Microsoft Word - Biologinių saugumas (2).doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - Biologinių saugumas (2).doc"

Transkriptas

1 LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS FAKULTETAS MEDICINOS AKADEMIJA REUMATOLOGIJOS KLINIKA AISTĖ LENGVENYTĖ ILGALAIKIO GYDYMO BIOLOGINIAIS VAISTAIS SAUGUMAS PACIENTAMS, SERGANTIEMS AUTOIMUNINIAIS ARTRITAIS Vientisųjų studijų programos Medicina baigiamasis darbas Darbo vadovė Prof. Asta Baranauskaitė KAUNAS, 2016

2 TURINYS 1. SANTRAUKA SUMMARY PADĖKA INTERESŲ KONFLIKTAS ETIKOS KOMITETO LEIDIMAS SĄVOKOS ĮVADAS DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI LITERATŪROS APŽVALGA Biologinių vaistų saugumo tyrimai Lietuvoje Ilgalaikio biologinių vaistų saugumo tyrimai pasaulyje Biologinių vaistų šalutiniai reiškiniai Infekcijos Navikai Hiperjautrumo reakcijos Autoimuniniai odos pažeidimai Širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimai Hematologinės reakcijos/citopenijos Virškinamojo trakto ir kepenų pažeidimas Neurologiniai sutrikimai Intersticinė plaučių liga TYRIMO METODIKA Tyrimo organizavimas Tyrimo objektas ir tiriamųjų atranka Tyrimo metodai Duomenų analizės metodai REZULTATAI Pacientų ir jų gydymo eigos charakteristika Šalutinių reiškinių dažnis ir pobūdis Šalutinių reiškinių dažnio pokytis biologinės terapijos eigoje Specifinių vaistų saugumas ir jų tarpusavio palyginimas Biologinės terapijos sustabdymas arba vaisto pakeitimas REZULTATŲ APTARIMAS IŠVADOS PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

3 1. SANTRAUKA Aistė Lengvenytė. Ilgalaikio gydymo biologiniais vaistais saugumas pacientams, sergantiems autoimuniniais artritais. Tikslas - įvertinti ilgalaikės biologinės terapijos saugumą autoimuniniais artritais sergantiems pacientams. Uždaviniai: 1. Nustatyti ilgalaikio ( 2 metai ) biologinių vaistų vartojimo šalutinių reiškinių pobūdį ir dažnį. 2. Įvertinti šalutinių reiškinių pasireiškimo ryšį su pacientų amžiumi, lytimi, pagrindine liga, jos trukme ir kitais imunosupresiniais vaistais. 3. Palyginti skirtingų biologinių vaistų nepageidaujamų reiškinių pobūdį ir pasireiškimo dažnį. 4. Įvertinti biologinių vaistų sustabdymo dažnį. Metodai: 2015 metų rugsėjo - gruodžio mėnesiais atliktas retrospektyvinis tyrimas. Jo metu išnagrinėtos LSMU KK 2 metus biologiniais vaistais gydytų pacientų ambulatorinės kortelės. Vertinti sociodemografiniai, ligos, gydymo bei šalutinių reiškinių pasireiškimo duomenys. Tyrimo dalyviai: 133 autoimuniniais artritais sergančių pacientų, kurie 2 metus vartojo biologinius vaistus. Rezultatai: 68.1% pacientų nustatytas bent vienas šalutinis reiškinys. Bakterinių infekcijų dažnis buvo 12.17/100 pm, hipererginių reakcijų 3.68/100 pm, tuberkuliozės 0.99/100 pm. Kiti šalutiniai reiškiniai buvo sąlyginai reti. Vienintelis kitas veiksnys, koreliavęs su šalutiniais reiškiniais, buvo ligos trukmė. Nepageidaujamų reiškinių dažnis pirmaisiais biologinės terapijos metais buvo 0.35/pm, PI , vėlesnis mažėjimas nebuvo statistiškai reikšmingas. Didžiausias šalutinių reiškinių dažnis nustatytas pacientams, vartojusiems infliksimabą (31.15/100pm) ir tocilizumabą (43.48/100pm). Tikimybė pasireikšti bent 1 šalutiniam reiškiniui labiausiai skyrėsi tarp etanercepto ir infliksimabo (galimybių santykių santykis (GSS) 4.27, PI ). Infliksimabas buvo sustabdytas dažniausiai (p=0.01). Išvados: Šalutiniai reiškiniai, iš kurių dažniausios infekcijos, skiriant biologinius vaistus pasireiškė dviems trečdaliams pacientų, tačiau ilgalaikio vartojimo metu jų dažnis nekito, ir naujų saugumo problemų neatsirado. Ilgesnė ligos trukmėbei infliksimabo vartojimas buvo siejami su prastesniu saugumo profiliu. Rekomendacijos: reguliariai vertinti šalutinių reiškinių riziką prieš ir per gydymą biologiniais vaistais. 3

4 2. SUMMARY Aistė Lengvenytė. Long-term safety of biologic drugs in patients with autoimmune arthritis. The research aim - to evaluate the long-term safety of biological therapy in patients with autoimmune arthritis. Objectives: 1. To evaluate the type and incidence of side effects during long term ( 2 years) treatment with biologic drugs. 2. To determine te relationship between adverse events and patient s age, gender, main illness, it s duration and other imunosupressive drugs. 3. To compare incidence rate of adverse events in patient groups, that used different biologic drugs. 4. To evaluate frequency of biologic drug interruption. Methods: Retrospective study was conducted during September - December of Analysis of patients, who were treated with biologic drugs in LUHS KC for 2 years, medical documents was carried out. Sociodemographic data, disease, treatment characteristics and incidence of side effects were evaluated. Study participants: 133 patients with diagnosis of autoimmune arthritis, who used biologic drugs for 2 years. Results: 68.1% of patients had at least one adverse events. Frequency of bacterial infections was 12.17/100 py, hypersensitivity reactions /100 py, tuberculosis 0.99/100 py. Other adverse events were comparatively rare. The only other factor that correlated with adverse events was duration of disease. Rate of adverse events in first year of treatment was 0.35/py, CI , later decline in this rate was of no statistical significance. Greatest rate of adverse events was detected in patients who used infliximab (31.15/100 py) and tocilizumab (43.48/100 py). The greatest difference in probabilities for manifestation of at least 1 adverse event was between etanercept and infliximab (Ratio of Odds ratios (ROR) 4.27, CI ). Infliximab had the higher rate of interruption (p = 0.01). Conclusions: During treatment with biologics side effects occurred in two thirds of patients, but their rate did not change in long-term usage. Infections were the most common adverse event. New flaws of safety were not observed during long-term treatment. Longer duration of disease and use of infliximab were related to lower safety profile. Recommendations: Evaluation of the risk of adverse events before and regularly throughout treatment with biologic drugs with appropriate means. 4

5 3. PADĖKA Norėčiau padėkoti LSMU KK Konsultacinės Poliklinikos darbuotojoms ir Reumatologijos skyriaus slaugos administratorei už pagalbą gaunant medicininius dokumentus nagrinėjimui, darbo vadovei prof. Astai Baranauskaitei už galimybę konsultuotis internetu studijų užsienyje metu, vertingas pastabas ir pagalbą operatyviai organizuoti tyrimą. 4. INTERESŲ KONFLIKTAS Autorei interesų konflikto nebuvo. 5. ETIKOS KOMITETO LEIDIMAS Tyrimui atlikti buvo gautas Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto Bioetikos centro pritarimas Nr. BEC-MF-38, išduotas

6 6. SANTRUMPOS ADA adalimumabas AS ankilozinis spondilitas DBBVR Didžiosios Britatinijos Biologinių Vaistų Registras ETA etanerceptas GKK gliukokortikoidai GSS galimybių santykių santykis INF infliksimabas JAV Jungtinės Amerikos Valstijos JK Junginė Karalystė LEMV ligos eigą modifikuojantys vaistai LSMU KK Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto Kauno Klinikos NR nepageidaujami reiškiniai NVNU nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo pm paciento metų PsA psoriazinis artritas RA reumatoidinis artritas RIT rituksimabas SD standartinis nuokrypis (angl. deviation) ŠN širdies nepakankamumas TNF navikų (angl. tumor) nekrozės faktorius TOC tocilizumabas 6

7 7. SĄVOKOS Biologinis vaistas tai vaistas, kurio sudėtyje yra vienos ar daugiau veikliųjų medžiagų, kurias gamina gyvi organizmai arba kurios išgautos iš gyvų organizmų. Ankilozinis spondilitas nežinomos etiologijos, su ŽLA B27 susijusi lėtinė, progresuojanti uždegiminė liga, priklausanti spondiloartropatijų grupei. Reumatoidinis artritas autoimuninis lėtinis, nuolat progresuojantis, erozinis destrukcinis poliartritas. Psoriazinis artritas uždegiminis atrtitas, susijęs su psoriaze. Šalutinis (nepageidaujamas) reiškinys bet koks nepageidaujamas gydymo reiškinys, kurį patiria vaistą naudojantis pacientas arba klinikiniame tyrime dalyvaujantis asmuo, ir kuris atsiranda nebūtinai dėl šio gydymo. Poregistracinis saugumo tyrimas farmakoepidemiologinis ar klinikinis tyrimas, atliekamas laikantis vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygų, siekiant nustatyti ar kiekybiškai įvertinti šio vaistinio preparato keliamą pavojų. 7

8 8. ĮVADAS Aktyvioms autoimuninėms ligoms gydyti dažniausiai skiriami priešuždegiminiai ir cheminiai ligos eigą modifikuojantys vaistai ne visada būna pakankamai efektyvūs. Vis gerėjantis šių ligų patogenezės suvokimas lėmė didėjančias gydymo galimybes. Bene žinomiausia pažanga šių ligų terapijoje buvo biologinių vaistų pritaikymas reumatoidinio artrito (RA), ankilozuojančio spondiloartrito (AS) bei psoriazinio artrito (PsA) gydymui [1]. Biologiniai vaistai tai autoimuninėms ligoms gydyti skirti baltymai, kurie inhibuoja arba moduliuoja uždegime dalyvaujančias imunines ląsteles ir citokinus. Jų tyrimai prasidėjo 9 dešimtmečio viduryje, kai buvo sukurti naviko nekrozės faktoriaus-α (TNF-α) inhibitoriai. Greitai atsirado ir kitų uždegimo citokinų, limfocitų T kostimuliacijos bei limfocitų B augimo ir vystymosi inhibitoriai [2]. Biologinių vaistų atsiradimas pagerino daugelio ligų baigtis, paversdamas ligos remisiją lengviau pasiekiamu tikslu [3]. Tačiau šių vaistų taikiniai imuninėje sistemoje yra svarbūs ir kūno gynyboje prieš infekcijas bei navikinius procesus [4], o tai siejama su saugumo problemomis. Biologinės terapijos efektyvumas yra plačiai pripažintas, o saugumo profilis trumpos ir vidutinės trukmės klinikiniuose tyrimuose, kontroliuojamomis sąlygomis, vertinamas kaip geras. Tačiau žinoma, kad tokių tyrimų metu gauta informacija ne visada pritaikoma įprastomis klinikinėmis sąlygomis gydomiems pacientams. Be to, kartais lieka nepastebėti reti arba vėlai atsirandantys ypač pavojingi nepageidaujami poveikiai [5]. Bene garsiausias pavyzdys efalizumabas, kuris Jungtinėse Amerikos Valstijoje (JAV) po klinikinių tyrimų 2003 metais buvo patvirtintas psoriazės gydymui, tačiau vėliau, po klinikinėje praktikoje išryškėjusio ryšio su retu, bet itin grėsmingu šalutiniu reiškiniu progresuojančia multifokaline leukoencefalopatija 2009 metais, po 6 metų naudojimo klinikinėje praktikoje, buvo pašalintas [6]. Išlieka akivaizdus nepriklausomų centrų tyrimų poreikis, kurie atspindėtų ilgalaikio biologinių vaistų vartojimo saugumo tendencijas įprastomis klinikinėmis sąlygomis. Svarbu, kad pacientai nebūtų specialiai atrinkti ir stebimi, o gydytojai nežinotų, kad gydymo eiga bus vertinama. Antrinė tokių tyrimų nauda vaistų saugumo ypatumų įvertinimas tiriamajame regione, kuris naudingas ne tik mokslo tiriamaisiais tikslais, bet ir kuriant praktines gydymo rekomendacijas. Manome, kad retrospektyvus pacientų dokumentacijos nagrinėjimas suteikia tokio įprastinio gydymo vertinimo galimybę. Todėl nuspręsta atlikti retrospektyvinį tyrimą, kurio tikslas įvertinti ilgalaikio gydymo biologiniais vaistais saugumą autoimuniniais artritais sergantiems pacientams viename gydymo centre Kauno Klinikose esant įprastoms gydymo sąlygoms. 8

9 9. DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Darbo tikslas įvertinti ilgalaikės biologinės terapijos saugumą autoimuniniais artritais sergantiems pacientams. Darbo uždaviniai: 1. Nustatyti ilgalaikio ( 2 metai ) biologinių vaistų vartojimo šalutinių reiškinių pobūdį ir dažnį. 2. Įvertinti šalutinių reiškinių pasireiškimo ryšį su pacientų amžiumi, lytimi, pagrindine liga, jos trukme, ir kitais imunosupresiniais vaistais. 3. Palyginti skirtingų biologinių vaistų nepageidaujamų reiškinių pobūdį ir pasireiškimo dažnį. 4. Įvertinti biologinių vaistų sustabdymo dažnį. 9

10 10. LITERATŪROS APŽVALGA Biologinių vaistų saugumo tyrimai Lietuvoje Nors yra nemažai biologinių vaistų, pacientų galimybės gauti tokį gydymą, kartu ir sukaupta tokios terapijos skyrimo patirtis, šalyse skiriasi. Lietuva priskirta prie vidutinio biologinės terapijos prieinamumo šalių [7]. Kaip ir kitur, Lietuvoje dažniausiai skiriamas etanerceptas, kuris yra pirmojo pasirinkimo vaistas. Į dažniausiai skiriamų vaistų trejetuką įeina ir adalimumabas bei infliksimabas [8]. Šie trys vaistai ir rituksimabas Lietuvoje yra kompensuojami. Tik maža dalis pacientų vartoja kitus vaistus. Pirmasis Lietuvoje pradėtas vartoti TNF inhibitorius buvo infliksimabas, rinkoje atsiradęs 2000-aisiais metais. Intensyviau biologiniai vaistai pradėti vartoti 2005-aisiais metais, kai jiems skiriamas finansavimas padidėjo, pradėtas skirti tuo metu buvęs pirmojo pasirinkimo vaistas etanerceptas [9]. Lietuvos centrai dalyvavo keliuose III fazės klinikiniuose tyrimuose, kuriuose vertintas infliksimabo, etanercepto saugumas [10,11]. Pirmasis poregistracinio saugumo vertinimas Lietuvoje publikuotas 2008 metais. Į šio tyrimo imtį įėjo 118 pacientų, iš kurių daugelis vartojo infliksimabą. Tyrėjų vertinimu, nepageidaujami reiškiniai ir vaisto vartojimo nutraukimai dėl jų buvo reti [12]. Šalutinių reiškinių dinamika vertinama nebuvo metais, remiantis pasauline patirtimi, buvo sukurta Lietuvos reumatinių ligų biologinės terapijos duomenų bazė (BIOLIT), kurioje gydytojai pateikė informaciją apie pacientams pasireiškusius nepageidaujamus reiškinius fiksuotais laiko intervalais. Tačiau į analizę, publikuotą 2015 metais, buvo įtraukti tik vieno - Vilniaus Universiteto Reumatologijos - centro pacientai. Apie 20 % šio tyrimo dalyvių nutraukė biologinę terapiją dėl šalutinių reiškinių, tarp kurių dažniausios infekcijos, ir dažniausiai pasireiškė reumatoidiniu artritu sergantiems pacientams. Įdomus autorių pastebėjimas, kad tuberkuliozės dažnis buvo didesnis nei rastas kitų šalių tyrimų metu [9]. Pateikta nepageidaujamų reiškinių laiko mediana (1.27 metai) leidžia spręsti, kad dauguma šalutinių reiškinių įvyko sąlyginai trumpu periodu nuo vartojimo pradžios Ilgalaikio biologinių vaistų saugumo tyrimai pasaulyje Cochrane apžvalgos ir metaanalizės duomenimis, į kurią buvo įtraukti 163 klinikiniai tyrimai ir 46 tęstinės studijos, kuriuose bendrai dalyvavo pacientai, vartoję biologinę terapiją patyrė daugiau šalutinių reiškinių (galimybių santykis 1.19; 95% PI 1.09, 1.30) nei vartoję įprastus cheminius vaistus. Biologinė terapija buvo siejama ir su dažnesniu gydymo nutraukimu dėl šalutinių reiškinių nei 10

11 gydymas įprastais vaistais. Infliksimabą vartoję pacientai ne tik patyrė daugiausiai šalutinių reiškinių, bet ir su didžiausiai dėl to nutraukė gydymą [13]. Nors klinikiniai tyrimai ir jų apžvalgos yra esminiai nustatant vaistų šalutines reakcijas, tokie duomenys nėra pakankami [14]. Atsitiktinės imties kontroliuojamų tyrimų trukmė yra vidutiniškai 6 mėnesiai, atvirų tęstinių saugumo ir klinikinio naudingumo tyrimų 13 mėnesių. Manoma, kad tai yra per trumpas laiko tarpas pamatyti visus šalutinius reiškinius, ir poregistraciniai, arba IV fazės, saugumo tyrimai yra būtini [15]. Be to, į klinikinius tyrimus gali būti neįtraukti pacientai su gretutinėmis patologijomis, taigi jų rezultatai gali ne visada atspindėti bendrąją populiaciją [16]. Esant gana apibrėžtam saugumo profiliui trumpalaikio gydymo metu, dėmesio centre ilgalaikiai poregistraciniai vaistų tyrimai. Rezultatai kol kas daug žadantys. Pavyzdžiui, juvenilinio artrito registro, kuriame pacientai, vartoję etanerceptą, stebėti daugiau nei 5 metus, duomenimis, naujų saugumo rizikų bėgant laikui neatsirado [17]. Klinikinio tyrimo, kuriame reumatoidiniu sergantys pacientai vartojo rituksimabą, tęsinio iki 9 metų duomenimis, šio vaisto saugumo profilis laike taip pat nekito [18]. Cohrane apžvalgoje, kurioje buvo vertintas ir ilgalaikis gydymas, biologiniai vaistai sukėlė daugiau nepageidaujamų reiškinių nei placebo trumpuoju laikotarpiu, bet nesiskyrė esant ilgalaikiam gydymui. Šioje apžvalgoje netiesioginiu būdu palyginus nutraukimų dėl nepageidaujamų reiškinių dažnį, infliksimabą, anakinrą ir adalimumabą vartojusių pacientų grupėje jis buvo didesnis nei placebo ir etanercepto grupėse [19] Biologinių vaistų šalutiniai reiškiniai Infekcijos Pagrindinė problema, siejama su biologine terapija, yra infekcijos [4,20,21]. Jos gali pasireikšti ir gydymo pradžioje, ir po daugybės metų [20]. Pačios uždegiminės ligos yra siejamos su infekcijų rizika, ir ji dar padidėja vartojant biologinę terapiją, ypač TNF-inhibitorius. Ankstyvose klinikinių tyrimų metaanalizėse gauti įvairūs rezultatai [22,23]. Tai atspindi skirtingus tyrimų atrankos kriterijus ir infekcijų klasifikacijas. Vėlesni registrų duomenys, pavyzdžiui Didžiosios Britanijos Biologinių Vaistų Registro (DBBVR), parodė, kad pacientai, vartoję TNF-inhibitorius patyrė daugiau sunkių infekcijų nei pacientai, vartoję nebiologinius LEMV [24]. Infliksimabo ir adalimumabo klinikinių tyrimų metaanalizėje nustatyta infekcijų rizika vartojant biologinius vaistus buvo apytiksliai 2 kartus didesnė nei gydant tradiciniais LEMV [23]. Rituksimabo bei tocilizumabo klinikiniuose tyrimuose taip pat nustatytas šių vaistų ryšys su sunkiomis infekcijomis [25,26,27]. Naujoje metaanalizėje (2015), į kurią buvo įtraukti 106 klinikiniai tyrimai, nustatyta, kad tik standartinės ir 11

12 didelės biologinių vaistų dozės buvo siejamos su infekcijomis, tuo tarpu mažos ne [28]. Įdomu, kad daugelyje tyrimų nustatyta infekcijų rizika didesnė biologinės terapijos pradžioje [4,24,29]. Tačiau yra ir prieštaringų duomenų. Cochrane apžvalgoje ir metaanalizėje, kurioje įvertinti 160 atsitiktinės klinikinių tyrimų, daugumos biologinių vaistų rizika pasireikšti infekcijoms nuo placebo nesiskyrė [30]. Toks pastebėjimas rastas ir BSRBR, kur riziką pakoregavus pagal kitus veiksnius, tokius kaip gretutinė patologija, statistiškai reikšmingo skirtumo nuo įprastų LEMV nebuvo [4]. Yra atvejų aprašymų apie grybines infekcijas gydant anti-tnf, pvz. histoplazmozę arba aspergiliozę, nors dažnis ypatingai mažas [31]. Biologinė terapija kai kuriuose tyrimuose sieta ir su virusinėmis infekcijomis, įskaitant herpes zoster [32] bei virusinius hepatitus (B ir C) [21]. Manoma, kad dėl virusinių infekcijų prieš pradedant gydymą biologine terapija pacientus dėl jų reikėtų ištirti, kadangi prieš klinikinius tyrimus tai buvo atliekama [33]. Nors infliksimabas sietas su hepatito B viruso reaktyvacija keliuose aprašytuose atvejuose [31], naujame tyrime jokio ryšio tarp hepatito B reaktyvacijos ir biologinės terapijos nerasta [34]. Tuo tarpu rituksimabas kai kuriuose tyrimuose sietas su reta, bet itin sunkia fatališka patologija: progresuojančia multifokaline leukoencefalopatija, kuri vyksta dėl JC poliomaviruso aktyvacijos. Aprašyti tik keli atvejai, taigi sunku vertinti riziką [35], tačiau dėl būklės agresyvumo reikėtų išlikti budriems. Tuberkuliozė aktuali tema visiems, skiriantiems ir vartojantiems biologinę terapiją, kadangi daugelio šių vaistų veikimo mechanizmas TNF-alfa slopinimas, o ši molekulė yra svarbi imuninio atsako prieš Mycobactorium tuberculosis mechanizme [36]. DBBVR duomenimis, įvertinus biologine terapija gydytus pacientus, kuriems diagnozuoti 35 tuberkuliozės atvejai, jos dažnis buvo didesnis gydant adalimumabu ir infliksimabu ( / pm) nei etanerceptu (39/ pm), tuo tarpu gydant įprastais LEVM nustatytas tik 1 atvejis [31]. Tokius duomenis patvirtino ir Prancūzijos registras [37]. Daugelio klinikinių tyrimų ir registrų duomenys rodo tuberkuliozės rizikos padidėjimą pacientams, vartojantiems TNF-inhibitorius [19]. Atsižvelgiant į tai, prieš biologinę terapiją rekomenduotina krūtinės ląstos rentgenograma, odos ir imunologiniai testai. Ispanijos registro duomenys rodo, kad tuberkuliozės paieška prieš pradedant biologinę terapiją ir gydymas izoniazidu sumažina riziką, bet jos nepašalina [38]. Ryšys tarp šios infekcijos ir naujesnių vaistų rituksimabo, tocilizumabo išlieka neaiškus Navikai Kalbant apie biologinių vaistų saugumą, kartais bijoma navikinių procesų dėl šių vaistų veikimo į TNF, limfocitus, kurie atlieka svarbų vaidmenį imunopriežiūroje prieš vėžį. Tokia baimė yra ne be pagrindo metų metaanalizėje, į kurią buvo įtraukti 9 randomizuoti klinikiniai tyrimai 12

13 nustatyta, kad vėžio rizika gydant TNF inhibitoriais, ypač infliksimabu ir adalimumabu, buvo padidėjusi ir priklausoma nuo vaisto dozės [23]. Biologiniai vaistai įvairiuose tyrimuose sieti su padidėjusia limfomos [39,40], odos vėžio, ypač melanomos [39,41,42], kolorektalinio vėžio rizika [43]. Daugelio šių tyrimų trūkumas dažniai lyginti su bendrąja populiacija [40], o ryšys tarp tam tikrų navikų ir chroninių uždegimų gerai žinomas [44,45] metų didelės apimties metaanalizės, į kurią buvo įtraukti 63 randomizuoti klinikiniai tyrimai, duomenimis, nebuvo statistiškai reikšmingo nė vieno tipo vėžio rizikos padidėjimo vartojant TNF inhibitorius ir nebiologinius LEMV, lyginant su nebiologiniais LEMV [46]. Kitoje apžvalgoje, į kurią buvo įtraukti 11 tyrimų, navikinių procesų rizika vartojant biologinius vaistus taip pat buvo įvertinta kaip labai maža, ir su šiais vaistais nesietina [47]. Įvairiuose tyrimuose paneigta padidėjusi specifinių navikų rizika: limfomos [41,48,49], solidinių navikų [50]. Kai kuriuose tyrimuose, pavyzdžiui 2014 metų, kuriame buvo lyginami biologiniai vaistai su įprastais LEMV, netgi nustatyta, kad biologiniai vaistai sumažina vėžio riziką [51]. Pavyzdžiui duomenys iš britų, vokiečių bei švedų registrų rodo krūties bei kolorektalinio vėžio rizikos sumažėjimą gydant TNF inhibitoriais [50,52]. Naujausi tyrimai rodo, kad šiuo metu nėra pakankamai svarių įrodymų, jog biologiniai vaistai sukelia vėžį, tačiau reikalingi tolesni stebėjimai ir atsargumas [53] Hiperjautrumo reakcijos Hiperjautrumo reakcijos gana dažnos, bet paprastai švelnios. Kaip dažniausios reakcijos nurodomos: eritema, dilgėlinė, bėrimas, galimai lydimas skausmo ar edemos. Jas veikia vartojimo būdas, gretutinis kitų vaistų vartojimas bei premedikacija [1]. Viename tyrime apie 20% pacientų, vartojusių infliksimabą, pasireiškė ūmios hiperjautrumo reakcijos: niežulys, paraudimas ir dilgėlinė. Vėlyvojo tipo hiperjautrumo reakcijos (bėrimas, niežulys, artralgijos), pasireiškė 2,5% pacientų [54]. Injekcijos vietos reakcijos vartojant etanerceptą pasireiškė iki 40%, adalimumabą - iki 15% [55]. Naujesni vaistai, tokie kaip certolizumabas, golimumabas bei adalimumabas, atrodo, šias reakcijas sukelia rečiau 2-3% pacientų [56,57]. Tuo tarpu rituksimabas, panašu, labiau sietinas su šiomis reakcijomis: pirmosios infuzijos metu jos pasireiškia % pacientų, antrosios - 10 %. Priešingai nei infliksimabo atveju, kai reakcija gali pasireikšti po ilgo laiko, vartojant rituksimabą jos paprastai pasireiškia po pradinės gydymo dozės, ir, manoma, yra siejamos su ūmia B limfocitų žūtimi [58]. Dėl didelio dažnio, vartojant rituksimabą rekomenduojama prieš infuziją intraveniškai suleisti metilprednizolono, paracetamolio ir antihistamininių vaistų, siekiant sumažinti infuzinių reakcijų dažnį ir sunkumą [59]. Tačiau sunkios reakcijos ir vartojant rituksimabą, ir TNF inhibitorius, pasireiškia retai, ir biologinės terapijos sustabdyti paprastai nereikia. 13

14 Autoimuniniai odos pažeidimai Žinoma, kad biologinių vaistų vartojimas siejamas su autoantikūnų gamyba organizme. Tačiau gana paradoksalu, kad šių vaistų vartojimas siejamas su psoriazės atsiradimu, kurios gydymui jie patys yra indikuotini [60]. Be to, tokie pažeidimai dažniausiai pasireiškė pacientams, kurių pradinis atsakas į gydymą buvo geras [61]. Manoma, kad šio šalutinio reiškinio dažnis yra apie 1-5 % [62]. Pastebėta, kad tai gali įvykti bet kurioje gydymo stadijoje, yra neįprasto pasireiškimo, ir paprastai išnyksta nutraukus TNF-inhibitorius [63]. Psoriazės pasireiškimas siejamas su biologine terapija ir DBBVR [64] bei Prancūzijos registruose [65]. Vis dėlto, kadangi dauguma šio šalutinio reiškinio atvejų buvo aprašyti gydant reumatoidinį artritą, tai gali būti klaidingos diagnozės atvejai, kai iš tiesų pacientas sirgo psoriaze, kadangi dalis jos pirma pasireiškia sąnarių, o ne odos pažeidimais. Tačiau neramina tai, kad dažnis yra didesnis, negu būtų galima tikėtis vien dėl šios priežasties [62]. Aprašyti ir kiti autoimuniniai pažeidimai, pvz. į lupus panašus sindromas, vaskulitas, vitiligo [66,67], tačiau ryšys su biologine terapija išlieka neaiškus Širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimai Tai sudėtinga tema nagrinėti, nes uždegiminės sąnarių ligos pačios yra rizikos veiksnys širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimams atsirasti [68]. Vienas reiškinių, kurių baiminamasi, - ūminio koronarinio sindromo išsivystymas. Nors iš pradžių tikėtasi, kad priešuždegiminis šių vaistų poveikis gali netgi sumažinti miokardo infarkto riziką, pirmieji rimti duomenys rodantys, kad taip nėra, buvo paskelbti 2007 metais, kai DBBVR tyrime nustatyta, kad ūminių koronarinių reiškinių rizika gydant biologiniais vaistais nesiskyrė nuo tradicinės terapijos [69]. Naujesniame tyrime, į kurį buvo įtraukti daugiau nei 47 tūkstančiai metais JAV pradėjusių biologinę terapiją pacientų, nustatyta, kad anti-tnf turi didesnę riziką sukelti miokardo infaktą nei abataceptas, o šis didesnę nei tocilizumabas. Didžiausia rizika buvo siejama su etanerceptu ir infliksimabu, tačiau ir ji maža [70]. Nors šiame tyrime nustatyta maža rizika išsivystyti miokardo infarktui, rastas skirtumas tarp vaistų kliniškai reikšmingas, renkantis gydymą kitų rizikos veiksnių turintiems pacientams. Yra aprašytų atvejų, kai, gydant TNF-inhibitoriais, pasunkėjo arba naujai atsirado kongestinis širdies nepakankamumas. Pavyzdžiui, didžiulį tyrimą, kai etanerceptas skirtas kongestiniu širdies nepakankamumu sergantiems pacientams, teko nutraukti anksčiau laiko dėl padidėjusio etanerceptą vartojusių pacientų mirštamumo [71]. Remiantis šiuo ir keliais kitais ankstyvais tyrimais, TNF inhibitoriai, kaip ir rituksimabas, tapo kontraindikuotini sergant kongestiniu širdies nepakankumu. 14

15 Vėliau atliktuose tyrimuose šis ryšys nebuvo nustatytas [72]. O naujausi tyrimai rodo priešingą reiškinį ištyrus DBBVR įtrauktus daugiau nei 16 tūkstančių pacientų, po vidutiniškai penkių metų, gydant biologiniais vaistais rizika atsirasti kongestiniam širdies nepakankamumui buvo netgi mažesnė nei gydant tradiciniais LEMV [73] Hematologinės reakcijos/citopenijos Tokie kraujo pokyčiai kaip anemija, trombocitopenija bei pancitopenija yra reti, ir jų monitoravimas šiuo metu rekomenduojamas tik vartojant anakinrą [1], kai kur, pvz., Jungtinėje Karalystėje (JK), ir vartojant visus TNF-inhibitorius [60]. Pancitopenija ir aplastinė anemija aprašytos kaip itin retos nepageidaujamos reakcijos vartojant TNF inhibitorius [74]. Tocilizumabo vartojimas labiau siejamas su neutropenija ir trombocitopenija [75]. Vieno didelio tyrimo metu laboratoriškai aptiktos subklinikinės neutropenijos dažnis nuo kontrolinės grupės skyrėsi net 7 kartus [26]. Vis dėlto šių pokyčių ryšio su infekcijų bei kraujavimų atsiradimu nenustatyta [26, 75]. Rituksimabo atveju dėl jo veikimo mechanizmo tikėtasi, kad gali pasireikšti B-limfocitų kiekio sumažėjimas, tačiau ilgalaikiuose tyrimuose hematologinių nepageidaujamų reakcijų sąsajų su rituksimabu nenustatyta [76]. Nepaisant to, manoma, kad bendras kraujo tyrimas klinikinėje praktikoje galėtų būti skirtas prieš gydymą rizikai nustatyti ir vėliau įvertinti pokyčius gydymo eigoje [60] Virškinamojo trakto ir kepenų pažeidimas Virškinamojo trakto ir kepenų pažeidimai vartojant biologinius vaistus reti. Tik vienas biologinis vaistas tocilizumabas yra siejamas su virškinamojo trakto perforacijomis. Keliuose ilgalaikiuose tyrimuose nustatytas nedidelis rizikos padidėjimas vartojant tocilizumabą [77]. Manoma, kad tai labai retai pasireiškiantis nepageidaujamas šio vaisto poveikis. Tuo tarpu ryšio tarp virškinamojo trakto ir kitų biologinių vaistų vartojimo nerasta [78]. Taigi, galbūt pacientams, kuriems yra buvę virškinamojo trakto perforacijų, virškinamojo trakto opų ar divertikulitas, reikėtų rinktis kitą biologinį vaistą nei tocilizumabas. Tocilizumabas taip turi stipriausia hepatotoksinį poveikį, pasireiškiantį kepenų fermentų aktyvumo padidėjimu, tačiau ne klinikiniais simptomais [79]. Kepenų sutrikimų atvejų ilgalaikių tyrimų metu stebėta ir vartojant TNF inhibitorius, tačiau retai, ir jie paprastai apsiribojo subklinikiniu kepenų fermentų aktyvumo padidėjimu [80]. 15

16 Neurologiniai sutrikimai Keletas neurologinių sutrikimų, pasireiškiančių ilgalaikio gydymo eigoje, yra siejami su biologiniais vaistais, ypač TNF-inhibitoriais. Šie sutrikimai apima optinį neuritą, išsėtinę sklerozę, įvairias periferinės demielinizuojančios neuropatijos formas [81]. Metaanalizės, į kurią buvo įtraukti ir klinikiniai, ir poregistraciniai tyrimai, duomenimis, demielinizuojantys sutrikimai pasireiškia apie 0,1 % visų biologinės terapijos atvejų [82]. Atrodo, kad daugelis nustatytų atvejų, kai vartojant TNF inhibitorius, pasireiškė demielinizuojantys nervų sistemos pažeidimai, buvo sublikinikinių formų paūmėjimas, tačiau aiškus priežastinis ryšys nenustatytas [83]. Nors Ispanijos Registro duomenimis, ryšio tarp biologinės terapijos ir demielinizacijos nebuvo [84], kituose tyrimuose teigiama, kad biologiniai vaistai demielinizuojančių ligų tikimybę padidina 30 % [85]. Progresuojanti daugiažidininė leukoencefalopatija, demielinizuojantis centrinės nervų sistemos pažeidimas, kuriam išsivysčius pacientas per kelis mėnesius miršta, taip pat siejama su keliais biologiniais vaistais, tarp jų ir su dėl šios priežasties iš prekybos išimtu natalizumabu [6], ir plačiai vartojamu rituksimabu [85]. Aprašyta ne viena dešimtis šio sutrikimo atvejų, vartojant rituksimabą klinikinėje praktikoje [86], ir šį vaistą reikėtų stebėti toliau Intersticinė plaučių liga Tyrime, kuriame buvo įvertinti beveik 14 tūkst. pacientų, ryšio tarp biologinės terapijos ir intersticinės plaučių ligos rizikos pacientams sergantiems reumatoidiniu artritu nebuvo [87]. Visgi, vidutinė paciento stebėjimo trukmė šiame tyrime buvo tik pusė metų. Tokį trumpą stebėjimo laikotarpį galbūt pateisina tai, kad ankstesnėje sisteminėje apžvalgoje pastebėta, jog intersticinė plaučių liga dažniausiai pasireiškia per 20 savaičių nuo gydymo pradžios [88]. Aprašyti keli šimtai intersticinės plaučių ligos pradžios arba paūmėjimo atvejų, tačiau tikslus priežastinis ryšys išlieka neaiškus [89]. Kai kurie mokslininkai teigia, kad galbūt pats didesnis ligos aktyvumas, dėl kurio renkamasi biologinę terapiją, lemia intersticinės plaučių ligos vystymąsi [88]. Apibendrinant, matome, kad kai kurie šalutiniai reiškiniai (infekcijos, alerginės reakcijos) aprašomi kaip gana dažni. Kiti šalutiniai reiškiniai, tokie kaip intersticinė plaučių liga ar navikai, yra reti, tačiau pavojingi. Gali būti, kad jų dažnis nepakankamai įvertintas ilgalaikiuose tyrimose įprastomis klinikinėmis sąlygomis, todėl reikalingi tolesni ilgalaikiai stebėjimai ir farmacinio budrumo sistema, Atsižvelgę į tai, šiuo tyrimu siekiame įvertinti ilgalaikio gydymo biologiniais vaistais saugumą. 16

17 11. TYRIMO METODIKA Tyrimo organizavimas Siekiant įvertinti ilgalaikės biologinės terapijos saugumą autoimuniniais artritais sergantiems pacientams, 2015 metų rugsėjo - gruodžio mėnesiais Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto Kauno Klinikų (LSMU) Reumatologijos skyriuje bei konsultacinėje poliklinikoje buvo nagrinėjamos pacientų, sergančių autoimuniniais artritais ir gydomų biologine terapija, ambulatorinės kortelės. Tyrimo organizavimo etapai buvo šie: 1. mokslinių šaltinių paieška ir analizė; 2. anketos, pagal kurią nagrinėtos anketos, sudarymas; 3. LSMU Bioetikos Centro leidimas; 4. anketinis ambulatorinių kortelių nagrinėjimas; 5. duomenų bazės sudarymas; 6. statistinė duomenų analizė ir jų vertinimas Tyrimo objektas ir tiriamųjų atranka Tyrimo objektas ilgalaikės ( 2 metai) biologinės terapijos saugumas autoimuniniais artritais sergantiems pacientams. Tyrimo subjektas LSMU KK gydyti autoimuniniais artritais sergantys pacientai, kuriems ilgiau nei 2 metus taikoma biologinė terapija. Šio tyrimo populiacija LSMU KK biologine terapija autoimuniniais artritais sergantys pacientai gydyti bent 2 metus. Buvo taikomi netikimybinės (patogiosios) imties atrankos metodas: nagrinėjamos visos prieinamos įtraukimo kriterijus atitinkančios ambulatorinės kortelės. Įtraukimo kriterijai buvo šie: 1. Pacientai, sergantys reumatoidiniu artritu, psoriaziniu artritu arba ankiloziniu spondilitu. 2. Vartojamas adalimumabas, etanerceptas, infliksimabas, rituksimabas arba tocilizumabas. 3. Gydymo biologiniais vaistais trukmė iki vertinimo momento ilgiau nei 2 metai. 17

18 11.3. Tyrimo metodai Išanalizavus mokslinius šaltinius, sudaryta ambulatorinių kortelių nagrinėjimo anketa. Ja buvo anonimiškai vertintos atrankos kriterijus atitikusios ambulatorinės kortelės. Anketą sudarė 8 klausimai. Pirmieji du klausimai buvo demografiniai (amžius, lytis). 3-6 klausimai buvo skirti įvertinti ligą ir jos gydymą: vertinta klinikinė diagnozė ir jos nustatymo data, vartotas(-i) biologinis(-iai) vaistas(-ai) ir jų vartojimo pradžia, greta vartoti vaistai ir gretutinės būklės. 7-8 klausimais buvo siekiama įvertinti biologinių vaistų saugumą. 7 klausime buvo pateikti galimi šalutiniai reiškiniai, kurių sąrašas sudarytas išnagrinėjus literatūros duomenis. Viso buvo galima pasirinkti 18 atsakymo į šį klausimą variantų. Ties kiekvienu jų buvo įrašomi svarbūs šalutinio reiškinio duomenys (nustatymo data, svarbūs šalutinio reiškinio aspektai). 8 klausimas buvo pildomas, jeigu biologinė terapija buvo sustabdyta tokiu atveju buvo įrašymą sustabdymo(-ų) priežastis ir data Duomenų analizės metodai Statistinė duomenų analizė atlikta Microsoft Office Excel 2011 ir SPSS for Mac 21.0 programomis. Kiekybiniai kintamieji pateikiami kaip aritmetinis vidurkis, standartinė paklaida, mediana, reikšmių aibės plotis. Atitinkamiems dydžiams apskaičiuoti 95% pasikliautinieji intervalai (PI). Kiekybinių rodiklių palyginimui tarp grupių buvo naudojamas nepriklausomų imčių Stjudento t- testas. Kokybinių dydžių palyginimui naudotas Chi kvadrato testas. Statistinėms hipotezėms tikrinti buvo naudojamas 95% statistinio pasikliovimo (p < 0,05) lygmuo. Pagal biologinės terapijos skyrimo pradžios ir ambulatorinių kortelių nagrinėjimo datas buvo nustatytas bendras biologinės terapijos suminis vartojimo laikas tiriamojoje imtyje. Tai buvo apskaičiuota sudedant visų vertintų pacientų biologinės terapijos trukmes. Tokiu pat metodu apskaičiuoti kiekvieno vaisto suminiai vartojimo laikai. Imtyje esant skirtingiems vaistų suminio vartojimo laikams, siekiant patikimai palyginti vaistus, buvo apskaičiuoti šalutinių reiškinių pasireiškimo dažniai šimtui paciento metų (tekste žymima 100 pm). Vertinant specifinių reiškinių (navikų ir aktyvios tuberkuliozės) dažnį, buvo apskaičiuotas standartizuotas sergamumo santykis. Jis gautas padalijus įvykio pasireiškimo dažnį per 100 pm tirtojoje imtyje iš šio dažnio bendrojoje populiacijoje. Lyginant du biologinius vaistus tarpusavyje, saugumo atžvilgiu, buvo apskaičiuotas išvestinis dydis galimybių santykių santykis (GSS, angl. Ratio of odds ratios). Jam gauti pirma buvo logistine regresija apskaičiuotas kiekvieną vaistą vartojusių pacientų galimybių santykis su visus kitus vaistus vartojusiais pacientais pasireikšti bent vienam šalutiniam reiškiniui. Iš dviejų galimybių santykių 18

19 išvestas santykis ir gautas GSS. Siekiant įvertinti ir palyginti laiką iki biologinio vaisto sustabdymo dėl šalutinio reiškinio arba pakeitimo buvo atlikta Kaplan-Meier išlikimo funkcija, vaistams palyginti buvo naudojamas log-rank testas. 19

20 12. REZULTATAI Pacientų ir jų gydymo eigos charakteristika Buvo išanalizuoti 113 pacientų, sergančių autoimuniniais artritais (reumatoidiniu artritu, psoriaziniu artritu bei ankiloziniu spondilitu) ir gydytų biologiniais vaistais du ir daugiau metų, duomenys. Svarbiausios jų demografinės, ligos ir gydymo charakteristikos pateiktos 1 lentelėje. Iš jos matyti, kad dauguma į tiriamąją imtį patekusių pacientų (58,5%) buvo moterys. Amžiaus vidurkis buvo 48.7 metai (standartinis nuokrypis (SD) 10.71). Vidutinė ligos trukmė iki vertinimo momento metai (SD 7.78). Dažniausia klinikinė diagnozė buvo reumatoidinis artritas (51.3%). Ji taip pat dažniausia buvo moterų grupėje (72.73%) tuo tarpu vyrams dažniausiai nustatytas ankilozinis spondilitas (66%). Dauguma pacientų (95.6%) greta vartojo kokius nors vaistus, dažniausiai ligos eigą modifikuojančius vaistus (LEMV), rečiau nesteroidinius vaistus nuo uždegimo (NVNU), rečiausiai - gliukokortikoidus (GKK) (1 lentelė). Gretutinės ligos buvo nustatytos pusei (N=56) pacientų. Tiriamojoje imtyje dažniausiai skirtas biologinis vaistas buvo etanerceptas. Jis buvo skirtas 68 (60.2%) pacientams. Rečiausiai buvo skirtas rituksimabas - 9 pacientams (8%) (1 lentelė). Vidutinis laiko tarpas nuo diagnozės iki biologinės terapijos pradžios buvo 8.56 metai (SD 7.04). 77 pacientai (69%) vartojo pirmąjį jiems skirtą biologinį vaistą, 25 (22.1%) antrąjį, 9 (8%) trečiąjį, 1 (0.9%) ketvirtąjį. Statistiškai reikšmingo šalutinių reiškinių pasireiškimo dažnio ryšio nei su pacientų amžiumi, nei su lytimi, nei su pagrindine liga, nei su gretutine patologija ar kartu vartotais kitais cheminiais imunosupresiniais vaistais nerasta (p>0.05). Nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp laiko nuo klinikinės diagnozės nustatymo ir bent vieno šalutinio reiškinio pasireiškimo. Pacientų, kuriems nepasireiškė šalutinių reiškinių (N=36), vidutinė trukmė nuo diagnozės nustatymo medicininių dokumentų vertinimo metu buvo 12.6 metų (SD 7.39), o tų, kuriems šalutinių reiškinių pasireiškė metai (SD 7.78). Taigi, pacientams, kuriems klinikinė diagnozė nustatyta seniau, šalutiniai reiškiniai pasireiškė dažniau (p= 0.034). 20

21 1 lentelė. Svarbiausios pacientų ir jų gydymo charakteristikos Lytis Vyrai Moterys 47 (41.6%) 66 (58.4%) Amžius Vidurkis (SD) Mediana (reikšmių aibės plotis) >65m (10.71) 49 (19-78) 7 (6.2%) Vidutinė ligos (SD 7.78) trukmė metais Klinikinė diagnozė RA AS PsA Viso Vyrai Moterys Viso 10 (17.2%) 48 (82.8%) 58 (51.3%) 31 (73.8%) 11 (26.2%) 42 (37.2%) 6 (46.2%) 7 (53.8%) 13 (11.5%) 47 (41.6%) 66 (58.4%) 113 (100%) Greta vartoti vaistai Skirtas biologinis vaistas Gretutinės ligos Vidutinis laikas nuo diagnozės iki biologinės terapijos Vidutinė biologinės terapijos trukmė metais Kelintą biologinį vaistą vartojo Šalutiniai reiškiniai LEMV GKK NVNU LEMV + GKK LEMV + NVNU GKK + NVNU LEMV + GKK + NVNU Nevartoti jokie ADA INF RIT ETA TOC Egzistavo: Neegzistavo: 8.56 (SD 7.04) 6.25 (SD 2.9) Pirmą Antrą Trečią Ketvirtą Pasireiškė 16 (27.6%) 4 (6.9%) 4 (6.9%) 9 (15.5%) 11 (19%) 0 11 (19%) 3 (5.2%) 8 (13.8%) 26 (44.8%) 8 (13.8%) 34 (58.6%) 11 (19%) 56 (49.5 %) 57 (51.5%) 19 (45.2%) 1 (2.4%) 6 (14.3%) 2 (4.8%) 4 (9.5%) 3 (7.1%) 5 (11.9%) 2 (4.8%) 12 (28.6%) 18 (42.9%) 1 (2.4%) 26 (61.9%) 1 (2.4%) 77 (69%) 25 (22.1%) 9 (8%) 1 (0.9%) 77 (68.1%) 36 (31.9%) 7 (53.8%) (7.7%) 4 (30.8%) 1 (7.7%) (23.1%) 3 (23.1%) 0 8 (61.5%) 0 42 (37.2%) 5 (4.4%) 10 (8.8%) 12 (10.6%) 19 (16.8%) 4 (3.5%) 16 (14.2%) 5 (4.4%) 23 (20.4%) 47 (41.6%) 9 (8 %) 68 (60.2%) 12 (10.6%) Nepasireiškė Paaiškinimai: ADA adalimumabas; INF infliksimabas; ETA etanerceptas; RIT rituksimabas; TOC tocilizumabas Šalutinių reiškinių dažnis ir pobūdis Bendras biologinės terapijos skyrimo laikas tiriamojoje imtyje buvo paciento metai (pm). Vidutinė vieno paciento biologinės terapijos trukmė 6.25 metų (SD 2.9). Viso aprašyta 190 šalutinių reiškinių, pasireiškę 77-iems (68.7%) pacientams. Šalutinių reiškinių pobūdis ir dažniai nurodyti 2 lentelėje. 21

22 2 lentelė. Šalutinių reiškinių kiekis ir dažnis vartojant biologinę terapiją Nepageidaujamas reiškinys N Dažnis per 100 pm Sunki bakterinė infekcija Tuberkuliozė Herpes Zooster Grybelinė sunki infekcija Kita oportunistinė infekcija Hepatitas B/C Autoimuninė liga Kraujo reakcija Neurologinis reiškinys Infuzinė reakcija Navikas Piktybinis navikas Kardiovaskulinis įvykis Kongestinis ŠN Alergija Kepenų funkcijos sutrikimai Kraujavimas iš virškinamojo trakto Plaučių pažeidimas Dažniausiai nustatytas šalutinis reiškinys buvo infekcija. Viso aprašytos 86 bakterinės infekcijos (12.17/100 pm), pasireiškusios 52 (46.02%) pacientams, dėl kurių buvo reikalinga hospitalizacija ir/ar skirtas gydymas antibiotikais. 10 (8.8%) pacientų pasireiškė dvi, po 5 (4.4%) pacientus trys ir keturios tokios infekcijos. Pagal lokalizaciją šios infekcijos pasiskirstė taip: 23 (26.7%) buvo kvėpavimo takų, 22 (25.6%) šlapimo takų, 12 (14%) akių, ausių, nosies, gerklės ir burnos, 10 (11.6%) odos ir minkštųjų audinių, 8 (9.3%) virškinimo sistemos, po 4 (4.7%) kaulų ir sąnarių bei kraujo (sepsiai) ir po 1 (1.2%) centrinės nervų sistemos, operacinės žaizdos bei lytinių takų infekciją. Nenustatytas infekcijų pasireiškimo ryšys nei su pacientų amžiumi, nei su pagrindine liga, nei su gretutinėmis ligomis ar greta vartotais cheminiais imunosupresiniais vaistais. Keturi sepsio atvejai nustatyti trims pacientams. Vienam ankiloziniu spondilitu sergančiam pacientui sepsis pasireiškė du kartus, vartojant skirtingus biologinius vaistus: pirmojo sepsio, kuris pasireiškė 11 mėnesių nuo biologinės terapijos pradžios, metu jis vartojo etanerceptą, antrojo, pasireiškusio po 8 metų, adalimumabą. Kitam ankiloziniu spondilitu sergančiam pasientui, vartojusiam infliksimabą, sepsis pasireiškė po metų ir 3 mėnesių. Tuo metu pacientui nustatyta ir galimai su šią infekciją lėmusi liga lėtinė mieloleukemija. Trečioji pacientė, kuriai diagnozuotas sepsis, serga reumatoidiniu artritu ir vartoja rituksimabą. Sepsis jai pasireiškė vieni metai nuo rituksimabo skyrimo pradžios. Pastebėtina, kad visi pacientai, kuriems pasireiškė sepsis, vartojo ir GKK, ir LEVM, ir NVNU. Kitos itin sunkios infekcijos meningito atvejis nustatytas dėl psoriazinio artrito etanerceptu 2 metus ir 4 mėnesius gydytam pacientui po trauminių veido kaulų lūžių. 22

23 Nustatyti 7 (0.99/100 pm) tuberkuliozės atvejai, iš kurių 5 (0.71/100 pm) latentinės formos ir 2 (0.28/100 pm) - aktyvios. Latentinė tuberkuliozės forma diagnozuota vidutiniškai po 4 metų ir 8 mėnesių nuo biologinės terapijos pradžios. Aktyvios tuberkuliozės atvejai nustatyti pacientams, kurių vienas vartojo infliksimabą, kitas adalimumabą. Infliksimabą vartojusiam pacientui aktyvi tuberkuliozė nustatyta po 4 mėnesių vaisto vartojimo, o po tuberkuliozės gydymo skirtas kitas vaistas etanerceptas. Adalimumabą vartojusiam pacientui aktyvi tuberkuliozė diagnozuota po 6 mėnesių nuo vaisto vartojimo pradžios, o po pertraukos šis pacientas grįžo prie to paties vaisto. Standartizuotas sergamumo aktyvia tuberkuliozės forma santykis buvo 4.91 (PI ). Taip pat pasireiškė 6 (0.85/100 pm) sunkios herpetinės infekcijos ir 3 (0.42/100 pm) hepatito B ar C atvejai. Antras dažniausias šalutinis reiškinys buvo alergija, 21 (18.58%) pacientui pasireiškusi 26 kartus (3.68/100 pm). Taip pat stebėtos 7 (0.99/100 pm) sunkios infuzinės ir injekcijos vietos reakcijos. 5 infuzinės reakcijos pasireiškė infliksimabą (N=3), rituksimabą (N=1), tocilizumabą (N=2), 2 injekcijos vietos reakcijos pasireiškė etanerceptą vartojusiems pacientams. Alergijos, injekcijos vietos bei infuzinės reakcijos dažniausiai (57.58%) stebėtos per pirmuosius biologinio vaisto vartojimo metus. 2 pacientams biologinės terapijos eigoje pasireiškė autoimuniniai sutrikimai: reumatoidiniu artritu sergantis vyras po beveik 5 metų infliksimabo vartojimo susirgo hemoraginiu vaskulitu, kitam reumatoidiniu artritu sergančiam pacientui po 6 mėnesių infliksimabo vartojimo pasireiškė psoriazė. Biologinės terapijos eigoje buvo nustatyti 7 (0.99/100 pm) navikiniai susirgimai. Iš jų 2 gerybiniai (kepenų hemangioma ir kiaušidės cistoma) ir 5 piktybiniai (0.71/100 pm). Iš piktybinių navikų po vieną nustatytos lėtinė mieloleukemija, duktalinė krūties karcinoma, lobulinė krūties karcinoma, gimdos kaklelio karcinoma ir papilinė skydliaukės karcinoma. Piktybinių navikų standartizuotas sergamumo santykis buvo 1.18 (PI ), taigi sergamumas piktybiniais navikais statistiškai reikšmingai nuo bendrosios populiacijos nesiskyrė. Taip pat stebėti kardiovaskulinės sistemos sutrikimai: 8 (1.13/100 pm) ūmūs kardiovaskulinės sistemos įvykiai, iš kurių 7 smegenų insultai ir vienas miokardo infarktas, ir 6 (0.85/100 pm) širdies nepakankamumo atsiradimo arba pasunkėjimo atvejai. Kardiovaskulinės sistemos sutrikimai pasireiškė vidutiniškai po 3 metų ir 9 mėnesių nuo biologinės terapijos pradžios. Nustatyti 4 (0.57/100 pm) neurologiniai sutrikimai, 2 (0.28/100 pm) plaučių pažeidimo, 1 (0.14/100 pm) kraujavimo iš virškinamojo trakto, 8 (1.13/ 100 pm) kepenų funkcijos sutrikimo ir 5 (0.71/100 pm) kraujo elementų pažeidimo atvejai. Vertinant biologinės terapijos saugumą skirtingomis ligomis sergančių pacientų grupėse, reikšmingo skirtumo nestebėta. Kaip matyti 3 lentelėje, nors didžiausia dalis pacientų, patyrusių bent vieną šalutinį reiškinį, buvo ankiloziniu spondilitu sergančių pacientų grupėje (69%), skirtumas nuo kitomis ligomis sergančių pacientų nebuvo reikšmingas. Kita vertus, pastebėtina, kad bendras šalutinių reiškinių dažnis buvo didžiausias reumatoidiniu artritu sergančių pacientų grupėje (27 ŠR/100pm). 23

24 3 lentelė. Šalutinių reiškinių dažnis skirtingomis ligomis sergančių pacientų grupėse Vartojo Bendras vartojimo ŠR pasireiškė (%) Viso ŠR Visų ŠR/100 pm pacientų laikas (pm) AS (69%) RA (67.2%) PsA (53.8%) Šalutinių reiškinių dažnio pokytis biologinės terapijos eigoje Vertinant bendro nepageidaujamų reiškinių skaičiaus kitimo laike nuo biologinės terapijos pradžios tendenciją, matoma, kad, nors šalutinių reiškinių pirmaisiais biologinės terapijos vartojimo metais pasireiškė šiek tiek daugiau nei visais kitais laikotarpiais kartu, statistinio reikšmingumo šis skirtumas nepasiekė (p<0.05). Didžiausia proporcija pacientų patyrė šalutinius reiškinius pirmaisiais biologinės terapijos vartojimo metais (0.35 per vienus paciento metus, PI ), mažiausia šeštaisiais (0.23 per vienus paciento metus, PI ), tačiau statistiškai reikšmingo skirtumo ir tarp šių grupių nebuvo. Visais biologinės terapijos skyrimo laikotarpiais nepageidaujamų reiškinių skaičius, tenkantis vienam pacientui per metus, išliko panašus (1 paveikslas). Pirmojo arba vienintelio biologinio vaisto vartojimo metu bent 1 šalutinis reiškinys pasireiškė 61.65% pacientų (N=70), antrojo 54.29% (N=19), trečiojo 80% (N=8). 1 paveikslas. Nepagedaujamų reiškinių kiekio pacientui per metus (95% PI) kitimas biologinės terapijos eigoje Paaiškinimai: laikotarpiai atitinka biologinės terapijos vienus metus, pvz. 0-1 atitinka pirmuosius 12 mėnesių, 1-2 atitinka mėnesius, toliau - atitinkamai. Proporcijos apskaičiuotos atitinkamai pagal tuo laikotarpiu biologinę terapiją vartojusių pacientų ir pasireiškusių šalutinių reiškinių skaičių 24

25 Dažniausių su biologine terapija siejamų šalutinių reiškinių bakterinių infekcijų, dėl kurių skirti antibiotikai ir/ar buvo reikalinga hospitalizacija dažnis taip pat nekito skirtingais biologinės terapijos vartojimo laikotarpiais. Nustatytas infekcijų dažnis vienam pacientui per metus pirmaisiais biologinės terapijos metais buvo vidutiniškai 0.15 (PI ), ir kaip pavaizduota 2 paveiksle, gydymo eigoje reikšmingai nekito. 2 paveikslas. Bakterinių infekcijų kiekio pacientui per metus (95% PI) kitimas biologinės terapijos eigoje Paaiškinimai: laikotarpiai atitinka biologinės terapijos vienus metus, pvz. 0-1 atitinka pirmuosius 12 mėnesių, 1-2 atitinka mėnesius, toliau - atitinkamai. Proporcijos apskaičiuotos atitinkamai pagal tuo laikotarpiu biologinę terapiją vartojusių pacientų ir pasireiškusių bakterinių infekcijų skaičių Specifinių vaistų saugumas ir jų tarpusavio palyginimas Vertinti pacientai gydymo eigoje vartojo vieną ar kelis iš penkių biologinių vaistų (adalimumabo, infliksimabo, etanercepto, rituksimabo ir tocilizumabo). Įvertintoje imtyje ilgiausia bendra vartojimo trukmė buvo etanercepto (273.3 paciento metai), antras pagal bendrą vartojimo laiką buvo infliksimabas ( paciento metai). Trumpiausias suminis vartojimo laikotarpis buvo tocilizumabo (29.9 paciento metai). Vaistų vartojimo ir šalutinių reiškinių pasireiškimo konkrečių vaistų vartojimo metu tendencijos pateiktos 3 lentelėje. Pastebėtina, kad didžiausias šalutinių reiškinių dažnis nustatytas pacientams, vartojusiems tocilizumabą (43.48/100 pm), tačiau dėl mažo šio vaisto suminio vartojimo 25

26 laiko imtyje tokį rezultatą vertinti sunku. Iš sumiškai ilgai vartotų vaistų didžiausia šalutinių reiškinių proporcija nustatyta infliksimabą vartojusių pacientų grupėje (31.15/100 pm), mažiausia tarp vartojusių etanerceptą (20.12/100 pm) ir adalimumabą (20.71/100 pm). Didesnį šalutinių reiškinių dažnį infliksimabą vartojusių pacientų grupėje patvirtina ir tai, kad tarp šių pacientų buvo didžiausia dalis patyrusių bent vieną šalutinį reiškinį (74.47%). Mažiausia dalis šalutinius reiškinius patyrusių pacientų buvo tarp vartojusių tocilizumabą (41.67%) ir etanerceptą (52.94%). Dalį didesnio šalutinių reiškinių dažnio tarp infliksimabą vartojusių pacientų paaiškina specifinio šalutinio reiškinio bakterinių infekcijų dažnis. Šis šalutinis reiškinys infliksimabą vartojusiems pacientams pasireiškė dažniausiai (15.57/100 pm), tuo tarpu vartojusiems dažniausiai skirtą etanerceptą rečiausiai (8.74/100 pm). Alerginių ir infuzinių reakcijų pasireiškimo tendencijos tirtojoje imtyje skyrėsi nuo bakterinių infekcijų. Dažniausiai šios reakcijos pasireiškė rituksimabą ir tocilizumabą vartojusiems pacientams (atitinkamai 7.77/100 pm ir 10.03/100pm), o iš vaistų, vartotų ilgą suminį laiką - etanerceptą (5.54/100 pm). Rečiausiai tokios reakcijos pasireiškė adalimumabą vartojusiems pacientams (2.14/100 pm). Išsamiau specifiniai vaistų vartojimo ir saugumo požymiai pateikti 4 lentelėje. 4 lentelė. Skirtingų biologinių vaistų vartojimo ypatumai ir saugumo rodikliai ADA ETA INF RIT TOC Vartojo pacientų Bendras vartojimo laikas (pm) ŠR pasireiškė (%) 14 (60.87) 36 (52.94) 35 (74.47) 6 (66.67) 5 (41.67) Viso NR Visų NR/100 pm Bakterinių infekcijų/100 pm Alergijų ar infuzinių reakcijų/100 pm Siekiant netiesiogiai įvertinti ir palyginti skirtingų biologinių vaistų saugumą, buvo įvertintas galimybių santykis (angl. Odds Ratio) pasireikšti bent vienam šalutiniam reiškiniui lyginant kiekvieną biologinį vaistą vartojusius pacientus su visus kitus vaistus vartojusiais pacientais. Lyginant šiuos galimybių santykius, buvo suskaičiuotas išvestinis dydis galimybių santykių santykis (angl. Ratio of odds ratios), kuris parodė tirtų pacientų vartotų biologinių vaistų tarpusavio saugumo skirtumus, matomus 3 paveiksle. Šis netiesioginis palyginimas leidžia pastebėti statistiškai reikšmingą etanercepto pranašumą saugumo atžvilgiu prieš kiekvieną kitą iš imties pacientų vartotų biologinių vaistų. Ryškiausias skirtumas matomas tarp etanercepto ir infliksimabo (galimybių santykių santykis (GSS) 4.27, PI ), kiek mažesnis tarp etanercepto ir adalimumabo (GSS 1.76, PI ). 26

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Danutė Povilėnaitė Reumatologijos centras Vilnius 2012-12-05 Įvadas Amiloidozės tai baltymų struktūros pokyčių ligos, kai įprastas tirpus baltymas virsta nenormaliu netirpiu fibriliniu baltymu, kuris deponuojasi

Detaliau

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė Intro Seniai žinoma, kad žmogaus imuninė sistema turi vidinį antinavikinį veikimo mechanizmą, o pagrindinis navikų progresijos mechanizmas yra galimybė

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 6 Mokslinės išvados Kantos Master ir susijusių pavadinimų (žr. I priedą) mokslinio vertinimo bendroji santrauka Bendroji informacija

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI 1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠUS, APSKAIČIAVIMO PROTOKOLAS 1. Duomenys apie

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Planas Ê Vaisto charakteristika Ê Vorikonazolio (VRC) terapinės dozės monitoravimo (TDM) multicentrinis tyrimas, nutrauktas anksčiau nei planuota

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Heparino indukuotos trombocitopenijos (HIT) diagnostikos ir gydymo algoritmas Įvertinkite klinikinę HIT tikimybę, naudojantis 4T skale Atlikite antipf4/ heparino antikūnų titro tyrimą 1:4 ir, jei pastarasis

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

k

k KLINIKINIO KODAVIMO BIULETENIS 2016 m. balandis, Nr. 14. Šiame biuletenyje toliau aprašomi stacionare teikiamų aktyviojo gydymo ir transplantacijos paslaugų klinikinio kodavimo kokybės stebėsenos rodikliai.

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Clenil and associated names - Art 30

Clenil and associated names - Art 30 II priedas Mokslinės išvados 5 Mokslinės išvados Beklometazono dipropionatas (BDP) yra gliukokortikoidas ir aktyviojo metabolito, beklometazono- 17-monopropionato, provaistas. Kontroliuojant bronchinę

Detaliau

HC

HC Hemoraginio cistito sukelto BK viruso po alogeninės kaulų čiulpų transplantacijos gydymas Roberta Petrauskaitė Aktualumas Daugiau kaip 80% suaugusiųjų - nustatoma serologiškai teigiamas BK virusas Latentinis

Detaliau

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd 5 INTENSYVIOJI PULMONOLOGIJA III. Sergančiųjų ūminiu kvėpavimo nepakankamumu gydymas neinvazine plaučių ventiliacija Rolandas Zablockis Vilniaus universiteto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Colvasone 2 mg/ml, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliosios medžiagos: deksametazono (natrio fosfato)

Detaliau

Ibrutinibo efektyvumas ir saugumas po alokklt RP

Ibrutinibo efektyvumas ir saugumas po alokklt RP Ibrutinibo efektyvumas ir saugumas po alokklt 2017.01.11 RP LLL pacientų, recidyvavusių po alo KKLT, prognozė 52 LLL pacientai; 2 metų OS 67%; 5 metų OS 38%. ORR visiems pacientams po pirmo gydymo 45%

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr. 5 66 ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centras Nėra

Detaliau

Ar tai galėtų būti ŽIV? Ankstyva ŽIV diagnostika

Ar tai galėtų būti ŽIV? Ankstyva ŽIV diagnostika Ar tai galėtų būti ŽIV? Ankstyva ŽIV diagnostika Padėka JUSTRI tai Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi pelno nesiekianti organizacija, teikianti informaciją užsikrėtusiems ŽIV ir dirbančiais su pacientais,

Detaliau

Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenero

Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenero Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika 2012 gegužės 9 d.,

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

Hemlibra, INN-emicizumab

Hemlibra, INN-emicizumab I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti

Detaliau

Senebactum PIL_Kaunas

Senebactum PIL_Kaunas Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Senebactum 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi

Detaliau

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE 2007 2011 M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA REANIMACIJOS - INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE 2008

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IBM-Lietuvos tyrimų centras bendras projektas Lietuvos mokslo ir žinių visuomenei Tomas Deržanauskas UAB Lietuvos tyrimų centras 2011 m. spalio 18d. Vilnius IBM tarp pasaulinių inovatorių lyderių IBM jungia

Detaliau

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO Išrašas VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA NUTARIMAS BYLOJE DĖL UAB BIOKLINIKA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO 2014-07-31

Detaliau

Slide 1

Slide 1 RACIONALUS VAISTŲ VARTOJIMAS Med. Dr. Romualdas Basevičius INDIVIDUALIOS LIGONIO SĄLYGOS: VIDINĖS: Amžius Lytis Gretutiniai susirgimai IŠORINĖS: Vaistų dozės Vaistų skaičius Vartojimo laikas Darbo ir mitybos

Detaliau

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi 1 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimų ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis masažas (80 val.) 2019-08-19 2019-08-30 Eimantas Pocius, 9-10 V2019T12.8-2 13821 170 Eur 2 1.152 Saugus

Detaliau

VILNIUS, 2017

VILNIUS, 2017 VILNIUS, 2017 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Didžioji g. 22, LT 01128 Vilnius Tel. (8 5) 277 3302 Faksas (8 5) 262 4663 www.hi.lt Leidinį parengė: Žilvinė Našlėnė, zilvine.naslene@hi.lt

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Hodžkino limfomos (HD) Klasifikatoriai Hodžkino limfomų klasifikatorius Nodulinė dominuojančių limfocitų Hodgkin limfoma WHO: 96593, TLK-10: C81.0 Klasikinė Hodgkin limfoma WHO: 96503, TLK-10: C81.9 Nodulinės

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

Avandia, INN-rosiglitazone

Avandia, INN-rosiglitazone I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVANDIA 2 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje tabletėje yra roziglitazono maleato

Detaliau

ivairios lokalizacijos osteochondropatiju skoliozės reabilitacinio gydymo protokolas.

ivairios lokalizacijos osteochondropatiju skoliozės reabilitacinio gydymo protokolas. PATVIRTINTA VšI Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos Palangos gintaras direktoriaus 2015-02-24 įsakymu Nr. ĮV-15 ĮVAIRIOS LOKALIZACIJOS OSTEOCHONDROPATIJŲ, SKOLIOZĖS REABILITACINIO GYDYMO PROTOKOLAS

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KO

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KO VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje 1 ml dozėje yra:

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

[Version 7, 08/ 2005]

[Version 7, 08/ 2005] VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS QUADRICAT, gyva liofilizuota ir inaktyvuota skysta vakcina 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje liofilizuotos vakcinos dozėje yra: gyvų

Detaliau

DĖL 2014 M. CENTRALIZUOTAI IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIR

DĖL 2014 M. CENTRALIZUOTAI IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIR Suvestinė redakcija nuo 2015-06-16 iki 2015-07-08 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-08-28, i. k. 2014-11337 Nauja redakcija nuo 2015-05-09: Nr. V-584, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07027

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

Januvia, INN-sitagliptin

Januvia, INN-sitagliptin I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Januvia 25 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje tabletėje yra sitagliptino fosfato

Detaliau

CONTINUING MEDICAL EDUCATION 187 Medicina (Kaunas) 2011;47(3): Tuberkuliozės prevencijos ir gydymo rekomendacijos skiriant naviko nekrozės fakto

CONTINUING MEDICAL EDUCATION 187 Medicina (Kaunas) 2011;47(3): Tuberkuliozės prevencijos ir gydymo rekomendacijos skiriant naviko nekrozės fakto CONTINUING MEDICAL EDUCATION 187 :187-91 Tuberkuliozės prevencijos ir gydymo rekomendacijos skiriant naviko nekrozės faktoriaus alfa blokatorius (Lietuvos pulmonologų ir reumatologų sutarimas) Kęstutis

Detaliau

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 1

TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 1 TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 13 KONJUNKTYVITAS 16 MIEŽIS 18 AUGALAI, GERINANTYS REGĖJIMĄ

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS STOMORGYL 20, tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje tabletėje yra: veikliųjų medžiagų: spiramicino metronidazolo 1 500 000 TV,

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Prednisolonacetat 1 %, injekcinė suspensija galvijams, arkliams, šunims ir katėms 2.

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Prednisolonacetat 1 %, injekcinė suspensija galvijams, arkliams, šunims ir katėms 2. VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Prednisolonacetat 1 %, injekcinė suspensija galvijams, arkliams, šunims ir katėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml suspensijos yra:

Detaliau

Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje

Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje Vaikų okohematologijos centras Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų filialas Dr. Jelena Rascon 2014-02-15 Vaikų onkohematologinė pagaba

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

Avonex, INN-Interferon Beta-1a

Avonex, INN-Interferon Beta-1a I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVONEX 30 mikrogramų milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename BIO-SET flakone

Detaliau

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas 2010-2013 Suglausta versija Lithuanian (Version 1) Įžanga Jeigu norite pilnos plano versijos

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

Microsoft Word - Acute Coronary Syndrome in Patients, Younger Than 60 Years. Common Characteristics of these patients.doc

Microsoft Word - Acute Coronary Syndrome in Patients, Younger Than 60 Years. Common Characteristics of these patients.doc Medical sciences (208) 5 Acute coronary syndrome in patients, younger than 60 years. Common characteristics of these patients Andrius Romeika, Artūras Smirnovas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Ar kanabinoidų preparatai pasižymi priešvėžiniu poveikiu: įrodymais pagrįstas vertinimas Kęstutis Sužiedėlis Nacionalinis vėžio institutas Vilniaus universitetas 2019-04-01 Kababinoidų klasifikacija; Pranešimo

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI Minimalius reikalavimus iliustruojantys pavyzdžiai

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

78 BIOMEDICINA / BIOMEDICINE SVEIKATOS MOKSLAI / HEALTH SCIENCES ISSN print / X online 2015, 25 tomas, Nr. 1, p doi: /s

78 BIOMEDICINA / BIOMEDICINE SVEIKATOS MOKSLAI / HEALTH SCIENCES ISSN print / X online 2015, 25 tomas, Nr. 1, p doi: /s 78 BIOMEDICINA / BIOMEDICINE SVEIKATOS MOKSLAI / HEALTH SCIENCES ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online 2015, 25 tomas, Nr. 1, p. 78-84 doi:10.5200/sm-hs.2015.013 PSORIAZINE ARTROPATIJA SERGANČIŲJŲ, HOSPITALIZUOTŲ

Detaliau

DĖL 2014 M. CENTRALIZUOTAI IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIR

DĖL 2014 M. CENTRALIZUOTAI IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIR Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2016-01-25 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-08-28, i. k. 2014-11337 Nauja redakcija nuo 2015-05-09: Nr. V-584, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07027

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Valproate - Art 31 referral - EMEA/H-A31/1454

Valproate - Art 31 referral - EMEA/H-A31/1454 II priedas Mokslinės išvados 43 Mokslinės išvados 2017 m. kovo 8 d. Prancūzija pradėjo Direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnyje numatytą procedūrą ir paprašė Farmakologinio budrumo rizikos valdymo komiteto

Detaliau

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazės Ksilanazės Beta-ksilozidazė Arabinofuranozidazė Beta-galaktozidazė

Detaliau

II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas panaikinti rinkodaros leidimus 3

II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas panaikinti rinkodaros leidimus 3 II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas panaikinti rinkodaros leidimus 3 Mokslinės išvados ir pagrindas panaikinti rinkodaros leidimus Apsvarsčiusi Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komiteto (PRAC)

Detaliau

Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai

Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai: LML taps išgydoma? Neringa Gailiūtė 2012.07.21 LML išgydoma? Pacientui: viltis, kad galima išgyti nėra šalutinio vaistų poveikio Visuomenei: gydymo kaina Pasveikimas

Detaliau

Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir

Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): 3 11 218 227 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir vaistų vartojimas R. Stukas 1, G. Šurkienė 1, V. Alekna

Detaliau

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI Betadine 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Betadine galima įsigyti

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS MEDICINOS FAKULTETAS SLAUGOS MAGISTRANTŪROS PROGRAMA TVIRTINU Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Slaugos studijų program

VILNIAUS UNIVERSITETAS MEDICINOS FAKULTETAS SLAUGOS MAGISTRANTŪROS PROGRAMA TVIRTINU Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Slaugos studijų program VILNIAUS UNIVERSITETAS MEDICINOS FAKULTETAS SLAUGOS MAGISTRANTŪROS PROGRAMA TVIRTINU Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Slaugos studijų programų komiteto pirmininkė prof. habil. dr. Danutė Kalibatienė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Xarelto, INN-rivaroxaban

Xarelto, INN-rivaroxaban I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KA

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO ATRANKINĖS PATIKROS PROGRAMOS VYKDYMAS:

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

2014 September 30. Journal of Medical Sciences, ISSN: EARLY DIAGNOSTIC FEATURES OF KIDNEY CANCER Dr. Lilija Butkevičienė 1, Rasita Zamblausk

2014 September 30. Journal of Medical Sciences, ISSN: EARLY DIAGNOSTIC FEATURES OF KIDNEY CANCER Dr. Lilija Butkevičienė 1, Rasita Zamblausk EARLY DIAGNOSTIC FEATURES OF KIDNEY CANCER Dr. Lilija Butkevičienė 1, Rasita Zamblauskaitė 1, Žilvinas Pavilionis 2 Lithuanian University of Health Sciences, Radiology clinics. ABSTRACT Objective: To evaluate

Detaliau

Microsoft Word - Value of computed tomography in assessment of acute pancreatitis severity degree and its correlation with outcomes of the disease.doc

Microsoft Word - Value of computed tomography in assessment of acute pancreatitis severity degree and its correlation with outcomes of the disease.doc Medical sciences (2019) 1 10 Value of computed tomography in assessment of acute pancreatitis severity degree and its correlation with outcomes of the disease Tomas Tvarijonas 1, Gertrūda Rudaitytė 1,

Detaliau

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr.

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Lipidai žmogaus organizme Maisto lipidai: o 1. Daugiausia trigliceridų (TAG) ~90 % o 2. Fosfolipidai;

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveikatą visame pasaulyje. Įmonė gamina pastas ir rankinius

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAI

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAI LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS

Detaliau

KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc.

KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc. KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc. mūsų planetos gyventojų. Lietuva ne išimtis saulėtų

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau