Pagrindinės teisės: svarbiausi teisės ir politikos pokyčiai 2010 m.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Pagrindinės teisės: svarbiausi teisės ir politikos pokyčiai 2010 m."

Transkriptas

1 Pagrindinės teisės: svarbiausi teisės ir politikos pokyčiai 2010 m.

2 Atsakomybės apribojimas: Jei kiltų klausimų dėl šio vertimo, žiūrėkite tekstą anglų kalba, kuris yra dokumento originalas ir oficiali dokumento versija. Fotografijos (viršelyje ir tekste): istockphoto Daugiau informacijos apie Europos Sąjungą yra internete. ( FRA Europos pagrindinių teisių agentūra Schwarzenbergplatz Viena Tel.: +43 (0) Faks.: +43 (0) El. paštas: fra.europa.eu Europe Direct tai paslauga, padėsianti Jums rasti atsakymus į klausimus apie Europos Sąjungą Naujas telefono numeris * Kai kurie mobiliojo ryšio operatoriai neleidžia skambinti numeriu arba šie skambučiai yra mokami Bibliografiniai duomenys pateikiami šio leidinio pabaigoje. Liuksemburgas: Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras, 2012 ISBN doi: /31655 Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, 2011 Leidžiama dauginti, nurodžius šaltinį (išskyrus komerciniais tikslais).

3 Pagrindinės teisės: Svarbiausi teisės ir politikos pokyčiai 2010 m.

4 Šių metų FRA metinės ataskaitos santrauka apima keletą ES pagrindinių teisių chartijos antraštinių dalių, kurios čia pažymėtos skirtingomis spalvomis: Laisvės Lygybė Piliečių teisės Teisingumas Prieglobstis, imigracija ir integracija Sienų kontrolė ir vizų politika Informacinė visuomenė ir duomenų apsauga Vaiko teisės ir vaikų apsauga Lygybė ir diskriminacijos uždraudimas Rasizmas ir etninė diskriminacija ES piliečių dalyvavimas Europos Sąjungos demokratiniame gyvenime Teisė kreiptis į kompetentingus nepriklausomus teismus Nukentėjusiųjų apsauga

5 Svarbiausi teisės ir politikos pokyčiai 2010 m. Šioje santraukoje išryškinami svarbiausi 2011 m. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) metinės ataskaitos klausimai. Teksto laukeliuose nurodomi atitinkami FRA leidiniai nuo 2010 m., kuriuos galima rasti per FRA tinklavietę fra.europa.eu. Šių metų metinėje ataskaitoje nagrinėjamos pagrindinių teisių įgyvendinimo problemos ir laimėjimai, kurie įvyko 2010 m. sausio gruodžio mėn. (žr. intarpą). Išsamiame ataskaitos tekste pateikta pagrindinių teisių srityje pasiektos pažangos analizė rodo, kad nepaisant svarbių 2010 m. įvykusių pokyčių, nusiraminti negalima. Pagrindinių teisių srityje Europos Sąjungai (ES) ir jos valstybėms narėms susirūpinimą kelia nemažai klausimų, visų pirma: didžiulis ir nemažėjantis romų bendruomenių skurdas ir socialinė atskirtis; prastėjančios prieglobsčio prašytojų sąlygos kai kuriose valstybėse narėse; neišspręsta migrantų integravimo problema; nauji klausimai duomenų apsaugos srityje; vaiko teisių pažeidimai; nelygybė, kurią praktiškai patiria daugelis asmenų ir besikartojantys rasizmo bei diskriminacijos atvejai; nepakankamai užtikrinta teisė kreiptis į teismą ir nepakankama nukentėjusių asmenų apsauga. Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, nenuostabu, kad 2010 m. Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) priėmė 795 sprendimus prieš beveik visas 27 ES valstybes nares ir Kroatiją, šalį kandidatę, 657 atvejais Teismas nustatė bent vieną pagrindinės teisės pažeidimą (žr. 1 lentelę). Dauguma tokių bylų nepatenka į ES teisės taikymo sritį. Todėl turint galvoje nepraneštų pagrindinių teisių pažeidimo atvejų skaičių, į teismą patekusios bylos atskleidžia tik ledkalnio viršūnę. Svarbu taip pat pabrėžti, kad ES ir jos valstybės narės turi laikytis tarptautinių žmogaus teisių įsipareigojimų, nes ES teisė yra glaudžiai susijusi tarptautine pagrindinių teisių teise m. beveik visos ES valstybės narės buvo stebimos pagal vieną ar kitą Europos (Europos Tarybos) ar tarptautinės (Jungtinių Tautų, JT) sutarties mechanizmą. Faktiškai, 2010 m. padėtis ES valstybėse narėse buvo FRA metinė ataskaita Pagrindinės teisės. Problemos ir laimėjimai 2010 m. parengta pagal pagrindines temines Agentūros darbo sritis m. laikotarpiu. Ji padalyta į 10 skyrių, be to, joje ypač daug dėmesio skiriama romų ir jų pagrindinių teisių padėčiai Europoje. Akcentas: Romai Europos Sąjungoje pagrindinių teisių įgyvendinimo klausimas 1. Prieglobstis, imigracija ir integracija 2. Sienų kontrolė ir vizų politika 3. Informacinė visuomenė ir duomenų apsauga 4. Vaiko teisės ir vaikų apsauga 5. Lygybė ir diskriminacijos uždraudimas 6. Rasizmas ir etninė diskriminacija 7. ES piliečių dalyvavimas Europos Sąjungos demokratiniame gyvenime 8. Teisė kreiptis į kompetentingą nepriklausomą teismą 9. Nukentėjusiųjų apsauga 10. Tarptautiniai įsipareigojimai Šioje 27 puslapių santraukoje išryškinami tam tikri šių metų FRA metinėje ataskaitoje nagrinėjami klausimai. Išsamią ataskaitą ir jos atskirus skyrius anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima parsisiųsti adresu: fra.europa.eu. Bibliografinės nuorodos pateikiamos pagrindinės ataskaitos kiekvieno skyriaus pabaigoje. 3

6 Pagrindinės teisės analizuojama daugiau kaip 50 stebėsenos ataskaitų pagal svarbiausias sutartis (žr. duomenis 3 lentelėje apie tarptautinę stebėsenos veiklą 2010 m.). ES 2010 m m. buvo pirmieji ES veiklos metai, kai ji rėmėsi savo pačios teisiškai privalomu pagrindinių teisių dokumentu, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Lisabonos sutartis, įsigaliojusi 2009 m. gruodžio 1 d., suteikia naują ES teisinį pagrindą. Laikui bėgant, ji vis veiksmingiau ES piliečiams užtikrins teisę kreiptis į teismą ir dalyvauti demokratiniame gyvenime. Nors ES pagrindinių teisių chartija neišplečia Europos Sąjungos kompetencijos ribų, 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento nutarime dėl pagrindinių teisių padėties ir veiksmingo įgyvendinimo Europos Sąjungoje pabrėžiama būtinybė atsižvelgti į Chartiją priimant sprendimus ir įgyvendinant įstatymus. Piliečiai labai suinteresuoti, kad Chartija būtų įgyvendinama, ir su tuo sieja daug vilčių. Vis dėlto Chartija taikoma ne visais atvejais, susijusiais su pagrindinėmis teisėmis Europos Sąjungoje m. Komisija gavo daugiau nei 4000 gyventojų raštų pagrindinių teisių klausimais. Maždaug trys ketvirtadaliai šių raštų susiję su atvejais, nepatenkančiais į ES teisės taikymo sritį. Tai rodo, kad neretai klaidingai suvokiama Chartijos paskirtis ir kokiais atvejais ji taikoma. [ ] Chartija taikoma visų ES institucijų ir įstaigų veiksmams. Visų pirma tai pasakytina apie Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisėkūros veiklą. [ ] Valstybėms narėms Chartija taikoma tik tuomet, kai jos įgyvendina ES teisę. Europos Komisija, 2010 m. ES pagrindinių teisių chartijos taikymo ataskaita, p. 3 Remdamasi naujaisiais teisės aktais Europos Komisija 2010 m. rudenį savo komunikate dėl pagrindinių teisių įgyvendinimo strategijos priėjo prie išvados, kad sudarytos visos sąlygos įgyvendinti plataus užmojo pagrindinių teisių politiką (COM(2010) 573 pagrindinis) m. visos ES institucijos pabrėžė ir atnaujino įsipareigojimus dėl pagrindinių teisių užtikrinimo savo kompetencijos ribose. Pavyzdžiui, pažymėtina, kad nuo 2009 m. gruodžio mėn. Europos Sąjungos Taryba turi naują nuolatinę Pagrindinių teisių, piliečių teisių ir laisvo asmenų judėjimo darbo grupę. Šios naujos grupės vaidmuo nagrinėti klausimus, susijusius su pagrindinėmis teisėmis ir piliečių teisėmis, įskaitant laisvą asmenų judėjimą, derybas dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) ir paskesnius veiksmus dėl FRA ataskaitų. 4

7 Svarbiausi teisės ir politikos pokyčiai 2010 m m. įsimintini ir kaip ES tarptautinės veiklos pradžios po Lisabonos sutarties priėmimo metai, nes diskusijos parengė dirvą ES prisijungimui prie dviejų tarptautinių žmogaus teisių sutarčių, būtent Europos Tarybos EŽTK ir JT neįgaliųjų teisių konvencijos (CRPD). 1 lentelė: 2010 m. EŽTT sprendimai, kuriuose nustatyta bent vienos pagrindinės teisės pažeidimų, pagal šalis Šalis Austrija 16 Belgija 4 Bulgarija 69 Kipras 3 Čekija 9 Danija 0 Estija 1 Suomija 16 Prancūzija 28 Vokietija 29 Graikija 53 Vengrija 21 Airija 2 Italija 61 Latvija 3 Lietuva 7 Liuksemburgas 5 Malta 3 Nyderlandai 2 Lenkija 87 Portugalija 15 Rumunija 135 Slovakija 40 Slovėnija 3 Ispanija 6 Švedija 4 Jungtinė Karalystė Sprendimų skaičius 14 Kroatija 21 Iš viso 657 Šaltinis:2010 m. EŽTT, metinė ataskaita, Strasbūras, Europos Taryba,

8 Pagrindinės teisės Prieglobstis, imigracija ir integracija Migracijos srautai ir priėmimo sąlygos Kai kurios šalys, pavyzdžiui, Belgija, Graikija ir Italija nurodo susiduriančios su sunkumais, norėdamos užtikrinti tinkamas priėmimo sąlygas prieglobsčio Pagrindiniai pokyčiai prieglobsčio, prašytojams. Dėl to valstybės dažnai imasi imigracijos ir integracijos srityje: priemonių bendram prieglobsčio prašytojų skaičiui apriboti, o tai savo ruožtu gali daryti neigiamą poveikį apsaugos kokybei. priskyrimo pabėgėliams direktyvos Be to, dėl perpildymo, pavyzdžiui, gali pasunkėti gyvenimo sąlygos. Tai galima matyti Graikijoje, kurią kritikuoja įvairios tarptautinės struktūros, įskaitant Europos (2004/83/EB) nuostatos dėl teisės į pabėgėlio statusą suteikimo ar jos atėmimo buvo paaiškintos Europos Sąjungos teisingumo teismo Tarybos kankinimų ir nežmoniško ar (CJEU) sprendimuose; žeminančio elgesio ar bausmių prevencijos komitetą (CPT). Graikija susiduria su ypač dėl padidėjusių migrantų srautų dideliais migracijos srautais: 2009 m. apie valstybės narės prie išorinių ES 75 proc., o 2010 m. beveik 90 proc. visų sienų susidūrė su pagrindinių teisių nereguliarių migrantų arešto atvejų prie ES užtikrinimo sunkumais, visų pirma sausumos sienų įvyko Graikijoje. Tuo tarpu negalėdamos užtikrinti prieglobsčio ir migracijos valdymo sistema nereguliariems migrantams tinkamų Graikijoje dar tik žengia pirmuosius laikymo sąlygų; žingsnius, trūksta sienų patruliavimo, prieglobsčio prašytojų perdavimas sulaikymo ir priėmimo pajėgumų. Tokiomis aplinkybėmis kai kurios valstybės narės Graikijai pagal II Dublino reglamentą Reglamento nutarė laikinai sustabdyti prieglobsčio (343/2003/EB) veikimas buvo prašytojų perdavimą Graikijai. sustabdytas, siekiant išvengti FRA LEIDINIAI galimos rizikos perkeltųjų pagrindinėms teisėms; Access to effective remedies: The asylum-seeker perspective ( Galimybės pasinaudoti veiksmingomis nereguliarių migrantų, įskaitant teisinėmis gynimo priemonėmis. Iš prieglobsčio tuos, kurių prieglobsčio prašymai prašytojo perspektyvos ), 2010 m. rugsėjis. buvo atmesti, laikymo sąlygos kėlė klausimų dėl jų pagrindinių teisių The duty to inform applicants about asylum procedures: apsaugos; The asylum-seeker perspective ( Pareiga supažindinti pareiškėjus su prieglobsčio prašymo ir suteikimo tvarka. susirūpinimo kėlė pagrindinių teisių Iš prieglobsčio prašytojo perspektyvos ), 2010 m. apsauga ir negrąžinimo principo rugsėjis. laikymasis, praktiškai taikant susitarimus dėl asmenų grąžinimo; Žr.: publications_per_year/2010/pub_asylum-seekers_en.htm dar daugiau valstybių narių įvedė integracijos reikalavimą kaip sąlygą leidimui nuolat gyventi šalyje; keletas valstybių narių diskutavo apie galimybę migrantams suteikti daugiau politinių teisių. 6

9 Svarbiausi teisės ir politikos pokyčiai 2010 m. Grąžinimo tvarka. Migrantų sulaikymas 2010 m. EŽTT pripažino Rumuniją, Graikiją ir Maltą kaltomis neteisėtai sulaikius ir pritaikius nežmoniško elgesio priemones nelegaliems migrantams ir prieglobsčio prašytojams. Šie EŽTT sprendimai įspėja, kad, sulaikant ir grąžinant migrantus, elgesys su jais vis dar lieka opiu klausimu pagrindinių teisių požiūriu. Grąžinimo direktyvoje (2008/115/EB) nustatyta ilgiausia sulaikymo laikotarpio riba negali viršyti šešių mėnesių, bet tam tikromis aplinkybėmis gali būti pratęsta ribotam laikotarpiui, neviršijančiam iš viso 18 mėnesių. Direktyvoje reikalaujama, kad valstybėse narėse įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai įgyvendinti, įsigaliotų ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio mėn m. lapkričio mėn. aštuonios ES valstybės narės Kipras, Danija, Estija, Suomija, Lietuva, Malta, Švedija ir JK dar nebuvo įstatymais nustačiusios ilgiausios sulaikymo apskritai ar tam tikrų rūšių sulaikymo laikotarpio ribos. Perdavimas pagal Dublino sistemą Valstybės narės, perduodamos pagal II Dublino reglamentą prieglobsčio prašytojus ir jų prašymų nagrinėjimą valstybėms, kurios FRA LEIDINIAI patiria didelius prieglobsčio prašytojų srautus, rizikuoja pažeisti prašytojų teises. Kaip ir visus Detention of third-country nationals in return ES teisės dokumentus, II Dublino reglamentą procedures ( Trečiųjų šalių piliečių reikia taikyti nepažeidžiant pagrindinių teisių. sulaikymas grąžinimo atvejais ), 2010 m. Pačiame reglamente valstybėms narėms rugsėjis. numatyta galimybė individualiai sustabdyti prieglobsčio prašytojų perdavimą už prašymų Žr.: publications_per_year/2010/pub_de tentionen.htm nagrinėjimą atsakingoms valstybėms narėms. Šia galimybe reikėtų naudotis tais atvejais, kai perdavimas prieštarautų žmogaus teisių įsipareigojimams. 7

10 Pagrindinės teisės 1 pav.: Sulaikymo laikotarpis, pagal šalis (mėnesiais) Prancūzija Nyderlandai Ispanija Airija Portugalija Liuksemburg as Čekija Vengrija Italija Slovakija Pastaba: * Diagramoje sulaikymo trukmė dienomis ar savaitėmis išreikšta ir parodyta mėnesiais. Šalyse, kuriose taikomos kelios sulaikymo laikotarpio ribos, nurodytas ilgiausias galimas sulaikymo laikotarpis. Į sąrašą įtrauktos ir šalys, t. y. Nyderlandai ir Rumunija, kurios yra nustačiusios ilgiausios trukmės ribą tik tam tikromis aplinkybėmis taikomam sulaikymui prieš išsiuntimą. Šaltinis: FRA (2010), Detention of third-country nationals in return procedures, Vienna, FRA Belgija 2011 m. pradžioje EŽTT Didžioji kolegija priėmė sprendimą byloje M.S.S. prieš Belgiją ir Graikiją. Byla buvo iškelta dėl Belgijos afganistaniečio prieglobsčio prašytojo grąžinimo į Graikiją, taikant II Dublino reglamentą. EŽTT pripažino, kad ir Graikija, ir Belgija pažeidė EŽTK 3 straipsnį (draudžiantį orumą žeminantį ar nežmonišką elgesį) ir 13 straipsnį (dėl teisės į veiksmingą teisinę gynybą). Iki 2010 m. FRA LEIDINIAI pabaigos nagrinėjimo EŽTT Coping with a fundamental rights emergency teisme laukė 1000 bylų dėl II The situation of persons crossing the Greek land Dublino reglamento taikymo border in an irregular manner ( Nepaprastosios prieglobsčio prašytojams. padėties dėl pagrindinių teisių sprendimai. Daugiausia tai buvo skundai dėl Graikijos sausumos sieną neteisėtai kertančių Belgijos, Suomijos, Prancūzijos ir asmenų padėtis ), 2011 m. vasaris. Nyderlandų prieglobsčio Žr.: prašytojų grąžinimo į Graikiją ir publications_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm Italiją. Austrija Bulgarija Lenkija Slovėnija Vokietija Graikija Latvija Rumunija 8

11 Svarbiausi teisės ir politikos pokyčiai 2010 m. Sienų kontrolė ir vizų politika Frontex įgaliojimų persvarstymas Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, buvo imtasi kai kurių priemonių pagrindinių teisių apsaugai sustiprinti, vykstant jungtiniams ES valstybių narių veiksmams prie ES išorinių sienų, kuriuos koordinuoja Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (Frontex) m. vasario mėn. Europos Komisija pasiūlė pataisyti Frontex steigimo reglamentą (COM(2010) 61 galutinis). Siūloma pataisyti nuorodas į žmogaus teises, visų pirma rengiant pasieniečius ir bendrų veiksmų vykdymą. Priverstinio išsiuntimo atvejais reikalaujama, pavyzdžiui, priimti elgesio kodeksą, kuriuo būtų vadovaujamasi vykdant bendrus išsiuntimo skrydžius. Europos Sąjungos Tarybos prašymu siūlymas buvo pakeistas taip, kad Frontex būtų leista tvarkyti asmenų, sugrąžintų vykdant bendras grąžinimo operacijas, asmens duomenis. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDPS) nurodė, kad tokiu atveju reglamente reikėtų aiškiai formuluoti atitinkamą teisinį pagrindą ir numatyti duomenų apsaugos priemones m. pabaigoje siūlymas vis dar buvo svarstomas Europos Parlamente ir Taryboje. Šengeno sienų kodekso reforma Pagrindiniai pokyčiai sienų kontrolės ir vizų politikos srityje: ES valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo susitarimai, kurie leidžia prie jūros sienų perimti ir grąžinti migrantus ir taip kelia pavojų, kad tarptautinės apsaugos reikalingi asmenys negalės prašyti prieglobsčio; imtasi priemonių užtikrinti pagrindines teises, vykdant Frontex koordinuojamus veiksmus prie ES išorinių sienų; Graikijos prašymu Frontex pirmą kartą dislokavo skubios pasienio pagalbos būrius (Rabits) prie sausumo sienų su Turkija; bevizis režimas pritaikytas Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos biometrinių pasų turėtojams ir Taivanio pasų turėtojams m. balandžio mėn. Europos Sąjungos Taryba priėmė sprendimą dėl Šengeno sienų kodekso papildymo ir numatė taisykles bei gaires, taikomas vykdant Frontex koordinuojamas jūros sienų stebėjimo operacijas (2010/252/ES). Gairės taikytinos paieškos ir gelbėjimo operacijų bei išgelbėtų ar perimtų asmenų išlaipinimo atvejais, pirmenybę teikiant išlaipinimui valstybėje, iš kurios šie asmenys išvyko. Tais atvejais, kai išgelbėtus ar perimtus asmenis išlaipinti išvykimo valstybėje būtų negalima, jie turėtų būti išlaipinti valstybėje, kurioje vykdoma operacija. Dėl šių naujų taisyklių, kurias šiuo metu vertina ir analizuoja Europos Teisingumo Teismas, Malta pareiškė, kad savo teritorijoje ji nebeleis vykdyti bendrų Frontex operacijų. 9

12 Pagrindinės teisės Informacinė visuomenė ir duomenų apsauga Duomenų išsaugojimo direktyvos įgyvendinimas 2010 m. tęsėsi diskusijos dėl Duomenų išsaugojimo direktyvos (2006/24/EB) suderinimo su pagrindinėmis teisėmis m. priimta direktyva įpareigoja telefono ir interneto įmones rinkti duomenis apie visus jų klientų ryšius m. birželio 22 d. bendru raštu daugiau kaip 100 organizacijų iš 23 ES valstybių narių kreipėsi į ES komisarus Malmström, Reding ir Kroes prašydamos pateikti pasiūlymą panaikinti ES reikalavimus dėl ilgalaikio duomenų išsaugojimo ir juos pakeisti operatyvaus duomenų išsaugojimo ir tikslinio duomenų apie ryšius rinkimo sistema. Valstybėse narėse, pavyzdžiui, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje ir Vokietijoje, vyko protesto kampanijos prieš direktyvos įgyvendinimą m. spalio mėn. Rumunijos konstitucinis teismas (Curtea Constituţională) Sprendimu Nr pripažino nacionalinį direktyvą įgyvendinantį įstatymą nekonstituciniu m. kovo mėn. Vokietijos federacinis konstitucinis teismas (Bundesverfassungsgericht, BVerfG) panaikino Duomenų išsaugojimo direktyvą įgyvendinantį įstatymą, nutartyje BvR 256/08 nurodydamas, kad įstatymas įteisina asmens teisių į privatumą rimtą pažeidimą. Tuo tarpu Europos Komisija pranešė, kad 2006 m. duomenų išsaugojimo direktyva yra persvarstoma. Pagrindiniai pokyčiai informacinės visuomenės ir duomenų apsaugos srityje: naujos technologijos kelia naujų rūpesčių dėl pagrindinių teisių apsaugos, ir dėl to reikalaujama atnaujinti ES duomenų apsaugos teisės aktus; prieinama vieningos nuomonės, kad tarptautiniuose susitarimuose pagrindinį rūpestį kelia duomenų apsauga, ypač su keleivio duomenų įrašais (PNR) ir SWIFT susijusiais atvejais; politiniu ir teisės lygmeniu išreikštas susirūpinimas dėl dažnėjančio reikalavimo, kad privačios įmonės išsaugotų ryšių duomenis (telefono numerius, interneto adresus); iškilo duomenų apsaugos institucijų nepriklausomumo klausimas, kurį nagrinėjo CJEU; tęsėsi politinės diskusijos dėl kūno skenerių kaip saugumo įrangos naudojimo oro uostuose; iškilo klausimas dėl susirūpinimo duomenų apsauga ir teisės gauti informaciją pusiausvyros, kurį nagrinėjo CJEU. 10

13 Svarbiausi teisės ir politikos pokyčiai 2010 m. Naujos technologijos ir su jomis susiję rūpesčiai Naujoms technologijoms skirta keletas Europos Tarybos deklaracijų. Technologija Google gatvių vaizdas puikus tam tikrų problemų keliančių naujovių pavyzdys. Šios technologijos pagalba galima matyti daugelio miestų gatvių panoraminį vaizdą iš įvairių pozicijų. Tuo tikslu Google siunčia per miestus specialiai įrengtus automobilius. Tai sukėlė FRA LEIDINIAI The use of body scanners: 10 questions and answers ( Kūno skenerių naudojimas. 10 klausimų ir atsakymų ), liepa diskusijas, o keliose ES valstybėse Žr. narėse, t. y. Austrijoje, Vokietijoje, opinions/op-bodyscanner_en.htm Ispanijoje, Slovėnijoje ir Italijoje, buvo iškelta ir bylų. Vokietijoje Duomenų apsaugos ir informacijos laisvės federalinis komisaras (Bundesbeauftragter für den Datenshcutz und die Informationsfreiheit, BfDI) pareikalavo įsteigti centrinį registrą, kuriame būtų registruojami skundai dėl asmens duomenų viešinimo internete, įskaitant ir tokias paslaugas kaip Google gatvių vaizdas. Bundesrat patvirtino įstatymo projektą, kuriuo iš dalies keičiamas federalinis įstatymas dėl duomenų apsaugos (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), kad būtų galima užtikrinti geresnę asmens duomenų apsaugą internete, teikiant tokias geografinės informacijos paslaugas kaip Google gatvių vaizdas. ES lygmeniu išsamiai diskutuota kūno skenerių tema m. birželio 15 d. Europos Komisija paskelbė Komunikatą dėl saugumo skenerių naudojimo ES oro uostuose (COM(2010) 311). Jame teigiama, kad tik bendros Europos pastangos gali užtikrinti suderintą požiūrį į tokių skenerių naudojimą atsižvelgiant į ES pagrindinių teisių standartus. Duomenų apsaugos institucijų padėtis Duomenų apsaugos institucijų nepriklausomumo, įgaliojimų ir išteklių problema Europos Sąjungoje iškilo 2010 m. Byloje Komisija prieš Vokietiją (C-518/07) CJEU pirmą kartą pasisakė dėl duomenų apsaugos priežiūros institucijų nepriklausomumo. Jis nustatė griežtus FRA LEIDINIAI kriterijus ir pripažino, kad Vokietijos Data protection in the EU: the role of National federalinio (Länder) lygmens duomenų Data Protection Authorities ( Duomenų apsaugos institucijos, atsakingos už apsauga ES. Nacionalinių duomenų neviešųjų struktūrų asmens duomenų apsaugos institucijų vaidmuo ), 2010 mėn. tvarkymo priežiūrą, nėra pakankamai gegužė. nepriklausomos, nes joms taikoma Žr.: valstybės priežiūra m. birželio mėn. publications_per_year/2010/pub_data_protection_en.htm Europos Komisija pareikalavo, kad Jungtinė Karalystė sustiprintų Informacijos Komisaro tarnybos (ICO), nacionalinės duomenų apsaugos institucijos, galias taip, kad jos atitiktų ES teisės aktus m. gruodžio mėn. Europos Komisija padavė skundą CJEU prieš Austriją dėl nepakankamo jos duomenų apsaugos institucijos nepriklausomumo. 11

14 Pagrindinės teisės Kaip rodo FRA surinkti duomenys, m. laikotarpiu Prancūzijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje duomenų apsaugos institucijoms buvo skirta gerokai daugiau žmogiškųjų ir finansinių Pagrindiniai pokyčiai vaikų teisių išteklių. Tuo tarpu Estijoje, Airijoje, srityje: Latvijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje šioms institucijoms tokių išteklių buvo skirta 2011 m. pradžioje Europos Komisija daug mažiau. patvirtino ES vaiko teisių darbotvarkę, kurioje yra 11 punktų; Vaiko teisės ir vaikų apsauga Kova prieš seksualinę vaikų prievartą ir išnaudojimą 2010 m. kovo mėn., siekdama patobulinti galiojančią teisinę bazę, Europos Komisija priėmė direktyvos pasiūlymą dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija (COM(2010) 94 galutinis). Jame reglamentuojami tam tikri baudžiamosios teisės klausimai, pavyzdžiui, sunkių seksualinės prievartos prieš vaikus ir jų seksualinio išnaudojimo atvejų, kurių neaprėpia dabartiniai ES teisės aktai, kriminalizavimas; baudžiamųjų nusikaltimų tyrimai ir bylų iškėlimas; pokyčiai informacinių technologijų aplinkoje, įskaitant naujų seksualinės prievartos ir išnaudojimo atvejų naudojantis internetu kriminalizavimą. Be to, pasiūlyme numatomi nacionaliniai prieigos prie tinklalapių, kuriuose yra vaikų pornografijos, blokavimo mechanizmai ir turinio šaltinių šalinimo veiksmai, prižiūrint teismo tarnyboms ar policijai. ES lygmeniu pasiektas susitarimas dėl galutinio direktyvos, užkertančios kelią ir kovojančios su prekyba žmonėmis bei apsaugančios nukentėjusius asmenis, teksto, kuriame ypač daug dėmesio skiriama vaikų apsaugai; Europos Taryba patvirtino gaires dėl vaikų interesų užtikrinimo įgyvendinant teisingumą ir rekomendaciją dėl vaikų su negalia gyvenimo bendruomenėse, o ne specialiose institucijose; Europos karštoji pranešimų apie dingusius vaikus linija, , veikė tik 13 ES valstybių narių; atlikus tyrimus įvairiose ES valstybėse narėse, atskleisti nerimą keliantys faktai apie institucijų ir jų darbuotojų skriaudžiamus vaikus; FRA nustatyti faktai rodo, kad nuo suaugusių migrantų ir prieglobsčio prašytojų atsiskyrę vaikai dažnai nėra tinkamai apgyvendinami, kai jie atvyksta į šalį, juos ne visuomet apžiūri medikai, prieglobsčio suteikimo procedūros dažnai nėra palankios vaikui, o globos kokybė labai nevienoda įvairiose ES valstybėse narėse; 2010 m. liepos mėn. įsigaliojo Europos Tarybos konvencija dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos (Europos Tarybos sutarčių serija (CETS), Nr. 261). Ši konvencija yra pirmasis tarptautinis dokumentas, kuriame kalbama apie visų vis dar trūksta išsamių konkrečių duomenų apie vaikų prekybą seksualinio ar darbinio išnaudojimo tikslais; kai tokie faktai užregistruojami, nukentėjusiųjų tapatybė nustatoma labai retai. 12

15 Svarbiausi teisės ir politikos pokyčiai 2010 m. formų seksualinę prievartą prieš vaikus. Ji taip pat apima tokius klausimus kaip seksualinis turizmas ir vaikų tvirkinimas ir kurstymas seksualiniais tikslais, naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis (reiškinys, kuris angliškai dar vadinamas child grooming ). Vienintelės ES valstybės narės, kurios iki 2010 m. pabaigos pasirašė šią konvenciją, buvo Danija, Prancūzija, Graikija ir Nyderlandai. Nelydimų ir atsiskyrusių vaikų teisės Nuo tėvų ar pagrindinių globėjų atsiskyrę vaikai yra itin pažeidžiami, ypač migracijos atveju m. gegužės 6 d. Europos Komisijos patvirtintas m. veiksmų planas dėl nelydimų nepilnamečių įvardija keletą problemų ir siūlo jų sprendimus (COM(2010) 213 galutinis). Pagrindinės veiksmų kryptys: nesaugios migracijos ir prekybos žmonėmis prevencija; priėmimas ir procedūrinės garantijos ES, taip pat amžiaus nustatymo ir šeimos narių paieškos; ilgalaikių sprendimų radimas, įskaitant susijungimo su šeima klausimus. Šie veiksmai turi būti įgyvendinami įvairiomis priemonėmis, kurios neapsiriboja vien imigracijos politikos priemonėmis, bet sprendžia pagrindines migracijos problemas. Veiksmų plane numatyta remti bendrus globos ir teisinio atstovavimo standartus, taip pat rekomenduojama, kad kompetentinga institucija sprendimą dėl kiekvieno nelydimo nepilnamečio priimtų kuo greičiau, pageidautina per šešis mėnesius. Priimant sprendimą, būtina atsižvelgti į valstybių narių pareigą bandyti surasti šeimas ir ieškoti kitų galimybių vaiką reintegruoti į jo kilmės šalį, įvertinus, kuris sprendimas geriausiai atitinka vaiko interesus. Tai galėtų būti ir tarptautinės apsaugos FRA LEIDINIAI statuso suteikimas, ir vaiko perkėlimas į Europos Sąjungą. Komisijos komunikate nurodoma, kad grąžinimas tik viena iš galimybių, nes klausimas gerokai sudėtingesnis ir daugialypiškesnis, be to, yra tam tikros aiškios nelydimų nepilnamečių klausimą sprendžiančių valstybių narių veiksmų ribos. Separated, asylum-seeking children in European Union Member States, Summary Report, ( Atsiskyrę, prieglobsčio prašantys vaikai ES valstybėse narėse. Ataskaitos santrauka ), 2010 m. balandis. Separated, asylum-seeking children in European Union Member States, Comparative report, ( Atsiskyrę, prieglobsčio prašantys vaikai ES valstybėse narėse. Lyginamoji ataskaita ), 2010 m. gruodis. See: publications_per_year/2010/pub_sep_asylum_en.htm 13

16 Pagrindinės teisės Lygybė ir nediskriminavimas Pagrindiniai pokyčiai lygybės ir nediskriminavimo srityje: Europos Sąjungos Taryboje vis dar vyko derybos dėl horizontaliosios direktyvos; ES valstybės narės priiminėjo naujus įstatymus ir keitė priimtuosius, perkeldamos į savo įstatyminę bazę lygybės direktyvas, būtent Rasinės lygybės direktyvą (2000/43/EB), Vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje direktyvą (2000/78/EB), Vienodų galimybių naudotis prekėmis ir paslaugomis direktyvą (2004/113/EB) ir Lyčių lygybės direktyvą (nauja redakcija) (2006/54/EB); lygybės struktūroms pateiktų skundų skaičius valstybėse narėse buvo nevienodas. Nors 12 ES valstybių narių nurodė, jog skundų padaugėjo, bendras jų skaičius nebuvo didelis. Kai kurių lygybės struktūrų įgaliojimai buvo išplėsti, atsižvelgus į didesnį diskriminacijos priežasčių skaičių; priimta direktyva dėl vaiko priežiūros atostogų (2010/18/ES) ir direktyva dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris (2010/41/ES), taip pat m. strategija, skatinanti vyrų ir moterų lygybę. Toliau vyko derybos dėl Nėščių darbuotojų direktyvos; oficialiai atidarytas Europos lyčių lygybės institutas (EIGE); 2010 m. ES ir dar keturios valstybės narės ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją (CRPD), ir dabar ją ratifikavusių valstybių narių yra 16. Europos Komisija pradėjo vykdyti Europos strategiją dėl negalios (COM(2010) 636 galutinis), o kelios valstybės narės pradėjo skatinti savarankišką neįgaliųjų gyvenimą ir integruoti juos į bendrojo lavinimo sistemą; Europos Tarybos Ministrų komitetas priėmė reikšmingą Rekomendaciją dėl diskriminacijos seksualinės orientacijos ir lytinio identiteto pagrindu ((CM/Rec(2010) 5), o Parlamentinė Asamblėja priėmė šia tema rekomendaciją ir nutarimą (Rekomendacija Nr ir Nutarimas Nr. 1728). EŽTT teisminė praktika ir atitinkamos kai kurių valstybių narių priemonės padėjo atsirasti pokyčiams tos pačios lyties porų ir transseksualų teisių apsaugos srityje bei organizuojant Pride eitynes; diskriminacija religijos pagrindu buvo nagrinėjama teismo sprendimuose dėl religinių simbolių viešo naudojimo darbo vietose ir tikybos pamokų mokyklose; Europos Komisija ėmėsi iniciatyvų senyvus ir jaunus asmenis skatinti dalyvauti darbo rinkoje; kai kurių valstybių narių teismų ir lygybės struktūrų veikloje pastebėta pažanga sprendžiant daugialypės diskriminacijos klausimus. 14

17 Svarbiausi teisės ir politikos pokyčiai 2010 m. Vienodas/ nevienodas apsaugos lygis ir lygybės institucijų reforma ES lygmeniu Taryboje vis dar vyko derybos FRA LEIDINIAI dėl horizontaliosios direktyvos. Skirtingai nuo dabar galiojančių ES teisės aktų tokia EU-MIDIS Data in Focus 3: Rights awareness direktyva numatytų apsaugą nuo and equality bodies ( EU-MIDIS duomenys diskriminacijos ne tik tautiniu pagrindu, bet ir Focus 3. Teisių suvokimas ir lygybės nuo visų formų diskriminacijos. Nacionaliniu institucijos ), 2010 m. gegužė. lygmeniu įvairiose valstybėse narėse buvo Žr.: panaikinta lygybės apsaugos hierarchija, publications/publications_per_year/pub_dif3_en.htm pagal kurią apsauga nuo diskriminacijos dėl rasinės ir etninės kilmės buvo stipresnė nei nuo diskriminacijos dėl kitų priežasčių. Taigi, nuo 2010 m. skirtinga apsauga nuo diskriminacijos dėl įvairių priežasčių išliko tik devyniose valstybėse narėse m. svarbių pokyčių buvo galima pastebėti ir lygybės institucijose. Dvylikoje iš m. duomenis pateikusių valstybių narių padaugėjo skundų ir pagalbos prašymų. Danijoje, Estijoje ir Prancūzijoje atlikta institucinių mechanizmų reforma, pagal kurią, išplėtus apsaugą nuo diskriminacijos dėl įvairių priežasčių, institucijoms suteikti platesni įgaliojimai. Reguliariai atliekamo vertinimo metu lygybės institucijų veiklą atidžiau stebėjo JT sutarčių struktūros, visų pirma Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas (CERD). Sustiprinta kova prieš neįgaliųjų diskriminaciją 2010 m. gruodžio mėn. ES kartu su valstybėmis narėmis pasirašė JT neįgaliųjų teisių konvenciją ir taip pirmą kartą tapo JT žmogaus teisių sutarties pasirašančiąja šalimi: 2010 m. šią konvenciją ratifikavo dar keturios valstybės narės, t. y. Prancūzija, Latvija, Lietuva ir Slovakija, taigi, iš 27 valstybių narių konvenciją buvo ratifikavusios 16 valstybių narių. Tačiau ir toliau buvo gaunama nacionalinio lygmens pranešimų apie neįgaliųjų diskriminaciją. Tai atsispindi ir 2010 m. vasario mėn. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoje nesiųsti vaikų su negalia į globos įstaigas, o teikti pirmenybę gyvenimui bendruomenėje (CM/Rec(2010) 2). Nauji pokyčiai dėl lytinės orientacijos ir transseksualių asmenų teisių 2010 m. Europos Tarybos Ministrų Komitetas priėmė rekomendaciją dėl priemonių, skirtų panaikinti diskriminaciją seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės pagrindu, kuri numato reikšmingus tarpvyriausybinio lygmens politinius įsipareigojimus ginti LGBT teises (CM/Rec(2010) 5). Teismų lygmeniu EŽTT byloje Schalk ir Kopf prieš Austriją pabrėžė, kad klausimas, ar leisti, ar neleisti tos pačios lyties asmenų vedybas, paliekamas spręsti valstybėms. Tuo pačiu Teismas pripažino, kad visuomenės pažiūros į tos pačios lyties poras greitai keičiasi ir kad stabilios tos pačios lyties de facto partnerystės atitinka šeiminio gyvenimo sampratą. 15

18 Pagrindinės teisės 2010 m. įvyko svarbių pokyčių ir transseksualių asmenų teisių srityje. Prancūzijoje transseksualumas buvo išbrauktas iš ilgalaikių psichinių sutrikimų sąrašo. Portugalijoje priimtas naujas įstatymas dėl lyties pakeitimo teisinio pripažinimo. Vokietijoje, federaliniam Konstituciniam teismui (Bundesverfassungsgericht, BVerfG) priėmus sprendimą, panaikintas reikalavimas išsiskirti FRA LEIDINIAI prieš keičiant oficialiuose dokumentuose nurodytą lytį. Homophobia, transphobia and discrimination on Austrijoje teismai pripažino, jog grounds of sexual orientation and gender identity, negalima reikalauti, kad asmeniui 2010 Update Comparative legal analysis būtų atlikta chirurginė operacija, ( Homofobija, transfobija ir diskriminacija lytinės prieš keičiant atitinkamuose orientacijos ir lyties tapatybės pagrindu, 2010 m. dokumentuose jo vardą, pavardę ir atnaujinti duomenys. Lyginamoji teisinė analizė ), lytį. Maltoje Konstitucinis teismas 2010 m. lapkritis. pripažino, kad neleidimas transseksualiai moteriai tekėti už Žr.: publications_per_year/2010/pub-lgbt-2010-update_en.htm savo partnerio pažeidžia EŽTK 12 straipsnį dėl teisės tuoktis. Šešios ES valstybės narės Suomija, Latvija, Malta, Lenkija, Portugalija ir Ispanija prieglobsčio įstatymuose įtvirtino lesbiečių, gėjų ir biseksualų (LGB) apsaugą nuo persekiojimo, ir tokią LGB nukentėjusiųjų apsaugą teisiškai įtvirtinusių valstybių narių skaičius išaugo iki

19 Svarbiausi teisės ir politikos pokyčiai 2010 m. FRA LEIDINIAI Rasizmas ir etninė diskriminacija Etninė diskriminacija ir būtinybė rinkti duomenis Atrodo, kad įvairiose ES valstybėse narėse vis labiau suprantama, jog būtina rinkti duomenis. Prancūzijoje, pavyzdžiui, nepaisant CERD rekomendacijos, kuri buvo pakartota 2010 m. rugpjūčio mėn., surašant gyventojus, nerenkami jokie etniniai duomenys. Tačiau Prancūzijos Įvairovės ir lygių galimybių komisaras (Commissaire à la diversité et à l égalité des chances) sudarė įvairovės ir diskriminacijos vertinimo komitetą (Comedd). Komitetas savo išvadas paskelbė 2010 m. vasario mėn. kartu su rekomendacijomis plėsti tyrimus ir eksperimentines apklausas, remiantis alternatyviomis priemonėmis diskriminacijai įvertinti, tokiomis kaip pavardės, stebėjimai vietoje ir galbūt klausimai apie tai, kokiai tautybei save priskiria pats žmogus. Svarbių duomenų galima surinkti diskriminacijos tikrinimo būdu m. vasario mėn. Vokietijoje buvo paskelbti pirmojo nuo praeito šimtmečio paskutiniojo dešimtmečio vidurio sistemingo diskriminacijos tikrinimo rezultatai, kurie parodė, kad asmenys su turkiškai skambančiomis pavardėmis susiduria su diskriminacija darbo rinkoje. Tyrėjai patikrino 528 studentų praktikos skelbimus ir nustatė, jog tikimybė, kad pareiškėjas su turkiška pavarde sulauks darbdavio skambučio, yra 14 proc. mažesnė nei pareiškėjo su vokiška pavarde; mažose įmonėse tokios diskriminacijos procentas dar didesnis. Racism, ethnic discrimination and exclusion of ethnic minorities in sport: a comparative view of the situation in the European Union ( Rasizmas, tautinė diskriminacija ir tautinių mažumų atskirtis sporte. Lyginamoji padėties analizė Europos Sąjungoje ), 2010 m. spalis. Pagrindiniai pokyčiai rasizmo ir etninės diskriminacijos srityje: užimtumo srityje vis dar buvo paplitusi diskriminacija, kuri buvo pastebima darbo skelbimuose, darbo sąlygose, įdarbinant arba atleidžiant iš darbo; galimybė gauti sveikatos priežiūros paslaugas vis dar priklausė nuo pastangų įveikti kalbos barjerus ir pripažinti kultūrų įvairovę. Nelegalių migrantų galimybė pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis priklausė nuo to, ar medicinos personalas privalėjo pranešti valdžios struktūroms apie dokumentų neturinčius asmenis; nors formalios teisinės ir administracinės kliūtys gauti socialinį būstą egzistavo tik keliose valstybėse narėse, yra įrodymų, kad dėl tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos mažumos gyveno prastesnės kokybės būstuose; atrodo, kad segregacija švietimo srityje išliko kai kuriose valstybėse narėse tik romų vaikams. Kliūtys dokumentų neturinčių migrantų vaikams gauti išsilavinimą išliko tose valstybėse narėse, kur mokyklų vadovai privalo rinkti informaciją ir pranešti apie mokinių ir tėvų teisinę padėtį; kai kurios valstybės narės pradėjo rinkti duomenis pagal rasinę ir etninę priklausomybę; tai labai svarbu siekiant užregistruoti ir nustatyti galimos diskriminacijos atvejus praktikoje; Žr.: publications_per_year/2010/pub-racism-in-sport_en.htm daugumoje valstybių narių, kurios renka tokius duomenis, padaugėjo užregistruotų nusikaltimų rasiniu pagrindu. 17

20 Pagrindinės teisės FRA LEIDINIAI Tarybos pamatinis sprendimas dėl rasizmo ir ksenofobijos Šią ES priemonę, kuri numato valstybių narių su rasizmu ir ksenofobija susijusių įstatymų suderinimą (2008/913/JHA), ES valstybės narės turėjo perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2010 m. lapkričio 28 d. Rasizmas ir ksenofobija turi būti laikomas nusikalstama veika visose valstybėse narėse ir turi būti baudžiamas veiksmingomis, proporcingomis ir atgrasančiomis bausmėmis, kurias sudarytų laisvės atėmimas, trunkantis ilgiausiai bent 1 3 metus m. pabaigoje valstybės narės pranešinėjo apie vykdomas įgyvendinimo priemones. Kai tik šis procesas bus baigtas ir šio Pamatinio sprendimo perkėlimo į nacionalinę teisę dokumentai bus išversti, Europos Komisija pradės juos analizuoti. The impact of the Racial Equality Directive - Views of trade unions and employers in the European Unijon ( Rasinės lygybės direktyvos poveikis. Profsąjungų ir darbdavių Europos Sąjungoje nuomonė ), 2010 m. lapkritis. Žr.: publications_per_year/2010/pub_racial_equal_directive_en.htm FRA LEIDINIAI Experience of discrimination, social marginalisation and violence: A comparative study of Muslim and non-muslim youth in three EU Member States ( Diskriminacijos, socialinės marginalizacijos ir smurto patirtis. Lyginamasis musulmonų ir ne musulmonų jaunimo tyrimas trijose ES valstybėse narėse ), 2010 m. spalis. Žr.: publications_per_year/2010/pub-racism-marginalisation_en.ht m FRA LEIDINIAI Understanding and preventing discriminatory ethnic profiling: A Guide ( Diskriminuojančio tautinio apibūdinimo supratimas ir prevencija. Gairės ), 2010 m. spalis. Žr.: publications_per_year/2010/pub_ethnic-profiling_en.htm EU-MIDIS Data in Focus 4: Police stops and minorities ( EU-MIDIS duomenys Focus 4. Policijos sustabdymai ir mažumos ), 2010 m. spalis. Žr.: publications_per_year/2010/pub_dif4_en.htm 18

21 Svarbiausi teisės ir politikos pokyčiai 2010 m. ES piliečių dalyvavimas Europos Sąjungos demokratiniame gyvenime Neįgaliųjų balsavimo teisių apribojimas FRA atlikti tyrimai parodė, kad daugumoje valstybių narių teisinį veiksnumą praradę neįgalieji neturi balsavimo teisių. Šie faktai kelia klausimą dėl jų suderinamumo su JT normomis, kurias garantuoja JT neįgaliųjų teisių konvencijos 29 straipsnis. Panašūs skundai pateikti ir EŽTT bylose. Byloje Alajos Kiss prieš Vengriją (Nr /06) Teismas nustatė, kad automatiškas balsavimo teisės atėmimo pritaikymas dėl protinės sveikatos problemų globojamam asmeniui pažeidžia EŽTK Protokolo Nr. 1 3 straipsnį. Vengrijos Konstitucija nustato, kad asmuo, kuriam paskirta globa, neturi teisės balsuoti. EŽTT nepripažino absoliutaus draudimo balsuoti, nepriklausančio nuo asmens, kuriam paskirta dalinė globa, realių sugebėjimų. EŽTT teisėjų nuomone, pareiškėjo balsavimo teises teisėtai apriboti galima, tik teismui individualiai įvertinus jo sugebėjimus. Pagrindiniai pokyčiai dalyvavimo srityje: dėl mažo asmenų, kurie nėra ES piliečiai, dalyvavimo savivaldybių ir Europos Parlamento rinkimuose prasidėjo diskusijos dėl rinkimų reformos šioje srityje; ECtHR išplėtė savo teisminės praktikos ribas dėl teisės į laisvus rinkimus (EŽTK protokolas Nr. 1, 3 straipsnis); 2011 m. pabaigoje pasiekus politinio sutarimo dėl Piliečių iniciatyvos reglamento, šis reglamentas oficialiai buvo priimtas 2011 m. vasario mėn. ir gali būti taikomas nuo 2012 m. balandžio 1 d. FRA LEIDINIAI The right to political participation of persons with Europos piliečių iniciatyva mental health problems and persons with intellectual disabilities ( Asmenų, turinčių Europos piliečių iniciatyva Lisabonos protinės sveikatos problemų ir protinę negalią, sutartimi nustatytas naujas visuomenės teisė dalyvauti politikoje, 2010 m. lapkritis. dalyvavimo ES politikos formavimo procese būdas. Europos Sąjungos sutarties 11 Žr.: publications_per_year/2010/pub-vote-disability_en.htm straipsnio 4 dalyje sakoma: Ne mažiau kaip milijonas reikšmingos valstybių narių dalies piliečių, manydami, kad Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, gali imtis iniciatyvos raginti Europos Komisiją, kad ji, neviršydama savo įgaliojimų, pateiktų tuo klausimu atitinkamą pasiūlymą. Šio naujos tiesioginės demokratijos dokumento veikimas išsamiai išdėstytas Europos Parlamento reglamente, kuriam 2010 m. pabaigoje pritarė Eurupos Sąjungos Taryba. Oficialiai relgamentas priimtas 2011 m. vasarion 14 d. Jame reikalaujama, kad iniciatyvai pritariantis milijonas pasirašiusiųjų būtų bent iš ketvirtadalio visų valstybių narių. 19

22 Pagrindinės teisės Teisė kreiptis į kompetentingą ir nepriklausomą teismą Naujos ES iniciatyvos baudžiamojo proceso srityje Pagrindiniai pokyčiai teisės kreiptis į teismą srityje: Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, buvusiam trečiajam ramsčiui, policijos ir ES Direktyva dėl vertimo žodžiu ir raštu teismų bendradarbiavimui paslaugų (2010/64/ES) buvo pirmasis baudžiamosios teisės srityje, imta taikyti žingsnis įgyvendinant ES veiksmų įprasta teisėkūros tvarka, o dar planą, skirtą įtariamųjų ir kaltinamųjų svarbiau, jis buvo prisikirtas CJEU baudžiamuosiuose procesuose jurisdikcijai m. buvo pasiūlyta procesinėms teisėms stiprinti (toliau keletas teisėkūros iniciatyvų, kurios Veiksmų planas ); susijusios su teise kreiptis į nacionalinio keletas valstybių narių pradėjo lygmens teismą m. spalio mėn. reformuoti savo teismus ir imtis buvo priimta Direktyva dėl vertimo priemonių trumpinti teisinius procesus ir žodžiu ir raštu paslaugų (2010/64/ES). didinti teismų nepriklausomumą; Ji įtariamiesiems ir kaltinamiesiems garantuoja teisę gauti visų esminių keletas valstybių narių ėmėsi priemonių dokumentų ir bylai svarbių jų dalių stiprinti arba steigti nacionalines vertimus ir reikalauti vertimo žodžiu visų žmogaus teisių institucijas (NŽTI). teismo posėdžių ir policijos apklausų bei susitikimų su advokatais metu. Tokių teisių negalima atsisakyti, pirma negavus teisininko patarimų ir išsamios informacijos apie tokio poelgio pasekmes. Ar vertimo žodžiu ir FRA LEIDINIAI raštu kokybė bei išsamumas yra patenkinami, kiekvienoje atskiroje FRA Opinion on the draft Directive regarding the byloje sprendžia tik teisėjas m. European Investigation Order ( FRA nuomonė liepos mėn. Europos Komisija priėmė apie direktyvą dėl Europos tyrimų orderio ), 2011 m. vasaris. direktyvos pasiūlymą dėl pranešimo apie teises įtariamiesiems See: op-eio_en.htm baudžiamuosiuose procesuose, kuria siekiama nustatyti bendrus minimalius teisės į informaciją baudžiamajame procese standartus (COM(2010) 392 galutinis). Tarp kitų pasiūlymų yra septynių valstybių narių pasiūlymas priimti direktyvą dėl Europos tyrimo orderio (JAI(2010) 3). 20

23 Svarbiausi teisės ir politikos pokyčiai 2010 m. Teisė kreiptis į teismus daugiausia problemų kelianti pagrindinė teisė Teisė kreiptis į teismą yra atskira FRA LEIDINIAI teisė; ji svarbi kaip priemonė įgyvendinti kitas svarbias Access to effective remedies: The asylum-seeker pagrindines teises. Tačiau teisė perspective ( Veiksmingų teisinių gynybos priemonių kreiptis į nepriklausomą ir prieinamumas ), 2010 m. rugsėjis. kompetentingą teismą ne visuomet garantuojama m. EŽTT Žr.: publications_per_year/2010/pub_asylum-seekers_en.htm nustatė pažeidimų 636 bylose prieš 26 valstybes nares, iš kurių 115 buvo pažeistos teisės į sąžiningą teismo procesą. Matydamas problemos mastą, Europos Tarybos Ministrų komitetas priėmė Rekomendaciją dėl veiksmingų priemonių užkertant kelią pernelyg ilgai proceso trukmei (CM/Rec(2010) 3); kartu su šia rekomendacija priimtas ir Geros praktikos vadovas. FRA metinėje ataskaitoje nurodytos šiai problemai spręsti taikomos priemonės įvairiose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Bulgarijoje ( atsarginiai advokatai ), Kipre (skundai dėl proceso trukmės galimi visais teismų lygmenimis), Vokietijoje (parengtas įstatymo projektas dėl materialios ir nematerialios žalos, patirtos dėl uždelsto proceso, atlyginimo), Latvijoje (teismams leista skirti mažesnes bausmes, jei teismo procesas tęsiasi ilgiau nei turėtų). Be to, ataskaitoje pateikiami įvairūs valstybėse narėse taikomų priemonių stiprinti teismų nepriklausomumą pavyzdžiai. Nacionalinės žmogaus teisių ir lygybės institucijos Nacionalinės žmogaus teisių institucijos (NŽTI) ir nacionalinės lygybės struktūros turi nemažų galimybių padėti kreiptis tiesiai į teismą. NŽTI, kurios visiškai atitinka Paryžiaus principus, t. y. turi A statusą, šį vaidmenį gali atlikti geriau. FRA LEIDINIAI 1993 m. JT Generalinės Asamblėjos priimti Paryžiaus principai autoritetingai apibrėžia National Human Rights Institutions in the EU nepriklausomų nacionalinių žmogaus teisių Member States ( Nacionalinės žmogaus teisių institucijų įgaliojimus ir galias ginti bei institucijos ES valstybėse narėse ), 2010 m. stiprinti žmogaus teises. gegužė. Žr.: publications_per_year/2010/pub_national_hr_inst_en.htm 2010 m., Škotijos NŽTI suteikus A statusą, bendras A statusą turinčių NŽTI skaičius Europos Sąjungoje pasiekė 12; jos egzistavo dešimtyje skirtingų valstybių narių; Jungtinėje Karalystėje tokių institucijų buvo trys. Keturiose valstybėse narėse, neturinčiose akredituotų institucijų, t. y. Kipre, Suomijoje, Italijoje ir Švedijoje, 2010 m. atlikti ryžtingi žingsniai įsteigti NŽTI, kurios galėtų gauti A statusą. 21

24 Pagrindinės teisės 2 lentelė: NŽTI ES valstybėse narėse ir Kroatijoje, pagal akreditacijos statusą Statusas A B C Neakredituota Šalis Danija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Liuksemburgas, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Jungtinė Karalystė*, Kroatija Austrija, Belgija, Nyderlandai, Slovakija, Slovėnija Rumunija Bulgarija, Kipras, Čekija, Estija, Suomija, Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, Malta ir Švedija Pastabos: * JK Lygybės ir žmogaus teisių komisija kartu su Šiaurės Airijos Žmogaus teisių komisija ir Škotijos žmogaus teisių komisija yra Tarptautinio koordinacinio NŽTI komiteto narė. Pusjuodžiu šriftu pažymėtose šalyse artimiausiu metu planuojama pakeisti NŽTI akreditacijos statusą. Šaltinis: Tarptautinis koordinacinis NŽTI komitetas, Nacionalinių institucijų statuso grafikas, 2010 m. sausio 1 d. 22

25 Svarbiausi teisės ir politikos pokyčiai 2010 m. Nukentėjusiųjų asmenų apsauga Nukentėjusiųjų teisių Europos lygmens apsaugos normų pokyčiai 2010 m. pabaigoje Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba aptarė Europos Komisijos siūlomą direktyvą dėl prekybos žmonėmis. Šioje direktyvoje nustatytomis atsako į žmonių prekybą priemonėmis, prevencija, apsauga ir baudžiamuoju persekiojimu, siekiama nukentėjusiesiems teikti didesnę pagalbą ir paramą. Didesnė pagalba ir parama numatyta ir trijuose specialiai nukentėjusiems vaikams skirtuose straipsniuose. Be to, vyksta diskusijos dėl 12 Europos valstybių narių pasiūlyto Europos apsaugos orderio (JAI(2010) 2). Svarbiausi klausimai smurtas ir kaip apsaugoti nukentėjusius asmenis prie ES sienų. Po pirmojo svarstymo, dokumento projektas priimtas Europos Parlamente 2010 m. gruodžio mėn. Galiausiai, 2010 m. vyko diskusijos kaip pataisyti ir pakeisti galiojančius ES teisės aktus, kad būtų galima geriau patenkinti nukentėjusiųjų poreikius. Šiuo metu nukentėjusiųjų poreikių tenkinimas reglamentuojamas Tarybos pamatiniu sprendimu dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosios bylose (2001/220/JHA) ir Direktyva dėl kompensacijų nusikaltimų aukoms (2004/80/EB). Kalbant apie Europos Tarybos standartus, reikia pažymėti, kad 2010 m. keletas ES valstybių narių Airija, Italija, Nyderlandai ir Švedija ratifikavo Europos Tarybos 2005 m. konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis (CATHB). Be to, Europos Tarybos Ministrų komitetas patvirtino gaires dėl vaikų interesų užtikrinimo vykdant teisingumą; šiomis gairėmis stengiamasi apsaugoti vaiko teises vykstant teisiniam procesui. Pagrindiniai pokyčiai nukentėjusiųjų teisių srityje: ES lygmeniu imtasi iniciatyvų gerinti nukentėjusiųjų teisinę apsaugą, tokių kaip direktyva dėl prekybos žmonėmis (COM(2010) 95 galutinis), siūlomas Europos tyrimų orderis (JAI(2010) 2) ir diskusijos dėl naujos nukentėjusiųjų direktyvos; nustatytos griežtesnės nukentėjusiųjų apsaugos normos, pavyzdžiui, Europos Taryba patvirtino gaires dėl vaikui palankesnių teismų, keletas valstybių narių ratifikavo Konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis; įvyko pokyčių nacionaliniu lygmeniu, siekiant gerinti nukentėjusiųjų padėtį, pavyzdžiui, gauti kompensaciją ir informaciją apie savo teises teisiniuose procesuose; Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija dėjo pastangas spręsti smurto prieš moteris problemą; Imtasi priemonių tobulinti duomenų apie nukentėjusiuosius rinkimą ES ir nacionaliniu lygmeniu. 23

26 Pagrindinės teisės Nukentėjusiųjų informavimas ir kompensacijų užtikrinimas nacionaliniu lygmeniu Šių metų FRA metinėje ataskaitoje pranešama apie keletą nacionalinio lygmens pokyčių, pavyzdžiui, Lenkijoje sukurtas Nacionalinis pagalbos aukoms tinklas, Vokietijoje nustatyta lengvesnė ir skaidresnė kompensacijų aukoms teikimo tvarka, Suomijoje nusikaltimą įvykdžiusiems asmenims įvestas reikalavimas įmokėti tam tikrą sumą į nusikaltimų aukų fondą, o Švedijoje sudaryta galimybė kreiptis kompensacijos internetu. Airijoje įsigaliojo Nukentėjusiųjų chartija ir Baudžiamojo teisingumo sistemos gairės. Šioje srityje panaudojamas ir internetas. Švedija paskelbė nusikaltimų aukoms skirto didaktinio internetinio įvado į teismus angliškąją versiją. 24

27 Svarbiausi teisės ir politikos pokyčiai 2010 m. Perspektyvos Agentūros ataskaitoje Pagrindinės teisės. Problemos ir laimėjimai 2010 m. nurodyti iššūkiai, su kuriais reikės susidurti artimiausioje ateityje įvairiausiose srityse. Prieglobsčio srityje iki 2012 m. reikės baigti kurti Bendrą Europos prieglobsčio sistemą. Todėl ateinančiais metais reikės pasiekti reikšmingos pažangos. EŽTT priėmus sprendimą M.S.S byloje, valstybės narės, kurios yra sustabdžiusios prieglobsčių prašytojų perdavimą Graikijai pagal Dublino II reglamentą, tikriausiai tai padarys 2011 m. Ar atsiras naujų solidarumu ir kolektyvine atsakomybe paremtų iniciatyvų, dar neaišku. Pagrindinių teisių problemos grąžinant prieglobsčio prašytojus, išsikristalizuos valstybėms narėms perkeliant Grąžinimo direktyvą į savo nacionalinę teisę ir ją įgyvendinant. Sienų kontrolės srityje, išanalizavus skubios pasienio pagalbos būrių (Rabits) pirmąjį panaudojimą Graikijoje, bus gauta naudingos informacijos apie tokio pobūdžio operacijas ateityje. Sustiprinus Frontex, FRA ir Europos prieglobsčio pagalbos tarnybos bendradarbiavimą bei dėmesį pagrindinėms teisėms Frontex įgaliojimuose, pagrindinės teisės taps sudedamąja sienų valdymo dalimi. Duomenų apsaugos srityje techninės naujovės tikriausiai ir ateityje išliks svarbiu darbotvarkės bei plačių diskusijų klausimu apie ES duomenų apsaugos sistemą rnaudojant kūno skenavimo įrangą, keleivių pavardžių įrašus, duomenų bazes ir t. t. Atsižvelgiant į Lisabonos sutartį, svarbiausias dėmesys bus skiriamas dviem klausimams: pagrindinių teisių standartų laikymuisi (pavyzdžiui, išsaugant duomenis) ir bendros duomenų apsaugos sistemos ribų išplėtimui, įtraukiant policijos ir teisingumo sistemos bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Vaikų teisių srities pagrindinė problema į pažeidžiamą padėtį patekusių, pavyzdžiui, iš namų dingusių vaikų, vaikų su negalia, romų vaikų, migracijos ar prieglobsčio aplinkybėmis atsiskyrusių vaikų ir prekybos vaikais seksualinio ir darbo išnaudojimo tikslais aukų teisės. Stiprinant tokių vaikų apsaugos ES priemones, pirmiausia reikia atsižvelgti į vaikų interesus. Būtina išklausyti ir įvertinti jų požiūrį bei nuomonę, atsižvelgiant į jų psichologinę ir fizinę gerovę, bei teisinius, socialinius ir ekonominius interesus. Šiuo atžvilgiu vaiko teisių darbotvarkėje Komisija yra numačiusi plataus užmojo darbo planą. Lygybės srityje ateinantieji metai valstybėms narėms suteiks naujų galimybių kovoti prieš diskriminaciją ne tik įsidarbinimo srityje, bet ir prieš diskriminaciją religijos ar tikėjimo, lytinės orientacijos, negalios ar amžiaus pagrindu. Gaires šioje veikloje teikia ratifikuota Neįgaliųjų teisių konvencija, Europos Tarybos rekomendacija dėl priemonių, skirtų panaikinti diskriminaciją seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės pagrindu, ir ES penkerių metų vyrų ir moterų lygybės skatinimo strategija. Be to, daugialypė diskriminacija, su kuria vis dar 25

28 Pagrindinės teisės susiduriama realiame gyvenime, nėra tinkamai atspindėta nei ES, nei valstybių narių teisinėje bazėje, nei galimybėmis kreiptis į teismus ar lygybės institucijas. Ateinančių kelerių metų uždavinys geriau suprasti daugialypę diskriminaciją ir tokias gilesnes įžvalgas integruoti į teisinius procesus. Racizmo ir etninės diskriminacijos srityje kai kurios valstybės narės, siekdamos stebėti diskriminacijos paplitimą ir nustatyti diskriminacinę praktiką užimtumo ir būsto sektoriuose, sėkmingai taikė diskriminacijos tikrinimo metodą. Šio metodo sėkmė leidžia tikėtis, kad jis taps populiaresnis visoje Europos Sąjungoje. Be to, daugeliui valstybių narių reikės susidoroti su duomenų, klasifikuojamų pagal rasinę ir etninę kilmę, rinkimo uždaviniu, kaip numato Europos Tarybos Europos Komisija prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI) ir JT visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas (CERD). Baudžiamosios teisės srityje, atsižvelgiant į tai, kad rasistiniai nusikaltimai vis dar kelia problemų didelėje ES dalyje, daugeliui valstybių narių reikės spręsti šią problemą pagal ES pamatinį sprendimą ir Europos Tarybos Konvenciją dėl kibernetinių nusikaltimų. Kalbant apie ES piliečių dalyvavimą demokratiniame gyvenime, vienu iš didžiausių proveržių reikia laikyti Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos priėmimą. Dabar, priėmus šį reglamentą, ES valstybių narių uždavinys nacionaliniu lygmeniu organizuoti struktūras ir procedūras, kurios padėtų surinkti milijoną parašų, kad būtų pradėta taikyti Piliečių iniciatyva. Ši iniciatyva padės ES piliečiams geriau suprasti svarbius Europos integracijos klausimus. Siekiant sustiprinti teisę kreiptis į teismus, valstybėms narėms reikės tęsti teismų sistemos reformas, visų pirma trumpinti procesų trukmę. Šioje veikloje reikėtų atsižvelgti į Europos žmogaus teisių teismo vykdomas reformas, kuriomis stengiamasi sumažinti sprendimo laukiančių bylų skaičių. Sumažinti EŽTT darbo krūvį galima tik tuo atveju, jei veiksmingai ir našiai dirbs nacionalinių teismų sistemos. Spręsti sistemines nacionalinio lygmens problemas gali padėti kitų nacionalinių mechanizmų, visų pirma lygybės institucijų ir nacionalinių žmogaus teisių institucijų, stiprinimas. Ar vyraujančio visuotinio taupymo sąlygomis ES valsybės narės bus pasirengusios stiprinti nacionalines žmogaus teisių institucijas, parodys ateitis. Galiausiai, vilčių teikiančių pokyčių ES ir nacionaliniu lygmeniu matyti nukentėjusiųjų apsaugos srityje. Iniciatyvas užtikrinti įtariamųjų ir kaltinamųjų teises (visų pirma Darbo planą ) padėtų lygiagretūs pokyčiai nukentėjusiųjų teisių srityje. Tai padėtų sukurti aiškesnius ir išsamesnius teisės aktus, užtikrinančius įtariamųjų, kaltinamųjų, nukentėjusiųjų ir liudytojų teises. Numatoma Europos saugos apklausa ir FRA vykdoma apklausa dėl smurto prieš moteris, kuri apima ir apklausą dėl patirto smurto vaikystėje bei pačių nukentėjusiųjų parodymus, atskleis, kaip savo teisėmis gali naudotis nukentėjusieji praktikoje. 26

29 Svarbiausi teisės ir politikos pokyčiai 2010 m. 3 lentelė: Stebėsenos ataskaitų apie ES valstybes nares ir Kroatiją pagal JT ir Europos Tarybos stebėsenos procedūras 2010 m. apžvalga, pagal šalis CERD HRC CESCR CEDAW CAT Austrija 3 Belgija 4 Bulgarija 3 Kipras 1 Čekija 2 Danija 2 Estija 3 Suomija 1 Prancūzija 3 Vokietija 1 Graikija 0 Vengrija 3 Airija 0 Italija 3 Latvija 0 Lietuva 0 Liuksemburgas 2 Malta 1 Nyderlandai 3 Lenkija 2 Portugalija 0 Rumunija 2 Slovakija 3 Slovėnija 2 Ispanija 2 Švedija 1 Jungtinė Karalystė 1 Kroatija* 3 CRC CRC-OP -SC Iš viso Pastaba: *Pagal FRA steigimo reglamento (AB) Nr. 168/ straipsnį Kroatijai kaip ES šaliai kandidatei leista dalyvauti Agentūros veikloje. = Stebėsenos ataskaita patvirtinta 2010 m. CERD Visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas HRC Žmogaus teisių komitetas (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto stebėsenos organas, ICCPR) CESCR Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas CEDAW Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas CAT Kovos su kankinimu komitetas CRC Vaiko teisių komitetas CRC-OP-SC Vaiko teisių komitetas (Fakultatyvino protokolo dėl vaikų pardavimo stebėsena) UPR Visuotinė periodinė peržiūra ECPT Europos konvencija prieš kankinimą ECRML Regioninių ir mažumų kalbų ekspertų komitetas FCNM Tautinių mažumų patariamasis komitetas ECRI Europos Komisija prieš rasizmą ir netoleranciją UPR ECPT ECRML FCNM ECRI Iš viso 27

30

31 Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra Pagrindinės teisės: svarbiausi teisės ir politikos pokyčiai 2010 m p cm ISBN doi: /31655 Daug informacijos apie Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą galima rasti internete. Ji pasiekiama per agentūros tinklavietę fra.europa.eu. Nemokamų leidinių galite įsigyti: EU Bookshop ( Kaip įsigyti ES leidinių Europos Sąjungos atstovybėse arba delegacijose. Jų adresus rasite internete ( arba sužinosite faksu Parduodamų leidinių galite įsigyti: EU Bookshop ( Mokamų leidinių (pvz. Europos Sąjungos oficialiojo leidinio metines serijas ir Europos Sąjungos teisingumo teismo bylų ataskaitas) galite užsiprenumeruoti: iš Europos Sąjungos leidinių biuro platintojų (

32 01-LT-N HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION 2010 m. buvo pirmieji Europos Sąjungos (ES) veiklos metai, kai ji rėmėsi teisiškai privalomu pagrindinių teisių dokumentu, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Šių metų Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros metinės ataskaitos santraukoje išryškinamos pagrindinės politinės ir teisinės Europos Sąjungos ir jos valstybių narių pastangos suaktyvinti savo įsipareigojimų vykdymą pagrindinių teisių srityje. Tarp daugelio kitų 2010 m. atliktų svarbių darbų pažymėtina: didesnis dėmesys pagrindinėms teisėms, tikrinant siūlomus ES teisės aktus, ir naujo svarbaus dalyvavimo demokratiniuose procesuose dokumento Reglamento dėl Piliečių iniciatyvos priėmimas. Kai kurios valstybės narės taip pat dėjo pastangas stiprinti ar steigti nacionalines žmogaus teisių institucijas, o Europos Sąjunga ratifikavo JT Neįgaliųjų teisių konvenciją (CRPD). Tačiau apsiriboti pasiektais laimėjimais negalima. Pagrindinių teisių srityje Europos Sąjungai susirūpinimą vis dar kelia nemažai klausimų, visų pirma didžiulis romų bendruomenių skurdas bei socialinė atskirtis ir prastėjančios prieglobsčio prašytojų sąlygos kai kuriose valstybėse narėse m. Europos Žmogaus teisių teismas priėmė daugiau kaip 600 sprendimų dėl įvairių žmogaus teisių pažeidimų beveik prieš visas 27 ES valstybes nares. Šioje santraukoje išryškinami kai kurie svarbiausi klausimai pagrindinių teisių srityje: prieglobsčio suteikimas, imigracija ir integracija; sienų kontrolė ir vizų politika; informacinė visuomenė ir duomenų apsauga; vaiko teisės ir vaikų apsauga; lygybė ir nediskriminavimas; rasizmas ir etninė diskriminacija; ES piliečių dalyvavimas demokratiniame gyvenime; teisė kreiptis į kompetentingus ir nepriklausomus teismus; ir nukentėjusiųjų apsauga. EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ AGENTŪRA Schwarzenbergplatz Viena - Austrija Tel. +43 (1) Faks. +43 (1) fra.europa.eu - facebook.com/fundamentalrights twitter.com/eurightsagency

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/389 EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA (2010/C 83/02) 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/391 Europos Parlamentas, Taryba

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo L 119/132 2016 5 4 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos,

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

Teisė pasinaudoti prieglobsčio procedūra Svarbi informacija Poreikių nustatymas Informacija Apsauga

Teisė pasinaudoti prieglobsčio procedūra Svarbi informacija Poreikių nustatymas Informacija Apsauga Teisė pasinaudoti prieglobsčio procedūra Svarbi informacija Poreikių nustatymas Informacija Apsauga Europe Direct tai paslauga, padėsianti jums rasti atsakymus į klausimus apie Europos Sąjungą Informacija

Detaliau

RE_Statements

RE_Statements Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas B8-0235/2017 29.3.2017 PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 M. 2 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 M. MIGRACIJOS METRAŠTIS Vilnius, 2019 ISSN 2351-6607 MIGRACIJOS

Detaliau

DocHdl1tmpTarget

DocHdl1tmpTarget Europos teisminių institucijų, nagrinėjančių civilines ir komercines bylas, tinklas Civilinis teisingumas šalia jūsų Sveiki atvykę į mūsų interneto svetainę tai nauja iniciatyva, palengvinsianti visų Europos

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS Paskelbė Hagos tarptautinės

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

(Microsoft Word - Aur\353s.doc)

(Microsoft Word - Aur\353s.doc) DĖL GAUTOS INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE BEI FINANSŲ ĮMONĖSE, TEIKIMĄ KREDITŲ BIURAMS APIBENDRINIMO Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2009 m. sausio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN 2351-6763 2 TURINYS PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 3 PRIEGLOBSČIO SUTEIKIMO PROCEDŪROS SCHEMA 4 PRIEGLOBSČIO PRAŠYMAI 5 SPRENDIMAI 9 DUBLINO

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2010 5 29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132/11 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2010 2010 m. gegužės 19 d. dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo EUROPOS PARLAMENTAS

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

Vaiko interesus atitinkantis teisingumas. Vaikų ir specialistų patirtis ir nuomonės - Santrauka

Vaiko interesus atitinkantis teisingumas. Vaikų ir specialistų patirtis ir nuomonės - Santrauka HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION LYGYBĖ Vaiko interesus atitinkantis teisingumas. Vaikų ir specialistų patirtis ir nuomonės Santrauka Europos Sąjungos pagrindinių

Detaliau

FOURTH EVALUATION ROUND

FOURTH EVALUATION ROUND 2019 m. birželio 21 d. GrecoRC4(2019)18 F O U R T H KETVIRTASIS VERTINIMO ETAPAS Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija ANTROJI REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA LIETUVA E V A

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip mes priimame sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo 1 Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke paaiškinama kaip valstybinės prokuratūros vadovas (DPP) priima sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip kreiptis dėl peržiūros ir informacijos apie priežastis Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke aprašoma veiksmų tvarka, kaip kreiptis dėl sprendimo peržiūros ir informacijos apie sprendimą priežastis

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis. Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016)

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education EUROPOS AGENTŪROS DUOMENYS APIE ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ Esminės

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 Autentiškas vertimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centras TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2201/2003

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

PR_INI

PR_INI Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0153/2016 26.4.2016 PRANEŠIMAS Skurdas: lyčių aspektas (2015/2228(INI)) Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas Pranešėja: Maria Arena Nuomonės

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d.

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. nutarimas (pakartota 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime)

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE 1 1 SANTRAUKA Ši ataskaita Siekis nustatyti ir suprasti atskirties mastą ir pobūdį: institucinės, prievartinės ir bendruomeninės paslaugos ir praktika Europoje

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Europos lyčių lygybės institutas Europos lyčių lygybės institutas Trumpai apie instituto veiklą 2017 m.

Europos lyčių lygybės institutas Europos lyčių lygybės institutas Trumpai apie instituto veiklą 2017 m. Europos lyčių lygybės institutas Europos lyčių lygybės institutas Trumpai apie instituto veiklą 2017 m. Europe Direct tai paslauga, padėsianti Jums rasti atsakymus į klausimus apie Europos Sąjungą. Informacija

Detaliau

Vilius Nakutis

Vilius Nakutis Interneto karštoji linija ir jos galimybės kovoje prieš patyčias Konferencija,,Be patyčių 365 2019 m. kovo 18 d. 1 INTERNETO KARŠTOJI LINIJA KAS TAI? Įkurta Ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) 2007 m., vykdant

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

Commission's Action Plan on Skills and Mobility

Commission's Action Plan on Skills and Mobility Turinys ĮVADAS 5 1. Kodėl mums reikia šio vadovo? 5 2. Taisyklės glaustai 5 I DALIS. DARBUOTOJŲ KOMANDIRAVIMAS 7 1. Kuri socialinės apsaugos sistema taikoma darbuotojams, laikinai komandiruotiems į kitą

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. lapkričio 26 d. Klausimai ir atsakymai. ES ir JK piliečių teisės, išdėstytos 2018 m. lapkričio 14 d.

EUROPOS KOMISIJA INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. lapkričio 26 d. Klausimai ir atsakymai. ES ir JK piliečių teisės, išdėstytos 2018 m. lapkričio 14 d. EUROPOS KOMISIJA INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. lapkričio 26 d. Klausimai ir atsakymai. ES ir JK piliečių teisės, išdėstytos 2018 m. lapkričio 14 d. paskelbtame susitarime dėl išstojimo Šiame dokumente

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau