Turinys ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA... 3 ĮVADAS... 3 BIUDŽETA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Turinys ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA... 3 ĮVADAS... 3 BIUDŽETA"

Transkriptas

1 Turinys ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA... 3 ĮVADAS... 3 BIUDŽETAS IR FINANSAI. CENTRALIZUOTA BUHALTERIJA... 4 Savivaldybės biudžeto asignavimai ir vykdymas... 4 Centralizuota buhalterija... 7 Investicijos... 9 Savivaldybės būstas Turto pardavimas, perdavimas ir nurašymas Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų veikla Kita veikla KAIMO REIKALAI SOCIALINĖ PARAMA. VAIKŲ TEISIŲ APSAUGA. CIVILINĖ METRIKACIJA Socialinė parama Socialinės paslaugos Vaikų teisių apsauga Civilinė metrikacija VIEŠOSIOS PASLAUGOS Sveikatos priežiūra ir apsauga Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas Aplinkosauga Korupcijos prevencija Mobilizacija Civilinė sauga ŠVIETIMAS, JAUNIMO IR SPORTO REIKALAI. KULTŪRA Švietimas Kultūra PLANAVIMAS IR PLĖTRA ARCHITEKTŪRA IR URBANISTIKA VIEŠIEJI PIRKIMAI KANCELIARIJA. KOMUNIKACIJA. PERSONALO IR JURIDINIAI REIKALAI, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS Kanceliarija Komunikacija... 69

2 2 Informatika ir kompiuterizacija Personalo ir juridiniai reikalai VIDAUS AUDITAS SENIŪNIJŲ IR SENIŪNAITIJŲ VEIKLA Gardamo seniūnija Juknaičių seniūnija Katyčių seniūnija Kintų seniūnija Rusnės seniūnija Saugų seniūnija Šilutės seniūnija Švėkšnos seniūnija Usėnų seniūnija Vainuto seniūnija Žemaičių Naumiesčio seniūnija

3 3 ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA ĮVADAS Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veiklos ataskaita Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui pateikiama vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 10 punkto reikalavimu bei Tarybos reglamente nustatyta tvarka ši ataskaita pateikta Savivaldybės gyventojams interneto portale (Veikla-Vadovų ataskaitos) ir pristatyta 2017 m. kovo mėnesį susitikimuose su bendruomene seniūnijose. Ataskaitoje pateikiami 2016 metų veiklos rezultatai: Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimas, Savivaldybės tarybos skirtų Savivaldybės biudžeto asignavimų įsisavinimas, Savivaldybės ūkinės bei finansinės veiklos apimtys, kaip tvarkomas Savivaldybės turtas, kaip užtikrinamas įstatymų, Vyriausybės bei Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimas Savivaldybės teritorijoje, kaip koordinuojamas ir kontroliuojamas viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbas, kaip vykdomos Savivaldybės administracijos personalo valdymo funkcijos, mokymas ir kt. veikla. Nuo Savivaldybės administracijos direktoriumi paskirtas Sigitas Šeputis ( Tarybos sprendimu Nr. T1-4. Nuo Administracijos direktoriaus pavaduotoju patvirtintas Virgilijus Pozingis ( Tarybos sprendimas Nr. T1-15). Administracijos direktorius dirbo pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-20 ir sprendimu Nr. T1-85 patvirtintus pareigybės aprašymus bei nustatytas funkcijas, o Administracijos tikslai ir funkcijos buvo nustatytos Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-815 ir sprendimu Nr. T1-815 patvirtintuose nuostatuose. Pagrindiniai tikslai buvo nustatyti šie: tinkamai atlikti teisės aktų nustatytas funkcijas, įgyvendinti teisės aktus, organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą bei juos įgyvendinti, organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą, atlikti viešojo administravimo funkcijas, efektyviai tenkinti Savivaldybės bendruomenės interesus. Administracija: Savivaldybės teritorijoje organizavo ir kontroliavo Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendino; Įgyvendino įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų; Įstatymų nustatyta tvarka organizavo Savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizavo ir kontroliavo Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą; Administravo viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą; Per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovavo Savivaldybei Savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose; Rengė Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus; Atliko Tarybos sekretoriato, Savivaldybės mero, Tarybos narių, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą; Vykdė kitas teisės aktuose jai numatytas funkcijas. Administracijos struktūra 2016 m. buvo tokia:

4 4 Savivaldybės administracijos struktūroje 2015 m. buvo patvirtintos 349,5 pareigybės, iš jų 145,5 seniūnijose. Valstybės tarnautojų grupei priskirtos 134 pareigybės ir 215,5 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. savo įsakymais buvo sudaręs 34 (2015 m. - 11) darbo grupes. BIUDŽETAS IR FINANSAI. CENTRALIZUOTA BUHALTERIJA Savivaldybės biudžeto asignavimai ir vykdymas Savivaldybės biudžeto patikslintas 2016 metų pajamų planas įvykdytas 102,1 proc., gauta 771,9 tūkst. eurų pajamų daugiau nei buvo numatyta patikslintame plane. Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 819,6 tūkst. eurų daugiau nei planuota gyventojų pajamų mokesčio, 157,7 tūkst. eurų žemės mokesčio ir 20,1 tūkst. eurų nekilnojamojo turto mokesčio. Savivaldybės tarybos sprendimais 2016 metais mokesčių ir rinkliavų lengvatų nesuteikta. Į biudžetą gautos visos planuotos žemės nuomos mokesčio įplaukos. Savivaldybės biudžetinės įstaigos gavo 183,9 tūkst. eurų mažiau negu planavo pajamų už suteiktas paslaugas. Savivaldybės biudžeto pajamos, palyginus su 2015 metais, didesnės 1 785,6 tūkst. eurų arba 5 procentais. Specialiosios tikslinės dotacijos valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, palyginus su praėjusiais metais, daugiau gauta 155,1 tūkst. eurų, valstybės investicijų programai 718,9 tūkst. eurų. Iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti gauta mažiau 26,9 tūkst. eurų, mokinio krepšeliui finansuoti 36,7 tūkst. eurų. Gyventojų pajamų mokesčio iš Valstybės iždo Savivaldybės pajamoms išlyginti ir išlaidų struktūros skirtumams išlyginti pervesta 884,4 tūkst. eurų ir išlaidų struktūros skirtumams išlyginti 456,2 tūkst. eurų daugiau nei 2015 metais. Bendrosios dotacijos kompensacijos gauta mažiau 980,9 tūkst. eurų nei praėjusiais metais metais Savivaldybė iš bankų gavo 649,5 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų Europos Sąjungos lėšomis vykdomiems projektams iš dalies finansuoti. Vykdant valstybinės žemės nuomos mokesčių administravimą, 2016 metais į Savivaldybės biudžetą buvo surinkta 122,7 tūkst. eurų. Metinis planas įvykdytas ir viršytas. Tuo tikslu buvo atlikta nemažai darbų. Per metus pagal žemėtvarkininkų pateiktus sąrašus kompiuterinėje duomenų bazėje MASIS buvo tikslinami nuomojamų žemės sklypų dydžiai ir jų vertė. Nuomojamų valstybinės žemės sklypų Šilutės rajone yra apie Tikslinami nuomininkų sąrašai, mokesčių mokėtojų išskirtinumas. Rugsėjo mėnesį buvo atliekamas valstybinės žemės nuomos mokesčių 2016 metų skaičiavimas. Atlikus skaičiavimus, buvo tvirtinamos deklaracijos, jos spausdinamos ir

5 5 kartu su mokėjimo kvitais siunčiamos mokesčių mokėtojams. Išsiųsta apie deklaracijų ir tiek pat mokėjimo kvitų. Laiku nesumokėjus mokesčių, buvo paruošti skolininkų sąrašai ir išdalinti žemės tvarkytojams bei seniūnijoms. Skolininkams buvo išsiųsta apie 250 priminimų - įspėjimų dėl laiku nesumokėtų žemės nuomos mokesčių. Per metus buvo paruošti 4 Administracijos direktoriaus įsakymai dėl žemės nuomos mokesčio grąžinimo. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS METAIS (tūkst. eurų) Pajamų rūšys 2015 metų 2016 metai procentais palyginus įvykdymas patikslintas su planu su praėjusiais planas įvykdyta metais Mokesčiai ir kitos pajamos Gyventojų pajamų mokestis 8505,5 8336,0 9155,6 109,8 107,6 Žemės mokestis 347,6 196,0 353,7 180,5 101,8 Žemės nuomos mokestis 130,7 100,0 122,7 122,7 93,9 Nekilnojamojo turto mokestis 390,4 300,0 320,1 106,7 82,0 Paveldimo turto mokestis 5,2 7,0 5,6 80,0 107,7 Baudos 27,9 0 16,6 59,5 Valstybinė rinkliava ir vietinės rinkliavos 59,6 60,0 61,1 101,8 102,5 Rinkliava už komunalines atliekas 1104,6 1100,0 1087,8 98,9 98,5 Biudžetinių įstaigų pajamos už suteiktas 867,0 1061,3 877,4 82,7 101,2 paslaugas Pajamos už depozitus 1,9 0 1,8 94,7 Ilgalaikio turto realizavimo pajamos 41,6 125,0 164,0 131,2 394,2 Kitos pajamos 11,0 0 0 Dividendai 147,9 0 50,0 33,8 Mokestis už aplinkos teršimą 54,5 60,0 60,0 100,0 110,1 Mokestis už medžiojamų gyvūnų ir kitų 127,6 112,0 188,6 168,4 147,8 gamtos išteklių naudojimą Iš viso 11823, , ,0 108,8 105,4 Lėšos pervedamos iš Iždo pajamoms išlyginti 2811,7 4120,0 3696,1 89,7 131,5 išlaidų skirtumams išlyginti 3010,9 3254,0 3467,1 106,5 115,2 Specialioji dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti 3498,4 3675,6 3653,5 99,4 104,4 moksleivio krepšeliui finansuoti 8942,7 8906,0 8906,0 100,0 99,6 investicijų programai finansuoti 2923,0 3644,8 3641,9 99,9 124,6 perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti 476,7 449,8 449,8 100,0 94,4 Bendrosios dotacijos kompensacija 1606,9 626,0 626,0 100,0 38,9 Kita tikslinė dotacija 268,5 242,0 242,0 100,0 90,1 Iš viso iš Valstybės biudžeto 23538, , ,4 107,1 104,9 Iš viso pajamų: 35361, , ,4 102,1 105,0 Savivaldybės gautos ilgalaikės paskolos 646,8 490,0 449,5 91,7 69,5 Iš viso 36008, , ,9 102,0 104,4 Kitos apyvartos lėšos 740,4 881,7 1266,4 143,6 171,0

6 6 Savivaldybės 2016 metų biudžeto išlaidos ,2 tūkst. eurų palyginus su praėjusiais metais padidėjo tūkst. eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų išlaidos sudarė ,3 tūkst. eurų arba 52,5 procentų visų biudžeto asignavimų. Palyginus su 2015 m. asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms padidėjo 1 264,5 tūkst. eurų arba 6,9 procentais. Turtui įsigyti arba rekonstruoti 2016 metais skirta 4 493,6 tūkst. eurų arba 12,1 proc. biudžeto asignavimų. Švietimo įstaigoms ir priemonėms finansuoti skirta ,2 tūkst. eurų. Socialinei apsaugai 2016 metais skirta 4 376,5 tūkst. eurų. Kasmet žymi dalis paramos šeimai išmokų mokama ir iš Valstybės biudžeto metais Savivaldybės biudžeto išlaidos palyginus su praėjusiais metais padidėjo 3,7 procento. Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymas metais (tūkst. eurų) Išlaidos pagal valstybės funkcijas 2015 m m. Bendrosios valstybės paslaugos 5319,9 5027,4 Gynyba 28,4 27,8 Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 306,1 360,4 Ekonomika 3978,8 4630,8 Aplinkos apsauga 2317,2 2533,1 Būstas ir komunalinis ūkis 180,7 219,8 Sveikatos priežiūra 161,9 398,8 Poilsis, religija ir kultūra 2033,9 1924,4 Švietimas 17141, ,2 Socialinė apsauga 4413,8 4376,5 Iš viso , ,2 Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas per 2016 metus sumažėjo 706,8 tūkst. eurų arba 6,5 procento. Biudžetinių įstaigų skolos sumažėjo 259,7 tūkst. eurų arba 15,5 procento metų 740,4 tūkst. eurų nepanaudotų lėšų likutis skirtas 2016 m. sausio 1 d. buvusiam įsiskolinimui dengti metais visos sutaupytos lėšos taip pat skirtos skoloms dengti. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2017 m. sausio 1d tūkst. eurų metais grąžinta 896,6 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų. Savivaldybės biudžetinės įstaigos tvirtinant Savivaldybės 2016 metų biudžetą buvo įpareigotos sumažinti iki 2016 m. gruodžio 31 d. esamus pradelstus įsiskolinimus už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas, palyginti su 2016 m. sausio 1 d. pradelstu įsiskolinimu. Faktiškai įsiskolinimas už prekes ir paslaugas sumažėjo 441,63 tūkst. eurų arba 39,7 proc. Biudžetinių įstaigų skola už komunalines paslaugas sumažinta 79,1 proc. Tikėtina, kad 2017 metais bus padengtas visas pradelstas kreditorinis įsiskolinimas. Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas 2016 metais Savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas (tūkst. litų) 10943, ,4 iš jų: negrąžintų paskolų likučiai 9263,1 8816,0 biudžetinių įstaigų skolos 1680,1 1420,4 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 2015 metų rinkinys parengtas ir pateiktas nustatytais terminais. Į šį ataskaitų rinkinį yra įtrauktos Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos. Šilutės rajono savivaldybės subjektų grupę sudaro 54 viešojo sektoriaus subjektai :

7 7 47 biudžetinės įstaigos; 5 viešosios įstaigos, pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskirtų prie viešojo sektoriaus subjektų (sveikatos priežiūros viešosios įstaigos); Šilutės rajono savivaldybės iždas; Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo fondas. Visi viešojo sektoriaus subjektai laiku pateikė 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinių duomenis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje metais Savivaldybės kontroliuojamuose viešojo sektoriaus subjektuose vidutiniškai buvo 2703 darbuotojai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 1 371,81 tūkst. eurų metais Biudžeto ir finansų skyriaus darbuotojai parengė 17 Savivaldybės tarybos sprendimų projektų ir 134 Administracijos direktoriaus įsakymų projektų. Centralizuota buhalterija Šilutės rajono savivaldybės Centralizuotos buhalterijos skyrius nuosekliai vykdo jam priskirtas funkcijas ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimą, grupavimą ir apibendrinimą, skirtą informacijai gauti, kad būtų priimami ekonominiai sprendimai ir sudaryta finansinė atskaitomybė. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai yra pagrįsti apskaitos dokumentais. Buhalterinę apskaitą reglamentuoja Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas ir jų pakeitimai, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai, kiti su buhalterinės apskaitos tvarkymu susiję Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti norminiai dokumentai, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika. Teikia informaciją įvairiems vidaus ir išorės vartotojams: įstaigų vadovams, valstybės ir savivaldybių institucijoms, mokesčių administratoriams, kontrolieriams, auditoriams ir kitiems informacijos gavėjams. Centralizuotos buhalterijos skyrius rengia Savivaldybės administracijos, padalinių ir skyrių ūkinės ir finansinės veiklos išlaidų sąmatas, tikslina patvirtintus asignavimus, atsižvelgiant į biudžeto išlaidų pokyčius, atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę. Sudaro finansinių ataskaitų rinkinius. Finansinėse ataskaitose pateikiama informacija turi būti patikima ir suprantama bei pateikiama laiku. Centralizuota buhalterija tvarko 17 įstaigų apskaitą: Šilutės rajono savivaldybės administracijos, Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro, 4 mokyklų: Žibų pradinės mokyklos, Vilkyčių pagrindinės mokyklos, Šilutės meno mokyklos, Šilutės sporto mokyklos, 2 darželių: Saugų lopšelio-darželio ir Švėkšnos lopšelio-darželio, 5 kultūros centrų: Šilutės kultūros ir pramogų centro, Salos etnokultūros centro, Senųjų kaimo tradicijų centro, Kintų Vydūno kultūros centro, Žemaičių krašto etnokultūros centro, Šilutės kamerinio dramos teatro. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus tvarkomų įstaigų lėšos sudaro žymią dalį bendrame Šilutės rajono savivaldybės biudžeto išlaidų plane. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus duomenimis 2016 metais didžiausią dalį (69,24 ) sudarė išlaidos, skirtos savarankiškoms funkcijoms vykdyti: administravimui ir valdymui, Mero institucijai ir Savivaldybės tarybai, atliekų tvarkymui ir kitoms aplinkos teršimo mažinimo priemonėms, gatvių apšvietimui, socialinių paslaugų plėtrai globos įstaigose ir kitoms socialinės paramos išmokoms, keleivių vežimo gerinimui ir papildomoms švietimo paslaugoms, turizmo plėtrai ir poilsio bei sporto priemonėms, kelių transporto plėtrai, žemės priežiūrai, komunaliniam ūkiui, ikimokykliniam ugdymui, visų tipų bendrojo lavinimo įstaigoms, vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymui ir papildomo ugdymo įstaigoms bei kitoms

8 8 įvairioms programoms finansuoti. Deleguotoms funkcijoms vykdyti išlaidos sudarė 21,89 visų išlaidų, iš kurių didžiausia dalis skirta šioms programoms: žemės priežiūrai, kitoms socialinės paramos išmokoms ir socialinės paramos teikimui pašalpų forma, socialinės pašalpos pinigai mirusiojo artimiesiems, socialinių paslaugų plėtrai globos įstaigose, žmogaus teisių apsaugai, valstybės registrų išlaikymui, civilinės būklės aktų registravimui, karinės gynybos reikalų administravimui, civilinės gynybos reikalų ir paslaugų administravimui, bendrų darbo reikalų darbo politikos formavimui ir kitoms programoms. Lyginant išlaidų struktūrą su 2015 m., ji pakito nežymiai. Praėjusiais metais išlaidos, skirtos savarankiškoms funkcijos vykdyti, sudarė 65,49 %, deleguotoms funkcijoms vykdyti -19,68 %, spec. lėšų išlaidos - 1,36%, aplinkos apsaugos programoms vykdyti - 0,97 %. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus 2016 m. tvarkomų išlaidų struktūra procentais: 21,89% 5,73% 1,46% 1,11% 0,57% 69,24% Savarankiškos išlaidos Deleguotos išlaidos Krepšelio išlaidos Spec. lėšų išlaidos Aplinkos apsaugos išlaidos ES projektams gautos paskolos Centralizuotos buhalterijos skyrius parengė 39 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus buhalterinės apskaitos klausimais. Parengė Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimą (Nr. T1-518, 2016 m. gruodžio 22 d.) dėl skolų pripažinimo beviltiškomis. Priėmus sprendimą buvo pripažintomis beviltiškomis ir nurašytos išregistruotų įmonių įsisenėjusios skolos, gautinos sumos administracijos finansinėse ataskaitose nurodytos tiksliai m. direktoriaus įsakymu Nr. A1-942 buvo patvirtintas biologinio turto ir mineralinių išteklių apskaitos tvarkos aprašas. Juo remiantis buvo atlikta biologinio turto inventorizaciją (direktoriaus įsakymas Nr. A1-1177) m. buvo peržiūrėtos, aptartos su vadovais, patikslintos ir naujai sudarytos sutartys su visomis Centralizuotos buhalterijos aptarnaujančiomis įstaigomis. Sutartys sudarytos įvertinus visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų, teisės aktų, Vyriausybės nutarimų pakeitimus m. direktoriaus įsakymu Nr. A1-183 buvo patvirtintas detalus Centralizuotos buhalterijos 2016 m. darbo planas. Per 2016 m. skyriaus darbuotojai nuolat tobulino savo kvalifikaciją, dalyvavo 7 seminaruose buhalterinės apskaitos klausimais m. Centralizuotoje buhalterijoje ir kitose rajono biudžetinėse įstaigose buvo pradėta diegti nauja vieninga buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo programa Biudžetas. Nauja

9 9 programa padės užtikrinti efektyvesnį resursų, žmogiškųjų išteklių panaudojimą, pagerins finansų kontrolę siekiant išvengti galimų klaidų. Ilgalaikio turto apskaitos ataskaita (Eur) Pavadinimas 2015 m. 2016m m. 2016m m. 2016m Savivaldybės Savivaldybės Valstybės Valstybės Turtas iš viso Turtas iš turtas turtas turtas turtas viso Pastatai Iš jų gyvenamieji Kiti statiniai Žemė Medicinos įranga Kitos mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės Baldai Kompiuterinė įranga Kita biuro įranga Kitos ilgalaikis materialus turtas Nebaigta statyba Biologinis turtas Iš viso ilgalaikis materialus turtas Programinė įranga ir jos licencijos Kitas nematerialus turtas Iš viso ilgalaikis nematerialus turtas Iš viso ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas Investicijos Ūkio skyriaus pagrindiniai uždaviniai užtikrinti efektyvų Valstybei nuosavybės teise priklausančių ir šiuo metu Savivaldybės patikėjimo teise valdomų bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių turto objektų valdymą ir naudojimą, perimti nustatyta tvarka Savivaldybės nuosavybėn turtą, rengti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pardavimo strategiją ir dalyvauti ją įgyvendinant, užtikrinti Savivaldybės administracijos ūkio visą aptarnavimą. Ūkio skyriuje 2016 m. pabaigoje dirbo 22 darbuotojai: skyriaus vedėja, poskyrio vedėja, 7 vyriausieji specialistai, vyriausiasis specialistas-inžinierius, stalius-elektrikas, inžinierius-elektrikas, 4 vairuotojai, 6 valytojos. Ūkio skyriaus valstybės tarnautojai dalyvavo mokymuose: Įvadiniai mobilizaciniai mokymai, Statybos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų naujausi pakeitimai, aktualijos, problematika, Korupcijos prevencijos politika savivaldybėse METAIS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS IR ATLIKTI DARBAI Eil. Objekto pavadinimas Atliktų darbų vertė

10 10 Nr. 1. Šilutės seniūnijų kelių ir gatvių priežiūra žiemos laikotarpiu - 82 km Šilutės seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga profilio taisymas (greideriavimas) 1008 km 3. Šilutės seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga žvyravimas išdaužų vietose m³ 4. Šilutės seniūnijų kelių ir gatvių asfaltbetonio išdaužų užtaisymas m² Šilutės seniūnijų gatvių ir kelių ženklinimas (pėsčiųjų ir ištisinių linijų žymėjimas m², kelio ženklų su atramomis ir tvirtinimo elementais įsigijimas vnt.) 6. Šilutės miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas Šilutės miesto Eglių g. automobilių stovėjimo aikštelės kapitalinis remontas Privažiavimo prie H. Šojaus g. 2A daugiabučio namo Šilutės m projektavimas ir statyba 9. Šilutės miesto Kęstučio g. kapitalinis remontas Šilutės miesto H. Šojaus gatvės šaligatvis Šilutės miesto Kuršių gatvės tiesimas Šilutės sen. Laučių kaimo Ąžuolo ir Šusties gatvių apšvietimas Kintų mstl. Kuršių g. šaligatvio kapitalinis remontas Gardamo mstl. Pievų gatvės kapitalinis remontas Šilutės miesto Sekunų ir Vyšnių gatvių projektavimas Švėkšnos mstl. Pavasario ir Brailio gatvių kapitalinis remontas Šilutės m. Miško g. automobilių stovėjimo aikštelės Juknaičių sen. Pašyšių k. Parduotuvės gatvės kapitalinis remontas Juknaičių k. Žirgo g. kapitalinis remontas Gardamo sen. Šylių k. Tilto, Stotelės, Laukų ir Šusties gatvių apšvietimas Šilutės miesto Putinų, Žilvyčių, Šermukšnių, Senvagės, Valstiečių, Žibų, Žalgirio gatvių apšvietimas 22. Saugų sen. Aisės k. Aisės g. kapitalinis remontas Žemaičių Naumiesčio mstl. Žemaičių gatvės kapitalinis remontas Žemaičių Naumiesčio seniūnijos Degučių k. Tvenkinio, Vyšnių ir Plaškuotos g. apšvietimas 25. Švėkšnos, Usėnų, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio seniūnijų gatvių su asfalto danga paprastasis remontas 26. Šilutės, Saugų, Žemaičių Naumiesčio seniūnijų gatvių su žvyro danga paprastasis remontas 27. Šilutės miesto Cintjoniškių gatvės automobilių stovėjimo aikštelės, esančios prie pastato Nr. 7 remontas 28. Rusnės mstl. pėsčiųjų tako jungiančio Šilutės gatvę su Neringos gatve remontas 29. Žemaičių Naumiesčio sen. vietinės reikšmės kelio atkarpos Nr. 2v6, Nr. 2v Degučiai - Kalininkai kapitalinis remontas 30. Saugų seniūnijos kelio Sakūtėliai Kebeliai kapitalinis remontas Žemaičių Naumiesčio seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. 2v rekonstravimas 32. Saugų sen. nuo potvynio nukentėjęs vietinės reikšmės kelio Nr. 7v28 (sutampa su Bundalų g.) kapitalinis remontas Iš viso seniūnijų kelių ir gatvių priežiūrai, rekonstravimui, remontui, techniniai priežiūrai, gatvių projektų parengimui, gatvių ekspertizei iš Kelių priežiūros ir plėtros programos buvo panaudota 2 651,87 tūkst. eurų. VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS 2016 METAIS Eur

11 11 Eil. Nr. Objekto pavadinimas Atliktų darbų vertė Eur 1. Valstybės investicijų programa pagal projektus: 1.1. Šilutės Vydūno gimnazijos pastato, esančio Atgimimo al. 3, rekonstravimo, sporto salės pastato statybos darbai bei sklypo sutvarkymas (skirta Eur) 1.2. Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės gydymo paslaugų infrastruktūros gerinimas Rusnės g. 1, Šilutėje Ligoninės III korpuso IV-o aukšto vidaus patalpų kapitalinis remontas (skirta Eur) Iš viso Pagal projektus Valstybės investicijų 2016 metais skirta Eur 2. Švietimo įstaigų modernizavimo programa: 2.1. Šilutės vaikų lopšelio-darželio Žvaigždutė pastato, esančio V. Kudirkos g , Šilutėje, atnaujinimas 2.2. Šilutės vaikų lopšelio-darželio Ąžuoliukas pastato, esančio Kęstučio g. 5, Šilutėje, atnaujinimas 2.3. Šilutės vaikų lopšelio-darželio Gintarėlis pastato, esančio Kęstučio g. 14, Šilutėje, atnaujinimas 2.4. Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio, esančios Klaipėdos g A, Žemaičių Naumiestyje, Šilutės r. sav., atnaujinimas 2.5. Šilutės r. Švėkšnos Saulės gimnazijos, esančios Sodo g. 1, Švėkšnos mstl., Šilutės r. sav., stadiono, atnaujinimas 2.6. Šilutės r. Katyčių pagrindinės mokyklos, esančios Šilutės g. 5, Katyčių k., stadiono, atnaujinimas Iš viso Iš Švietimo ir mokslo ministerijos 2016 metų švietimo įstaigų modernizavimo programos skirta Eur SAVIVALDYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS VYKDYMAS 2016 METAIS Eil. Nr. Objekto pavadinimas Atliktų darbų vertė Eur 1. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos vidaus patalpų remonto darbai Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos pastato, esančio Žalgirio g. 16, atnaujinimas (modernizavimas) Šilutės Vydūno gimnazijos sporto salės pastato sporto inventoriaus įsigijimas ir projekto korektūra, gaisrinės saugos dalies ekspertizė Šilutės miesto daugiafunkcinio sporto komplekso, esančio Rusnės g. 8A, statybos techninio projektavimas Šilutės rajono savivaldybės lopšelio-darželio Žvaigždutė pastato, esančio V. Kudirkos g. 20, atnaujinimo (modernizavimo), automobilių stovėjimo aikštelės ir takų remontas Iš viso

12 12 SAVIVALDYBĖS INVESTICIJOS OBJEKTŲ REMONTUI 2016 METAIS Eil. Nr. Objekto pavadinimas Atliktų darbų vertė Eur 1. Šilutės lopšelio darželio Raudonkepuraitė remonto darbai Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos vidaus vandentiekio vamzdynų paprastojo remonto darbai Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos persirengimo kambario remontas Šilutės r. Saugų seniūnijos pastato, esančio Mažosios Lietuvos g. 4, Saugų sen., Šilutės r. sav., remonto darbai Projekto Rusnės viešosios infrastruktūros plėtra papildomi rangos darbai Juknaičių kultūros namų, esančių Šiloko g. 1, Juknaičių kaime, patalpų remonto darbai Lietaus nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkyčių gyvenvietėje Šilutės r. Saugų vaikų darželio pastato, esančio Mažosios Lietuvos g. 9, Saugų k., Šilutės r. sav., pamatų remonto darbai Šilutės miesto stadiono, esančio Stadiono g. 12, žiūrovų tribūnų remonto darbai Lauko treniruoklių aikštelės įrengimas Šilutės mieste, Gluosnių g. 11a Lauko treniruoklių ir vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Šilutės mieste, Sodų g Lauko treniruoklių aikštelės įrengimas Šilutės mieste, Pylimo g Priešgaisrinio rezervuaro, esančio Grabupių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., demontavimo darbai Projekto Žemaičių Naumiesčio miestelio infrastruktūros atnaujinimas investicijų projekto parengimas Lopšelio darželio Ąžuoliukas, esančio Kęstučio g. 5, Šilutėje, apdailos remonto darbai Kintų ikimokyklinio ugdymo pastato, esančio Kuršių g. 25a, Kintų mstl., Šilutės r. sav., paprastojo remonto darbai Pastato patalpų, esančių Ateities g. 5, Pašyšių k., Šilutės r. sav., remonto darbai Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos dailės kabineto remontas Šilutės rajono savivaldybės Saugų seniūnijos Vilkyčių k. Žolynų gatvės remonto darbai Šilutės m. Atgimimo al. 1 esančio darželio Raudonkepuraitė remonto darbai Šildymo katilo pirkimas šeimynai Vaikiškos svajonės Švėkšnos seniūnijos pastato, esančio Liepų a. 24, Švėkšnos mstl., Šilutės r. sav., šildymo sistemos atnaujinimas Žaidimų aikštelės įrengimas ir lietaus vandens nuotekų remonto 23. darbai lopšelyje darželyje Pušelė, Miško g. 8, Šilutės m., Šilutės r. sav Žaidimų aikštelės įrengimas lopšelyje darželyje Žibutė, Cintjoniškių g. 3, Šilutės m., Šilutės r. sav

13 Švėkšnos mstl. tradicinių amatų centro pastato šildymo sistemos avarinės būklės padarinių pašalinimo darbai Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas pastate, esančiame Ateities g. 5, Pašyšių k., Šilutės r. sav Žaidimų aikštelės įrengimo Švėkšnos lopšelyje darželyje, esančiame Sodų g. 3, Švėkšnos mstl., Švėkšnos sen., Šilutės r. sav Apsauginės ir gaisro signalizacijos įrangos montavimas Šilutės m. 28. vaikų lopšeliuose darželiuose Pušelė, Žibutė, Raudonkepuraitė Žaidimų aikštelės įrengimas Kintų pagrindinėje mokykloje, esančioje Kuršių g. 19, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r. sav Šilutės miesto seniūnijos pastate esančio kabineto remonto darbai Vainuto gimnazijos vidaus patalpų remonto darbai Šilutės r. Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinių ugdymo grupių pastato stogo remonto darbai Iš viso SAVIVALDYBĖS INVESTICIJOS SAVIVALDYBĖS BŪSTO REMONTUI 2016 METAIS Eil. Nr. Objekto pavadinimas Atliktų darbų vertė Eur 1. Socialinio buto, esančio Laisvės al. 5-19, Šilutėje, remonto darbai Socialinio buto, esančio Melioratorių al. 7-75, Šilutėje, remonto darbai Socialinio buto, esančio Knygnešių g. 2-4, Šilutėje, remonto darbai Socialinio buto, esančio Kiškių g. 1-6, Juknaičių k., Šilutės r. sav., vandens šildytuvo montavimo darbai Buto, esančio Beržų g. 11-2, Macikų k., Šilutės r. sav., šildymo sistemos įrengimo darbai Socialinio buto, esančio Taikos g. 3-7, Šilutėje, langų keitimo darbai Buto, esančio Stoties g. 6-1, Šilutėje, langų keitimo darbai Socialinio buto, esančio Melioratorių al. 7-75, Šilutėje, remonto darbai Savivaldybei priklausančio buto, esančio Gluosnių g. 3-31, Šilutėje, balkono įstiklinimo darbai Buto, esančio Mažosios Lietuvos g. 2A-6, Saugų k., Šilutės r. sav., pristatomo dūmtraukio montavimo darbai Socialinio būsto, esančio Lietuvininkų g. 2A-18, Šilutėje, vandens maišytuvo keitimas Socialinio būsto, esančio Laisvės al. 5-62, Šilutėje, elektros kabelio dėžutės montavimo darbai Socialinio būsto, esančio Vengrų g. 3-9, Juknaičių k. Šilutės r. sav., lango keitimo darbai Socialinio būsto, esančio Žalgirio g. 5-6, Šilutėje, lango keitimo darbai Buto, esančio Stoties g. 6-4, Šilutėje, lango keitimo darbai Buto, esančio M. Jankaus g. 9-6, Šilutėje, remonto darbai 1 571

14 Socialinio buto, esančio Mirglono g. 5-7, Degučių k., Šilutės r. sav., šildymo katilo remonto darbai Buto, esančio Dirvų g. 1-7, Šilutėje, vandentiekio prijungimo darbai Socialinio buto, esančio Geležinkelio g. 7-38, Šilutėje, lango keitimo darbai Socialinio buto, esančio Šilojų g. 23-2, Traksėdžių k., Šilutės r. sav., vonios kambario remonto darbai Socialinio buto, esančio Smėlyno g. 1-37, Sugintų k., Šilutės r. sav., durų pakeitimo darbai Buto, esančio Smėlyno g. 1-12, Sugintų k., Šilutės r. sav., lango keitimo darbai Socialinio buto, esančio Knygnešių g. 8-10, Šilutėje, vandentiekio remonto darbai Socialinio buto, esančio Jaunimo al. 4-63, Šilutėje, remonto darbai Socialinio buto, esančio Knygnešių g. 9-17, Šilutėje, lango keitimo darbai Socialinio buto, esančio Knygnešių g. 9-12, Šilutėje, langų keitimo darbai Buto, esančio Cintjoniškių g , Šilutėje, langų keitimo darbai Socialinio buto, esančio Liepų g , Šilutėje, remonto darbai Socialinio buto, esančio Cintjoniškių g , Šilutėje, remonto darbai 54 Iš viso METAIS INVESTICIJOS BŪSTO PRITAIKYMUI NEĮGALIESIEMS Eil. Nr. Objekto pavadinimas Lėšų suma Eur 1. Būsto, esančio Minijos g. 5, Kintų mstl., Šilutės r. sav., pritaikymas neįgaliesiems atliekant rangos darbus (Savivaldybės biudžeto skirta 1 929, Valstybės lėšų 4 500) Būsto, esančio Gluosnių g. 3, Šilutės m., Šilutės r. sav., pritaikymas neįgaliesiems įrengiant nuožulnų keltuvą (Savivaldybės biudžeto skirta 2 349, Valstybės lėšų 5 480) Būsto pritaikymas neįgaliesiems, Galnės g. 21, Vainuto mstl., Šilutės r. sav. (Savivaldybės biudžeto skirta 590, Valstybės lėšų 1 158) Lifto įrengimas E. Kanto g. 5-2, Šilutėje, pritaikant būstą neįgaliesiems (Savivaldybės biudžeto skirta 6 416, Valstybės lėšų 6 118) Iš viso: Iš viso Savivaldybės biudžeto lėšų skirta Eur, Valstybės lėšų Eur Savivaldybės būstas Parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai dėl Savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo (

15 15 31 Nr. T1-296) bei pakeitimo ( Nr. T1-454, Nr. T1-402). Patikslintas ir patvirtintas 2016 metų sąrašas asmenų ir šeimų socialiniam būstui nuomoti (Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-746). Į sąrašą įrašyti 169 asmenys ir šeimos (2015 m. 167), turintys teisę išsinuomoti socialinį būstą. Sąrašas buvo nuolat papildomas, buvo įrašyta 181 asmuo ir šeimos. Asmenims ir šeimoms suteikta informacija, priimti ir įforminti dokumentai, sudarytos asmenų bylos m. parengtos ir pasirašytos 195 (2015 m. 33) Savivaldybės ir socialinio būsto nuomos sutartys. Įvyko 15 komisijos posėdžių dėl socialinio būsto skyrimo nuomoti. Patikrinti 22 (2015 m 34) Savivaldybės būstai ir socialiniai būstai, surašyti patikrinimo aktai. Parengta 300 (2015 m 21) Savivaldybės būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo aktų. Parengti sprendimų projektai dėl parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašų pakeitimo ( Nr. T1-235; Nr. T1-369) bei būstų pardavimo ( Nr. T1-236; Nr. T1-354; Nr. T1-370, Nr. T1-401). Socialinių būstų 2016 m. ir 2015 m. nebuvo įsigyta. Vykdant socialinio būsto plėtros programą 2014 m. buvo nupirkti 6 butai, pirkimui panaudotos Valstybės biudžeto lėšos 95,57 tūkst. eurų m. buvo išduotos 4 pažymos piliečiams apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūra ir kontrolė Šilutės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T patvirtintomis taisyklėmis vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę. Pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo, paskirto direktoriaus įsakymu, sudarytą valdytojų sąrašą organizuojama ir atliekama valdytojų veiklos priežiūra ir kontrolė. Pagal Registrų centro duomenis Šilutės rajono savivaldybėje yra 91 daugiabučių namų savininkų bendrija, 253 sudarytos jungtinės veiklos sutartys ir vienas bendrojo naudojimo objektų administratorius (administruoja 448 daugiabučius namus) m. buvo atlikta 17 planinių ir 3 neplanuoti (pagal gyventojų skundą) kompleksiniai valdytojų veiklos patikrinimai. Surašyta 20 daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo aktų. Trys patikrinti daugiabučio namo valdytojai pavestas funkcijas vykdė vadovaudamiesi Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 17 valdytojų pateikti reikalavimai trūkumams pašalinti: 1. 1 neatnaujino patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašų; 2. 3 neparengė ir/ar nepatvirtino daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo; neparengė ir nustatyta tvarka nepateikė patalpų savininkams ilgalaikių bei ūkinių finansinių planų; 4. 6 nekaupė lėšų, skiriamų namui atnaujinti, nesudarė atskiros kaupiamųjų lėšų sąskaitos sutarties ir/ar nepaskaičiavo kaupiamųjų lėšų tarifo; 5. 3 neturėjo patvirtintų paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklių; neparengė metinės veiklos ataskaitos ir nepateikė patalpų savininkams; 7. 2 neperregistravo įstatų.

16 16 Turto pardavimas, perdavimas ir nurašymas Priemonė, veiklos funkcija 2015 m m. 1. Savivaldybės nekilnojamojo turto objektų, nereikalingų Savivaldybės funkcijoms vykdyti, įtraukimas į viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą Tarybos sprendimais į viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą įtraukta 71 Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektas. Parengti keturi Savivaldybės tarybos sprendimai dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. 2. Savivaldybės nekilnojamojo turto objektų bei akcijų paketų privatizavimas viešuose aukcionuose vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymu bei Vyriausybės nutarimu patvirtintais Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo aukciono būdu nuostatais. Organizuoti 6 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-98 sudarytos komisijos posėdžiai, 66 Savivaldybės nekilnojamojo turto objektų vieši aukcionai, iš kurių įvyko 14, parduota 14 turto objektų už ,00 Eur, iš kurių valstybinės žemės pardavimo kaina ,00 Eur: 1. Negyvenamoji patalpa sandėliavimo patalpa (plotas 31,95 kv. m), Ajerų g. 34-2, Šilutė. Pardavimo kaina 730,00 Eur. 2. Negyvenamoji patalpa medicinos punktas (plotas 59,11 kv. m), Šilutės g. 91, Užlieknių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 2 430,00 Eur. 3. Negyvenamoji patalpa sandėliavimo patalpa (plotas 47,81 kv. m) su bendro naudojimo patalpa, pažymėta a-1 (1/2 iš 1,72 kv. m), Sodų g. 35-2, Žemaičių Naumiesčio mstl., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 1 210,00 Eur. 4. Administracinio pastato 89,70 kv. m ploto dalis (patalpos pažymėtos: nuo 1-11 iki 1-18), kiemo aikštelės 1/9 dalis, žemės sklypo (bendro naudojimo 177/1510 Organizuoti 9 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-98 sudarytos komisijos posėdžiai, 142 Savivaldybės nekilnojamojo turto objektų vieši aukcionai, iš kurių įvyko 43, parduota 43 turto objektai už ,00 Eur: 1. Sandėliavimo patalpa (plotas 36,11 kv. m) Šiloko g. 7-5A, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 1600,00 Eur. 2. Gyvenamojo namo su mokyklos patalpomis 45/100 dalis (plotas 109,62 kv. m) ir šiam objektui priskirtas 3300/6006 (0,3300 ha) bendro naudojimo žemės sklypas, Stoniškių g. 3, Stubrių k., Katyčių sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 5500 Eur. 3. Medicinos punkto 3626/14548 dalis (plotas 36,26 kv. m) ir šiam objektui priskirtas 302/1720 (0,0302 ha) bendro naudojimo žemės sklypas, Kriauleidiškės g. 7, Balčių k., Vainuto sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 3000,00 Eur. 4. Butas (plotas 24,22 kv. m) Taikos g. 3-9, Šilutė. Pardavimo kaina 5624,00 Eur.

17 17 dalis (0,0177 ha), Šiloko g. 3, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 5 560,00 Eur. 5. Negyvenamoji patalpa medicinos punktas (bendras plotas 41,48 kv. m) ir ūkio patalpa (bendras plotas 20,46 kv. m), Sodų g. 9, Pašyšių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 2 280,00 Eur. 6. Negyvenamoji patalpa sandėliavimo patalpa (plotas 17,25 kv. m), Atgimimo al. 4B-1, Šilutė. Pardavimo kaina 670,00 Eur. 7. Negyvenamoji patalpa sandėliavimo patalpa (plotas 20,41 kv. m), Atgimimo al. 4B-2, Šilutė. Pardavimo kaina 580,00 Eur. 8. Negyvenamoji patalpa administracinės patalpos (plotas 24,99 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis: 1-4(1/5 iš 27,66 kv. m), 1-7(1/15 iš 4,51 kv. m), 1-21 (1/8 iš 36,81 kv. m), Lietuvininkų g. 10-6, Šilutė. Pardavimo kaina 6 050,00 Eur. 9. Negyvenamoji patalpa ūkio patalpa (plotas 104,34 kv. m) su bendro naudojimo patalpa, pažymėta 1-1 (1/2 iš 17,82 kv. m), Lietuvininkų g. 16-1, Šilutė. Pardavimo kaina 1 000,00 Eur. 10. Negyvenamoji patalpa ūkio patalpa (plotas 25,37 kv. m), Lietuvininkų g. 44-2, Šilutė. Pardavimo kaina 4 200,00 Eur. 11. Lopšelio-darželio pastatas (plotas 238,25 kv. m), garažas (plotas 43,36 kv. m), kiemo statiniai (tvora) ir šiam objektui priskirtas 0,0695 ha 5. Butas (plotas 26,07 kv. m); Cintjoniškių g. 22-6, Šilutė. Pardavimo kaina 3447,00 Eur. 6. Sandėliavimo patalpa (plotas 10,71 kv. m); Tautiškių k. 3-2, Juknaičių sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 122,00 Eur. 7. Administracinė patalpa (plotas 11,64 kv. m); Lietuvininkų g. 10-7, Šilutė. Pardavimo kaina 4000,00 Eur. 8. Butas (plotas 21,98 kv. m); Stoties g. 14-1, Šilutė. Pardavimo kaina 3230,00 Eur. 9. Butas (plotas 25,25 kv. m); Malūno g. 2-4, Vilkyčių k., Saugų sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 1100,00 Eur. 10. Butas (plotas 56,90 kv. m); Jakštelių g. 6-5, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 2500,00 Eur. 11. Butas (plotas 54,08 kv. m); Gluosnių g. 2-1, Šilvių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 1 300,00 Eur. 12. Butas (plotas 30,86 kv. m); Šilutės g. 3-1A, Rusnės mstl., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 3 000,00 Eur. 13. Mokyklos pastato 3616/23230 dalis (plotas 36,16 kv. m) ir šiam objektui priskirtas 860/9360 (0,0860 ha) bendro naudojimo žemės sklypas; Šilutės g. 76, Užlieknių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 6240,00 Eur. 14. Buto 58/100 dalis (plotas 33,69 kv. m); Tilžės g. 63-5, Šilutė. Pardavimo kaina 3

18 18 žemės sklypas, Dariaus ir Girėno g. 1, Švėkšnos mstl., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina ,00 Eur, iš kurios valstybinės žemės sklypo kaina 5 644,00 Eur. 12. Bendrabučio pastatas (plotas 361,95 kv. m), ūkinis pastatas (užstatytas plotas 57 kv. m) ir šiam objektui priskirtas 0,1238 ha žemės sklypas, Liepų g. 7, Šilutė. Pardavimo kaina 50000,00 Eur, iš kurios valstybinės žemės sklypo kaina ,00 Eur. 13. Patalpa butas (plotas 27,41 kv. m) su bendro naudojimo patalpa, pažymėta a-2 (1/2 iš 16,78 kv. m), Švėkšnos plento g. 2-6, Saugų k., Saugų sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 1 080,00 Eur. 14. Negyvenamoji patalpa medicinos punktas (plotas 75,96 kv. m) su bendro naudojimo patalpa, pažymėta a-2 (1/2 iš 6,51 kv. m), Šilojų g. 28-7, Traksėdžių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina ,00 Eur. 285,00 Eur. 15. Butas (plotas 21,60 kv. m); Jakštelių g. 6-2, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 945,00 Eur. 16. Butas (plotas 33,47 kv. m); Šilojų g. 12-4, Traksėdžių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 2709,00 Eur. 17. Butas (plotas 54,04 kv. m); Lietuvininkų g. 51A-8, Šilutė. Pardavimo kaina ,00 Eur. 18. Sandėliavimo patalpa (plotas 66,47 kv. m); Turgaus a. 5-6, Katyčių mstl., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 470,00 Eur. 19. Sandėliavimo patalpa (plotas 46,52 kv. m); Turgaus a. 7-5, Katyčių mstl., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 400,00 Eur. 20. Butas (plotas 7,20 kv. m); Natkiškių g. 4-4, Katyčių mstl., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 90,00 Eur. 21. Butas (plotas 27,25 kv. m); Kristupo Jurkšaičio g. 4-8, Rusnės mstl., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 21 10,00 Eur. 22. Butas (plotas 26,32 kv. m); Ajerų g. 23-3, Šilutė. Pardavimo kaina 2 600,00 Eur. 23. Butas (plotas 29,45 kv. m); Katalikų Bažnyčios g. 2A-2, Šilutė. Pardavimo kaina 3 700,00 Eur. 24. Butas (plotas 34,87 kv. m); Žuvų g. 2-5, Šilutė. Pardavimo kaina 3 510,00 Eur. 25. Administracinio pastato 6565/76336 dalis (plotas 65,65 kv. m), kiemo aikštelės 1/12 dalis ir šiam

19 19 objektui priskirtas 130/1510 (0,0130 ha) bendro naudojimo žemės sklypas; Šiloko g. 3, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 3 000,00 Eur. 26. Sandėliavimo patalpa (plotas 44,16 kv. m); Lendros g. 13-4, Pašyšių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 245,00 Eur. 27. Mokyklos pastato 80/100 dalis (plotas 399,87 kv. m), šulinys, lauko tualetas ir šiam objektui priskirtas 3307/10248 (0,3307 ha) bendro naudojimo žemės sklypas; Klaipėdos g. 2, Mockių k., Kintų sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 8 550,00 Eur. 28. Pastato miegamojo korpuso 219/10000 dalis (plotas 22,58 kv. m) ir šiam objektui priskirtas 67/13310 (0,0067 ha) bendro naudojimo žemės sklypas; Mažosios Lietuvos g. 2A, Saugų k., Saugų sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 1 450,00 Eur. 29. Butas (plotas 48,47 kv. m); Alkos k. 3-5, Saugų sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 1520,00 Eur. 30. Pastato sandėlio su gyvenamosiomis patalpomis 16/25 dalis (plotas 60,11 kv. m), ūkinio pastato ½ dalis (plotas 30,50 kv. m) ir šiam objektui priskirtas 2670/4566 (0,2670 ha) bendro naudojimo žemės sklypas; Rupkalvės g. 9, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 1 815,00 Eur. 31. Gyvenamasis namas (plotas 152,41 kv. m) ir jam

20 20 priskirtas 0,2500 ha ploto žemės sklypas; Rusnės g. 5A, Šlažų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina ,00 Eur. 32. Butas (plotas 12,20 kv. m); Šilojų g. 13-5, Traksėdžių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 660,00 Eur. 33. Butas (plotas 18,20 kv. m); Šilutė, Vytauto g Pardavimo kaina 2 050,00 Eur. 34. Butas (plotas 15,36 kv. m); Lietuvininkų g. 27A-2, Šilutė. Pardavimo kaina 2 700,00 Eur. 35. Butas (plotas 22,75 kv. m); Sodų g. 6-4, Šilutė. Pardavimo kaina 2 800,00 Eur. 36. Butas (plotas 26,96 kv. m); Žemaičių g. 4A-4, Šilutė. Pardavimo kaina 2 300,00 Eur. 37. Sandėlio pastatas (plotas 57,00 kv. m) ir jam priskirtas 0,1100 ha ploto žemės sklypas; Kuršių g. 10A, Kintų mstl., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 8 200,00 Eur. 38. Siurblinės pastatas (plotas 130,25 kv. m) ir jam priskirtas 0,1100 ha ploto žemės sklypas (žemės sklypas tik išnuomojamas); Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 3 290,00 Eur. 39. Butas (plotas 59,47 kv. m); Šilojų g. 25-8, Traksėdžių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 3 200,00 Eur. 40. Poliklinikos pastatas (plotas 1372,78 kv. m), kiemo aikštelė ir šiam objektui

21 21 3. Valstybės turto, patikėjimo teise valdomo valstybės institucijų ir įstaigų, perėmimas Savivaldybės nuosavybėn bei patikėjimo teise valdyti pagal parengtus Tarybos sprendimus bei LR Vyriausybės nutarimus. Parengti Tarybos sprendimai dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: 1. Šilutėje, Lietuvininkų g. 10, esančią negyvenamąją patalpą įstaigą (bendras plotas 77,70 kv. m). 2. Šilutėje, Lietuvininkų g. 10, esančios negyvenamosios patalpos įstaigos 7/100 dalį (patalpos plotas 14,48 kv. m). 3. Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio mstl., Dariaus ir Girėno g. 31, esančio mokyklos pastato 1267,56 kv. m ploto dalį. 4. Šilutėje, Tulpių g. 10, esančio pastato sanitarinės epideminės stoties 605,80 kv. m ploto dalį. Parengti Tarybos sprendimai dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą. Pagal parengtus Tarybos sprendimus ir Vyriausybės priskirtas 0,2946 ha žemės sklypas; Rusnės g. 6, Šilutė. Pardavimo kaina ,00 Eur. 41. Butas (plotas 36,04 kv. m); Nemuno skg. 9-1, Šilutė. Pardavimo kaina 4 400,00 Eur. 42. Butas (plotas 74,16 kv. m); Turgaus a. 5-1, Katyčių mstl., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina 890,00 Eur. 43. Avarinės būklės gyvenamasis namas (plotas 229,68 kv. m) ir jam priskirtas 0,1754 ha žemės sklypas; Klaipėdos g. 42, Žemaičių Naumiesčio mstl., Šilutės r. sav. Pardavimo kaina ,00 Eur. Parengti Tarybos sprendimai dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą. Pagal parengtus Tarybos sprendimus ir Vyriausybės nutarimus Savivaldybės nuosavybėn perimtas nekilnojamasis turtas bei švietimo įstaigoms ir Savivaldybės viešajai bibliotekai skirtos priemonės.

22 22 4. Valstybės turto perėmimas Savivaldybės nuosavybėn pagal LR valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymą. 5. Savivaldybės nekilnojamojo turto bei kito ilgalaikio turto perdavimas pagal panaudos sutartis bei patikėjimo teise valdyti, naudoti valstybės ir Savivaldybės įmonėms, įstaigoms bei kitoms organizacijoms. 6. Dokumentų rengimas dėl žemės sklypų, priskirtų prie Savivaldybės nuosavybės teise valdomų pastatų, statinių, įregistravimo Nekilnojamojo turto registre bei šių sklypų perėmimas valdyti pagal panaudos sutartis bei patikėjimo teise, nuosavybės teise. 7. Nereikalingo ar netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus turto, parduodamo viešame prekių aukcione organizavimas. nutarimus Savivaldybės nuosavybėn perimta švietimo įstaigoms ir Savivaldybės viešajai bibliotekai skirtų priemonių. Pagal LR valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymą Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn perimta 69 nekilnojamojo turto objektai. Parengti Tarybos sprendimai ir pagal panaudos sutartis bei patikėjimo teise valdyti perduotas Savivaldybės nekilnojamasis bei kitas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, asociacijoms ir t. t. Organizuota Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių pastatams bei kapinėms priskirtų žemės sklypų suformavimas žemės reformos žemėtvarkos projektuose bei sklypų tikslių geodezinių matavimų atlikimas. Sudaryta 11 valstybinės žemės sklypų panaudos sutarčių ir 17 žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo darbų apmokėjimo sutarčių su Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM. Organizuotas ir atliktas Savivaldybės nereikalingo ar netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus turto pardavimo viešas prekių aukcionas. Parduota turto už 3 540,00 Eur. Pagal LR valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymą Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn perimta 11 nekilnojamojo turto objektų. Parengti Tarybos sprendimai ir pagal panaudos sutartis bei patikėjimo teise valdyti perduotas Savivaldybės nekilnojamasis bei kitas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, asociacijoms ir t.t. Organizuoti Savivaldybės nereikalingo ar netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus turto pardavimo vieši prekių aukcionai, kurių metu parduota turto už 8760,00 Eur.

23 23 8. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų, priklausinių pardavimas 9. Patikėjimo teise valdomo valstybės turto ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuoma, gyvenamųjų patalpų nuoma. Pagal pateiktus prašymus nustatyta pardavimo kaina, paruošti įsakymai pardavimui, sudaryta 17 pirkimo pardavimo sutarčių, gauta lėšų ,70 Eur Nenaudojamam Savivaldybės ilgalaikiam materialiajam turtui paskelbti nuomos konkursai, sudarytos 9 negyvenamųjų patalpų ir statinių nuomos sutartys bei 21 susitarimas dėl nuomos sutarčių pakeitimo, pratęsimo ar nutraukimo. Už visą Savivaldybės negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų nuomą gauta nuompinigių ,73 Eur Pagal pateiktus prašymus nustatyta pardavimo kaina, paruošti 4 Tarybos sprendimų projektai pardavimui, sudaryta 14 pirkimo pardavimo sutarčių, gauta lėšų ,72 Eur Nenaudojamam Savivaldybės ilgalaikiam materialiajam turtui paskelbti nuomos konkursai, sudarytos 8 negyvenamųjų patalpų ir statinių nuomos sutartys bei 16 susitarimų dėl nuomos sutarčių pakeitimo, pratęsimo ar nutraukimo. Už visą Savivaldybės negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų nuomą gauta nuompinigių ,36 Eur Organizuoti 8 Nuolatinės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos ir 17 Ilgalaikio turto, pripažįstamo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, būklės ir panaudojimo vertinimo komisijos posėdžiai, surašyti protokolai, parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti bei jo nurašymo, pardavimo viešuose prekių aukcionuose, parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo bei valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, kurį patikėjimo teise valdo Savivaldybė, nurašymo. Parengta Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita pagal duomenis ir pateikta Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai, Savivaldybės tarybai. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų veikla 2016 m. kovo mėnesį išanalizuota viešųjų įstaigų Šilutės ligoninės, Šilutės PSPC, Švėkšnos PSPC, Vainuto, Juknaičių ambulatorijų, Šilutės turizmo informacijos centras bei UAB Šilutės vandenys, UAB Šilutės autobusų parkas, UAB Šilutės šilumos tinklai 2015 metų ūkinė ir finansinė veikla pagal įstaigų ir bendrovių pateiktus finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas bei audito išvadas ir parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai dėl minėtų viešųjų įstaigų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl bendrovių 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, jų veiklos ataskaitų bei bendrovių pelno (nuostolio) paskirstymo (Tarybos sprendimai: Nr. T1-270 Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai, Nr. T1-272 Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai, Nr. T1-274 Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai ; Nr. T1-276 Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai ; Nr. T1-277 Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės

24 24 sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai ; Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai: Nr. A1-460 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Šilutės autobusų parkas metinių finansinių ataskaitų rinkinio bei pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo, Nr. A1-527 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Šilutės vandenys metinių finansinių ataskaitų rinkinio bei pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo, Nr. A1-465 Dėl įgaliojimo atstovauti uždarosios akcinės bendrovės Šilutės šilumos tinklai eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ). Parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai: Dėl uždarosios akcinės bendrovės Šilutės šilumos tinklai metų investicijų plano papildymo derinimo ( Nr. T1-494), Dėl pritarimo UAB Šilutės vandenys vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai ( Nr. T1-294), Dėl pritarimo UAB Šilutės šilumos tinklai vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai ( Nr. T1-293), Dėl pritarimo UAB Šilutės autobusų parkas vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai ( Nr. T1-295), Dėl uždarosios akcinės bendrovės Šilutės vandenys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo ( Nr. T1-422), Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-422 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Šilutės vandenys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo pakeitimo ( Nr. T1-422). Peržiūrėti bei patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės Šilutės autobusų parkas įstatai (Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1580). Šilutės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-432 pritarė Šilutės autobusų stoties ir komercinės paskirties pastato bei autobusų parko pastato statybos koncepcijai. Koncepcijai įgyvendinti perimtas valstybės žemės sklypas, esantis Šilutėje, Dariaus ir Girėno g. 30, patikėjimo teise valdyti bei išnuomotas uždarajai akcinei bendrovei Šilutės autobusų parkas autobusų parko pastatams statyti (Tarybos sprendimas Nr. T1-451 ir sprendimas Nr. T1-539). Parinktas auditorius 2016 metų viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Šilutės rajono savivaldybė (Tarybos sprendimas Nr. T1-544 Dėl viešųjų įstaigų, kurių steigėja (savininkė) yra Šilutės rajono savivaldybė, auditorių parinkimo ) ir uždarųjų akcinių bendrovių Šilutės vandenys bei Šilutės autobusų parkas (Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A Dėl auditoriaus parinkimo ) finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti. Parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl šildymo sezono pradžios bei pabaigos ( Nr. A1-466, Nr. A1-1297). Kita veikla 2016 m. išduotos licencijos ir leidimai, iš jų: mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais 8 (2015 m. 13), mažmeninei prekybai tabako gaminiais 3 (2015 m. 7), vienkartinių licencijų prekybai alumi ir sidru renginių metu 42 (2015 m. 53), viešajai prekybai 277 (2015 m. 283), prekybos naftos produktais 2 (2015 m. 2), vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi 20 (2015 m. 15), masiniams renginiams 50 (2015 m. 54). Patikslintos 8 (2015 m. 4) licencijos mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais ir 6 (2015 m. 2) licencijos mažmeninei prekybai tabako gaminiais. Panaikintos 36 licencijos/leidimai. Parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai: Dėl kurortinio, poilsio bei turizmo sezono laikotarpio nustatymo Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje ( Nr. T1-189); Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2017 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo ( Nr. T1-479). Parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl metinės inventorizacijos Savivaldybės administracijos skyriuose, seniūnijose, ugniagesių komandose ( įsakymas Nr. A1-1366) ir biologinio turto inventorizacijos ( įsakymas Nr. A1-1177). Dalyvauta Savivaldybės administracijos Centrinės inventorizacijos komisijos bei vietinių

25 25 komisijų, Ilgalaikio turto, pripažįstamo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, vertinimo komisijos, Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione komisijos, Viešo prekių aukciono komisijos darbe, parengti komisijų posėdžių protokolai. Dalyvauta Eismo saugumo, Statinių, kurių statytojas (užsakovas) yra Šilutės rajono savivaldybė (Savivaldybės administracija), projektų preliminaraus vertinimo, Nuolat veikiančios gyvenamųjų patalpų remonto tikslingumo nustatymo ir kitų komisijų darbe. Parengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai: Dėl uždarosios akcinės bendrovės Juto Heat tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo ( Nr. T1-288); Dėl uždarosios akcinės bendrovės Lamberta šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo ( Nr. T1-5347); Dėl uždarosios akcinės bendrovės Lamberta šilumos kainos dedamųjų tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo ( Nr. T1-546); Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-168 Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo pakeitimo ( , Nr. T1-202); Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn iš UAB Klaipėdos Ugnė ( Nr. T1-472); Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo ( Nr. T1-394); Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo ( Nr. T Šilutės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-493 nusprendė likviduoti Kaimo verslo rėmimo fondą bei paskyrė likvidatorių. Pradėtos likvidavimo procedūros. Paruoštos naujos Tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklės (Tarybos sprendimas Nr. T1-505). Buvo analizuojami bei koreguojami Savivaldybės vietiniai susisiekimo maršrutai. Pakoreguotas 1 vietinio susisiekimo maršrutas, pritaikant jį mokiniams ir keleiviams vežti. Kiekvieno mėnesio pradžioje buvo tikrinamos vežėjų, mokymo įstaigų pateiktos ataskaitos dėl kompensacijų už lengvatinį keleivių, moksleivių vežimą mokėjimo bei vedama jų apskaita. Lapkričio mėnesį, pagal patvirtintus maršrutus, nustatytas biudžeto lėšų poreikis kompensacijoms už lengvatinį keleivių vežimą ir nuostolių kompensavimą 2017 metais m. buvo teikiamos konsultacijos biudžetinėms bei viešosioms įstaigoms dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, turto nurašymo, likvidavimo, pardavimo viešuose prekių aukcionuose, pastatų statybos, remonto bei rekonstravimo. Teikiamos konsultacijos gyventojams dėl šilumos, karšto ir šalto vandens kainų, socialinio būsto nuomos, butų ir jų priklausinių pardavimo, lengvatinių kreditų suteikimo gyvenamajam būstui įsigyti. Parengti atsakymai į gyventojų, biudžetinių įstaigų bei įmonių paklausimus bei prašymus m. Ūkio skyriaus darbuotojai parengė: Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, iš jų 89 Turto poskyris; Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, iš jų 396 Turto poskyris. Parengta Ūkio skyriaus 2016 metų bylų nomenklatūrinė suvestinė bei 2017 metų bylų nomenklatūra. KAIMO REIKALAI Kaimo reikalų skyrius yra Šilutės rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, įgyvendinantis žemės ūkio sritį reglamentuojančius įstatymus Šilutės rajone. Pagrindiniai uždaviniai: įgyvendinti valstybės žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką rajono teritorijoje, dalyvauti formuojant rajono prioritetines žemės ūkio vystymo ir kaimo plėtros kryptis bei programas, įgyvendinti žemės ūkio sritį reglamentuojančių įstatymų reikalavimus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Mero potvarkius bei

26 26 Administracijos direktoriaus įsakymus rajono teritorijoje pagal Kaimo reikalų skyriaus kompetenciją. Kaimo reikalų skyrius glaudžiai bendradarbiauja su šiomis institucijomis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės skyriumi, Šilutės rajono seniūnijomis, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybine gyvulių produktyvumo kontrole, Šilutės rajono žemės ūkio mokykla, Žemės ūkio rūmais, Konsultavimo tarnyba ir kitomis. Kaimo reikalų skyriuje dirba skyriaus vedėjas, penki vyresnieji specialistai ir raštvedė. Specialistai buvo nuolat skatinami kelti savo kvalifikaciją, domėtis darbo naujovėmis, o įgytas žinias taikyti praktikoje. Parengti 39 Administracijos direktoriaus įsakymai ir 1 mero potvarkis. Visi įsakymuose iškelti reikalavimai įvykdyti ir pasiektas norimas rezultatas metais Kaimo reikalų skyriuje iš viso buvo priimti 1673 prašymai iš gyventojų ir žemės ūkio subjektų, įvairiausiais klausimais, liečiančiais žemės ūkį. Visi prašymai išnagrinėti ir į juos pateikti atsakymai. Iš anksčiau išvardintų institucijų (su kuriomis glaudžiai bendradarbiaujama) gauti 502 raštai, išsiųsti 276 atsakymai. Ne į visus raštus buvo privaloma atsakyti, dalis jų buvo informacinio pobūdžio. Melioracijos ir polderinių sistemų lėšų administravimas Pagrindiniai duomenys apie melioruotas žemes Šilutės rajone 2017 m. sausio 1 d.: iš viso nusausintos žemės 85074,43 ha, nusausinta drenažu 68312,82 ha, magistralinių griovių ilgis 1800,53 km, apsauginių griovių ilgis 59,35 km, pylimų 221,67 km, iš viso 2659 hidrotechniniai statiniai, 72 tiltai, 2528 pralaidos, 43 kiti įrenginiai, 16 reguliatorių, 8 tvenkiniai,, 38 siurblinės. Melioracijos įrenginių balansinė vertė pagal visas nuosavybės formas ,045 tūkst. Eur; Valstybės įrenginių balansinė vertė ,744 tūkst. Eur; Savininkų įrenginių balansinė vertė ,301 tūkst. Eur metais melioracijos ir polderių eksploatacijos darbams Šilutės rajone atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybė skyrė 1 135,00 tūkst. Eur. Iš jų: 866,00 tūkst. Eur panaudota polderinių sistemų eksploatacijai ir 269,00 tūkst. Eur melioracijai metais drenažo sistemų ir melioracijos statinių remonto darbai buvo atlikti Šilutės, Saugų, Gardamo, Žemaičių Naumiesčio, Vainuto, Juknaičių, Usėnų, Švėkšnos, Kintų, Saugų, Rusnės seniūnijose. Drenažo ir griovių remonto darbų 2016 metais atlikta už 269,00 tūkst. Eur. Polderinių sistemų eksploatacijos, remonto ir priežiūros darbų atlikta už 866,00 tūkst. Eur. Suremontuota 9,360 km griovių, 1,440 km pylimų, 12 pralaidų, drenažo linijų 17,590 km, 80,00 ha sausinimo sistemų, pašalinta 4,35 ha krūmų, nušienauta 23,57 ha. Vasaros ir žiemos polderiuose pylimų remonto ir priežiūros darbų atlikta už 378,682 tūkst. Eur. Pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Investicijos į materialųjį turtą veiklos sritį Parama žemės ūkio vandentvarkai 2016 metais Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos melioracijos specialistai pateikė šešias paraiškas paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti. Dėl lėšų trūkumo anksčiau minėtai priemonei paraiškos nebuvo įvertintos teigiamai. Tikimasi, kad 2017 metais perskirsčius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas jos bus teigiamai įvertintos ir sėkmingai įgyvendintos. Šiuo metu įgyvendinami keturi projektai, kuriems parama iš ES struktūrinių fondų buvo gauta 2015 metais. Bendra projektų vertė 2 664,0 tūkst. Eur.

27 metais skyriaus melioracijos specialistai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje Infostatyba patikrino 69 projektų atitiktį Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams. Priimti ir administruoti 2 prašymai Dėl menkaverčių krūmų kirtimo ; Priimti ir administruoti 33 prašymai Dėl projektavimo sąlygų nustatymo ; Priimti ir administruoti 73 prašymai Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų išdavimo ; Priimta ir administruota 12 prašymų Dėl techninių sąlygų išdavimo žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės apželdinimo mišku ; Priimti 24 melioruotos žemės naudotojų pranešimai apie jų melioruotoje žemėje pastebėtas įgriuvas, įsiurbtas vietas, paviršinio vandens tekėjimą per melioruotą plotą, ilgalaikį paviršinio vandens telkšojimą. Kiekvienais metais Vadovaujantis Melioracijos techninių reglamentu MTR :2008, Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklėmis atliekamos Valstybės nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių nuolatinės, sezoninės ir neeilinės apžiūros. Apmatuojama apžiūros metu nustatyti užmirkę plotai su prietaisu GPS Trimble, susisteminamas ir geoinformacinių sistemų principais metodiškai sutvarkomas melioracijos srities grafinių ir atributinių duomenų rinkinys, kuris kaupiamas ir laikomas kompiuterio laikmenose Mel GIS duomenų bazėje metais nuolatinės apžiūros metu patikrinta 1100 ha žemės sklypų melioracinė būklė, 32 km magistralinių griovių būklė, polderiuose 210 km pylimų būklė, 57 pralaidų būklė metais sezoninės apžiūros metu patikrinti 8 tvenkiniai,15 tiltų, 68 pralaidos, 38 siurblinės metais neeilinės apžiūros metu patikrinta 176 ha žemės sklypų melioracinė būklė,38 km griovių būklė,24 pralaidų būklė. Šilutės rajono savivaldybės žemės ūkio paskirties melioruotos žemės būklės nustatymo duomenys pagal kadastro vietoves (ha) Eil.Nr. Kadastro vietovių pavadinimai Sausinamos žemės plotas iš viso Iš to skaičiaus sausinama drenažu Iš to ploto blogos būklės Iš jo numatoma rekonstruoti remontuoti nurašyti Bikavėnai 2869,6 2804,8 256, , Bliūdsukiai 754,42 701,1 36, ,427 8,3236 3,5 3. Degučiai 3471,6 3226,1 262, ,109 9, Grygališkė 3689,4 3528,5 103,611 85,901 17, Inkakliai ,1 44, ,9641 0, Jonaičiai 2547,6 2467,5 359, , , Juknaičiai 4493, ,2 438, , , ,80 8. Katyčiai 4097,8 3946,0 175, ,974 6,116 1, Kintai ,2 50,329 50,029 0, Kivyliai 2647,8 2607,6 136, ,1502 4, Pagryniai 4024,7 3934,1 278, ,7875 7, , Pašyšiai 4683, ,8 803, ,0798 6, Ramučiai 3676,5 3568,7 118, ,5179 3, Rusnės m. 2637,8 854,3 133, ,2414 4, , Saugos ,9 321, , , Šilutės m , Šyliai 2147, ,3 90,428 89,941 0,487 0

28 Švėkšna 3459,8 3141,9 190, , , Traksėdžiai ,1 99, , , Usėnai 5354, ,76 190, ,109 4,678 20, Vainutas 3165,8 2941,9 234, ,011 1, Vilkyčiai 4294,5 4090,8 98, ,3308 1, Ž. Naumiesčio m ,4 0, , Iš viso: 73936, , , , , ,0353 Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimas 2016 metais priimta 4455 žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų paraiškos. Joms reikėjo įbraižyti žemėlapius elektroninėje sistemoje, paruošti siuntų registrų aprašus, suformuoti siuntas priimti bei išsiųsti jas į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą metai Bendras deklaruotas plotas 66819,97 ha Įbraižytų laukų skaičius vnt Šilutės rajone išmokama apie 20 mln. eurų tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. pagrindinė išmoka 59,37 Eur/ha; išmoka už pirmuosius 30 hektarų 51,81 Eur/ha; žalinimo išmoka 46,82 Eur/ha; išmoka jaunajam ūkininkui 45,82 Eur/ha; susietoji parama už baltyminių augalų auginimą 60,14 Eur/ha; Potvynių užliejamose teritorijose kompensacinė išmoka yra 46 Eur/ha. Prie potvynių užliejamų teritorijų, kuriose kliūtis ūkininkavimui sukelia periodiškai pasikartojantys potvyniai arba yra reali šių potvynių grėsmė, priskiriamos šios Šilutės rajono savivaldybėje esančios seniūnijos: Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto ir Žemaičių Naumiesčio. Konsultuoti seniūnijų žemės ūkio specialistai ir ūkininkai įvairiais klausimais, susijusiais su augalininkyste. Aktualių kultūrų palyginimas

29 29 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra Registruojami traktoriai, savaeigės žemės ūkio, kitos savaeigės mašinos, priekabos ir puspriekabės. Kaupiami ir tvarkomi duomenys, susiję su daiktinėmis teisėmis į registruotas mašinas ir jų apribojimus. Už traktoriaus įregistravimą imama valstybės rinkliava 23,00 Eur, už registro duomenų keitimą 9,50 Eur, registracijos liudijimo dublikato išdavimą 4,30 Eur, valstybinio numerio ženklo išdavimą 10,00 Eur, už savaeigių mašinų, traktorių techninę apžiūrą 5,00 Eur, priekabų, cisternų 3,00 Eur. Atliekamos registruotų mašinų techninės apžiūros. Sudaromas grafikas, kuriame numatytas apžiūros laikas ir vieta. Už Kaimo reikalų skyriaus darbuotojo iškvietimą mašinoms patikrinti jų laikymo vietoje mokamas papildomas 5,70 Eur mokestis už atvykimą. Techninė apžiūra atliekama kas dveji metai. Naujoms įregistruotoms mašinoms pirmoji apžiūra atliekama po trijų metų m Šilutės rajone atlikta 840 techninių apžiūrų. Atliktos įregistravimo, išregistravimo, duomenų keitimo 348 operacijos. Už registravimo darbus surinkta valstybės rinkliava 4 984,68 Eur. Už techninės apžiūros darbus surinkta 7267,05 Eur. Nacionalinės gyvulininkystės sektoriaus plėtros metų programos vykdymas Šilutės savivaldybės gyvulių augintojai pagal laikomą galvijų ir karvių skaičių yra tarp pirmaujančių šalies savivaldybių. Galvijų, karvių, mėsinių galvijų skaičiaus dinamika m. sausio 1 d. vnt Galvijų skaičius Karvių skaičius Mėsinių galvijų skaičius 2016 metais pieną pardavė 1233 gamintojai, kurie laikė karves. Pieno su natūraliu riebumu parduota t, pieno perskaičiuoto į 3,99 riebumą t metais pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną išmokėta 1109 paramos gavėjams, išmokėta suma - 0,58 mln. Eur. Galima pasidžiaugti, kad metų gale pakilo pieno supirkimo kaina iki 30 centų už kilogramą.

30 30 Susietosios paramos už pienines karves 2016 metais išmokėta 1,07 mln. Eur, 1307 gamintojams, kurie laikė karvių. Specialioji parama už pieną: Nacionalinės paramos (de minimis) išmokėta 1,07 mln. Eur, 1307 pieno gamintojams. Tikslinės paramos už parduoto 28800,0 t pieno išmokėta 0,86 mln. Eur 1094 pieno gamintojams. Laikinosios paramos už parduoto 19776,6 t pieno išmokėta 1,07 mln. Eur, 1281 pieno gamintojams metais sausio 1 d. pieno gamyba užsiėmė 1307 žemdirbių ūkiai. Jie laikė karves pieno gamintojai galėjo teikti paraiškas gauti paramą už pieno, parduoto perdirbti, kiekio sumažinimą. Šilutės rajone dviem etapais pateiktos 76 paraiškos. Paramos suma šiuo metu skaičiuojama. Kaimo reikalų skyrius pagal VĮ ŽŪIKVC ir NMA bendradarbiavimo sutartį su Šilutės rajono savivaldybe vykdo priskirtas funkcijas. Vykdant šias funkcijas per 2016 metus Kaimo reikalų skyrius priėmė 51 pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją už metų apskaitos laikotarpį. Atlikus priimtų dokumentų duomenų sutikrinimą, išsiuntė juos Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Informavo 93 gyventojus pagal jų paklausimus apie tiesioginių išmokų už pieną paskyrimą. Konsultavo interesantus su šia funkcija susijusiais klausimais metų sausio 1 d. Savivaldybėje buvo 2237 galvijų laikytojų ūkiai, kurie augino galvijus m. Šilutės rajone buvo 1283 galvijų laikytojai, kurie augino 3257 bulius, žindenes, ėriavedes ir avis bei ožkas. Mėsinių veislių galvijų ir mėsinių veislių avių, pieninių veislių bulių ir pieninių ožkų augintojams 2016 metais numatyta mokėti tiesioginė parama, finansuojama iš Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšų: už bulius 0,69 mln. Eur, už žindenes 0,28 mln. Eur, už ėriavedes Eur. Priimtos 82 paraiškos paramai už papildomą bičių maitinimą gauti ir suvesti duomenys į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą. 76 bičių laikytojams už 2960 bičių šeimų papildomą maitinimą išmokėta 0,02 mln. Eur parama. Kaimo reikalų skyrius, pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais bei pavedimais priskirtas funkcijas, vykdė įvairius nacionalinių tiesioginių išmokų administravimo darbus. Priėmė 33 prašymus dėl negautų specialiųjų išmokų už bulius, tiesioginių išmokų už galvijus, karves žindenes ir telyčias, rinkai patiektą pieną, tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir avis ir 27 prašymus dėl banko sąskaitų patikslinimo. Sutikrino pateiktus duomenis, užregistravo, suformavo siuntas, paruošė lydraščius ir pateikė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Teikė informaciją apie einamųjų metų nacionalines paramos tiesiogines išmokas bei reikalavimus joms gauti (informaciniai stendai, spauda, savivaldybės internetinė svetainė, informacija pagal paklausimus telefonu). Ūkininkų ūkio registras Per 2015 metus ūkininkų ūkių registre įregistruoti 133 ūkininkų ūkiai, duomenų keitimai atlikti 291 ūkininkų ūkiui, išregistruota 412. ūkių metais įregistruoti 76 ūkininkų ūkiai, išregistruota 43, atlikti 169 ūkių duomenų keitimai. Ūkininkų ūkių skaičius metais Metai Vienetai

31 31 Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registras Žemės ūkio ir kaimo verslo valdos tikslinamos, atnaujinamos kiekvienais metais. Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų tikslinimas tai esamos valdos visa informacija tą dieną. Valdytojas turi pateikti nemažai dokumentų (pasą, žemės dokumentus, išsilavinimo dokumentą, darbo stažo dokumentą, partnerystės sutartį ir t.t.) m. buvo įregistruotos 6435 valdos, 5887 aktyvios valdos, 2015 m. atnaujintos 5667 valdos m. įregistruotos 6435 valdos, atnaujintos 4455 valdos, išregistruota 71, per šiuos metus įregistruotos 242 naujos valdos. Valdų skaičius metais Metai Vienetai Visus metus teikėme žemdirbiams informaciją ir padėjome parašyti atsakymus į Nacionalinės mokėjimo agentūros ir VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pateiktus įvairius paklausimus. SOCIALINĖ PARAMA. VAIKŲ TEISIŲ APSAUGA. CIVILINĖ METRIKACIJA Socialinė parama Socialinės paramos teikimą Savivaldybėje organizuoja Socialinės paramos skyrius, kurio pagrindinis tikslas įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės socialinės paramos politiką bei užtikrinti Šilutės rajono savivaldybės socialiai pažeidžiamų asmenų grupių socialinę integraciją. Skyrius vykdo valstybės deleguotas ir Savivaldybės funkcijas, teikia paramą, skiria ir moka išmokas, planuoja ir organizuoja socialinių paslaugų teikimą. Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičiaus ir išlaidų metais palyginimas: Eil metai 2016 metai Nr. Išmokos Gavėjų sk. Išlaidos, tūkst. eurų Gavėjų sk. Išlaidos, tūkst. eurų 1. Šalpos išmokos (valstybės biudžeto lėšos) Išmokos šeimoms, auginančioms vaikus (valstybės biudžeto x 1054,3 x 1007,4 lėšos) 2.1. Vienkartinė išmoka gimus vaikui (11bazinių socialinių išmokų , ,1 toliau BSI- 418 Eur.) 2.2. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai (2 BSI-76 Eur.) , , Išmokos vaikams , ,1 2.4 Globos (rūpybos) išmoka (0,4 BSI- 152 Eur) , , Vienkartinė išmoka būstui įsigyti ar įsikurti (iki 75 BSI , ,1 Eur) 2.6. Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui (1,5 BSI 57 Eur.) 2 0, Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas 16 26, ,1 3. Mokinių nemokamas maitinimas, skiriamas, kai 1 šeimos , ,6 nariui tenka mažiau nei 153 Eur. (tikslinės dotacijos deleguotoms funkcijoms vykdyti) 4. Parama naujiems mokslo metams pasirengti, kai 1 šeimos nariui tenka mažiau nei 153 Eur. (tikslinės dotacijos , ,4

32 32 deleguotoms funkcijoms vykdyti) 5. Laidojimo pašalpa (8 BSI-304 Eur) (tikslinės dotacijos ,1 deleguotoms funkcijoms vykdyti) 6. Paramai užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos 6 11,3 6 11,9 piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (tikslinės dotacijos deleguotoms funkcijoms vykdyti) 7. Pašalpos bei kitos paramos formos mažas pajamas X 1815,2 X 1507,0 gaunantiems gyventojams (savivaldybės biudžeto lėšos) 7.1. Socialinė pašalpa (atsižvelgiant į šeimos pajamas) , , Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui x 320,8 x 290,5 kompensacijos (atsižvelgiant į šeimos pajamas) 7.3. Vienkartinės pašalpos, pagalbos pinigai, vietoj socialinių paslaugų teikimo , ,5 Didelę įtaką piniginės socialinės paramos teikimo mažėjimui turėjo Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pasikeitimai, minimalaus darbo užmokesčio padidinimas. Prie mažėjimo prisidėjo ir visuomenei naudingos veiklos organizavimas, kadangi šiai veiklai nuo pasitelkiami asmenys, kurie dirba ne pilną darbo dieną. Socialinių pašalpų mažėjimui darė įtaką ir tai, kad pagal Piniginės socialinės paramos įstatymą buvo mažinama 20 procentų asmenims, kurie gauna socialinę pašalpą daugiau kaip 12 mėnesių. Asmenims, gavusiems socialinę pašalpą daugiau kaip 24 mėnesius, pašalpos dydis buvo mažinamas 30 procentų. Socialinių pašalpų mokėjimas 2015 m m. pagal seniūnijas Seniūnija 2015 m m. Vienkartinės pašalpos 2016 m. Gavėjų sk. Išlaidos Gavėjų sk. Išlaidos Gavėjų Išmokėta vidurkis tūkst. vidurkis tūkst. skaičius Eur per mėn. Eur per mėn. Eur Gardamo , , ,00 Juknaičių , , ,00 Katyčių 94 57, , ,60 Kintų 99 56, , ,60 Rusnės 79 56, , ,00 Saugų , , ,00 Švėkšnos , , ,80 Usėnų 93 63, , ,60 Vainuto , , ,80 Ž. Naumiesčio , , ,40 Socialinės paramos sk , , ,00 Iš viso , ,33 Griežtesnė klientų patikra surašant buities tyrimo aktus, reikalaujant pateikti įvairią informaciją apie gaunamas pajamas, svarstant asmenis Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos posėdžiuose iš dalies daro įtaką teikiamos piniginės socialinės paramos mažėjimui. Piniginės socialinės paramos komisijų darbas m. Komisijoje svarstytų asmenų Seniūnijos skaičius, vnt m m. Komisijos siūlymu nutrauktas soc. pašalpos mokėjimas asmenų skaičius, vnt m m. Gardamo

33 33 Juknaičių Katyčių Kintų Rusnės Saugų Švėkšnos Usėnų Vainuto Ž. Naumiesčio Šilutės miesto Šilutės kaimiškoji dalis Iš viso Nepanaudotų lėšų naudojimo kitoms savarankiškoms funkcijoms skirstymo komisija 2016 m. paskirstė ,00 eurų nepanaudotų lėšų. Skirta: socialinėms reikmėms ,00 eurų (socialinių darbuotojų darbo vietų kūrimui, transporto išlaidų kompensavimui, neįgaliųjų būstų pritaikymui, kt. socialinių įstaigų veiklos bei suteiktų lengvatų kompensavimui), švietimo reikmėms ,00 eurai (ugdymo įstaigų materialinei bazei stiprinti, ikimokyklinių ugdymo grupių įkūrimui), investicinėms programoms finansuoti ,00 eurai. Pagal Vienkartinių pašalpų iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą ilgaamžiams rajono gyventojams skirta 1 500,00 eurų, asmenims, atlikusiems ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigose, skirta 612,00 eurų, asmenims, nukentėjusiems nuo gaisro skirta 1 900,00 eurų, asmenims, patekusiems į sunkią materialinę padėtį dėl ligos (sunkios ligos, receptiniai vaistai ar vaistai pagal kompensuojamąjį pasą) skirta 3 800,00 eurų, šeimoms, auginančioms vaikus dėl socialinės atskirties mažinimo, skirta 4 778,53 eurų, Administracijos direktoriaus sudaryta Komisija nenumatytiems atvejams skyrė 2 301,80 euro m. įsteigtas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas. Labiausiai skurstančių asmenų maitinimą iš Fondo organizuoja Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir Socialinės paramos skyrius. Paramos maisto produktais gavėjų statistika m. SENIŪNIJA 2015 m. paramos gavėjų skaičius 2016 m. paramos gavėjų skaičius Šilutės miestas Šilutės seniūnijos kaimiškoji dalis Ž. Naumiesčio sen Gardamo sen Katyčių sen Kintų sen Usėnų sen Švėkšnos sen Vainuto sen Saugų sen Juknaičių sen Rusnės sen Iš viso m. maisto gavėjų skaičius sumažėjo dėl sumažėjusio gyventojų skaičiaus Šilutės rajono savivaldybėje. Įtakos turėjo ir bazinės pensijos dydžio padidinimas, dėl kurio padaugėjo šeimų (asmenų), kurioms pajamos per mėnesį viršija 153 eurus vienam šeimos nariui. Buvo ir tokių, kurie metų viduryje susirado darbą, pakeitė gyvenamąją vietą, tad jie buvo išbraukti iš paramos gavėjų sąrašų. Per 2016 metus teismui pateikta 12 pareiškimų ir 103 išvados dėl globos nustatymo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo bei teismo sprendimų dėl neveiksnumo nustatymo, peržiūrėjimo. LR civilinio proceso

34 34 kodekso numatytais atvejais Skyriaus atstovas dalyvauja teismo posėdžiuose dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) atitinkamose srityse, globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo ar atleidimo (nušalinimo) nuo pareigų. Po neveiksnumo nustatymo reformos, nuo Skyrius, gavęs asmenų ar teismo rašytinį prašymą ar pareiškimą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje, privalo pavesti socialiniam darbuotojui parengti išvadą, įvertinus asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-53 šias išvadas pavesta rengti Šilutės socialinių paslaugų centrui, kuris per 2016 metus parengė 38 išvadas. Statistiniai m. duomenys apie Skyriaus atstovo dalyvavimą teismuose: Toliau vykdant daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) Šilutės rajono savivaldybėje, iš 19 renovuotų daugiabučių namų į Socialinės paramos skyrių dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo kreipėsi 132 butų savininkai. Šiems savininkams buvo išduotos 299 pažymos dėl šio kredito apmokėjimo. Iki 2014 m. teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją turėjo motinos, pagimdžiusios 7 ir daugiau vaikų, išauginusios iki 8 metų ir gerai juos išauklėjusios. Nuo 2014 m. sausio 1 dienos įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio pakeitimui, teisę gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinę pensiją įgijo 333 motinos, pagimdžiusios 5 ir 6 vaikus, išauginusios iki 8 metų ir gerai juos išauklėjusios m. antrojo laipsnio valstybinę pensiją skirta 15 daugiavaikių motinų, 2016 m. 9 daugiavaikėms motinoms. Iš viso skirta 357 daugiavaikėms motinoms. Minint motinos dieną, kiekvienais metais mūsų rajono daugiavaikė motina yra apdovanojama Ordino,,Už nuopelnus Lietuvai medaliu m. Ordino,,Už nuopelnus Lietuvai medaliu buvo apdovanota daugiavaikė motina Stefanija Starkienė, gyvenanti Švėkšnos seniūnijoje, Gedminaičių kaime. Lyginant 2015 m. ir 2016 m. pastebime, kad vis daugiau Šilutės rajono gyventojų pateikia prašymus dėl išmokų skyrimo elektroniniu būdu. Ypač daug kreipėsi dėl vienkartines išmokos gimus vaikui, taip pat dėl išmokos vaikui. Ateityje numatoma, kad elektroninių prašymų skaičius didės m. pateikta 16 prašymų, 2016 m. pateikta 56 prašymai. Per 2015 m. parengta ir išsiųsta 66 atsakymai į paklausimus, gautus iš Europos Sąjungos šalių apie Šilutės rajono savivaldybės gyventojus, gaunančius ir (negaunančius) socialines išmokas Šilutės rajone. Per 2016 m. parengta ir išsiųsta 112 atsakymų. Lyginant 2015 m. ir 2016 m. pastebime, kad mūsų Savivaldybės gyventojai vis daugiau išvyksta dirbti ir gyventi į Europos Sąjungos šalis. Socialinės paslaugos Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyris yra atsakingas už socialinių paslaugų planavimą ir jų organizavimo administravimą užtikrinant gyventojams socialinių paslaugų poreikio tenkinimą bei jų prieinamumą. Bendrosios paslaugos: Statistiniai m. duomenys apie asmenų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, specialiųjų poreikių lygių nustatymo, transporto paslaugų organizavimą pateikiami 1 lentelėje. 1 lentelė Transporto paslauga 2015 m m. Gauta prašymų Surinkta lėšų 97,0 Eur (24 asmenys) 316,0 Eur (27 asmenys) Specialieji poreikiai Gauta prašymų Priimta sprendimų Techninės pagalbos priemonės neįgaliesiems

35 35 Gauta prašymų Skirta: asmenų skaičius/techninės pagalbos 231/ /252 priemonių skaičius Netenkinti pašymai Socialinės priežiūros paslaugos teikiamos socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams. Statistiniai m. duomenys apie socialinės priežiūros paslaugų organizavimą ir teikimą socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus, pateikiami 2 lentelėje. Seniūnija 2 lentelė Šeimų skaičius Darbuotojų skaičius Automobiliai Šeimų socialines išmokas tvarko darbuotojos 2015 m m m m. 2015m. 2016m m. Šilutės Juknaičių Usėnų Švėkšnos Gardamo Žemaičių Naumiesčio Katyčių Vainuto Kintų Saugų Rusnės Iš viso: m. socialinės darbuotojos dalyvavo įvairiuose mokymuose, kuriuose, buvo atestuotos ir gavo pažymėjimus m. 6 darbuotojai dalyvavo 5 dienų pažintiniame vizite Norvegijos Bergen savivaldybėje, kurio metu buvo stiprinami gebėjimai ir perimama geroji Norvegijos Karalystės patirtis, galimi perkėlimo modeliai, susiję su socialinės rūpybos ir paramos įstaigų veikla. Socialinės priežiūros paslaugas senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams bei socialinės rizikos asmenims teikia Šilutės socialinių paslaugų centras. Socialinės priežiūros paslaugų organizavimo statistika m.: 3 lentelė Socialinės priežiūros paslaugos 2015 m. suteikta 2016 m. suteikta Pagalba į namus Juknaičių savarankiško gyvenimo namai Laikino apnakvindinimo, apgyvendinimo nakvynės ir krizių centre Socialinės rizikos šeimų vaikams VšĮ Vaikų užimtumo centras Diena kitaip, lanko smurtą patyrę, socialiai remtini vaikai (NVO, SB lėšos) X 16 Nuo 2011 m. bendradarbiaujant su Šilutės rajono nevyriausybinėmis organizacijomis (toliau NVO) vykdomas ir administruojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimas iš valstybės ir savivaldybės lėšų. Nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti skirta: Eil. Nr. Projektą vykdančios organizacijos pavadinimas Asignavimai, eurais Valstybės lėšos Savivaldybės lėšos Iš viso 4 lentelė

36 m m. Projekta ms vykdyti 2016 m m. Projekta ms vykdyti 2016 m m. Projekta ms vykdyti 1. VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras 2. Žmonių su sielos negalia klubas Sielos paguoda 3. Šilutės rajono neįgaliųjų draugija VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras 5. Šilutės diabeto klubas Margainis Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Šilutės Viltis 7. VšĮ Senjorų eldoradas Iš viso Socialinės globos paslaugos teikiamos valstybinėse, kitų savivaldybių ir privačiose globos įstaigose, Savivaldybės įsteigtose globos įstaigose, šeimynoje ir šeimose. Socialinės globos tendencijos Šilutės rajono savivaldybės globos įstaigose, šeimynoje m. pateikta 5 lentelėje. Įstaigos pavadinimas 2015 m. teiktos paslaugos 2016 m. teiktos paslaugos paskirtos paslaugos BĮ Šilutės senelių globos namai (42 vietos) Saugų vaikų globos namai (70 vaikų, 7 šeimynos) Šilutės socialinių paslaugų centras Dienos socialinė globa sutrikusio intelekto asmenims Dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose lentelė laukia eilėje Nesant galimybės ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikti Savivaldybės pavaldumo globos įstaigose, socialinės globos paslaugos yra teikiamos valstybinėse, kito pavaldumo globos namuose bei privačiuose globos namuose. 6 lentelė 2015 m m. Įstaigos pavadinimas teiktos teiktos skirtos laukia eilėje paslaugos paslaugos paslaugos ( ) Valstybiniai socialinės globos namai suaugusiems Valstybiniai vaikų socialinės globos namai Kitų savivaldybių pavaldumo socialinės globos įstaigos Privatūs socialinės globos namai Kitų savivaldybių pavaldumo vaikų socialinės globos įstaigos Šeimyna Vaikiškos svajonės Savivaldybė atsakinga už pilnamečių asmenų globos (rūpybos) organizavimą, Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliesiems programos vykdymą ir vienkartinės kompensacijos mokėjimo asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms organizavimą. 7 lentelė Būsto pritaikymas žmonėms su negalia statistika m.: Priemonės pavadinimas 2015 m m. 3 -

37 37 Gauti ir svarstyti prašymai 9 5 Pritaikyti būstai 8 5 Nupirktos mobilios kėlimo priemonės 5 0 Laukia eilėje 0 2 Valstybės biudžeto lėšos (tūkst.. eurų) 15,2 17,9 Savivaldybės biudžeto lėšos (tūkst.. eurų) 8,2 14,8 Savivaldybėje sudarytos komisijos, kurios pateikia siūlymus, rekomendacijas dėl sprendimų įvairių socialinių paslaugų teikimo klausimais, t. y.: 1. Asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisija (įvyko 11 posėdžių); 2. Šilutės rajono savivaldybės būsto pritaikymo žmonėms su negalia (įvyko 4 posėdžiai, 5 išvykimai); 3. Socialinių paslaugų skyrimo komisija (įvyko 11 posėdžių). 4. Nepanaudotų lėšų naudojimo kitoms savarankiškoms funkcijoms skirstymo komisija (įvyko 8 posėdžiai); 5. Vienkartinių pašalpų iš savivaldybės biudžeto skyrimo komisija (įvyko 12 posėdžių). Vaikų teisių apsauga 2015 metais Vaiko teisių apsaugos skyrius ypatingą dėmesį skyrė: Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, įtraukimui į apskaitą ; Vaikų, likusių be tėvų globos/rūpybos, ir priežiūrai; Smurtą patyrusių vaikų socialinės, psichologinės pagalbos organizavimui; Atstovavimui įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaiko teisėms ir teisėtiems jų interesams teismuose. Socialinės rizikos šeimos, auginančios vaikus 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis Šilutės rajone socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje buvo 260 šeimų, kuriose auga 494 vaikai. Per 2016 metus dėl įvairių priežasčių iš socialinės rizikos šeimų apskaitos buvo išbrauktos 35 (10 Šilutės mieste, 25 rajono seniūnijoje) šeimos, įrašytos 44 (18 Šilutės mieste, 26 rajono seniūnijose) naujai identifikuotos socialinės rizikos šeimos. ĮRAŠYTŲ Į SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS, APSKAITĄ, SKAIČIUS (2014 metai 2016 metai) Kaip matyti, apskaitoje esančių šeimų skaičius padidėjo, tačiau neženkliai. Sudėtinga išskirti šio proceso priežastis, kadangi tai lemia jų visuma. Vis tik manytume, kad socialinės rizikos šeimų skaičius didėja dėl nedarbo, skurdo, užimtumo stokos, alkoholio,, jaunėjančių ar net nepilnamečių asmenų, tampančių tėvais. Taip pat stebima tendencija, kad į socialinės rizikos šeimų apskaitą patenka asmenys, patys užaugę socialinės rizikos šeimose ar valstybinėse vaikų globos institucijose. Tokie asmenys dėl akivaizdžių priežasčių neturi suformuoto šeimos modelio,

38 38 pozityvios tėvystės pavyzdžio ir įgūdžių, visiškai nemoka tvarkytis buityje, nesugeba disponuoti turimomis piniginėmis lėšomis. SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMŲ APSKAITOJE ESANČIŲ ŠEIMŲ ĮRAŠYMO Į APSKAITĄ PRIEŽASTYS (2014 metai 2016 metai) Analizuojant pastarųjų metų įrašymo į apskaitą priežastis akivaizdžiai matyti, kad pagrindinės problemos, dėl kurių šeima įrašoma į apskaitą, išlieka tos pačios, t. y. girtavimas bei socialinių įgūdžių stoka. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiais metais keletą kartų padaugėjo į apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos įrašomų šeimų, lyginant su kitomis įrašymo priežastimis, pvz., dėl girtavimo ir psichotropinių medžiagų vartojimo įrašytos 9 šeimos, dėl socialinių įgūdžių stokos ir negebėjimo tinkamai rūpintis vaikais 27 šeimos. Su šeimomis, į apskaitą įrašytomis dėl socialinių įgūdžių stokos, dirbti yra sudėtinga, kadangi jos nėra linkusios mokytis tėvystės įgūdžių, neretai tiesiog nesupranta jiems išsakomų pastabų bei rekomendacijų, serga psichinėmis ligomis ar yra riboto intelekto. Dirbant su socialinių įgūdžių stokojančia šeima taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tokiose šeimose situacija yra nuolat sudėtinga, o ne tik tuomet, kai šeimą ištinka krizinė situacija, pvz., kai tėvai yra neblaivūs ir būtent tuo metu negali pasirūpinti šeimoje augančiais vaikais. IŠBRAUKIMO IŠ SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS, APSKAITOS PRIEŽASTYS (2014 metai metai) Per 2016 metus iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos buvo išbrauktos 35 šeimos. Pagrindinė išbraukimo iš apskaitos priežastis buvo ta, kad šeimoje neliko nepilnamečių vaikų ar vaikų tėvams neterminuotai apribota tėvų valdžia. Taip pat ženklią grupę sudaro išvykusios kitur gyventi šeimos (tuomet šeima iš apskaitos išbraukiama ir šeimos byloje sukaupta medžiaga su visa informacija perduodama rajono, į kurį šeima išvyko gyventi, Vaiko teisių apsaugos skyriui, kad būtų užtikrintas tolimesnis socialinių paslaugų teikimas). Siektina, kad pagrindine išbraukimo iš

39 39 socialinės rizikos šeimų apskaitos priežastimi taptų išnykusios įrašymo į apskaitą priežastys tai atspindėtų įvykusius teigiamus pokyčius šeimoje. Deja, rezultatas nėra džiuginantis ir keletą metų situacija išlieka panaši. Reikėtų pažymėti, kad pasiekti ilgalaikių teigiamų pokyčių šeimoje yra sudėtingas, o neretai ir neįmanomas procesas. Galutinis rezultatas priklauso ne tik nuo specialistų darbo kokybės, bet ir nuo rizikos grupės asmenų įsitraukimo į procesą, bendravimo bei bendradarbiavimo, problemų pripažinimo bei noro jas spręsti. Kaip rodo praktika, asmuo, stokojantis socialinių įgūdžių, išmoksta priimti sprendimus jau įprastoje jam situacijoje, tačiau atsiradus naujoms aplinkybėms ar kiek kitokiai situacijai nei jam įprasta, jis jau nebežino, kaip reikėtų elgtis, kokius sprendimus reikėtų priimti. Dirbant su tokiomis šeimomis net menkiausi pasiekimai yra priskirtini prie teigiamų, nors iš pirmo žvilgsnio galėtų atrodyti, kad situacija visai nesikeičia. PAIMTŲ IŠ ŠEIMOS VAIKŲ SKAIČIUS (2014 metai metai) Dėl iškilusios grėsmės vaiko saugumui ar sveikatai, 2016 m. iš šeimos teko paimti 22 vaikus iš 14 šeimų bei įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti šiems vaikams laikiną apgyvendinimą. Laikinoji globa buvo nustatyta 21 vaikui, vienas po paros grąžintas į šeimą. Pernai buvo paimta 18 vaikų iš 15 šeimų, o 2014 m vaikai iš 16 šeimų. Pagrindinė vaikų paėmimo iš šeimos priežastis 2016 m. netinkama vaikų priežiūra 19, o likę 3 atvejai smurtas artimoje aplinkoje. Iš paimtų vaikų į biologinę šeimą pagerėjus situacijai šiais metais sugrąžinti tik 2 vaikai (2015 m. 5 vaikai). Deja, bet dėl nesikeičiančios šeimoje situacijos kitų vaikų į biologinę šeimą grąžinti galimybių kol kas nėra. Pastaraisiais metais pastebėta, kad vaikų į šeimą grąžinama mažiau. Darytina prielaida, kad vaikai buvo paimti iš tokių šeimų, kur teigiamų pokyčių jau neverta tikėtis. VAIKŲ GLOBA ( RŪPYBA), ORGANIZAVIMAS, PRIEŽIŪRA 2016 metais rajone buvo globojami 196 vaikai. Pateiktoje lentelėje matyti vaikų pasiskirstymas rajone pagal globos/rūpybos nustatymo formas ir rūšis ( m.): Bendras skaičius Laikinoji vaiko globa (rūpyba) Nuolatinė vaiko globa (rūpyba) Metai 2016 m m m m m m. Šeimoje Šeimynoje Vaikų globos institucijose: Iš viso:

40 40 Žemiau pateiktoje lentelėje matyti globojamų (rūpinamų) vaikų pasiskirstymas pagal globos nustatymo formas per metus: Metai Šeimoje Šeimynoje Globos namuose Viso Pagal pateiktus duomenis, matyti, kad jau pora metų vaikų skaičius, kuriems buvo nustatyta globa (rūpyba) yra panašus, tačiau neramina tai, kad didėja skaičius vaikų, netekusių tėvų globos, patenkančių į vaikų globos institucijas, o ne į šeimas ar šeimynas metais net 18 vaikų ( 13 berniukų ir 5 mergaitėms) nustatyta globa ir jie apgyvendinti socialinės globos įstaigose. Daugiausia apgyvendinta vaikų nuo 4-6 metų ( 6 vaikai). VAIKŲ GLOBĖJAI ( RŪPINTOJAI) 2016 m. pabaigoje 84 vaikus globojo asmenys / šeimos, susijusios su vaikais giminystės ryšiais, ir tik 30 vaikų globojo (rūpinosi) asmenys / šeimos, kurios nėra vaikų giminaičiai. Dažniausiai tėvų globos netekusio vaiko globėju (rūpintoju) yra skiriami vaiko seneliai, kiek rečiau tetos ar dėdės, dar rečiau broliai ar seserys. Tokios tendencijos vyrauja jau ne vienerius metus : Vaikų skaičius Vaikų sk., kurių globėjais tapo giminaičiai Senelis ar senelė Vaiko brolis, sesuo Iš jų : Vaiko tetos, dėdės Kiti giminaičiai Kiti asmenys INSTITUCIJOJE GLOBOJAMŲ (RŪPINAMŲ) VAIKŲ IŠLEIDIMAS LAIKINAI SVEČIUOTIS 2016 metais asmenims, kurie kreipėsi dėl globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, buvo pateikta 19 išvadų, iš kurių 18 teigiamų, 2015 m.- 14 išvadų, iš kurių 12 teigiamų. Tiek 2015 m., tiek 2016 m. dėl vaikų svečiavimosi daugiausia kreipėsi artimieji giminaičiai (seserys, tetos, močiutės). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2016 metais daugiau asmenų kreipėsi dėl vaikų svečiavimosi, tačiau ryškėja tendencija, kad pagal fizinių asmenų pageidavimus norimo priimti svečiuotis vaiko amžiui, lyčiai, Vaiko teisių apsaugos skyrius negalėjo pasiūlyti globojamų vaikų, gyvenančių savivaldybės globos namuose, svečiavimuisi, nes globos namuose daugiausia buvo vyresnio amžiaus vaikų, taip pat berniukų, kurių asmenys nepageidavo priimti svečiuotis/globoti. Vyresni vaikai vyko svečiuotis į biologines ar artimųjų giminaičių šeimas. VAIKO GLOBOS (RŪPYBOS) NUSTATYMAS, JO TĖVAMS IŠVYKUS Į UŽSIENIO VALSTYBĘ

41 41 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad tėvų teisių ir pareigų atsisakyti negalima, todėl tėvai privalo visuomet rūpintis savo vaiku. Vis dėlto gyvenime pasitaiko situacijų, kai tėvai turi laikinai išvykti į užsienį, o vaiko kartu vežtis negali ar vaiko vežimasis kartu neatitiktų vaiko interesų. Tokiais atvejais teisės aktai numato galimybę nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu. Vaiko tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo į užsienį privalo kreiptis į VTAS dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir įstatyminio atstovo (globėjo/rūpintojo) paskyrimo. Žemiau pateiktoje diagramoje matyti, kad kiekvienais metais vis mažiau tėvų išvyksta į užsienio šalis, palikdami vaikus kitiems asmenims: Daugiausia vaikų tėvų vyksta į Angliją bei Norvegiją, pastebimai sumažėjo skaičius vaikų, kurių tėvai vyksta į Airiją. Per 2016 m. 27 vaikų tėvai grįžo į Lietuvą, 3 iš jų pasiėmė ir išvyko kartu gyventi į užsienio valstybę, o 24 vaikų tėvai liko gyventi Lietuvoje su savo vaikais. VAIKŲ GLOBOS (RŪPYBOS) PABAIGA Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir straipsniai numato vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) pasibaigimo priežastis: vaiko grąžinimą tėvams, pilnametystę arba emancipaciją, įvaikinimą ar santuoką. Laikinoji globa (rūpyba) taip pat baigiasi tada, kai vaikui nustatoma nuolatinė globa (rūpyba). Per 2016 m. Šilutės rajone globa (rūpyba) pasibaigė 46 vaikams: Metai Vaiko globa (rūpyba) baigėsi: Vaikai grįžo į tėvų biologinę šeimą Tapo pilnamečiais Įvaikinti Susituokė Mirė 2015 m m SMURTAS PRIEŠ VAIKUS Vaiko teisių apsaugos skyrius kaupia ir analizuoja pranešimus apie smurtą patyrusius vaikus, inicijuoja jiems ir jų tėvams specialistų bei institucijų būtinos pagalbos suteikimą, kreipiasi į teisėsaugos institucijas dėl vaiko teisių užtikrinimo bei asmens, keliančio grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, baudžiamojo persekiojimo pradėjimo. Pagal Skyriuje fiksuotus duomenis, matyti, kad smurto atvejų prieš vaikus daugėja. Darytina prielaida, kad statistiniai duomenys tapo realūs todėl, kad policijos pareigūnai nuo 2015 metų aktyviai pradėjo informuoti Vaiko teisių apsaugos skyrių ne tik dėl fizinio ar seksualinio smurto prieš vaikus naudojimo, bet ir dėl psichologinio, vaikų nepriežiūros. Žemiau pateiktoje diagramoje matyti m. m. smurtą patyrusių vaikų statistiniai duomenys:

42 vaikai Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2016 metais iš 146 vaikų, patyrusių smurtą, 2 vaikai patyrė seksualinę, 23 fizinę ir net 121 psichologinę prievartą. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nuo suaugusių smurto nukentėjo 116 vaikų, nuo bendraamžių 30 vaikų. Taip pat tenka apgailestauti, kad net 81 vaikas, patyręs smurtą, auga socialinės rizikos šeimose. PAGALBOS SMURTĄ PATYRUSIEMS VAIKAMS ORGANIZAVIMAS Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai lankėsi visų 146 vaikų, patyrusių smurtą, šeimose, aiškinosi aplinkybes, vertino jų buities ir gyvenimo sąlygas, išklausė vaikų nuomones ir paaiškinimus, įspėjo tėvus, kitus asmenis dėl atsakomybės pažeidžiant vaikų teises, konsultavo dėl galimos specialistų pagalbos suteikimo rajone ir Lietuvoje, teikė rekomendacijas raštu tėvams, socialiniams darbuotojams, priėmė sprendimą kai kurias šeimas įtraukti į socialinės rizikos šeimų apskaitą ir t.t. Kompleksinė pagalba ( gydytojo, psichiatro, socialinio darbuotojo, darbui su socialinės rizikos šeimomis, mokyklos socialinio pedagogo, psichologo) buvo suteikta 31, socialinio darbuotojo darbui su socialinės rizikos šeimomis 65, psichologo 22, socialinio pedagogo 28 vaikams. ATSTOVAVIMAS VAIKO TEISĖMS IR TEISĖTIEMS JŲ INTERESAMS TEISMUOSE BEI IKITEISMINIO TYRIMO ĮSTAIGOSE 2015 metais skyriaus specialistams teko dalyvauti 303 teismo posėdžiuose, iš jų 232 civilinėse, 3 administracinėse ir 68 baudžiamosiose bylose. Vidutiniškai per metus vienas specialistas dalyvauja 50 teismo posėdžių. Palyginimui pateikiame duomenis už m. m.: Teismams pateikta 15 ieškinių, 15 pareiškimų ir prašymų, civilinėse bylose pateikta 218 išvadų, pažymų, parengtos 7 administracinės bylos, baudžiamosiose bylose pateikti 93 įvertinimai dėl vaikų gyvenimo ir auklėjimo sąlygų, 71 kartą dalyvauta vaikų apklausose. SPECIALISTŲ DARBAS SU DOKUMENTAIS, RAŠTAIS Visuomenės dėmesys vaikų teisių pažeidimams didėja, tai įrodo skyriuje gaunamų dokumentų skaičius metais 6 skyriaus specialistai išnagrinėjo 557 piliečių ir 2144 institucijų (iš viso 3258) prašymus, pranešimus, siūlymus dėl vaikų teisių pažeidimų rajone, parengė 178 administracijos direktoriaus įsakymų projektus, 482 kartus lankėsi globėjų ( rūpintojų), asmenų,

43 43 galimai pažeidusių vaikų teises šeimose, pateikė 2065 raštus, rekomendacijas, atsakymus fiziniams bei juridiniams asmenims dėl vaiko teisių pažeidimų prevencijos : 2014 m m m. Iš viso gauta dokumentų: raštų prašymų išsiųsta raštų Parengta Administracijos direktoriaus įsakymų projektų Skyriuje nuolat tvarkomos 228 globojamų ( rūpinamų) vaikų bylos. Taip pat yra tvarkoma, sisteminama medžiaga, renkami, fiksuojami duomenys 260 socialinės rizikos šeimų bylose, kaupiami ir sisteminami duomenys Socialinės paramos informacinėje sistemoje. BENDRADARBIAVIMAS Skyriaus specialistai, vykdydami jiems pavestus uždavinius ir atlikdami nustatytas funkcijas, glaudžiai bendradarbiauja su ugdymo įstaigomis, Saugų vaikų globos namais, Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūra, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatu, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, Šilutės socialinių paslaugų centru, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos, Švietimo, Civilinės metrikacijos skyriais, seniūnijomis, kitomis įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga. Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai yra Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos, savivaldybės, mokyklų Vaiko gerovės komisijos, Tarpinstitucinės komandos, kompleksiškai teikiamai pagalbai rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki 18 metų koordinuoti, Narkotikų kontrolės komisijos, Vienkartinių pašalpų iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto skyrimo komisijos nariais metais organizuotas 1 Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos išvažiuojamasis posėdis į Kauno priklausomybių ligų centrą, Beižionių vaikų globos namus, dalyvauta 12 savivaldybės Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose ir teikta 21 išvada, 7 kartus dalyvauta rajono mokyklų vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, dalyvauta 4 pasitarimuose su socialiniais darbuotojais, 2 su švietimo įstaigų vadovais dėl kompleksinės pagalbos šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki 18 metų, teikimo, organizuotos 8 išvažiuojamosios konsultacijos į rajono seniūnijas, dalyvauta 2 Narkotikų kontrolės komisijos posėdžiuose, organizuoti 2 pasitarimai su Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūra dėl Saugų vaikų globos namų vaikų bei darbuotojų administracinės atsakomybės, kartu su Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos Šilutės skyriaus specialistais vykdyta prevencinė priemonė Teistų asmenų priežiūra, kartu su savivaldybės Švietimo skyriumi, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatu, buvo organizuojami reidai, kurių metu lankomasi nepilnamečių susibūrimų vietose (autobusų stotyje, geležinkelio stotyje, bibliotekoje, kompiuteriniuose salonuose, Šilutės m. stadione ir kt.), dalyvauta bei organizuotos diskusijos mokymo, ugdymo, vaikų globos įstaigose su vaikais, jų tėvais, pedagogais. IŠVADOS, PROBLEMOS, JŲ SPRENDIMO GALIMYBĖS Nuolat gausėjančių papildomų funkcijų Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistams gausa, nedidinant specialistų skaičiaus, sudaro prielaidas reaguoti tik į krizines situacijas, neliekant galimybės vykdyti planingą prevencinę, šviečiamąją veiklą.

44 44 Siekiant užtikrinti vaiko teisių apsaugą, nuolat būtinas grįžtamasis ryšys tarp įstaigų, institucijų, fizinių asmenų apie įvykusius/vykstančius pokyčius vaiko šeimoje, tačiau net į pateikiamas Skyriaus užklausas raštu ne visuomet yra gaunami atsakymai, o ir gaunami neretai nuvilia: pateikiama informacija būna nepakankamai objektyvi ir tiksli, nepridedami prašomi dokumentai, nepateikiamos išvados ar apibendrinimai. Rajone trūksta specialistų, ypatingai vaikų psichologų, galinčių operatyviai suteikti kompleksinę pagalbą šeimai, todėl dažnai minėtos pagalbos tenka laukti net keletą savaičių. Paimtų iš šeimų dėl pavojaus vaikų sveikatai ir gyvybei skaičius nemažėja taip ženkliai, kaip norėtųsi, ir kas labiausiai neramina, kad nemaža dalis jų apgyvendinama vaikų globos namuose metų pabaigoje net 70 vaikų augo globos namuose. Tikėtina, kad savivaldybei, vykdant vaiko institucinės globos pertvarką ir pereinant nuo institucinės globos prie paslaugų bendruomenėje, atsiras galimybė įdarbinti budinčius bei socialinius globėjus, kurie galės pasirūpinti likusiais be tėvų globos vaikais bet kuriuo paros metu, taip pat bendruomeninių šeimynų plėtra sudarys galimybes gyventi vaikams kuo artimesnėje šeimai aplinkoje. Aktuali problema, kai nepilnametės mamos, gyvenančios socialinės rizikos šeimose, susilaukusios kūdikių, kartu su jais yra apgyvendinamos globos namuose, nes socialinės rizikos šeimoje nėra tinkamų asmenų, galinčių tapti kūdikio globėjais. Įvertinus ankstyvosios tėvystės ir padidėjusį kūdikių globos skaičių, galima teigti, kad aktuali išlieka lytinio švietimo stoka tiek mokykloje, tiek šeimose. Šeimose (ir nebūtinai socialinės rizikos šeimose) tėvai nėra įpratę arba gėdijasi apie tai kalbėti. Manytume, kad lytinio švietimo ugdymas, kuriame integruojama mokslu grįsta lytiškumo informacija ir asmenybės brandos skatinimas, gali sukelti pozityvius pokyčius jaunuolių bendravimo, sveikatos, lytinio ir asmeninio gyvenimo srityse bei skatintų jų atsakomybę netapti ankstyvais tėvais. Ne tik rajone, bet ir Lietuvoje trūksta specialistų, įstaigų, kuriose būtų teikiama pagalba elgesio ir emocijų, priklausomybių turintiems vaikams bei jų įstatyminiams atstovams. Nors visuomenės dėmesys vaiko teisių pažeidimams vis didėja, tačiau dar vis jaučiamas teikiamos informacijos stygius, asmenų abejingumas, baimė. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Skyrius aiškinasi ir tikrina bet kokią gautą informaciją apie galimai pažeidžiamas vaikų teises ir teisėtus interesus, nesvarbu, ar ji buvo pateikta prisistačiusio ar nenorinčio prisistatyti asmens. Tikėtina, kad pastaruoju metu rodomas ypatingas valstybės dėmesys vaiko teisių apsaugai sudarys galimybes Lietuvos piliečiams suvokti vaiko interesų svarbą ir jų apsaugą. Civilinė metrikacija Civilinės metrikacijos skyrius registruoja gimimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą ir nustatymą, tėvystės nuginčijimą, vardo, pavardės pakeitimą, mirtį, įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse sudarytus civilinės būklės aktus, papildo, pakeičia, ištaiso, anuliuoja, atkuria civilinės būklės aktų įrašus, išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų įregistravimo išrašus, pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje. Pateikiame informaciją apie 2016 metais sudarytus civilinės būklės aktų įrašus: Metai Gimė Mirė Susituokė Nutraukė Civilinės būklės aktų santuoką įrašų papildymo, pakeitimo įrašai 2016 m

45 m Gimimų registravimas. Vaiko gimimas turi būti įregistruojamas per tris mėnesius nuo vaiko gimimo. Praėjusiais metais tėvai dėl vaiko gimimo įregistravimo kreipėsi laiku ir nebuvo atvejų, kad vaiko gimimą įregistruotume praleidus terminą metais rajone gimė 281 berniukas ir 270 mergaičių (301 kūdikiai gimė Šilutės mieste, 250 rajono seniūnijose); 2016 metais gimė 7 dvynukų poros, 25 naujagimius registravome tik motinos pareiškimu (2015 metais- 30); tokiais atvejais duomenys apie tėvą neįrašomi. Registruojant naujagimius net 235 vaikai iš 551 įregistruoti su tėvystės pripažinimo pareiškimu; 47 % praėjusiais metais įregistruotų vaikų gimė ne santuokoje. Lietuvos Respublikos piliečių kitose valstybėse gimusių vaikų gimimai įtraukiami į apskaitą ir tokių įrašų sudarymo atvejų daugėja: 2016 metais įregistravome 184 Šilutės rajono gyventojų vaikus, gimusius užsienio valstybėse (2015 metais taip pat 184) ir tai sudaro 33 % visų įregistruotų gimimų. Praėjusiais metais 6 rajono vaikai buvo įvaikinti (2015 metais- 5) ir 39 iems vaikams, kurių gimimas jau buvo įregistruotas, pripažinta, nustatyta arba nuginčyta tėvystė (2015 metais- 62). Mirčių registravimas. Praėjusiais metais rajone mirė (žmonių): Metai Mirė žmonių Mirė mieste Mirė seniūnijose Mirė kūdikių Mirties įrašus mūsų rajone nuo 2014 sudarome tik Civilinės metrikacijos skyriuje. Praėjusiais metais 11 rajono gyventojų mirė užsienio valstybėse (2015 metais- 23). Santuokos. Per praėjusius kelerius metus kasmet įregistruojama nemažai santuokų; praėjusiais metais įregistruota 389 santuokos (2015 m.- 412). Santuokas, įregistruotas bažnyčiose arba užsienyje, įtraukiame į apskaitą: 174 bažnyčiose ir 21 užsienio valstybėse įregistruotas santuokas įtraukėme į civilinę apskaitą. Daugiausia santuokų įregistravome birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Nuo 2009 metų rugsėjo mėnesio pagal LR teisingumo ministro įsakymą santuoką galima registruoti ir ne civilinės metrikacijos įstaigoje; toks poreikis 2016 metais buvo ne tik vasaros mėnesių metu; ne civilinės metrikacijos skyriaus patalpose įregistruotos 24 santuokos (2015 metais- 22). Santuokos nutraukimas. Pagal Šilutės rajono apylinkės teismo priimtus sprendimus sudaryti 130 santuokos nutraukimo įrašų; tai sudaro 33 % įregistruotų santuokų skaičiaus (2015 metais taip pat 33 %). Ištuokų skaičius pastaraisiais metais išlieka panašus metais 118 porų santuoką nutraukė abiejų susitarimu, 92 nepilnamečių vaikai liko gyventi kartu su motina. Registruojame ištuokas ir pagal ankstesnę ištuokų registravimo tvarką, remiantis teismo sprendimais, priimtais iki LR Civilinio kodekso įsigaliojimo (2001 m. liepos mėnesio). Dėl ištaisymo, papildymo, keitimo bylų, archyvo tvarkymo. Kasmet sudaroma daug bylų dėl įrašų ištaisymo, papildymo, pakeitimo (2016 m. 179, 2015 m m., 2014 m.- 381). Pagal Civilinės metrikacijos įstaigų darbo taisykles yra taisomos klaidos arba pasikeitę duomenys civilinės būklės aktų įrašuose. Taip pat sudaromos bylos dėl vardo, pavardės, pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo ar anuliavimo. Dėl dokumentų ištaisymo ar pakeitimo, pagal interesantų prašymus, sudarytus civilinės būklės aktų įrašus, praėjusiais metais sudarėme 2287 civilinės būklės aktų įrašus (2015 m.-2446), išdavėme 2476 gimimo, santuokos, ištuokos, mirties, vardo, pavardės, pakeitimo liudijimus (2015 m ). Civilinės metrikacijos skyrius dirba vieno langelio principu visas skyriaus paslaugas suteikiame skyriuje; reikiamus dokumentus iš archyvų gauname patys ir dėl reikalingos informacijos naudojamės Registrų centro duomenų baze.

46 46 Naujovės ir problemos. Nuo 2017 metų skyriaus darbe yra daug naujovių m. gruodžio 3 d. buvo priimtas LR civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, kuris įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 d m. gruodžio 28 d. LR teisingumo ministro įsakymais Nr. 1R- 333, 334 patvirtintos naujos civilinės būklės aktų registravimo taisyklės, asmens vardo ar pavardės keitimo taisyklės. Nuo 2017 m. sausio 1 d. nebeišduodami liudijimų blankai; išduodami civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai. Nuo 2017 metų sausio 1 d. naudojamės naujos formos civilinės būklės aktų įrašų, prašymų ir išvadų rašymo pavyzdžiais; ryšium su tuo buvo ženkliai pakoreguota įrašų sudarymo programa. Santuokos nutraukimą registruoja santuoką įregistravusi civilinės metrikacijos įstaiga. Pareiškėjai dėl civilinės metrikacijos įstaigų teikiamų paslaugų gali kreiptis į bet kurį civilinės metrikacijos skyrių. Civilinės metrikacijos skyriai teikia paslaugas internetu, naudojamės MEPIS programa. VIEŠOSIOS PASLAUGOS Skyriaus uždaviniai yra šie: - organizuoti miesto ir rajono atliekų tvarkymo strategijos bei Savivaldybei perduotų atliekų tvarkymo funkcijų įgyvendinimą, atskirų atliekų rūšių tvarkymo sistemų diegimą, rengti tvarkas, taisykles atliekų tvarkymo klausimais, rengti atliekų tvarkymo operatorių atrankos konkursus; - vykdyti aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo priežiūrą; - užtikrinti Statybos techninio reglamento STR :2004 vykdymą; - vykdyti Savivaldybėje valstybės sveikatos priežiūros politiką, sveikatos priežiūros reformą; - kontroliuoti higienos reikalavimų vykdymą bei sanitarijos būklę Savivaldybės teritorijoje. Gyvenamųjų namų ir ypatingų statinių, kurių priežiūra pavesta Savivaldybės administracijai, naudojimo priežiūros vykdymas 1. Surašyti 296 Vykdytojo reikalavimai (aktai). Tarp jų 289 aktai buvo įteikti gyvenamųjų namų naudotojams, 7 aktai negyvenamųjų ir inžinerinių statinių bei 132 ypatingų pastatų naudotojams. Iš viso sudarytas 799 gyvenamųjų statinių, 206 negyvenamųjų statinių, 148 ypatingų statinių ir 38 inžinerinių statinių naudotojų sąrašas, kuris nuolat pagal poreikį pildomas ar keičiamas. 2. Nuvykus į vietą 296 kartus patikrinta gyvenamųjų namų ir kitos paskirties statinių techninė būklė. 3. Pagal statinių naudojimo priežiūros vykdymo pavyzdinių taisyklių atitinkamus punktus buvo nustatyti teisės aktų pažeidimai: gyvenamųjų pastatų negyvenamųjų pastatų. 4. Išduotos 9 pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį. 5. Pagal II pastatų renovacijos etapą paruošta ir į naują Šilutės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą įtraukta 10 daugiabučių namų. 6. Parengtas nenaudojamų ir netvarkomų statinių bei nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 2 procentų mokesčio tarifas, sąrašas, kuriame įrašyti 45 statiniai. 7. Patikrinta 240 gyvenamųjų namų ir kitos paskirties statinių techninė būklė.

47 47 8. Parengtas nenaudojamų ir netvarkomų statinių bei nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašas, kuriame įrašyta 30 statinių. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos rengimas ir vykdymas Eil. Nr. Namai dalyvaujantys renovacijoje 1. Lietuvininkų g. 14 A, Šilutė Perduotas 2. Liepų g. 19, Šilutė Perduotas 3. Cintjoniškių g. 5 A, Šilutė Perduotas 4. Gluosnių g. 7, Šilutė Perduotas 5. H. Šojaus g. 12, Šilutė Atlikta 80 proc. darbų 6. Laisvės al. 4, Šilutė Perduotas 7. Cintjoniškių g. 5, Šilutė Perduotas 8. Pramonės g. 9, Šilutė Perduotas 9 Šiloko g. 7, Juknaičių k. Atlikta 80 proc. darbų 10. Šiloko g. 4, Juknaičių k. Perduotas 11. Taikos g. 10, Šilutė Perduotas 12. Knygnešių g. 5, Šilutė Perduotas 13. Laisvės al. 10, Šilutė Perduotas 14. Lietuvininkų g. 4, Šilutė Perduotas 15. Taikos g. 9, Šilutė Perduotas 16. Dariaus ir Girėno g. 6, Šilutė Perduotas 17. Žalgirio g. 3, Šilutė Perduotas 18. Gluosnių g. 3, Šilutė Perduotas 19. Jaunimo al. 1, Šilutė Perduotas Sanitarijos būklės ir higienos reikalavimų vykdymas Į vyriausiąjį specialistą sanitarijos inspektorių dėl sanitarijos taisyklių pažeidimų kreipėsi 55 fiziniai ir juridiniai asmenys, 2016 m. gauti 16 rašytiniai ir 64 prašymai bei pranešimai telefonu ar žodžiu. Kartu su Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato viešosios policijos viešosios tvarkos skyriaus pareigūnais įvykdyta 12 reidų, siekiant drausminti Gyvūnų laikymo Šilutės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių laikymosi rajone pažeidėjus, bendradarbiauta tiriant gautus skundus, susijusius su sanitarijos reikalavimų pažeidimais. Atliktų reidų metu buvo įspėta 18 piliečių, nesilaikančių Gyvūnų laikymo Šilutės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių, surašyti 8 patikrinimo aktai, paimta 12 raštiškų pasiaiškinimų (pasižadėjimų), 18 asmenų įspėti žodžiu. Tikrinti visi nurodyti pažeidimų faktai, išdėstyti prašymuose. Į gyventojų prašymus teikta 14 atsakymų raštu. Parengti įvairaus pobūdžio ir paskirties raštai (sanitarinės kontrolės metu už nustatytus sanitarijos taisyklių pažeidimus, fiziniams ir juridiniams asmenims teikti žodiniai įspėjimai, rašytiniai reikalavimai ir įpareigojimai panaikinti pažeidimus. Vandens kokybės tyrimai pagal sudarytą ir patvirtintą maudyklų vandens tyrimų kalendorinį grafiką, buvo atliekami dvi savaitės prieš maudymosi sezono pradžią ir reguliariai kas dvi savaites iki maudymosi sezono pabaigos (maudymosi sezonas pagal Lietuvos gamtines sąlygas prasideda birželio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 15 d). Savivaldybėje vykdoma 4 maudymosi vietų vandens kokybės stebėsena: Žemaičių Naumiesčio tvenkinio maudyklos, Kintų seniūnijoje - Kuršių marių, Šilutės seniūnijoje - Atmatos upės ir Šyšos upės, ties Šilutės miesto Darbininkų kvartalu. Nuo 2016 m.

48 48 maudymosi vietų vanduo tirtas 8 kartus (atlikti mikrobiologiniai ir atlikta vizualinė stebėsena dėl atliekų, nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų) ir po du kartus maudymosi sezonu, maudymosi sezono pradžioje ir liepos mėnesį tyrimai atliekami Vilkėnų, Ramučių, Šylių, Degučių, Kriauleidiškės, Vainuto kaimo ir Žemaičių Naumiesčio tvenkinių maudyklose. Per visą maudymosi sezoną ataskaitos teiktos Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centrui. Sveikatos priežiūra ir apsauga Savivaldybės gydytojas paruošė ir teikė Tarybai svarstyti 15 sprendimų projektų m. buvo patvirtinta m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, kurios tikslai stiprinti gyventojų sveikatą ir ligų prevenciją, vykdyti gyventojų sveikatos ugdymą bei sveikos gyvensenos žinių sklaidą, vykdyti aplinkos sveikatinimo priemones. Didinant bendruomenės fizinį aktyvumą buvo įrengtos 3 lauko treniruoklių aikštelės. Įgyvendinant Higienos instituto vykdomą m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos finansuojamo projekto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas - NOR-LT11-SAM-01-TF , 2016 m. Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose, sveikatos priežiūros kabinetuose nupirkta 17 naujų kompiuterių, įdiegta Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (VSS IS). VSS IS tikslas kaupti vaikų sveikatos duomenis, kad ateityje butų lengviau suprasti statistinę informaciją ir ją taikyti, neapribojant galimybių naudotis išsamia duomenų baze, siekiant įvardinti aktualias problemas ir rasti pagrįstus sprendimus. Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms užtikrinti Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose sumažintas mokinių skaičius, vienai sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio mokinių sveikatos priežiūrą, etatinei pareigybei. Tai leidžia užtikrinti geresnę vaikų sveikatos priežiūrą. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo tvarkos aprašui (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V- 966/V-672 redakcija), daugiau dėmesio skiriama mokinių sveikatos stiprinimui ir saugojimui, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). Pagal Šilutės rajono savivaldybės metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių planą Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras vykdė Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programą ir tuberkuliozės profilaktikos programą. Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programa padeda asmenims teorinių ir praktinių užsiėmimų metu pagerinti sveikatą, įgyti žinių apie sveiką gyvenseną ir jas pritaikyti praktiškai. Taip pat buvo vykdoma tuberkuliozės prevencinė programa, kurios tikslas - sumažinti Šilutės rajono savivaldybės gyventojų sergamumą tuberkulioze, pagerinti tuberkuliozės profilaktiką bei ankstyvą diagnostiką. Šios programos vykdymo dėka didėja užsikrėtusių tuberkulioze išaiškinimas, gerėja Savivaldybės gyventojų sveikatos būklė. Įgyvendinant programą, socialinės rizikos asmenų tarpe vykdomos priemonės: išaiškinami tuberkulioze sergantys asmenys, organizuojamas jų atvykimas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiama pagalba tolimesniam gydymui, teikiami maisto ir kitų būtiniausių asmens higienos priemonių vienkartiniai paketai, apmokamos vykimo pas gydytoją išlaidos, organizuojama kita reikalinga pagalba. Vykdomas visuomenės informavimas ir švietimas apie tuberkuliozės paplitimą bei jos mažinimo galimybes. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas

49 49 Vykdant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo administravimą metų pradžioje mokėtojams išsiųsta vietinės rinkliavos mokėjimų pranešimų už Eur mokėjimo pranešimai fiziniams asmenims, 495 mokėjimo pranešimai juridiniams asmenims. 267 juridiniai asmenys deklaravo faktinį komunalinių atliekų kiekį pateikdami deklaracijas, kurių duomenys buvo suvesti į programą ir suformuoti mokėjimo pranešimai. Vykdant vietinės rinkliavos už komunalines atliekas administravimą per 2016 metus buvo surinkta Eur, kas leido visiškai atsiskaityti su tiekėjais, sumažinti įsiskolinimą jiems nuo iki Eur. Laiku nesumokėjus rinkliavos, periodiškai buvo siunčiami priminimai, skolininkų sąrašai išdalinami seniūnijoms. Pagal gautus iš seniūnijų sąrašus rinkliavos mokėtojai suvesti į duomenų bazę EKO Atris, kuriems pritaikytos lengvatos už Eur. Didelis dėmesys buvo skirtas atliekų tvarkymo ir vežimo kontrolei. Globalia pozicionavimo sistema (GPS), kontroliuojant UAB Ecoservice, šiukšliavežių maršrutus ir geriau rūšiuojant atliekas 2016 metais komunalinių atliekų kiekį pavyko sumažinti 149,54 tonos, lyginant su 2015 metais. Per metus pagal piliečių prašymus notarui išrašytos 303 pažymos dėl vietinės rinkliavos apmokėjimo. Šilutės seniūno 2016 m. įsakymų duomenimis programoje buvo pakeista dalis Šilutės m. gatvių pavadinimų. Dalyvauta komisijoje nustatant pusiau požeminių konteinerių įrengimo vietas Šilutės r. savivaldybėje. Pasiūlytos 63 naujos aikštelės. Tikrinta, kaip rūšiuojamos antrinės žaliavos individualiose valdose. Aplinkosauga Parengti Tarybos sprendimo projektai: Dėl UAB Minijos nafta PAV ataskaitos; Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. sąmatos; Dėl aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų pakeitimo; Dėl Tarybos sprendimo Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų ir vietinės rinkliavos už komunalinių surinkimą ir tvarkymą nuostatų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymo dydžių patvirtinimo 31 punkto pakeitimo ; Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalini atliekų surinkimą faktinio kiekio deklaravimo tvarkos aprašo, patvirtinto sprendimu Nr. TĮ pakeitimo ; Dėl Šilutės rajono komunalinių atliek tvarkymo sistemos infrastruktūros kūrimo. Parengti 5 Administracijos direktoriaus įsakymai, parengti 64 Mero ir direktoriaus siunčiami raštai. Informacijos sklaida: 3 kartus vietinėje žiniasklaidoje buvo viešinta aktuali Savivaldybės aplinkosauginė informacija, 4 kartus teikta informacija aplinkosaugos klausimais, balandžio mėn. organizuota akcija Švaros mėnuo, akcija Darom Parengtos Šilutės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo metų ir m. aplinkos oro kokybės valdymo programos. Organizuoti Švėkšnalės upės bebraviečių ardymo ir upelio valymo darbai, pradėti prišiukšlintos teritorijos tarp Pievų, Inkaro gatvių ir melioracijos griovių K12, K8 Šilutės mieste (miestelėnų vadinamas Šanchajus ) tvarkymo darbai m. surinkta ir išvežta utilizavimui 328,26 t. bešeimininkių atliekų. Pradėti rengti Šilutės miesto istorinės dalies kraštovaizdžio (želdinių) sutvarkymo projektavimo darbai.

50 50 Dalyvauta komisijų darbe: vieną kartą per ketvirtį Klaipėdos RATC atliekų rūšinės sudėties nustatymo komisijos darbe, Savivaldybės atliekų tvarkymo darbo grupės posėdžiuose, medžiojamų gyvūnų prevencijos komisijos darbe. Korupcijos prevencija Šilutės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos (toliau - Antikorupcijos komisijos) paskirtis - vykdyti Šilutės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos politiką, šalinti korupcijos, kaip neigiamo socialinio reiškinio, priežastis ir pasekmes, skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su visuomene, žiniasklaida, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityje, skatinti švietimo įstaigų dalyvavimą korupcijos prevencijos srityje metų Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo plane buvo užsibrėžta Savivaldybės interneto tinklalapyje įdiegti ir įgyvendinti interaktyvią vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas registracijos sistemą. Ši priemonė įgyvendinta vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T1-325,,Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo. Šis aprašas skelbiamas Teisės aktų registre, Savivaldybės interneto svetainėje, įstaigų interneto svetainėse. Užsiregistruoti į darželius galima kreipiantis raštu Savivaldybės,,Viename langelyje arba nuorodoje,,priėmimas į darželius, pasinaudojant el. paslaugomis. Antikorupciniu požiūriu įvertintas 61 Tarybos sprendimų projektas ir 2 Administracijos direktoriaus įsakymų projektai, numatantys reguliuoti visuomeninius santykius. Visi priimti norminiai aktai skelbiami Savivaldybės tinklalapyje /teisinė informacija ir todėl asmenys gali susipažinti su teisės aktais, teisės aktų pažeidimų apskundimo tvarka ir ja vadovautis. Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikta informacija dėl 2-jų kandidatų, siekiančių eiti atsakingas pareigas Savivaldybėje. Antikorupcinės komisijos prašymu Komunikacijos skyrius 2016 m. lapkričio gruodžio mėn. atliko anoniminę asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo Šilutės rajono savivaldybės administracijoje kokybės vertinimo internetinę apklausą. Kartu su Kaimo reikalų skyriumi 2016 m. spalio mėn. organizuota ir atlikta apklausa dėl administracinės naštos dydžio besikreipiantiems į Kaimo reikalų skyrių metais, siekiant suteikti gyventojams paslaugas vietoje ir gerinti gyventojų aptarnavimo Vieno langelio principu kokybę, Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-114 ir įsakymu Nr. 294 buvo peržiūrėtas ir pakoreguotas Asmenų aptarnavimo Vieno langelio principu tvarkos aprašas. Jame ypač akcentuota aptarnaujant asmenis atsižvelgti į administracinių paslaugų aprašų 7 pozicijoje išvardintus dokumentus, kuriuos gali gauti Administracijos darbuotojas. Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvadą Nr Dėl korupcijos rizikos analizės Šilutės rajono savivaldybės veiklos srityse pasirūpinta, kad terminale būtų supaprastintos nuorodos ir vietoj 10 buvusiųjų dabar yra tik 6 pagrindinės nuorodos. Tai labai pagreitino ir palengvino asmenų, besikreipiančių į Savivaldybę, susiorientavimą, kur kreiptis ir talono atsispausdinimą. Visus 2016 metus asmenys, aptarnaujami Vieno langelio principu centralizuotu būdu, turėjo ir tebeturi galimybę pateikti prašymą ar skundą per pietų pertrauką visas darbo dienas, nors toks reikalavimas, pagal Viešojo administravimo įstatymo pakeitimus, įsigalios tik 2017 m. kovo 1 d. Įgyvendinant antikorupcinį švietimą 2016 m. spalio - lapkričio mėn. bendrojo lavinimo mokyklose organizuotas piešinių, lankstinukų, plakatų ir vaizdo klipų,,kaip pažaboti korupciją konkursas. Visi konkursui pateikti darbai buvo eksponuojami Šilutės rajono savivaldybės didžiojoje salėje, su kuriais galėjo susipažinti rajono bendruomenė.

51 Savivaldybės administracijos darbuotojams, Tarybos ir Antikorupcijos komisijos nariams surengtas seminaras,,korupcijos prevencija ir jos įgyvendinimo aktualijos. Seminare dalyvavo 57 asmenys. Mobilizacija Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-447 patvirtinta mobilizacijos valdymo grupė, kuri atsakinga už gyvybiškai svarbių funkcijų vykdymą, jeigu būtų paskelbta mobilizacija. Mobilizacijos valdymo grupė vykdo Mobilizacijos plane numatytus veiksmus, valstybinę mobilizacinę ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotį ir mobilizacinius nurodymus, paskelbus mobilizaciją užtikrina savivaldybės teritorijoje gyvybiškai svarbių funkcijų atlikimą veiklos tęstinumą. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-902 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės mobilizacijos planas,,riboto NAUDOJIMO. Sudarytas metų mobilizacinio mokymo plano grafikas. Ataskaitiniu laikotarpiu 4 asmenys yra išklausę įvadinio arba tęstinio mobilizacinio mokymo kursus m. birželio 3 d. Savivaldybės mobilizacijos valdymo grupė kartu su Lietuvos kariuomenės apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktine vykdė stalo pratybas. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 2 mobilizacijos posėdžiai, kuriuose aptarta informacija susijusia su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pateiktais paklausimais ir užduotimis. Šilutės rajono savivaldybė kiekvieną metų ketvirtį Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui pateikia veiklos, vykdant valstybinę funkciją,,dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą ataskaitą. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos pateikta 2016 metų informacija ir duomenys Priimančiosios šalies paramos galimybių katalogo atnaujinimui lietuvių ir anglų kalbomis apie Savivaldybės galimybes teikti laikino apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo, komunalines, ryšio, sandėliavimo ir kitas paslaugas metais sudarytas ir patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašas. Šilutės rajono savivaldybė tinklalapyje gyventojų žiniai yra paskelbusi informaciją apie mobilizaciją, apie pasirengimą įvykus ekstremaliosioms situacijoms ir (ar) karo metu. Civilinė sauga Peržiūrėta, atnaujinta ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-599 patvirtinta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, nustatytos gresiančios ekstremaliosios situacijos, turinčios labai didelę ar didelę riziką: gaisras, pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija, stichinis hidrologinis reiškinys (labai aukštas vandens lygis), elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai, katastrofinis hidrologinis reiškinys (labai aukštas vandens lygis). Šių ekstremaliųjų situacijų valdymas išdėstytas Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane m. planuojamų galimų pavojų rizikos mažinimo suplanuotos 32 priemonės įvykdytos m. kovo 15 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-304 sudaryta Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisija. Parengtas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 kovo 15 d. įsakymu Nr. A1-302 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės civilinės saugos 2016 metų veiklos planas ir suplanuotos priemonės 2016 m. visos įvykdytos. Ekstremalių situacijų komisija 2016 m. surengė 4 planinius posėdžius: Dėl Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, civilinės saugos pajėgų, seniūnijų ir gyventojų veiksmų ruošiantis 2016 metų potvyniui (planinis);

52 Dėl pasirengimo sausringajam metų sezonui: sausos žolės deginimo, miškų ir durpynų gaisrų prevencija (planinis); ,,Dėl Savivaldybės pasirengimo maudimosi sezonui įvertinant realią situaciją, numatytas prevencines priemones, mažinančias skęstančiųjų skaičių Dėl ūkio subjektų, seniūnijų, gelbėjimo pajėgų, gyventojų pasiruošimo šaltajam metų laikotarpiui (planinis). Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras aktyvintas 1 kartą per civilinės saugos pratybas. Savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro pagrindinė darbo vieta kab. Nr. 215 (Dariaus ir Girėno g. Nr. 1, Šilutė, Savivaldybės didžioji salė), atsarginė kab. Nr. 305, 306 (Lietuvininkų g. Nr. 17, Šilutė, Šilutės seniūnijos seniūno ir seniūno pavaduotojo kabinetai). Vadovaujantis Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A Dėl pasirengimo savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratyboms ir jų vykdymo buvo atliktos Savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybos tema: Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos veiksmai organizuojant gyventojų evakavimą Juknaičių seniūnijos teritorijoje iš potvynio užlietų sodybų. Suderinti evakavimo komisijos veiksmai organizuojant ir koordinuojant kolektyvinės apsaugos statinių parinkimą ir paruošimą evakuotų žmonių apgyvendinimui. Pratybose dalyvavo 39 dalyviai, pratybos įvertintos gerai, pasiekti numatyti pratybų tikslai ir uždaviniai m. organizuota 6 susitikimai su gyventojais, kuriuose dalyvavo 195 žmonės. Susitikimų metu pravestos paskaitos Gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje,,,valstybės parama už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarka seniūnijų gyventojams. Susitikimuose su seniūnijų gyventojais taip pat dalyvavo Šilutės PGT pareigūnai m. surengti 2 metodiniai civilinės saugos seminarai, kuriuose dalyvavo 170 savivaldybės darbuotojų. Išplatintos atmintinės gyventojams: Korinio transliavimo aktyvinimas mobiliuosiuose telefonuose vnt. Kaip elgtis potvynio metu 300 vnt., Būkime atsargūs prie vandens 300 vnt.; Kaip elgtis per šalčius 80 vnt. ŠVIETIMAS, JAUNIMO IR SPORTO REIKALAI. KULTŪRA Švietimas Įgyvendinant valstybės švietimo politiką, Švietimo skyrius vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos parengtais dokumentais, Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo veiklą. Parengti 92 Administracijos direktoriaus įsakymai, 12 Mero potvarkių, 46 Tarybos sprendimai, 115 sutarčių projektų, 130 Švietimo skyriaus vedėjo įsakymų skyriaus specialistų ir švietimo įstaigų veiklos organizavimo, olimpiadų, viktorinų, konkursų nuostatų tvirtinimo, komisijų sudarymo, rezultatų fiksavimo klausimais, 182 kitokie dokumentai (pažymos, planai, protokolai, aktai, paraiškos). Gauti 727 piliečių prašymai ir 623 raštai, išsiųsta 300 raštų. Nuo 2016 m. vasario 1 d. pasikeitė Skyriaus struktūra atsirado Ugdymo kokybės poskyris. Skyriuje dirbo 6 valstybės tarnautojai (vedėjas, 4 vyriausieji specialistai (1 iš jaunimo ir reikalų koordinatorius) ir raštvedys), Poskyryje 4 (poskyrio vedėjas ir 3 vyriausieji specialistai). Siekdami kokybiškos ir efektyvios švietimo įstaigų veiklos, skyriaus specialistai, vadovaudamiesi metų veiklos planu, vykdydami pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas, vykdė švietimo viešąjį administravimą Šilutės rajono savivaldybės tarybai pavaldžiose švietimo

53 53 įstaigose. Vykdyta priežiūra dėl pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, tikslingo panaudojimo, socialinės pilietinės veiklos organizavimo mokyklose, švietimo pagalbos užtikrinimo, prevencinės veiklos organizavimo, vasaros poilsio stovyklų organizavimo. Patikrų rezultatai aptarti su mokyklų administracijomis, sukaupta informacija apibendrinta švietimo įstaigų vadovų, mokyklų vaiko gerovės komisijų pirmininkų pasitarimuose. Dalyvauta mokytojų tarybos, mokytojų atestacijos komisijos posėdžiuose, metodinių grupių pasitarimuose. Teikta metodinė ir dalykinė pagalba, konsultacijos dėl mokyklos veiklą reglamentuojančių teisės aktų vykdymo, dokumentų rengimo ir įforminimo, švietimo įstaigų veiklos organizavimo, mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo duomenų panaudojimo, įsivertinimo rezultatų naudojimo planavime, pasirengimo išorės vertinimui, švietimo informacinių sistemų tvarkymo klausimais. Koordinuojant prevencinių programų įgyvendinimą, atlikta švietimo įstaigų apklausa apie socialinės rizikos veiksnius mokyklose, socialinio emocinio ugdymo bei prevencinių programų įgyvendinimą. Didelis dėmesys skirtas metų prioritetui mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui. Antri metai inicijuotas visų rajono bendrojo ugdymo mokyklų 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių dalyvavimas veiksmo tyrime Standartizuotų testų taikymas savivaldybėje m. m.. Gauti rezultatai pristatyti ir aptarti vadovų ir pavaduotojų, rajono metodinių būrelių pirmininkų pasitarimuose, individualiai su kiekvienos testavime dalyvavusios mokyklos bendruomene. Šių susitikimų metu pristatyti visų vykdytų pasiekimų vertinimų, patikrinimų, brandos egzaminų kelių metų rezultatai, siejant juos su konkrečia mokykla. Kalbėtasi ir analizuotos probleminės sritys, priežastys, ieškota sprendimo būdų, galimybių situacijai keisti. Teikta pagalba mokykloms rengiant mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo planus, akcentuota individuali mokinio pažanga, mokytojo kūrybiškumas, skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimas. Skyriaus iniciatyva 2016 m. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra vykdė išorės vertinimą 4 bendrojo ugdymo mokyklose (nuo 2012 m. yra įvertinta 10 rajono ir miesto gimnazijų ir pagrindinių mokyklų veikla). Trijose mokyklose net 12 veiklos aspektų buvo įvertinti aukščiausiu lygiu ir mokyklų patirtis šiais klausimais galėtų būti skleidžiama rajono ir šalies mastu: neformalusis švietimas, kiti mokinių pasiekimai, bendruomenės santykiai, mokyklos, kaip organizacijos pažangos siekiai, mokyklos ryšiai, patalpų panaudojimas, aplinkos jaukumas, tradicijos ir ritualai, partnerystė su kitomis institucijomis, socialinė pagalba mokiniui. Gerai įvertinta strateginio mokyklų valdymo sritis: personalo komplektavimas ir valdymas, lyderystė, valdymo demokratiškumas, materialinių išteklių valdymas ir patalpų panaudojimas. Tobulintini mokyklų veiklos aspektai: mokymo(si) kokybė: mokymo(si) veiklos diferencijavimas, vertinimas kaip ugdymas ir pažinimas, atskirų mokinių pažanga, mokymo nuostatos ir būdai, dalykų ryšiai ir integracija, išmokimo stebėjimas, klasių mikroklimatas, mokytojo veiklos planavimas, darbo tvarka ir taisyklės pamokoje, įsivertinimo duomenų panaudojimas. Todėl mokyklų veiklos tobulinimo prioritetai ugdymo ir mokymo(si) bei pagalbos mokiniui sritys, mokytojų kompetencijos bei kvalifikacijos kėlimas. Kasmet nežymiai mažėja mokinių skaičius m. rugsėjo 1 d. į 18 bendrojo ugdymo mokyklų klases susirinko 5020 mokinių (168 mažiau nei 2015 m.), iš jų 6 proc. turintys specialiuosius ugdymosi poreikius ( m. m. 6 proc., m. m. 5,6 proc.). Mažėjant mokinių skaičiui, mažėja nemokamai maitinamų mokinių skaičius: 2016 m. nemokamai buvo maitinami 25,7 proc. (2015 m. 27,5 proc., 2014 m. 29 proc.). Didėja procentas mokinių, kasmet besirenkančių mieste veikiančias meno ir sporto mokyklas m. rugsėjo 1 d. meno mokykloje mokėsi 9,8 proc. (2015 m. 9,4 proc., 2014 m. 8,8 proc.), sporto 6,9 proc. (2015 m. 6,3, 2014 m. 6,1 proc.) metais 14 rajono bendrojo ugdymo mokyklų vykdė mokinių pavėžėjimą geltonaisiais ir mokykliniais autobusais. Iš viso rajono mokyklos turi 16 geltonųjų ir 5 mokyklinius autobusus m. m. pavežamų mokinių procentas šiek tiek padidėjo 38,4 proc. ( m. m. 37,5 proc.). Iš jų 1114 maršrutiniu transportu, 244 privačiu transportu, 192 mokykliniais autobusais,

54 geltonaisiais autobusais. Nepavežamų mokinių, kuriems pavėžėjimas priklauso pagal Švietimo įstatymą, šiais mokslo metais nėra metais Žemaičių Naumiesčio gimnazija gavo naują geltonąjį autobusą iš Švietimo ir mokslo ministerijos. Pedagogų registro duomenimis švietimo įstaigose 2016 m. dirbo 739 pedagoginiai darbuotojai, iš jų bendrojo ugdymo mokyklose 527, ikimokyklinėse įstaigose 160, Meno ir Sporto mokyklose 52. Didžioji dalis, 71,3 proc., pedagogų dirba bendrojo ugdymo mokyklose, 21,7 proc. ikimokyklinio ugdymo ir 7 proc. neformaliojo švietimo įstaigose. Aktuali problema ne tik šalyje, bet mūsų rajone - pedagogų amžius. Jaunų, iki 30 metų amžiaus mokytojų dalis rajono bendrojo ugdymo mokyklose sudaro tik 2,3 proc. Didžiausią dalį 38,9 proc. sudaro metų amžiaus ir 31,2 proc metų amžiaus mokytojų. Mažėja dirbančių pensininkų: pagal dalykus daugiausia pensinio amžiaus mokytojų yra pradinio ir priešmokyklinio ugdymo 9, dėstančių matematiką 6, lietuvių kalbą 4, chemiją ir informacines technologijas po 3. Mokytojų skaičiaus optimizavimui, kai į išėjusio į pensiją mokytojo vietą nepriimamas kitas pedagogas, skirtomis lėšomis išeitinėms išmokoms 2015 m. pasinaudojo 14 mokytojų (panaudota Eur valstybės ir Eur savivaldybės lėšų (iš viso Eur)), o 2016 m. 25 mokytojai (panaudota Eur valstybės ir Eur savivaldybės lėšų (iš viso Eur). Didėja lankančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas, grupes vaikų skaičius: 2016 m. 46,6 proc., 2015 m. 46,4 proc., 2014 m. 46,3 proc. Nuo 2016 m. spalio mėnesio įdiegta elektroninė centralizuoto priėmimo į darželius sistema. Rajone yra 16 įstaigų, kuriose organizuojamas ikimokyklinis ugdymas: 8 lopšeliai-darželiai, 7 bendrojo ugdymo mokyklos, mokykla-darželis. Atsižvelgiant į tėvų poreikius ir įsteigus papildomas ikimokyklinio ugdymo grupes Šilutės lopšeliuose darželiuose Raudonkepuraitė, Ąžuoliukas, Vainuto gimnazijos Bikavėnų skyriuje (vietoj mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės suformuota ikimokyklinio ugdymo grupė), Kintų pagrindinėje mokykloje pailginus mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės laiką iki 10,5 val., m. m. sukomplektuota 81 grupė, iš jų: 18 lopšelio, 42 darželio, 2 specialiosios, 1 logopedinė, 18 priešmokyklinio ugdymo. Ugdomi 1479 vaikai (pagal komplektuojamas grupes galėtų lankyti 1498 vaikai). Nuo rugsėjo 1 d. įgyvendinamas privalomas priešmokyklinis ugdymas. Jis teikiamas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir devyniose bendrojo ugdymo mokyklų (ar skyrių) mišriose priešmokyklinio ugdymo grupėse m. m. lanko 103 vaikai (59 priešmokyklinio ir 44 ikimokyklinio amžiaus), m. m. lankė 146 vaikai (95 priešmokyklinio ir 51 ikimokyklinio amžiaus). Organizuojamas vaikų pavėžėjimas mokykliniais autobusais. Analizuojant gyventojų registro ir atvykusių į pirmą klasę mokinių duomenis, galima teigti, kad didėja procentas vaikų, neatvykstančių į pirmą klasę, nes yra išvykę į užsienį ar gyvena kitur: m. m. neatvyko 16 proc., m. m. 14 proc., m. m. 12 proc. Nežymiai didėja bendrojo ugdymo mokyklose procentas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių: m. m. mokosi 6,5 proc., m. m. 6 proc. Siekiant efektyvaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo plėtojama kompleksiškai teikiama švietimo pagalba vaikams nuo ikimokyklinio amžiaus iki 18 m. (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 m). Mokyklose didėja švietimo pagalbos specialistų pareigybių skaičius, ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, ugdymosi poreikių ypatumus. Įgyvendintas Kompleksinės pagalbos Šilutės rajono savivaldybės šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, paslaugų plėtros metų planas. Surinkta informacija apie Šilutės rajono seniūnijose neugdomus pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vaikus, organizuotos mobilios komandos išvykos į Usėnų, Švėkšnos, Juknaičių seniūnijas, supažindinti tėvai su vaiko psichine raida ikimokykliniame amžiuje, ankstyvaisiais vaikų raidos sutrikimų požymiais ir pagalbos galimybėmis, svarstyti seniūnijų gauti raštai dėl vaiko, augančio socialinės rizikos šeimoje, nukreipimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

55 55 Siekiant užtikrinti veiksmingą kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams, stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos, Socialinės paramos skyriais, Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, Švietimo pagalbos tarnybomis, seniūnijomis, policijos komisariatu. Įgyvendinant Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, antri metai organizuojama neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) veikla. 56 neformaliojo vaikų švietimo būrelius lanko apie 30 proc. mokinių. Vyrauja sporto, šokių, technologijų, muzikos, meno, IKT ir pilietiškumo ugdymo, gamtosaugos pakraipos veikla, keletas programų yra skirta specialių poreikių vaikų užimtumui, kas atitinka nacionalinius mokinių užimtumo prioritetus. Daugumos programų teikėjai laisvieji mokytojai, 11-os programų organizacijos, įstaigos, klubai. NVŠ programų stebėseną visus metus vykdė Skyriaus specialistai kai kuriose programose buvo lankytasi keletą kartų, jų metu fiksuoti trūkumai, pateiktos rekomendacijos veiklos tobulinimui. Stebėtos ir su teikėjais aptartos 39 NVŠ programų veikla (72 proc.). Per 2016 metus dėl objektyvių priežasčių buvo nutraukta 11-os programų veikla ir pateiktos 8 naujos programos. Didėjant NVŠ būrelių pasiūlai, sumažėjo procentas mokinių, lankančių būrelius bendrojo ugdymo mokyklose: m. m. lanko 52,8 proc., m. m. 79 proc. Per 2016 metus neformaliajam vaikų švietimui gauta ir panaudota eurų. Sklandžiai organizuoti ir vykdyti brandos egzaminai ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai. Lyginant su 2015 m. gerokai padidėjo skaičius abiturientų, pasirinkusių laikyti anglų kalbos ir matematikos valstybinius egzaminus, tačiau jų rezultatai prastesni. Keleri metai pastebima, kad anglų kalbos rezultatų vidurkis dvigubai geresnis nei lietuvių kalbos. Bendras išlaikymo procentas rajone sumažėjo 3 proc. Neišlaikiusių brandos egzaminų mokinių skaičius padidėjo iki 92, (2015 m. 56), 100 balų įvertinimų gauta 13 (2015 m. 17, 2014 m. 7). Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo lietuvių kalbos ir matematikos 2016 m. rezultatai nesiekia šalies vidurkio, tačiau gerokai geresni nei 2015 m. beveik 50 proc. sumažėjo skaičius mokinių, nepasiekiančiųjų patenkinamo lygio ir 10 proc. padidėjo pagrindinio lygio. Padidėjo procentas mokinių, 2016 m. įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą (92,8 ir 94,5 proc.). Ugdant mokinių pilietiškumą, kūrybiškumą, meninius gebėjimus, organizuotos olimpiados, konkursai, akcijos, popietės ir kiti renginiai. Siekiant paskatinti menui, mokslui, sportui gabius mokinius, mokslo metų pabaigoje organizuota pasiekimų šventė (apdovanojimams Administracijos direktoriaus įsakymu skirta 370 Eur). Tarptautinėse, respublikinėse olimpiadose ar meno konkursuose prizines vietas laimėję ir mero padėkos raštais bei asmeninėmis dovanomis apdovanoti 3 meno kolektyvai, 3 sportininkų komandos, 31 geriausias rajono mokinys ir pagerbti 22 mokytojai, padėję mokiniams pasiekti labai gerų rezultatų. Lietuvos moksleivių dainų šventėje Tu mums viena dalyvavo 21 kolektyvas. Rajono delegaciją sudarė 466 dalyviai ir juos lydintys asmenys. Plėtojant vaikų ir paauglių vasaros poilsio užimtumą, pakoreguotas Vaikų vasaros poilsio organizavimo tvarkos aprašas ir paskelbtas programų konkursas, kuriam iš Savivaldybės biudžeto, kaip ir praėjusiais metais, skirta Eur, Socialinės paramos skyrius socialiai remtinų vaikų nemokamam maitinimui stovyklose skyrė 8 203,52 Eur (2015 m ,12 Eur). Padidintos maitinimo išlaidos nepasiturinčių šeimų vaikams vienam vaikui dienai skirta 2,72 Eur (buvo 2,48 Eur). Konkursui pateikta 20 projektų (2015 m. 20, 2014 m. 18, 2013 m. 15). Stovyklose pailsėjo 631 mokinių, tai yra 41 mokiniu daugiau negu 2015 m. (2015 m. 590, 2014 m. 587, 2013 m. 567). Vasaros poilsio stovyklose dalyvaujančių vaikų iš socialiai remtinų šeimų skaičius keletą metų beveik nesikeičia: 2016 m. 442, 2015 m. 445, 2014 m. 459, 2013 m. 444 vaikai. Plėtojant pilietinį bei tautinį sąmoningumą skatinama mokinių savivaldos institucijų veikla. Organizuoti rajono mokinių tarybos pasitarimai, kuriuose aptartas veiklos planas, mokyklų bendradarbiavimo galimybės, mokiniams aktualios problemos, Lietuvos moksleivių sąjungos veikla, mokinių išvykos į Pajūrio regioninę konferenciją ir Rudens forumą. Rajono mokinių taryba ir mokiniai savanoriai vykdė informacinę kampaniją Raudonos nosys gydytojai klounai. Šio

56 56 projekto dėka į Šilutės ligoninės vaikų skyrių ir Rusnės specialiąją mokyklą atvyko gydytojai klounai (aktoriai) su savo spektakliu ir programa. Jau antrus metus vykdytas mokinių mainų projektas Individuali mokinio patirtis kitoje rajono mokykloje, kurio tikslas - galimybė mokiniui vieną dieną pasimokyti kitoje rajono mokykloje, susipažinti su kitokia aplinka bei užmegzti ryšius su bendraamžiais. Projekte dalyvaujančių mokinių skaičius kasmet daugėja šiais metais norinčių buvo 20. Organizuoti mokymai lyderystės, mokinių motyvavimo bei bendradarbiavimo temomis. Mokiniams aktuali informacija ir veikla viešinama socialiniame tinkle Facebook. Įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą buvo organizuotas pasitarimas su mokyklų vaiko gerovės komisijų primininkais, švietimo pagalbos specialistais, policijos atstovais, Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais. Pasitarimo metu aptarta informacija apie nepilnamečių padarytus teisės pažeidimus ir nusikalstamas veikas, policijos ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo galimybes, dėl mokyklų vaiko gerovės komisijų funkcijų vykdymo ir mokinių saugumo užtikrinimo. Organizuota apskritojo stalo diskusija su švietimo pagalbos specialistais ir socialiniais darbuotojais, atsakingais už vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą. Vyko 12 Vaiko gerovės komisijos posėdžių, kurių metu buvo svarstomi 25 klausimai dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo m. Šilutės rajone jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų skaičius nesikeitė veikia 17 jaunimo organizacijų ir 9 - su jaunimu dirbančios, tačiau padaugėjo neformalių jaunimo grupių, kurių iš viso rajone dabar yra 5 (2015 m. 4). Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose veikia 5 jaunimo informavimo taškai m. balandžio 12 d. oficialiai atidaryta Šilutės atvira jaunimo erdvė (Liepų g. 16, Šilutė), kurioje 0,25 etato dirba jaunimo darbuotojas. Atvirosios jaunimo erdvės taip pat sėkmingai veikia Kintuose ir Katyčiuose. Nuo 2016 m. Šilutės kultūros ir pramogų centre dirba vietos Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatorius, vykdantis projektą Atrask save, kurio pagrindinis tikslas sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes m. šiame projekte dalyvavo 10 nedirbančių, nesimokančių ir darbo biržoje neregistruotų metų Šilutės rajono jaunų žmonių. Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatoriaus darbo užmokestį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Katyčių pagrindinės mokyklos atvira jaunimo erdvė KJ loftas teikė projektą Jaunimo reikalų departamento atvirųjų jaunimo erdvių finansavimo konkursui ir gavo Eur finansavimą, už kuriuos erdvėje, pagal Belgijos pavyzdį, įrengta mokomoji jaunimo kavinė. Visos Šilutės rajono atvirosios jaunimo erdvės gavo Savivaldybės Jaunimo programos finansavimą m. iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto Jaunimo programai buvo skirti Eur (2015 m eurų). Už šias lėšas finansuota 15 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų iniciatyvų, iš kurių 4 tęstiniai. Perkėlus Lietuvininkų vilties premijos įteikimo renginį iš lapkričio 10 d. į Vasario 16-ąją, 2016 m. premija teikta nebuvo, o jai skirti pinigai grąžinti į Jaunimo programą ir skirti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nenumatytiems projektams finansuoti m. buvo atliktas Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo politikos kokybės m. vertinimas. ir surinkti duomenys Jaunimo problematikos tyrimui, kurio nacionalinę apžvalgą atlieka Jaunimo reikalų departamentas m. Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programai iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto sporto plėtojimui buvo skirta Eur. VšĮ Šilutės sportas gavo Eur, o NVO sporto klubų veiklai skirti Eur, už kuriuos finansuoti 20 sporto klubų projektai, Eur numatyti sportininkų skatinimui ir Eur palikta programos rezerve. Šilutės rajone registruoti 32 sporto klubai (2015 m. 29), kuriuose sportuoja apie 1800 žmonių ir dirba kvalifikuoti treneriai. Aukštus sportinius rezultatus pasiekusiems sportininkams ir jų treneriams

57 57 skatinti buvo numatyta Eur, tačiau lėšų trūko ir premijoms išdalinta Eur apdovanoti 39 sportininkai ir 10 trenerių. Jaunimo reikalų taryba posėdžiavo 4 kartus, taip pat iš tarybos narių buvo sudaryta darbo grupė Jaunimo politikos kokybės vertinimui atlikti. Sporto taryba 2016 m. susiorganizavo 10 posėdžių. Problemos: Nepakankamas jaunimo ir sporto finansavimas. Prasta, daugeliu atvejų avarinė sporto bazių būklė. Jaunimo darbuotojų etatų trūkumas atvirose jaunimo erdvėse, kad būtų užtikrinamas kokybiškas jaunimo užimtumas ir konsultavimas. Dėl psichologų trūkumo neužtikrinamas psichologinės pagalbos teikimas mokyklose. Kultūra Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programai skirta 1 milijonas 400 tūkstančių eurų m. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programą įgyvendino vadovaudamasis Šilutės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano tikslais, priemonių planu, kitais norminiais dokumentais per kultūros institucijas, neformalias kūrybines grupes, kurios siekia puoselėti tradicijas, įprasminti savo krašto istoriją, kultūrą, meną, paveldą. Kultūros skyrius vykdė Savivaldybės biudžetinių įstaigų Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos, Šilutės H. Šojaus muziejaus, Šilutės kamerinio dramos teatro, Šilutės kultūros ir pramogų, Kintų Vydūno kultūros, Salos etnokultūros ir informacijos, Žemaičių krašto etnokultūros, Senųjų kaimo tradicijų kultūros centrų bendrosios veiklos priežiūrą: 2016 metais buvo suorganizuoti 7 pasitarimai su įstaigų vadovais, aptarta veiklos koordinavimo, stebėsenos, kontrolės klausimai, Šilutės rajono savivaldybės strateginio plano m., 2016 m. priemonių plano įgyvendinimo rezultatai. Išspręsta įstaigų darbo laiko suderinimo problema m. buvo gauti 223 raštai, parengti 9 mero potvarkiai, 56 siunčiami raštai, 31 sprendimo projektas, 51 sutartis. Skyriaus darbuotojai daug dėmesio skyrė konsultacijoms paveldo, naujų norminių dokumentų, vadybos klausimais m. Šilutės rajono kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui strategijai m. įgyvendinti buvo skirta Eur. Praėjusiais metais buvo vykdoma tęstinė veikla ir bendradarbiaujant su seniūnais, sutvarkytos, aptvertos Juknaičių kaimo pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų senųjų evangelikų liuteronų kapinės bei Jonaičių kaimo senųjų evangelikų liuteronų kapinės. Praėję metai Lietuvoje buvo paskelti Prezidento K. Griniaus metais, Savivaldybės iniciatyva sukurta ir pagaminta Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus atminimui skirta memorialinė lenta, kuri buvo iškilmingai atidengta ant Šlažų tilto, Mokslo akademijos dienos Šilutėje metu. Renginio metu įdomią tilto istorinę medžiagą šilutiškiams pristatė Klaipėdos universiteto mokslinis bendradarbis Darius Barasa. Šilutės rajono savivaldybė nuosekliai atlieka žydų istorijos įprasminimo veiklą, 2016 m. Švėkšnos žydų masinių žudynių vietos ir kapų vietoje ant pastatyto paminklo įrengta informacinė lenta. Įgyvendinant trišales sutartis tarp Šilutės rajono savivaldybės, Kultūros paveldo departamento ir VĮ Lietuvos paminklai buvo parengtas Žemaičių Naumiesčio sinagogos pastato tvarkybos (avarinės grėsmės pašalinimo) darbų projektas bei Švėkšnos sinagogos kapitalinio remonto techninis projektas. Dabar bus galima ieškoti finansavimo šaltinių tvarkybai. Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba atliko Šilutės miesto istorinės dalies pastatų vertinimą, spendė jų apsaugos klausimus. Istorinėje miesto dalyje gyvenantys žmonės, norėdami tvarkyti pastatus, dažnai susiduria su informacijos stygiumi apie pastatų spalvinimą. Todėl yra užsakytas ir šiuo metu rengiamas

58 58 tyrimas - Šilutės miesto istorinės dalies pastatų spalviniai sprendiniai. Turint šiuos pasiūlymus, bus galima padėti gyventojams tvarkingai puošti savo aplinką ir miestą m. buvo nustatyta Švėkšnos dvaro tvoros atkarpos avarinė būklė. Nedelsiant buvo ieškoma sprendinių padariniams šalinti, atlikti sudėtingi sutvirtinimo, mūrijimo darbai. Vyko susitikimai sprendžiant Švėkšnos sinagogos pritaikymo klausimą, aptartos finansavimo perspektyvos. Kultūros skyrius kartu su Šilutės H. Šojaus muziejumi, įgyvendinant ES projektą, išdiskutavo ir parengė pasiūlymus dėl Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų ekspozicijų, patalpų modernizavimo, atliko kitą veiklą. Buvo parengti siūlymai įgyvendinamiems projektams Šilutės miesto tikslinės teritorijos programai dėl Šilutės dvaro sodybos parko, H. Zudermano skverelio, Šilutės evangelikų liuteronų senųjų kapinių ir senosios turgaus aikštės bei centrinės miesto dalies sutvarkymo. Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, atsakinga už kultūros paveldą, apžiūrėjo ir parengė 113 kultūros paveldo objektų būklės vertinimo aktų, kurie skeliami Savivaldybės interneto e svetainėje Daugiau informacijos apie Šilutės rajono kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui strategiją ir įgyvendintus projektus galima rasti paveldo puslapyje. Buvo atliekami paruošiamieji darbai kultūros centrų darbuotojų atestacijai vykdyti, parengti dokumentai. Kultūros skyriaus specialistai 2016 m. aktyviai ir konstruktyviai dalyvavo įvairių Savivaldybės komisijų ir darbo grupių veikloje. Kultūros skyriaus specialistai dalyvauja koordinuojant veiklą dėl vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo. Praėjusiais metais atlikta kultūros įstaigų specialistų kvalifikacijos kėlimo statistinė analizė, aptarti prioritetai. Ši informacija paskelta Savivaldybės interneto svetainėje. Surinkta informacija iš Šilutės rajono savivaldybės institucijų dėl dalyvavimo minint Vydūno metus ir Valstybės šimtmečio priemonių įgyvendinimą m. buvo įvertinta bibliotekų tinklo perspektyva, pateikti siūlymai Savivaldybės vadovams. Skyriaus darbuotojai pagal kuruojamas sritis, dalyvauja įstaigų Tarybose, kuriose sprendžiami aktualūs įstaigai klausimai. Aktyviai dalyvaujama Mažosios Lietuvos etnografinio regiono taryboje, kur Šilutės etnokultūros vyksmas vertinamas labai pozityviai. Skyriaus vedėja kartu su specialistais ir įstaigų vadovais aptarė galimybes ir parengė planą dėl Šilutės H. Šojaus muziejaus, Kultūros ir pramogų centro bei Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos modernizavimo. Kultūros skyrius organizavo mokymus folkloro kolektyvų ir vokalinių kolektyvų vadovams Šilutės rajone, prasideda pasirengimas Dainų šventei. Pasirašytos sutartys su savivaldybėmis dėl lėšų skyrimo regiono heraldikai sukurti ir konsultacijų. Po bendrų susitikimų su etnokultūros specialistais ir jaunimo organizacijomis įstaigos vykdė daugiau patrauklių veiklų laisvalaikiui turtinti (protmūšiai, stovyklos, festivalis). Vedėja dalyvaudama Šilutės miesto VVG strategijos rengimo darbo grupėje parengė siūlymus ir pristatė savivaldybės vadovams dėl kultūros institucijų dalyvavimo būsimoje projektinėje veikloje. Bendradarbiaujant su Kultūros ministerija buvo pasiekta, kad 2016 m. vėl kilo atlyginimai kultūros darbuotojams. Pateikti pasiūlymų dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projekto. Užtikrinant etninės kultūros išsaugojimą ir populiarinimą buvo vykdomos etnografinės ir kraštotyrinės ekspedicijos, tiksliniai seminarai etnografams ir turizmo paslaugų teikėjams, skatinama folkloro kolektyvų veikla, organizuotos kalendorinės šventės, publikuoti straipsniai,

59 59 įstaigos kaupė etnografinės medžiagos tyrimus, bendradarbiavo su švietimo įstaigomis, jaunimo organizacijomis. Salos etnokultūros ir informacijos centras vykdė etnografines ekspedicijas, organizavo rajoninį konkursą vietos bendruomenėms, siekiant išryškinti, kuri iš jų geriausiai atskleidžia savo gyvenamosios vietovės etninės vertybes. Šio konkurso nugalėtoja pripažinta Usėnų bendruomenė. Kintų Vydūno kultūros centras parengė ir įgyvendino etnokultūrinės veiklos projektą, skirtą E.V.Berbomo 230-ojo gimimo sukakčiai paminėti. Centras pateikė idėjas Vyriausybinei programai dėl Vydūno jubiliejaus paminėjimo, sulaukta pritarimo. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras, įgyvendindamas Etninės kultūros saugos priemonių planą skatino žemaitiškosios etninės kultūros sklaidą: vykdė tikslines ekspedicijas, ypač didelio populiarumo ir gero įvertinimo sulaukė vaikams skirta amatų stovykla. Centras pirmą kartą organizavo rajoninį konkursą klasei, kuri geriausiai populiarina etninę kultūrą. Šis konkursas, tikimės, turės tęstinumą. Žemaičių krašto etnokultūros centras organizavo etninės kultūros renginius,,žemaičių Užgavėnės,,,Mažosios Velykėlės,,, Kalėdinė mugė, rinko savo krašto etnografinę medžiagą. Kultūros institucijos į savo veiklas įtraukė išskirtines datas, įvykius, sukaktis metais prisiminėme 1991 m. Sausio 13 - osios įvykius, paminėjome 1941 m. birželio 14 d. prasidėjusio masinio Lietuvos piliečių trėmimo liūdną 75-ių metų sukaktį. Lietuvos Respublikos Seimas 2016 metus buvo paskelbęs Prezidento Kazio Griniaus metais, Vietos bendruomenių metais, Bibliotekų metais. Kultūros skyrius kartu su kolegomis, tęsiant bendradarbiavimo tradiciją, organizavo Lietuvos mokslų akademijos dieną Šilutėje. Turiningai praėjo išskirtinis renginys Šilutėje Kraštiečių sueiga, kuri vyksta kas 5 metai. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka pradėjo kurti virtualią enciklopediją Šilutė. Šimtmečio žmonės. Šilutės F. Bajoraičio dalyvavo tęstiniame nacionaliniame projekte, jų veiklas ekspertai įvertino aukščiausiu balu ir skyrė maksimalų Eur finansavimą. Žemaičių Naumiesčio ir Kintų filialai 2016 m. pilnai įsikūrė renovuotose patalpose. Pradėti spręsti ir Tilžės g. 12 pastato pritaikymo bibliotekos veikloms klausimai. Šilutės Hugo Šojaus muziejuje atidarytos 4 naujos ekspozicinės salės, kuriose pristatomos dr. H. Šojaus gamtos, šeimos kelionių, archeologinių radinių bei lietuvininkų krašto indų ekspozicijos. Per metus ekspozicijas aplankė lankytojų metais muziejus įsijungė į Lietuvos muziejų kelią, kuriame bus populiarinami dvarai ir juose sukauptos vertybės, baigiamasis respublikinis renginys vyko Šilutėje, Hugo Šojaus dvare m. muziejaus restauratorei Natalijai Kučinskajai suteikta I dokumentų restauratorės kategorija, Idalijai Ragelienei suteikta II tekstilės restauratorės kategorija. Šilutės muziejus 2016 metais daug dėmesio skyrė edukacinei veiklai - veikė Šeštadieninė lietuvininkų tarmės mokyklėlė, vaikai ir suaugusieji toliau tobulinosi lietuvininkų tarmės studijoje, išleistas dar vienas edukacinis sąsiuvinis ir CD su ekspedicijose užrašytais padavimais. Pasitinkant Piliakalnių metus, išleistas lankstinukas Šilutės rajono piliakalniai. Šilutės kultūros ir pramogų centras kartu su partneriais įgyvendino tęstinį regioninį projektą Vėtrungių kelias, vykdytos suplanuotos veiklos, išleista unikali knyga Kuršmarių žvejų burvalčių vėtrungės. Šilutės kultūros ir pramogų vykdė ne tik tradicinius renginius, daug dėmesio įstaiga skyrė darbui su jaunimu. Įstaiga yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru ir įgyvendina ilgalaikę neformaliojo švietimo programą Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme. Įstaiga bendradarbiaudama su Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyriumi įgyvendina Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą Atrask save ir teikia paslaugas nemotyvuotam jaunimui. Tai yra ES praktika. Įstaiga taip pat vykdė Šilutės miesto Atviros Jaunimo erdvės veiklą. Kultūros centras yra akredituota, savanorius priimanti organizacija,

60 60 kuri įgyvendina vieną iš ES direktyvų ir bendradarbiauja su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šilutės kamerinis dramos teatras savo veiklą šiemet aktyviai vykdė rajono seniūnijose, ugdymo įstaigose. Pagrindinės kultūros sektoriaus problemos, kurioms tikslinga skirti didelį dėmesį: 1. Spręsti kultūros darbuotojų atlyginimų didinimo klausimus. Nes sunku pritraukti jaunus, kvalifikuotus specialistus. 2. Palaipsniui didinti lėšas kultūrinei veiklai, nes skiriama suma nesikeičia nuo 2001 m. 3. Motyvuoti kultūros centrų darbuotojus mokytis/tobulintis užsienio kalbų. PLANAVIMAS IR PLĖTRA Planavimo ir plėtros skyrius inicijuoja, dalyvauja rengiant ir užtikrina Savivaldybės strateginio plėtros plano ir strateginių veiklos planų parengimą, analizuoja investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, rengia ir teikia projektų inicijavimo paraiškas ir įgyvendina projektus, rengia ir koordinuoja Savivaldybės tarptautinio ir vietinio bendradarbiavimo programas. Skyriuje dirba 7 darbuotojai: vedėjas ir 6 vyriausieji specialistai. Skyrius 2016 m. parengė: Tarybos sprendimų projektų 50 (dėl pritarimo dalyvauti projekte, įgaliojimo atlikti viešojo pirkimo procedūras, įgaliojimų suteikimo ir kt.) (2015 m. 19); Administracijos direktoriaus įsakymų projektų 14 (dėl darbo grupių sudarymo, įgaliojimo atlikti viešojo pirkimo procedūras, įgaliojimų suteikimo ir kt.) (2015 m. 28); 2016 m. parengtas ir Šilutės savivaldybės taryboje patvirtintas Strateginis veiklos planas m., kurį sudaro 8 veiklos programos. Parengti teisiniai dokumentai, reglamentuojantys Strateginio veiklos plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkas bei Investicijų iš Valstybės investicijų programos planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas. Atsižvelgiant į Strateginio plano iškeltus uždavinius ir prioritetus 2016 m. įgyvendinami 6 projektai, kurių suma 48,2 tūkst. eurų (Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės gyvybingumą (LIFE Viva Grass), Šilutės miesto vietos veiklos grupė Pamario krašto strategijos parengimas, Projekto įgyvendinimo metu sukurto turto draudimas, Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje; Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų prieplaukoje; Šilutės miesto centro detaliojo plano parengimas) (2015 m. 10 vykdomi projektai. 164,2 tūkst. eurų) Parengta projektų tarptautiniams ir valstybiniams fondams: a) įgyvendinami projektai: Eil. Nr. Programos pavadinimas metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa metų Europos Sąjungos fondų Projekto pavadinimas Socialinių būstų įsigijimas Šilutės rajono savivaldybėje Pamario švyturių kelias (E-rinkodara) Laisva skanu unikalu - žuvies keliu (E-rinkodara) Projekto įgyvendinimo laikotarpis Projekto vertė (Eur) , , ,66

61 61 investicijų veiksmų programa metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa Interreg V-A Pietų Baltijos programa Pažink vakarų krantą (Erinkodara) Small coastal fishery and its heritage as significant potential for tourism destination development FISH MARKETS/ "Žuvų turgūs ir smulki pakrantės žvejyba" , ,00 b) 2015 m. parengtos projektinės paraiškos: Eil. Nr. Programos pavadinimas metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa Interreg V-A Pietų Baltijos programa Interreg V-A Pietų Baltijos programa metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa metų kaimo plėtros programa metų kaimo plėtros programa Projekto pavadinimas Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės, K. Kalinausko gatvių, Atgimimo al. Ir Laisvės al. Rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones Ramučių gatvės Šilutės mieste pėsčiųjų ir dviračių tako rekonstravimas Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje Urban Baltic Industrial Symbiosis Baltijos jūros turizmo centras darnios plėtros struktūrinė organizacija aktyviam turizmui Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje Gardamo gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas Juknaičių gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas Projekto įgyvendinimo laikotarpis Projekto vertė (Eur) , , , , , , , , ,25

62 metų kaimo plėtros programa metų kaimo plėtros programa metų kaimo plėtros programa metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa Interreg V-A Pietų Baltijos programa Interreg V-A Pietų Baltijos programa Laučių gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas Vainuto gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas Saugų gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą Šilutės H.Šojaus dvaro pastatų komplekso modernizavimas, pritaikant viešiems kultūros poreikiams Juknaičių savarankiško gyvenimo namų dalies pastato sutvarkymas Šilutės miesto Cintjoniškių gatvės rekonstravimas. II etapas: dviejų žiedinių sankryžų įrengimas Šilutės miesto istorinės dalies kraštovaizdžio tvarkymas Šilutės miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams South Coast Baltic Establishing Durable Crossborder Boating Destination Management on the Basis of the Marriage Cooperation Network ("Pietų Baltijos krantas ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu" Baltic water sport school ( Baltijos vandens sporto mokykla ); , , , , , , , , , , , , , Latvijos- Šyšos upės Šilutėje ir ,00

63 63 Lietuvos bendradarbiavimo programa Ciecerės upės Saldus mieste kranto teritorijos sutvarkymas ir ekologinės rizikos sumažinimas ARCHITEKTŪRA IR URBANISTIKA Šilutės rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus darbas atlieka su teritorijų planavimu ir statyba susijusias funkcijas, sudaro sąlygas nuosekliai įgyvendinti Šilutės rajono savivaldybės Bendrąjį planą. Įgyvendinant Šilutės r. sav. Bendrąjį planą, strateginio plano veiklos plano vietinio ūkio programos , , , 1,1.2.4 p., atlikti šie pagrindiniai darbai teritorijų planavimo ir žemėtvarkos srityje: - patvirtinti 7 detalieji planai ar jų korektūros; - patvirtintas Šilutės miesto neužstatytų teritorijų kraštovaizdžio formavimo specialusis planas; - patvirtinti Šilutės miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo planavimo tikslai; - įsigaliojo (įregistruota Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre) 9 detaliojo teritorijų planavimo dokumentai ir jų pakeitimai; - įsigaliojo (įregistruota Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre) 14 kaimo plėtros žemėtvarkos projektų; - įsigaliojo (įregistruota Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre) 2 specialieji planai; - išleisti 93 įsakymai dėl žemės sklypų naudojimo paskirties ir būdo keitimo; - išleisti 57 įsakymai dėl formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo (organizavimo); - priimti sprendimai suteikti pavadinimus 28 gatvėms, patikslinti geografines charakteristikas 21 gatvei, pakeisti 2 gatvių pavadinimus. Panaikinti 7 gatvių pavadinimai; - išleista 20 įsakymų dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų patvirtinimo. - išduota 118 žemės sklypo plano rengimo reikalavimų. - išduota 10 planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti; - Teritorijų planavimo komisijoje patikrinus 37 projektus pritarta 35 teritorijų planavimo dokumentų projektams; - parengta 15 pasiūlymų dėl teisės aktų projektų; - patikrinti ir suderinti 264 topografiniai planai ir požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos; - sudaryta 16 sutarčių dėl teritorijų planavimo dokumentų, formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir kompleksinio planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos. - parengta 130 atsakymų fiziniams ir juridiniams asmenis. Projektavimo (statybų) srityje: Vadovaujantis bendrojo plano ir kitų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais - išduota 111 specialiųjų architektūros reikalavimų pastatų projektavimui; - Patikrinus 214 statinių projektų, išduoti 63 leidimai statyti naujus, 43 rekonstruoti, 2 modernizuoti esamus statinius ir 69 rašytiniai pritarimai statinių projektams. Pagrindiniai statinių projektai, kuriems išduoti statybą leidžiantys dokumentai: Statybos objektas Statybos adresas 1 Automobilių tilto kelio Nr.141 Kaunas Jurbarkas Šilutė - Klaipėda 205,34 km per Veiviržos upę rekonstravimui Vilkyčių k. 2 Automobilių kelio Nr.4202 Stoniškiai Degučiai 15,83 km tilto Degučių k.

64 64 per melioracijos kanalą rekonstravimui 3 Automobilių kelio Nr.4206 Sakūčiai Žemaitkiemis tilto per Alkos k. Tenenio (pavad. Alkos) upę rekonstravimui 4 Automobilių kelio Nr.4269 Pašyšiai Usėnai tilto Leitės upę Uostiškių k. rekonstravimui 5 Automobilių kelio Nr.165 Šilalė Šilutė 43,222-54,120 km rekonstravimui Armalėnų k. Žemaičių Naumiesčio k. 6 Geležinkelio Klaipėda Šilutė km tilto per Beržupę Petrelių k. rekonstravimui 7 Geležinkelio Klaipėda Šilutė km melioracijos Žemaitkiemio k. pralaidos per rekonstravimui 8 Medicinos centro ( Puriena )rekonstravimui Šilutės m., Gluosnių g. 4 Pastato rekonstravimui įrengiant daugiafunkcinį sporto Šilutės m., Rusnės g. 10A kompleksą (Baseinas) 9 Parduotuvės ( Bikuva ) statybai Šilutės m., Gluosnių g. 4B VIEŠIEJI PIRKIMAI Šilutės rajono savivaldybės administracijoje 2016 metų viešieji pirkimai buvo atliekami pagal 2005 m. gruodžio 22 d. Viešųjų pirkimų įstatymą Nr. X-471 (aktualią redakciją) bei 2014 m. sausio 21 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-106 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles (aktualią redakciją) (toliau Taisyklės). Tarptautiniai pirkimai buvo atlikti pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. Tarptautinio pirkimo vertės ribas skelbia Viešųjų pirkimų tarnyba. Supaprastinti pirkimai buvo atlikti pagal patvirtintas Taisykles. Taisyklės yra skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CPV IS) ir Šilutės rajono savivaldybės svetainėje Dalis pirkimų buvo atlikta per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO.lt) m. viešųjų pirkimų organizavimo tvarką reglamentavo 2015 m. sausio 12 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-34 patvirtintos Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės m. Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus, atsižvelgiant į pirkimų vertes, atliko Viešųjų pirkimų komisija ir pirkimų organizatoriai: - Viešųjų pirkimų komisijos sudėtis atnaujinta 2016 m. balandžio 15 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-469 Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo. - Pirkimų organizatoriai buvo paskirti 2014 m. lapkričio 12 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų organizatorių skyrimo m. Viešųjų pirkimų komisijos ir pirkimų organizatorių atlikti pirkimai buvo paviešinti Šilutės rajono savivaldybės svetainėje Sudarytos sutartys ir tiekėjų pasiūlymai išviešinti ir Šilutės rajono savivaldybės tinklalapyje. Iš viso 2016 m. skyriuje parengta 13 (trylika) Administracijos direktoriaus įsakymų. Nuo į skyriaus vedėjos pareigas grįžo Eglė Limbienė. Be vedėjos skyriuje dirbo 4 vyriausieji specialistai (karjeros valstybės tarnautojai) ir 1 vyriausiasis specialistas pagal darbo sutartį. PRIEMONĖ, VEIKLOS FAKTAS FUNKCIJA 2016 M M. 1. TARPTAUTINIAI PIRKIMAI: BENDRA PIRKIMŲ BENDRA PIRKIMŲ

65 Organizuoti paslaugų viešieji pirkimai (tarptautiniai) atviri konkursai (skelbimai apie pirkimą skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ) 1.2. Organizuoti paslaugų viešieji pirkimai (tarptautiniai) neskelbiamų derybų būdu (siųsti kvietimai tiekėjams dalyvauti derybose, skelbimai apie pirkimą CVP IS neskelbti) 1.3. Organizuoti prekių, paslaugų viešieji pirkimai per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO.lt) 2. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI: 2.1. Organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai supaprastinto atviro, riboto, skelbiamų derybų konkurso būdu (skelbimai apie pirkimą skelbti CVP IS) 2.2. Organizuoti prekių, paslaugų ir darbų supaprastinti neskelbiami pirkimai/apklausos procedūra (siųsti kvietimai tiekėjams dalyvauti apklausos procedūrose, skelbimai apie pirkimą CVP IS neskelbti) VERTĖ: ,94 Eur Skaičius 8/iš jų 1 nutrauktas Bendra pirkimų vertė: ,94 Eur Darbų 1 vykdomas pirkimas Paslaugų ,44 Prekių ,50 Skaičius 0 Darbų - 0 Paslaugų 0 Prekių - 0 Skaičius 20 Bendra pirkimų vertė: ,11 Eur Darbų - 0 Paslaugų ,99 Prekių ,12 Bendra pirkimų vertė: ,13 Eur Skaičius 30 /iš jų neįvyko- 6 Bendra pirkimų vertė: ,64 Eur Prekių ,60 Paslaugų ,17 Darbų ,27 Skaičius 17/iš jų neįvyko - 2 Bendra pirkimų vertė: ,37 Eur Prekių ,00 Paslaugų ,40 Darbų , Supaprastinti mažos vertės pirkimai: Skaičius 94, kartu su pirkimų organizatoriais Bendra pirkimų vertė: ,12 Eur Prekių ,61 Paslaugų ,17 Darbų , Organizuoti prekių, paslaugų ir darbų supaprastinti skelbiami mažos vertės pirkimai (skelbimai apie pirkimą skelbti CVP IS) Organizuoti prekių, paslaugų ir darbų supaprastinti mažos vertės pirkimai apklausos būdu (siųsti kvietimai tiekėjams dalyvauti apklausose/apklausos žodžiu, skelbimai apie pirkimą CVP IS neskelbti) Skaičius 3 Bendra pirkimų vertė: ,61 Eur Prekių 0 Paslaugų ,61 Darbų 0 Skaičius 999 Bendra pirkimų vertė: ,51 Eur Prekių ,61 Paslaugų ,56 Darbų ,34 VERTĖ: ,18 Eur Skaičius 9 Bendra pirkimų vertė: ,94 Eur Darbų - 0 Paslaugų ,94 Prekių ,00 Skaičius 0 Darbų - 0 Paslaugų 0 Prekių - 0 Skaičius 25 Bendra pirkimų vertė: ,24 Eur Darbų - 0 Paslaugų ,34 Prekių ,90 Bendra pirkimų vertė: ,85 Eur Skaičius 31 Bendra pirkimų vertė: ,04 Eur Prekių ,60 Paslaugų ,17 Darbų ,27 Skaičius 10 Bendra pirkimų vertė: ,82 Eur Prekių ,00 Paslaugų ,40 Darbų ,42 Skaičius 82, kartu su pirkimų organizatoriais Bendra pirkimų vertė: ,99 Eur Prekių ,90 Paslaugų ,35 Darbų ,74 Skaičius 1 Bendra pirkimų vertė: ,00 Eur Prekių ,00 Paslaugų 0 Darbų 0 Skaičius 1055 Bendra pirkimų vertė: ,99 Eur Prekių ,90 Paslaugų ,35 Darbų ,74

66 66 3. Ataskaita Viešųjų pirkimų tarnybai už praėjusiais kalendoriniais metais atliktus viešuosius supaprastintus pirkimus, mažos vertės pirkimus (apklausos žodžiu ir raštu) 4. Konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais Nuolat: Administracijos skyriams, švietimo įstaigoms, viešosioms įstaigoms 2017 m. sausį 2016 m. sausį Nuolat: Administracijos skyriams, švietimo įstaigoms, viešosioms įstaigoms Pastaba. Į tarptautinių atvirų konkursų darbų vertę nėra įskaičiuota 2016 metais paskelbto riboto konkurso dėl daugiafunkcinio sporto komplekso Šilutės mieste, Rusnės g. 10A, I statybos etapo darbų vertė, nes vokai su pasiūlymų kainomis dar nėra atplėšti. KANCELIARIJA. KOMUNIKACIJA. PERSONALO IR JURIDINIAI REIKALAI, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS Kanceliarija Dokumentų valdymui tobulinti nebuvo būtinybės parengti naujos Dokumentų valdymo tvarkos aprašo redakcijos (paskutinioji Nr. A1-1336), tačiau rengti kiti sklandų dokumentų judėjimą užtikrinantys teisės aktai: Dėl skyrių ir poskyrių vedėjų įgaliojimo pasirašyti dokumentus ( , Nr. A1-457), Dėl atsakingų darbuotojų už dokumentų apskaitą skyrimo ( , Nr. A1-1337), Dėl fotodokumentų išsaugojimo ( , Nr. A1-1509), Dėl darbuotojų įgaliojimo tvirtinti dokumento kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumą ( , Nr. A1-1706), Dėl tarnybinių komandiruočių įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo ( , Nr. A1-1737), pradėta dirbti su Dokumentų valdymo sistemos resursų ir bylų archyvavimo moduliais. Dokumentų valdymo sistema (DVS) Savivaldybė naudojasi nuo 2001 m., tačiau jai pavaldžioms įstaigoms, dėl nedidelės ir nesudėtingos organizacinės struktūros neturinčioms didelių dokumentų srautų, nebuvo finansiškai naudinga įsidiegti ir palaikyti nuosavas el. dokumentų valdymo sistemas. Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos infrastruktūroje sukurta elektroninių dokumentų valdymo sistemos (EDVS) neatlygintina paslauga pagal gana platų funkcionalumo spektrą sudarė sąlygas visaverčiams elektroninių dokumentų mainams ir mažoms įstaigoms. Atsižvelgdami į tai, kartu su Komunikacijos skyriumi surengėme seminarą kuriame raginome pavaldžių įmonių ir įstaigų atsakingus darbuotojus pasinaudoti reta galimybe be lėšų naudotis Dokumentų valdymo sistema, mokėme užsisakyti EDVS paslaugą Elektroninės valdžios vartų portale ir sudaryti EDVS paslaugos naudojimo elektroninę sutartį su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos. Surengtas seminaras ( ) ir Savivaldybės administracijos seniūnijų raštvedžiams, mokant juos dirbti su Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo sistema. Raštvedžiai pradėjo dokumentus registruoti Kontoroje. Siekiant suteikti gyventojams paslaugas vietoje ir gerinti gyventojų aptarnavimo vieno langelio principu kokybę, du kartus Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-114 ir įsakymu Nr. 294 buvo peržiūrėtas ir pakoreguotas Asmenų aptarnavimo vieno langelio principu tvarkos aprašas. Jame ypač akcentuota aptarnaujant asmenis atsižvelgti į administracinių paslaugų aprašų 7 pozicijoje išvardintus dokumentus, kuriuos gali gauti Administracijos darbuotojas. Aprašą papildė asmenų administracinei naštai mažinti pagal kompetenciją Savivaldybės admininistracijos struktūriniuose padaliniuose naudojamos visos duomenų bazės, surasta galimybių naudotis naujomis duomenų bazėmis. Daug painiavos kėlusių terminalo pirmojo puslapio nuorodų skaičius nuo 10 sumažintas iki 6. Antrojo atvertimo įrašai supaprastinti, atsisakyta gremėzdiškų formuluočių. Interesantams tapo žymiai lengviau

67 67 susiorientuoti, kokiu klausimu į kurį skyrių kreiptis, ir pagreitino talono atsispausdinimą. Visus 2016 metus asmenys, aptarnaujami vieno langelio principu centralizuotu būdu, turėjo ir tebeturi galimybę pateikti prašymą ar skundą per pietų pertrauką visas darbo dienas, nors toks reikalavimas, pagal Viešojo administravimo įstatymo pakeitimus, įsigalios tik 2017 m. kovo 31 d. Analizuota metus kaupta stebėjimų medžiaga ir surasta galimybių sumažinti norminių teisės aktų perdavimo Teisės aktų registro (toliau TAR) tvarkytojui Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai klaidų skaičių. Toliau tobulinta gyventojų supažindinimo su norminių teisės aktų projektais ir jų galimybės pateikti pastabas ir pasiūlymus sistema. Pasinaudodami modifikuota Dokumentų valdymo sistema, Kanceliarijos raštvedžiai perėjo prie Akcinės bendrovės Lietuvos pašto ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vykdomo Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo projekto įgyvendinimo pasirašytas Susitarimas Nr. R5-(4.1.5)-14 dėl paslaugos gavėjo jungimosi prie Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos. Su UAB Leksinova sudaryta nauja paslaugų sutartis Nr. R5-(4.1.5)-569 dėl naujai parengtų juridinių dokumentų sutvarkymo, aktualizavimo ir įkėlimo į publikavimo ir paieškos sistemą Infoleks. Dokumentai. Su uždarąja akcine bendrove Nevda pratęsta Dokumentų valdymo sistemos atnaujinimo ir palaikymo paslaugų sutartis Nr. R5-(4.15) Kaip atsakingų už personalo, dirbančio su įslaptinta informacija, patikimumą, organizuotas leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimas, informuotos kandidatūrą tikrinančios institucijos apie asmens anketos duomenų, galinčių turėti įtakos leidimo išdavimui ar panaikinimui, pasikeitimą. Pirmą kartą asmenų klausimynai ir juos lydintys dokumentai buvo pasirašyti elektroninių parašu. Asmenys, kuriems patikėta įslaptinta informacija, informuoti apie įstatymų nustatytą atsakomybę už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą, pasirašytinai supažindinti su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Kiekvieną mėnesį buvo vykdoma sprendimų projektų peržiūra raštvedybos požiūriu, sudaromos bylos svarstymui Administracijos posėdyje. Parengti du sprendimai dėl Garbės piliečio vardo suteikimo. Kanceliarijos raštvedžiai registravo ir sutvarkė 7053 gautus, 6037 siunčiamus dokumentus, 854 sutartis su juridiniais asmenimis, 379 sutartis su fiziniais asmenimis, 603 aktus, įformino 1770 Administracijos direktoriaus įsakymų (2015 m ) Kanceliarijos vieno langelio darbuotojai organizavo ir koordinavo interesantų priėmimą ir aptarnavimą Savivaldybėje, priėmė ir užregistravo 3904 piliečių prašymus, 10 skundų, įformino 213 mero potvarkių ir 249 Administracijos direktoriaus įsakymus komandiruočių klausimais. Per elektroninių paslaugų portalą VIISP gauta 10 dokumentų. Interesantai dažniausiai prašė pažymų apie gyvenamosios vietos deklaravimą arba įrašymą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Nuo 2016 metų spalio mėnesio vieno langelio darbuotojai portale pradėjo registruoti prašymus dėl vaiko priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Savivaldybės administracijos Kanceliarijos archyvas toliau kaupė, sistemino ir apibendrino archyvo informaciją, reikalui esant, teikė Savivaldybės administracijai, Klaipėdos regiono archyvui. Parengtas Savivaldybės administracijos bei sudarytas bendras, pateikus skyriams, visos Savivaldybės dokumentacijos planas, dokumentacijos plano papildymo, registrų sąrašai ir jie suderinti per EAIS su Klaipėdos apskrities archyvu. Pasibaigus kalendoriniams metams, pagal dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą susumuoti bylų sudarymo statistiniai duomenys.

68 68 Archyvo tvarkytojai teikė konsultacijas ir priėmė iš Savivaldybei pavaldžių institucijų darbuotojų bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir dokumentacijos planus, pateikė juos derinti Administracijos direktoriaus įsakymu įgaliotam asmeniui Kanceliarijos vedėjui. Taip pat rengė pagal saugomą likviduotų įmonių, uždarųjų akcinių bendrovių likviduotų kolūkių, tarybinių ūkių, žemės ūkio bendrovių ir švietimo įstaigų medžiagą archyvo pažymas, atsakymus į piliečių prašymus, kitus dokumentus juridiniams faktams nustatyti. Per 2016 metus gavo 824 prašymus išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus. Iš jų parengti 786 dokumentai. Lyginant su 2015 m., priimtų prašymų sumažėjo 105, o parengtų atsakymų sumažėjo m m m. Išnagrinėta asmenų prašymų išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus skaičius Išduotų juridinius faktus patvirtinančių dokumentų skaičius Likviduotų ir bankrutuojamų juridinių asmenų per 2016 m. buvo 21, iš kurių dokumentus toliau saugoti perdavė 13 juridinių asmenų, iš jų: 3 likviduojamų UAB ir 6 UAB veikla nutraukta dėl bankroto. Priimti saugojimui 835 apskaitos vienetai arba 15,26 tiesiniai metrai. Iš jų: ilgai saugomi 278, trumpai saugomi 557 apskaitos vienetai. Šiuo metu likviduotų įmonių saugyklose yra saugoma 702,89 tiesiniai metrai dokumentų. Bendras likviduotų įmonių dokumentų kiekis tiesiniais metrais 2014 m m m. 766,02 739,98 702,89 Likviduotų juridinių asmenų Dokumentus perdavusių likviduotų juridinių asmenų Priimtų likviduotų įmonių dokumentų kiekis Naikinti atrinktų bylų (dokumentų)

69 69 Teisės aktų nustatyta tvarka atrinktų naikinti (nurašytų) likviduotų įmonių saugomų dokumentų kiekis tiesiniais metrais yra 52,35 arba 2797 apskaitos vienetų. Daugiausia sunaikinta UAB Pamario paukštynas (780) ir UAB Versva (513) bylų, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs. Saugojimo terminas 2014 m m m. nuolat saugomų bylų ilgai saugomų bylų trumpai saugomų bylų iš viso Savivaldybės skyriai perdavė saugoti nuolat saugomas 48, ilgai saugomas 47 ir trumpai saugomas 2162 bylas. Iš viso Savivaldybės administracijos archyve yra saugomi likviduotų įmonių 672 fondai. Švietimo įstaigų dokumentų archyve saugoma 8792 apskaitos vienetai arba 146,53 tiesiniai metrai. Daug dėmesio, kaip įgyvendinamas Valstybinės kalbos įstatymas, buvo skiriama viešajai kalbai: tikrinti viešieji užrašai rajone, 5 kavinių valgiaraščiai, patikrintas Šilokarčemos laikraštis, surašytas raštas, kalbos situacija aptarta su redakcijos kolektyvu. Pastebėjus šiurkščių valstybinės kalbos pažeidimų, nuolat buvo perspėjami interneto laikraščių leidėjai. Patikrintos 12 akcinių bendrovių, įmonių ir įstaigų interneto svetainės, kai kurios buvo tikrinamos pakartotinai, surašyti raštai, aptarta su įstaigų vadovais. Taip pat patikrintas Šilutės radijo ir televizijos vedėjo M. Budraičio kalbos taisyklingumas, surašytas kalbos klaidų sąrašas, Juknaičių seniūnijos dokumentų kalbos taisyklingumas, Šilutės socialinių paslaugų centro dokumentų ir interneto svetainės kalbos taisyklingumas, Salos etnokultūros ir informacinio centro interneto svetainės, renginių ir muziejaus stendų kalbos taisyklingumas, Rusnės Šaktarpio šventės vedėjos kalbos ir Rusnės seniūnijos dokumentų kalbos, Šilutės sporto mokyklos, Šilutės H. Šojaus muziejaus dokumentų kalbos taisyklingumas, surašyti raštai, aptartos kalbos klaidos su administracijomis. Savivaldybės administracijai atliktas seminaras apie raštuose dažniausiai pastebėtas kalbos klaidas bei tarties ir kirčiavimo problemas. Parengtos rekomendacijos specialistams ir Tarybos nariams Prestižinėje įstaigoje prestižinė kalba. Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti trys straipsniai kalbos klausimais, nurodytos dažniausiai daromos kultūros darbuotojų kalbos klaidos. Didelis dėmesys dėl taisyklingos lietuvių kalbos skiriamas Šilutės rajono savivaldybės tarnautojams ir politikams, patikrinta 1770 įsakymų veiklos klausimais, 71 Mero potvarkis, 249 įsakymai ir 213 mero potvarkių komandiruočių klausimais, Mero ir Direktoriaus ataskaitos, 1233 sutarčių, suteikta apie 200 konsultacijų, patikrinti 35 posėdžių protokolai, apie 9000 rengiamų raštų, bukletų bei programų projektų. Nurodomos kalbos klaidos specialistams. Domėtasi, kaip įgyvendinamas kalbos įstatymas prekybos centruose ir kavinėse, tikrinta, ar nedirba kitataučių, neturinčių valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimų. Suderinta 31 reklamos kalba, pasiūlyta įstaigoms lietuviškų pavadinimų, stengtasi, kad nebūtų netaisyklingos darybos žodžių, naujiems pavadinimams pasiūlytos taisyklingos formos. Nuolat buvo teikiamos kalbos konsultacijos rajono gyventojams telefonu. Rūpintasi kvalifikacijos tobulinimu analizuojant Gimtosios kalbos kalbininkų pastabas bei nurodymus, dalyvauta seminaruose, skirtuose valstybės tarnautojams. Dalyvauta Konstitucijos egzamino konkurse. Pateikta 2016 metų ataskaita Valstybinei kalbos inspekcijai apie valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo funkcijos atlikimą. Komunikacija Parengtas Komunikacijos skyriaus metų strateginis veiklos planas, dalyvauta Savivaldybės strateginio plano rengimo darbo grupėse. Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų

70 70 prašymai, skundai. Pagal kompetenciją rengti raštai institucijoms ir įstaigoms, atsakymai žiniasklaidai, Administracijos direktoriaus įsakymų, Tarybos sprendimų projektai, atliktos viešųjų pirkimo procedūros. Skyrius 2016 m. parengė: Tarybos sprendimų projektų 6 (dėl vadovų ataskaitų, Bendruomenių rėmimo tvarkos aprašo tvirtinimo, Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų papildymo, NO tarybos sudėties, ataskaitų grafiko pateikimo tvirtinimo ir kt.) (2015 m. 10); Mero potvarkių 3 (dėl padėkų įteikimo) (2015 m. 17); Administracijos direktoriaus įsakymų projektų 95 (2015 m. 46); Sutarčių 15 (2015 m. 16); Siunčiamų raštų ir pranešimų 279 (2015 m. 392). Komunikacijos skyrius užpildė 72 viešųjų pirkimų paraiškas, atliko kitas viešųjų pirkimų procedūras perkant prekes ar paslaugas už eurus. Pirkimai vykdyti reprezentacinėms priemonėms įsigyti, spaudai prenumeruoti, skelbimams viešinti, kompiuterinei įrangai įsigyti, delegacijoms priimti ar vykti pas užsienio partnerius. Viešieji ryšiai ir vidinė komunikacija Parengtas ir išleistas Savivaldybės sieninis 2017 m. kalendorius. Paruošta informacijos Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainei 202. Paruošta informacijos savaitraščiui Savivaldybių žinios 5. Parengta Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus sveikinimų įvairių švenčių proga 16. Skyrius parengė 15 atsakymų, komentarų į žurnalistų paklausimus. Atliktas informacijos apie Šilutės rajono savivaldybę visuomenės informavimo priemonėse monitoringas. Sistemingai administruotas Savivaldybės interneto portalas, nuolat atnaujinta visų skyrių bei bendro pobūdžio informacija lietuvių kalba. Nuolat buvo analizuojama informacija žiniasklaidoje apie Šilutės rajono savivaldybės veiklą, kur apie netikslią ar iškraipytą informaciją buvo informuojami Savivaldybės vadovai. Jie taip pat buvo konsultuojami įvairiais viešųjų ryšių reikalais. Paruoštas Šilutės rajono savivaldybės rajono savivaldybės pristatymas skaidrėse. Buvo prižiūrima ir atnaujinama Savivaldybės pastato II aukšte esanti stacionari Savivaldybės svečių ir partnerių dovanų galerija. Įrengta Savivaldybės tarybos narių fotografijų galerija Mažojoje posėdžių salėje. Atnaujinta piešinių ekspozicija Savivaldybės didžiojoje salėje metais sėkmingai funkcionavo Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainė Išplėtoti e. demokratijos moduliai sudarė palankesnes sąlygas piliečiams susipažinti su Savivaldybės veikla, joje vykstančiais procesais. Interneto svetainės lankytojų skaičius 2016 m. pagal mėnesius pateiktas paveikslėlyje:

71 71 1. pav.: Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainės lankytojų skaičius 2016 m. Pagal Lietuvos laisvosios rinkos instituto vertinimą Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainė yra viena iš geriausiai (pagal LR Vyriausybės nustatytas rekomendacijas) tvarkomų interneto svetainių tarp Lietuvos savivaldybių. Sistemingai buvo atnaujinama ir pateikiama informacija Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainėje, kiekvieną savaitę buvo publikuojamas Dienos klausimas (iš viso pateikta 52 klausimai), į kuriuos atsakė 2716 interneto svetainės lankytojų. Ypač didelį susidomėjimą sukėlė klausimai: Kur įrengti lauko sporto treniruoklius? atsakė 271, Kurios srities darbuotojams valstybė mažiausiai skiria dėmesį? atsakė 107, Ar naudojatės teikiamomis elektroninėmis paslaugomis (deklaravimo, ligos pašalpai gauti, registruotis pas gydytoją, patekti pas Savivaldybės vadovus ir pan.)? - atsakė 89. Vidutiniškai į kiekvieną klausimą atsakė po 52 žmones. Kita veikla, bendradarbiavimas su seniūnijų bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis Įgyvendintos Komunikacijos skyriui 2016 m. numatytos Administracinės naštos mažinimo priemonės. Centralizuoto audito skyriui pateiktos pusmetinės ataskaitos. Kartu su Kaimo reikalų skyriumi organizuota ir atlikta apklausa dėl administracinės naštos besikreipiančių į Kaimo reikalų skyrių. Atlikta anoniminė Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo Šilutės rajono savivaldybės administracijoje kokybės vertinimo internetinė apklausa. Apklausų išvados ir rezultatai paskelbti Savivaldybės portale. Reguliariai atnaujinti teikiamų administracinių paslaugų aprašymai. Užtikrintas Savivaldybės administracinių paslaugų gyventojams bei verslui teikimas internetu. Paslaugų gavėjai per Elektroninius valdžios vartus ( savivaldybei gali elektroniniu būdu pateikti paslaugų užsakymo prašymus ir kitus reikalingus duomenis. Užsakinėjant pažymą nebereikia pateikti papildomų dokumentų ar duomenų, kurie yra saugomi valstybės informacinėse sistemose ir registruose, nes Savivaldybės darbuotojai visą reikalingą informaciją gauna iš registrų automatiniu būdu, pasinaudojant valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos priemonėmis. Parengtas ir teiktas Tarybai tvirtinti Šilutės rajono bendruomenių rėmimo programos tvarkos aprašas, kuriuo vadovaujantis bus skiriamos lėšos kaimo bendruomenių pateiktoms paraiškoms finansuoti. Visuotinai yra pripažįstama, jog vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų tai bendruomenių, kurios aktyviai skleidžia savo idėjas, stengiasi gerinti vietos gyvenimo sąlygas ar padeda tiems žmonėms, kuriems pagalba labiausiai reikalinga, gausa ir veikla. Šilutės rajone veikia

72 72 aktyvios bendruomenės, kurių indėlis į kaimų visuomeninį gyvenimą ypač didelis. Bendruomenės nuoseklia veikla turtina kultūrinį, dvasinį gyvenimą, rūpinasi labiausiai pažeidžiamais visuomenės nariais, savo veikla mažina socialinę atskirtį. Kaimo bendruomenės aktyviai įgyvendino m. ES lėšomis finansuotus projektus, suremontavo, įsirengė bendruomenių namus. Tačiau išlaikyti ir prižiūrėti šias patalpas, kuriose vyksta aktyvi bendruomenės narių veikla, bendruomenėms iš narių įnašų sudėtinga. Remiantis bendruomenių pateiktais duomenimis, bendruomenių patalpų šildymo, vandens ir elektros energijos kaštai per metus siekia apie 8000 eurų. Šie kaštai numatyti m. Savivaldybės strateginiame veiklos plane. Bendruomenių rėmimo programa palengvins bendruomenių veiklos finansavimą, padės tinkamai eksploatuoti patalpas, užtikrins kaimo bendruomenių veiklos tęstinumą. Savivaldybės interneto svetainės rubrikoje Bendruomenių veikla skelbiama ir nuolat atnaujinama informacija apie Šilutės rajono savivaldybės bendruomenes, pristatoma Nevyriausybinių organizacijų tarybos veikla, skelbiama išsami informacija apie Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimą. Surengti įvairių sričių socialinės, sporto, jaunimo, kultūros, vietos bendruomenių, neapibrėžtų sričių bendruomenės narių posėdžiai, parengtos jų darbotvarkės ir pranešimai apie NVO tarybos veiklą, sričių finansavimą. Dalyvauta Šilutės VVG strategijos kūrimo susirinkimuose, teiktos pastabos formuojant VVG strategiją. Parengti ir teikti tarybai NVO tarybos nuostatų pakeitimai, patvirtinta nauja NVO tarybos sudėtis. Per 2016 m. atsakyta ir paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje į 102 (2015 m. 89) gyventojų klausimus (bendrų klausimų gauta 66, švietimo reikalais 14, socialinės paramos 15, architektūros 6, kultūros 1). Komunikacijos skyrius 2016 m. vykdė nuoseklią kontrolę, kad Savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų ir organizacijų interneto svetainės atitiktų Vyriausybės nustatytus reikalavimus. Peržiūrėtos įstaigų svetainės, teikiamos konsultacijos dėl svetainės parengimo. Užtikrintas Administracijos direktoriaus metinės veiklos ataskaitos parengimas ir pateikimas tarybai. Suorganizuotas Konstitucijos egzamino laikymo turas Savivaldybėje, dalyvauta kitose Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus institucijų organizuojamose priemonėse. Informatika ir kompiuterizacija 2016 metus galima įvardinti kaip Savivaldybės kibernetinio saugumo didinimo metus. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas šalyje suformavo teisinį pagrindą ir įtvirtino valią bendromis pastangomis ginti Lietuvos kibernetinę erdvę. Kibernetinis saugumas visuma teisinių, informacijos sklaidos, organizacinių ir techninių priemonių, skirtų kibernetiniams incidentams išvengti, aptikti, analizuoti ir reaguoti į juos, taip pat įprastinei elektroninių ryšių tinklų, informacinių sistemų ar pramoninių procesų valdymo sistemų veiklai, įvykus šiems incidentams, atkurti m. Savivaldybės informatikai paruošė informacinių sistemų ir technologijų saugos išorinio audito specifikaciją. Skelbtą audito konkursą laimėjusi TEO LT, AB atliko Šilutės savivaldybės administracijos informacinių sistemų pažeidžiamumo išsamią analizę. Pateikė rekomendacijas dėl pastebėtų kibernetinės saugos spragų likvidavimo, dėl Savivaldybės informatikų konsultavimo. Savivaldybėje dalis informacijos yra įslaptinta. Norint šią informaciją apdoroti automatizuotai, turi būti įteisinta įslaptintos informacijos automatizuoto duomenų apdorojimo sistema (ADA) m. Savivaldybės informatikai paruošė ADA nuostatus. Šilutės rajono savivaldybės administracijos įslaptintos informacijos automatizuoto duomenų apdorojimo sistemos nuostatai reglamentuoja Šilutės rajono savivaldybės administracijos automatizuoto duomenų apdorojimo sistemos (toliau Savivaldybės administracijos ADA sistema) steigimo teisinį pagrindą, informacinės sistemos tikslus, pagrindines funkcijas, valdytoją, tvarkytojus, duomenų

73 73 teikėjus ir gavėjus, informacinę ir funkcinę struktūras, kaupiamų duomenų šaltinius, reikalavimus duomenų saugai, informacinės sistemos finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A1-844 Dėl ADA sistemos steigimo, nuostatų tvirtinimo ir atsakingų asmenų paskyrimo įsteigė įslaptintos informacijos automatizuoto duomenų apdorojimo sistemą. Įslaptintos ADA sistemos ir tinklo saugos įgaliotiniu paskirtas Antanas Balvočius, ADA sistemos ir tinklo administratore Vitalija Toleikienė m. buvo pasirašyta Saugaus valstybės duomenų perdavimo tinklo operatoriaus VĮ Infostruktūra ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos sutartis dėl vietinio kompiuterių tinklo infrastruktūros saugos įrangos pateikimo, konfigūravimo ir konsultavimo. Pateikta kompiuterių tinklo įranga sudarė galimybes padidinti Savivaldybės interneto greitaveiką nuo 100 Mbps iki 1Gbps. Sistemoje yra išsaugoma informacija, būtina galimų Savivaldybės kibernetinių incidentų tyrimui. Paslauga pagrįsta pasaulyje pripažinto lyderio IT saugumo srityje kompanijos Fortinet technine ir programine įranga m. per 60 pasenusių ir nesaugių kompiuterizuotų darbo vietų buvo atnaujinta. Nesaugios operacinės sistemos buvo pakeistos naujosiomis Windows 10 sistemomis buvo paruošta visų Savivaldybės kompiuterizuotų darbo vietų kibernetinės saugos sistemos su centralizuotu sistemos valdymu ir monitoringu naudojant debesijos technologijas viešojo pirkimo specifikacija. Konkursą laimėjo bendrovė ATEA didžiausia Baltijos šalyse informacinių technologijų sprendimų ir paslaugų teikėja, pateikusi Panda CloudFusion sistemą. Sistema Savivaldybės kompiuterizuotose darbo vietose pradėta diegti 2016 m. gruodį. Jau dabar (2017 m. vasario mėn.) Fusion sistemoje veikia visos Savivaldybės kompiuterizuotos darbo vietos (žiūr. 2. pav.). Be minėtų kibernetinės saugos priemonių diegimo, paminėtina: atlikti darbai perkeliant Savivaldybės papildomas duomenų saugyklas saugumo sumetimu į nutolusias nuo serverių patalpas, Savivaldybės pastato stebėjimo kamerų ir vaizdo įrašų sistemos diegimas, darbuotojų konsultavimas kibernetinės saugos klausimais, išorinių informacijos laikmenų naudojimo Savivaldybės kompiuterizuotose darbo vietose kontrolė. Savivaldybės informatikai prižiūri per 250 kompiuterizuotų darbo vietų, kur darbo vietas aptarnauja per dešimt virtualių serverių klasteris su duomenų bazių saugyklomis. Savivaldybėje eksploatuojama per 40 savarankiškų informacinių sistemų. Informatikai diegia informacinių sistemų naujinimą, daro rezervines duomenų kopijas, administruoja vartotojus, rūpinasi duomenų sauga. Savivaldybės administracijos darbo efektyvumui didinti ir gyventojų aptarnavimui gerinti nuolatos tobulinama Savivaldybės interneto svetainė atnaujinamos programos: socialinės paramos programa Parama, žemės nuomos apskaitos programa Masis. Elektroninių dokumentų valdymo sistema,,kontora 2016 m. pradėta diegti seniūnijose. Ši sistema leis keistis informacija su seniūnijomis nenaudojant popierinių technologijų, pagerės sprendimų priėmimo kontrolė m. pradėta diegti vieninga visame rajone buhalterinės apskaitos programa Biudžetas VS. Šiuo tikslu buvo sukurti du specializuoti sistemos serveriai su duomenų saugyklomis. Savivaldybės ir jos įstaigų buhalterių darbo vietos - sistemos naudojai (per 50) prijungti prie specializuotų serverių naudojant viešųjų pirkimų konkurso būdu įgytas terminalinio prijungimo licencijas. Kvalifikacijos kėlimas Romualdas Eglinskas dalyvavo seminare Korupcijos prevencijos politika savivaldybėse ( ). Antanas Balvočius dalyvavo 8 val. kvalifikacijos tobulinimo mokymuose Kibernetinis saugumas. Kokios grėsmės bei tipiniai ir netipiniai saugumo sprendimai, 5 val. seminare Praktiniai elektroninių dokumentų pasirašymo, perdavimo, valdymo ir archyvavimo sprendimai, Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuotoje dviejų dienų konferencijoje Informacinės technologijos savivaldybėse, kurioje pranešimus skaitė Nacionalinio kibernetinio saugumo centro, Saugaus

74 74 valstybės duomenų perdavimo tinklo priežiūros specialistai, informacinių technologijų bendrovių informacinių sistemų saugos specialistai. Rasa Bičkauskienė dalyvavo seminaruose: ŽRVVG veiklų planavimas ir valdymas ( , 29), Korupcijos prevencijos politika savivaldybėse ( ), Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui ( ). Vitalija Toleikienė dalyvavo seminare Korupcijos prevencijos politika savivaldybėse ( ), Ką vadovai turėtų žinoti apie žiniasklaidą ( ). Greta Ulevičiūtė dalyvavo seminaruose: Korupcijos prevencijos politika savivaldybėse ( ), Ką vadovai turėtų žinoti apie žiniasklaidą ( ), ŽRVVG veiklų planavimas ir valdymas ( ), Strateginio planavimo pagrindai ( ), Poreikių ir situacijų tyrimo metodika ( ). Gairės 2017 metais 1. Koordinuoti knygos apie Šilutės kraštą išleidimo reikalus, aktyviai dalyvaujant rengiant koncepciją, turinį, tekstus, parenkant fotografavimo objektus ir kt. 2. Šilutės rajono savivaldybės išorinės ir vidinės komunikacijos strategijos m. parengimas. 3. Organizuoti sklandžius seniūnaičių rinkimus. 4. Pakeisti apie 60 kompiuterių su nesaugia Windows XP ir Windows Vista operacinėmis sistemomis; Pakeisti visą aktyviąją vidinio tinklo įrangą, tinklo komutatorius į ne mažesnio kaip 1Gbps pralaidumo įrangą; Pašalinti kibernetinio saugumo audito metu nustatytas saugos spragas ir grėsmes. 5. Atnaujinti žemės nuomos mokesčio administravimo serverį ir pačią informacinę sistemą. 6. Tobulinti e. demokratijos sistemos posistemę, susijusią su tiesioginiu Tarybos posėdžių transliavimu. Labai padidėjus peržiūrų skaičiui, būtina surasti technologijas, leidžiančias ženkliai padidinti prisijungimų tiesioginių transliacijų skaičių bei vaizdo ir garso kokybę. Personalo ir juridiniai reikalai Personalo ir teisės skyrius organizuoja skyriui pavestų funkcijų ir uždavinių vykdymą, kurių pagrindinės yra šios: rengti ir vizuoti rajono savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus bei Savivaldybės tarybos ar kolegijos (jei ji sudaroma) sprendimų projektus, juos pristatyti posėdžiuose; rengti ir vizuoti sutartis; informuoti Savivaldybės administracijos, Savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų darbuotojus apie priimtus naujus įstatymus, kitus teisės aktus; sisteminti teisinę literatūrą; rengti procesinius dokumentus teismams (ieškinius, pareiškimus, apeliacinius, kasacinius ir atskiruosius skundus bei atsiliepimus į juos); atstovauti Savivaldybei skirtingos kompetencijos įvairių lygių teismuose; kontroliuoti, ar teisingai rengiami Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektai; rengti ir įforminti darbo sutartis, tvarkyti visus su personalu susijusius kausimus, kontroliuoti, kaip laikomasi Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka bei remiantis lygiateisiškumo ir visų asmenų teisių bei įstatymų saugomų interesų apsaugos principais, Personalo ir teisės skyrius nuo 2005 m. gegužės mėnesio vykdo valstybinę funkciją visiems Šilutės rajono gyventojams teikia pirminę teisinę pagalbą ir teisines konsultacijas. Personalo ir teisės skyrius 2016 metais vizavo 548 (2015 m. 381) Tarybos sprendimus, 1770 (2015 m. 1391) Administracijos direktoriaus įsakymus, 71 Mero potvarkių (2015 m. 110) bei 1233 (2015 m. 944) sutarčių. Skyrius parengė 17 (2015 m. 28) Savivaldybės tarybos sprendimų projektų, paruošė ir įformino 169 (2015 m. 82) Mero potvarkių, 544 (2015 m ) Administracijos direktoriaus įsakymus personalo ir veiklos klausimais. Skyrius parengė 36 (2015 m. 28) darbo sutartis, organizavo ir atliko 12 (2015 m. 11) konkursų karjeros valstybės

75 75 tarnautojų vietoms užimti. Skyriaus valstybės tarnautojai yra Savivaldybės tarybos administracinės, etikos, peticijų, administracinių ginčų, Savivaldybės administracijos nuolatinių ir laikinųjų komisijų, darbo grupių nariai, nuolat dalyvauja šių komisijų ir darbo grupių darbe bei rengia jų teisinius dokumentus. Savivaldybė, kaip viešasis juridinis asmuo, yra tiek civilinių, tiek administracinių teisinių santykių subjektas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas bei LR administracinių bylų teisenos įstatymas įpareigoja tiek civilinio, tiek administracinio proceso šalis teikti atsiliepimus į ieškinius, skundus bei pareiškimus teismams. Personalo ir teisės skyrius per 2016 metus parengė apie 85 (2015 m. 93) įvairius procesinius dokumentus bendrosios ir specialiosios kompetencijos teismams (t. y. atsiliepimai į ieškinius, pareiškimus, apeliacinius bei atskiruosius skundus, ieškiniai, pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo, apeliaciniai skundai, atskirieji skundai, prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir kt.). Pažymėtina, kad civilinėse ir administracinėse bylose teismo posėdžiams vykstant žodinio proceso tvarka Personalo ir teisės skyriaus specialistai privalomai dalyvauja teismo posėdžiuose kaip Savivaldybės ar Savivaldybės administracijos atstovai. Per 2016 metus Personalo ir teisės skyrius gavo 36 (2015 m. 56) teismo šaukimus ir dalyvavo teismo posėdžiuose m. lapkričio mėn. Personalo ir teisės skyriaus specialistai prisijungė prie Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo. Skyriaus specialistai peržiūri per portalą gaunamus teismų procesinius dokumentus, taip pat teikia teismams procesinius dokumentus, t. y. atsiliepimus, pareiškimus, skundus ir kt. Pirminės teisinės pagalbos teikimas visiems rajono gyventojams tampa viena iš svarbiausių Personalo ir teisės skyriaus funkcijų. Šilutės rajono savivaldybės administracijoje pirminę teisinę pagalbą teikia Personalo ir teisės skyriaus specialistai teisininkai. Pasirinktas pirminės teisinės pagalbos teikimo būdas interesantams suteikia galimybę operatyviau, kokybiškiau ir ekonomiškai gauti teisinę informaciją bei konsultacijas aktualiais teisės klausimais. Savivaldybės administracijos teisininkai operatyviau negu advokatai arba viešosios įstaigos gali gauti teisinei pagalbai teikti reikalingą informaciją iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių. Dauguma rajono gyventojų jau žino apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, todėl nuolat kreipiasi į Šilutės rajono savivaldybės administraciją dėl nemokamos pirminės teisinės pagalbos teikimo. Pažymėtina, kad Šilutės rajono advokatai kontorose dirba po vieną, padėjėjų neturi, dažnai jų darbo kabinetai būna tušti, nes advokatai paprastai dalyvauja teismuose nagrinėjant civilines, baudžiamąsias bei administracines bylas, todėl gyventojams bet kokią teisinę informaciją (konsultacijas) gauti operatyviai ir greitai yra gana sudėtinga. Be to, teisinės konsultacijos advokatų kontorose yra mokamos metais Personalo ir teisės skyriaus specialistai suteikė pirminę teisinę pagalbą 472 (2015 m. 500) pareiškėjams, 234 (2015 m. 208) pareiškėjams surašytas prašymas Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo. Personalo ir teisės skyriaus veikla pagal skyriui numatytas funkcijas yra labai plati, sudėtinga ir atsakinga. Skyriuje vis dar jaučiamas specialistų teisininkų stygius, tačiau pavestos užduotys atliekamos laiku ir kokybiškai. Svarbiausi skyriaus uždaviniai ir toliau lieka pirminės teisinės pagalbos, kaip viešosios paslaugos kiekybės ir kokybės užtikrinimas, bei Savivaldybės institucijų, kaip viešojo administravimo subjektų, priimamų individualių ir norminių administracinių teisės aktų teisėtumo užtikrinimas. VIDAUS AUDITAS Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau - CVAS, skyrius) yra viešojo juridinio asmens struktūrinis padalinys, įsteigtas atlikti vidaus auditą viešajame juridiniame asmenyje bei visuose jam pavaldžiuose ir jo valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse. Centralizuotas

76 76 vidaus audito skyrius siekia įgyvendinti jam minėtu įstatymu iškeltą tikslą - sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslus. Skyrius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui. Skyriuje iki kovo 31 d. dirbo vedėja ir dvi vyriausiosios vidaus auditorės. Nuo balandžio 1 d. dirbo vedėja, kuri turi 12 metų patirtį vidaus audito srityje ir vyriausioji vidaus auditorė, kuri turi 1 metų 9 mėnesių patirtį vidaus audito srityje. Centralizuotas vidaus audito skyrius 2016 metais dirbo pagal skyriaus vedėjos patvirtintą ir su Savivaldybės administracijos direktoriumi suderintą skyriaus veiklos planą. Sudarant veiklos planą buvo atsižvelgta į Savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlymus, rizikingas veiklos sritis. Skyriaus veiklos plane 2016 metais buvo numatyta atlikti 9 vidaus auditus. Vidaus auditai atliekami vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodika, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A Audituojamuosiuose subjektuose vertinome vidaus kontrolės procedūras, ar sukurta vidaus kontrolės sistema užtikrino Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 3 straipsnyje nurodytus tikslus. Atsižvelgiant į vidaus audito tikslą, visais atvejais buvo parengiama vidaus audito programa. Vidaus auditų metu gauta informacija buvo registruojama darbo dokumentuose, kurie buvo pagrindas vidaus audito ataskaitoms parengti, vidaus audito išvadoms ir rekomendacijoms pagrįsti. Visais atvejais, atlikus vidaus auditą, buvo parengiami vidaus audito ataskaitų projektai, kuriuos vidaus auditoriai aptarė su audituojamųjų subjektų vadovais ir su atsakingais už audituotą sritį valstybės tarnautojais ir darbuotojais. Įvertinus gautas pastabas, parengiama galutinė ataskaita audituojamajam subjektui, kurioje įforminami vidaus audito rezultatai, suformuluojamos išvados ir pateikiamos rekomendacijos audituotų subjektų vadovams bei Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vidaus kontrolės sistemos tobulinimo. Vidaus audito ataskaitas pasirašė skyriaus vedėja ir vidaus auditus atlikę vidaus auditoriai. Galutinė ataskaita pateikiama viešojo juridinio asmens vadovui kartu su lydraščiu. Visais atvejais audituotų subjektų vadovai parengė ir patvirtino rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planus, numatė priemones, paskyrė atsakingus asmenis rekomendacijoms įgyvendinti ir nustatė rekomendacijų įgyvendinimo terminus. CVAS 2016 metais atliko 9 vidaus auditus. Atlikus Vietos bendruomenių savivaldos programos lėšų panaudojimo vidaus auditą buvo parengta 1 bendra vidaus audito ataskaita ir 8 tarpinės vidaus audito ataskaitos, atskirai kiekvienai audituotai seniūnijai. Atlikus Transporto panaudojimo Šilutės rajono savivaldybės administracijos seniūnijose vidaus auditą" buvo parengta 1 bendra ir 11 tarpinių vidaus audito ataskaitų, atskirai kiekvienai audituotai seniūnijai. Iš viso atlikus vidaus auditus parengtos 28 vidaus audito ataskaitos. Vidaus auditoriai, atlikdami vidaus auditus, tikrino ir vertino audituojamų subjektų vidaus kontrolės funkcionavimą, rizikos valdymą, kaip valdomas, naudojamas valstybės ir savivaldybės turtas ir juo disponuojama, ar jis naudojamas taupiai ir racionaliai. Centralizuotas vidaus audito skyrius 2016 metais vertino Šilutės vaikų meno mokyklos, Vilkyčių pagrindinės mokyklos vidaus kontrolės sistemą ir ūkinę, finansinę veiklą. Centralizuotas vidaus audito skyrius tikrino Vietos bendruomenių savivaldos programos 2015 metų lėšų panaudojimą ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo ir skaidrumo požiūriu; vidaus audito metu pasirinkome vertinti 8 seniūnijas iš 11. Atlikome transporto panaudojimo visose Šilutės rajono savivaldybės seniūnijose ekonomiškumo ir efektyvumo požiūriu vertinimą. Šilutės socialinių paslaugų centre vertinome veiklos ir valdymo organizavimą bei vidaus kontrolės sistemą įstaigoje. Savivaldybės administracijos Kultūros skyriuje vertinome kultūros paveldo apsaugos stebėsenos, kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo organizavimo vykdymą. Vertinome korupcijos rizikos valdymą Viešojoje įstaigoje Šilutės ligoninėje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Centralizuotas vidaus audito skyrius pasibaigus pusmečiams vertino, kaip vykdomos

77 77 administracinės naštos mažinimo priemonės. Per metus atlikti du šios srities vidaus auditai. Vidaus audito administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo ataskaitos perduotos Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės tarybai ir skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje. Penkių vidaus auditų atvejais vidaus kontrolė buvo įvertinta patenkinamai, vienu atveju silpnai. Tokį vertinimą nulėmė vidaus audito metu nustatyti vidaus kontrolės trūkumai, rodantys, kad vidaus kontrolės sistema veikia nepakankamai patikimai, rizika nevaldoma arba valdoma iš dalies, todėl iškyla grėsmė, kad Savivaldybės biudžeto lėšos ne visada gali būti naudojamos efektyviai ir racionaliai. Vidaus audito ataskaitose 2016 metais pateiktos 248 rekomendacijos, kuriomis siekiama audituojamiesiems subjektams padėti įgyvendinti veiklos tikslus. Iš ankstesniųjų metų liko neįgyvendinta 38 rekomendacijos, 3 rekomendacijos neteko aktualumo. Audituoti subjektai 248 rekomendacijas įgyvendino, 35 rekomendacijų įgyvendinimas bus tęsiamas 2017 metais. Vidaus auditoriai pažangos stebėjimą atliko stebėdami ir dokumentuodami, kaip vykdomos vidaus audito ataskaitose pateiktos rekomendacijos, ar gerinama padėtis audituotame subjekte. Atlikę rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, vidaus auditoriai surašė pažymas apie vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. Centralizuoto vidaus audito skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimui bei mokymuisi per metus buvo skirta 22 darbo dienos. Vidaus auditoriai išklausė mokymus vidaus audito, finansų kontrolės, korupcijos prevencijos, darbo teisinių santykių temomis. Skyriaus vedėja ir vyriausioji vidaus auditorė dalyvavo mokymuose Korupcijos prevencijos politika savivaldybėse. Taip pat skyriaus vedėja dalyvavo Šilutės ligoninės ir Transparency International Lietuvos skyriaus organizuotame antikorupciniame seminare. Skyriaus vedėja yra išlaikiusi kvalifikacinius vidaus auditoriaus egzaminus ir jai suteiktas atestuoto viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir (arba) savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditoriaus vardas. Skyriaus vedėja ir vyriausioji vidaus auditorė dalyvavo Konstitucijos egzamine. Skyriaus vedėja pateko į antrąjį etapą ir jame taip pat dalyvavo. SENIŪNIJŲ IR SENIŪNAITIJŲ VEIKLA Seniūnijų ir seniūnaitijų veikla (statistika) Savivaldybės teritorijoje yra 11 seniūnijų ir 77 seniūnaitijos. Bendra informacija apie gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos atlikimą per 2016 metus Šilutės rajono savivaldybės seniūnijose: Seniūnija Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo įstaigų paslaugomis skaičius, vnt. Iš jų deklara deklarav vusių usių atvyki išvykimą mą įtrauktų į gyvenamosi os vietos neturinčių asmenų apskaitą deklaravim o duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo skaičius Išduota pažymų, vnt. apie asmens gyvena mąją vietą apie įtraukimą į GVNA apskaitą gyvena mųjų patalpų savinin kams Gardamo Juknaičių Katyčių Kintų Rusnės Išsiųsta pažymų dėl vaikų gyvenamo sios vietos deklaravi mo datos įrašymo, vnt.

78 78 Saugų Šilutės Švėkšnos Usėnų Vainuto Žemaičių Naumiesčio Iš viso: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų statistiniai ir kitos veiklos 2016 m. duomenys (1,2,3 lentelės): Seniūnija Kaimų skaičius, vnt. Prižiūrim ų kelių ilgis, km Gyventojai, deklaravę savo gyvenamą vietą, vnt. Išnagrinėta įvairaus pobūdžio prašymų ir raštų, vnt. 1 lentelė Išduota įvairių charakteristikų, vnt Gardamo , Juknaičių Katyčių , Kintų Rusnės 5 61, Saugų , Šilutės , Švėkšnos , Usėnų , Vainuto , Žemaičių Naumiesč io , Iš viso , Seniūnija Išduota leidimų kirsti/persodinti medžius, vnt. Išduota leidimų atlikti kasinėjimo darbus, vnt. Įregistruota mirčių, vnt. (nuo 2014 m. sausio mėn. tik per Civilinės metrikacijos skyrių) 2 lentelė Išduota leidimų laidoti/perlaidoti, vnt Gardamo Juknaičių Katyčių Kintų Rusnės Saugų

79 79 Šilutės Švėkšnos Usėnų Vainuto Žemaičių Naumiesč io Iš viso lentelė Seniūnija Atlikta notarinių veiksmų, vnt. Įregistruota naminių gyvūnų (šunų ir kačių), vnt. Užregistruota paraiškų dėl žemės pasėlių deklaravimo, vnt. Išduota leidimų įrengti išorinę reklamą, vnt. Išduota leidimų viešajai prekybai, vnt Gardamo Juknaičių Katyčių Kintų Rusnės Saugų Šilutės Švėkšnos Usėnų Vainuto Žemaičių Naumiesči o Iš viso Seniūnija Seniūnaiti jų skaičius, vnt. Įvyko seniūnaičių sueigų, vnt. Svarstyti klausimai ir priimti pagrindiniai nutarimai Gardamo 6 1 Dėl 2016, 2017, 2018 metų remontuotinų kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo. Patvirtintas objektų eiliškumas. Juknaičių 11 4 Dėl kelių fondo lėšų panaudojimo, gatvių apšvietimo, socialiai remtinų gyventojų sąlygų gerinimo, seniūnijos metinės ataskaitos tvirtinimo, gyventojų prašymų svarstymo ir kitų klausymų. Katyčių 3 11 Dėl seniūnijos metų veiklos ataskaitų, Kelių programos lėšų tikslingumo ir paskirstymo, kultūrinių renginių aptarimo ir darbo planų patvirtinimo, socialinių problemų sprendimo ir kitų seniūnijos veiklos klausimų. Kintų 8 2 Dėl kultūrinių renginių ir švenčių

80 80 organizavimo. Dėl Kintų seniūnijos kelių ir gatvių remonto darbų eiliškumo nustatymo. Rusnės 3 3 Dėl viešųjų darbų, dėl vietinių kelių būklės, medžių šakų genėjimo, gatvių ir kelių valymo darbų. Saugų 11 2 Socialinių reikalų spendimas, poilsio zonų tvarkymas, švenčių organizavimas. Dėl finansinės paramos investicijoms į visų rūšių mažos apimties viešosios infrastruktūros sutvarkymą ir (arba) sukūrimo projekto rengimas. Šilutės 8 4 Gyvenviečių tvarkymas, pėsčiųjų perėjų įrengimas, autobusų sustojimo stotelių įrengimas, gatvių pavadinimų lentelių įrengimas, antrinių žaliavų išvežimo grafikai, kelių taisymas. Švėkšnos 9 5 Dėl tikslinių teritorijų programos lėšų panaudojimo. Nutarta tikslines lėšas panaudoti Vilkėno-Žalgirio gatvių sutvarkymui. Dėl stambiagabaričių transporto priemonių eismo per Švėkšnos miestelį. Nutarta pritarti aplinkkelio įrengimui per Nikėlų-Šiaulių kaimus. Dėl KPPP lėšų paskirstymo 2016 m., gatvių asfaltavimo. Pritarta siūlomų asfaltuoti gatvių sąrašui. Dėl seniūnijos socialinių problemų ir vietinių kelių perdavimo Klaipėdos regiono keliams. Nutarta pritarti kelių, perduodamų Klaipėdos regiono keliams, sąrašui. Usėnų 2 4 Kelių priežiūra, švenčių organizavimas ir kt. Vainuto 7 4 Dėl socialinių klausimų, kelių fondo lėšų panaudojimo, kultūrinių renginių organizavimo ir visuomenei naudingos veiklos atlikimo klausimais. Žemaičių Naumiesčio Iš viso Dėl seniūnaičių rinkimo, dėl kultūros renginių, dėl kelių būklės, dėl seniūnaičių dalyvavimo, seniūno rinkimų konkurse, dėl sinagogos pastato remonto, dėl tikslinių lėšų panaudojimo bendruomenės poreikiams, dėl perėjos įrengimo Klaipėdos g. ir kalnelių įrengimo Laisvės g. bei Ciparių kaime. Išsamesnė informacija apie seniūnaitijų veiklą pateikiama kiekvienos seniūnijos ataskaitoje.

81 81 Kita informacija apie veiklą seniūnijose Gardamo seniūnija Seniūnijos plotas ha, seniūnijos centras Gardamo miestelis. Gardamo seniūnijoje šiuo metu gyvena 1906 gyventojai, kaimų skaičius 40, viename iš jų (Meiželių k.) nėra gyventojų. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Gardamo seniūnija, vykdydama savo funkcijas, įstatymų numatyta tvarka teikia gyventojams viešojo administravimo paslaugas, organizuoja sklandų seniūnijos, kaip savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, darbą metais Gardamo seniūnijos veiklos savarankiškas funkcijas atliko keturi darbuotojai, seniūnijai deleguotas funkcijas vykdė trys darbuotojai, išmokėtas darbo užmokestis 36,3 tūkst. Eur, Sodrai 11,2 tūkst. Eur. Užtikrinant normalų viešojo sektoriaus funkcionavimą, nuolat atlieka gyvenviečių, kapinių, bendro naudojimo teritorijų tvarkymą bei priežiūrą, seniūnijos pastato šildymą, dirbo penki darbuotojai, išmokėtas darbo užmokestis 20,0 tūkst. Eur, Sodrai 6,2 tūkst. Eur. Per 2016 metus gyventojams dėl juridinių faktų patvirtinimo išduotos 45 pažymos, išduota 12 įvairių charakteristikų, parengta 116 siunčiamų dokumentų, užregistruota 95 gauti raštai. Užregistruota 189 prašymai pensinio amžiaus gyventojų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą lengvatų suteikimui. Iš viso išnagrinėta 2065 įvairaus pobūdžio prašymų ir raštų. Raštvedė dalyvavo 6 akademinių valandų kvalifikacijos tobulinimo mokymuose Įmonės/įstaigos dokumentų valdymas 2016 metais: aktualūs reikalavimai ir praktinis taikymas. Išduota 20 leidimų laidojimui, 14 leidimų viešajai prekybai, 2 leidimai medžių kirtimui. Atlikti 34 notariniai veiksmai, parašyta 12 seniūno įsakymų veiklos klausimais ir 22 įsakymai dėl priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo dirbančiųjų pagal terminuotas darbo sutartis. Pateikta 18 elektroninių pranešimų Sodrai apie apdraustųjų socialinio draudimo pradžią ir pabaigą. Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją, per 2016 metus išduota 120 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, pakeisti (taisyta arba naikinta) 74 asmenų deklaravimo duomenys, 29 asmenys deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. Savo gyvenamąją vietą Gardamo seniūnijoje naujai deklaravo 78 asmenys, išduota 1 pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduotos 47 pažymos gyvenamųjų patalpų savininkams apie jų gyvenamosiose patalpose savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Į Gardamo seniūniją 2015 metais gyventojai dėl socialinės paramos pagal išmokų rūšis kreipėsi : Dėl socialinės pašalpos 73 šeimos, išmokėta ,31 Eur; Dėl kompensacijos kietam kurui 18 šeimų, išmokėta 4 004,52 Eur; Išmoka vaikui 68 prašymai, išmokėta ,97 Eur; Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai 5 prašymai, išmokėta 380,00 Eur; Vienkartinė išmoka gimus vaikui 18 prašymų, išmokėta 7 524,00 Eur; Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti 40 šeimų, išmokėta 3 477,00 Eur; Dėl globos pašalpos - penkios šeimos globoja 5 vaikus, išmokėta 8 653,53 Eur; Dėl vienkartinės pašalpos iš savivaldybės biudžeto - 8 asmenys, išmokėta 571,20 Eur: - sunkios ligos atveju kreipėsi 3 asmenys, išmokėta 306,00 Eur, - ilgaamžiui sukakus 100 metų, 1 asmeniui išmokėta 102,00 Eur, - ilgaamžiams sukakus 95 metų, 2 asmenims išmokėta 102,00 Eur, - ilgaamžiams sukakus 90 metų, 2 asmenims išmokėta 61,20 Eur

82 82 Eil. Nr metais išmokėtos išmokos Išmokos pavadinimas 2015 m. išmokėta (tūkst. eurų) 2014 m. išmokėta (tūkst. eurų) Palyginami duomenys su 2014 m. (tūkst. eurų) 1. Socialinė pašalpa 68,96 73,33-4,37 2. Kompensacija kietam kurui 4,04 5,04-1,00 3. Išmoka vaikui 14,77 16,18-1,41 4. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai 0,38 0,38 = 5. Vienkartinė išmoka gimus vaikui 7,52 10,02-2,50 6. Parama mokinio reikmenims įsigyti 3,47 3,33 + 0,14 7. Vaiko globos (rūpybos) išmoka 8,6 8,6 = 8. Vienkartinė pašalpa iš savivaldybės 0,57 0,45 + 0,12 biudžeto Viso: 104,27 117,33-13,06 Paramą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gavo 2016 metais 248 asmenys, 2015 metais asmenų metais Gardamo seniūnijoje socialinės paslaugos - pagalba į namus buvo teikiama trims vienišiems senyvo amžiaus asmenims. Du asmenys kreipėsi dėl socialinės priežiūros paslaugų apgyvendinimo nakvynės namuose. Socialinės paslaugos buvo paskirtos, asmenys apgyvendinti Šilutės socialinių paslaugų centre. Keturi asmenys kreipėsi dėl ilgalaikės socialinės globos institucijoje, du asmenys su sunkia negalia apgyvendinti Macikų socialinės globos namuose. Vienas senyvo amžiaus asmuo, kuriam nustatyti dideli specialieji poreikiai, apgyvendintas VšĮ Senjorų Eldorade. Vienam senyvo amžiaus asmeniui skirta ilgalaikė socialinė globa institucijoje - įrašytas į eilę Macikų socialinės globos namuose. Socialinio darbo organizatorė dalyvavo 16 akademinių valandų kvalifikacijos kėlimo kursuose. Per 2016 metus Gardamo seniūnijoje socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo teikiamos dvidešimt vienai socialinės rizikos šeimai. Iš jų dvylikai, gyvenančių Gardamo seniūnijoje, penkioms šeimoms, gyvenančioms Švėkšnos seniūnijoje, kurių nuo 2016 m. vasario mėn. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimas perduotas Švėkšnos seniūnijai m. kovo mėn. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos pradėtos teikti keturioms šeimoms, gyvenančioms Saugų seniūnijoje. Šiose šeimose auga trisdešimt aštuoni nepilnamečiai vaikai, iš kurių devyni gyvena su vienu iš tėvų. Per metus nebuvo nustatyta nei viena nauja globa (rūpyba). Į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, sąrašą buvo įtrauktos dvi naujos šeimos, kuriose auga keturi mažamečiai vaikai, du iš jų gyvena su mama kitoje seniūnijoje. Prevenciniais tikslais lankomasi vienoje šeimoje, auginančioje vieną vaiką. Devynios socialinės rizikos šeimos per metus yra gavusios socialinę pašalpą. Dviejų šeimų socialinės išmokos mokamos socialinei darbuotojai, dirbančiai su socialinės rizikos šeimomis. Visoms šioms šeimoms ir jose augantiems vaikams yra skiriamas ypatingas dėmesys, padedant ugdyti socialinius įgūdžius. Profesinės kompetencijos tobulinimui buvo išklausytos penkiasdešimt dvi akademinės valandos paskaitų įvairiomis socialiniam darbuotojui dirbančiam su socialinės rizikos šeimomis aktualiomis temomis, iš jų dvidešimt valandų - grupinės supervizijos procese. Atliekant žemės ūkio specialisto funkcijas, įregistruotos 4 naujos valdos, išregistruotos 3 valdos iš žemės ūkio verslo registro. Įforminta 14 valdų perdavimo aktų. Išduotos 47 EDV, 13 VED ir 2 pažymos turgaus prekybai. Atnaujinti 549 valdų registracijos duomenys, priimtos elektroniniu būdu 502 pasėlių deklaracijos, elektroniniu būdu suformuoti, įbraižyti 3858 laukai. Bendras deklaruotas plotas 7031,12 ha. Parašyti 86 prašymai (ūkininkams) dėl duomenų keitimo

83 83 paraiškoje, pranešimai, paaiškinimai, atsakymai į NMA nustatytų neatitikimų ir dvigubų deklaravimų pranešimus bei dėl paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo ir patvirtinimo, kurie išsiųsti elektroniniu būdu. Padėtos užpildyti ir priimtos 179 paraiškos pieno gamintojams nacionalinei pagalbai gauti. Padėtos užpildyti ir priimtos 8 paraiškos paramai už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio mažinimą per I ir II laikotarpius. Padėtos užpildyti ir priimtos 93 paraiškos gauti nereikšmingą (de minimis) pagalbą mėsinių galvijų, mėsinių avių, pieninių veislių bulių, pieninių ožkų augintojams, kuriems 2015 m. nebuvo skirtos išmokos. Vykdant statistinį apklausos atrankinį tyrimą, parengti duomenys ataskaitoms, užpildytos 46 savaitinės /ketvirtinės ataskaitos formos GS-5 (apie nuimtą derlių, parduotą bei augintojų sandėliuose laikomą grūdų kiekį), GS-8 (žieminių pasėlių iššalimo metinė statistinė ataskaita). Duomenys suvesti į elektroninę duomenų bazės programą. Bendradarbiaujama su Šilutės valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Vykdant prevencinę priemonę, kuria siekiama apsaugoti mažus kiaulininkystės ūkius nuo afrikinio kiaulių maro viruso patekimo, aplankyti 29 ūkiai, užpildyti klausimynai bei suteikta informacija. Platinama informacija visiems kiaulių laikytojams apie biologinio saugumo priemonių reikalavimus mažuose kiaulių ūkiuose. Kiekvieną mėnesį iki 4 d. teikiama ataskaita Kaimo reikalų skyriui apie išplatintą informaciją pagal sudarytus sąrašus su asmenų parašais. Per ataskaitinį laikotarpį informuoti 67 kiaulių laikytojai. Žemės ūkio specialistė dalyvauja NMA, ŽŪM, ŽŪIKVC ir ŽŪR organizuojamuose mokymuose, kursuose, seminaruose, apklausose. Analizuoja vyriausybinius dokumentus, susijusius su žemės ūkio veikla, skleidžia informaciją, konsultuoja ūkininkus juos dominančiais ir rūpimais klausimais. Dalyvavo 7 kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, išklausė 40 val. mokymo kurso 2015 metais seniūnijai valdymo programai, vietinio ūkio programai (sanitarija) bei viešųjų darbų programų vykdymui skirta 21,53 tūkst. eurų: 2016 m. lėšos 2015 m. lėšos Palyginami duomenys su (tūkst. Eur) (tūkst. Eur) 2015 m. (tūkst. Eur) 1. Valdymo tobulinimo programa 7,20 7,90-0, seniūnijos funkcijų atlikimui reikalingų 2,90 2,92-0,02 paslaugų pirkimas, komunalinės paslaugos (ryšiai, elektra, šildymas, vandentiekis kanalizacija, spaudiniai ir kt. paslaugos) 1.2. seniūnijos materialinis aprūpinimas 3,90 4,81-0,91 (transporto aptarnavimas, kitos prekės) 1.3. kitos išlaidos (kitiems einamiesiems 0,10 0,087 +0,01 tikslams) 1.4 Kvalifikacijos kėlimas 0,30 0,10 +0,20 2. Vietinio ūkio programa (sanitarija) 7,10 7,00 +0, išlaidos transporto priemonėms 2,50 2,52-0, medžiagos ir darbo priemonės 0,70 0,84-0, komunalinės paslaugos (buitinės atliekos) 1,20 1,02 +0, Kitos paslaugos (išlaidos šienavimo 1,20 1,52-0,32 technikai) 2.4. gatvių apšvietimas (elektros energija) 1,50 1,10 +0,40 3. Viešųjų darbų programa 7,11 6,61 +0,50

84 84 Pagal viešųjų darbų programą dirbo 15 asmenų, su kuriais seniūnijoje sudarytos terminuotos darbo sutartys. Po du mėnesius dirbo 13 asmenų, po vieną mėnesį - 2 asmenys. Tvarkė viešųjų erdvių, gyvenviečių aplinką, pakeles, kapines. Gardamo seniūnijoje vietinių kelių ilgis 147,613 km, asfaltuotų - 4,633 km, žvyro 97,792 km, grunto - 45,188 km. Per 2016 metus kelių priežiūros darbams bei sandoriams skirta 80,797 tūkst. Eur: - vietinių kelių priežiūrai, greideriavimui, sniego valymui 28,269 tūkst. Eur, - sandoriams - 52,528 tūkst. Eur. Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtos lėšos seniūnijai: įsakymu Nr. A1-422 Dėl lėšų skyrimo iš Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos aplinkos tvarkymui ir želdinių veisimui 300 Eur; įsakymu Nr. A1-512 Dėl lėšų skyrimo iš Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos Pašusčių k. medžių šalinimo darbams Eur. Seniūnijoje įkurtos 6 seniūnaitijos: Gardamo, Ramučių, Šylių, Žakainių, Meškinės, Bliūdsukių. Seniūnaičiai noriai bendradarbiauja su seniūnija, prisideda prie renginių organizavimo, tarpininkauja įdarbinant gyventojus visuomenei naudingiems darbams metais įvyko viena seniūnaičių sueiga, aktyviausia seniūnaitė - Dalia Minkevičienė (Ramučių seniūnaitija). Seniūnijoje įsikūrusios keturios bendruomenės: Gardamo kaimo bendruomenė Tenenys, Ramučių kaimo bendruomenė Navata, Šylių kaimo bendruomenė Švylys, Bliūdsukių kaimo bendruomenė Želvesys. Seniūnija kartu su Žemaičių krašto etnokultūros centru ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis rengia valstybines ir tradicines šventes. Strateginis Gardamo seniūnijos renginys, skirtas bendruomenių metams Kartu po pastoge, iš kultūros programų finansavimo gavo 1500 Eur. Organizuojami jau tradicija tapę renginiai: Gardame - Pasitinkant Kalėdas, Advento papročiai, Užgavėnės; Šylių kaime - šventė Gandro dovanos, Ramučių kaime - šventė Mes ir vėl susitikome. PLANUOJAMOS PAGRINDINĖS VEIKLOS: 1. Išasfaltuoti Gardamo miestelyje Šaulių ir Tenenio gatves. 2. Atnaujinti Žakainių piliakalnio apžvalgos takus. 3. Suremontuoti Gardamo seniūnijos salės grindis. Juknaičių seniūnija Juknaičių seniūnijos centras - Juknaičių kaimas, nuo rajono centro nutolęs 11 kilometrų. Seniūnijos teritorija 159,7 kv. m. km, joje yra 26 kaimai, 11 seniūnaitijų. Juknaičių gyvenvietėparkas įrašytas į Šilutės r. savivaldybės vietinį kultūros vertybių registrą m. Juknaičių gyvenvietė su žaliųjų plotų augmenija įtraukta į Valstybinį architektūrinį-urbanistinį draustinį, unikalus kodas m. suteiktas Valstybinio parko statusas. Šios gyvenvietės žalieji plotai užima 29,4 ha. Seniūnija turi savo heraldiką vėliavą, herbą ir antspaudą. Juknaičių seniūnijos teritorija ribojasi su Rusijos Federacijos Respublika. Pasienio ruožas Nemuno upe tęsiasi 20 km. 45% seniūnijos teritorijos potvynio metu yra užliejama. Į šią zoną patenka Šilininkų, Girininkų, Paleičių ir dalis Leitgirių kaimų teritorijų. 23% seniūnijos teritorijos įeina į Nemuno deltos regioninio parko teritoriją. Seniūnijos darbuotojai ir jų veikla

85 85 Seniūnijos struktūroje yra patvirtinta 14 pareigybių, dvi pareigybės priskirtos valstybės tarnautojams, 12-dirbančių pagal darbo sutartis. Vidutinis dirbančiųjų amžius yra 47 metai. Darbuotojai kasmet tobulinasi organizuojamuose seminaruose, mokymuose. Per 2016 m. Juknaičių seniūnijoje paruošta ir išsiųsta 361 įvairių pažymų bei raštų, gauta 282 raštai, paruošta 78 seniūno įsakymai, daugiausiai dėl pastatų ir žemės sklypų numerių suteikimo bei vienkartinių pašalpų skyrimo. Iš seniūnijos gyventojų gauti 24 prašymai skundai, į kuriuos buvo atsakyta raštu, atlikta 120 notarinių veiksmų. Policijos ir sveikatos įstaigoms ir kt. paruošta 31 charakteristikos, socialinės paramos skyriui paruoštos 2 charakteristikos, Valstybiniam socialinio draudimo fondui išsiųstos 4 pažymos apie draudžiamąsias pajamas pensijai gauti, per šiuos metus išduoti 149 leidimai viešai prekybai. Statistiniai duomenys apie seniūnijoje deklaruotus gyventojus: Gyventojų Ikimokyklinio Mokyklinio amžiaus Metai Atvyko Išvyko Gimė Mirė skaičius amžiaus vaikai vaikai / Išduotos 167 pažymos apie gyventojų deklaruotą gyvenamąją vietą, gauti 46 prašymai ištaisyti, pakeisti, panaikinti deklaravimo duomenis, pagal juos buvo priimti 46 sprendimai ištaisyti, pakeisti, panaikinti deklaravimo duomenis. Sudarytas 2017 metams Juknaičių seniūnijos dokumentacijos plano elektroninė versija, kuri yra suderinta ir patvirtinta elektroninio archyvo informacinėje sistemoje. Per metus išmokėta įvairių išmokų ir kompensacijų: Metai Asmenų Sąskaitų Išmokų Šeimų skaičius skaičius skaičius skaičius Suma (Eur) 2016 metai , metai ,08 +/ , m. socialinėje srityje gauti 944 gyventojų prašymai ( t. y. 28 daugiau už 2015 m). Dėl paramos maisto produktais į seniūniją kreipėsi 187 šeimos (10 šeimos daugiau už 2015 m.). Mokymo reikmėms įsigyti ir maitinimo paramą gavo 52 mokiniai (10 daugiau už 2015 m.) Socialinių paslaugų poreikiai nustatyti 14 asmenims (1 asmeniu mažiau už 2015 m.). Išduotos 86 pajamų pažymos. Surašyti 208 buities tyrimo aktai. Vienkartinėms pašalpoms priimta 18 prašymų. Išrašyti 237 nukreipimai Visuomenei naudingai veiklai atlikti. Planinės išlaidos pagal išmokų rūšis per 2016 metus: Eil. Nr. Paramos pavadinimas 2016 m m. Šeimų skaičius Išmoka, Eur. Šeimų skaičius Išmoka, Eur. 1. Socialinė pašalpa , , ,92 2. Vienkartinė išmoka nėščiai , , ,38 3. Vienkartinė išmoka vaikui gimimo , , ,60 3. Išmoka vaikui , , ,89 4. Šildymo išlaidų kompensacija (kietas kuras) , , ,58 +/-

86 86 5. Globos (rūpybos) išmoka , , ,21 6. Pašalpos socialiai remtiniems asmenims iš savivaldybės biudžeto lėšų 6 464, , ,00 Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos per 2016 m. buvo teikiamos 24 šeimų: iš kurių 1 šeima per metus buvo išbraukta iš apskaitos. Socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugos buvo teikiamos 42 suaugusiems asmenims ir 50 vaikams iki 18 m. amžiaus. Į socialinės rizikos šeimų apskaitą per 2016 metus įtrauktos 4 naujos šeimos, auginančios nepilnamečius vaikus. 4 šeimoms socialinės išmokos buvo mokamos per seniūnijos socialinę darbuotoją. Kartu su šeimos nariais vykstama į prekybos vietas, apmokami mokesčiai už komunalines paslaugas, įvairūs įsiskolinimai. Metai Paslaugos, teikiamos šeimoms Paslaugos, teikiamos asmenims Iš jų vaikams Mokamos lėšos per soc. darbuotoją Surašyta buities tyrimo aktų Šeimos, įtrauktos į rizikos grupę 2016 m m / Juknaičių seniūnijos žemės ūkio plotai yra mažo palankumo ūkininkauti zonoje. Dalis žemės ūkio naudmenų įeina į Nemuno deltos ir sienos apsaugos zoną bei priskiriamos Natūra 2000 programai. Per 2016 metus tiesioginėms išmokoms gauti paraiškas pateikė 420 gyventojų. Deklaruotos 45 kultūros 7633,04 ha plote. Atlikti 81 taisymas. Ekologinį ūkininkavimą deklaruoja 7 ūkininkai. Atliktas 247 valdų atnaujinimas ir įregistravimas, 405 valdos atnaujintos pasėlių deklaravimo metu teikiant paraiškas išmokoms gauti. Atlikta 28 žemės ūkio paskirties žemės laukų apžiūra. Parengta ir išduota 71 pažyma žemės ūkio ir kitais klausimais, 11 ataskaitų kiaulių maro prevencijos klausimais, 2 grūdinių kultūrų ataskaitos GS-5, parengta 19 įsakymų adresų suteikimo ir pakeitimo klausimais. Priimti 55 prašymai gyvulių augintojų, 9 prašymai pieno gamintojų pagalbai DE MINIMIS gauti. Dalyvauta 24 kiaulių augintojų ūkių apžiūroje. Iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos aplinkos tvarkymui ir želdinių įveisimui atlikti seniūnijai skirta 1050,00 eurų. Papildomai evangelikų liuteronų kapinių aptvėrimui skirta 2000,00 Eur. Kelių fondo lėšų gauta 96 tūkst. eurų. Gautas finansavimas iš rajono savivaldybės pagal seniūnijos įstaigas: valdymui skirta 68000,00 Eur. (23573,00 daugiau nei 2015 m.), sanitarijai skirta 46500,00 Eur. (5181,00 mažiau nei 2015 m.), gatvių apšvietimui 3500,00 Eur. (1270,00 daugiau nei 2015 m.), religinės bendruomenės patalpai 58000,00 Eur. (2230,00 daugiau nei 2015 m.). Gauta 40 prašymų medžių šalinimui ir genėjimui, 154 prašymai dėl vietinės rinkliavos lengvatų taikymo ar pakeitimų. Gauta ir buhalterijai paruoštos 19 sąskaitų, kurioms įvykdytos viešųjų pirkimų apklausos. Centralizuotai buhalterijai pristatyti 84 dokumentai, susiję su buhalterine apskaita. Per metus sudarytos 237 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys darbams atlikti. Pagal Viešųjų darbų programą seniūnijoje įdarbinta 17 asmenų. Juknaičių seniūnijoje surinkta 975,85 Eur., iš jų į banką įnešta 871,45 Eur. 129,87 Eur. įnešta į elektros, 492,20 Eur. į spec. lėšų, 247,50 Eur. į vietinės rinkliavos sąskaitas, už kopijų parengimą 1,88 Eur. Centralizuotam buhalterijos skyriui išrašyta pažymų už 4958,64 Eur., dėl sąskaitų išrašymo įstaigoms, kurios nuomojasi patalpas iš seniūnijos. Nurašyta kanceliarinių prekių/atsarginių dalių ir kitų medžiagų už 5959,89 Eur. Seniūnija gavo Šilutės rajono savivaldybės administracijos 79 direktoriaus įsakymus bei 5 Tarybos sprendimus. Vieni iš aktualesnių: Nr. A1-422 dėl lėšų skyrimo iš Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, aplinkos tvarkymui ir želdinių įveisimui atlikti.

87 Nr. A1-462 dėl lėšų skyrimo kultūros paveldo išsaugojimui ir pritaikymo turizmui strategijai m. skirtų lėšų paskirstymo komisija skyrė Juknaičių kaimo pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų senųjų evangelikų liuteronų kapinių aptvėrimui Nr. A1-512 dėl lėšų skyrimo iš Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, poilsio ir rekreacinės zonos sutvarkymui. Seniūnijos įstaigų ir bendruomenių veikla Juknaičiuose veikia savarankiško gyvenimo namai, suteikiantys paslaugas savarankiškiems pagyvenusiems žmonėms, kurie nuo 2014 metų priklauso Šilutės socialinių paslaugų centrui. Joje darbą atlieka 2 socialinės darbuotojos. Seniūnijoje yra Juknaičių pagrindinė mokykla, prie kurios buvo prijungtas Pašyšių skyrius, teikiantis pradinį ir ikimokyklinį ugdymą. Mokosi 132 mokiniai, dirbo 26 mokytojai. Juknaičių pagrindinė mokykla dirba pagal etnokultūros programą. Ikimokyklinėse grupėse suformuotos 3 grupės, kurias lankė 55 vaikai, dirbo 6 pedagogai. Yra 2 bibliotekos su internetine prieiga. Veikia VŠĮ Juknaičių ambulatorija, Pašyšių med. punktas ir šeimos medicinos centras Puriena. Vyžių kaime nuo 2009 metų veikia VšĮ Gabrielius reabilitacijos centras, kuriame 2016 m. gydėsi 37 asmenys nuo žalingų įpročių, iš kurių 13 yra pabaigę reabilitacinę programą ir sėkmingai dirba bei yra blaivūs. Personalą sudaro 6 darbuotojai ir 2 savanoriai. Įstaiga teikia paslaugas Klaipėdoje bei Kaune. Savo registre įstaiga turi daugiau nei du šimtus asmenų ir šeimų. Taip pat ir Gurgždžių kaime yra tokio pat pobūdžio veikianti VšĮ Taikos kelias terapinė bendruomenė (duomenų neteikia). Veikia maitinimo paslaugas teikianti individuali įmonė Rimva kavinė-baras Prūsija, ŽŪK Agromanija, Kaišiadorių paukštynas padalinys Leitgiriuose, UAB Vakarų partneriai Pašyšiuose ir kt. Seniūnijoje aktyviai veikia Juknaičių bendruomenė (pirmininkė Laima Barkauskienė), kurią vienija 79 nariai. Juknaičių bendruomenė yra vietos veiklos grupės Lamatos žemė ir Lietuvos kaimo tinklo narė. Bendruomenei, šventei Vasaros palydėtuvės su žirgais, iš žemės ūkio ministerijos buvo skirtas 1500 eurų finansavimas m. Juknaičiai dalyvavo Lietuvos mažųjų kultūros sostinių judėjime, todėl per metus įvyko virš 20 renginių. Taip pat aktyviai veikia Leitgirių kaimo bendruomenė (pirmininkė Rita Raulynaitienė), kurią sudaro 40 narių. Bendruomenė įgyvendino projektą Bendruomeninės veiklos stiprinimas Leitgirių kaime, kurio gautomis lėšomis buvo rengiami įvairūs susitikimai augalų priežiūros, apželdinimo klausimais, edukaciniai užsiėmimai, sportiniai turnyrai, kaimo šventės. Yra Pašyšių bendruomenė, jungianti apie 40 narių. Taip pat yra Juknaičių ir Pašyšių jaunimo klubai, kurie prisijungia prie bendruomenės organizuojamų renginių, padeda pasiruošimo darbais. Juknaičių jaunimas 2016 m. suorganizavo jaunimo sąšauką. Veikia seniūnijos sporto klubas, dalyvaudami sporto žaidynėse tarp seniūnijų ir kt. Seniūnijos problemos ir perspektyva Seniūnijos problemos: šienavimo technikos trūkumas žaliesiems plotams prižiūrėti, nepilnai apšviestos gatvės, netinkami šviestuvai, o Kanteriškių, Paleičių ir Tarvydų gyvenvietėse visiškai nėra apšvietimo. Susidėvėjęs seniūnijos administracinio pastato stogas, kiauri pamatai, reikalingas kabinetų remontas, taip pat kabinetų apšvietimo atnaujinimas. Mažai skiriama lėšų gatvių asfaltavimui, naujų šaligatvių paklojimui, nes jie stipriai susidėvėję, ypač Juknaičių gyvenvietėje, trūksta automobilių stovėjimo aikštelių. Reikia sutvarkyti katalikų bažnyčios šildymo sistemą ir įrengti jos atskirą apskaitą. Daugiabučiams namams priskirti žaliuosius plotus, kad gyventojai galėtų savarankiškai tvarkyti savo aplinką. Artimiausi seniūnijos planai: toliau tvarkyti senąsias evangelikų liuteronų kapines, iškertant krūmus, o arčiau gyvenviečių, esančiose kapinėse išgrėbti lapus, išrinkti medžių šakas. Aptverti dvejas Pašyšių kaimo senąsias evangelikų liuteronų kapines. Iš kelių plėtros programos lėšų įrengti

88 88 apšvietimą Kanteriškių kaime. Savo jėgomis bei pasitelkiant rėmėjų pagalbą, gerinti Juknaičių ir Pašyšių kaimų apšvietimą, įrengiant naujas apšvietimo atramas. Gavus papildomai darbininkų, pagal viešųjų darbų projektą, remontuoti Juknaičių k., Akmenų gatvės grindinį. Tradiciniai seniūnijos renginiai ir šventės Pagrindinė Juknaičių kaimo vasaros šventė Visada jauni švenčiama birželio mėnesį, Pašyšių kaimo šventė Susirinkime visi - liepos mėnesį. Organizuojamos Užgavėnių šventė, Vasario-16-oji, Kovo -11-oji, vasaros palydėtuvės su žirgais šventė, Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė, Naujųjų metų sutiktuvės. Prie organizuojamų švenčių aktyviai prisijungia moterų ansamblis Vėjūnė (vadovė Jūratė Šukienė), vaikų folklorinis ansamblis Skalviai (vadovė Rasa Gailiuvienė), šokių kolektyvas Juknaičiai (vadovė Margarita Loreta Černeckienė), mokyklos gitarisčių ir dainuojančių vaikų grupė (vadovė Jūratė Šukienė), veikia ir dramos mėgėjų būrelis (vadovė Dalia Minkevičienė). Katyčių seniūnija Katyčių seniūnija yra Šilutės rajono savivaldybės administracijos padalinys, kuris nuo savivaldybės nutolęs 35 kilometrus. Seniūnijos bendras plotas ha. Didžiąją minėto ploto dalį- 5554,45 ha užima žemės ūkio naudmenos, miškai ha, vanduo ir kita dengia 72 ha plotą. Seniūnijoje yra 16 kaimų, kuriuose gyvena 1119 gyventojų metais gimė 10 vaikų. Katyčių miestelyje yra 16 gatvių, Stubrių gyvenvietėje - 7 gatvės, Versmininkų kaime - 5 gatvės. Seniūnijos prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis 134,9 kilometrai. Valomų gatvių tiek žiemą, tiek vasarą turime m 2. Seniūnijos teritorijoje yra 26 vnt. saugotinų kapinių, kurias nuolat prižiūrime, grėbiame lapus, pjauname žolę, tvarkome antkapius, išpjauname menkaverčius medžius ir krūmus. Seniūnija darbą organizuoja pagal patvirtintus seniūnijos veiklos nuostatus, darbuotojų pareigybes. Seniūnijos darbuotojų atliekami darbai yra nurodyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme. Seniūnija teikia gyventojams viešojo administravimo paslaugas, vykdo tarybos sprendimus, mero ir direktoriaus įsakymus, organizuoja sklandų seniūnijos darbą. Seniūnijos darbuotojai dalyvauja įvairiuose mokymuose, seminaruose. Seniūnijoje įkurtos trys seniūnaitijos. Seniūnaičiai domisi savo teritorijos gyventojų veikla ir pagal poreikį teikia informaciją seniūnui. Įvyko 11 seniūnaičių sueigos posėdžių, kuriuose apsvarstė praėjusių metų veiklos rezultatus, kelių programos lėšų tikslingumą ir jų paskirstymą, kultūrinių renginių darbo planų patvirtinimą, socialinių problemų sprendimą ir einamuosius seniūnijos veiklos klausimus. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktą ir savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimą Nr.T1-214 Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo deleguotoms funkcijoms atlikti buvo skiriamas finansavimas per programas: I. Valdymo tobulinimo; II. Teritorijų planavimo ir žemės ūkio plėtros; III Viešųjų darbų. Pavadinimas Skirta lėšų eurais, 2015 m. Skirta lėšų eurais, 2016m Palyginimas (+),(-) eurai

89 89 Valdymo tobulinimo programa : (+) Darbo užmokestis ir socialinis draudimas. 2.Prekių ir paslaugų naudojimas (-) 833 Teritorijų planavimo ir žemės ūkio (+)7290 plėtros programa: 1.Sanitarija: 1.1 (Darbo užmokestis ir socialinis draudimas.) 1.2. Prekių ir paslaugų naudojimas (+) Gatvių apšvietimas (+) 0 Viešųjų darbų programa: Iš viso skirta lėšų ( +) Darbo užmokestis ir socialinis (+) 883 draudimas. 2.Prekių ir paslaugų naudojimas (+) Įdarbinta (ž. sk.) (+) metais gauti 936 įvairaus pobūdžio raštai. Jie išnagrinėti ir parengti jiems atsakymai. Išduota pažymų: Antstolių kontorai-11; policijos ir probacijos skyriui-9; advokatų kontorai-3; migracijos tarnybai-4; mokymo įstaigoms-3; nacionalinei mokėjimo agentūrai- 2; savivaldybės administracijos skyriams- 94. Gauti ir išnagrinėti 122 gyventojų prašymai. Atlikti 145 notariniai veiksmai, išduoti 6 leidimai medžių šalinimui, 1 kasinėjimo darbams ir 11 leidimų viešajai prekybai, surinkta į valstybės biudžetą eurai. Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją 2016 metais išduota- 70 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Pakeisti ir ištaisyti 31 asmens adresai. 24 asmenys deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. Savo gyvenamąją vietą Katyčių seniūnijoje naujai deklaravo 62 asmenys. Išduotos 48 pažymos gyvenamųjų patalpų savininkams. Išduota 17 charakteristikų, parengti 38 seniūno įsakymai veiklos klausimais. Viešųjų darbų darbininkai atliko įvairius pagalbinius darbus: iškirto 1.1 km griovių prie seniūnijos vietinių kelių, ruošė malkas, rinko šiukšles pakelėse, parkeliuose pjovė žolę, sodino eglaites, tvarkė Akmeniškių piliakalnį, tvarkė, šlavė gatves, valė šaligatvius, penkias kapinaites apsodino eglaitėmis. Seniūnijos darbininkai socialiniame būste ir 2 sunkiai besiverčiančioms šeimoms sutvarkė elektros instaliaciją, perstatė krosnis, priruošė malkų. Atliko remonto darbus šarvojimo salėje, dviejuose seniūnijos kabinetuose, ruošė medieną Natkiškių miške, talkino šalinant avarinius medžius, pastatė 3 kaimo pavadinimo ženklus, talkino prie varpinės statymo. Bendradarbiaujama su probacijos skyriumi, darbo birža m. seniūnijoje viešuosius darbus atliko 20 asmenų. Akcijoje Darom 2016 dalyvavo 130 gyventojų, surinkta 500 kg atliekų, sutvarkyta 6 ha teritorija, apvalyta 17 km kelkraščių ir takų. Katyčių miestelyje užbaigtas iš ES lėšų vykdytas projektas Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra. Iš 169 vandens naudotojų 90 prisijungė prie centralizuoto nuotekų šalinimo. Seniūnas talkino gyventojams atliekant prisijungimo darbus. Pagal Šilutės r. sav. administracijos direktoriaus įsakymus A1-422, A1-512 ir A iš rajono Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos gauti 3295 eurai pavojų keliančių medžių šalinimui, 6350 eurų tvenkinių valymo darbams Katyčių mstl. ir Stubrių gyvenvietėje, 900 eurų suoliukų įrengimui prie tvarkomų tvenkinių. Gautas naujas traktorius su kuriuo bus galima kokybiškiau ir daugiau atlikti darbų.

90 90 Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos seniūnijai skirtos pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos d. sprendimą Nr.T Eil. Nr. Pavadinimas Skirta lėšų 2015 m. eurai Skirta lėšų 2016 m. eurai Palyginimas (+),(-) eurai 1. Paskirtos lėšos kelių priežiūrai (+) 0 ir remontui 2. Lėšos skirtos seniūnijos kelių Atlikta darbų greideriavimui km 3. Lėšos skirtos kelių žvyravimui Atlikta darbų 293 m Žemės ūkio veikla. Vykdant Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymą Nr.3D-96 vykdytas pasėlių deklaracijų paraiškų priėmimas. Užpildytos 32 ataskaitos apie 2016 m. nuimtą/parduotą derlių. Išduotos 9 pažymos apie ūkininkų EDV. Užpildytos 87 paraiškos nacionalinei pagalbai gauti pieno gamintojams. Užpildyta 40 prašymų galvijų augintojams, kuriems nebuvo skirtos išmokos. Dalyvauta patikrinimuose dėl gyvūnų sveikatingumo ir gerovės pažeidimų ūkininkų ūkiuose, afrikinio kiaulių maro prevencijos ir padarinių šalinimo programoje, pateiktos ataskaitos VMVT. Dalyvauta žemės ūkio rūmų, Žemės ūkio ministerijos, NMA organizuojamuose mokymuose, konferencijose, seminaruose. Eil. Nr. Pavadinimas 2015 m Palyginimas (+),(-) 1. Atnaujinti duomenys L R žemės (-) 11 ūkio ir kaimo verslo registre. 2. Priimta paraiškų tiesioginėms (-) 4 išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti 3. Įregistruota naujų valdų 2 0 (-) 0 4. Išsiųsta informacijos Į VĮ ž. ū (+) 9 informacijos ir kaimo verslo centrui 5. Priimta prašymų pakeisti pasėlių deklaracijas (+) 1 Socialinė veikla Vykdant dienos Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr.T1-794 visuomenei naudingiems darbams atlikti, išduoti 95 nukreipimai. Visuomenei naudingų darbų neatliko 8 asmenys, todėl neteko teisės į socialinę pašalpą. Priimtas ir užregistruotas 341 prašymas socialinei paramai gauti, lankomi vieniši seneliai, neįgalūs asmenys, rizikos grupės asmenys. Stubrių gyvenvietėje, šeimai, kurioje yra du neįgalūs asmenys pagerintos gyvenimo sąlygos, įrengtas dušas, tualetas, šildomos grindys už 3500 eurų iš socialinės paramos specialios programos lėšų. Į Katyčių seniūniją dėl socialinės paramos kreipėsi: Išmokų pavadinimai Šeimų Suma Šeimų Suma Palyginimas

91 91 skaičius eurais skaičius eurais (+,-) eurai 2015 m m. Socialinės pašalpos (-)12668 Išmoka vaikui (+) 854 Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai (-) 0 Vienkartinė išmoka vaikui (+) 848 Parama mokinio reikmenims įsigyti (+) 616 Globos(rūpybos ) išmoka (-)1962 Šildymo išlaidų kompensacija (+)903 Dėl vienkartinės pašalpos iš (+) 71 savivaldybės biudžeto kreipėsi ES parama labiausiai nepasiturintiems asmenims, tai maisto produktai iš intervencinių atsargų (-)13 Per 2016 metus dėl socialinių įgūdžių stokos ir piktnaudžiavimo alkoholiu Katyčių seniūnijoje į socialinės rizikos šeimų apskaitą įtrauktos 2 šeimos. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas teikėme 15 socialinės rizikos šeimų. Minėtose šeimose auga 42 nepilnamečiai vaikai. Viena šeima išbraukta iš socialinės rizikos šeimų apskaitos dėl išvykimo gyventi į kitą savivaldybę. Savivaldybės direktoriaus įsakymu 2 šeimose socialinėmis išmokomis disponavo socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis. Socialinė darbuotoja su minėtomis šeimomis dirba individualiai, planuoja išlaidas šeimos biudžetui pagal pirmumo ir būtinumo prioritetus. Kiekvienai socialinės rizikos šeimai pagal poreikį sudaro veiksmų planą. Perkant vaikams prekes dalyvauja kartu. Šeimoms, neturinčioms socialinių įgūdžių, teikiamos paslaugos: konsultavimas, tarpininkavimas, bendradarbiavimas. Konfliktinėse šeimose per mėnesį tenka apsilankyti nuo 2 iki 8 kartų. Į kai kurias šeimas tenka kviestis policijos pareigūnus, seniūnaičius, medicinos darbuotoją. Į prevencinių šeimų sąrašą įtrauktos 4 šeimos, kuriose auga 6 nepilnamečiai vaikai. Iš prevencinių šeimų į socialinės rizikos šeimų sąrašą įrašytos 2 šeimos. Prevencinėse šeimose lankomasi rečiau, jos stebimos m. Katyčių seniūnijoje buvo išpildytos 30 vaikų, nuo 2 iki 14 metų amžiaus, svajonės. Projektas Vaikų svajonės tai tarpininkas tarp Lietuvos savivaldybių socialinių darbuotojų, kurie rūpinasi socialinės rizikos šeimose augančiais vaikais ir gera valia žmonių, kurie nori įgyvendinti šių vaikų svajones. Mes suteikiame galimybę vaikų svajonėms būti išgirstoms ir pastebėtoms, o geraširdžiams ir socialiai atsakingiems žmonėms galimybę prisidėti prie pilietiškos ir neabejingos visuomenės kūrimo, įgyvendinant vaikų svajones. Kartu su priešgaisrinės saugos tarnybos darbuotojais dešimčiai šeimų įrengti priešgaisriniai dūmų detektoriai. Kultūrinė veikla Katyčių seniūnijoje pagrindinis kultūrinių renginių organizatorius yra Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras, jam talkina seniūnijoje esančios bendruomenės, Katyčių pagrindinė mokykla, Katyčių biblioteka. Buvo suorganizuotas renginys Būkime kartu Laisvės gynėjų dienai paminėti, renginys Lai skamba Tavo vardas kovo 11-osios datai pažymėti. Vyko verbos rišimo edukacinis užsiėmimas, poezijos vakaras Po žydinčia obels šaka, tradicinė miestelio šventė Sugrįžimai. Seniūnijos salėje vyko rajoninė kapelų apžiūra. Surengta šventė Varpo dūžių pakylėti, gerumu sušildyti, skirta naujos varpinės šventinimui ir adventui. Bendradarbiaujama su Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Katyčių filialu, kuriame yra 249 skaitytojai ir kurie turi galimybę susipažinti su įvairiomis parodomis, ten vykstančiais renginiais. Per 2016 metus užregistruoti 7165 apsilankymai.

92 92 Katyčių bendruomenė iš rėmėjų gautomis lėšomis tradicinei miestelio šventei pakvietė muzikinę grupę Tabasco, vaišino šventėje dalyvavusius kolektyvus, suorganizavo ledo ritulio varžybas, pirčių čempionatą, dalyvavo seniūnijų spartakiadoje, eglutės įžiebimo šventei padovanojo kalėdinį spektaklį vaikams, mažiesiems vaikučiams įteikė dovanėles. Pagrindiniai bendruomenių rėmėjai UAB LL investicijos, UAB Stamela, Šilutės kredito unija ir kt. Aktyvią veiklą vykdo bendruomenė STUBRIAI. Buvo surengtas Užgavėnių šurmulys, vakaronė Motinos dienai paminėti, šventė Stubrių bendruomenės namuose Vilties angelas, skirtas tremties 75-mečiui,, Stubrių kaimo šventė Lenkiuosi žemei ir duonai, eglutės įžiebimo šventė, Seniūnijoje veikia Katyčių neįgaliųjų draugija metais aplankė keletą koncertų, dalyvavo keturiose pažintinėse kelionėse, surengė šventę Rudens melodijos į kurią buvo pakviestos kitų seniūnijų neįgaliųjų draugijos. Seniūnijos pagrindiniai uždaviniai: 1. Užbaigus projektą Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilutės rajone iš ES lėšų, padėti likusiems 60 vandens naudotojų prisijungti prie centralizuotų valymo įrenginių. 2. Baigti sutvarkyti aplinką, įrengti suoliukus, įvažiavimus, persirengimo kabinas, tualetus, šiukšliadėžes, prie išvalytų Katyčių miestelio ir Stubrių gyvenvietės tvenkinių. 3. Pakeisti gatvių apšvietimo lempas taupiosiomis. 4. Mažinti bedarbystę, teikti visokeriopą socialinę paramą visiems seniūnijos gyventojams. 5. Atlikti kapitalinį Paparčio gatvės remontą (240 m), pakloti asfaltą, įrengti šaligatvį, apšvietimą, nuvesti lietaus vandenį. 6. Padėti organizuoti ir rengti šventes. Kintų seniūnija Seniūnijos centras - Kintų miestelis, įsikūręs netoli Kuršių marių, 16 km į šiaurės vakarus nuo Šilutės. Seniūnijos plotas ha. Seniūniją sudaro 8 seniūnaitijos, 25 kaimai metų pabaigoje Kintų seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravo 1794 gyventojų. Pamario kraštas palanki vieta vystyti kaimo ir vandens turizmą. Įspūdingas kraštovaizdis, Kuršių marių platybės, unikalus upių ir kanalų tinklas bei vandens keliai, jungiantys Minijos kaimą su rajono centru, Neringa, Kintais, Klaipėda. Vykdant priskirtas funkcijas, seniūnijoje dirba 2 valstybės karjeros tarnautojai, 4 darbuotojai pagal darbo sutartis, 6 darbininkai (du iš jų po 0,5 etato). Seniūnijos darbuotojai pastoviai kelia savo kvalifikaciją m. dalyvavo 8 seminaruose ir mokymuose. Kintų seniūnija savo veiklą organizuoja programiniu principu, vykdo efektyvaus valdymo, vietinio ūkio ir viešųjų darbų programas. Efektyvaus valdymo programos ilgalaikiai tikslai yra plėtoti teikiamų paslaugų apimtį, gerinti paslaugų kokybę, užtikrinti tolygų paslaugų prieinamumą, lėšų taupymą metų programos įgyvendinimui buvo skirta eurų iš jų: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui eurų, prekėms ir paslaugoms pirkti eurų metais, vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir duomenų tvarkymo funkciją, 414 gyventojų pasinaudojo deklaravimo įstaigos paslaugomis. Išduotos 157 pažymos apie

93 93 gyventojų deklaruotą gyvenamąją vietą, priimti 74 sprendimai dėl gyvenamosios vietos duomenų keitimo, naikinimo ar taisymo. Naujai savo gyvenamąją vietą Kintų seniūnijoje deklaravo 85 gyventojai. Išvykimo deklaracijas į užsienio valstybes ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui pateikė 27 asmenys. Išduota 70 pažymų gyvenamųjų patalpų savininkams metais registruoti 1185 įvairūs gyventojų prašymai. Išduotos 88 pažymos dėl juridinio fakto patvirtinimo. Išduotas 21 leidimas viešai prekybai. Parengti 157 siunčiami dokumentai. Atlikti 97 notariniai veiksmai. Išduota 15 leidimų laidoti Kintų mstl. kapinėse. Vykdant deleguotą funkciją, dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio pasėlių deklaravimą, teisės aktų numatyta tvarka, priimtos 304 paraiškos. Žemės valdų registre įregistruota/atnaujinta 317 prašymų, įregistruota/atnaujinta 287 valdos, įregistruotos 4 naujos valdos, išregistruota 1 valda. Parengtos 4 pažymos apie žemės ūkio subjektų vykdomą veiklą. 158 kartus suteikta konsultacija ūkio subjektams dėl žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo ir rastų neatitikimų patikrų metu, taip pat ekologinio ūkininkavimo atitikties keliamiems reikalavimams išaiškinimo m. Kintų seniūnija pateikė daug siūlymų dėl socialinės paramos šeimoms reikalingumo ir paramos teikimo būdų. Socialinė pašalpa skirta 72 šeimoms, šildymo išlaidų kompensavimas 48 šeimoms. Eil. Nr. Paramos pavadinimas 1. Socialinė pašalpa 2. Šildymo išlaidų kompensacija 2014 m m m. Šeimų skaičius Suma, Lt Šeimų skaičius Suma, Lt Šeimų skaičius Suma, Eurais , , , , , , metais 86 šeimoms suteikta parama maisto produktais iš ES intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims. Parama suteikta 6 kartus. Įvertinus atskirų šeimų gyvenimo sąlygas, 25 šeimoms skirta parama mokinio reikmenims įsigyti už eurus; 30 mokinių, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklas, paskirtas nemokamas maitinimas. Pagal kompetenciją seniūnijoje vykdoma vaikų teisių apsaugos prevencija ir darbas su socialinės rizikos grupės šeimomis. Šioms šeimoms skiriamas ypatingas dėmesys ugdyti socialinius įgūdžius bei integruotis į visuomenę. Metai Socialinės rizikos šeimų / vaikų skaičius Įtraukta naujų šeimų į soc. rizikos sąrašą (skaičius) Įtrauktų šeimų į prevencinį sąrašą (skaičius) Išbraukta iš soc. rizikos šeimų sąrašo (skaičius) / / / Seniūnijos specialistai pakankamą dėmesį skiria įgyvendinti telktinėms, neapmokamoms Visuomenei naudingų darbų paslaugoms, kurias Šilutės rajono savivaldybės gyventojai privalo atlikti bendruomenės labui dėl piniginės socialinės paramos (socialinių pašalpų). Teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, glaudžiai bendradarbiaujama su seniūnaičiais, Kintų pagrindinė mokykla, individualios įmonės V. Prielgausko šeimos gydytojo kabineto ir UAB Šeimos darna darbuotojais m. vietinio ūkio programos įgyvendinimui, teritorijų priežiūrai, iš Savivaldybės biudžeto, Kintų seniūnijai skirta eurų, iš jų: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui eurų, prekėms ir paslaugoms pirkti 5900 erų.

94 94 Seniūnija pastoviai prižiūri 9 kapines, 19 ha žaliųjų plotų ir rekreacinių visuomenės poreikiams skirtų teritorijų, 6 km šaligatvių ir takų, 94 km pakelių, paplūdimius Kintų miestelyje, Rūgalių, Suvernų ir Ventės kaimuose, 4 automobilių stovėjimo aikšteles Kintų miestelyje m. iš Kelių plėtros ir priežiūros programos, Kintų seniūnijos kelių priežiūrai ir remontui skirta eurai. Už šias lėšas buvo vykdomi kelių ir gatvių remonto ir priežiūros darbai, užbaigti Kintų mstl., Kuršių g. šaligatvio ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai. Taupant biudžeto lėšas, sprendžiant užimtumo ir socialines problemas, seniūnija vykdė Viešųjų darbų programą. Programos įgyvendinimui, darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui iš viso buvo skirta eurų. Vidutiniškai dviejų mėnesių laikotarpiui buvo įdarbinta 18 gyventojų. Tvarkytos ir prižiūrėtos gatvės, aikštės, kapinės, pakelės ir kitos visuomenės poreikiams tenkinti priskirtos teritorijos m. seniūnaičių sueigose tartasi gamtosaugos, kultūros paveldo, kultūrinių renginių organizavimo klausimais, kelių priežiūros ir kitų programų bei projektų įgyvendinimo galimybėmis. Aktyvus bendruomenės susitelkimas ne kartą parodė, kad Pamario kraštas yra patrauklus ne tik gražia gamta, bet yra įdomus ir kultūrą kuriančiais žmonėmis. Asociacija Kintų bendruomenė kartu su Kintų Vydūno kultūros centru, Kintų pagrindine mokykla, Kintų jaunimo klubu vykdė metinį projektą Kintų miestelio gyventojų užimtumo ir bendruomeniškumo stiprinimas. Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Bendrų pastangų dėka renginiai tapo kokybiškesni, pasižymintys dalyvių ir lankytojų gausa, informacijos sklaida m. liepos dienomis Kintų miestelis jau penktą kartą tapo vieta, pritraukiančia profesionalios modernios ir klasikinės muzikos pasiilgusią publiką. Festivalio organizatorių tikslas yra garsinti savo kraštą, sukuriant išskirtines sąlygas Lietuvos ir užsienio muzikantų kūrybai, o regiono žmonėms patirti profesionalios muzikos teikiamą malonumą. Paminėtina ir Kintų Vydūno kultūros centro organizuojama tradicinė kūrybinė emalio laboratorija Pamario ženklai. Projektas tapo žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, o sukurtų darbų paroda ir čia vedami edukaciniai užsiėmimai gausiai lankomi. Per pastaruosius metus dauguma Šilutės rajono strateginio plano rodiklių seniūnijoje yra įgyvendinti. Nemažai darbų nuveikta ir 2016 metais: 1. Įsteigta ikimokyklinė vaikų darželio grupė Kintų pagrindinėje mokykloje. Atlikti patalpų remonto darbai, baldų ir būtinos įrangos įsigijimas. 2. Užbaigtas projektas Kintų buvusiosios evangelikų liuteronų bažnyčios restauracija ir pritaikymas bendruomenės reikmėms, parama iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų. Projekto vertė eurai. 3. Atliktas Kuršių g. Kintų mstl. dešiniojo šaligatvio rekonstrukcijos projektas. 4. Atlikti Kuršių ir Minijos gatvių apšvietimo remonto darbai. 5. Įrengta mini futbolo aikštelė Kintų pagrindinės mokyklos teritorijoje. 6. Pradėtas rengti Sakūčių kaimo gatvių apšvietimo projektas. 7. Pradėtas įgyvendinti Vabalų žiemos polderio rekonstrukcija projektas, pareiškėja Vabalų melioracijos statinių naudotojų asociacija. Apibendrinus vietos bendruomenės išsakytus lūkesčius, išskirtini šie infrastruktūros vystymo projektai ir perspektyviniai darbai. 1. Sakūčių kaimo gatvių apšvietimo projekto įgyvendinimas. 2. Rajoninės reikšmės kelio 4228 Povilai Minija remontas (sankasos paaukštinimo per užliejamą ruožą darbai). 3. Žvejų g. Ventės kaime kapitalinio remonto projekto parengimas. 4. Pylimų ir kt. hidrotechninių įrenginių Stankiškių polderyje sutvarkymas. 5. Pylimų ir kt. hidrotechninių įrenginių Smalkų polderyje sutvarkymas.

95 95 6. Visuomenės poreikiams skirtų teritorijų detaliųjų planų ir techninių projektų parengimas (Kintų paplūdimys, Ventės rekreacinis miškelis su poilsio zona ir kt.). Rusnės seniūnija Vadovaudamiesi (i) Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A Dėl 2015 metų veiklos ataskaitų ir informacijos pateikimo Tarybos sekretoriatui, pateikiame Rusnės seniūnijos 2015 m. veiklos ataskaitą: Rusnės salos plotas 5595 ha, miestelio plotas 20 ha. Seniūnija sudaro 5 kaimai ir 3 seniūnaitijos. Seniūnijos centras Rusnės miestelis. Seniūnijoje šiuo metu gyvenamąją vietą deklaruoja gyventojų. Seniūnijoje dirba 2 valstybės karjeros tarnautojai, 10 darbuotojų dirba pagal darbo sutartis (3 iš jų po 0,5 etato ir 2 po 0,75 etato). Seniūnijos darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja seminaruose, mokymuose. Rusnės seniūnija savo veiklą organizuoja programiniu principu, vykdo efektyvaus savivaldybės valdymo, vietinio ūkio, viešųjų darbų programas metais seniūnijos valdymui tobulinti, vietinio ūkio (sanitarija) bei viešųjų darbų programoms skirta eurų: 1 lentelė 2016 m m. Palyginami lėšos lėšos duomenys su (tūkst. ) (tūkst. ) 2015 m. (tūkst. ) 1. Efektyvaus valdymo programa seniūnijos funkcijų atlikimui reikalingų paslaugų pirkimas (ryšiai, elektra, šildymas, vandentiekis ir kanalizacija ir kt. paslaugos) 1.2. seniūnijos materialinis aprūpinimas ,33 (transporto aptarnavimas, kitos prekės) 1.3. kvalifikacijos tobulinimas Vietinio ūkio programa (sanitarija) išlaidos technikos ir transporto priemonėms 2.2. medžiagos ir darbo priemonės atliekų išvežimas , gatvių apšvietimas (elektros energija) Viešųjų darbų programa Sprendžiant užimtumo ir socialines problemas, seniūnija vykdė viešųjų darbų programą. Buvo įdarbinta dviejų mėnesiui laikotarpiui 24 salos gyventojai. Didelė parama seniūnijai yra

96 96 darbo biržos siunčiami žmonės. Tvarkytos ir prižiūrėtos bendro naudojimo teritorijos, žalieji plotai, gėlynai, paplūdimiai, kapinės, gatvės, pakelės. Vykdant priskirtas funkcijas seniūnijos darbuotojai pastoviai prižiūri 4 kapines, 26 km šaligatvių ir takų, šienauja ir prižiūri 12,0 ha žaliųjų plotų. Žaliosios vejos sezono metu buvo šienaujamos pastoviai. Keletą kartų nušienauta ir vietinių kelių pakelės. Seniūnija turi 3 traktorius, savaeigę ir rankinę šienavimo techniką. Vykdant Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T1-514, visuomenei naudingiems darbams atlikti išduota 193 nukreipimai m. Šilutės rajono savivaldybės administracijos dėka gautas naujas traktorius Zetor Major 80, su frontaliniu krautuvu ir kitais padargais, kuris labai palengvins visus saloje atliekamus darbus. Panaudojant Kelių fondo lėšas, miestelio teritorijoje sutvarkyta 500 m. šaligatvio su apšvietimu. Seniūnija nuolat gerina kelių ir gatvių infrastruktūrą. Atlikti tokie darbai: šaligatvio kapitalinis remontas - 42,5 tūkst. Eur duobių užtaisymas asfaltu - 1,9 tūkst. Eur kelių greideriavimas - 5,4 tūkst. Eur sniego valymas - 4,0 tūkst. Eur Viso: 53,8 tūkst. Eur Per 2016 metus gyventojams išduota 590 pažymų įvairiais klausimais, parengti 214 siunčiami dokumentai, atlikti 64 notariniai veiksmai. Parašyta 33 seniūnės veiklos įsakymų, 17 įsakymų personaliniais klausimais. Išduota 11 leidimų laidoti seniūnijos kapinėse. Užregistruoti ir išnagrinėti 174 pensinio amžiaus gyventojų prašymai dėl vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą lengvatų suteikimo. Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją, per 2016 m. išduota 226 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą; naikinti, pakeisti ar taisyti 36 asmenų deklaravimo duomenys; 45 asmenys deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. Savo gyvenamąją vietą Rusnės seniūnijoje naujai deklaravo 108 asmenys. Į GVNA apskaitą nebuvo įtraukta nė vieno asmens. Priimti 205 prašymai ir išduotos pažymos apie savininkams priklausančioje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Išduoti 28 leidimai medžių genėjimui. Vykdant administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. A1-713 Dėl pavedimo seniūnijų seniūnams suteikti numerius pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms korpusams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, seniūnijoje 2016 m. suteikti 23 numeriai pastatams, žemės sklypams, padaryti pastatų numerių pakeitimai, patikslinimai. Seniūnija tvarko ir buitinių atliekų turėtojų (gyventojų) prašymus dėl rinkliavos lengvatų taikymo. Vykdant šį darbą, yra atliekami patikrinimai vietose, sudaromi sąrašai, kurie pateikiami Šilutės rajono savivaldybei. Raštu į seniūną su skundais, prašymais kreipėsi 14 gyventojų. Paraiškas dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti, kreipėsi 180 gyventojų. Žemės ūkio valdų registre atnaujintos 195 žemės ūkio valdos. Gyventojai į Rusnės seniūniją dėl socialinės paramos pagal išmokų rūšis kreipėsi: 2 lentelė Eil. Išmokų pavadinimai Šeimų skaičius Nr. (prašymai) 1. Socialinės pašalpos Išmoka vaikui Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai 3 4. Vienkartinė išmoka gimus vaikui Parama mokinio reikmėms įsigyti 25 vaikams 6. Dėl vienkartinės pašalpos iš savivaldybės biudžeto 8 7. Dėl kieto kuro kompensacijos 63

97 97 8. Dėl maisto iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims 114 Seniūnijoje 2016 m. buvo 1 šeima, globojanti vaiką. Seniūnijoje yra 6 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 18 vaikų. Pagrindinis kultūrinių renginių organizatorius yra Salos etnokultūros ir informacijos kultūros centras. Prie kultūrinio gyvenimo seniūnijoje prisideda bendruomenių pirmininkai, seniūnaičiai, mokyklos ir biblioteka m. kultūros renginiai: valstybinių švenčių minėjimai, įvairios parodos, pristatymai, edukaciniai užsiėmimai, stovyklos, vyko šventės; Šaktarpis ; Muzikuojanti Rusnė ; Teatro dienos minėjimas, autorinės dainos festivalis Vėjopatis, Kalėdinės eglutės įžiebimas, Angelų alėjos įžiebimas, Advento vakaras. Etninės kultūros globos tarybos, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos, Rusnė pripažinta geriausiai etnokultūrines tradicijas puoselėjanti Mažosios Lietuvos seniūnija. Aktyviai seniūnijos ir rajono renginiuose dalyvavo sportininkai. Dalyvaudami seniūnijų sporto žaidynėse užėmė prizines vietas. Iš Šilutės rajono savivaldybės administracijos gauti 45 direktoriaus įsakymai, iš jų 14- personalo klausimais, 4 -Tarybos sprendimai, 1- Mero potvarkis. Vieni iš aktualesnių įsakymų: Nr.A1-220 Dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos. Kiaulių laikytojai buvo informuoti apie kiaulių maro prevenciją, dalinami bukletai, atmintinės. Lankytasi ūkiuose su spec. apranga, Kaimo reikalų skyriui kas mėnesį buvo teikiama ataskaita Nr.A1-283, 307 Dėl dalyvavimo mokymuose. Rusnės seniūnijos 3 darbuotojai dalyvavo mokymuose Nr.A1-590 įsakymu Dėl lėšų skyrimo iš Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pavojų keliančių medžių šalinimui miestelyje, paskirtos lėšos 968,00 eurų , Nr.A įsakymu papildomai dar skirta medžių šalinimo darbams 1 745,00 eurų Nr.T1-507 Tarybos sprendimu Dėl pavadinimu gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės raj. sav., Rusnės sen., Rusnės mstl. ir Kintų sen., Kintų mstl., Šturmų k. ir Ventės K. buvo patikslinta Šaktarpio gatvės geografinė charakteristika Nr. M1-15 Mero potvarkiu Dėl vietos gyventojų apklausų paskelbimo - buvo vykdoma gyventojų apklausą dėl Rusnės seniūnijoje, esančių Pakalnės, Rusnės, Skirvytės, Šyškrantės, Uostadvario, Vorusnės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo. Gyventojams buvo pateiktas raštiškas tekstas Pritariu (nepritariu), kad vietovių teritorijų ribos būtų nustatytos pagal parengtą planą. Buvo tvarkoma visa kita reikalinga apskaita. Veikia 4 nevyriausybinės organizacijos. Seniūnijoje yra įsikūrusios 3 bendruomenės, kurios padeda spręsti įvairias miestelyje iškilusias problemas. Bendruomenės Rusnės sala ir gyventojų iniciatyva miestelyje ir toliau vis dar atsiranda vardinių suoliukų, kurie yra skiriami čia gyvenusiems žymiems žmonėms atminti. Taip pat aktyviai seniūnijos bendruomenės gyvenime dalyvauja ir seniūnaičiai. Įvyko 3 seniūnaičių sueigos (yra 3 seniūnaitijos). Aktyvūs seniūnaičiai Ona Siurvilienė (Šyškrantės- Uostadvario seniūnaitija) ir Birutė Gustienė (Pakalnės-Vorusnės seniūnaitija). Seniūnaičiai aktyviai dalyvauja seniūnijos, bendruomenių susirinkimuose. Sprendžia klausimus dėl viešųjų darbų, vietinių kelių būklės, medžių šakų genėjimo, gatvių ir šaligatvių valymo darbų. Tariasi dėl gamtosaugos, kultūrinių renginių organizavimo ir kitų programų bei projektų įgyvendinimo. Rusnės seniūnijos teritorijoje savo veiklą vykdo 15 įstaigų ir įmonių. Taip pat darbus vykdo Šilutės rajono tarnybos, organizacijos : Šilutės kelių tarnyba, Šilutės melioratoriai, UAB Šilutės polderiai, Lietuvos vidaus vandens kelių direkcija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, NDRP administracija. Su šių įstaigų vadovais palaikomi glaudūs ryšiai, diskutuojama, tariamasi dėl vienokių ar kitokių klausimų. Ieškoma kompromisų ir dažniausiai jie randami ir išsprendžiami.

98 98 Vykdomas projektas Rusnės miestelio infrastruktūros atnaujinimas. Pagal projektą, tikslinės lėšos yra 805 tūkst. eurų. Apsvarstyti atliekamų darbų planai, kurie yra tikslinami, koreguojami. Projekto įgyvendinimui seniūnija pastoviai teikia visą reikalingą informaciją. Seniūnijos problemos ir pasiūlymai: 1. Užliejamo kelio ruožo Rusnė-Šilutė rekonstrukcija. 2. Bažnyčios rekonstrukcija. 3. Tolimesnė miestelio šaligatvių rekonstrukcija. 4. Miestelio apšvietimo rekonstrukcija. 5. Upių vagų valymas. Saugų seniūnija Seniūnijos plotas 172 km², naudmenų apie ha, seniūnijoje 33 kaimai, 2016 m. sausio 1 d. duomenimis seniūnijoje 3616 gyventojų. Trečdalis teritorijos potvynių metu užliejama. Seniūnijoje, kaip Savivaldybės administracijos struktūriniame padalinyje, yra etatų: valdymo 5, sanitarijos 5,25, dotuotos lėšos 3. Vykdydami savo funkcijas, teikiame gyventojams viešojo administravimo paslaugas. Tobulinosi ir kėlė kvalifikaciją seminaruose ir (ar) kursuose: seniūnė 3, specialistas 3; raštvedė 3; socialinės darbuotojos 6; ž. ū. specialistas 3. Per 2016 metus išduota: pažymų ir parašyta (atsakyta) raštų 2501, charakteristikų 160; Išduoti 33 leidimai viešajai prekybai. Išduoti 46 leidimai šalinti medžius. Parašyti seniūno įsakymai: veiklos klausimais 47, personalo klausimais 29; Surašytas 1 administracinės teisės pažeidimo protokolas. Deklaravusių atvykimą 213; deklaravusių išvykimą 53; išduota pažymų apie: asmens deklaruotą gyvenamąją vietą 222; gyvenamųjų patalpų savininkams 215; taisyti, keisti ar naikinti deklaravimo duomenys 112. Išduoti leidimai laidoti seniūnijos kapinėse 23; Atsakyta į 374 gyventojų pareiškimus; Savivaldybės administracijai seniūnija pateikė siūlymus dėl socialinės paramos šeimoms reikalingumo ir paramos būdų. Pateikiami paskutinių 2 metų duomenys: Eil m m. Nr. Paramos pavadinimas Šeimų Šeimų Suma Lt skaičius skaičius Suma Eur 1. Socialinė pašalpa , ,41 2. Vienkartinė išmoka gimus , ,00 vaikui 3. Globos (rūpybos) išmoka ,58 4. Šildymo išlaidų kompensacija , ,90 Iš viso: , ,89 Vykdant 2011 m. birželio 23 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą A1-802 Dėl pavedimo seniūnijų seniūnams suteikti numerius pastatams, pastatų

99 99 kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams parengti 29 įsakymai su priedais dėl adresų pastatams, butams bei žemės sklypams suteikimo, keitimo, naikinimo. Teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas glaudžiai bendradarbiaujama su Saugų J. Mikšo ir Vilkyčių pagrindinėmis mokyklomis. Seniūnijoje pagal kompetenciją organizuota vaikų teisių apsaugos prevencija bei darbas su socialinės rizikos grupės probleminėmis šeimomis, kuriose apribotos tėvų teisės į vaikus. Pateikiame paskutinių dvejų metų duomenis: Metai Kiek buvo soc. rizikos šeimų apskaitoje Kiek įtraukta į soc. rizikos šeimų sąrašą Kiek įtraukta į prevencinį sąrašą Kiek išbraukta iš soc. rizikos šeimų sąrašo Kelioms šeimoms apribotos mot./tėv. teisės nuolat Žemės ūkio srityje iš žemės naudotojų gauta paraiškų: Eil. Nr. Pavadinimas 2015 m m. 1. Pateikta paraiškų (deklaracijų) Įregistruota atnaujintų valdų Priimta paraiškų/prašymų pakeisti paraiškos duomenis Konsultavimas ir pagalba atsakant į laiškus, kuriuos gauna valdų turėtojai, iš NMA Suformuota išregistravimo prašymų Įregistravimų ar (ir) atnaujinimų prašymų Parašų rinkimas dėl kiaulių maro ir mažo kiaulininkystės ūkio apsauga Skelbta informacija dėl kiaulių maro Išduota pažymų dėl žemės naudojimo Paraiškų gauti nereikšmingą (de minimis) pagalbą Paraiškų nacionalinei pagalbai gauti 77 Seniūnija savo veiklą organizuoja programiniu principu: vykdo valdymo tobulinimo, kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros bei viešųjų darbų programas m. seniūnijai valdymo tobulinimo, teritorijų vystymo ir žemės ūkio (sanitarija) bei viešųjų darbų programų vykdymui skirtų lėšų palyginimui pateikiami 2015 ir 2016 m. duomenys: Programa 2014 m. lėšos tūkst. eurų 1. Valdymo tobulinimo programa 1.1. seniūnijos funkcijų atlikimui reikalingų paslaugų pirkimas (ryšiai, elektra, šildymas, kt. prekės bei paslaugos) 2. Teritorijų vystymo ir žemės ūkio programa (sanitarija) 2.1. išlaidos technikos ir transporto priemonėms ir kt. prekėms 2015 m. lėšos tūkst. eurų +/- tūkst. eurų gatvių apšvietimas (elektros energija) Viešųjų darbų programa

100 100 Pagal viešųjų darbų programą dirbo 17 asmenų po du mėnesius. Tvarkė viešųjų erdvių ir gyvenviečių aplinką, pakeles, kapines. Visuomenei naudingus darbus dirbo 35 asmenys. Administracijos direktoriaus įsakymu iš Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos skirta 380 Eur. Už šias lėšas įrengti gėlynai, sutvarkyta kapinių aplinka, nupirkta šiukšlių maišų, pirštinių. Seniūnijoje 40 kapinaičių, iš jų prižiūrime ~ 25. Nušienaujama daugiau kaip 45 ha parkų vejų ir žaliųjų plotų, pakelių ~ 90 km. Nuvaloma 22 km šaligatvių ir takų. Pakelėse iškirsta ~ 2 km krūmų. Siekiant išsaugoti kultūros paveldą, dirbantieji viešuosius ir visuomenei naudingus darbus, nukreipti tvarkyti senąsias evangelikų liuteronų kapines. Seniūnijos vietinių kelių ilgis 221 km: iš jų asfaltuotų 16 km, žvyro 173 km, grunto 31 km. Per 2016 m. už ,48 Eur atlikti kelių priežiūros ir remonto darbai: 1. KELIŲ PRIEŽIŪRA: eurų 1.1. vietinių kelių greideriavimas 124 km duobių taisymas (asfaltbetonio danga) 268 m gatvių ženklinimo įrengimas 25 vnt duobių taisymas (žvyro danga) 586 m KELIŲ REMONTAS: 2.1. Aisės k., Aisės g. asfaltavimas 275 m Saugų k., Žemaičių g. apšvietimas 13 vnt Vilkyčių k., Vilkyčių g.. 11 vnt Kelio 7v97 Vilkmedžių k. remontas 330 m Bendruomenės pareikštų pastabų vykdymas 1. Dėl duobėto įvažiavimo kelio į J. Mikšo pagrindinės mokyklos teritoriją taisymo: Įtraukta į vietinių kelių priežiūros ir remonto darbų sąrašą, dalis duobių užtaisyta. 2. Įrengtas apšvietimas Romuvos ir Žemaičių g., Saugų kaime, Vilkyčių g., Vilkyčių k. 3. Išasfaltuota pagrindinė Aisėnų k. gatvė. Pageidavimai ir problemos 1. Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas kelyje Nr.141 nuo Lapynų k. iki Vilkyčių k.; 2. Aisės kaimo centrinėje dalyje įrengti apšvietimą. Renginiai: Būkime kartu, skirtas Lietuvos laisvės gynimo 25-mečiui Saugose (01-12); Užgavėnės Saugose (02-09), Lietuvos valstybės atkūrimo diena (Vasario 16-oji) Saugose (02-15); Žemaičių KEC dramos mėgėjų kolektyvo Lamata spektaklis Meilės eleksyras Saugose (03-08), Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena (Kovo 11-oji) (03-10); akcija Darom seniūnijos teritorijoje (04), pavasario šventė Žemaitkiemyje (04); A. Raudonikio dainų vakaras-koncertas Skinsiu, raudoną rožę Saugose (05-27); Gedulo ir vilties diena Saugose (06-14); Valstybės diena paminėta Saugose (06-06); Seniūnijos bendruomenių šventė Vilko pėdomis Vilkyčiuose (08-15); Saugų malūno vakaras Saugose (09-10), Grok, armonika Saugose (09-23); Rudens šventė Pilni aruodai Žemaitkiemyje (10-16), Derliaus pabaigtuvių šventė Saugose (10-21); Kalėdų eglės įžiebimo šventė Saugose ir Vilkyčiuose (12-09 ir 15). Saugų muzikos festivalis Muzikos malūnas Saugų didžiojoje bažnyčioje koncertai: Tėvyne mūsų, kur esi Danguos : Valstybinis choras Vilnius (06-12), Vasaros giesmės : O. Kolobovaitė (sopranas), A. Juozauskaitė (fortepijonas) (07-10), Karolio Vojtylos paslaptis. Skirta Šv. Jono Pauliaus II atminimui: L. Mikalauskas (bosas), A. Juozauskaitė (fortepijonas) (08-15).

101 101 Šilutės seniūnija Šilutės seniūnija - tai Šilutės miestas ir aplink jį išsidėsčiusios 26 gyvenvietės ir kaimai. Seniūnijos plotas užima ha, prižiūrimų kelių ilgis- 291, 74 km. Seniūnijoje 2017 m. sausio mėn. 1 d. duomenimis, gyvena gyventojai, iš kurių vyras ir moterys. Palyginus su 2015 metais, tai 339 gyventojais mažiau. Seniūnija, vykdydama savo funkcijas, įstatymų numatyta tvarka teikia gyventojams viešojo administravimo paslaugas, organizuoja sklandų seniūnijos, kaip savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio, darbą. Nors gyventojų skaičius ir sumažėjo, tačiau interesantų srautas liko toks pats didelis. Gyventojams buvo suteikiama reikalinga juridinė bei kita informacija dėl socialinių išmokų mokėjimo, dėl įvairių kompensacijų ir kitų buityje iškylančių problemų. Per praėjusius 3 metus ženkliai padidėjo bedarbių skaičius seniūnijoje. Vien per praėjusius metus visuomenei naudingus darbus atliko 3950 seniūnijos gyventojų. Didėjant bedarbių skaičiui, padidėjo ir socialinių išmokų, kompensacijų už šildymą ir vandenį skaičiavimas. Be to, seniūnija vykdo ir maisto produktų dalinimo labiausiai nepasiturinčių asmenų iš intervencinių atsargų programą. Per praėjusius metus maisto produktai buvo dalinami 6 kartus, kurių metu šią paramą gavo 507 gyventojai. Seniūnija tvarko ir buitinių atliekų turėtojų (gyventojų) prašymus dėl rinkliavos lengvatų taikymo. Vykdant šį darbą, yra sudaromi sąrašai, kurie pateikiami 2 kartus per mėnesį Šilutės rajono savivaldybei. Seniūnija vykdo ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-802, tai yra, seniūno įsakymu suteikia numerius pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms, korpusams ir žemės sklypams, esantiems seniūnijos teritorijoje. Buvo suteikta 100 adresų įvairiems objektams. Per 2016 metus buvo išnagrinėta įvairaus pobūdžio prašymų ir raštų Per ataskaitinį laikotarpį seniūno organizacinės veiklos klausimais buvo parašyti 236 seniūno įsakymai. Per praėjusius metus išduoti 343 leidimai palaidoti mirusius seniūnijos gyventojus, atlikta 861 notarinis veiksmas. Šilutės rajono švietimo skyriui buvo pateikti būsimųjų pirmokų sąrašai. Seniūnijos socialinės darbuotojos darbui su rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus, teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas šeimai, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ar šeimos gyvenime reikalingas funkcijas. Šių paslaugų tikslas - padėti šeimoms spręsti socialines, psichologines, finansines problemas, ugdyti tėvų socialinius įgūdžius bei atsakomybę už vaikus, jų ateitį. Paslaugos yra teikiamos šeimų namuose bei Šilutės seniūnijoje. Tokios paslaugos buvo suteiktos 86 socialinės rizikos šeimoms kaimiškoje seniūnijos dalyje ir Šilutės mieste. Seniūnijoje į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą buvo įtraukta 13 šeimų (3 kaimiškoje seniūnijos dalyje, 10 šeimų mieste), iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos buvo išbrauktos 7 šeimos (kaimiškoje dalyje) metais, teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms, buvo surašyti 573 buities patikrinimo aktai, 15 kartų nustatytas socialinių paslaugų poreikis. Siekiant užtikrinti kokybišką socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimą į įvairias įstaigas (medicinos, ugdymo įstaigas, vaiko teisių apsaugos skyriui, socialinės paramos skyriui) buvo išsiųsti 229 raštai, gauti 164 raštai. Socialinės rizikos šeimose, kilus socialinėms problemoms, surašyti 269 paaiškinimai. Socialinės darbuotojos teikia informavimo, konsultavimo,

102 102 tarpininkavimo, transporto organizavimo, maitinimo organizavimo paslaugas rizikos šeimoms atsižvelgiant į šeimų poreikius. Be to, socialinės darbuotojos glaudžiai bendradarbiauja su Šilutės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriumi, vaiko teisių apsaugos skyriumi, Darbo birža, policija ir kitomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis socialinėje srityje. Sprendžiant socialinės rizikos šeimų problemas, dirbama kompleksiškai, tai yra, ne su vienu asmeniu, o su visa šeima. Socialinio darbo organizatorė per ataskaitinį laikotarpį priėmė 1795 prašymus, iš kurių : 10 dėl vienkartinės išmokos iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto skyrimo, 1356 prašymai dėl išmokos vaikui, socialinės išmokos, šildymo kompensacijoms, 123 dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmėms įsigyti, 16 prašymų socialinėms paslaugoms gauti, suruoštos bylos, įvertinti 10 socialinių paslaugų poreikiai. Buvo surašyti 39 buities tyrimo aktai, išduota 324 pažymos pagal gyventojų prašymus antstoliams, migracijos skyriui, mokesčių inspekcijai, advokatams. Išrašyti 568 nukreipimai visuomenės naudingai veiklai atlikti, socialinės paramos komisijos svarstymui buvo pateikti 6 asmenys. Seniūnijos inžinierė žemėtvarkininkė ir specialistė kaimo reikalams per 2016 metus priėmė 785 gyventojų paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Buvo atnaujinti 550 pareiškėjų žemės ūkio ir kaimo valdų registracijos duomenys Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, be to, buvo išregistruota 12 valdų. Buvo pildomos nuimto derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių savaitinės (ketvirtinės) ataskaitos. Inžinierė žemėtvarkininkė rengė planus, organizavo 9 Šilutės miesto gyventojų susirinkimus dėl pagalbinių patalpų privatizavimo. Per 2016 m. buvo vykdoma apskaita ir organizuojami visuomenei naudingi darbai dėl socialinių pašalpų išmokėjimo šeimoms. Per metus visuomenei naudingus darbus atliko 1321 asmuo. Šie asmenys buvo registruojami sąrašuose apie atliktus ar neatliktus naudingus darbus. Ataskaitos buvo pateikiamos Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui bei seniūnijos socialinio darbo organizatorei. Per praėjusius metus specialistė gyventojų registrui išdavė pažymas, tai yra, apie deklaruotą gyvenamąją vietą, deklaravimo duomenų taisymą, keitimą ir naikinimą, įtraukimą asmenų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, rašė pažymas bendrasavininkiams dėl kompensacijų, registravo atvykusių ir išvykstančių asmenų deklaracijas, pažymas apie mirusiųjų asmenų gyvenamąją vietą iki mirties dėl artimųjų turto paveldėjimo dokumentų tvarkymo. Šilutės seniūnija vykdė Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-158 Dėl informacijos apie vykdomus pirkimus skelbimo, tai yra, paskirta seniūnijos apskaitininkė teikė informaciją apie kiekvieną pirkimą Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skyriui. Seniūnijoje ir toliau yra vykdomas Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-222 Dėl paramos maisto produktais teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo. Buvo vykdomas Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą. Per 2016 m. buvo išduota 17 leidimų įrengti išorinę reklamą. Dėl invalidumo ir senatvės pensijos dydžio nustatymo buvo išduotos 33 archyvinės pažymos apie asmenų draudžiamąsias pajamas. Šilutės seniūnija vykdė Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. T Dėl 2015 metų nuosavybės teise priklausomo turto mokesčio tarifų nustatymo, tai yra, pateikė fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausomo nekilnojamo turto, kuris neprižiūrimas, netvarkomas, sąrašą. Seniūnas savo veikloje vykdė ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr.T1-203 Dėl Šilutės viešojo tualeto paslaugų kainos nustatymo ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-713 Dėl pavedimo seniūnijų seniūnams suteikti numerius pastatams, pastatų kompleksams,

103 103 butams, patalpoms, korpusams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirti (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus, leidžiama pastatų statyba, taip pat Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A Dėl darbuotojų įgaliojimo tvirtinti dokumentų kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumą. Šilutės seniūnas veiklą vykdo pagal tris programas: 1. Šilutės seniūnijos efektyvaus valdymo programą; 2. Šilutės seniūnijos vietinio ūkio programą; 3. Vietinio ūkio programos deleguotas funkcijas (viešieji darbai). Eil. Nr. Programos pavadinimas Veiksmai: 01. Šilutės seniūnijos efektyvaus valdymo programa: Siekti, kad seniūnijos gyventojams laiku būtų suteikta visokeriopa parama ir informacija; Siekti, kad seniūnijos darbuotojams būtų suteikta galimybė tobulintis kursuose, seminaruose ir jų metu įgytas žinias perteikti seniūnijos gyventojams 02. Šilutės seniūnijos vietinio ūkio programa: Žinios apie vykdymą Parama ir informacija buvo teikiama laiku. Seniūnijos darbuotojai aktyviai dalyvavo rengiamuose kursuose ir seminaruose Tinkamai prižiūrėti Šilutės seniūnijos gatvių apšvietimą, mažinti neapšviestų gatvių skaičių; Tinkamai prižiūrėti Šilutės miesto ir gyvenviečių viešąsias erdves Prižiūrėti ir vykdyti miesto gatvių, šaligatvių, takų valymą; Gatvės ir viešosios erdvės buvo apšviečiamos pagal patvirtintą grafiką. Numatytų darbų atlikimui skirta eurų; Viešosios erdvės buvo prižiūrimos; Miesto gatvės, šaligatviai ir takai buvo valomi, tačiau dėl lėšų trūkumo tai buvo atliekama rečiau; Tinkamai prižiūrėti vietinius kelius; Vietinių kelių priežiūros ir gatvių einamiesiems tikslams įgyvendinti skirta eurų, Naujų gatvių apšvietimui eurai Suremontuoti kelius su žvyro danga, taip pat remontuoti šaligatvių ir gatvių dangas. 03. Vietinio ūkio programa, deleguotos funkcijos (viešieji darbai) vietinių kelių remontui, kapitalo formavimui skirta eurai.

104 Planingai panaudoti turimą darbo jėgą prižiūrint bendro naudojimo plotus įdarbinant darbo biržos rekomenduotus darbuotojus. Darbai buvo atliekami seniūnijoje prižiūrint bendro naudojimo plotus, buvo įdarbinti 32 darbuotojai. Kaip buvo vykdomos šios programos 2016 metais lyginant su 2015 metais žiūrėti lentelėje: Programos Programos Nr. pavadinimas 01 Šilutės seniūnijos efektyvaus valdymo programa. 02 Šilutės seniūnijos vietinio ūkio programa Tikslų pavadinimas 2015m. 2016m. Pastaba Pasiekti, kad Šilutės seniūnija taptų šiuolaikiška, patrauklia bendruomenei įstaiga, teikianti tas paslaugas, kurios numatytos seniūnijos veikloje Vietinio ūkio priežiūra Gatvių apšvietimas Vietinių kelių priežiūra ir remontas Vietinio ūkio Planingai panaudoti programa, turimą darbo jėgą deleguotos prižiūrint bendro funkcijos naudojimo plotus, (viešieji įdarbinti 32 darbo biržos darbai) siusti darbuotojai Viso programoms Tame skaičiuje savivaldybės biudžeto lėšos Kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2016 metais, seniūnui aktyviai talkino seniūnaičiai ir bendruomenių pirmininkai. Jų pagalba buvo jaučiama renkant įvairią informaciją apie kaimuose iškilusias problemas, tvarkant gyvenvietes, sprendžiant socialinius reikalus. Toliau buvo vykdomi pėsčiųjų tako Šilutė - Traksėdžiai projektavimo darbai. Taip pat buvo tęsiamas darbas ir dėl naujai suteiktų gatvių pavadinimų ženklinimo. Iš pagrindinių kelių ir gatvių remonto darbų galima paminėti ir tai, kad pradėtas rekonstruoti šaligatvis Klaipėdos gatvėje, privažiavimas ir mašinų stovėjimo aikštelė prie H. Šojaus gatvėje esančių daugiabučių namų, o 2017 metais turėtų būti užbaigtos Dariaus ir Girėno, Kęstučio gatvių rekonstrukcijos darbai. Iš saugaus eismo priemonių finansuojamų, iš kelių plėtros programos lėšų galima paminėti kelio ženklų atnaujinimą, taip pat gatvių apšvietimo tinklų įrengimą Putinų, Šermukšnių, Žilvičių, Žalgirio gatvėse, Šilutės mieste, Traksėdžių kaime, Pušyno gatvę, Pagrynių kaime Žaliosios ir Alyvų gatves, Macikų kaimo gyvenvietę. Per ataskaitinį laikotarpį vyko ir kultūriniai renginiai. Pavasarinių talkų metu kartu su mokyklų moksleiviais ir Šilutės miesto gražinimo draugija buvo tvarkoma Šilutės miesto aplinka, kapinaitės, Šyšos upės krantai. Seniūnija dalyvavimo ir Šilutės miesto šventėje, vyko žuvienės virimo čempionatas, Kalėdinės eglės įžiebimo šventė, gražiausių kalėdinių vitrinų konkursas, seniūnijos sportininkai aktyviai dalyvavo seniūnijų sporto varžybose, vyko Šilutės miesto gatvių futbolo varžybos seniūno taurei laimėti.

105 105 Švėkšnos seniūnija Seniūnijos plotas ha, seniūnijos centras Švėkšnos miestelis. Švėkšnos seniūnijoje gyvena 3411 gyventojų, kaimų 59, įkurtos 9 seniūnaitijos. Seniūnija, vykdydama savo funkcijas, įstatymų numatyta tvarka teikia gyventojams viešojo administravimo paslaugas, organizuoja sklandų seniūnijos, kaip Savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio, darbą. Seniūnijos darbuotojai Darbuotojai 2015 m. etatai Valdymas 5 5 Iš jų: Su aukštuoju išsilavinimu: 4 4 Spec. vidurinis: m. etatai Sanitarija 6 6 Dotuotos lėšos 2 3 Iš jų: Su aukštuoju išsilavinimu: Spec. vidurinis: Valstybinių ir socialinių pašalpų ei kompensacijų už šilumą vandenį skaičiavimo ir mokėjimo Iš jų: Spec. vidurinis Aukštasis 1 1 Per 2016 metus parengti 635 siunčiami dokumentai, užregistruoti 102 gauti raštai. Užregistruoti ir išnagrinėti 244 pensinio amžiaus gyventojų prašymai dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą lengvatų suteikimo. Išduoti 55 leidimai laidoti seniūnijos kapinėse. Atlikti 105 notariniai veiksmai, parašyti 64 seniūno įsakymai veiklos klausimais ir 20 įsakymų personalo klausimais. Išduoti 128 leidimai viešai prekybai. Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją, per 2016 metus išduotos 155 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, naikinti, pakeisti ar taisyti 75 asmenų deklaravimo duomenys, 52 asmenys deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. Savo gyvenamąją vietą Švėkšnos seniūnijoje naujai deklaravo 179 asmenys. Išduota pažymų apie įtraukimą į GVNA - 9. Priimti 108 prašymai ir išduotos pažymos apie savininkams priklausančioje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Priimti 38 prašymai ir išduota tiek pat pažymų apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą. Išduoti 9 leidimai medžių šalinimui (14 medžių), 1 leidimas kasinėjimo darbams. Švėkšnos seniūnijoje 2015 m. socialinei pašalpai gauti kreipėsi 147 šeimos, išmokėta ,97 Eur; išmokai vaikui - 99 šeimos, išmokėta ,98 Eur; išmokos nėščiai moteriai 9 prašymai, išmokėta 684 Eur; paramai mokinio reikmėms gauti kreipėsi 69 šeimos, išmokėta Eur; globos išmokos kreipėsi 7 šeimos, išmokėta 3 409,7 Eu.; vienkartinei išmokai vaikui kreipėsi

106 šeimos, išmokėta Eur, šildymo kompensacijai kreipėsi 68 šeimos, išmokėta ,06 Eur. Dėl vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudžeto kreipėsi 21 asmuo, išmokėta: - patekus į sunkią materialinę padėtį dėl ligos 102 Eur. - ilgaamžiams 11 asmenų 357 Eur. - vaiko socialinei atskirčiai mažinti 9 šeimoms 918 Eur. Vienkartinėms pašalpoms iš viso išmokėta: 1 377,0 Eur. Lankomosios priežiūros darbuotojos lanko 19 senyvo amžiaus žmonių. Seniūnijos gyventojams 2016 m. įvairių išmokų ir pašalpų išmokėta ,71 Eur metais Švėkšnos seniūnijoje socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo teikiamos 24 šeimoms, kuriose auga 39 vaikai. Per metus į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą buvo įrašytos 3 šeimos, kuriose auga 6 vaikai. 1 šeima, auginanti 1 vaiką, išbraukta iš Švėkšnos seniūnijos socialinės rizikos šeimų apskaitos, kadangi išnyko šeimos įrašymo į apskaitą priežastys. 1 šeima išbraukta iš Švėkšnos seniūnijos socialinės rizikos šeimų apskaitos, nes vaikas sulaukė pilnametystės. 10 šeimų socialinėmis išmokomis disponavo socialinės darbuotojos darbui su socialinės rizikos šeimomis. 1 šeima kiekvieną mėnesį pasirašo susitarimą dėl pagalbos paskirstant šeimos pajamas. Seniūnijoje yra 3 šeimos, kurių vaikams skirtos laikinosios globos: 2 vaikams paskirta globa įstaigoje, 3 vaikams globa paskirta šeimynoje. Visoms šioms šeimoms skiriamas ypatingas dėmesys padedant ugdyti socialinius įgūdžius. Vykdant žemės ūkio specialisto funkciją, įregistruota 12 naujų valdų, surašyti 6 valdų perdavimo aktai. Išduotos 21 pažymos apie ūkininkavimą, bei žemės dirbimą. Išduotos 9 pažymos mokytis įvairiose žemės ūkio mokyklose. Atnaujinti 697 valdų registracijos duomenys, priimtos ir perduotos elektroniniu būdu 497 pasėlių deklaracijos. Parašytas 1 atsakymas į Nacionalinės mokėjimų agentūros nustatytų neatitikimų ir dvigubų deklaravimų pranešimus. Aplankyta 12 kiaulių ūkių. Suorganizuoti 4 seminarai. Žemės ūkio specialistas tobulinosi ir kvalifikaciją kėlė 10 seminarų metais seniūnijoje atliktos papildomos funkcijos: 1. Dėl kiaulių maro prevencijos. 2. Dėl žemės matavimų privatiems asmenims. Seniūnijos atstovo dalyvavimas matuojant. 3. Įdarbinimo pagal viešųjų darbų programą įforminimas metais seniūnijai valdymo tobulinimo, teritorijų vystymo ir žemės ūkio (sanitarija) bei viešųjų darbų programoms vykdyti skirta 31,10 tūkst. Eur ( be mokos fondo): 2015 m. lėšos (tūkst. eurų) 2016 m. lėšos (tūkst. eurų) Palyginami duomenys su 2014 m. (tūkst.eurų) 1. Valdymo tobulinimo programa 9,4 7,9-1, seniūnijos funkcijų atlikimui reikalingų paslaugų pirkimas (ryšiai, elektra, šildymas, vandentiekis ir kanalizacija bei kt. paslaugos) 5,1 4,7-0, seniūnijos materialinis aprūpinimas (transporto aptarnavimas, kitos prekės, paslaugos) 1.3. ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 4,3 3,2-1,1 2. Teritorijų vystymo ir žemės ūkio 12,5 11,5-1,0 programa (sanitarija) 2.1. išlaidos technikos ir transporto priemonėms 6,0 4,0-2, kitos prekės ir paslaugos 4,2 4,5 +0, Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas gatvių apšvietimas (elektros energija) 2,3 3,0 +0,7 3. Viešųjų darbų programa 13,2 11,7-1,5

107 107 Pagal viešųjų darbų programą dirbo 28 asmenys. Tvarkė viešąsias erdves, gyvenviečių aplinką, pakeles, kapines. Nemokamus viešuosius darbus atliko 273 asmenys, kurie atidirbo valandas. Švėkšnos seniūnijoje vietinių kelių ilgis 224,34 km: iš jų asfaltuotų -17,52 km, žvyro - 117,63 km, grunto-89,19 km. Per 2016 metus kelių priežiūros darbams bei sandoriams skirta ,64 Eur: iš jų ,93 Eur atskiriems darbams (žvyravimui, greideriavimui, asfalto duobių taisymui, gatvių pavadinimų lentelių ir ženklų įrengimui), asfaltavimui ,71 Eur. (Pavasario g., Tulpių g., Brailio g., Vyturių g. Žemaitės g. ir Inkakliuose Parko g.) metais Administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos lėšos seniūnijai: d. įsakymu Nr. A1-422 Dėl lėšų skyrimo iš Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos skirta 300 Eur, aplinkos tvarkymui ir želdynų įveisimui. Atlikti parko vartų ir parko tvoros remonto darbai iš kultūros paveldo programos lėšų. Darbus atliko asmenys, įdarbinti per viešųjų darbų programą. Papildomai Administracijos direktoriaus skirta lėšų gatvių apšvietimui įrengti (apie 300 metrų). Darbus savo pajėgomis atliko seniūnija. Įsteigtas antras socialinės darbuotojos darbui su socialinės rizikos šeimomis etatas. Tradicinės seniūnijos šventės, kultūra ir sportas Miestelio šventei, Dvaro šventė finansuoti iš Savivaldybės kultūros rėmimo programos skirta Eur. Sporto klubui Meška iš Savivaldybės sporto rėmimo programos skirta 300 Eur, Švėkšnos akcijai Mes už šviesą Eur, šokių kolektyvui Šalna Eur, kolektyvui Dainoriai Eur, Inkaklių kaimo kapelai Ašvelė Eur. Seniūnijos problemos, pageidavimai ir perspektyva 1. Problemiškas eismas miestelio centre, sankryžoje prie bažnyčios. Šioje vietoje yra apsunkintas eismas dėl statomų automobilių ir trūkstamo ženklinimo. Yra paruoštas žiedinės sankryžos įrengimo projektas. Reikalinga kartu su VĮ Klaipėdos regiono keliai aptarti ir inicijuoti žiedinės sankryžos įrengimą. 2. Stambiagabaritis transportas negali įvažiuoti į Švėkšną Klaipėdos kryptimi pro viaduką, jungiantį bažnyčią su parku, kurio leistinas aukštis 3 m. Oficialaus kliūties apvažiavimo nėra. Vairuotojai bando važiuoti prieš eismą, kai kurie įstringa po viaduku. Gadinamas viadukas, jis yra kultūros paveldo objektas. Reikalinga kartu su VĮ Klaipėdos regiono keliai spręsti šią problemą. Bendruomenės iniciatyvos ir veikla Seniūnijoje įsikūrusios trys bendruomenės: Stemplių kaimo bendruomenė GIMTINĖ. Pirmininkė Ramutė Kungienė. Švėkšnos bendruomenės centras. Pirmininkė Ona Jurjonienė. Inkaklių kaimo bendruomenė AŠVA. Pirmininkas Valentinas Vanagas metais bendruomenė organizavo Inkaklių vasaros šventę, Motinos dienos renginį. Švėkšnos seniūnijoje įkurtos 9 seniūnaitijos. Įvyko 5 sueigos, kuriose aptarta kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymas, tikslinių teritorijų programos lėšų panaudojimas. Nutarta tikslines lėšas panaudoti Vilkėno-Žalgirio gatvių sutvarkymui. Aptartos seniūnijos socialinės problemos ir vietinių kelių perdavimo klausimas VĮ Klaipėdos regiono keliams. Nutarta pritarti kelių, perduodamų Klaipėdos regiono keliams, sąrašui.

108 108 Seniūnaičiai padeda prižiūrint kelius žiemos metu, prisideda teikiant reikalingą informaciją apie jų seniūnaitijos gyventojams kilusias problemas, dalyvauja soc. paramos teikimo komisijos darbe, padeda organizuojant kitus renginius bendruomenėse. Seniūnijoje aktyviai veikia šios nevyriausybinės organizacijos: Švėkšniškių draugija Tėviškė. Pirmininkė O. Pintverienė. Draugijai priklauso 60 narių. Draugijos veiklos kryptis kultūrinė-visuomeninė metais draugijos organizuoti renginiai: Knygnešio dienos minėjimas, P. Čeliausko knygos Švėkšna spaudos puslapiuose sutiktuvės. Sporto klubas Meška. Vadovas M. Urmulevičius. Klubui priklauso 60 narių. Klubo tikslas aktyvi sportinė veikla, užimtumo organizavimas metais organizuoti renginiai: krepšinio varžybos A. Bartušio taurei laimėti, gatvės krepšinio turnyras, šeimų krepšinio turnyras Budrio taurei laimėti, šuolio į aukštį varžybos I. Pavinkšnytės-Mikulėnienės prizui laimėti, bėgimo varžybos Auksinis Švėkšnos ruduo ir Olimpinis pavasaris. Šilutės neįgaliųjų draugijos Švėkšnos skyrius. Draugijos pirmininkė I. Riterienė. Draugijoje 130 narių. Neįgalieji aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje metais organizuoti renginiai: Duonos šventė, Užgavėnės Švėkšnoje, Joninių šventė, Grybavimo čempionatas, įrengti gėlių kilimai prie bažnyčios, Adventinio vainiko pynimas. Klubas Šalna vienija 19 narių. Vadovė A. Sapetkienė. Kolektyvas organizuoja tradicinius renginius: Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventę, Šeimų šventę, Šokio dienos renginį. Vietinės iniciatyvos 2016 m. 1. Akcija Mes už šviesą (Vaidotas Didžiūnas). 2. Sukurti gėlių kilimai prie bažnyčios ( I. Riterienė, Švėkšnos neįgaliųjų skyrius). 3. Organizuotas Vestuvinių muzikantų festivalis ( Vytautas Raibys). Tradicijos 1. Gražiai tvarkomų sodybų konkursas 9 sodybų savininkams įteiktos Gražiai tvarkomų sodybų lentelės; 2. Išleistas seniūnijos metraštis Švėkšnos metai 513 ; 3. Jokūbo nominacija už Švėkšnos krašto garsinimą, bendruomeniškumą (Vaidotui Bliūdžiui). Usėnų seniūnija Seniūnijos plotas 7491,8 ha, seniūnijos centras Usėnų gyvenvietė. Usėnų seniūnijoje gyvena 1300 gyventojų, kaimų 18, įkurtos 2 seniūnaitijos. Seniūnija, vykdydama savo funkcijas, įstatymų numatyta tvarka teikia gyventojams viešojo administravimo paslaugas, organizuoja sklandų seniūnijos, kaip Savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio, darbą. SENIŪNIJOS DARBUOTOJAI Darbuotojai / Valdymas Etatai Seniūnas 1 Specialistas 1 Raštvedė 1

109 109 Socialinio darbo organizatorius 1 Socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis 1 Žemės ūkio specialistė 0,75 Valytoja 0,5 Darbuotojai / Sanitarija Darbininkas 1 Traktorininkas darbininkas 2 Elektrikas - darbininkas 1 Gatvių valytoja 0,25 Per 2016 metus parengti 152 siunčiami dokumentai, užregistruota 110 gautų raštų. Užregistruoti ir išnagrinėti 97 pensinio amžiaus gyventojų prašymai dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą lengvatų suteikimo ir kt. Atlikti 49 notariniai veiksmai, parašyta 15 seniūno įsakymų organizacinės veiklos klausimais, 39 įsakymai - personalo valdymo klausimais. Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo funkciją, per 2016 metus priimti 262 prašymai ir išduota tiek pat pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, naikinti, pakeisti ar taisyti asmenų deklaravimo duomenys ir kt., 15 asmenų deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, (2015 m.-12 asmenų). Savo gyvenamąją vietą Usėnų seniūnijoje naujai deklaravo 45 asmenys, (2015 m.-57asmenys). Išduoti 5 leidimai viešai prekybai. Vykdant 2016 m. vasario 5 d. Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-118,,Dėl pavedimo seniūnijų seniūnams suteikti numerius pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms, korpusams ir žemės sklypams, seniūno įsakymais buvo suteikti ar pakoreguoti 7 adresai, išduotos 7 pažymos VĮ Registrų centrui dėl adresų suteikimo. Seniūnas tobulinosi dviejuose juose seminaruose, raštvedė - 3-juose seminaruose, specialistė 2-juose, socialinės darbuotojos 3-iuose seminaruose, žemės ūkio specialistė 6-iuose seminaruose. Per 2016 metus socialinei paramai gauti užregistruoti 409 prašymai. Paskutiniųjų 2 metų palyginamieji duomenys parodyti lentelėje: Eil. Paramos pavadinimas 2015 m m. Nr. Šeimų skaičius Išmokama suma Šeimų skaičius Išmokam a suma 1. Socialinė pašalpa , ,59 2. Vienkartinė išmoka nėščiai 8 607, ,00 3. Vienkartinė išmoka gimus , ,00 vaikui 3. Išmoka vaikui , ,47 4. Šildymo išlaidų kompensacija (kietas kuras) 5. Dėl vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudžeto 6. Dėl maisto iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims , , , , Seniūnijoje lankomoji priežiūra - pagalba į namus teikiama 7 vienišiems senyvo amžiaus

110 110 asmenims. Vienas asmuo apgyvendintas socialinės globos įstaigoje. Usėnų seniūnija socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas teikė 13 šeimų ( Usėnų seniūnijoje -10 šeimų, Šilutės seniūnijoje, Liaučių kaime - 3 šeimoms), 1 šeima išbraukta iš socialinės rizikos, auginančios vaikus, apskaitos dėl vaikų pilnametystės. 4 šeimoms socialinėmis išmokomis padėjo disponuoti socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis. Per 2016 metus 2 šeimų vaikams (1 vaikas - Usėnų sen., 1-vaikas Šilutės sen.) skirta nuolatinė globa giminaičiams. Visoms šeimoms skiriamas ypatingas dėmesys padedant ugdyti socialinius įgūdžius. Žemės ūkio specialistė 2016 metais elektroniniu būdu priėmė ir perdavė 179 paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti, (2015m-183 asmenys). Elektroniniu būdu įbraižyti 1056 laukai, kurių bendras deklaruotas žemės plotas 2328,84 ha. Priimta paraiškų / prašymų pakeisti paraiškos duomenis 14 vnt., priėmė 4 prašymus dėl paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo. Buvo įregistruota / atnaujinta 181 pareiškėjų žemės ūkio ir kaimo valdų registracijos duomenys LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Priimta įregistravimų / atnaujinimų prašymų 205 vnt., suformuota ž. ū. valdų išregistravimo prašymų 2 vnt. Buvo priimti prašymai ir išduotos 9 pažymos dėl EDV dydžio, priimti prašymai ir išduoti 4 pranešimai apie žemės ūkio valdos įregistravimą LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir indentifikavimo kodo suteikimą, priimti prašymai ir išduoti 4 išrašai iš LRŽŪ ir kaimo verslo registro duomenų bazės. Paruoštos ir įregistruotos VĮŽŪ informacijos ir kaimo verslo centre 2 srutų pardavimo/išlaistymo sutartys, priimti 9 prašymai ir išduota NMA tiek pat pažymų apie ūkininkavimą ir žemės dirbimo faktą, NMA išsiųsta 11 pranešimų dėl deklaruotų duomenų tikslinimo ir informacijos, priimti 4 prašymai ir išduota tiek pat pažymų dėl neapsėto pūdymo. Užpildytos ir išsiųstos NMA 42 paraiškos nacionalinei pagalbai gauti už ūkinių gyvūnų registre registruotas pienines karves. Informuoti 25 pieno gamintojai galintys pretenduoti gauti paramą už pieno, parduoto perdirbti, kiekio sumažinimą. Užpildytos ir išsiųstos NMA 36 paraiškos gauti nereikšmingą (de minimis) pagalbą už ūkinius gyvūnus. Paruošė ir perdavė VĮ ŽŪ informacijos ir kaimo verslo centrui 5 savaitinių / ketvirtinių ataskaitų GS-5 (apie nuimtą derlių) ir GS-8 formas. Apsilankyta 5 kiaulininkystės ūkiuose ir užpildytas prevencinių priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti mažą kiaulininkystės ūkį nuo afrikinio kiaulių maro viruso patekimo, klausimynas. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pateikta apsilankymo mažuose kiaulininkystės ūkiuose ataskaita ir 12 ataskaitų dėl ekstremalios situacijos prevencijos priemonių papunkčių įgyvendinimo. Ūkininkai konsultuojami įvairiais žemės ūkio klausimais metais seniūnijos valdymo tobulinimo, teritorijų planavimo ir žemės ūkio plėtros vystymui (sanitarijai) skirta ,00 Eur, viešųjų darbų programų vykdymui Eur. Pagal viešųjų darbų programą iš Darbo biržos buvo priimta 18 asmenų, kurie tvarkė seniūnijos teritorijos viešųjų erdvių, gyvenviečių aplinką, pakeles. Nemokamai viešuosius darbus atliko 165 asmenys. Usėnų seniūnijoje vietinių kelių ilgis 133,3 km. Per 2016 metus kelių priežiūros darbams bei sandoriams skirta Eur, už kuriuos buvo suremontuotas Usėnų k. J.Linkio gatvė, pataisytos kelių su asfaltbetonio danga, išdaužų duobės, nugreideriuoti žvyrkeliai ir užpildytos duobės žvyru m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-422 Dėl lėšų skyrimo iš Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos skirta 300,00 Eur. Už šias lėšas nupirkti dekoratyviniai augalai seniūnijos teritorijos gražinimui. Pareikštų bendruomenės pastabų 2016 metais, vykdymas

111 Dėl J.Linkio gatvės remonto suremontuota dalis kelio, 2017 m.-likusi dalis. 2. Dėl pėsčiųjų asfaltuoto takelio remonto palei Vytauto g. - atnaujinta danga. Seniūnijos problemos, pageidavimai ir perspektyva 1. Reikalinga renovacija kultūros namų salei(neatlikta). 2. Reikėtų atnaujinti šaligatvius Usėnų gyvenvietėje(atlikta). 3. Pagrindinėse gyvenvietėse atnaujinti kelių asfalto dangas (pusiau). 4. Padidinti esamą tvenkinį-išvalyti. Tradicinės seniūnijos šventės, renginiai Pagrindinė Usėnų seniūnijos šventė Perkūno šventė vyksta rugpjūčio mėnesį. Suorganizuotos: Užgavėnių šventė, paminėta Motinos diena, Kovo-11-oji, vyko šaškių, šachmatų konkursai, Vasario-16-oji, pagerbti seniausieji žmonės. Vainuto seniūnija Vainuto seniūnija - Šilutės rajono savivaldybės administracijos padalinys. Seniūnija nuo rajono centro nutolusi 30 km, yra prie respublikinių kelių Šilutė - Šilalė ir Šilutė Tauragė sankryžos Vainuto seniūnijoje yra 14 kaimų, kuriuose gyvena 2224 gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, įkurtos 7 seniūnaitijos: -teritorijos plotas ,50 ha; -vietinių kelių ilgis -167,32 km; -valomų gatvių ir šaligatvių ilgis 22,3 km; -užstatytas teritorijos plotas 259 ha; - gatves apšviečia 161 šviestuvas. Vainuto seniūnijoje yra 3 veikiančios kapinės: Vainuto, Pajūriškių ir evangelikų-liuteronų kapinės Galnės kaime. Seniūnijoje yra 2 mokyklos: Vainuto gimnazija ir Bikavėnų skyrius, Vainuto paštas, VšĮ Vainuto ambulatorija,,,gintarinė vaistinė, Vainuto, Bikavėnų ir Kivylių bibliotekos, Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras Bikavėnuose, Vainuto girininkija. Seniūnijoje išrinkti 7 seniūnaičiai, susibūrusios Vainuto, Kivylių, Gorainių ir Bikavėnų bendruomenės. Veiklos analizė Vainuto seniūnija, vykdydama jai deleguotas funkcijas, įstatymų nustatyta tvarka teikia gyventojams viešojo administravimo paslaugas, organizuoja sklandų seniūnijos, kaip Savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio, darbą. Didelė parama jaučiama iš seniūnaičių, planuojant aplinkos tvarkymo darbus, organizuojant kultūrinius renginius, renkant informaciją iš nutolusių seniūnijos kaimų, vykdant socialinius reikalus, rašant charakteristikas. Seniūnaičių sueigose aptariami socialiniai, gerovės, kelių fondo lėšų panaudojimo, visuomenei naudingos veiklos atlikimo, kultūrinių renginių organizavimo klausimai. Seniūnijos valdymo sektoriuje yra 5 etatai, sanitarijos vykdymo programoje 5,5 etato.

112 112 Valdymo sektoriuje 3 darbuotojai yra su aukštuoju išsilavinimu, kiti turi aukštesnįjį išsilavinimą. Seniūnijos iškeltų uždavinių vykdymui pagal veiklos programas skirta lėšų, t. y.: 1.Valdymo programai 2015 metais buvo skirta Eur kartu su darbo užmokesčiu ir soc. draudimo įmokomis, o 2016 metais Eur. 2.Vietinio ūkio programai vykdyti 2015 metais skirta Eur kartu su darbo užmokesčiu ir soc. draudimo įmokomis, o 2016 metais Eur metais pagal viešųjų darbų programą seniūnijoje įdarbinti 36 asmenys, 10 iš jų dirbo po 2 mėnesius, o 26 žmonės po 1 mėnesį, kurie tvarkė seniūnijos aplinką, šalino krūmus, esančius prie vietinių kelių, tvarkė Žydų genocido kapines, remontavo gyvenviečių šaligatvius. Įgyvendindami šios programos lėšas, pastatėme paminklą Lietuvos nepriklausomybės metų savanoriams atminti, aplink paminklą pasodinome magnolijų alėją. Įrengėme priešgaisrinį privažiavimą prie Vainuto tvenkinio, sutvarkėme seniūnijos ūkinio pastato apdailą. Vykdydami deleguotas funkcijas, seniūnijos darbuotojai siekia užtikrinti kokybišką paslaugų suteikimą bei kultūringą interesantų aptarnavimą. Priima interesantus ir išduoda jos teritorijoje gyvenantiems asmenims reikalingus dokumentus, kurių per 2016 metus gauta ir išnagrinėta įvairaus pobūdžio prašymų ir raštų , išduota įvairių charakteristikų -11. Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, išduota 525 pažymų, iš jų: apie deklaruotą gyvenamąją vietą 175, deklaravusių atvykimą -133, išvykusių -28, kreipėsi dėl duomenų taisymo 123, patalpų savininkams išduotos 65 pažymos. Atlikti 159 notariniai veiksmai. Išduoti 49 leidimai laidoti seniūnijai priklausančiose kapinėse. Vykdant žemės ūkio specialisto funkcijas, 2016 metais priimti 566 pareiškėjai, deklaravę žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus, taip pat atnaujintos 665 pareiškėjų valdos, įvairiais žemės ūkio klausimais kreipėsi 258 gyventojai. Išduoti 44 leidimai viešai prekybai, 201 gyventojui suteiktos lengvatos už komunalinių atliekų išvežimą. Vykdant Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-802,,Dėl pavedimo seniūnijų seniūnams suteikti numerius pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams 8 gyventojams suteikti gatvių pavadinimų adresai ir numeriai gyvenamiesiems namams, butams bei patalpoms. Seniūnijos darbuotojai nuolat tobulinasi ir kelia kvalifikaciją: Raštvedė kėlė kvalifikaciją mokymuose,,įmonės, įstaigos dokumentų valdymas 2016 metais: aktualūs reikalavimai ir jų praktinis taikymas. Socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis 2016 metais dalyvavo pažintiniuose vizituose socialinės rūpybos ir socialinės paramos įstaigose Norvegijos Bergen savivaldybėje. Dalyvavo mokymuose,,įvaizdžio valdymas ir bendravimas su žiniasklaida,,,teisinis raštingumas. Kėlė kvalifikaciją supervizijos procese. Žemės ūkio specialistė tobulinosi mokymuose:,,paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros m. programos priemones: Rizikos valdymas ir Pasėlių draudimo įmokų kompensavimas,,,aplinkosauginiai reikalavimai ir agrarinės aplinkosaugos programos,,,vaisinių-uoginių augalų auginimas, išklausė mokymus apie 2016 m. paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimo reikalavimus. Dalyvavo informaciniame seminare kooperacijos klausimais. Seniūnijoje 417 šeimų gauna įvairias socialines išmokas, kas sudaro Eur, iš jų: išmokėta Eur vienkartinių pašalpų 14 seniūnijos gyventojų ligos, gaisro atveju ar ilgaamžiams; 94 šeimoms mokama socialinė pašalpa Eur; išmoka vaikui buvo mokama 17 šeimų;

113 113 seniūnijoje yra 4 šeimos, globojančios vaikus; 2016 metais 280 gyventojų gavo paramą maisto produktais iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturinčioms šeimoms; 37 šeimos gavo kieto kuro (malkų) kompensaciją; 28 šeimos gavo kompensaciją mokinio reikmėms įsigyti; 2016 metais 16 asmenų teikiamos socialinės paslaugos namuose, 2 asmenys įrašyti į eilę apgyvendinimui Šilutės senelių globos namuose ir 1 gyventojas apgyvendintas Macikų socialinės globos namuose. Socialinės rizikos šeimų seniūnijoje yra18, kuriose auga 49 vaikai. 13 socialinės rizikos šeimų gauna socialinę pašalpą, 5 šeimų pinigais disponuoja socialinė darbuotoja metais dalyvavome projekte,,vaiko svajonės, kuriame buvo išpildytos 33 vaikų svajonės. Įkurtas laisvalaikio užimtumo kambarys, vyko 2 susitikimai, kuriuose su šeimomis ugdė įgūdžius: margino margučius Velykų šventei ir pačios šeimos liejo žvakes Kalėdų šventėms. Panaudojant Kelių fondo lėšas, seniūnija nuolat gerina kelių ir gatvių infrastruktūrą. Kaip ir kiekvienais metais, keliai yra žvyruojami: užtaisytos duobės žvyrkeliuose skirta Eur; užtaisyta asfalto duobių už Eur; išasfaltuotos Miško ir Šaltinio gatvės Gorainių kaime Eur; nugreideriuota 96 km kelių Eur; A. Baranausko gatvės tęstinis šaligatvio trinkelių klojimas Eur. Gražinant seniūnijos gyvenvietes pasodinta želdinių viešose erdvėse visose gyvenvietėse, gerai prižiūrimos teritorijos. Didelį indėlį į šį darbą įdeda kaimo bendruomenės ir privatūs asmenys metais seniūnijoje vyko kultūriniai renginiai: Renginys,,Būkime kartu, skirtas Laisvės gynėjų dienos paminėjimui. Renginio dalyviams buvo pateikiami istoriniai Sausio 13-osios įvykiai, rodomas filmas. Renginys vyko Vainuto bendruomenėje. Vasario 16-osios minėjimas koncertas,,lietuva istorijos vingiuose. Renginys, skirtas Vainuto seniūnijos gyventojams. Koncertavo centro meno kolektyvai, Vainuto gimnazijos moksleiviai. Valstybinės šventės skatina pilietinį bei tautinį ugdymą, bendrą kultūrinį švietimą. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu pagerbiami nusipelnę seniūnijai žmonės ir įrašomi į Garbės knygą. Užgavėnės. Užgavėnių šventės tradicijų išsaugojimas. Šventė vyko Vainute, kurioje kiekviena bendruomenė buvo gavusi užduotį pagal priskirtą vaidmenį įsirengti kiemelį. Užgavėnės buvo įdomios ir išradingos. Vainuto Joninės. Šiuo renginiu buvo siekiama įprasminti Joninių šventimą pagal senąsias liaudies tradicijas. Joninių specifikos, folkloro ir liaudies tradicijų populiarinimas, tautiškumo, bendruomeniškumo skatinimas. Liaudies amatų stovykla. Renginys vyko Bikavėnuose. Stovyklos metu apie 100 įvairaus amžiaus dalyvių mokėsi tradicinių liaudies amatų (lipdymo iš molio, šiaudelių pynimo, karpinių karpymo, papuošalų iš vilnos veltinio gamybos, piešimo, medžio drožybos ir kt. ) Liaudies amatų mokė patyrę meistrai, buvo skaitomos paskaitos apie amatų reikšmę senovėje ir dabar. Pagamintų gaminių buvo galima įsigyti stovyklos uždarymo metu. Šiuo renginiu siekiama gaivinti senuosius tradicinius amatus, papročius bei puoselėti kultūros vertybes. Lazduonėnų kaimo šventė ant Lazduonėnų piliakalnio minint Valstybės dieną. Tarptautinis dainų ir šokių festivalis,,grajikit, Bikavos žiogeliai - tai tradicinė Bikavėnų kaimo šventė, skirta Žolinių dienai paminėti. Į šį festivalį suvažiuoja koncertuoti ne tik Šilutės rajono kaimo kapelos, bet ir iš kitų rajonų. Tai pat festivalyje dalyvauja užsienio meno kolektyvai. Regioninis festivalis,,pažinsi tautosaką - atrasi save. Etnokultūros puoselėjimas, išsaugant žemaičių ir šyšioniškių tarmę. Mokyti jaunąją kartą tarmiškai atlikti pateikėjų kūrinius, saugoti ir populiarinti senąją tautosakinę medžiagą.

114 114 Regioninė folkloro šventė,,kai sueina kaimynai - koncertinė programa Vainuto bendruomenei, kurioje dalyvavo ir svečiai iš Latvijos. Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė Vainute. Tęstinę projektinę veiklą vykdo Bikavėnų moterų vokalinis ansamblis,,žolyna, kolektyvas dalyvauja įvairiuose renginiuose, ugdo muzikinę kultūrą, meilę dainai, įprasmina laisvalaikį, puoselėja dainavimo meną, rengia koncertus, dalyvauja apžiūroje, populiarina vokalinę muziką. Vainuto folkloro ansamblis,,vainuta numato renginių metu perteikti žemaitišką folklorą (liaudies dainas, šokius, žaidimus) ir liaudiškos muzikos kapela,,lolytėlė. Ansamblių veikla skatina Vainuto seniūnijos moterų laisvalaikio užimtumą, aktyvina kaimo bendruomenę. Seniūnijoje taip pat vyksta jau tradicinėmis tapusios šventės, tai Balčių kaimo šventė,,sveika, vasara, Gorainiuose Oninių šventė, suburiančios kaimo bendruomenes pabūti kartu ir turiningai praleisti laiką. Pagrindinis kultūrinių renginių organizatorius yra Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras. Daug prie kultūrinio gyvenimo seniūnijoje prisideda bendruomenių pirmininkai, seniūnaičiai ir seniūnijos bibliotekos, jaunimo klubas,,saulėtekis bei Gerumo namai, rengiant kultūrinius projektus, pažintines keliones seniūnijos skaitytojams bei seniūnijos bendruomenėms m. bendruomenės pastabos ir pasiūlymai Pažymime, kad vykdomos priimtos pastabos ir pasiūlymai: Vykdomas kanalizacijos išplėtimo ir prisijungimo tinklas Vainuto miestelyje. Seniūnijos problemos ir pasiūlymai 1. Baigti šalinti pavojų keliančius medžius Vainuto ir Pajūriškių kaimo kapinėse. 2. Lazduonėnų kaime sutvarkyti piliakalnį. 3. Reikalingas Vainuto tvenkinio valymas. 4. Reikalingi nuotekų valymo įrenginiai seniūnijos gyvenvietėse: Balčių, Bikavėnų, Gorainių. 5. Reikalingos didesnės lėšos archeologinių paminklų priežiūrai. 6. Reikalingas tolimesnis Vainuto, Balčių, Gorainių, Bikavėnų gyvenviečių gatvių apšvietimo gerinimas. 7. Pėsčiųjų takų atnaujinimas Vainuto, Bikavėnų ir Gorainių kaimuose. 8. Vandentiekio trasų atnaujinimas visose seniūnijos gyvenvietėse. 9. Vietinės reikšmės kelių tvarkymas. Žemaičių Naumiesčio seniūnija Žemaičių Naumiestis miestelis Šilutės rajono sav., 14 km nutolęs į rytus nuo Šilutės. Vakariniu pakraščiu teka Šustis (Šyšos intakas), per gyvenvietę jos intakas Šelmuo, gyvenvietės centre į Šelmenį įteka Lendra. Žemaičių Naumiesčio seniūnija ribojasi su Gardamo, Katyčių, Juknaičių, Šilutės, Usėnų seniūnijomis. Seniūnijoje 33 kaimai, 9 seniūnaitijos m.sausio 1 dienai seniūnijoje gyveno 3334 gyventojai. 1 lentelėje pateiktas seniūnijos gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes: 1 lentelė Eil. Nr. Grupė Vyrų Moterų Iš Viso

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

DARBOTVARKĖ

DARBOTVARKĖ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2019 m. rugpjūčio 27 d. (ANTRADIENIS) posėdžio Nr. 6 d a r b o t v a r k ė Eil. Nr. Proj. reg. Nr. Reg. data Pagrindinio komiteto pavadinimas SPRENDIMO PROJEKTO PAVADINIMAS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 1, LT Šilutė, tel. (8 441) 53110,

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 1, LT Šilutė, tel. (8 441) 53110, ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133, tel. (8 441) 53110, (8 441) 52330 faks. (8 441) 5 1517, el. p. kontrol@pamarys.lt

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

1-6 ataskaita del kreditu p

1-6 ataskaita del kreditu p MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA A U D I T O A T A S K A I T A DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖS PAŽYMA VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO KAUNO MIESTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖS PAŽYMA VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO KAUNO MIESTO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖS PAŽYMA VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO KAUNO MIESTO IR KAUNO RAJONO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN PROJEKTO NR.

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2006 METŲ 2005 TURINYS 1. IŠVADOS, SIŪLYMAI IR AUDITO ATLIKIMO PRINCIPAI... 3 2. VALSTYBĖS PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ SKOLOS VALSTYBĖS

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 M. SAUSIO MĖNESĮ PLANUOJAMI RENGINIAI Eil. nr. Data, laikas Vieta Renginio tipas, pavadini

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 M. SAUSIO MĖNESĮ PLANUOJAMI RENGINIAI Eil. nr. Data, laikas Vieta Renginio tipas, pavadini ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 M. SAUSIO MĖNESĮ PLANUOJAMI RENGINIAI Eil. nr. Data, laikas Vieta Renginio tipas, pavadinimas, dalyviai Atsakingas asmuo Telefono nr., elektroninis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2017-09-28 Nr. 4D-2017/2-628 Vilnius

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau