PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄL

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄL"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS PATALPŲ, ESANČIŲ PASTATE VILNIUJE, KATEDROS A. 4, NUOMA (KNYGYNAS IR SUVENYRŲ PARDAVIMO VIETA) I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (toliau muziejus) skelbia patalpų, esančių Katedros a. 4, Vilniuje, viešą nuomos konkursą. 2. Nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr Dėl valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomos (Dėl valstybės materialiojo turto nuomos) (Žin., 2001, Nr ) aktualia redakcija, kitais teisės aktais bei šio konkurso sąlygomis. II. NUOMOS OBJEKTAS IR JO YPATUMAI 3. Nuomojamos 47,70 kv. m. bendro ploto patalpos Katedros a. 4, Vilniuje (unikalus patalpų, kuriose įsikūrusi išnuomojama patalpų dalis, Nr :5315), pastato rūsyje, pažymėta plane indeksu R-82 (patalpos pavadinimas Lankytojų priėmimo terminalas). 4. Nuomojamų patalpų naudojimo paskirtis knygyno bei suvenyrų pardavimo vietos įrengimui, eksploatacijai ir aptarnavimui. Papildomos sąlygos nurodytos sutarties projekte (pridedama). 5. Apžiūrėti nuomojamas patalpas galima darbo dienomis, iš anksto suderinus laiką telefonu (8 5) arba el. paštu 6. Pradinis bendras patalpų nuomos mokesčio dydis 2064,00 Lt/mėn. Šį mokestį sudaro nekilnojamojo turto nuomos mokestis (583,00 Lt/mėn., PVM neapmokestinama) ir kilnojamojo turto mokestis (1481,00 Lt/mėn. su PVM). 7. Nuomininkas, be patalpų nuomos, papildomai moka pagal pateiktas sąskaitas su nuomininko veikla susijusius mokesčius (elektros, šildymo, apsaugos, valymo ir kt.). 8. Patalpų nuomos sutarties trukmė trys metai, su galimybe pratęsti, bendrai nuomos sutarties trukmei neviršijant 10 metų. III. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS 9. Konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną paraišką. 10. Paraiškas dalyvauti konkurse pateikti adresu Katedros a. 4, Vilnius, Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijai, ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 1 d. 10 val. Vėliau gautos paraiškos nepriimamos. Komisijos posėdis vyks 2013 m. liepos 1 d. 13 val. adresu Katedros a. 4, LT Vilnius. 11. Konkurso dalyvis pateikia paraišką užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda Turto

2 nuomos konkursui. Patalpų naudojimo paskirtis knygyno bei suvenyrų pardavimo vietos įrengimui, eksploatacijai ir aptarnavimui. Voke turi būti pateikta: Užpildyta paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas (pagal pateiktą pavyzdį); Juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu (jei turi) ir vadovo arba įgalioto asmens parašu; Siūlomas konkretus nuompinigių dydis su PVM; Kredito įstaigos išduotas patvirtinimas apie įnašo sumokėjimą į nurodytą sąskaitą Dalyvaujant konkurse pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM t.y. 6192,00 Lt, sumokėti į banko sąskaitą LT , AB bankas Swedbank, banko kodas 73000, ne vėliau kaip iki 2013 m. birželio 25 d. 12. Konkurso dalyvių pasiūlymai nagrinėjami ir kitos nuomos konkurso procedūros atliekamos vadovaujantis Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr Dėl valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomos (Dėl valstybės materialiojo turto nuomos) (Žin., 2001, Nr ) aktualia redakcija. 13. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: konkurso dalyvis nepateikė šiose turto nuomos konkurso sąlygose numatytų dokumentų (pasiūlymas atmetamas neskelbiant pasiūlymo kainos); pasiūlytas nuompinigių dydis mažesnis už nustatytą pradinį nuompinigių dydį. 14. Laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią mėnesio nuomos kainą. IV. NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS 15. Turto nuomos sutartis bus pasirašoma prisijungimo būdu pagal Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų parengtą sutarties projektą (pridedama). 16. Daugiau informacijos apie šį konkursą: Indrė Kunigėlytė, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p.

3

4 (konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, el. p. adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, buveinė, telefono numeris, el. p. adresas) Biudžetinei įstaigai Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams PARAIŠKA DALYVAUTI ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS KONKURSE 20 m. d. 1. (konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre) Prašau mane įregistruoti (nuomojamo turto pavadinimas, adresas, plotas, patalpų indeksai) viešo nuomos konkurso, vyksiančio 20 m. d., dalyviu. 2. Už 1 kv. m nuomojamų patalpų siūlau mokėti litų (be PVM). (suma skaičiais ir žodžiais) 3. PVM mokamas apskaičiavimo dieną galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jei nuomininkas yra apmokestinamas asmuo PVM mokėtojas ar nuomojamos patalpos, kurios turi būti apmokestinamos PVM. 4. Patvirtinu, kad 20 m. d. įmokėjau (suma skaičiais ir žodžiais) litų pradinį įnašą. 5. Jeigu aš nebūsiu pripažintas nuomos konkurso laimėtoju, sumokėtą pradinį įnašą prašome grąžinti į sąskaitą Nr. PRIDEDAMA: 1. Konkurso dalyvio fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. 2. Konkurso dalyvio juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos. 3. Įgaliojimas (jeigu potencialiam nuomininkui atstovauja kitas asmuo). 4. Konkurso dalyvio PVM mokėtojo registracijos pažymėjimo kopija. 5. Pažyma apie konkurso dalyvio įregistravimą apmokestinamuoju asmeniu. 6. Banko įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, jog konkurso dalyvio vardu sumokėtas pradinis įnašas. Konkurso dalyvis ar jo įgaliotas asmuo (parašas) (vardas, pavardė) A.V. (tik juridiniams asmenims)

5 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr (aktuali redakcija) VALSTYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS KEISTA (pavadinimas): Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklės (toliau vadinama šios taisyklės) reglamentuoja valstybės materialiojo turto (toliau vadinama valstybės turtas, turtas) viešo nuomos konkurso (toliau vadinama turto nuomos konkursas, konkursas) būdu tvarką ir sąlygas, turto valdytojo pareigas organizuojant nuomos konkursą ir pagrindinius šio turto nuomos sutarties (toliau vadinama nuomos sutartis) reikalavimus. II. TURTO NUOMA KONKURSO BŪDU nutarimu Nr. 246 (nuo ) (Žin., 2006, Nr ) Sprendimus dėl valstybės turto nuomos konkurso būdu priima ir konkursus organizuoja turto valdytojai: 2.1. valstybės institucijos, įstaigos ir organizacijos steigėjo (išskyrus valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas, kurių steigėjai yra Lietuvos Respublikos Seimas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė) ar institucijų, įstaigų ir organizacijų, įgaliotų vykdyti steigėjų funkcijas, rašytiniu sutikimu; 2.2. valstybės mokslo ir studijų institucijos Švietimo ir mokslo ministerijos rašytiniu sutikimu; 2.3. valstybės įmonės valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios valstybės institucijos (išskyrus valstybės įmones, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Seimas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė) rašytiniu sutikimu. 3. NETEKO GALIOS: 4. NETEKO GALIOS: 5.

6 2. Pradinis nuompinigių dydis nustatomas pagal aplinkos ministro ir finansų ministro bendru įsakymu patvirtintas Nuompinigių už valstybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisykles Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose turto nuomos konkursas skelbiamas viešai kuriame nors nacionaliniame laikraštyje, o kitose gyvenamosiose vietovėse ne mažiau kaip viename vietiniame laikraštyje Jeigu du kartus paskelbus turto nuomos konkursą neužsiregistruoja nė vienas konkurso dalyvis, skelbiant to paties turto nuomos konkursą trečią kartą, pradinis nuompinigių dydis gali būti sumažintas, bet ne daugiau kaip 30 procentų. Skelbiant konkursą ketvirtą ir daugiau kartų, pradinį nuompinigių dydį nustato sprendimą išnuomoti turtą priimantis turto valdytojas. III. TURTO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS nutarimu Nr. 947 (nuo ) (Žin., 2009, Nr ) Priėmę sprendimą išnuomoti turtą, turto valdytojai sudaro nuolatines arba laikinąsias turto nuomos konkurso komisijas (toliau vadinama komisija). Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 3 asmenų, kurie turi būti nešališki. Komisijos narys neturi teisės balsuoti, jeigu jis su konkurse dalyvaujančių juridinių asmenų, juridinių asmenų filialų, Europos Ekonominės Erdvės (toliau vadinama EEE) valstybėse įsisteigusių įmonių, organizacijų ir jų filialų (nesvarbu, ar filialai įregistruoti Lietuvos Respublikoje ar kitoje EEE valstybėje) vadovais, dalyviais ar jų įgaliotais atstovais arba konkurse dalyvaujančiais fiziniais asmenimis ar jų įgaliotais atstovais susijęs šeimos ar giminystės ryšiais tokiais laikomi tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), senoliai, broliai, seserys, vaikaičiai, proseneliai ir prosenelės, brolio ir sesers vaikai (sūnėnai ir dukterėčios, tėvo ar motinos broliai ir seserys (dėdės ir tetos), tėvo ar motinos brolių ir seserų vaikai (pusbroliai ir pusseserės), arba yra veikiamas kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos jo nešališkumui. 9. Komisija, šių taisyklių 6 punkte nustatyta tvarka skelbdama spaudoje turto nuomos konkursą, nurodo: 9.1. paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminą ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo spaudoje;

7 9.2. turto buvimo vietą (adresą); 9.3. turto naudojimo paskirtį, turto naudojimo ypatumus (specialias turto charakteristikas, kai teisės aktuose yra nustatyta leidimų sistema); pradinį nuompinigių dydį ir pridėtinės vertės mokestį (toliau vadinama PVM), jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas; 9.5. turto nuomos sutarties trukmę (terminą); 9.6. paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo vietą (tikslų adresą, kabineto numerį, komisijos nario arba turto valdytojo įgalioto atstovo vardą ir pavardę); 9.7. adresą, telefono numerį, kuriuo galima gauti papildomą informaciją apie nuomojamą turtą; 9.8. komisijos posėdžio vietą, datą ir tikslų laiką; 9.9. kredito įstaigą ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, numerį. Tuo atveju, kai konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodomas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas. 10. Turto nuomos konkurso organizavimo tiesiogines išlaidas padengia nuomotojas nutarimu Nr. 947 (nuo ) (Žin., 2009, Nr ) Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, juridinių asmenų filialai, EEE valstybėse įsisteigusios įmonės, organizacijos ir jų filialai (nesvarbu, ar filialai įregistruoti Lietuvos Respublikoje ar kitoje EEE valstybėje), norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau vadinama konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia komisijos nariui arba turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda Turto nuomos konkursui. Voke turi būti pateikta: paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), juridinio asmens, juridinio asmens filialo, EEE valstybėse įsisteigusių įmonių, organizacijų ir jų filialų (nesvarbu, ar filialai įregistruoti Lietuvos Respublikoje ar kitoje EEE valstybėje) pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas; siūlomas konkretus nuompinigių dydis; EEE valstybėse įsisteigusių įmonių, organizacijų ir jų filialų, įregistruotų kitoje EEE valstybėje, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos; kai išnuomojami pastatai ar patalpos, kuriems teisės aktuose nustatyta leidimų sistema, sąlygos, susijusios su išnuomojamo turto specialiomis charakteristikomis. 12. Komisijos narys arba turto valdytojo įgaliotas atstovas:

8 12.1. registruoja konkurso dalyvius turto nuomos konkurso duomenų registracijos knygoje įrašo konkurso dalyvio registracijos eilės numerį, voko su paraiška gavimo datą ir laiką (minutės tikslumu); išduoda konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data bei laikas (minutės tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas; užrašo ant voko konkurso dalyvio registracijos eilės numerį; pasirašytinai supažindina konkurso dalyvius su šiomis taisyklėmis; įmeta voką jį pateikusio konkurso dalyvio arba jo atstovo akivaizdoje į užplombuotą dėžę (už dėžės plombavimą atsako komisijos pirmininkas). 13. Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti turi įvykti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinės dalyvių registravimo dienos, nurodytos spaudoje. 14. Dalyvauti turto nuomos konkurse turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai konkurso dalyvio registracijos ir asmens pažymėjimą, taip pat kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui. Tuo atveju, kai konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodomas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas. Kredito įstaigos kvitas pakeičiamas į kortelę su numeriu, atitinkančiu registracijos knygoje įrašytą konkurso dalyvio registracijos eilės numerį. 15. Komisijos pirmininkas leidžia atvykusiems konkurso dalyviams arba jų atstovams įsitikinti, kad dėžės plomba nepažeista, o ją atidaręs kad vokai, kuriuose įdėtos paraiškos dalyvauti konkurse, nepažeisti. Tik tada jis atplėšia vokus, nepažeisdamas užklijavimo juostos. Komisijos pirmininkas, peržiūrėjęs dokumentus, skelbia konkurso dalyvių siūlomus nuompinigių dydžius. Paskelbtas nuompinigių dydis ir jį pasiūlę konkurso dalyviai įrašomi protokole. Pirmuoju įrašomas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią nuompinigių sumą nutarimu Nr (nuo ) Turto nuomos konkursą laimi asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių sumą. Ši nuostata netaikoma pasiūlymams, kurie pagal šio nutarimo 3.10 punktą buvo svarstyti pirmajame etape ir atmesti. Jeigu tokią pat sumą (didžiausią) pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas turto nuomos konkurso duomenų registracijos knygoje. 17. Turto nuomos konkurso laimėtojas, neatvykęs į komisijos posėdį, apie konkurso rezultatus informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos: jam išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas laikas, kada bus pasirašoma nuomos sutartis. Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, privalo apie tai informuoti komisiją, laikydamasis šių taisyklių 24 punkte nurodyto termino. Konkurso dalyviai, neatvykę į konkursą, apie jo rezultatus informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos. 18. Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse nustatytąja tvarka užsiregistravo tik vienas konkurso dalyvis, pasiūlęs nuompinigių ne mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, jis laikomas konkurso laimėtoju. 19. Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba visi konkurso dalyviai pasiūlė nuompinigių mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį ir (ar) buvo pateikti ne visi šiose taisyklėse nurodyti dokumentai, konkursas skelbiamas neįvykusiu.

9 20. Turto nuomos konkurso rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos nariai. Komisijos nariai, nesutinkantys su konkurso rezultatais, savo atskirąją nuomonę gali įrašyti protokole. Prie protokolo pridedama konkurso skelbimo spaudoje iškarpa, nurodoma data ir leidinio pavadinimas. Kiekvienas konkurso dalyvis arba jo atstovas turi teisę nuo protokolo pasirašymo dienos susipažinti su protokolu. 21. Pradinis turto nuomos konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius. 22. Kitiems konkurso dalyviams pradinis įnašas per 7 kalendorines dienas grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje. Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas laimėtoju, per nustatytą šių taisyklių 24 punkte terminą nesudaro nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas nutarimu Nr. 947 (nuo ) (Žin., 2009, Nr ) Turto valdytojas ir turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo įgaliotas atstovas ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos pasirašo nuomos sutartį (pavyzdinė sutarties forma pateikta šių taisyklių 1 priede) nutarimu Nr. 947 (nuo ) (Žin., 2009, Nr ) Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties per 10 darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai komisijos sprendimu anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu nutarimu Nr. 947 (nuo ) (Žin., 2009, Nr ) Turto valdytojas, pasirašęs nuomos sutartį, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoti turto nuomos konkurso laimėtojui arba jo atstovui nuomojamą turtą pagal valstybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktą (šių taisyklių 2 priedas). 26. Nuomininkui draudžiama išpirkti nuomojamą valstybės materialųjį turtą. Jis gali dalyvauti privatizuojant šį turtą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo (Žin., 1997, Nr ) nustatyta tvarka. 27.

10 Turto valdytojas privalo nuomos sutartyje nurodyti: turto nuomos terminą; pagrindinę tikslinę turto naudojimo paskirtį; turto nuomos mokesčio dydį ir mokėjimo terminus; kitus su nuomojamo turto naudojimu ir turto grąžinimu, pasibaigus turto nuomos sutarčiai, susijusius nuomotojo ir nuomininko įsipareigojimus; atsakomybę už turto nuomos sutarties pažeidimus; turto nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą sąlygas, tarp jų ir nuomotojo reikalavimu, kai išnuomojamas turtas reikalingas valstybės funkcijoms įgyvendinti nutarimu Nr. 947 (nuo ) (Žin., 2009, Nr ) IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 28. KEISTA (punkto numeris): Nuomos konkurso dalyviai konkurso rezultatus gali apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr ; 2000, Nr ) nustatyta tvarka. SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS SUSIPAŽINAU: (Konkurso dalyvio vardas, pavardė, parašas, data, vieta, laikas)

11 VALSTYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIS 2013 m. d. Nr. Vilnius Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, buveinės adresas Katedros a. 4, LT Vilnius, įstaigos kodas , toliau vadinamas Nuomotoju, atstovaujamas direktoriaus Vydo Dolinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir [Juridinio asmens pavadinimas], [buveinės adresas], [juridinio asmens kodas], toliau vadinama(-s) Nuomininku, atstovaujama(-s) [atstovaujančio asmens pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-s) pagal [nurodyti veikimo pagrindą], toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, vadovaudamiesi viešo valstybės materialiojo turto nuomos konkurso, įvykusio (nurodyti datą) Valstybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdžio protokolu (nurodyti numerį) sudarė šią sutartį (toliau - Sutartis) 1. Sutarties dalykas 1.1. Nuomotojas, veikiantis turto patikėjimo teise, įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis už užmokestį perduoti Nuomininkui ilgalaikį materialųjį turtą negyvenamąsias patalpas, esančias Katedros a. 4, LT Vilnius, (pastato, kuriame įsikūrusios Patalpos, unikalus Nr ), kurių bendras plotas 47,70 kv.m., pažymėtos plane indeksu R-82 (toliau Patalpos, Priedas Nr.1), naudoti komercinei prekybos vietai knygyno bei suvenyrų pardavimo vietos įrengimui, eksploatacijai ir aptarnavimui Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuompinigius (suma skaičiais) Lt (suma žodžiais) (suma su PVM) per mėnesį bei kompensuoti mokesčius už komunalines paslaugas (Priedas Nr. 3) Šalys susitaria, kad išnuomotos Patalpos bus naudojamos išimtinai 1.1. punkte nurodytai veiklai. Nuomininkas, norėdamas naudoti Patalpas kitai nei šiame punkte nurodytai veiklai, privalo iš anksto gauti Nuomotojo raštišką sutikimą. 2. Veiklos vykdymo išnuomotose patalpose sąlygos 2.1. Atsižvelgiant į tai, jog Patalpos yra reikšmingame objekte atkurtuose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose įsikūrusiame nacionaliniame muziejuje, reprezentacinėje vietoje, bei atlieka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros ir istorijos paveldo populiarinimo, turizmo skatinimo, visuomenės švietimo, valstybės reprezentacines funkcijas, Šalys, siekdamos išlaikyti objekto teminį vientisumą, susitaria, jog Patalpose gali būti vykdoma tik komercinė veikla knygynas ir suvenyrų pardavimo vieta, žemiau nurodytomis sąlygomis Knygynas-suvenyrų parduotuvė turi veikti Nuomotojo darbo laiku, t. y. pirmadienis nedarbo diena, antradieniais penktadieniais nuo 11 val. iki 18 val., šeštadieniais sekmadieniais nuo 11 val. iki 16 val. Pageidautina, kad Knygynas-suvenyrų parduotuvė dirbtų ir vakarais muziejuje rengiamų renginių metu Nuomotojo asortimentas turi atitikti nustatytus kriterijus: Laikotarpis: knygyno asortimente turi būti Lietuvos kultūros ir istorijos paveldą populiarinančių leidinių, sietinų su XIII-XVIII a Pobūdis: Knygyno asortimentas turi būti humanitarinio pobūdžio, ypač turi būti akcentuojamos tokios sritys: a) Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų istorija ir paveldas; b) Lietuvos didžiųjų kunigaikščių, valdančiųjų dinastijų biografijos; c) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija, paveldas (išskirtiniais atvejais bendros Lietuvos istorijos, paveldo sintezės, siekiančios šiandienos laikus); d) Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste susijusių kraštų istorija ir paveldas, valdovų ir didikų giminių biografistika;

12 e) dinastiniais ir kitais ryšiais artimai susijusių Europos šalių (pvz., Švedijos, Rusijos, Italijos, Vokietijos ir kt.) valdovų ir didikų biografistika, istorinių rezidencijų raida ir paveldas; f) Europos valdovų ir didikų genealogija, biografistika, istorinių rezidencijų istorija ir paveldas; g) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų Lietuvos ir Europos architektūros, dailės, muzikos, literatūros istorija, paveldosauga; h) Lietuvos ir kitų kaimyninių kraštų, sudariusių Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, kultūrinio turizmo informacija (vadovai, albumai, žemėlapiai ir pan.); i) pageidautina, jog asortimente būtų kultūrinio turizmo informaciniai leidiniai ir užsienio kalbomis (anglų, lenkų, rusų, vokiečių ir kt.) Suvenyrai: prioritetas turėtų būti skiriamas gaminiams, susijusiems su Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmais, jų paveldu, radiniais, kitais eksponatais. Gali būti parduodami ir kiti su Lietuva, jos istorija ir paveldu susiję suvenyrai, pagaminti profesionaliai (pageidautina menininkų, amatininkų), charakteringi Lietuvai, Vilniui Reprezentacinė erdvė: atsižvelgiant į tai, jog patalpa įsikūrusi gausiai lankomoje bei reprezentacines funkcijas atliekančioje vietoje, patalpos turi būti tvarkingos, reprezentatyvios, turėtų būti užtikrintas reguliarus prekių tiekimas, malonus lankytojų aptarnavimas, minimalus anglų kalbos mokėjimas Vengti nekokybiškos produkcijos: masinės, labai populiarios spaudos, nesusijusios su nurodytomis temomis, leidinių su nekokybiškais vertimais, žemos kokybės masinės gamybos suvenyrų Nuomininkas įsipareigoja prekiauti ir Nuomotojo pateiktais gaminiais (leidiniais, suvenyrais ir kt.) bei Nuomotojo rėmėjų pateikta produkcija pagal atskiras sutartis Nuomotojo pateiktiems gaminiams išskiriamos trys zonos patalpose (pusė stiklinės vitrinos, vienas-du lentynų blokas vakarinės sienos viduryje ir viena lentynų pusė Patalpų centre stovinčioje pakyloje). Nuomotojas įsipareigoja, jog šios zonos bus skirtos tik prekybai Nuomotojo pateiktais gaminiais Nuomotojo pateiktiems gaminiams Nuomininkas įsipareigoja taikyti ne didesnį nei 10 proc. antkainį Nuomininkas, pradėdamas vykdyti komercinę veiklą patalpose, privalo suderinti pasirašytinai prekybos asortimento sąrašą su Nuomotoju. Nuomotojas turi teisę nesutikti su asortimentu ar jo dalimi bei paprašyti pašalinti ar papildyti tam tikrų temų leidiniais, suvenyrais ir kt., remiantis 2.3 punkte nurodytais kriterijais. 3. Nuomos mokestis ir kiti mokėjimai pagal Sutartį 3.1. Nuomininkas įsipareigoja Nuomotojui mokėti nuomos mokestį (suma skaičiais) (suma žodžiais) (suma su PVM) per mėnesį (toliau Nuomos mokestis arba Nuompinigiai ) Nuomininkas moka Nuomos mokestį kas mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Mokėjimai už praėjusį mėnesį atliekami iki einamojo mėnesio 20 dienos Nuomos mokestis bei visi kiti mokėjimai pradedami skaičiuoti nuo Patalpų perdavimo Nuomininkui dienos Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį kompensuoja mokesčius už komunalines paslaugas, nurodytas Priede Nr. 3. Mokėjimai už praėjusį mėnesį atliekami iki einamojo mėnesio 20 dienos Nuomininko dalyvaujant negyvenamųjų patalpų nuomos konkurse sumokėtas pradinis įnašas 6192,00 Lt (šeši tūkstančiai šimtas devyniasdešimt du litai, 00 ct) yra įskaitomas į paskutinių trijų Nuomos termino mėnesių nuomos mokestį (ar atitinkamą kitą Sutarties pabaigos laikotarpį). 4. Nuomos terminas 4.1. Patalpos išnuomojamos 3 (trejų) metų terminui (toliau Nuomos terminas), t.y. iki (nurodyti terminą) Nuomos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Patalpų perdavimo Nuomininkui dienos Tuo atveju, jei per visą Nuomos terminą Nuomininkas tvarkingai vykdys visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį, pasibaigus Nuomos terminui, Sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, tačiau bendras nuomos terminas negali būti ilgesnis kaip 10 (dešimt) metų Pasibaigus Sutarčiai, Nuomininkas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties pasibaigimo, atlaisvinti Patalpas bei perduoti jas Nuomotojui, o Nuomotojas tinkamai atlaisvintas Patalpas privalo priimti pagal abiejų Šalių pasirašomą Patalpų perdavimo-priėmimo

13 aktą, tokios pačios būklės, kokios jos buvo perduotos Nuomininkui, atsižvelgiant į normalų Patalpų nusidėvėjimą. 5. Šalių pareigos 5.1. Nuomotojas įsipareigoja: per 5 darbo dienas po šios Sutarties pasirašymo perduoti Nuomininkui nuomojamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą; šios Sutarties galiojimo metu atlikti nuomojamo turto ar su juo susijusių inžinerinių sistemų kapitalinio remonto darbus, kai atliekami viso objekto, kurio dalis nuomojama, arba su tuo objektu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai; ne vėliau kaip prieš mėnesį pranešti Nuomininkui apie šio teisę sudaryti sutartį naujam terminui Nuomininkas įsipareigoja: laiku mokėti Sutartyje nustatytą nuomos mokestį bei kitus pagal Sutartį priklausančius mokėjimus; prižiūrėti ir užtikrinti gerą Patalpų būklę (atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą), rūpintis Nuomotojo turto saugumu ir priežiūra, griežtai laikytis teisės aktų nustatytų Patalpoms keliamų priešgaisrinės apsaugos, sanitarinių, darbo saugos reikalavimų, Nuomotojo patvirtintų Pastato vidaus tvarkos taisyklių bei kitų su Patalpų ir/ar Pastato eksploatavimu susijusių taisyklių. Nuomininkas privalo naudotis Patalpomis taip, kad nebūtų pažeistos kitų Pastate esančių patalpų naudotojų teisės ir interesai; visą Sutarties galiojimo laikotarpį savo sąskaita ir jėgomis organizuoti ir atlikti Patalpų bei juose esančios įrangos, įrengimų ar kitokios instaliacijos nuolatinę priežiūrą ir tvarkymą, įskaitant, bet neapsiribojant sugadintų (apgadintų) ar sulaužytų (sunaikintų) Patalpų elementų (durų, langų ar jų rankenų, taip pat grindų, sienų bei lubų dangos ir pan.) pakeitimą ir (ar) atnaujinimą tokiu būdu, kad Patalpų būklė kiek įmanoma atitiktų tą būklę, kuri buvo, kai Patalpos buvo perduotos Nuomininkui. Nuomininkas, norėdamas atlikti bet kokius Patalpų pagerinimus (įrengimą, paprastąjį ar kapitalinį remontą ir pan.), privalo raštu suderinti su Nuomotoju visus šių pagerinimų projektinius, vizualinius ir kt. sprendinius; pasibaigus šios Sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, perduoti pagal aktą tvarkingą turtą su visais atliktais pertvarkymais, neatskiriamais nuo turto Nuomininkui draudžiama be Nuomotojo rašytinio sutikimo: subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis; atlikti kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus (pagerinti turtą); įrengti iškabas, reklaminius stovus ar kitokius stendus; įrengti kitą, sutartyje nenurodytą, įrangą Nuomininkui, pagerinusiam išsinuomotą turtą, už pagerinimą neatlyginama Nuomininkui draudžiama išpirkti Patalpas Nuomininkas privalo Patalpose pradėti vykdyti Sutarties 1.1. punkte nurodytą veiklą ne vėliau kaip 2013 m. liepos 6 d. Nuomininkui nepradėjus vykdyti veiklos per šiame punkte nurodytą terminą, Nuomotojas turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjęs apie tai Nuomininką prieš 7 (septynias) kalendorines dienas. Šiuo atveju laikoma, jog Sutartis nutraukta dėl Nuomininko kaltės. 6. Atsakomybė 6.1. Nuomininkas, šioje sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių ir/ar kitų mokesčių, moka 0,05 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną Už nuomojamo turto pabloginimą Nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. 7. Sutarties galiojimas, pakeitimas ir nutraukimas 7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki Nuomos termino pabaigos arba iki Sutarties nutraukimo Ši sutartis pasibaigia:

14 jos terminui pasibaigus; šalių susitarimu; nuosavybės teisei į išnuomotą turtą perėjus kitam asmeniui; nuomotojo reikalavimu, kai išnuomotas turtas reikalingas valstybės funkcijoms įgyvendinti; kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais Pasibaigus šios sutarties terminui, su Nuomininku, tvarkingai įvykdžiusiu sutartyje prisiimtas pareigas, ši sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, tačiau bendras nuomos terminas negali būti ilgesnis kaip 10 metų Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jei jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. 8. Kitos sąlygos 8.1. Ginčai ar nesutarimai kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja sprendžiami Šalių derybomis. Šalims nesusitarus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai turi būti sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Šiai Sutarčiai yra taikomi ir ji turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Ši sutartis surašoma dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. 9. Priedai 9.1. Priedas Nr. 1 Patalpų planas Priedas Nr. 2 Valstybės materialiojo turto priėmimo perdavimo aktas Priedas Nr. 3 Mokesčių už komunalines paslaugas kompensavimo apskaičiavimas. Nuomotojas Nuomininkas Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai Įstaigos kodas PVM mokėtojo kodas LT A/s LT AB bankas Swedbank Tel.(8-5) Faksas. (8-5) El.p. Nuomotojo atstovas Direktorius Vydas Dolinskas (parašas) (A.V.) Nuomininko atstovas (pareigos) (vardas, pavardė) (parašas) (A.V.)

15 (Valstybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo akto formos pavyzdys) (nuomotojo valstybės institucijos, valstybės įmonės, įstaigos, organizacijos (toliau vadinama juridinis asmuo) pavadinimas, kodas, buveinė) nuomininko fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; nuomininko juridinio asmens, filialo pavadinimas, kodas, buveinė) VALSTYBĖS MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS Nuomotojas, (juridinio asmens pavadinimas) atstovaujamas (pagal įstatymą, juridinio asmens įstatus (nuostatus), įgaliojimą) (atstovo vardas, pavardė, pareigos, juridinio asmens įstatų (nuostatų) pavadinimas, įgaliojimo data ir numeris), ir nuomininkas (nuomininko fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; nuomininko, juridinio asmens, filialo pavadinimas, kodas, buveinė) atstovaujamas (pagal juridinio asmens, filialo įstatus (nuostatus), įgaliojimą) (atstovo vardas, pavardė, pareigos, juridinio asmens, filialo įstatų (nuostatų) pavadinimas, įgaliojimo data ir, numeris) remdamiesi m. d. sudaryta sutartimi Nr., perdavė ir priėmė turtą (nuomojamo objekto adresas ir trumpas apibūdinimas unikalus turto numeris, kito turto inventorizacijos numeris; statinio bendras plotas ar tūris, įrenginių pagrindinės charakteristikos; statinio žymėjimas plane; būklė):. Perdavė (Parašas) (Vardas ir pavardė) (nuomotojo atstovo pareigų pavadinimas) A. V. Priėmė (Parašas) (Vardas ir pavardė) (nuomininkas ar jo atstovas) A. V.

16 Priedas Nr. 3 prie 2013 m. sutarties Nr. Mokesčių už komunalines paslaugas kompensavimo apskaičiavimas 2013 m. Vilnius 1. Mokesčiai už komunalines paslaugas apskaičiuojami vadovaujantis žemiau pateiktais duomenimis: 1.1. Šiluma pagal formulę Nuomojamų patalpų plotas x (Bendros išlaidos šildymui/bendras pastato plotas); 1.2. Elektros energija pagal pastatytų įrenginių faktinį suvartojimą Vanduo (pagal sulygtą poreikį) Kitos paslaugos (pagal sulygtą poreikį). 2. Šis priedas sudarytas dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. Nuomotojas Nuomininkas Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai Įstaigos kodas PVM mokėtojo kodas LT A/s LT AB bankas Swedbank Tel.(8-5) Faksas. (8-5) El.p. Nuomotojo atstovas Direktorius Vydas Dolinskas (parašas) (A.V.) Nuomininko atstovas (pareigos) (vardas, pavardė) (parašas) (A.V.)

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (VIETŲ PATALPOSE KAVOS APARATAMS IR

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_ VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-10 (1.3) (Kauno

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc PATVIRTINTA Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-29 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ AR ŽINAI? 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas įpareigojo asmenis, įtrauktus į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau