NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA"

Transkriptas

1 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... III. PAPILDOMOS DRAUDIMO APSAUGOS SĄLYGOS... IV. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA... V. BENDROSIOS NUOSTATOS... VI. DRAUDIMO SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI IR DRAUDIMO ĮMOKA... VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS DRAUDIMO SUTARTIES GALIOJIMO METU... VIII. DRAUDIMO IŠMOKŲ LENTELĖ BALTO LINK, UADBB Willis tinklo narys Kęstučio g. 59, LT Vilnius Tel.: (8 5) ; faks.: (8 5)

2 I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI Draudžiamuoju įvykiu laikomas draudimo laikotarpiu ir draudimo teritorijoje Apdraustojo gyvenime įvykęs nelaimingas atsitikimas, kuris atitinka draudimo sutartyje nurodomas draudžiamojo įvykio sąlygas ir nėra nedraudžiamasis įvykis, kaip apibrėžiama šiose draudimo taisyklėse. Šalys susitaria dėl konkrečia draudimo sutartimi draudžiamų nelaimingų atsitikimų (draudimo apsaugos sąlygų) sąrašo (renkantis iš 1-6 punktuose nurodomų grupių), kuris nurodomas draudimo liudijime (jo prieduose). Nelaimingas atsitikimas staigus, netikėtas įvykis, kurio metu prieš Apdraustojo valią Apdraustojo kūną iš išorės veikianti fizinė jėga pakenkia Apdraustojo sveikatai ar tampa jo mirties ar neįgalumo priežastimi. 1. Mirtis 1.1. Draudimo išmoka mokama, Apdraustajam per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos mirus dėl draudžiamojo įvykio metu patirto sveikatos sutrikdymo Teismui Apdraustąjį paskelbus mirusiu, draudimo išmoka yra mokama tik tais atvejais, kai teismo sprendime yra nurodoma, kad Apdraustasis dingo be žinios, ir yra aplinkybės, leidžiančios manyti Apdraustąjį žuvus dėl draudžiamojo įvykio draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu Apdraustajam mirus dėl draudžiamojo įvykio, išmokama draudimo liudijime nustatytos draudimo sumos mirties atveju dydžio išmoka. Jei dėl to paties nelaimingo atsitikimo, dėl kurio Apdraustasis mirė, Apdraustajam jau buvo mokėtos draudimo išmokos pagal Traumų arba Neįgalumo draudimo sąlygą, tai išmokėtomis sumomis mažinama draudimo išmoka, mokėtina dėl Apdraustojo mirties Apdraustajam mirus dėl draudžiamojo įvykio, Draudėjas, Naudos gavėjas arba Paveldėtojas (įgaliotas asmuo) turi kreiptis į Draudiką dėl draudimo išmokos išmokėjimo ir pateikti tokius dokumentus (preliminarus dokumentų sąrašas): draudimo liudijimą (dublikatą); užpildytą žalos pranešimo formą; nelaimingo atsitikimo darbe aktą (jei taikytina); nelaimingą atsitikimą patvirtinantį policijos, priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos ar kitos kompetentingos institucijos išduotą dokumentą (jei taikytina); mirties liudijimą; gydymo įstaigos dokumentus, patvirtinančius draudžiamąjį įvykį ar teismo ekspertizės išvadas (jei taikytina) Draudikas savo nuožiūra gali pareikalauti ir kitų dokumentų, reikalingų draudžiamojo įvykio faktui, priežastims, aplinkybėms ir pasekmėms nustatyti bei draudimo išmokai apskaičiuoti Jei Apdraustasis miršta dėl draudimo liudijime nustatyto Naudos gavėjo tyčinės veikos, ir tai nustato teismas, draudimo išmoka Naudos gavėjui nemokama. Tokiu atveju kaltam asmeniui tenkanti mokėtinos draudimo išmokos dalis mokama kitiems Naudos gavėjams, o jeigu Apdraustasis nebuvo nurodęs kitų Naudos gavėjų, tai draudimo išmoka mokama Paveldėtojui Jei Apdraustasis miršta dėl Paveldėtojo tyčinės veikos, ir tai nustato teismas, jam, kaip Paveldėtojui, priklausanti mokėtinos draudimo išmokos dalis mokama kitiems Apdraustojo Paveldėtojams. 2. Neįgalumas 2.1. Draudimo sutartimi draudžiamas tik tiesiogiai draudžiamojo įvykio (nelaimingo atsitikimo) sąlygotas neįgalumas, kai dėl nelaimingo atsitikimo metu patirtų kūno sužalojimų kompetentinga institucija: Apdraustajam iki 18 metų amžiaus nustato neįgalumo lygį, kuris gali būti: lengvas, arba vidutinis, arba sunkus Apdraustajam nuo 18 metų iki pensinio amžiaus nustato darbingumo lygį, kuris yra žemesnis nei turėtas iki draudžiamojo įvykio, t.y. nustatomas netektas darbingumas, išreiškiamas procentais: %-60% darbingumo darbingas asmuo, arba %-30% darbingumo iš dalies darbingas asmuo, arba %-0% darbingumo nedarbingas asmuo Pensinio amžiaus sulaukusiam Apdraustajam nustatomi specialieji poreikiai: specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, arba specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ar specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis Draudimo išmoka mokama tik ilgalaikio ar pastovaus Apdraustojo neįgalumo atveju (kaip apibrėžiama žemiau 2.3. ir 2.4. punktuose), ir jei Apdraustajam atitinkamas neįgalumo lygis nustatomas kompetentingos institucijos per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos Ilgalaikiu laikomas neįgalumas, kai neįgalumo lygis, darbingumo lygis (netektas darbingumas) ar specialieji poreikiai nustatomi ne trumpesniam kaip 1 metų laikotarpiui Pastoviu laikomas neįgalumas, kai neįgalumo lygis, darbingumo lygis (netektas darbingumas) ar specialieji 2

3 poreikiai nustatomi ne trumpesniam kaip 2 metų terminui. Jei Apdraustajam iš pradžių nustatomas ilgalaikis neįgalumas, kuris vėliau yra pratęsiamas, tai pastoviu laikomas neįgalumas, kurio bendras nepertraukiamas nustatymo terminas yra ne trumpesnis kaip 2 metai Apdraustajam tapus neįgaliu dėl draudžiamojo įvykio, išmokama vienkartinė draudimo išmoka. Mokėtinos draudimo išmokos dydis išreiškiamas procentais nuo draudimo liudijime (jo prieduose) nustatytos draudimo sumos neįgalumo atveju ir yra lygus: Apdraustųjų nuo 18 metų iki pensinio amžiaus neįgalumo atveju, draudimo išmoka apskaičiuojama pagal nustatyto netekto darbingumo lygį (procentais) ir: pastovaus darbingumo netekimo atveju, draudimo išmoka lygi draudimo sumos neįgalumo atveju daliai, lygiai visam netekto darbingumo dydžiui (procentais), arba ilgalaikio darbingumo netekimo atveju, draudimo išmoka lygi draudimo sumos neįgalumo atveju daliai, lygiai 1/3 netekto darbingumo dydžio (procentais). Jeigu Draudiko ekspertai neabejoja dėl ilgalaikio darbingumo netekimo pratęsimo, gali būti mokama pastovaus darbingumo netekimo atveju skirta draudimo išmoka (tokiu atveju, vėliau draudimo išmoka dėl pastovaus neįgalumo pakartotinai nėra mokama); Apdraustųjų iki 18 metų amžiaus neįgalumo atveju draudimo išmoka apskaičiuojama priklausomai nuo nustatyto neįgalumo lygio: nustačius lengvą neįgalumo lygį draudimo išmoka yra lygi 40% nustatytos draudimo sumos neįgalumo atveju; nustačius vidutinį neįgalumo lygį draudimo išmoka yra lygi 70% nustatytos draudimo sumos neįgalumo atveju; nustačius sunkų neįgalumo lygį draudimo išmoka yra lygi 100% nustatytos draudimo sumos neįgalumo atveju Senatvės pensijos amžiaus Apdraustųjų neįgalumo atveju draudimo išmoka apskaičiuojama priklausomai nuo nustatytų specialiųjų poreikių, su sąlyga, kad specialieji poreikiai suteikti ne trumpesniam nei 2 metų terminui (tik pastovaus neįgalumo atveju): specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ar specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, draudimo išmoka yra lygi 10 % nustatytos draudimo sumos neįgalumo atveju, arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis draudimo išmoka yra lygi 30% nustatytos draudimo sumos neįgalumo atveju, arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis draudimo išmoka yra lygi 100 % nustatytos draudimo sumos neįgalumo atveju Jeigu kompetentingos institucijos nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis (netektas darbingumas) ar nustatyti specialieji poreikiai Draudikui pagrįstai kelia abejones, Draudikas turi teisę savo lėšomis kreiptis į atitinkamos srities ekspertus ir (ar) specialistus bei, išmokant draudimo išmoką, remtis šių ekspertų ir (ar) specialistų pateiktomis išvadomis dėl Apdraustojo neįgalumo lygio, darbingumo lygio (netekto darbingumo) ar nustatytų specialiųjų poreikių Mokant draudimo išmoką vadovaujamasi nustatytu neįgalumo lygiu, darbingumo lygiu (netektu darbingumu) ar specialiaisiais poreikiais, nustatytu Apdraustajam draudimo išmokos mokėjimo dieną (su sąlyga, kad neįgalumas nustatytas dėl draudžiamojo įvykio) Jeigu Apdraustajam iki draudžiamojo įvykio jau buvo nustatytas neįgalumas (neįgalumo lygis arba netektas darbingumas), ir dėl draudžiamojo įvykio neįgalumo lygis padidėjo, draudimo išmoka apskaičiuojama pagal skirtumą tarp procentais išreikšto neįgalumo lygio ar netekto darbingumo lygio prieš draudžiamąjį įvykį ir po draudžiamojo įvykio Jeigu senatvės pensijos amžiaus Apdraustajam iki draudžiamojo įvykio jau buvo nustatyti bet kokie specialieji poreikiai, draudimo išmoka neįgalumo atveju jam nėra mokama Apdraustojo neįgalumas turi būti nustatomas praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams ir ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo nelaimingo atsitikimo dienos. Jeigu neįgalumas yra neabejotinas, Draudikas turi teisę draudimo išmoką išmokėti, nelaukdamas numatyto termino (tokiu atveju, vėliau draudimo išmoka dėl nustatyto neįgalumo pakartotinai nėra mokama) Apdraustojo neįgalumo dėl draudžiamojo įvykio atveju, Draudėjas, Apdraustasis arba Paveldėtojas (įgaliotas asmuo) turi kreiptis į Draudiką dėl draudimo išmokos išmokėjimo ir pateikti tokius dokumentus (preliminarus dokumentų sąrašas): draudimo liudijimą (dublikatą); užpildytą žalos pranešimo formą; nelaimingo atsitikimo darbe aktą (jei taikytina); nelaimingą atsitikimą patvirtinantį policijos, priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos ar kitos kompetentingos institucijos išduotą dokumentą (jei taikytina); pažymas iš gydymo įstaigos; kompetentingos institucijos išduotą neįgalumą, darbingumo lygį ar specialiųjų poreikių nustatymą (lygį) patvirtinantį dokumentą; 3

4 Draudikas savo nuožiūra gali pareikalauti ir kitų dokumentų, reikalingų draudžiamojo įvykio faktui, priežastims, aplinkybėms ir pasekmėms nustatyti bei draudimo išmokai apskaičiuoti. PAPILDOMOS DRAUDIMO APSAUGOS SĄLYGOS (GALIOJA TIK TUO ATVEJU JEIGU JOS YRA PASIRINKTOS IR ĮRAŠYTOS Į DRAUDIMO POLISĄ) 3. Kritinės ligos 3.1. Draudimo išmoka yra mokama, kai Apdraustajam sutarties galiojimo laikotarpiu pirmą kartą jo gyvenime diagnozuojama kritinė liga, įvardinta Draudimo išmokų lentelėje, kuri pateikiama šių draudimo taisyklių pabaigoje Draudimo išmoka nemokama, jei: kritinė liga diagnozuojama per 60 dienų nuo draudimo sutarties galiojimo pradžios (išskyrus atvejus, kai draudimo sutartis Apdraustojo atžvilgiu galiojo be pertraukų); diagnozė atitinka ne visus Draudimo išmokų lentelėje nurodytus atitinkamos kritinės ligos požymius; kritinė liga buvo Apdraustojo mirties, įvykusios per 30 dienų nuo kritinės ligos diagnozavimo, priežastis; kritinė liga atsirado tuo metu, kai apdraustasis buvo infekuotas žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV) arba sirgo įgytu imunodeficito sindromu (AIDS) Dėl vieno ar kelių draudžiamųjų įvykių mokėtina draudimo išmoka vienam Apdraustajam negali viršyti 100% draudimo liudijime nustatytos draudimo sumos kritinių ligų atveju Jeigu diagnozuota liga nėra įtraukta į Draudimo išmokų lentelę, draudimo išmoka nemokama Apdraustajam mirus dėl kritinės ligos, draudimo liudijime nustatyta draudimo išmoka mirties atveju nemokama Atsitikus draudžiamajam įvykiui, Draudėjas, Apdraustasis arba Paveldėtojas (jų įgaliotas asmuo) turi kreiptis į Draudiką dėl draudimo išmokų išmokėjimo ir pateikti tokius dokumentus (preliminarus dokumentų sąrašas): draudimo liudijimą (dublikatą); užpildytą žalos pranešimo formą; pažymas iš gydymo įstaigos, kuriose nurodyta draudžiamojo įvykio data ir pobūdis, diagnozė, paskirtas gydymas ir ligos eiga Draudikas savo nuožiūra gali pareikalauti ir kitų dokumentų, reikalingų draudžiamojo įvykio faktui, priežastims, aplinkybėms ir pasekmėms nustatyti bei draudimo išmokai apskaičiuoti. 4. Traumos 4.1. Draudimo išmoka mokama, kai draudžiamojo įvykio metu Apdraustasis patiria kūno sužalojimus (traumas), kurie nesukelia jo mirties ar neįgalumo, kaip apibrėžia šios taisyklės. Traumos atveju mokėtinos draudimo išmokos dydis išreiškiamas procentais nuo draudimo liudijime nustatytos draudimo sumos traumų atveju, ir nustatomas pagal Draudimo išmokų lentelę, pateiktą šių draudimo taisyklių pabaigoje Dėl vieno ar kelių draudžiamųjų įvykių mokėtina draudimo išmoka negali viršyti 100% draudimo liudijime nustatytos draudimo sumos traumų atveju, o dėl vienos kūno dalies visų sužalojimų mokama draudimo išmoka negali viršyti draudimo išmokos, mokėtinos dėl tos kūno dalies netekimo Jeigu patirtas sužalojimas nėra įtrauktas į Draudimo išmokų lentelę, draudimo išmoka nemokama Atsitikus draudžiamajam įvykiui, Draudėjas, Apdraustasis (jų įgaliotas asmuo) turi kreiptis į Draudiką dėl draudimo išmokų išmokėjimo ir pateikti tokius dokumentus (preliminarus dokumentų sąrašas): draudimo liudijimą (dublikatą); pranešimą, kuriame nurodomi draudžiamojo įvykio data ir pobūdis; stacionarinio ar ambulatorinio gydymo įstaigos pažymas, kuriose nurodyta diagnozė, gydymo pobūdis ir trukmė; nelaimingo atsitikimo darbe aktą (jei taikytina); pažymą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar pažymą dėl neatvykimo į ugdymo įstaigą; nelaimingą atsitikimą patvirtinantį policijos, priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos ar kitos kompetentingos institucijos išduotą dokumentą (jei taikytina); kaulų lūžių atveju rentgeno nuotrauką arba jos aprašą Draudikas savo nuožiūra gali pareikalauti ir kitų dokumentų, reikalingų draudžiamojo įvykio faktui, priežastims, aplinkybėms ir pasekmėms nustatyti bei draudimo išmokai apskaičiuoti. 5. Ligonpinigiai 5.1. Ligonpinigiai mokami, jei dėl draudžiamojo įvykio metu patirtų kūno sužalojimų ar sveikatos sutrikimų Apdraustasis paguldomas į ligoninę ir gydomas stacionariai Draudimo išmokos dydis už kiekvieną ligoninėje praleistą dieną yra lygus draudimo liudijime nustatytai vienos dienos ligonpinigių draudimo sumai Ligonpinigiai nėra mokami, jei stacionarus gydymas trunka trumpiau nei 3 dienas iš eilės Dėl vieno nelaimingo atsitikimo ligonpinigiai mokami ne daugiau kaip už 30 dienų Dėl visų per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį įvykusių nelaimingų atsitikimų ligonpinigiai mokami ne daugiau kaip už 90 dienų vienam Apdraustajam. 4

5 5.6. Apdraustajam dėl draudžiamojo įvykio patekus į ligoninę, Draudėjas ar Apdraustasis (jų įgaliotas asmuo) turi kreiptis į Draudiką dėl draudimo išmokų išmokėjimo ir pateikti tokius dokumentus (preliminarus dokumentų sąrašas): draudimo liudijimą (dublikatą); užpildytą žalos pranešimo formą; nelaimingo atsitikimo darbe aktą (jei taikytina); nelaimingą atsitikimą patvirtinantį policijos, priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos ar kitos kompetentingos institucijos išduotą dokumentą (jei taikytina); stacionarų gydymą patvirtinančias gydymo įstaigos pažymas, kuriose nurodyta diagnozė ir gydymo trukmė Draudikas savo nuožiūra gali pareikalauti ir kitų dokumentų, reikalingų draudimo išmokos pagrįstumui ir jos dydžiui nustatyti Jei dėl to paties draudžiamojo įvykio ir už tas pačias dienas pagal draudimo sutartį gali būti mokami ir ligonpinigiai, ir dienpinigiai, tai už atitinkamas dienas yra mokami tik ligonpinigiai. 6. Dienpinigiai 6.1. Dienpinigiai mokami, jei Apdraustasis laikinai netenka darbingumo dėl draudžiamojo įvykio metu patirtų kūno sužalojimų ar sveikatos sutrikimų Draudimo išmokos dydis už kiekvieną nedarbingumo dieną yra lygus draudimo liudijime (jo prieduose) nustatytai vienos dienos dienpinigių draudimo sumai Dienpinigiai pradedami mokėti nuo nelaimingo atsitikimo dienos, bet ne anksčiau negu Apdraustajam pradedama teikti medicininė pagalba. Dienpinigiai mokami už visas nedarbingumo dienas, įskaitant išeigines ir švenčių dienas Dienpinigiai nėra mokami, jei nedarbingumas trunka trumpiau nei 7 dienas iš eilės Dėl vieno nelaimingo atsitikimo dienpinigiai mokami ne daugiau kaip už 60 dienų vienam Apdraustajam Dėl visų per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį įvykusių nelaimingų atsitikimų dienpinigiai mokami ne daugiau kaip už 180 dienų Už ikimokyklinio amžiaus vaikus dienpinigiai yra mokami pagal Apdraustąjį slaugančiam asmeniui išduotus nedarbingumą patvirtinančius dokumentus Apdraustajam dėl draudžiamojo įvykio laikinai netekus darbingumo, Draudėjas ar Apdraustasis (jų įgaliotas asmuo) turi kreiptis į Draudiką dėl draudimo išmokų išmokėjimo ir pateikti tokius dokumentus (preliminarus dokumentų sąrašas): draudimo liudijimą (dublikatą); užpildytą žalos pranešimo formą; nelaimingo atsitikimo darbe aktą (jei taikytina); nelaimingą atsitikimą patvirtinantį policijos, priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos ar kitos kompetentingos institucijos išduotą dokumentą (jei taikytina); stacionarinio ar ambulatorinio gydymo įstaigos pažymas, kuriose nurodyta diagnozė, gydymo pobūdis ir trukmė; pažymą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar pažymą dėl neatvykimo į ugdymo įstaigą Draudikas savo nuožiūra gali pareikalauti ir kitų dokumentų, reikalingų draudimo išmokos pagrįstumui ir jos dydžiui nustatyti Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti dienpinigius, jeigu gydymo įstaiga nėra išdavusi atitinkamo nedarbingumo pažymėjimo. II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 1. Įvykis yra nedraudžiamasis ir išmoka nemokama, jei: 1.1. Apdraustasis nusižudė ar bandė nusižudyti; 1.2. Apdraustasis pats ar jo prašymu kiti asmenys tyčia sukėlė nelaimingą atsitikimą; 1.3. Apdraustasis dalyvavo muštynėse ar buvo jų iniciatoriumi (išskyrus atvejus, kai Apdraustojo veiksmai yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, būtinasis reikalingumas ir neperžengiamos jų ribos, pilietinės pareigos atlikimas) arba fizinės jėgos panaudojimas yra tiesiogiai susijęs su tarnybinių pareigų vykdymu); 1.4. Nelaimingas atsitikimas įvyko Apdraustajam atliekant karinę tarnybą armijoje ar kitoje panašioje formuotėje; 1.5. Apdraustasis svaiginosi alkoholiu, toksinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis arba vartojo stipriai veikiančius vaistus be atitinkamo gydytojo paskyrimo; šis punktas taikomas, jei nurodomos aplinkybės turėjo tiesioginį priežastinį ryšį su nelaimingo atsitikimo įvykimu; 1.6. Apdraustasis valdė motorinę transporto priemonę, neturėdamas teisės vairuoti atitinkamą transporto priemonę, arba būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (alkoholio koncentracija kraujyje viršijo atitinkamos valstybės, kurioje buvo valdoma transporto priemonė, teisės aktuose nustatytą leistiną normą), narkotinių ar toksinių medžiagų; šis punktas taikomas, jei nurodomos aplinkybės turėjo tiesioginį priežastinį ryšį su nelaimingo atsitikimo įvykimu; 1.7. Apdraustasis perdavė motorinės transporto priemonės valdymą asmeniui, neturinčiam teisės vairuoti atitinkamą transporto priemonę, arba apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų; šis punktas taikomas, jei nurodomos aplinkybės turėjo tiesioginį priežastinį ryšį su nelaimingo atsitikimo įvykimu; 1.8. Apdraustasis sąmoningai (žinodamas arba turėdamas žinoti) važiavo motorine transporto priemone, kurią valdė asmuo, neturintis teisės vairuoti atitinkamą transporto priemonę, 5

6 arba apsvaigęs nuo alkoholio (alkoholio koncentracija kraujyje viršijo atitinkamos valstybės, kurioje buvo valdoma transporto priemonė, teisės aktuose nustatytą leistiną normą), narkotinių ar toksinių medžiagų; šis punktas taikomas, jei nurodomos aplinkybės turėjo tiesioginį priežastinį ryšį su nelaimingo atsitikimo įvykimu; 1.9. Apdraustasis nesilaikė gydymo režimo ar medikų rekomendacijų, įvykus nelaimingam atsitikimui; Nelaimingas atsitikimas įvyko dėl branduolinės energijos poveikio, radiacijos, radiacinio užteršimo, karo, karinių pratybų veiksmų, karo ar ypatingosios padėties įvedimo, revoliucijos, sukilimo, maišto, riaušių, masinių neramumų, sabotažo; Nelaimingas atsitikimas įvyko Apdraustajam sportuojant (kaip detaliau aprašyta šiose draudimo taisyklėse), arba padidintos rizikos laisvalaikio praleidimo metu (kaip detaliau aprašyta šiose draudimo taisyklėse), jei draudimo liudijime (jo prieduose) nenustatyta kitaip. Prašyme sudaryti draudimo sutartį pateikta informacija apie sportavimą ar padidintos rizikos laisvalaikį nėra vertinama kaip susitarimas dėl draudimo apsaugos galiojimo sportavimo ar padidintos rizikos laisvalaikio metu; Nelaimingas atsitikimas įvyko dėl įgimtų, lėtinių ar degeneracinių ligų, įgimtų ar įgytų fizinių trūkumų, išskyrus fizinius trūkumus, atsiradusius dėl kito draudžiamojo įvykio, įvykusio draudimo sutarties galiojimo metu; Nelaimingas atsitikimas įvyko dėl Apdraustojo veikos, kurią teismas ar kita kompetentinga institucija ar pareigūnas pripažino tyčiniu nusikaltimu, užtraukiančiu Apdraustajam baudžiamąją atsakomybę; Nelaimingas atsitikimas įvyko baudžiamojo poveikio priemonių, procesinės prievartos priemonių (bausmių, kardomųjų bei kitų priemonių) taikymo Apdraustajam metu (pvz., sulaikymo veiksmai, laikas laisvės atėmimo įstaigoje ir pan.); Nelaimingas atsitikimas įvyko, Apdraustojo sveikata sutriko arba jis mirė dėl ligų ar ligų sukeltų priepuolių (pvz., cukrinio diabeto, epilepsijos ar kitų konvulsinių viso kūno traukulių, sąmonės netekimą iššaukiančių ligų); Nelaimingas atsitikimas įvyko dėl psichinių reakcijų (afekto būsenos), psichinės traumos, ligos ar kito psichikos sutrikimo; Nelaimingas atsitikimas įvyko, kai Apdraustojo sveikata sutriko arba jis mirė dėl infekcinės ligos (išskyrus atvejus, numatytus Draudimo apsaugos papildomoje sąlygoje 3. Dienpinigiai dėl užkrėtimo infekcine liga, jei ji taikoma draudimo sutarčiai); Nelaimingas atsitikimas įvyko, kai Apdraustojo sveikata sutriko arba jis mirė dėl operacijos, gydymo ar kitų medicinos procedūrų, išskyrus atvejus, kai tos procedūros buvo atliekamos gydant draudžiamojo įvykio metu atsiradusius sveikatos sutrikimus; Teismas pripažino Apdraustąjį nežinia kur esančiu; Teismas Apdraustąjį paskelbė mirusiu, išskyrus tuos atvejus, kurie pagal šias draudimo taisykles laikytini draudžiamaisiais įvykiais; Apdraustasis mirė dėl ligos; Draudimo apsauga negalioja dėl įvykių susijusių su, ar sukeltų radioaktyviosios spinduliuotės, atominės reakcijos ar radioaktyvaus užteršimo (LSW1210); Draudimo apsauga negalioja dėl įvykių susijusių su, ar sukeltų teroristinių išpuolių metu, įskaitant ir tuos išpuolius, kurių metu panaudojamas branduolinė/ radioaktyvioji spinduliuotė ar biologinis ginklas. Pagal šią sąlygą terminas terorizmas reiškia asmens ar asmenų grupės (-ių), veikiančių savarankiškai ar kokios nors organizacijos vardu/užsakymu, veiksmą, įskaitanti jėgos ar smurto panaudojimą, įvykdytą dėl politinių, religinių ar ideologinių priežasčių, įskaitant ketinimą daryti įtaką bet kokiai valdžiai ir/ar sukelti visuomenėje baimę dėl šių priežasčių (LSW1175). III. PAPILDOMOS DRAUDIMO APSAUGOS SĄLYGOS Šalys susitaria dėl konkrečiai draudimo sutarčiai taikomų papildomų draudimo apsaugos sąlygų sąrašo (renkantis iš 1-8 punktuose nurodomų grupių), kuris nurodomas draudimo liudijime (jo prieduose): 1. Draudimas tik darbo metu 1.1. Draudimo apsauga galioja tik tada, kai nelaimingi atsitikimai įvyksta: Apdraustajam atliekant darbdavio pavestą darbą; Apdraustajam atliekant kitas su darbo procesu susijusias ir darbdavio pavestas tarnybines užduotis ar esant komandiruotėje; Apdraustajam esant darbdavio organizuotuose mokymuose ar pratybose; pietų, papildomų ar specialių pertraukų metu; Apdraustajam rengiant arba tvarkant darbo vietą darbo laiku, prieš darbą ar po jo; Apdraustajam vykstant į darbą ar iš darbo Pagal šią papildomą sąlygą draudimo išmokai gauti privaloma pateikti kompetentingos institucijos surašytą nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo aktą Pasirinkus šią draudimo sąlygą, draudimo apsauga taikoma pagal draudimo liudijime (jo prieduose) nurodytas draudimo apsaugos sąlygas ir tik tuo atveju, jeigu nelaimingi atsitikimai įvyksta draudimo laikotarpiu ir draudimo teritorijoje punktais numatytais atvejais. 6

7 2. Draudžiamųjų įvykių pagal Mirties draudimo apsaugos sąlygą limitas 2.1. Pagal šią sąlygą draudimo apsauga galioja tik draudimo liudijime nustatytam mirčių dėl draudžiamųjų įvykių skaičiui. Tai reiškia, kad draudimo išmoka dėl mirties yra mokama tik pirmųjų chronologine tvarka nurodyto skaičiaus mirčių atvejais. Kai Apdraustasis miršta kitą nei nelaimingo atsitikimo dieną, tai chronologine tvarka nustatant į limitą patenkančius draudžiamuosius įvykius (mirčių atvejus), turi būti atsižvelgiama į mirties datą, bet ne į draudžiamojo įvykio datą. 3. Dienpinigiai dėl užkrėtimo infekcine liga Ši papildoma sąlyga, jeigu ji nurodyta draudimo liudijime (jo prieduose), taikoma tik tuo atveju, jeigu draudimo liudijime (jo prieduose) yra nurodyta Mirties ir Traumų draudimo apsaugos sąlygos: 3.1. Draudimo apsauga galioja, jei Apdraustasis dėl gyvatės, žinduolių ar vabzdžių (taip pat ir erkių) įkandimo ar įgėlimo užsikrečia infekcine liga ir yra objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad užkrėtimas įvyko draudimo laikotarpiu Draudimo apsauga galioja, jei pirmieji ligos požymiai atsiranda praėjus nuo draudimo sutarties galiojimo pradžios maksimaliam žinomam konkrečios infekcinės ligos inkubaciniam periodui. Ši sąlyga netaikoma tomis pačiomis sąlygomis atnaujinant (pratęsiant) draudimo sutartį, kurioje buvo numatyta Dienpinigių dėl užkrėtimo infekcine liga sąlyga, ir pagal kurią užsikrėtusio infekcine liga Apdraustojo atžvilgiu draudimo apsauga galiojo be pertraukų Draudimo išmokos dydis išreiškiamas procentais nuo draudimo liudijime nustatytos draudimo sumos traumų atveju ir nustatomas atsižvelgiant į gydymosi dėl užkrėtimo infekcine liga trukmę: kai gydymas truko 5 9 dienų 1%; kai gydymas truko nuo 10 iki 19 dienų 2%; kai gydymas truko 20 dienų ar ilgiau 5% Apdraustajam mirus dėl gyvatės, žinduolių ar vabzdžių pernešamos infekcinės ligos, išmokama draudimo liudijime nustatytos draudimo sumos mirties atveju dydžio draudimo išmoka Pagal šią papildomą draudimo apsaugos sąlygą išmokėta draudimo išmoka mažinama draudimo išmokos, mokėtinos dėl to paties įvykio pagal Traumų draudimo apsaugos sąlygą, suma Draudimo apsauga negalioja, jei Apdraustasis užsikrečia infekcine liga dėl lytinių, parenterinių arba oro-lašeliniu keliu plintančių ligų ar jų komplikacijų. 4. Smulkios traumos Ši papildoma sąlyga, jeigu ji nurodyta draudimo liudijime (jo prieduose), taikoma tik tuo atveju, jeigu draudimo liudijime (jo prieduose) yra nurodyta Traumų draudimo apsaugos sąlyga: 4.1. Draudimo išmoka mokama, kai draudžiamojo įvykio metu Apdraustasis patiria kūno sužalojimus ir (ar) sveikatos sutrikimus, nesukeliančius jo mirties ar neįgalumo, kaip apibrėžta šiose taisyklėse, bei nenumatytus Draudimo išmokų lentelėje, pateikiamoje šių draudimo taisyklių pabaigoje, jeigu šie sužalojimai ar sutrikimai atsiranda dėl žemiau išvardintų smulkių traumų: bet kurios kūno dalies raiščių patempimo, kai reikalinga gipso imobilizacija arba plastikinė langetė, arba kai dėl patirto sužalojimo Apdraustasis buvo nedarbingas (negalėjo lankyti ugdymo įstaigos) 10 dienų ar ilgiau ir tai patvirtina atitinkamų įstaigų išduoti dokumentai; bet kurios kūno dalies ar organo sumušimo, kai dėl patirto sužalojimo Apdraustasis buvo nedarbingas (negalėjo lankyti ugdymo įstaigos) 3 dienas ar ilgiau; ūminio apsinuodijimo, dėl kurio Apdraustasis gydytas ambulatoriškai ilgiau nei 7 dienas arba stacionare ne mažiau kaip 3 dienas; rankos ar kojos piršto (-ų) žaizdos su nago pažeidimu, kai dėl patirto sužalojimo Apdraustasis buvo nedarbingas (negalėjo lankyti ugdymo įstaigos) 3 dienas ar ilgiau; rankos ar kojos piršto (-ų) išnirimo, piršto (-ų) sausgyslių, piršto (-ų) nervų sužalojimo, kai dėl patirto sužalojimo Apdraustasis buvo nedarbingas (negalėjo lankyti ugdymo įstaigos) 3 dienas ar ilgiau; trauminės asfiksijos, sužalojimo elektros srove (elektros tinklų, įrenginių, atmosferos elektros iškrovos), gyvatės įkirtimo, žinduolių įkandimo ir kt., jeigu dėl jų reikėjo gydyti stacionare, išskyrus atvejus, kai gydymas skiriamas dėl užkrėtimo infekcine liga (tokiu atveju taikoma Dienpinigių dėl užkrėtimo infekcine liga papildoma draudimo apsaugos sąlyga, jei ji nurodyta draudimo liudijime (jo prieduose)) Mokėtinos draudimo išmokos dydis dėl šių sužalojimų išreiškiamas procentais nuo draudimo liudijime nustatytos draudimo sumos Traumų draudimo sąlygai ir nustatomas taip: jeigu Apdraustasis dėl patirto sužalojimo buvo nedarbingas (negalėjo lankyti ugdymo įstaigos) iki 10 dienų 1%; jeigu Apdraustasis dėl patirto sužalojimo buvo nedarbingas (negalėjo lankyti ugdymo įstaigos) 10 dienų ar ilgiau 2% Dėl minkštųjų audinių pažeidimo (žaizdos), kai reikėjo chirurginio gydymo, bet likęs randas nesiekia 1,5 cm ilgio ar 1 kv. cm ploto (veido priekinio ar šoninio paviršiaus, požandikaulinėje srityje) arba 5 cm ilgio (galvos plaukuotosios dalies, galūnių, liemens srityje), mokėtinos draudimo išmokos dydis lygus 1% nuo draudimo liudijime nustatytos draudimo sumos traumų atveju. 7

8 4.4. Jeigu dėl draudžiamojo įvykio metu patirtų Apdraustojo kūno sužalojimų mokama draudimo išmoka pagal Traumų draudimo apsaugos sąlygą, papildoma draudimo išmoka pagal šią papildomą draudimo apsaugos sąlygą nemokama. 5. Visų darbuotojų draudimas 5.1. Draudimo apsauga galioja visiems Draudėjo darbuotojams, sudariusiems su Draudėju darbo sutartį ar einantiems renkamas arba skiriamas pareigas Draudėjo valdymo ar priežiūros organuose (įskaitant naujai įmonėje sukurtas pareigybes) Visi naujai priimti į darbą Draudėjo darbuotojai laikomi Apdraustaisiais automatiškai nuo priėmimo į darbą dienos Visiems atleistiems iš darbo Draudėjo darbuotojams draudimo apsauga automatiškai nustoja galioti nuo atleidimo iš darbo (darbo santykių nutraukimo) dienos Draudimo sutarties galiojimo pabaigoje (arba kitais draudimo sutartyje nustatytais terminais) Draudėjas pateikia Draudikui duomenis, o Draudiko reikalavimu ir juos pagrindžiančius dokumentus apie Draudėjo darbuotojų skaičiaus pasikeitimus per praėjusį draudimo laikotarpį. Draudikas, remdamasis pateiktais duomenimis, proporcingai faktiškai skaičiuojamu laikotarpiu apdraustų darbuotojų skaičiui perskaičiuoja metinę draudimo įmoką. 6. Išplėstinis neįgalumo draudimas Ši Papildoma sąlyga, jeigu ji nurodyta draudimo liudijime (jo prieduose), taikoma tik tuo atveju, jeigu draudimo liudijime (jo prieduose) yra nustatyta Neįgalumo draudimo apsaugos sąlyga: 6.1. Apdraustajam dėl draudžiamojo įvykio netekus daugiau kaip 70% darbingumo (vaikams iki 18 metų amžiaus sunkaus neįgalumo lygio atveju), mokama dvigubai didesnė nei numatyta draudimo išmoka. Senatvės pensinio amžiaus Apdraustiesiems ši papildoma draudimo sąlyga netaikoma. 7. Išplėtimas dėl apsvaigimo alkoholiu 7.1. Jeigu alkoholio koncentracija Apdraustojo kraujyje neviršija 0,6 promilės ir tai patvirtinta medicinos dokumentais, laikoma, kad apsvaigimas alkoholiu neturėjo priežastinio ryšio su įvykusiu nelaimingu atsitikimu. 8. Ekipažo draudimas 8.1. Pagal šią papildomą sąlygą Apdraustaisiais yra laikomi draudimo liudijime nurodytos motorinės transporto priemonės vairuotojas ir keleiviai Pagal šią papildomą sąlygą draudžiamuoju įvykiu yra laikomas Apdraustajam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu įvykęs nelaimingas atsitikimas, jeigu yra įvykdomos visos žemiau nurodytos sąlygos: nelaimingas atsitikimas įvyko eismo įvykio metu Apdraustajam esant draudimo liudijime nurodytoje transporto priemonėje, ir eismo įvykyje dalyvavo ne mažiau kaip dvi transporto priemonės arba buvo sužaloti kiti tretieji asmenys, arba sugadintas trečiųjų asmenų turtas, ir Apdraustasis (transporto priemonės vairuotojas) yra eismo įvykio, taip pat ir eismo įvykio pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, kaltininkas, ir eismo įvykis teisės aktų nustatyta tvarka registruotas policijoje Jei Apdraustajam dėl draudžiamojo įvykio pagal draudimo sutartį gali būti mokama draudimo išmoka pagal šią papildomą draudimo apsaugos sąlygą ir pagal kitą draudimo apsaugos sąlygą, draudimo išmoka pagal šią papildomą draudimo apsaugos sąlygą jam nemokama. 8

9 IV. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA Visi skundai pirmiausia turi būti pateikiami Lloyd s įgaliotajam atstovui Lietuvoje: Jurgita Mickevičienė, Verslo operacijų direktorė BALTO LINK, UADBB Kęstučio g. 59, LT Vilnius, Lietuva Tel: ; Faks: Lloyd s valdymo įmonė Marketform Managing Agency Limited arba aukščiau įvardintas šios valdymo įmonės paskirtas Lloyds įgaliotasis atstovas, remiantis skundo nagrinėjimo rezultatais, pateikia rašytinį sprendimą per 15 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos. Jeigu esate nepatenkintas sprendimu dėl pateikto skundo arba negavote rašytinio sprendimo per aukščiau nurodytą terminą, jūs galite perduoti skundą Lloyd s generaliniam atstovui Lietuvoje, kuris jį ištirs ir įvertins bei pateiks jums galutinį sprendimą per 30 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos. Kontaktiniai Lloyd s generalinio atstovo Lietuvoje duomenys: Tomas Kontautas Lloyd s generalinis atstovas Lietuvoje Jogailos g. 4, LT Vilnius, Lietuva Tel: Faks: Jeigu esate nepatenkintas Lloyd s generalinio atstovo Lietuvoje galutiniu sprendimu dėl pateikto skundo arba negavote rašytinio sprendimo per aukščiau nurodytą terminą, jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos Banką. Kontaktiniai duomenys: Lietuvos bankas Priežiūros tarnyba Žirmūnų g. 151, LT Vilnius, Lietuva Aukščiau išdėstyta skundų nagrinėjimo tvarka neapriboja jūsų teisės imtis teisinių veiksmų civiliniuose teismuose. 01/04/14 LSW1849 V. BENDROSIOS NUOSTATOS Sudarius draudimo sutartį, galioja tik tos draudimo apsaugos sąlygos, papildomos draudimo apsaugos sąlygos ir nurodymai draudėjui, kurie nurodyti draudimo liudijime. Jei draudimo liudijime nurodytos sąlygos neatitinka šiose draudimo taisyklėse nurodytų draudimo apsaugos sąlygų, papildomų draudimo apsaugos sąlygų ar nurodymų draudėjui, vadovaujamasi draudimo liudijime nurodytomis sąlygomis. 1. Naudojamos sąvokos 1.1. Draudikas Marketform Managing Agency Limited, registracijos numeris , registruotos buveinės adresas Lloyd's Ave 8, EC3N 3EL Londonas, Jungtinė Karalystė, veikiantis per BALTO LINK, UADBB, juridinio asmens kodas , registruotos buveinės adresas Kęstučio g. 59, Vilnius, Lietuva Draudėjas asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo, ar kuriam Draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį arba kuris sudarė draudimo sutartį su Draudiku pagal šias draudimo taisykles dėl savo arba dėl kito asmens, kuris sudarius draudimo sutartį tampa Apdraustuoju, turtinių interesų Apdraustasis draudimo liudijime (jo prieduose) nurodytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus draudžiamajam įvykiui Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką. Draudimo liudijime (jo prieduose) Apdraustieji gali būti nurodomi kaip: konkretūs apdraudžiami fiziniai asmenys; apdraudžiamos darbo vietos konkrečioje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje; apdraudžiamos pareigybės konkrečioje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje. Kai draudimo sutartimi draudžiamos darbo vietos ar pareigybės konkrečioje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, tai Apdraustaisiais laikomi tie fiziniai asmenys, kurie draudimo laikotarpiu užima atitinkamas darbo vietas ar pareigybes nurodytoje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje. Jei asmuo ne visą draudimo laikotarpį dirba atitinkamoje darbo vietoje ar pareigybėje nurodytoje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, tai toks asmuo laikomas Apdraustuoju tuo laikotarpiu, kai jis dirba atitinkamoje darbo vietoje ar pareigybėje. Draudėjas gali pakeisti konkretų apdraustą asmenį, apdraustas darbo vietas 9

10 ar apdraustas pareigybes, tik su Draudiko rašytiniu pritarimu. Draudiko pritarimo nereikia, kai draudimo sutarčiai yra taikoma papildoma draudimo apsaugos sąlyga 5. Visų darbuotojų draudimas arba kai šio skyriaus ir punktuose nurodytais atvejais keičiasi apdraustoje darbo vietoje ar pareigybėje dirbantys asmenys Naudos gavėjas draudimo liudijime (jo prieduose) nurodytas arba Draudėjo (ar draudimo sutartyje nustatytais atvejais Apdraustojo) paskirtas asmuo, kuris draudžiamojo įvykio atveju įgyja teisę į draudimo išmoką. Tais atvejais, kai Naudos gavėjas draudimo sutartyje nenurodytas, laikoma, kad draudimo sutartis sudaryta Apdraustojo naudai. Naudos gavėjas paskiriamas šiose draudimo taisyklėse nustatyta tvarka Paveldėtojas asmuo, kuris po Apdraustojo mirties įstatymo nustatyta tvarka perėmė visas ar dalį Apdraustojo teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį (įskaitant teisę į draudimo išmoką) ir kuris pateikia tai patvirtinantį paveldėjimo teisės liudijimą ar kitą įstatymo nustatyta tvarka išduotą jo paveldėjimo teisę patvirtinantį dokumentą Įgaliotas asmuo asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra išduotas teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas atstovauti Draudėją, Apdraustąjį ar Naudos gavėją santykiuose su Draudiku dėl šių draudimo taisyklių pagrindu sudarytos draudimo sutarties Apdraustųjų grupė situacija, kaip viena draudimo sutartimi yra apdraudžiami ne mažiau kaip dviejų Apdraustųjų turtiniai interesai Draudimo įmoka draudimo liudijime (jo prieduose) nurodyta pinigų suma, kurią Draudėjas draudimo sutarties sąlygomis moka Draudikui už šių draudimo taisyklių pagrindu sudaryta draudimo sutartimi suteikiamą draudimo apsaugą Draudimo išmoka pinigų suma, kurią, įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas privalo išmokėti asmeniui, turinčiam teisę į draudimo išmoką pagal draudimo sutartį. Teisę į draudimo išmoką draudimo sutartyje nustatytomis sąlygomis turi: Apdraustasis, kurio turtiniai interesai draudžiami draudimo sutartimi ir jiems padaroma žala dėl draudžiamojo įvykio, o Apdraustojo mirties atveju Paveldėtojas; Apdraustuoju taip pat laikomas ir Draudėjas, kai jo turtiniai interesai draudžiami draudimo sutartimi ir jiems padaroma žala dėl draudžiamojo įvykio; Naudos gavėjas Apdraustojo mirties atveju ir jei jis nurodytas draudimo liudijime (jo prieduose) ar paskirtas šiose draudimo taisyklėse nustatyta tvarka Draudimo taisyklės šios Nelaimingų atsitikimų draudimo taisyklės, pagal kurias yra sudaryta draudimo sutartis ir kurių sąlygos taikomos draudimo sutarčiai, kiek draudimo liudijime (jo prieduose) nenustatyta kitaip Draudžiamasis įvykis draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas Apdraustojo gyvenime, kuriam įvykus Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką. Draudžiamieji įvykiai apibrėžti šių draudimo taisyklių I skyriuje Nedraudžiamasis įvykis bet kuris įvykis, kuris nėra draudžiamasis įvykis pagal šias draudimo taisykles, taip pat šiose draudimo taisyklėse nurodyti įvykiai, kuriems įvykus, Draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokos. Nedraudžiamųjų įvykių sąrašas pateikiamas šių draudimo taisyklių III skyriuje Neįgalus asmuo asmuo, kuriam kompetentinga valstybės institucija įstatymų nustatyta tvarka pripažino neįgalumo lygį arba 55 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba specialiųjų poreikių lygį; neįgaliu asmeniu taip pat laikomas asmuo, kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. suteikta I, II arba III invalidumo grupė Neįgalumas dėl asmens kūno sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos veiksnių sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir veiklos galimybių sumažėjimas. Draudžiamas tik toks neįgalumas, kuris yra tiesiogiai sąlygotas draudžiamojo įvykio Neįgalumo lygis kompetentingos institucijos kompleksiškai įvertinta ir įstatymo tvarka nustatyta asmens sveikatos būklė, savarankiškumo kasdienėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastas. Draudžiamas tik toks neįgalumas, kuris yra tiesiogiai sąlygotas draudžiamojo įvykio Darbingumo lygis asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą profesinę kompetenciją ar įgyti naują profesinę kompetenciją arba atlikti mažesnės profesinės kompetencijos reikalaujančius darbus; darbingumo lygį nustato kompetentinga institucija įstatymų nustatyta tvarka Darbingumo netekimas Apdraustojo darbingumo lygio sumažėjimas. Draudžiamas tik toks darbingumo netekimas, kuris yra tiesiogiai sąlygotas draudžiamojo įvykio Specialusis poreikis specialiosios pagalbos reikmė, atsirandanti dėl asmens įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar darbingumo netekimo) ir nepalankių aplinkos veiksnių; specialiuosius poreikius ir specialiųjų poreikių lygį nustato kompetentingos institucijos įstatymų nustatyta tvarka. Draudžiamas tik su tokiais specialiaisiais poreikiais susijęs neįgalumas, kuris yra tiesiogiai sąlygotas draudžiamojo įvykio Nurodymai Draudėjui draudimo liudijime (jo prieduose) ir (ar) draudimo taisyklėse nurodyti veiksmai, kuriuos Draudėjas, Apdraustasis ir (ar) Naudos gavėjas privalo atlikti, arba veiksmai, nuo kurių Draudėjas, Apdraustasis ir (ar) Naudos gavėjas privalo susilaikyti, arba kitos aplinkybės, kurių buvimą arba nebuvimą Draudėjas, Apdraustasis ir (ar) Naudos gavėjas privalo užtikrinti; Draudėjas, Apdraustasis ir (ar) Naudos gavėjas tokius Draudiko nurodymus privalo vykdyti visą draudimo laikotarpį, jei konkrečiu atveju nenurodoma kitaip Draudimo apsaugos sąlygos šiose draudimo taisyklėse nurodytos bendrosios draudimo apsaugos sąlygos (draudimo taisyklių I skyrius); draudimo sutarčiai taikomos tik tos draudimo apsaugos sąlygos, kurios yra nurodytos draudimo liudijime (jo prieduose); Papildomos draudimo apsaugos sąlygos - šiose draudimo taisyklėse nurodytos papildomos draudimo apsaugos sąlygos, kurios išplečia bendrųjų draudimo apsaugos sąlygų suteikiamą draudimo apsaugą (draudimo taisyklių II skyrius) ir kurios taikomos tik kartu su bendrosiomis 10

11 draudimo apsaugos sąlygomis; draudimo sutarčiai taikomos tik tos papildomos draudimo apsaugos sąlygos, kurios yra nurodytos draudimo liudijime (jo prieduose); Prašymas Draudiko nustatytos formos prašymas sudaryti draudimo sutartį, kurį Draudimo taisyklėse nustatytais atvejais turi pateikti Draudėjas prieš sudarant draudimo sutartį Draudimo sutartis šių draudimo taisyklių pagrindu sudaryta nelaimingų atsitikimų draudimo sutartis tarp Draudiko ir Draudėjo, kurią gali sudaryti visi ar dalis šių dokumentų: prašymas; draudimo liudijimas (jo priedai); šios draudimo taisyklės; kiti dokumentai, jeigu nurodyta, jog jie yra draudimo sutarties dalis Draudimo rizikos padidėjimas draudimo rizikos padidėjimu laikomi atvejai, kai: daugiau nei 10% padidėja draudimo liudijime (ar jo priede) nurodytų Apdraustųjų (apdraustų asmenų arba apdraustų darbo vietų, arba apdraustų pareigybių) skaičius (išskyrus, kai draudimo sutarčiai yra taikoma papildoma draudimo apsaugos sąlyga 5. Visų darbuotojų draudimas ), ar pasikeičia draudimo liudijime (ar jo priede) nurodytos apdraustos pareigybės (išskyrus, kai draudimo sutarčiai yra taikoma papildoma draudimo apsaugos sąlyga 5. Visų darbuotojų draudimas ), ar pasikeičia Apdraustojo darbo pobūdis, ar Apdraustasis pradeda sportuoti arba ima kultivuoti kitą nei nustatyta draudimo liudijime sporto šaką ( Sportavimo sąvoka apibrėžiama Bendrųjų nuostatų punkte), ar Apdraustasis užsiima padidintos rizikos laisvalaikio praleidimo forma ( Padidintos rizikos laisvalaikio praleidimo sąvoka apibrėžiama Bendrųjų nuostatų punkte), ar Apdraustasis tampa neįgalus arba padidėja jam nustatytas neįgalumo lygis, netekto darbingumo lygis ar padidėja (nustatomi nauji) specialieji poreikiai, ar Apdraustajam pasireiškia ar nustatomi psichikos ar elgesio sutrikimai, ar Apdraustasis teismo pripažįstamas neveiksniu arba ribotai veiksniu, ar Jeigu Apdraustajam draudimo laikotarpiu diagnozuojamos labai sunkios, nepagydomos ar sunkiai pagydomos ligos, pavyzdžiui, trečios ar ketvirtos stadijos vėžys, inkstų funkcijos nepakankamumas, išsėtinė sklerozė ir kt., kurios nebuvo diagnozuotos sudarant draudimo sutartį, ar Draudėjas (juridinis asmuo) yra reorganizuojamas (ar dalyvauja reorganizavime), pertvarkomas, likviduojamas, visas ar esminė jo dalis parduodamas kaip turtinis kompleksas ar iš esmės keičiasi Draudėją kontroliuojantys asmenys (valdantys 50 ir daugiau procentų balsų Draudėjo dalyvių visuotiniame susirinkime); iš esmės pasikeičia kitos draudimo sutartyje numatytos aplinkybės, dėl kurių padidėja ar gali padidėti draudimo rizika Sportavimas dalyvavimas sporto organizacijos rengiamuose bet kurios rūšies sportiniuose užsiėmimuose, treniruotėse ar varžybose. Sporto organizacijoms yra priskiriama: juridinio asmens statusą turintys sporto klubai, sporto centrai, sporto mokyklos, sporto bazės, sporto federacijos, asociacijos ir draugijos, kitos sporto veikla užsiimančios organizacijos bei institucijos, kurios sudaro sąlygas praktikuoti kūno kultūrą ir sportą, rengti sportininkus, organizuoti sporto varžybas ir kitus kūno kultūros bei sporto renginius. Individualūs ar grupiniai sportiniai užsiėmimai, kurie nėra organizuojami sporto organizacijos ir yra tik Apdraustojo laisvalaikio praleidimo forma, sportavimu nelaikomi, su sąlyga, kad toks laisvalaikio praleidimas nėra padidintos rizikos laisvalaikio praleidimas, kaip apibrėžta šiose draudimo taisyklėse Padidintos rizikos laisvalaikio praleidimas kultivavimas ar užsiėmimas pavojinga gyvybei ar sveikatai sporto šaka (ekstremalaus sporto šaka ar veikla) ar veikla, kuriai dažniausiai reikalinga speciali įranga ar reikmenys. Pavojingoms gyvybei ar sveikatai sporto šakoms ar veikloms priskiriamos šios ir panašios sporto šakos ar veiklos: kovos ir kontaktinio sporto šakos (boksas, imtynės ir panašios sporto šakos); skraidančių aparatų pilotavimas (sklandymas, akrobatinis skraidymas, skraidymas parasparniais, oro balionu ar kitais lengvais skraidymo aparatais); oro sporto šakos (parašiutizmas, jėgos aitvarai ir panašios sporto šakos ar veiklos); vandens sporto šakos (giluminis nardymas su įranga, buriavimas vandenyne, plaukimas kalnų upėmis, banglenčių sportas ir panašios sporto šakos ar veiklos); automobilių ir motociklų sportas; dviračių sportas (dviračių krosas, kalnų dviračių sportas, BMX dviračių sportas ir panašios sporto šakos ar veiklos); sporto šakos ir veiklos, kuriose naudojamas šaunamasis ginklas; speleologija; ekspedicijos į kalnus, džiungles, dykumas ar kitas negyvenamas vietas; alpinizmas; šuoliai su guma; kalnų slidinėjimas nepažymėtomis trasomis; važiavimas motociklu, kurio galingumas viršija 74 kw (100 AG) Draudimo apsauga Draudiko įsipareigojimas mokėti draudimo išmoką įvykus draudžiamajam įvykiui pagal Draudimo sutartį. Draudimo laikotarpis laiko tarpas nuo draudimo apsaugos pradžios iki pabaigos, kaip nurodyta draudimo liudijime (jo prieduose). Šiose draudimo taisyklėse vartojamos ir jose apibrėžtos sąvokos, išreikštos vienaskaita, taip pat reiškia ir daugiskaitą bei atvirkščiai, o sąvokos, išreikštos vyriškąja arba moteriškąja gimine, turi būti aiškinamos kaip apimančios bet kurią iš šių giminių. Šiose draudimo taisyklėse apibrėžtos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos šiose draudimo taisyklėse nepriklausomai nuo to, ar jos vartojamos didžiąja ar mažąja raide. Draudimo taisyklių dalių pavadinimai ir antraštės 11

12 draudimo taisyklėse naudojamos išimtinai dėl patogumo ir negali turėti esminės reikšmės šių draudimo taisyklių aiškinimui. Išskyrus kai šiose draudimo taisyklėse išimtinai nukreipiama tiesiogiai į Apdraustąjį ar Naudos gavėją, visos Draudėjui skirtos nuostatos yra taikomos tiek Apdraustajam, tiek Naudos gavėjui, kiek tai neprieštarauja nelaimingų atsitikimų draudimo esmei bei Apdraustojo ir Naudos gavėjo teisių ir pareigų pobūdžiui. 2. Draudimo objektas 2.1. Draudimo objektas turtiniai interesai, susiję su Apdraustojo sveikata, apdraudžiami draudimo sutartyje nustatytomis sąlygomis. 3. Draudimo suma 3.1. Draudimo suma draudimo liudijime (jo prieduose) nurodyta pinigų suma, kurios negali viršyti draudimo išmoka. Jei Draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo suma likusiam draudimo laikotarpiui yra mažinama išmokėtos draudimo išmokos suma ir visos per draudimo laikotarpį Draudiko išmokamos pagal draudimo sutartį draudimo išmokos bendroje sumoje negali viršyti draudimo sutartyje nustatytos draudimo sumos Kiekvienai draudimo apsaugos sąlygai nustatoma atskira draudimo suma Draudimo sumų dydžiai nustatomi Draudėjo ir Draudiko tarpusavio susitarimu ir nurodomi draudimo liudijime (jo prieduose) Jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo suma taikoma atskirai kiekvienam Apdraustajam, tai yra jei draudimo sutartimi apdraudžiamas daugiau kaip vienas Apdraustasis, tai kiekvienam Apdraustajam, įvykus draudžiamajam įvykiui, gali būti išmokama draudimo išmoka iki nurodytos draudimo sumos. Šis punktas netaikomas Draudžiamųjų įvykių pagal Mirties draudimo sąlygą limito atveju, pagal kurią draudimo apsauga galioja tik draudimo liudijime nustatytam mirčių dėl draudžiamųjų įvykių skaičiui Jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip, draudimo liudijime (jo prieduose) nurodytos draudimo sumos yra vienodos visiems tokia draudimo sutartimi apdraustiems Apdraustiesiems. 4. Draudimo apsaugos galiojimo ribos ir teritorija 4.1. Draudimo apsauga draudimo laikotarpiu galioja draudžiamiesiems įvykiams visame pasaulyje, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip Draudimo apsauga draudimo laikotarpiu galioja visą parą, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. 5. Ikisutartinės šalių pareigos ir draudimo sutarties sudarymo tvarka 5.1 Draudimo sutarčiai sudaryti Draudėjas pateikia Draudikui nustatytos formos prašymą. Prašymas gali būti nepateikiamas, jei Draudėjas pateikia Draudikui informaciją, kuri yra pakankama draudimo rizikai įvertinti ir apima visas esmines aplinkybes, kaip nustatyta žemiau šio skyriaus 5.7. punkte. 5.2 Draudikas turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų ir informacijos, kurią jis laikys reikalinga draudimo rizikai įvertinti ir draudimo sutarčiai sudaryti. Draudikas turi teisę reikalauti iš Draudėjo dokumentų, patvirtinančių pageidaujamų drausti asmenų amžių, sveikatos būklę, profesiją bei kitas draudimo rizikai turinčias reikšmės aplinkybes. Draudikas nereikalaus pateikti genetinių tyrimų duomenis. 5.3 Kai Draudėjas yra įmonė, įstaiga ar organizacija, ketinanti drausti savo darbuotojus, darbo vietas ar pareigybes, Draudikas taip pat turi teisę prieš sudarydamas draudimo sutartį apžiūrėti pageidaujamų drausti asmenų darbo vietas bei sąlygas. Draudiko nepasinaudojimas šiame punkte numatyta teise neriboja kitų Draudiko teisių pagal draudimo sutartį. 5.4 Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudėjas privalo suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie Draudėją ir pageidaujamus drausti asmenis: ar pageidaujamas drausti asmuo yra neįgalus (nustatytas neįgalumo lygis, netektas darbingumas ar nustatyti specialieji poreikiai), turi psichikos ar elgesio sutrikimų (serga psichine liga), yra teismo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu; ar pageidaujamas drausti asmuo ketina draudimo sutarties galiojimo metu sportuoti ar užsiimti padidintos rizikos laisvalaikio praleidimo forma; ar yra sudarytos kitos bei ar ketinama sudaryti kitas draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartis, kuriomis yra ar būtų apdraudžiamas pageidaujamas drausti asmuo. Šie reikalavimai netaikomi darbdaviams, draudžiantiems darbuotojų grupes suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai) perduodamas Draudikui pageidaujamų drausti asmenų asmens duomenis, įskaitant ypatingus asmens duomenis (duomenis apie sveikatą), užtikrinti, kad asmens duomenys Draudikui būtų perduodami tik su šių asmenų išankstiniu rašytiniu sutikimu Esminėmis aplinkybėmis, apie kurias Draudėjas privalo informuoti Draudiką, laikomos: šio skyriaus 5.4 punkte nurodyta informacija; informacija, kurią prašoma nurodyti prašyme, išskyrus atvejus, kai prašymas nepildomas; kita informacija, kurią Draudikas prašo suteikti raštu; informacija apie kitas nelaimingų atsitikimų draudimo sutartis, pagal kurias jis yra apdraustasis, jei jų draudimo laikotarpis visiškai ar iš dalies sutampa su draudimo sutarties, kurią ketinama sudaryti, galiojimo laikotarpiu Remdamasis Draudėjo pateikta informacija bei dokumentais ir pageidaujamų drausti asmenų darbo ar kitos veiklos vietos bei sąlygų apžiūros (jei ji atliekama) metu gauta informacija, Draudikas teikia Draudėjui pasiūlymą dėl draudimo sutarties sąlygų Draudimo sutartis sudaroma Draudėjui akceptuojant Draudiko pasiūlymą. Esant neatitikimui tarp draudimo liudijimo (jo priedų) ir prašymo turinio, jei jis buvo teikiamas, pirmenybė teikiama draudimo liudijime (jo 12

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios nuo 2019 m. vasario mėn. 26 d. TURINYS 1. Sąvokos ir

Detaliau

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 1. BENDROJI

Detaliau

AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 201

AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 201 AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 2019 m. sausio 1 d. draudimo sutartimi B1511180024KT,

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr. 2015-03 Pensijų draudimo taisyklės Nr. 009 1. Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d. 1.1. Gyvybės

Detaliau

UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma i

UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma i UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr. 009 1. Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma ir turinys, draudimo sutarties šalys 2. Draudžiamieji

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 2016-10 Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu taisyklės Nr. 011 Įsigalioja nuo 2016 m. gegužės

Detaliau

ERGO nelaimingu taisykles.indd

ERGO nelaimingu taisykles.indd UADB ERGO LIETUVA 1 Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2007) Nr. 009 Patvirtinta UADB ERGO LIETUVA 2007 04 06 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 40. Galioja nuo 2007 05

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr Patvirtinta 2018 09 28 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1.

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

UGD indd

UGD indd Patvirtinta 2018 12 27 valdybos nutarimu Galioja nuo 2019 01 01 Universalaus gyvybės draudimo taisyklės Nr. 001/12 Pagal Universalaus gyvybės draudimo taisykles (toliau taisyklės) sudarius Draudimo sutartį,

Detaliau

ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO I

ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO I ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas. Draudėjas AB SEB bankas.

Detaliau

Asmens draudimo taisyklės Nr. 009 ADB Gjensidige draudimo principai - rasime Jums naudingiausią draudimo sprendimą parinksime tokią draudimo apsaugą,

Asmens draudimo taisyklės Nr. 009 ADB Gjensidige draudimo principai - rasime Jums naudingiausią draudimo sprendimą parinksime tokią draudimo apsaugą, ADB Gjensidige principai - rasime Jums naudingiausią sprendimą parinksime tokią apsaugą, kuri atitiks Jūsų poreikius ir finansines galimybes. - pasitikime Jumis sudarydami sutartį ir išmokėdami išmoką.

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo 2014-12-31 1. Bendrosios sąvokos 2. Draudėjo prašymas sudaryti darbdavio civilinės atsakomybės

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. KD Galioja nuo Draudimo ekspertai konsultuoja telefonu

KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. KD Galioja nuo Draudimo ekspertai konsultuoja telefonu KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. KD-20171 Galioja nuo 2017-12-11 Draudimo ekspertai konsultuoja telefonu 1620 www.if.lt KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. KD-20171 Galioja nuo 2017-12-11 TURINYS VARTOJAMOS

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo 2013 04 01 1. Bendrosios sąvokos 2. Transporto priemonių valdytojų

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-739 Vilnius 1. T v i r t i n u pridedamus: 1.1. Paciento

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Luminor banko kelionių draudimo sąlygos Visa Business ir Mastercard Business kredito kortelių turėtojams. Nr

Luminor banko kelionių draudimo sąlygos Visa Business ir Mastercard Business kredito kortelių turėtojams. Nr Luminor banko kelionių draudimo sąlygos Visa Business ir Mastercard Business kredito kortelių turėtojams. Nr. 941-1805 Turinys VARTOJAMOS SĄVOKOS I SKYRIUS. DRAUDIMO APSAUGOS GALIOJIMAS. 1 straipsnis.

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

CAR TRAWLER

CAR TRAWLER CAR TRAWLER TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS BESĄLYGINĖS IŠSKAITOS / UŽSTATO KOMPENSACIJOS DRAUDIMO APSAUGOS APŽVALGA Allianz Global Assistance Europe bendrųjų draudimo sąlygų ir draudimo liudijimo dalis Kur

Detaliau

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros Galioja nuo 2019-07-01 TURINYS P. BENDROSIOS 1 1 2. Draudimo apsaugos galiojimas 2 2 2 2 6. Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendrosios i lygos 3 raustai rizikai 3 moka 3 4 4 12. Subrogacija

Detaliau

Aviva taisykles_BUK ATSARGUS SALYGOS_vidiniai.indd

Aviva taisykles_BUK ATSARGUS SALYGOS_vidiniai.indd Patvirtinta 2014 m. liepos 28 d. valdybos nutarimu VAIKO DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ BŪK ATSARGUS SĄLYGOS Vaiko draudimo nuo nelaimingų atsitikimų Būk atsargus sąlygos (toliau vadinama Draudimo

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Galioja nuo TURINYS P Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas

Galioja nuo TURINYS P Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas Galioja nuo 2019-07-01 TURINYS P....2...2 2. Draudimo apsaugos galiojimas...2...2...3...3 6. Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas...3...3...3...4...4...4 12. Subrogacija ir regresinio reikalavimo...4

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - ccvista31971R1408-LT.doc

Microsoft Word - ccvista31971R1408-LT.doc TARYBOS REGLAMENTAS d l socialin s apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (EEB) Nr. 1408/71 1971 m. birželio 14 d. Turinys I ANTRAŠTINö

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

SAUSUMOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (Patvirtintos COMPENSA TU S.A Vienna Insurance Group Valdybos nutarimu 96/2014, 2014 m. lapkrič

SAUSUMOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (Patvirtintos COMPENSA TU S.A Vienna Insurance Group Valdybos nutarimu 96/2014, 2014 m. lapkrič SAUSUMOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (Patvirtintos COMPENSA TU S.A Vienna Insurance Group Valdybos nutarimu 96/2014, 2014 m. lapkričio mėn. 18 d., galiojančios nuo 2015 m. sausio mėn.

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DI-469 UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau