Tvarkinguolė voverytė Julė, įsikūrusi Pavoveriuose (netoli Pabradės) savo žiemai skirtų gigantinių riešutaičių atsargas yra prislėpusi 5 drevėse

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Tvarkinguolė voverytė Julė, įsikūrusi Pavoveriuose (netoli Pabradės) savo žiemai skirtų gigantinių riešutaičių atsargas yra prislėpusi 5 drevėse"

Transkriptas

1 LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 4 tema. KAIP SPRĘSTI, KAI NELABAI ŽINAI KAIP? (010 01) Teorinę medžiagą parengė ir ketvirtąją užduotį sudarė Vilniaus universiteto docentas Romualdas Kašuba 1. Įvadiniai žodeliai. Kadangi niekas nėra sugalvojęs jokios teorijos, kuri mums, paprastiems, o net ir jums, visiems kitiems, būtų naudingesnė uţ kokį nors visiškai nesunkų be vargo, be kančios suvokiamą uţdavinį, tai jau yra visiškai natūralu, kad būtent nuo vieno kokio nors tokio uţdavinio mes ir dabar pradėsime. Dar daugiau: iš karto visiškai atvirai prisipaţinsime maną, kad būtent tokių uţdavinių (pa)nagrinėjimas kartu su skaitančiuoju ir dar kelių kitų tokių uţdavinių pasiūlymas panagrinėti skaitytojui ir yra ne tik šios uţduoties tikslas, bet ir šio teksto surašymo prieţastis. Iš kitų galimų siekiamybių norėtume truputį aiškiau deklaruoti autoriaus troškimą sudėlioti visus tuos tikrai labai paprastus, bet gal visai neprastus dalykus kokia nors neuţsnūdusia kalba ar tarme. Bet dabar jau tikrai imkimės tų paţadėtųjų paprastų neprastų uţdavinių, kalbų apie jų sprendimus bei kitų nepaskutinių dalykų.. Uždavinys. Tvarkinguolė voverytė Julė, įsikūrusi Pavoveriuose (veikiausiai tuose pačiuose, pavyzdţiui, kurie yra taip arti prisiglaudę prie garbiosios Pabradės) savo ţiemai skirtas gigantinių riešutaičių atsargas jau yra suslapsčiusi 5 drevėse. Jokia save gerbianti tų ar kitų padangių voverė nė uţ ką nelaiko ir niekada nelaikys jokios drevės visai tuščios, jeigu joje galima būtų pasidėti nors vieną riešutaitį. Lygiai taip pat jokia voverė niekada dviejose skirtingose drevėse nelaiko ir nelaikys po tiek pat riešutų. Na, o voverytė Julė dar grieţtai prisilaiko nepaţeidţiamo principo suslapstyti riešutus taip, kad bet kuriose trijose drevėse būtų paslėpta daugiau riešutaičių negu kad jų yra likusiose dviejose drevėse. Kaip sako voverytė Julė, gyvenimo elegancija labai paakina iki panagių gerbti save ir todėl nepalenkiamai laikytis modernaus principo: Didesnėje pusėje drevių didesnė pusė riešutų. Nedelsiant kyla du klausimai: pirmasis egzistencinis (A): ir antrasis maksimalistinis, apie-kai-ką-pagalvota klausimas (B): (A): ar tokia situacija Pavoverėje (prie pat Pabradės), ar Palūšėje (visai netoli Ignalinos), ar net pačiame Ţvėryne (jau Vilniuje), ar net dar kitur yra įmanoma (egzistencinis tinkamu pavyzdţiu įveikiamas nerimas)? (B): su kokiu pačiu maţiausiu minimaliu riešutų skaičiumi jau galima sutverti tokią situaciją (maksimalistinis klausimas pagal maţumą, minimalistinis pagal didumą ). Truputį pagalvojus yra visiškai aišku, kad minėtą egzistencinį nerimą negi šitaip va ir va kaip tikrai nutinka ne vien užduočių formuluotėse, bet net ir realiame gėlavandeniame Gelgaudiškyje turėtų sudoroti apylygis, bet visur skirtingas riešutų kiekis. Na, pavyzdţiui, visai aišku, kad visur palikdami beveik po šimtą, bet niekur ne po tiek pat riešutų, pavyzdţiui, 8,, 100, 101 ir 10 jau turėtume tinkamą tą egzistencinį aritmetinį nerimą išvarantį pavyzdį. Iš tikrųjų viskas čia yra gerai: mes juk dar neprimiršome, kad riešutų skaičiai visose drevėse skirtingi (juk taip norėjome mes, atsiprašome, ne mes pirmiau, o voverytė Julė taip norėjo), o dar ir kad daugumoje drevių yra ir dauguma riešutų taip pat yra aiškiau, negu aišku. Nes dabar juk gana būtų kiekvienam dėl to sunerimusiam pasakyti, kad bet kurioje iš tų trijų drevių yra praktiškai lygiai trys, o bet kuriose dviejose drevėse praktiškai lygiai du šimtai riešutaičių, o praktiškai visada maţdaug lygiai trys šimtai yra praktiškai visada daugiau negu praktiškai visada maţdaug lygiai du šimtai. Lieka maksimalistinis klausimas: kaip čia su kuo maţiau riešutų tokią padėtį sutvėrus? Griebdami iš paties krašto, galėtume mėginti imti patį maţiausią skirtingų riešutų rinkinį, 1

2 1,, 3, 4 ir 5 riešutus ir tikėtis sėkmės jau su , jau su dar vos 15 riešutų. Šiuo atveju vienintelė baimelė jau tebūtų tik ta, kad didesnėje pusėje drevių dar gal nebus didesnės pusės riešutų. Tikrai, visai aišku, jog trijose skysčiausiose drevėse yra ,, o dviejose likusiose 4 + 5, o tai jau iš karto net riešutai o tai daugiau negu prieš tai tose trijose drevėse ir tuo blogiau, nes daugumos principas tada jau būtų paţeistas. Todėl teks parašinėti: jeigu paţymėsime tuos skirtingus skaičius, didėjančius būtent tokia tvarka, kokia apačioje tos raidės surašytos, atitinkamai A, B, C, D ir E, tai dėl nuoseklaus tų skaičių didėjimo (tada tikrai ir riešutų skaičius visose drevėse skirtingas) turime B D +, C E +, todėl, suprantama, kad sudėjus galioja tokia teisybė B + C D + E + 4, o veikiant minėtam (beje, labai Dauguose mėgstamam) principui daugumoje dauguma privalo juk būti A + B + C > D + E, tai, vadinasi, A 5. Tačiau tada B yra bent, C bent 7, D bent 8 ir E bent jau. Todėl visai nesunku matyti, kad rinkinys, kuriame yra ir 5, ir, ir 7, ir 8, ir dar riešutai, ir yra tasai rinkinys su pačiu maţiausiu riešutų skaičiumi (tų riešutų tada prisirenka net 35). Tas rinkinys tikrai tenkina sąlygą, kad trijų pačių maţiausių skaičių, atsiprašome, voverytės Julės bendras bet kurioje trijose drevėse paliktų riešutaičių kiekis yra garantuotai didesnis uţ bendrą likusių dviejų drevių riešutaičių kiekį nes mes juk ką tik patikrinome, kad trijų pačių maţiausių kiekių suma yra didesnė uţ likusių pačių didţiausiųjų dviejų! 3. Kitas pavyzdys. Raskite nedidesnį uţ 1000 natūralųjį skaičių, kuris uţbraukus vieną kurį jo skaitmenį sumaţėja kartus. Pirmiausiai primintume dalumo iš poţymį: Natūralusis skaičius turi lygiai tokią pačią dalybos iš liekaną, kokią turi to skaičiaus skaitmenų suma. Mūsų uţdavinio sąlygomis nedelsianti išvada iš to, kas pasakyta aukščiau, yra surašyta ţemiau: Jeigu jau toks skaičius egzistuoja, tai jis tikrai dalijasi iš. (nes juk pasakyta, kad skaičius kartus sumažėja.)

3 Tada, pavyzdţiui, tokius iš besidalijančius dviţenklius skaičius galima tiesiog visus imti iš eilės ir patikrinti, gal kuris nors iš jų ir tiks. Tokių besidalijančių iš dviţenklių skaičių yra vos keli, imant juos iš eilės tai, 18, 7, 3, 45, 54, 3, 7, 81, 0 ir dar. Ir iš karto matome, kad vienas tinkamas skaičius tarp jų tikrai yra ir jį mes iš karto matome tai 45. Uţbraukus 45 pirmąjį skaitmenį 4 lieka 5, o tai tikrai yra kartus maţiau negu buvo pradţioje. O kaip ieškoti toliau? Negi dabar taip pat darysime su triţenkliais skaičiais? Juk jų jau daug daugiau nors patikrinti visus juos kad ir iš eilės dar būtų įmanoma tik pagalvokite jų dar tebūtų, Jūs gal nustebsite, bet lygiai lygiai viena šimtinė. Apskritai paprasto darbo nereikėtų labai vengti ar bijotis ţmogiškoji tiesa sako, kad nėra blogų darbų, o tiktai būna juk retsykiais iš tikrųjų taip ne patys ištvermingiausi darbininkai. O kad tinkamų triţenklių skaičių pasidairyti verta, kad tai nėra tuščias reikalas, rodo mums tinkamas, beveik iš karto sutiktinas triţenklis skaičius 135. Tai gal imkim ir viską surašykim, kad jau visiškai nieko nepraleistume. Jeigu turime triţenklį skaičių ABC,, kitaip tariant, 100A + 10B + C, tai jame galime uţbraukti: ( ) Jo pirmąjį skaitmenį A; ( ) Jo antrąjį skaitmenį B; ( ) Jo trečiąjį skaitmenį C; Atvejis ( ) veda prie lygybės 100A + 10B + C = (10B + C), kuri reiškia 100A = 80B + 8C ir, vadinasi, 8C privalo baigtis 0, ir todėl pats C tada yra 0, 5. pirmuoju iš tų paskiausiųjų atvejų turėsime, kad 5A = 4B ir, kadangi jie dabar jau negali būti nuliai, tai pagal turimas likusias galimybes A yra 4, o 3

4 B yra 5 Būtent taip mąstant horizonte ir atsiranda skaičius 450. Jis labai jau primena mūsų jau sutiktą skaičių 45, tik dabar jis yra su prirašytu nuliu. Galėtume ir dar sykį prirašyti nulį, bet keturţenklių skaičių mums dabar dar nereikia. Antruoju iš tų nagrinėjamųjų atvejų 100A = 80B + 40 ir todėl 5A = 4B +. Tai veda prie tokių galimybių: B = ir A = bei B = 7 ir A =, duodančių naujus tinkamus skaičius: 5 ir 75. Todėl, uţbraukinėdami pirmąjį skaitmenį, turėtume 3 triţenklius atvejus: 5, 450 ir 75. Atvejis ( ), kai uţbraukinėjame antrąjį skaitmenį B: tada 100A + 10B + C = (10A + C), 10A + 10B = 8C, o tai jau reiškia, kad 5(A + B) = 4C, todėl, kadangi C nelygus 0, nes tada ir A + B būtų 0, o su tikrais triţenkliais skaičiais taip nebūna, todėl belieka galimybė, kad C tai tik 5, o tada A + B tai tik 4. Pastaroji galimybė reiškia tokias 5 skaičių A ir B poras: 4

5 (0, 4), (1, 3), (, ), (3, 1) ir (4.0), skaičius (0)45, 135, 5, 315 ir 405. Iš jų mes dar nesame matę tik 315 ir 405. Atvejis ( ), kai uţbraukinėjame jau trečiąjį skaitmenį C: tada 100A + 10B + C = (10A + B), 10A + B + C = 0 ir todėl mums tinkamų A, B ir C nėra. Atsakymas: Visi mažesni už 1000 skaičiai, kurie sumažėja kartus užbraukus vieną kurį jo skaitmenį yra 45, 135, 5, 315, 405, 450 ir Dar vienas, jau trečias pavyzdys. Padarysime kaţką dar visai paprasto, ir iš to paprasto eidami atgal kaip mat sumesime uţdavinį. Paimkime 3 x 3 matmenų lentelę ir į ją kaip nors surašykime visus skaičius 1,, 3, 4, 5,, 7, 8 ir, įrašinėdami po vieną skaičių į kiekvieną langelį, na, pavyzdţiui, kad ir taip: Dabar imkime iš eilės po tris skaičius, esančius atitinkamai visose trijose eilutėse ir po tris skaičius, esančius atitinkamai visuose trijuose stulpeliuose, ir sudauginkime juos. Mūsų atveju taip darant rastųsi sandaugos: , skaičiai 15, 144, 18, 8, 1 ir 80. Galop o kad ten geriau su jais daryti besugalvosi sudėję visus tuos skaičius gautume = 777. Koks yra pats bendriausias to, neslėpkime, įspūdingo skaičiaus 777 ypatumas? O, ţinoma, pirmiausiai krenta į akis tai, kad jis nelyginis, nors labai galėtume ir norėtume pagirti tą graţų skaičių ir uţ jo visus vienodus skaitmenis, bet tai nebūtų pats demokratiškiausias jo privalumas. Nes tas jo privalumas su vienodais skaitmenis yra iš tų retesniųjų privalumų. Oi, ne kiekvienas skaičius galėtų tuo pasigirti. 5

6 O kad jis nelyginis, tai visai kas kita, tuo jis net ir artimų kaimynų 775 ir 77 palankų dėmesį iškart prasimanytų, nes ir jie juk yra nelyginiai, o su kaimynais juk geriau esti sutariant, juos kaip kad dabar, pasitaikius progai pagarbiai paminėjus. Jeigu dabar mes dar dirbdami toliau nes dar mūsų uţdavinys iki galo nesudėtas, sudėliotume tos pradinės lentelės atitinkamų 3 eilučių ir atitinkamų 3 stulpelių skaičius, tai gautume tokius rezultatus: Dėdami eilučių skaičius, turėtume: =, = 1, = 17, o, dėdami stulpelių skaičius, paeiliui gautume: = = = 0. Jeigu dabar vėl stengtumės kaip nors pagirti uţ nelyginumą, tai galėtume pasakyti, kad ir tarp trijų lentelės skaičių sumų eilutėmis, skaičių, 17 ir 1 tikrai yra nelyginių skaičių (net jie visi), ir tarp trijų stulpelių sumų skaičių, 7, 18 ir 0 nelyginių skaičių irgi yra (jau nebe visi, dabar jau tik vienintelis skaičius 7, bet nelyginė suma vis tiek yra). Reziumuodami galėtume pasakyti štai ką: Mums labai atrodo, kad jeigu sudauginus visų trijų eilučių ir visų trijų stulpelių skaičius ir po to visus tuos skaičius sudėjus gauname nelyginį skaičių (taip mes ką tik buvome gavę 777), tai tada būtent dėl to nelyginumo ir atranda tokia lentelės eilutė (mūsų atveju tokios buvo ištisai visos trys eilutės), o taip pat dar ir toks lentelės stulpelis, (mūsų atveju toks buvo pirmasis stulpelis su skaičiais 1, 3, 5), kurių visų trijų skaičių suma yra nelyginis skaičius. Ar galima būtų tai įrodyti? Pamėginkime nueiti šį kelią atgalios. Tarkime, kad visų trijų eilučių ir visų trijų stulpelių skaičių sandaugų suma yra nelyginė. Tai reiškia, kad mes, sudėję skaičius, gavome nelyginį skaičių. Tada, kaip saulė danguje, aišku, tarp tų dedamųjų skaičių garantuotai turėjo pasitaikyti maţų maţiausiai nors vienas koks nelyginis skaičius.

7 Tas maţų maţiausiai bent vienas pasitaikęs toksai nelyginis skaičius pagal savo darybą pats yra trijų sveikųjų skaičių sandauga, todėl, jeigu jau trijų sveikųjų skaičių sandauga yra nelyginė, tai tada jau juk tikrai ir visi tie trys dauginamieji skaičiai, yra, visi trys kaip vienas, visi nelyginiai skaičiai. Nemaţindami bendrumo (prireikus mes paslaugiai ir pačią lentelę persuktume, transponuotume, kad tik eilutės galėtų virsti stulpeliais, o stulpeliai eilutėmis, ir dar prireikus-paprašius mes ir pačius stulpelius ar eilutes vietomis perstatytume) ir po tų visų pastangų mes galime tvirtai vaizduotis, kad visi tie trys kalbamieji nelyginiai skaičiai gyvena pačiame pirmame tos lentelės stulpelyje: Vienas nelyginis skaičius Kitas nelyginis skaičius Trečias nelyginis skaičius Vadinasi, jeigu jau 3 iš 5 nelyginių skaičių gyvena pirmame stulpelyje, tai likę 5 3 = nelyginiai skaičiai gyvena kur nors kitur tose 3 eilutėse. Tačiau jeigu jau kokie nors skaičiai gyvena 3 kokiose nors eilutėse, tai tada tikrai lieka kuri nors tais dviem skaičiais visai neapgyvendinta eilutė. Toje neapgyvendintoje eilutėje (nemaţindami bendrumo, galime sakyti, kad pačioje aukščiausioje) nelyginių skaičių daugiau nėra, yra tik tas iš pirmojo stulpelio), o kiti skaičiai antrajame ir trečiajame stulpelyje yra abu lyginiai ir todėl padėtis tokia: Vienas nelyginis skaičius Lyginis skaičius Lyginis skaičius Kitas nelyginis skaičius Trečias nelyginis skaičius Dabar mums beliko pasakyti, kad ir ir skaičių sumos abi yra Tuo mūsų tvirtinimas yra įrodytas. pirmojo stulpelio, pirmosios eilutės nelyginiai skaičiai. Du klausimai vienas toks galvolaužis skaitytojui. Dabar mūsų skaitytojui, garbiam Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos klausytojui, kartu su visais skaitlingais jo draugais ir pagalbininkais, norėtume iškelti maţų maţiausiai klausimus: vieną lengvą, o kitą dar lengvesnį. Mes tuoj suformuluosime juos, o tada Jūs jau patys nesunkiai pamatysite ar kitaip nuspręsite, kuris čia uţ kurį yra lengvesnis. 7

8 1 klausimas: Ar šiuose samprotavimuose yra taip jau labai svarbu, kad tie kalbamieji į lentelę talpinami skaičiai yra būtent tie pirmieji natūralieji skaičiai 1,, 3, 4, 5,, 7, 8 ir? Ar negalėtų jų vietoje eiti bet kurie kiti iš eilės einantys sveikieji skaičiai, pavyzdžiui: 011, 01, 013, 014, 015, 01, 017, 018, 01 ir 00? klausimas: O ką, o gal į tą lentelę ir apskritai galėtų būti po vieną įrašomi iš viso bet kokie skirtingi natūralieji skaičiai? KETVIRTOJI UŽDUOTIS 1. 7 drevėse voverytė Julė išslapstė ţiemai paliktus riešutus. Ji tebėra tvarkinga ir todėl jokia drevė neliks tuščia. Ji yra nepakartojama, todėl jokioje drevėje niekada nebus tiek pat riešutų kaip kitoje. Ji yra labai sumani, uţtat bet kuriose keturiose jos drevėse visada yra daugiau riešutų negu likusiose kitose trejose drevėse (didesnėje pusėje drevių didesnė pusė atsargų). Kiek maţiausiai riešutų turi būti susirankiojusi voverytė Julė, kad galėtų įgyvendinti tokį ţiemos atsargų sandėliavimo modelį.. Raskite visus keturţenklius skaičius, kurie sumaţėja kartus išbraukus patį pirmąjį to skaičiaus skaitmenį. 3. Suprastinkite trupmeną tiek, kad daugiau jau nebeįmanoma Ona, Jonas ir Marijona skuta bulves Dzūkijos aritmetikų sueigai Druskininkuose. Ona per 10 minučių nuskuta 18 bulvių, Jonas per minutes nuskuta 7, o Marijona per 15 minučių net 3 bulves. Per kiek laiko jie, taip dirbdami, visi kartu nuskus 540 bulvių? 5. Aštuoniaţenklis skaičius yra toks, kurio pirmieji keturi skaitmenys yra visi tokie patys ir paskutinieji keturi skaitmenys irgi visi tokie patys (bet gal kartais ir kitokie, kaip tie pirmieji, nors ir nebūtinai); priedo dar būtinai reikia, kad tas aštuoniaţenklis skaičius būtų ir skaičiaus 45 kartotinis. Koks tada galėtų būti pats pirmasis tokio aštuoniaţenklio skaičiaus skaitmuo?. Apie tris teigiamus skaičius yra tvirtai ir patikimai ţinoma, kad parinkus bet kurį iš jų ir prie jo pridėjus dviejų likusiųjų skaičių kvadratų sumą, visada gaunasi vienas ir toks pats skaičius, kad ir kokį iš tų skaičių beimtume. Ar būtinai tada visi tie trys pradiniai skaičiai turėtų sutapti? 7. Jeigu bet kurių keturių iš 10 turimų sveikųjų teigiamų skaičių suma yra visada didesnė uţ bet kurių kitų trijų iš likusiųjų skaičių sumą, tai ar būtinai tada ir bet kurių trijų skaičių suma yra 8

9 didesnė uţ bet kurių dviejų skaičių sumą? 8. Levui Tolstojui priskiriamas garsusis uţdavinys su pjovėjais. Pjovėjų brigada turėjo nupjauti dvi lankas: didesniąją ir kitą, perpus maţesnę. Rytą visa brigada ėmė pjauti didesniąją pievą. Tos dienos darbo laikui įpusėjus brigada pasidalijo į dvi dalis. Pirmoji pusė toliau pjovė didesniąją pievą ir iki vakaro ją nupjovė. Kita pusė brigados, neprarasdama nė akimirkos, ėmė pjauti maţesnę pievą, bet iki vakaro darbo nebaigė. Likusią nenupjautą maţesniosios pievos dalį per dieną nupjovė vienas pjovėjas. Kiek pjovėjų buvo brigadoje?. Tėvas savo sūnums paliko daug vienodų gintariukų. Pats vyriausias sūnus gavo 4 kartus maţiau gintariukų, negu visi likę jo broliai kartu. Trečiasis pagal gautą gintariukų kiekį brolis gavo jų kartus maţiau negu visi likę jo broliai kartu. Galiausiai pats maţiausiai gintariukų gavęs sūnus gavo jų 10 kartų maţiau negu visi likę broliai kartu. Kiek sūnų buvo pas tėvą? 10. Ar tikrai (ir jeigu taip, tai tada kodėl) skaičius niekaip negali dalytis be liekanos iš jeigu tik x yra natūralusis skaičius? x x 1, Ketvirtosios uţduoties sprendimus prašome išsiųsti iki 011 m. balandžio 0 d. mokyklos adresu: Lietuvos jaunųjų matematikų mokykla, Matematikos ir informatikos metodikos katedra, VU Matematikos ir informatikos fakultetas, Naugarduko g. 4, LT-035 Vilnius. Mūsų mokyklos interneto svetainės adresas: LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLOS TARYBA

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3)

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių 11-12 klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) 4, 4 (5 6) 7, 7 (8 9) 10,..., 2014 (2015 2016) 2017.

Detaliau

ŠEŠIOLIKTOJI RUDENINĖ KOMANDINĖ IR INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI KOMANDINĖS DALIES ATSAKYMŲ KORT

ŠEŠIOLIKTOJI RUDENINĖ KOMANDINĖ IR INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI KOMANDINĖS DALIES ATSAKYMŲ KORT ŠEŠIOLIKTOJI RUDENINĖ KOMANDINĖ IR INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI KOMANDINĖS DALIES ATSAKYMŲ KORTELĖ UŽDAVINIO NUMERIS TEISINGAS ATSAKYMAS. D. E. A

Detaliau

TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eil

TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eil TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eilės determinantai. Minorai ir adjunktai. Determinantų

Detaliau

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa III SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 31 Indukcijos aksioma Natūraliu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje Nors natūralaus skaičiaus sa voka labai sena, bet šio skaičiaus buveinės sa voka buvo suformuluota

Detaliau

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l 9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro labai svarbu normuotu ju erdviu šeimos pošeimį. Pilnosios

Detaliau

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7 PAPRASČIAUSIOS DIFERENIALINĖS LYGTYS (07 09) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof dr Eugenijus Stankus Diferencialinės lygtys taikomos sprendžiant

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Mokinių tiriamojo darbo įgūdžių formavimas

Mokinių tiriamojo darbo įgūdžių formavimas Mokinių tiriamojo darbo įgūdžių formavimas per programavimo pamokas ir projektinėje veikloje Renata Burbaitė Panevėţio Juozo Balčikonio gimnazija Tiriamasis darbas mokykloje: ugdo mokinių kritinį mąstymą;

Detaliau

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 2 Tikimybių pratybos 1 Lema Lema 1. Tegul {Ω, A, P} yra tikimybinė erdvė. Jeigu A n A, n N, tai i) P (lim sup A n ) = P ( k=1 n=k A n ) = lim P ( n k n=ka n ), nes n=ka n monotoniškai

Detaliau

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul lgebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7. pibr eµzimas. Matrica yra m eiluµciu¾ir n stulpeliu¾turinti staµciakamp e lentel e su joje i¾rašytais

Detaliau

Задачи на взвешивание

Задачи на взвешивание LIETUVOS JAUNŲ J Ų MATEMATIKŲ MOKYKLA IV tema. SVĖRIMO IR PILSTYMO UŽDAVINIAI (2009 2011) Teorinę medžiagą parengė bei ketvirtąją užduotį sudarė Vilniaus universiteto docentas Romualdas Kašuba Įžanga Svėrimo

Detaliau

DVYLIKTOJI KALĖDINĖ KOMANDINĖ RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, Magdalena Raseiniškė mėgst

DVYLIKTOJI KALĖDINĖ KOMANDINĖ RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, Magdalena Raseiniškė mėgst DVYLIKTOJI KALĖDINĖ KOMANDINĖ RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, 0--. Magdalena Raseiniškė mėgsta pradėti bet kurį darbą tokiu uždaviniu, kurį, kaip ji sako,

Detaliau

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų Atranka į 019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų skaičių seką a 1, a, a 3,..., o tada apibrėžė naują

Detaliau

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo PYKINTI! Tiktai kad nuo to buvo labai GERA! Jaučiausi

Detaliau

L I E T U V O S J A U N Ų J Ų M A T E M A T I K Ų M O K Y K L A 2. TRIKAMPIŲ ČEVIANOS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė V

L I E T U V O S J A U N Ų J Ų M A T E M A T I K Ų M O K Y K L A 2. TRIKAMPIŲ ČEVIANOS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė V L I T U V O S J U N Ų J Ų T T I K Ų O K Y K L. TRIKPIŲ ČVINOS (017 019) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė Vilniaus universiteto docentas dmundas azėtis atematikos pamokose nagrinėjamos

Detaliau

Successful drug-policies in Europe

Successful drug-policies in Europe 1 Sėkminga Europos narkotikų politika ES kas valandą nuo per didelės narkotikų dozės miršta vienas ţmogus Apie 12 mln. ţmonių ES vartoja ar vartojo heroiną Apie 3 tūkst. ţmonių ES kasmet uţsikrečia ŢIV

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

ANKETA

ANKETA ANKETA Sveiki, Kartu su Lietuvos lstybiniu psichikos sveikatos centru atliekame anoniminį šalies gyventojų tyrimą, kurio tikslas ištirti gyventojų nuostatas alkoholio vartojimo atţvilgiu. Mums yra svarbūs

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

MatricosDetermTiesLS.dvi

MatricosDetermTiesLS.dvi MATRICOS Matricos. Pagrindiniai apibrėžimai a a 2... a n a 2 a 22... a 2n............ a m a m2... a mn = a ij m n matrica skaičių lentelė m eilučių skaičius n stulpelių skaičius a ij matricos elementas

Detaliau

GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta

GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem. 2018 m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta grafų algoritmams, tačiau apibrėžus gretimumo matricą

Detaliau

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter 5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio terminatorius. Mudu a trodome taip. 6 7 Taip pat turiu

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

VI. TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 6.1 Teoremos apie tolydžiu funkciju tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami reali

VI. TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 6.1 Teoremos apie tolydžiu funkciju tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami reali VI TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 61 Teoremos apie tolydžiu tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami realiu ju skaičiu savybes atkreipėme dėmesi i tokia šios aibės elementu

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 15 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-28 Grįžtamasis ryšys Ačiū visiems dalyvavusiems Daug pagyrimų Ačiū, bet jie nepadeda tobulėti.

Detaliau

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun skyrius Algoritmai grafuose.. Grafų teorijos uždaviniai... Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v,v,...,v N (angl. vertex) ir briaunų aibę E = { e,e,...,e K, briauna (angl. edge) yra viršūnių pora ej

Detaliau

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10 KD-1)

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10 KD-1) -as kontrolinis darbas (KD-) Kompleksiniai skaičiai. Algebrinė kompleksinio skaičiaus forma Pagrindinės sąvokos apibrėžimai. Veiksmai su kompleksinio skaičiais. 2. Kompleksinio skaičiaus geometrinis vaizdavimas.

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

lec10.dvi

lec10.dvi paskaita. Euklido erdv_es. pibr_ezimas. Vektorin_e erdv_e E virs realiuju skaiciu kuno vadinama Euklido erdve, jeigu joje apibr_ezta skaliarin_e sandauga, t.y. tokia funkcija, kuri vektoriu porai u; v

Detaliau

1. Matematinės dėlionės Įvadas Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvai

1. Matematinės dėlionės Įvadas Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvai Įvadas Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvairias sprendimo galimybes. Prieš kiekvieną naujos rūšies dėlionę pateiktas pavyzdys,

Detaliau

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime. 2. 1 užduotis (1 priedas) Mokinukui per IT pamoką mokytoja uždavė užduotį surašyti IT sąvokas. Buvo bebaigiąs darbą, kai suskambo telefonas.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Microsoft Word - I_k_ST_PR-2006.doc

Microsoft Word - I_k_ST_PR-2006.doc Lietuvių kalbos egzamino programa Testu siekiama patikrinti raš ybos, skyrybos ir kalbos kultūros įgūdžius, žodžio dalių ir kalbos dalių mokė jimą, atidumą. Pastaba: skliausteliuose nurodomas vienas kitas

Detaliau

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel. +370 685 84631 antanas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas SKLYPAS Adresas Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Plotas 12 m2

Detaliau

QR algoritmas paskaita

QR algoritmas paskaita Turinys QR algoritmas 4 paskaita Olga Štikonienė Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra, MIF VU 4 5 TA skaitiniai metodai ( MIF VU) Tiesinių lygčių sistemų sprendimas / 40 TA skaitiniai

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės 1.1.1 Sferos lygtis Tarkime kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiakampė koordinačių sistema Sfera su centru taške ir spinduliu yra

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

4919 Weste

4919 Weste Instrukcijos Etno stiliui www.mybernette.com Instrukcijos Etno stiliui Etno-suknelė Standartinis dydis Ko jums reikės: - 2,10 m. roţinės spalvos tafta audinio ( minimalus audinio plotis 0,9 m.); - tinkančių

Detaliau

Dažniausios IT VBE klaidos

Dažniausios IT VBE klaidos Dažniausios IT VBE klaidos Renata Burbaitė renata.burbaite@gmail.com Kauno technologijos universitetas, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1 Egzamino matrica (iš informacinių technologijų brandos egzamino

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 13 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-14 Šaltinis Paskaita parengta pagal William Pugh Skip Lists: A Probabilistic Alternative to

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą V TESTAS VIEVERSYS Vertinimo instrukcija I TEKSTAS Vieversys Už teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką. Už

Detaliau

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip Klausymas Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. 36 savaitę tikrinote, kaip vaikas naudoja savo žodžius ir kalbą su kitais šeimos nariais, norėdami užtikrinti, kad

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

Printing triistr.wxmx

Printing triistr.wxmx triistr.wxmx / Triįstrižainių lygčių sistemų sprendimas A.Domarkas, VU, Teoriją žr. []; [], 7-7; []. Pradžioje naudosime Gauso algoritmą, kuriame po įstrižaine daromi nuliai. Po to grįždami į viršų virš

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis Duomenų bazės kūrimas Naujas bendrąsias DB kuria sistemos administratorius. Lokalias DB gali kurti darbo stoties vartotojasadministratorius. DB kuriama: kompiuterio

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1104 2013 m. lapkričio 14 d. PROJEKTO BĖKIME KARTU UŽ SIERA LEONĖS VAIKUS VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: Įmonės kodas: 302725107 Telefonas:

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

Priedas

Priedas Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą išvardintose katedrose ir mokslo padaliniuose užimti šias pareigas: I. GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETE 1.

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

Vigirdas Mackevičius 2. Sekos riba Paskaitu konspektas Intuityviai realiu ju skaičiu seka vadinama realiu ju skaičiu aibė, kurios elementai (vadinami

Vigirdas Mackevičius 2. Sekos riba Paskaitu konspektas Intuityviai realiu ju skaičiu seka vadinama realiu ju skaičiu aibė, kurios elementai (vadinami Vigirdas Mackevičius 2. Sekos riba Paskaitu kospektas Ituityviai realiu seka vadiama realiu aibė, kurios elemetai (vadiami sekos ariais) suumeruoti atūraliaisiais skaičiais (pradedat galbūt e vieetu, o

Detaliau

PS_riba_tolydumas.dvi

PS_riba_tolydumas.dvi Funkcijos riba ir tolydumas Ribos apibrėžimas Nykstamosios funkcijos Funkcijos riba, kai x + Skaičių sekos riba Neaprėžtai didėjančios funkcijos Neapibrėžtumai Vienpusės ribos Funkcijos tolydumas Funkcijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS 016 09 1 Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS 11 Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys 111 Vektorine forma 11 Koordinatine forma 3 1 Bendroji plok²tumos

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek

Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek tiek neramu. Reikėtų rimtai apgalvoti savo veiksmų

Detaliau

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t Teorinių kontrolinių sąlygos sprendimai Vytautas Kazakevičius 206 m. gruodžio 20 d. Teiginiai (206-09-4).. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį teiginį: jei iš dviejų teigiamų skaičių vienas yra mažesnis

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

BRIAN TRACY

BRIAN TRACY BRIAN TRACY BRIAN TRACY Kaip išauginti laimingus, sveikus, savimi pasitikinčius vaikus ir padėti jiems įgyti pranašumą Versta iš leidinio: BRIAN TRACY The Secrets of Rising Super Kids: How to Rise Happy,

Detaliau

6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloniečių arba Herono algoritmas. Jau žiloje senovėje reikėjo mokėti traukti kavadratinę šaknį. Yra išlikęs

6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloniečių arba Herono algoritmas. Jau žiloje senovėje reikėjo mokėti traukti kavadratinę šaknį. Yra išlikęs 6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloiečių arba Heroo algoritmas. Jau žiloje seovėje reikėjo mokėti traukti kavadratię šakį. Yra išlikęs Heroo iš Aleksadrijos gyveusio I mūsų eros amžiuje veikalas

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

ATMINTINE

ATMINTINE TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTUS, ATSKIRŲJŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ, TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ MĖSINIUS GALVIJUS IR (ARBA) MĖSINES AVIS, LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Briefvorlage

Briefvorlage Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę Bendra ataskaita Bendra informacija apie šią apklausą Apklausos pabaigos data: 2013-10-13 Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę El.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai Hiperaktyvus vaikas Hiperaktyvus vaikas pastoviai aktyvus, impulsyvus, jo judesiai gali būti chaotiški. Jis visada nerimsta sėdėdamas, daug kalba, dažnai neužbaigia pradėtų darbų, pamiršta įsipareigojimus,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 1 paskaita 2019-02-06 Kontaktai Martynas Sabaliauskas (VU MIF DMSTI) El. paštas: akatasis@gmail.com arba martynas.sabaliauskas@mii.vu.lt Rėmai mokykloje Rėmai aukštojoje

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

Kaimo vystymo praktika pasižymi būdų, metodų ir metodikų įvairove. Ši įvairovė - viena iš yra viena iš įdomiausių kaimo vystymo praktikos ypatybių; ji

Kaimo vystymo praktika pasižymi būdų, metodų ir metodikų įvairove. Ši įvairovė - viena iš yra viena iš įdomiausių kaimo vystymo praktikos ypatybių; ji PROGRAMOS LEADER IR ŢEMDIRBIŲ MOKYMO METODIKOS CENTRAS Rimantas Čiūtas KONSULTAVIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO LEADER METODO ĮGYVENDINIMO TEMATIKA ĮGŪDŢIŲ STIPRINIMAS Mokymo metodinė medţiaga 2008 2 TURINYS

Detaliau

Baltijos šalių Kultūrinio turizmo politikos dokumentas

Baltijos šalių Kultūrinio turizmo politikos dokumentas Baltijos šalių Kultūrinio turizmo politikos dokumentas Trumpasis variantas komisijos Projektą 2001 2003 m. įgyvendino Estijos, Latvijos, Lietuvos nacionalinės UNESCO Šis Baltijos šalių Kultūrinio turizmo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon 9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefonas. Pats įkarštis mums, ligoniams, ir visam personalui.

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Pavyzdys Praktinė gramatika Lietuvių kalbos modulis klasei Pamokų skaičius: 1 pamoka per savaitę (11 klasėje iš viso 35 pamokos, 12 klasėje iš v

Pavyzdys Praktinė gramatika Lietuvių kalbos modulis klasei Pamokų skaičius: 1 pamoka per savaitę (11 klasėje iš viso 35 pamokos, 12 klasėje iš v Pavyzdys Praktinė gramatika Lietuvių kalbos modulis 11-12 klasei Pamokų skaičius: 1 pamoka per savaitę (11 klasėje iš viso 35 pamokos, 12 klasėje iš viso 34 pamokos) Modulio paskirtis: tobulinti ir gilinti

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDENS SEMESTRAS Studentai, susipažinę su Vilniaus universiteto

Detaliau

PR_BUD_EstimEP

PR_BUD_EstimEP Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0131/2016 11.4.2016 PRANEŠIMAS dėl Europos Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (2016/2019(BUD)) Biudţeto komitetas

Detaliau

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas/miestas, mokykla) klasės mokinio(-ės) (vardas ir pavardė) 2009 m. pagrindinio kurčiųjų ugdymo pasiekimų patikrinimo

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau