ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo"

Transkriptas

1 ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo suteikiama apsauga 3. Nedraudžiamieji įvykiai 4. Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma ir turinys 5. Draudimo sutarties galiojimo terminai 6. Draudimo sutarties galiojimo teritorija 7. Draudimo sumos ir įmokos 8. Draudimo sutarties nutraukimas ir pasibaigimas 9. Žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo tvarka 10. Draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimo kitam ar kitiems draudikams tvarka 11. Atsakomybė už draudimo Taisyklių pažeidimus 12. Baigiamosios nuostatos 1. Bendrosios sąvokos 1.1 Draudėjas - asmuo, kuris kreipėsi į draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo ar kuriam draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį su draudiku. 1.2 Draudikas ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą. 1.3 Draudimo taisyklės draudiko parengtos standartinės draudimo sutarties sąlygos, kurios yra neatskiriama draudimo sutarties dalis (toliau Taisyklės). 1.4 Draudimo išmoka (toliau išmoka) draudiko mokama nukentėjusiam trečiajam asmeniui pinigų suma arba kita sutarta išmokos mokėjimo forma, skirta žalai asmeniui, turtui ir (ar) neturtinei žalai atlyginti. 1.5 Draudžiamasis įvykis įvykis, kurio metu teisėtai valdant ar naudojant draudimo sutartyje nurodytą transporto priemonę padaroma žala nukentėjusiajam trečiajam asmeniui ar jo turtui, kai pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančius teisės aktus apdraustos transporto priemonės valdytojas atsako už padarytą žalą. 1.6 Nedraudžiamasis įvykis įvykis, kuriam įvykus draudikas nemoka draudimo išmokos. 1.7 Numatomas draudimo laikotarpis laikotarpis, nurodytas draudimo liudijime. Jei draudimo liudijime nenurodyta kitaip, numatomas draudimo laikotarpis yra 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių. Tuo atveju, kai draudėjas tinkamai įvykdo pareigą sumokėti visą ar pirmą draudimo įmoką, numatomas draudimo laikotarpis sutampa su draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu. 1.8 Eismo įvykis įvykis kelyje, viešose arba privačiose teritorijose, kurio metu, judant transporto priemonei, žuvo ar buvo sužeista žmonių, sugadinta ar apgadinta bent viena transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje buvęs turtas. 1.9 Draudžiamojo įvykio žala (toliau žala) draudžiamojo įvykio metu padaryta žala nukentėjusio trečiojo asmens turtui, nukentėjusiam trečiajam asmeniui ir (ar) neturtinė žala arba žala, kuri atsirado vėliau kaip draudžiamojo įvykio padarinys Neturtinė žala asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kitos piniginės išraiškos neturinčios pasekmės, atsiradusios dėl padarytos per draudžiamąjį įvykį žalos asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo Transporto priemonės valdytojas asmuo, nuosavybės, patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu valdantis ir (ar) naudojantis transporto priemonę Nukentėjęs trečiasis asmuo asmuo, kuriam draudžiamojo įvykio metu padaryta žala ir kuris šių Taisyklių nustatyta tvarka turi teisę kreiptis dėl žalos atlyginimo. Draudėjas, transporto priemonės savininkas ar valdytojas bei jų šeimos nariai nelaikomi nukentėjusiais trečiais asmenimis Šeimos nariai draudėjo, transporto priemonės savininko ar valdytojo sutuoktiniai arba kartu gyvenantys bendro ūkio siejami nesusituokę asmenys, nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), senoliai, broliai, seserys, pilnamečiai vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai (sugyventiniai), vaikaičiai, jei jie turi bendrą ūkį su draudėju, transporto priemonės savininku ar valdytoju Žala nukentėjusiam trečiajam asmeniui (toliau žala asmeniui) žala nukentėjusio trečiojo asmens sveikatai ir (ar) žala, atsiradusi dėl gyvybės atėmimo. Žalos asmeniui dydis nustatomas įstatymų nustatyta tvarka Žala nukentėjusio trečiojo asmens turtui (toliau žala turtui) nukentėjusio trečiojo asmens turtui padaryta žala. Žalos turtui dydis nustatomas įstatymų nustatyta tvarka Didelis neatsargumas asmens elgesys, pasireiškiantis veikimu ir/ar neveikimu, neatitinkantis minimalių atsargumo ir dėmesingumo reikalavimų Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Draudimo įstatyme, Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme ir Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme vartojamas sąvokas. ERGO Insurance SE Lietuvos filialas. Adresas Geležinio Vilko g. 6A, LT Vilnius. Įmonės kodas PVM kodas LT Telefonai: 1887, (8 5) Faksas (8 5) El. paštas Tinklalapio adresas Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, VĮ Registrų centras, Vilniaus filialas. Filialo steigėjas ERGO Insurance SE. Įmonės kodas PVM kodas EE Adresas A. H. Tammsaare 47, Talinas 11316, Estijos Respublika. Duomenys kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje. 1

2 2. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo suteikiama apsauga 2.1 Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo sutartimi pagal joje numatytas sąlygas yra suteikiama draudimo apsauga, viršijanti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suteikiamos draudimo apsaugos apimtį. Šia sutartimi draudimo apsauga nėra suteikiama įvykiams, kurie pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą laikomi nedraudžiamaisiais. 2.2 Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo sutartimi (toliau draudimo sutartis) apdraudžiama draudimo sutartyje nurodytą transporto priemonę naudojančių valdytojų civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo, išskyrus šių Taisyklių 3 punkte numatytus nedraudžiamuosius atvejus. 2.3 Išmoka šių Taisyklių nustatyta tvarka mokama dėl nukentėjusiems tretiesiems asmenims padarytos žalos, kai už žalą atsakingiems asmenims valdant ar naudojant (toliau naudojant) transporto priemonę atsiranda civilinė atsakomybė. 2.4 Pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo sutartį gali būti atlyginama neturtinė žala, jei tai aiškiai įvardinta draudimo sutartyje. 2.5 Šių Taisyklių nustatyta tvarka draudikas nemoka išmokos dėl žalos padarymo atsakingam už žalos padarymą valdytojui ar jo šeimos nariams, jo naudojamai transporto priemonei ir joje esančiam turtui bei kitam tos transporto priemonės draudėjo ar savininko bei jų šeimos narių turtui. 3. Nedraudžiamieji įvykiai 3.1 Nedraudžiamaisiais įvykiais, už kuriuos draudimo įmonė neprivalo mokėti draudimo išmokų, laikomi įvykiai, kurie atsiranda: kai transporto priemonė naudojama atlikti veiksmus, kurių atlikimui ji nėra pritaikyta, arba naudojama nesilaikant transporto priemonės gamintojo nustatytų eksploatavimo taisyklių; kai transporto priemonė buvo remontuojama; atliekama jos techninė priežiūra ar aptarnavimas; keičiama transporto priemonės komplektacija ar jos dalys; jei įvykio metu transporto priemonė buvo techniškai netvarkinga; šių Taisyklių prasme transporto priemonė laikoma techniškai netvarkinga, kuomet ją naudoti draudžia teisės aktai. Ši išlyga netaikoma, kuomet apdraustos transporto priemonės techninė būklė neturėjo įtakos draudžiamojo įvykio kilimui; dėl gaisro, kai apdraustoje transporto priemonėje arba šalia jos buvo naudojamas atviros ugnies šaltinis bei kiti prietaisai, kuriuos yra draudžiama naudoti pagal transporto priemonės eksploatacijos taisykles arba kai nebuvo laikomasi priešgaisrinės saugos taisyklų reikalavimų; kai apdrausta specialios paskirties transporto priemone vykdoma veikla, kuriai transporto priemonė yra skirta (pavyzdžiui: autokranas, autokopėčios, autobokštelis, gaisrinis automobilis, miškovežis ir pan.); kai transporto priemonė valdoma neteisėto valdytojo; apdraustos transporto priemonės valdytojui neturint teisės vairuoti tos kategorijos transporto priemonę; kai apdraustos transporto priemonės valdytojas pasišalino iš įvykio vietos; kai transporto priemonė dalyvauja bet kokio pobūdžio važiavimuose, kuriuose siekiama kuo didesnio greičio, kliūčių įveikimo ir/ arba reikalaujama ypatingo vairavimo meno, taip pat kai transporto priemonė naudojama mokymui vairuoti; dėl darbo režimo ar darbo saugumo reikalavimų, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, pažeidimo; kai transporto priemonė eksploatuojama ne kelių eismui skirtose teritorijose arba nedalyvavo kelių eisme: buvo garaže, remonto dirbtuvėse, kitoje ne kelių eismui skirtoje vietoje, buvo naudojama darbams ne keliuose; kai transporto priemonė buvo valdoma neblaivaus, apsvaigusio nuo vaistų, narkotinių ar kitų svaigiųjų medžiagų valdytojo, taip pat kai pastarasis vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo; šių Taisyklių prasme neblaivumas ir apsvaigimas suprantamas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką; kai transporto priemonės valdytojas, naudodamas transporto priemonę, nepakluso kelių policijos ar kitų kompetentingų institucijų pareigūnų reikalavimams; dėl transporto priemonės savininko ir/ar valdytojo didelio neatsargumo; kai draudžiamasis įvykis organizuojamas tyčia ar transporto priemonė naudojama nusikalstamiems veiksmams atlikti; dėl žemės drebėjimo, radiacijos, branduolinės energijos poveikio; kai bet kokia žala, nuostoliai ir išlaidos yra tiesiogiai ar netiesiogiai sąlygotos arba susijusios su sekančiais įvykiais, neatsižvelgiant į tai, kad žalos, nuostolių, išlaidų atsiradimui ar jų dydžiui galėjo turėti įtakos kitos priežastys ir aplinkybės: karas, invazija, agresija, priešiški užsienio jėgų veiksmai, karinio pobūdžio veiksmai (nepriklausomai nuo to, ar buvo paskelbtas karas, ar ne), pilietinis karas, maištas, revoliucija, sukilimas, vidaus neramumai, pasiekę sukilimo, karinės arba neteisėtos jėgos panaudojimo mastą, o taip pat streikas, lokautas, valdžios ar valdžios institucijų nurodymai ir/ar veiksmai; bet kokio pobūdžio teroristiniai aktai (terorizmas) Pagal šią išlygą taip pat neatlyginama žala, nuostoliai arba išlaidos, tiesiogiai ar netiesiogiai sukeltos arba susijusios su reagavimu, kelio užkirtimu ar nuslopinimu ir punktuose nurodytų veiksmų ir įvykių ar bet kokiu kitu būdu susiję su ir punktuose nurodytais veiksmais ir/arba įvykiais. 3.2 Be šių Taisyklių 3.1 punkte išvardintų atvejų pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo sutartį taip pat nėra atlyginama: žala, kuri atlygintina pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį; žala kartu važiavusiems asmenims, kurie yra transporto priemonės bendrasavininkiai, teisėti valdytojai ar šeimos nariai; žala, patiriama netekus grynųjų pinigų, bižuterijos, juvelyrinių bei meno dirbinių, vertybinių popierių, dokumentų, filatelijos, numizmatikos ar panašių rinkinių arba daiktų; žala dėl draudimo sutartyje nurodytos transporto priemonės sugadinimo, sunaikinimo ar netekimo ar ja gabenamų daiktų sugadinimo, sunaikinimo ar netekimo; žala dėl apdrausta transporto priemone velkamos (buksyruojamos) transporto priemonės sugadinimo, sunaikinimo ar netekimo, joje esančių asmenų sužalojimo ar ja gabenamų daiktų sugadinimo, sunaikinimo ar netekimo; žala dėl transporto priemonės valdytojo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo arba netinkamo vykdymo; dėl gamtinei aplinkai padaryto poveikio kylančios žalos žmonėms (jų sveikatai ar gyvybei) arba daiktams, kurį (poveikį) sąlygoja pervežamas pavojingas krovinys; 4. Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma ir turinys 4.1 Prieš sudarydamas draudimo sutartį, draudėjas privalo suteikti draudikui jo prašomą teisingą informaciją ir pateikti dokumentus, būtinus draudimo sutarčiai sudaryti. 4.2 Draudėjo prašymas sudaryti draudimo sutartį gali būti pateikiamas žodžiu. Draudikui pareikalavus, draudėjas prašymą sudaryti Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr

3 draudimo sutartį pateikia raštu. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo sutarčiai sudaryti draudėjas nurodo pageidaujamos apdrausti transporto priemonės tipą, markę, modelį, valstybinį numerį, identifikacijos numerį, variklio darbo tūrį ir galingumą, draudimo laikotarpį ir teritoriją, draudimo sumas ir rizikas, kurias pageidauja apdrausti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanorišku draudimu, bei privalo suteikti draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai), jeigu tos aplinkybės nėra ir neturi būti žinomos draudikui. Raštu pateikto prašymo originalas įteikiamas draudikui. Draudikui pareikalavus draudėjas privalo pateikti apžiūrai transporto priemonę, nurodomą draudimo sutartyje. 4.3 Draudėjas atsako už sudarant draudimo sutartį raštu ar žodžiu pateikiamų duomenų teisingumą. Sudarius draudimo sutartį, raštu pateiktas prašymas laikomas sudėtine draudimo sutarties dalimi. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad draudėjas suteikė draudikui žinomai melagingą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikai įvertinti, tai draudikas turi teisę reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, išskyrus atvejus, kai aplinkybės, kurias draudėjas nuslėpė, išnyko iki draudžiamojo įvykio ar neturėjo įtakos draudžiamajam įvykiui. 4.4 Jei tas pats ar kitas draudėjas su vienu ar skirtingais draudikais sudarė kelias tos pačios transporto priemonės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo sutartis (dvigubas draudimas), tai įvykus draudžiamajam įvykiui draudimo išmoka pagal kiekvieną draudimo sutartį yra mokama proporcingai jose nurodytoms draudimo sumoms taip, kad bendra draudimo išmokų suma neviršytų viso žalos dydžio. 5. Draudimo sutarties galiojimo terminai 5.1 Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo sutartis sudaroma draudimo sutartyje nurodytam laikotarpiui. 5.2 Atskirame draudiko rašte gali būti nurodoma, kad draudikas suteikia draudėjui laikinąją draudimo apsaugą, kol nėra baigtas rizikos įvertinimas arba nėra iki galo susitarta dėl draudimo įmokos dydžio. Laikina draudimo apsauga pasibaigia nuo to momento, kai draudikas nustato draudimo riziką, kai šalys susitaria dėl draudimo įmokos dydžio arba nuo momento, nurodyto draudiko rašte. Laikinos draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu taikomos visos šių Taisyklių nuostatos, reglamentuojančios draudėjo ir draudiko statusą bei draudimo apsaugos apimtį. Nesudarius draudimo sutarties, laikina draudimo apsauga yra laikoma negaliojančia nuo pat pirmos jos suteikimo dienos ir draudikas nėra įpareigotas mokėti draudimo išmokas už įvykius atsitikusius laikinos draudimo apsaugos laikotarpiu. 5.3 Draudėjui mirus, iš draudimo sutarties atsiradusios draudėjo teisės ir pareigos pereina jo įpėdiniams (teisių perėmėjams), jei tai įmanoma pagal sutarties prigimtį, įstatymus ir turinį. 5.4 Pardavus apdraustą transporto priemonę arba kitokiu pagrindu pasikeitus apdraustos transporto priemonės savininkui, taip pat išperkamosios ar veiklos nuomos atveju pasikeitus nuomininkui, teisės ir pareigos pagal draudimo sutartį pereina naujajam transporto priemonės savininkui, jeigu buvęs arba naujasis transporto priemonės savininkas raštu pranešė draudikui apie nuosavybės teisės perėjimą per 48 valandas nuo transporto priemonės savininko pasikeitimo momento ir draudikas turėjo galimybę įvertinti naujojo transporto priemonės savininko draudimo riziką. Nepranešus draudikui apie transporto priemonės pardavimą arba savininko, nuomininko (išperkamosios ar veiklos nuomos atveju) pasikeitimą, draudikas turi teisę nemokėti draudimo išmokos. 5.5 Išmokėjus draudimo išmoką dėl nuostolių, mažesnių už draudimo sumą, draudiko prievolė lieka galioti iki draudimo sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos likusiai draudimo sumos daliai. Draudikui išmokėjus draudimo išmoką ar išmokas, kurių bendra suma lygi draudimo sumai, draudiko prievolės pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo sutartį pasibaigia. 6. Draudimo sutarties galiojimo teritorija 6.1 Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo apsauga galioja draudimo sutartyje nurodytoje teritorijoje. 7. Draudimo sumos ir įmokos 7.1 Draudimo suma Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo sumos nustatomos sutarties šalių susitarimu Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo sutartimi neatlyginama žala, kuri atlyginama pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Išmokėjus draudimo išmoką dėl nuostolių, mažesnių už draudimo sumą, draudiko prievolė lieka galioti iki draudimo sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos likusiai draudimo sumos daliai. 7.2 Draudimo įmokų dydžius nustato draudikas. 7.3 Draudimo sutarties įsigaliojimo ir įmokos mokėjimo tvarka: Visais atvejais draudimo sutarties įsigaliojimas yra siejamas su visos ar pirmos draudimo įmokos sumokėjimu, t.y. draudimo sutartis įsigalioja tik po to, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, neatsižvelgiant į tai, ar draudimo sutartyje numatyta, kad visa ar pirma draudimo įmoka privalo būti sumokėta sutarties sudarymo dieną, ar sutartyje yra numatytas vėlesnis visos ar pirmos draudimo įmokos sumokėjimo terminas: Jei draudimo sutartyje yra numatyta, kad visa ar pirma draudimo įmoka privalo būti sumokėta draudimo sutarties sudarymo dieną, ir draudėjas tinkamai įvykdo prievolę mokėti draudimo įmoką (t.y. nurodytu terminu ir mokėjimo būdu sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką), tai draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodyto numatomo draudimo laikotarpio pradžios dienos ir valandos, o draudimo apsauga yra taikoma tik po draudimo sutarties įsigaliojimo įvykusiems draudžiamiesiems įvykiams Jei draudimo sutartyje yra numatyta, kad visa ar pirma draudimo įmoka privalo būti sumokėta vėliau nei draudimo sutarties sudarymo dieną, ir draudėjas tinkamai įvykdo prievolę mokėti draudimo įmoką (t.y. nurodytu terminu ir mokėjimo būdu sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką), tai draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo įmokos sumokėjimo momento, o draudimo apsauga yra taikoma ir draudžiamiesiems įvykiams, apie kuriuos draudimo sutarties šalys nežinojo sudarydamos draudimo sutartį, įvykusiems nuo sutartyje nurodytos numatomos draudimo laikotarpio pradžios dienos ir valandos iki sutarties įsigaliojimo momento (t.y. draudimo apsauga yra taikoma retroaktyviai) Jei draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, praleidęs draudimo sutartyje numatytą įmokos sumokėjimo terminą, tai neatsižvelgiant į tai, ar draudimo įmoka privalėjo būti sumokėta sutarties sudarymo dieną, ar sutartyje buvo numatytas vėlesnis jos sumokėjimo terminas, draudimo sutartis įsigalioja tik nuo 3 kalendorinės dienos, einančios po draudimo įmokos sumokėjimo, 00 valandų, o draudimo apsauga yra taikoma tik po draudimo sutarties įsigaliojimo įvykusiems draudžiamiesiems įvykiams Visais šių Taisyklių punkte numatytais atvejais draudimo apsauga pradedama taikyti ne anksčiau, nei draudimo sutartyje nurodyta numatomo draudimo laikotarpio pradžia Draudėjas gali pasirinkti draudimo įmokos mokėjimo būdą - mokėti metinę draudimo įmoką iš karto arba dalimis. Jei pasirenkamas draudimo įmokos mokėjimas dalimis, tai priklausomai nuo mokėjimo būdo draudimo įmokos dalims gali būti taikomas draudimo įmokos priedas Jeigu sutarta metinę draudimo įmoką mokėti dalimis, tai: po pirmosios draudimo įmokos dalies visos kitos įmokos laikomos atidėtomis draudimo įmokos dalimis, nes jų mokėjimas atidedamas iki sutartyje numatyto mokėjimo termino; Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr

4 draudikas gali nedelsdamas pareikalauti sumokėti atidėtas einamųjų draudimo metų įmokų dalis, jeigu draudėjas delsia visiškai ar iš dalies sumokėti kurią nors įmokos dalį; draudikas vienašališkai išsiunčia draudėjui pranešimą apie draudimo įmokos mokėjimo būdo pakeitimą, kuris tampa privalomas draudėjui Draudėjui nesumokėjus atidėtos draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje numatytu terminu, draudikas išsiunčia draudėjui pranešimą raštu, nurodydamas, jog per 15 dienų nuo pranešimo gavimo draudėjui nesumokėjus atidėtos draudimo įmokos draudimo dalies apsauga bus sustabdyta ir draudėjui sumokėjus atidėtą draudimo įmokos dalį atnaujinta tik sekančią dieną po draudimo įmokos dalies sumokėjimo dienos. Jei draudžiamasis įvykis įvyko draudimo apsaugos sustabdymo metu, tai draudikas turi teisę nemokėti draudimo išmokos. Ši Taisyklių sąlyga netaikoma nesumokėjus visos ar pirmos draudimo įmokos, kadangi visais atvejais draudimo sutarties įsigaliojimas yra siejamas su visos ar pirmos draudimo įmokos sumokėjimu Jei draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokos nesumokėjimo tęsiasi ilgiau negu 3 mėnesius, tai draudikas turi teisę, raštu pranešęs draudėjui, vienašališkai nutraukti draudimo sutartį. Draudikas, šiuo pagrindu nutraukęs draudimo sutartį, turi teisę į iki draudimo sutarties nutraukimo nesumokėtas draudimo įmokas Draudimo įmokos mokėjimo pagrindas yra draudiko surašytas oficialus dokumentas - draudimo liudijimas, įmokų sąskaita arba ją atitinkantis dokumentas Draudimo įmoka mokama draudimo įmonei grynaisiais pinigais arba naudojantis banko paslaugomis Visi mokėjimai pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo sutartį yra atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta - litais. Mokėjimai kitokia valiuta yra įmanomi, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės reikalavimams. 8. Draudimo sutarties nutraukimas ir pasibaigimas 8.1 Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs draudiką ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo dienos. Šiuo atveju sumokėta draudikui draudimo įmoka draudėjui negrąžinama. Draudikas turi teisę draudėjui grąžinti draudimo įmokos dalį, proporcingą likusiam nepanaudotam draudimo sutarties galiojimo laikui, išskaičiavus draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas bei pagal tą sutartį išmokėtas draudimo išmokas. Draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidos sudaro 15 procentų metinės draudimo įmokos. 8.2 Draudimo sutartis gali būti nutraukiama draudiko iniciatyva, jei draudėjas sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir jei tai yra esminis draudimo sutarties pažeidimas. Šiuo atveju sumokėta draudikui draudimo įmoka draudėjui negrąžinama. 9. Žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo tvarka 9.1 Įvykus draudžiamajam įvykiui, su juo susijęs apdraustos transporto priemonės valdytojas privalo: imtis jam prieinamų, protingų priemonių galimai žalai sumažinti, imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta medicinos pagalba nukentėjusiesiems, pagal galimybes apsaugoti nukentėjusiųjų turtą; apie eismo įvykį nedelsdamas pranešti policijai Kelių eismo taisyklėse nustatytais atvejais; kitais atvejais informuoti atitinkamas kompetentingas valstybės institucijas (pavyzdžiui apie gaisrą pranešti priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai ir pan.) tais atvejais, kai eismo įvykio dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių ir, vadovaudamiesi Kelių eismo taisyklių nuostatomis, nekviečia policijos į eismo įvykio vietą, eismo įvykio deklaracijoje nubraižyti eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybes ir duoti visiems eismo dalyviams pasirašyti. Tuo atveju, kai nė vienas eismo įvykio dalyvis neturi eismo įvykio deklaracijos, eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašomos ir eismo įvykio schema nubraižoma ant švaraus popieriaus lapo, kuriame nurodomi eismo įvykio dalyviai, transporto priemonės, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija ir eismo įvykio aplinkybės patvirtinamos eismo įvykio dalyvių parašais. Pildoma tiek eismo įvykio deklaracijos egzempliorių, kiek yra eismo įvykio dalyvių; per 7 kalendorines dienas nuo draudžiamojo įvykio dienos raštu pranešti draudikui apie draudžiamąjį įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas. Eismo įvykio atveju, pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes; per 5 darbo dienas raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie pateiktą pretenziją atlyginti žalą ar teisme pareikštą ieškinį dėl žalos atlyginimo, pateikti visus būtinus paaiškinimus ir turimą informaciją. 9.2 Pretenziją dėl padarytos per draudžiamąjį įvykį žalos teikiantis asmuo privalo pateikti draudikui turimus draudžiamojo įvykio ir žalos įrodymus, padėti jam nustatyti įvykio aplinkybes ir žalos dydį, laikytis draudiko nurodymų, jeigu jie buvo duoti, leisti draudikui ištirti draudžiamojo įvykio metu padarytos žalos priežastis ir nustatyti jos dydį. 9.3 Pretenzija dėl padarytos žalos: Nukentėjęs trečiasis asmuo pretenziją dėl padarytos žalos gali pateikti atsakingam už padarytą žalą asmeniui (toliau kaltininkas) arba tiesiogiai draudikui Jei draudikui išmokėjus išmoką atlyginama ne visa nukentėjusiam trečiajam asmeniui padaryta žala dėl to, kad žala viršija draudimo sumas, nukentėjęs trečiasis asmuo turi teisę kreiptis į kaltininką, kad jis atlygintų likusią žalos dalį. 9.4 Žalos nustatymas: Nukentėjęs trečiasis asmuo, norėdamas gauti išmoką iš draudiko, pats ar per savo atstovą per 7 kalendorines dienas po draudžiamojo įvykio dienos privalo raštu pranešti apie draudžiamąjį įvykį draudikui, išskyrus atvejus, kai pranešti apie įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių. Nukentėjęs trečiasis asmuo pats ar per savo atstovą privalo pateikti pretenziją dėl padarytos žalos, atsitikus eismo įvykiui, pateikti eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes, jei į eismo įvykio vietą nebuvo kviesta policija, taip pat pateikti informaciją ir turimus dokumentus apie kaltininką, draudžiamojo įvykio aplinkybes ir dokumentus, įrodančius per draudžiamąjį įvykį padarytos žalos faktą, taip pat leisti susipažinti su dokumentais, galinčiais patvirtinti padarytos žalos aplinkybes, faktą ir dydį. Draudikui pateikti informaciją ir įrodymus apie iš kitų draudikų pagal kitas draudimo sutartis gautas draudimo išmokas, susijusias su draudžiamuoju įvykiu, dėl kurio yra reiškiama pretenzija Žalos dydį nustato draudikas. Draudikas nustato išmokos dydį, atsižvelgdamas į dokumentus ir informaciją, įrodančius draudiminio įvykio faktą ir eismo įvykio metu padarytos žalos aplinkybes, dydį, taip pat nukentėjusį trečiąjį asmenį gydžiusių medikų konsultacijas, siūlymus ir išvadas, paskirtų ekspertų ir (ar) turto vertintojų išvadas. Nustatant eismo įvykio aplinkybes ir kaltininko atsakomybę, turi būti vadovaujamasi eismo įvykio dalyvių pasirašyta eismo įvykio deklaracija ar kitu eismo įvykio dalyvių pasirašytu dokumentu apie įvykio aplinkybes, kompetentingų institucijų išduotais dokumentais apie eismo įvykio aplinkybes bei kitais teisės aktais. Jeigu draudiko įgaliotas asmuo neatvyko per šių Taisyklių punkte nustatytą terminą, nukentėjęs trečiasis asmuo turi teisę pasamdyti turto vertintoją, kad jis nustatytų turtui padarytos žalos dydį. Tokiu atveju draudikas privalo atlyginti protingumo kriterijus atitinkančias nukentėjusio trečiojo asmens turėtas turto vertintojo samdymo išlaidas. Nukentėjęs trečiasis asmuo turi teisę savo iniciatyva ir savo lėšomis papildomai kreiptis į ekspertus dėl padarytos žalos dydžio nustatymo. Draudikas turi teisę siųsti nukentėjusį trečiąjį asmenį atlikti medicininės apžiūros, apmokėdamas apžiūros išlaidas. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr

5 9.4.3 Kai žala padaryta turtui, nukentėjęs trečiasis asmuo privalo išsaugoti turtą tokį, koks jis buvo po draudžiamojo įvykio, tol, kol jį apžiūrės draudiko įgaliotas asmuo, ir suteikti galimybę draudiko įgaliotam asmeniui jį apžiūrėti. Draudikas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nukentėjusio trečiojo asmens rašytinio pranešimo apie draudžiamąjį įvykį gavimo dienos, privalo nusiųsti įgaliotą asmenį apžiūrėti sugadintą ar sunaikintą turtą, surašyti apžiūros ataskaitą ir pateikti ją pasirašytinai susipažinti nukentėjusiam trečiajam asmeniui Žalos dėl transporto priemonės sugadinimo, kai ją remontuoti ekonomiškai tikslinga, atlyginimo dydis nustatomas pagal turėtas remonto išlaidas, būtinas atkurti sugadintą transporto priemonę ar jos detalių ir (ar) dalių rinkos vertę iki draudžiamojo įvykio. Jeigu draudėjas atsisako remontuoti transporto priemonę, atlyginamos apskaičiuotos būtinos turto remonto išlaidos atkurti sugadintą transporto priemonę ar jos detalių ir (ar) dalių rinkos vertę iki draudžiamojo įvykio. Būtinas remonto išlaidas sudaro remonto darbų vertė, keičiamų dalių vertė (nuskaičiavus dalių nusidėvėjimą), įskaitant dalis, būtinas keisti dėl atliekamo remonto technologijos, nors šios dalys neturėjo tiesioginio draudžiamojo įvykio poveikio, dažymo darbų vertė, dažymo medžiagų vertė. Būtinos remonto išlaidos apskaičiuojamos pagal vidutinius darbų ir keičiamų detalių ir (ar) dalių įkainius, atitinkančius technologijos lygį, vadovaujantis gamyklos gamintojos rekomenduojamais laiko normatyvais. Jeigu nustatyta, kad sugadintos detalės ir (ar) dalys gali būti remontuojamos, bet neprivalo būti keičiamos, remontas turi būti atliekamas kaip tik šiuo numatytu būdu. Žalos dėl transporto priemonės sunaikinimo dydis nustatomas pagal sunaikintos transporto priemonės rinkos vertę iki sunaikinimo ir likutinę vertę po draudžiamojo įvykio. Transporto priemonė laikoma sunaikinta, kai ją remontuoti ekonomiškai netikslinga, t.y. remontuoti ekonomiškai netikslinga, jeigu būtinos remonto išlaidos yra lygios 75 procentams transporto priemonės rinkos vertės iki draudžiamojo įvykio arba didesnės. Po draudžiamojo įvykio likusios apgadintos ar senos transporto priemonės dalys paliekamos draudėjui. Jų vertė atskaitoma iš draudimo išmokos Kai žala padaryta asmens sveikatai, turi būti įvertinama visa dėl sveikatos sužalojimo asmens patirta žala. Tokiu atveju nuostolius sudaro negautos pajamos, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos (gydymo, papildomo maitinimo, vaistų įsigijimo, protezavimo, sužaloto asmens priežiūros, specialių transporto priemonių įsigijimo, sužaloto asmens perkvalifikavimo išlaidos ir kitos sveikatai grąžinti būtinos išlaidos) Žala, atsiradusi dėl gyvybės atėmimo, yra laidojimo ir su tuo susijusios išlaidos bei išlaidos žalos atlyginimui dėl maitintojo netekimo. Asmenims, turintiems teisę į žalos atlyginimą netekus maitintojo, atlyginama ta mirusiojo pajamų dalis, kurią jie gavo ar turėjo teisę gauti mirusiajam esant gyvam. Teisę į žalos atlyginimą turi asmenys, kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą (nepilnamečiai vaikai, sutuoktinis, nedarbingi tėvai ar kiti faktiniai nedarbingi išlaikytiniai), taip pat mirusiojo vaikas, gimęs po jo mirties Nukentėjęs trečiasis asmuo turi teisę pateikti pretenzijas draudikui dėl patirtos neturtinės žalos atlyginimo. Jei draudikas ir nukentėjęs trečiasis asmuo nesutaria dėl neturtinės žalos atlyginimo dydžio, nukentėjęs trečiasis asmuo turi teisę kreiptis į teismą. Pretenzijas dėl neturtinės žalos atlyginimo draudikas tenkina tik tuo atveju, jei draudiko įsipareigojimas atlyginti tokią žalą buvo aiškiai įvardintas draudimo sutartyje. 9.5 Išmokos mokėjimo principai: Draudikas moka išmoką, jeigu transporto priemonės valdytojui dėl padarytos žalos nukentėjusiam trečiajam asmeniui atsiranda civilinė atsakomybė Išmoka dėl velkama transporto priemone padarytos žalos (kai pagal teisės aktus velkamos transporto priemonės vairuotojas nebūtinas) mokama pagal velkančios transporto priemonės draudimo sutartį, kai velkama transporto priemonė eismo įvykio metu buvo sukabinta su velkančia transporto priemone. Jeigu velkama transporto priemonė (kurios vairuotojas nebūtinas) prieš eismo įvykį atsikabino nuo ją velkančios transporto priemonės, dėl atsikabinusia transporto priemone padarytos žalos išmoka mokama pagal draudimo sutartį, kuria apdrausta atsikabinusios transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė, jeigu dėl žalos padarymo atsakomybė kyla velkamos transporto priemonės valdytojui. Išmoka dėl velkama transporto priemone (kurios vairuotojas būtinas) padarytos žalos mokama arba pagal velkamos, arba pagal velkančios transporto priemonės draudimo sutartį atsižvelgiant į tai, kurios transporto priemonės valdytojui kilo civilinė atsakomybė. 9.6 Išmokos mokėjimo tvarka Draudikas privalo išmokėti išmoką per 30 dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos Jei per šių Taisyklių punkte nurodytą terminą neįmanoma ištirti aplinkybių, būtinų draudžiamojo įvykio faktui ar žalos dydžiui nustatyti, išmoka mokama per 14 dienų, skaičiuojant nuo dienos, kai šias aplinkybes būtų įmanoma baigti tirti dedant reikiamas pastangas, tačiau ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pretenzijos pateikimo dienos (išskyrus atvejus, kai žalos atlyginimo nustatymas priklauso nuo sprendimo baudžiamojoje, administracinėje ar civilinėje byloje). Jei išmoka mokama priėmus sprendimą baudžiamojoje, administracinėje ar civilinėje byloje, ji turi būti sumokama per 14 dienų nuo įsiteisėjusio sprendimo, nuosprendžio ar nutarimo gavimo dienos Draudikas per 30 dienų (arba šių Taisyklių punkte nurodytu atveju per 3 mėnesius) nuo pretenzijos pateikimo dienos turi pateikti motyvuotą pasiūlymą dėl išmokos mokėjimo arba privalo pateikti pagristą atsakymą ir įrodymus, atleidžiančius nuo išmokos išmokėjimo ar suteikiančius teisę sumažinti išmoką Išmoka mokama, kai yra nustatytas draudžiamojo įvykio faktas ir žalos dydis, o nukentėjęs trečiasis asmuo pateikė draudikui turimus draudžiamojo įvykio ir žalos įrodymus, laikėsi draudiko nurodymų, jeigu jie buvo duoti, leido draudikui susipažinti su dokumentais, galinčiais įrodyti padarytos žalos aplinkybes, faktą ir dydį, taip pat suteikė galimybę ištirti per draudžiamąjį įvykį padarytos žalos priežastis ir nustatyti jos dydį, atsižvelgdamas į šių Taisyklių punkto nuostatas išsaugojo sugadintą transporto priemonę ar kitą turtą tokį, koks jis buvo po draudžiamojo įvykio, ir pretenziją dėl padarytos žalos pateikė per nustatytą terminą. Jei nukentėjęs trečiasis asmuo nevykdė ar netinkamai vykdė šioje dalyje nurodytus įpareigojimus ir tai turėjo įtakos žalos padarymo aplinkybių tyrimui ar padidino žalą, draudikas gali sumažinti išmoką Draudikas moka per draudžiamąjį įvykį nukentėjusiam trečiajam asmeniui tik įrodymais pagrįstos per draudžiamąjį įvykį padarytos žalos dydžio išmoką, neviršijančią draudimo sutartyje nustatytų draudimo sumų, ir turi teisę atmesti nepagrįstus reikalavimus dėl žalos atlyginimo. Jei draudėjas yra atlyginęs žalą nukentėjusiam trečiajam asmeniui, išmoka draudėjui mokama tik tuo atveju, jei draudėjas buvo gavęs draudiko rašytinį sutikimą atlyginti žalą arba jei draudėjas įrodo, kad draudikas nepagrįstai nedavė tokio sutikimo Tais atvejais, kai yra keli nukentėję tretieji asmenys ir žalai atlyginti neužtenka draudimo sumos, draudikas moka išmokas proporcingai kiekvieno nukentėjusio trečiojo asmens patirtai žalai Jeigu išmokėjus išmoką paaiškėja, kad teisę į padarytos per draudžiamąjį įvykį žalos atlyginimą turi ir kiti nukentėję tretieji asmenys, negavę išmokos, draudikas turi išmokėti išmoką šiems asmenims, neviršydamas likusios draudimo sumos Žala nustatoma pagal šias taisykles ir deliktinę (dėl žalos padarymo) civilinę atsakomybę reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr

6 10. Draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimo kitam ar kitiems draudikams tvarka 10.1 Draudikas, ketinantis perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartis kitam ar kitiems draudikams, privalo apie šį ketinimą paskelbti 2 (dviejuose) dienraščiuose, kurie platinami visoje Lietuvos Respublikoje. Po paskelbimo dienraščiuose draudikas apie savo ketinimą prieš du mėnesius asmeniškai raštu privalo informuoti kiekvieną draudėją. Skelbimuose dienraščiuose ir rašytinėje informacijoje draudėjui draudikas privalo nurodyti terminą (ne trumpesnį kaip du mėnesiai), per kurį draudėjas turi teisę pareikšti savo prieštaravimą raštu draudikui dėl ketinimo perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį 10.2 Pasibaigus 2 mėnesių įspėjimo terminui, draudikas privalo kreiptis į Lietuvos Respublikos Draudimo priežiūros komisiją dėl leidimo perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis išdavimo Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam ar kitiems draudikams tik gavęs Lietuvos Respublikos Draudimo priežiūros komisijos leidimą Lietuvos Respublikos Draudimo priežiūros komisijos leidimas perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis skelbiamas Valstybės žinių priede Informaciniai pranešimai Draudėjas, nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimu, turi teisę nutraukti draudimo sutartį per vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo. Šiuo atveju draudikas turi teisę į dalį draudimo įmokos, kuri yra proporcinga draudimo sutarties galiojimo terminui (pro rata temporis). 11. Atsakomybė už draudimo Taisyklių pažeidimus 11.1 Draudimo sutarties šalys, pažeidusios draudimo sutarties sąlygas, atsako įstatymų nustatyta tvarka Draudėjas ar draudikas laikomi pažeidusiais draudimo sutarties sąlygas tik nustačius jų kaltę Draudėjas laikomas atsakingu už draudimo sutarties pažeidimą ir tais atvejais, kai pareigas, kylančias iš draudimo sutarties vykdymo, pažeidžia asmenys, veikiantys kaip draudėjo įgalioti asmenys (transporto priemonės teisėtas valdytojas, naudotojas ir pan.) ar kiti asmenys, su transporto priemonės savininko ar jos teisėtų valdytojų žinia ir valia turėję teisę naudotis transporto priemone. 12. Baigiamosios nuostatos 12.1 Su draudimo sutartimi susiję draudimo sutarties šalių pareiškimai ir pranešimai turi būti pateikiami raštu. Jei pasikeitė draudėjo gyvenamosios vietos ar buveinės adresas ir draudėjas nepranešė apie tai draudikui, tai draudėjui paskutiniu draudikui žinomu gyvenamosios vietos ar buveinės adresu registruotu laišku išsiųsti draudiko pareiškimai ir pranešimai laikomi įteiktais draudėjui Visi nesutarimai, kylantys tarp draudėjo ir draudiko dėl draudimo sutarties sudarymo, vykdymo ar pasibaigimo, sprendžiami derybų keliu Nepavykus išspręsti nesutarimų derybomis, ginčas tarp draudėjo ir draudiko sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Valdybos pirmininkas Dr. Kęstutis Bagdonavičius Valdybos narys Saulius Jokubaitis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo 2014-12-31 1. Bendrosios sąvokos 2. Draudėjo prašymas sudaryti darbdavio civilinės atsakomybės

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr. 2015-03 Pensijų draudimo taisyklės Nr. 009 1. Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d. 1.1. Gyvybės

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 1. BENDROJI

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr Patvirtinta 2018 09 28 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1.

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 2016-10 Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu taisyklės Nr. 011 Įsigalioja nuo 2016 m. gegužės

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

SAUSUMOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (Patvirtintos COMPENSA TU S.A Vienna Insurance Group Valdybos nutarimu 96/2014, 2014 m. lapkrič

SAUSUMOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (Patvirtintos COMPENSA TU S.A Vienna Insurance Group Valdybos nutarimu 96/2014, 2014 m. lapkrič SAUSUMOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (Patvirtintos COMPENSA TU S.A Vienna Insurance Group Valdybos nutarimu 96/2014, 2014 m. lapkričio mėn. 18 d., galiojančios nuo 2015 m. sausio mėn.

Detaliau

UGD indd

UGD indd Patvirtinta 2018 12 27 valdybos nutarimu Galioja nuo 2019 01 01 Universalaus gyvybės draudimo taisyklės Nr. 001/12 Pagal Universalaus gyvybės draudimo taisykles (toliau taisyklės) sudarius Draudimo sutartį,

Detaliau

UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma i

UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma i UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr. 009 1. Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma ir turinys, draudimo sutarties šalys 2. Draudžiamieji

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

ERGO nelaimingu taisykles.indd

ERGO nelaimingu taisykles.indd UADB ERGO LIETUVA 1 Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2007) Nr. 009 Patvirtinta UADB ERGO LIETUVA 2007 04 06 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 40. Galioja nuo 2007 05

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO I

ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO I ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas. Draudėjas AB SEB bankas.

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

PATVIRTINTA Seesam Insurance AS valdybos 2018 m. spalio 16 d. Asmens civilinės atsakomybės draudimo taisyklės (galioja nuo 2018 m. lapkričio 15 d.) 1.

PATVIRTINTA Seesam Insurance AS valdybos 2018 m. spalio 16 d. Asmens civilinės atsakomybės draudimo taisyklės (galioja nuo 2018 m. lapkričio 15 d.) 1. PATVIRTINTA Seesam Insurance AS valdybos 2018 m. spalio 16 d. Asmens civilinės atsakomybės draudimo taisyklės (galioja nuo 2018 m. lapkričio 15 d.) 1. BENDROJI DALIS 1.1. Seesam Insurance AS Lietuvos filialas

Detaliau

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros Galioja nuo 2019-07-01 TURINYS P. BENDROSIOS 1 1 2. Draudimo apsaugos galiojimas 2 2 2 2 6. Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendrosios i lygos 3 raustai rizikai 3 moka 3 4 4 12. Subrogacija

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudimo rūšis pagal Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymą:

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

UADB ERGO LIETUVA 1 Įmonių turto draudimo taisyklės (ERGO, ĮTDT, 2009) Nr. 057 PATVIRTINTA UADB ERGO LIETUVA Generalinio direktoriaus 2009 m. liepos 0

UADB ERGO LIETUVA 1 Įmonių turto draudimo taisyklės (ERGO, ĮTDT, 2009) Nr. 057 PATVIRTINTA UADB ERGO LIETUVA Generalinio direktoriaus 2009 m. liepos 0 UADB ERGO LIETUVA 1 Įmonių turto draudimo taisyklės (ERGO, ĮTDT, 2009) Nr. 057 PATVIRTINTA UADB ERGO LIETUVA Generalinio direktoriaus 2009 m. liepos 09 d. įsakymu Nr. 160 Galioja nuo 2009 m. liepos 20

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios nuo 2019 m. vasario mėn. 26 d. TURINYS 1. Sąvokos ir

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau