KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI"

Transkriptas

1 KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI

2 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS...3 II METŲ CENTRO VEIKLOS PLANO ANALIZĖ...3 III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2016 METAMS...9 IV. VEIKLOS TURINYS...10 V. VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS

3 PATVIRTINTA Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V- 15 I. BENDROSIOS NUOSTATOS Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybine švietimo metų strategija, Jaunimo mokyklų koncepcija, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Europos Komisijos komunikatu Suaugusiųjų mokymasis: mokytis niekada nevėlu, Lietuvos mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija, Pan-europine deklaracija apie suaugusiųjų švietimą, Kėdainių rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2020 metų, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro metų strateginiu planu, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro veiklos kokybės įsivertinimo 2015 metų rekomendacijomis metų veiklos planą parengė Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro (toliau Centras) direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V- 314 sudaryta ir patvirtinta darbo grupė. II METŲ CENTRO VEIKLOS PLANO ANALIZĖ 1. Strateginė kryptis. Formaliojo mokymo(si) prieinamumas ir kokybė. Strateginis tikslas. Gerinti mokymo (-si) kokybę. Uždaviniai: 1. Tobulinti pamokos organizavimo kokybę ir veiksmingumą. Įgyvendinant šį uždavinį, buvo dalyvauta kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kuriuose įgytos kompetencijos padėjo gerinti pamokos kokybę. Centro bendruomenei organizuoti seminarai: Integravimo galimybės,,,ugdymo kokybė pamokoje. Mokytojai kėlė kvalifikaciją pagal poreikį. Dalintasi patirtimi, skaityti pranešimai respublikinėse konferencijose: Kėdainiuose konferencijoje-forume,,neformalusis suaugusiųjų švietimas ir aktyvus mokymasis socialinio saugumo kontekste: iššūkiai ir galimybės, Klaipėdoje praktinėje-metodinėje konferencijoje,,eisva mudu abudu. Siekiant veiksmingiau įgyvendinti ugdymo uždavinius ugdymo procese, orientuojantis į mokinį, tikslingai naudojamos IKT, interaktyvioji lenta, UPC parengti skaitmeniniai šaltiniai, E-mokyklos erdvė. Laimėtas ir įgyvendintas projektas Medijos ir informacinis raštingumas. Parengta II kl. modulio,,medijos ir informacinis raštingumas programa ir sėkmingai 3

4 įgyvendinama. Medijos ir informacinis raštingumas integruojamas į kitų dalykų pamokas. Suaugusiųjų skyriaus mokiniams atnaujintas nuotolinis mokymas. Organizuota praktinė konsultacija mokytojams apie nuotolinio mokymo vykdymą: virtualų bendravimą su mokiniais, užduočių korekciją. Skatinant pamokinio proceso vyksmą netradicinėse aplinkose, galimybę praktiškai pritaikyti įgytas žinias, vestos pamokos kitose edukacinėse aplinkose. Nuo šių metų Centras gavo licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą pagal 6 profesinio mokymo (darbo rinkos) programas. Visos programos yra registruotos ir pristatytos Kėdainių darbo biržai. 2. Užtikrinti sąlygas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams ugdytis pagal jų galimybes ir poreikius. Įgyvendinant Pagalbos mokiniui specialistų: psichologo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo veiklos programą teikta savalaikė socialinė, specialioji ir psichologinė pagalba, plėtotas pozityvus mokinių socializacijos procesas. Spręstos mokinių socialinės pedagoginės, psichologinės problemos, teikta reikiama pagalba mokiniui, ugdomi mokinių socialiniai įgūdžiai. Parengtos pritaikytos ir individualizuotos mokymo programos, teikta pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams. Organizuotas ir koordinuotas ugdymo programų pritaikymas, teiktos kokybiškos rekomendacijos pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo(si) programų būdų, metodų ir trukmės pritaikymo. Produktyvusis mokymasis kitoks ugdymas, kurio paskirtis prisitaikyti prie mokinių poreikių ir sudaryti sąlygas mokytis pagal mokinio gebėjimus, polinkius ir pomėgius. Mokiniai mokosi ne tik Centre, bet ir kitose erdvėse: įmonėse, įvairiose įstaigose. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre pagal produktyviojo mokymo(si) modelį mokosi 17 centro jaunuolių: 9 Jaunimo skyriaus klasėje, 8 mokiniai IV kasdieninėje suaugusiųjų skyriaus klasėje. Jaunimo skyriuje vyko alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, savižudybių, streso prevencijos renginiai ir integruotos pamokos, respublikinis AIDS protmūšis Geriau žinoti, paskaitos 5-10 klasių mokiniams nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, alkoholio, narkotikų vartojimo, rūkymo prevencijos tema, kovos su prekyba žmonėmis dienos minėjimas, diskusija Bendravimo problemos, Kėdainių visuomenės sveikatos biuro specialistės paskaita 5-10 kl. mokiniams apie žalingų įpročių prevenciją, organizuotas konkursas Sveikuolių sveikuoliai 5-10 klasėse. Parengti stendai: Vasaris sveikos gyvensenos mėnuo, Gegužė mėnuo be smurto prieš vaikus, Pagalba tau, Nebūk patiklus parduos, Nesityčiok, Kaip mokytis?. Atlikta mokinių adaptacijos Centre apklausa, nustatyti mokinių adaptacijos sunkumai, laiku teikta reikiama pagalba. Analizuotas sveikos gyvensenos ugdymo poreikis, patyčių problemos, produktyviojo mokymosi klasės mokinių ugdymo(si) poreikis, Mokinių pamokų nelankymo priežastys, John L. Holland savarankiško profesijos pasirinkimo tyrimas, Mano bendravimo sunkumai, Mokinių mokymosi stiliai, Naujai atvykusių mokinių socialinis statusas, Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Jaunimo skyriuje. Atsižvelgiant į tyrimų duomenis, organizuotos prevencijos ir intervencijos priemonės. Centro Vaiko gerovės komisija (VGK) įgyvendino mokinių gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas. Prevencinės programos integruojamos į mokomųjų dalykų ugdymo turinį, organizuojama šviečiamoji veikla. 2. Strateginė kryptis. Neformaliojo ir profesinio mokymo(si) plėtra. Strateginis tikslas. Plėtoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įvairovę, pagrįstą saviraiškos ir individualizavimo principais. 4

5 Uždavinys. Plėsti neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo paslaugų pasiūlą, gerinti jų kokybę. Centre buvo tikslingai plėtojamos neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo programos. Jaunimo skyriuje patvirtinti 8 neformaliojo švietimo būreliai, suaugusiųjų skyriuje neformaliojo švietimo veiklą vykdo 6 būreliai. Neformaliojo vaikų švietimo skyriuje akredituotos 2 programos. Gitaros ir vokalo bei medžio drožybos studijos gavo ŠMM finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų lėšų, kurios buvo panaudotos mokymo priemonėms įsigyti. Nuo rugsėjo mėnesio Centre pradėta vykdyti patraukli Lego robotikos veikla, kurioje dalyvauja rajono mokyklų mokiniai. Užsiėmimuose taikomos IKT, patrauklūs mokiniams žaidybiniai metodai. Atnaujinta Jaunųjų medicinos slaugytojų studijos programa, skirta mokiniams, kuriuos domina medicina. Parengta sporto ir sveikatingumo programa jaunimui. Kirpėjų grupės mokiniams sudarytos sąlygos praktinei veiklai plėtoti, kuri vykdoma Kėdainių specialioje mokykloje, Dotnuvos globos namuose, Krakių parapijos senelių namuose. Kirpėjų studija vykdė partnerystės projektus su Kauno Karaliaus Mindaugo PC kirpėjų mokymo skyriumi, dalyvavo tarptautiniuose grožio industrijos seminaruose Selektyv Litexpo rūmuose. Šiuolaikinių šokių studijos ugdytiniai reprezentavo Centrą miesto koncerte, dalyvavo projekte Menų malūnas. Gitaros ir vokalo studijos dalyviai surengė koncertą Mamų dienai, dainuojamosios poezijos vakarą miesto Rotušėje, skirtą V. Kernagiui atminti. Neformaliojo vaikų švietimo skyriaus medžio drožybos studijos mokiniai dalyvavo technologijų olimpiadoje 1 mokinys pripažintas diplomantu. Šalies konkurse,,sidabrinis vainikėlis 1 mokinys tapo rajono laureatas, šalies diplomantas. Sveikatingumo ir sporto klubo moksleiviai dalyvavo ne tik sporto renginiuose, bet ir prisidėjo prie kultūrinės veiklos. Dalyvauta miesto tinklinio sporto renginiuose ir projektuose. Mokiniai, laimėję varžybas, buvo apdovanoti plaukimo baseino leidimais, čekiais sporto parduotuvėse apsipirkti, apdovanoti kamuoliais, atminimo medaliais bei taurėmis. Vairuotojų mokymo grupėje B kategorijai įgyti parengtos ir išleistos 3 vairuotojų mokymo grupės (iš viso 30 mokinių). Pakeistos vairavimo mokymo struktūrinio padalinio darbo tvarkos taisyklės, leidžiančios priimti mokinius tik praktiniam vairavimui, pakoreguoti įkainiai už vairavimo mokymą. Pravesta 2 akademinių valandų paskaita: Jaunųjų dviračių vairuotojų varžybų teorijos žinių užduočių turinys. Mokinių eismo saugumo mokymo problematika, seminaras žmogaus saugos mokytojams: Mokinių saugaus eismo kompetencijų ugdymas: iššūkiai ir galimybės Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre Vilniuje. Gitaros ir vokalo studijoje paminėtos tautinės, Centro tradicinės šventės, jų proga surengti koncertai: 2 ataskaitiniai koncertai tėvams, Motinos dienai, Advento vakarui. Koncertai visuomenei vyko bibliotekoje, Daugiakultūriame centre, Rotušėje, bažnyčiose, socialiniame centre, bendruomenių centruose. Įgyvendinant Ekologų-miškininkų būrelio veiklą, organizuotos popietės, susitikimai ir bendri renginiai su Kėdainių miškų urėdijos darbuotojais. Kartu su Atžalyno gimnazijos gamtininkų būrelio nariais dalyvauta Tarptautinės miškų dienos šventėje A. Stulginskio universitete Kaune. Suaugusiųjų neformaliojo švietimo skyriaus Trečiojo amžiaus universitete (toliau TAU) vykdyta įdomi ir įvairiapusė veikla. Įgyvendinant programą Sveikatos stiprinimas, organizuoti susitikimai su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistais, psichologais, vasaros praktikumai, fizinio aktyvumo pratybos, prevencinės ekskursijos. Įgyvendinta programa Taikomasis menas ir dailieji amatai. TAU parengtos ir pradėtos įgyvendinti naujos programos: Neformali globa ir slauga namų aplinkoje, Kultūrinė raiška. Pradėjo vykti naujos fizinio aktyvumo Pilates bei anglų kalbos Beginner programos ir užsiėmimai suaugusiesiems. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriuje suorganizuoti seminarai: Projektų rengimas ir įgyvendinimas - bendruomenių atstovams, Mokyklos bendruomenės telkimas: esminiai komandinio darbo ir bendradarbiavimo principai PRC ir Centro mokytojams. Organizuota suaugusiųjų 5

6 švietimo savaitė Kėdainių rajone Gyvybės medis. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriuje pateikti ir išspausdinti TAU kūrybiniai darbai respublikiniame leidinyje Trečiojo amžiaus universitetų kūrybos darbų rinktinė. Parengtas Kėdainių TAU strateginis veiklos planas, dalyvaujant Kėdainių rajono savivaldybės, Lietuvos NSŠ tarybos, UPC specialistams. Organizuota tarptautinė konferencija Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir aktyvus mokymas(is) socialinio saugumo kontekste. Jaunimo užimtumui plėtoti Centre įkurta Atviroji jaunimo erdvė, kurioje vykdomas jaunimo laisvalaikio organizavimas ir gyvenimo įgūdžių ugdymas. Centro muziejuje kaupiami ir tvarkomi fondai, ekspozicijos, dokumentai, pravesta inventorizacija. Parengtas m. m. Centro metraštis. Organizuota etnokultūrinė veikla mokiniams: integruotos pamokos, popietės, renginiai, skirti tautinėms ir tradicinėms šventėms paminėti. Ugdytas mokinių tautiškumas, dvasingumas, skatinta mokinių saviraiška, puoselėtos senosios lietuvių tradicijos, papročiai. 3. Strateginė kryptis. Centro, kaip atviro, patrauklaus ir veiksmingo kultūros ir socialinio židinio, sukūrimas. Strateginiai tikslas. Siekti, kad Centras taptų vietos ir rajono savivaldybės bendruomenės kultūros, sveikatingumo ir socialinio ugdymo centru. Formuoti savitą Centro kultūrą, stiprinant bendradarbiavimą su mokinių tėvais, savivaldybės, šalies, užsienio švietimo institucijomis ir socialiniais partneriais. Uždaviniai: 1. Tobulinti Centro aplinką ir modernioje aplinkoje organizuoti renginius Centro bendruomenei ir visuomenei. Įgyvendinant šį uždavinį, įrengtas technologijų kabinetas, atnaujinti III aukšto kabinetai, kuriamos naujos edukacinės erdvės. Įrengta Atviroji jaunimo erdvė. Baigta įrengti patalpų apsaugos priemonių sistema, užtikrinanti bendruomenės saugumą. Siekiant mokinių aktyvaus dalyvavimo kultūriniame ir socialiniame Centro gyvenime, suaugusiųjų skyriuje vykdytos kultūrinės ir pramoginės veiklos. Vyko susitikimas su Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktore, rašytoja Aldona Ruseckaite, etnografinių regionų metams paminėti - pavakarojimas su folkloro ansambliu Jorija. Dalyvauta edukacinėse programose: kvepalų gaminimas, Kalėdinių atvirukų, žaisliukų gamyba. Jaunimo skyriaus mokiniai dalyvavo prevencinėje programoje Lietuvos kariuomenės Geležinio vilko ir Ruklos padalinyje, miškininko dienai paminėti skirtoje pamokoje Tas, kuris sodina medžius, myli ne tik save, bet ir kitus. Siekiant sudaryti sąlygas mokiniams įgyti karjeros kompetencijų, būtinų sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, suaugusiųjų skyriuje vykdyti profesinio veiklinimo vizitai į Lifosos gamyklą, Kėdainių rajono policijos komisariatą, Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandens tyrimų institutą, UAB Texdan įmonę, aukštųjų mokyklų mugę Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje. Jaunimo skyriuje, įgyvendinant ugdymo karjerai programą, suorganizuotos edukacinės profesinio veiklinimo išvykos į atvirų durų dienas Kėdainių Profesinio rengimo centre, į įvairias Kėdainių miesto įmones ir įstaigas. Produktyviojo mokymo(si) klasės mokiniai dalyvavo susitikimuose su praktinių mokymosi vietų mentoriais. Centro biblioteka vykdė edukacines, kultūrines ir pramogines veiklas, organizavo parodas: mokinių darbų, rašytojų, poetų ir kt. kultūros veikėjų žymioms sukaktims paminėti. 6

7 Centre vyko įvairios akcijos, telkiančios bendruomenę, skatinančios dalintis, saugoti gamtą, atkreipiančios dėmesį į visuomenės problemas. Organizuotos akcijos Pasaulinei nerūkymo dienai, Tarptautinei vaikų gynimo dienai, Pasaulinei psichikos sveikatos dienai, Tarptautinei tolerancijos dienai, Pasaulinei kovos su AIDS dienai paminėti, draugiškiausio mokinio ir mokytojo rinkimai, renginiai Būk draugas,, Darom 2015,,,Mokomės dalintis, Tylos stebuklinga muzika. Centre plėtojama projektinė veikla. Parengti ir įgyvendinti projektai: Grudtvig, Learning to Tackle Poverty, Kuriame savo erdvę, Atvira jaunimo erdvė sveikatos stiprinimui, AJE teikiamų paslaugų plėtra ir prieinamumo didinimas, Senjorų sveikatos stiprinimo praktikumas, Neformali globa ir slauga namų aplinkoje, Kėdainių TAU institucinių gebėjimų stiprinimas ir daugiasektorinio bendradarbiavimo plėtra, Kėdainių TAU institucinių gebėjimų stiprinimas, integruotas projektas Žengiu į žinių pasaulį, Mes visi draugai. Jaunimo skyriuje parengtas ir įgyvendintas Kėdainių rajono savivaldybės finansuotas vaikų vasaros poilsio, užimtumo ir nusikalstamumo prevencijos projektas Mano vaikystės vasara, suaugusiųjų skyriaus parengtas ir įgyvendintas respublikinis projektas,,medijos ir informacinis raštingumas. Dalyvauta tarptautiniame ERASMUS+projekte PROVED. 2. Puoselėti tradicijas ir stiprinti bendradarbiavimą. Centre kuriamas kultūringos, pažangios ugdymo(si) įstaigos įvaizdis. Visiems Centro bendruomenės nariams sudarytos galimybės dalyvauti sveikatą stiprinančioje veikloje. Įgyvendinama Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro sveikatos stiprinimo programa Renkuosi sveikatą m.. Sveikatos stiprinimo priemonės numatytos ir įgyvendinamos visuose Centro skyriuose. Patirties sklaida vykdoma Centre ir už jo ribų. Centre puoselėjamos tradicijos, organizuojami tradiciniai renginiai, telkiama bendruomenė. Siekiant stiprinti pagarbą senoms tradicijoms ir inicijuojant naujas, organizuoti renginiai Europos kalbų dienai paminėti, Kalbų įvairovė pasaulio turtas, šventinė popietė,,rudens spalvos Jums..., skirta Tarptautinei Mokytojų dienai, Atminties valanda, skirta Sausio 13-ąjai paminėti. Organizuoti tradiciniai renginiai suaugusiųjų ir jaunimo skyriuose: Rugsėjo 1-osios šventė, Tyrėjų naktis 2015, pilietinė iniciatyva Atmintis gyva, nes liudija, šimtadienio šventė Liko šimtas dienų..., sporto varžybos, skirtos Vasario -16-ąjai paminėti, akcija Pasitinkant Kovo 11- ąją..., paskutinio skambučio šventė, brandos atestatų įteikimo šventė, kasmet dalyvaujame Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamine. Įgyvendintas jaunimo skyriaus ir Jonavos jaunimo mokyklos bendradarbiavimo projektas Draugystės tiltai. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriaus veikla buvo pristatyta Kėdainių Darbo biržoje, vyko dalykinis ir kultūrinis susitikimas Centre su mokyklų tobulinimo centro kolektyvu, dalyvauta Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos organizuotoje respublikinėje konferencijoje,,eisva mudu abudu. Konferencijoje skaityti pranešimai:,,česlovas Milošas iš lankos į Pasaulį,,,Kėdainių krašto etninės kultūros gyvasties puoselėtojai,,,radvilų senos kronikos gyvos. Dalyvauta Vilniaus Varpo suaugusiųjų gimnazijos organizuotame fotografijų konkurse Aktyvus mokymasis, Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos organizuotame fotografijų konkurse Pažinimo keliu einant, Vilniaus Gabijos gimnazijos organizuotoje pilietinėje akcijoje Pamatyk trispalvę savo kasdienybėje (fotografijų paroda). Dalintasi Centro gerąja patirtimi dalyvaujant Respublikinėje konferencijoje Žmogaus ekologija Šiaulių Didždvario gimnazijoje. Skaitytas pranešimas Žmogaus sveikata ir aplinkosaugos problemos. Jaunimo skyriuje tradiciškai vyksta konkursas projektas Vaikų velykėlės, Užgavėnių renginys Blynai su meile. Puoselėjamos senosios lietuviškos tradicijos, ugdoma tautiška vaikų mąstysena ir bendrumas. Kuriama optimali bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir išorės partneriais sistema. Bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais), spręstos vaikų ugdymo(si) problemos. Tradiciškai vyko tarpinstitucinis bendradarbiavimas su Kėdainių miesto ir rajono seniūnijomis, Kauno 7

8 apskrities VPK Kėdainių rajono policijos komisariatu, Kėdainių rajono Probacijos tarnyba, Kėdainių rajono Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Kėdainių vaikų globos namais Saulutė, Kėdainių profesinio rengimo centru, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Kėdainių rajono savivaldybės socialinės paramos skyriumi, Kėdainių bendruomenės socialiniu centru. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro gerosios patirties sklaida vykdoma Centro internetiniame tinklalapyje, rajono spaudoje, rengiami televizijos reportažai METŲ VEIKLOS ANALIZĖ (SSGG) Stiprybės - Aukštos kvalifikacijos, kompetentinga mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, andragogų bendruomenė. - Tikslinga pasirenkamųjų dalykų, modulių, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų pasiūla, planinga veikla. - Kryptinga socialinė, psichologinė, specialioji pagalba mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), Centro bendruomenei. - Sudarytos sąlygos mokinių asmeniniams, socialiniams, edukaciniams, ugdymo(si) karjerai poreikiams tenkinti. - Sudarytos sąlygos nuolatiniam mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimui. - Lanksti Suaugusiųjų skyriaus ugdymo sistema. - Gera mokymo(si) bazė. - Turtingas bibliotekos fondas ir techninė bazė. - Puoselėjamos Centro tradicijos, kuriamos naujos. Galimybės - Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti pamokų lankomumą, ugdyti socialinius įgūdžius. - Naujų bendravimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) formų taikymas. Silpnybės - Mokinių mokymosi motyvacijos stoka, nesistemingas pamokų lankomumas, silpni socialiniai įgūdžiai. - Nepakankamas tėvų (globėjų, rūpintojų) domėjimasis vaikų mokymusi jaunimo skyriuje. - Didelė mokinių kaita dėl įvairių priežasčių suaugusiųjų skyriuje. - Nepakankama mokymo(si) metodų pasiūla pamokoje, ne iki galo išnaudotos IKT taikymo galimybės. - Nepakankama Centro metodinių darbo grupių veikla. Grėsmės - Nepalanki demografinė situacija - mažėjantis mokinių skaičius. - Didėjančios socialinės-ekonominės problemos: tėvų išvykimas į užsienį, nedarbas, skurdas. 8

9 - Pamokos organizavimo efektyvinimas, taikant inovatyvius mokymo(si) metodus, IKT technologijas. - Įtraukti kuo daugiau mokinių į saviraiškos priemones, projektus. - Efektyvinti Centro metodinių darbo grupių veiklą. - Pritraukti išorės lėšas, vykdyti projektinę veiklą. - Socialinės rizikos grupėms priskirtų šeimų didėjimas. - Nepalankus darbdavių požiūris į besimokantį suaugusįjį. - Tarpinstitucinė konkurencija. III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2016 METAMS Strateginė kryptis. Formaliojo mokymo(si) prieinamumas ir kokybė. I tikslas. Plėtoti formaliojo mokymo(si) prieinamumą, taikant IKT. Uždaviniai: 1. Tobulinti mokymo(si) nuotoliniu būdu organizavimą ir įgyvendinimą. 2. Veiksmingai taikyti IKT formaliojo ugdymo procese. II tikslas. Gerinti mokymo(si) kokybę. Uždaviniai: 1. Kurti mokymą(si) skatinančią aplinką, orientuotą į Centro veiklos kokybės įsivertinimą. 2. Tobulinti pamokos organizavimo kokybę ir veiksmingumą. 3. Sudaryti sąlygas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams ugdytis pagal jų galimybes ir poreikius. Strateginė kryptis. Neformaliojo ir profesinio mokymo(si) plėtra. I tikslas. Plėtoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įvairovę, pagrįstą saviraiškos ir individualizavimo principais. Uždavinys: 1. Plėsti neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo paslaugų pasiūlą, gerinti jų kokybę. II tikslas. Kryptingai įgyvendinti jaunimo ir suaugusiųjų profesinio mokymo(si) programas. Uždaviniai: 1. Plėtoti ikiprofesinį mokymą(si). 2. Teikti neformaliojo profesinio mokymo paslaugas. Strateginė kryptis. Centro, kaip atviro, patrauklaus ir veiksmingo socialinio ir kultūros židinio, sukūrimas. I tikslas. Siekti, kad Centras taptų vietos ir rajono savivaldybės bendruomenės kultūros, sveikatingumo ir socialinio ugdymo centru. 9

10 Uždaviniai: 1. Gražinti išorės aplinką ir edukacines erdves. 2. Organizuoti sociokultūrinius renginius, skirtus vietos ir rajono savivaldybės bendruomenės nariams. II tikslas. Formuoti savitą Centro kultūrą, stiprinant bendradarbiavimą su mokinių tėvais, su įvairiomis Kėdainių rajono savivaldybės, šalies, užsienio švietimo institucijomis ir socialiniais partneriais. Uždaviniai: 1. Puoselėti ir kurti Centro tradicijas. 2. Stiprinti tėvų, klasių auklėtojų ir mokytojų bendradarbiavimą, padedantį vaikams siekti pažangos. 3. Efektyvinti bendradarbiavimą su įvairiomis švietimo institucijomis ir socialiniais partneriais. IV. VEIKLOS TURINYS Strateginė kryptis. Formaliojo mokymo(si) prieinamumas ir kokybė. I tikslas. Plėtoti formaliojo mokymo(si) prieinamumą, taikant IKT. Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingas ir vykdytojai 1 uždavinys. Tobulinti mokymo(si) nuotoliniu būdu organizavimą ir įgyvendinimą. Finansavimas Laukiamas rezultatas Įsivertinimas 1. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, nuotoliniuose mokymuose, kuriuose įgytos kompetencijos leistų efektyviai taikyti IKT pamokose, tobulinti nuotolinio mokymo įgūdžius. Mokytojų savišvieta. 2. Seminaro apie nuotolinio mokymo vykdymą ir užduočių tobulinimo galimybes organizavimas. II ketvirtis Suaugusiųjų skyriaus metodinė grupė A. Valienė, R. Kielaitė, A. Šliažaitė mokinio krepšelio lėšos kvalifikacijos tobulinimo lėšos Įgytos kompetencijos, patobulintas IKT naudojimas pamokose, patobulinti nuotolinio mokymo ir mokymosi įgūdžiai. Patobulinti nuotolinio mokymo įgūdžiai, įgytos nuotolinio mokymo sistemos MOODLE kaip Suaugusiųjų skyriaus Suaugusiųjų skyriaus 10

11 3. Nuotolinio mokymo(si) organizavimo sistemos tobulinimas bei nuotolinio mokymo užduočių atnaujinimas pagal poreikį. 4. Socialinę atskirtį patiriančių mokinių pritraukimas mokytis naudojant nuotolinio mokymo(si) sistemą. 5. Mokiniams, pageidaujantiems naudoti nuotolinio mokymo(si) sistemą MOODLE kaip metodą, konsultacijų organizavimas. 6. Domėjimasis suaugusiųjų nuotolinio mokymosi būdo organizavimu, pagal poreikius ir galimybes dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo programose tikslu taikyti neformaliajame ugdyme dalines rekomendacijas. 7. Nuotolinio mokymo(si) kaip metodo naudojimo ugdymo procese įsivertinimas. 2 uždavinys. Veiksmingai taikyti IKT formaliojo ugdymo procese. Suaugusiųjų skyriaus mokytojai J. Sudikienė, dalykų mokytojai mokinio krepšelio lėšos R. Kielaitė A. Jociuvienė, NVŠS mokytojai Suaugusiųjų skyriaus metodinė grupė Kvalifikacijos tobulinimo lėšos, intelektualiniai metodo taikymo kompetencijos. Patobulinta nuotolinio mokymo(si) organizavimo sistema, atnaujintos užduotys pagal poreikį. Daugėja mokinių, atsiveria naujos galimybės. Plėtojamas mokymosi prieinamumas. Gilesnė veiklų, mokymosi metodų naudojimo patirtis, Suaugusiųjų skyriaus mokinių įtraukimas į NVŠS veiklas, nauji gebėjimai, stipresnė mokymosi motyvacija. Įsivertinta nuotolinio mokymo(si) organizavimo Centre sistema. Suaugusiųjų skyriaus Suaugusiųjų skyriaus Suaugusiųjų skyriaus Neformaliojo vaikų švietimo skyriaus ( toliau NVŠS) Suaugusiųjų skyriaus, Metodinės tarybos 1. Seminaro Interaktyvios lentos ir skaitmeninių priemonių naudojimo pamokose galimybės vedimas. Kovas A. Šliažaitė, J. Verseckaitė Įgyti įgūdžiai, kaip parengti interaktyvias užduotis ir veiksmingiau taikyti interaktyviąją lentą bei skaitmenines priemones Suaugusiųjų skyriaus 11

12 2. Atvirų pamokų naudojant interaktyviąją lentą, skaitmeninius šaltinius vedimas. 3. Vestų atvirų pamokų naudojant interaktyviąją lentą, skaitmeninius šaltinius analizavimas ir aptarimas bei rekomendacijų veiklai gerinti pateikimas. 4. Medijų ir kompiuterinio raštingumo II gimnazijos klasės modulio programos įgyvendinimas. 5. IKT panaudojimas Ugdymo karjerai veiklose. 6. IKT panaudojimo formaliojo ugdymo procese įsivertinimas. Balandis, gegužė Birželis A. Šliažaitė, dalykų mokytojai Suaugusiųjų skyriaus metodinė grupė N. Kapočienė, Projekto dalyvių grupė N.Kapočienė, J. Sudikienė, G. Stasytienė Suaugusiųjų skyriaus metodinė grupė Mokinio krepšelio lėšos, intelektualiniai pamokose. Pravestos atviros pamokos naudojant interaktyviąją lentą, skaitmeninius šaltinius. Analizuotos ir aptartos atviros pamokos, pateiktos rekomendacijos. Ugdytos kompiuterinio raštingumo kompetencijos. Tobulintos mokytojų, mokinių darbo su IKT kompetencijos. Atliktas IKT panaudojimo formaliojo ugdymo procese įsivertinimas. Įvardintos problemos, numatyti jų sprendimo būdai. Suaugusiųjų skyriaus Suaugusiųjų skyriaus Suaugusiųjų skyriaus Jaunimo ir suaugusiųjų skyrių metodinių grupių Suaugusiųjų skyriaus, Metodinės tarybos II tikslas. Gerinti mokymo(si) kokybę. Eil. Priemonės pavadinimas Data Atsakingas ir Finansavimas Laukiamas rezultatas Įsivertinimas Nr. vykdytojai 1 uždavinys. Kurti mokymą(si) skatinančią aplinką, orientuotą į Centro veiklos kokybės įsivertinimą. 1. Organizuoti tikslinius, su Centro Mokyklos vadovai, Kvalifikacijos Mokytojams sudarytos Direkcinės tarybos 12

13 veiklos prioritetais susijusius seminarus. 2. Giluminio įsivertinimo planavimas, vertinamosios problemos formulavimas. Vertinimo objektų, šaltinių ir metodų nustatymas. 3. Giluminio įsivertinimo vykdymas. Duomenų rinkimas. 4. Giluminio įsivertinimo duomenų apdorojimas, analizavimas, apibendrinimas, išvadų ir rekomendacijų formulavimas. Centro veiklos tobulinimo perspektyvos numatymas. 5. Ataskaitos apie Centro veiklos kokybės giluminį įsivertinimą rengimas. Ataskaitos pristatymas mokytojų bendruomenei, Centro savivaldos institucijoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Metodinė taryba tobulinimo lėšos galimybės dalyvauti seminaruose ir metodiniuose renginiuose, įgytos kompetencijos taikomos ugdymo proceso tobulinimui. Sausis Vasaris Kovas Kovas G. Stasytienė, Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupė G. Stasytienė, Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupė G. Stasytienė, Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupė G. Stasytienė, Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupė 13 Suformuluota vertinamoji problema, nustatyti vertinimo objektai, šaltiniai, metodai. Atliktas giluminis įsivertinimas. Apdoroti, išanalizuoti ir apibendrinti giluminio įsivertinimo rezultatai. Suformuluotos išvados ir rekomendacijos, padėsiančios tobulinti Centro veiklos organizavimą. Parengta ataskaita apie Centro veiklos kokybės giluminį įsivertinimą. Giluminio įsivertinimo ataskaita pristatyta mokytojų bendruomenei, Centro savivaldos institucijoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims., Metodinės tarybos Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupės pasitarime Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupės pasitarime Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupės pasitarime Mokytojų tarybos, Centro tarybos

14 6. Įsivertinimo duomenų naudojimas Centro m. m. ugdymo planui rengti. Birželis J. Pupkevičienė, G. Stasytienė, A. Valienė, A. Jociuvienė, J. Vaitonienė Vadovaujantis įsivertinimo duomenimis parengtas m. m. ugdymo plano projektas. Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupės pasitarime 7. Centro m. m. veiklos kokybės įsivertinimo grupės sudarymas. Rugsėjis I. Jančiukienė Sudaryta m. m. Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupė. Direktoriaus įsakymu 8. Pasirengimas plačiajam įsivertinimui. Literatūros ir dokumentų analizė. Anketų plačiajam įsivertinimui ruošimas. Spalis Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupė Planuojamas plačiojo įsivertinimo procesas. Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupės pasitarime 9. Centro bendruomenės supažindinimas su plačiojo įsivertinimo organizavimu, veiklos rodiklių paaiškinimais ir veiklos kokybės vertinimo lygių skale. Lapkritis Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupė 10. Plačiojo įsivertinimo vykdymas. Lapkritis Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupė 11. Plačiojo įsivertinimo rezultatų apdorojimas, analizavimas, duomenų apibendrinimas. Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupė Pasirengta plačiajam įsivertinimui. Vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos rodikliais ir vertinimo lygių skale atliktas platusis įsivertinimas. Išanalizuoti plačiojo įsivertinimo rezultatai, apibendrinti duomenys. Suformuluota vertinamoji problema. Mokytojų tarybos Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupės pasitarime Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupės pasitarime 14

15 12. Plačiojo įsivertinimo rezultatų pristatymas Centro bendruomenei. Srities, temos ir veiklos rodiklių giluminiam pasirinktos problemos nagrinėjimui išskyrimas. Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupė Plačiojo įsivertinimo rezultatai pristatyti Centro bendruomenei. Išskirta sritis, tema ir veiklos rodikliai giluminiam pasirinktos problemos nagrinėjimui. Mokytojų tarybos 13. Plačiojo įsivertinimo duomenų naudojimas 2017 m. Centro metinei veiklos programai rengti ir tolesnės veiklos tobulinimui planuoti. 14. Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketos m. m. (2016 m.) pildymas. 15. Centro įsivertinimo rezultatų analizė ir sprendimai dėl veiklos tobulinimo, įsivertinimo sričių ir atlikimo metodikos pasirinkimas. I ketvirtis 2 uždavinys. Tobulinti pamokos organizavimo kokybę ir veiksmingumą. Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupė Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupė Centro tarybos nariai Vadovaujantis įsivertinimo duomenimis parengta 2017 m. Centro metinė veiklos programa. Užpildyta Centro įsivertinimo ir pažangos anketa už 2016 m. ir pateikta Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai. Kuriama besimokanti organizacija, kurios veiklos kokybė tobulinama, atsižvelgiant į įsivertinimo rezultatus. Metinės veiklos programos rengimo darbo grupės pasitarime Mokytojų tarybos Centro tarybos 1. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, nuotoliniuose mokymuose apie geros pamokos organizavimą, pamokos struktūrą. Mokytojų savišvieta. Metodinė taryba, mokytojai 15 mokinio krepšelio lėšos Įgytos kompetencijos apie pamokos struktūrą, vadybą. 2. Dalyvavimas bendrose kvalifikacijos NVŠS metodinė Kvalifikacijos Pamokos metodų taikymas NVŠS metodinės

16 tobulinimo programose tikslu modernizuoti neformalųjį vaikų švietimą pasirinkus tematiką: - netradicinių metodų efektyvus panaudojimas, - formaliojo ir neformaliojo ugdymo integracijos galimybės, - pamokos vadyba, - laiko vadyba. 3. Seminaro Geros pamokos ir grupinės konsultacijos struktūra. 4. Pranešimų parengimas ir skaitymas: - Daugiau apie ugdymo organizavimą kaip priemonę kokybei užtikrinti. - Kūrybiniai bandymai naudojant įvairias antrines medžiagas. 5. Dokumento Geros mokyklos koncepcija pristatymas ir aptarimas. 6. Mokytojų kvalifikacijos ir atestacijos dokumentų aptarimas. 7. Naujos profesinės literatūros pristatymas parodose ir metodinėse grupėse. 8. Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų, klasių auklėtojų veiklos programų ir grupė tobulinimo lėšos, intelektualiniai II ketvirtis Spalis Birželis Sausis A. Valienė, A. Šliažaitė V. Jasiulevičienė R. Feiferienė V. Tepcovienė, A. Šliažaitė mokinio krepšelio lėšos Pagal poreikį Metodinės grupės I ketvirtis, III ketvirtis D.Šarkevičienė, N. Kapočienė nauji leidiniai Rugpjūtis Metodinės grupės NVŠS užsiėmimuose stiprinant užsiėmimų organizavimo kokybę, mokinių žinias, reikalingas praktinėms veikloms atlikti, gebėjimams stiprinti. Įgytos kompetencijos apie pamokos struktūrą. Parengti ir skaityti pranešimai, vykdoma gerosios patirties sklaida. Susipažinta su dokumentu, suvokta geros mokyklos samprata. Susipažinta su mokytojų kvalifikacijos ir atestacijos dokumentais. Supažindinta su švietimo institucijų leidžiamais leidiniais. Mokytojai skatinti bendrauti ir grupės Suaugusiųjų skyriaus Suaugusiųjų skyriaus Suaugusiųjų skyriaus 16

17 neformaliojo ugdymo programų m. m. teikimas derinimui ir tvirtinimui. 9. Pasirenkamųjų dalykų, modulių programų parengimas ir pasiūlymų teikimas. 10. Integruotų programų parengimas ir jų įgyvendinimas. 11. Ugdymo karjerai programos integravimas į mokomuosius dalykus. 12. Metodinės medžiagos, parengtų mokymo priemonių, sukurtų testų pristatymas ir derinimas. 13. Pamokų ir grupinių konsultacijų stebėjimas bei struktūros aptarimas. 14. Atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas. Balandis Jaunimo ir suaugusiųjų Suaugusiųjų skyriaus metodinė grupė G. Stasytienė, N. Kapočienė, J. Sudikienė, 17 dalykų mokytojai Pagal poreikį Metodinės grupės IV ketvirtis 15. Gerosios patirties sklaida. 16. Dalyvavimas suaugusiesiems organizuojamuose konkursuose, A. Valienė, A. Šliažaitė, dalykų mokytojai Skyrių vedėjos, dalykų mokytojai Metodinės grupės Suaugusiųjų skyriaus metodinė bendradarbiauti, ugdytas kūrybiškumas, atsakomybė, tenkinant mokinių ugdymosi poreikius. Parengta pasirenkamųjų dalykų, modulių programų pasiūla. Parengtos integruotos programos mažina mokinių mokymosi krūvius. Ugdytos ugdymo karjerai kompetencijos per dalykų pamokas. Pristatytos ir patvirtintos parengtos mokymo priemonės. Stebėtos pamokos ir grupinės konsultacijos, aptarta jų struktūra. Ugdymo proceso įvairovės skatinimas, mokytojų pedagoginės patirties sklaida, optimalus mokymo metodų taikymas. Vykdoma gerosios patirties sklaida. Dalyvauta konkursuose, konferencijose. Jaunimo ir suaugusiųjų skyrių metodinių grupių Suaugusiųjų skyriaus Jaunimo ir suaugusiųjų skyrių metodinių grupių Individualus aptarimas, Suaugusiųjų skyriaus Suaugusiųjų skyriaus

18 konferencijose. grupė 17. Jaunimo skyriaus kūrybinių dienų organizavimas. Pamokų organizavimas netradicinėse aplinkose. Jaunimo skyriaus metodinė grupė, dalykų mokytojai Ugdymo proceso įvairovės skatinimas, mokytojų pedagoginės patirties sklaida. 18. Metodinės pagalbos teikimas mažesnę patirtį turintiems mokytojams Kolega-kolegai. 19. Vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių mokslo metams užsakymo aptarimas. 20. Mokytojų tarybos posėdžio organizavimas: m. veiklos plano pristatymas; - I pusmečio ugdymo(si) rezultatai, jų analizė. 21. Mokytojų tarybos posėdžio organizavimas: - IV gimnazijos klasių mokinių ugdymo(si) rezultatai; - Centro veiklos kokybės giluminio įsivertinimo rezultatų pristatymas. 22. Mokytojų tarybos posėdžio organizavimas: - Mokinių ugdymo(si) rezultatai; m. m. ugdymo plano įgyvendinimo analizė; m. m. ugdymo II ketvirtis Sausis Gegužė Birželis Metodinės grupės, dalykų mokytojai J. Vaitonienė, Centro tarybos nariai J. Pupkevičienė, Skyrių vedėjos G. Stasytienė, A. Valienė J. Pupkevičienė, Skyrių vedėjos 18 Vykdoma gerosios patirties sklaida, mokytojų profesinės kompetencijos augimas. Įvertinta, ar racionaliai ir tikslingai panaudojamos krepšelio lėšos. Pristatytas 2016 m. veiklos plano projektas. Pateikti I pusmečio ugdymo(si) rezultatai bei jų analizė. Pristatyti IV gimnazijos klasių mokinių ugdymo(si) rezultatai. Pateikta Centro veiklos kokybės giluminio įsivertinimo rezultatų ataskaita. Pristatyti mokinių ugdymo(si) rezultatai. Pristatyta m. m. ugdymo plano įgyvendinimo analizė. Pritarta m. m. ugdymo plano projektui. Jaunimo skyriaus Centro tarybos Mokytojų tarybos Mokytojų tarybos Mokytojų tarybos

19 plano projektas. 23. Mokytojų tarybos posėdžio organizavimas: m. ugdymo(si) rezultatai, jų lyginamoji analizė; m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų rezultatai, jų lyginamoji analizė; m. m. Centro ugdymo plano pristatymas. 24. Mokytojų tarybos posėdžio organizavimas: - Centro veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatų pristatymas ; m. veiklos plano įgyvendinimo analizė. 25. Metodinės veiklos, skirtos tobulinti pamokos organizavimą, pamokos struktūrą, įsivertinimas. Rugpjūtis J. Pupkevičienė, Skyrių vedėjos J. Pupkevičienė, G. Stasytienė, Metodinės grupės, Metodinė taryba 3 uždavinys. Sudaryti sąlygas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams ugdytis pagal jų galimybes ir poreikius. Pristatyti m. m. ugdymo(si) rezultatai, 2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų rezultatai, pateiktos jų lyginamosios analizės. Pristatytas m. m. Centro ugdymo planas. Pristatyti plačiojo įsivertinimo rezultatai. Išskirta sritis, tema ir veiklos rodikliai giluminiam pasirinktos problemos nagrinėjimui. Pateikta 2016 m. veiklos plano įgyvendinimo analizė. Įsivertintos įgyvendintos priemonės, pasiekti rezultatai, numatytos tobulintinos sritys. Mokytojų tarybos Mokytojų tarybos, Metodinės tarybos 1. Kvalifikacijos kėlimas (seminarai, kursai, savišvieta, dokumentų, metodinės literatūros studijavimas ir aptarimas). Skyrių vedėjai, Pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai 19 Įgytos žinios, patobulintos bendrosios ir dalykinės kompetencijos, įgūdžiai. 2. ir metodinės tarybos Sausis Intelektualieji Aptartos metodinių grupių

20 veiklos programų gairių 2016 metams numatymas ir aptarimas. Veiklos programų parengimas. 3. Pagalbos suaugusiųjų skyriaus III klasių mokiniams teikimas, sudarant individualius ugdymo planus. 4. Ugdymo karjerai programų 9 ir III gimnazijos klasėse įgyvendinimas. 5. Produktyvaus mokymo jaunimo ir suaugusiųjų skyriuose organizavimas. 6. Sutarčių su darbdaviais, tęsiant Produktyviojo mokymo(si) projektą, sudarymas. 7. Suaugusiųjų ir jaunimo skyrių mokinių orientavimas ( pokalbiai, diskusijos su mokiniais ir tėvais, NVŠS veiklų stebėjimas, įtraukimas į praktines veiklas), skatinant mokinius rinktis poreikius ir galimybes atitinkančias neformaliojo ugdymo veiklas. 8. Skirtingų gebėjimų ir poreikių vaikų įtraukimas į NVŠS veiklas: pirmininkai, metodinės tarybos pirmininkas Rugsėjis J. Sudikienė Rugsėjis Rugsėjis G. Stasytienė, N. Kapočienė L. Paulauskienė, V. Pilkienė, A. Gavrilčikė J. Pupkevičienė A. Jociuvienė, J. Sudikienė, J. Pupkevičienė, klasių auklėtojai A. Jociuvienė, Mokinio krepšelio lėšos, intelektualiniai Projekto Proved lėšos, mokinio krepšelio lėšos, intelektualiniai ir metodinės tarybos veiklos programų gairės 2016 metams. Parengtos programos. Suteikta pagalba rengiant individualius ugdymo planus. Ugdytos ugdymo karjerai kompetencijos. Ugdytos ugdymo karjerai kompetencijos. Tarpinstitucinės partnerystės dėka pagerėjusi mokymosi motyvacija ir tikslinga praktinė veikla, integruota į ugdymą. Teiktos naujos žinios, Ugdyti kultūriniai, saviraiškos, komunikaciniai, dalykiniai gebėjimai, motyvacija mokytis. Mokiniai įtraukti į įdomias ir naudingas NVŠS veiklas,, Metodinės tarybos Suaugusiųjų skyriaus Jaunimo ir suaugusiųjų skyrių metodinių grupių Mokytojų tarybos Direkcinės tarybos Jaunimo ir suaugusiųjų skyrių metodinių grupių NVŠS metodinės grupės 20

21 - direkcijos pasitarimai, - mokytojų tarybos posėdžiai, - pokalbiai su mokiniais, tėvais, - NVŠS veiklų stebėjimas, - bandomosios veiklos. 9. Ugdymo plano m. m. parengimas. 10. Individualus ir grupinis mokinių konsultavimas. 11. Pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminio įvertinimo atlikimas. 12. Vaiko gerovės komisijos posėdžių organizavimas. 13. Socialinių paslaugų teikimas: - nemokamo mokinių maitinimo organizavimas, - kompensuojamo mokinių važiavimo organizavimas. Rugpjūtis Sausis (pagal poreikį) NVŠS mokytojai Ugdymo plano rengimo darbo grupė Pagalbos mokiniui specialistai Vaiko gerovės komisija, L.Vilčinskaitė, dalykų mokytojai G. Stasytienė, L. Vilčinskaitė V. Pilkienė 21 ugdomi pilietiniai gebėjimai, stiprinama mokymosi motyvacija. Parengtas m. m. ugdymo planas. Ugdytas pozityvus mokinių socializacijos procesas. Teikta kokybiška švietimo pagalba. Organizuotas ir koordinuotas ugdymo programų pritaikymas. Tvarkyta specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaita. Spęsti su mokinių ugdymu(si) susiję klausimai. Tenkinti specialieji ugdymosi poreikiai. Gerėja mokinių pamokų lankomumas, elgesio kultūra ir mokymosi rezultatai. Teikta socialinė parama mokiniams. Mokytojų tarybos, Centro tarybos Individualus aptarimas Vaiko gerovės komisijos Vaiko gerovės komisijos, Mokytojų tarybos J. Pupkevičienė, J. Verseckaitė 14. Tyrimai, apklausos: Nustatyta, kokios pagalbos Jaunimo ir

22 - Sveikos gyvensenos ugdymas jaunimo skyriuje - Mokinių adaptacija jaunimo ir suaugusiųjų skyriuose - Rūkymo, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimas (žvalgomasis tyrimas) kl. mokinių apklausa Kaip aš jaučiuosi Centre, - Naujų mokinių socialinis statusas - Mokinių pamokų nelankymo priežastys - IV gimnazijos klasių mokinių apklausa dėl profesijų pasirinkimo - Mokymosi stilių tyrimas. Vasaris Spalis- lapkritis Lapkritis Kovas Spalis Sausis Vasaris Spalis V. Pilkienė, J. Pupkevičienė V. Pilkienė, R. Valmontienė J. Pupkevičienė, V. Pilkienė R. Valmontienė J. Verseckaitė J. Verseckaitė R. Valmontienė R. Valmontienė reikia mokiniams adaptuojantis Jaunimo skyriuje. Analizuotas sveikos gyvensenos ugdymo poreikis. Išsiaiškintas rūkymo, alkoholio, psichotropinių medžiagų vartojimas moksleivių tarpe. Gauta informacija apie psichologinį mikroklimatą, mokinių emocinį foną. Numatytos priemonės problemoms šalinti. suaugusiųjų skyrių metodinių grupių, Mokytojų tarybos 15. Psichologinių problemų prevencija vyresniųjų klasių mokiniams: - Paskaita-praktikumas 9 kl. mokiniams Pyktis kas tai? - Diskusija 10 kl. mokiniams Mano priežastys gyventi. 16. Ugdymo plano m. m. projekto svarstymas Balandis III ketvirtis R. Valmontienė J. Vaitonienė, Centro tarybos nariai Mokiniai įgalinti savarankiškai valdyti kasdienį stresą, mokytis problemų sprendimo bei atsipalaidavimo metodų. Vykdyta savižudybių prevencija, pozityviosios psichologijos sklaida. Efektyviai planuotas ugdymo turinys. Jaunimo skyriaus Centro tarybos 22

23 17. Atlikti metodinės veiklos, skirtos siekti aukštesnės ugdymo kokybės sudarant sąlygas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams ugdytis pagal jų galimybes ir poreikius, įsivertinimą. Metodinės grupės, Metodinė taryba Įsivertintos įgyvendintos priemonės, pasiekti rezultatai, numatytos tobulintinos sritys., Metodinės tarybos Strateginė kryptis. Neformaliojo ir profesinio mokymo(si) plėtra. I tikslas. Plėtoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įvairovę, pagrįstą saviraiškos ir individualizavimo principais. Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingas ir vykdytojai Finansavimas Laukiamas rezultatas Įsivertinimas 1 uždavinys. Plėsti neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo paslaugų pasiūlą, gerinti jų kokybę. 1. Kvalifikacijos kėlimas (seminarai, mokymai, konsultacijos, pakaitos, savišvieta). Kvalifikacijos tobulinimo seminaruose įgytų žinių pritaikymo užsiėmimuose aptarimas. J. Vaitonienė, A. Jociuvienė, NVŠS ir NSŠS, Mokinių taryba mokinio krepšelio lėšos Įgytos žinios ir įgūdžiai, neformaliojo jaunimo ir suaugusiųjų švietimui reikalingos kompetencijos. NVŠS ir NSŠS metodinių grupių, Mokinių tarybos 2. Mokytojų veiklos kryptys, gerinant neformaliojo švietimo paslaugų kokybę. NVŠS mokytojų metodinė grupė 23 galimos projektų lėšos 3. Mokinių tarybos plano kūrimas. Sausis Mokinių taryba 4. Neformaliojo ugdymo veiklų (būrelių) poreikio tyrimas. Balandis R. Ambraškaitė, R. Lukoševičius Šiuolaikiška veikla, skaitlingos grupės, paslaugų pasiūla ir paklausa. Plėtoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos. Nustatytas naujų būrelių poreikis, įvertinti lankyti NVŠS metodinės grupės Mokinių tarybos Mokinių tarybos,

24 5. Mokinių tarybos susirinkimų ir posėdžių organizavimas. 6. Naujos Centro mokinių tarybos rinkimai. 7. Dalyvių poreikių nustatymas, neformaliojo švietimo programų pasiūlos m. m. aptarimas. Per mokslo metus, ne rečiau kaip kartą per mėnesį R. Ambraškaitė, S. Pranaitis Rugsėjis Mokinių taryba Gegužė - birželis TAU, Atvirosios jaunimo erdvės (toliau AJE), studijų mokytojai, vadovai neformaliojo ugdymo užsiėmimai. Numatytas plano įgyvendinimas, aptartos Centro aktualijos, kylantys sunkumai, galimi problemų sprendimai, įsivertintos įgyvendintos veiklos. Rinkta nauja, Centro mokinių interesus atstovaujanti aktyvių mokinių grupė. Lankstesnių ugdymo(si) sąlygų sudarymas, motyvacijos ir ugdymo rezultatų pagerėjimas. Mokytojų tarybos Mokinių tarybos Mokinių tarybos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriaus (toliau NSŠS) metodinės grupės 8. Tyrimo, įvertinančio NSŠ dalyvių poreikius ir lūkesčius, organizavimas, rezultatų aptarimas. 9. Neformaliojo švietimo programų aptarimas, svarstymas ir aprobavimas. Birželis, rugsėjis Rugpjūtis - rugsėjis J. Vaitonienė J. Vaitonienė, NSŠS metodinės grupės nariai Dalyvių poreikių užtikrinimas, ugdymo(si) proceso tobulinimas. Kokybiškai planuotas ugdymo turinys. NSŠS metodinės grupės NSŠS metodinės grupės 10. Naujų veiklos programų rengimas ir įgyvendinimas. Projektinės gairės Jaunųjų šaulių organizacijos steigimo planavimui ir pasirengimui. Sausis A. Jociuvienė NVŠS metodinė grupė 24 NVŠ skirtos lėšos, tėvų lėšos už ugdymo paslaugas, intelektualiniai Parengtos ir įgyvendintos naujos veiklos programos. NVŠS metodinės grupės 11. Naujų NVŠS programų pagal ŠMM Sausis A. Jociuvienė, Atnaujintos ir akredituotos NVŠS metodinės

25 NVŠ projektą finansavimui gauti atnaujinimas ir įgyvendinimas. 12. Naujo meno kolektyvo NVŠS sukūrimas. 13. Projektinės veiklos, plėtojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą su socialiniais partneriais, inicijavimas. 14. IKT, integruoto į įvairias suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklas, taikymas. birželis, rugsėjis - II pusmetis Sausis NVŠS mokytojai A. Jociuvienė. L. Žilytė J. Vaitonienė J. Vaitonienė, NSŠS metodinė grupė projekto lėšos galimos projekto ir Centro lėšos. Projektų ir rėmėjų lėšos programos, pritraukiančios vaikus į saviraiškos veiklas, gautas finansavimas atnaujina edukacinę bazę. Profesionalumas rengiant etnokultūrines, pramogines programas bendruomenei ir visuomenei. Inicijuota aktyvi veikla, patirties sklaida. Inovacijų skatinimas, sąlygų didinti kompiuterinį raštingumą, nepriklausomai nuo amžiaus, specialiųjų poreikių ir socialinės padėties, sudarymas. grupės NVŠS metodinės grupės NSŠS metodinės grupės NSŠS metodinės grupės 15. AJE, TAU paslaugų plėtra ir kokybės didinimas. 16. Sutarčių rengimas su partneriais dėl NVŠS edukacinės, kultūrinės, sportinės veiklos organizavimo. J. Vaitonienė, R. Valmontienė A. Jociuvienė projekto lėšos Mažiau galimybių turintis jaunimas įtrauktas dalyvauti įvairiose laisvalaikio užimtumo veiklose, jiems užtikrintas paslaugų pasiekiamumas teritoriniu, laiko, veiklos ir finansiniu aspektais. Vykdyta partnerius, klientus tenkinanti edukacinė ir centro kultūrą, sportą reprezentuojanti NSŠS metodinės grupės Direkcinės tarybos 25

26 17. Sutarčių su ikimokyklinėmis, gydymo, privataus verslo ir kt. ugdymo, socialinėmis įstaigomis, organizuojant vietose NVŠS užsiėmimus, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas ir gerinant jų kokybę, organizavimas. 18. Neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo veiklos įsivertinimas. Rugsėjis A. Jociuvienė Metodinės grupės, Metodinė taryba veikla. Vykdyta socialinius partnerius, klientus ir centrą tenkinanti veikla. Atliktas neformaliojo ugdymo veiklos įsivertinimas, pateiktos rekomendacijos veiklai gerinti. Direkcinės tarybos, Metodinės tarybos II tikslas. Kryptingai įgyvendinti jaunimo ir suaugusiųjų profesinio mokymo(si) programas. Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingas ir vykdytojai 1 uždavinys. Plėtoti ikiprofesinį mokymą(si). Finansavimas Laukiamas rezultatas Įsivertinimas 1. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, nuotoliniuose mokymuose, kuriuose įgytos kompetencijos leistų efektyviai plėtoti ikiprofesinį mokymą(si) bei ugdymą karjerai. Mokytojų savišvieta. 2. Domėjimasis ikiprofesinio mokymo patirtimi, įsijungimas pagal galimybes ir poreikius į mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas, dalinis metodinių rekomendacijų integravimas organizuojant NVŠS Pagal poreikį Metodinė taryba, Metodinės grupės A. Jociuvienė, NVŠS metodinė grupė 26 Mokinio krepšelio lėšos, intelektualiniai Tobulintos ugdymo karjerai veiklos kompetencijos. Naujos mokytojų žinios, stiprinančios mokinių praktinius gebėjimus. Dalijimasis patirtimi. NVŠS metodinės grupės

27 veiklas. 3. Ikiprofesinio mokymo programų poreikio nustatymas. 4. Naujų ikiprofesinių veiklų (kirpėjų, jaunojo slaugytojo, vairavimo mokymo ir kt.) steigimas. Birželis Rugsėjis Jaunimo skyriaus vedėja J. Pupkevičienė, A. Jociuvienė Mokinio krepšelio lėšos, intelektualiniai Mokinio krepšelio lėšos, galima socialinių partnerių parama Ugdytos bendrosios kompetencijos per praktinę veiklą, padedančios mokiniams susigrąžinti mokymosi motyvaciją, perprasti darbo reikšmę. Suderintos ugdymo(si) pasirinkimo galimybės, kokybiniai mokymo(si) pokyčiai, Centro ir partnerių interesai. Jaunimo skyriaus Direkcinės tarybos 5. Ikiprofesinio, produktyviojo mokymo mokinių kūrybos dienos, parodos organizavimas. 6. Mokinių ugdymo karjerai poreikių nustatymas. 7. Pagalba mokiniams rengiant individualius karjeros planus. Gegužė J. Pupkevičienė, Darbo grupė Centro lėšos Rugsėjis R. Valmontienė G. Stasytienė, N. Kapočienė, J. Sudikienė Ugdomas mokinių kūrybiškumas, ir formuojami socialiniai įgūdžiai. Ištirti mokinių poreikiai. Suteikta pagalba rengiant individualius ugdymo karjerai planus. Centro bendruomenei 8. Individualių, grupinių konsultacijų mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdymo karjerai klausimais organizavimas G. Stasytienė, N. Kapočienė, J. Sudikienė, R. Valmontienė 9. Renginys Profesijų medis Kovas G. Stasytienė, N. Kapočienė, J. Sudikienė Organizuotos konsultacijos ugdymo karjerai klausimais. Mokiniai supažindinti su paklausiausiomis profesijomis. Individualus aptarimas 27

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda, LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS 2019-2023 M. Klaipėda, 2019 1 TURINYS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 3 II. SITUACIJOS ANALIZĖ 3 III. 2019-2023 M.M.

Detaliau

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI 1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau Centras)

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyvauja Vieta 3-17 Ketvirtadienis

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4 VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2016-11-04 Nr.V4 45 Alvydas Virbalis Užsiėmimo pavadinimas Laikas, vieta

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės Telšių rajono savivaldybės patirtis, įgyvendinant NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarką Irena Daubarienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau