PRITARTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. nutarimu (protokolo Nr.9) PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progi

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRITARTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. nutarimu (protokolo Nr.9) PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progi"

Transkriptas

1 PRITARTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. nutarimu (protokolo Nr.9) PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-426 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA

2 1. Mokyklos pristatymas Veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos švietimo įstatymo nuostatomis, Bendrosiomis programomis, Vilniaus Antano Vienuolio pagrindinės mokyklos strateginiu planu metams, mokslo metų veiklos plano įgyvendinimo, veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, veiklos ataskaitomis, išvadomis. Misija Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija valstybinė švietimo institucija, teikianti pagal valstybinius standartus patvirtintą pagrindinį pirmos pakopos išsilavinimą, diegianti pagilintą matematikos mokymą, užtikrinanti specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, organizuojanti neformaliojo mokinių švietimo veiklas, atitinkančias bendruomenės poreikius, puoselėjanti šimtametes ir kurianti naujas progimnazijos tradicijas, ugdanti sveikos gyvensenos įgūdžius, užtikrinanti mokinių ir mokytojų saugumą. Vizija Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija šiuolaikiška, laikmečio reikalavimus atitinkanti ugdymo įstaiga, skiepijanti savo mokiniams humanizmo ir demokratijos idėjas, tolerantiškumą, ugdanti gebėjimą teisingai įvertinti savo galimybes ir siekti pažangos. Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos 1-8-ose klasėse mokosi 772 mokiniai. Pradinių klasių komplektų skaičius - 18, mokinių skaičius klasių komplektų skaičius Jose mokosi 352 mokiniai. Visi mokiniai mokosi pirmoje pamainoje. Dirba 67 mokytojai. Iš jų 1 mokytojas ekspertas, 11 yra metodininkai, 45 vyr. mokytojai, 2 atestuoti mokytojai. Pagalbos mokiniui specialistų yra 5, aptarnaujančio personalo darbuotojų 19. Progimnazijoje veikia: progimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokytojų profsąjunga, mokinių savivalda, metodinė taryba, dalykų metodinės grupės. Sudarytos darbo komisijos: pedagogų atestacijos, Vaiko gerovės komisija, mokinių priėmimo, mokinių aprūpinimo vadovėliais ir mokymosi priemonėmis komisija, mokymosi pasiekimų, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos pakopos dokumentacijos patikrinimo komisija, darbo ginčų, viešųjų pirkimų, materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo komisijos. Sudarytos darbo grupės: progimnazijos vidaus audito, projektų rengimo, ugdymo plano rengimo ir krūvių paskirstymo, darbo stažo nustatymo, vaikų vasaros poilsio organizavimo. Sudaryti darbo komitetai: finansų kontrolės, 2 procentų labdaros paramos fondo komitetas, projektinės veiklos ir bendradarbiavimo su kitomis ugdymo įstaigomis, KAM, verslo įmonėmis, pedagoginio tėvų švietimo, civilinės saugos ir sveikatingumo, edukacinių aplinkų kūrimo ir plėtojimo. Progimnazijoje yra biblioteka, skaitykla, internetinė skaitykla, muziejus, PIT-as, medicinos kabinetas, aktų bei konferencijų salės, sporto ir šokių salės, valgykla, bufetas. Progimnazijos kieme sukurtos žaliosios klasės. Praėję mokslo metai buvo sėkmingi progimnazijos mokiniams, dalyvavusiems įvairiose olimpiadose, konkursuose. Puikiai pasirodė pradinių klasių mokiniai matematikos bei lietuvių kalbos olimpiadose jie tapo nugalėtojais miesto ture. Miesto fizikos olimpiadoje laurus skynė ir 7m klasės mokinys. Geri rezultatai buvo pademonstruoti Kalbų kengūroje 2017, Olympyje 2017, Pangea 2017 konkursuose. Tai leidžia daryti prielaidą, kad progimnazijos veiklos orientuojamos tinkama linkme, progimnazija pajėgi konkuruoti su stipriausiomis miesto mokyklomis.

3 Progimnazijos mokytojai rūpinasi savo asmeniniu profesiniu tobulėjimu. Etikos mokytojai suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, keturios mokytojos pareiškė norą kelti savo kvalifikacinę kategoriją dvi sieks metodininko kategorijos, dvi vyresniojo mokytojo. Visi aktyviai lankė seminarus, stebėjo kolegų vedamas pamokas, patys vedė atviras pamokas, kurios buvo orientuotos į dalykų integravimą. Didelis dėmesys buvo skirtas pasiruošimui įgyvendinti naująsias lietuvių kalbos programas pradinėse klasėse ir 5-8 klasėse. Mokytojai susipažino su programų turiniu, su naujomis mokymo priemonėmis. Pasibaigus mokslo metams apie 60 mokinių dalyvavo dieninių vasaros poilsio stovyklų,,boružėlė ir,,drugelis veiklose. Poilsiaujantiems vaikams buvo pasiūlyta įvairi, turininga veikla, ekskursijos. Ir mokiniai, ir jų tėveliai labai gerai įvertino vasaros poilsio organizavimą, mokytojų bei aptarnaujančio personalo darbą.

4 1. Mokyklos veiklos sričių analizė 1. Rezultatai 1.1. Asmenybės branda Į progimnaziją ateina mokytis skirtingų gebėjimų mokiniai, todėl mokytojai siekia padėti jiems suvokti savo unikalumą, skatina pasitikėjimą savo jėgomis, moko konstruktyviai spręsti problemas, būti atspariems neigiamoms įtakoms. Mokiniai mokomi būti tolerantiški kitokiems, nei jie vaikams, mokomi bendrauti ir bendradarbiauti. Progimnazijoje dirba visi pagalbos mokiniui specialistai, taigi yra galimybė operatyviai reaguoti įasmenybės tapsmo problemas, mokytojai gali gauti reikiamą konsultaciją įvairiais ugdymo klausimais Pasiekimai ir pažanga Progimnazijoje įsibėgėja mokinio pažangos įsivertinimo veiklos. Pastebimi teigiami pokyčiai siekiant pažangos. Ji yra skatinama, pripažįstama, suteikia galimybę net žemesnių gebėjimų mokiniams patirti sėkmę. Progimnaziją baigę mokiniai ir jų tėvai patenkinti progimnazijos indėliu ugdant asmenybes. Reikia tęsti pradėtą darbą mokinio pažangos įsivertinimo ir pažangos skatinimo srityje, taikyti pažangiausius ugdymo metodus. Siekiant įgyvendinti progimnazijos tikslus, reikia burti progimnazijos bendruomenę, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą, įtraukiant socialinės rizikos šeimas į jų savivertės augimą skatinančias veiklas. Ne visuomet pavyksta rasti efektyvių būdų mokinių elgesio trūkumams, bendrųjų gebėjimų koregavimui. Asmenybės tapsmo problemų patiriantys mokiniai gali išbalansuoti ugdymo procesą, pažeisti kitų mokinių teisę į kokybišką ugdymąsi, jei nebus sprendžiamos jų problemos. Silpnai besimokančių mokinių skaičius per praėjusius mokslo metus išliko nepakitęs. Viena pagrindinių priežasčių nepatenkinamu/ patenkinamu lygmeniu besimokančių mokinių skaičiaus pastovumo šeimos abejingumas mokinio motyvacijos skatinimui, atsiribojimas nuo bendravimo su progimnazijos bendruomene. Ypač tai akivaizdu kalbant apie socialinės rizikos šeimas. Didžiosios daugumos progimnazijos bendruomenės nuostatos vaikų iš šių šeimų atžvigiu yra neigiamos. Progimnazijos pažangos augimas bus menkas, jei nebus sistemingai apmąstoma įvairių mokinių grupių, klasių pasiekimų dinamika, vertinamas kiekvieno mokytojo darbo poveikis ir progimnazijos indėlis į mokinių pažangą.

5 2. Ugdymas (is ) ir mokinių patirtys 2.1. Ugdymo (si ) planavimas Vykdant ugdymo planą keliami aiškūs tikslai. Pamokos, veiklos, užduotičių tikslai derinami su kompetencijų ir mokinio asmenybės ugdymo tikslais, kurie gali būti koreguojami esant poreikiui. Planavimui naudojami ir diagnostinių testų rezultatai. Mokytojai pripažįsta mokinių skirtybes planuodami ir organizuodami mokymąsi. Mokiniai operatyviai gauna kvalifikuotą specialistų pagalbą. Specialistai aktyviai bendradarbiauja su visomis reikalingomis specializuotomis tarnybomis. Mokinių elgesys valdomas aiškiomis, sutartomis taisyklėmis, bus pradėta diegti Mokinių skatinimo prevencinė tvarka. Sudaryti mokiniams galimybes patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, kuo įvairesnes veiklas įvairiuose kontekstuose. Mokymąsi vadovaujant mokytojui derinti su savivaldžiu mokymusi. Ne visos progimnazijos patalpos įrengtos taip, kad atitiktų šiuolaikinius ugdymo poreikius bei skatintų dirbti kūrybiškai ir naujoviškai. Nepakankamai stebima mokinių individuali pažanga. Ne visada planuojama veikla, nors ir atitinka poreikius, bet neduoda laukiamo rezultato. Tai ypač liečia dalykų konsultacines veiklas. Skiriant didesnį dėmesį patenkinamai/ nepatenkinamai besimoksntiems mokiniams yra tikimybė, kad gabūs mokiniai negaudami specialių ugdymosi iššūkių, ugdymo būdų ilgainiui nustos demonstruoti bendraamžių lygį pranokstančius rezultatus, o tėvai rinks savo vaikams kitas ugdymo įstaigas, kuriose gabių vaikų ugdymas laikomas prioritetu. Mokytojai palaiko mokinių pasitikėjimą savo gebėjimais, norą patirti sėkmę, siekti pažangos. Mokiniai skatinami dalyvauti jų gabumus ir interesus atitinkančiose neformaliojo ugdymo veiklose progimnazijoje ir mieste. Drąsiau diegti švietimo naujoves, išbandyti ir atsirinkti tas, kurios duoda gerą grįžtamąjį rezultatą, skatina mokinių motyvaciją, leidžia objektyviai vertinti kiekvieno mokinio mokymąsi Vadovavimas mokymuisi Mokymo metodų monotonija. Mokytojai domisi mokymo naujovėmis, bet išbando ir diegia naujoves per lėtai, ypač vyresnio amžiaus pedagogai. Mokinių ugdymas nepakankamai siejamas su mokinių gyvenimo patirtimi. Mokytojų organizuojamos veiklos ne visada duoda laukiamų rezultatų.

6 2.3. Mokymosi patirtys Dauguma mokinių siekia pažangos, demonstruoja neblogus įgūdžius ir gebėjimus, sėkmingai tęsia mokymąsi kitose miesto mokyklose. Progimnazijos bendruomenė stengiasi puoselėti pagarbius tarpusavio santykius, formuoja mokymosi kultūrą, organizuoja įvairiapusišką progimnazijos gyvenimą: vykdoma projektinė veikla, organizuojamos edukacinės išvykos, varžybos,paminimos svarbiausios valstybinės šventės ir datos, susijusios su progimnazijos istorija. Būtina kryptingai vykdyti mokytojų kvalifikacijos kėlimo organizavimą, atsižvelgiant į tyrimų, apklausų, progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus. Stengtis dažniau pozityviais būdais skatinti mokinius siekti pažangos, geresnių rezultatų. Labai svarbu atkreipti dėmesį į dalykinių būrelių pasiūlą, kuri šiuo metu nėra labai plati Vertinimas ugdant Mokytojai supažindina mokinius ir jų tėvus su progimnazijoje priimta vertinimo tvarka, o taip pat su savo dalyko vertinimo kriterijais. Dalis mokytojų informaciją apie vertinimą pakabino kabinetuose matomoje vietoje. Mokytojai tikslingai, individualiai padeda savo mokiniams mokytis, skatina gebėjimą įsivertinti, džiaugtis savo ir draugų pasiekimais, padaryta pažanga ir siekti dar didesnės pažangos. Visuose kabinetuose matomoje vietoje pakabinta informacija apie vertinimo tvarką. Klasių vadovai, dalykų mokytojai turi kurti konstruktyvų dialogą su tėvais, siekiant pakelti šeimos ir mokinio savivertę. Sieti mokymąsi su mokinių individualia patirtimi. Ne visos mokymosi ir poilsio erdvės įrengtos šiuolaikiškai ir aprūpintos reikiamomis priemonėmis. Neefektyviai išnaudojamas namų darbų ruošos kabinetas, skirtas vyresniųjų klasių mokiniams. Daugiau dėmesio reikia skirti mokymosi individualizavimui tiek dirbant pamokoje, tiek skiriant namų užduotis. Kiekybė neturėtų prasilenkti su kokybe. Didesnio dėmesio turėtų sulaukti sėkmingai besimokantys mokiniai ir mokiniai, padarę pažangą. Tam progimnazija neišnaudoja visų turimų galimybių. Daugėja psichologinių, bendravimo sunkumų turinčių, hiperaktyvių mokinių. Dirbantiems su tokiais mokiniais mokytojams dažnai trūksta darbo jais žinių, patirties. Abejingas požiūris į šią problemą gali sukelti nepageidaujamų padarinių, sukelti nepasitikėjimo mūsų ugdymo įstaiga bangą, dėl ko ji bus nepatraukli mokinių tėvams. Dalis mokinių stokoja motyvacijos mokytis, neseka savo pažangos, negeba objektyviai vertinti savo gebėjimų, dėl ko jų išsikelti uždaviniai dažnai būna nerealūs. Šie mokiniai nesinaudoja galimybe gauti individualią dalyko mokytojo pagalbą. Ne visi tėvai sistemingai domisi savo vaikų mokymusi, seka jų pažangą, stengiasi padėti vaikams. Rizikos grupės šeimoms būtinas psichologinis palaikymas, teigiamų momentų pastebėjimas ir įvertinimas. Priešingu atveju nebus pozityvaus bendravimo, sunku bus išspręsti mokinio elgesio, lankomumo ir mokymosi problemas. Jausdama negatyvų požiūrį šeima atsiribos nuo bendravimo, netaps ugdymo įstaigos pagalbininke.

7 3. Ugdymo (si ) aplinkos 3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka Kiekvienais metais progimnazija stengiasi atnaujinti vadovėlių fondą, apsirūpinti mokymosi priemonėmis. Mokiniai skatinami tausoti vadovėlius, tai leidžia efektyviau panaudoti lėšas. Savo lėšomis progimnazija kuria laisvalaikio erdves, mokytojų ir mokinių pastangomis puošiamas mokyklos interjeras: eksponuojami mokinių dailės ir technologijų darbai, rengiamos įvairių projektų parodos. Įtraukti visą bendruomenę į progimnazijos erdvių kūrimą, tvarkymą, projektavimą. Savo rankomis sutvarkytą aplinką labiau tausos mokiniai, bus galima laisvas lėšas panaudoti mokymo priemonėms įsigyti ar pasidaryti, kad būtų pasiekti ugdymo tikslai Mokymasis be sienų Mokytojai domisi ir naudojasi mokymosi ne mokykloje galimybėmis, stengiasi realizuoti ugdymą už mokyklos ribų esančiose aplinkose. Pamokose naudojamos įvairios mokymosi priemonės, kompiuterinės technologijos, projektinės veiklos. Progimnazija yra sostinės centre, senamiestyje, reikėtų išnaudoti visas šios vietos teikiamas galimybes pamokoms ne mokykloje vesti. 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas Progimnazijos bendruomenė žino strateginius tikslus, susitarta dėl metinių tikslų, kurie, reikalui esant, gali būti koreguojami. Progimnazijoje vertinamos ir skatinamos mokytojų iniciatyvos bei Dėl lėšų stokos perkami tik tie dalyko vadovėliai, kurių būklė nebeleidžia toliau jais naudotis. Ne visi kabinetai yra patrauklūs, aprūpinti projektoriais, o kūno kultūros mokytojai neturi kompiuterio. Progimnazija turi per mažai lėšų, kad atnaujintų visas erdves, kurios taptų estetiškai patrauklios, pritaikytos poilsiui, individualiam darbui, savarankiškam mokymuisi. Be patrauklių vadovėlių, mokymo priemonių, patrauklių poilsio ir mokymosi erdvių progimnazija negalės konkuruoti su kitomis miesto mokyklomis dėl mokinių. Bevielis internetas prieinamas ne visose mokymosi erdvėse. Bendrojo ugdymo programa nenumato papildomo laiko išvykoms, ne visada yra galimybių pakeisti ugdymosi aplinką. Pamokas organizuojant už progimnazijos ribų sutrinka įprastas ugdymo procesas, reikalingos didesnės laiko sąnaudos, nevyksta kitų dalykų pamokos. Mokytojams ir mokiniams reikia sparčiau dirbti siekiant įgyvendinti dalyko programos reikalavimus. Kolegiškos pagalbos trūkumas. Mokytojai mielai kritikuoja vadovų inicijuojamus pokyčius, bet nėra aktyvūs vykdant progimnazijos veiklų planavimą.

8 dalijimasis gerąja patirtimi. Progimnazijoje aktyviai reiškiasi savivalda. Pripažįstma požiūrių ir nuomonių įvairovė, palaikoma diskusija, gerbiama kiekvieno nuomonė. Savivaldos sprendimai padeda keisti ugdymo įstaigos gyvenimą. Organizuoti daugiau neformalių susitikimų, susirinkimų mokytojams sprendžiant svarbias progimnazijai problemas. Pritraukti daugiau kolektyvo narių, priimant sprendimus dėl naujovių diegimo, išklausyti įvairių grupių nuomones. Tuo būdu progimnazijos vadovai skatins lyderystę ir darnų kolektyvo darbą. Skatinti lyderius, tai didins jų motyvaciją, gerės darbo rezultatai, kokybė Mokymasis ir veikimas komandomis Progimnazijos personalas laiko save viena komanda, siekiančia bendrų tikslų. Progimnazijos vadovai sudaro sąlygas kurtis įvairioms komandoms, kurios bendrai dirbtų ir siektų gerų rezultatų. Mokytojai mokosi drauge ir vieni iš kitų: dalydamiesi patirtimi, studijuodami šaltinius, stebėdami kolegų pamokas. Periodiškai organizuojamos mokytojų mokymosi išvykos, skirtos akiračiui plėsti. Tėvų informavimo ir švietimo sistema atitinka tėvų poreikius ir progimnazijos galimybes. Mokytojai ir pagalbos specialistai pasiūlo tėvams tinkamus pagalbos vaikui, bendradarbiavimo būdus ir formas, skatinant mokinio pažangą, stiprinant vaiko psichinę bei fizinę sveikatą ir socialumą. Mokyklos vadovai turi tartis su įvairių grupių atstovais inicijuojant pokyčius. Derinant veikiančių grupių veiksmus galima pasiekti gerų rezultatų įgyvendinant išsikeltus tikslus. Ne visada bendruomenė informuojama, kaip vyksta strateginio plano ar metinės veiklos programos kūrimas bei įgyvendinimas. Dėl neaiškios valstybės švietimo politikos sudėtinga planuoti ir įgyvendinti ilgalaikius planus, kas demotyvuoja mokytojus siekti pokyčių ir naujovių, būti aktyviems planuojant progimnazijos veiklas, prisiimant atsakomybę už sėkmingą šių veiklų įgyvendinimą. Tėvai ne visada kreipia dėmesį į mokytojų ir specialistų patarimus dėl vaiko ugdymo. Maža dalis tėvų dalyvauja bendruomenei skirtuose renginiuose bei pasiūlo savo pagalbą juos organizuojant. Nesiimant žingsnių dėl komandinio darbo skatinimo, įtraukimo aktyvių ir iniciatyvių bendruomenės narių į veiklų planavimą ir organizavimą, Progimnazija nebus pajėgi tik vadovų pastangomis kovoti su iššūkiais, siekti ugdymo įstaigos pažangos ir klestėjimo.

9 4.3. Asmeninis meistriškumas Mokytojai, atsakingi už ugdymo proceso kokybę, stengiasi pažinti mokinius, įvairinti ugdymo procesą, užtikrinti saugumą pamokose. Mokytojai mokymo turinį ir mokomąją medžiagą derina su kolegomis ir ją koreguoja. Mokytojai ir administracija planuoja asmeninio meistriškumo augimą, jiems svarbi nuomonė apie jų profesinę veiklą. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas turi būti susietas su progimnazijos poreikiais. Aktyvus klasių vadovų darbas įtraukiant mokinius į individualios pažangos matavimą didintų mokinių savivertę, leistų patirti sėkmę. Per mažai laiko ir dėmesio skiriama asmeniniam profesiniam tobulėjimui, naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų plėtojimui. Dėl žiniasklaidos formuojamo negatyvaus visuomenės požiūrio į mokyklą ir mokytoją bei visą švietimo sistemą dalies mokinių ir tėvų elgesys su mokytojais darosi nepagarbus, neskatina produktyvaus dialogo sprendžiant iškilusias problemas. Jauni pedagogai ieško kitų darbo sferų.

10 MOKSLO METŲ METINĖS VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 1. Gerinti mokinių pažangos ir pasiekimų kokybę: 1.1. Taikyti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdus ir priemones Užtikrinti individualių porekių mokinių mokymosi kokybę pamokoje Stiprinti bendruomenės kultūrinį raštingumą. 2. Kurti funkcionalią ir saugią ugdymosi aplinką: 2.1. Plėtoti bendruomenės dalyvavimą veiklose, skirtose patyčių ir smurto prevencijai Tobulinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. TIKSLAI 1. Gerinti mokinių pažangos ir pasiekimų kokybę. ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS I priemonė: Antano Vienuolio progimnazijos ugdymo plano įgyvendinimas. KAŠTAI TERMINAI KONKRETI VEIKLA Darbo Tikslingo, užmokesčio m. m. lankstaus mokinių ugdymo organizavimas. Mokytojų nuostatų pozityvumas, asmeninis tobulėjimas, kūrybiškumas, atvirumas, dialogo ir susitarimų kultūra. ATSAKINGI VYKDYTOJAI Direktoriaus pavaduotojos ugdymui: A. Rinkevičienė, L. Jančienė, Z. Belokon; Metodinė taryba, dalykų mokytojai LAUKIAMAS REZULTATAS Sukurti ir pagal poreikį koreguojami visų dalykų ilalaikiai planai, taikoma mokinių vertinimo sistema, mokinio pažangos įsivertinimo tvarka, tikslingos mokymo priemonės ir ugdymo metodai leis pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų 97 proc. mokinių bus pažangūs, geri standartizuotų testų rezultatai. STEBĖSENA Ilgalaikių teminių planų įgyvendinimo ir pamokų stebėsena.

11 TIKSLAI ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS II priemonė: taikyti trumpalaikių ir ilgalaikių konsultacijų sistemą. III priemonė: mokinio dalyko gebėjimų, jo mokymosi stiliaus nustatymas ir jo poreikių tenkinimo organizavimas. IV priemonė: pamokos organizavi-mas atsižvelgiant į reikalavimus šiuolaiki-nei pamokai ir į mokyk-lų išorės vertinimo grupės identifykuotas silpnąsias pamokos organizavimo puses. KAŠTAI TERMINAI KONKRETI VEIKLA Darbo Remiantis mokinių užmokečio m. m. apklausa sudaromas ilgalaikių konsultacijų grafikas, susitarta dėl trumpalaikių konsultacijų vykdymo. Darbo užmokečio 2017 m. rugsėjis, spalis MK lėšos m. m. Mokslo metų pradžioje psichologas įvertina moki-nio gebėjimus, nustato jam tinkantį mokymosi stilių, su dalyko mokytoju aptaria mokymo strategijas. Efektyvus IT taikymas pamokose. Pamokos medžia-gos ir namų darbų užduočių skyrimo individualizavimas. Skaitymo ir rašymo strategijų įgyvendinimas. Metodų įvairovės taikymas, siekiant aktyvaus mokinių dalyvavimo veiklose ir jų pažangos. ATSAKINGI VYKDYTOJAI Mokinių savivalda, Metodinė taryba, Vaiko gerovės komisija Psichologė A. Šimkutė, dalykų mokytojai Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, dalykų mokytojai, pagalbos specialistai LAUKIAMAS REZULTATAS Mokiniams suteikama galimybė pasirinkti patogiausią ir tinkamiausią konsultacijų variantą, siekiant mokymosi pažangos. Testavimo rezultatai leis mokytojui tinkamai organizuoti ugdomąjį procesą, parinkti šiam mokiniui tinkančius ugdy-mo metodus, o mokiniui pasirin-kti mokymosi bū-dus, technikas, užtikrinančias pažangą. Efektyviau išnaudojamas pamokos laikas, formuoja-mi kritinio mąsty-mo gebėjimai, patraukliau perteikiant dalyko turi-nį, kiekvienam mokiniui suteikiama galimybė patirti sėkmę. STEBĖSENA Apklausos duomenų analizė, konsultacijų vykdymas. Mokinių pažangos ir įsivertinimo planai, trimestriniai vertinimai, standartizuotų testų rezultatai. Pamokų stebėjimas (protokolai), individualūs pokalbiai su mokytojais, mokinių apklausos.

12 TIKSLAI ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS V priemonė: dalykų turinio integravimas pamokose. VI priemonė: pamokų stebėjimas teikiant grįžtamąjį ryšį mokytojui apie jo darbą, skatinant mokinio pažangos siekimą ir įsivertinimą. VII priemonė: individualios mokinio pažangos stebėjimas. KAŠTAI TERMINAI KONKRETI VEIKLA Darbo m. Mokslo metų pradžioje užmokečio m. sudaromas integruotų teminių pamokų vedimo tvarkaraštis/ grafikas, pagal kurį bus vykdomos veiklos. Mokytojai kartu ves pamokas, pateikdami integruotai temos Darbo užmokečio Darbo užmokečio m. m m. m. medžiagą. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, mokytojai (bent po 1 pamoką) stebės pamokas, aptars ugdomojo proceso sėkmes, individuallių poreikių mokinių ugdymą, vertinimo pagrįstumą, mokinio pažangos įsivertinimo skatinimą. Diegiama mokinio pažangos stebėjimo tvarka. Ugdomas mokinių gebėjimas išsikelti sau realius ugdymosi tikslus ir siekti jų, tėvų įtraukimas į šias veiklas, gabių mokinių ugdymo organizavimas. ATSAKINGI VYKDYTOJAI Dalykų mokytojai Dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, klasių vadovai, dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai LAUKIAMAS REZULTATAS Mokymosi krūvio optimizavimas, aktyvesnis skirtingų dalykų mokytojų bendradarbiavimas, siekiant tobulinti ugdymo procesą, motyvuoti mokinius. Kiekvienas mokyt. praves po vieną pamoką. Geresnė bendravimo tarp mokinių ir mokytojų kokybė, kokybiškesnės pamokos, stipresnis dalykinis mokytojų bendravimas, sprendžiant mokinių motyvavimo problemas. Auganti mokinių mokymosi motyvacija, geresni ugdymosi ir standartizuotų testų rezultatai, teigiama tėvų reakcija į progimnazijos pastangas leisti vaikui patirti sėkmę, pakelti jo savivertę, ugdyti įgimtus gabumus. STEBĖSENA Metodinės tarybos ir metodinių grupių susirinkimų protokolai, individualūs pokalbiai su mokytojais ir mokiniais. Stebėtų pamokų protokolai, aptarimas, refleksija, disputai. Mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinių statistinė analizė, standartizuotų testų rezultatų analizė. Konkursų, olimpiadų, varžybų rezultatų analizė.

13 TIKSLAI ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS VIII priemonė: pagalba pirmų, penktų ir naujai atvykusių mokinių adaptacijai. IX priemonė: ugdymo proceso analizė: pranešimai metodinėse grupėse, metodinėje taryboje, mokytojų tarybos posėdžiuose. X priemonė: mokytojų kvalifikacijos kėlimas mokymo mokytis, orientuoto į mokinio pažangą, individualių poreikių mokinių ugdymo, skaitymo ir rašymo strategijų įgyvendinimo, psichologinio emocinio ugdymo klausimais. KAŠTAI TERMINAI KONKRETI VEIKLA Darbo 2017 m., Supažindinimas su užmokečio rugsėjis, spalis progimnazijos mokinio elgesio taisyklė- mis, tvarkomis, tradicijomis, pagalbos teikimo galimybėmis. Darbo užmokečio Kvalifikacijos kėlimo lėšos m. m m. m. Progimnazijos vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai metodinėje taryboje, metodinėse grupėse, mokytojų tarybos posedžiuose reflektuos ugdymo proceso sėkmes ir nesėkmes, parengs pranešimus. Dalyvavimas seminaruose, konferencijose, forumuose, parodose. Dalyvavimas Vilniaus miesto metodinių būrelių veikloje. ATSAKINGI VYKDYTOJAI Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, klasių vadovai, dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai Administracija, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnaitė LAUKIAMAS REZULTATAS Greitas ir sklandus naujų bendruomenės narių įsijungimas į progimnazijos gyvenimą. Įgyvendinama sėkmingos mokyklos strategija. Mokytojai patobulins savo profesines kompetencijas, jų pamokos bus kokybiškesnės, geresni mokinių mokymosi rezultatai, geri tėvų atsiliepimai apie dalykų mokytojus. Mokytojai dalyvaus miesto dalykinių būrelių veikloje, skleis progimnazijos gerąją patirtį, garsins jos vardą. STEBĖSENA Mokytojų pasitarimai adaptacijos ir pagalbos teikimo klausimais, klasių valandėlės, tėvų susirinkimai. Metodinių grupių, metodinės tarybos, mokytojų tarybos posėdžiai, jų protokolai. Mokytojų lankytų kvalifikacinių renginių apskaita, metodinių grupių posėdžių protokolai ir kt.

14 TIKSLAI 2. Kurti funcionalią ir saugią ugdymosi aplinką ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS XI priemonė: ugdomojo proceso perkėlimas į kitas erdves. XII priemonė: veiklos plano, tvarkų ir kitų dokumentų suderinimas tarpusavyje ir atsakingas įgyvendinimas. Strateginio plano kūrimas. I priemonė: Patyčių prevencijos ir intervencijos veiklų plano sudarymas, numatant sociallinių partnerių, bendruomenės narių įtraukimą į šių veiklų įgyvendinimą. II priemonė : Ilgalaikių smurto ir patyčių prevencinių programų vykdymas progimnazijoje -,,Antras žingsnis,,,paauglystės kryžkelės, Be iliuzijų. KAŠTAI TERMINAI KONKRETI VEIKLA m. Ilgalaikis projektas m. su Lėlės taetru: pažintis su teatro darbo specifika, spektaklio kūrimo etapais, veikėjo charakterio kūrimu ir Darbo užmokečio Darbo užmokečio m. m m. m m. m. kt. Darni progimnazijos veikla, laikantis susitarimų, atsakingai ir kokybiškai įgyvendinant suplanuotas veiklas. Sukonkretinti ir apibendrinti pasiūlymai dėl patyčių prevencijos ir intervenecijos, numatytos priemonės jai vykdyti. 1-4 klasių vadovų, tėvų ir vaikų darbas vykdant programą,, Antras žingsnis. 5-8 klasių vadovų, tėvų ir vaikų darbas vykdant programą,, Paauglystės kryžkelės ir,,be iliuzijų. ATSAKINGI VYKDYTOJAI Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Rinkevičienė, lietuvių kalbos mokytojai, dailės mokytojai, klasių vadovai Progimnazijos bendruomenė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Z. Belokon, Vaiko gerovės komisijos nariai, klasių vadovai Direktorius K. Subačius, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, socialinis pedagogas, psichologės LAUKIAMAS REZULTATAS Puoselėjama progimnazijos kultūra, mokinių kūrybiškumas, domejimasis literatūra, menu, dalyvavimo renginiuose elgesio kultūra. Darni ir rezultatyvi kolektyvo veikla, pozityvi tėvų nuostata dėl progimnazijoje vykdomų veiklų, puoselėjama bendradarbiavimo kultūra. Nuosekli, visa bendruomenę apjungianti veikla, padedanti užtikrinti saugią mokymosi aplinką, užkertanti kelią smurtui ir patyčioms. Saugi ir draugiška mokymosi aplinka, nepakantumas bet kurioms smurto ar patyčių apraiškoms, retesni atvejai jų fiksavimo. STEBĖSENA Mokinių ir mokytojų atsiliepimai, informacija progimnazijos svetainėje. Dokumentai, jų dermė. Vaiko gerovės komisijos protokolai, fiksuotų pranešimų apie smurto ar patyčių atvejus analizė, klasių vadovų planai. Vaiko gerovės komisijos protokolai, fiksuotų pranešimų apie smurto ar patyčių atvejus analizė.

15 TIKSLAI ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS III priemonė: mokinių saugumo užtikrinimo veikla. IV priemonė: sveikatos priežiūros, mokinių ir darbuotojų kokybiško maitinimo organizavimas. Darbo užmokečio m. m. KAŠTAI TERMINAI KONKRETI VEIKLA Darbo Klasių vadovai užmokečio m. m. supažindins/ primins mokiniams saugaus eismo taisykles, elgesio progimnazijoje vidaus taisyklėmis, tvarkomis. Mokinių sveikatos pažymų pristatymas, sudėtingesnių atvejų fiksavimas bei informacijos apie juos suteikimas klasių vadovams bei dalykų mokytojams. Savalaikis mokytojų sveikatos pasitikrinimas. Progimnazijos mokinių maitinimo atitikimas Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimams. Higienos normų laikymasis organizuojamt ugdymo procesą. ATSAKINGI VYKDYTOJAI Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, klasių vadovai, socialinis pedagogas Administracija, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė LAUKIAMAS REZULTATAS Mokiniai laikysis saugaus eismo ir elgesio gatvėje taisyklių, nebus fiksuotų pranešimų apie nelaimingus atsitikimus. Laiku pristatytos mokinių sveikatos pažymos leis atkreipti dėmesį į mokinio sveikatos problemas ir tinkamai organizuoti ugdymo procesą, išvengti nelaimingų atsitikimų kūno kultūros pamokose. Užtikrinta mokinių maitinimo kokybė. Visiems mokytojams leidžiama dirbti su vaikais, nerasta užkrečiamų ligų nešiotojų. Progimnazijoje laikomasi higienos reikalavimų, patalpos švarios ir tvarkingos, suolai atitinka mokinių ūgį, kabinetuose tinkamas apšvietimas. STEBĖSENA Instruktavimo žurnalai ir lapai, klasių vadovų planai. Mokinių ir mokytojų sveikatos pažymų apskaitos suvestinė. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės informacija apie higienos normų laikymąsi, Higienos centro patikrinimų išvados apie progimnazijos ugdomojo proceso organizavimo atitikimą reikalavimams.

16 TIKSLAI ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS V priemonė: ugdymo programų: gyvenimo įgūdžių ugdymo, sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinių programų integravimas į dalykų turinį VI priemonė: poilsio ir edukacinių erdvių kūrimas KAŠTAI TERMINAI KONKRETI VEIKLA Darbo Šių programų temos užmokečio m. m. bus integruojamos į atitinkamų dalykų temas, jas praplečiant papildoma informacija, vykdant projektus, diskusijas, pasikviečiant į pamokas socialinius partnerius (medikus, policijos pareigūnusir kt.) 2% paramos fondo lėšos m. m. Bus tvarkomas mažasis progimnazijos kiemelis pradinių klasių mokiniams, edukacinės zonos pirmame ir trečiame aukštuose. ATSAKINGI VYKDYTOJAI Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, socialinis pedagogas Direktorius K. Subačius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams J. Malinovskij, progimnazijos taryba LAUKIAMAS REZULTATAS Mokiniai susipažins su asmens higienos reikalavimais ir rekomendacijomis, gaus naudingų žinių lytinio švietimo klausimais, bus informuoti apie alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų neigiamą poveikį žmogaus sveikatai ir psichikai. Pradinių klasių mokiniai galės saugiai leisti pertraukas mažajame kiemelyje, pirmame ir trečiame aukštuose atsiras galimybė vesti dalykų grupinius užsiėmimus mokiniams, bendrauti su pagalbos mokiniams specialistais. STEBĖSENA Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės informacijos apie mokinių sveikatą analizė, socialinio pedagogo reidų informacijos apie rūkančius mokinius analizė, dalykų teminiai planai ir jų įgyvendinimas pamokose (pamokų fiksavimas TAMO dienyne ). Progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo dokumentai

17 TIKSLAI ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS VIII priemonė: Nuosekli, vaiko poreikių ir interesų tenkinimą užtikrinanti Vaiko gerovės komisijos veikla. KAŠTAI TERMINAI KONKRETI VEIKLA Darbo Patyčių prevencijos užmokečio m. m. ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašo įgyvendinimas, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinės programos įgyvendinimas, švietimo pagalbos mokiniui organizavimas, mokymosi pagalbos mokiniui organizavimas. ATSAKINGI VYKDYTOJAI Vaiko gerovės komisijos nariai, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, socialinis pedagogas, klasių vadovai, dalykų mokytojai LAUKIAMAS REZULTATAS Mažės fiksuotų patyčių ir smurto atvejų. Nebus policijos ar socialinio pedagogo ataskaitose fiksuotų progimnazijos mokinių rūkymo, alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo atvejų. Visi pageidaujantys gaus kvalifikuotą švietimo pagalbos specialistų pagalbą, bus sudarytos sąlygos konsultuotis su dalyko mokytojais dėl mokymosi spragų šalinimo, mokinia gales paruošti pamokas progimnazijoje, jei neturi galimybės tai padaryti namuose dėl didelio popamokinio užimtumo ar dėl nepalankių gyvenimo sąlygų šeimoje. STEBĖSENA Vaiko gerovės komisijos protokolai. Socialinio pedagogo pokalbių su mokinio elgesio taisyklių pažeidėjais protokolai. Mokinių pažangumo suvestinės, asmeninės pažangos lapai. Dalykų konsultacijų grafikai ir konsultacijų lankymo suvestinės. Individualios pagalbos planai.

18 TIKSLAI ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS IX priemonė: mokytojų, specialistų ir tėvų bendradarbiavimo, padėsiančio kurti progimnazijoje sveiką ir saugią mokiniui aplinką, tobulinimas. X priemonė: Progimnazijos darbuotojų ir mokinių saugumo užtikrinimas KAŠTAI TERMINAI KONKRETI VEIKLA Darbo Organizuojami klasių užmokečio m. m. tėvų atstovų susitikimai su administra- cija, tėvai įtraukiami į prevencines veiklas, tėvų švietimo veiklas, tėvams aktualių temų nagrinėjimui, dalijimuisi savo gerąja patirtimi auklėjant vaikus būti tolerantiškais, pilietiškais, gebančiais atsispirti žalingiems įpročiams, suvokiantiems savo atsakomybę už poelgius. Iš aplinkos lėšų m. m. Tėvų įtraukimas į mokinio asmeninės pažangos stebėjimą. Planuojama įrengti stebėjimo kameras pirmo aukšto foje, prie budinčiųjų. Paruošti pirminiai dokumentai stebėjimo kameroms įrengti. ATSAKINGI VYKDYTOJAI Direktorius K. Subačius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, klasių vadovai, dalyjų mokytojai, Tėvų klubo nariai Direktorius K. Subačius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams J. Malinovskij LAUKIAMAS REZULTATAS Administracija drauge su dalykų mokytojais, tėvais aptars klasių kolektyvuose iškilusias problemas ir jų sprendimo būdus, mokyklos specialistai ir socialiniai partneriai padės tėvams ir mokytojams rasti atsakymus į šiuolaikinės kartos ugdymo klausimus. Bendromis pastangomis bus siekiama, kad mokinys patirtų sėkmę, rastų savo stipriajai pusei ugdyti tinkamą užsiėmimą. Kameros leistų apsisaugoti nuo nepageidaujamų asmenų atėjimo į progimnazijos patalpas, padidės mokinių ir darbuoyojų saugumas. STEBĖSENA Pokalbių,, Prie arbatos puodelio grafikas, Progimnazijos bendrų tėvų susirinkimų grafikas, klasių tėvų susirinkimų grafikas. Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo aplankai. Progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo dokumentai, bendruomenės narių apklausų analizė.

19 NAUDOTI INFORMACIJOS ŠALTINIAI 1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 2011 m. kovo 17 d. Nr.XI Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. 3. Marcinkevič R. Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos plačiojo audito rezultatai, Mokyklos darbo kokybės vadyba. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų mokomoji medžiaga. Vilnius: PPRC, Pedagogo kompetencijų tobulinimas integruojant informacines komunikacines technologijas į ugdymo procesą. Vilnius: PPRC, L. Slušnys. Ką gali mokytojas. Vilnius: XXX Vilniaus miesto metų strateginis planas. Vilniaus miesto metų strateginio plano valdymo ir stebėsenos sistema. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr Klanienė I., Rupšienė L., Šmitienė G., Baraldsnes D. Mokinių lygios galimybės ir jų apribojimas bendrojo ugdymo mokykloje, Geros mokyklos koncepcija.

20

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės Telšių rajono savivaldybės patirtis, įgyvendinant NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarką Irena Daubarienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

m. BUP.docx

m. BUP.docx SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. Š1-52 PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2018 m. rugpjūčio

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene Savivaldus mokymasis kaip mokinių mokymosi skirtybių įgalinimo prielaida 2013-04-12 INOVATYVIOS UGDYMO/SI SISTEMOS MOKYMASIS GYVENIMUI AUTORIAI prof. dr. Aušra Kazlauskienė doc. dr. Erika Masiliauskienė

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau