -After Skype Edit.indd Pamąstymai apie viltį VADOVĖS KNYGA Pamąstymai apie viltį, Vadovės knyga 2009, 2011 Nardine Productions. Visos teisės saugomos. Turinys iš filmo Magdalena : Jos akimis 2006-2011 Inspirational Films, Inc.

Detaliau

Microsoft Word Gyvatės sėkla.doc

Microsoft Word Gyvatės sėkla.doc GYVATĖS SĖKLA 1 Dievui, didžiam ir galingam Dievui, Kuris viską sukūrė Savo Dvasios jėga ir atidavė Jėzų Kristų, Savo viengimį Sūnų, Kuris laisva valia mirė už mus, nusidėjėlius, Teisusis už neteisiuosius,

Detaliau

2017 kovo 27 ISSN Nr. 3 / 441 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Papilio g Kaunas, Lietuva Telefona

2017 kovo 27 ISSN Nr. 3 / 441 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Papilio g Kaunas, Lietuva Telefona 2017 kovo 27 ISSN 1392-6098 Nr. 3 / 441 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Papilio g. 5 44275 Kaunas, Lietuva Telefonai: (37) 32 38 53, 32 27 58 El. paštas lkbic@lcn.lt

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

NEHEMIJAS Tekstas: Dailininkas: Vertė Roy Harrison Tim Shirey Lina Andronovienė Tekstas publikuotas:: European CEF Kilchzimmer 4438 Langenbruck Switze

NEHEMIJAS Tekstas: Dailininkas: Vertė Roy Harrison Tim Shirey Lina Andronovienė Tekstas publikuotas:: European CEF Kilchzimmer 4438 Langenbruck Switze NEHEMIJAS Tekstas: Dailininkas: Vertė Roy Harrison Tim Shirey Lina Andronovienė Tekstas publikuotas:: European CEF Kilchzimmer 4438 Langenbruck Switzerland www.cefeurope.com DĖMESIO! Daugelyje CEF biurų

Detaliau

MARIJA, MARIJA Marija, Marija, Skaisčiausia lelija! Tu švieti aukštai danguje. Palengvink vergiją, Pagelbėk žmonijai, Išgelbėk nuo priešo baisaus! Mes

MARIJA, MARIJA Marija, Marija, Skaisčiausia lelija! Tu švieti aukštai danguje. Palengvink vergiją, Pagelbėk žmonijai, Išgelbėk nuo priešo baisaus! Mes MARIJA, MARIJA Marija, Marija, Skaisčiausia lelija! Tu švieti aukštai danguje. Palengvink vergiją, Pagelbėk žmonijai, Išgelbėk nuo priešo baisaus! Mes klystantys žmonės Maldaujam malonės, Marija, maldų

Detaliau

JËZUS KRISTUS IR ÐABAS

JËZUS KRISTUS IR ÐABAS Ir pridūrė: Sabatas padarytas žmogui, o ne žmogus sabatui; taigi Žmogaus Sūnus yra sabato Viešpats (Mk 2,27-28). Kaip į sabatą žiūrėjo Jėzus Kristus? Dauguma mato jo požiūrį į septintą dieną taip, kaip

Detaliau

Bažnyčios žinios kovo 25, Nr. 3

Bažnyčios žinios kovo 25, Nr. 3 2013 kovo 25 ISSN 1392-6098 Nr. 3 / 393 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Habemus Papam. Išrinktas popiežius Pranciškus 2 Popiežius Pranciškus Pamokslas per šv. Mišias

Detaliau

Palendrių šv. Benedikto vienuolynas 2014 m. lapkričio m. 21 d. DYKUMOS TĖVAI KAIP APIBŪDINTI JŲ TĖVYSTĘ IR JOS PRAKTIKAVIMĄ? Lietuvos krikščioniškoje

Palendrių šv. Benedikto vienuolynas 2014 m. lapkričio m. 21 d. DYKUMOS TĖVAI KAIP APIBŪDINTI JŲ TĖVYSTĘ IR JOS PRAKTIKAVIMĄ? Lietuvos krikščioniškoje Palendrių šv. Benedikto vienuolynas 2014 m. lapkričio m. 21 d. DYKUMOS TĖVAI KAIP APIBŪDINTI JŲ TĖVYSTĘ IR JOS PRAKTIKAVIMĄ? Lietuvos krikščioniškoje erdvėje pamažu atrandami dykumos tėvai ir jų posakiai.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon 9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefonas. Pats įkarštis mums, ligoniams, ir visam personalui.

Detaliau

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE GYVENIMAS PO LŪŽIO Danutė Gailienė Vilniaus universitetas ISTORINIAI LŪŽIAI 1. 1940 m. Lietuva prarado nepriklausomybę 2. 1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 3. Istoriniai lūžiai sukėlė kultūrines traumas

Detaliau

2008 kovo 18 ISSN Nr. 7 / 295 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Popiežius Benediktas XVI Žinia 42-osios Pas

2008 kovo 18 ISSN Nr. 7 / 295 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Popiežius Benediktas XVI Žinia 42-osios Pas 2008 kovo 18 ISSN 1392-6098 Nr. 7 / 295 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Popiežius Benediktas XVI Žinia 42-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga

Detaliau

litauisk Sveiki atvykę į Klepp mokyklą Informacinis lankstinukas užsienio kalba kalbančių mokinių tėvams /globėjams apie tėvų mokyklos bendradarbiavim

litauisk Sveiki atvykę į Klepp mokyklą Informacinis lankstinukas užsienio kalba kalbančių mokinių tėvams /globėjams apie tėvų mokyklos bendradarbiavim litauisk Sveiki atvykę į Klepp mokyklą Informacinis lankstinukas užsienio kalba kalbančių mokinių tėvams /globėjams apie tėvų mokyklos bendradarbiavimą Bendradarbiavimas šeima - mokykla Svarbi ugdymo sąlyga

Detaliau

ŽIBURIAI LITURGIJOJE 109 Algirdas Paliokas SJ KOMUNIZMO LIEKANOS 113 Vidas Kondratas ĮPROČIAI 115 Antanas Marčiulaitis KANČIOS PASLAPTIS IR VILTIS 118

ŽIBURIAI LITURGIJOJE 109 Algirdas Paliokas SJ KOMUNIZMO LIEKANOS 113 Vidas Kondratas ĮPROČIAI 115 Antanas Marčiulaitis KANČIOS PASLAPTIS IR VILTIS 118 ŽIBURIAI LITURGIJOJE 109 Algirdas Paliokas SJ KOMUNIZMO LIEKANOS 113 Vidas Kondratas ĮPROČIAI 115 Antanas Marčiulaitis KANČIOS PASLAPTIS IR VILTIS 118 Rytis Gurkšnys SJ GARSTYČIOS GRŪDELIO TIKĖJIMO! 124

Detaliau

Bažnyčios žinios vasario 20, Nr. 2

Bažnyčios žinios vasario 20, Nr. 2 2012 vasario 20 ISSN 1392-6098 Nr. 2 / 380 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus (Žyd 10, 24) Žinia 2012 m.

Detaliau

151-OJI TAUTINĖ PSALMĖ 37 Vytautas Kasniūnas LIETUVOJE JAU DVI BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS 40 Red. ATSIVERTIMAS ATGIMIMAS IŠ ŠV. DVASIOS 41 Tomas Weinandy,

151-OJI TAUTINĖ PSALMĖ 37 Vytautas Kasniūnas LIETUVOJE JAU DVI BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS 40 Red. ATSIVERTIMAS ATGIMIMAS IŠ ŠV. DVASIOS 41 Tomas Weinandy, 151-OJI TAUTINĖ PSALMĖ 37 Vytautas Kasniūnas LIETUVOJE JAU DVI BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS 40 Red. ATSIVERTIMAS ATGIMIMAS IŠ ŠV. DVASIOS 41 Tomas Weinandy, OFM TĖVIŠKĖ 45 Fr. Hoelderlinas KAS YRA SEKTOS 46

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:   Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com SRIUBOS PIETŪS

Detaliau

Microsoft Word Krikščionybė prieš stabmeldystę.doc

Microsoft Word Krikščionybė prieš stabmeldystę.doc KRIKŠČIONYBĖ PRIEŠ STABMELDYSTĘ...tikėk Viskas įmanoma, tiktai tikėk Tiktai tikėk, tiktai tikėk Viskas įmanoma... 1 [Brolis Branhamas kreipiasi į brolį ant pakylos Red.] Čia tau. Čia parašyta: Pasimelskite

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

Sugrąžinimo pamatas. Mokytojo vadovėlis

Sugrąžinimo pamatas. Mokytojo vadovėlis Sugrąžinimo pamatas. Mokytojo vadovėlis Religija 225 Išleido Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia Solt Leik Sitis, Jutos valstija Viršelio iliustracija: Melchizedeko kunigystės sugrąžinimas,

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

INV02 Gyvenimo Upės invokacija Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos meilės vardu, Amen. AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus var

INV02 Gyvenimo Upės invokacija Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos meilės vardu, Amen. AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus var INV02 Gyvenimo Upės invokacija Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos meilės vardu, Amen. AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, paskiriu šią invokaciją tobulos Kristaus vizijos

Detaliau

O n a M i k a l a u s k i e n ė

O n a M i k a l a u s k i e n ė O n a M i k a l a u s k i e n ė GIESMIŲ GIESME, KALBĖK IR KALBĖK (O. Mikalauskienė) L I E T U V I Ų T A U T O S A K A K i l n o j a m o s i o s s p a u d i n i ų p a r o d o s L I E T U V O S E T N O G

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 15 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-28 Grįžtamasis ryšys Ačiū visiems dalyvavusiems Daug pagyrimų Ačiū, bet jie nepadeda tobulėti.

Detaliau

ŽINIOS IŠ LIETUVOS KRAŠTO PREZIDENTŪROS ŽINIA Džozefas Smitas išrinktasis pranašas ir regėtojas M aždaug prieš 2000 metų iki Kristaus gimimo Juozapas

ŽINIOS IŠ LIETUVOS KRAŠTO PREZIDENTŪROS ŽINIA Džozefas Smitas išrinktasis pranašas ir regėtojas M aždaug prieš 2000 metų iki Kristaus gimimo Juozapas ŽINIOS IŠ LIETUVOS KRAŠTO PREZIDENTŪROS ŽINIA Džozefas Smitas išrinktasis pranašas ir regėtojas M aždaug prieš 2000 metų iki Kristaus gimimo Juozapas iš Egipto pranašavo, kad paskutinėmis dienomis Dievas

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:   Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com Nr. 644,

Detaliau

DIEVO PIRŠTAS IR ŠĖTONO GALIA. EGZORCIZMAS Gabriele Nanni PRATARMĖ Antrojoje praeito šimtmečio pusėje vis labiau įsigalėjo vadinamoji Dievo mirties te

DIEVO PIRŠTAS IR ŠĖTONO GALIA. EGZORCIZMAS Gabriele Nanni PRATARMĖ Antrojoje praeito šimtmečio pusėje vis labiau įsigalėjo vadinamoji Dievo mirties te DIEVO PIRŠTAS IR ŠĖTONO GALIA. EGZORCIZMAS Gabriele Nanni PRATARMĖ Antrojoje praeito šimtmečio pusėje vis labiau įsigalėjo vadinamoji Dievo mirties teologija, kuri skelbė, jog netrukus žmonės išsivaduos

Detaliau

„Bažnyčios žinios“, Nr. 1 (313) 2009 sausio 15

„Bažnyčios žinios“, Nr. 1 (313) 2009 sausio 15 2009 sausio 15 ISSN 1392-6098 Nr. 1 / 313 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Benediktas XVI 2008 m. Kalėdų žinia 2 Homilija per šv. Mišias 2008 m. Kalėdų naktį 3 Kreipimasis

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

2018

2018 2018 NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ TYRIMO KLAIPĖDOS RAJONO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ IR ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ APLINKOSE REZULTATAI ĮVADAS Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintoje, Klaipėdos rajono savivaldybės

Detaliau

Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 mi

Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 mi Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 min. Socialinė 2 Dienos (pamokos) citatos aptarimas.

Detaliau

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas/miestas, mokykla) klasės mokinio(-ės) (vardas ir pavardė) 2009 m. pagrindinio kurčiųjų ugdymo pasiekimų patikrinimo

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS KANITERAPINĖS PAGALBOS CENTRAS PADEDAME SVEIKTI Kaniterapijos ištakos Kaniterapijos istorija rašoma nuo Antrojo pasaulinio karo metų. Kapralas Williamas Wynas karo lauke rado Jorkšyro terjerų kalaitę

Detaliau

LAUDETUR PER AMŽIUS TEBUS GARBINAMAS DIEVO SŪNUS! Nr. 2 (2012 m.)

LAUDETUR PER AMŽIUS TEBUS GARBINAMAS DIEVO SŪNUS! Nr. 2 (2012 m.) LAUDETUR PER AMŽIUS TEBUS GARBINAMAS DIEVO SŪNUS! Nr. 2 (2012 m.) Brangūs Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugijos nariai! Šiais metais siūlau susirinkimuose kiekvieną mėnesį apmąstyti Šventojo

Detaliau

DIDŽIOJI PADĖJĖJA ŠV. MERGELES MARIJOS BŪTIES IR VEIKLOS APMĄSTYMAS

DIDŽIOJI PADĖJĖJA ŠV. MERGELES MARIJOS BŪTIES IR VEIKLOS APMĄSTYMAS DIDŽIOJI PADĖJĖJA ŠV. MERGELES MARIJOS BŪTIES IR VEIKLOS APMĄSTYMAS AUTORIAUS ŽODIS 1858 metų vasario mėnesio 11 dieną ant Massabielle uolos Lurde pasirodė keturiolikos metų mergaitei, Bermadetai Soubirous,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

2008 kovo 15 ISSN Nr. 5 / 293 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Popiežius Benediktas XVI Žinia 45-osios Pas

2008 kovo 15 ISSN Nr. 5 / 293 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Popiežius Benediktas XVI Žinia 45-osios Pas 2008 kovo 15 ISSN 1392-6098 Nr. 5 / 293 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Popiežius Benediktas XVI Žinia 45-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga 2 Laiškas

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 23/98 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 1 straipsnio 5 punkto, 10 straipsnio 3 ir 4 dalių, 15 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio,

Detaliau

Microsoft Word Dievo kelias, kuris buvo nutiestas mums.docx

Microsoft Word Dievo kelias, kuris buvo nutiestas mums.docx DIEVO KELIAS, KURIS BUVO NUTIESTAS MUMS Dievo numatytas kelias tai Kristus 1 Dabar visi kartu, palaikykite tai, dabar labai garsiai! 2 Kaip nuostabiai išgelbėjo Malonė iš kančių. Pražuvęs, aklas aš buvau,

Detaliau

Netiesinis Kristus

Netiesinis Kristus VILNIAUS ŠV. JUOZAPO KUNIGŲ SEMINARIJA Netiesinis Kristus Česlovo Kavaliausko teologijoje Autorius: Mozė MITKEVIČIUS (I k.) Vilnius, 2006-2007 2 TURINYS TURINYS...2 ĮVADAS...3 I SKYRIUS: Netiesinės teologijos

Detaliau

Microsoft Word - Marijos sviesa doc

Microsoft Word - Marijos sviesa doc Lapkritis,, 2015m. MARIJOS Šviesa MŠ Maldos grupių laikraštis Nešti Jėzų Marijos šviesą kiekvienai žmogiškai širdžiai ŠIO MĖNESIO INTENCIJA: MELDŽIAMĖS UŽ TUOS, KURIE NEPAŽINO DIEVO MEILĖS IR GAILESTINGUMO

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

Microsoft Word Tikėjimu Mozė.doc

Microsoft Word Tikėjimu Mozė.doc TIKĖJIMU MOZĖ 1 Dėkoju, broli Nevilai. Labas rytas, draugai. Malonu vėl būti šiandien čia šventykloje. Ir aš pagalvojau, kad, galbūt, jeigu man pavyks paprašyti brolį Nevilą kalbėti šiandien ryte, tai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

2013/4 (64) Paguldytas ėdžiose Luko 2, 1 20 Artūras Rulinskas Jo kojos palietė žemę Romualdas Babarskas Naujumo išgyvenimas susitikime Sandra Daktarai

2013/4 (64) Paguldytas ėdžiose Luko 2, 1 20 Artūras Rulinskas Jo kojos palietė žemę Romualdas Babarskas Naujumo išgyvenimas susitikime Sandra Daktarai 2013/4 (64) Paguldytas ėdžiose Luko 2, 1 20 Artūras Rulinskas Jo kojos palietė žemę Romualdas Babarskas Naujumo išgyvenimas susitikime Sandra Daktaraitė Kaina 1,99 Lt Žurnalą leidžia Misionieriškas labdaros

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Microsoft Word - Skyrybos. Kaip suprasti vaikus ir jiems padeti.docx

Microsoft Word - Skyrybos. Kaip suprasti vaikus ir jiems padeti.docx SKYRYBOS. KAIP SUPRASTI VAIKUS IR JIEMS PADĖTI? Kuomet du žmonės šeimoje nusprendžia pasukti skirtingais keliais, dažniausiai abiem iškyla labai svarbus klausimas: Kaip skyrybos paveiks mūsų vaikus? Tai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Santuokos apeigynas

Santuokos apeigynas Nutylima tema: Ir du taps vienu kūnu... Skaistus gyvenimas iki vedybų? Vieną jūsų laiškų pasirinkome atspirties tašku pokalbiui su Gamingo (Austrija) Tarptautinio šeimos ir santuokos instituto psichologijos

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:   Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com Nr. 554,

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA LMTA rektoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 91-SĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS VYKDOMO STOJAMOJO EGZAMINO Į KINO MENO (SPECIALIZACIJA DRAMATURGIJA) STUDIJŲ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-739 Vilnius 1. T v i r t i n u pridedamus: 1.1. Paciento

Detaliau

Microsoft Word Bažnyčia ir jos stovis.doc

Microsoft Word Bažnyčia ir jos stovis.doc BAŽNYČIA VILJAMAS MARIJONAS BRANHAMAS ŽVILGSNIS Į BAŽNYČIĄ Prieš kelias savaites aš buvau regėjime, aš stovėjau aukštai ir mačiau išankstinį Bažnyčios pasirodymą. Aš pastebėjau, kaip iš ten ėjo Aš stovėjau

Detaliau