Tipinės konkurso sąlygos

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Tipinės konkurso sąlygos"

Transkriptas

1 AKCINĖ BENDROVĖ KLOVAINIŲ SKALDA Akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Gamyklos g. 2,, Beržinių kaimas LT Pakruojo rajonas; Įmonės kodas ; PVM mokėtojo kodas LT ; Tel.: ; El.paštas: KONKURSO SĄLYGOS Mobilios dolomito skaldos gamybos linijos įsigijimas TURINYS 1. BENDROSIOS NUOSTATOS PIRKIMO OBJEKTAS TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS DERYBOS SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS PRIEDAI... 9

2 2 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1 Akcinė bendrovė KLOVAINIŲ SKALDA (toliau vadinama Pirkėjas) įgyvendindama projektą "Įmonės gamybos procesų modernizavimas didinant darbo našumo ir veiklos efektyvumo rodiklius" ( LVPA-K ), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti šį turtą: Mobili dolomito skaldos gamybos linija (toliau vadinamas Prekės) 1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu 1K- 316 (toliau Taisyklės) 1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau konkurso sąlygos). 1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. 1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461 punkte nustatyta tvarka. 1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Gediminas Mozūras, Gamybos direktorius, , Gamyklos g. 2, LT-83209, Beržinių kaimas, Pakruojo rajonas. 2. PIRKIMO OBJEKTAS 2.1. Perkamas turtas Mobili dolomito skaldos gamybos linija (1 vnt.), kurio savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam Prekių kiekiui Prekės turi būti pristatytos ir pagal šių Pirkimo sąlygų reikalavimus perduotos Pirkėjui per 25 (dvidešimt penkias) savaites nuo sutarties su tiekėju pasirašymo dienos. Šio termino keitimas galimas tik atskirai suderinus jį su Pirkėju ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. Bent vienai iš nurodytų šalių nepritarus, keitimas netvirtinamas Prekių pristatymo vieta Gamyklos g. 2, LT-83209, Beržinių kaimas, Pakruojo rajonas Visos prekės turi būti naujos (nenaudotos) ir atitikti CE reikalavimus. 3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3 Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimai Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai Tiekėjo deklaracija (Priedas 3) patvirtinanti, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą arba išrašas iš Juridinių asmenų registro arba atitinkamos kompetentingos institucijos išduotas dokumentas (kopija) Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimai Tiekėjas per pastaruosius 3 (tris) metus iki konkursinių sąlygų paskelbimo dienos arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metai) įvykdė bent 1 (vieną) pardavimo sutartį atstovaujamo gamintojo įrangai parduoti. Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai Tiekėjo raštas Informacija apie įvykdytas sutartis (Priedas 4), patvirtinantis šio punkto atitiktį. Norėdamas įsitikinti arba siekdamas pasitikslinti, atskiru prašymu Pirkėjas gali paprašyti pateikti vykdytų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių ar kitus Tiekėjo vykdytų sutarčių objektą apibūdinančių dokumentų kopijas. Pirkėjas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su Tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu, siekiant pasitikslinti informaciją apie vykdytą sutartį.

4 Kvalifikacijos reikalavimai Tiekėjas yra siūlomos gamybinės įrangos gamintojas arba gamintojos atstovas, turintis teisę vykdyti siūlomos gamybinės įrangos prekybą, įrengimo darbus, garantinį aptarnavimą ir priežiūrą. Tiekėjas gali būti sudaręs sutartį su ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises Tiekėjo ar kito ūkio subjekto, su kuriuo tiekėjas yra sudaręs siūlomos linijos garantijos aptarnavimo sutartį, jos gedimo atveju reakcijos (atvykimas ir gedimo šalinimo pradžia) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 24 val. 4 Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai Jei Tiekėjas nėra perkamos gamybinės įrangos gamintojas pateikia įgaliojimų, susitarimų ar kitų lygiaverčių dokumentų, suteikiančių teisę atstovauti perkamos gamybinės įrangos gamintoją ir teisę parduoti siūlomą gamybinę įrangą, vykdyti jų įrengimo darbus, garantinį aptarnavimą ir priežiūrą, arba dokumentų, pavirtinančių, kad Tiekėjas yra sudaręs sutartį su ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijos (tinkamai patvirtintą kopiją, (-as)). Tiekėjo laisvos formos raštas - įsipareigojimas reaguoti į linijos gedimą jos garantinio aptarnavimo metu per ne ilgesnį kaip 24 val. terminą Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį). 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. 4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba.

5 5 4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą vienu iš 4.9. p. nurodytų pateikimo būdų. Jei pasiūlymas teikiamas ne elektroniniu paštu, jis turi būti pateiktas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: Akcinė bendrovė KLOVAINIŲ SKALDA, Gamyklos g. 2, LT-83209, Beržinių kaimas, Pakruojo rajonas, Mobilios dolomito skaldos gamybos linijos įsigijimas. Ant voko taip pat nurodomas Tiekėjo pavadinimas ir jo kontaktinė informacija bei užrašas Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke. 4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą; konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai; jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė; kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį. 4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki d. 12:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Gamyklos g. 2, LT-83209, Beržinių kaimas, Pakruojo rajonas, darbo laiku nuo 8:00 iki 17:00 arba el. paštu Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus, el. pašto sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku, pavėluotai gauti pasiūlymai el. paštu nevertinami, o pasiūlymą pateikęs tiekėjas informuojamas el. paštu apie pavėluotai gautą pasiūlymą 4.11 Pirkėjas užtikrina, kad prie el. pašto, kuriuo bus siunčiami pasiūlymai, priėjimą turės tik atitinkamas teises turintys Pirkėjo atsakingi darbuotojai ir visi pasiūlymai bus peržiūrimi ir nagrinėjami tik pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pasiūlymuose nurodoma Prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą Prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, įskaitant pristatymą, draudimą, montavimą, įrangos paleidimą-derinimą ir darbuotojų apmokymus Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.

6 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. 5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. 5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime. 5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. 5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Gediminas Mozūras, Gamybos direktorius, , Gamyklos g. 2, LT-83209, Beržinių kaimas, Pakruojo rajonas. 6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks d.12:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant. 6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte. 6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 6.4 Komisija nagrinėja: ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus; ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos; 6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

7 7 6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. 6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo ar el. paštu gautų pasiūlymų, posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. 6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai); tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi; tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų; pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo; tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina. 7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos. 8. DERYBOS 8.1 Visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms. 8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui. 8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8 8 8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas. 8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai. 8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. 8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas. 9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai. 9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. 9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį. 9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu; 10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma); 10.3 Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu: jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams; jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas; pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai; ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

9 Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų darbų pirkimo atveju Už perkamas prekės pirkėjas sumoka ne daugiau nei 30 proc. avansą nuo sutarties sumos per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties pasirašymo Tarpiniai mokėjimai, jų mokėjimo terminai ir sąlygos nustatomi Prekių pirkimopardavimo sutartyje Galutinis 10 proc. nuo sutarties kainos atsikaitymas atliekamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo įrangos paleidimo ir galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis. 12. PRIEDAI Priedas 1. Techninė specifikacija Priedas 2. Pasiūlymo forma Priedas 3. Tiekėjo deklaracija Priedas 4. Informacija apie tiekėjo įvykdytas sutartis

10 10 Priedas 1. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Pirkimo objektas: Mobili dolomito skaldos gamybos linija, 1 vnt. Ši techninė specifikacija yra neatsiejama Konkursinių sąlygų dalis. Prekių techninės ir/ar funkcinės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos Pirkėjui, tačiau Tiekėjai gali siūlyti alternatyvius tai yra geresnius parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudotas konkretus Prekės pavadinimas, modelis ar šaltinis, procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ar pan., Tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertę ar geresnės charakteristikos Prekę. Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) Techniniai ir/arba funkciniai reikalavimai (rodikliai) 1. Naudojama žaliava Dolomito uoliena (max dydis 800 mm) 2. Žaliavos savybės Atsparumas trupinimui Los Angeles metodu (LA) ne daugiau 25, atsparumas trupinimui smūginiu metodu (SZ) ne daugiau 22 (pagal standartą LST EN :2010) 3. Įrangos našumas (produkto Ne mažiau 300 t/h (100%) išeiga) 4. Įrangos našumas (žaliavos Ne mažiau 300 t/h padavimo) 5. Įrangos mobilumas Privalomas. Visa technologinė linija (išskyrus produkcijos nusandėliavimo transporterį) turi būti sumontuota ant vienos vikšrinės važiuoklės. 6. Įrangos pritaikymas dirbti tamsiu Privalomas paros metu 7. Įrangos komplektacija: 7.1 Žaliavos padavimo bunkeris Privalomas. Su paaukštinto sienelėm, ne mažesnės nei 7 m³ talpos. 7.2 Vibro maitintuvas Privalomas. Su el. pavara, valdomas kompiuterizuota sistema. Maitintuvas turi turėti kompiuterizuotą sąsają su trupintuvu ir automatiškai reguliuoti žaliavos užkrovimą pagal trupintuvo apkrovimą. 7.3 Pirminio sijojimo vibrosijotuvas Privalomas. Vibrosijotuvas turi užtikrinti dolomito atsijų atskyrimą ir nukreipimą į sandėlį; smulkios dalelės (mažiau nei 45 mm) turi nepatekti į trupintuvą, o nueiti tiesiai į produkcijos sandėlį. 7.4 Rotorinis trupintuvas Privalomas. Su kompiuterizuotu rotoriaus apsisukimų reguliavimu (turi būti galimybė rotoriaus apsisukimus reguliuoti nesustabdant trupintuvo), 4 vnt. trupinimo plytomis, rotoriaus skersmuo ne mažiau 1000 mm, medžiagos priėmimo anga ne mažiau 1300x800 mm.

11 Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) 11 Techniniai ir/arba funkciniai reikalavimai (rodikliai) 7.5 Maitintuvas po trupintuvu Privalomas. 7.6 Pagrindinis juostinis transporteris Privalomas. Juostinio transporterio juostos plotis ne mažiau 1200 mm., iškrovimo aukštis ne mažiau 3 m. 7.7 Dviejų lentynų pagrindinis vibrosijotuvas. Privaloma. Turi būti numatyta galimybė tikslinti granuliometrinę sudėtį ir keisti našumą, pakeičiant vibrosijotuvo darbinį kampą.t uri būti numatyta galimybė gaminti du produktus, atskirti atsijas ir negabaritines dalis grąžinti į trupintuvą. 7.8 Atsijų transporteris Privalomas. Transporterio ilgis ne mažiau 5m., juostos plotis ne mažiau 500 mm. 7.9 Papildomas produkcijos Privalomas. Transporterio ilgis ne mažiau 5m., transporteris juostos plotis ne mažiau 500 mm Produkcijos nusandėliavimo transporteris Privalomas. Su dyzeliniu motogeneratoriumi, mobilus su vikšrine važiuokle, transporterio ilgis ne mažiau 20 m., sandėliavimo aukštis nemažiau 9 m., juostos plotis ne mažiau 1000 mm., našumas ne mažiau 300 t/h Transporteris su elektromagnetu Privalomas. Apsauga nuo metalo priemaišų Valdymo panelė Privaloma. Išsami ir aiški grafinė informacija - displėjuje turi būti galimybė matyti kuro bako lygį, momentinį ir vidutinį kuro suvartojimą, automatinis įrengimų paleidimas, trupintuvo apkrovimas, trupintuvo rotoriaus sukimosi greitis, darbo valandos, gamybos našumas (produkcijos kiekis t/val.) Skaitmeninė linijos valdymo sistema Privaloma. Įrangos grafinis atvaizdavimas, klaidų, gedimų paieška, automatinis ir nuoseklus įrangos agregatų paleidimas Nuotolinis įrangos valdymas Privalomas. Įranga turi turėti nuotolinio valdymo pultą, 7.15 Svarstyklės gaminamai produkcijai sverti 7.16 GPS nuotolinio stabėjimo sistema su papildomomis funkcijomis kuriuo būtų valdoma ne mažesniu kaip 5 m atstumu. Privalomos. Privalo linijoje būti integruotos pagamintos produkcijos svarstyklės. Galimybė apskaityti pagamintą produkciją, kontroliuoti linijos našumą. Privaloma. Linijoje turi būti integruota GPS nuotolinio stebėjimo sistema su kuro sunaudojimo kiekio, darbo laiko sekimo funkcijomis Arktinis paketas Privalomas. Siūloma įranga ir visi jos mechanizmai bei sistemos turi būti pritaikytos darbui šalto oro sąlygomis, ne žemesnėje nei -15 o C aplinkos temperatūroje

12 Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) 7.18 Reikalavimai linijos gabaritų matmenims: - Linijos ilgis - Linijos plotis - Linijos aukštis 12 Techniniai ir/arba funkciniai reikalavimai (rodikliai) Ne nemažiau 7000 mm. Ne daugiau 4000 mm. Ne daugiau 5000 mm. 8. Garantijos sąlygos Privalomas. Ne mažiau 24 mėn. arba d./val., priklausomai kas įvyks greičiau. Į garantijos sąlygas turi įeiti įrangos techninis aptarnavimas garantijos galiojimo laikotarpiui. 9. Siūlomos linijos modelio išleidimo į rinką metai 10. Įranga atitinka CE reikalavimus, yra nauja ir nenaudota Ne ankščiau nei 2015 m. Privaloma

13 13 Priedas 2. PASIŪLYMO FORMA Tiekėjo pavadinimas Tiekėjo adresas Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė Telefono numeris El. pašto adresas PASIŪLYMAS DĖL Mobili dolomito skaldos gamybos linijos įsigijimas (vieta) Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) konkurso skelbime, paskelbtame ) konkurso sąlygose; 3) pirkimo dokumentų prieduose. Mes siūlome šias Prekes (įskaitant visas Konkurso sąlygų 4.12 p. nurodytas išlaidas): Vieneto Vieneto Mato kaina, kaina, Kaina, Eur Prekių pavadinimas Kiekis vnt. Eur (be Eur (su (be PVM) PVM) PVM) 1. Mobili dolomito 1 vnt. skaldos gamybos linija Kaina, Eur (su PVM) IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios: Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas) Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas) 1. Naudojama žaliava Dolomito uoliena (max dydis 800 mm) 2. Žaliavos savybės Atsparumas trupinimui Los Angeles metodu (LA) ne daugiau funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka)

14 Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas) 3. Įrangos našumas (produkto išeiga) 4. Įrangos našumas (žaliavos padavimo) 5. Įrangos mobilumas 6. Įrangos pritaikymas dirbti tamsiu paros metu 7. Įrangos komplektacija: 7.1 Žaliavos padavimo bunkeris 14 Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas) 25, atsparumas trupinimui smūginiu metodu (SZ) ne daugiau 22 (pagal standartą LST EN :2010) Ne mažiau 300 t/h (100%) Ne mažiau 300 t/h Privalomas. Visa technologinė linija (išskyrus produkcijos nusandėliavimo transporterį) turi būti sumontuota ant vienos vikšrinės važiuoklės. Privalomas Privalomas. Su paaukštinto sienelėm, ne mažesnės nei 7 m³ talpos. 7.2 Vibro maitintuvas Privalomas. Su el. pavara, 7.3 Pirminio sijojimo vibrosijotuvas valdomas kompiuterizuota sistema. Maitintuvas turi turėti kompiuterizuotą sąsają su trupintuvu ir automatiškai reguliuoti žaliavos užkrovimą pagal trupintuvo apkrovimą. Privalomas. Vibrosijotuvas turi užtikrinti dolomito atsijų atskyrimą ir nukreipimą į sandėlį; smulkios dalelės (mažiau nei 45 mm) turi nepatekti į trupintuvą, o nueiti tiesiai į produkcijos sandėlį. funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) 7.4 Rotorinis trupintuvas Privalomas. Su kompiuterizuotu rotoriaus apsisukimų reguliavimu (turi būti galimybė rotoriaus apsisukimus reguliuoti

15 15 Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas) Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas) nesustabdant trupintuvo), 4 vnt. trupinimo plytomis, rotoriaus skersmuo ne mažiau 1000 mm, medžiagos priėmimo anga ne mažiau 1300x800 mm. funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) 7.5 Maitintuvas po trupintuvu 7.6 Pagrindinis juostinis transporteris 7.7 Dviejų lentynų pagrindinis vibrosijotuvas. 7.8 Atsijų transporteris 7.9 Papildomas produkcijos transporteris 7.10 Produkcijos nusandėliavimo transporteris Privalomas. Privalomas. Juostinio transporterio juostos plotis ne mažiau 1200 mm., iškrovimo aukštis ne mažiau 3 m. Privaloma. Turi būti numatyta galimybė tikslinti granuliometrinę sudėtį ir keisti našumą, pakeičiant vibrosijotuvo darbinį kampą. Turi būti numatyta galimybė gaminti du produktus, atskirti atsijas ir negabaritines dalis grąžinti į trupintuvą. Privalomas. Transporterio ilgis ne mažiau 5m., juostos plotis ne mažiau 500 mm. Privalomas. Transporterio ilgis ne mažiau 5m., juostos plotis ne mažiau 500 mm. Privalomas. Su dyzeliniu motogeneratoriumi, mobilus su vikšrine važiuokle, transporterio ilgis ne mažiau 20 m., sandėliavimo aukštis nemažiau 9 m., juostos plotis ne mažiau 1000 mm., našumas ne mažiau 300 t/h Transporteris su Privalomas. Apsauga nuo metalo elektromagnetu priemaišų Valdymo panelė Privaloma. Išsami ir aiški grafinė informacija - displėjuje turi būti galimybė matyti kuro bako lygį, momentinį ir vidutinį kuro suvartojimą, automatinis įrengimų

16 Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas) 7.13 Skaitmeninė linijos valdymo sistema 7.14 Nuotolinis įrangos valdymas 7.15 Svarstyklės gaminamai produkcijai sverti 7.16 GPS nuotolinio stabėjimo sistema su papildomomis funkcijomis 16 Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas) paleidimas, trupintuvo apkrovimas, trupintuvo rotoriaus sukimosi greitis, darbo valandos, gamybos našumas (produkcijos kiekis t/val). Privaloma. Įrangos grafinis atvaizdavimas, klaidų, gedimų paieška, automatinis ir nuoseklus įrangos agregatų paleidimas. Privalomas. Įranga turi turėti nuotolinio valdymo pultą, kuriuo būtų valdoma ne mažesniu kaip 5 m atstumu. Privalomos. Privalo linijoje būti integruotos pagamintos produkcijos svarstyklės. Galimybė apskaityti pagamintą produkciją, kontroliuoti linijos našumą. Privaloma. Linijoje turi būti integruota GPS nuotolinio stebėjimo sistema su kuro sunaudojimo kiekio, darbo laiko sekimo funkcijomis Arktinis paketas Privalomas. Siūloma įranga ir visi jos mechanizmai bei sistemos turi būti pritaikytos darbui šalto oro sąlygomis, ne žemesnėje nei -15 o C aplinkos temperatūroje funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) 7.18 Reikalavimai linijos gabaritų matmenims: - Linijos ilgis Ne mažiau 7000 mm. - Linijos plotis Ne daugiau 4000 mm. - Linijos aukštis Ne daugiau 5000 mm. 8. Garantijos sąlygos Privalomas. Ne mažiau 24 mėn. arba d./val., priklausomai kas įvyks greičiau. Į garantijos sąlygas turi įeiti įrangos techninis

17 17 Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas) 9. Siūlomos linijos modelio išleidimo į rinką metai 10. Įranga atitinka CE reikalavimus, yra nauja ir nenaudota 7.5 Maitintuvas po trupintuvu Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas) aptarnavimas garantijos galiojimo laikotarpiui. Ne ankščiau nei 2015 m. Privaloma Privalomas. funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius Pasiūlymas galioja iki d. Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius. Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi. Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas. Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos parašas Vardas Pavardė

18 18 (Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas) Priedas 3 (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, buveinė, kontaktinė informacija,) KAM: Akcinė bendrovė KLOVAINIŲ SKALDA DĖL Mobilios dolomito skaldos gamybos linijos įsigijimo TIEKĖJO DEKLARACIJA (nurodyti datą) 1. Aš, (nurodyti Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę) tvirtinu, kad mano atstovaujama (nurodyti Tiekėjo pavadinimą) dalyvaujanti Akcinė bendrovė KLOVAINIŲ SKALDA atliekamame Konkurse, paskelbtame nėra bankrutavusi, likviduojama, su kreditoriais sudariusi taikos sutarties, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklos. Taip pat jai nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais. 2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos parašas Vardas Pavardė

19 19 Priedas 4 (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, buveinė, kontaktinė informacija,) KAM: Akcinė bendrovė KLOVAINIŲ SKALDA DĖL Mobilios dolomito skaldos gamybos linijos įsigijimo INFORMACIJA APIE TIEKĖJO ĮVYKDYTAS SUTARTIS (nurodyti datą) 1. Aš, (nurodyti Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę) tvirtinu, kad mano atstovaujama (nurodyti Tiekėjo pavadinimą) dalyvaujanti Akcinės bendrovės KLOVAINIŲ SKALDA atliekamame Konkurse, paskelbtame per (nurodyti laikotarpį) metų laikotarpį įvykdė (nurodyti sutarčių skaičių) sutartis (pateikė, sumontavo ir paruošė gamybai) dėl. 2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos parašas Vardas Pavardė

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos UAB PAINA IR KO Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Pašilės g. 45, Varinės km., Ukmergės raj.; Įmonės kodas 110846971; PVM mokėtojo kodas LT108469716;; Tel.: 834060455; El.paštas: info@paina.lt

Detaliau

Konkurso sąlygų pavyzdys

Konkurso sąlygų pavyzdys UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAINA IR KO" ĮMONĖS KODAS 110846971, PVM MOKĖTOJO KODAS - LT108469716 PAŠILĖS G. 45, VARINĖS KM., UKMERGĖS RAJ. TEL.: +370 340 60455, EL.P.: INFO@PAINA.LT KONKURSO SĄLYGOS 8 AŠIŲ

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1)

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1) PATVIRTINTA Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 14 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 51617 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt. Atsisk. sąsk. LT944010042400050387 AB DNB bankas, banko

Detaliau

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES PATVIRTINTA Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-14 KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto Rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ

Detaliau

LSU sup.pirk.taisykles.2015

LSU sup.pirk.taisykles.2015 PATVIRTINTA Lietuvos sporto universiteto Rektoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr ISAK 7 /B LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

Projektas

Projektas INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS (Viešoji įstaiga, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r., tel.: 837 752300, faks.: 837 397500, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, į.k.

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3.1.-P1-299 (Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. (1.3.)-V1-45 redakcija) NACIONALINIO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PATVIRTINTA Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininko 2016 m. 10 03 d. įsakymu Nr.2016-10/3 ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

Microsoft Word - VPT doc

Microsoft Word - VPT doc PATVIRTINTA ITC Direktoriaus 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V1-121 ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo informacinių technologijų

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

Pirkimo salygos telefono ir interneto 2011

Pirkimo salygos telefono  ir interneto 2011 PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015 PATVIRTINTA VĮ Lietuvos paminklai direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. Į-1 VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS PAMINKLAI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, Alytus, tel./faks. (8 315) , el. p.

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, Alytus, tel./faks. (8 315) , el. p. ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, 62175 Alytus, tel./faks. (8 315) 77 979, el. p. alytausprc@aprc.lt, http://www.aprc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc PATVIRTINTA Akcinės bendrovės Lietuvos pašto generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-66 (2012 m. kovo 20 d. redakcija) AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Matavimo iranga chem tyr. _dir.isakymas Nr.AV-114_

Matavimo iranga chem tyr. _dir.isakymas Nr.AV-114_ PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. AV- 114 ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS MATAVIMO PRIETAISŲ CHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI VIEŠASIS PIRKIMAS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-10 (1.3) (Kauno

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL)

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL) PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 89 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKAS MAŽOS VERTĖS

Detaliau

LOJ pirkimo salygos 2009_09-24 (patikslintos

LOJ pirkimo salygos 2009_09-24 (patikslintos PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. AV-103 (su pakeitimais, padarytais Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. AV-120)

Detaliau

1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLA

1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLA 1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr.1 2016 m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU CVP IS PRIEMONĖMIS SĄLYGOS TURINYS 1. BENDROSIOS

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

(Microsoft Word BSL-3 s\340lygos VPT.doc)

(Microsoft Word BSL-3 s\340lygos VPT.doc) PATVIRTINTA Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr.VK-225 (dokumento, kuriuo patvirtinta data, pavadinimas, numeris) PIRKIMO DOKUMENTAI

Detaliau

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PAVYZDINĖS TAISYKLĖS

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PAVYZDINĖS TAISYKLĖS PATVIRTINTA VĮ Veisiejų miškų urėdijos miškų urėdo 2011 m. spalio 06 d. įsakymu Nr. V-119 VĮ VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. III. IV.

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 2018 m. gegužės 8 d. Nr. DĮ-24 Pasvalys Siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

autoremonto paslaugu salygos 2011

autoremonto paslaugu salygos 2011 KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldyb s biudžetin įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_ VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

prkimu_taisykles_

prkimu_taisykles_ 1 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DöL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 23 d. Nr.

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (VIETŲ PATALPOSE KAVOS APARATAMS IR

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau