PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 469 UAB TOPSPOR

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 469 UAB TOPSPOR"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 469 UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO REGLAMENTAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šis reglamentas nustato bendruosius B kategorijos lošimo automatų salono lošimų organizavimo reikalavimus ir tvarką. 2. Šio reglamento nuostatų privalo laikytis ir lošimų organizatorius, ir lošėjai. 3. Pagrindinės šiame reglamente vartojamos sąvokos: 3.1. Azartinis lošimas (toliau lošimas) pagal nustatytą reglamentą organizuojamas žaidimas arba abipusės lažybos, kurių dalyviai, siekdami piniginio laimėjimo, savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas, kokio nors įvykio arba sporto varžybų rezultatas Lošimo automatas (toliau automatas) elektroninis prietaisas, sukurtas ir pagamintas lošimo tikslais, jį naudojant atsitiktinai laimimi arba pralaimimi pinigai B kategorijos automatas riboto laimėjimo automatas, kuriame vienkartinis didžiausias laimėjimas neviršija 100,- eurų, didžiausia statoma suma 50,- centų, vieno lošimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 sekundės. 1

2 3.4. Automato lošimas baigtinis vienas automato veikimo ciklas, kurio pradžia yra automato įjungimas lošti (paspaudus klavišą), o pabaiga lošimo rezultato pateikimas Lošėjas fizinis asmuo, dalyvaujantis lošimuose Statymas lošėjo pasirinkta pinigų suma nuo 5,- iki 50,- centų, prieš pradedant kiekvieną lošimą lošėjo sumokama grynais pinigais arba pasirinktą įmoką lošimo automatui nuskaitant iš lošėjo surinktų kreditų už vieną automato lošimo ciklą, ne trumpesnį, negu 3 sekundės Kreditų paskyrimas tai veiksmas, atliekamas tik iš SUPER BANKO skaitiklyje esančių kreditų ir šis veiksmas nėra pripažįstamas statymu Kreditas tai sąlyginis lošimo kainos vienetas, suteikiamas lošėjui pradedant lošimą, kuris gali būti lošėjo valia išmokėtas jam kaip laimėjimas arba tęsiant lošimą panaudotas statymams atlikti Vienkartinis laimėjimas tai laimėjimas, kurį lošėjas gali išlošti per vieną baigtinį automato lošimo ciklą. Vienkartinis laimėjimas negali būti didesnis, negu 100,- eurų Pagrindinis lošimas tai lošimas, vykdomas iš kreditų, gautų lošėjui įmetus monetas į lošimo automatą Lošimo pratęsimas tai lošimas, vykdomas iš pagrindiniame lošime laimėtų kreditų. II. LOŠIMŲ PAVADINIMAI 4. TOPSPORT lošimo automatų salone naudojamų automatų ir jais lošiamų lošimų pavadinimai, lošimų atskirais lošimo automatais taisyklės yra nurodomi prieduose prie šio reglamento, kurie yra neatskiriama šio reglamento dalis. III. LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETA 5. UAB TOPSPORT lošimai B kategorijos automatais organizuojami lošimo automatų salonuose. Lošimo organizavimo vietų adresai yra nurodomi šio reglamento priede, kuris tvirtinamas bendrovės direktoriaus įsakymu, pagal leidimus, išduotus Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu, ir yra 2

3 neatskiriama šio reglamento dalis. Priedo patvirtinta kopija laikoma lošimų organizavimo vietose. IV. BENDROSIOS LOŠIMO TAISYKLĖS 6. UAB TOPSPORT lošimo automatų salone organizuojami lošimai tik B kategorijos lošimo automatais. Į kaupiamojo fondo sistemą B kategorijos automatai nejungiami, dėl to kaupiamasis fondas nesudaromas. 7. Draudžiama lošti savo bendrovės organizuojamuose lošimuose asmenims (patiems, per kitą asmenį arba pagal kito asmens išduotą įgaliojimą) lošimus organizuojančios bendrovės steigėjams, akcininkams, juos kontroliuojantiems asmenims, lošimus organizuojančios bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos nariams ir visiems bendrovės darbuotojams. 8. Lošiant bendrovės organizuojamuose lošimuose B kategorijos automatais, draudžiama atsiskaityti banko (debeto, kredito) kortelėmis. Patalpose, kuriose vyksta lošimai, negali būti statomi bankomatai. 9. Bendrovės organizuojamuose lošimuose B kategorijos automatais laimėjimų fondą sudaro ne mažiau, kaip 80 procentų visos įmokų sumos. 10. Lošti automatais pradedama prieš tai sukaupus lošėjo pageidaujamo dydžio kreditų kiekį. Kreditai, prieš pradedant lošti nurodytais II skyriuje lošimo automatais, formuojami 10, 20 centų, 1 ir 2 eurų metalinėmis monetomis, įmetant nurodyto nominalo monetas į tam skirtą automato angą. Lošėjo sukauptų kreditų kiekis yra nurodomas specialiame automato langelyje KREDITAS. Sukauptų kreditų kiekis yra apskaičiuojamas monetos nominalą padauginus iš 20, t. y., įmetęs į automatą 2,- eurų monetą, lošėjas sukaupia 40 kreditų, įmetęs 10,- centų monetą 2 kreditus. Sukaupti kreditai priklausomai nuo lošėjo pasirinkto statymo dydžio gali būti panaudoti skirtingam skaičiui statymų atlikti. Maksimalaus galimo ir leidžiamo atlikti statymo vertė yra ne didesnė negu 50 centų. 11. Lošėjas metalines monetas gali atsinešti arba popierinius banknotus į metalines monetas išsikeisti salono kasoje ar banknotų pakeitimo į monetas automatuose. 3

4 12. Lošimo metu lošėjas gali papildyti turimų kreditų kiekį, laimėjimą, išloštą lošimo metu, paversdamas kreditais. Laimėjimas paverčiamas kreditais nuspaudus klavišą PAIMTI ir jie parodomi langelyje KREDITAI. Be to, lošėjo kreditų suma bet kuriuo metu gali būti papildyta, įmetant atitinkamo nominalo monetas į lošimo automatą. 13. Sukaupti lošėjo kreditai, rodomi langelyje KREDITAI, išmokami 1 ir 2 eurų vertės metalinėmis monetomis, kurias lošėjas gali išsikeisti salono kasoje į popierinius banknotus. Išmokama suma eurais nustatoma lošėjo sukauptus kreditus padalinus iš 20, t. y., lošimo pabaigoje lošėjui sukaupus 1 kreditą, jam bus išmokėtas laimėjimas 5,- centai. Išmokėti skirtą ir aukščiau nurodytu būdu apskaičiuotą pinigų sumą nustato lošimo automatas. Laimėjimas išmokamas nedelsiant, lošėjui nuspaudus klavišą IŠMOKĖTI. Lošėjui sukaupus mažiau, negu 20 kreditų, už kuriuos išmokamas laimėjimas, lošimo automatas siūlo pratęsti lošimą, panaudojant sukauptus kreditus. Lošėjui nusprendus pasiimti pinigus už sukauptus mažiau, negu 20 kreditų, spaudžiamas klavišas IŠMOKĖTI, lošimo automatas pereina į išmokėjimo raktu režimą, o pinigų likutis išmokamas lošimo automatų salono kasoje. Lošėjui sukaupus daugiau negu (tai riboja išmokėjimo talpyklos talpa) kreditus, lošimo automatas laimėjimą išmoka nepriklausomai nuo lošėjo valios, nedelsiant po lošimo ciklo, kuriam pasibaigus buvo viršytas nurodytas kreditų kiekis, pabaigos. Jeigu lošimo automate pritrūksta nurodyto nominalo monetų lošėjo sukauptiems kreditams išmokėti, tai išmokėjimą automatas laikinai sustabdo iki to momento, kol salono administracija neužpildys automato laimėjimų išmokėjimo talpyklos reikiamu kiekiu monetų. Apie laikinai sustabdytą monetų išmokėjimą lošėjas privalo nedelsdamas informuoti salono administraciją tam, kad ši galėtų nedelsdama užpildyti automato laimėjimų išmokėjimo talpyklą. 14. Visuose bendrovės eksploatuojamuose B kategorijos lošimo automatuose yra įrengtas autonominis elektros energijos tiekimo įrenginys, kuris sutrikus centralizuotam elektros energijos tiekimui į lošimų saloną užtikrina normalų lošimo automatų funkcionavimą ribotą laiko tarpą. Atsižvelgiant į tai ir siekiant išvengti galimų nesutarimų tarp lošimų organizatoriaus ir lošėjų, lošėjai privalo nedelsdami nutraukti lošimą, jeigu salono administracija pareikalauja tai padaryti dėl aukščiau šiame reglamento punkte nurodytų priežasčių. Nutraukę lošimą, lošėjai privalo iš automato pasiimti visus jiems priklausančius pinigus už lošimo pabaigoje jiems likusius lošimo automato apskaitytus kreditus. 4

5 Lošėjams, nenutraukusiems lošimo taip, kaip nurodyta šiame punkte, jokie papildomi išmokėjimai iš bendrovės kasos neatliekami, o išmokami automatu atsiradus elektros energijos tiekimui. 15. Siekdamas išvengti galimų nesutarimų su lošėjais automato techninio gedimo atveju, lošimų organizatorius vadovaujasi nuostata, kad esant skirtingiems sukimosi būgno su ant jo esančiais simboliais ir elektroninio skaitiklio Laimėjimas parodymams, lošimų organizatorius vadovaujasi elektroninio skaitiklio Laimėjimas parodymais, t. y., lošėjo pasiektas lošimo rezultatas (laimėjimas) nustatomas remiantis elektroninio skaitiklio Laimėjimas parodymais. Lošėjas, pastebėjęs būgno ir elektroninio skaitiklio Laimėjimas parodymų neatitikimus, privalo nedelsdamas informuoti apie tai salono administraciją. 16. Automato elektroninės įrangos gedimo atveju, t. y. kai lošėjo sukauptų kreditų neįmanoma nustatyti automato elektroniniais skaitikliais būtent dėl elektroninės įrangos gedimo, lošėjas privalo nedelsdamas informuoti apie tokį gedimą salono administraciją ir nutraukti lošimą tokiu lošimo automatu. Tokiu atveju lošėjui iš automatų salono kasos išmokama pinigų suma, atitinkanti automato atmintyje užfiksuotus iki dėl gedimo nutrūkusio lošimo turėtus kreditus, jokie išmokėjimai lošėjui iš sugedusio automato negalimi. 17. Siekdamas apsisaugoti nuo galimo kai kurių lošėjų nesąžiningumo, lošimų organizatorius laikosi nuostatos, kad lošėjui negali būti išmokėtas realiai nelaimėtas išlošimas, t. y., lošėjui nebus išmokėtas joks kreditais apskaitytas laimėjimas, jeigu automato apskaityta kreditų suma yra įgyta nesąžiningai pvz., įsilaužiant į aparatą ar panaudojant neleistinas elektronines priemones. V. ĮMOKOS, IMAMOS UŽ DALYVAVIMĄ LOŠIME, DYDIS 18. Jokių papildomų įmokų už dalyvavimą lošime B kategorijos automatu lošėjai nemoka. 19. Mažiausia įmoka, imama už dalyvavimą lošime (statymas) yra 5 centai, kas atitinka 1 kreditą. Didžiausia įmoka, imama už dalyvavimą lošime (statymas), yra 50 centų, kas atitinka 10 kreditų. 5

6 VI. DIDŽIAUSIA LAIMĖJIMO SUMA 20. Lošiant B kategorijos lošimo automatu didžiausia galima vienkartinio laimėjimo suma yra 100 eurų. VII. LAIMĖJIMŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA 21. Laimėjimą nedelsdamas išmoka lošimo automatas, lošėjui nuspaudus klavišą IŠMOKĖTI, tačiau tik tuo atveju, jeigu lošėjas lošimo pabaigoje turi sukauptų kreditų. Jeigu lošėjas lošimo pabaigoje sukauptų kreditų neturi, tai joks laimėjimas lošėjui negali būti išmokėtas. Išmokėjimo metu išmokėjimo talpose pritrūkus reikiamo nominalo monetų arba lošimo automato gedimo atveju, laimėjimo ir/arba kredito likučio išmokėjimas per automatą galimas specialiu raktu, o automate užfiksuoti kredito vienetai apmokami kasoje, teisės aktų nustatyta tvarka, naudojant griežtos atskaitomybės pinigų išmokėjimo kvitus. 22. Laimėjimas išmokamas 1 ir 2 eurų vertės metalinėmis monetomis. 23. Lošėjui pageidaujant salono kasoje metalinės monetos gali būti iškeistos į popierinius banknotus. 24. Laimėjusiam lošėjui pageidaujant, jam yra išduodama Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos pažyma, skirta pagrįsti gautas pajamas. 25. Registracijos žurnale nustačius asmenų tapatybę registruojami asmenys, išlošę ir/arba kasoje keičiantys į žetonus, pinigų sumas, kurių gavimas yra apmokestinamas LR teisės aktų nustatyta tvarka ir/arba apie kurių statymą/keitimą kasoje į žetonus LR teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovė privalo informuoti kompetentingas institucijas. Jei lošėjas tokiu atveju atsisako pateikti asmens dokumentą, laimėjimo išmokėjimas atidedamas iki to laiko, kol asmens dokumentas bus pateiktas. 26. Vyriausybės nustatyta tvarka lošimų organizatorius praneša teritorinei Valstybinei mokesčių inspekcijai apie laimėjimą ar pralaimėjimą, jeigu laimėjimo ar pralaimėjimo suma viršija Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti bei perleidžiamų lėšų deklaravimo įstatymo 2 straipsnyje nustatytą indeksuotą dydį. 6

7 VIII. PRETENZIJŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA 27. Visas galimas pretenzijas lošėjas turi teisę pateikti lošimų organizavimo vietos administracijai iškart po to, kai susidaro ginčytina situacija. Jeigu nesutarimų nepavyksta išspręsti nedelsiant, tai lošėjas ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo kilusio konflikto dienos privalo raštu kreiptis į UAB TOPSPORT administraciją Kaune, S. Dariaus ir S. Girėno g. 31A. 28. Lošėjo pateiktoje pretenzijoje turi būti išsamiai nurodytos kilusių nesutarimų sąlygos, aplinkybės bei pagrindai, kuriais remdamasis lošėjas mano, kad jo pretenzija turi būti patenkinta. 29. Lošimų organizatorius lošėjo pretenziją, atitinkančią aukščiau nurodytas nuostatas, išnagrinės per 10 kalendorinių dienų ir apie priimtą sprendimą raštu informuos pretenziją pateikusį asmenį jo nurodytu adresu. 30. Lošėjas, nesutinkantis su lošimų organizatoriaus sprendimu dėl pateiktos pretenzijos, gali jį skųsti Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar kitoms valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. IX. LOŠĖJŲ BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS 31. Salono lankytojai turi teisę kreiptis į salono administraciją visais salono lankytojus dominančiais su lošimu automatais susijusiais klausimais, jeigu salono administracijos kompetencija leidžia jai į pateiktus klausimus atsakyti. 32. Visi lošimų salono lankytojai privalo laikytis viešosios tvarkos bei elgtis taip, kad jų elgesys neprieštarautų geros moralės principams. 33. Salone draudžiama lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų. 34. Draudžiama į lošimo saloną vestis naminius gyvūnus. 35. Salono lankytojams draudžiama savo elgesiu trukdyti lošėjams bei kitiems salono lankytojams. 7

8 36. Salono lankytojams draudžiama į saloną neštis ginklus, išskyrus asmenis, saugančius lošimų saloną ir pareigūnus, įstatymų nustatyta tvarka vykdančius tarnybines funkcijas. 37. Salono lankytojams draudžiama bet kokiomis priemonėmis mechaniniu ar elektromagnetiniu būdu mėginti veikti lošimo automatus. Nustačius bet kokius lošimo automatų pažeidimus, salono lankytojai, kalti dėl automatų pažeidimų atsiradimo, privalo visiškai atlyginti lošimo automatų pažeidimu padarytą žalą bendrovei pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. 38. Lošėjai, pastebėję bet kokius lošimų automato pažeidimus arba automato parametrus, netinkamus lošti automatu (pvz., atidarytas automato korpuso dangtis), privalo nedelsdami informuoti apie tai salono administraciją. Pradėti lošti tokiu automatu yra draudžiama. X. SALONO DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS 39. Salono darbuotojai privalo užtikrinti šio reglamento ir Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo normų laikymąsi. 40. Salono darbuotojai privalo padėti salono lankytojams susipažinti su šiuo reglamentu, organizuojamų lošimų taisyklėmis, esminiais kiekvieno lošimo principais, galimais išlošimų variantais. 41. Esant abejonėms dėl salono lankytojo amžiaus, salono darbuotojai turi teisę iš lankytojo pareikalauti lankytojo amžių patvirtinančio dokumento. 42. Salono administracija turi teisę nenurodydama jokių priežasčių neįleisti į saloną lošimų organizatoriui nepriimtinų asmenų arba paprašyti palikti saloną bet kuriuos asmenis, kurių elgesys salono administracijos nuomone yra netinkamas ir nepriimtinas kitų salono lankytojų atžvilgiu. Jeigu salono lankytojai nepaiso salono administracijos reikalavimo palikti salono patalpas, tai salono administracija turi teisę imtis visų Lietuvos Respublikos įstatymuose leistinų būdų savo ir kitų salono lankytojų teisėtiems interesams apginti. 43. Lošėjui pareikalavus darbuotojai privalo jį supažindinti su šiuo reglamentu, jo priedais bei Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu. 8

9 XI. LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO REGLAMENTO SAUGOJIMO TVARKA 44. Lošimų organizavimo reglamentas ir jo priedai patvirtinami Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu, kurio kopijos, bendrovės direktoriaus įsakymu bus patvirtintos ir saugojamos visose UAB TOPSPORT priklausančiose lošimų organizavimo vietose. 45. Lošimų Priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintas lošimų organizavimo reglamento ir jo priedų originalai bus saugojami UAB TOPSPORT buveinėje, adresu: S. Dariaus ir S. Girėno g. 31 A, Kaune. Direktorius Dainius Gulbinas 9

10 Priedas Nr. 3 prie UAB TOPSPORT B kategorijos lošimo automatų salono lošimų organizavimo reglamento Lošimo automatais PASLAPTINGIEJI LOŠIMAI III ( MAGIC GAMES III ) lošiamų lošimų taisyklės 1. Lošiant automatu PASLAPTINGIEJI LOŠIMAI III ( MAGIC GAMES III ) naudojamos 10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 eurų ir 2 eurų vertės monetos. 2. Lošimo automatas PASLAPTINGIEJI LOŠIMAI III ( MAGIC GAMES III ) valdomas spaudžiant jo mygtukus ar atitinkamą, prisilietimui jautraus ekrano vietą (toliau Mygtukas ). Užrašai ant mygtukų nurodo, kokia automato funkcija bus vykdoma, paspaudus atitinkamą mygtuką. 3. Lošimo automatą PASLAPTINGIEJI LOŠIMAI III ( MAGIC GAMES III ) sudaro 14 (keturiolika) skirtingų lošimų: Visada karštas ( Always Hot ); Be galo karštas ( Ultra Hot ); Ypatingai karštas ( Supra Hot ); 81 paslaptingoji linija ( Magic 81 Lines ); Deginantis karštis ( Sizzling Hot ); Vabalų manija ( Beetle Mania ); Delfino perlas ( Dolphin s Pearl ); Laimingos ponios kerai ( Lucky Lady s Charm ); Kortų karalius ( King of Cards ); Karališkosios akademijos knyga ( Book of RA ); Puikusis juokdarys ( Mega Joker ); 27 paslaptingosios linijos ( Magic 27 Lines ); Amerikietiškas Pokeris II ( American Poker II ); Vaisių X korta ( Fruit X-Card ). 4. Lošti automatu pradedama pasirinkus vieną iš 3 punkte nurodytų lošimų (paspaudžiamas atitinkamas lošimo pasirinkimo mygtukas arba palietus norimą lošimą jautriame ekrane) bei sukaupus lošėjo pageidaujamą kreditų sumą automato kreditų ekrane KREDITAS. 5. Įmetus pageidaujamą monetų kiekį į lošimo automato monetų priėmimo įrenginį, ekrano laukelyje KREDITAI pasirodo atitinkamas 0,05 euro vertės kreditų skaičius. Pvz.: įmetus 1,- euro monetą laukelyje KREDITAI pasirodo skaičius Sukaupus norimą kreditų sumą automato kreditų ekrane KREDITAS, lošėjas turi pasirinkti statymo dydį. Statymo dydis pasirenkamas paspaudus mygtuką STATYTI Statymo dydis rodomas automatų statymo dydžio ekrane STATYMAS. 1

11 7. Lošimo metu lošėjas gali papildyti turimų kreditų kiekį, prijungdamas laimėtą kreditų kiekį prie sukauptų kreditų paspaudus mygtuką BANKAS ir jie parodomi laukelyje KREDITAI. Lošėjo kreditų suma bet kuriuo metu gali būti papildyta, įmetant atitinkamo nominalo monetas į lošimo automatą. 8. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi paspausti mygtuką PRADĖTI/STARTAS. Lošimo automatas pradeda pagrindinį lošimą. Kreditų ekrane KREDITAS sukaupti kreditai sumažėja pasirinkto statymo sumos dydžiu. 9. Po lošimo algoritmo programoje nustatyto laiko automatas pateikia pirminį lošimo rezultatą laimėjimų ekrane LAIMĖJIMAS. Jei išsidėstęs lošimo simbolių derinys nėra laimingas, pagrindinis lošimas pradedamas iš naujo. Tokiu atveju lošėjas pats turi pasirinkti, ar jam lošti iš naujo. Jei išsidėsčiusių lošimo simbolių derinys laimingas, automatas laimėjimų ekrane LAIMĖJIMAS parodo laimėtą kreditų sumą: 9.1. Jei lošimo automate statymo suma buvo 50 centų, laimėjimas yra pervedamas į automato ekrane esantį banko skaitiklį BANKAS, kuris skirtas laimėtiems kreditams apskaityti lošimo pratęsime bei pasiūlomas lošimo pratęsimas. Šiame skaitiklyje apskaitytus kreditus lošėjas gali bet kuriuo momentu pervesti į kreditų skaitiklį KREDITAS paspaudžiant mygtuką BANKAS. Šiame skaitiklyje apskaityti kreditai automatiškai pervedami į kreditų skaitiklį KREDITAS, jeigu automatu tam tikrą laiką nelošiama. Tokiais atvejais pagrindinis lošimas pradedamas iš naujo (lošėjas pats turi pasirinkti ar jam lošti iš naujo); 9.2. jei automate statymo suma buvo mažesnė nei 50 centų, visi laimėjimai automatiškai yra pervedami į kreditų skaitiklį KREDITAS ir pagrindinis lošimas pradedamas iš naujo (lošėjas pats turi pasirinkti, ar jam lošti iš naujo). Lošimo pratęsimas nesiūlomas. 10. Norėdamas dalyvauti lošimo pratęsime, lošėjas turi būti laimėjęs pagrindiniame lošime ir turėti kreditų banko skaitiklyje BANKAS. 11. Kad pradėti lošimo pratęsimą, reikia pasirinkti paskiriamų kreditų dydį. Šis dydis pasirenkamas paspaudus klavišą STATYTI. Lošimo pratęsime paskirtų kreditų dydis rodomas automato ekrane STATYMAS. 12. Pasirinkus paskiriamų kreditų sumą, lošėjas turi paspausti klavišą PRADĖTI/STARTAS. Automatas pradeda lošimo pratęsimą, banko skaitiklyje BANKAS sukaupti kreditai sumažėja lošimo pratęsime paskirtų kreditų dydžiu. 2

12 13. Po lošimo algoritmo programoje nustatyto laiko automatas pateikia lošimo pratęsimo rezultatą laimėjimų ekrane LAIMĖJIMAS, o laimėtus kreditus perveda į banko skaitiklį BANKAS, susumuodamas jame buvusius (jei tokių buvo) ir laimėtus kreditus. 14. Jei banko skaitiklio BANKAS kreditų vertė pasiekia 100 (šimto) eurų sumą, lošimo pratęsimas automatiškai yra užbaigiamas, o banko skaitiklyje BANKAS esantys kreditai automatiškai pervedami į kreditų skaitiklį KREDITAS. 15. Jei lošime išsidėsčiusių lošimo simbolių kombinacija nėra laiminga, lošimo pratęsimas tęsiamas tokia pat tvarka kaip ir pradedamas, kol banko skaitiklyje BANKAS yra kreditų. Jei banko skaitiklyje BANKAS kreditų nebelieka, lošimo pratęsimas automatiškai baigiasi. 16. Lošėjas gali lošimo pratęsimą bet kuriuo metu nutraukti, paspaudęs klavišą PAIMTI/BANKAS. Tokiu atveju banko skaitiklyje BANKAS esantys kreditai, automatiškai pervedami į kreditų skaitiklį KREDITAS. 17. Tiek pagrindiniame lošime, tiek ir lošimo pratęsime galima lošėjo rizika automatui pasiūlius, lošėjas, paspaudęs atitinkamą automato klavišą, gali laimėtą sumą, kuri rodoma automato ekrane, padidinti automato ekrane rodoma kita, numatoma laimėti suma, jei teisingai atspės, koks laimingas lošimo simbolis pasirodys automato ekrane (pavyzdžiui herbas ar moneta, juoda ar raudona korta, pliuso ar minuso ženklas) arba automato ekrane rodomos laimėtos sumos netekti, jei laimingo simbolio neatspės. Lošėjas tokios rizikos bet kada gali atsisakyti, paspaudęs atitinkamą automato klavišą. 18. Lošimo pratęsime galioja tokios pat lošimo taisyklės kaip ir pagrindiniame lošime. 19. Jei lošimo automate lošėjas nori pasirinkti kitą lošimą, jis turi paspausti mygtuką IŠEITI/KITI arba RINKTIS ŽAIDIMĄ. Tokiu atveju automatas pereina į lošimo pasirinkimo režimą, skaitiklyje BANKAS esantys kreditai automatiškai pervedami į kreditų skaitiklį KREDITAS. Pasirinkęs kitą lošimą, lošėjas pradeda naujo lošimo pagrindinį lošimą. LOŠIMŲ TAISYKLĖS Always Hot ( Visada karštas ) lošimas lošiamas 3 (trimis) būgnais, ant kurių yra išsidėstę lošimo simboliai. Lošimo rezultatas apskaitomas 5 (penkiose) linijose Lošimą sudaro pagrindinis lošimas ir lošimo pratęsimas. Lošimo simbolių rūšys bei laimingos jų kombinacijos yra nurodytos automato ekrane. 3

13 20.3. Laimėjimo rezultatą lemia atsitiktinumas. Laimėjimo dydis yra paslaptingas, t. y. tokių pačių simbolių kombinacija gali būti automato įvertinta skirtingu laimėjimo dydžiu nuo 1 iki 2000 kreditų Šiame lošime laimima, kai išsidėsto 3 (trys) vienodi lošimo simboliai linijoje. Papildomų lošimo elementų ar rizikos šis lošimas neturi Ultra Hot ( Be galo karštas ) lošimo principas ir taisyklės tokios pat kaip Always Hot ( Visada karštas ) lošimo, tik skiriasi lošimo ir jo simbolių grafinis atvaizdavimas automato ekrane Supra Hot ( Ypatingai karštas ) lošimas lošiamas 4 (keturiais) būgnais, ant kurių yra išsidėstę lošimo simboliai. Lošimo rezultatas apskaitomas 25 (dvidešimt penkiose) linijose Lošimą sudaro pagrindinis lošimas ir lošimo pratęsimas Lošimo simbolių rūšys bei laimingos jų kombinacijos yra nurodytos automato ekrane Laimėjimo rezultatą lemia atsitiktinumas. Laimėjimo dydis nuo 1 iki 2000 kreditų - yra paslaptingas ir priklauso nuo lošimo simbolių rūšies bei statymo dydžio Šiame lošime laimima, kai iš eilės išsidėsto 3 (trys) ar 4 (keturi) vienodi lošimo simboliai linijoje Sizzling Hot ( Deginantis karštis ) lošimas lošiamas 5 (penkiais) būgnais, ant kurių yra išsidėstę lošimo simboliai. Lošimo rezultatas apskaitomas 5 (penkiose) linijose Lošimą sudaro pagrindinis lošimas ir lošimo pratęsimas Lošėjui laimėjus tiek pagrindiniame lošime, tiek ir lošimo pratęsime lošėjui siūloma rizikuoti padidinti laimėjimą, atspėjus automato ekrane pasirodysiantį simbolį (žiūrėti 17 punktą). Rizikos atsisakoma paspaudus klavišą PAIMTI, o laimėjimas pervedamas į skaitiklį BANKAS (jei statymas buvo 0,5 euro pagrindiniame lošime ar nuo 0,5 iki 10 eurų lošimo pratęsime) arba į skaitiklį KREDITAS (jei statymas buvo mažesnis negu 0,5 euro pagrindiniame lošime) Lošėjui rizikuojant padidinti laimėjimą, reikia atspėti kokia korta (juoda ar raudona) pasirodys automato ekrane. Spėjant reikia paspausti raudonos arba juodos spalvos klavišą 4

14 RIZIKUOTI. Jei paspaudus raudonos spalvos klavišą RIZIKUOTI automato ekrane pasirodo raudona korta laimima, jei ne laimėjimo netenkama Lošimo simbolių rūšys bei laimingos jų kombinacijos yra nurodytos automato ekrane Laimėjimo rezultatą lemia atsitiktinumas. Laimėjimo dydis nuo 1 iki 2000 kreditų - yra paslaptingas: tokių pačių simbolių kombinacija gali būti automato įvertinta skirtingu laimėjimo dydžiu Šiame lošime laimima, kai išsidėsto nuo 2 (dviejų) iki 5 (penkių) vienodų lošimo simbolių linijoje, skaičiuojant iš kairės į dešinę (netaikoma Žvaigždės simboliui, kuris gali būti linijoje ir išsibarstęs) Lošimo Magic 81 Lines ( 81 stebuklinga linija ) tikslas išsukti laimingą simbolių derinį Lošimas lošiamas 4 būgnais, ant kurių yra išsidėstę lošimo simboliai. Lošimo rezultatas apskaitomas 81 linijoje Lošimą sudaro pagrindinis lošimas ir lošimo pratęsimas (žiūrėti punktus) Lošėjui laimėjus, automatas, tiek pagrindiniame lošime, tiek lošimo pratęsime siūlo lošėjui rizikuoti padidinti laimėjimą, atspėjus automato ekrane pasirodysiantį simbolį (žiūrėti 17 punktą). Lošėjui rizikuojant, reikia atspėti, kokia korta (juoda ar raudona) pasirodys automato ekrane. Spėjant reikia paspausti raudonos arba juodos spalvos klavišą RIZIKUOTI. Jei paspaudus raudonos spalvos klavišą RIZIKUOTI automato ekrane pasirodo raudona korta laimima, jei ne laimėjimo netenkama Rizikos atsisakoma paspaudus klavišą PAIMTI, o laimėjimas pervedamas į skaitiklį BANKAS (jei statymas buvo 0,5 euro pagrindiniame lošime ar nuo 0,5 iki 10 eurų lošimo pratęsime) arba į skaitiklį KREDITAS (jei statymas buvo mažesnis negu 0,5 euro pagrindiniame lošime) Lošimo simbolių rūšys bei laimingi jų deriniai yra nurodyti lošimo automato viršutiniame ekrane Laimėjimo rezultatą lemia atsitiktinumas, o jo dydis yra nenuspėjamas ir priklauso nuo simbolių derinio, iškritusio lošimo metu. Laimėjimo dydis negali būti didesnis daugiau negu 200 kartų už atlikto statymo sumą. 5

15 24.8. Šiame lošime laimima, kai paeiliui išsidėsto nuo 1 iki 4 vienodų lošimo simbolių linijoje, skaičiuojant iš kairės į dešinę Lošimo metu iškritęs Magic 81 lines simbolis pakeičia bet kurį kitą simbolį. Šio simbolio laimėjimas yra paslaptingas Beetle Mania ( Vabalų manija ) lošimas lošiamas 5 (penkiais) būgnais, ant kurių yra išsidėstę lošimo simboliai. Lošimo rezultatas apskaitomas 5 (penkiose) linijose Lošimą sudaro pagrindinis lošimas ir lošimo pratęsimas (žiūrėti punktus). Lošimo simbolių rūšys bei laimingos jų kombinacijos yra nurodytos automato ekrane. Laimėjimo rezultatą lemia atsitiktinumas, o jo dydis yra paslaptingas (tokių pačių simbolių kombinacija gali būti automato įvertinta skirtingu laimėjimo dydžiu) ir priklauso nuo lošimo simbolių rūšies Šiame lošime laimima, kai išsidėsto nuo 2 iki 5 vienodų lošimo simbolių linijoje, skaičiuojant iš kairės į dešinę. Jei lošimo metu vienoje iš penkių linijų atsitiktinai išsidėsto 3, 4 ar 5 Natos simboliai, lošėjas laimi 10 (dešimt) papildomų lošimo pratęsimų ( prizinių lošimų ), kurių lošimo metu lošėjo sukaupti kreditai nėra atskaitomi. Jei tokio lošimo pratęsimo metu iškrenta Vabalo simbolis viduriniame būgne, bet kurioje pozicijoje - laimimas paslaptingas laimėjimas. Šio lošimo pratęsimo ( prizinio lošimo ) metu kiti lošimo pratęsimai negali būti laimimi. Iškritęs Bitės lošimo simbolis atstoja bet kurį kitą lošimo simbolį, išskyrus Natos bei Vabalo simbolius Tiek pagrindiniame šio lošimo lošime, tiek lošimo pratęsime lošėjui siūloma rizikuoti padidinti laimėjimą, atspėjus automato ekrane pasirodysiantį simbolį (žiūrėti 17 punktą). Lošėjui rizikuojant reikia atspėti, kokia korta (juoda ar raudona) pasirodys automato ekrane. Spėjant reikia paspausti raudonos arba juodos spalvos klavišą RIZIKUOTI. Jei paspaudus raudonos spalvos klavišą RIZIKUOTI automato ekrane pasirodo raudona korta laimima, jei ne laimėjimo netenkama Rizikos atsisakoma paspaudus klavišą PAIMTI, o laimėjimas pervedamas į skaitiklį BANKAS (jei statymas buvo 0,5 euro pagrindiniame lošime ar nuo 0,5 iki 10 eurų lošimo pratęsime) arba į skaitiklį KREDITAS (jei statymas buvo mažesnis negu 0,5 euro pagrindiniame lošime). 6

16 26.1. Dolphin s Pearl ( Delfino perlas ) lošimas lošiamas 5 (penkiais) būgnais, ant kurių yra išsidėstę lošimo simboliai. Lošimo rezultatas apskaitomas 5 (penkiose) linijose Lošimą sudaro pagrindinis lošimas ir lošimo pratęsimas (žiūrėti punktus). Lošimo simbolių rūšys bei laimingos jų kombinacijos yra nurodytos automato ekrane Laimėjimo rezultatą lemia atsitiktinumas, o jo dydis yra paslaptingas (tokių pačių simbolių kombinacija gali būti automato įvertinta skirtingu laimėjimo dydžiu nuo 1 iki 2000 kreditų) ir priklauso nuo laimingos lošimo simbolių kombinacijos. Šiame lošime laimima, kai išsidėsto nuo 2 (dviejų) iki 5 (penkių) vienodų lošimo simbolių linijoje, skaičiuojant iš kairės į dešinę. Jei lošimo metu vienoje iš penkių linijų atsitiktinai išsidėsto 3, 4 ar 5 Perlo simboliai, lošėjas laimi 15 (penkiolika) papildomų lošimo pratęsimų ( prizinių lošimų ), kurių lošimo metu lošėjo sukaupti kreditai nėra atskaitomi. Lošimo metu iškritęs Delfino lošimo simbolis atstoja bet kurį kitą lošimo simbolį, išskyrus Perlo simbolį Tiek pagrindiniame lošime, tiek ir lošimo pratęsime lošėjui siūloma rizikuoti padidinti laimėjimą, atspėjus automato ekrane pasirodysiantį simbolį (žiūrėti 17 punktą). Lošėjui rizikuojant, reikia atspėti, kokia korta (juoda ar raudona) pasirodys automato ekrane. Spėjant reikia paspausti raudonos arba juodos spalvos klavišą RIZIKUOTI. Jei paspaudus raudonos spalvos klavišą RIZIKUOTI automato ekrane pasirodo raudona korta laimima, jei ne laimėjimo netenkama Rizikos atsisakoma paspaudus klavišą PAIMTI, o laimėjimas pervedamas į skaitiklį BANKAS (jei statymas buvo 0,5 euro pagrindiniame lošime ar nuo 0,5 iki 10 eurų lošimo pratęsime) arba į skaitiklį KREDITAS (jei statymas buvo mažesnis negu 0,5 euro pagrindiniame lošime) Lucky Lady s Charm ( Laimingos damos žavesys ) lošimas lošiamas 5 būgnais, ant kurių yra išsidėstę lošimo simboliai. Lošimo rezultatas apskaitomas 5 linijose Lošimą sudaro pagrindinis lošimas ir lošimo pratęsimas (žiūrėti punktus) Lošėjui laimėjus, tiek pagrindiniame lošime, tiek lošimo pratęsime lošėjui siūloma rizikuoti padidinti laimėjimą, atspėjus automato ekrane pasirodysiantį simbolį (žiūrėti 17 punktą). Lošėjui rizikuojant, reikia atspėti, kokia korta (juoda ar raudona) pasirodys automato ekrane. Spėjant reikia paspausti raudonos arba juodos spalvos klavišą RIZIKUOTI. Jei 7

17 paspaudus raudonos spalvos klavišą RIZIKUOTI automato ekrane pasirodo raudona korta laimima, jei ne laimėjimo netenkama Rizikos atsisakoma paspaudus klavišą PAIMTI, o laimėjimas pervedamas į skaitiklį BANKAS (jei statymas buvo 0,5 euro pagrindiniame lošime ar nuo 0,5 iki 10 eurų lošimo pratęsime) arba į skaitiklį KREDITAS (jei statymas buvo mažesnis negu 0,5 euro pagrindiniame lošime) Lošimo simbolių rūšys bei laimingos jų kombinacijos yra nurodytos automato ekrane Laimėjimo rezultatą lemia atsitiktinumas, o jo dydis yra paslaptingas (tokių pačių simbolių kombinacija gali būti automato įvertinta skirtingu laimėjimo dydžiu nuo 1 iki 2000 kreditų) ir priklauso nuo laimingos lošimo simbolių kombinacijos. Šiame lošime laimima, kai paeiliui išsidėsto nuo 2 iki 5 vienodų lošimo simbolių linijoje, skaičiuojant iš kairės į dešinę. Jei lošimo metu vienoje iš penkių linijų atsitiktinai, nebūtinai paeiliui išsidėsto 3, 4 ar 5 Rutulio simboliai, lošėjas laimi 15 (penkiolika) papildomų lošimo pratęsimų ( prizinių lošimų ), kurių lošimo metu lošėjo sukaupti kreditai nėra atskaitomi. Lošimo metu iškritęs Damos lošimo simbolis atstoja bet kurį kitą lošimo simbolį, išskyrus Rutulio simbolį King of Cards ( Kortų karalius ) lošimas lošiamas 5 būgnais, ant kurių yra išsidėstę lošimo simboliai. Lošimo rezultatas apskaitomas 5 linijose Lošimą sudaro pagrindinis lošimas ir lošimo pratęsimas (žiūrėti punktus) Lošėjui laimėjus, tiek pagrindiniame lošime, tiek lošimo pratęsime lošėjui siūloma rizikuoti padidinti laimėjimą, atspėjus automato ekrane pasirodysiantį simbolį (žiūrėti 17 punktą). Lošėjui rizikuojant, reikia atspėti, kokia korta (juoda ar raudona) pasirodys automato ekrane. Spėjant reikia paspausti raudonos arba juodos spalvos klavišą RIZIKUOTI. Jei paspaudus raudonos spalvos klavišą RIZIKUOTI automato ekrane pasirodo raudona korta laimima, jei ne laimėjimo netenkama Rizikos atsisakoma paspaudus klavišą PAIMTI, o laimėjimas pervedamas į skaitiklį BANKAS (jei statymas buvo 0,5 euro pagrindiniame lošime ar nuo 0,5 euro iki 10 eurų lošimo pratęsime) arba į skaitiklį KREDITAS (jei statymas buvo mažesnis negu 0,5 euro pagrindiniame lošime) Lošimo simbolių rūšys bei laimingos jų kombinacijos yra nurodytos automato ekrane. 8

18 28.6. Laimėjimo rezultatą lemia atsitiktinumas, o jo dydis yra paslaptingas (tokių pačių simbolių kombinacija gali būti automato įvertinta skirtingu laimėjimo dydžiu nuo 1 iki 2000 kreditų) ir priklauso nuo laimingos lošimo simbolių kombinacijos. Šiame lošime laimima, kai paeiliui išsidėsto nuo 2 iki 5 vienodų lošimo simbolių linijoje, skaičiuojant iš kairės į dešinę. Jei lošimo metu vienoje iš penkių linijų atsitiktinai, nebūtinai paeiliui išsidėsto 3, 4 ar 5 Žetonų simboliai, lošėjas laimi 15 (penkiolika) papildomų lošimo pratęsimų ( prizinių lošimų ), kurių lošimo metu lošėjo sukaupti kreditai nėra atskaitomi. Lošimo metu iškritęs Juokdario lošimo simbolis atstoja bet kurį kitą lošimo simbolį, išskyrus Žetonų simbolį Book of RA ( Karališkosios akademijos knyga ) lošimas lošiamas 5 būgnais, ant kurių yra išsidėstę lošimo simboliai. Lošimo rezultatas apskaitomas 5 linijose Lošimą sudaro pagrindinis lošimas ir lošimo pratęsimas (žiūrėti punktus) Lošėjui laimėjus, automatas, tiek pagrindiniame lošime, tiek lošimo pratęsime lošėjui siūloma rizikuoti padidinti laimėjimą, atspėjus automato ekrane pasirodysiantį simbolį (žiūrėti 17 punktą). Lošėjui rizikuojant, reikia atspėti, kokia korta (juoda ar raudona) pasirodys automato ekrane. Spėjant reikia paspausti raudonos arba juodos spalvos klavišą RIZIKUOTI. Jei paspaudus raudonos spalvos klavišą RIZIKUOTI automato ekrane pasirodo raudona korta laimima, jei ne laimėjimo netenkama Rizikos atsisakoma paspaudus klavišą PAIMTI, o laimėjimas pervedamas į skaitiklį BANKAS (jei statymas buvo 0,5 euro pagrindiniame lošime ar nuo 0,5 iki 10 eurų lošimo pratęsime) arba į skaitiklį KREDITAS (jei statymas buvo mažesnis negu 0,5 euro pagrindiniame lošime) Lošimo simbolių rūšys bei laimingos jų kombinacijos yra nurodytos automato ekrane. Laimėjimo rezultatą lemia atsitiktinumas, o jo dydis yra paslaptingas (tokių pačių simbolių kombinacija gali būti automato įvertinta skirtingu laimėjimo dydžiu nuo 1 iki 2000 kreditų) ir priklauso nuo laimingos lošimo simbolių kombinacijos. Šiame lošime laimima, kai paeiliui išsidėsto nuo 2 iki 5 vienodų lošimo simbolių linijoje, skaičiuojant iš kairės į dešinę. Jei lošimo metu vienoje iš penkių linijų atsitiktinai, nebūtinai paeiliui išsidėsto 3, 4 ar 5 Knygos simboliai, lošėjas laimi 10 papildomų lošimo pratęsimų ( prizinių lošimų ), kurių lošimo metu lošėjo sukaupti kreditai nėra atskaitomi. Lošimo metu iškritęs Knygos lošimo simbolis atstoja bet kurį kitą lošimo simbolį. 9

19 30.1. Mega Joker ( Puikusis juokdarys ) lošimas lošiamas 5 būgnais, ant kurių yra išsidėstę lošimo simboliai. Lošimo rezultatas apskaitomas 40 linijų Lošimą sudaro pagrindinis lošimas ir lošimo pratęsimas (žiūrėti punktus) Lošėjui laimėjus, tiek pagrindiniame lošime, tiek lošimo pratęsime lošėjui siūloma rizikuoti padidinti laimėjimą, atspėjus automato ekrane pasirodysiantį simbolį (žiūrėti 17 punktą). Lošėjui rizikuojant, reikia atspėti, kokia korta (juoda ar raudona) pasirodys automato ekrane. Spėjant reikia paspausti raudonos arba juodos spalvos klavišą RIZIKUOTI. Jei paspaudus raudonos spalvos klavišą RIZIKUOTI automato ekrane pasirodo raudona korta laimima, jei ne laimėjimo netenkama Rizikos atsisakoma paspaudus klavišą PAIMTI, o laimėjimas pervedamas į skaitiklį BANKAS (jei statymas buvo 0,5 euro pagrindiniame lošime ar nuo 0,5 iki 10 eurų lošimo pratęsime) arba į skaitiklį KREDITAS (jei statymas buvo mažesnis negu 0,5 euro pagrindiniame lošime) Lošimo simbolių rūšys bei laimingos jų kombinacijos yra nurodytos automato ekrane. Laimėjimo rezultatą lemia atsitiktinumas, o jo dydis yra paslaptingas (tokių pačių simbolių kombinacija gali būti automato įvertinta skirtingu laimėjimo dydžiu nuo 1 iki 2000 kreditų) ir priklauso nuo laimingos lošimo simbolių kombinacijos. Šiame lošime laimima, kai paeiliui išsidėsto nuo 3 iki 5 vienodų lošimo simbolių linijoje, skaičiuojant iš kairės į dešinę, išskyrus Žvaigždės simbolį, kuriam ši taisyklė negalioja. Lošimo metu iškritęs Juokdario lošimo simbolis atstoja bet kurį kitą lošimo simbolį, išskyrus Žvaigždės simbolį Magic 27 Lines ( 27 stebuklingos linijos ) lošimo tikslas išsukti laimingą simbolių derinį. Lošimas lošiamas 3 būgnais, ant kurių yra išsidėstę lošimo simboliai. Lošimo rezultatas apskaitomas 27 linijose Lošimą sudaro pagrindinis lošimas ir lošimo pratęsimas (žiūrėti punktus) Lošėjui laimėjus, tiek pagrindiniame lošime, tiek lošimo pratęsime lošėjui siūloma rizikuoti padidinti laimėjimą, atspėjus automato ekrane pasirodysiantį simbolį (žiūrėti 17 punktą). Lošėjui rizikuojant, reikia atspėti, kokia korta (juoda ar raudona) pasirodys automato ekrane. Spėjant reikia paspausti raudonos arba juodos spalvos klavišą RIZIKUOTI. Jei paspaudus raudonos spalvos klavišą RIZIKUOTI automato ekrane pasirodo raudona korta laimima, jei ne laimėjimo netenkama. 10

20 31.4. Rizikos atsisakoma paspaudus klavišą PAIMTI, o laimėjimas pervedamas į skaitiklį BANKAS (jei statymas buvo 0,5 euro pagrindiniame lošime ar nuo 0,5 iki 10 eurų lošimo pratęsime) arba į skaitiklį KREDITAS (jei statymas buvo mažesnis negu 0,5 euro pagrindiniame lošime) Lošimo simbolių rūšys bei laimingi jų deriniai yra nurodyti lošimo automato viršutiniame ekrane. Laimėjimo rezultatą lemia atsitiktinumas, o jo dydis nuo 1 iki 2000 kreditų - yra nenuspėjamas ir priklauso nuo simbolių derinio, iškritusio lošimo metu Laimėjimo dydis negali būti didesnis daugiau negu 200 kartų už atlikto statymo sumą Šiame lošime laimima, kai paeiliui išsidėsto 3 vienodi lošimo simboliai linijoje. Lošimo metu iškritęs Juokdario simbolis pakeičia bet kurį kitą simbolį. Šio simbolio laimėjimas yra paslaptingas American Poker II ( Amerikietiškas Pokeris II ) lošimas lošiamas 5 (penkiomis) kortomis. Pilną kortų malką sudaro 53 kortos (4 rūšys po 13 kortų nuo dviakės iki tūzo ir 1 juokdario korta) Lošimą sudaro pagrindinis lošimas ir lošimo pratęsimas Lošėjui laimėjus, tiek pagrindiniame lošime, tiek lošimo pratęsime lošėjui siūloma rizikuoti padidinti laimėjimą, atspėjus automato ekrane pasirodysiantį simbolį (žiūrėti 17 punktą). Lošėjui rizikuojant, reikia atspėti, kokia korta (juoda ar raudona) pasirodys automato ekrane. Spėjant reikia paspausti raudonos arba juodos spalvos klavišą RIZIKUOTI. Jei paspaudus raudonos spalvos klavišą RIZIKUOTI automato ekrane pasirodo raudona korta laimima, jei ne laimėjimo netenkama Rizikos atsisakoma paspaudus klavišą PAIMTI, o laimėjimas pervedamas į skaitiklį BANKAS (jei statymas buvo 0,5 euro pagrindiniame lošime ar nuo 0,5 iki 10 eurų lošimo pratęsime) arba į skaitiklį KREDITAS (jei statymas buvo mažesnis negu 0,5 euro pagrindiniame lošime) Po kas antrojo kortų padalinimo lošėjas penkių klavišų PALIKTI/NE pagalba (pirmas iš kairės klavišas PALIKTI/NE valdo pirmąją kortą iš kairės, antras antrąją kortą ir t. t.), gali pasirinkti, kokias kortas pasilikti ar nepasilikti kitame kortų padalinime. Jei kortą lošėjas 11

21 pasiliko, ant jos atsiranda užrašas HOLD ir pradėjus lošimą ši korta nekeičiama į kitą kortą. Pasilikti galima, tiek vieną, tiek penkias kortas Jei lošėjas laimėjo (gavo laimingą kortų kombinaciją) ir pasiliko visas penkias kortas, paspaudus klavišą PRADĖTI/STARTAS, laimėjimas bus pervestas į kreditų skaitiklį KREDITAS Jei ant kortos užrašo HOLD nėra, ši korta atsitiktinai pakeičiama į kitą kortą. Jei prieš pradedant lošimą automatas leido pasilikinėti kortas, šiam lošimui pasibaigus - prieš pradedant kitą lošimą - automatas neleis pasilikinėti kortų ir pradėjus lošti, atsitiktinai iš naujo bus padalintos visos penkios kortos Laimingos kortų kombinacijos yra nurodytos automato ekrane: Two pair ( dvi poros - dvi tos pačios vertės kortų poros, pavyzdžiui dvi damos ir dvi dešimtakės); Three of a kind ( trys vienodos - trys tos pačios vertės kortos); Straight ( eilė - penkios iš eilės einančių skirtingų kortų rūšių kortos, pavyzdžiui penkakė, šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė); Flush ( rūšis - penkios tos pačios kortų rūšies kortos, neatsižvelgiant į.jų eiliškumą); Full house ( pilnas namas - trys vienodos kortos ir pora, pavyzdžiui trys šešakės ir du valetai); Four of a kind ( keturios vienodos - keturios tos pačios vertės kortos, pavyzdžiui keturios šešakės); Straight flush ( rūšis iš eilės - penkios tos pačios kortų rūšies kortos iš eilės); Royal flush ( karališkoji rūšis - tos pačios kortų rūšies tūzas, karalius, dama, valetas, dešimtakė); Five of a kind ( penkios vienodos - penkios tos pačios vertės kortos, pavyzdžiui, keturios septynakės ir juokdarys ) Laimėjimo rezultatą lemia atsitiktinumas. Jo dydis yra paslaptingas (tokia pati kortų kombinacija gali būti automato įvertinta skirtingu laimėjimo dydžiu nuo 1 iki 2000 kreditų) Šiame lošime laimima, kai automato ekrane išsidėsto nurodyta laiminga kortų kombinacija. Juokdario korta atstoja bet kurią kitą kortą Lošiant šį lošimą galima laimėti papildomą laimėjimą Mini bonus ( Mažasis bonusas ). Mini bonus ( Mažasis bonusas ) dydis yra paslaptingas. Laimėjimą Mini bonus ( Mažasis bonusas ) automatas gali atsitiktinai suteikti bet kuriuo metu vykstant lošimui. Kai suteikiamas laimėjimas Mini bonus ( Mažasis bonusas ), užrašas ekrane Mini bonus ( Mažasis bonusas ) pradeda mirksėti, o šio laimėjimo rezultatas parodomas laimėjimų ekrane LAIMEJIMAS. Mini bonusui laimėti nereikia įvykdyti kokių nors sąlygų. 12

22 33.1. Fruit X-Card ( Vaisių X korta ) lošimas lošiamas 5 (penkiomis) aštuonių rūšių vaisių kortomis. Pilną kortų malką sudaro 130 kortų Automatas pats parenka, kada pradėti vaisių kortų malką dalinti nuo pradžios (pilnos vaisių kortų malkos) ir koks kiekvienos vaisių kortų rūšies kiekis sudarys kortų malką Lošėjas automato ekrane visada mato, koks kiekvienos rūšies ir bendras vaisių kortų kiekis yra likęs kortų malkoje, kai bus vykdomas sekantis kortų padalinimas (pagrindinis lošimas ar lošimo pratęsimas). Paspaudęs klavišą PALIKTI/NE, lošėjas gali pasirinkti, kokias vaisių kortas pasilikti ar nepasilikti kitame vaisių kortų padalinime Lošimą sudaro pagrindinis lošimas ir lošimo pratęsimas Lošėjui laimėjus, tiek pagrindiniame lošime, tiek lošimo pratęsime lošėjui siūloma rizikuoti padidinti laimėjimą, atspėjus automato ekrane pasirodysiantį simbolį (žiūrėti 17 punktą). Lošėjui rizikuojant, reikia atspėti, kokia korta (juoda ar raudona) pasirodys automato ekrane. Spėjant reikia paspausti raudonos arba juodos spalvos klavišą RIZIKUOTI. Jei paspaudus raudonos spalvos klavišą RIZIKUOTI automato ekrane pasirodo raudona korta laimima, jei ne laimėjimo netenkama Rizikos atsisakoma paspaudus klavišą PAIMTI, o laimėjimas pervedamas į skaitiklį BANKAS (jei statymas buvo 10 kreditų pagrindiniame lošime ar nuo 10 iki 20 kreditų lošimo pratęsime) arba į skaitiklį KREDITAS (jei statymas buvo mažesnis negu 10 kreditų pagrindiniame lošime) Vaisių kortų rūšys bei laimingos jų kombinacijos yra nurodytos automato ekrane. Laimėjimo rezultatą lemia atsitiktinumas. Laimėjimo dydis yra paslaptingas (tokia pati vaisių kortų kombinacija gali būti automato įvertinta skirtingu laimėjimo dydžiu nuo 1 iki 2000 kreditų). Šiame lošime laimima, kai iš eilės išsidėsto nuo 3 (trijų) iki 5 (penkių) vienodų rūšių vaisių kortų. Jei lošimo metu iškrenta nuo 3 (trijų) iki 5 (penkių) vaisių kortų su vyšnios simboliu, laimimas Cherry bonus ( Vyšnios bonusas ) (automato ekrane, apvaliame rate ima suktis rodyklė ir jei ji atsitiktinai sustoja žalioje rato dalyje, laimimas paslaptingo dydžio laimėjimas). Direktorius Dainius Gulbinas 13

23 Priedas Nr. 1 prie UAB TOPSPORT B kategorijos lošimo automatų salono lošimų organizavimo reglamento UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONUOSE LOŠIAMŲ LOŠIMŲ TAISYKLĖS 1. UAB TOPSPORT lošimo automatų salonuose eksploatuojamais lošimo automatais yra lošiami šie lošimai: Kazino 2000 ( Casino 2000 ); Linksmasis Juokdarys ( Jolly Joker ); Senas laikrodis ( Old Timer ); Karštas laikrodis ( Hot Timer ); Auksinė karūna ( Golden Crown ); Laukinis bulius ( Wild bull ); Nuostabus laimėjimas ( Super Jackpot ), Šėlstanti ugnis ( Inferno ); Trigubas auksas ( Triple gold ), Juokdarys skrynioje ( Jack in the Box ); Banko įsilaužėlis ( Bank breaker ); Aukso linijos ( Gold lines ); Stambus laimikis ( Big Catch ); Kabliukas ir nugalėtojas ( Hook line & winner ); Juodasis Juokdarys ( Black Jack ), Būgnų karalius ( Reel King ), Galingasis juokdarys ( Power Joker ). LOŠIMŲ TAISYKLĖS 2.1. Kazino 2000 ( Casino 2000 ) 2.2. Lošimo tikslas laimėti maksimalų galimą laimėjimą, surinkus simbolių derinį, už kurį laimėjimas gali būti išmokamas Lošimas vykdomas sukantis trims būgnams, penkiose laimėjimo linijose Pagrindiniame lošime lošimas gali būti lošiamas, atliekant 6 skirtingo dydžio statymus: 1, 2, 4, 6, 8, 10 kreditų Laimėjimas, kurį laimėjo lošėjas surinkęs laimingą simbolių derinį, yra matomas lošimo automato ekrane. Atlikus 1 ir/ar 2 kreditų statymą, laimėjimas priklauso nuo vienodų simbolių išsidėstymo tik vienoje linijoje. Lošiant vienoje linijoje, automato ekrane pagal automato technines charakteristikas parodomas laimėjimas, kuris būtų išmokėtas atlikus 2 kreditų statymą. Atlikus 1 kredito statymą, automatas laimėjimą apskaičiuoja padalindamas laimėjimą 1

24 pusiau, apie ką lošėjas yra informuojamas aparato ekrane iš karto po 1 kredito vertės statymo atlikimo. Atlikus kitų nurodytų kreditų statymus, laimėjimų dydis priklausomai nuo surinktų laimingų simbolių, yra matomas lošimo automato ekrane matomoje laimėjimų lentelėje Laimingas simbolių derinys suteikiantis didžiausią laimėjimą trys Joker simboliai vienoje linijoje. Atitinkamai (nuo 1 kredito statymo didėjant statymams) pagal statymo dydį laimima: 200, 400, 800, 1200, 1600 ir 2000 kreditų Pagrindiniame lošime kiekvienas laimėjimas gali būti pervedamas į langelį KREDITAI paspaudžiant mygtuką Paimti. Taip pat lošėjas turi galimybę rizikuoti laimėjimu paspaudžiant mygtuką Skaičius ar Herbas, kuomet atspėjus išlošimas padvigubinamas, o neatspėjus prarandamas laimėjimas. Laimėjimas gali būti dvigubinamas iki tol, kol neviršijama maksimali galima laimėjimo suma Pagrindiniame lošime lošiant tik 10 kreditų statymu, lošėjui suteikiama galimybė pratęsti lošimą. Lošimo pratęsimas gali būti lošiamas tik paskiriant 20 kreditų, visi laimėti kreditai yra apskaitomi Super Bankas skaitiklyje ir maksimalus laimėjimas šiame lošime yra 2000 kreditų. Didžiausias laimėjimas gali būti laimimas išsukus 3 Joker simbolius (2000 kreditų) vienoje linijoje, bet taip pat galima laimėti specialų prizą šiame lošimo pratęsime, kai lošimo automato ekrane matomi 2 Joker simboliai. Kiekviena pora matomų Joker simbolių duoda atsitiktinį laimėjimą, svyruojantį nuo 10 iki 2000 kreditų Linksmasis Juokdarys ( Jolly Joker ) 3.2. Lošimo tikslas laimėti maksimalų galimą laimėjimą, surinkus simbolių derinį, už kurį laimėjimas gali būti išmokamas Pagrindinis lošimas vykdomas sukantis trims būgnams, penkiose laimėjimo linijose Pagrindiniame lošime gali būti lošiama atliekant 2 skirtingus statymus: 1 arba 10 kreditų. Atlikus 1 kredito statymą, visi laimėjimai matomi laimėjimų lentelės dešinėje pusėje (didžiausias laimėjimas 200 kreditų). Pvz., trys vienoje linijoje esantys apelsinų simboliai suteikia 10 kreditų laimėjimą. Visi laimėjimai bus pervesti į langelį KREDITAI automatiškai Statant 10 kreditų, visi laimėjimai matomi kairėje laimėjimų lentelės pusėje (didžiausias laimėjimas 2000 kreditų). Pvz. trys vienoje linijoje esantys citrinų simboliai suteikia 20 2

25 kreditų laimėjimą. Visi laimėjimai gali būti pervesti į langelį KREDITAI spaudžiant pirmą iš kairės mygtuką Paimti arba pratęsti lošimą spaudžiant lošimo pradžios mygtuką Startas Lošimo pratęsimas vykdomas sukantis trims viršutinėje lošimo automato dalyje esantiems būgnams, penkiose nurodytų būgnų linijose. Pratęsime lošiama priskiriant 4 skirtingus laimėtų kreditų kiekius: 20, 40, 100, 200. Visi laimėti kreditai yra matomi skaitiklyje SUPER BANKAS ir maksimalus laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų Priskiriant 20 kreditų, užsidega 5 laimėjimų linijos ir laimėjimai bus nustatomi pagal apšviestą viršutinę laimėjimų lentelę Priskiriant 40 kreditų, užsidega 5 laimėjimų linijos. Visi laimėjimai nustatomi pagal apšviestą viršutinę laimėjimų lentelę Priskiriant 100 kreditų, užsidega 5 laimėjimų linijos. Visi laimėjimai nustatomi pagal apšviestą viršutinę laimėjimų lentelę bei Joker simbolis viduriniame būgne leidžia automatui atsitiktiniu būdu parinkti laimėjimą nuo 100 iki 2000 kreditų Priskiriant 200 kreditų, užsidega 5 laimėjimų linijos. Visi laimėjimai nustatomi pagal apšviestą viršutinę laimėjimų lentelę bei Joker simbolis bet kuriame būgne leidžia aparatui atsitiktiniu būdu parinkti laimėjimą nuo 100 iki 2000 kreditų Galingasis juokdarys ( Power Joker ) 4.2. Tai 6 (šešių) būgnų (3 (trys) apačioje ir 3 (trys) viršuje) lošimas. Apatiniuose būgnuose lošiame vienoje arba penkiose, o viršutiniuose būgnuose tik penkiose laimėjimo linijose Šis lošimas yra analogiškas Jolly Joker ( Linksmasis juokdarys ) lošimui (žiūrėti 3.1 punktą) Senas laikrodis ( Old Timer ) 5.2. Lošimo tikslas laimėti maksimalų galimą laimėjimą, surinkus simbolių derinį, už kurį laimėjimas gali būti išmokamas Pagrindinis lošimas vykdomas sukantis trims būgnams, penkiose laimėjimo linijose. 3

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DI-469 UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 33-1600, i. k. 11220LPISAK0000DI-4 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo PATVIRTINTA Kelmės kredito unijos Valdybos 2017 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. 17-35 KELMĖS KREDITO UNIJOS TAIKOMI ĮKAINIAI Galioja nuo 2018 m. sausio 1 d. PAVADINIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams Paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams 2018 m. kovas Palūkanų ir mokesčių mokėjimo tvarką, kitus banko ir privačių klientų santykius reglamentuoja AB SEB banko bendrosios paslaugų teikimo

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998 Įstatymas paskelbtas: Žin., 1997, Nr. 64-1502 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS Į S T A T Y M A S Įstatymo pavadinimas keistas: Nr. X-1419,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT- 09235 Vilnius, juridinio

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo są

Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo są Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo sąlygos 6.1.1. Narysčių Visa diena ir Rytas/ Vidudienis

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ PALANGOS FILIALO TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮVAŽIAVIMO, IŠVAŽIAVIMO IR STOVĖJIMO JOSE TAISYKLĖS 1. Taisyklėse naud

VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ PALANGOS FILIALO TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮVAŽIAVIMO, IŠVAŽIAVIMO IR STOVĖJIMO JOSE TAISYKLĖS 1. Taisyklėse naud VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ PALANGOS FILIALO TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮVAŽIAVIMO, IŠVAŽIAVIMO IR STOVĖJIMO JOSE TAISYKLĖS 1. Taisyklėse naudojamos sąvokos 1.1. Šiose Valstybės įmonės Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017-03-23 įsakymu Nr. DI-175 Lošimo namų (kazino) Lošimų organizavimo reglamento pakeitimas ir papildymas

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

Lošimo namų (kazino) Lošimų organizavimo reglamento pakeitimas ir papildymas PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų

Lošimo namų (kazino) Lošimų organizavimo reglamento pakeitimas ir papildymas PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų Lošimo namų (kazino) Lošimų organizavimo reglamento pakeitimas ir papildymas PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Kainynas privatiems Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Archyvas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai

Kainynas privatiems Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Archyvas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai Kainynas privatiems 2018-10-08 2018-11-12 Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Archyvas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai Standartiniai Kasdienis krepšelis Aktyvus krepšelis

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno šv.

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau