EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901"

Transkriptas

1 EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901 FIN 726 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU gavimo data: 2012 m. spalio 3 d. kam: Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui Uwe CORSEPIUS Komisijos dok. Nr.: COM(2012) 586 final Dalykas: Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai ES požiūris į atsparumą. Per aprūpinimo maistu krizes įgyta patirtis Delegacijoms pridedamas Komisijos dokumentas COM(2012) 586 final. Pridedama: COM(2012) 586 final 14616/12 aa DG C 3 LT

2 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 586 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI ES POŽIŪRIS Į ATSPARUMĄ. PER APRŪPINIMO MAISTU KRIZES ĮGYTA PATIRTIS LT LT

3 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI ES POŽIŪRIS Į ATSPARUMĄ. PER APRŪPINIMO MAISTU KRIZES ĮGYTA PATIRTIS 1. BŪTINYB Ė SPRĘSTI NUOLATINIO PAŽEIDŽIAMUMO PROBLEMĄ Pastarojo meto pasikartojančios maisto krizės Sahelio regione ir Somalio pusiasalyje, kur daugiau nei 30 mln. žmonių badauja, įrodymas, kad būtina parengti ilgalaikį ir sistemingą požiūrį, kad būtų didinamas pažeidžiamų šalių ir gyventojų atsparumas. Dėl poveikio, kurį sukelia ekonominiai sukrėtimai, didėjančios ir svyruojančios maisto kainos, demografinis spaudimas, klimato kaita, dykumėjimas, aplinkos būklės blogėjimas, spaudimas gamtos ištekliams, netinkamos žemės valdymo sistemos ir nepakankamos investicijos į žemės ūkio sektorių, daugelyje pasaulio regionų padidėjo rizika, visų pirma gaivalinių nelaimių rizika. Šie pasauliniai reiškiniai lemia, kad vyksta vis daugiau ir intensyvesnių gaivalinių nelaimių ir krizių. Pažeidžiamiausi yra skurdžiausi namų ūkiai ir daugeliu atvejų tokį pažeidžiamumą didina politinis nestabilumas ir konfliktai. Kai aprūpinimas maistu neužtikrinamas, nors šioje srityje ir padaryta nedidelė pažanga, vienas milijardas žmonių vis dar badauja ir ši problema yra ypač opi sausringuose regionuose, kuriuose dauguma gyventojų yra tiesiogiai priklausomi nuo žemės ūkio ir eksploatuojamų ganyklų. ES yra viena didžiausių pasaulyje pagalbos teikėjų, nuo įvairių krizių nukentėjusiems žmonėms teikianti gyvybiškai svarbią pagalbą. Pastaraisiais metais prašymų suteikti tokią pagalbą labai padaugėjo ir jie gerokai viršija turimus išteklius. Tokia parama yra labai svarbi, tačiau dažniausiai ji skiriama ekstremaliųjų situacijų atveju ir ją turi papildyti parama pavojuje atsidūrusiems gyventojams, kad jie galėtų geriau atremti ir įveikti pasikartojančius žalingus reiškinius bei ilgalaikius sunkumus ir prie jų prisitaikyti. Atsparumo didinimas yra ilgalaikis tikslas, į kurį turi būti tvirtai atsižvelgiama formuojant ir planuojant nacionalinę politiką. Atsparumo didinimas yra vystymosi proceso dalis; siekiant iš tiesų tvaraus vystymosi reikės iš esmės šalinti pasikartojančių krizių priežastis, o ne vien tik jų padarinius. Bendradarbiavimas su pažeidžiamais gyventojais siekiant didinti jų atsparumą taip pat yra svarbiausias skurdo mažinimo pagrindinio ES vystymosi politikos tikslo, kurį ES dar kartą patvirtino Pokyčių darbotvarkėje 1, aspektas. Atsparumo strategijos turėtų padėti formuoti įvairias politikos kryptis, visų pirma susijusiais su aprūpinimu maistu 2, prisitaikymu prie klimato kaitos 3 ir nelaimių rizikos mažinimu (NRM) 4. Šiomis aplinkybėmis ES nuosekliai rėmė prevencijos ir pasirengimo krizėms pažeidžiamiausiose šalyse veiksmus ir nustatė, kad ir į vystomojo bendradarbiavimo, ir į COM(2011) 637, patvirtintas 2012 m. gegužės 14 d. Tarybos išvadose. COM(2010) 127 galutinis. COM(2009) 147 galutinis. Baltoji knyga Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas. Nelaimių rizikos mažinimo besivystančiose šalyse ES paramos strategija, COM(2009) 84, ES atsakas į pažeidžiamumą veiksmai sudėtingomis sąlygomis skatinant darnų vystymąsi, stabilumą ir taiką, COM(2007) 643, LT 2 LT

4 humanitarinės pagalbos politiką būtina integruoti NRM ir prisitaikymo prie klimato kaitos aspektus. Investicijos siekiant didinti atsparumą yra ekonomiškai efektyvios. Šalinti pagrindines pasikartojančių krizių priežastis, dėl kurių kenčia žmonės, užuot šalinus vien krizių padarinius, yra ne tik naudingiau nuo jų kenčiantiems žmonėms, bet ir taupiau. Šiuo metu, kai pasaulis kenčia nuo ekonomikos nuosmukio ir apkarpytų biudžetų, paramos teikėjų ir šalių partnerių biudžetams daromas didelis spaudimas, kad turimos lėšos būtų panaudojamos kuo veiksmingiau. Reaguodama į didelio masto maisto krizes Afrikoje Komisija neseniai parengė dvi iniciatyvas: Somalio pusiasalio atsparumo didinimas (iniciatyva SHARE) 5 ir Sahelio atsparumo didinimo partnerystė (iniciatyva AGIR) 6.Šiomis iniciatyvomis nustatytas naujas požiūris į pažeidžiamų gyventojų atsparumo didinimą. Šio komunikato tikslas pasinaudoti įgyta patirtimi siekiant veiksmingiau panaudoti ES paramą, kad būtų mažinamas besivystančių šalių, kurioms kyla gaivalinių nelaimių grėsmė, pažeidžiamumas, kaip svarbiausią tikslą nustatant atsparumo didinimą. Be to, šiuo komunikatu siekiama prisidėti prie tarptautinių diskusijų aprūpinimo maistu ir atsparumo didinimo plačiąja prasme klausimais, visų pirma dalyvaujant Didžiojo aštuoneto, Didžiojo dvidešimtuko, Aprūpinimo maistu pasaulyje komiteto veikloje, vykdant Mitybos gerinimo iniciatyvą (iniciatyvą SUN), derybas dėl Rio de Žaneiro konvencijų 7 ir Somalio pusiasaliui skirtą Pasaulinį atsparumo sausroms didinimo ir augimo skatinimo veiksmų aljansą Komisijos tarnybų darbinis dokumentas SEC(2012) 102, Sahelio atsparumo didinimo partnerystė, e=en&. Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos konvencija, Jungtinių Tautų Biologinės įvairovės konvencija ir Jungtinių Tautų konvencija dėl kovos su dykumėjimu. LT 3 LT

5 2. ATSPARUMO PARADIGMA Sunkumai arba sukrėtimai Vystymasis Atsparumo didinimas Pasirengimas Prevencija Tyrimas / analizė /žinios Toleruoti / Atkurti Atremti Atsigauti Laikas Montpeljė ekspertų grupės 2012 m. kovo mėn. ataskaita Growth with Resilience: Opportunities in African Agriculture. LT 4 LT

6 Atsparumas yra asmens, namų ūkio, bendruomenės, šalies ar regiono gebėjimas atremti sunkumus ir sukrėtimus, prie jų prisitaikyti ir greitai atsigauti. Atsparumo sąvoka yra dvilypė: subjekto asmens, namų ūkio, bendruomenės, šalies ar regiono pajėgumas atremti sunkumus ir sukrėtimus ir gebėjimas po jų greitai atsitiesti. Todėl atsparumą galima didinti (ir pažeidžiamumą galima mažinti) arba stiprinant subjekto pajėgumus, arba mažinant poveikio intensyvumą, arba kartu atliekant abu veiksmus. Tam būtina įvairialypė strategija ir plataus masto sisteminga perspektyva, kad būtų sumažinti įvairūs krizės pavojai ir kartu tobulinami greito reagavimo ir prisitaikymo mechanizmai vietos, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Siekiant didinti atsparumą būtina susieti humanitarinę pagalbą ir paramą vystymuisi. Kad atsparumas būtų didinamas, būtinas ilgalaikis požiūris, pagrįstas krizes sukeliančių pagrindinių priežasčių šalinimu ir pajėgumų geriau valdyti nenuspėjamus ateities įvykius ir pokyčius stiprinimu. 3. ES PATIRTIS SPRENDŽIANT ATSPARUMO PROBLEMĄ IR ĮVEIKIANT MAISTO KRIZES AFRIKOJE Užsachario Afrikoje skurdžiausi namų ūkiai, bendruomenės ir šalys ilgą laiką kentėjo dėl silpnų pajėgumų įveikti ilgalaikius klimato kaitos padarinius, atsirandančius visų pirma dėl dažnų ir didelių sausrų, taip pat įveikti ekonomikos krizes ir vidaus konfliktus. ES daugelį metų teikė humanitarinę pagalbą ir paramą vystymuisi, siekdama padėti įveikti maisto krizes Afrikoje. Atsižvelgiant į tai, ES pokyčių darbotvarkėje pirmenybė bus teikiama bendradarbiavimui vystant tvarų žemės ūkį, taip pat tam, kad ateityje teikiant ES ilgalaikę paramą vystymuisi būtų siekiama išsaugoti ekosistemų funkcijas ir užtikrinti aprūpinimą maistu bei mitybos saugumą. Daugiausia dėmesio skiriant atsparumui, parama žemės ūkio sektoriui ir susijusioms nacionalinės ir regioninės politikos kryptims, įskaitant žemės naudojimo politiką, turėtų ne tik padėti didinti gamybą, bet ir užtikrinti tinkamiau veikiančias maisto produktų rinkas ir pažeidžiamoms grupėms ir pilietinei visuomenei suteikti daugiau galių. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, ES jau kuria ir įgyvendina naujoviškas priemones krizėms Somalio pusiasalyje ir Sahelyje įveikti, kurios turėtų būti labai naudingos nustatant sistemingesnį ir ilgalaikį nukentėjusiųjų gyventojų atsparumo didinimo požiūrį. Šiuo atžvilgiu svarbu pripažinti, kad moterims tenka ypač svarbus vaidmuo didinant nuo krizių kenčiančių namų ūkių ir bendruomenių atsparumą. Nestabiliose šalyse, kurios dažnai yra neatsparios, taip pat svarbu užtikrinti, kad rengiant strategines iniciatyvas būtų atsižvelgiama į saugumo ir vystymosi sąryšį ir taip būtų skatinama laikytis požiūrio, kuriuo remiama didesnė politikos darna ir papildomumas Somalio pusiasalio atsparumo didinimas (iniciatyva SHARE) Keletas veiksnių lemia ilgalaikį pragyvenimo šaltinių Somalio pusiasalyje pažeidžiamumą. Tokie veiksniai yra didėjantis gyventojų skaičius ir didesnis spaudimas ištekliams, skurdas kaimo vietovėse, mažas našumas, prastos prekybos sąlygos, neužtikrintos galimybės naudotis žeme ir vandeniu, silpnas valdymas, nesaugumas ir ilgalaikis geopolitinis nestabilumas. ES jau ilgą laiką bendradarbiauja su vystymosi partneriais Somalio pusiasalyje, spręsdama žemės LT 5 LT

7 ūkio ir aprūpinimo maistu klausimus, ir žino, kokio požiūrio laikantis galima pasiekti didžiausios naudos m. sausra regione buvo baisiausia per 60 metų. Dėl šio sukrėtimo pavojinga padėtis virto krize, Somalyje prasidėjo badmetis. ES ir valstybės narės, laiku gavusios pranešimus iš aprūpinimo maistu ankstyvojo perspėjimo sistemų, parengė krizės mastą atitinkančių priemonių: parengta jungtinė humanitarinės pagalbos ir paramos vystymuisi analizės sistema, kuria naudodamiesi humanitarinės pagalbos ir vystymosi srities veikėjai galėjo bendrai sutarti dėl veiksmų ir nustatyti bendrus prioritetus; m. ES iš viso skyrė 790 mln. EUR vertės humanitarinę pagalbą. Vien Komisija skyrė 181 mln. EUR. Be gelbėjimo veiklos, teikdama pagalbą ES taip pat ėmėsi parengiamųjų atkūrimo veiksmų, pvz., teiktos sėklos ir įrankiai, gerinta vandentvarka ir pildytos galvijų bandos; skirtas didesnis trumpalaikis vystymosi finansavimas siekiant nedelsiant remti atkūrimo veiksmus; m. Komisija įsipareigojo skirti 250 mln. EUR vertės paramą tokiose srityse kaip žemės ūkio ir gyvulininkystės produkcija, mityba, gyvulių sveikata, vandens tiekimas ir gamtos išteklių valdymas. Be šių trumpalaikių priemonių, ES pradėjo laikytis ilgalaikio ir struktūruoto požiūrio siekdama padėti nukentėjusioms šalims ir bendruomenėms atsigauti po sausrų ir sustiprinti jų gebėjimą ateityje atsitiesti po sausrų. Toks požiūris apima: įsipareigojimą bendradarbiauti su regiono partneriais. ES ir kiti dvišaliai paramos teikėjai padeda Tarpvyriausybinės vystymo institucijos (IGAD) sekretoriatui stiprinti savo pajėgumus ir koordinuoti bei skatinti tarpvalstybines iniciatyvas tokiose srityse kaip gyvulininkystės sektoriaus plėtra ir gamtos išteklių valdymas; įsipareigojimą toliau glaudžiai bendradarbiauti su kitais regione veikiančiais paramos teikėjais. Paramos teikėjų bendruomenė sukūrė minimalaus koordinavimo platformą Pasaulinis atsparumo sausroms didinimo ir augimo skatinimo veiksmų aljansas 8. Artimai bendradarbiaudamas su IGAD, Pasaulinis aljansas subūrė šalis partneres ir paramos teikėjus, remiančius atsparumo sausroms didinimą. ilgalaikį įsipareigojimą, kad būtų sprendžiamos struktūrinės problemos ir užtikrinamas ilgalaikis atsparumas. Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes šalių viduje ir padėtį vietoje, m. laikotarpiu ES finansavimas bus skiriamas šioms prioritetinėms sritims ir sektoriams: gyvulių sveikata ir gyvulininkystės sektoriaus plėtra, gamtos išteklių valdymas, nelaimių rizikos mažinimas, nacionalinė ir regioninė prekyba, mityba, valdymas, moksliniai tyrimai bei technologijų perdavimas ir gyventojų srautai. 8 Aljanso veiklos sritis Somalio pusiasalio šalys: Etiopija, Kenija, Uganda, Somalis, Džibutis, Sudanas ir Pietų Sudanas. Sekretoriato funkcijas atlieka Jungtinių Valstijų tarptautinės plėtros agentūra (USA ID). LT 6 LT

8 3.2. Iniciatyva AGIR. Sahelio atsparumo didinimo partnerystė Per paskutinius devynis žemės ūkio sezonus Sahelio regione kilo šešios atskiros maisto krizės. Regiono gyventojai kenčia dėl neprievalgio. Šios srities rodikliai kelia didelį susirūpinimą. Šiuo metu pavojus gresia dvylikai milijonų žmonių, t. y. 20 proc. gyventojų. Moterys ir vaikai labiausiai kenčia dėl maisto trūkumo ir ekonominių nepriteklių, tai ypač jaučiama bado laikotarpiu tarp derlių nuėmimo. Veikiančios svarbios institucijos ir platformos, pvz., Maisto krizių prevencijos tinklas ir Nuolatinis tarpvalstybinis sausros kontrolės Sahelyje komitetas, padėjo padaryti pažangą Vakarų Afrikoje. Remiantis įgyta patirtimi rengiami požiūriai, kad būtų galima geriau įveikti maisto krizes. Tinkamiau veikiančios ankstyvojo perspėjimo sistemos padėjo šalimis ir paramos teikėjams geriau nuspėti dabartines krizes. ES veiksmų plano, kuriuo siekiama įveikti 2012 m. krizę Sahelio regione, biudžetas apie 500 mln. EUR (123 mln. EUR skirta humanitarinei pagalbai, 372 mln. EUR vystymosi programoms). Trijų etapų požiūris buvo nustatytas glaudžiai koordinuojant ES humanitarinę pagalbą ir paramą vystymuisi. Planas apima įvairią veiklą: gerinamos galimybės gauti maisto, remiamos šalių partnerių ankstyvojo perspėjimo sistemos, tobulinamas rinkos veikimas ir ekosistemų apsauga. Plane susiejamos skubiosios pagalbos ir vystymosi programos, derinamos trumpalaikės, vidutinės trukmės ir ilgalaikės finansavimo priemonės siekiant didinti atsparumą. Siekiant reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir kartu didinti atsparumą, būtina su regioninėmis organizacijomis koordinuotai teikti pagalbą, kad būtų užtikrinama politikos darna ir papildomumas, būtų mažinamas skurdžiausių namų ūkių pažeidžiamumas sukrėtimams ir šalinamos pagrindinės nepakankamo aprūpinimo maistu ir neprievalgio problemos priežastys. Vykdant Komisijos 2012 m. birželio 18 d. parengtą iniciatyvą AGIR nustatytas atsparumo didinimo veiksmų planas, pagrįstas esamomis regioninėmis strategijomis ir jų stiprinimu, pvz., bendra Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos, Vakarų Afrikos ekonominės ir pinigų sąjungos ir Nuolatinio tarpvalstybinio sausros kontrolės Sahelyje komiteto regionine strategija ir Sahelio ir Vakarų Afrikos klubo parama m. gruodžio pradžioje Uagadugu vyksiančiame aukšto lygio visų susijusių šalių susitikime bus pristatytas Vakarų Afrikos regioninių organizacijų ir paramos teikėjų bendruomenės parengtas regioninis veiksmų planas, kuriuo siekiama ilgam ir tvariai didinti Sahelio atsparumą. 4. NAUDOJIMASIS ĮGYTA PATIRTIMI Iniciatyvomis SHARE ir AGIR humanitarinė pagalba ir parama vystymuisi glaudžiau susietos, padidintos trumpalaikės pagalbos sumos, sudarytos palankesnės sąlygos susieti pagalbą, atkūrimą ir vystymąsi, taip pat vykdomas ES įsipareigojimas šalinti ilgalaikes nepakankamo aprūpinimo maistu priežastis. Šiomis iniciatyvomis daugiausia dėmesio skiriama aprūpinimui maistu Užsachario Afrikoje, tačiau tokio požiūrio taip pat gali būti laikomasi kituose regionuose ir sprendžiant kitokio pobūdžio pažeidžiamumo problemas (pavyzdžiui, regionuose, kuriems pavojų kelia potvyniai, ciklonai, žemės drebėjimai, sausros, audros ir cunamiai, klimato kaita arba išaugusios maisto kainos). Parengtas požiūris apima tam tikras bendras priemones, kurias ES stengsis taikyti LT 7 LT

9 pažeidžiamiausiose besivystančiose šalyse. Požiūriui būdingi šie trys toliau išsamiau paaiškinti pagrindiniai elementai: rizikos vertinimu pagrįstas krizių numatymas; didžiausias dėmesys prevencijai ir pasirengimui; reagavimo į krizes priemonių stiprinimas Rizikos vertinimu pagrįstas krizių numatymas Tiek Somalio pusiasalyje, tiek Sahelio regione ankstyvojo perspėjimo sistemos pranešė apie gręsiančias krizes. Aprūpinimo maistu saugumo ankstyvojo perspėjimo sistemos (pvz., Integruota aprūpinimo maistu būklės klasifikacija) veikia tinkamiau ir taip šalys partnerės ir regioninės valdžios institucijos gali tinkamai iš anksto pasirengti krizėms. Šiuo metu geriau veikia ir apie kitokius pavojus, pvz., cunamius, arba kitiems regionams gręsiančius pavojus pranešančios ankstyvojo perspėjimo sistemos. Šios informacinės sistemos taip pat turi būti susietos su tokiomis atitinkamomis pasaulinėmis iniciatyvomis kaip Žemės ūkio rinkos informacinė sistema, kuri sukurta Didžiojo dvidešimtuko šalių iniciatyva. Taip pat būtina sistemingiau susieti gaunamą informaciją ir šalių bei regionų lygmeniu formuojamą politiką ir priimamus sprendimus. Pavyzdžiui, formuojant aprūpinimo maistu politiką ir tvaraus žemės ūkio politiką, turėtų būti labiau atsižvelgiama į tokius duomenis kaip (vaikų) neprievalgis, žemės ūkio gamyba (įskaitant atsargas) ir rinkos (įskaitant maisto produktų kainas). Į tai turėtų būti atsižvelgiama formuojant nacionalinę politiką ir vykdant, pvz., Išsamią Afrikos žemės ūkio vystymosi programą, už kurią atsakomybė tenka pačiai šaliai. Vykdant šią programą siekiama ne tik pašalinti esamus apribojimus, bet ir numatyti būsimus sukrėtimus ir sunkumus, taip pat padėti šalims sušvelninti padarinius, į juos reaguoti ir didinti atsparumą. Regioninė ankstyvojo perspėjimo sistema (Nuolatinis tarpvalstybinis sausros kontrolės Sahelyje komitetas / Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija / Vakarų Afrikos ekonominė ir monetarinė sąjunga). Maisto krizių prevencijos tinklas forumas, kuriame šalys partnerės, pagalbos teikėjai, JT ir pilietinės visuomenės organizacijos kaupia informaciją, siekdamos atlikti bendrą nepakankamo aprūpinimo maistu Vakarų Afrikoje analizę. Šiam tinklui teko svarbus vaidmuo pranešti apie pavojų ankstyvuoju 2012 m. krizės etapu. Be to, ES sukūrė Pasaulinį kovos su klimato kaita aljansą, kad būtų sustiprintas dialogas politikos klausimais ir glaudžiau bendradarbiaujama su labiausiai nuo klimato kaitos kenčiančiomis šalimis. Šiomis aplinkybėmis svarbus vaidmuo tenka ankstyvojo perspėjimo informacinėms sistemoms ir nelaimių valdymui. Ankstyvojo perspėjimo sistemos Nepale m. rugpjūčio mėn. Rapt upės vandens lygis viršijo Chitwan regiono įspėjimo lygmenį. Palei upę įdiegta ankstyvojo perspėjimo sistema radijo ir telefono ryšio tinklu informavo pavojuje atsidūrusių bendruomenių Nelaimių valdymo komitetus ir šie perkėlė savo svarbų kilnojamąjį turtą į nepasiekiamas ir saugesnes LT 8 LT

10 vietoves. Potvyniui pasiekus kaimus, gyventojai jau buvo saugiose vietose. Taip ankstyvojo perspėjimo sistemos padėjo išgelbėti gyvybes ir turtą. Bangladešas. Dakos universitetinei ligoninei finansavimas skirtas didelių nelaimių valdymui, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą, medicininę įrangą, vaistų atsargas ir mokymus m. birželio mėn., po gaisro, nusinešusio 120 žmonių gyvybes, ligoninė galėjo išgelbėti daugiau kaip 250 pacientų gyvybes. Pietryčių Azijos valstybių asociacija. Regioniniu lygmeniu Komisija remia šios asociacijos susitarimą dėl nelaimių valdymo ir reagavimo į nelaimes, kurio tikslas didinti vietos bendruomenių ir institucijų atsparumą ir mažinti pažeidžiamumą, remiant strategijas, kuriomis joms padedama geriau pasirengti gaivalinėms nelaimėms, švelninti jų padarinius ir į jas reaguoti Didžiausias dėmesys prevencijai ir pasirengimui Tarptautinės bendruomenės ir nukentėjusių šalių Somalio pusiasalyje ir Sahelio regione veiksmai reaguojant į krizes parodė, kad padaryta didelė pažanga stiprinant pajėgumus šalinti krizių padarinius. Tačiau taip pat paaiškėjo, kad itin svarbu prevencija (užkirsti krizei kelią) ir pasirengimas (užtikrinti, kad asmuo, namų ūkis, šalis ar regionas būtų pasirengę sumažinti žalingo reiškinio padarinius). Todėl svarbu, kad: ilguoju laikotarpiu vykdant nacionalines ir regionines programas būtų šalinamos pagrindinės pažeidžiamumo priežastys. Sumažinti pažeidžiamumą sukrėtimams įmanoma tik tada, kai šis tikslas įtraukiamas į šalių partnerių vystymosi politiką. Kad tai vyktų, būtina, kad rizikos analizė, įskaitant nelaimių rizikos valdymą ir maisto krizių valdymą, būtų integruota į nacionalinę ir (arba) regioninę politiką. Prisitaikymas prie klimato kaitos ir tokios politikos programos kaip Nacionalinės prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų programos taip pat turėtų būti įtrauktos į nacionalinę politiką; tinkamiau būtų skleidžiama patirtis, įgyta vykdant tokias iniciatyvas kaip SHARE ir AGIR arba sėkmingai įgyvendinant su nelaimių rizikos mažinimu susijusius bandomuosius projektus, pavyzdžiui, remiamus pagal Komisijos pasirengimo nelaimėms programą (DIPECHO). Vienas iš uždavinių tirti galimybes, kaip sėkmingai bendruomenių vykdomi ir principu iš apačios į viršų pagrįsti projektai galėtų būti labiau įtraukti į vyriausybių nacionalinę ir regioninę politiką; būtų stiprinama struktūrinė nelaimių valdymo sistema ir suinteresuotųjų subjektų pajėgumai vietos ir nacionaliniu lygmeniu. Labai svarbu, jog vietos subjektai būtų stiprūs, kad būtų mažinama rizika ir būtų užtikrinimas prevencijos ir pasirengimo veiksmų bei pradinių reagavimo operacijų veiksmingumas; viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės ryšiai turėtų būti visiškai išnaudojami tam tinkamomis aplinkybėmis, pvz., įgyvendinant Didžiojo aštuoneto neseniai pasiūlytą iniciatyvą dėl Naujojo aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo aljanso. Maisto krizių atveju, šalinant nepakankamo aprūpinimo maistu prie žastis, būtina laikytis integruoto požiūrio. Kalbant apie maisto buvimą, šioje srityje būtina įvairinti maisto gamybą, LT 9 LT

11 o tam trukdo blogėjanti aplinkos būklė ir klimato kaita. Kuriant galimybes gauti maisto produktų būtinos tinkamai veikiančios rinkos ir apsaugos tinklai, taip pat svarbu rezervai, draudimo sistemos, saugojimo priemonės, galimybės ūkininkams patekti į rinką ir naudotis finansinėmis paslaugomis, taip pat nenumatytiems atvejams skirtos atsargos. Be to, svarbu investuoti į kaimo infrastruktūrą, mokslinius tyrimus ir technologijų perdavimą. Ilgainiui labai svarbu teikti paramą tvariam žemės ūkiui siekiant didinti Užsachario Afrikos šalių, kurių žemės ūkio sektoriuje dirba 60 proc. gyventojų, ypač pažeidžiamiausių, atsparumą. Etiopijoje įgyvendinant Našių gelbėjimo tinklų programą sukaupta vertingos patirties. Tai programa, pagal kurią mainais už atliekamus viešuosius darbus skurdžiausiems šalies namų ūkiams perduodamas maistas arba grynieji pinigai. LT 10 LT

12 Ši programa, palyginti su humanitarinės pagalbos veiksmais, yra didžiausia ir ekonomiškai efektyviausia (vienas trečdalis programos sąnaudų) Užsachario Afrikos socialinių pervedimų schema. Įveikti nematomą vaikų neprievalgio krizę, kad ateityje būtų sumažintas suaugusiųjų pažeidžiamumas. Dėl alkio ir neprievalgio kasmet miršta beveik 2,6 mln. vaikų. Nuo neprievalgio kenčia kas trečias vaikas besivystančiose šalyse. Dėl motinų neprievalgio dažnai ši problema prasideda dar iki gimimo. Neprievalgis yra pagrindinė pažeidžiamumo, dėl kurio labiausiai kenčia vaikai iki 2 metų, priežastis. Dėl to vaikų intelektinis ir fizinis vystymasis lėtėja, o tai lemia, kad ateityje suaugusieji prasčiau susidoroja su neigiamais įvykiais. Be to, daugelyje besivystančių šalių kasmet prarandami 2 3 proc. bendrojo vidaus produkto, taip užkertamas kelias išbristi iš skurdo ir stabdomas ekonomikos augimas. ES remia šalių partnerių pastangas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu sumažinti neprievalgio reiškinį. Veiksmų būtina imtis įvairiuose sektoriuose, pvz., sveikatos priežiūros, žemės ūkio, vandens tiekimo, sanitarijos, ekonomikos augimo ir švietimo srityse. ES remia iniciatyvą SUN, kuria sukuriamas pagrindas šalims partnerėms imtis vadovavimo veiksmų. Sausros padarinių šiaurės KENIJOJE šalinimas. Per 2011 m. sausrą 3,7 mln. Kenijos gyventojų nedelsiant reikėjo gauti maisto, švaraus vandens ir naudotis pagrindinėmis sanitarijos paslaugomis. Vykdydama iniciatyvą SHARE ES teikia didesnę paramą, kad būtų skatinamas atkūrimas ir didinamas atsparumas. Teikiama pagalba, kad būtų integruota Kenijos ankstyvojo perspėjimo sistema; šiaurės Kenijos ministerijai teikiama institucinė pagalba; remiama Nelaimių ir sausros specialųjį fondą valdanti Nacionalinė sausros valdymo tarnyba; stiprinami vietos valdžios institucijų pajėgumai valdyti ankstyvojo reagavimo veiksmus; vykdomi su bendruomenių pragyvenimo šaltiniais susiję projektai, kuriais plečiamos ekonominės galimybės. Tikimasi, kad tvirtesnės institucijos ir Kenijos Vyriausybės investicijos sausringose vietovėse padės šaliai geriau pasirengti sušvelninti panašių krizių poveikį Reagavimo į krizes priemonių stiprinimas Remiantis, be kita ko, Somalio pusiasalyje ir Sahelio regione įgyta patirtimi, toliau nurodytos priemonės gali padėti padidinti reagavimo į krizes priemonių poveikį: humanitarinės pagalbos ir vystymosi srities veikėjų parengta bendra analizės sistema, kad: būtų nustatytos pagrindinės krizės priežastys ir tikslus poveikis labiausiai nukentėjusiems gyventojams; būtų vertinami vykdomi veiksmai siekiant nustatyti, ar šalinamos pagrindinės priežastys ir ar teikiant pagalbą esama spragų; būtų nustatyti sektoriai ir geografiniai regionai, kuriuose taikant didesnio atsparumo požiūrį būtų galima padaryti didžiausią poveikį; būtų nustatyti strateginiai trumpalaikiai prioritetai (ankstyvuoju atkūrimo laikotarpiu) ir ilgalaikiai prioritetai, atitinkantys požiūrį į atsparumą. Didesnis trumpalaikis finansavimas, kad ankstyvuoju atkūrimo etapu būtų teikiama parama. Naujausios iniciatyvos parodė, kad programavimas turi būti LT 11 LT

13 lankstesnis, siekiant reaguoti į greitai kintančius poreikius, nemažinant vykdomų vidutinės trukmės ar ilgalaikių veiksmų, kuriais šalinamos pagrindinės priežastys. Turėtų būti svarstoma nauja paramos teikimo tvarka, pvz., ES patikos fondai, kurie būtų pasitelkiami ekstremaliosiose situacijose arba po jų. Dauguma didelių nelaimių nepaiso nacionalinių sienų. Turi būti stiprinami regioninių organizacijų pajėgumai, kad jos galėtų rengti tarptautines iniciatyvas ir skatinti regioninę integraciją. Įvykus didelėms krizėms turėtų būti sukuriamos nedidelės grupės, kurios padėtų paramos teikėjams koordinuoti veiksmus ir su šalimis partnerėmis ir regioninėmis organizacijomis palaikyti struktūrinį dialogą. Būtina nustatyti kiekvieno veikėjo funkcijas ir atsakomybę, remiantis jų sąlyginiu pranašumu tam tikromis aplinkybėmis. Turėtų būti aktyviai bendradarbiaujama tiek su paramą vystymuisi, tiek su humanitarinę pagalbą teikiančiais veikėjais. Trumpalaikės priemonės, kurios duotų ilgalaikės naudos. Nors trumpalaikėmis priemonėmis ir, visų pirma humanitarine pagalba, daugiausia siekiama gelbėti gyvybes ir apsaugoti turtą, tokia veikla taip pat gali turėti ilgalaikį poveikį. Pavyzdžiui, nuo pagalbos maistu perėjus prie grynųjų pinigų pervedimų, poveikis gali būti ilgalaikis, nes skatinama vietos rinka ir finansuojami viešieji darbai, o tai gali padėti ateityje sumažinti nelaimių tikimybę arba sušvelninti jų padarinius. Tokių rūšių priemonės turėtų būti nustatomos ir joms turėtų būti teikiama pirmenybė. Kai vyksta smurtiniai konfliktai, atsparumo didinimo strategija ir platesnio masto ES politinis ir saugumo požiūris turėtų papildyti vienas kitą ir būti nuoseklūs, be to, turėtų būti siekiama priemonių, pvz., bendros saugumo ir gynybos politikos priemonių ir Stabilumo priemonės sinergijos. Lankstus finansavimas pagal 1 mlrd. EUR vertės ES maisto priemonę, Akvilos aprūpinimo maistu iniciatyvą ir Lanksčią paramos pažeidžiamiausioms šalims prie monę m. maisto kainų krizė paskatino tarptautinę bendruomenę imtis precedento neturinčių veiksmų. ES buvo pirmoji pagalbos teikėja, kuri ėmėsi iniciatyvių priemonių ir paskelbė apie 1 mlrd. EUR vertės Maisto priemonę, kurią ES gali taikyti laiku ir plačiu mastu m. paramos teikėjai įsipareigojo skirti 22 mlrd. USD paramos tvariam žemės ūkiui ir aprūpinimui maistu remti (Akvilos aprūpinimo maistu iniciatyva). ES papildomai skyrė 3,8 mlrd. USD vertės pagalbos. Kiti du mechanizmai parengti Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalims: FLEX priemonė (Eksporto pajamų svyravimai) padeda vyriausybėms spręsti staigių eksporto pajamų nuostolių problemą, o Lanksti paramos pažeidžiamiausioms šalims priemonė taikoma šalims, kurios dėl mažo atsparumo labiausiai nukentėjo dėl 2009 m. ekonomikos nuosmukio. Ši priemonė taikyta prevencijos tikslais, remiantis prognozėmis dėl biudžeto nuostolių, taikant su pažeidžiamumu susijusius koregavimus ir imantis anticiklinių veiksmų, kad būtų pašalinti nacionalinio finansavimo trūkumai. LT 12 LT

14 5. ŠALIMS, KURIOSE NEUŽTIKRINAMAS APRŪPINIMAS MAISTU IR KURIOMS KYLA GAIVALINIŲ NELAIMIŲ GRĖSMĖ, SKIRTI 10 ATSPARUMO DIDINIMO VEIKSMŲ 1. Atsparumas gali būti didinimas tik laikantis principo iš apačios į viršų. ES požiūrio į atsparumo didinimą pagrindas tvirtai pripažinti šalims partnerėms tenkantį vadovavimo vaidmenį. Laikydamasi nustatytų pagalbos veiksmingumo principų, ES savo paramą priderins prie šalių partnerių politikos ir prioritetų. 2. Atsparumo didinimo veiksmai turi būti pagrįsti tinkama rizikos ir pažeidžiamumo vertinimo metodika. Tokiais vertinimais turėtų būti remiamasi rengiant nacionalines atsparumo strategijas ir kuriant konkrečius projektus ir programas. Įgyvendindama platesnio masto vystymosi strategijas ES rems nacionalinių atsparumo strategijų kūrimą. ES bendradarbiaus su šalimis partnerėmis ir svarbiausiais tarptautiniais veikėjais, kad būtų tobulinama tokių vertinimų, kuriais remiantis rengiamos tokios atsparumo strategijos, metodika. Kad būtų užtikrintas veiksmingumas, ES parengs paramos atsparumo didinimui poveikio ir rezultatų vertinimo sistemą. 3. Teikdama išorės pagalbą nuo pasikartojančių krizių kenčiančioms šalims ES daugiausia dėmesio skirs atsparumo didinimui. ES finansuojamos programos bus pagrįstos bendru veiklos vertinimu, kurį rengs humanitarinės pagalbos teikėjai ir vystymosi srities veikėjai ir kuris apims vidutinės trukmės ir ilgalaikius veiksmus. Šiais veiksmais bus siekiama šalinti pagrindines krizių priežastis, visų pirma remiant prevencinę ir pasirengimo veiklą. Bus glaudžiai bendradarbiaujama su šalimis partnerėmis siekiant sukurti pajėgumus, kad būtų rengiamos ir įgyvendinamos regioninės ir nacionalinės strategijos ir nelaimių mažinimo valdymo planai. 4. Komisija į Humanitarinės pagalbos teikimo planus sistemingai įtrauks atsparumo aspektą. Komisija sieks, kad teikiant humanitarinę pagalbą ir paramą vystymui vykdomi atsparumo didinimo veiksmai būtų bendrai programuojami siekiant užtikrinti didžiausią papildomumą; taip bus siekiama, kad trumpalaikiai veiksmai būtų vidutinės trukmės ir ilgalaikių operacijų pagrindas. 5. Siekiant tenkinti nuo nelaimių nukentėjusių šalių poreikius svarbiausia bus lankstumas. Vykdydama humanitarinės pagalbos programas Komisija toliau užtikrins didžiausią lankstumą. Kalbant apie vystymosi finansavimą, įvykus nenumatytoms krizėms ir didelėms nelaimėms, Komisija sieks kuo lanksčiau sutelkti neprogramuojamas lėšas. Be to, kurdama programas Komisija įtrauks lankstumo principą, kad būtų galima laiku imtis tinkamų veiksmų. ES svarstys galimybę naudoti patikos fondus, siekdama reaguoti į ekstremaliąsias situacijas arba po jų. 6. Siekdama didinti atsparumą nestabiliose arba nuo konfliktų kenčiančiose šalyse, ES taip pat sieks spręsti su saugumu susijusias problemas ir mažinti jų poveikį gyventojų pažeidžiamumui. Šiuo tikslu su šalimis partnerėmis ir organizacijomis susijusiame regione bus palaikomas aktyvus politinis dialogas. 7. Komisija sieks plačiau taikyti tokias dabartines iniciatyvas kaip SHARE ir AGIR, taip pat sėkmingai vykdomus nelaimių rizikos mažinimo projektus. Su partneriais bus keičiamasi ir dalijamasi sukaupta patirtimi, kad rezultatų duodantys požiūriai būtų plačiau taikomi ir stiprinami ir kad jie būtų įtraukiami į nacionalines atsparumo strategijas. Komisija reguliariai peržiūrės atsparumo didinimo darbotvarkės LT 13 LT

15 įgyvendinimo pažangą, ypatingą dėmesį skirdama programavimui, metodikai ir rezultatams. 8. ES skatins laikytis naujoviško požiūrio į rizikos valdymą. Itin naudingas gali būti bendradarbiavimas su draudimo ir perdraudimo sektoriais m. pradžioje Komisija parengs žaliąją knygą dėl draudimo vaidmens nelaimių valdymo srityje. 9. Kalbant apie šalis, kuriose kartojasi krizės, ES bendradarbiaus su priimančiųjų šalių vyriausybėmis, kitais pagalbos teikėjais, regioninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, kad šalių lygmeniu būtų kuriami forumai, padėsiantys laiku keistis informacija ir derinti trumpalaikius, vidutinės trukmės ir ilgalaikius humanitarinės pagalbos ir vystymosi veiksmus atsparumui didinti. 10. Atsparumo klausimą ES kels tarptautiniuose forumuose, įskaitant Didįjį aštuonetą, Didįjį dvidešimtuką, Aprūpinimo maistu pasaulyje komitetą, įgyvendinant Rio de Žaneiro konvencijas, peržiūrint Tūkstantmečio vystymosi tikslus, nustatant Tvaraus vystymosi tikslus ir rengiant diskusijas dėl tolesnių veiksmų pagal m. Hyogo veiksmų programą. Palaikant partnerystės ryšius su tokiomis organizacijomis kaip Maisto ir žemės ūkio organizacija, Tarptautinis žemės ūkio plėtros fondas, Pasaulio maisto programa, JT nelaimių rizikos mažinimo biuras, Pasaulio bankas ir pilietinės visuomenės organizacijos, atsparumo klausimui bus skiriama daugiausia dėmesio. Pirmąjį 2013 m. ketvirtį Komisija parengs veiksmų planą, padėsiantį įgyvendinti šiuos principus. LT 14 LT

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 08 03 COM(2015) 387 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL BULGARIJAI IR RUMUNIJAI SKIRTOS LAIKINOSIOS GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTO IR ŠENGENO PRIEMONĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Galimas Lietuvos indėlis į ES Afrikos strateginę partnerystę Ataskaita 2015 m.

Galimas Lietuvos indėlis į ES Afrikos strateginę partnerystę Ataskaita 2015 m. Galimas Lietuvos indėlis į ES Afrikos strateginę partnerystę Ataskaita 2015 m. Turinys SANTRUMPOS... 4 LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS... 5 1. TYRIMO KONTEKSTAS IR RENGIMO PRINCIPAI... 6 1.1. Tyrimo tikslas,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ERASMUS+ programa: Tarptautinis studentų biuras Erasmus+ informacinė diena 2014 m. rugsėjo 18 d. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. birželio 1 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: AGRI

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.8 SEK(2010) 999 galutinis KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos jūrų stebėjimo ir duomenų tinklas POVEIKIO VERTINIMAS Santrauka COM(2010) 461 SEC(2010)

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

KONVENCIJA Autentiškas vertimas Vyriausybės kanceliarijos Administracinis departamentas DĖL KULTŪROS RAIŠKOS ĮVAIROVĖS APSAUGOS IR SKATINIM

KONVENCIJA Autentiškas vertimas Vyriausybės kanceliarijos Administracinis departamentas DĖL KULTŪROS RAIŠKOS ĮVAIROVĖS APSAUGOS IR SKATINIM KONVENCIJA Autentiškas vertimas Vyriausybės kanceliarijos Administracinis departamentas 2016 11 24 DĖL KULTŪROS RAIŠKOS ĮVAIROVĖS APSAUGOS IR SKATINIMO Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

2015 M. PRELIMINARŪS VEIKLOS REZULTATAI BEI PAGRINDINIŲ DUOMENŲ SANTRAUKA AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė,

2015 M. PRELIMINARŪS VEIKLOS REZULTATAI BEI PAGRINDINIŲ DUOMENŲ SANTRAUKA AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, listinguojama NASDAQ Vilnius akcijų biržoje (Nasdaq Vilnius: INC1L) nuo m. birželio mėn. 1 INVL TECHNOLOGY 2015 METŲ VEIKLOS

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris www.pwc.lt Pasaulio ekonomikos forume Davose PwC pristatė 22-ojo PwC Global

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0117/2016 8.4.2016 PRANEŠIMAS dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2193(DEC))

Detaliau

VBPDP ataskaita 2017 m.

VBPDP ataskaita 2017 m. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEMOKRATIJAI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITA Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa (toliau VBPDP) sudedamoji

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 82 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 82 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 02 29 COM(2012) 82 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI PRIEINAMOS ŽALIAVOS

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 5.12.2018 A8-0392/33 33 Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau